Vi föreslår kongressen besluta att PRO verkar för att nödvändiga hjälpmedel tillhandhålls kostnadsfritt, antingen som egendom eller som lån

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi föreslår kongressen besluta att PRO verkar för att nödvändiga hjälpmedel tillhandhålls kostnadsfritt, antingen som egendom eller som lån"

Transkript

1 Motion nr 218 Fria hjälpmedel PRO Ryd - Linköping, Östergötland ID524 Många huvudmän, landsting och kommuner, har börjat ta betalt för hjälpmedel, ex rollatorer mm. För den enskilde kan hjälpmedlet betyda skillnad mellan ett normalt liv och ett liv i isolering. Det är därför osmakligt att samhället vältrar över kostnaderna för nödvändiga hjälpmedel på den enskilde i stället för att dessa bäres solidariskt. att PRO verkar för att nödvändiga hjälpmedel tillhandhålls kostnadsfritt, antingen som egendom eller som lån Ethel Svensson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Olle Beng Distriktets yttrande PRO Östergötlands styrelse har behandlat motionen och föreslår höstmötet att avslå densamma: : I motionens text står det rollatorer mm. Då detta med mera kan innebära otaliga slag av hjälpmedel såsom t ex glasögon, rullstolar och inhalatorer för astmapatienter och så vidare anser inte distriktsstyrelsen att motionen kan bifallas. Distriktsstyrelsen föreslår därför höstmötet att motionen avslås. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 218 Motionen handlar om att nödvändiga hjälpmedel skall tillhandahållas kostnadsfritt. Då hjälpmedelsområdet är mycket omfattande och kostnadskrävande är det inte möjligt att driva denna fråga på detta sätt. Socialstyrelsen har under hösten fått i uppdrag av regeringen att kunskapsstöd kring hjälpmedelsverksamhet och hjälpmedelsförskrivning Målet är att kunskapsstöden ska bidra till ökad kunskap om hjälpmedels verksamhet och hjälpmedelsförskrivning. Aktiviteter som ingår är att sammanställa kunskapsstöd om

2 förskrivnings processen, hur hjälpmedelsverksamheter är organiserade, likheter och skillnader i hjälpmedelsförsörjning över landet, samhällsekonomiska aspekter på hjälp medelsanvändning, och vetenskapliga belägg som rör hjälpmedelsanvändning och förskrivningsprocessen. PRO som organisation är representerad i socialstyrelsens referensgrupp i detta arbete. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 218.

3 Motion nr 219 Högkostnadsskydd för hörsel och glasögon PRO Ryd - Linköping, Östergötland ID525 När man blir äldre är det en del av kroppens funktioner som sviktar. Särskilt rör detta hörsel och syn. Då en del av kroppens funktioner kan behandlas till en rimlig kostnad gäller det dock inte hörsel och syn, där man kan få betala höga summor för hörapparater och glasögon. att hörapparater och glasögon räknas in i högkostnadsskyddet. Sigbritt Szabo Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Olle Beng Distriktets yttrande PRO Östergötlands styrelse har behandlat motionen och föreslår höstmötet att avslå densamma: : Behov av t ex glasögon gäller inte bara äldre personer utan även ofta både barn och vuxna. Därför anser inte distriktstyrelsen PRO Östergötland att motionen kan bifallas. Distriktsstyrelsen föreslår därför höstmötet att avslå motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 219 Hjälpmedel har blivit en ekonomisk "bälg" för landstingen vad gäller till vem, och vad för hjälpmedel som ska ingå i högkostnadsskyddet. Det blir allt mer vanligt att man erbjuder ett "basutbud" av hjälpmedel som är möjliga att uppgradera genom en egeninsats utöver landstingens erbjudande. Det kan röra sig om åtskilliga tusen kronor för att få ett modernt och väl fungerande hjälpmedel. Detta är ytterligare ett tecken på en ojämlik vård som på olika sätt uppmärksammats i landet. Här måste våra KPR/LPR bli mer aktiva och uppmärksamma orättvisor betydligt bättre än vad som generellt är fallet i dag. En djupare analys av hjälpmedel återfinns i vårt förslag till handlingsprogram.

4 Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 219 besvarad.

5 Motion nr 220 Motion angående rätten till "fixar"-tjänst PRO Skurup - Skurup, Skåne ID612 Många kommuner har idag en tjänst som är frivillig,den kallas för fixar-tjänst och har då ofta ett namn såsom Ulf,Stina o.s.v..denna tjänst kan användas av äldre personer för att få hjälp med t.ex.upphängning-nedtagning av gardiner sätt upp hyllor m.m.allt för att på så sätt undvika fallolyckor som orsakar benbrott o.d. Fallolyckor är den vanligaste formen av olycker i hemmet när man blir äldre och därför en mycket bra och billig tjänst för kommunerna och samhället,och besparar många onödigt lidande. Eftersom tjänsten är frivillig kan den också bli borttagen när som helst.i kärva ekonomiska tider är det lätt att hänvisa till frivilligheten och lägga det som ett sparförslag vilket händer med jämna mellanrum ute i kommunerna. För att säkra tillgången till fixar-tjänsten bör den lagstiftas. Utifrån ovan sagda skall kongressen besluta att bifalla motionen och uppdra åt PRO:s riksorganisation att Via Riksdag och regering arbeta för att "fixartjänsten" blir en lagstadgad rättighet. Gertrud Ekman Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Eva Sandberg Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 220 PRO har i programmet "Trygghet, tillit och tillgänglighet" föreslagit en ny Lag om omsorger

6 och vård för äldre människor, där det bland annat föreslås möjlighet till 9 timmar/månad fritt disponerande för personer över 75 år till enklare göromål utan biståndsprövning. Det finns också ett stycke kring fixartjänster i vårt handlingsprogram där vi ska arbeta för att kommun ska erbjuda avgiftsfria fixartjänster för att förebygga skador i hemmet, oavsett man beviljats hemtjänst eller inte. RO kommer att driva frågorna på de nivåer de är genomförbara. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 220 besvarad.

7 Motion nr 221 Glas till glasögon inom högkostnadsskyddet PRO Husie - Malmö, Skåne ID637 Ålderssjukdomar i ögat, t.ex. maculadegeneration, grön starr, grå starr och diabetes innebär täta glasbyten av oftast dyra glas. Då en del personer behöver byta glas i sina bågar flera gånger per år, borde det ingå i högkostnadsskyddet. Det är oerhört dyrt att byta glas. Risken är annars stor att man inte har råd att byta glas och på så sätt tappar synen. Man blir då lätt en belastning för samhället. För att undvika detta och för att underlätta för äldre med synskador vill vi: att glas till glasögon för äldre förs in under högkostnadsskyddet. att PRO arbetar för att detta ska genomföras. Dagmar Abrahamsson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Gertrud Johnsson Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 221 När det gäller behov av glasögon skiljer staten på glasögon i samband med ögonsjukdom och behov utifrån ett normalt åldrande. När en ögonsjukdom diagnostiserats utgår glasögon/linser som hjälpmedel och följer de regler kring högkostnadsskydd för hjälpmedel. I det andra fallet bedöms det som normalt åldrande eller ringa besvär och omfattas inte av högkostnadsskydd. Styreslen bedömer det i dagsläget fruktlöst att driva frågan om ett generellt högkostnadsskydd för glasögon, när övriga redan innefattande hjälpmedel är under ständig omprövning och borttagande så snart det är möjligt.

8 Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 221 besvarad.

9 Motion nr 222 Samhällsansvaret saknas vid stöld i hemtjänsten PRO Katarina - Stockholm, Stockholms län ID662 Det har uppmärksammats i media samt i vår PRO-förening ett antal stölder av vårdbehövande äldre personer som anlitat hemtjänst. I TV-programmet Plus i vintras visades ett avsnitt där en person som anlitat hemtjänsten blivit bestulen av hemtjänstpersonal. De finstilta villkoren i hemförsäkringen gällde inte i detta fall. Stölden anmäldes till polisen, men alltför många personer kunde vara skyldiga, varför åtalet lades ner. När någon i den vårdbehövandes närhet söker hjälp från kommunens biståndsbedömare, brukar hjälpbehovet vara akut. Kommunen bör då ta ansvar för att förebygga stölder i hemmet. Ofta är det många olika personer som kommer och går. Någon dokumentation av den vårdbehövandes ägodelar bör därför upprättas innan hemtjänsten startar. Men det är inte tillräckligt. Ett förslag kan vara att kommunen tillsammans med personen/anhörig ska gå igenom vilka stöldbegärliga föremål som finns och ge råd om hur man förvarar värdesaker till och med kanske erbjuda säkerhetsskåp. Om personen har en demenssjukdom kanske en närstående kan ta hand om nyckeln till skåpet. Särskilt värdefulla saker kanske också ska förvaras på annan plats. Flera försäkringsbolag erbjuder numera en allriskförsäkring som omfattar stölder inom hemtjänsten. Det bör man också ge information om. att PRO verkar för att Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Regeringen utreder hur stölder i hemmet vid hemtjänst ska kunna förebyggas, och hur den vårdbehövande inte skall behöva ta ansvaret eller lida ekonomisk skada vid stölder i hemtjänsten. Hans Gustafson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Elsemarie Bjellqvist Distriktets yttrande Det är ett stort problem när det gäller stöld ur den egna bostaden. Att utpeka Hemtjänsten som

10 boven är dock ett orättvist omdöme. Problemet har ofta varit att personer utgett sig för att komma från exempelvis Hemtjänsten och då beretts tillträde i lägenheten. Under tiden som en person uppehållit pensionären så har den andra länsat lägenheten på värdeföremål och pengar. I PRO Hemförsäkring ingår att försäkringen täcker ersättning vid stöld ur den egna bostaden, även för egendom som stjäls av hemtjänst eller av personal på äldreboende som har lov att vara i bostaden. I vanliga hemförsäkringar ingår oftast inte denna klausul. Motionären påpekar mycket riktigt att det skulle vara värdefullt om exempelvis kommunens biståndsbedömare medverkade med att skydda omsorgstagaren genom att hjälpa till med att förebygga stölder i hemmet. Distriktsstyrelsen bifaller motionen Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 222 Stöld, oavsett vem som utför den, är ett kraftigt intrång i den personliga integriteten. Många som drabbas av stöld i hemmet/fritidshuset eller bilen känner sig kränkta och inte sällan leder det till psykiska problem under lång tid. Gruppen äldre är ännu värre utsatta, då många är ensamma och saknar stöd i den uppkomna situationen. Det är viktigt att förebygga uppkomsten/möjligheten till stöld så långt det är möjligt. Att låta biståndshandläggare och ansvariga för hemtjänsten bidra med kunskap och råd är ett bra sätt. Även att hjälpa till med t.e.x. fotografering, dokumentering av föremål i hemmet som kan vara stöldbegärliga är ytterligare ett sätt. Från PRO:s sida är det viktigt att "marknadsföra" våra försäkringar och inte minst hemförsäkringen som omfattar just ersättning vid stöld i hemmet. I övrigt instämmer styrelsen i distriktets yttrande över motionen. Styrelsen ser dock att ansvaret redan vilar på kommunerna, som bör uppmanas att ta problemet på största allvar, och så långt möjligt vidta åtgärder som förebygger stöld hos omsorgstagarna. Det bör vara en uppgift för våra KPR att bevaka och föra upp på agendan. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 222 besvarad.

11 Motion nr 223 Fallolyckor. PRO Herrljunga - Herrljunga, Norra Älvsborg ID707 Fallolyckor Fallolyckor bland äldre är vanligare än bland yngre beroende på att balans och reaktionsförmågan blir sämre med stigande ålder små ojämnheter och halka förorsakar många olyckor. I många fall bagatellartade olyckor men som ofta medför samhällskostnader samt lidande och minskad livskvalitet för den drabbade. Orsaken till fallolyckor utomhus beror oftast på undermåliga gångbanor samt dålig halkbekämpning i våra tätorter. De kostnader som uppstår vid en fallolycka drabbar olika kostnadsställen inom kommun och landsting/region. Exempelvis hemsjukvård och hjälpmedel i kommunen samt i många fall insatser i hemmet i form av hemtjänst mm. Kostnader för sjukvård och ev ambulanskostnader drabbar landsting/region. Sammantaget är en fallolycka en dyr kostnad församhället samtidigt som det medför minskad livskvalitet för den drabbade på grund av en olycka som oftast kunde undvikas genom god standard på gator och gångvägar samt ordentlig halkbekämpning. Ute i våra föreningar inom PRO pågår ett aktivt arbete med att förebygga fallolyckor bland våra medlemmar men vi har svårt att få gehör för att man på kommunal nivå har en samsyn på de kostnader som olyckorna ger. För att lyckas med förändrad samsynsärskilt inom kommunerna krävs påverkan på nationell nivå. Idag finns nationell statistik vad fallolyckorna kostar samhället. Om kommunerna upprättar lokal statistik så synliggörs kostnaderna och förhoppningsvis upprätta åtgärdsplaner som medför förbättringar och därmed minskar antalet fallolyckor. att Jag föreslår kongressen besluta att PRO riksorganisation påverkar kommuner och landsting/regioner att upprätta lokala register över fallolyckorför att därigenom förebygga och minska antalet olyckor i samhället. Birgitta Larsson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Margareta Edmundson

12 Distriktets yttrande Motionen handlar om samhällets kostnader för fallolyckor. Motionären påpekar, att äldre människor ofta har sämre balans än yngre och därigenom oftare råkar ut för fallolyckor. Det borde ligga i kommunernas intresse, att förebygga dessa olyckor, eftersom de förorsakar höga vårdkostnader. Ett sådant instrument skulle kunna vara ett register, som visar var de svaga punkterna finns. Styrelsen föreslår därför höstmöte att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 223 Motionen tar upp ett för styrelsens prioriterat område. Styrelsen anordnade i februari månad 2015 en konferens i ärendet där vi upprepade vårt krav på regeringen att halvera fallolyckorna inom en mandatperiod. PRO har under flera år drivit projektet "Bättre tänka efter före" och fortsättningen från "Benbrott till Inbrott" tillsammans med SKPF och SPRF. I arbetet med fallolyckor finns tillgång till olika statistik, även nedbruten på kommuner. Styrelsen anser att frågan bör tas upp i de Kommunala pensionärsråden och i Landstingens pensionärsråd där diskussionen om kostnaderna lokalt kan synliggöras för att vi ska nå en halvering av fallolyckor. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 223 besvarad.

13 Motion nr 224 Utbildning av gode män. PRO Järbo - Sandviken, Gävleborg ID724 I dagens samhälle kan personer få hjälp av s.k. Gode Män. En God Man skall vara insatt/kunskap i mycket bl.a. - Ekonomi - Juridik - Sociala för att kunna bevaka hens rätt, sörja för hens person samt förvalta, bevaka, hens egendom. En krånglig bit är också att hitta "rätt person" inom resp. myndighet. Någon utbildning förekommer inte inom Sandvikens Kommun. Detta är en del av de problem som finns om man är god man. Att ersättningen dessutom måste ses över är ett annat problem. Jag yrkar på föjande: Det skall finnas ett system för ersättningens storlek efter arbetsinsats från Gode Männen. att Motionen antas av PRO i Gävleborg att Motionen skickas till PRO:s kongress 2015 att Motionen antas av PRO:s kongress att PRO verkar för att Gode Männens ställning utbildningsmässigt samt ekonomiskt förstärkes. Jan Engman PRO Järbo Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Jan Engman 0290/70422

14 Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen har uppmärksammat problemen som tas upp i motionen och instämmer i motionens syfte. Då vi anser att detta är en kommunal fråga, bör frågan lyftas i KPR Därmed anses motionen besvarad. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att anse motionen besvarad. Styrelsens utlåtande över motion nummer 224 Det ligger redan i överförmyndarnas ansvar att kontrollera att gode män och förvaltare utför sitt uppdrag på ett kompetent och för den enskilde rättssäkert sätt. Om det framkommer att en ställföreträdare brister i något avseende, är det lämpligt att överförmyndaren erbjuder utbildning. Regeringen la fram en proposition "Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare 2013/14:225, som innebär en förstärkning i rollen som Gode män. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens proposition med laga kraft den 1 januari Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 224 besvarad.

15 Motion nr 225 Färdtjänst PRO Nordmaling - Nordmaling, Västerbottens län ID556 Fr o m 2010 ingår färdtjänsten i transportlagen. Detta innebär att personer som bor utanför tätorterna där det inte finns tillgång till kollektivtrafik inte får färdtjänst. Motionären anser att färdtjänst ska beviljas enligt 4 i socialtjänstlagen som säger att äldre människor ska kunna leva självständigt i gemenskap med andra. I och med den nya bedömningen, som sker efter den s k tröskelmodellen, d v s att kan du gå till tröskeln får du inte färdtjänst, omöjliggörs det för de äldre på landsbygden att delta i samhällets utbud som t ex matinköp, besök hos vänner och bekanta m m. att PRO arbetar för att färdtjänst fortsättningsvis ska bedömas och beviljas enligt socialtjänstlagen. Ingrid Wennerström Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Ingrid Wennerström Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid distriktsstyrelsen 17/9-14 Motionen har behandlats vid höstmöte 16/10-14 mötet beslutade att bifalla motionen Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 225, 226 och 227

16 Motion nr 226 Obligatoriskt färdtjänsttillstånd från 85 års ålder. Kristianstad, Skåne ID635 Antalet pensionärer ökar och uppstiger nu till nästan 2 miljoner i Sverige. Många pensionärer har behov av att fortsätta vara aktiva och uppleva livskvalite` även när yrkeslivet har upphört. Ett aktivt liv förutsätter möjlighet att fortsätta att resa. Därför är det mycket viktigt med en fungerande kollektivtrafik. På många platser, oftast på landsbygden har buss-och tåglinjer lagts ner och äldre och körkortslösa människor har blivit alltmera isolerade. Detta gäller både regionalt och i hela landet. Många har svårigheter att tillgodose sina, ibland dagliga behov av mat och dryck, att besöka anhöriga för att ha kvar viktig social gemenskap och känna stimulans i sin vardag. Detta kan vara förödande och snabbt bringa till försämrad hälsa som medför ökande vårdbehov med ökande samhällskostnader. att - Samorganisationen i Kristianstad kräver nu att samtliga svenska medborgare som uppnår 85 års ålder ges tillstånd till färdtjänst. Gun Åkers Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Knut Welander Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen håller med motionären om behovet för pensionärer att kunna resa för att fortsätta vara aktiva även efter yrkeslivet. När det gäller motionärens krav att samtliga svenska medborgare över 85 år skulle ges tillstånd till färdtjänst så måste vi upplysa om att det krävs särskilt behovsprövning för att kunna få färdtjänst. Färdtjänst är alltså inget komplement till kollektivtrafiken. När man lägger ned buss- eller tåglinjer på landsbygden brukar den ersättas med kompletterande trafik med taxi el. liknande. Det är kommunerna som kan erbjuda detta. Dessutom är det diskriminering att endast svenska medborgare skulle ges tillstånd. Det skall i så fall gälla alla mantalsskrivna. Det finns många som inte är svenska medborgare, men är

17 mantalsskrivna i Sverige sen många år tillbaka. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Samlat utlåtande över motion nr 225, 226 och 227

18 Motion nr 227 Färdtjänst Skåne ID739 Antalet pensionärer ökar och uppstiger nu till nästan 2 miljoner i Sverige. Många pensionärer har behov av att fortsätta vara aktiva och uppleva livskvalité även när yrkeslivet har upphört. Ett aktivt liv förutsätter möjlighet att fortsätta att resa. Därför är det mycket viktigt med en fungerande kollektivtrafik. På många platser, oftast på landsbygden har buss-och tåglinjer lagts ner och äldre och körkortslösa människor har blivit alltmera isolerade. Detta gäller både regionalt och i hela landet. Många har svårigheter att tillgodose sina, ibland dagliga behov av mat och dryck, att besöka anhöriga för att ha kvar viktig social gemenskap och känna stimulans i sin vardag. Detta kan vara förödande och snabbt bringa till försämrad hälsa som medför ökande vårdbehov med ökande samhällskostnader. att samtliga pensionärer som uppnår 85 års ålder ges tillstånd till färdtjänst. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson Samlat utlåtande över motion nr 225, 226 och 227 Styrelsens utlåtande över motion nr 225, 226 och 227 Reglering om färdtjänst återfinns i Lagen om färdtjänst 1997:736. Rätt till färdtjänst har, efter prövning från behörig förvaltning, personer med funktionsnedsättning. Kommunen har möjlighet i de fall man tecknat avtal med landsting, överlåta färdtjänsthanteringen till en regional kollektivtrafikmyndighet. Även denna har att rätta sig efter villkoren i lagen om vem/vilka som har rätt till färdtjänst. Tillstånd och utfärdande utgår från individens behov, inte huruvida det finns kollektivtrafik eller inte. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 225, 226, 227.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Partikongressmotioner 2009 H - N

Partikongressmotioner 2009 H - N Partikongressmotioner 2009 H - N H Sjukvård, tandvård, omsorg I Skola, utbildning J Bostad K Sociala frågor L Kultur M Lagar, Brott N Organisation Motion H07X Motion angående funktionshindrades rätt till

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM SAMORGANISATION I STOCKHOLM Kommunalpolitiskt PROGRAM Stockholms stad PRO SAMORGANISATION I STOCKHOLM November 2013 LAYOUT Marie Richardson Kommunalpolitiskt program PRO samorganisation Stockholm PRO antog

Läs mer

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012 Brukarstödcentrum HSO Göteborg Besöksadress: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg Postadress: Brukarstödcentrum, HSO Göteborg, Box 120 53, 402 41

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015. Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.

Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015. Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna. Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens utlåtande över

Läs mer

De orättfärdiga skillnaderna

De orättfärdiga skillnaderna De orättfärdiga skillnaderna En rapport om kommunala och regionala skillnader i stödet till människor med funktionsnedsättningar HSO Skåne rapport 2011:1 Den orättfärdiga skillnaderna HSO Skåne rapport

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

1. Sjukvård 1.1 Kostnader för läkarbesök vid inträffad Ewa Söderberg skada på rörelsefunktion/apparat 1.2 Framtida utveckling av onkologin Jan Sjödin

1. Sjukvård 1.1 Kostnader för läkarbesök vid inträffad Ewa Söderberg skada på rörelsefunktion/apparat 1.2 Framtida utveckling av onkologin Jan Sjödin MOTIONER FÖREDRAGANDE 1. Sjukvård 1.1 Kostnader för läkarbesök vid inträffad Ewa Söderberg skada på rörelsefunktion/apparat 1.2 Framtida utveckling av onkologin Jan Sjödin 2. Äldrevård - omsorg 2.1 Näringsrik

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

2012-04-25. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

2012-04-25. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 1(9) Riksförbundet FUB YTTRANDE 2012-04-25 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Riksförbundet FUB är en intresseorganisation

Läs mer

Investera i erfarenhet

Investera i erfarenhet 2008-02-28 Investera i erfarenhet socialdemokratisk äldrepolitik 2(29) Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Förord Klyftorna mellan människor ökar. Jobben blir otryggare, stressen ökar och det blir dyrare

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Kvalitet på Dina villkor RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Dokumentets tillkomst Initiativet till detta dokument togs av RSMH:s förbundsstyrelse. Därefter har det

Läs mer

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården PM/DISKUSSIONSUNDERLAG 2014-04-04 1 (19) Avdelningen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Olle Olsson Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården Bakgrund och syfte Diskussioner

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Tandlösa tandvårdsstöd

Tandlösa tandvårdsstöd Rapport 2015:3 Tandlösa tandvårdsstöd En analys av hur tandvårdsstöd fungerar för den äldre befolkningen Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet från ett brukarperspektiv Hjälpmedel - kvalitet ur ett brukarperspektiv HSO Skåne rapport nr 2-2011 Vårt hjälpmedelsprojekt har sin

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg 1 Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:77 Ny lag om stöd och service till vissa personer

Läs mer