Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare"

Transkript

1 1(31) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande 37-56, 58 Olle Jansson (S) Berit Jansson (C), ordförande 57 Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Bino Drummond (M) Karin Karlsbro (FP) Hanna Stymne-Bratt (S), tjänstgörande ersättare 57 Övriga närvarande Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare Peter Elenfalk, fastighetschef 37 Eva Källander, mark- och exploateringschef 37 Torkel Andersson, planeringschef 37 Magnus Wallin, räddningschef 37 Justerare Kjell Jansson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander Ordförande Ulrika Falk Berit Jansson Justerare Kjell Jansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrationsenheten, kommunstyrelsekontoret Underskrift Mikael Forssander

2 2(31) Ärendelista 37 Dnr Informationsärenden Dnr Taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken Dnr att upphäva och revidera nuvarande Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp Dnr Planeringsdirektiv för budget och plan Dnr Förhandlingsuppdrag gällande investering och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Humlö, Måsholmen, Marholmen, Solö, Björkholmen, Oxholmen, Norrmansö och Äspholmen Dnr Investering Sanering av spillvattenledningar i Nysättra och Herrängs samhällen Dnr Begäran om investeringsanslag för ombyggnad av ventilationsanläggning på Enebergs äldreboende i samband med ombyggnad av hus A till demensboende Dnr Begäran om investeringsanslag för utbyte av ventilationskanaler på Kristinagårdens äldreboende i Hallstavik Dnr Investering Rivning av Bålbroskolan Dnr Investering Släckvattensystem Dnr Investering Mindre investeringar i befintlig VA-verksamhet Dnr Godkännande av avtal om anläggningsarrende gällande del av fastigheten Hallsta 4: Dnr Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Gång- och cykelväg längs Lommarvägen i Norrtälje Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Gång- och cykelväg (gc-väg) söder om Knutby torg i Norrtälje Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Pendlarparkering etapp 2 i Norrtälje (Tälje 4:62) Dnr

3 3(31) Slutredovisning av investeringsprojekt -Tillgängligshetsanpassning av busshållplatser i Hallstavik, etapp Dnr Förenklade detaljplaneprocesser för fritidshusområden och annan bebyggelse som berörs av kommunal VA-utbyggnad Dnr Deltagande i Expo Roslagen Dnr Firande av Hallstavik 100 år Dnr Avtal om reklam mellan Norrtälje kommun och Rospiggarna Speedway Dnr Norra båtlinjen, med avgång från Norrtälje hamn - Finansiering sommarsäsongen

4 4(31) 37 Dnr Informationsärenden antecknar informationen till protokollet. Magnus Wallin, nytillträdd räddningschef, presenterar sig för arbetsutskottets ledamöter. Peter Elenfalk, fastighetschef, informerar om avtalet mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Segelsällskap om vinterförvaring av fritidsbåtar i Norrtälje hamn. Avtalet är uppsagt men Norrtälje kommun är skyldig att erbjuda alternativ upptagnings- och förvaringsplats då hamnen inte kommer vara tillgänglig. Elenfalk presenterar olika lösningar hur frågan kan hanteras. Eva Källander, mark- och exploateringschef, informerar om inkomna förfrågningar gällande exploatering i Norrtälje stad. Enheten arbetar för närvarande med en eventuell exploatering av Skogshill i Norrtälje med sex punkthus á åtta våningar och 174 lägenheter där minst en tredjedel skulle vara hyresrätter. Gatu- parkavdelningen har tagit fram en förstudie gällande en trafiklösning, vilket visar att det skulle vara dyrt att trafikförsörja området. Därefter informerar Källander om ett inkommet förslag att bebygga fastigheten Fågeln 2 i Norrtälje med ett hus som skulle innehålla ungdomslägenheter. Slutligen redogör också Källander för det förslag som inkommit att bygga nio radhus i Kvisthamra.

5 5(31) 38 Dnr Taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Kommunfullmäktige antar bilagd Taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken, att gälla från och med Timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område uppgår till kr. Sedan kommunfullmäktige fastställde den nu gällande taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken har ett flertal förändringar gjorts i miljöbalken. Utöver det förekommer vissa oklarheter i taxan vilket gör att taxan behöver korrigeras. För timavgiften föreslås ingen förändring, det vill säga för 2015 är bygg- och miljönämndens timtaxa kr. Indexuppräkning sker årligen enligt 4, taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet den 15 januari 2015 och tillstyrkte förslaget. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 12 januari Förslag för 2015 till taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken den 19 december Timtaxa 2015, bilaga 1-6 den 19 december 2014 Bygg- och miljönämndens beslut, 6, den 15 januari 2015

6 6(31) et ska skickas till Författningssamlingen Bygg- och miljönämnden

7 7(31) 39 Dnr att upphäva och revidera nuvarande Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Kommunfullmäktige upphäver Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp , antaget av kommunfullmäktige den 26 september 2011, Norrtälje kommun erbjuder möjlighet till samfälld VA-anslutning i områden där den kommunala VA-utbyggnaden dröjer, förutsatt att detta är tekniskt rimligt och inte innebär någon nettokostnad för VAkollektivet. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsekontoret att återkomma med förslag till följande punkter: En långsiktigt hållbar VA-plan för Norrtälje kommun som i första hand innehåller utbyggnads- och infrastrukturplan. En process för genomförande, styrning och uppföljning av den föreslagna VA-planen. En långsiktigt hållbar finansiering för VA-planen. En kommunikationsplan för korrekt och kontinuerlig kommunikation med VA-kunder och kommuninvånarna gällande VA-utbyggnaden. Reservationer Kjell Jansson (M), reserverar sig till förmån för eget yrkande. Utifrån vad som kommit fram i den avvikelserapport som kommunstyrelsekontoret tagit fram gällande Program för utveckling och

8 8(31) kommunalt vatten och avlopp föreslår kommunstyrelsekontoret att det nuvarande VA-programmet upphävs och kontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till en VA-plan. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 27 januari Avikelserapport, Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp , version 1.0 den 12 december Uppdrag från kommundirektören till VA-chefen gällande ersättning/fortsättning/uppdatering av Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp den 13 oktober ande sammanträde Yrkanden Ulrika Falk (S), ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 27 januari Kjell Jansson (M) yrkar att programmet inte upphävs utan revideras istället. sgång Ordföranden ställer sitt yrkande mot Kjell Janssons (M) och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. et ska skickas till Sigrid De Geyter, VA-chef

9 9(31) 40 Dnr Planeringsdirektiv för budget och plan 2018 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsen antar Planeringsdirektiv för budget och plan Planeringsdirektiven fastställs av kommunstyrelsen och är direktiv för hur planeringsarbetet ska ske inför att samtliga nämnder och bolag lämnar underlag till verksamhetsplan i juni. Kommunens sammanställda verksamhetsplan beslutas sedan av kommunfullmäktige i november sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari Förslag till Planeringsdirektiv för budget och plan 2018 den 23 februari ande sammanträde Kjell Jansson, Bino Drummond, båda (M) och Karin Karlsbro (FP) meddelar att de inte deltar i beslutet. et ska skickas till Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen Samtliga nämnder och bolag

10 10(31) 41 Dnr Förhandlingsuppdrag gällande investering och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Humlö, Måsholmen, Marholmen, Solö, Björkholmen, Oxholmen, Norrmansö och Äspholmen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsekontoret att uppta förhandling med de VA-samfälligheter inom rubricerat område, som enligt avtal och utan kostnad fått ta över VA-ledningar som VAkollektivet bekostat, angående debitering av VA-samfälligheterna för dessa kostnader. 2. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att genomföra en förstudie för eventuellt inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp på Björkholmen, Oxholmen, Norrmansö och Äspholmen. 3. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att utreda behovet av kommunalt VA för Solö, Humlö, Måsholmen och Idö i samband med revideringen av VA-utbyggnadsprogrammet. 4. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att utreda behovet av kommunalt VA för Gubboda, Spraggarboda och Överboda i samband med revideringen av VA-utbyggnadsprogrammet. Den VA-anläggning som kommunen byggt inom området Öar nära Spillersboda på Oxholmen och Norrmansö är i princip byggt som ett verksamhetsområde trots att avtal upprättats med VA-samfälligheter gällande finansiering och övertagande av VA-ledning. VA-kollektivet har därmed finansierat en utbyggnad till fastigheter som ligger utanför gränserna för kommunens verksamhetsområde. Då det är oriktigt, dels för en kommun att bygga åt annan, dels att VA-kollektivet finansierar utbyggnad utanför det kommunala verksamhetsområdet, föreslås att kommunstyrelsekontoret upptar förhandlingar med samfälligheterna Oxholmen och Norrmansö angående debitering för de kostnader som kommunen har haft för utbyggnad av deras VA-nät samt att en förstudie genomförs för eventuellt inrättande av

11 11(31) kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp för Björkholmen, Oxholmen, Norrmansö och Äspholmen. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari et ska skickas till Sigrid De Geyter, VA-chef Hanna Leife, VA-utvecklare, VA-avdelningen

12 12(31) 42 Dnr Investering Sanering av spillvattenledningar i Nysättra och Herrängs samhällen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunstyrelsen anslår kr till kommunstyrelsekontoret för investeringar i spillvattennäten i Herräng och Nysättra. 2. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar De uppkomna driftkostnaderna på cirka kr per år finansieras inom VA-kollektivet. För att åtgärda inläckaget av ovidkommande vatten i samhällena Herräng och Nysättra föreslår kommunstyrelsekontoret omläggning/relining samt att genomföra punktåtgärder i ledningsnäten. Kostnaderna för arbetena beräknas till kr för kommande driftkostnader. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari et ska skickas till Sigrid De Geyter, VA-chef Peter Leonardsson, VA-avdelningen Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

13 13(31) 43 Dnr Begäran om investeringsanslag för ombyggnad av ventilationsanläggning på Enebergs äldreboende i samband med ombyggnad av hus A till demensboende Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunstyrelsen anslår investeringsmedel om kr för ombyggnad av ventilationsanläggning hus A på Eneberg. 2. Finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag för investeringar år De minskade driftskostnaderna inarbetas i budget I samband med ombyggnad av Eneberg upptäcktes stora brister i ventilationssystemen som inte var möjliga att förutse innan påbörjade rivningsarbeten. När ombyggnaden startade upptäcktes att kanalsystemet är mycket otätt och tätning av befintligt system inte är möjligt på grund av inbyggda kanaler. Därför behöver hela kanalsystemet som betjänar hus A bytas ut och de 4 befintliga ventilationsaggregaten från 1972 utan återvinning byts ut mot ett nytt aggregat med effektiv återvinning. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 februari Investeringsbilaga den 11 februari et ska skickas till Peter Elenfalk, fastighetschef Tom Grundell, fastighetsavdelningen Leif Söderbäck, fastighetsavdelningen Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

14 14(31) 44 Dnr Begäran om investeringsanslag för utbyte av ventilationskanaler på Kristinagårdens äldreboende i Hallstavik Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunstyrelsen anslår kr till kommunstyrelsekontoret till åtgärder i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 februari Finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag för investeringar år De minskade driftskostnaderna inarbetas i budget Fastighetsavdelningen behöver kr för utbyte av ventilationskanaler på vind i syfte att få en godkänd ventilationsanläggning. Vid den senaste ventilationskontrollen (OVK) blev alla tre ventilationssystemen underkända på grund av låga luftflöden. Som det sista steget i åtgärdandet av problemen behöver nu samtliga ventilationskanaler på vinden bytas ut. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 februari Investeringsbilaga den 11 februari et ska skickas till Peter Elenfalk, fastighetschef Tom Grundell, fastighetsavdelningen Leif Söderbäck, fastighetsavdelningen Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

15 15(31) 45 Dnr Investering Rivning av Bålbroskolan Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunstyrelsen anslår kr till rivning av Bålbroskolan. 2. Finansiering sker med medel från kommunstyrelsen anslag för investeringar år De minskade driftkostnader inarbetas i budget Bålbroskolan i Rimbo är evakuerad på grund av stora problem med mikrobiell tillväxt i väggarna vilket orsakats av flera allvarliga byggnadstekniska brister. Kostnader för renovering beräknas till cirka 34 miljoner konor, vilket inte är rimligt utan kommunkontorets förslag är att skolan rivs. Rivningen är även förberedelse för en kommande nybyggnation. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 11 februari Investeringsbilaga den 11 februari et ska skickas till Peter Elenfalk, fastighetschef Tom Grundell, fastighetsavdelningen Leif Söderbäck, fastighetsavdelningen Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

16 16(31) 46 Dnr Investering Släckvattensystem 1. Arbetsutskottet anslår kr i investeringsanslag för kommunstyrelsekontoret för reinvesteringar i släckvattensystemet under Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar Arbetsutskottet anslår kr i driftsanslag till teknik och klimatnämnden från och med 2015 för ökade kapitalkostnader till följd av investeringen. 4. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för drift av nyinvesteringar år Ansvaret för tillsyn och skötsel av släckvattensystemet har översförts från räddningstjänsten till VA-driftentreprenören Veolia Vatten AB. Med anledning av denna förändring behöver medel överföras från skattekollektivet till VA-kollektivet. I budget för 2015 har Räddningstjänstens tidigare budget på kr för tillsyn och underhåll av brandposter överförts till VA-avdelningen. Denna budgetsiffra beräknades för många år sedan och innehåller inte heller driftkostnader (kapitaltjänstkostnader) som uppstår med anledning av de investeringar som behöver göras i släckvattensystemet. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 februari et ska skickas till Sigrid De Geyter, VA-chef Lena Kjellsson, projektledare, VA-avdelningen Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

17 17(31) 47 Dnr Investering Mindre investeringar i befintlig VAverksamhet Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunstyrelsen anslår kr under 2015 för mindre verksamhetsanpassningar och reinvesteringar i befintlig VAanläggning. 2. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar. 3. Uppkomna driftskostnader finansieras inom VA-kollektivet. VA-avdelningen ansöker om medel från kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar år Investeringarna avser mindre verksamhetsanpassningar och reinvesteringar i befintlig VA-anläggning. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 februari et ska skickas till Sigrid De Geyter, VA-chef Lena Kjellsson, projektledare, VA-avdelningen Irene Dickman, ekonomichef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

18 18(31) 48 Dnr Godkännande av avtal om anläggningsarrende gällande del av fastigheten Hallsta 4:1 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om anläggningsarrende på del av fastigheten Hallsta 4:1. Norrtälje Energi AB är i behov av mark i Hallstavik för byggnation av en pelletsanläggning. Kommunstyrelsekontoret och Norrtälje Energi har gemensamt kommit fram till att del av fastigheten Hallsta 4:1 är lämplig för byggnation av en sådan anläggning. Kommunstyrelsekontoret har därför upprättat ett förslag till avtal gällande anläggningsärende av fastigheten med Norrtälje Energi. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 januari Förslag till arrendeavtal Områdeskarta. et ska skickas till Peter Elenfalk, fastighetschef Eva Källander, mark- och exploateringschef Anna Bäcklund, exploateringsingenjör, mark- och exploateringsenheten

19 19(31) 49 Dnr Godkännande av lägenhetsarrende på del av fastigheten Sika 4:23 med LBC Danderyd-Kedjan AB Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat avtal med LBC Danderyd- Kedjan AB rörande arrendeområde för väg på del av fastigheten Sika 4:23. LBC Danderyd-Kedjan AB har köpt mark på del av Sika 4:37 för att där anlägga ett jordsorteringsverk samt deponi för överblivna massor. Området ligger placerat mitt i skogen sydöst om Norrtälje kommuns fastighet Sika 4:23. För att kunna klara nödvändiga transporter till och från LBC Danderyd-Kedjan AB:s område på Sika 4:37, så har LBC Danderyd-Kedjan AB ansökt om att få anlägga en väg från väg 76 över Norrtälje kommuns fastighet Sika 4:23. Kommunstyrelsekontoret har därför tagit fram ett förslag till arrendeavtal. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 7 januari Förslag till arrendeavtal et ska skickas till Peter Elenfalk, fastighetschef Eva Källander, mark- och exploateringschef Erik Klockare, exploateringsingenjör, mark- och exploateringsenheten

20 20(31) 50 Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Gång- och cykelväg längs Lommarvägen i Norrtälje Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsekontoret godkänner slutredovisning av investeringsprojekt avseende nybyggnad av gång- och cykelväg längs Lommarvägen i Norrtälje. Kommunstyrelsen beslutade i april 2013 (KS 75), att anslå kr för investering av nybyggnad av gång- och cykelväg längs Lommarvägen i Norrtälje, för att skapa ett sammanhängande gång- och cykelstråk mellan Vigelsjö och Estunavägen. Byggnationen är nu slutförd till en total kostnad av kr. Den slutliga kostnaden blev kr lägre än beräknat. Såväl projektören som entreprenören har utfört sina arbeten enligt tidsplan och uppställda krav. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 20 januari et ska skickas till Helen Lott, Gatu- och parkchef Peter Sartorius, gatu- och parkavdelningen

21 21(31) 51 Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Gång- och cykelväg (gc-väg) söder om Knutby torg i Norrtälje Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsekontoret godkänner slutredovisning av investeringsprojekt avseende nybyggnad av gång- och cykelväg söder om Knutby torg i Norrtälje. Kommunstyrelsen beslutade i december 2011 (KS 270), att anslå kr för investering av nybyggnad av gång- och cykelväg söder om Knutby torg i Norrtälje, för att binda ihop befintlig gång- och cykelväg från Industrigatan med gång- och cykelvägen längs Baldersgatan. Byggnationen är nu slutförd till en total kostnad av kr. Den slutliga kostnaden blev kr högre än beräknat. Projektören har utfört sitt arbete enligt tidsplan och uppställda krav. Entreprenören har utfört sitt arbete enligt tidsplan och uppställda krav. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 14 januari et ska skickas till Helen Lott, Gatu- och parkchef Peter Sartorius, gatu- och parkavdelningen

22 22(31) 52 Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Pendlarparkering etapp 2 i Norrtälje (Tälje 4:62) Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsekontoret godkänner slutredovisning av investeringsprojekt avseende nybyggnad av Pendlarparkering etapp 2 i Norrtälje. Protokollsanteckningar Karin Karlsbro (FP) lämnar en protokollsanteckning med följande lydelse: Det är utmärkt att Norrtälje fått en stor infartsparkering, anser Folkpartiet. Men det är viktigt att följa upp så att den blir så tillgänglig och bekväm som möjligt för alla som använder sig av parkeringen. Man kan konstatera att människor väljer de kortaste vägarna mellan busshållplatsen och parkeringarna och nya spontana stigar trampas upp. Men på flera ställen finns det höga kanter och vassa hörn som gör att det är lätt att ramla och skada sig, särskilt när det är mörkt ute. Kommunen bör göra en enkel översyn och se hur man kan ta bort dessa risker och göra parkeringsplatsen ännu bättre för brukarna. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2013 (KS 96), att anslå kr för investering av nybyggnad av Pendlarparkering etapp 2 i Norrtälje, för att utöka parkeringskapaciteten vid hållplats Campus Roslagen vid Norrtäljes södra infart. Byggnationen är nu slutförd till en total kostnad av kr. Den slutliga kostnaden blev kr lägre än beräknat. Projektören/entreprenören har utfört sitt arbete enligt tidsplan och uppställda krav. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 januari 2015.

23 23(31) et ska skickas till Helen Lott, gatu- och parkchef Peter Sartorius, gatu- och parkavdelningen

24 24(31) 53 Dnr Slutredovisning av investeringsprojekt - Tillgängligshetsanpassning av busshållplatser i Hallstavik, etapp 1 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsekontoret godkänner godkänna slutredovisning av investeringsprojekt avseende tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Hallstavik. Projektet är slutbesiktigat och godkänt till en kostnad av kr. Den slutgiltiga kostnaden blev kr lägre än beräknat. Anledningen till avvikelsen beror på att projektet är budgeterat utifrån nyckeltal men utförs på löpande räkning och i det här fallet har markförhållanden, väder, trafik och andra omständigheter varit gynnsamma för projektets kostnader. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 26 januari et ska skickas till Helen Lott, Gatu- och parkchef Peter Sartorius, gatu- och parkavdelningen

25 25(31) 54 Dnr Förenklade detaljplaneprocesser för fritidshusområden och annan bebyggelse som berörs av kommunal VAutbyggnad 1. anslår kr för färdigställande av nya byggrätter för detaljplaner enligt redovisning för år Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag till förfogande Projektet att ändra byggrätterna för fastigheter som ansluts till kommunalt VA drog igång våren Hittills har 14 planprocesser startat bedöms planprocesser kunna starta för 16 detaljplaner. Arbetet har hittills genomförts med hjälp av en projektanställd och en projektledare på 20 % arbetstid, vilket bedöms räcka även för De beräknade kostnaderna under 2015 beräknas till kr. Medel för eventuell förlängning av projektet 2016 äskas senare. Kostnaderna är sedan tänkta att återföras till kommunen i samband med bygglov, sannolikt fördelad på ett stort antal år. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 29 januari Berörda detaljplaner. et ska skickas till Torkel Andersson, planeringschef Anders Franzén, planarkitekt, planerings- och utvecklingsavdelningen

26 26(31) 55 Dnr Deltagande i Expo Roslagen Norrtälje kommun ska delta i Expo Roslagen anslår kr till kommunstyrelsekontoret för deltagande i Expo Roslagen Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande. Reservationer och protokollsanteckningar Kjell Jansson och Bino Drummond, båda (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Karin Karlsbro (FP) lämnar en skriftlig reservation med följande lydelse: Folkpartiet anser att marknadsföring av kommunen är en viktig och prioriterad fråga. Men att på detta sätt anslå medel utan att redovisa hur de ska användas är inte rimligt. Vi hade önskat en redovisning av vilka mål satsningen syftar till att uppnå och hur insatsen ska mätas och utvärderas. Allt i relation till kommunens övergripande kommunikationsmål. Norrtälje kommun föreslås delta i Expo Roslagen 2015 och att kommunstyrelsen anslår kr till kostnaderna. Kostnaderna för deltagande handlar om monterhyra, monterbygge och eventuella särskilda trycksaker/profilkläder/give aways. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari ande sammanträde Yrkanden Ordförande Ulrika Falk (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari 2015.

27 27(31) Kjell Jansson (M) yrkar avslag på beslutspunkt 2 och 3 i tjänsteutlåtandet. Karin Karlsbro (FP) bifaller Kjell Janssons avslagsyrkande sgång Ordföranden ställer sitt yrkande mot Kjell Jansson (M) ändringsyrkande som bifalls av Karin Karlsbro (FP) och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. et ska skickas till Dan Löfgren, näringslivs- och kommunikationschef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

28 28(31) 56 Dnr Firande av Hallstavik 100 år beslutar att: 1. Norrtälje kommuns ordinarie verksamheter om möjligt ska medverka i firandet av Hallstavik 100 år 2. anslår kr till kommunstyrelsekontoret. 3. Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag till förfogande Med anledning av att pappersbruket i Hallstavik, och därmed platsens utveckling till en bruksort, grundades 1915 så kommer Hallstavik att fira 100 år i år. Grunden för kommunens insatser i firandet är att de ordinarie verksamheterna om möjligt och lämpligt ska införlivas och påverkas av firandet. Det kan vara kultur och fritid, gata/park och skolorna som blir berörda. För att ge en flexibel och snabb beslutsgång föreslår kommunstyrelsekontoret att kr avsätts för att täcka merkostnader för ordinarie verksamhet i samband med firandet men också för särskilda aktiviteter som logotyp, speciella jubileumsflaggor, programblad med mera. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 februari et ska skickas till Dan Löfgren, näringslivs- och kommunikationschef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

29 29(31) 57 Dnr Avtal om reklam mellan Norrtälje kommun och Rospiggarna Speedway beslutar: 1. Samarbetsavtal om reklam för säsongen 2015 ska tecknas mellan Norrtälje kommun och Rospiggarna Speedway. 2. Rospiggarna Speedway får ersättning för reklamen enligt avtalsförslaget med kr (inklusive reklamproduktionen och 8 % reklamskatt). 3. Kommunstyrelsekontoret får kr 2015 för att finansiera avtalet. Kostnaden finansieras med kommunstyrelsens anslag till förfogande I det fall Rospiggarna Speedway bygger en läktare under tak i Parken i Hallstavik köper Norrtälje kommun rätten till reklamplats på och i direkt anslutning till läktaren under en period av 20 år för kr (inklusive eventuell reklamskatt 8 %). 5. Kommunstyrelsekontoret får kr 2015 för att finansiera köpet av rätten till reklamplats på den planerade läktaren i Parken. Kostnaden finansieras med kommunstyrelsens anslag till förfogande Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till reklamavtal med Rospiggarna Speedway. Enligt avtalsförslaget betalar Norrtälje kommun 250 tkr för reklam. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den19 februari Skrivelse från Rospiggarna Speedway den 2 februari 2015.

30 30(31) ande sammanträde Ulrika Falk, ordförande, anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet. Yrkanden Ordföranden Berit Jansson (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 februari Olle Jansson (S) yrkar att ordet all stryks i fjärde beslutspunkten. sgång Ordföranden föreslår att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens yrkande med Olle Janssons ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till Dan Löfgren, näringslivs- och kommunikationschef Annica Johansson, ekonomiavdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101 Tekniska nämnden = 95-101 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Mikael Berglund

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18.

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2013-08-15 Tid 2013-08-26, Kl 19:00 Plats Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer