Vi föreslår kongressen besluta att PRO verkar för att nödvändiga hjälpmedel tillhandhålls kostnadsfritt, antingen som egendom eller som lån

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi föreslår kongressen besluta att PRO verkar för att nödvändiga hjälpmedel tillhandhålls kostnadsfritt, antingen som egendom eller som lån"

Transkript

1 Motion nr 218 Fria hjälpmedel PRO Ryd - Linköping, Östergötland ID524 Många huvudmän, landsting och kommuner, har börjat ta betalt för hjälpmedel, ex rollatorer mm. För den enskilde kan hjälpmedlet betyda skillnad mellan ett normalt liv och ett liv i isolering. Det är därför osmakligt att samhället vältrar över kostnaderna för nödvändiga hjälpmedel på den enskilde i stället för att dessa bäres solidariskt. att PRO verkar för att nödvändiga hjälpmedel tillhandhålls kostnadsfritt, antingen som egendom eller som lån Ethel Svensson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Olle Beng Distriktets yttrande PRO Östergötlands styrelse har behandlat motionen och föreslår höstmötet att avslå densamma: : I motionens text står det rollatorer mm. Då detta med mera kan innebära otaliga slag av hjälpmedel såsom t ex glasögon, rullstolar och inhalatorer för astmapatienter och så vidare anser inte distriktsstyrelsen att motionen kan bifallas. Distriktsstyrelsen föreslår därför höstmötet att motionen avslås. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 218 Motionen handlar om att nödvändiga hjälpmedel skall tillhandahållas kostnadsfritt. Då hjälpmedelsområdet är mycket omfattande och kostnadskrävande är det inte möjligt att driva denna fråga på detta sätt. Socialstyrelsen har under hösten fått i uppdrag av regeringen att kunskapsstöd kring hjälpmedelsverksamhet och hjälpmedelsförskrivning Målet är att kunskapsstöden ska bidra till ökad kunskap om hjälpmedels verksamhet och hjälpmedelsförskrivning. Aktiviteter som ingår är att sammanställa kunskapsstöd om

2 förskrivnings processen, hur hjälpmedelsverksamheter är organiserade, likheter och skillnader i hjälpmedelsförsörjning över landet, samhällsekonomiska aspekter på hjälp medelsanvändning, och vetenskapliga belägg som rör hjälpmedelsanvändning och förskrivningsprocessen. PRO som organisation är representerad i socialstyrelsens referensgrupp i detta arbete. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 218.

3 Motion nr 219 Högkostnadsskydd för hörsel och glasögon PRO Ryd - Linköping, Östergötland ID525 När man blir äldre är det en del av kroppens funktioner som sviktar. Särskilt rör detta hörsel och syn. Då en del av kroppens funktioner kan behandlas till en rimlig kostnad gäller det dock inte hörsel och syn, där man kan få betala höga summor för hörapparater och glasögon. att hörapparater och glasögon räknas in i högkostnadsskyddet. Sigbritt Szabo Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Olle Beng Distriktets yttrande PRO Östergötlands styrelse har behandlat motionen och föreslår höstmötet att avslå densamma: : Behov av t ex glasögon gäller inte bara äldre personer utan även ofta både barn och vuxna. Därför anser inte distriktstyrelsen PRO Östergötland att motionen kan bifallas. Distriktsstyrelsen föreslår därför höstmötet att avslå motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 219 Hjälpmedel har blivit en ekonomisk "bälg" för landstingen vad gäller till vem, och vad för hjälpmedel som ska ingå i högkostnadsskyddet. Det blir allt mer vanligt att man erbjuder ett "basutbud" av hjälpmedel som är möjliga att uppgradera genom en egeninsats utöver landstingens erbjudande. Det kan röra sig om åtskilliga tusen kronor för att få ett modernt och väl fungerande hjälpmedel. Detta är ytterligare ett tecken på en ojämlik vård som på olika sätt uppmärksammats i landet. Här måste våra KPR/LPR bli mer aktiva och uppmärksamma orättvisor betydligt bättre än vad som generellt är fallet i dag. En djupare analys av hjälpmedel återfinns i vårt förslag till handlingsprogram.

4 Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 219 besvarad.

5 Motion nr 220 Motion angående rätten till "fixar"-tjänst PRO Skurup - Skurup, Skåne ID612 Många kommuner har idag en tjänst som är frivillig,den kallas för fixar-tjänst och har då ofta ett namn såsom Ulf,Stina o.s.v..denna tjänst kan användas av äldre personer för att få hjälp med t.ex.upphängning-nedtagning av gardiner sätt upp hyllor m.m.allt för att på så sätt undvika fallolyckor som orsakar benbrott o.d. Fallolyckor är den vanligaste formen av olycker i hemmet när man blir äldre och därför en mycket bra och billig tjänst för kommunerna och samhället,och besparar många onödigt lidande. Eftersom tjänsten är frivillig kan den också bli borttagen när som helst.i kärva ekonomiska tider är det lätt att hänvisa till frivilligheten och lägga det som ett sparförslag vilket händer med jämna mellanrum ute i kommunerna. För att säkra tillgången till fixar-tjänsten bör den lagstiftas. Utifrån ovan sagda skall kongressen besluta att bifalla motionen och uppdra åt PRO:s riksorganisation att Via Riksdag och regering arbeta för att "fixartjänsten" blir en lagstadgad rättighet. Gertrud Ekman Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Eva Sandberg Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 220 PRO har i programmet "Trygghet, tillit och tillgänglighet" föreslagit en ny Lag om omsorger

6 och vård för äldre människor, där det bland annat föreslås möjlighet till 9 timmar/månad fritt disponerande för personer över 75 år till enklare göromål utan biståndsprövning. Det finns också ett stycke kring fixartjänster i vårt handlingsprogram där vi ska arbeta för att kommun ska erbjuda avgiftsfria fixartjänster för att förebygga skador i hemmet, oavsett man beviljats hemtjänst eller inte. RO kommer att driva frågorna på de nivåer de är genomförbara. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 220 besvarad.

7 Motion nr 221 Glas till glasögon inom högkostnadsskyddet PRO Husie - Malmö, Skåne ID637 Ålderssjukdomar i ögat, t.ex. maculadegeneration, grön starr, grå starr och diabetes innebär täta glasbyten av oftast dyra glas. Då en del personer behöver byta glas i sina bågar flera gånger per år, borde det ingå i högkostnadsskyddet. Det är oerhört dyrt att byta glas. Risken är annars stor att man inte har råd att byta glas och på så sätt tappar synen. Man blir då lätt en belastning för samhället. För att undvika detta och för att underlätta för äldre med synskador vill vi: att glas till glasögon för äldre förs in under högkostnadsskyddet. att PRO arbetar för att detta ska genomföras. Dagmar Abrahamsson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Gertrud Johnsson Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 221 När det gäller behov av glasögon skiljer staten på glasögon i samband med ögonsjukdom och behov utifrån ett normalt åldrande. När en ögonsjukdom diagnostiserats utgår glasögon/linser som hjälpmedel och följer de regler kring högkostnadsskydd för hjälpmedel. I det andra fallet bedöms det som normalt åldrande eller ringa besvär och omfattas inte av högkostnadsskydd. Styreslen bedömer det i dagsläget fruktlöst att driva frågan om ett generellt högkostnadsskydd för glasögon, när övriga redan innefattande hjälpmedel är under ständig omprövning och borttagande så snart det är möjligt.

8 Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 221 besvarad.

9 Motion nr 222 Samhällsansvaret saknas vid stöld i hemtjänsten PRO Katarina - Stockholm, Stockholms län ID662 Det har uppmärksammats i media samt i vår PRO-förening ett antal stölder av vårdbehövande äldre personer som anlitat hemtjänst. I TV-programmet Plus i vintras visades ett avsnitt där en person som anlitat hemtjänsten blivit bestulen av hemtjänstpersonal. De finstilta villkoren i hemförsäkringen gällde inte i detta fall. Stölden anmäldes till polisen, men alltför många personer kunde vara skyldiga, varför åtalet lades ner. När någon i den vårdbehövandes närhet söker hjälp från kommunens biståndsbedömare, brukar hjälpbehovet vara akut. Kommunen bör då ta ansvar för att förebygga stölder i hemmet. Ofta är det många olika personer som kommer och går. Någon dokumentation av den vårdbehövandes ägodelar bör därför upprättas innan hemtjänsten startar. Men det är inte tillräckligt. Ett förslag kan vara att kommunen tillsammans med personen/anhörig ska gå igenom vilka stöldbegärliga föremål som finns och ge råd om hur man förvarar värdesaker till och med kanske erbjuda säkerhetsskåp. Om personen har en demenssjukdom kanske en närstående kan ta hand om nyckeln till skåpet. Särskilt värdefulla saker kanske också ska förvaras på annan plats. Flera försäkringsbolag erbjuder numera en allriskförsäkring som omfattar stölder inom hemtjänsten. Det bör man också ge information om. att PRO verkar för att Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Regeringen utreder hur stölder i hemmet vid hemtjänst ska kunna förebyggas, och hur den vårdbehövande inte skall behöva ta ansvaret eller lida ekonomisk skada vid stölder i hemtjänsten. Hans Gustafson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Elsemarie Bjellqvist Distriktets yttrande Det är ett stort problem när det gäller stöld ur den egna bostaden. Att utpeka Hemtjänsten som

10 boven är dock ett orättvist omdöme. Problemet har ofta varit att personer utgett sig för att komma från exempelvis Hemtjänsten och då beretts tillträde i lägenheten. Under tiden som en person uppehållit pensionären så har den andra länsat lägenheten på värdeföremål och pengar. I PRO Hemförsäkring ingår att försäkringen täcker ersättning vid stöld ur den egna bostaden, även för egendom som stjäls av hemtjänst eller av personal på äldreboende som har lov att vara i bostaden. I vanliga hemförsäkringar ingår oftast inte denna klausul. Motionären påpekar mycket riktigt att det skulle vara värdefullt om exempelvis kommunens biståndsbedömare medverkade med att skydda omsorgstagaren genom att hjälpa till med att förebygga stölder i hemmet. Distriktsstyrelsen bifaller motionen Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 222 Stöld, oavsett vem som utför den, är ett kraftigt intrång i den personliga integriteten. Många som drabbas av stöld i hemmet/fritidshuset eller bilen känner sig kränkta och inte sällan leder det till psykiska problem under lång tid. Gruppen äldre är ännu värre utsatta, då många är ensamma och saknar stöd i den uppkomna situationen. Det är viktigt att förebygga uppkomsten/möjligheten till stöld så långt det är möjligt. Att låta biståndshandläggare och ansvariga för hemtjänsten bidra med kunskap och råd är ett bra sätt. Även att hjälpa till med t.e.x. fotografering, dokumentering av föremål i hemmet som kan vara stöldbegärliga är ytterligare ett sätt. Från PRO:s sida är det viktigt att "marknadsföra" våra försäkringar och inte minst hemförsäkringen som omfattar just ersättning vid stöld i hemmet. I övrigt instämmer styrelsen i distriktets yttrande över motionen. Styrelsen ser dock att ansvaret redan vilar på kommunerna, som bör uppmanas att ta problemet på största allvar, och så långt möjligt vidta åtgärder som förebygger stöld hos omsorgstagarna. Det bör vara en uppgift för våra KPR att bevaka och föra upp på agendan. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 222 besvarad.

11 Motion nr 223 Fallolyckor. PRO Herrljunga - Herrljunga, Norra Älvsborg ID707 Fallolyckor Fallolyckor bland äldre är vanligare än bland yngre beroende på att balans och reaktionsförmågan blir sämre med stigande ålder små ojämnheter och halka förorsakar många olyckor. I många fall bagatellartade olyckor men som ofta medför samhällskostnader samt lidande och minskad livskvalitet för den drabbade. Orsaken till fallolyckor utomhus beror oftast på undermåliga gångbanor samt dålig halkbekämpning i våra tätorter. De kostnader som uppstår vid en fallolycka drabbar olika kostnadsställen inom kommun och landsting/region. Exempelvis hemsjukvård och hjälpmedel i kommunen samt i många fall insatser i hemmet i form av hemtjänst mm. Kostnader för sjukvård och ev ambulanskostnader drabbar landsting/region. Sammantaget är en fallolycka en dyr kostnad församhället samtidigt som det medför minskad livskvalitet för den drabbade på grund av en olycka som oftast kunde undvikas genom god standard på gator och gångvägar samt ordentlig halkbekämpning. Ute i våra föreningar inom PRO pågår ett aktivt arbete med att förebygga fallolyckor bland våra medlemmar men vi har svårt att få gehör för att man på kommunal nivå har en samsyn på de kostnader som olyckorna ger. För att lyckas med förändrad samsynsärskilt inom kommunerna krävs påverkan på nationell nivå. Idag finns nationell statistik vad fallolyckorna kostar samhället. Om kommunerna upprättar lokal statistik så synliggörs kostnaderna och förhoppningsvis upprätta åtgärdsplaner som medför förbättringar och därmed minskar antalet fallolyckor. att Jag föreslår kongressen besluta att PRO riksorganisation påverkar kommuner och landsting/regioner att upprätta lokala register över fallolyckorför att därigenom förebygga och minska antalet olyckor i samhället. Birgitta Larsson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Margareta Edmundson

12 Distriktets yttrande Motionen handlar om samhällets kostnader för fallolyckor. Motionären påpekar, att äldre människor ofta har sämre balans än yngre och därigenom oftare råkar ut för fallolyckor. Det borde ligga i kommunernas intresse, att förebygga dessa olyckor, eftersom de förorsakar höga vårdkostnader. Ett sådant instrument skulle kunna vara ett register, som visar var de svaga punkterna finns. Styrelsen föreslår därför höstmöte att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 223 Motionen tar upp ett för styrelsens prioriterat område. Styrelsen anordnade i februari månad 2015 en konferens i ärendet där vi upprepade vårt krav på regeringen att halvera fallolyckorna inom en mandatperiod. PRO har under flera år drivit projektet "Bättre tänka efter före" och fortsättningen från "Benbrott till Inbrott" tillsammans med SKPF och SPRF. I arbetet med fallolyckor finns tillgång till olika statistik, även nedbruten på kommuner. Styrelsen anser att frågan bör tas upp i de Kommunala pensionärsråden och i Landstingens pensionärsråd där diskussionen om kostnaderna lokalt kan synliggöras för att vi ska nå en halvering av fallolyckor. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 223 besvarad.

13 Motion nr 224 Utbildning av gode män. PRO Järbo - Sandviken, Gävleborg ID724 I dagens samhälle kan personer få hjälp av s.k. Gode Män. En God Man skall vara insatt/kunskap i mycket bl.a. - Ekonomi - Juridik - Sociala för att kunna bevaka hens rätt, sörja för hens person samt förvalta, bevaka, hens egendom. En krånglig bit är också att hitta "rätt person" inom resp. myndighet. Någon utbildning förekommer inte inom Sandvikens Kommun. Detta är en del av de problem som finns om man är god man. Att ersättningen dessutom måste ses över är ett annat problem. Jag yrkar på föjande: Det skall finnas ett system för ersättningens storlek efter arbetsinsats från Gode Männen. att Motionen antas av PRO i Gävleborg att Motionen skickas till PRO:s kongress 2015 att Motionen antas av PRO:s kongress att PRO verkar för att Gode Männens ställning utbildningsmässigt samt ekonomiskt förstärkes. Jan Engman PRO Järbo Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Jan Engman 0290/70422

14 Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen har uppmärksammat problemen som tas upp i motionen och instämmer i motionens syfte. Då vi anser att detta är en kommunal fråga, bör frågan lyftas i KPR Därmed anses motionen besvarad. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att anse motionen besvarad. Styrelsens utlåtande över motion nummer 224 Det ligger redan i överförmyndarnas ansvar att kontrollera att gode män och förvaltare utför sitt uppdrag på ett kompetent och för den enskilde rättssäkert sätt. Om det framkommer att en ställföreträdare brister i något avseende, är det lämpligt att överförmyndaren erbjuder utbildning. Regeringen la fram en proposition "Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare 2013/14:225, som innebär en förstärkning i rollen som Gode män. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens proposition med laga kraft den 1 januari Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 224 besvarad.

15 Motion nr 225 Färdtjänst PRO Nordmaling - Nordmaling, Västerbottens län ID556 Fr o m 2010 ingår färdtjänsten i transportlagen. Detta innebär att personer som bor utanför tätorterna där det inte finns tillgång till kollektivtrafik inte får färdtjänst. Motionären anser att färdtjänst ska beviljas enligt 4 i socialtjänstlagen som säger att äldre människor ska kunna leva självständigt i gemenskap med andra. I och med den nya bedömningen, som sker efter den s k tröskelmodellen, d v s att kan du gå till tröskeln får du inte färdtjänst, omöjliggörs det för de äldre på landsbygden att delta i samhällets utbud som t ex matinköp, besök hos vänner och bekanta m m. att PRO arbetar för att färdtjänst fortsättningsvis ska bedömas och beviljas enligt socialtjänstlagen. Ingrid Wennerström Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Ingrid Wennerström Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid distriktsstyrelsen 17/9-14 Motionen har behandlats vid höstmöte 16/10-14 mötet beslutade att bifalla motionen Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 225, 226 och 227

16 Motion nr 226 Obligatoriskt färdtjänsttillstånd från 85 års ålder. Kristianstad, Skåne ID635 Antalet pensionärer ökar och uppstiger nu till nästan 2 miljoner i Sverige. Många pensionärer har behov av att fortsätta vara aktiva och uppleva livskvalite` även när yrkeslivet har upphört. Ett aktivt liv förutsätter möjlighet att fortsätta att resa. Därför är det mycket viktigt med en fungerande kollektivtrafik. På många platser, oftast på landsbygden har buss-och tåglinjer lagts ner och äldre och körkortslösa människor har blivit alltmera isolerade. Detta gäller både regionalt och i hela landet. Många har svårigheter att tillgodose sina, ibland dagliga behov av mat och dryck, att besöka anhöriga för att ha kvar viktig social gemenskap och känna stimulans i sin vardag. Detta kan vara förödande och snabbt bringa till försämrad hälsa som medför ökande vårdbehov med ökande samhällskostnader. att - Samorganisationen i Kristianstad kräver nu att samtliga svenska medborgare som uppnår 85 års ålder ges tillstånd till färdtjänst. Gun Åkers Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Knut Welander Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen håller med motionären om behovet för pensionärer att kunna resa för att fortsätta vara aktiva även efter yrkeslivet. När det gäller motionärens krav att samtliga svenska medborgare över 85 år skulle ges tillstånd till färdtjänst så måste vi upplysa om att det krävs särskilt behovsprövning för att kunna få färdtjänst. Färdtjänst är alltså inget komplement till kollektivtrafiken. När man lägger ned buss- eller tåglinjer på landsbygden brukar den ersättas med kompletterande trafik med taxi el. liknande. Det är kommunerna som kan erbjuda detta. Dessutom är det diskriminering att endast svenska medborgare skulle ges tillstånd. Det skall i så fall gälla alla mantalsskrivna. Det finns många som inte är svenska medborgare, men är

17 mantalsskrivna i Sverige sen många år tillbaka. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Samlat utlåtande över motion nr 225, 226 och 227

18 Motion nr 227 Färdtjänst Skåne ID739 Antalet pensionärer ökar och uppstiger nu till nästan 2 miljoner i Sverige. Många pensionärer har behov av att fortsätta vara aktiva och uppleva livskvalité även när yrkeslivet har upphört. Ett aktivt liv förutsätter möjlighet att fortsätta att resa. Därför är det mycket viktigt med en fungerande kollektivtrafik. På många platser, oftast på landsbygden har buss-och tåglinjer lagts ner och äldre och körkortslösa människor har blivit alltmera isolerade. Detta gäller både regionalt och i hela landet. Många har svårigheter att tillgodose sina, ibland dagliga behov av mat och dryck, att besöka anhöriga för att ha kvar viktig social gemenskap och känna stimulans i sin vardag. Detta kan vara förödande och snabbt bringa till försämrad hälsa som medför ökande vårdbehov med ökande samhällskostnader. att samtliga pensionärer som uppnår 85 års ålder ges tillstånd till färdtjänst. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson Samlat utlåtande över motion nr 225, 226 och 227 Styrelsens utlåtande över motion nr 225, 226 och 227 Reglering om färdtjänst återfinns i Lagen om färdtjänst 1997:736. Rätt till färdtjänst har, efter prövning från behörig förvaltning, personer med funktionsnedsättning. Kommunen har möjlighet i de fall man tecknat avtal med landsting, överlåta färdtjänsthanteringen till en regional kollektivtrafikmyndighet. Även denna har att rätta sig efter villkoren i lagen om vem/vilka som har rätt till färdtjänst. Tillstånd och utfärdande utgår från individens behov, inte huruvida det finns kollektivtrafik eller inte. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 225, 226, 227.

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Vi föreslår kongressen besluta att pensionärerna skall få ett högkostnadskort för all tandvård

Vi föreslår kongressen besluta att pensionärerna skall få ett högkostnadskort för all tandvård Motion nr 69 Högkostnadskort tandvården PRO Norrby - Borås, Södra Älvsborg ID538 De flesta pensionärerna dra sig för tandläkarbesök på grund av de höga behandlingskostnaderna. Dåliga tänder påverkar ju

Läs mer

Motion nr 83 Fel medicin eller fel dosering kan få allvarliga följder

Motion nr 83 Fel medicin eller fel dosering kan få allvarliga följder Motion nr 83 Fel medicin eller fel dosering kan få allvarliga följder PRO Bräcke - Bräcke, Jämtlands län ID605 Område: Hälsa och vård Underområde: Läkemedel Motivering Kvinnor och män kan reagera helt

Läs mer

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2014-05-30, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2014-05-30, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 144 Äldres måltider PRO Ryd - Linköping, Östergötland ID527 För äldre människor som inte längre kan laga sin egen mat har måltiden övergått till att bli en livsuppehållande utfordran. Man får

Läs mer

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering.

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering. Motion nr 183 Trippelskrapet PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland ID510 som pensionärer tycker vi att prenumerationen på (abonnemanget) på Trippelskrapets lotter är för dyr. Nu kostar det 200:-/mån

Läs mer

Motion nr 212 Windowsversion 8 på datorn. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande

Motion nr 212 Windowsversion 8 på datorn. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande Motion nr 212 Windowsversion 8 på datorn PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland ID509 Då det är stora problem för datoranvändare med Windows 8-versionen som har lite datorvana och även för nybörjare

Läs mer

Motion nr 228 Äldreombud. PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg. Område: Äldres rätt till inflytande och respekt. Motivering.

Motion nr 228 Äldreombud. PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg. Område: Äldres rätt till inflytande och respekt. Motivering. Motion nr 228 Äldreombud PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID530 Område: Äldres rätt till inflytande och respekt Motivering Sveriges befolkning lever allt längre. Med högre levnadsålder följer utsatthet

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter en ny form av ställföreträdarskap för vuxna Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:3600 av Ola Johansson m.fl. (C) med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter en ny form av ställföreträdarskap för vuxna Förslag till riksdagsbeslut

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:54 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Gode män och andra ställföreträdare

Motion till riksdagen 2015/16:54 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Gode män och andra ställföreträdare Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:54 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Gode män och andra ställföreträdare Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Område: Boende Underområde: Bostadstillägg. Motion nr 12 Bostadstillägg. PRO Ljura - Norrköping, Östergötland. Motivering. Yrkande

Område: Boende Underområde: Bostadstillägg. Motion nr 12 Bostadstillägg. PRO Ljura - Norrköping, Östergötland. Motivering. Yrkande Motion nr 12 Bostadstillägg PRO Ljura - Norrköping, Östergötland ID544 Med den prissättning som förekommer inom byggbranchen idag vet vi att många äldre som skulle behöva en mer tillgänglig bostad inte

Läs mer

Att anmäla behov av god man eller förvaltare

Att anmäla behov av god man eller förvaltare Att anmäla behov av god man eller förvaltare När den egna förmågan inte räcker till IBLAND BEHÖVER MAN HJÄLP Du som jobbar i socialtjänsten eller sjukvården kommer ibland i kontakt med personer som inte

Läs mer

Motion Bättre anpassade bussar för PRO:s resor, Bussar som är lättare att komma på och av

Motion Bättre anpassade bussar för PRO:s resor, Bussar som är lättare att komma på och av Motion nr 208 Bättre anpassade bussar för PRO:s resor. PRO Möllevången - Malmö, Skåne ID502 Motion Bättre anpassade bussar för PRO:s resor, Bussar som är lättare att komma på och av Vi blir inte yngre

Läs mer

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3228 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot äldre Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Åklagarmyndigheten

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Motion nr 1 Den som fyllt 80 år skall ha rätten att få en egen plats i ett äldreboende inom 3 månader

Motion nr 1 Den som fyllt 80 år skall ha rätten att få en egen plats i ett äldreboende inom 3 månader Motion nr 1 Den som fyllt 80 år skall ha rätten att få en egen plats i ett äldreboende inom 3 månader PRO Söderkulla - Malmö, Skåne ID505 Dagens äldre blir allt vitalare, friskare och lever längre än tidigare

Läs mer

Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande

Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4201 15/4223 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Elisabeth Melin Motion 15 och 24 - Ge ensamkommande barn ett bättre och mer rättssäkert mottagande Beslut Styrelsen föreslår

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE Varför blir äldre ensamma? Ensamhet kan komma plötsligt eller långsamt. Att råka ut för en förlust på äldre dagar som att förlora vänner, make/maka, husdjur eller

Läs mer

För dig som vill veta mer om särskilt boende

För dig som vill veta mer om särskilt boende ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR För dig som vill veta mer om särskilt boende INFOBYRÅN, ÖSTERSUNDS KOMMUN 2006-06-30 TRYCK:KOMMUNTRYCKERIET Innehåll Särskilt boende - så fungerar det...sidan 2 Så här söker

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Information från Anmälan om behov av god man eller förvaltare Socialnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare

Läs mer

Remiss Remiss av motion

Remiss Remiss av motion REMISS FÖRVALTING 2015-01-08 EMELIE HALLIN SID 1/1 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN KOMMUNALA FUNKTIONSHINDERRÅDET Remiss Remiss av motion Svar på remissen

Läs mer

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det finnas ett hjälpbehov som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Motion om utdelning av kostnadsfria halkskydd till alla äldre

Motion om utdelning av kostnadsfria halkskydd till alla äldre 2011 02 28 42 71 Kommunstyrelsen 2011 09 12 179 397 Arbets och personalutskottet 2011 08 15 139 285 Dnr 11.127 008 febkf18 Motion om utdelning av kostnadsfria halkskydd till alla äldre Ärendebeskrivning

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 2010 -.05-23 Dnr Vo0.2010.0086 REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: 8 TIMMARS HJÄLP OCH SERVICE TILL ÄLDRE UTAN BISTÅNDSPRÖVNING Förvaltningens

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är en

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Område: PRO:s organisation Underområde: Stadgar PRO Internationell - Linköping, Östergötland

Område: PRO:s organisation Underområde: Stadgar PRO Internationell - Linköping, Östergötland Motion nr 193 Ordval i stadgarnas punkt 3 PRO Internationell - Linköping, Östergötland När vi presenterar vår PRO-förening brukar vi överlämna ett A4-blad, som börjar med frågan: Varför heter vår förening

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst baserat på erfarenheter från Västerås stad Denna skrift är en kort version av Att införa e-hemtjänst erfarenheter från Västerås stad, art.nr 12366. Ladda ner den

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster Frågeguide vid förebyggande verksamhet 2008 Tomelilla kommun Sidan 1 av 7 Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster 1.2. Kön

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma teamet Teamet ska ge dig förutsättningar att så långt det är möjligt få komma tillbaka till din invanda

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap. 4 respektive 7

Ansökan om god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap. 4 respektive 7 ANSÖKAN 1(5) Överförmyndaren Svalövs kommun 268 80 Svalöv Ansökan om god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap. 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

Medborgarförslag om kompetens och ansvarsområde hos överförmyndarnämnden

Medborgarförslag om kompetens och ansvarsområde hos överförmyndarnämnden Kommunfullmäktige 2009 10 26 173 416 2010 04 26 67 151 Kommunstyrelsen 2010 04 12 84 198 Arbets och personalutskottet 2010 03 15 48 102 Dnr 09.646 008 oktkf22 Medborgarförslag om kompetens och ansvarsområde

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU

Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Kerstin Aldstedt 2015-10-14 Dnr: RS 2015-607 Regionstyrelsen Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU Region Östergötland har beretts möjlighet

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Till: Östra Göinge kommun Överförmyndaren Storgatan 4 280 60 BROBY Sida 1 av 6 ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Ansökan om förordnande av god man enligt

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Västerviks kommun Överförmyndarkansliet 593 80 Västervik ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare, Medicin-rehabkliniken, Gällivare sjukhus enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Anmälan om behov av god man eller förvaltare, Medicin-rehabkliniken, Gällivare sjukhus enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Anmälan om behov av god man eller förvaltare, Medicin-rehabkliniken, Gällivare sjukhus enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Anmälan om behov gäller: Godmanskap Förvaltarskap Person anmälan gäller

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION. Jämställdhetsmålen. www.kvinnofrid.nu FOKUS ÄLDRE. Kerstin Kristensen

VÅLD I NÄRA RELATION. Jämställdhetsmålen. www.kvinnofrid.nu FOKUS ÄLDRE. Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Jämställdhetsmålen VÅLD I NÄRA RELATION FOKUS ÄLDRE Kerstin Kristensen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2011-11-23 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2011-11-23 1 Kommunala Pensionärsrådet 2011-11-23 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Duvan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Curt Henriksson, PRO Birgit Hansson, PRO Birgitta

Läs mer

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Ert dnr: Sektionen för socialtjänst Greger Bengtsson Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012)

Utlåtande 2013:13 RV (Dnr /2012) Utlåtande 2013:13 RV (Dnr 327-984/2012) Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:26 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:24 av Anna-Lena Östman (s) om ökat samarbete med länsstyrelsens trafikenhet för diabetikers läkarintyg för att få behålla körkort

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg KS dnr 12/512

Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg KS dnr 12/512 1 (2) 2013-03-27 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 34 22 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 1 Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 PRO arbetar utifrån det handlingsprogram som antogs av kongressen 2015. År 2016 är det år då vi fortsätter att utveckla organisationen

Läs mer

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem 1 Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem Transportforum 2010-01-13 Lennart Adolfsson Fotgängarnas föreningen FOT har som uppgift att påvisa problem och risker som drabbar fotgängare sprida

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av den som har kunskap om den enskildes behov. Vanligtvis anmäls behovet av socialtjänsten eller av läkare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Meddelandeblad. Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre

Meddelandeblad. Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande med ansvar för äldreomsorg, förvaltningar med ansvar för äldreomsorg, länsstyrelser, pensionärsorganisationer Augusti 2006 Ny lag

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Socialnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen och 15 LSS skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon. Sådan anmälan skall göras

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Utredning om boende för yngre personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom

Utredning om boende för yngre personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pierre Börjesson 2017-05-11 ON 2017/0020 52545 Omsorgsnämnden Utredning om boende för yngre personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom Förslag

Läs mer

Rätten till ledsagning

Rätten till ledsagning Södermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 891-2014-1.2.1. Sida 1 (6) 2014-11-20 Handläggare Anja Schulstad Telefon: 08-508 13 156 Lina Hedlund Telefon: 08-508 12 382 Till Södermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer