Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare"

Transkript

1 1(31) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande 37-56, 58 Olle Jansson (S) Berit Jansson (C), ordförande 57 Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Bino Drummond (M) Karin Karlsbro (FP) Hanna Stymne-Bratt (S), tjänstgörande ersättare 57 Övriga närvarande Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare Peter Elenfalk, fastighetschef 37 Eva Källander, mark- och exploateringschef 37 Torkel Andersson, planeringschef 37 Magnus Wallin, räddningschef 37 Justerare Kjell Jansson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander Ordförande Ulrika Falk Berit Jansson Justerare Kjell Jansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret Underskrift Mikael Forssander

2 2(31) Ärendelista 37 Dnr Informationsärenden Dnr Taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken Dnr att upphäva och revidera nuvarande Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp Dnr Planeringsdirektiv för budget och plan Dnr Förhandlingsuppdrag gällande investering och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Humlö, Måsholmen, Marholmen, Solö, Björkholmen, Oxholmen, Norrmansö och Äspholmen Dnr Investering Sanering av spillvattenledningar i Nysättra och Herrängs samhällen Dnr Begäran om investeringsanslag för ombyggnad av ventilationsanläggning på Enebergs äldreboende i samband med ombyggnad av hus A till demensboende Dnr Begäran om investeringsanslag för utbyte av ventilationskanaler på Kristinagårdens äldreboende i Hallstavik Dnr Investering Rivning av Bålbroskolan Dnr Investering Släckvattensystem Dnr Investering Mindre investeringar i befintlig VA-verksamhet Dnr Godkännande av avtal om anläggningsarrende gällande del av fastigheten Hallsta 4: Dnr Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Gång- och cykelväg längs Lommarvägen i Norrtälje Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Gång- och cykelväg (gc-väg) söder om Knutby torg i Norrtälje Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Pendlarparkering etapp 2 i Norrtälje (Tälje 4:62) Dnr

3 3(31) Slutredovisning av investeringsprojekt -Tillgängligshetsanpassning av busshållplatser i Hallstavik, etapp Dnr Förenklade detaljplaneprocesser för fritidshusområden och annan bebyggelse som berörs av kommunal VA-utbyggnad Dnr Deltagande i Expo Roslagen Dnr Firande av Hallstavik 100 år Dnr Avtal om reklam mellan Norrtälje kommun och Rospiggarna Speedway Dnr Norra båtlinjen, med avgång från Norrtälje hamn - Finansiering sommarsäsongen

4 4(31) 37 Dnr Informationsärenden antecknar informationen till protokollet. Magnus Wallin, nytillträdd räddningschef, presenterar sig för arbetsutskottets ledamöter. Peter Elenfalk, fastighetschef, informerar om avtalet mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Segelsällskap om vinterförvaring av fritidsbåtar i Norrtälje hamn. Avtalet är uppsagt men Norrtälje kommun är skyldig att erbjuda alternativ upptagnings- och förvaringsplats då hamnen inte kommer vara tillgänglig. Elenfalk presenterar olika lösningar hur frågan kan hanteras. Eva Källander, mark- och exploateringschef, informerar om inkomna förfrågningar gällande exploatering i Norrtälje stad. Enheten arbetar för närvarande med en eventuell exploatering av Skogshill i Norrtälje med sex punkthus á åtta våningar och 174 lägenheter där minst en tredjedel skulle vara hyresrätter. Gatu- parkavdelningen har tagit fram en förstudie gällande en trafiklösning, vilket visar att det skulle vara dyrt att trafikförsörja området. Därefter informerar Källander om ett inkommet förslag att bebygga fastigheten Fågeln 2 i Norrtälje med ett hus som skulle innehålla ungdomslägenheter. Slutligen redogör också Källander för det förslag som inkommit att bygga nio radhus i Kvisthamra.

5 5(31) 38 Dnr Taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Kommunfullmäktige antar bilagd Taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken, att gälla från och med Timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område uppgår till kr. Sedan kommunfullmäktige fastställde den nu gällande taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken har ett flertal förändringar gjorts i miljöbalken. Utöver det förekommer vissa oklarheter i taxan vilket gör att taxan behöver korrigeras. För timavgiften föreslås ingen förändring, det vill säga för 2015 är bygg- och miljönämndens timtaxa kr. Indexuppräkning sker årligen enligt 4, taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet den 15 januari 2015 och tillstyrkte förslaget. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 januari Förslag för 2015 till taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken den 19 december Timtaxa 2015, bilaga 1-6 den 19 december 2014 Bygg- och miljönämndens beslut, 6, den 15 januari 2015

6 6(31) et ska skickas till Författningssamlingen Bygg- och miljönämnden

7 7(31) 39 Dnr att upphäva och revidera nuvarande Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Kommunfullmäktige upphäver Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp , antaget av kommunfullmäktige den 26 september 2011, Norrtälje kommun erbjuder möjlighet till samfälld VA-anslutning i områden där den kommunala VA-utbyggnaden dröjer, förutsatt att detta är tekniskt rimligt och inte innebär någon nettokostnad för VAkollektivet. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsekontoret att återkomma med förslag till följande punkter: En långsiktigt hållbar VA-plan för Norrtälje kommun som i första hand innehåller utbyggnads- och infrastrukturplan. En process för genomförande, styrning och uppföljning av den föreslagna VA-planen. En långsiktigt hållbar finansiering för VA-planen. En kommunikationsplan för korrekt och kontinuerlig kommunikation med VA-kunder och kommuninvånarna gällande VA-utbyggnaden. Reservationer Kjell Jansson (M), reserverar sig till förmån för eget yrkande. Utifrån vad som kommit fram i den avvikelserapport som kommunstyrelsekontoret tagit fram gällande Program för utveckling och

8 8(31) kommunalt vatten och avlopp föreslår kommunstyrelsekontoret att det nuvarande VA-programmet upphävs och kontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till en VA-plan. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 27 januari Avikelserapport, Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp , version 1.0 den 12 december Uppdrag från kommundirektören till VA-chefen gällande ersättning/fortsättning/uppdatering av Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp den 13 oktober ande sammanträde Yrkanden Ulrika Falk (S), ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 27 januari Kjell Jansson (M) yrkar att programmet inte upphävs utan revideras istället. sgång Ordföranden ställer sitt yrkande mot Kjell Janssons (M) och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. et ska skickas till Sigrid De Geyter, VA-chef

9 9(31) 40 Dnr Planeringsdirektiv för budget och plan 2018 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsen antar Planeringsdirektiv för budget och plan Planeringsdirektiven fastställs av kommunstyrelsen och är direktiv för hur planeringsarbetet ska ske inför att samtliga nämnder och bolag lämnar underlag till verksamhetsplan i juni. Kommunens sammanställda verksamhetsplan beslutas sedan av kommunfullmäktige i november sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari Förslag till Planeringsdirektiv för budget och plan 2018 den 23 februari ande sammanträde Kjell Jansson, Bino Drummond, båda (M) och Karin Karlsbro (FP) meddelar att de inte deltar i beslutet. et ska skickas till Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen Samtliga nämnder och bolag

10 10(31) 41 Dnr Förhandlingsuppdrag gällande investering och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Humlö, Måsholmen, Marholmen, Solö, Björkholmen, Oxholmen, Norrmansö och Äspholmen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsekontoret att uppta förhandling med de VA-samfälligheter inom rubricerat område, som enligt avtal och utan kostnad fått ta över VA-ledningar som VAkollektivet bekostat, angående debitering av VA-samfälligheterna för dessa kostnader. 2. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att genomföra en förstudie för eventuellt inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp på Björkholmen, Oxholmen, Norrmansö och Äspholmen. 3. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att utreda behovet av kommunalt VA för Solö, Humlö, Måsholmen och Idö i samband med revideringen av VA-utbyggnadsprogrammet. 4. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att utreda behovet av kommunalt VA för Gubboda, Spraggarboda och Överboda i samband med revideringen av VA-utbyggnadsprogrammet. Den VA-anläggning som kommunen byggt inom området Öar nära Spillersboda på Oxholmen och Norrmansö är i princip byggt som ett verksamhetsområde trots att avtal upprättats med VA-samfälligheter gällande finansiering och övertagande av VA-ledning. VA-kollektivet har därmed finansierat en utbyggnad till fastigheter som ligger utanför gränserna för kommunens verksamhetsområde. Då det är oriktigt, dels för en kommun att bygga åt annan, dels att VA-kollektivet finansierar utbyggnad utanför det kommunala verksamhetsområdet, föreslås att kommunstyrelsekontoret upptar förhandlingar med samfälligheterna Oxholmen och Norrmansö angående debitering för de kostnader som kommunen har haft för utbyggnad av deras VA-nät samt att en förstudie genomförs för eventuellt inrättande av

11 11(31) kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp för Björkholmen, Oxholmen, Norrmansö och Äspholmen. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari et ska skickas till Sigrid De Geyter, VA-chef Hanna Leife, VA-utvecklare, VA-avdelningen

12 12(31) 42 Dnr Investering Sanering av spillvattenledningar i Nysättra och Herrängs samhällen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunstyrelsen anslår kr till kommunstyrelsekontoret för investeringar i spillvattennäten i Herräng och Nysättra. 2. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar De uppkomna driftkostnaderna på cirka kr per år finansieras inom VA-kollektivet. För att åtgärda inläckaget av ovidkommande vatten i samhällena Herräng och Nysättra föreslår kommunstyrelsekontoret omläggning/relining samt att genomföra punktåtgärder i ledningsnäten. Kostnaderna för arbetena beräknas till kr för kommande driftkostnader. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari et ska skickas till Sigrid De Geyter, VA-chef Peter Leonardsson, VA-avdelningen Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

13 13(31) 43 Dnr Begäran om investeringsanslag för ombyggnad av ventilationsanläggning på Enebergs äldreboende i samband med ombyggnad av hus A till demensboende Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunstyrelsen anslår investeringsmedel om kr för ombyggnad av ventilationsanläggning hus A på Eneberg. 2. Finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag för investeringar år De minskade driftskostnaderna inarbetas i budget I samband med ombyggnad av Eneberg upptäcktes stora brister i ventilationssystemen som inte var möjliga att förutse innan påbörjade rivningsarbeten. När ombyggnaden startade upptäcktes att kanalsystemet är mycket otätt och tätning av befintligt system inte är möjligt på grund av inbyggda kanaler. Därför behöver hela kanalsystemet som betjänar hus A bytas ut och de 4 befintliga ventilationsaggregaten från 1972 utan återvinning byts ut mot ett nytt aggregat med effektiv återvinning. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 februari Investeringsbilaga den 11 februari et ska skickas till Peter Elenfalk, fastighetschef Tom Grundell, fastighetsavdelningen Leif Söderbäck, fastighetsavdelningen Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

14 14(31) 44 Dnr Begäran om investeringsanslag för utbyte av ventilationskanaler på Kristinagårdens äldreboende i Hallstavik Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunstyrelsen anslår kr till kommunstyrelsekontoret till åtgärder i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 februari Finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag för investeringar år De minskade driftskostnaderna inarbetas i budget Fastighetsavdelningen behöver kr för utbyte av ventilationskanaler på vind i syfte att få en godkänd ventilationsanläggning. Vid den senaste ventilationskontrollen (OVK) blev alla tre ventilationssystemen underkända på grund av låga luftflöden. Som det sista steget i åtgärdandet av problemen behöver nu samtliga ventilationskanaler på vinden bytas ut. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 februari Investeringsbilaga den 11 februari et ska skickas till Peter Elenfalk, fastighetschef Tom Grundell, fastighetsavdelningen Leif Söderbäck, fastighetsavdelningen Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

15 15(31) 45 Dnr Investering Rivning av Bålbroskolan Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunstyrelsen anslår kr till rivning av Bålbroskolan. 2. Finansiering sker med medel från kommunstyrelsen anslag för investeringar år De minskade driftkostnader inarbetas i budget Bålbroskolan i Rimbo är evakuerad på grund av stora problem med mikrobiell tillväxt i väggarna vilket orsakats av flera allvarliga byggnadstekniska brister. Kostnader för renovering beräknas till cirka 34 miljoner konor, vilket inte är rimligt utan kommunkontorets förslag är att skolan rivs. Rivningen är även förberedelse för en kommande nybyggnation. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 februari Investeringsbilaga den 11 februari et ska skickas till Peter Elenfalk, fastighetschef Tom Grundell, fastighetsavdelningen Leif Söderbäck, fastighetsavdelningen Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

16 16(31) 46 Dnr Investering Släckvattensystem 1. Arbetsutskottet anslår kr i investeringsanslag för kommunstyrelsekontoret för reinvesteringar i släckvattensystemet under Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar Arbetsutskottet anslår kr i driftsanslag till teknik och klimatnämnden från och med 2015 för ökade kapitalkostnader till följd av investeringen. 4. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för drift av nyinvesteringar år Ansvaret för tillsyn och skötsel av släckvattensystemet har översförts från räddningstjänsten till VA-driftentreprenören Veolia Vatten AB. Med anledning av denna förändring behöver medel överföras från skattekollektivet till VA-kollektivet. I budget för 2015 har Räddningstjänstens tidigare budget på kr för tillsyn och underhåll av brandposter överförts till VA-avdelningen. Denna budgetsiffra beräknades för många år sedan och innehåller inte heller driftkostnader (kapitaltjänstkostnader) som uppstår med anledning av de investeringar som behöver göras i släckvattensystemet. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 februari et ska skickas till Sigrid De Geyter, VA-chef Lena Kjellsson, projektledare, VA-avdelningen Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

17 17(31) 47 Dnr Investering Mindre investeringar i befintlig VAverksamhet Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunstyrelsen anslår kr under 2015 för mindre verksamhetsanpassningar och reinvesteringar i befintlig VAanläggning. 2. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar. 3. Uppkomna driftskostnader finansieras inom VA-kollektivet. VA-avdelningen ansöker om medel från kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar år Investeringarna avser mindre verksamhetsanpassningar och reinvesteringar i befintlig VA-anläggning. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 februari et ska skickas till Sigrid De Geyter, VA-chef Lena Kjellsson, projektledare, VA-avdelningen Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

18 18(31) 48 Dnr Godkännande av avtal om anläggningsarrende gällande del av fastigheten Hallsta 4:1 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om anläggningsarrende på del av fastigheten Hallsta 4:1. Norrtälje Energi AB är i behov av mark i Hallstavik för byggnation av en pelletsanläggning. Kommunstyrelsekontoret och Norrtälje Energi har gemensamt kommit fram till att del av fastigheten Hallsta 4:1 är lämplig för byggnation av en sådan anläggning. Kommunstyrelsekontoret har därför upprättat ett förslag till avtal gällande anläggningsärende av fastigheten med Norrtälje Energi. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 januari Förslag till arrendeavtal Områdeskarta. et ska skickas till Peter Elenfalk, fastighetschef Eva Källander, mark- och exploateringschef Anna Bäcklund, exploateringsingenjör, mark- och exploateringsenheten

19 19(31) 49 Dnr Godkännande av lägenhetsarrende på del av fastigheten Sika 4:23 med LBC Danderyd-Kedjan AB Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat avtal med LBC Danderyd- Kedjan AB rörande arrendeområde för väg på del av fastigheten Sika 4:23. LBC Danderyd-Kedjan AB har köpt mark på del av Sika 4:37 för att där anlägga ett jordsorteringsverk samt deponi för överblivna massor. Området ligger placerat mitt i skogen sydöst om Norrtälje kommuns fastighet Sika 4:23. För att kunna klara nödvändiga transporter till och från LBC Danderyd-Kedjan AB:s område på Sika 4:37, så har LBC Danderyd-Kedjan AB ansökt om att få anlägga en väg från väg 76 över Norrtälje kommuns fastighet Sika 4:23. Kommunstyrelsekontoret har därför tagit fram ett förslag till arrendeavtal. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 januari Förslag till arrendeavtal et ska skickas till Peter Elenfalk, fastighetschef Eva Källander, mark- och exploateringschef Erik Klockare, exploateringsingenjör, mark- och exploateringsenheten

20 20(31) 50 Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Gång- och cykelväg längs Lommarvägen i Norrtälje Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsekontoret godkänner slutredovisning av investeringsprojekt avseende nybyggnad av gång- och cykelväg längs Lommarvägen i Norrtälje. Kommunstyrelsen beslutade i april 2013 (KS 75), att anslå kr för investering av nybyggnad av gång- och cykelväg längs Lommarvägen i Norrtälje, för att skapa ett sammanhängande gång- och cykelstråk mellan Vigelsjö och Estunavägen. Byggnationen är nu slutförd till en total kostnad av kr. Den slutliga kostnaden blev kr lägre än beräknat. Såväl projektören som entreprenören har utfört sina arbeten enligt tidsplan och uppställda krav. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 januari et ska skickas till Helen Lott, Gatu- och parkchef Peter Sartorius, gatu- och parkavdelningen

21 21(31) 51 Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Gång- och cykelväg (gc-väg) söder om Knutby torg i Norrtälje Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsekontoret godkänner slutredovisning av investeringsprojekt avseende nybyggnad av gång- och cykelväg söder om Knutby torg i Norrtälje. Kommunstyrelsen beslutade i december 2011 (KS 270), att anslå kr för investering av nybyggnad av gång- och cykelväg söder om Knutby torg i Norrtälje, för att binda ihop befintlig gång- och cykelväg från Industrigatan med gång- och cykelvägen längs Baldersgatan. Byggnationen är nu slutförd till en total kostnad av kr. Den slutliga kostnaden blev kr högre än beräknat. Projektören har utfört sitt arbete enligt tidsplan och uppställda krav. Entreprenören har utfört sitt arbete enligt tidsplan och uppställda krav. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 14 januari et ska skickas till Helen Lott, Gatu- och parkchef Peter Sartorius, gatu- och parkavdelningen

22 22(31) 52 Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Pendlarparkering etapp 2 i Norrtälje (Tälje 4:62) Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsekontoret godkänner slutredovisning av investeringsprojekt avseende nybyggnad av Pendlarparkering etapp 2 i Norrtälje. Protokollsanteckningar Karin Karlsbro (FP) lämnar en protokollsanteckning med följande lydelse: Det är utmärkt att Norrtälje fått en stor infartsparkering, anser Folkpartiet. Men det är viktigt att följa upp så att den blir så tillgänglig och bekväm som möjligt för alla som använder sig av parkeringen. Man kan konstatera att människor väljer de kortaste vägarna mellan busshållplatsen och parkeringarna och nya spontana stigar trampas upp. Men på flera ställen finns det höga kanter och vassa hörn som gör att det är lätt att ramla och skada sig, särskilt när det är mörkt ute. Kommunen bör göra en enkel översyn och se hur man kan ta bort dessa risker och göra parkeringsplatsen ännu bättre för brukarna. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2013 (KS 96), att anslå kr för investering av nybyggnad av Pendlarparkering etapp 2 i Norrtälje, för att utöka parkeringskapaciteten vid hållplats Campus Roslagen vid Norrtäljes södra infart. Byggnationen är nu slutförd till en total kostnad av kr. Den slutliga kostnaden blev kr lägre än beräknat. Projektören/entreprenören har utfört sitt arbete enligt tidsplan och uppställda krav. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 januari 2015.

23 23(31) et ska skickas till Helen Lott, gatu- och parkchef Peter Sartorius, gatu- och parkavdelningen

24 24(31) 53 Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Tillgängligshetsanpassning av busshållplatser i Hallstavik, etapp 1 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsekontoret godkänner godkänna slutredovisning av investeringsprojekt avseende tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Hallstavik. Projektet är slutbesiktigat och godkänt till en kostnad av kr. Den slutgiltiga kostnaden blev kr lägre än beräknat. Anledningen till avvikelsen beror på att projektet är budgeterat utifrån nyckeltal men utförs på löpande räkning och i det här fallet har markförhållanden, väder, trafik och andra omständigheter varit gynnsamma för projektets kostnader. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 26 januari et ska skickas till Helen Lott, Gatu- och parkchef Peter Sartorius, gatu- och parkavdelningen

25 25(31) 54 Dnr Förenklade detaljplaneprocesser för fritidshusområden och annan bebyggelse som berörs av kommunal VAutbyggnad 1. anslår kr för färdigställande av nya byggrätter för detaljplaner enligt redovisning för år Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande Projektet att ändra byggrätterna för fastigheter som ansluts till kommunalt VA drog igång våren Hittills har 14 planprocesser startat bedöms planprocesser kunna starta för 16 detaljplaner. Arbetet har hittills genomförts med hjälp av en projektanställd och en projektledare på 20 % arbetstid, vilket bedöms räcka även för De beräknade kostnaderna under 2015 beräknas till kr. Medel för eventuell förlängning av projektet 2016 äskas senare. Kostnaderna är sedan tänkta att återföras till kommunen i samband med bygglov, sannolikt fördelad på ett stort antal år. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 januari Berörda detaljplaner. et ska skickas till Torkel Andersson, planeringschef Anders Franzén, planarkitekt, planerings- och utvecklingsavdelningen

26 26(31) 55 Dnr Deltagande i Expo Roslagen Norrtälje kommun ska delta i Expo Roslagen anslår kr till kommunstyrelsekontoret för deltagande i Expo Roslagen Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande. Reservationer och protokollsanteckningar Kjell Jansson och Bino Drummond, båda (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Karin Karlsbro (FP) lämnar en skriftlig reservation med följande lydelse: Folkpartiet anser att marknadsföring av kommunen är en viktig och prioriterad fråga. Men att på detta sätt anslå medel utan att redovisa hur de ska användas är inte rimligt. Vi hade önskat en redovisning av vilka mål satsningen syftar till att uppnå och hur insatsen ska mätas och utvärderas. Allt i relation till kommunens övergripande kommunikationsmål. Norrtälje kommun föreslås delta i Expo Roslagen 2015 och att kommunstyrelsen anslår kr till kostnaderna. Kostnaderna för deltagande handlar om monterhyra, monterbygge och eventuella särskilda trycksaker/profilkläder/give aways. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari ande sammanträde Yrkanden Ordförande Ulrika Falk (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari 2015.

27 27(31) Kjell Jansson (M) yrkar avslag på beslutspunkt 2 och 3 i tjänsteutlåtandet. Karin Karlsbro (FP) bifaller Kjell Janssons avslagsyrkande sgång Ordföranden ställer sitt yrkande mot Kjell Jansson (M) ändringsyrkande som bifalls av Karin Karlsbro (FP) och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. et ska skickas till Dan Löfgren, näringslivs- och kommunikationschef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

28 28(31) 56 Dnr Firande av Hallstavik 100 år beslutar att: 1. Norrtälje kommuns ordinarie verksamheter om möjligt ska medverka i firandet av Hallstavik 100 år 2. anslår kr till kommunstyrelsekontoret. 3. Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande Med anledning av att pappersbruket i Hallstavik, och därmed platsens utveckling till en bruksort, grundades 1915 så kommer Hallstavik att fira 100 år i år. Grunden för kommunens insatser i firandet är att de ordinarie verksamheterna om möjligt och lämpligt ska införlivas och påverkas av firandet. Det kan vara kultur och fritid, gata/park och skolorna som blir berörda. För att ge en flexibel och snabb beslutsgång föreslår kommunstyrelsekontoret att kr avsätts för att täcka merkostnader för ordinarie verksamhet i samband med firandet men också för särskilda aktiviteter som logotyp, speciella jubileumsflaggor, programblad med mera. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari et ska skickas till Dan Löfgren, näringslivs- och kommunikationschef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

29 29(31) 57 Dnr Avtal om reklam mellan Norrtälje kommun och Rospiggarna Speedway beslutar: 1. Samarbetsavtal om reklam för säsongen 2015 ska tecknas mellan Norrtälje kommun och Rospiggarna Speedway. 2. Rospiggarna Speedway får ersättning för reklamen enligt avtalsförslaget med kr (inklusive reklamproduktionen och 8 % reklamskatt). 3. Kommunstyrelsekontoret får kr 2015 för att finansiera avtalet. Kostnaden finansieras med kommunstyrelsens anslag till förfogande I det fall Rospiggarna Speedway bygger en läktare under tak i Parken i Hallstavik köper Norrtälje kommun rätten till reklamplats på och i direkt anslutning till läktaren under en period av 20 år för kr (inklusive eventuell reklamskatt 8 %). 5. Kommunstyrelsekontoret får kr 2015 för att finansiera köpet av rätten till reklamplats på den planerade läktaren i Parken. Kostnaden finansieras med kommunstyrelsens anslag till förfogande Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till reklamavtal med Rospiggarna Speedway. Enligt avtalsförslaget betalar Norrtälje kommun 250 tkr för reklam. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den19 februari Skrivelse från Rospiggarna Speedway den 2 februari 2015.

30 30(31) ande sammanträde Ulrika Falk, ordförande, anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet. Yrkanden Ordföranden Berit Jansson (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 februari Olle Jansson (S) yrkar att ordet all stryks i fjärde beslutspunkten. sgång Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens yrkande med Olle Janssons ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till Dan Löfgren, näringslivs- och kommunikationschef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), tjänstgörande ersättare

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), tjänstgörande ersättare 1(7) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-05-25 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.00, 11.45-12.15 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-10 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00 09.40 Beslutande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle

Läs mer

Christer Jorland (KB) med Marie Losman (MP) som ersättare

Christer Jorland (KB) med Marie Losman (MP) som ersättare 0 Nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbacka rummet Klockan 17:00 19:50 ande Ledamöter Monica Neptun Ordf (FP) Lars Thelén, vice ordf (M) Åsa Hansson (M) Jan Österdahl (M) Ann-Helene

Läs mer

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V)

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) 2014-09-25 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Bertil Sandberg (KD) Arne Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-27 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18 1 (16) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande ( 117-125, 127-129) Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 12.30 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Bength Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) Berne Klysing (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD)

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD) 1(18) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00-20.30 Paragrafer 74-86 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer