Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013"

Transkript

1 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T

2 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall utanför vistelsetid/ skoltid 8 o Ett barn blir svårt skadat eller avlider hastigt 10 o Större olycka med flera elever inblandade 11 o Olyckshändelse med flera skadade och ev. dödade vid utflykt eller liknande 12 o Om förälder eller syskon avlider 13 o Vid misstanke/kännedom om misshandel/ sexuella övergrepp 14 o Om ett barn försvinner på hemmaplan 17 o Om ett barn försvinner under utflykt, friluftsdag eller vid studiebesök 18 o Om någon av personalen skadas svårt eller dör 20 o Vid brand under tid då verksamheten är igång 21 o Vid brand, svårare förstörelse eller svårare vandalisering under tid då verksamheten INTE pågår 22 o Vid miljökatastrof 23 o Vid krissituation för personal 24 o Barn och svåra händelser (utdrag från UAS) 25 o Tänkvärt 27 2

3 Mål Målsättningen med krisplanen är att förskolans/skolans barn och personal vid en kritisk händelse eller katastrof snarast skall komma i jämvikt. Vi ska återgå till vardagliga rutiner så snart som möjligt men sätta av tid för ritualer och samtal med barnen. Personalen skall kunna hantera situationen på ett sådant sätt att psykiska och fysiska skador på människor, förstörelse av egendom och miljö minskas. Personalen skall få hjälp att bearbeta sina upplevelser och stöd i sitt arbete med barnen. 3

4 TELEFONLISTA SOS-centralen 112 Ambulans Brandkår Giftinformation Rektor Berith Strömqvist , Skolsköterska Emanuel Pettersson Skolläkare (via Skolsköterskan) Distrikssköterska , Präst Fredrik Fagerberg , Psykolog Christian Haussner Anmälan om barn som far illa el. 112 Barn- och familjeenheten Bje-Bäl Myndighet barn och familj Väderkvarnsgagan 17a BRIS Sjukvårdsupplysningen Barnakuten sjuksköterska Råd och stöd, familjeenheten Kristeam i Bälinge via 112-larm. Administreras via landstinget, UAS. Församlingsgården är samlingsplats. Där finns filtar m.m. Övning sker 3.ggr/år. Ca 5 personer samlas i församlingsgården. Människor i kommunen, lärare, socialtjänstemän m.fl. ingår. 4

5 Krisgruppen består av: Berith Strömquist Hanna Hellgren Emanuel Pettersson Anne Backström Anna Carlsson Tina Wallin Krisgruppens uppgifter: I en krissituation: Rektor sammankallar krisgruppen. Denna gör en kartläggning av situationen utifrån följande frågeställningar: Vad har hänt? - Olycka, svår sjukdom, mord/självmord el. annan händelse Vilka är drabbade? - barn - personal - anhöriga Var/hur skedde det? Vilka var omständigheterna? Vilken information har förmedlats? Hur är situationen nu? Krisgruppen sammankallar därefter berörda kontaktpersoner. Övriga åtgärder: - Rektorn informerar personalen - Rektorn informerar media. Övriga nyfikna - advokater m.m. hänvisas också till rektor. Vid dödsfall: Tillkalla polis. Vilka externa resurser behövs kallas in? Vilket extra stöd behöver personalen? Planera ev. för att personalen får hjälp att bearbeta sina egna tankar och reaktioner efter en krishändelse bl.a. genom ett p-möte som organiseras för att gå igenom de intryck och reaktioner man upplevt vid den traumatiska händelsen. Planera för både akuta och långsiktiga insatser. 5

6 Krisgruppen ansvarar för: - Att förankra beredskapsplanen hos all personal samt informera nyanställda. - Att stötta personal som har barn som befinner sig i en krissituation. - Att i vissa situationer ge direkt stöd till barn, föräldrar och personal. - Att revidera beredskapsplanen en gång per år. - Att uppdatera personalgruppens telefonnummer vid varje planeringsdag. - Att all personal kontaktas vid kris. Om rektor ej finns på plats faller dess uppgifter på vikarierande rektor. ********* I personalrummet finns det en förbandslåda för själen. Den innehåller saker som kan användas vid samlingar t.ex. ljus, dikter. Facklitteratur: Nils Andersson: Att möta små barns sorg en bok för förskolan M.Andersson, K Ingermarsson: Kris och katastrof Rädda barnen: Beredskapsplan för skolan Steinar Ekvik: Skolan och elever i sorg Atle Dyregrov: Att ta avsked ritualer som hjälper barnet Dyrekov-Hordvik: Barns sorg Spencer-Risbrandt: Allmänna barnhuset och Hindra onödigt lidande Cecilia Vikström: När livet går sönder (Fråga på biblioteket. De kanske rekommenderar andra böcker) 6

7 Handlingsplaner Ett barn får en allvarlig sjukdom: Elevens närmaste personal har ansvaret för att övriga barngruppen/ klasskamraterna på bästa sätt får information om vad som drabbat deras kamrat. Det är viktigt att informationen blir tydlig och sann och att den som informerar ger kamraterna tillfälle att bearbeta den information som de fått och få ställa frågor. o Efter samråd med och godkännande av den sjuke elevens föräldrar ges aktuell och fortlöpande information till barngruppen och ev. dess föräldrar. o Viktigt att barnen får aktuell information kontinuerligt. o Tänk på att det sjuka barnet kan ha syskon/kamrater i andra klasser. o Vem som informerar avgörs efter samråd mellan klassföreståndare/fritidspedagog/förskollärare/barnskötare och föräldrar. Informationen kan ges av olika personer beroende av informationstillfälle. o Personalen och barngruppen håller enligt överenskommelse med den sjukes föräldrar regelbunden kontakt med sin sjuke kamrat genom t ex brev, kort, teckningar och besök. o Om den sjukes tillstånd tillåder det är det också viktigt att det skickas hälsningar till klassen i form av brev, kort och teckningar från den sjuke kamraten. Dessa saker bör klassen ta väl vara på då sådana konkreta hälsningar kan vara viktiga i processen med att bearbeta sorgen om den sjuke dör. o Finns det behov av extra stöd för enskilda elever i samband med kamratens sjukdom kontakta skolsköterska eller psykolog. 7

8 Hastigt och oväntat dödsfall utanför vistelsetid/skoltid Om olyckan eller dödsfallet inträffar under barnens ledighet Rektorn ansvarar för att försöka samla all personal till gemensam information innan eleverna tas emot. Vilken information kan ges till eleverna? o Huvudregeln är att kunna ge sann och konkret information om vem det gäller, när, var och hur det har hänt - för att minska utrymmet för förvirring och fantasier. o Men det kan vara oklart om t ex hur olyckan skett, eller en del information kan vara av sådan privat karaktär att den inte ska föras vidare förrän familjen gett sitt tillstånd. I sådana fall är det bättre att säga att vi ännu inte vet än att komma med undvikande bortförklaringar. o Om olyckshändelsen har varit av den arten att pressen kommer till skolan, skydda eleverna från journalister och hänvisa till ledningsgruppen för information. o Informationen till eleverna ges av klassläraren/förskolläraren/barnskötaren, eller av någon annan som känner eleverna väl. När en elev dör angår det hela huset. Inte bara dem som känner honom/henne. o Samtal i klasserna/barngrupperna - ge var och en tid till reaktioner och bearbetning av känslor i den utsträckning som behövs. o Klasskamrater som inte är i skolan informeras via föräldrar. o Kontakta elevens/elevernas föräldrar så att de finns som stöd till barnen när de kommer hem från skolan. o Ordna vid behov en samlingsplats på fritids eller i skolan för de elever som inte har någon anhörig att komma hem till efter skoltid. Under de närmast följande dagarna: Ge eleverna tid att bearbeta det som inträffat, t ex genom: o upprepade samtal om egna erfarenheter och reaktioner. o samtal om den döde eleven, gör t ex en minnesbok. o markering i skolan, t ex en kort minnesstund för samtliga elever. 8

9 o markering i klassrummet, t ex ljus och blommor - ta vara på elevernas behov att uttrycka sorgen i bilder, dikter m.m. o besök olycksplatsen. Samråd med de anhöriga för att ge eleverna möjlighet att eventuellt delta i begravningen. Klassläraren besöker föräldrarna någon dag efter dödsfallet för att utrycka sin medkänsla men också för att förbereda föräldrarna på att klassen (om klassen/gruppen vill det) vill vara med på begravningen. OBS! Både yngre och äldre elever bör informeras om begravningen och om hur den går till - ta hjälp av präst. Fortsatt markering under skolåret: Låt skolbänken stå kvar i klassrummet terminen/läsåret ut. Om man ska flytta ut bänken bör det ske i samråd med klassen. Eleverna bör också få veta att bänken inte kommer att finnas kvar där nästa läsår. Ta gärna med dig klassen till den avlidnes gravplats en tid efter begravningen. Stanna upp vid minnet av den döde eleven t ex vid skolavslutningen, på elevens födelsedag och på 1-års dagen av olyckan/dödsfallet. Om du får besked att en av dina elever omkommit efter skoldagens/vistelsetiden slut, sammankalla genast rektor och andra berörda lärare/personal för att planera nästa skoldag. Kom överens om: o Vilken konkret information finns att ge eleverna? o Var får vi tag på nödvändig information? o Vur ska skolan markera det inträffade? o Vad bör göras i den avlidnes klass? o Vad gör vi med elever i andra klasser som känner den avlidne? o Vad bör vi iaktta i kontakten med de anhöriga? o Vad gör vi beträffande informationen till hemmet? o Hur ställer vi oss till massmedia om olyckshändelsen medför att journalister kommer till skolan? 9

10 Ett barn blir svårt skadat eller avlider hastigt: 1. Medicinsk första hjälp av lämplig person. 2. Ambulans och polis tillkallas. En vuxen stannar hos barnet. 3. Någon ansvarig person (bedömning görs av krisgruppen) underrättar familjen. OBS! Vid dödsfall underrättar polisen alltid familjen. 4. Rektor informeras. 5. Rektor samlar krisgrupp och ev. resurspersoner för att fördela ansvar, ordna med information till all berörd personal samt berätta vad som ev. gått ut i media. 6. Personalen tar hand om sina barngrupper för samtal och bearbetning. Tänk särskilt på dem som har en nära relation till den/de skadade/döda. 7. Rektor är alltid medieansvarig. 10

11 Större olycka med flera elever inblandade i förskolan/skolan: 1. Ambulans och polis tillkallas (av ngn som vet vad som hänt - antal skadade samt typ av skador) Räddningstjänsten avgör om Sociala katastrofgruppen ska kallas in. 2. Medicinsk första hjälp av lämplig person. 3. Rektor informeras snarast av vittnen. Vidare planering sker i samråd med polis och räddningsledaren. 4. Personalen tar hand om oskadade barn gruppvis. OBS! Se till att ingen avviker eller lämnas ensam (risk för psykisk chock). 5. Rektor samlar krisgruppen för vidare planering. Samverkan sker med resurspersoner, polisen och Sociala katastrof-gruppen. Kriscentrum inrättas. Rektor fördelar också ansvar och ordnar med information till all berörd personal. Informationen skall vara fortlöpande. 6. Det är viktigt att personalen inte uttalar sig angående några inblandade i olyckan. Anhöriga till barn/personal samt andra, hänvisas till rektor om inte några andra direktiv givits. 7. Alla som svarar i telefonen måste vara informerade om vad som skall sägas till de oroliga personerna som ringer. En telefonlista där namn och ärende på de som ringt skall göras. OBS! Endast polisen får meddela något ang. vem eller vilka som på olika sätt drabbats. 8. En person ur krisgruppen bör så fort som möjligt ta reda på namn på de skadade, skadans art och ev. döda personer. OBS! Polisen informerar alltid anhöriga. Detta gäller all information. Ingen annan gör detta. 9. En person ur krisgruppen el. skolsköterska håller kontakt med sjukhuset. 10. Alla barn måste hämtas från resp. avdelning av en vuxen. Krisgruppen ansvarar för att någon tar emot oroliga föräldrar och anhöriga som kommer och hjälper dem att träffa sina barn. Informera om ev. kriscentrum och vilken hjälp som där kan fås. 11

12 Olyckshändelse med flera skadade och ev. dödade vid utflykt el. liknande: 1. Medicinsk första hjälp av lämplig person. 2. Ambulans och polis tillkallas. Vuxen person stannar hos barnen. 3. Rektor informeras snarast av vittnen. 4. Personalen tar hand om oskadade barn gruppvis. OBS! Se till att ingen avviker eller lämnas ensam (risk för psykisk chock). Tid bör ges till samtal och bearbetning. Personalen informerar barnen. 5. Rektor informerar snarast all berörd personal. Informationen bör vara fortlöpande. Rektor är alltid medieansvarig. 6. Det är viktigt att personalen inte uttalar sig angående några inblandade i olyckan. Anhöriga till barn/personal samt andra, hänvisas till rektor om inte några andra direktiv givits. 7. Krisgruppen samlas för att planera vidare åtgärder. Stödpersoner kallas in vid behov. 12

13 Om förälder eller syskon avlider: Om dödsbudet kommer per telefon hem till någon i personalgruppen: 1. Ta reda på all fakta kring dödsfallet som familjen vill ge. 2. Fråga hur familjen vill att man ska informera barngruppen. Barnet själv avgör om kamraterna skall meddelas. 3. Kontakta rektor eller någon i krisgruppen. 4. Krisgruppen gör en bedömning av: - omedelbara effekter på barn och personal - behovet av hjälp utifrån - plan för närmaste tiden Vid telefonmeddelande dagtid till ledning/övrig personal. 1. Kontakta rektor el. någon i krisgruppen. 2. Krisgruppen gör en bedömning av: - omedelbara effekter på barn och personal - behovet av hjälp utifrån - plan för närmaste tiden - vilka som skall ta hand om det berörda barnet och ta emot den anhöriga som kommer till förskolan/ skolan 3. En personal följer barnet hem, om inte någon anhörig kan komma och hämta. Samtidigt tar man reda på hur familjen vill att man skall informera om dödsfallet i barngruppen. 4. Barngruppen informeras och ges tillfälle till frågor. Det är viktigt att belysa hur man på olika sätt kan stödja sin kompis både när han/hon är hemma och kommer tillbaka till förskolan/skolan. 13

14 Vid misstanke/kännedom om misshandel/sexuella övergrepp: Förhållningssätt: o Observera barnen i deras dagliga verksamhet. o Lyssna på barnet och våga fråga - ej ledande frågor. o Ta barnets berättelse på allvar, förutsättningslöst. o Lova inte att hålla tyst. När misstanken har förstärkts om att barnet utsatts för brott: o Försök att vara lugn och lyssna till barnets berättelse. o Du ska inte förhöra barnet. Visa uppskattning för att hon anförtror sig till dig. o Kontakta rektor. o Kontakta skolsköterskan o Ring Socialtjänsten och rådfråga om en anmälan ska göras o Gör anmälan till socialtjänsten. Det är vår skyldighet att anmäla! o Underrätta inte föräldrarna (om det är de som är misstänkta för brott). o Fortsätt med dina iakttagelser och förbli barnets vuxenkontakt. Misstagen som kan försvåra utrednings- och behandlingsmöjligheterna kan vara: o Att inte genast reagera och agera. o Att reagera och agera för starkt eller på fel sätt. o Att skuldbelägga någon av de inblandade personerna. o Att förhöra barnet. o Att visa sin tveksamhet. 14

15 Goda råd så att du kan stödja barn/ungdomar som far illa, samt klara anmälningsplikten på bästa sätt: 1. Fundera hela tiden på hur barnet mår och hur relationen till föräldrarna är. Lägg särskilt noga märke till olika slags tecken som kan ge anledning till oro (t.ex. barnets egen beteende, egna berättelser, fysiska skador.) 2. Tala öppet och rakt med föräldrarna om hur ni tycker att barnet mår. Detta är en viktig grundförutsättning då man är orolig för hur ett barn har det. Vid misstankar om att barnet utsätts för brottslig handling där förälder/föräldrar kan vara inblandade får föräldrar inte kontaktas. Detta kan försvåra en framtida polisutredning. Dessutom kan barnet råka i fara. 3. Är du osäker på om en anmälan bör göras? Rådfråga gärna en socialsekreterare (finns på socialenheten, råd och stöd). Säg vem du är och var du arbetar, men nämn inte barnets namn. Detta kallas för konsultation och innebär att du får goda råd från en erfaren tjänsteman som bättre än du vet var gränsen för anmälan går. 4. När anmälan görs, tala om det för föräldrarna genom att visa den anmälan som lämpligen görs skriftligt. Handlar det om misstänkta brott från föräldrarna ska de ej veta att anmälan görs pga. risken för att bevis kan undanröjas, samt att barnet kan bli utsatt. 5. Börja inte med egna utredningar då ni tror att ett barn far illa. Ta så snabbt som möjligt ställning till en anmälan och låt sedan socialsekreteraren påbörja sin utredning. Inget prat med icke berörd personal eller med andra myndigheter, t.ex. BVC! Misstanken om att ett barn far illa är sekretesskyddat, men du kan alltid informera rektorn och du har alltid skyldighet att anmäla till socialnämnden, där socialsekreteraren är anställd. 6. Var medveten om att en anmälan inte alltid leder till att familjen tackar ja till eventuellt stöd. Socialtjänsten bygger på frivillighet och är endast i allvarliga fall som tvångsvård kan bli aktuell. Men även en utredning som läggs ned utan åtgärd är betydelsefull, eftersom familjen kontaktas och därmed blivit medveten om hur andra ser på barnets situation. 7. Det räcker inte med att anmäla och sedan bara vänta på att något ska hända. Ta ny kontakt med socialsekreteraren om förhållandena för barnet fortsätter att vara dåliga efter anmälan. Ni måste hela tiden ge fortlöpande info. till socialnämnden kring 15

16 det som är viktigt och som ni har kännedom om. Läggs den första utredningen ned utan åtgärd, gör en ny anmälan ifall det behövs! Förutsättningarna för stöd kan ha förändrats jämfört med tidigare. 8. Bjud gärna in en socialsekreterare till Hagmarken för att berätta hur en barnavårdsutredning görs. Diskutera samarbetet er emellan. Lär känna varandra som personer. Genom ökad kunskap och personkännedom förbättras möjligheten för er att fullgöra anmälningsplikten. 9. Stödet från arbetsledning och fungerande rutiner är viktigast av allt, såväl före, under och efter en genomförd anmälan. Genomtänkta rutiner bidrar till att en svår skyldighet kan fullgöras lättare när ett barn misstänks fara illa. 16

17 Om ett barn försvinner på hemmaplan : Viktigt att ett organiserat sökande kommer igång snabbt. 1. Notera vad klockan är när ni upptäcker att ett barn saknas. Vem saknas? 2. Hör med övriga barn och vuxna om de vet/sett något som kan sättas i samband med försvinnandet. Hur såg barnet ut klädsel? Var och när sågs barnet senast? 3. Utse en sambandsperson bland personalen som stannar hemma och samlar in information. Den personen organiserar tillgänglig personal för att söka inom- och utomhus i närområdet. Så många som möjligt letar, övriga tar hand om de barn som är kvar. 4. Efter ca 10 min. återsamlas alla och rapporterar, efter ca 20 min. om det gäller skolbarn. 5. Om sökandet varit resultatlöst, kontaktar sambandspersonen föräldrarna (kort information). 6. Sambandspersonen ringer polisen och informerar, eller 112. Meddela rektor. 7. Personal fortsätter att leta på ett organiserat sätt. 8. När polis är på plats organiserar den det fortsatta sökandet. Avblåsning av sökandet sker på order av polis. Det är aldrig fel att ringa polisen direkt och informera vad vi tänker göra och säga att vi ringer igen. Årstiden har betydelse för hur snabbt sökandet behöver ske. På vinterhalvåret blir det fort mörkt och då blir det svårare att leta. Situationen är olika från gång till gång. o Vem är det som är borta? o Är det ett barn som brukar försvinna och vart tar det vägen då? o Är det ett barn som aldrig försvunnit tidigare? o Är barnet på känd eller okänd mark? o Finns det anledning att tro att barnet inte försvunnit frivilligt? 17

18 Om ett barn försvinner under utflykt, friluftsdag eller vid studiebesök: Förbandslåda ska alltid finnas med. Mobiltelefon ska alltid finnas med. (Personalens mobilnummer bör finnas på varje avdelning.) Viktigt att organiserat sökande kommer igång snabbt. 1. Notera vad klockan är när ni upptäcker att ett barn saknas. Vem saknas? 2. Hör med övriga barn och vuxna om de vet/sett något som kan sättas i samband med försvinnandet. Var och när sågs barnet sist? Hur såg barnet ut? Klädsel? 3. Utse en sambandsperson bland personalen. Om man är i skog och mark, kontakta polis och rådfråga om hur sökandet ska gå till. Sambandspersonen organiserar tillgänglig personal för att söka i närområdet. Övriga tar hand om barnen som är kvar. 4. Efter ca 10 min. återsamlas alla och rapporterar, efter ca 20 min. om det är skolbarn. 5. Om sökandet varit resultatlöst, kontaktar sambandspersonen föräldrarna (kort information). 6. Sambandspersonen ringer polisen och informerar, Tel eller 112. Meddela rektor. 7. Personal fortsätter att leta på ett organiserat sätt. 9. När polisen är på plats organiserar den det fortsatta sökandet. Avblåsning av sökandet sker på order av polis. Det är aldrig fel att ringa polisen direkt och rådfråga och/eller informera vad vi tänker göra och säga att vi ringer tillbaka igen. Årstiden har betydelse för hur snabbt sökandet behöver ske. På vinterhalvåret blir det fort mörkt och då blir det svårare att leta. 18

19 Situationen är olika från gång till gång. o Vem är det som är borta? o Är det ett barn som brukar försvinna och vart tar det vägen då? o Är det ett barn som aldrig försvunnit tidigare? o Är barnet på känd eller okänd mark? o Finns det anledning att tro att barnet inte försvunnit frivilligt? 19

20 Om någon av personalen skadas svårt eller dör: 1. Medicinsk första hjälp av lämplig personal. Försök att ej lämna den skadade ensam. 2. Ambulans och polis tillkallas. 3. Rektorn informeras. 4. Rektor informerar all personal om olyckan. 5. Rektor samlar krisledningen/berörda kontaktpersoner och ev. resurspersoner. Där bedöms vilken/vilka personer som ska underrättas: - familjen (vid dödsfall krävs tillstånd av polisen) - barngruppen - övriga berörda Krisledningen gör en bedömning av: - omedelbara effekter på barn eller personal - behovet av hjälp utifrån - plan för den närmaste tiden 20

21 Vid brand under tid då verksamheten är igång: 1. Larma brandkår, polis och ambulans. 2. Utrym lokalerna. Förskolan: Lillgården: Vid skridskobanan. Mellangården: Vid fotbollsplanket utanför gården. Sörgården: Vid fotbollsplanket utanför gården. Storgården: Vid fotbollsplanket utanför gården. Skolan: F-klass: 1:an: 2:an: 3:an: Trädet vid kullen. 1:a trädet till höger om kullen (från skolhuset sett). 2:a trädet. 3:e trädet. Glöm ej att ta med närvarolistan ut. 3. Personalen tar hand om oskadda barn gruppvis. OBS! Se till att ingen avviker eller lämnas ensam (risk för psykisk chock). Skicka ej hem några barn utan kontakt med ansvarig vuxen. 4. Rektor är alltid medieansvarig. 5. Krisgruppen samlas efter det akuta skedet för vidare planering. 21

22 Vid brand, svårare förstörelse el. svårare vandalisering under tid då verksamheten INTE är igång: 1. Larma brandkår och polis. 2. Rektor underrättas. 3. Rektor informerar krisgruppen som då informerar övrig personal. 4. Personalen informerar barn och föräldrar ev. redan i hemmet på morgonen. 5. Rektor är alltid medieansvarig. Allmänhet och anhöriga hänvisas till rektor om inte några andra direktiv givits. 6. Krisgruppen samlas efter det akuta skedet för vidare planering. 22

23 Vid miljökatastrof: 1. Stäng fönster och lås dörrar. 2. Slå av ventilationen. 3. Informera övrig personal. 4. Personalen informerar barnen avdelningsvis. 5. Slå på radion. 23

24 Vid krissituation för personal: Gäller sociala/psykiska kriser. Privata problem kan få konsekvenser för hur jag fungerar på arbetet och hur jag klarar av mina arbetsuppgifter. Åtgärder: o Försök att prata med dina kamrater i arbetslaget. Du kan då få råd eller stöd. Bara kunskapen att arbetskamraterna känner till din situation kan underlätta för dig. o Prata med rektor. Alternativa lösningar kan finnas för att hjälpa dig. Faktorer i arbetsmiljön bidrar till att jag har svårigheter att klara av mitt arbete. Det kan vara i förhållande till barn, föräldrar eller arbetskamrater. Åtgärder: 1. Problem i förhållande till barn/föräldrakontakter: o Ta upp problemet i ett tidigt skede i ditt arbetslag. Sök stöd och råd från erfarna kollegor. o Vänd dig till ledningen. o Vänd dig alltid till ledningen samma dag något akut har hänt. 2. Problem i förhållande till arbetskamrater: o Tag upp problemet med den det gäller o Vänd dig till ledningen. 24

25 Utdrag från Akademiska sjukhuset Barn och svåra händelser Symtom Barn tar skada av traumatiska händelser på ett likartat sätt som vuxna, men symtomen kan variera beroende på barnets utvecklingsnivå. Man brukar beskriva tre symtomgrupper Återupplevande: o Barnet återupplever den traumatiska händelsen om och om igen och ofta när de försöker somna. o Det är inte ovanligt att barn upprepar ett visst beteende i lek, teckningar och tal. Undvikande: o Barnet betraktar de hemska händelserna utifrån ett sakligt och oberört perspektiv, vilket kan tolkas som tecken på att barnet inte har blivit påverkat. o Barn kan börja undvika vissa situationer o Barn med PTSD (post traumatiskt stressyndrom) verkar ofta håglösa, likgiltiga och vill inte längre leka med sina kamrater. Överdriven vaksamhet: o Rädsla för separation o Motvilja att gå till skola/förskola o Sömnsvårigheter o Retlighet o Mörkerrädsla o Fysiska symtom, t ex huvudvärk, illamående Mycket små barn och förskolebarn kan även få symtom som: o Främlingsrädsla o Rädsla för monster eller djur o Tillfällig tillbakagång i utveckling/förmåga o Upptagenhet av vissa ord eller symboler som kan ha ett samband med den traumatiska händelsen. Kontakta vården 25

26 Om ett barn varit med om en traumatisk händelse och fortsätter att uppvisa något eller några av de beskrivna symtomen, bör psykolog eller psykiater kontaktas för professionell hjälp. Telefon: PKL s stödcentrum Uppsala den 1 mars

27 Tänkvärt: o Tänk på att tala mycket om det inträffade. o Se till att skapa naturliga mötesplatser och samlingar, där de berörda får tillfälle att prata med varandra. o Visa förståelse och omsorg. Också människor som man kan tycka inte är så berörda eller står i nära relation till det inträffade kan behöva stöd. o Tänk att barn ofta reagerar både spontanare och långsammare än vuxna. Räkna med olika typer av sorg: vrede, inbundenhet, gråt, avståndstagande, hysteri, pendlande mellan uppsluppenhet och djup smärta. o Lyssna och visa att du vill och har tid att lyssna o Var äkta. Att stödja och hjälpa gör man inte av plikt, utan av känsla. o Säg inte att du förstår hur det känns, för det gör du inte. o Tveka inte att tillkalla expertis på sorgearbete: präst el. psykolog. o Dölj inte dina egna känslor, men om du inte behärskar situationen lämna över samtalet till någon annan. o Skapa gärna ritualer kring det inträffade. Samla barnen till minnesstunder. Ge de sörjande möjligheter att få utlopp för sina känslor i gemensamma situationer och aktiviteter. o Tala med barnen och ungdomarna om att det är normalt med olika reaktioner, men berätta helst inte om dina egna upplevelser. o Acceptera avvisanden, men se till att du kommer igen med frågan, om din hjälp behövs. o Tänk på att du själv behöver avbörda dig din sorg. Prata med dina arbetskamrater. o Respektera andras sorg och smärta. 27

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad H.T. 2015

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad H.T. 2015 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad H.T. 2015 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

KRISPLAN Reviderad H.T. 2016

KRISPLAN Reviderad H.T. 2016 KRISPLAN Reviderad H.T. 2016 LATHUND FÖR KRISGRUPPENS ARBETE I en krissituation Förskolechef/Rektor sammankallar hela eller delar av krisgruppen. Vid mindre kriser/misstanke om kris kontaktar Emanuel,

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer.

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer. Handlingsplan för krissituationer När ett barn drabbas av en olycka eller ett dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet starkt utan också dess omgivning. I sådana situationer ska vi ha en beredskap

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola Handlingsplan vid krissituationer Bobygda skola Reviderad 2009-02-23 1 VIKTIGA TELEFONUMMER: Allmänt nödnummer 112 Hälsocentralen Delsbo 0653-714000 Hudiksvalls sjukhus 0650-92000 Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola Övertorneå kommun Krisplan Förskola, grundskola och gymnasieskola 2013/2014 1 Innehållsförteckning Förklaringar 3 Stödgrupp vid olycka eller dödsfall 3 Åtgärder vid barns/elevs dödsfall 4 Åtgärder vid

Läs mer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer SINCE 1977 När det händer - det som vi inte vill ska hända Handlingsplan för Krissituationer Läsåret 2013-2014 Grimstaskolan Viktiga telefonnummer Ambulans 112 Brandkår 112 Polis 112 Polis ej akut 114

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas.

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas. SIMNING KRISPLAN INLEDNING Denna plan ska vara en hjälp för simsektionens styrelse, tränare, och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsektionens barn,

Läs mer

Kris och beredskapsplan

Kris och beredskapsplan Kris och beredskapsplan - för Cultus Gymnasium Reviderad 2014-09-01 En krissituation för skolan är när en händelse inträffar som skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att möta och

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 Elev blir svårt skadad A. Ge medicinsk första hjälp! B. Ambulans och polis tillkallas. Lärarkåren underrättas. Lärare stannar hos barnet. C. Föreståndaren samlar stödgruppen.

Läs mer

KRISPLAN. Vitsippans förskola

KRISPLAN. Vitsippans förskola KRISPLAN Vitsippans förskola 2016-2017 Larmlista 2016-04-29 Pia Bengtsson (förskolechef) 070-2702699 Pia Göthlin (pedagog) 0708-742779 Johanna Karlsson (pedagog) 073-0309454 Ida Allansson Nilsson (pedagog)

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Kris och handlingsplan

Kris och handlingsplan Kris och handlingsplan Vid oväntade händelser 2013-06-14 Nacka kommun inal Igelboda förskolas krisplan Kris är något som berör, något som händer som inte ska hända, kaotiskt, något som inte tillhör det

Läs mer

# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

# $%%% # ( %% (, & ).. / %, !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555# 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% "

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

Kris- och beredskapsplan

Kris- och beredskapsplan Kris- och beredskapsplan Uppsävjaskolan Uppsala reviderad 2009-04-01 2010-03-22 2011-01-01 2013-01-12 2015-06-30 Uppsävjaskolan 2004-05-10 Innehåll Telefonlista... 3 Allmänna råd vid kris- eller katastrofsituation

Läs mer

RUTINER VID OLYCKSFALL...

RUTINER VID OLYCKSFALL... Senast reviderad 2003-11-21 Krismanual 1 RUTINER VID OLYCKSFALL... 2 2 RUTIN VID PÅGÅENDE INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 3 3 RUTIN EFTER INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 4 4 RUTIN VID DÖDSFALL I BARNGRUPPEN

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn 2011/2012 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig sjukdom

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn? Posomgrupp? Resursskolan Karlskrona kommun 2013/14 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter: - Larm - Skolans krisgrupp

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan Vid varje utflykt utanför skolans område skall rektorn meddelas. En lapp hängas i personalrummet med uppgifter om vilka elev och vuxna som deltar, samt på vilka mobilnummer personalen kan nås. Alla barn/elev

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn Posomgrupp Resursskolan Karlskrona kommun - Kunskapsförvaltningen 2015/16 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter:

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Handlingsplan för åtgärder checklista - katastrof Krisgruppen samlas (se bilaga 1) Beslut om åtgärd (policy) Information- en person är press och informationsansvarig

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad Krishanteringsplan Backaskolan Uppdaterad 170120 Innehåll Telefonlista Krisgruppen s 3 Telefonlista Organisationer s 3 Krisgruppens arbetsuppgifter s 4 Dödsfall - Personal s 5 I den berörda gruppen: I

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium Krisplan vid Norrtelje Teknikoch Naturbruksgymnasium Läsåret 2016-2017 Reviderad augusti 2016 Krisplan vid Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium 2015-2016 Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet:

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Förskolan

Handlingsplan vid krissituationer. Förskolan Handlingsplan vid krissituationer Förskolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner vid utflykt...3 Hämtning av barn (vårdnadstvister)...3 När får ett barn inte lämnas ut?...4 Om ett barn inte blir hämtat...4 Om

Läs mer

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 1 Beredskapsplan 2013 (reviderad 2013 02 11) Sunnansjö rektorsområde Sunnansjö skola, Hyttvägen 57, 770 12 Sunnansjö / sun.sunnansjo@ludvika.se

Läs mer

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans krisgrupp kontaktas. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Utrymningsplaner ska

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Krisplan Annelundsskolan del 2

Krisplan Annelundsskolan del 2 Bildning Krisplan Annelundsskolan del 2 Fastställd av skolledning och personal Reviderad 2016-02-11 Bildning Christina Larsson 046-73 98 00 Christina.Larsson@kavlinge.se Annelundsskolan Västergatan 15,

Läs mer

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2015-09-15 Krisplan för Furulunds enhet Furan Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Vid olycksfall 1. Ge första hjälpen 2. Ring SOS alarm tfn 112 3. Underrätta krisansvarige som samordnar och tar vidare kontakter med övriga i krisgruppen.

Läs mer

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Reviderad 2016-04-26 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 2013/14 Något svårt har hänt KRISPLAN Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 Krisgruppen sammankallas vid: 1. Allvarlig olycka/dödsfall Elev/elever som är inblandade samt även personal. Viktigt med en bedömning

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Information från Barn- och utbildningsnämndens kansli senast reviderad 2017-01-03 Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Anna Renhult arb.telefon 0560-162 52, 073-271

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer Krishantering Krisgrupp och telefonnummer Rektor Johann von Gerber: 532 595 01 och 0707-461 020 Biträdande rektor Sarah Stridfeldt: 532 595 11 och 0706-232 946 Biträdande rektor Marianne Hedmar: 532 595

Läs mer

Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris

Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris Bilagan är tänkt som stöd och information för personal vid Högsby Kommuns skolor och förskolor

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet 2014 08 06, giltig tillsvidare Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet Inledning En kris kan uppstå oväntat. Därför har vi tagit fram det här dokumentet som ett stöd

Läs mer

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL VÄGLEDNING VID DÖDSFALL 2001-05-22 Rektorsämbetet Universitetskaplan Christina Stendahl 2001-05-17 Vägledning vid en anställds dödsfall När en medarbetare och arbetskamrat dör efter en kortare eller längre

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Kris och Katastrofplan 2012/2013

Kris och Katastrofplan 2012/2013 Reviderad: 2012-04-17 Ordförande Revideras: 2013-04-01 Kris och Katastrofplan 2012/2013 Föräldrakooperativet Linbråkan April 17, 2012 Kris och Katastrofplan 2012/2013 Föräldrakooperativet Linbråkan 1.

Läs mer

2 maj 2014 (Pia Eckerstein) 12 nov 2013 (Sofia Klock Agélii / Carolina Jansson) Nästa revidering: VT 2015

2 maj 2014 (Pia Eckerstein) 12 nov 2013 (Sofia Klock Agélii / Carolina Jansson) Nästa revidering: VT 2015 KRISPLAN Montessoriförskolan Makrillen Revideringar: 4 juni 2014 (Pia Eckerstein) 2 maj 2014 (Pia Eckerstein) 12 nov 2013 (Sofia Klock Agélii / Carolina Jansson) Nästa revidering: VT 2015 Exemplar av den

Läs mer

Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid. Stallarholmsskolan. Läsåret 2014/15

Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid. Stallarholmsskolan. Läsåret 2014/15 Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid Läsåret 2014/15 INNEHÅLL INLEDNING sid 3 KRISSTÖDSGRUPPENS MEDLEMMAR sid 4 BEREDSKAPSPLAN: Om elev hastigt avlider eller blir skadad sid 5-6 Personals död sid 7

Läs mer

Spånga Basket Krisplan

Spånga Basket Krisplan Spånga Basket Krisplan Version 1.0 Beslutad av styrelsen för Spånga Basket 2013-08-21 Innehållsförteckning Krisplan... 3 Inledning... 3 Rutiner vid katastrofer... 3 Vid olycksfall i Spångahallen eller

Läs mer

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan Dokumentet beskriver hur Haga Haninges ledare ska hantera kriser och oförutsedda händelser. Styrelsen, 2017-05-02 Innehåll 1. Rutiner vid allvarlig olycka RÄDDA-VARNA-LARMA...

Läs mer

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR ROSENFELDTSSKOLAN HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR TROSSÖOMRÅDET Innehåll: HANDLINGSPLANER VID OLYCKOR OCH DÖDSFALL sida RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR

Läs mer

Kris och beredskapsplan för Ärentunaskolan

Kris och beredskapsplan för Ärentunaskolan Kris och beredskapsplan för Ärentunaskolan Läsåret 2015/16 En krissituation för skolan innebär att en händelse av sådan art inträffar att skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att

Läs mer

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-02-25 1.0 Pär Blondell Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan.

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. BARN OCH UTBILDNING Läsåret 08/09 KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9 Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. Krisplanen skall utvärderas i slutet av varje

Läs mer

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN Gällande Älvdalens Förskolor, skolor och fritidshem 1 Reviderad 20131001 KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN FÖR FÖRSKOLOR, GRUNDSKOLAN ÄLVDALEN F-9 OCH FRITIDSHEM I ÄLVDALEN Målsättning Kris-

Läs mer

Segerstaskolan. Handlingsplan vid kris och katastrof. Läsåret 2011-2012

Segerstaskolan. Handlingsplan vid kris och katastrof. Läsåret 2011-2012 Segerstaskolan Handlingsplan vid kris och katastrof Läsåret 2011-2012 1 Innehållsförteckning Sid. Krisgrupp Segerstaskolan 3 Exempel när krisgruppen samlas. 3 Ansvarsfrågan. 4 Aktuella telefonnummer..

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelse där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, t ex bussolyckor, branden i Göteborg, Estonia och flodvågen

Läs mer

1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen. Den som kommer först till undsättning, ringer vid behov ambulans, 112. Tänk på att uppge:

1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen. Den som kommer först till undsättning, ringer vid behov ambulans, 112. Tänk på att uppge: HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Handlingsplanen ska hängas upp på alla förskoleavdelningar och i alla klassrum och fritidshem. Akut situation 1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

PLAN FÖR KRISHANTERING

PLAN FÖR KRISHANTERING PLAN FÖR KRISHANTERING Tranemo Gymnasieskola Reviderad 170313 Här finner du rutiner för vem, vad och hur saker görs vid en krissituation. Dokumentet innehåller också viktiga telefonnummer och instruktioner

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof 1 (6) HANTERING AV KRIS/KATASTROF I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma: Ring 112 3. Anteckna a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Nyckelpigan. Exemplar av den här krisplanen ska alltid vara tillgänglig i hallkontoret

Nyckelpigan. Exemplar av den här krisplanen ska alltid vara tillgänglig i hallkontoret 1 Förskolan Nyckelpigan senaste revidering: Vt-2015 nästa revidering: Vt-2016 Exemplar av den här krisplanen ska alltid vara tillgänglig i hallkontoret Krisgrupp Namn Tel arbete Förskolechef Lena Åhman

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN Mål: Att skapa beredskap för hantering av kriser som berör elever, personal och anhöriga Innehållsförteckning Viktiga telefonnummer s 2 Handlingsplan

Läs mer

Krishanteringsplan för

Krishanteringsplan för Krishanteringsplan för 2015-02-10 Förord I vårt samhälle försöker vi på alla sätt undvika olyckor och kriser. Trots alla ansträngningar som görs vet vi att någon gång händer det som inte går att förutse

Läs mer

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN Rev 2015-05-06 KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN 1. Inledning Denna plan ska vara känd av personalen på Axel Weüdelskolan. För att uppnå detta mål ska den 1. finnas tillgänglig på skolans hemsida, 2. finnas

Läs mer

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Kris- och katastrofplan Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Ett psykiskt kristillstånd är när man befinner sig i en livssituation där ens tidigare

Läs mer