Vi föreslår kongressen besluta att PRO verkar för att nödvändiga hjälpmedel tillhandhålls kostnadsfritt, antingen som egendom eller som lån

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi föreslår kongressen besluta att PRO verkar för att nödvändiga hjälpmedel tillhandhålls kostnadsfritt, antingen som egendom eller som lån"

Transkript

1 Motion nr 218 Fria hjälpmedel PRO Ryd - Linköping, Östergötland ID524 Många huvudmän, landsting och kommuner, har börjat ta betalt för hjälpmedel, ex rollatorer mm. För den enskilde kan hjälpmedlet betyda skillnad mellan ett normalt liv och ett liv i isolering. Det är därför osmakligt att samhället vältrar över kostnaderna för nödvändiga hjälpmedel på den enskilde i stället för att dessa bäres solidariskt. att PRO verkar för att nödvändiga hjälpmedel tillhandhålls kostnadsfritt, antingen som egendom eller som lån Ethel Svensson Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Olle Beng Distriktets yttrande PRO Östergötlands styrelse har behandlat motionen och föreslår höstmötet att avslå densamma: : I motionens text står det rollatorer mm. Då detta med mera kan innebära otaliga slag av hjälpmedel såsom t ex glasögon, rullstolar och inhalatorer för astmapatienter och så vidare anser inte distriktsstyrelsen att motionen kan bifallas. Distriktsstyrelsen föreslår därför höstmötet att motionen avslås. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 218 Motionen handlar om att nödvändiga hjälpmedel skall tillhandahållas kostnadsfritt. Då hjälpmedelsområdet är mycket omfattande och kostnadskrävande är det inte möjligt att driva denna fråga på detta sätt. Socialstyrelsen har under hösten fått i uppdrag av regeringen att kunskapsstöd kring hjälpmedelsverksamhet och hjälpmedelsförskrivning Målet är att kunskapsstöden ska bidra till ökad kunskap om hjälpmedels verksamhet och hjälpmedelsförskrivning. Aktiviteter som ingår är att sammanställa kunskapsstöd om

2 förskrivnings processen, hur hjälpmedelsverksamheter är organiserade, likheter och skillnader i hjälpmedelsförsörjning över landet, samhällsekonomiska aspekter på hjälp medelsanvändning, och vetenskapliga belägg som rör hjälpmedelsanvändning och förskrivningsprocessen. PRO som organisation är representerad i socialstyrelsens referensgrupp i detta arbete. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 218.

3 Motion nr 219 Högkostnadsskydd för hörsel och glasögon PRO Ryd - Linköping, Östergötland ID525 När man blir äldre är det en del av kroppens funktioner som sviktar. Särskilt rör detta hörsel och syn. Då en del av kroppens funktioner kan behandlas till en rimlig kostnad gäller det dock inte hörsel och syn, där man kan få betala höga summor för hörapparater och glasögon. att hörapparater och glasögon räknas in i högkostnadsskyddet. Sigbritt Szabo Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Olle Beng Distriktets yttrande PRO Östergötlands styrelse har behandlat motionen och föreslår höstmötet att avslå densamma: : Behov av t ex glasögon gäller inte bara äldre personer utan även ofta både barn och vuxna. Därför anser inte distriktstyrelsen PRO Östergötland att motionen kan bifallas. Distriktsstyrelsen föreslår därför höstmötet att avslå motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 219 Hjälpmedel har blivit en ekonomisk "bälg" för landstingen vad gäller till vem, och vad för hjälpmedel som ska ingå i högkostnadsskyddet. Det blir allt mer vanligt att man erbjuder ett "basutbud" av hjälpmedel som är möjliga att uppgradera genom en egeninsats utöver landstingens erbjudande. Det kan röra sig om åtskilliga tusen kronor för att få ett modernt och väl fungerande hjälpmedel. Detta är ytterligare ett tecken på en ojämlik vård som på olika sätt uppmärksammats i landet. Här måste våra KPR/LPR bli mer aktiva och uppmärksamma orättvisor betydligt bättre än vad som generellt är fallet i dag. En djupare analys av hjälpmedel återfinns i vårt förslag till handlingsprogram.

4 Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 219 besvarad.

5 Motion nr 220 Motion angående rätten till "fixar"-tjänst PRO Skurup - Skurup, Skåne ID612 Många kommuner har idag en tjänst som är frivillig,den kallas för fixar-tjänst och har då ofta ett namn såsom Ulf,Stina o.s.v..denna tjänst kan användas av äldre personer för att få hjälp med t.ex.upphängning-nedtagning av gardiner sätt upp hyllor m.m.allt för att på så sätt undvika fallolyckor som orsakar benbrott o.d. Fallolyckor är den vanligaste formen av olycker i hemmet när man blir äldre och därför en mycket bra och billig tjänst för kommunerna och samhället,och besparar många onödigt lidande. Eftersom tjänsten är frivillig kan den också bli borttagen när som helst.i kärva ekonomiska tider är det lätt att hänvisa till frivilligheten och lägga det som ett sparförslag vilket händer med jämna mellanrum ute i kommunerna. För att säkra tillgången till fixar-tjänsten bör den lagstiftas. Utifrån ovan sagda skall kongressen besluta att bifalla motionen och uppdra åt PRO:s riksorganisation att Via Riksdag och regering arbeta för att "fixartjänsten" blir en lagstadgad rättighet. Gertrud Ekman Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Eva Sandberg Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 220 PRO har i programmet "Trygghet, tillit och tillgänglighet" föreslagit en ny Lag om omsorger

6 och vård för äldre människor, där det bland annat föreslås möjlighet till 9 timmar/månad fritt disponerande för personer över 75 år till enklare göromål utan biståndsprövning. Det finns också ett stycke kring fixartjänster i vårt handlingsprogram där vi ska arbeta för att kommun ska erbjuda avgiftsfria fixartjänster för att förebygga skador i hemmet, oavsett man beviljats hemtjänst eller inte. RO kommer att driva frågorna på de nivåer de är genomförbara. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 220 besvarad.

7 Motion nr 221 Glas till glasögon inom högkostnadsskyddet PRO Husie - Malmö, Skåne ID637 Ålderssjukdomar i ögat, t.ex. maculadegeneration, grön starr, grå starr och diabetes innebär täta glasbyten av oftast dyra glas. Då en del personer behöver byta glas i sina bågar flera gånger per år, borde det ingå i högkostnadsskyddet. Det är oerhört dyrt att byta glas. Risken är annars stor att man inte har råd att byta glas och på så sätt tappar synen. Man blir då lätt en belastning för samhället. För att undvika detta och för att underlätta för äldre med synskador vill vi: att glas till glasögon för äldre förs in under högkostnadsskyddet. att PRO arbetar för att detta ska genomföras. Dagmar Abrahamsson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Gertrud Johnsson Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 221 När det gäller behov av glasögon skiljer staten på glasögon i samband med ögonsjukdom och behov utifrån ett normalt åldrande. När en ögonsjukdom diagnostiserats utgår glasögon/linser som hjälpmedel och följer de regler kring högkostnadsskydd för hjälpmedel. I det andra fallet bedöms det som normalt åldrande eller ringa besvär och omfattas inte av högkostnadsskydd. Styreslen bedömer det i dagsläget fruktlöst att driva frågan om ett generellt högkostnadsskydd för glasögon, när övriga redan innefattande hjälpmedel är under ständig omprövning och borttagande så snart det är möjligt.

8 Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 221 besvarad.

9 Motion nr 222 Samhällsansvaret saknas vid stöld i hemtjänsten PRO Katarina - Stockholm, Stockholms län ID662 Det har uppmärksammats i media samt i vår PRO-förening ett antal stölder av vårdbehövande äldre personer som anlitat hemtjänst. I TV-programmet Plus i vintras visades ett avsnitt där en person som anlitat hemtjänsten blivit bestulen av hemtjänstpersonal. De finstilta villkoren i hemförsäkringen gällde inte i detta fall. Stölden anmäldes till polisen, men alltför många personer kunde vara skyldiga, varför åtalet lades ner. När någon i den vårdbehövandes närhet söker hjälp från kommunens biståndsbedömare, brukar hjälpbehovet vara akut. Kommunen bör då ta ansvar för att förebygga stölder i hemmet. Ofta är det många olika personer som kommer och går. Någon dokumentation av den vårdbehövandes ägodelar bör därför upprättas innan hemtjänsten startar. Men det är inte tillräckligt. Ett förslag kan vara att kommunen tillsammans med personen/anhörig ska gå igenom vilka stöldbegärliga föremål som finns och ge råd om hur man förvarar värdesaker till och med kanske erbjuda säkerhetsskåp. Om personen har en demenssjukdom kanske en närstående kan ta hand om nyckeln till skåpet. Särskilt värdefulla saker kanske också ska förvaras på annan plats. Flera försäkringsbolag erbjuder numera en allriskförsäkring som omfattar stölder inom hemtjänsten. Det bör man också ge information om. att PRO verkar för att Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Regeringen utreder hur stölder i hemmet vid hemtjänst ska kunna förebyggas, och hur den vårdbehövande inte skall behöva ta ansvaret eller lida ekonomisk skada vid stölder i hemtjänsten. Hans Gustafson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Elsemarie Bjellqvist Distriktets yttrande Det är ett stort problem när det gäller stöld ur den egna bostaden. Att utpeka Hemtjänsten som

10 boven är dock ett orättvist omdöme. Problemet har ofta varit att personer utgett sig för att komma från exempelvis Hemtjänsten och då beretts tillträde i lägenheten. Under tiden som en person uppehållit pensionären så har den andra länsat lägenheten på värdeföremål och pengar. I PRO Hemförsäkring ingår att försäkringen täcker ersättning vid stöld ur den egna bostaden, även för egendom som stjäls av hemtjänst eller av personal på äldreboende som har lov att vara i bostaden. I vanliga hemförsäkringar ingår oftast inte denna klausul. Motionären påpekar mycket riktigt att det skulle vara värdefullt om exempelvis kommunens biståndsbedömare medverkade med att skydda omsorgstagaren genom att hjälpa till med att förebygga stölder i hemmet. Distriktsstyrelsen bifaller motionen Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 222 Stöld, oavsett vem som utför den, är ett kraftigt intrång i den personliga integriteten. Många som drabbas av stöld i hemmet/fritidshuset eller bilen känner sig kränkta och inte sällan leder det till psykiska problem under lång tid. Gruppen äldre är ännu värre utsatta, då många är ensamma och saknar stöd i den uppkomna situationen. Det är viktigt att förebygga uppkomsten/möjligheten till stöld så långt det är möjligt. Att låta biståndshandläggare och ansvariga för hemtjänsten bidra med kunskap och råd är ett bra sätt. Även att hjälpa till med t.e.x. fotografering, dokumentering av föremål i hemmet som kan vara stöldbegärliga är ytterligare ett sätt. Från PRO:s sida är det viktigt att "marknadsföra" våra försäkringar och inte minst hemförsäkringen som omfattar just ersättning vid stöld i hemmet. I övrigt instämmer styrelsen i distriktets yttrande över motionen. Styrelsen ser dock att ansvaret redan vilar på kommunerna, som bör uppmanas att ta problemet på största allvar, och så långt möjligt vidta åtgärder som förebygger stöld hos omsorgstagarna. Det bör vara en uppgift för våra KPR att bevaka och föra upp på agendan. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 222 besvarad.

11 Motion nr 223 Fallolyckor. PRO Herrljunga - Herrljunga, Norra Älvsborg ID707 Fallolyckor Fallolyckor bland äldre är vanligare än bland yngre beroende på att balans och reaktionsförmågan blir sämre med stigande ålder små ojämnheter och halka förorsakar många olyckor. I många fall bagatellartade olyckor men som ofta medför samhällskostnader samt lidande och minskad livskvalitet för den drabbade. Orsaken till fallolyckor utomhus beror oftast på undermåliga gångbanor samt dålig halkbekämpning i våra tätorter. De kostnader som uppstår vid en fallolycka drabbar olika kostnadsställen inom kommun och landsting/region. Exempelvis hemsjukvård och hjälpmedel i kommunen samt i många fall insatser i hemmet i form av hemtjänst mm. Kostnader för sjukvård och ev ambulanskostnader drabbar landsting/region. Sammantaget är en fallolycka en dyr kostnad församhället samtidigt som det medför minskad livskvalitet för den drabbade på grund av en olycka som oftast kunde undvikas genom god standard på gator och gångvägar samt ordentlig halkbekämpning. Ute i våra föreningar inom PRO pågår ett aktivt arbete med att förebygga fallolyckor bland våra medlemmar men vi har svårt att få gehör för att man på kommunal nivå har en samsyn på de kostnader som olyckorna ger. För att lyckas med förändrad samsynsärskilt inom kommunerna krävs påverkan på nationell nivå. Idag finns nationell statistik vad fallolyckorna kostar samhället. Om kommunerna upprättar lokal statistik så synliggörs kostnaderna och förhoppningsvis upprätta åtgärdsplaner som medför förbättringar och därmed minskar antalet fallolyckor. att Jag föreslår kongressen besluta att PRO riksorganisation påverkar kommuner och landsting/regioner att upprätta lokala register över fallolyckorför att därigenom förebygga och minska antalet olyckor i samhället. Birgitta Larsson Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Margareta Edmundson

12 Distriktets yttrande Motionen handlar om samhällets kostnader för fallolyckor. Motionären påpekar, att äldre människor ofta har sämre balans än yngre och därigenom oftare råkar ut för fallolyckor. Det borde ligga i kommunernas intresse, att förebygga dessa olyckor, eftersom de förorsakar höga vårdkostnader. Ett sådant instrument skulle kunna vara ett register, som visar var de svaga punkterna finns. Styrelsen föreslår därför höstmöte att bifalla motionen. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Styrelsens utlåtande över motion nummer 223 Motionen tar upp ett för styrelsens prioriterat område. Styrelsen anordnade i februari månad 2015 en konferens i ärendet där vi upprepade vårt krav på regeringen att halvera fallolyckorna inom en mandatperiod. PRO har under flera år drivit projektet "Bättre tänka efter före" och fortsättningen från "Benbrott till Inbrott" tillsammans med SKPF och SPRF. I arbetet med fallolyckor finns tillgång till olika statistik, även nedbruten på kommuner. Styrelsen anser att frågan bör tas upp i de Kommunala pensionärsråden och i Landstingens pensionärsråd där diskussionen om kostnaderna lokalt kan synliggöras för att vi ska nå en halvering av fallolyckor. Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 223 besvarad.

13 Motion nr 224 Utbildning av gode män. PRO Järbo - Sandviken, Gävleborg ID724 I dagens samhälle kan personer få hjälp av s.k. Gode Män. En God Man skall vara insatt/kunskap i mycket bl.a. - Ekonomi - Juridik - Sociala för att kunna bevaka hens rätt, sörja för hens person samt förvalta, bevaka, hens egendom. En krånglig bit är också att hitta "rätt person" inom resp. myndighet. Någon utbildning förekommer inte inom Sandvikens Kommun. Detta är en del av de problem som finns om man är god man. Att ersättningen dessutom måste ses över är ett annat problem. Jag yrkar på föjande: Det skall finnas ett system för ersättningens storlek efter arbetsinsats från Gode Männen. att Motionen antas av PRO i Gävleborg att Motionen skickas till PRO:s kongress 2015 att Motionen antas av PRO:s kongress att PRO verkar för att Gode Männens ställning utbildningsmässigt samt ekonomiskt förstärkes. Jan Engman PRO Järbo Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Jan Engman 0290/70422

14 Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen har uppmärksammat problemen som tas upp i motionen och instämmer i motionens syfte. Då vi anser att detta är en kommunal fråga, bör frågan lyftas i KPR Därmed anses motionen besvarad. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att anse motionen besvarad. Styrelsens utlåtande över motion nummer 224 Det ligger redan i överförmyndarnas ansvar att kontrollera att gode män och förvaltare utför sitt uppdrag på ett kompetent och för den enskilde rättssäkert sätt. Om det framkommer att en ställföreträdare brister i något avseende, är det lämpligt att överförmyndaren erbjuder utbildning. Regeringen la fram en proposition "Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare 2013/14:225, som innebär en förstärkning i rollen som Gode män. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens proposition med laga kraft den 1 januari Styrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion 224 besvarad.

15 Motion nr 225 Färdtjänst PRO Nordmaling - Nordmaling, Västerbottens län ID556 Fr o m 2010 ingår färdtjänsten i transportlagen. Detta innebär att personer som bor utanför tätorterna där det inte finns tillgång till kollektivtrafik inte får färdtjänst. Motionären anser att färdtjänst ska beviljas enligt 4 i socialtjänstlagen som säger att äldre människor ska kunna leva självständigt i gemenskap med andra. I och med den nya bedömningen, som sker efter den s k tröskelmodellen, d v s att kan du gå till tröskeln får du inte färdtjänst, omöjliggörs det för de äldre på landsbygden att delta i samhällets utbud som t ex matinköp, besök hos vänner och bekanta m m. att PRO arbetar för att färdtjänst fortsättningsvis ska bedömas och beviljas enligt socialtjänstlagen. Ingrid Wennerström Motionen har behandlats vid styrelsemöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Ingrid Wennerström Distriktets yttrande Motionen har behandlats vid distriktsstyrelsen 17/9-14 Motionen har behandlats vid höstmöte 16/10-14 mötet beslutade att bifalla motionen Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att bifalla motionen. Samlat utlåtande över motion nr 225, 226 och 227

16 Motion nr 226 Obligatoriskt färdtjänsttillstånd från 85 års ålder. Kristianstad, Skåne ID635 Antalet pensionärer ökar och uppstiger nu till nästan 2 miljoner i Sverige. Många pensionärer har behov av att fortsätta vara aktiva och uppleva livskvalite` även när yrkeslivet har upphört. Ett aktivt liv förutsätter möjlighet att fortsätta att resa. Därför är det mycket viktigt med en fungerande kollektivtrafik. På många platser, oftast på landsbygden har buss-och tåglinjer lagts ner och äldre och körkortslösa människor har blivit alltmera isolerade. Detta gäller både regionalt och i hela landet. Många har svårigheter att tillgodose sina, ibland dagliga behov av mat och dryck, att besöka anhöriga för att ha kvar viktig social gemenskap och känna stimulans i sin vardag. Detta kan vara förödande och snabbt bringa till försämrad hälsa som medför ökande vårdbehov med ökande samhällskostnader. att - Samorganisationen i Kristianstad kräver nu att samtliga svenska medborgare som uppnår 85 års ålder ges tillstånd till färdtjänst. Gun Åkers Motionen har behandlats vid medlemsmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Knut Welander Distriktets yttrande Distriktsstyrelsen håller med motionären om behovet för pensionärer att kunna resa för att fortsätta vara aktiva även efter yrkeslivet. När det gäller motionärens krav att samtliga svenska medborgare över 85 år skulle ges tillstånd till färdtjänst så måste vi upplysa om att det krävs särskilt behovsprövning för att kunna få färdtjänst. Färdtjänst är alltså inget komplement till kollektivtrafiken. När man lägger ned buss- eller tåglinjer på landsbygden brukar den ersättas med kompletterande trafik med taxi el. liknande. Det är kommunerna som kan erbjuda detta. Dessutom är det diskriminering att endast svenska medborgare skulle ges tillstånd. Det skall i så fall gälla alla mantalsskrivna. Det finns många som inte är svenska medborgare, men är

17 mantalsskrivna i Sverige sen många år tillbaka. Motionen har behandlats vid höstmöte Mötet beslutade att avslå motionen. Samlat utlåtande över motion nr 225, 226 och 227

18 Motion nr 227 Färdtjänst Skåne ID739 Antalet pensionärer ökar och uppstiger nu till nästan 2 miljoner i Sverige. Många pensionärer har behov av att fortsätta vara aktiva och uppleva livskvalité även när yrkeslivet har upphört. Ett aktivt liv förutsätter möjlighet att fortsätta att resa. Därför är det mycket viktigt med en fungerande kollektivtrafik. På många platser, oftast på landsbygden har buss-och tåglinjer lagts ner och äldre och körkortslösa människor har blivit alltmera isolerade. Detta gäller både regionalt och i hela landet. Många har svårigheter att tillgodose sina, ibland dagliga behov av mat och dryck, att besöka anhöriga för att ha kvar viktig social gemenskap och känna stimulans i sin vardag. Detta kan vara förödande och snabbt bringa till försämrad hälsa som medför ökande vårdbehov med ökande samhällskostnader. att samtliga pensionärer som uppnår 85 års ålder ges tillstånd till färdtjänst. PRO-distriktet i Skåne Motionen har behandlats vid höstmöte , som beslutade att bifalla motionen. Kontaktperson: Johan Pettersson Samlat utlåtande över motion nr 225, 226 och 227 Styrelsens utlåtande över motion nr 225, 226 och 227 Reglering om färdtjänst återfinns i Lagen om färdtjänst 1997:736. Rätt till färdtjänst har, efter prövning från behörig förvaltning, personer med funktionsnedsättning. Kommunen har möjlighet i de fall man tecknat avtal med landsting, överlåta färdtjänsthanteringen till en regional kollektivtrafikmyndighet. Även denna har att rätta sig efter villkoren i lagen om vem/vilka som har rätt till färdtjänst. Tillstånd och utfärdande utgår från individens behov, inte huruvida det finns kollektivtrafik eller inte. Styrelsen föreslår kongressen besluta att avslå motion 225, 226, 227.

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Vi föreslår kongressen besluta att pensionärerna skall få ett högkostnadskort för all tandvård

Vi föreslår kongressen besluta att pensionärerna skall få ett högkostnadskort för all tandvård Motion nr 69 Högkostnadskort tandvården PRO Norrby - Borås, Södra Älvsborg ID538 De flesta pensionärerna dra sig för tandläkarbesök på grund av de höga behandlingskostnaderna. Dåliga tänder påverkar ju

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering.

Motion nr 183 Trippelskrapet. PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland. Område: PRO:s organisation Underområde: Trippelskrapet. Motivering. Motion nr 183 Trippelskrapet PRO Valla-Fridhem - Linköping, Östergötland ID510 som pensionärer tycker vi att prenumerationen på (abonnemanget) på Trippelskrapets lotter är för dyr. Nu kostar det 200:-/mån

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Motion nr 1 Den som fyllt 80 år skall ha rätten att få en egen plats i ett äldreboende inom 3 månader

Motion nr 1 Den som fyllt 80 år skall ha rätten att få en egen plats i ett äldreboende inom 3 månader Motion nr 1 Den som fyllt 80 år skall ha rätten att få en egen plats i ett äldreboende inom 3 månader PRO Söderkulla - Malmö, Skåne ID505 Dagens äldre blir allt vitalare, friskare och lever längre än tidigare

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Västerviks kommun Överförmyndarkansliet 593 80 Västervik ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

Landstingshuset, Smedjan, Kalmar

Landstingshuset, Smedjan, Kalmar KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-10-03 Tid Kl 13:00 16:00 Plats Landstingshuset, Smedjan, Kalmar Omfattning 30-41 ande Anette Lingmerth (S) ordf. (kommunstyrelsen) Gunilla Johansson

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2.

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Kryssa för det ansökan avser: God man enligt 11:4 FB Förvaltare enligt 11:7 FB 1. Personen

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är en

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig)

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig) ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Till: Östra Göinge kommun Överförmyndaren Storgatan 4 280 60 BROBY Sida 1 av 6 ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Ansökan om förordnande av god man enligt

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det finnas ett hjälpbehov som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 I föräldrabalken 11 kap 4 framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 2010 -.05-23 Dnr Vo0.2010.0086 REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: 8 TIMMARS HJÄLP OCH SERVICE TILL ÄLDRE UTAN BISTÅNDSPRÖVNING Förvaltningens

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Bilaga. 39 Socialnämnden 2013-05-22 Reservation ärende 5: Riktlinjer för bedömning av insatser enligt SOL. Vi socialdemokrater tycker det är positivt att man

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 respektive 7 föräldrabalken får göras av bl.a. av den hjälpbehövandes make eller sambo och närmaste släktingar. Syftet med blanketten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND

VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖSTERGÖTLAND Verksamhetsplan för PRO Östergötland 2015 Organisationen präglas av en levande intern demokrati och ett vitalt inre liv. Våra ställningstaganden och program är väl förankrade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2009 Kommunstyrelsen 2010-01-18 Kommunala pensionärsrådet Demokrati- och medborgarservice Jack Roger Bäckstrand, 016-710 19 91 1 (5) Kommunala pensionärsrådet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2008-02-14

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2008-02-14 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Pensionärsrådet Beslutande Namn Knut Magnusson, ordf (SPF) John Wallén (SPF) Käthe Wirenstedt, ersättare (SPF) Herman Henriksson (PRO) Ragnar Olsson

Läs mer

Motion nr 114 Hedersmedlem. PRO Lergöken - Göteborg, Göteborg. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande. Styrelsens utlåtande över motion nummer 114

Motion nr 114 Hedersmedlem. PRO Lergöken - Göteborg, Göteborg. Motivering. Yrkande. Distriktets yttrande. Styrelsens utlåtande över motion nummer 114 Motion nr 114 Hedersmedlem PRO Lergöken - Göteborg, Göteborg ID508 PRO Lergöken i V:a Frölunda har strax under 400 medlemmar. Vi har sett att när man kommit upp i åldern 90 år och äldre så kommer man inte

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund

Läs mer

Motion nr 239 Global solidaritet äldre emellan. PRO Global - Stockholm, Stockholms län. Motivering. Yrkande

Motion nr 239 Global solidaritet äldre emellan. PRO Global - Stockholm, Stockholms län. Motivering. Yrkande Motion nr 239 Global solidaritet äldre emellan PRO Global - Stockholm, Stockholms län ID615 Område: Övrigt Motivering Bättre livsvillkor och bättre möjligheter till vård innebär att människor lever längre

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) Kryssa för det ansökan avser. Ansökan skickas till Norrköpings Tingsrätt, Box 418, 601 05 Norrköping

ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) Kryssa för det ansökan avser. Ansökan skickas till Norrköpings Tingsrätt, Box 418, 601 05 Norrköping ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Ansökan från anhörig) Avseende behov av god man eller förvaltare Kryssa för det ansökan avser God man Förvaltare Ansökan skickas

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32. Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393

Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32. Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393 Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32 Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393 701-55611-02 Förord I regeringens regleringsbrev för 2002 har länsstyrelserna

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Detta är en lättläst version av rapporten Onödig ohälsa Hälsoläget

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Ansökan om förordnande av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 får göras av den ansökan avser, dennes maka/make/sambo

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik 1 (2) 2011-08-08 Tjänsteskrivelse Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Sofie Somers 08-523 063 78 sofie.somers@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Enhörna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Järna

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-18, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-18, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 51 Eutanasi PRO Stuvsta-Snättringe - Huddinge, Stockholms län ID536 Varför tar inte PRO upp frågan om legaliserad eutanasi (god död) på patientens begäran och efter medicinsk bedömning i livets

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

godmanskap & förvaltarskap

godmanskap & förvaltarskap godmanskap & förvaltarskap Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utövar

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM SAMORGANISATION I STOCKHOLM Kommunalpolitiskt PROGRAM Stockholms stad PRO SAMORGANISATION I STOCKHOLM November 2013 LAYOUT Marie Richardson Kommunalpolitiskt program PRO samorganisation Stockholm PRO antog

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare gällande god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 Läs informationsbladet Information till anmälan om behov av god man eller förvaltare

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE

Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE www.josefingrande.se Våld och hälsa en befolkningsundersökning, Nationellt Centrum för Kvinnofrid 2014 10 000 kvinnor och 10 000 män 18-74 år Enkät Viktat

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av den som har kunskap om den enskildes behov. Vanligtvis anmäls behovet av socialtjänsten eller av läkare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer