Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 3 december 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 3 december 2013"

Transkript

1 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 3 december 2013

2 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 3 december 2013 Plats: lokal Visionen, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg Tid: kl (gruppmöte ) Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Fastställande av föredragningslistan Val av justerare Informationsärenden A. Information B. Information från fastighetsdirektören C. Driftuppdraget på Östra sjukhuset D. Medarbetarenkäten E. Redovisning av energikartläggningen F. Prissäkring elenergi 2015 Beslutsärenden 1. Slutredovisning Södra Älvsborgs Sjukhus Skene lasarett, Vård- och hälsocentrum etapp 2-3 Diarienummer Fast Naturbruksstyrelsen - Svenljunga Naturbruksgymnasium, Nybyggnation av multihall Diarienummer Fast Lustgasdestruktion NÄL, KSS, Östra sjukhuset, Borås lasarett och Mölndals sjukhus Diarienummer Fast Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

3 Föredragningslista från fastighetsnämnden, (2) 4. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra sjukhuset, Byggnad för förlossnings- och neonatalvård, etapp 1 ändrade förutsättningar Diarienummer Fast Delegeringsärenden Diarienummer Fast Anmälningsärenden Diarienummer Fast Övriga frågor Ulla Y Gustafsson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se).

4 Informationsärenden

5 Redovisning prissäkring av elenergi för Rapportunderlag nr till ekonomiavdelningen och fastighetsnämnden. Göteborg Energi Din El AB, Göteborg har uppdrag att för Västfastigheter och regionens verksamheter på elbörs prissäkra behovet av elenergi för åren 2014, 2015, 2016 samt ev. option Basuppgifter Prissäkring för år 2015 mot en prognosticerad elenergivolym om ca MWh för helåret. I denna volym ingår även behovet av elenergi för verksamheter som bedrivs i flertalet av de externt förhyrda lokalerna och enheter där regionen på olika sätt bidrar till verksamheten bl a Konserthuset i Göteborg, Västtrafik, Carlanderska sjukhuset, Stenebyskolan, Gerlesborgsskolan, fastigheter och lokaler ingående i Gryning Vård AB verksamheter, m fl. Den viktade förbrukningsprofilen under år 2015 bedöms fördelat enligt: ENOQ ,68% ENOQ ,01% ENOQ ,32% ENOQ ,99% MWh Prissäkring sker genom 10 avrop av delmängder för resp. kvartal. Medelvärdet av alla prisavrop för resp kvartal bildar ett sammanvägt och enhetligt debiteringspris för hela år Slutligt elenergipris 2015 sätts efter sista avrop vecka Årspris för elcertifikat bildas enligt samma modell. Genomförda prissäkringar 2 st prissäkringsaktiviteter (20%) för år 2015 har genomförts enligt bilagda tabellsammanställning. Kvarstående osäkerhet angående energiskatt. (ingen förändring anges i bil.1) Västfastigheter / Område teknik Peter Melin Verksamhetsutvecklare

6 Bilaga 1 till prissäkringsrapport nr till ekonomiutskottet Prissäkrade produkter Antal genomförda prissäkringar %-andel av årsbehov Senast genomförd prissäkring Hittills genomsnittlig prissäkrad nivå Öre/kWh Förändring jämfört mot föregående prissäkringsnivå (vecka 1340) Öre/kWh Kvartal 1 År % Vecka ,03-0,22 ENOQ1-15 Kvartal 2 År % Vecka ,11-0,15 ENOQ2-15 Kvartal 3 År % Vecka ,35-0,16 ENOQ3-15 Kvartal 4 År % Vecka ,37-0,26 ENOQ4-15 Viktat medelpris för 20 % Vecka ,16-0,20 hela år 2015 Elcertifikat År % Vecka ,00-0,07 Kvotplikt 14,3% (2014: 14,2%) +Bra Miljöval % Vecka ,63 - +Effektreserv % Vecka ,19 - +Energiskatt (nuvarande 29,3) + ev. justering för 2015 Totalpris 2015 exkl. nätavgifter (2014: 68,40) 29,3-69,28 +0,88 vs 2014

7 Ärende nr 1 Slutredovisning Södra Älvsborgs Sjukhus Skene lasarett, Vårdoch hälsocentrum etapp 2-3

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Ärende nr 2 Naturbruksstyrelsen Svenljunga Naturbruksgymnasium, Nybyggnation av multihall

18

19

20

21

22

23 1 NATURBRUKSGYMNASIET SVENLJUNGA Nybyggnad av Multihall Kombinerad gymnastikhall och Aula Systemrapport Inledning Svenljunga Naturbruksskola har länge saknat gymnastiksal, för att kunna bedriva idrotts undervisning i enlighet med skollagen, dessutom saknar man en samlingssal som kan användas vid större evenemang. Naturbruksstyrelsen och dess skolor har vidare ett tydligt uppdrag att vara ett aktivt stöd i de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Stödet ska bland annat ske genom att erbjuda näringen en arena (mötesplats) för olika typer av möten. För att kunna uppfyll skollagens krav och det övergripande uppdraget att stimulera de gröna näringarna har Naturbruksförvaltningen tagit initiativ till att i samarbete med Västfastigheter ta fram denna systemhandling som underlag till framskrivning för genomförandebeslut.

24 2 2. Sammanfattning För att möta skolans strävan att åstadkomma en lagenlig och effektivare verksamhet har förslag på en kombinerad gymnastiksal och aula tagits fram av Västfastigheter. Byggnaden innehåller dessutom två lektionssalar samt omklädningsrum med duschar. Byggnaden planeras att anslutas till fjärrvärmenätet. I projektet ingår dessutom att bygga på ett sätt så att hög tillgänglighet uppnås så att elever, personal och besökare med särskilda behov skall kunna utnyttja lokalerna. För att kunna samla skolans elever och personal utrustas anläggningen med så kallade teleskopläktare. 3. Bakgrund Naturbruksgymnasiet Svenljunga är belägen i tätorten Svenljunga cirka 3 mil söder om Borås. På skolan finns, förutom en större skolbyggnad med lärosalar, matsal och expedition, fyra internat med plats för ca 100 elever, ett antal ekonomibyggnader. Samtliga byggnader är i relativt gott skick. Naturbruksgymnasiet erbjuder utbildningar inom skog, jakt/viltvård och häst för gymnasieelever och vuxna studerande. I dagsläget är det Västra götalandsregionens enda skola med intag för skoglig inriktning och framtidsutsikterna bedöms som goda. Det finns även goda kommunikationsmöjligheter till Borås, Göteborg och Tranemo. Naturbruksstyrelsen och dess skolor har vidare ett tydligt uppdrag att vara ett aktivt stöd i de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Förutom att erbjuda en mötesplats för näringen har naturbruken uppdrag att fungera som sambandscentral (mäklare) mellan branschens behov och efterfrågad kompetens samt att aktivt bidra till och stimulera (motor) de gröna näringarnas utveckling och därmed stödja deras tillväxt. 4. Verksamheten Att inleda ett projekt med syfte att uppföra en kombinerad idrottshall/aula på naturbruksgymnasiet bedöms vara en prioriterad fråga för skolans utveckling och strategiskt viktig för att hantera det uppdrag skolan har både avseende utbildning och rollen som aktivt stöd i de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. En multiarena bidrar också till att verksamheten kan bedrivas mer effektivt. I dag saknas både gymnastiksal och utrymme för att samla elever, personal och besökare på skolan. Hittills har skolan fått hyra externa lokaler för dessa ändamål. Skolledningen har bedömt att dessa tillfälliga lösningar inte har gagnat verksamheten på ett bra sätt. Att vara utan en ordinarie samlingssal på skolan medför också problem med att ta hand om uppdraget att stödja de gröna näringarnas utveckling eftersom arenan i form av en större samlingssal saknas. Skolans internatboende elever kommer också att kunna erbjudas ett bättre fritidsutbud med en idrottshall på skolområdet. Skolan har också behov av ytterligare två lektionssalar. 5. Tomt Fastigheten Svenljunga 5:481 ägs av Västra Götalandsregionen. Befintliga byggnader idag framgår av bifogad situationsplan, bilaga 1. Inplaceringen av den nya byggnaden i anslutning till huvudbyggnad och internat framgår av bifogade skisser, bilaga Byggnad Byggnaden skall planeras utifrån föreliggande skisser, den skall förutom två lärosalar och omklädningsutrymmen med hygienutrymmen inrymma en större

25 3 kombinationslokal som dels kan användas som samlingslokal, för större evenemang, samtidigt som den skall vara skolans gymnastikhall. Klassrummen utformas som fullstora klassrum á 60 m². Hallens gymnastikplan kommer att ha måtten 15 x 28 x 7 meter vilket bland annat tillåter hobbyinnebandy, basketplan samt volleyboll plan. Multihallen kommer att utformas med teleskopläktare för att enkelt växla användning mellan gymnastiksalsfunktion och samlingssal. Lokalen utformas för att få bra akustik och god tillgänglighet Byggnaden kommer att utformas efter regionens energi-riktlinjer. 7. Tider Projektering och upphandling sker efter att genomförandebeslutet tagits. Beräknad entreprenadtid är ca 12 månader. 8. Genomförande Kommer att ske i en etapp, eftersom det är en helt fristående ny byggnad kommer projektet att kunna genomföras under pågående verksamhet på skolan, ingen evakuering av verksamheten behöver ske på grund av byggnationen. 9. Kostnadsberäkning Den totala investeringen för ombyggnaden är beräknad till kr kostnadsläge 2013 november. 10. Ekonomi Enligt den nya hyresmodellen för verksamhetsdrivna investeringar, klassas lokalerna i respektive lokaltyp. Utifrån aktuell lokaltypsfaktor, samt värdefaktorn enligt hyresmodellen för naturbruken beräknas internhyran. Internhyran för den planerade byggnaden är enligt hyresmodellen kronor/år, beräknat på 2013 års hyresnivå. 11. Fakta Projektgruppen för nybyggnationen består av Kristina Athlei verksamhetschef vid Naturbruksförvaltningen. Martin Andersson, ekonom vid Naturbruksförvaltningen. Ylva Blomberg, förvaltare Västfastigheter. Projektledare från Västfastigheter är ännu inte utsedd. Föreliggande skisser är upprättade av arkitekt Claes Waxberg. 12. Framtagna handlingar Skisser situationsplan, planskiss, fasader samt sektionsskiss, daterat

26 Ärende nr 3 Lustgasdestruktion NÄL, KSS, Östra sjukhuset, Borås lasarett och Mölndals sjukhus

27

28

29

30

31 Ärende nr 4 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra sjukhuset, Byggnad för förlossnings- och neonatalvård, etapp 1 ändrade förutsättningar

32

33

34

35

36

37

38

39

40 KONCEPT Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra Byggnad för förlossnings- och neonatalvård Alternativ byggnad Förstudie oktober 2013

41 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning 2 2. Regionövergripande planering 4 3. Förutsättningar 5 4. Förslag 6 5. Fastighet 8 6. Tidplan och fortsättning 8 7. Genomförande och utgifter 8 8. Ekonomi 9 9. Handlingsalternativ 9 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

42 1. Sammanfattning En översiktlig lokalförsörjning i flera skeden skisserades för byggnad KK i Lokalförsörjningsplan Denna planering låg till grund för det fortsatta arbetet som åren därpå presenterades i Förstudie april 2012 och Programrapport maj Lokaler för mottagningsverksamhet, förlossning och BB samt en neonatal intensivvårdsavdelning redovisas. För att öka planeringsberedskapen och minska risken för felprioriteringar presenterades även senare skeden. Det övergripande syftet är att lösa utrymmesbrist och därmed säkerställa patientsäkerhet och arbetsmiljöproblem. Parallellt med utredningen av verksamhetens behov har Västfastigheter utfört en grundlig inventering av fastigheten och dess tekniska status. Upprustningsbehovet och de omfattande evakueringar som skulle krävas för att genomföra ombyggnaden, är så stora och komplicerade att lösa, så att det alternativ som här presenteras har bedömts rimligare. Alternativet innebär följande, uppdelat i etapper: Ny byggnad i 9 våningar ovan mark uppförs väster om befintlig KK byggnad, inreds t o m plan 5, i enlighet med programrapport Inredning av plan 5 8 Tillbyggnad norrut i 9 våningar ovan mark Befintlig byggnad rivs ner till plan 0 Påbyggnad av bef byggnad upp till plan 2 Jämfört med tidigare presenterat förslag innebär det i slutskedet ungefär samma yta. Det ger dock en större flexibilitet för universitetssjukhusets förlossnings och neonatalvård, samtidigt som lokalförsörjningen för hela sjukhuset underlättas av att sjukhusets centrala delar bebyggs med högre byggnader som ansluter till det övriga sjukhuset. Den nya byggnadens plan 1 kommer att ligga på samma plushöjd som övriga sjukhusbyggnader för att underlätta intern kommunikation. Byggnaden får våningshöjder som möjliggör att operationssalar för snitt kan ligga inom förlossningsavdelningen. Det nya KK föreslås byggas i etapper, där första etappen beräknas kunna vara inflyttad 2018 och hela huset färdigställt Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

43 Förslaget leder till: Bättre nyttjande av central mark Våningshöjder anpassas till övriga byggnader Ökade ytor större flexibilitet Evakueringsbehov minimeras Planfigur, fullt utbyggt förslag Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

44 2. Regionövergripande planering Förlossning och nyföddhetsvård är koncentrerad till ett fåtal platser i VGR. Universitetssjukhusvården av för tidigt födda och mödrar med komplikationer eller sjukdomar är i hög grad lokaliserad till Östra sjukhuset i Göteborg. Verksamhetsperspektivet: Inom förlossnings och neonatalvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetens och utrustning utöver vad länssjukvården kan erbjuda. Tendensen är att alltfler patienter inom dessa specialiteter tas emot vid Östra sjukhuset. Det gäller gravida kvinnor med sjukdomar eller förväntade komplikationer i samband med förlossning. Extremt för tidigt födda barn och barn med missbildningar bereds också plats. Inom Västra Götalandsregionen pågår f n en diskussion om var gränsen utifrån födelsevecka för vård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset går. Det troliga är att fler barn från regionen kommer att vårdas här tillsammans med sina familjer. En översiktlig lokalförsörjning i flera skeden skisserades för byggnad KK i Lokalförsörjningsplan Denna planering låg till grund för det fortsatta arbetet som året därpå presenterades i Förstudie april 2012, där lokaler för mottagningsverksamhet, förlossning och BB samt en neonatal intensivvårdsavdelning redovisas. I förstudien presenterades även senare skeden för att öka planeringsberedskapen och minska risken för felprioriteringar. Det övergripande syftet är att lösa utrymmesbrist och därmed säkerställa patientsäkerhet och arbetsmiljöproblem. Projektet Östra sjukhuset, Förlossning och Neonatal, tillbyggnad är redan prioriterat i regionstyrelsens investeringsplanering. Fastighetsperspektivet: Förstudien visar en möjlig utveckling och utvidgning av projektet genom större nybyggnadsvolymer. Avsikten är att belysa möjliga lösningar för att lösa tidigare obearbetade problem som i första hand skall underlätta för verksamheterna att fungera ostört under en lång byggtid. Samtidigt löser man andra problem som har med fastighetens tekniska status att göra (höjder, energibrister, miljöfarliga ämnen), genom att man river de gamla byggnaderna. De nya byggnaderna får våningshöjder som ger större flexibilitet och plats för teknik som krävs för den högteknologiska vården. Plushöjder samordnas med det övriga sjukhuset. Genom en större exploatering på värdefull mark i sjukhusets centrala delar skapas bestående värden för sjukhusets utveckling. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

45 Förslag till slutligt utseende där höghus och låghus har bytt plats och byggnaderna anpassats till det övriga sjukhusets plushöjder. 3. Förutsättningar Under 2012 har nya lokaler för ultraljudsmottagning, mottagning för nyfödda samt en kuratorsmottagning byggts i plan 0. Ombyggnaden var en del av Antenatalprojektet som var inflyttningsklart i maj För att fullfölja den tidigare planeringen och avsikten att samla all öppenvård på plan 0 återstår att skapa ändamålsenliga och moderna lokaler även för specialmödravård och dagvårdsverksamhet Antalet födda i Göteborg har ökat under många år. Under 2012 föddes barn på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Siffran bedöms öka till ca inom 3 4 år. Av dessa föds ca 60 % på Östra sjukhuset och ca 40 % på Mölndals sjukhus. Till följd av den medicinska utvecklingen och det goda omhändertagandet överlever fler mycket för tidigt födda barn. Tendensen är att allt fler barn remitteras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset från såväl Västra Götalandsregionen som från andra landsting. I dagsläget behövs ca 10 intensivvårdsplatser i neonatalverksamheten. Behovet inför det närmaste årtiondet bedöms till intensivvårdsplatser. Tvillingar måste också beredas plats tillsammans. Fastighetsperspektivet: Som en fortsättning på arbetet med Byggnadsplan 2011 gjordes det ett fördjupat arbete, "Handlingsplan Tekniska infrastruktur och upprustning" dec I rapporten redovisas kostnaderna för nödvändiga upprustningsaktiviteter och behovet av att förstärka den tekniska infrastruktur som beskrivs i Byggnadsplan Aktiviteterna har också tidsatts ur ett fastighetsägarens perspektiv. Utgångspunkten för upprustningen är att förlänga livslängden på byggnaderna med 30 år. Den tekniska försörjningen utgick utifrån antagandet om fastighetsutveckling som klarar verksamhetens behov av nya lokaler samt Regionens miljö och energi krav på lång sikt. Projektet bygger på fastlagda utvecklingslinjer i Byggnadsplan Citat: Samtidigt skall den centrala högteknologiska zonen utmed Rondvägen förtätas så att byggnader kan närma sig varandra på ett för verksamheterna gynnsamt sätt. Detta innebär att förbindelsegångar och kulvertar skall byggas ut i projekten. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

46 Illustration från ÖSTRA SJUKHUSET Byggnadsplan 2011 Stadens detaljplan anger att möjlig byggnadshöjd inom området är 90 m vilket kan ge 8 9 våningar över mark. Tomten i centrum av sjukhusområdet tål en hög exploatering förutsatt att dagsljuskrav beaktas och att gatumiljön vid Rondvägen studeras. 4. Förslag En förnyelse av samtliga lokaler för obstetriken, neonatalogin och gynekologin på Östra sjukhuset inleds med målet att så snart som möjligt inrymma verksamheten i moderna energieffektiva byggnader. Etapp 1: Nybyggnad med 9 våningar (0 8) ovan mark och 2 under mark. Plan K2, undre källarplan, t.o.m plan 3/4, teknikplan, inreds för de verksamheter som nu har programmerats. Plan 5 8 lämnas tills vidare oinredda. Dessa plan är senare avsedda för vårdavdelningar för samvård av mor/barn och familjevård. Delar av låghuset rivs. Etapp 2: Tillbyggnad norrut i 9 våningar, efter rivning av återstående låghusdelar. Mottagningslokaler i markplan, förlossning i plan 1, lokaler för neonatal i plan 2 samt vårdavdelningar för samvård och familjevård i de övre planen. Plan 5 8 från etapp 1 inreds så att byggnaden i sin helhet kan ta emot en komplett verksamhet från det gamla höghuset. Etapp 3: Rivning av befintlig höghusbyggnad ner till och med plan 1. Påbyggnad av plan 1,2 och ev. ett mindre fläkt/teknikplan på plan 3. De undre planen (K1, K2 och 0). i den ursprungliga byggnaden är redan ombyggda och sanerade från miljöstörande ämnen. I plan K1 finns skyddsrum, omklädning och administration/möteslokaler. Grundläggning och delar av stommen återanvänds. Entréer återställs och hela byggnaden tas i bruk. I plan K2 finns transportkulvert, förråd och teknikutrymmen. I slutläget är en flexibel och generell vårdbyggnad uppförd med möjlighet till förändrade arbetssätt, familjer får plats i enkelrum med sina nyfödda eller för tidigt födda och avancerad neonatalvård kan bedrivas på ett patientsäkert sätt. Nya försörjningssystem och samverkande installationer finns i hela byggnaden. Förslaget innebär en snabbare övergång till moderna och energisnåla lokaler för verksamheten. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

47 ETAPPER:. URSPRUNGSLÄGE RIVNING 1 För att bereda plats för nybyggnad, rivs en av tre låghusflyglar ETAPP 1 NYBYGGNAD Etappen innehåller mottagning, förlossning, neonatal IVA, teknikvåning, samt tre oinredda vårdplan (se ljusgrå markering) Förbindelsegång över Rondvägen RIVNING FÖR ETAPP 2 För att bereda plats för nybyggnad etapp 2, rivs återstående låghus Evakuering av mottagningslokaler sker till plan 0 nybyggnad ETAPP 2 NYBYGGNAD Etappen innehåller mottagningar, förlossning, snittsalar, neonatalvård, teknikvåning samt tre vårdplan. De tre oinredda vårdplanen i etapp 1 inreds RIVNING FÖR ETAPP 3 Befintligt höghus rivs efter att verksamheten har tagit nybyggnaden i bruk Plan K2, K1 och plan 0 sparas ETAPP 3 NYBYGGNAD Etappen innebär påbyggnad (plan 1 2) och innehåller ny förlossningsentré, förlossning med akutmottagning, samvård, BB. Teknikvåning kan tillkomma Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

48 5. Fastighet Nybyggnaden planeras utifrån gällande energimål och miljömål för VGR. Ytstandard och tillgänglighet skall prioriteras liksom generalitet och föränderbarhet för en långsiktig användbarhet. Hållbarhetsperspektivet skall beaktas ur alla tänkbara vinklar, ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vårdmiljön skall utformas läkande och stödjande. Rivning av befintliga byggnader innebär en slutgiltig lösning för bortförande av miljöstörande ämnen som finns i 1970 talsbyggnaderna. Även nödvändig marksanering skall utföras. Östra sjukhusets byggnader är regionens minst energieffektiva. Att bygga nytt i stor omfattning och samtidigt riva ger en bättre prestanda totalt för hela sjukhuset än att upprusta och bygga om de gamla vårdbyggnaderna. 6. Tidplan och fortsättning En grov tidplan redovisas här : Etapp 1 i bruk 2018 Etapp 2 i bruk ( inkl tidigare byggda oinredda plan i etapp 1) Etapp 3 i bruk 2023 Slutläget är en fullt fungerande verksamhet i nya lokaler. En fullständig tidplan är beroende av beslut om finansiering och sjukhusets utveckling i övrigt. Förslaget som helhet kräver bearbetning av programfrågorna, med efterföljande systemskede för strategiska val av byggnad och anläggningsdelar. Den nu pågående systemhandlingen måste anpassas i omfattning till en större byggnad. Etapperna som nu har studerats översiktligt måste studeras grundligt för att verksamheten skall fungera i varje etapp med målet att undvika onödiga evakueringar och att successivt öka tillgången på adekvata lokaler för verksamheten. Provisoriska entréer etc kommer att krävas. Ett viktigt delmål är att redan 2018 kunna erbjuda förlossnings och neonatalvården nya lokaler enligt programmet som redovisats i Programrapport maj Detta förutsätter att arbetet med en reviderad program och systemhandlingen för Etapp 1 kan starta i oktober Genomförande och utgifter De tre nybyggnadsetapperna omfattar totalt m2 BTA och byggnad KK kommer efter färdigställandet att totalt omfatta ca m2 BTA att jämföra mot dagens ca m2 BTA. Den beräknade investeringsutgiften är totalt ca 1200 mkr (kostnadsläge augusti 2013) och den tillkommande hyran för nybyggnaderna uppgår till ca 40 mkr och fördelar sig enligt tabellen nedan. Hyra för befintliga byggnad KK är ca 22 mkr/ år. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

49 Yta m² BTA Investering mkr Hyra mkr/år Etapp 1, Plan 5 8 lämnas tills vidare oinredda m² 450 mkr 17 mkr Etapp 2, inkl inredning Plan 5 8 i etapp m² 600 mkr 18 mkr Etapp m² 150 mkr 5 mkr Rivning m² Ingår etapp 1 1,0 mkr/år Rivning m² Ingår etapp 2 1,0 mkr/år Rivning m² Ingår etapp 3 15 mkr/år Befintligt KK, ( Ej ombyggt) m² 5 mkr/år I kostnaderna ovan ingår inte utrustning, evakuering/flyttning, provisorier eller konstinvesteringar. Hyran för de oinredda plan 5 8 är antagen till Lokaltyp 2. Kostnaderna för evakuering har inte bedöms utan idén är att verksamheten i störst möjliga utsträckning evakueras till de nybyggda lokalerna. Det kan dock inte undvikas att vissa verksamheter måste evakueras tillfälligt innan de får sin slutliga placering. De verksamhet som kan behöva evakueras till paviljonger är främst mottagningar. Operationsverksamheten för gynekologi och obstetrik kommer att behöva nya lokaler alternativt en annan lösning då endast 2 snittsalar för akut obstetrisk operation föreslås i nybyggnaden. Utgifterna har bedömts fördela sig enligt nedanstående tabell: År Totalt (mkr) Etapp 1 enl Investeringsplan Budget Nominering enligt denna förstudie Utökning etapp Etapp Totalt (mkr) Ekonomi Den tillkommande hyran för nybyggnaderna uppgår till ca 40 mkr. 9. Handlingsalternativ Ett handlingsalternativ är att gå vidare med en lägre nyexploatering och samtidigt planera för en ombyggnad och upprustning av befintlig höghusbyggnad. Programrapport maj 2013 beskriver första etappen av en sådan planering, baserad på lokalförsörjningsplan 2011 och förstudie Alternativet med en mindre nybyggnad och en större del upprustning bedöms kosta ca mkr, och består av: Nybyggnad totalt ca m BTA fördelat på Etapp 1 ca m2 BTA, enligt Programrapport maj 2013 samt etapp 2, 6000 m2 enligt lokalförsörjningsplan kostnad ca 600 mkr. Upprustning och verksamhetsanpassningar av befintliga KK, ca m2 BTA, kostnad ca 600 mkr. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

50 Efter om och tillbyggnaden kommer byggnad KK att totalt omfatta ca m2 BTA att jämföra mot dagens ca m2 BTA. Evakueringsbehov under ombyggnad bedöms till ca m2 (en halv huskropp i taget). Kostnaderna för att evakuera slutenvårdsverksamheter från byggnad KK till paviljonger har inte bedöms men anses avsevärt högre än den för mottagningar. Illustration ur Programrapport maj 2013, med en lägre nybyggnad och upprustning/ ombyggnad av hela det befintliga höghuset. Att bygga nytt i stor omfattning och samtidigt riva, ger en bättre helhetslösning för hela sjukhuset, än att rusta upp och bygga om de gamla vårdbyggnaderna. Bilaga1: Programrapport maj 2013, Östra sjukhuset, byggnad 4233 KK, Tillbyggnad förlossning och neonatal Förstudie och bilaga kan beställas från Resursplaneringsenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Byggnad för förlossnings och neonatalvård Förstudie september

51 Ärende nr 5 Delegeringsärenden

52 DELEGATIONSBESLUT AV FASTIGHETSDIREKTÖREN PÅ DELEGATION AV FASTIGHETSNÄMNDEN Slutredovisning Standardhöjning, byte av fläktaggregat, Skene lasarett, by 09 Projektnummer: D:nr Fast Projektet är genomfört enligt beslut dock till en lägre kostnad på kr än budgeterat Slutredovisning Södra Älvsborgs Sjukhus, AVC hotbild m m, Projektnummer: D:nr Fast Projektet är genomfört enligt beslut Slutredovisning Ombyggnad för vårdcentral, Skene Vårdoch hälsocentrum, etapp 4 Projektnummer: D:nr Fast Projektet är genomfört enligt beslut Alingsås lasarett Ombyggnad av kv, vv, vvc-system, by 4 Projektnummer: 2100 D.nr Fast Ombyggnad av föråldrat system Slutredovisning Skene lasarett- Ombyggnad innergårdar Projektnummer: D:nr Fast Projektet är enomfört enligt beslut Södra Älvsborgs Sjukhus Demontering (rivning) av by 36, parkeringshus Projektnummer: D.nr Fast Demontering av parkeringshus Sken lasarett Demontering (rivning) av by 8 Projektnummer: D:nr Fast Demontering av före detta tandvårdsmottagning Nya p-automater 2013 Projektnummer: D:nr Fast Nya modernare p-automater vid KSS, SIL, SIF, Skene lasarett, Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett. Delegationsbeslut av fastighetsdirektören Fastighetsnämndens låneram 2013: kr Fastighetsnämndens låneram 2013: kr

53 Sjukhuset i Lidköping Nytt hiss- och trapphus, by 26 Projektnummer: D:nr Fast Tillgänglighetsanpassning KSS Byte av sex stycken ventilationsaggregat, hus 3 Projektnummer: D:nr Fast Utbyte av uttjänta aggregat Komplettering av beslut för taxor parkering 2014 D:nr Fast Västfastigheter Mölndals sjukhus, Avfalls-/Godsterminal Projektnummer: D.nr Fast Tillbyggnad av avfalls-och godsterminal för att möta dagens krav. Fastighetsnämndens låneram 2013: kr Fastighetsnämndens låneram 2013: kr Fastighetsnämndens låneram 2013: kr Delegationsbeslut av fastighetsdirektören

54 1(4) DELEGATIONSBESLUT AV KUND- OCH FASTIGHETSCHEFEN PÅ DELEGATION AV FASTIGHETSNÄMNDEN Billströmska folkhögskolan Brandskyddsåtgärder i byggnad Borgmästaren Projektnummer: D: nr Fast Iordningsställande av brandceller och brandlarm Dalslands folkhögskola Påbyggnad pumphus Projektnummer: D: nr Fast Påbyggnad av pumphus samt VVSåtgärder för eliminering av kontamineringsrisk SLUTREDOVISNING SÄS Skene Byte rökdetektorer Projektnummer: D: nr Fast Marginell avvikelse SLUTREDOVISNING Borås lasarett-byggnad 01 Styruppgraderingar Projektnummer: G241M D: nr Fast Robusta Sjukhuset Öst 2013 Projektnummer: D: nr Fast Förbättra driftsäkerheten genom att förbättra, utveckla vattenförsörjning, styrsystem för reservkraft och distributionsanläggning för medicinska gaser Södra Älvsborgs sjukhus Allmänna omdisponeringar 2014 Projektnummer: D: nr Fast: Anpassningar och omdisponeringar utförs under 2014 på SÄS Borås och SÄS Skene. Ett avtal på 10 år med tilläggshyra/år kr har träffats. Ränta 2,9 % SLUTREDOVISNING SÄS Skene Ombyggnad röntgenlab Projektnummer: D: nr Fast Lägre slutkostnad än beräknat. Fastighetsnämndens låneram 2013: kr Fastighetsnämndens låneram 2013: kr Avvikelse kr Ingen avvikelse Fastighetsnämndens låneram 2013: kr SÄS låneram Avvikelse: 350 lägre än beräknat

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 21 januari 2014

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 21 januari 2014 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 21 januari 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 21 januari 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset,

Läs mer

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015 Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 5 februari 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 5 februari 2015 Plats: Hotell Radisson

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

Fastighets- och investeringsberedningen föreslår arbetsutskottet att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att besluta

Fastighets- och investeringsberedningen föreslår arbetsutskottet att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att besluta Stockholms läns landsting 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-20 LS 1411-1370 Handläggare: Jonas Annergård Ankom Stockholms

Läs mer

FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård

FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård FÖRSTUDIE2013 NyEkonomigård GöteborgsBotaniskaTrädgård 20131007 Innehåll 1Sammanfattning 3 2Regionövergripandeplanering4 3Förutsättningar 8 4Förslag 9 5Fastighet 11 6Tidplanochfortsattaåtgärder 12 7Genomförandeochutgifter

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Rätt rustad för inredning. Metod för samordning av inredning, utrustning och byggande i sjukvårdens lokaler

Rätt rustad för inredning. Metod för samordning av inredning, utrustning och byggande i sjukvårdens lokaler Rätt rustad för inredning Metod för samordning av inredning, utrustning och byggande i sjukvårdens lokaler Rätt rustad för inredning Metod för samordning av inredning, utrustning och byggande i sjukvårdens

Läs mer

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Micartur AB Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Maj 2011 Dag Boman Anna Hedlin Mari Månsson Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING...

Läs mer

Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda

Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-04-20 Dnr 150292 Sida 1(3) Landstingsfullmäktige Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar,

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 17 juni 2014

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 17 juni 2014 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 17 juni 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 17 juni 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset,

Läs mer

Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014

Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl. 9.30 Gemensam lunch för regionstyrelsens ledamöter och ersättare, kl.

Läs mer

58 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan 99 Dnr RS 11-2013

58 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan 99 Dnr RS 11-2013 Ärende 16 Protokollsutdrag Sammanträde: Ägarutskottet Tid: Onsdag den 29 maj 2013, kl. 09.15-15.15 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg 58 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Nytt kommunhus inriktningsbeslut

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag den 28 augusti 2014 Sammanträdesdatum 2014-08-28 1(2) Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2013. DNR SLU.ua.2013.2.9-2831

Lokalförsörjningsplan 2013. DNR SLU.ua.2013.2.9-2831 Lokalförsörjningsplan 2013 DNR SLU.ua.2013.2.9-2831 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Syfte och bakgrund... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Bakgrund... 3 3. Förutsättningar och inriktning för SLU:s lokalförsörjning...

Läs mer

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 (20) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 4 2. REGIONFULLMÄKTIGES MÅL... 5 Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare

Läs mer

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset onsdag den 24 juni 2009 www.sahlgrenska.se Sammanträdesdatum 0900624 1(1) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska

Läs mer

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18.

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2013-08-15 Tid 2013-08-26, Kl 19:00 Plats Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Innehållsförteckning Dagordning Budgetanpassning 2013 Budget 2014 / Plan 2015-2016 Plan - uppföljning/egenkontroll Matdistribution till ordinärt boende Information om ombyggnation/flytt av äldreboende

Läs mer

Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden

Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden Budget 2015 Facknämnder Lokalnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Förutsättningar... 6 2.1 Styrning och ledning... 6 2.1.1 Organisations- och ledningsstruktur... 6 2.1.2 Uppdrag... 6 2.1.3 Vision

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 11 januari 2012 Plats: Sessionssalen, residenset,

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017

Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017 2012-11-06 BESLUT Dnr LiU-2012-01418 (1) Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2012-2017 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-02-13 Dnr Dnr 1100648 99190000-0030-1998-0151/360 1 (43) Regionservice årsredovisning för år 2011 Ordförandens förslag 1. godkänner årsredovisning

Läs mer