Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 3 december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 3 december 2013"

Transkript

1 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 3 december 2013

2 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 3 december 2013 Plats: lokal Visionen, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg Tid: kl (gruppmöte ) Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Fastställande av föredragningslistan Val av justerare Informationsärenden A. Information B. Information från fastighetsdirektören C. Driftuppdraget på Östra sjukhuset D. Medarbetarenkäten E. Redovisning av energikartläggningen F. Prissäkring elenergi 2015 Beslutsärenden 1. Slutredovisning Södra Älvsborgs Sjukhus Skene lasarett, Vård- och hälsocentrum etapp 2-3 Diarienummer Fast Naturbruksstyrelsen - Svenljunga Naturbruksgymnasium, Nybyggnation av multihall Diarienummer Fast Lustgasdestruktion NÄL, KSS, Östra sjukhuset, Borås lasarett och Mölndals sjukhus Diarienummer Fast Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

3 Föredragningslista från fastighetsnämnden, (2) 4. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra sjukhuset, Byggnad för förlossnings- och neonatalvård, etapp 1 ändrade förutsättningar Diarienummer Fast Delegeringsärenden Diarienummer Fast Anmälningsärenden Diarienummer Fast Övriga frågor Ulla Y Gustafsson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se).

4 Informationsärenden

5 Redovisning prissäkring av elenergi för Rapportunderlag nr till ekonomiavdelningen och fastighetsnämnden. Göteborg Energi Din El AB, Göteborg har uppdrag att för Västfastigheter och regionens verksamheter på elbörs prissäkra behovet av elenergi för åren 2014, 2015, 2016 samt ev. option Basuppgifter Prissäkring för år 2015 mot en prognosticerad elenergivolym om ca MWh för helåret. I denna volym ingår även behovet av elenergi för verksamheter som bedrivs i flertalet av de externt förhyrda lokalerna och enheter där regionen på olika sätt bidrar till verksamheten bl a Konserthuset i Göteborg, Västtrafik, Carlanderska sjukhuset, Stenebyskolan, Gerlesborgsskolan, fastigheter och lokaler ingående i Gryning Vård AB verksamheter, m fl. Den viktade förbrukningsprofilen under år 2015 bedöms fördelat enligt: ENOQ ,68% ENOQ ,01% ENOQ ,32% ENOQ ,99% MWh Prissäkring sker genom 10 avrop av delmängder för resp. kvartal. Medelvärdet av alla prisavrop för resp kvartal bildar ett sammanvägt och enhetligt debiteringspris för hela år Slutligt elenergipris 2015 sätts efter sista avrop vecka Årspris för elcertifikat bildas enligt samma modell. Genomförda prissäkringar 2 st prissäkringsaktiviteter (20%) för år 2015 har genomförts enligt bilagda tabellsammanställning. Kvarstående osäkerhet angående energiskatt. (ingen förändring anges i bil.1) Västfastigheter / Område teknik Peter Melin Verksamhetsutvecklare

6 Bilaga 1 till prissäkringsrapport nr till ekonomiutskottet Prissäkrade produkter Antal genomförda prissäkringar %-andel av årsbehov Senast genomförd prissäkring Hittills genomsnittlig prissäkrad nivå Öre/kWh Förändring jämfört mot föregående prissäkringsnivå (vecka 1340) Öre/kWh Kvartal 1 År % Vecka ,03-0,22 ENOQ1-15 Kvartal 2 År % Vecka ,11-0,15 ENOQ2-15 Kvartal 3 År % Vecka ,35-0,16 ENOQ3-15 Kvartal 4 År % Vecka ,37-0,26 ENOQ4-15 Viktat medelpris för 20 % Vecka ,16-0,20 hela år 2015 Elcertifikat År % Vecka ,00-0,07 Kvotplikt 14,3% (2014: 14,2%) +Bra Miljöval % Vecka ,63 - +Effektreserv % Vecka ,19 - +Energiskatt (nuvarande 29,3) + ev. justering för 2015 Totalpris 2015 exkl. nätavgifter (2014: 68,40) 29,3-69,28 +0,88 vs 2014

7 Ärende nr 1 Slutredovisning Södra Älvsborgs Sjukhus Skene lasarett, Vårdoch hälsocentrum etapp 2-3

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Ärende nr 2 Naturbruksstyrelsen Svenljunga Naturbruksgymnasium, Nybyggnation av multihall

18

19

20

21

22

23 1 NATURBRUKSGYMNASIET SVENLJUNGA Nybyggnad av Multihall Kombinerad gymnastikhall och Aula Systemrapport Inledning Svenljunga Naturbruksskola har länge saknat gymnastiksal, för att kunna bedriva idrotts undervisning i enlighet med skollagen, dessutom saknar man en samlingssal som kan användas vid större evenemang. Naturbruksstyrelsen och dess skolor har vidare ett tydligt uppdrag att vara ett aktivt stöd i de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Stödet ska bland annat ske genom att erbjuda näringen en arena (mötesplats) för olika typer av möten. För att kunna uppfyll skollagens krav och det övergripande uppdraget att stimulera de gröna näringarna har Naturbruksförvaltningen tagit initiativ till att i samarbete med Västfastigheter ta fram denna systemhandling som underlag till framskrivning för genomförandebeslut.

24 2 2. Sammanfattning För att möta skolans strävan att åstadkomma en lagenlig och effektivare verksamhet har förslag på en kombinerad gymnastiksal och aula tagits fram av Västfastigheter. Byggnaden innehåller dessutom två lektionssalar samt omklädningsrum med duschar. Byggnaden planeras att anslutas till fjärrvärmenätet. I projektet ingår dessutom att bygga på ett sätt så att hög tillgänglighet uppnås så att elever, personal och besökare med särskilda behov skall kunna utnyttja lokalerna. För att kunna samla skolans elever och personal utrustas anläggningen med så kallade teleskopläktare. 3. Bakgrund Naturbruksgymnasiet Svenljunga är belägen i tätorten Svenljunga cirka 3 mil söder om Borås. På skolan finns, förutom en större skolbyggnad med lärosalar, matsal och expedition, fyra internat med plats för ca 100 elever, ett antal ekonomibyggnader. Samtliga byggnader är i relativt gott skick. Naturbruksgymnasiet erbjuder utbildningar inom skog, jakt/viltvård och häst för gymnasieelever och vuxna studerande. I dagsläget är det Västra götalandsregionens enda skola med intag för skoglig inriktning och framtidsutsikterna bedöms som goda. Det finns även goda kommunikationsmöjligheter till Borås, Göteborg och Tranemo. Naturbruksstyrelsen och dess skolor har vidare ett tydligt uppdrag att vara ett aktivt stöd i de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Förutom att erbjuda en mötesplats för näringen har naturbruken uppdrag att fungera som sambandscentral (mäklare) mellan branschens behov och efterfrågad kompetens samt att aktivt bidra till och stimulera (motor) de gröna näringarnas utveckling och därmed stödja deras tillväxt. 4. Verksamheten Att inleda ett projekt med syfte att uppföra en kombinerad idrottshall/aula på naturbruksgymnasiet bedöms vara en prioriterad fråga för skolans utveckling och strategiskt viktig för att hantera det uppdrag skolan har både avseende utbildning och rollen som aktivt stöd i de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. En multiarena bidrar också till att verksamheten kan bedrivas mer effektivt. I dag saknas både gymnastiksal och utrymme för att samla elever, personal och besökare på skolan. Hittills har skolan fått hyra externa lokaler för dessa ändamål. Skolledningen har bedömt att dessa tillfälliga lösningar inte har gagnat verksamheten på ett bra sätt. Att vara utan en ordinarie samlingssal på skolan medför också problem med att ta hand om uppdraget att stödja de gröna näringarnas utveckling eftersom arenan i form av en större samlingssal saknas. Skolans internatboende elever kommer också att kunna erbjudas ett bättre fritidsutbud med en idrottshall på skolområdet. Skolan har också behov av ytterligare två lektionssalar. 5. Tomt Fastigheten Svenljunga 5:481 ägs av Västra Götalandsregionen. Befintliga byggnader idag framgår av bifogad situationsplan, bilaga 1. Inplaceringen av den nya byggnaden i anslutning till huvudbyggnad och internat framgår av bifogade skisser, bilaga Byggnad Byggnaden skall planeras utifrån föreliggande skisser, den skall förutom två lärosalar och omklädningsutrymmen med hygienutrymmen inrymma en större

25 3 kombinationslokal som dels kan användas som samlingslokal, för större evenemang, samtidigt som den skall vara skolans gymnastikhall. Klassrummen utformas som fullstora klassrum á 60 m². Hallens gymnastikplan kommer att ha måtten 15 x 28 x 7 meter vilket bland annat tillåter hobbyinnebandy, basketplan samt volleyboll plan. Multihallen kommer att utformas med teleskopläktare för att enkelt växla användning mellan gymnastiksalsfunktion och samlingssal. Lokalen utformas för att få bra akustik och god tillgänglighet Byggnaden kommer att utformas efter regionens energi-riktlinjer. 7. Tider Projektering och upphandling sker efter att genomförandebeslutet tagits. Beräknad entreprenadtid är ca 12 månader. 8. Genomförande Kommer att ske i en etapp, eftersom det är en helt fristående ny byggnad kommer projektet att kunna genomföras under pågående verksamhet på skolan, ingen evakuering av verksamheten behöver ske på grund av byggnationen. 9. Kostnadsberäkning Den totala investeringen för ombyggnaden är beräknad till kr kostnadsläge 2013 november. 10. Ekonomi Enligt den nya hyresmodellen för verksamhetsdrivna investeringar, klassas lokalerna i respektive lokaltyp. Utifrån aktuell lokaltypsfaktor, samt värdefaktorn enligt hyresmodellen för naturbruken beräknas internhyran. Internhyran för den planerade byggnaden är enligt hyresmodellen kronor/år, beräknat på 2013 års hyresnivå. 11. Fakta Projektgruppen för nybyggnationen består av Kristina Athlei verksamhetschef vid Naturbruksförvaltningen. Martin Andersson, ekonom vid Naturbruksförvaltningen. Ylva Blomberg, förvaltare Västfastigheter. Projektledare från Västfastigheter är ännu inte utsedd. Föreliggande skisser är upprättade av arkitekt Claes Waxberg. 12. Framtagna handlingar Skisser situationsplan, planskiss, fasader samt sektionsskiss, daterat

26 Ärende nr 3 Lustgasdestruktion NÄL, KSS, Östra sjukhuset, Borås lasarett och Mölndals sjukhus

27

28

29

30

31 Ärende nr 4 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra sjukhuset, Byggnad för förlossnings- och neonatalvård, etapp 1 ändrade förutsättningar

32

33

34

35

36

37

38

39

40 KONCEPT Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra Byggnad för förlossnings- och neonatalvård Alternativ byggnad Förstudie oktober 2013

41 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning 2 2. Regionövergripande planering 4 3. Förutsättningar 5 4. Förslag 6 5. Fastighet 8 6. Tidplan och fortsättning 8 7. Genomförande och utgifter 8 8. Ekonomi 9 9. Handlingsalternativ 9 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

42 1. Sammanfattning En översiktlig lokalförsörjning i flera skeden skisserades för byggnad KK i Lokalförsörjningsplan Denna planering låg till grund för det fortsatta arbetet som åren därpå presenterades i Förstudie april 2012 och Programrapport maj Lokaler för mottagningsverksamhet, förlossning och BB samt en neonatal intensivvårdsavdelning redovisas. För att öka planeringsberedskapen och minska risken för felprioriteringar presenterades även senare skeden. Det övergripande syftet är att lösa utrymmesbrist och därmed säkerställa patientsäkerhet och arbetsmiljöproblem. Parallellt med utredningen av verksamhetens behov har Västfastigheter utfört en grundlig inventering av fastigheten och dess tekniska status. Upprustningsbehovet och de omfattande evakueringar som skulle krävas för att genomföra ombyggnaden, är så stora och komplicerade att lösa, så att det alternativ som här presenteras har bedömts rimligare. Alternativet innebär följande, uppdelat i etapper: Ny byggnad i 9 våningar ovan mark uppförs väster om befintlig KK byggnad, inreds t o m plan 5, i enlighet med programrapport Inredning av plan 5 8 Tillbyggnad norrut i 9 våningar ovan mark Befintlig byggnad rivs ner till plan 0 Påbyggnad av bef byggnad upp till plan 2 Jämfört med tidigare presenterat förslag innebär det i slutskedet ungefär samma yta. Det ger dock en större flexibilitet för universitetssjukhusets förlossnings och neonatalvård, samtidigt som lokalförsörjningen för hela sjukhuset underlättas av att sjukhusets centrala delar bebyggs med högre byggnader som ansluter till det övriga sjukhuset. Den nya byggnadens plan 1 kommer att ligga på samma plushöjd som övriga sjukhusbyggnader för att underlätta intern kommunikation. Byggnaden får våningshöjder som möjliggör att operationssalar för snitt kan ligga inom förlossningsavdelningen. Det nya KK föreslås byggas i etapper, där första etappen beräknas kunna vara inflyttad 2018 och hela huset färdigställt Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

43 Förslaget leder till: Bättre nyttjande av central mark Våningshöjder anpassas till övriga byggnader Ökade ytor större flexibilitet Evakueringsbehov minimeras Planfigur, fullt utbyggt förslag Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

44 2. Regionövergripande planering Förlossning och nyföddhetsvård är koncentrerad till ett fåtal platser i VGR. Universitetssjukhusvården av för tidigt födda och mödrar med komplikationer eller sjukdomar är i hög grad lokaliserad till Östra sjukhuset i Göteborg. Verksamhetsperspektivet: Inom förlossnings och neonatalvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetens och utrustning utöver vad länssjukvården kan erbjuda. Tendensen är att alltfler patienter inom dessa specialiteter tas emot vid Östra sjukhuset. Det gäller gravida kvinnor med sjukdomar eller förväntade komplikationer i samband med förlossning. Extremt för tidigt födda barn och barn med missbildningar bereds också plats. Inom Västra Götalandsregionen pågår f n en diskussion om var gränsen utifrån födelsevecka för vård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset går. Det troliga är att fler barn från regionen kommer att vårdas här tillsammans med sina familjer. En översiktlig lokalförsörjning i flera skeden skisserades för byggnad KK i Lokalförsörjningsplan Denna planering låg till grund för det fortsatta arbetet som året därpå presenterades i Förstudie april 2012, där lokaler för mottagningsverksamhet, förlossning och BB samt en neonatal intensivvårdsavdelning redovisas. I förstudien presenterades även senare skeden för att öka planeringsberedskapen och minska risken för felprioriteringar. Det övergripande syftet är att lösa utrymmesbrist och därmed säkerställa patientsäkerhet och arbetsmiljöproblem. Projektet Östra sjukhuset, Förlossning och Neonatal, tillbyggnad är redan prioriterat i regionstyrelsens investeringsplanering. Fastighetsperspektivet: Förstudien visar en möjlig utveckling och utvidgning av projektet genom större nybyggnadsvolymer. Avsikten är att belysa möjliga lösningar för att lösa tidigare obearbetade problem som i första hand skall underlätta för verksamheterna att fungera ostört under en lång byggtid. Samtidigt löser man andra problem som har med fastighetens tekniska status att göra (höjder, energibrister, miljöfarliga ämnen), genom att man river de gamla byggnaderna. De nya byggnaderna får våningshöjder som ger större flexibilitet och plats för teknik som krävs för den högteknologiska vården. Plushöjder samordnas med det övriga sjukhuset. Genom en större exploatering på värdefull mark i sjukhusets centrala delar skapas bestående värden för sjukhusets utveckling. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

45 Förslag till slutligt utseende där höghus och låghus har bytt plats och byggnaderna anpassats till det övriga sjukhusets plushöjder. 3. Förutsättningar Under 2012 har nya lokaler för ultraljudsmottagning, mottagning för nyfödda samt en kuratorsmottagning byggts i plan 0. Ombyggnaden var en del av Antenatalprojektet som var inflyttningsklart i maj För att fullfölja den tidigare planeringen och avsikten att samla all öppenvård på plan 0 återstår att skapa ändamålsenliga och moderna lokaler även för specialmödravård och dagvårdsverksamhet Antalet födda i Göteborg har ökat under många år. Under 2012 föddes barn på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Siffran bedöms öka till ca inom 3 4 år. Av dessa föds ca 60 % på Östra sjukhuset och ca 40 % på Mölndals sjukhus. Till följd av den medicinska utvecklingen och det goda omhändertagandet överlever fler mycket för tidigt födda barn. Tendensen är att allt fler barn remitteras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset från såväl Västra Götalandsregionen som från andra landsting. I dagsläget behövs ca 10 intensivvårdsplatser i neonatalverksamheten. Behovet inför det närmaste årtiondet bedöms till intensivvårdsplatser. Tvillingar måste också beredas plats tillsammans. Fastighetsperspektivet: Som en fortsättning på arbetet med Byggnadsplan 2011 gjordes det ett fördjupat arbete, "Handlingsplan Tekniska infrastruktur och upprustning" dec I rapporten redovisas kostnaderna för nödvändiga upprustningsaktiviteter och behovet av att förstärka den tekniska infrastruktur som beskrivs i Byggnadsplan Aktiviteterna har också tidsatts ur ett fastighetsägarens perspektiv. Utgångspunkten för upprustningen är att förlänga livslängden på byggnaderna med 30 år. Den tekniska försörjningen utgick utifrån antagandet om fastighetsutveckling som klarar verksamhetens behov av nya lokaler samt Regionens miljö och energi krav på lång sikt. Projektet bygger på fastlagda utvecklingslinjer i Byggnadsplan Citat: Samtidigt skall den centrala högteknologiska zonen utmed Rondvägen förtätas så att byggnader kan närma sig varandra på ett för verksamheterna gynnsamt sätt. Detta innebär att förbindelsegångar och kulvertar skall byggas ut i projekten. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

46 Illustration från ÖSTRA SJUKHUSET Byggnadsplan 2011 Stadens detaljplan anger att möjlig byggnadshöjd inom området är 90 m vilket kan ge 8 9 våningar över mark. Tomten i centrum av sjukhusområdet tål en hög exploatering förutsatt att dagsljuskrav beaktas och att gatumiljön vid Rondvägen studeras. 4. Förslag En förnyelse av samtliga lokaler för obstetriken, neonatalogin och gynekologin på Östra sjukhuset inleds med målet att så snart som möjligt inrymma verksamheten i moderna energieffektiva byggnader. Etapp 1: Nybyggnad med 9 våningar (0 8) ovan mark och 2 under mark. Plan K2, undre källarplan, t.o.m plan 3/4, teknikplan, inreds för de verksamheter som nu har programmerats. Plan 5 8 lämnas tills vidare oinredda. Dessa plan är senare avsedda för vårdavdelningar för samvård av mor/barn och familjevård. Delar av låghuset rivs. Etapp 2: Tillbyggnad norrut i 9 våningar, efter rivning av återstående låghusdelar. Mottagningslokaler i markplan, förlossning i plan 1, lokaler för neonatal i plan 2 samt vårdavdelningar för samvård och familjevård i de övre planen. Plan 5 8 från etapp 1 inreds så att byggnaden i sin helhet kan ta emot en komplett verksamhet från det gamla höghuset. Etapp 3: Rivning av befintlig höghusbyggnad ner till och med plan 1. Påbyggnad av plan 1,2 och ev. ett mindre fläkt/teknikplan på plan 3. De undre planen (K1, K2 och 0). i den ursprungliga byggnaden är redan ombyggda och sanerade från miljöstörande ämnen. I plan K1 finns skyddsrum, omklädning och administration/möteslokaler. Grundläggning och delar av stommen återanvänds. Entréer återställs och hela byggnaden tas i bruk. I plan K2 finns transportkulvert, förråd och teknikutrymmen. I slutläget är en flexibel och generell vårdbyggnad uppförd med möjlighet till förändrade arbetssätt, familjer får plats i enkelrum med sina nyfödda eller för tidigt födda och avancerad neonatalvård kan bedrivas på ett patientsäkert sätt. Nya försörjningssystem och samverkande installationer finns i hela byggnaden. Förslaget innebär en snabbare övergång till moderna och energisnåla lokaler för verksamheten. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

47 ETAPPER:. URSPRUNGSLÄGE RIVNING 1 För att bereda plats för nybyggnad, rivs en av tre låghusflyglar ETAPP 1 NYBYGGNAD Etappen innehåller mottagning, förlossning, neonatal IVA, teknikvåning, samt tre oinredda vårdplan (se ljusgrå markering) Förbindelsegång över Rondvägen RIVNING FÖR ETAPP 2 För att bereda plats för nybyggnad etapp 2, rivs återstående låghus Evakuering av mottagningslokaler sker till plan 0 nybyggnad ETAPP 2 NYBYGGNAD Etappen innehåller mottagningar, förlossning, snittsalar, neonatalvård, teknikvåning samt tre vårdplan. De tre oinredda vårdplanen i etapp 1 inreds RIVNING FÖR ETAPP 3 Befintligt höghus rivs efter att verksamheten har tagit nybyggnaden i bruk Plan K2, K1 och plan 0 sparas ETAPP 3 NYBYGGNAD Etappen innebär påbyggnad (plan 1 2) och innehåller ny förlossningsentré, förlossning med akutmottagning, samvård, BB. Teknikvåning kan tillkomma Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

48 5. Fastighet Nybyggnaden planeras utifrån gällande energimål och miljömål för VGR. Ytstandard och tillgänglighet skall prioriteras liksom generalitet och föränderbarhet för en långsiktig användbarhet. Hållbarhetsperspektivet skall beaktas ur alla tänkbara vinklar, ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vårdmiljön skall utformas läkande och stödjande. Rivning av befintliga byggnader innebär en slutgiltig lösning för bortförande av miljöstörande ämnen som finns i 1970 talsbyggnaderna. Även nödvändig marksanering skall utföras. Östra sjukhusets byggnader är regionens minst energieffektiva. Att bygga nytt i stor omfattning och samtidigt riva ger en bättre prestanda totalt för hela sjukhuset än att upprusta och bygga om de gamla vårdbyggnaderna. 6. Tidplan och fortsättning En grov tidplan redovisas här : Etapp 1 i bruk 2018 Etapp 2 i bruk ( inkl tidigare byggda oinredda plan i etapp 1) Etapp 3 i bruk 2023 Slutläget är en fullt fungerande verksamhet i nya lokaler. En fullständig tidplan är beroende av beslut om finansiering och sjukhusets utveckling i övrigt. Förslaget som helhet kräver bearbetning av programfrågorna, med efterföljande systemskede för strategiska val av byggnad och anläggningsdelar. Den nu pågående systemhandlingen måste anpassas i omfattning till en större byggnad. Etapperna som nu har studerats översiktligt måste studeras grundligt för att verksamheten skall fungera i varje etapp med målet att undvika onödiga evakueringar och att successivt öka tillgången på adekvata lokaler för verksamheten. Provisoriska entréer etc kommer att krävas. Ett viktigt delmål är att redan 2018 kunna erbjuda förlossnings och neonatalvården nya lokaler enligt programmet som redovisats i Programrapport maj Detta förutsätter att arbetet med en reviderad program och systemhandlingen för Etapp 1 kan starta i oktober Genomförande och utgifter De tre nybyggnadsetapperna omfattar totalt m2 BTA och byggnad KK kommer efter färdigställandet att totalt omfatta ca m2 BTA att jämföra mot dagens ca m2 BTA. Den beräknade investeringsutgiften är totalt ca 1200 mkr (kostnadsläge augusti 2013) och den tillkommande hyran för nybyggnaderna uppgår till ca 40 mkr och fördelar sig enligt tabellen nedan. Hyra för befintliga byggnad KK är ca 22 mkr/ år. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

49 Yta m² BTA Investering mkr Hyra mkr/år Etapp 1, Plan 5 8 lämnas tills vidare oinredda m² 450 mkr 17 mkr Etapp 2, inkl inredning Plan 5 8 i etapp m² 600 mkr 18 mkr Etapp m² 150 mkr 5 mkr Rivning m² Ingår etapp 1 1,0 mkr/år Rivning m² Ingår etapp 2 1,0 mkr/år Rivning m² Ingår etapp 3 15 mkr/år Befintligt KK, ( Ej ombyggt) m² 5 mkr/år I kostnaderna ovan ingår inte utrustning, evakuering/flyttning, provisorier eller konstinvesteringar. Hyran för de oinredda plan 5 8 är antagen till Lokaltyp 2. Kostnaderna för evakuering har inte bedöms utan idén är att verksamheten i störst möjliga utsträckning evakueras till de nybyggda lokalerna. Det kan dock inte undvikas att vissa verksamheter måste evakueras tillfälligt innan de får sin slutliga placering. De verksamhet som kan behöva evakueras till paviljonger är främst mottagningar. Operationsverksamheten för gynekologi och obstetrik kommer att behöva nya lokaler alternativt en annan lösning då endast 2 snittsalar för akut obstetrisk operation föreslås i nybyggnaden. Utgifterna har bedömts fördela sig enligt nedanstående tabell: År Totalt (mkr) Etapp 1 enl Investeringsplan Budget Nominering enligt denna förstudie Utökning etapp Etapp Totalt (mkr) Ekonomi Den tillkommande hyran för nybyggnaderna uppgår till ca 40 mkr. 9. Handlingsalternativ Ett handlingsalternativ är att gå vidare med en lägre nyexploatering och samtidigt planera för en ombyggnad och upprustning av befintlig höghusbyggnad. Programrapport maj 2013 beskriver första etappen av en sådan planering, baserad på lokalförsörjningsplan 2011 och förstudie Alternativet med en mindre nybyggnad och en större del upprustning bedöms kosta ca mkr, och består av: Nybyggnad totalt ca m BTA fördelat på Etapp 1 ca m2 BTA, enligt Programrapport maj 2013 samt etapp 2, 6000 m2 enligt lokalförsörjningsplan kostnad ca 600 mkr. Upprustning och verksamhetsanpassningar av befintliga KK, ca m2 BTA, kostnad ca 600 mkr. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

50 Efter om och tillbyggnaden kommer byggnad KK att totalt omfatta ca m2 BTA att jämföra mot dagens ca m2 BTA. Evakueringsbehov under ombyggnad bedöms till ca m2 (en halv huskropp i taget). Kostnaderna för att evakuera slutenvårdsverksamheter från byggnad KK till paviljonger har inte bedöms men anses avsevärt högre än den för mottagningar. Illustration ur Programrapport maj 2013, med en lägre nybyggnad och upprustning/ ombyggnad av hela det befintliga höghuset. Att bygga nytt i stor omfattning och samtidigt riva, ger en bättre helhetslösning för hela sjukhuset, än att rusta upp och bygga om de gamla vårdbyggnaderna. Bilaga1: Programrapport maj 2013, Östra sjukhuset, byggnad 4233 KK, Tillbyggnad förlossning och neonatal Förstudie och bilaga kan beställas från Resursplaneringsenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

51 Ärende nr 5 Delegeringsärenden

52 DELEGATIONSBESLUT AV FASTIGHETSDIREKTÖREN PÅ DELEGATION AV FASTIGHETSNÄMNDEN Slutredovisning Standardhöjning, byte av fläktaggregat, Skene lasarett, by 09 Projektnummer: D:nr Fast Projektet är genomfört enligt beslut dock till en lägre kostnad på kr än budgeterat Slutredovisning Södra Älvsborgs Sjukhus, AVC hotbild m m, Projektnummer: D:nr Fast Projektet är genomfört enligt beslut Slutredovisning Ombyggnad för vårdcentral, Skene Vårdoch hälsocentrum, etapp 4 Projektnummer: D:nr Fast Projektet är genomfört enligt beslut Alingsås lasarett Ombyggnad av kv, vv, vvc-system, by 4 Projektnummer: 2100 D.nr Fast Ombyggnad av föråldrat system Slutredovisning Skene lasarett- Ombyggnad innergårdar Projektnummer: D:nr Fast Projektet är enomfört enligt beslut Södra Älvsborgs Sjukhus Demontering (rivning) av by 36, parkeringshus Projektnummer: D.nr Fast Demontering av parkeringshus Sken lasarett Demontering (rivning) av by 8 Projektnummer: D:nr Fast Demontering av före detta tandvårdsmottagning Nya p-automater 2013 Projektnummer: D:nr Fast Nya modernare p-automater vid KSS, SIL, SIF, Skene lasarett, Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett. Delegationsbeslut av fastighetsdirektören Fastighetsnämndens låneram 2013: kr Fastighetsnämndens låneram 2013: kr

53 Sjukhuset i Lidköping Nytt hiss- och trapphus, by 26 Projektnummer: D:nr Fast Tillgänglighetsanpassning KSS Byte av sex stycken ventilationsaggregat, hus 3 Projektnummer: D:nr Fast Utbyte av uttjänta aggregat Komplettering av beslut för taxor parkering 2014 D:nr Fast Västfastigheter Mölndals sjukhus, Avfalls-/Godsterminal Projektnummer: D.nr Fast Tillbyggnad av avfalls-och godsterminal för att möta dagens krav. Fastighetsnämndens låneram 2013: kr Fastighetsnämndens låneram 2013: kr Fastighetsnämndens låneram 2013: kr Delegationsbeslut av fastighetsdirektören

54 1(4) DELEGATIONSBESLUT AV KUND- OCH FASTIGHETSCHEFEN PÅ DELEGATION AV FASTIGHETSNÄMNDEN Billströmska folkhögskolan Brandskyddsåtgärder i byggnad Borgmästaren Projektnummer: D: nr Fast Iordningsställande av brandceller och brandlarm Dalslands folkhögskola Påbyggnad pumphus Projektnummer: D: nr Fast Påbyggnad av pumphus samt VVSåtgärder för eliminering av kontamineringsrisk SLUTREDOVISNING SÄS Skene Byte rökdetektorer Projektnummer: D: nr Fast Marginell avvikelse SLUTREDOVISNING Borås lasarett-byggnad 01 Styruppgraderingar Projektnummer: G241M D: nr Fast Robusta Sjukhuset Öst 2013 Projektnummer: D: nr Fast Förbättra driftsäkerheten genom att förbättra, utveckla vattenförsörjning, styrsystem för reservkraft och distributionsanläggning för medicinska gaser Södra Älvsborgs sjukhus Allmänna omdisponeringar 2014 Projektnummer: D: nr Fast: Anpassningar och omdisponeringar utförs under 2014 på SÄS Borås och SÄS Skene. Ett avtal på 10 år med tilläggshyra/år kr har träffats. Ränta 2,9 % SLUTREDOVISNING SÄS Skene Ombyggnad röntgenlab Projektnummer: D: nr Fast Lägre slutkostnad än beräknat. Fastighetsnämndens låneram 2013: kr Fastighetsnämndens låneram 2013: kr Avvikelse kr Ingen avvikelse Fastighetsnämndens låneram 2013: kr SÄS låneram Avvikelse: 350 lägre än beräknat

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015 Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 29 oktober 2015 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 29 oktober 2015 Plats: Hotell Scandic Billingen,

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

Protokoll från mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 26 mars 2015

Protokoll från mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 26 mars 2015 Protokoll från mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 26 mars 2015 Svarsjournal Publikationsnamn 2014 Säkerhetsredovisning i VGR Namn Anonym Datum 2015-01-30

Läs mer

Placering av nytt J-hus

Placering av nytt J-hus LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 145 Placering av nytt J-hus Förslag till beslut Dnr PS 2011-0032 Produktionsstyrelsen beslutar att

Läs mer

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Regionservice, Högsbo sjukhus. Ombyggnad för Regiontransporter, Regionpost samt Regiontryckeriet

Regionservice, Högsbo sjukhus. Ombyggnad för Regiontransporter, Regionpost samt Regiontryckeriet Regionservice, Högsbo sjukhus Ombyggnad för Regiontransporter, Regionpost samt Regiontryckeriet INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. REGIONÖVERGRIPANDE PLANERING 3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 4 4. FÖRSLAG 4 5. FASTIGHET

Läs mer

ALINGSÅS LASARETT Lokalförsörjningsplan 2012 FORHANDSKOPIA

ALINGSÅS LASARETT Lokalförsörjningsplan 2012 FORHANDSKOPIA ALINGSÅS LASARETT Lokalförsörjningsplan 2012 FORHANDSKOPIA 2 SAMMANFATTNING I denna rapport redovisas det översiktliga planeringsprojektet Lokalförsörjningsplan för Alingsås lasarett. Med utgångspunkt

Läs mer

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 11-2015 Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Byleskolan - Ny skolbyggnad

Byleskolan - Ny skolbyggnad 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunfastigheter Maria Östholm Byleskolan - Ny skolbyggnad Sammanfattning Täby kyrkby och området Byle har en kraftig befolkningstillväxt bland annat till följd av omfattande

Läs mer

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015 Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 5 februari 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 5 februari 2015 Plats: Hotell Radisson

Läs mer

fastighetsutvecklingsplanens innehåll

fastighetsutvecklingsplanens innehåll 5 splanens innehåll Förslag på innehållsförteckning Inledning Planens innehåll och syfte Övergripande projektmål Framtidens vårdmiljö Risk och sårbarhet Tillgänglighet Sjukhuset som en del av samhället

Läs mer

Handlingar till mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 26 mars 2015

Handlingar till mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 26 mars 2015 Handlingar till mötet i Borås med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 26 mars 2015 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Borås lasarett, lokal: Svante

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge + TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-04-01 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 1(6) LS 0804-0345 Landstingsstyrelsens Strategiska utskott Förslag utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (6) HSN 1404-0545 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 15 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

INVESTERINGSPLAN 2016 ( )

INVESTERINGSPLAN 2016 ( ) Tandvårdsstyrelsen 2015-12-16 1(6) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum 2015-11-30 Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV 30-2015 Telefon 0707-95 33 51 E-post: kjell.einarsson@vgregion.se Till

Läs mer

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

INVESTERINGSPLAN 2017 ( )

INVESTERINGSPLAN 2017 ( ) Tandvårdsstyrelsen 2016-12-21 1(6) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum 2016-12-06 Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV 295-2016 Telefon 0707-95 33 51 E-post: kjell.einarsson@vgregion.se Till

Läs mer

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Bilaga 1 Bakgrund I nuläget arbetar projektgruppen med planeringsarbete inom etapperna D/E (Akuten, BFM, IVA, DKE och Sterilcentralen) och B (Psykiatrin).

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 21 januari 2014

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 21 januari 2014 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 21 januari 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 21 januari 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset,

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Mölndals Sjukhus Nytt parkeringsdäck vid Ågatan Projektnummer: G771C. Förstudie september 2014 2014-10-09

Mölndals Sjukhus Nytt parkeringsdäck vid Ågatan Projektnummer: G771C. Förstudie september 2014 2014-10-09 Nytt parkeringsdäck vid Ågatan Projektnummer: G771C Förstudie september 2014 2014-10-09 Ewa Widén Börjesson Nytt parkeringsdäck vid Ågatan G771C 2 (8) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING AV ÄRENDET...

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

Fastighetsutvecklingsplan US

Fastighetsutvecklingsplan US Fastighetsutvecklingsplan US Fastighetsutvecklingsplan US Problemområden Ingen plan för utvecklingen av US på ett övergripande plan Alltför många kortsiktiga och dyra fastighetslösningar Områdets långsiktiga

Läs mer

Nya Södertälje sjukhus

Nya Södertälje sjukhus Nya Södertälje sjukhus Nya tider kräver ny sjukvård Stockholms län är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar stadigt vilket ställer höga krav på sjukvården. För att kunna erbjuda en vård som

Läs mer

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 10 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1501-0292 Projektnr: 93105426 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader

Läs mer

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET i GÖTEBORG BILD- OCH INTERVENTIONSCENTRUM 2016-05-10

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET i GÖTEBORG BILD- OCH INTERVENTIONSCENTRUM 2016-05-10 SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET i GÖTEBORG BILD- OCH INTERVENTIONSCENTRUM 2016-05-10 AKUTVÅRDS- HUSET HUVUDENTRÉN LÅGHUSET - MOTTAGNINGAR HÖGHUSET- VÅRDAVD, ADM., FOUU LAB OCH OP-2 /THORAX Byggandet

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Regionfastigheter Division Bygg Malmö

Regionfastigheter Division Bygg Malmö Regionfastigheter Division Bygg Carola Joelsson Bilaga: Politiska beslut Nya Sjukhusområdet Datum 170502 1 (9) Politiska beslut: Nya Sjukhusområdet bygginvestering Nov 2011 Regionstyrelsen Fastighetsutvecklingsplan

Läs mer

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 11 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-09-14 LOC 1501-0295 Proj ektnr: 93102212 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET

FASTIGHETSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET FASTIGHETSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET 2010-05-20 Kontaktperson fastighetskontoret Peter Dahlberg Utvecklingsavdelningen Telefon: 08-508 270 23 peter.dahlberg@fsk.stockholm.se Kontaktperson exploateringskontoret

Läs mer

10 Lokalresursplan (LRP) december 2015 RS150077

10 Lokalresursplan (LRP) december 2015 RS150077 10 Lokalresursplan (LRP) december 2015 RS150077 Ärendet Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag

Läs mer

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för LocumAB

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för LocumAB 2015-11-26 ÄRENDE 14 ] ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FOR VARDEN 2015-11-05 LOC 1501-0241 Styrelsen for Locum AB Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för LocumAB Bifogat

Läs mer

Utredning alternativ till Broby-Berga skolorna. Upprättad:

Utredning alternativ till Broby-Berga skolorna. Upprättad: Utredning alternativ till Broby-Berga skolorna Upprättad: 2017-03-01 Upprättat av: Erika Johansson, projektledare Granskad av: Stefan Karlsson, projektchef Innehåll 1 Bakgrund... 1 2 Referenser... 1 3

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (7) HSN 1403-0418 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 10 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus

Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige inkl bilagor Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen

Läs mer

Produktion av driftavdelningen lokaler

Produktion av driftavdelningen lokaler LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-04-26 37 Produktion av driftavdelningen lokaler Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000 A högstadie 1706 kvm B expedition 233 kvm C mellanstadie 1176 kvm D mediatek 410 kvm E trä/metallslöjd 313 kvm F textilslöjd 109 kvm G hemkunskap 225 kvm H idrott inkl exp 2488 kvm I paviljong 276 kvm

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset 1(5) 2013-08-29 LJ2013/425 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Bakgrund Behovet av investeringar för Höglandssjukhuset är stort. De delar

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

Utredningsbeslut avseende Modernisering av vårdplatser vid Södersjukhuset

Utredningsbeslut avseende Modernisering av vårdplatser vid Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Strategiska fastighetsfrågor och investeringar TJÄNSTE UTLÅTANDE 2016-04-28 LS 2016-0556 Handläggare: Jonas Annergård Landstingsstyrelsens

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige inkl bilagor Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen 2013-10-22 MISSIV

Läs mer

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Juni 2016 Karolinska Huddinge på väg mot framtidens vård Stockholm är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar i stadig takt och andelen äldre blir

Läs mer

Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus

Kullbergska sjukhuset, hus K16, om- och tillbyggnad för bårhus TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-12-08 LS-LED15-1725-1 Ä R EN D EG Å N G MÖ TES D A TU M Landstingsstyrelsen

Läs mer

Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus

Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus LADSTIGET I UPPSALA LÄ Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 Dnr PS 2011-0032 146 Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2007-02-08 Dnr. Tid 2007-02-08, kl 09.00-15.00 1 (5) 1 -- 15 Regionhuset, Lund. Närvarande ledamöter Douglas Roth (m) ordförande

PROTOKOLL. Datum 2007-02-08 Dnr. Tid 2007-02-08, kl 09.00-15.00 1 (5) 1 -- 15 Regionhuset, Lund. Närvarande ledamöter Douglas Roth (m) ordförande PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2007-02-08 Dnr Tid 2007-02-08, kl 09.00-15.00 1 (5) 1 -- 15 Plats Regionhuset, Lund Närvarande ledamöter Douglas Roth (m) ordförande Rolf Pålsson (s) vice

Läs mer

8 Lokalresursplan (LRP) oktober 2015 RS150077

8 Lokalresursplan (LRP) oktober 2015 RS150077 8 Lokalresursplan (LRP) oktober 2015 RS150077 Ärendet Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

Välkommen. till Centralsjukhuset i Karlstad och information om de pågående byggprojekten

Välkommen. till Centralsjukhuset i Karlstad och information om de pågående byggprojekten Välkommen till Centralsjukhuset i Karlstad och information om de pågående byggprojekten En satsning för hela Värmlands bästa SKANSKA Sjukhuset i Karlstad - hundra år av förändringar SKANSKA Länslasarettet

Läs mer

SKARABORGS SJUKHUS SKÖVDE AKUTBLOCK - TILLBYGGNAD

SKARABORGS SJUKHUS SKÖVDE AKUTBLOCK - TILLBYGGNAD SKARABORGS SJUKHUS SKÖVDE AKUTBLOCK - TILLBYGGNAD FÖRSTUDIE OKTOBER 2013 INNEHÅLL Sida 1 Sammanfattning 3 2 Regionövergripande planering 4 3 Förutsättningar 6 4 Förslag 9 5 Fastighet 14 6 Tidplan och fortsatta

Läs mer

1 (6) FM-enheten Handläggare: Helene Lindberg, 072-231 68 60 Datum Dnr 2011-03-27 LS-LFN10-026 LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Psykiatrisk öppenvård på Kullbergska sjukhuset PRESENTATIONSBESKRIVNING

Läs mer

Genomförande - Elfkraftförsörjning Lasarettet i Enköping

Genomförande - Elfkraftförsörjning Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-12-20 166 Dnr PS 2012-0039 Genomförande - Elfkraftförsörjning Lasarettet i Enköping Förslag till beslut

Läs mer

Ärendet specificerar det totala medelsbehovet för objektet i sin helhet, vilken är inarbetad i landstingets investeringsbudget 2016.

Ärendet specificerar det totala medelsbehovet för objektet i sin helhet, vilken är inarbetad i landstingets investeringsbudget 2016. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-07-03 1 (3) HSN 1310-1200 Handläggare: Thomas Österberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-08-20, p 4 Yttrande över förslag till genomförandebeslut

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

Verksamhetsanalys Västerhejde skola

Verksamhetsanalys Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Mats Hanell Telefon +46 (0)498 26 9803 E-post mats.hanell@gotland.se Diarienr BUN 2013/250 Datum 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 1 (2) FÖRSLAG 2013:18 LS 1208-1023 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL enheter i VGR och år 2015 Uppdaterad 150922 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo - avdelning 604 Kompetenscentrum / Utvecklingsenheten för palliativ vård SU/Högsbo ASIH-team Område Väster Område Öster

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1.

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1. 1(5) Program och Upphandling Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 8 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig)

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING för

VERKSAMHETSBESKRIVNING för MALL VERKSAMHETSBESKRIVNING Skånes Universitetssjukhus Elisabeth Olhager Verksamhetschef 046-178286 Datum 20160812 1 (9) VERKSAMHETSBESKRIVNING för Förvaltning/ division/ verksamhetsområde/ området: Skånes

Läs mer

Förstudie. SDN Norra Hisingen. Innehållsförteckning. Förstudie. Lokalförändringar inom skolor i Tuve-Säve

Förstudie. SDN Norra Hisingen. Innehållsförteckning. Förstudie. Lokalförändringar inom skolor i Tuve-Säve Förstudie SDN Norra Hisingen Innehållsförteckning 1(19) sammanfattning 3 sid 1. Inledning... 5 2. Verksamhetsbeskrivning... 6 3. Behov... 6 4. Utrymmesbehov... 6 5. Huvudfunktioner... 6 6. Tillgängliga

Läs mer

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S SID 2/14 INNEHÅLL SID 1. SAMMANFATTNING 3 2. REGIONÖVERGRIPANDE PLANERING 3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 3 4. FASTIGHET 3 5. FÖRSLAG 5 6. TIDPLAN OCH

Läs mer

Befintlig byggnad. Förslag på utbyggnad mot norr. Mölndals Sjukhus

Befintlig byggnad. Förslag på utbyggnad mot norr. Mölndals Sjukhus Befintlig byggnad Förslag på utbyggnad mot norr Mölndals Sjukhus Om- och tillbyggnad av Hus Z, försörjningsbyggnad Projekt 30034 FAST 323-2013 Förstudie september 2013 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 2. REGIONÖVERGRIPANDE

Läs mer

Grans Naturbruks gymnasium

Grans Naturbruks gymnasium Grans Naturbruks gymnasium Beskrivning av fastigheten Mark Idag nyttjas ca 250 ha mark i verksamheten varav ca 59 ha är arrenderad. NLL äger 173 ha mark uppdelat på fem fastigheter i huvudsak åkermark

Läs mer

Leif Welander, förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör

Leif Welander, förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2014-06-18 Plats och tid Östansjö, kl 09.00-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Emma Ode (mp) Mattias

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv

Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv Bilaga 6 Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv Jämförelserapport av fyra lokalförsörjningsalternativ Datum 2013-08-26 Landstinget Blekinge Landstingsservice Affärsområde Fastighet Sammanfattning

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Äldrenämnden Förstudie till ombyggnad/tillbyggnad

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Uppförande av två modulhus för bostäder på stadshustomten och fortsatt utredning

Uppförande av två modulhus för bostäder på stadshustomten och fortsatt utredning 2017-03-20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2017/102 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Uppförande av två modulhus för bostäder på stadshustomten och fortsatt utredning Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens

Läs mer

Evakuering av dialysen Sahlgrenska

Evakuering av dialysen Sahlgrenska Evakuering av dialysen Sahlgrenska Vårmöte 2015 Kalle Moreau Tomas Jönsson Nya vårdbyggnaden SU Byggår 2009 Yta (BTA): ca 27.000 m 2 Byggnaden ägs och förvaltas av Västfastigheter och hyresgäst är Sahlgrenska

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:37 1 (12) LS 0402-0437 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 Föredragande

Läs mer

Lomma investerar för framtiden

Lomma investerar för framtiden Utbyggnadsprogram för förskolor, skolor och vårdboenden m.m. i Lomma kommun Lomma investerar för framtiden Lomma kommun är den kommun i landet som har vuxit mest under de senaste fem åren. Inte minst har

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Ny anläggning för rollerderby på Hagsätra IP. Inriktningsbeslut.

Ny anläggning för rollerderby på Hagsätra IP. Inriktningsbeslut. Sida 1 (5) FSK Dnr 2.6-555/2016 IDFDnr 08.01.01/1350/2016 2017-01-12 Handläggare fastighetskontoret Simon Imner Telefon: 08-508 267 57 simon.imner@stockholm.se Handläggare idrottsförvaltningen Sophie Dahlberg

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Markanvisning för industri inom fastigheterna Flygeleven 3, 4 och 5 i Skarpnäck till Stockholms Rörexpress AB.

Markanvisning för industri inom fastigheterna Flygeleven 3, 4 och 5 i Skarpnäck till Stockholms Rörexpress AB. DNR 2011-513-00005 Margareta Catasús Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2013-02-07 Markanvisning för industri inom fastigheterna

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm

PROTOKOLL. Datum 2004-04-22 Dnr. Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Sjukhuset i Ängelholm PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2004-04-22 Dnr Tid 2004-04-22, kl 09.00-15.00 1 (6) 23 -- 39 Plats Sjukhuset i Ängelholm Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande Douglas Roth (m),

Läs mer

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut

Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan Inriktningsbeslut Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 08.01.01/547/2015 Sida 1 (6) 2015-05-28 IDN 2015-06-16 Handläggare Sophie Dahlberg Telefon: 08-508 27 639 Till Idrottsnämnden Fullstor idrotthall vid Rödabergsskolan

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr LTS 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings service och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Beslut om investeringar kring för- och grundskolelokaler

Beslut om investeringar kring för- och grundskolelokaler Pressmeddelande från Umeå kommuns intranät 2012-11-08 Beslut om investeringar kring för- och grundskolelokaler De renoveringar och tillbyggnader på skollokaler som ska ske de närmaste tre åren är nu ade.

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Ledamot med förhinder meddelar detta till Naturbrukskansliet Telefon , mail

Ledamot med förhinder meddelar detta till Naturbrukskansliet Telefon , mail KALLELSE Naturbrukskansliet Handläggare Datum Anneli Ekh 2013-09-05 Naturbruksstyrelsens ledamöter Sammanträde med naturbruksstyrelsen Tid: Onsdagen den 18 september kl 09.30 ca 16.00 enligt program nedan

Läs mer

Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan

Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-10-29 Tjänsteskrivning Expediering till:bun Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan

Läs mer

SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA

SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA VÄTTERSKOGA 4:106, HELMERS STIG 1-4, SKINNSKATTEBERG 31640.doc Skinnskattebergs Folkhögskola, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Enklare idrottshallar

Enklare idrottshallar FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN 2013-01-29 Kontaktperson fastighetskontoret Jenny Rydåker Projektavdelningen Telefon: 08-508 270 16 jenny.rydaker@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-03-05

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer