Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering."

Transkript

1 Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster, speciellt för de äldre. Vi ser att skillnaden mellan äldre och yngre har ökat markant. Det är inte i linje med Riksdagens mening att öka denna skillnad. Fortfarande har vi inte lyckats särskilt bra att utbilda äldre i datatekniken. Det kommer att vara en nyckelfaktor om den påbörjade försämringen, speciellt på landsbygden, av penninghanteringen fortsätter. I vårt lilla samhälle med ca 500 invånare har vi, efter att bankerna i Mjölby slutat med kontanthantering, haft möjlighet att använda ICA som bank. Nu är det slut på det också. Nu går det att få lite mera kontanter när man handlar, om det finns pengar i deras kassa. Bankerna är de som helt beslutar hur vi konsumenter ska ges möjlighet att hantera pengar. Riksdagen verkar inte bry sig ett dugg om denna utveckling. Bankernas vinster som är i miljardklassen är mera viktig än medborgarnas möjlighet att få tillgång till pengar. Detta drabbar landsbygdens invånare hårt. Lantbrevbärarna hanterar inte pengar, bussarna tar inte kontanter. Varför har vi pengar? Än så länge går det att betala räkningar via girobrev. Det är nog en tidsfråga innan dessa försvinner också. Några går in på banker och får då betala en hög avgift för att få räkningarna betalda. Har man mynt går det inte att lämna in dom på bankerna. Varför har vi mynt? Ingen verkar ta detta problem på allvar så landsbygdens befolkning blir mer och mer eftersatt av samhället. att PRO får i uppdrag att ta upp de aktuella problemen med berörda instanser för att få tillstånd en förbättring i denna fråga. Kent Kärrlander Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Kent Kärrlander Det digitaliserade Sverige kräver i allt högre grad att alla ska kunna hantera en dator. Så ser inte verkligen ut i Sverige dessvärre. Kontanthantering av pengar kommer att fortsätta många år framöver. Distriktsstyrelsen föreslår därför höstmötet att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte

2 Motion nr 108 Motion gällande bankernas ovilja att hantera kontanta pengar. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID519 Kan PRO påverka bankerna? "Det kontantlösa samhället" är för många ett problem i vardagen. Vid uttag av pengar kan de flesta använda kortautomater, dock inte alla. Ett större problem är att endast ett fåtal banker tar emot kontanta pengar för insättning eller växling. Det leder till att t.ex. PRO föreningarnas kassörer ofta har mycket kontanter hemma med risk för överfall eller inbrott, då det är långt till en bank som tar emot sedlar och mynt. Växling av mynt kan oftast göras i någon affär men inte insättning. Alla banker borde enklare kunna ta emot både sedlar och mynt för insättning på konto. att uppmana PRO att verka för att banker allmänt tar emot och tillhandahåller kontanter då det ännu är vanligt med mynt och sedlar som enda betalningsmöjlighet. Inga Hagdahl Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Li Teske Våra banker verkar ha abdikerat från sin huvuduppgift, nämligen att hantera pengar. Många föreningar och enskilda drabbas av detta. Bankerna måste återta sin uppgift att hantera kontanter. Distriktsstyrelsen föreslår därför höstmötet att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte

3 Motion nr 109 Kontanthantering i samhället PRO Frykerud - Kil, Värmland ID576 Bankernas bristande ansvar för kontanthanteringen har nu tagit sådana proportioner att regeringen tillsatt en särskild utredare för en totalöversyn av kontanthanteringskedjan och dess aktörer. Syftet med uppdraget är att säkerställa ett heltäckande regelverk för kontanthanteringen. Ett av utredningsuppdragen gäller att ta ställning till om det är lämpligt att även fortsättningsvis låta delar av kontakthanteringen skötas av den privata sektorn eller om staten åter bör ta på sig ansvaret för hela eller delar av kontanthanteringen. Uppdraget ska enligt Finansdepartementets kommittédirektiv redovisas senast den 1 september Med hänvisning till att tals människor, bosatta på landsbygden eller i mindre kommuner, saknar bank med kontanter på rimligt avstånd, vill vi i garderande syfte föregripa den statliga utredarens ställningstagande. att PRO nogsamt bevakar utvecklingen att PRO i förekommande fall kräver att staten fortsättningsvis tar hela ansvaret för kontanthanteringen att PRO kräver åtgärder, inklusive lagligt ingripande, innebärande att varje kommunal centralort ska ha ett bankkontor eller motsvarande med full kontant-hantering. Elsie Fridén/ Ordförande Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Elsie Fridén I motionen tas frågan om kontanthanteringen upp och bankernas bristande ansvar för denna viktiga samhällsfråga. PRO Värmlands bestämda uppfattning är att så länge det finns kontanter i vårt land så är det bankernas uppgift att hantera dessa samt självklart ha all service som hör till kontanthanteringen. PRO Värmland har under de senaste åren försökt att påverka på olika sätt i denna viktiga fråga bland annat har våra synpunkter framförts till Länsstyrelsen i Värmland och länets riksdagsledamöter vid flera tillfällen. Det är nu bra att en utredning har sett över frågan och

4 förhoppningsvis ska en förbättring ske som även kommer mindre orter samt glesbygd tillgodo. Motionen har behandlats vid höstmöte

5 Motion nr 110 Kontanthantering PRO Laholm - Laholm, Halland ID639 En väldigt liten del av medlemsavgiften tillfaller PRO föreningarna, det är därför viktigt att föreningarna kan sälja lotter på sammankomsterna. Borttagandet av kontanter i vårt samhälle kommer att ställa till problem för föreningsverksamheten. Det blir ju i princip en omöjlighet att sälja lotter, så som Trippelskrap m.m. om kontanter försvinner.hur löser vi i så fall detta problemet? Att kunna sälja lotter har stor betydelse för föreningarnas ekonomi. att PRO riksorganisation kraftigt arbetar för att kontanterna finns kvar. Stina Lindberg / ordf. Laholm Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Stina Lindberg Frågan om vilket betalsystem som skall prioriteras framåt i tiden innehåller många parametrar och är svår att överblicka. Distriktsstyrelsen förstår motionärens synpunkter. Motionen har behandlats vid höstmöte

6 Motion nr 111 Kontanthantering för äldre PRO Bergunda-Öjaby - Växjö, Kronobergs län ID676 Många äldre har problem med att få kontanta medel sedan bankerna slutat med kontanthantering, även föreningar som hanterar lotteriförsäljning har svårigheter att bli av med pengarna. Därför föreslår vi: att PRO försöker påverka Riksdag och regering att få bankerna att återuppta kontanthanteringen Allan Nilsson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Allan Nilsson Distriktsstyrelsen har beslutat att anta motionen som sin egen. Motionen har behandlats vid höstmöte

7 Motion nr 112 Kontanthantering för äldre PRO Bergunda-Öjaby - Växjö, Kronobergs län ID678 Många äldre har problem med att få kontanta medel sedan bankerna slutat med att hantera kontanter. Även föreningar som har bland annat lotteriförsäljning har svårigheter att bli av med pengarna. Därför föreslår vi: att PRO försöker påverka Riksdag och regering att få bankerna att återuppta kontanthanteringen Allan Nilsson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Allan Nilsson Distriktsstyrelsen har beslutat att anta motionen som sin egen. Motionen har behandlats vid höstmöte

8 Styrelsens utlåtande över motion nr 107, 108, 109, 110, 111 och 112 Motionerna tar upp en för styrelsen central och mycket viktig fråga. Styrelsen arbetar med och lyfter fram problematiken i olika sammanhang. Under de sista åren har vi haft flera olika aktiviteter i frågan om kontanthantering i samhället. Några exempel; ett projekt med Swedbank om betalningar och kontanter, både att få tag i kontanter men också att bli av med kontanter. Ett annat projekt hade vi med fyra Länsstyrelser kring tillgängligheten av kontanter. Post- och Telestyrelsen har ett uppdrag från Regeringen att uppfylla kravet på kontanttillgången i hela vårt samhälle, detta uppdrag arbetar Sveriges länsstyrelser med. PRO har fyra krav som vi driver utifrån vår stora enkätundersökning från projektet med Länsstyrelserna (4500 svarande). 1. Post- och Bankavierna måste vara kvar till rimliga priser. 2. Tillgången av kontanter måste finnas kvar så länge det finns personer i vårt samhälle som använder kontanter. (Under 2015 och 2016 kommer det nya sedlar och mynt från Riksbanken. I denna fråga har vi ett samarbete med Riksbanken.) 3. Att kräva en utredning om lantbrevbäraren ska kunna ha med kontanter till de som är mest utsatta i glesbygden. 4. Målgruppsanpassad och ökad information om de lösningar som finns (telefonbank, autogiro, hjälp på banken med mera). Styrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla motion 110, att-sats 109:1, 109:2. att anse motion 107, 108, 111, 112, att-sats 109:3 besvarad.

9 Motion nr 113 Kontanthantering för föreningskassörer Kronobergs län ID728 Samhället utvecklas allt snabbare. Den äldre generationen har inte samma chans att ta till sig den nya tekniken som de som fortfarande är yrkesverksamma eller går i skolan. PRO föreningarna får allt svårare med att hantera kontanter. Efter varje medlemsmöte har kassörerna stora problem med kontanter som mottagits från samkväm och lotteriförsäljning. Många föreningskassörer tvingas förhandla med olika rörelseidkare för att omsätta kontanterna till föreningarnas konton eftersom de flesta banker inte tar emot växelpengar. Vi har farhågor för att det blir allt svårare att få medlemmar som vill ta ansvar för ekonomin i föreningarna. På förekommen anledning föreslår vi: att PRO:s riksorganisation förhandlar med bankerna eller kommer med förslag på hur föreningarna skall kunna lösa kontanthanteringen i framtiden. Remi Jönsson Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Remi Jönsson Styrelsens utlåtande över motion nummer 113 Motionen tar upp problemet med att bli av med kontanter från exempelvis medlemsmöten. Detta är ett problem PRO delar med hela den ideella sektorn i Sverige. Många föreningar har genom att själva förhandla med lokala bankkontor och/eller lokala handlare hittat egna bra lösningar på problemet. Ett av PRO:s projekt de senaste åren försökte hitta alternativa betalsätt med tex betalterminaler, detta var i dagsläget inte något alternativ till kontantbetalning. Styrelsen kommer att fortsätta att söka en lösning på problemet, en lösning kan vara att teckna ett rikstäckande avtal med ett av företagen som hanterar kontanter. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 113 besvarad.