Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun"

Transkript

1 Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun Susanne Arvidsson Marianne Taxèn Vecka 41, Nacka Nacka

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÅGA VISA... 3 SAMMANFATTNING... 4 JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE OBSERVATION... 4 STARKA SIDOR... 4 FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN... 4 FAKTA OM ENHETEN... 5 Typ av skola... 5 Ledning... 5 Organisation... 5 OBSERVATIONENS METOD... 5 MÅLOMRÅDEN... 6 Normer och värden... 6 Utveckling och lärande/kunskaper... 7 Ansvar och inflytande för barn/elever Styrning och ledning REFERENSER

3 VÅGA VISA VÅGA VISA är ett samarbete om utvärdering inom utbildningsområdet mellan Danderyd, Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö kommuner. VÅGA VISA innehåller fyra delområden: observationer självvärderingar kundundersökningar tester och prov VÅGA VISA ska: ske utifrån ett medborgarperspektiv stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande ge kommuner och skolor underlag till förbättring och utveckling ge underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och skolor utgöra en viktig del av kvalitetsuppföljningen bidra till ökad måluppfyllelse. Metoden Observationer genomförs av skolledare och pedagoger. Observatörerna bildar lag som besöker en skola i en annan kommun under en period, ofta en vecka. Observatörerna skaffar sig en så heltäckande bild som möjligt av skolan och dess verksamhet genom verksamhetseller lektionsbesök samt intervjuer med barn, elever, personal och skolledning. I observationsarbetet ingår också att ta del av skolans pedagogiska dokumentation. En metodbok styr och stödjer observatörerna i deras arbete*. Metodboken är gemensam för alla verksamheter från förskola till vuxenutbildning. Observationen redovisas i en rapport som skrivs enligt en särskild mall. Målområden Observatörerna beskriver och bedömer verksamheten på fem områden som följer läroplanernas målområden: Normer och värden. Utveckling och lärande/kunskaper. Ansvar och inflytande för barn/elever/studerande. Bedömning och betyg (gäller inte förskola). Styrning och ledning. * Metodbok och ytterligare information finns på 3

4 Sammanfattning Villa Solvis verksamhet genomsyras av förskolans värdegrund på ett positivt sätt. Pedagogerna uttrycker att de lever den och att de arbetar efter den. Det stämmer väl överens med vad vi ser. Pedagogernas förhållningssätt gentemot varandra, barn och föräldrar påverkar deras arbete med barnen positivt. Villa Solvi är en förskola med konstnärlig inriktning. Barnen får pröva på de olika konstformerna måleri, form, teater och musik. På gården har förskolan en ateljé som barnen har tillgång till. De äldre barnen har möjlighet att vara där varje förmiddag. De yngre barnen är i ateljén minst en gång i veckan. Förskolan har i huvudsak en lärmiljö som väcker barnens nyfikenhet och kreativitet. På förskolan finns det få exempel där barnens lärande och lärprocesser är tydligt dokumenterade. Pedagogerna har en medforskande roll där de lyssnar in och följer vad barnen gör. Vi ser det framför allt där de själva leder olika aktiviteter med barnen, men i mindre utsträckning när barnen leker fritt. Det finns en medvetenhet hos pedagogerna om vikten av barns delaktighet. Barnens val som förskolan tillämpar varje morgon ger barnen inflytande över att välja olika aktiviteter. Framför allt de äldre barnen har ett tillgängligt lek och lär material som ger dem inflytande och möjlighet att själva välja vad de vill arbeta /leka med. De yngre barnen har mindre möjligheter att kunna välja material. Barnen har varierat inflytande vid måltiderna. Förskolans ledning har ett engagemang och en god kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet. Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet bedömer vi har god kvalitet. De dokument vi ser stödjer en kontinuerlig utveckling av den pedagogiska verksamheten. Jämförelse med tidigare observation Förbättringsområden i tidigare rapport : Nuläge: Starka sidor Ett positivt klimat mellan barn och pedagoger Normer och värden Förskolans konstnärliga inriktning Utveckling och lärande Digital portfolio Utveckling och lärande En tydlig och tillgänglig ledning Styrning och ledning Förbättringsområden Medforskande förhållningssätt Utveckling och lärande Dokumentera och beskriva lärprocesser Utveckling och lärande Barns reella inflytande Ansvar och inflytande 4

5 Fakta om enheten Typ av skola Villa Solvi är en fristående förskola. Den bedrivs som aktiebolag och är belägen i en sekelskiftesvilla i ett villaområde i Stocksund. Den tillhörande trädgården används som förskolegård. Förskolan har en konstnärlig inriktning. Enheten har en verksamhetsplan och nya dokument för det systematiska kvalitetsarbetet. Ledning Förskolechefen ansvarar för det pedagogiska ledarskapet och är också ägare av verksamheten. Organisation På förskolan finns 30 barn inskrivna fördelat i första hand på yngre barn, 1-3 år,och äldre barn, 3-5 år. Barnen fördelas i olika grupper utifrån verksamhet och behov. Det finns två ansvariga förskollärare på förskolan. De träffar förskolechefen en gång i veckan. Förskolan har tillgång till timvikarier vid behov. Förskolechef/ägare 100% 2 förskollärare 100% 3 barnskötare 100% Observationens metod Observationen genomfördes under veckorna 41 och 42 år Inför observationen lästes från förskolechef översänt material. Under observationen har intervjuer och samtal skett med förskolechef, avdelningsansvariga, pedagoger och barn. Intervjuerna har varit både spontana och förbokade. Observationen har genomförts under ca tre dagar med utgångspunkt i läroplanens målområden och VÅGA VISA metodbok. 5

6 Målområden Normer och värden Beskrivning I Villa Solvis likabehandlingsplan läser vi följande; förskolan ska vara en plats för barn och vuxna där alla känner sig trygga, respekterade och känner lust och glädje att vara. Ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Förskolechefen berättar att det är viktigt med det medmänskliga värdet, det dagliga samtalet. Vi frågar pedagogerna hur de arbetar med likabehandlingsplan och värdegrund. De säger att de lever enligt den varje dag och att de är stolta över det. Vi ser i likabehandlingsplanen att man tydligt lyft fram värdegrunden från förskolans läroplan. Pedagogerna har ett positivt bemötande gentemot varandra, barn och föräldrar. Vid flera tillfällen ser vi att de kommunicerar om verksamheten och vem som är var. Vi ser att pedagogernas förhållningssätt präglas av en tilltro till barnens förmåga. Under normer och värden i förskolans läroplan står det förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Barnen är förtrogna med förskolans regler och rutiner och de vet vad som gäller i olika situationer. Vi hör sällan tillsägelser från pedagoger och vi ser få konflikter bland barnen. Det råder arbetsro och lekro på förskolan. Vi ser att barnen leker koncentrerat. Pedagogerna delar medvetet upp barnen i mindre grupper. Vi uppmärksammar att barnen har ett respektfullt bemötande mot varandra. Ett exempel är när barnen bygger och ett litet barn lägger sig bredvid. Ett av barnen som bygger ger henne spontant en kram. Hos de äldre barnen ser vi pedagoger som är närvarande i de olika rummen och vid övergångar mellan aktiviteter. I de planerade aktiviteterna är pedagogerna med och stödjer barnen. Vid de tillfällen när barnen leker själva i rummen, så ser vi att det finns ett förtroende barn och vuxna emellan. I förskolans föräldraenkät skattas normer och värden högt. Pedagogerna berättar att de har en idé om hur de ska arbeta med genus, men att det är ett utvecklingsområde. Pedagogerna vill utmana barnen. Dels genom att bjuda in pojkar och flickor till annan lek än vad barnen själva väljer och dels genom att blanda material, t.ex. StarWars saker i hemvrån. Vid flera tillfällen ser vi att barnen leker blandat pojkar/flickor och att de leker med allt material. Ett exempel vi ser är när några barn sitter koncentrerat och bygger/ritar. Bredvid dem lekboxas och brottas några flickor. De har roligt och alla barn får leka i fred. 6

7 Bedömning i text Förskolans värdegrund genomsyrar verksamheten på att positivt sätt. Pedagogerna uttrycker att de lever enligt den och arbetar utifrån den. Det stämmer väl överens med vad vi ser. Pedagogernas positiva och vänliga förhållningssätt gentemot varandra, barn och föräldrar stärker arbetet med normer och värden på förskolan. Att barnen känner till regler och rutiner bidrar till det goda arbetsklimatet på förskolan. Det stödjer läroplanens ambition med normer och värden. Barngruppen präglas av lugn, trygghet och arbetsro. Även pedagogernas medvetna val att dela upp barnen i mindre grupper är tillgodo för arbetsro och trygghet. Barnens sätt att bemöta varandra visar på att respekt och tillit råder. Förskolan har påbörjat ett genusarbete och vi bedömer att det finns en medvetenhet om detta och att man är på god väg i genusarbetet. Vi bedömer att förskolans arbete under området normer och värden håller god kvalitet och att arbetet präglas av ett positivt förhållningssätt. Bedömning enligt skala 1 Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1,0 2,0 3,0 4,0 X Utveckling och lärande/kunskaper Beskrivning I förskolans verksamhetsplan läser vi följande: Villa Solvi är en förskola med konstnärlig inriktning. Barnen får pröva på de olika konstformerna måleri, form, teater och musik. På gården har förskolan en ateljé. De äldre barnen har möjlighet att vara där varje förmiddag. De yngre barnen är i ateljén minst en gång i veckan. Förskolan har haft en konstnär knuten till sig som arbetade med barnen. Vi ser flera exempel på olika skapandetekniker. Under en förmiddag får barnen arbeta med akvarell på växtpapper. Under den varma årstiden används stafflier utomhus att måla vid. Vi ser också ett exempel där man arbetat med krokodiler. Iden att arbeta med krokodiler kom från barnen. Det är en skapandeprocess men också teknik. Pedagogen som arbetat med detta säger att syftet med att göra krokodilerna var att arbeta med teknik och att använda returmaterial. Pedagogerna säger att de vill arbeta mer med teknik och att det är under utveckling. 1 SKALA : 4.0 MYCKET GOD KVALITET verksamheten uppvisar goda lösningar och förhållanden som visar att den kommit långt i sin strävan att nå målen GOD KVALITET verksamheten har i huvudsak god kvalitet med vissa förbättringsområden TILLFREDSSTÄLLANDE verksamheten är i huvudsak tillfredsställande, men har varierande kvalitet eller vissa brister. 1.0 EJ TILLFREDSSTÄLLANDE verksamheten är utifrån gällande styrdokument inte tillfredsställande. 7

8 En pedagog arbetar med digital portfolio. Vi ser ett exempel när hon arbetar med två barn vid datorn. De får göra en sång i ett musikprogram och rita bilder i ett ritprogram. Tillsammans med barnen sätter de ihop sång och bilder. Genom att pedagogen observerar hur barnen arbetar och ställer frågor till dem hur de tänker ser vi att hon har ett medforskande arbetssätt. Barnen deltar med glädje och engagemang. De lär sig datorns olika funktioner snabbt. Pedagogerna berättar att de har både portfoliopärmar i pappersform och den digitala modellen. De pärmar som finns framme är tillgängliga för de äldre barnen men inte för de yngre. I de pärmar vi ser är det lite dokumentation om barnens lärprocesser. Pedagogerna säger att det är ett utvecklingsområde. Vi ser lite dokumentation om barnens lärande och utveckling i lokalerna. Pedagogernas kommunikation med barnen är lågmäld. Både i pedagogernas sätt att prata med barnen och i aktiviteter ser vi lite av arbetet med barnens språkutveckling. Vid några tillfällen ser vi pedagogerna spontant läsa böcker för barnen. Pedagogerna har en medforskande roll där de lyssnar in och följer vad barnen gör. Vi ser det framför allt där de själva leder olika aktiviteter med barnen, men i mindre utsträckning när barnen leker fritt I förskolans verksamhetsplan läser vi att: Praktisk matematik utövas dagligen vid påklädning, dukning av bord, när vi bakar ställer fram stolar etc. Vi ser exempel både vid dukning och på och avklädning där man praktiserar matematik genom att räkna bestick, hur skon ska sitta etc. Vi hör en diskussion där en pedagog diskuterar med ett barn om ålder och vad det innebär när man är äldre eller yngre. Varje vecka har förskolan bakning med de yngre barnen Vi ser hur de under bakningen använder olika matematiska begrepp. De äldre barnen på förskolan har skogsskola i skogen varje vecka. Där har man olika aktiviteter med barnen och det ges utrymme för lek. När vi är med i skogen bygger en pedagog en koja med några barn. En annan samlar pinnar som är olika vapen i en Star Wars lek. På förskolan har de äldre barnen varsin bok där de ritar vad de gjort i skogen. Böckerna är placerade högt upp i hallen, barnen kan inte nå dem själva. Förskolans läroplan säger under utveckling och lärande att: Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Bland de äldre barnen finns en lek och lärmiljö med material placerat åtkomligt för barnen. Materialet är sorterat och var sak har sin plats som förstärks genom bilder. Det hjälper barnen att på ett självständigt sätt kunna välja. Materialet är uppdelat i hemvrå, bygghörna och pyssel/spel/pussel. Vi ser barnen samarbeta både vid bygglek och med pyssel. Material anpassat för de yngre barnen finns placerat på en nivå så att de själva har tillgång till det. Det är sorterat i lådor. Vissa lådor har barnen svårt att dra fram, det leder till att materialet inte används. Vi ser få exempel på utmanande material som främjar naturvetenskap, matematik och språk. När barnen leker fritt är pedagogerna mer iakttagande/observerande än medforskande/handledande. Gården är en kuperad villaträdgård med traditionellt lekmaterial. Materialet är placerat synligt för barnen i olika lådor och backar. Varje morgon går personal och barn ut klockan Då 8

9 finns olika aktiviteter att välja mellan. Under dagarna tar man ut material inifrån såsom pennor, papper, garn och tejp. Vi ser att flera barn sitter vid bordet och ritar och pysslar. Det pågår även bandy och en pedagog har bowling med bollar, PET flaskor och tomburkar. För barn i behov av särskilt stöd får förskolan ekonomiska resurser. Pedagogerna berättar att man har en ambition att barn i behov av särskilt stöd skall inkluderas i verksamheten. Förskolan använder de ekonomiska resurserna till handledning. Pedagogerna berättar att för barn med annat modersmål möter de barnet utifrån dess förutsättningar. Ibland lånar förskolan böcker på barnets modersmål och tar reda på olika ord, begrepp och sånger. Under en sångsamling hör vi att man sjunger sånger på andra språk. När vi frågar om hur förskolan samverkar med omvärlden berättar pedagogerna att de besöker bibliotek, teater, museer olika parker etc. Vid vårt besök går de yngre barnen till en park. Vi hör av barnen att förskolan planerar ett besök till skansen. Bedömning i text De tydliga exempel vi ser av förskolans arbete i ateljén bedömer vi som positiva för barnens utveckling och lärande. Att man har stafflier ute ger barnen goda möjligheter till att få ha skapande aktiviteter. Det stämmer väl överens med förskolans konstnärliga inriktning. Arbetet med att skapa en digital portfolio bedömer vi som positivt. Det ger goda möjligheter för barnen att lära sig teknik och att praktiskt använda en dator. I delar av verksamheten använder förskolan modern teknik och vi bedömer att det kan utvecklas. De portfoliopärmar som barnen har bedömer vi bör vara mer tillgängliga för de yngre barnen. Vi bedömer att det är lite dokumentation av barnens lärprocesser både i portfoliopärmar och i förskolans lokaler. Vi bedömer att pedagogerna i högre grad kan arbeta medvetet med barnens språkutveckling. Arbetet med praktisk matematik anser vi är av god kvalitet och det stämmer väl överens med förskolans egen beskrivning av hur man gör detta. Vi bedömer att barnen ges goda möjligheter till utveckling och lärande i skog och natur. Vi bedömer att förskolan i huvudsak har en lärmiljö som väcker barnens nyfikenhet och kreativitet. De yngre barnens tillgång till material är till viss del begränsad. Vi bedömer att tillgången av utmanande och lustfyllt material med inriktning mot matematik, språk och naturvetenskap kan utökas. Vi bedömer att förskolans gård är en lustfylld och utmanande miljö för barnen. Det är positivt att man tar ut aktivteter som t.ex. pyssel och att man har olika stationer där pedagogerna är aktiva med barnen. Vi bedömer att pedagogerna har en medforskande roll framför allt i styrda aktiviteter men i mindre utsträckning i den fria leken. Arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt stöd och för barn med annat modersmål håller god kvalitet. Samverkan med samhälle och omvärld är väl integrerad i det pedagogiska arbetet. Bedömning enligt skala Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1,0 2,0 3,0 4,0 9

10 X Ansvar och inflytande för barn/elever Beskrivning I Förskolans läroplan under barns inflytande står att Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation. Ett sätt förskolan använder sig av för att ge barnen inflytande över olika aktiviteter ute på gården kallas barnets val. Ett annat exempel är en samling där pedagogen planerat att använda sig av ramsor men istället följde hon barnens tankar då de istället började diskutera olika djur. I en annan samling lyssnar pedagogen in barnens önskan om att leka gubben i lådan en gång till. Under den fria leken inne ser vi att barnen rör sig fritt mellan äldre barns och yngre barns lokaler. Vi ser vid vårt besök att alla barnen utifrån sin förmåga hjälps åt att städa, duka av sin tallrik etc. Barnen tar hand om sina kläder och försöker klä av/på sig efter förmåga. De yngre barnens kläder är placerade i en nivå så att de själva inte når att ta ner/hänga upp dem. Pedagogerna uttrycker att de lyssnar på barnen så att de kan påverka sin dag på förskolan. Som pedagog vill de ta barnets perspektiv och forma verksamheten utifrån barnens tankar och idéer. Vi läser även om detta i verksamhetsplanen. I kvalitetsredovisningen läser vi att Vi behöver förbättra den medforskande arbetsmetoden och bli ännu mer lyhörda för barnens tankar och idéer. Pedagogerna berättar att de ska arbeta med tema vulkan. De har påbörjat arbetet genom att bygga vulkaner med barnen och laborerat och experimenterat för att skapa vulkanutbrott. Vi får beskrivet för oss hela planeringen för hur temat ska påbörjas, genomföras och avslutas. Vi ser ingen dokumentation om detta eller hur man använt barnens tankar och idéer. När vi frågar barnen om temat vet de inte vad vi menar. Böcker och pussel är placerat oåtkomligt för de yngre barnen. Ett exempel är ett större barn som tar en stol för att ta ner en bok åt ett yngre barn. Ett annat exempel vi ser är när pedagoger tar ner pussel från en hylla och barnen blir ivriga och nyfikna på vad de ska få. Vi ser att ibland att barnen ges tid att leka och göra färdigt aktiviteter eller spara en lek men vi ser också tillfällen då de får plocka undan inför t.ex. lunch. Vi ser också situationer då barnen avbryts utan att förberedas på vad som ska hända. Vid ett tillfälle tar en pedagog ett barn i handen och går iväg, utan att barnet får avsluta sin aktivitet. Vid matsituationen skiljer det sig i hur barnen har inflytande. Alla barn får turas om att duka. Vissa barn får ta mat själva men de flesta serveras mat och dryck av pedagoger. Hos de äldre barnen ställer man maten på borden, hos de yngre görs det ibland. Vi ser tillfällen då de yngre barnen serveras mat på sin tallrik direkt från en matvagn. Vi ser fler tillfällen där pedagogerna står runt borden och hjälper barnen. 10

11 I portfoliopärmarna ser vi ett dokument där föräldrar och pedagoger skriver om vad barnet är intresserat av just nu. Det finns fyra föräldrarepresentanter på förskolan som deltar i föräldrarådet. De träffas två gånger per termin. Vi ser ingen dokumentation från föräldrarådet. Förskolan har föräldramöte en gång per år. Förskolan skickar veckobrev till de äldre barnens föräldrar, 3-5 år, oftast varje vecka, men minst varannan vecka. De yngsta barnens föräldrar, 1-3 år, får månadsbrev. Utöver det har man olika traditioner där föräldrar bjuds in. När vi frågar pedagogerna om de har barnråd så berättar de att de inte har det. Bedömning i text Vi bedömer att barnens ansvar och inflytande har ojämn kvalitet. Det finns en medvetenhet hos pedagogerna om vikten av barns delaktighet. Barnens val som förskolan tillämpar varje morgon ger barnen inflytande. Framför allt de äldre barnen har inflytande över val av material då material är tillgängligt placerat. De yngre barnen har mindre inflytande över hur de kan välja material. Barnen har stort inflytande över hur de kan röra sig i lokalerna. Vi bedömer att barnen ges viss möjlighet att ta ansvar i vardagsrutinerna genom att de är delaktiga i städning, avdukning, på/avklädning etc. På samlingarna visar pedagogerna att de till viss del lyssnar in barnens tankar och idéer. I arbetet med temat Vulkan anser vi att barnens delaktighet är bristfällig. Barnen ges i viss mån möjlighet att själva avsluta egna valda aktiviteter. Vi bedömer att arbetssättet med hur barnen ges den möjligheten kan utvecklas. Vi bedömer att barnen ges lite inflytande över måltiden. Vi bedömer att förskolan bör utveckla formella forum och arbetssätt för demokratiska arbetsformer. Föräldrarna har stor möjlighet att i dialog samverka med förskolan. Bedömning enligt skala Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1,0 2,0 3,0 4,0 X Styrning och ledning Beskrivning Förskolechefen har ansvar för det pedagogiska ledarskapet på enheten. Hon arbetar till viss del i barngrupp. Mindre nu än tidigare vilket hon anser är bra för ledarskapet då hon kan vara tydligare som chef. Det stämmer överens med vad pedagogerna säger. De uttrycker att ledarskapet är tydligt. Chefen är tillgänglig och fungerar som ett bollplank. 11

12 De två förskollärare som arbetar på förskolan har ett ansvar utifrån läroplanen. De berättar att de delegerar och fördelar arbetsuppgifter i hela arbetslaget. Vi ser att hela arbetslaget delar på arbetsuppgifterna. Förskolan har påbörjat ett systematiskt kvalitetsarbete. De har nya dokument där man valt utvecklingsområden utifrån kommunens kundenkät. Det finns också nya tydliga dokument för månadsmöten där man utvärderar och planerar verksamheten. Man har varit noga med att få med begrepp som uppföljning och utvärdering. Vi ser exempel på att förskolan arbetar aktivt med dessa. Pedagogerna får kontinuerligt fortbildning utifrån vad verksamheten behöver. Under senaste tiden har man bl.a. satsat på föreläsningar om den reviderade läroplanen. En förskollärare läser en specialpedagogisk utbildning, en pedagog har gått en IT kurs, två andra har gått kurs om matematik och språk. Förskolan har även första hjälpen utbildning kontinuerligt för all personal. Förskolan har stängt för två planeringsdagar per år, personalmöte en gång i månaden(2 tim) och enskild planering (2 tim/vecka). Förskollärare och förskolechef har möte varje måndag (ca 30 min). Varje dag träffas alla förskollärare, barnskötare och förskolechef för allmän information därutöver har förskolan kortare torsdagsmöten då alla träffas för allmän planering. Förskolan har tydliga rutiner för övergångar både inom verksamheten och för de barn som ska börja skolan. I förskolans verksamhetsplan ser vi dokumentation på detta I kundundersökningens skattas ledning och styrning högt. Bedömning i text Förskolans ledning har ett engagemang och en god kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet. Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet bedömer vi har god kvalitet. De dokument vi ser stödjer en kontinuerlig utveckling av verksamheten. Det flöde av möten och planering som förskolan har skapar förutsättningar för att diskutera pedagogiska frågor i en stor omfattning. Vi bedömer det som positivt att pedagoger och chef på förskolan är medvetna om utvecklingsområdena och att de arbetar aktivt med dessa. Vi bedömer att det finns en god struktur för kontinuerliga möten. Pedagogerna uttrycker nöjdhet med den fortbildning som erbjuds. Förskolans rutiner för övergångar håller mycket god kvalitet. Vi bedömer att det finns en stor nöjdhet hos föräldrarna. Bedömning enligt skala Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 1,0 2,0 3,0 4,0 X 12

13 Referenser Läroplan för förskolan Lpfö98 reviderad 2010 Verksamhetsplan 2011 Villa Solvi Likabehandlingsplan 2011 Villa Solvi Utvärdering av likabehandlingsplan 2010 Villa Solvi Plan mot diskriminering och kränkande behandling 11/12 Villa Solvi Kundundersökning 2011 Villa Solvi Kvalitetsredovisning 10/11 Villa Solvi Prioriterade förbättringsområden 2011 Villa Solvi Rutiner för klagomålshantering Årsplan för verksamheten Observation Våga Visa 2000 Villa Solvi Övriga dokument och mallar: Föräldrabrev/föräldrainformation Protokoll föräldramöten Observationsmall Individuell utvecklingsplan/utvecklingssamtal Rutiner Dokumentation av planering Utvärderingsfrågor Personalmöte/månadsmöte Introduktion av grundverksamhet Inskolningsrutiner Schema/kalendarium Personalförteckning 13

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka Snickarbarnens förskola Sollentuna kommun Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka 14 2017 2017-04-08 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan/skolan Observatörernas

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2012-2013

Arbetsplan läsåret 2012-2013 Arbetsplan läsåret 2012-2013 1 ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN BULLERBYN Förskolans mål Vi ger barnen förutsättningar att utveckla ett bra språk, både när det gäller det svenska språket men även andra modersmål.

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

våga visa metodbok för observationer

våga visa metodbok för observationer 2011 våga visa metodbok för observationer innehåll inledning VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering 5 Observationer inom Våga Visa 6 observationer Inför observationen 8 Under observationen 9 Rapportering

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Förskola Graniten Ort Boliden Ansvarig förskolechef Isabella Ahlenius Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1 1. Vår grundverksamhet Granitens

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014.

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. Orminge skolenhet 2014-03-12 Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. 1 Orminge skolenhets organisation. Orminge skolenhet består av F- 6 skola, Myrans heldagskola och Östbacka

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA Normer och värden sid 2 Utveckling och lärande sid 3-6 Ansvar och inflytande för barn sid 7 Förskolechefens ansvar sid 8-9 Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Verksamhetsplan. Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola. Ett livslångt lärande En rättighet

Verksamhetsplan. Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola. Ett livslångt lärande En rättighet Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet Inriktning: Utepedagogik och Språk Rev 161024 Organisation Älta skola F-6 Kolarängens

Läs mer

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande.

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande. Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Vår förskola ligger i ett centralt villaområde nära älven och med gångavstånd till kommunala anläggningar. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Gäller för verksamhetsåret 2013-2014 Förskola/avdelning Gunghästens förskola Ort Skellefteå Ansvarig förskolechef Elisabeth Westerlund Kontaktinformation Kundtjänst 0910

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14

Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14 Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar, 4 åringar

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Verksamhetsplan. Läsåret Förskolan Lillåsen

Verksamhetsplan. Läsåret Förskolan Lillåsen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan Läsåret 2013-2014 Förskolan Lillåsen 1 Inledning Förskolan Lillåsen består av två avdelningar, en grupp med barn i ålder 1-3 år och en grupp med barn i ålder 3-5 år.

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2015 2016 2 (7) Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2016-2017 Organisation Avdelning: Sörgården Antal barn: 15 Åldersfördelning:1st född 2016, 9st född 2015, 2st född 2014, 3st född 2013 Antal pojkar: 9 Antal flickor:

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Kvalitetsarbete Åshagensförskola

Kvalitetsarbete Åshagensförskola Kvalitetsarbete Åshagensförskola Förskola/avdelning Åshagen Ort Hammerdal Ansvarig förskolechef Ewa Ottosson Kontaktinformation: Åshagens förskola Kallbacksgränd 3 830 70 Hammerdal 0644-103 48 1 1. Vår

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola 150102 Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2017-09-05 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Kållekärrs förskolor Enheten ansvarar för följande

Läs mer

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 1 (6) Datum Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14 Datum 1 (5) Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14 Förskolechef Om förskolan Chris Rehula Vi är ett föräldrar kooperativ och Montessori förskola som startade i april 1990. Förskolan ligger

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

Förskolebarns framtidstro - vår utmaning

Förskolebarns framtidstro - vår utmaning Sid 1 (5) Ving- Åker Förskolebarns framtidstro - vår utmaning Att börja på förskola innebär en stor omställning för familjen. Detta är vi medvetna om och har därför försökt skapa en trygg och stimulerande

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Reviderad 150824 Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1 åringar, 1-2 åringar 2-3 åringar,

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan Bränningevägen 2015

Verksamhetsplan Förskolan Bränningevägen 2015 Verksamhetsplan Förskolan Bränningevägen 2015 Förskolan Bränningevägens verksamhet utgår från uppdraget i Läroplanen där kartläggning, uppföljning, utvärdering och utveckling ingår i kvalitetsuppföljningen.

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Långtäppans förskola Avdelning Skrållan Övergripande I arbetslaget finns det tre personal fördelat på 2,75 % tjänst. Det är två förskollärare

Läs mer

Pedagogisk planering. Älvbackens förskola

Pedagogisk planering. Älvbackens förskola Pedagogisk planering Älvbackens förskola 2016-2017 Organisation BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Lena Hannu Tel. 0927-72050 FÖRSKOLECHEF Birgitta Nilsson Tel. 0927-72051 ÄLVBACKENS FÖRSKOLA Ekmansväg 12 G 957

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Syrenen : Natalie Lundholm Underlag för redovisningen Det som ligger som underlag för redovisningen är den självvärdering

Läs mer

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 (reviderad 2010) samt Nyköpings kommuns tjänstegarantier.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken Systematiskt Kvalitetsarbete Tufvan, Duvan och Fisken Styrdokumenten I skollagens fjärde kapitel 3 står det att förskolan skall bedriva systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att kontinuerligt planera,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Förskolan Sagan Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Sagan Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Sagan Lokal Arbetsplan 2013-2104 Tyresö kommun Förskolan Sagan Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Sagan Rödingevägen 17 135 42 Tyresö 070-169 85 52 Arbetsplan 2013-2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Avdelning Svanen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Avdelning Svanen Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Avdelning Svanen Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Andel med pedagogisk högskoleutbildning barn

Andel med pedagogisk högskoleutbildning barn Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Björketorps förskola Upprättad av Helena

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15

Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15 Reviderad 140818 Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15 Förskolan har 3 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 3-4 åringar

Läs mer

VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering. Observationer inom Våga Visa. Ungefärlig tidsplan för en observation

VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering. Observationer inom Våga Visa. Ungefärlig tidsplan för en observation VÅGA VISA kommuner i samverkan om utvärdering VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan Danderyd, Ekerö, Nacka, Sollentuna, och Upplands Väsby. Syftet med VÅGA VISA är att öka

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT 2010 VT 2011 Avdelning - Lilla My Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala arbetsplanen gäller för

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer