Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun"

Transkript

1 Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun Susanne Arvidsson Marianne Taxèn Vecka 41, Nacka Nacka

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÅGA VISA... 3 SAMMANFATTNING... 4 JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE OBSERVATION... 4 STARKA SIDOR... 4 FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN... 4 FAKTA OM ENHETEN... 5 Typ av skola... 5 Ledning... 5 Organisation... 5 OBSERVATIONENS METOD... 5 MÅLOMRÅDEN... 6 Normer och värden... 6 Utveckling och lärande/kunskaper... 7 Ansvar och inflytande för barn/elever Styrning och ledning REFERENSER

3 VÅGA VISA VÅGA VISA är ett samarbete om utvärdering inom utbildningsområdet mellan Danderyd, Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö kommuner. VÅGA VISA innehåller fyra delområden: observationer självvärderingar kundundersökningar tester och prov VÅGA VISA ska: ske utifrån ett medborgarperspektiv stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande ge kommuner och skolor underlag till förbättring och utveckling ge underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och skolor utgöra en viktig del av kvalitetsuppföljningen bidra till ökad måluppfyllelse. Metoden Observationer genomförs av skolledare och pedagoger. Observatörerna bildar lag som besöker en skola i en annan kommun under en period, ofta en vecka. Observatörerna skaffar sig en så heltäckande bild som möjligt av skolan och dess verksamhet genom verksamhetseller lektionsbesök samt intervjuer med barn, elever, personal och skolledning. I observationsarbetet ingår också att ta del av skolans pedagogiska dokumentation. En metodbok styr och stödjer observatörerna i deras arbete*. Metodboken är gemensam för alla verksamheter från förskola till vuxenutbildning. Observationen redovisas i en rapport som skrivs enligt en särskild mall. Målområden Observatörerna beskriver och bedömer verksamheten på fem områden som följer läroplanernas målområden: Normer och värden. Utveckling och lärande/kunskaper. Ansvar och inflytande för barn/elever/studerande. Bedömning och betyg (gäller inte förskola). Styrning och ledning. * Metodbok och ytterligare information finns på 3

4 Sammanfattning Villa Solvis verksamhet genomsyras av förskolans värdegrund på ett positivt sätt. Pedagogerna uttrycker att de lever den och att de arbetar efter den. Det stämmer väl överens med vad vi ser. Pedagogernas förhållningssätt gentemot varandra, barn och föräldrar påverkar deras arbete med barnen positivt. Villa Solvi är en förskola med konstnärlig inriktning. Barnen får pröva på de olika konstformerna måleri, form, teater och musik. På gården har förskolan en ateljé som barnen har tillgång till. De äldre barnen har möjlighet att vara där varje förmiddag. De yngre barnen är i ateljén minst en gång i veckan. Förskolan har i huvudsak en lärmiljö som väcker barnens nyfikenhet och kreativitet. På förskolan finns det få exempel där barnens lärande och lärprocesser är tydligt dokumenterade. Pedagogerna har en medforskande roll där de lyssnar in och följer vad barnen gör. Vi ser det framför allt där de själva leder olika aktiviteter med barnen, men i mindre utsträckning när barnen leker fritt. Det finns en medvetenhet hos pedagogerna om vikten av barns delaktighet. Barnens val som förskolan tillämpar varje morgon ger barnen inflytande över att välja olika aktiviteter. Framför allt de äldre barnen har ett tillgängligt lek och lär material som ger dem inflytande och möjlighet att själva välja vad de vill arbeta /leka med. De yngre barnen har mindre möjligheter att kunna välja material. Barnen har varierat inflytande vid måltiderna. Förskolans ledning har ett engagemang och en god kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet. Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet bedömer vi har god kvalitet. De dokument vi ser stödjer en kontinuerlig utveckling av den pedagogiska verksamheten. Jämförelse med tidigare observation Förbättringsområden i tidigare rapport : Nuläge: Starka sidor Ett positivt klimat mellan barn och pedagoger Normer och värden Förskolans konstnärliga inriktning Utveckling och lärande Digital portfolio Utveckling och lärande En tydlig och tillgänglig ledning Styrning och ledning Förbättringsområden Medforskande förhållningssätt Utveckling och lärande Dokumentera och beskriva lärprocesser Utveckling och lärande Barns reella inflytande Ansvar och inflytande 4

5 Fakta om enheten Typ av skola Villa Solvi är en fristående förskola. Den bedrivs som aktiebolag och är belägen i en sekelskiftesvilla i ett villaområde i Stocksund. Den tillhörande trädgården används som förskolegård. Förskolan har en konstnärlig inriktning. Enheten har en verksamhetsplan och nya dokument för det systematiska kvalitetsarbetet. Ledning Förskolechefen ansvarar för det pedagogiska ledarskapet och är också ägare av verksamheten. Organisation På förskolan finns 30 barn inskrivna fördelat i första hand på yngre barn, 1-3 år,och äldre barn, 3-5 år. Barnen fördelas i olika grupper utifrån verksamhet och behov. Det finns två ansvariga förskollärare på förskolan. De träffar förskolechefen en gång i veckan. Förskolan har tillgång till timvikarier vid behov. Förskolechef/ägare 100% 2 förskollärare 100% 3 barnskötare 100% Observationens metod Observationen genomfördes under veckorna 41 och 42 år Inför observationen lästes från förskolechef översänt material. Under observationen har intervjuer och samtal skett med förskolechef, avdelningsansvariga, pedagoger och barn. Intervjuerna har varit både spontana och förbokade. Observationen har genomförts under ca tre dagar med utgångspunkt i läroplanens målområden och VÅGA VISA metodbok. 5

6 Målområden Normer och värden Beskrivning I Villa Solvis likabehandlingsplan läser vi följande; förskolan ska vara en plats för barn och vuxna där alla känner sig trygga, respekterade och känner lust och glädje att vara. Ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Förskolechefen berättar att det är viktigt med det medmänskliga värdet, det dagliga samtalet. Vi frågar pedagogerna hur de arbetar med likabehandlingsplan och värdegrund. De säger att de lever enligt den varje dag och att de är stolta över det. Vi ser i likabehandlingsplanen att man tydligt lyft fram värdegrunden från förskolans läroplan. Pedagogerna har ett positivt bemötande gentemot varandra, barn och föräldrar. Vid flera tillfällen ser vi att de kommunicerar om verksamheten och vem som är var. Vi ser att pedagogernas förhållningssätt präglas av en tilltro till barnens förmåga. Under normer och värden i förskolans läroplan står det förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Barnen är förtrogna med förskolans regler och rutiner och de vet vad som gäller i olika situationer. Vi hör sällan tillsägelser från pedagoger och vi ser få konflikter bland barnen. Det råder arbetsro och lekro på förskolan. Vi ser att barnen leker koncentrerat. Pedagogerna delar medvetet upp barnen i mindre grupper. Vi uppmärksammar att barnen har ett respektfullt bemötande mot varandra. Ett exempel är när barnen bygger och ett litet barn lägger sig bredvid. Ett av barnen som bygger ger henne spontant en kram. Hos de äldre barnen ser vi pedagoger som är närvarande i de olika rummen och vid övergångar mellan aktiviteter. I de planerade aktiviteterna är pedagogerna med och stödjer barnen. Vid de tillfällen när barnen leker själva i rummen, så ser vi att det finns ett förtroende barn och vuxna emellan. I förskolans föräldraenkät skattas normer och värden högt. Pedagogerna berättar att de har en idé om hur de ska arbeta med genus, men att det är ett utvecklingsområde. Pedagogerna vill utmana barnen. Dels genom att bjuda in pojkar och flickor till annan lek än vad barnen själva väljer och dels genom att blanda material, t.ex. StarWars saker i hemvrån. Vid flera tillfällen ser vi att barnen leker blandat pojkar/flickor och att de leker med allt material. Ett exempel vi ser är när några barn sitter koncentrerat och bygger/ritar. Bredvid dem lekboxas och brottas några flickor. De har roligt och alla barn får leka i fred. 6

7 Bedömning i text Förskolans värdegrund genomsyrar verksamheten på att positivt sätt. Pedagogerna uttrycker att de lever enligt den och arbetar utifrån den. Det stämmer väl överens med vad vi ser. Pedagogernas positiva och vänliga förhållningssätt gentemot varandra, barn och föräldrar stärker arbetet med normer och värden på förskolan. Att barnen känner till regler och rutiner bidrar till det goda arbetsklimatet på förskolan. Det stödjer läroplanens ambition med normer och värden. Barngruppen präglas av lugn, trygghet och arbetsro. Även pedagogernas medvetna val att dela upp barnen i mindre grupper är tillgodo för arbetsro och trygghet. Barnens sätt att bemöta varandra visar på att respekt och tillit råder. Förskolan har påbörjat ett genusarbete och vi bedömer att det finns en medvetenhet om detta och att man är på god väg i genusarbetet. Vi bedömer att förskolans arbete under området normer och värden håller god kvalitet och att arbetet präglas av ett positivt förhållningssätt. Bedömning enligt skala 1 Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1,0 2,0 3,0 4,0 X Utveckling och lärande/kunskaper Beskrivning I förskolans verksamhetsplan läser vi följande: Villa Solvi är en förskola med konstnärlig inriktning. Barnen får pröva på de olika konstformerna måleri, form, teater och musik. På gården har förskolan en ateljé. De äldre barnen har möjlighet att vara där varje förmiddag. De yngre barnen är i ateljén minst en gång i veckan. Förskolan har haft en konstnär knuten till sig som arbetade med barnen. Vi ser flera exempel på olika skapandetekniker. Under en förmiddag får barnen arbeta med akvarell på växtpapper. Under den varma årstiden används stafflier utomhus att måla vid. Vi ser också ett exempel där man arbetat med krokodiler. Iden att arbeta med krokodiler kom från barnen. Det är en skapandeprocess men också teknik. Pedagogen som arbetat med detta säger att syftet med att göra krokodilerna var att arbeta med teknik och att använda returmaterial. Pedagogerna säger att de vill arbeta mer med teknik och att det är under utveckling. 1 SKALA : 4.0 MYCKET GOD KVALITET verksamheten uppvisar goda lösningar och förhållanden som visar att den kommit långt i sin strävan att nå målen GOD KVALITET verksamheten har i huvudsak god kvalitet med vissa förbättringsområden TILLFREDSSTÄLLANDE verksamheten är i huvudsak tillfredsställande, men har varierande kvalitet eller vissa brister. 1.0 EJ TILLFREDSSTÄLLANDE verksamheten är utifrån gällande styrdokument inte tillfredsställande. 7

8 En pedagog arbetar med digital portfolio. Vi ser ett exempel när hon arbetar med två barn vid datorn. De får göra en sång i ett musikprogram och rita bilder i ett ritprogram. Tillsammans med barnen sätter de ihop sång och bilder. Genom att pedagogen observerar hur barnen arbetar och ställer frågor till dem hur de tänker ser vi att hon har ett medforskande arbetssätt. Barnen deltar med glädje och engagemang. De lär sig datorns olika funktioner snabbt. Pedagogerna berättar att de har både portfoliopärmar i pappersform och den digitala modellen. De pärmar som finns framme är tillgängliga för de äldre barnen men inte för de yngre. I de pärmar vi ser är det lite dokumentation om barnens lärprocesser. Pedagogerna säger att det är ett utvecklingsområde. Vi ser lite dokumentation om barnens lärande och utveckling i lokalerna. Pedagogernas kommunikation med barnen är lågmäld. Både i pedagogernas sätt att prata med barnen och i aktiviteter ser vi lite av arbetet med barnens språkutveckling. Vid några tillfällen ser vi pedagogerna spontant läsa böcker för barnen. Pedagogerna har en medforskande roll där de lyssnar in och följer vad barnen gör. Vi ser det framför allt där de själva leder olika aktiviteter med barnen, men i mindre utsträckning när barnen leker fritt I förskolans verksamhetsplan läser vi att: Praktisk matematik utövas dagligen vid påklädning, dukning av bord, när vi bakar ställer fram stolar etc. Vi ser exempel både vid dukning och på och avklädning där man praktiserar matematik genom att räkna bestick, hur skon ska sitta etc. Vi hör en diskussion där en pedagog diskuterar med ett barn om ålder och vad det innebär när man är äldre eller yngre. Varje vecka har förskolan bakning med de yngre barnen Vi ser hur de under bakningen använder olika matematiska begrepp. De äldre barnen på förskolan har skogsskola i skogen varje vecka. Där har man olika aktiviteter med barnen och det ges utrymme för lek. När vi är med i skogen bygger en pedagog en koja med några barn. En annan samlar pinnar som är olika vapen i en Star Wars lek. På förskolan har de äldre barnen varsin bok där de ritar vad de gjort i skogen. Böckerna är placerade högt upp i hallen, barnen kan inte nå dem själva. Förskolans läroplan säger under utveckling och lärande att: Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Bland de äldre barnen finns en lek och lärmiljö med material placerat åtkomligt för barnen. Materialet är sorterat och var sak har sin plats som förstärks genom bilder. Det hjälper barnen att på ett självständigt sätt kunna välja. Materialet är uppdelat i hemvrå, bygghörna och pyssel/spel/pussel. Vi ser barnen samarbeta både vid bygglek och med pyssel. Material anpassat för de yngre barnen finns placerat på en nivå så att de själva har tillgång till det. Det är sorterat i lådor. Vissa lådor har barnen svårt att dra fram, det leder till att materialet inte används. Vi ser få exempel på utmanande material som främjar naturvetenskap, matematik och språk. När barnen leker fritt är pedagogerna mer iakttagande/observerande än medforskande/handledande. Gården är en kuperad villaträdgård med traditionellt lekmaterial. Materialet är placerat synligt för barnen i olika lådor och backar. Varje morgon går personal och barn ut klockan Då 8

9 finns olika aktiviteter att välja mellan. Under dagarna tar man ut material inifrån såsom pennor, papper, garn och tejp. Vi ser att flera barn sitter vid bordet och ritar och pysslar. Det pågår även bandy och en pedagog har bowling med bollar, PET flaskor och tomburkar. För barn i behov av särskilt stöd får förskolan ekonomiska resurser. Pedagogerna berättar att man har en ambition att barn i behov av särskilt stöd skall inkluderas i verksamheten. Förskolan använder de ekonomiska resurserna till handledning. Pedagogerna berättar att för barn med annat modersmål möter de barnet utifrån dess förutsättningar. Ibland lånar förskolan böcker på barnets modersmål och tar reda på olika ord, begrepp och sånger. Under en sångsamling hör vi att man sjunger sånger på andra språk. När vi frågar om hur förskolan samverkar med omvärlden berättar pedagogerna att de besöker bibliotek, teater, museer olika parker etc. Vid vårt besök går de yngre barnen till en park. Vi hör av barnen att förskolan planerar ett besök till skansen. Bedömning i text De tydliga exempel vi ser av förskolans arbete i ateljén bedömer vi som positiva för barnens utveckling och lärande. Att man har stafflier ute ger barnen goda möjligheter till att få ha skapande aktiviteter. Det stämmer väl överens med förskolans konstnärliga inriktning. Arbetet med att skapa en digital portfolio bedömer vi som positivt. Det ger goda möjligheter för barnen att lära sig teknik och att praktiskt använda en dator. I delar av verksamheten använder förskolan modern teknik och vi bedömer att det kan utvecklas. De portfoliopärmar som barnen har bedömer vi bör vara mer tillgängliga för de yngre barnen. Vi bedömer att det är lite dokumentation av barnens lärprocesser både i portfoliopärmar och i förskolans lokaler. Vi bedömer att pedagogerna i högre grad kan arbeta medvetet med barnens språkutveckling. Arbetet med praktisk matematik anser vi är av god kvalitet och det stämmer väl överens med förskolans egen beskrivning av hur man gör detta. Vi bedömer att barnen ges goda möjligheter till utveckling och lärande i skog och natur. Vi bedömer att förskolan i huvudsak har en lärmiljö som väcker barnens nyfikenhet och kreativitet. De yngre barnens tillgång till material är till viss del begränsad. Vi bedömer att tillgången av utmanande och lustfyllt material med inriktning mot matematik, språk och naturvetenskap kan utökas. Vi bedömer att förskolans gård är en lustfylld och utmanande miljö för barnen. Det är positivt att man tar ut aktivteter som t.ex. pyssel och att man har olika stationer där pedagogerna är aktiva med barnen. Vi bedömer att pedagogerna har en medforskande roll framför allt i styrda aktiviteter men i mindre utsträckning i den fria leken. Arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt stöd och för barn med annat modersmål håller god kvalitet. Samverkan med samhälle och omvärld är väl integrerad i det pedagogiska arbetet. Bedömning enligt skala Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1,0 2,0 3,0 4,0 9

10 X Ansvar och inflytande för barn/elever Beskrivning I Förskolans läroplan under barns inflytande står att Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation. Ett sätt förskolan använder sig av för att ge barnen inflytande över olika aktiviteter ute på gården kallas barnets val. Ett annat exempel är en samling där pedagogen planerat att använda sig av ramsor men istället följde hon barnens tankar då de istället började diskutera olika djur. I en annan samling lyssnar pedagogen in barnens önskan om att leka gubben i lådan en gång till. Under den fria leken inne ser vi att barnen rör sig fritt mellan äldre barns och yngre barns lokaler. Vi ser vid vårt besök att alla barnen utifrån sin förmåga hjälps åt att städa, duka av sin tallrik etc. Barnen tar hand om sina kläder och försöker klä av/på sig efter förmåga. De yngre barnens kläder är placerade i en nivå så att de själva inte når att ta ner/hänga upp dem. Pedagogerna uttrycker att de lyssnar på barnen så att de kan påverka sin dag på förskolan. Som pedagog vill de ta barnets perspektiv och forma verksamheten utifrån barnens tankar och idéer. Vi läser även om detta i verksamhetsplanen. I kvalitetsredovisningen läser vi att Vi behöver förbättra den medforskande arbetsmetoden och bli ännu mer lyhörda för barnens tankar och idéer. Pedagogerna berättar att de ska arbeta med tema vulkan. De har påbörjat arbetet genom att bygga vulkaner med barnen och laborerat och experimenterat för att skapa vulkanutbrott. Vi får beskrivet för oss hela planeringen för hur temat ska påbörjas, genomföras och avslutas. Vi ser ingen dokumentation om detta eller hur man använt barnens tankar och idéer. När vi frågar barnen om temat vet de inte vad vi menar. Böcker och pussel är placerat oåtkomligt för de yngre barnen. Ett exempel är ett större barn som tar en stol för att ta ner en bok åt ett yngre barn. Ett annat exempel vi ser är när pedagoger tar ner pussel från en hylla och barnen blir ivriga och nyfikna på vad de ska få. Vi ser att ibland att barnen ges tid att leka och göra färdigt aktiviteter eller spara en lek men vi ser också tillfällen då de får plocka undan inför t.ex. lunch. Vi ser också situationer då barnen avbryts utan att förberedas på vad som ska hända. Vid ett tillfälle tar en pedagog ett barn i handen och går iväg, utan att barnet får avsluta sin aktivitet. Vid matsituationen skiljer det sig i hur barnen har inflytande. Alla barn får turas om att duka. Vissa barn får ta mat själva men de flesta serveras mat och dryck av pedagoger. Hos de äldre barnen ställer man maten på borden, hos de yngre görs det ibland. Vi ser tillfällen då de yngre barnen serveras mat på sin tallrik direkt från en matvagn. Vi ser fler tillfällen där pedagogerna står runt borden och hjälper barnen. 10

11 I portfoliopärmarna ser vi ett dokument där föräldrar och pedagoger skriver om vad barnet är intresserat av just nu. Det finns fyra föräldrarepresentanter på förskolan som deltar i föräldrarådet. De träffas två gånger per termin. Vi ser ingen dokumentation från föräldrarådet. Förskolan har föräldramöte en gång per år. Förskolan skickar veckobrev till de äldre barnens föräldrar, 3-5 år, oftast varje vecka, men minst varannan vecka. De yngsta barnens föräldrar, 1-3 år, får månadsbrev. Utöver det har man olika traditioner där föräldrar bjuds in. När vi frågar pedagogerna om de har barnråd så berättar de att de inte har det. Bedömning i text Vi bedömer att barnens ansvar och inflytande har ojämn kvalitet. Det finns en medvetenhet hos pedagogerna om vikten av barns delaktighet. Barnens val som förskolan tillämpar varje morgon ger barnen inflytande. Framför allt de äldre barnen har inflytande över val av material då material är tillgängligt placerat. De yngre barnen har mindre inflytande över hur de kan välja material. Barnen har stort inflytande över hur de kan röra sig i lokalerna. Vi bedömer att barnen ges viss möjlighet att ta ansvar i vardagsrutinerna genom att de är delaktiga i städning, avdukning, på/avklädning etc. På samlingarna visar pedagogerna att de till viss del lyssnar in barnens tankar och idéer. I arbetet med temat Vulkan anser vi att barnens delaktighet är bristfällig. Barnen ges i viss mån möjlighet att själva avsluta egna valda aktiviteter. Vi bedömer att arbetssättet med hur barnen ges den möjligheten kan utvecklas. Vi bedömer att barnen ges lite inflytande över måltiden. Vi bedömer att förskolan bör utveckla formella forum och arbetssätt för demokratiska arbetsformer. Föräldrarna har stor möjlighet att i dialog samverka med förskolan. Bedömning enligt skala Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1,0 2,0 3,0 4,0 X Styrning och ledning Beskrivning Förskolechefen har ansvar för det pedagogiska ledarskapet på enheten. Hon arbetar till viss del i barngrupp. Mindre nu än tidigare vilket hon anser är bra för ledarskapet då hon kan vara tydligare som chef. Det stämmer överens med vad pedagogerna säger. De uttrycker att ledarskapet är tydligt. Chefen är tillgänglig och fungerar som ett bollplank. 11

12 De två förskollärare som arbetar på förskolan har ett ansvar utifrån läroplanen. De berättar att de delegerar och fördelar arbetsuppgifter i hela arbetslaget. Vi ser att hela arbetslaget delar på arbetsuppgifterna. Förskolan har påbörjat ett systematiskt kvalitetsarbete. De har nya dokument där man valt utvecklingsområden utifrån kommunens kundenkät. Det finns också nya tydliga dokument för månadsmöten där man utvärderar och planerar verksamheten. Man har varit noga med att få med begrepp som uppföljning och utvärdering. Vi ser exempel på att förskolan arbetar aktivt med dessa. Pedagogerna får kontinuerligt fortbildning utifrån vad verksamheten behöver. Under senaste tiden har man bl.a. satsat på föreläsningar om den reviderade läroplanen. En förskollärare läser en specialpedagogisk utbildning, en pedagog har gått en IT kurs, två andra har gått kurs om matematik och språk. Förskolan har även första hjälpen utbildning kontinuerligt för all personal. Förskolan har stängt för två planeringsdagar per år, personalmöte en gång i månaden(2 tim) och enskild planering (2 tim/vecka). Förskollärare och förskolechef har möte varje måndag (ca 30 min). Varje dag träffas alla förskollärare, barnskötare och förskolechef för allmän information därutöver har förskolan kortare torsdagsmöten då alla träffas för allmän planering. Förskolan har tydliga rutiner för övergångar både inom verksamheten och för de barn som ska börja skolan. I förskolans verksamhetsplan ser vi dokumentation på detta I kundundersökningens skattas ledning och styrning högt. Bedömning i text Förskolans ledning har ett engagemang och en god kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet. Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet bedömer vi har god kvalitet. De dokument vi ser stödjer en kontinuerlig utveckling av verksamheten. Det flöde av möten och planering som förskolan har skapar förutsättningar för att diskutera pedagogiska frågor i en stor omfattning. Vi bedömer det som positivt att pedagoger och chef på förskolan är medvetna om utvecklingsområdena och att de arbetar aktivt med dessa. Vi bedömer att det finns en god struktur för kontinuerliga möten. Pedagogerna uttrycker nöjdhet med den fortbildning som erbjuds. Förskolans rutiner för övergångar håller mycket god kvalitet. Vi bedömer att det finns en stor nöjdhet hos föräldrarna. Bedömning enligt skala Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1,0 2,0 3,0 4,0 X 12

13 Referenser Läroplan för förskolan Lpfö98 reviderad 2010 Verksamhetsplan 2011 Villa Solvi Likabehandlingsplan 2011 Villa Solvi Utvärdering av likabehandlingsplan 2010 Villa Solvi Plan mot diskriminering och kränkande behandling 11/12 Villa Solvi Kundundersökning 2011 Villa Solvi Kvalitetsredovisning 10/11 Villa Solvi Prioriterade förbättringsområden 2011 Villa Solvi Rutiner för klagomålshantering Årsplan för verksamheten Observation Våga Visa 2000 Villa Solvi Övriga dokument och mallar: Föräldrabrev/föräldrainformation Protokoll föräldramöten Observationsmall Individuell utvecklingsplan/utvecklingssamtal Rutiner Dokumentation av planering Utvärderingsfrågor Personalmöte/månadsmöte Introduktion av grundverksamhet Inskolningsrutiner Schema/kalendarium Personalförteckning 13

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Kvalitetsanalys för Björknäs förskolor läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Björknäs förskolor läsåret 2014/15 2015-09-01 1 (12) Kvalitetsanalys för Björknäs förskolor läsåret 2014/15 Förskolechef Om förskolan Elisabet Wahlström Björknäs förskolor är en enhet inom Välfärd Skola och består av tre förskolor, Björknäs

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet + Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Trollsländans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, 2015-05-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar.

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar. För 11 år sedan Mitt mål Minus 1,6 miljoner Hög sjukfrånvaro och personalomsättning Arga föräldrar Ekonomi i balans Tilltro från pedagoger och föräldrar Höja kvalitén Icke levande dokument Vad är kvalitet

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Läsår 2015 2016 Administratör Tina Rörick, Gun Marie Holmqvist Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14!

Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14! 1 ( 8) Datum 2014-09-03 Kvalitetsanalys för Montessoriförskolan Villa Caprifol läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Strigeln, Dygnet-runt-öppen-förskola. : Lisbet Ehrstrand Underlag för redovisningen

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Bergets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2015-04-20 till Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Östra Förskolan Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13.

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. Förskola pedagogisk omsorg. Enhet: Kärna Förskoleenhet Förskolechef: Linda Hellberg Gustafson 1. PRESENTATION AV ENHETEN. Enheten

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Barnens Hus Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport Abborrens förskola

Kvalitetsrapport Abborrens förskola Kvalitetsrapport Abborrens förskola Verksamhetsåret 2014-2015 Annika Matsson Innehållsförteckning Inledning 2 Verksamhetsidé 3 Läroplan för förskola 3 Utvärderingsmetoder..3 Måluppfyllelse, resultat, analys

Läs mer

Mitt barn trivs i förskolan 2011/12 3,82 2012/13 3,89 Mitt barn är tryggt i förskolan 2011/12 3,77 2012/13 3,86

Mitt barn trivs i förskolan 2011/12 3,82 2012/13 3,89 Mitt barn är tryggt i förskolan 2011/12 3,77 2012/13 3,86 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Förskolechef Katarina Klinga 2013-05-28 Kvalitetsredovisning för Trollflöjtens förskola 2012-2013 1. Organisation Förskoleverksamheten i Gästrik

Läs mer