Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enklare i esamhället. Lennart Jonasson"

Transkript

1 Enklare i esamhället Lennart Jonasson

2 Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt och inom vitt skilda områden t.ex. - Politik och demokrati - Affärsverksamhet - Information, kommunikation och nöjen - Kunskapsbildning och kunskapsspridning - Socialt samspel över alla gränser

3 Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i esamhället Kommuner och landsting står för % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen

4 esamhället är ojämnt fördelat - Mindre kommuner har mycket svårt att göra den förändringsresa som e-förvaltning innebär. - För att överbrygga skillnaderna krävs ökad kompetens, bättre styrning, kraftsamling och samverkan både på lokal, regional och nationell nivå. - Kan hota det lokala självstyret.

5 Strategi för utveckling av e- förvaltning uppdelat på kommunstorlek Andel kommuner med strategier i relation till komunstorlek invånare 75% 17% 8% invånare 33% 44% 22% invånare 34% 39% 27% Ja Arbete pågår Nej invånare 12% 34% 53% 1% Vet ej < invånare 5% 16% 77% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel kommuner

6 Hinder för arbetet med e-förvaltning Andel kommuner som upplevt hinder för e-förvaltningsutvecklingen Finansiering (180 kommuner) 33% 40% 17% 5% 4% Organisationens förmåga att genomföra 9% 47% 33% 5% 6% Befintlig systemmiljö svår att integrera (179 kommuner) 18% 37% 29% 5% 11% Tillgång till nödvändig kompetens (182 kommuner) 8% 46% 34% 7% 5% Tillämpning av gemensamma standarder (182 kommuner) 9% 37% 35% 8% 10% Samverkan över organisationsgränser (181 kommuner) 9% 32% 40% 10% 9% Ledningens förståelse och engagemang (182 kommuner) 15% 24% 42% 15% 5% Upphandlingssituationen (182 kommuner) 10% 25% 35% 15% 15% Befintliga lagar och regelverk (180 kommuner) 3% 28% 36% 16% 17% Kunskap om målgruppernas behov (181 kommuner) 1% 29% 46% 14% 9% Företag och privatpersoner efterfrågar inte e-tjänster (182 2% 18% 43% 24% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel kommuner Mycket stort hinder Ganska stort hinder Ganska litet hinder Mycket litet hinder/inte alls Vet ej

7 Landstingen har ett flerårigt gemensamt arbete bakom sig

8 Inspel från kommuner, landsting och regioner SKL bör peka med hela handen, ha ett koncerntänk Vi sitter i knäet på leverantörerna Vi ser den nationella ITstrategin för vård och omsorg och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningar den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det är förvånande att politiker inte har krävt mer på det här området Det behövs standardiseringar och gemensamma lösningar Samverkan är på allas läppar och det känns ärligt menat. Det finns ingen samsyn. Det behöver bli mer synkroniserat Det handlar om att tillmötesgå medborgarnas förväntningar

9 SKL har beslutat om Strategi för esamhället Strategins övergipande mål*: - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet. - Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. * Även E-delegationen har antagit dessa mål och de ingår i Digitala agendan

10 Strategins insatsområden Ledning och styrning Lagar och regelverk Informationsstruktur och begrepp Infrastruktur och informationssäkerhet Kraftsamling och samordning på nationell nivå Samverkansmöjligheter Öppenhet istället för stuprör och inlåsning Digital ärendehantering och informationsförsörjning Främja användning och öka kompetens Samverkan och ansvarstagande lokalt och regionalt Offentlighet och sekretess Informationssäkerhet

11 SKL:s styrelses beslut om strategin innebär: - Att det är nödvändigt att kommunal sektor i högre grad samverkar kring utveckling av e-förvaltning i linje med strategins mål och insatsområden. - Att SKL har ett övergripande uppdrag för att stödja kommuners, landstings och regioners utveckling av e- förvaltning. - Att SKL återkommer till sina medlemmar rörande behov av gemensamma överenskommelser och finansiering kring utveckling av e-förvaltning.

12 Gemensam kraftsamling nödvändig! - Den stora majoriteten av landets kommuner saknar tillräckligt med resurser och kompetens för att kunna utnyttja e-samhällets stora möjligheter till ökad service, produktivitet och öppenhet. - Merparten av kommunsektorns e-tjänster bör vara generiska och kunna implementeras i samtliga kommuner, landsting och regioner. - Den offentliga sektorn måste gemensamt kraftsamla för att utnyttja potentialen till ett ökat värdeskapande för privatpersoner, företag och organisationer.

13 Ny roll för SKL kräver mobilisering för att nå resultat Center för esamhället (CeSam) Gemensamt kansli och programkontor ehälsa Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transporter och miljö Kultur och fritid Demokrati och delaktighet Smarta öppna gemensamma processer T.ex. e-arkiv, e-handel, Mina sidor, Mina fullmakter, Mina ärenden, Shared services Grundläggande strukturella förutsättningar Lagar & regler, Informationsstruktur & begrepp, Infrastruktur & informationssäkerhet

14 Center för esamhället (CeSam) Bemanning Centralt kansli: Chef: Lennart Jonasson Utvecklingsstrateg: Åsa Zetterberg Samordningsansvarig ITarkitektur- och säkerhet: Ulf Palmgren Jurist: Jeanna Thosrslund Kommunikationsstrateg: Martin Holmberg Administratör: Gunilla Blomstedt Controller: Margareta Gessler Beredningsadministratör: Marie Kullgren Programansvariga: ehälsa: Åke Rosandher, Catharina Mann Skola: Johan Wahlström Näringsliv och arbete: Bengt Svenson Samhällsbyggnad, transport och miljö: Jörgen Sandström Kultur och fritid: Bengt Svenson Demokrati och delaktighet: Anders Nordh Stödfunktioner: Anna Gillquist Projektledare och experter: Center för ehälsa i samverkan (CeHis) Kommunal IT-samverkan vård och omsorg: Christer Haglund, Elisabeth Fransson, VO Geodata: Marianne Leckström, TS earkiv: Ann Landelius, AD ehandel: Kerstin Wiss Holmdahl, JU Juridik: Staffan Wikell, JU

15 En helhet flera delar Identifiera behov Analys och Processbeskrivningar Kravställning och upphandling Implementering Drift och förvaltning

16 Bärande principer för SKL:s arbete med e-samhället Ansvarsfördelning i utvecklingen av esamhället SKL Med hänsyn till hela den kommunala bredden av verksamheter driva på, samordna och skapa förutsättningar för kommunal sektors utveckling av e- förvaltning. Tillsammans med medlemmarna, i samverkan med marknaden och staten, kravställa kostnadseffektiva e-tjänster som kan avropas av medlemmarna. STATEN - i samverkan med kommunal sektor Utveckla ett översiktligt ramverk för informations- och kommunikationsteknologin. Utveckla och finansiera delar av den mjuka infrastukturen som e-id, olika typer av katalogtjänster. Definiera termer och begrepp inom olika sakområden, i många fall i en internationell kontext. Lagstiftning som möjliggör.

17 Prioriterade målsättning i VP Samtliga landsting och regioner erbjuder invånarna grundläggande personliga ehälsotjänster. - SKL Kommentus Inköpscentral har förberett samordnade upphandlingar rörande system för e-arkiv och nationell öppen skolplattform som ska erbjudas medlemmarna. - Den nya svenska e-legitimationen tillgodoser kommuners, landstings och regioners samlade behov. - I nära samverkan med medlemmar, staten och andra relevanta aktörer har SKL tagit fram handlingsplaner med finansiering för CeSams sju programområden.

18 Innehåll handlingsplan - Varför? - Analys. (SWOT) - Mål. (Strategi för esamhället) - Vad? - Vad bör göras gemensamt. - Planerade åtgärder/aktiviteter. - Indikatorer, mätetal. - Hur? - Tidsplan. - Organisation, styrning och eventuell samverkan med andra. - Resurser och finansiering. - Uppföljning när? vem? hur?

19 Kontrollfrågor i handlingsplanearbetet - Hur ser nuläget ut? Möjligheter och hinder nu och i framtiden? Vad händer i vår omvärld? - Vad ska åstadkommas? Nyttor? - Enklare vardag för privatpersoner och företag - Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet - Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten - Vilka åtgärder behövs för att uppnå målen och vad är SKL:s roll i detta? Vilka strategiska utvecklingsprojekt ska SKL initiera, driva, medverka, bevaka, samverka med andra kring? - Lagar och regler, Informationsstruktur och begrepp, Infrastruktur och informationssäkerhet Verksamhetsprocesser och tjänster, Kravställning och upphandling

20 ehälsa - Handlingsplan Verksamhetsplan 2013

21 Skola och lärande - Att sätta IT i skolan på agendan checklista för strategiskt agerande - Unos Uno - SIS standardisering - Skolfederation - Öppen skolplattform - Digital lärplattform - KLIPP - Konferenser och utmärkelser: Webbseminarium Bättre lärande med stöd av It, Framtidens lärande, SETT + utmärkelse Guldäpplet

22 Näringsliv och arbete - Dukat för restaurangägare - Verksamt.se - Tjänstedirektivet - Ekonomiskt bistånd - Insikt

23 Samhällsbyggnad, transport och miljö - Miljöbalkstaxa - Bygglovsprocessen - Stadsbyggnadsprocessen - ITS-råd - Geodata - Konferens: Hur smart kan en stad bli? (Delegationen för hållbara städer).

24 Demokrati och delaktighet - Medborgardialog med stöd av it - Digital delaktighet - Digidel (tävling o konferens) - Skl politik - Information till alla webbundersökning - Sociala medier - eparticipation - forskarkonferens

25 Tvärgående stödprocesser E-handel E-arkiv Mina meddelanden Mina fullmakter Mina sidor Mina ärenden Servicejämföraren

26 Övergripande och strukturella förutsättningar - Strategi för esamhället - Digital agenda/regional digital agenda - Nationell strategi för e- förvaltning - E-delegationen - eblomlådan - Konferenser och utmärkelser: Offentliga rummet, Guldlänken, Sveriges IT-kommun, eseminarier, Forum för öppen data 8 maj - E-legitmation - Språnget - Öppen data - Nationellt interoperabilitetsramverk - Informationssäkerhetsnätverk infoklassning

27

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Jörgen Sandström- IT-strateg Tänk om fler privatpersoner och företag fick möjlighet att försörja sig och utvecklas i hela landet. Vi står i den största

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström

Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Morgondagens medborgare förväntar

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Såhär digitaliserar vi välfärdssverige

Såhär digitaliserar vi välfärdssverige Såhär digitaliserar vi välfärdssverige Vår stund tillsammans En bakgrund till SKL:s satsning på arbetet med medlemmarnas digitalisering Avdelningen för Digitalisering (DI) och vårt arbete Gemensamma lösningar

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

e-strategiskt program med dokumentstruktur

e-strategiskt program med dokumentstruktur Bilaga KS 2013/252/1 e-strategiskt program med dokumentstruktur NATIONELL NIVÅ OCH REGIONAL NIVÅ STRATEGI FÖR E-SAM HÄLLET SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink. 2013-10- 2 3 01a!~nr A>I HANDLINGSPLAN

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Den digitala revolutionen

Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet t.ex. - Politik och demokrati - Affärsverksamhet - Information, kommunikation

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun 0 (15) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 71 Reviderad: e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org.

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Arkitektur- och säkerhetsfrågor Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Agenda Kort om CeSam, Grundläggande strukturella förutsättningar Kort om e-delegationen och arkitekturarbetet Center för

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer