Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare"

Transkript

1 1(31) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande 37-56, 58 Olle Jansson (S) Berit Jansson (C), ordförande 57 Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Bino Drummond (M) Karin Karlsbro (FP) Hanna Stymne-Bratt (S), tjänstgörande ersättare 57 Övriga närvarande Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare Peter Elenfalk, fastighetschef 37 Eva Källander, mark- och exploateringschef 37 Torkel Andersson, planeringschef 37 Magnus Wallin, räddningschef 37 Justerare Kjell Jansson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander Ordförande Ulrika Falk Berit Jansson Justerare Kjell Jansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret Underskrift Mikael Forssander

2 2(31) Ärendelista 37 Dnr Informationsärenden Dnr Taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken Dnr att upphäva och revidera nuvarande Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp Dnr Planeringsdirektiv för budget och plan Dnr Förhandlingsuppdrag gällande investering och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Humlö, Måsholmen, Marholmen, Solö, Björkholmen, Oxholmen, Norrmansö och Äspholmen Dnr Investering Sanering av spillvattenledningar i Nysättra och Herrängs samhällen Dnr Begäran om investeringsanslag för ombyggnad av ventilationsanläggning på Enebergs äldreboende i samband med ombyggnad av hus A till demensboende Dnr Begäran om investeringsanslag för utbyte av ventilationskanaler på Kristinagårdens äldreboende i Hallstavik Dnr Investering Rivning av Bålbroskolan Dnr Investering Släckvattensystem Dnr Investering Mindre investeringar i befintlig VA-verksamhet Dnr Godkännande av avtal om anläggningsarrende gällande del av fastigheten Hallsta 4: Dnr Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Gång- och cykelväg längs Lommarvägen i Norrtälje Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Gång- och cykelväg (gc-väg) söder om Knutby torg i Norrtälje Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Pendlarparkering etapp 2 i Norrtälje (Tälje 4:62) Dnr

3 3(31) Slutredovisning av investeringsprojekt -Tillgängligshetsanpassning av busshållplatser i Hallstavik, etapp Dnr Förenklade detaljplaneprocesser för fritidshusområden och annan bebyggelse som berörs av kommunal VA-utbyggnad Dnr Deltagande i Expo Roslagen Dnr Firande av Hallstavik 100 år Dnr Avtal om reklam mellan Norrtälje kommun och Rospiggarna Speedway Dnr Norra båtlinjen, med avgång från Norrtälje hamn - Finansiering sommarsäsongen

4 4(31) 37 Dnr Informationsärenden antecknar informationen till protokollet. Magnus Wallin, nytillträdd räddningschef, presenterar sig för arbetsutskottets ledamöter. Peter Elenfalk, fastighetschef, informerar om avtalet mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Segelsällskap om vinterförvaring av fritidsbåtar i Norrtälje hamn. Avtalet är uppsagt men Norrtälje kommun är skyldig att erbjuda alternativ upptagnings- och förvaringsplats då hamnen inte kommer vara tillgänglig. Elenfalk presenterar olika lösningar hur frågan kan hanteras. Eva Källander, mark- och exploateringschef, informerar om inkomna förfrågningar gällande exploatering i Norrtälje stad. Enheten arbetar för närvarande med en eventuell exploatering av Skogshill i Norrtälje med sex punkthus á åtta våningar och 174 lägenheter där minst en tredjedel skulle vara hyresrätter. Gatu- parkavdelningen har tagit fram en förstudie gällande en trafiklösning, vilket visar att det skulle vara dyrt att trafikförsörja området. Därefter informerar Källander om ett inkommet förslag att bebygga fastigheten Fågeln 2 i Norrtälje med ett hus som skulle innehålla ungdomslägenheter. Slutligen redogör också Källander för det förslag som inkommit att bygga nio radhus i Kvisthamra.

5 5(31) 38 Dnr Taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Kommunfullmäktige antar bilagd Taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken, att gälla från och med Timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område uppgår till kr. Sedan kommunfullmäktige fastställde den nu gällande taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken har ett flertal förändringar gjorts i miljöbalken. Utöver det förekommer vissa oklarheter i taxan vilket gör att taxan behöver korrigeras. För timavgiften föreslås ingen förändring, det vill säga för 2015 är bygg- och miljönämndens timtaxa kr. Indexuppräkning sker årligen enligt 4, taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet den 15 januari 2015 och tillstyrkte förslaget. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 januari Förslag för 2015 till taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken den 19 december Timtaxa 2015, bilaga 1-6 den 19 december 2014 Bygg- och miljönämndens beslut, 6, den 15 januari 2015

6 6(31) et ska skickas till Författningssamlingen Bygg- och miljönämnden

7 7(31) 39 Dnr att upphäva och revidera nuvarande Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Kommunfullmäktige upphäver Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp , antaget av kommunfullmäktige den 26 september 2011, Norrtälje kommun erbjuder möjlighet till samfälld VA-anslutning i områden där den kommunala VA-utbyggnaden dröjer, förutsatt att detta är tekniskt rimligt och inte innebär någon nettokostnad för VAkollektivet. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsekontoret att återkomma med förslag till följande punkter: En långsiktigt hållbar VA-plan för Norrtälje kommun som i första hand innehåller utbyggnads- och infrastrukturplan. En process för genomförande, styrning och uppföljning av den föreslagna VA-planen. En långsiktigt hållbar finansiering för VA-planen. En kommunikationsplan för korrekt och kontinuerlig kommunikation med VA-kunder och kommuninvånarna gällande VA-utbyggnaden. Reservationer Kjell Jansson (M), reserverar sig till förmån för eget yrkande. Utifrån vad som kommit fram i den avvikelserapport som kommunstyrelsekontoret tagit fram gällande Program för utveckling och

8 8(31) kommunalt vatten och avlopp föreslår kommunstyrelsekontoret att det nuvarande VA-programmet upphävs och kontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till en VA-plan. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 27 januari Avikelserapport, Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp , version 1.0 den 12 december Uppdrag från kommundirektören till VA-chefen gällande ersättning/fortsättning/uppdatering av Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp den 13 oktober ande sammanträde Yrkanden Ulrika Falk (S), ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 27 januari Kjell Jansson (M) yrkar att programmet inte upphävs utan revideras istället. sgång Ordföranden ställer sitt yrkande mot Kjell Janssons (M) och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. et ska skickas till Sigrid De Geyter, VA-chef

9 9(31) 40 Dnr Planeringsdirektiv för budget och plan 2018 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsen antar Planeringsdirektiv för budget och plan Planeringsdirektiven fastställs av kommunstyrelsen och är direktiv för hur planeringsarbetet ska ske inför att samtliga nämnder och bolag lämnar underlag till verksamhetsplan i juni. Kommunens sammanställda verksamhetsplan beslutas sedan av kommunfullmäktige i november sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari Förslag till Planeringsdirektiv för budget och plan 2018 den 23 februari ande sammanträde Kjell Jansson, Bino Drummond, båda (M) och Karin Karlsbro (FP) meddelar att de inte deltar i beslutet. et ska skickas till Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen Samtliga nämnder och bolag

10 10(31) 41 Dnr Förhandlingsuppdrag gällande investering och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Humlö, Måsholmen, Marholmen, Solö, Björkholmen, Oxholmen, Norrmansö och Äspholmen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsekontoret att uppta förhandling med de VA-samfälligheter inom rubricerat område, som enligt avtal och utan kostnad fått ta över VA-ledningar som VAkollektivet bekostat, angående debitering av VA-samfälligheterna för dessa kostnader. 2. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att genomföra en förstudie för eventuellt inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp på Björkholmen, Oxholmen, Norrmansö och Äspholmen. 3. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att utreda behovet av kommunalt VA för Solö, Humlö, Måsholmen och Idö i samband med revideringen av VA-utbyggnadsprogrammet. 4. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att utreda behovet av kommunalt VA för Gubboda, Spraggarboda och Överboda i samband med revideringen av VA-utbyggnadsprogrammet. Den VA-anläggning som kommunen byggt inom området Öar nära Spillersboda på Oxholmen och Norrmansö är i princip byggt som ett verksamhetsområde trots att avtal upprättats med VA-samfälligheter gällande finansiering och övertagande av VA-ledning. VA-kollektivet har därmed finansierat en utbyggnad till fastigheter som ligger utanför gränserna för kommunens verksamhetsområde. Då det är oriktigt, dels för en kommun att bygga åt annan, dels att VA-kollektivet finansierar utbyggnad utanför det kommunala verksamhetsområdet, föreslås att kommunstyrelsekontoret upptar förhandlingar med samfälligheterna Oxholmen och Norrmansö angående debitering för de kostnader som kommunen har haft för utbyggnad av deras VA-nät samt att en förstudie genomförs för eventuellt inrättande av

11 11(31) kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp för Björkholmen, Oxholmen, Norrmansö och Äspholmen. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari et ska skickas till Sigrid De Geyter, VA-chef Hanna Leife, VA-utvecklare, VA-avdelningen

12 12(31) 42 Dnr Investering Sanering av spillvattenledningar i Nysättra och Herrängs samhällen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunstyrelsen anslår kr till kommunstyrelsekontoret för investeringar i spillvattennäten i Herräng och Nysättra. 2. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar De uppkomna driftkostnaderna på cirka kr per år finansieras inom VA-kollektivet. För att åtgärda inläckaget av ovidkommande vatten i samhällena Herräng och Nysättra föreslår kommunstyrelsekontoret omläggning/relining samt att genomföra punktåtgärder i ledningsnäten. Kostnaderna för arbetena beräknas till kr för kommande driftkostnader. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari et ska skickas till Sigrid De Geyter, VA-chef Peter Leonardsson, VA-avdelningen Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

13 13(31) 43 Dnr Begäran om investeringsanslag för ombyggnad av ventilationsanläggning på Enebergs äldreboende i samband med ombyggnad av hus A till demensboende Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunstyrelsen anslår investeringsmedel om kr för ombyggnad av ventilationsanläggning hus A på Eneberg. 2. Finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag för investeringar år De minskade driftskostnaderna inarbetas i budget I samband med ombyggnad av Eneberg upptäcktes stora brister i ventilationssystemen som inte var möjliga att förutse innan påbörjade rivningsarbeten. När ombyggnaden startade upptäcktes att kanalsystemet är mycket otätt och tätning av befintligt system inte är möjligt på grund av inbyggda kanaler. Därför behöver hela kanalsystemet som betjänar hus A bytas ut och de 4 befintliga ventilationsaggregaten från 1972 utan återvinning byts ut mot ett nytt aggregat med effektiv återvinning. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 februari Investeringsbilaga den 11 februari et ska skickas till Peter Elenfalk, fastighetschef Tom Grundell, fastighetsavdelningen Leif Söderbäck, fastighetsavdelningen Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

14 14(31) 44 Dnr Begäran om investeringsanslag för utbyte av ventilationskanaler på Kristinagårdens äldreboende i Hallstavik Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunstyrelsen anslår kr till kommunstyrelsekontoret till åtgärder i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 februari Finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag för investeringar år De minskade driftskostnaderna inarbetas i budget Fastighetsavdelningen behöver kr för utbyte av ventilationskanaler på vind i syfte att få en godkänd ventilationsanläggning. Vid den senaste ventilationskontrollen (OVK) blev alla tre ventilationssystemen underkända på grund av låga luftflöden. Som det sista steget i åtgärdandet av problemen behöver nu samtliga ventilationskanaler på vinden bytas ut. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 februari Investeringsbilaga den 11 februari et ska skickas till Peter Elenfalk, fastighetschef Tom Grundell, fastighetsavdelningen Leif Söderbäck, fastighetsavdelningen Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

15 15(31) 45 Dnr Investering Rivning av Bålbroskolan Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunstyrelsen anslår kr till rivning av Bålbroskolan. 2. Finansiering sker med medel från kommunstyrelsen anslag för investeringar år De minskade driftkostnader inarbetas i budget Bålbroskolan i Rimbo är evakuerad på grund av stora problem med mikrobiell tillväxt i väggarna vilket orsakats av flera allvarliga byggnadstekniska brister. Kostnader för renovering beräknas till cirka 34 miljoner konor, vilket inte är rimligt utan kommunkontorets förslag är att skolan rivs. Rivningen är även förberedelse för en kommande nybyggnation. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 februari Investeringsbilaga den 11 februari et ska skickas till Peter Elenfalk, fastighetschef Tom Grundell, fastighetsavdelningen Leif Söderbäck, fastighetsavdelningen Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

16 16(31) 46 Dnr Investering Släckvattensystem 1. Arbetsutskottet anslår kr i investeringsanslag för kommunstyrelsekontoret för reinvesteringar i släckvattensystemet under Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar Arbetsutskottet anslår kr i driftsanslag till teknik och klimatnämnden från och med 2015 för ökade kapitalkostnader till följd av investeringen. 4. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för drift av nyinvesteringar år Ansvaret för tillsyn och skötsel av släckvattensystemet har översförts från räddningstjänsten till VA-driftentreprenören Veolia Vatten AB. Med anledning av denna förändring behöver medel överföras från skattekollektivet till VA-kollektivet. I budget för 2015 har Räddningstjänstens tidigare budget på kr för tillsyn och underhåll av brandposter överförts till VA-avdelningen. Denna budgetsiffra beräknades för många år sedan och innehåller inte heller driftkostnader (kapitaltjänstkostnader) som uppstår med anledning av de investeringar som behöver göras i släckvattensystemet. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 februari et ska skickas till Sigrid De Geyter, VA-chef Lena Kjellsson, projektledare, VA-avdelningen Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

17 17(31) 47 Dnr Investering Mindre investeringar i befintlig VAverksamhet Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunstyrelsen anslår kr under 2015 för mindre verksamhetsanpassningar och reinvesteringar i befintlig VAanläggning. 2. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar. 3. Uppkomna driftskostnader finansieras inom VA-kollektivet. VA-avdelningen ansöker om medel från kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar år Investeringarna avser mindre verksamhetsanpassningar och reinvesteringar i befintlig VA-anläggning. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 februari et ska skickas till Sigrid De Geyter, VA-chef Lena Kjellsson, projektledare, VA-avdelningen Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

18 18(31) 48 Dnr Godkännande av avtal om anläggningsarrende gällande del av fastigheten Hallsta 4:1 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om anläggningsarrende på del av fastigheten Hallsta 4:1. Norrtälje Energi AB är i behov av mark i Hallstavik för byggnation av en pelletsanläggning. Kommunstyrelsekontoret och Norrtälje Energi har gemensamt kommit fram till att del av fastigheten Hallsta 4:1 är lämplig för byggnation av en sådan anläggning. Kommunstyrelsekontoret har därför upprättat ett förslag till avtal gällande anläggningsärende av fastigheten med Norrtälje Energi. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 januari Förslag till arrendeavtal Områdeskarta. et ska skickas till Peter Elenfalk, fastighetschef Eva Källander, mark- och exploateringschef Anna Bäcklund, exploateringsingenjör, mark- och exploateringsenheten

19 19(31) 49 Dnr Godkännande av lägenhetsarrende på del av fastigheten Sika 4:23 med LBC Danderyd-Kedjan AB Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat avtal med LBC Danderyd- Kedjan AB rörande arrendeområde för väg på del av fastigheten Sika 4:23. LBC Danderyd-Kedjan AB har köpt mark på del av Sika 4:37 för att där anlägga ett jordsorteringsverk samt deponi för överblivna massor. Området ligger placerat mitt i skogen sydöst om Norrtälje kommuns fastighet Sika 4:23. För att kunna klara nödvändiga transporter till och från LBC Danderyd-Kedjan AB:s område på Sika 4:37, så har LBC Danderyd-Kedjan AB ansökt om att få anlägga en väg från väg 76 över Norrtälje kommuns fastighet Sika 4:23. Kommunstyrelsekontoret har därför tagit fram ett förslag till arrendeavtal. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 januari Förslag till arrendeavtal et ska skickas till Peter Elenfalk, fastighetschef Eva Källander, mark- och exploateringschef Erik Klockare, exploateringsingenjör, mark- och exploateringsenheten

20 20(31) 50 Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Gång- och cykelväg längs Lommarvägen i Norrtälje Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsekontoret godkänner slutredovisning av investeringsprojekt avseende nybyggnad av gång- och cykelväg längs Lommarvägen i Norrtälje. Kommunstyrelsen beslutade i april 2013 (KS 75), att anslå kr för investering av nybyggnad av gång- och cykelväg längs Lommarvägen i Norrtälje, för att skapa ett sammanhängande gång- och cykelstråk mellan Vigelsjö och Estunavägen. Byggnationen är nu slutförd till en total kostnad av kr. Den slutliga kostnaden blev kr lägre än beräknat. Såväl projektören som entreprenören har utfört sina arbeten enligt tidsplan och uppställda krav. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 januari et ska skickas till Helen Lott, Gatu- och parkchef Peter Sartorius, gatu- och parkavdelningen

21 21(31) 51 Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Gång- och cykelväg (gc-väg) söder om Knutby torg i Norrtälje Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsekontoret godkänner slutredovisning av investeringsprojekt avseende nybyggnad av gång- och cykelväg söder om Knutby torg i Norrtälje. Kommunstyrelsen beslutade i december 2011 (KS 270), att anslå kr för investering av nybyggnad av gång- och cykelväg söder om Knutby torg i Norrtälje, för att binda ihop befintlig gång- och cykelväg från Industrigatan med gång- och cykelvägen längs Baldersgatan. Byggnationen är nu slutförd till en total kostnad av kr. Den slutliga kostnaden blev kr högre än beräknat. Projektören har utfört sitt arbete enligt tidsplan och uppställda krav. Entreprenören har utfört sitt arbete enligt tidsplan och uppställda krav. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 14 januari et ska skickas till Helen Lott, Gatu- och parkchef Peter Sartorius, gatu- och parkavdelningen

22 22(31) 52 Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Pendlarparkering etapp 2 i Norrtälje (Tälje 4:62) Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsekontoret godkänner slutredovisning av investeringsprojekt avseende nybyggnad av Pendlarparkering etapp 2 i Norrtälje. Protokollsanteckningar Karin Karlsbro (FP) lämnar en protokollsanteckning med följande lydelse: Det är utmärkt att Norrtälje fått en stor infartsparkering, anser Folkpartiet. Men det är viktigt att följa upp så att den blir så tillgänglig och bekväm som möjligt för alla som använder sig av parkeringen. Man kan konstatera att människor väljer de kortaste vägarna mellan busshållplatsen och parkeringarna och nya spontana stigar trampas upp. Men på flera ställen finns det höga kanter och vassa hörn som gör att det är lätt att ramla och skada sig, särskilt när det är mörkt ute. Kommunen bör göra en enkel översyn och se hur man kan ta bort dessa risker och göra parkeringsplatsen ännu bättre för brukarna. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2013 (KS 96), att anslå kr för investering av nybyggnad av Pendlarparkering etapp 2 i Norrtälje, för att utöka parkeringskapaciteten vid hållplats Campus Roslagen vid Norrtäljes södra infart. Byggnationen är nu slutförd till en total kostnad av kr. Den slutliga kostnaden blev kr lägre än beräknat. Projektören/entreprenören har utfört sitt arbete enligt tidsplan och uppställda krav. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 januari 2015.

23 23(31) et ska skickas till Helen Lott, gatu- och parkchef Peter Sartorius, gatu- och parkavdelningen

24 24(31) 53 Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Tillgängligshetsanpassning av busshållplatser i Hallstavik, etapp 1 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsekontoret godkänner godkänna slutredovisning av investeringsprojekt avseende tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Hallstavik. Projektet är slutbesiktigat och godkänt till en kostnad av kr. Den slutgiltiga kostnaden blev kr lägre än beräknat. Anledningen till avvikelsen beror på att projektet är budgeterat utifrån nyckeltal men utförs på löpande räkning och i det här fallet har markförhållanden, väder, trafik och andra omständigheter varit gynnsamma för projektets kostnader. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 26 januari et ska skickas till Helen Lott, Gatu- och parkchef Peter Sartorius, gatu- och parkavdelningen

25 25(31) 54 Dnr Förenklade detaljplaneprocesser för fritidshusområden och annan bebyggelse som berörs av kommunal VAutbyggnad 1. anslår kr för färdigställande av nya byggrätter för detaljplaner enligt redovisning för år Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande Projektet att ändra byggrätterna för fastigheter som ansluts till kommunalt VA drog igång våren Hittills har 14 planprocesser startat bedöms planprocesser kunna starta för 16 detaljplaner. Arbetet har hittills genomförts med hjälp av en projektanställd och en projektledare på 20 % arbetstid, vilket bedöms räcka även för De beräknade kostnaderna under 2015 beräknas till kr. Medel för eventuell förlängning av projektet 2016 äskas senare. Kostnaderna är sedan tänkta att återföras till kommunen i samband med bygglov, sannolikt fördelad på ett stort antal år. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 januari Berörda detaljplaner. et ska skickas till Torkel Andersson, planeringschef Anders Franzén, planarkitekt, planerings- och utvecklingsavdelningen

26 26(31) 55 Dnr Deltagande i Expo Roslagen Norrtälje kommun ska delta i Expo Roslagen anslår kr till kommunstyrelsekontoret för deltagande i Expo Roslagen Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande. Reservationer och protokollsanteckningar Kjell Jansson och Bino Drummond, båda (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Karin Karlsbro (FP) lämnar en skriftlig reservation med följande lydelse: Folkpartiet anser att marknadsföring av kommunen är en viktig och prioriterad fråga. Men att på detta sätt anslå medel utan att redovisa hur de ska användas är inte rimligt. Vi hade önskat en redovisning av vilka mål satsningen syftar till att uppnå och hur insatsen ska mätas och utvärderas. Allt i relation till kommunens övergripande kommunikationsmål. Norrtälje kommun föreslås delta i Expo Roslagen 2015 och att kommunstyrelsen anslår kr till kostnaderna. Kostnaderna för deltagande handlar om monterhyra, monterbygge och eventuella särskilda trycksaker/profilkläder/give aways. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari ande sammanträde Yrkanden Ordförande Ulrika Falk (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari 2015.

27 27(31) Kjell Jansson (M) yrkar avslag på beslutspunkt 2 och 3 i tjänsteutlåtandet. Karin Karlsbro (FP) bifaller Kjell Janssons avslagsyrkande sgång Ordföranden ställer sitt yrkande mot Kjell Jansson (M) ändringsyrkande som bifalls av Karin Karlsbro (FP) och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. et ska skickas till Dan Löfgren, näringslivs- och kommunikationschef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

28 28(31) 56 Dnr Firande av Hallstavik 100 år beslutar att: 1. Norrtälje kommuns ordinarie verksamheter om möjligt ska medverka i firandet av Hallstavik 100 år 2. anslår kr till kommunstyrelsekontoret. 3. Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande Med anledning av att pappersbruket i Hallstavik, och därmed platsens utveckling till en bruksort, grundades 1915 så kommer Hallstavik att fira 100 år i år. Grunden för kommunens insatser i firandet är att de ordinarie verksamheterna om möjligt och lämpligt ska införlivas och påverkas av firandet. Det kan vara kultur och fritid, gata/park och skolorna som blir berörda. För att ge en flexibel och snabb beslutsgång föreslår kommunstyrelsekontoret att kr avsätts för att täcka merkostnader för ordinarie verksamhet i samband med firandet men också för särskilda aktiviteter som logotyp, speciella jubileumsflaggor, programblad med mera. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari et ska skickas till Dan Löfgren, näringslivs- och kommunikationschef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

29 29(31) 57 Dnr Avtal om reklam mellan Norrtälje kommun och Rospiggarna Speedway beslutar: 1. Samarbetsavtal om reklam för säsongen 2015 ska tecknas mellan Norrtälje kommun och Rospiggarna Speedway. 2. Rospiggarna Speedway får ersättning för reklamen enligt avtalsförslaget med kr (inklusive reklamproduktionen och 8 % reklamskatt). 3. Kommunstyrelsekontoret får kr 2015 för att finansiera avtalet. Kostnaden finansieras med kommunstyrelsens anslag till förfogande I det fall Rospiggarna Speedway bygger en läktare under tak i Parken i Hallstavik köper Norrtälje kommun rätten till reklamplats på och i direkt anslutning till läktaren under en period av 20 år för kr (inklusive eventuell reklamskatt 8 %). 5. Kommunstyrelsekontoret får kr 2015 för att finansiera köpet av rätten till reklamplats på den planerade läktaren i Parken. Kostnaden finansieras med kommunstyrelsens anslag till förfogande Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till reklamavtal med Rospiggarna Speedway. Enligt avtalsförslaget betalar Norrtälje kommun 250 tkr för reklam. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den19 februari Skrivelse från Rospiggarna Speedway den 2 februari 2015.

30 30(31) ande sammanträde Ulrika Falk, ordförande, anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet. Yrkanden Ordföranden Berit Jansson (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 februari Olle Jansson (S) yrkar att ordet all stryks i fjärde beslutspunkten. sgång Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens yrkande med Olle Janssons ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till Dan Löfgren, näringslivs- och kommunikationschef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret 1(17) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 09.00-11.00 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Berit Jansson (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Lotta Lindblad

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S), ordförande 48-51

Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S), ordförande 48-51 1(11) Plats och tid Häverösalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 13:00 15.00 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande 45-47 Olle Jansson (S), ordförande 48-51 Berit Jansson (C) Mats Wedberg (MP) Kjell

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(13) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 14.00-15.40 ande Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) Övriga närvarande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 59-79 Mikael Forssander. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 59-79 Mikael Forssander. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(28) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 09.00-11.08 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Berit Jansson (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M), 59-72, 75-79

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-20 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-17 Mikael Forssander. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-17 Mikael Forssander. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(23) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, klockan 9.00-10.40, 10.45-11.41 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Berit Jansson (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Bino Drummond

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-30 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.30-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-14 1 () Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.30 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

Gunnar Kjelldahl (C), adjungerad Ingmar Wallén (M), adjungerad Sören Fredriksson, t.f. kommundirektör

Gunnar Kjelldahl (C), adjungerad Ingmar Wallén (M), adjungerad Sören Fredriksson, t.f. kommundirektör 1(14) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 09.00-09.36 Beslutande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Berit Jansson (C) Mats Wedberg (MP) Kjell Jansson (M) Bino Drummond

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09-15 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

Mikael Forssander, sekreterare Fredrik Cederblom, kommunjurist 8. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 3-8 Mikael Forssander

Mikael Forssander, sekreterare Fredrik Cederblom, kommunjurist 8. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 3-8 Mikael Forssander 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-13.40, 14.00-14.30 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Nils Matsson (M) Holger Forsberg (S), tjänstgörande ersättare Helena

Läs mer

Holger Forsberg (S) Bengt Ringberg (L), 8 Otto Carneheim (KD) Anton Spåre (V) Gunnar Marstorp (ROOP)

Holger Forsberg (S) Bengt Ringberg (L), 8 Otto Carneheim (KD) Anton Spåre (V) Gunnar Marstorp (ROOP) 1(9) Plats och tid Norrtäljesalen, tisdagen den 22 mars 2016 kl 13:00-13:39 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Ulla Malutchenko (M) tjg. ersättare Christina Pettersson (S) Helena Ekekihl (MP) Roine

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander 2014-06-04 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 13.15-14.15 Beslutande Ledamöter Åsa Wärlinder (C), ordförande Sören Forslund (M) Kristian Krassman (S) Sten Arrhenius (M), ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-08 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 08.30-09.15 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 148) Berit Jansson (C) ordförande 148 Ulrika Falk (S) Olle Jansson

Läs mer

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander 1(10) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtälje klockan 16-16.50 Beslutande Ledamöter Ann S Pihlgren (M), ordf. Christina Pettersson (S) Claes Forsgren (C) Bengt Ringberg (FP) Bengt Karlström (KD) Anastasia

Läs mer

Henrik Lilliehöök, renhållningschef 28, punkt 2 Peter Elenfalk, fastighetschef 28 och 32 Eva Kutscher, sekreterare

Henrik Lilliehöök, renhållningschef 28, punkt 2 Peter Elenfalk, fastighetschef 28 och 32 Eva Kutscher, sekreterare Teknik-och klimatnämnden 2015-06-09 1 (14) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl. 15:00-16:30 B eslutande Enligt förteckning Ö vriga deltagande Ulrika Isgård, projektledare gata/park,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Sida 1 ( 6 ) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Nils Matsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Mikael Forssander, sekreterare. Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 18 november. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander

Mikael Forssander, sekreterare. Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 18 november. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander 1(8) 2013-11-11 Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Ann S Pihlgren (M), ordförande Christina Pettersson (S) Clas Forsgren (C) Bengt Ringberg (FP) Bengt Karlström

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S)

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S) 1(8) 2014-05-19 Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.40 ande Ledamöter Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Estefania Luna Delgado. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Estefania Luna Delgado. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Plats och tid Häverösalen, onsdagen den 23 augusti 2017 kl 09:00-10:30 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordf. Olle Jansson (S) Anders Olander (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Bino Drummond

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Ulrika Falk (S), ordförande 27-37, Berit Jansson (C), ordförande 38 Olle Jansson (S) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Bino Drummond (M)

Ulrika Falk (S), ordförande 27-37, Berit Jansson (C), ordförande 38 Olle Jansson (S) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Bino Drummond (M) 1(25) Plats och tid Häverösalen, onsdagen den 17 februari 2016 kl 09:00-09:42 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande 27-37, 39-42 Berit Jansson (C), ordförande 38 Olle Jansson (S) Ingrid Landin (MP)

Läs mer

PROTOKOLL 2013-05-23

PROTOKOLL 2013-05-23 Tid och plats Beslutande Ledamöter Torsdag 23 maj 2013 kl.18.00 21.33, på Taxinge slott, stallet, Nykvarn. Ajournering kl.19.05 19.34, 20.24 20.35. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg (NP), 1:e

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-01 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.30 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 16.00-16.50 Beslutande Ledamöter Ann S Pihlgren (M), ordförande Christina Pettersson (S) Clas Forsgren (C) Bengt Ringberg (FP) Bengt Karlström

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Kommunkansliet, kommunstyrelsekontoret

Kommunkansliet, kommunstyrelsekontoret 1(53) Plats och tid Norrtäljesalen, måndagen den 1 februari 2016 kl 18:00 20.00 ande Ledamöter Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S) Hanna Stymne-Bratt (S) Alexander Srndovic (S) Margareta Lundgren (S) Bert

Läs mer

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-09 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Läs mer

Servicenämnden 2014-10-15 1(8)

Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Lennart Lämgren (FP) ordförande Torsten Bill (M) Bertil Jonasson (C) Birgitta Kahn (MP) Sara Asp (S) Hans-Inge

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Eva Kutscher, nämndsekreterare Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Eva Kutscher, nämndsekreterare Mikael Forssander, sekreterare 1(26) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, klockan 17.00-17.48 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Berit Jansson (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Bino Drummond (M) Karin Karlsbro

Läs mer

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander

Mikael Forssander, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander 1(9) 2014-05-05 Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 16.05-17.05 Beslutande Ledamöter Ann S. Pihlgren (M), ordförande Holger Forsberg (S), ersättare Clas Forsgren (C) Bengt Ringberg (FP)

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Översten, Kommunhuset i Höör Onsdagen den 23 april 2014 kl 13:00 14:50 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(27) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje kl. 11.25-12.19 ande Ledamöter Ulrika Falk(S), ordförande 126-139, 142-146 Hanna Stymne Bratt (S), tjg. ersättare Berit Jansson (C), ordförande 140-141

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

2 Samråd enligt ÄPBL 5:20 - Detaljplan för fastigheterna Tälje 3:186, 3:326, s:34-35 med flera, Solbacka trädgård i Norrtälje stad.

2 Samråd enligt ÄPBL 5:20 - Detaljplan för fastigheterna Tälje 3:186, 3:326, s:34-35 med flera, Solbacka trädgård i Norrtälje stad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013- )/ 'Z3 Ärenden 1 Allmän planinformation. 2 Samråd enligt ÄPBL 5:20 - Detaljplan för fastigheterna Tälje 3:186, 3:326, s:34-35 med flera, Solbacka trädgård i Norrtälje

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Datum Teknik- och planförvaltningens expedition. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum Teknik- och planförvaltningens expedition. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-05-11 Sida 1(8) Plats och tid Kommunhuset 2011-04-20, kl 8.30 12.00 Beslutande Ledamöter Lotta Öhlund Torbjörn Appelqvist Magnus Fahlström Bengt-Åke Andersson Ingegerd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-09-22 1 (9) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2009-09-22 kl.15.00 17.10. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Leif-Åke

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Forum, kl. 16:30 Beslutande Peter Wretlund (S), Ordförande Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Lena Granath (V) 2:e vice ordförande Thina Andersson (S) Tommy Skoog

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kosta Folkets hus måndagen den 16 februari kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Birger Johansson (c) v ordf, tjg ers Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 2010-01-18 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 13.25-13.35 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Kommunchef

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer