KNUT - Flödesschema Sundbyberg KLIENTENS VÄG FAS II. Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KNUT - Flödesschema Sundbyberg 2006 - KLIENTENS VÄG 2006-08-22 FAS II. Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet"

Transkript

1 FAS II Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet 1

2 Innehåll: 1. Flödesschema 2. Beskrivning av verksamheter/funktioner i flödesschemat 3. Förhållningssätt 4. Målgrupp 5. Metoder 6. Arbetsverktyg/arbetssätt 7. Tidsangivelser 8. Dokumentation 9. Samverkan 10. Brukarperspektiv 11. Jämställdhetsperspektiv 12. Förbättringsområden 13. Bilagor: Rutinhandbok Praxis Diverse mallar och blanketter Utredningar Policys etc som har med vår verksamhet att göra. 2

3 Invånare söker själva via telefonmottagning eller i reception (=jourbesök). Flyktingar söker själva via rec. eller remitteras via avier från Migrationsverket. Socialtjänsten finns på: Individ- och familjeförvaltningen Remiss kan även komma via socialjour, kvinnojour, sjukhus, andra förvaltningar etc. Utbildningsförvaltning, 7 1. Reception - och 2. Mottagningsgrupp: Utredning om rätt till bistånd samt en första bedömning av vilka andra insatser som ev. behövs. Ärenden bokas in till försörjningsgruppen eller handhas i mottagningen. Ä-O-förvaltningen, 8 Vägledning 7a Centrum för arbete 7b Funktioner som handhar ärenden från båda grupperna: Soft-funktioner 2 b Hushållsek.rådgivning/ Skuldsanering (2d) 2.a.Mott.grupp har egen jobbsökaraktivitet må-to 9-10.oo Hemterapeut 4c Resursteamet 4b SFI/ Vuxenutbildning 7c Stockholm Matchningsamarbetet 11 Utredning och handläggning av boendefrågor (2 c) Försörjningsgrupp (3): -Arbetslösa (3a) -Missbruk(3b) -Psykiatri(3c) -Flykting (3d) -Långvarigt ek bistånd(3e) - Förmedlingsmedel (3f) Steget 5e Familjesektionen (4) Vuxensektion (5) Vasabo 5d Arbetsträning: Ängsknuten 5a Tröskeln 5c Kronofogdemyndigheten Bostadsföretag, tex det kommunala FÖRVALTAREN Fyrpartssamverkan FRIS-gruppen 6 Projekt: Väntorp, 3 platser, 10 Ulvsunda 2 platser/år 9 Arbetsträning: Jobbcentralen 5b Arbetsförmedling Försäkringskassan Primärvården Psykiatriska mottagningen Siffror = Verksamheter eller funktioner beskrivna i kartläggningen. Fyrkanter= Organisationer: Förvaltningar, avdelningar, sektioner. Cirklar= Mer funktioner Pilar= Dit klienter kan söka, remitteras. Om pil ut i tomma intet = avslutat ärende/självförsörjning Linje= Organisatorisk länk finns, t ex samma förvaltning etc.

4 Beskrivning av klientens väg vid kontakt med socialtjänsten p g a försörjningsstödsansökan Invånare söker ekonomiskt bistånd via telefon, remittering, eller jourbesök. Utredning av ekonomiskt bistånd Bedömning av insatser Handläggning i försörjningsgruppen Andra insatser, remitteringar, samverkan. Inom förvaltningen, inom kommunen, andra samverkansparter, eller intressenter. Avslut Vad görs och hur inom varje arbetsgrupp eller funktion? 1. Receptionen: Består av 1 receptionist samt en OSA-anställd. Öppettider: 9-12, må to, 9-12, fr Tar emot bokade besök på plan 5 och 7, ringer till handläggaren att klienten har kommit. Jourbesök Vidtalar aktuell handläggare eller den som har jouren. Tar emot och hjälper till med ansökningsförfarandet, ansökan till försörjningsstödsgruppen och till mottagningsgruppen. När nya sökanden lämnat in sina handlingar aktualiserar receptionen den sökande i datasystemet Procapita. Här görs också kontroller i SPAR, bolagsregistret och bilregistret i samtliga ärenden. Receptionen gör i ordning en akt som sedan lämnas till samordnaren i mottagningsgruppen. Receptionen hjälper till i överklagningsärenden. 2. Mottagningsgruppen. Gruppen består av 1 samordnare 4 socialsekreterare 1 administrativ handläggare 1 utredare och en handläggare för bo-frågor 1 receptionist samt OSA-anställd. Telefonmottagningen tar emot alla nya ärenden gällande ansökningar om försörjningsstöd. Telefonmottagning är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar kl Under telefontiden gör handläggaren en kartläggning vad gäller den sökandes familjeförhållande, bostad, sysselsättning och försörjning. Gruppen har tillgång till KIR, SPAR, bolagsregistret och bilregistret. Siffror = Verksamheter eller funktioner beskrivna i kartläggningen. Fyrkanter= Organisationer: Förvaltningar, avdelningar, sektioner. Cirklar= Mer funktioner Pilar= Dit klienter kan söka, remitteras. Om pil ut i tomma intet = avslutat ärende/självförsörjning Linje= Organisatorisk länk finns, t ex samma förvaltning etc.

5 Efter telefontiden skrivs ett s.k. intake. Intake beskriver den sökande och dess situation. Ansökningshandlingar skickas till den sökande samt lista på de handlingar som begärs in. Intake sparas i en pärm i receptionen. Mottagningen i har intake-möten två gånger per vecka, en timme per gång. Samordnaren fördelar ärendena till handläggarna. Handläggarna gör sedan en noggrann utredning, bedömning och fattar beslut om försörjningsstöd. Den skriftliga utredningen sändes till den sökande. Ärenden som ser ut att kunna bli långvariga bokas in på nybesök hos en handläggare i försörjningsgruppen. Kortvariga ärenden handläggs i mottagningsgruppen. Mottagningsgruppen har jour varje dag. Ett turordningsschema där alla socialsekreterare och samordnaren delar på jourtiden finns. Jouren tar emot alla akuta ärenden. Oftast handlar det om personer som saknar bostad och pengar. Även misshandlade kvinnor som är i behov av skyddat boende kommer till jouren. I bo-frågorna samarbetar man med Bo-gruppen, se punkt 2c. 2a. Jobbsöket Mottagningsgruppen har också en jobbsökaraktivitet som pågår måndag till torsdag kl Dit kallas personer som är arbetssökande och ansöker om försörjningsstöd. På jobbsökaraktiviteten har man tillgång till dator och kan skriva jobbansökningar. De arbetssökande får också råd och stöd i sitt arbetssökande. De personer som bedöms ligga nära arbetsmarknaden kan gå i jobbsökaraktiviteten en längre tid och då handlägger mottagningsgruppen deras ansökan om försörjningsstöd. Samordnaren i mottagningsgruppen fungerar som kontaktperson gentemot arbetsförmedlingen, Bromma rehab med arbetsprövningssplatser, utbildningsförvaltningens avdelning för vägledning, arbete och vuxenutbildning, samt gentemot vuxensektionens avdelningar för arbetsträning/praktik, (Ängsknuten och Jobbcentralen) och kommunsamarbetet Stockholm matchning, beskrivet under punkt 11. Ytterligare en av socialsekreterarna i mottagningsgruppen är inriktad mot frågor om arbetsmarknad. Tillsammans med samordnaren är hon även kontaktperson och håller i arbetet med offentligt skyddat anställda. Sundbyberg har ett avtal med Arbetsförmedlingen om 36 sådana platser (OSA-anställningar). 2b. Soft-funktionen. 1 administrativ handläggartjänst är tillgänglig för mottagningen. Hon handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd till tandvård och glasögon och fungerar också som SOFThandläggare åt sökanden som går i jobbsökaraktiviteten. För försörjningsgruppen finns 1 biståndshandläggare som handhar hela det ekonomiska biståndet i löpande ärenden, där socialsekreteraren har det övergripande ansvaret för insatser mm. Tillsammans med övrig administrativ personal stöttar man socialsekreterarna med div. andra administrativa uppgifter. 2c. Bo-gruppen. En utredare med juristkompetens och en handläggare arbetar med boendefrågor tillsammans i olika konstellationer av arbetsgrupper/samverkansgrupper med den egna sektionen, vuxensektion och barn- och ungdomssektionen, bostadsföretag, äldre- och omsorgsförvaltningen, kronofogdemyndighet m fl. Problem/frågor som vräkningar, betalningsföreläggande, bostadslöshet, byte av lägenhet, saneringsärenden, boende-kedja för missbrukare, hamnar direkt, via mottagningsgrupp, via försörjningsgrupp eller via 5

6 samverkanspart hos Bo-gruppen. Att ordna tillfälligt boende är dock en uppgift för socialsekreterarna. Individ- och familjeförvaltningen har i dagsläget 125 sociala kontrakt. Sedan flera år arbetar man aktivt för att människor ska kunna få egna hyreskontrakt. Målet är att få ner antalet sociala lägenheter till 100 st. Boendekedja finns upparbetad för vuxensektionens klienter och handläggarna i Bo-gruppen arbetar då nära vuxensektionens handläggare. Bo-gruppen tillhör organisatoriskt mottagningsgruppen. 2d. Hushållsekonomisk rådgivning och skuldsanering Skuldsanering och hushållsekonomisk rådgivning erbjuds i individärenden i båda grupperna på sektionen, men budgetrådgivaren tar även emot besök från allmänheten. I aktuella ärenden kan hon göra hembesök tillsammans med socialsekreteraren, eller annan i arbetsgruppen, t ex vid ett första möte. Tillsammans med en medarbetare från verksamheten för arbetssökande hålls Öppet hus på biblioteket en eftermiddag/v om ekonomiska frågor. Denna tjänst finns i försörjningsgruppen. 3. Försörjningsgruppen 4, 75 socialsekreterartjänster Försörjningsgruppen utreder rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen och samverkar med andra instanser i det dagliga arbetet med sikte mot klientens självförsörjning. Vid nybesök ges och tas emot information och en planering görs tillsammans. FOU-Nordvästs blankett för arbetsplan används vid 1:a besöket. Hur ofta man sedan träffas är olika beroende på individens behov och tillgång på tid hos socialsekreteraren. Socialsekreterarna har telefontider må, ti, to, fre kl Den som för dagen har jour finns tillgänglig och svarar i försörjningsgruppens mobiltelefon. På onsdagar är det ärendedragningar. Remittering/samarbete/samverkan sker med försäkringskassa, arbetsförmedling, primärvård, psykiatri, Beroendecentrum Nord eller andra mottagningar inom landstinget. Samverkan sker via samverkansgruppen FRIS, eller i form av direktsamverkan mellan handläggare, eller via de utsedda kontaktpersonerna som träffas regelbundet. Samordnaren i försörjningsgruppen håller 1 g/v i ärendedragningar samt tillsammans med sektionschef i metoddiskussionsmöte 1 g/månad. Hon står för intake-möten 2 ggr/vecka för nya ärenden. Samordnaren ansvarar för praxisfrågor, (det finns en praxisgrupp) och uppdaterar riktlinjer/rutinhandboken. Varje halvår gör hon ärendeinventering med socialsekreterare och administrativa handläggare. Samordnaren kan fungera som medhandläggare i samverkansärenden, hyresskuldsärenden, övriga komplicerade ärenden (som t ex bedrägeriärenden). Samordnaren i försörjningsgruppen är representant i det lokala FoU-rådet samt i 4-partssamverkansmöten 1 g/månad. 3a. Socialsekreterare inriktad mot arbetslösa klienter 1 socialsekreterare är inriktad på arbetslöshetsproblematik. Planering av arbetssätt och metoder är under utvecklande. I någon form ska man kunna erbjuda jobbsökaraktiviteter några dagar i veckan som även fungerar som ett verktyg för utredning av klientens behov. Eftersom förvaltningens arbetsmarknadssektion lades ner 2005 och splittrades upp i en del som övergick till utbildningsförvaltningen, och en del som integrerades med mottagnings- och försörjningssektionen, har man inte kommit igång med verksamhet ännu. Integreringen sammanföll i tiden med en stor omorganisation där tjänster även drogs in. (Se bilaga översyn av förvaltningen höst 2005) 6

7 3b. Socialsekreterare inriktad mot klienter med beroendeproblematik Två socialsekreterare jobbar mest med klienter med missbruksproblem. De träffar vuxensektionen 1 g/månad för diskussioner om ärendehandläggning mm samt samarbetar både via gemensamma träffar eller i trepartssamtal med Beroendecentrum Nord. En av socialsekreterarna här är kontaktperson gentemot vuxensektionens projekt för hemlösa. (Se beskrivning nedan). 3c. Socialsekreterare inriktade mot psykiatriärenden. Två socialsekreterare är tillsammans med äldreomsorgsförvaltningens psykiatrihandläggare kontaktpersoner gentemot landstingets Centrummottagning samt Kronans allmänpsykiatriska mottagning. Med Centrummottagningen i Solna (psykospatienter) finns en samverkan då det gäller allt från vård och behandling, boende, kontaktpersoner, sysselsättning, boendestöd mm. Ofta har de klienter man samverkar om här sjukersättning under lång tid. Gentemot Kronans allmänpsykiatriska mottagning kommer ofta frågor kring rehabiliteringsplan, läkarkontakt, prognos, behov av ytterligare insatser från annan instans upp. 3d. Flyktingmottagning. Flyktingmottagningen är en funktion inom mottagnings- och ekonomisektionen och finns inom försörjningsgruppen. Med flyktingfrågor och bistånd arbetar 1 flyktingsekreterare 1 flyktingassistent, samt i dagsläget 2 administrativa handläggare som handlägger försörjningsstödet. Flyktingen kommer till Sundbyberg antingen via avisering från migrationsverket, eller egen direktkontakt via receptionen. Nybesök bokas med tolk till flyktingsekreterare eller flyktingassistent. På nybesöket görs en bakgrundskartläggning/utredning. Information ges om allt flyktingen bör göra som ny invånare med uppehållstillstånd (enligt checklista). Kontakta SFI, arbetsförmedling, hälsofrågor, barnens skolgång etc. Introduktionsplanering görs tillsammans med kontaktperson på Sfi samt kontaktperson på arbetsförmedlingen. Flyktingen informeras om obligatoriska träffar för samhällsinformation varje vecka. Dessa drivs och planeras av flyktingssekreterare och assistent och är förlagda till lokaler på Ängsknuten, se nedan. Introduktionen består av svenskstudier/samhällsinformation och diskussionsgrupper. Ansvaret för praktikplaceringar har under en tid legat på arbetsförmedlingen, men de har inte kunnat erbjuda praktik. I det lagförslag gällande Sfi som förhoppningsvis skall träda ikraft 1/ står att kommunen i samarbete med arbetsförmedlingen skall verka för att utbildning i svenska för invandrare kan kombineras med andra aktiviteter såsom: - arbetslivsorientering - validering - praktik, eller 7

8 - annan utbildning. Det är oklart på de olika förvaltningarna hur detta ska göras om lagförslaget tas. Redan nu finns möjlighet att aktualiseras för praktikplacering genom kontakt med arbetsmarknadskonsulenten på Centrum för Arbete, samt möjlighet till gruppaktiviteter och läxhjälp, se nedan. Fr o m 5 juni 2006 ska alla de som omfattas av introduktionen, ha sysselsättning på heltid. Efter utredning om behov av ekonomiskt bistånd, som sköts av flyktingsekreteraren eller flyktingassistenten, sköts det löpande ekonomiska biståndet av den administrativa handläggaren. Utöver samverkan för SFI, praktik, arbetsförmedling ska flyktingssekreteraren ha regelbundna träffar med de skolor som har flyktingbarn, vårdcentralerna, samt delta på flyktingträffar i länet etc. Ett upparbetat samarbete finns även med Kris- och traumacenter på Danderyds sjukhus samt med Röda Korsets center för tortyrskadade. Boendeproblematiken i klientgrupper gör att mycket tid läggs ner på information om kommunens möjligheter att hjälpa till med boende. Så fort flyktingen blir självförsörjande genom arbete, ev. på sidan av svenskstudierna, avslutas det ekonomiska ärendet. Introduktionen är dock öppen för alla mottagna flyktingar, även de som redan från början är självförsörjande. 3e. Funktionen: Mer omfattande utredning En socialsekreterartjänst i sektionen är idag specialiserad på att djuputreda långvariga försörjningsstödsärenden utifrån specifika frågeställningar. Det kan t ex gälla personer med långa sjukskrivningsperioder, återkommande arbetslöshet varvat med sjukskrivningar och/eller diffusa medicinska eller psykiska svårigheter, misstankar om missbruk osv. Den fördjupade utredningens syfte är att gå igenom vilka insatser Individ- och familjeförvaltningen gjort under åren, vad som har fungerat, vilka resurser och hinder som finns hos individen samt förslag till fortsatt handläggning av ärendet. Genomgången och återkopplingen av dessa ärenden sker tillsammans med handläggare och samordnare. I samband med den ärendeinventering som görs med handläggarna kan nya ärenden för djuputredning initieras. I denna funktion ingår också regelbundna träffar med handläggare på Försäkringskassan, i sjukersättningsärenden, dit övriga socialsekreterare i sektionen kan förmedla frågor. 3f. Förmedlingsmedel. Två halvtidspersonal arbetar med förmedling av egna medel, eller bistånd i många skiftande situationer. Det kan handla om personer med pension som ej klarar att själv ta hand om sina pengar, men även om barnfamiljer som har hamnat i kriser av olika slag, och inte längre har kontroll över sin ekonomi. Från mottagningsgruppen kan t ex individer med hyresskuldsärenden få hjälp att lägga upp sin ekonomi. Samarbete sker även med budgetrådgivare, bo-gruppen, vuxensektion och enskilda handläggare på andra sektioner. 4. Familjesektionen. Personer/familjer som är aktuella för ekonomiskt bistånd kan efterfråga kontakt med barnoch ungdomsgrupperna inom socialtjänsten, eller redan vara aktuella där. Likaså kan det vara aktuellt med en regelrätt anmälan för utredning av nödvändiga insatser gällande barnets/ungdomens situation i hemmet. Samtliga kontaktvägar mellan sektionerna går via samordnarna. Inom sektionen finns flera funktioner utöver utredningsarbetet. Resursteamet, 4b, arbetar med familjebehandling och stöd till familjer och enskilda. En hemterapeut, 4c, är 8

9 anställd för att arbeta med människor i hemmiljö, eller i olika aktiviteter såsom grupper för ensamstående mammor. 5. Vuxensektionen Hit remitteras personer som medgivit beroendeproblematik av något slag. Många personer med försörjningsstöd är även sedan lång tid kända missbrukare och har redan en långvarig kontakt med vuxensektionen alt. har haft detta. På vuxensektionen görs en utredning om problematik och behov av insats. Om personer med försörjningsstöd vill/behöver ha hjälp med sitt beroende erbjuds eller hänvisas till kontakt med landstingets beroendecentrum, som erbjuder medicinsk behandling, stöd och drogkontroller. Annan behandling erbjuds i första hand i form av öppenvårdsinsatser. Vuxensektionen har följande insatser i öppenvård: Return, öppenvårdsprogrammet, 2 ggr/v med löpande intag. Här finns kopplat till programmet möjlighet till individuella samtal, och anhöriggrupp. Självhjälpsgrupper. 3 ggr/v i kommunens lokaler, med visst bistånd av personal. Grupperna fungerar ungefär som NA/AA-grupper. Vuxensektionen hjälper även till att hitta plats på av landstinget finansierad behandling, t ex på Maria beroendecentrum AB. Sällan köps platser fån privata behandlingsalternativ, men det förekommer. Socialtjänsten i Sundbyberg och Solna driver tillsammans med RIA Tröskeln, 5c, en dagverksamhet för missbrukare. Här finns möjlighet att komma och äta frukost, fika, tvätta, umgås och aktivera sig. Kopplat till vuxensektionen finns f n två projekt som finansieras av Länsstyrelsen. Dels projektet Vasabo, 5d, där 6 boenden med stöd erbjuds åt personer med komplexa vårdbehov, dvs personer med både missbruk och psykiatrisk problematik. Nyligen har projektet Steget, 5e, startat som jobbar uppsökande med hemlösa missbrukare som vill ändra sin situation och där aktiviteter, stödkontakt och boende kan erbjudas. I vuxensektionen finns möjlighet för personer med försörjningsstöd att arbetsträna. Dessa verksamheter beskrivna nedan kan användas både av arbetslösa klienter som behöver erfarenhet, aktivering etc, för att få en bättre plattform för sitt arbetssökande, men även av långvarigt arbetslösa p g a olika problematik. 5a. Ängsknuten. Ängsknuten är en verksamhet inriktad på att kunna ta emot socialtjänstens arbetslösa klienter för olika form av aktivering/praktik/arbetsträning. Arbetsuppgifter som erbjuds är t ex caféverksamhet; bakning, försäljning, inköp. Städning på plats eller på olika uppdrag inom förvaltningen. Tvätteri som servar vissa hemtjänstcentraler. Textilverkstad, tryckeri samt insamlingsverksamhet till kommunens vänort. Varje socialsekreterare aktualiserar själv sitt ärende genom att ta kontakt med arbetsledaren. Ofta kan ett trepartssamtal genomföras på plats. Placering görs om det just då finns passande arbetsuppgifter. Arbetsledaren kan säga nej även utifrån hur personen verkar kunna klara av placering. Socialsekreteraren bedömer omfattning och tidsperspektiv i samråd med klienten och är den som har uppföljningsansvaret. De gör tillsammans en handlingsplan omkring vilket syfte och mål placeringen har, samt hur insatsen kan följas upp med andra åtgärder. Kommunens verksamheter ska ses som ett 1:a steg ut mot arbete. Inskrivningsunderlag görs 9

10 vid inskrivning och närvarorapporter ska skickas varje månad till socialsekreteraren. (Bilagor) 5b. Jobbcentralen. Jobbcentralen är ytterligare en av kommunens verksamheter för arbetsträning. På jobbcentralen erbjuds arbetsuppgifter såsom snickeri- och andra verkstadsuppgifter, flytthjälp, transporter, måleri, utearbete samt mycket mer. Kontakt tas med de två arbetsledarna på samma sätt som på Ängsknuten och socialsekreteraren har även här planerings-/uppföljningsoch kontaktansvar gentemot klienten. 7 Utbildningsförvaltningen Under 2005 pågick en process att överföra arbetsmarknadsfrågorna inom socialtjänsten till utbildningsförvaltningen. Gemensamt under en förvaltning finns nu sedan januari 2006 frågorna och verksamheterna kring vuxenutbildning, Sfi och olika insatser för kommunens arbetssökande. En uppdelning har gjorts där utbildningsförvaltning ska arbeta med personer som står närmare arbetsmarknaden och socialtjänsten ska ha kvar ansvaret för personer som har svårare problematik. 7a Centrum för Vägledning Tre vägledare finns på förvaltningen för att vägleda kommunens invånare då behov finns av att diskutera yrkesval/väg, studier eller studieplan. Socialtjänstens arbetslösa klienter eller mottagna flyktingar kan hänvisas till vägledare på utbildningsförvaltningen. 7b Centrum för Arbete Personal med olika kompetens finns för att stödja personer som vill komma ut i arbete och få en fast förankring på arbetsmarknaden. En handledare arbetar inom Aktivitetscenter med dataträning och jobbsök, stöd och praktisk hjälp på olika sätt. Tillsammans med en arbetsmarknadskonsulent (socionom) erbjuds fasta tider för jobbsök två halvdagar/ veckan. Arbetsmarknadskonsulenten är den som mottar remisser från socialsekreterare och flyktingmottagning för jobbsök och praktikmöjligheter. Arbetsmarknadskonsulenten presenterar sin verksamhet ute i varje SFI-klass. De som har rätt nivå språkmässigt och klarar en praktik kan få hjälp vidare. En anställd näringslivssamordnare är specialiserad just för kontakt med arbetsgivare för arbete eller praktikplaceringar och samarbetar med arbetsmarknadskonsulenten. På centret finns även en ungdomsvägledare som arbetar främst med arbetslösa år utan kontakt med andra myndigheter. Denna grupp söks upp och en individuell stödkontakt kan ta sin början. Kontakten kan leda till en praktik, aktualisering på AF eller utbildning t ex. Samme vägledare har även ansvaret för kommunal praktik för ungdom (KUP år), utvecklingsgarantin,( UG år) samt platser för ungdomstjänst. (Ungdomstjänst är en tilläggspåföljd som kan dömas ut till tonåringar som samtidigt får vård inom socialtjänsten). 10

11 7c Centrum för vuxenutbildning inkl. SFI Vuxenutbildning erbjuds i samma lokaler som ovanstående verksamheter. I Sundbyberg erbjuds distansutbildning via datorer, vissa kurser är lärarledda kurser med utökad handledningstid. Studier kan alltså bedrivas flexibelt både hemifrån eller vid en datorplats på skolan. SFI-kurser startar flera gånger om året och erbjuds förmiddagar, eftermiddagar samt kvällar. Dagtidskurserna ges på 15 t/v. Väljer man kvällskurs sker undervisning två kvällar/v. Möjlighet kan finnas att kombinera SFI med kurser på grundläggande nivå. Sedan maj 2006 finns två plusjobbare i tjänst för möjlighet för SFI-studerande att träna sin svenska på alternativa sätt, i form av studiebesök, sång, läxhjälp och andra aktiviteter. Flyktingarna som remitteras till arbetsmarknadskonsulenten ska ta del av dessa insatser om de inte har arbete eller praktik. Närvaron är alltså obligatorisk för Sfi-studerande från Individ- och familjeförvaltningen. 8 Äldre- och omsorgsförvaltningen Denna förvaltning är en samverkanspart då psykiskt funktionshindrade eller äldre med behov av stöd, aktualiseras/är aktuella för ekonomiskt bistånd på Individ- och familjeförvaltningen. Äldre och omsorgsförvaltningens ansvar är funktionshindrade i alla åldrar, (såväl psykiska som fysiska funktionshinder). På förvaltningen finns äldrehandläggare, LSS-handläggare och psykiatrihandläggare. De fattar biståndsbeslut om hemtjänst m fl insatser för äldre och funktionshindrade, LSS-insatser som exempelvis daglig verksamhet och personlig assistent, stöd för psykiskt funktionshindrade såsom boendestöd och sysselsättning, mm. 9 Arbetsprövningen på Ulvsunda Individ- och familjeförvaltningen har ett avtal med Stockholms stads arbetsmarknadstjänster, START. Förvaltningen har 1 årsplats, d v s 4 funktionsutredningar per år. På Ulvsunda finns mångårig erfarenhet av arbetsförmågeutredningar och arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsuppgifter som produktion inom textil, förpackning/montering, kontor, reception, vaktmästeri, data och ett internt café finns att välja mellan. Kontaktperson för detta är samordnaren i mottagningsgruppen. 10. Väntorp Projektet som finansieras med hjälp av mål-3-medel, erbjuder arbetslösa med olika funktionshinder sysselsättning inom miljöhantering, data och kurser. Målet är att bilda ett arbetskooperativ på sikt. Projektet är ett samarbete mellan försäkringskassan Solna- Sundbyberg, Solna och Sundbybergs kommuner samt Studieförbundet Vuxenskolan. Sektionen har möjlighet till 3 platser/placeringar i detta projekt. 11. Stockholm Matchning Stockholm Matchning är en av Stockholms stads många olika insatser för att halvera kostnaderna för socialbidrag. Kista stadsdelsförvaltning driver Stockholm Matchning i samverkan med 15 stadsdelar i Stockholms stad samt Järfälla, Sundbyberg, Solna och Nacka 11

12 kommuner. Stockholm Matchning är ett rekryteringsprojekt där företagens behov av arbetskraft kartläggs, skräddarsydda yrkesutbildningar inom bristyrken anordnas och arbetssökande med socialbidrag matchas mot lediga jobb. Arbetsgivaren står för jobbgarantin. Samordnaren i mottagningsgruppen ingår i rekryteringsarbetet. Likaså är rekryteraren på utbildningsförvaltningens Centrum för Arbete involverad i Stockholm Matchning. Förhållningssätt Socialsekreterarna i försörjningsstödsgruppen arbetar flexibelt utifrån varje individs situation. Man arbetar för att de sökande så snabbt ska kunna få egen försörjning och kunna avslutas. Ett förhållningssätt som präglar verksamheten är klientens eget ansvar och möjlighet att påverka sin situation och vara en aktiv part i ett förändringsarbete. Det innebär att det ställs krav på klientens aktiva medverkan i arbetet mot självförsörjning. Arbetslinjen gäller, d v s aktivitet, jobbsök, sysselsättning i praktik ses som självklara och positiva för individens möjlighet att uppnå självförsörjning på sikt. Detta gäller även för de mottagna flyktingar som saknar arbete. Heltidssysselsättning under introduktionen eftersträvas och krävs av individen om det går att erbjuda i kommunen. Flyktingmottagningen har samtidigt kontakt med många traumatiserade människor. Möjligheter till hälsofrämjande samtal, med klientens egna möjligheter till en förbättrad hälsa i fokus, ges aktivt. Arbetet i Bo-gruppen syftar ytterst till att individen ska kunna leva ett självständigt liv. Bostadslöshet ska med alla tillgängliga medel undvikas och man arbetar mot ett stabilt boende för individen. Centrum för vuxenutbildning, vägledning och arbete har delvis ett annat perspektiv på arbetet med klienterna. Här är självständighet, dvs självförsörjning, arbete eller utbildning, mer långsiktiga mål utifrån individens önskemål men också individens förutsättningar. Konflikter kan uppstå i förhållningssättet till klienten, och vid planering av långsiktiga studier t ex. Individ- och försörjningssektionen ser vid varje bedömning till om behovet av försörjning kan tillgodoses på något annat sätt, t ex genom studiemedel. Målgrupp Individ- och familjeförvaltningens informations- och försörjningssektion har som målgrupp alla boende i Sundbyberg som p g a arbetslöshet eller social problematik inte uppnår en skälig levnadsnivå och som därför söker försörjningsstöd, eller behöver hjälp att hanetera sin ekonomi för att kunna leva ett självständigt liv(förmedlingsmedel). Mottagningsgruppen tar emot nya klienter och kan ha kvar handläggningen då personerna står nära arbetsmarknaden och har möjlighet att få arbete snabbt. Försörjningsgruppen handlägger ekonomiskt bistånd för personer som varit aktuella för försörjningsstöd under en längre tid, eller där behovet bedömts bli längre än 3 månader och där personen inte står nära arbetsmarkanden. Flyktingmottagningen står utöver den ekonomiska handläggningen för introduktionsinsatser till nyanlända flyktingar. Endast flyktinggruppen handlägger flyktingärenden och har uteslutande dessa som målgrupp för sitt arbete. Övriga socialsekreterare i försörjningsgruppen är inriktade på olika klientgrupper, och är kontaktpersoner utåt för samverkan omkring varje grupps särskilda frågor, men har alla slags ärenden trots specialinriktning. 12

13 Metoder Individ- och familjeförvaltningen i Sundbyberg arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv bl a genom att alla tillsvidareanställda socialsekreterare har erbjudits en 2-årig vidareutbildning parallellt med arbetet. Man har även använt externa handledare med systemteoretiskt förhållningssätt. Vidare har några handläggare i försörjningssektionen gått utbildning i motiverande samtal och fler kommer att erbjudas detta framöver. Flyktingmottagandet använder sig av hälsofrämjande metoder i krishanteringssamtal. I samtalen kan problemen normaliseras så att det går att prata om de svåra situationerna. I samtalen lyfter man fram det friska, det som fungerar. Man har metoder för att arbeta med suicidprevention. För att medvetet motverka isolering och utanförskap strävar flyktingmottagningen att tidigt både erbjuda och kräva medverkan i olika aktiviteter i grupp. Arbetsverktyg/arbetssätt Se under beskrivna arbetsgrupper/funktioner. Tidsangivelser Från det att individen lämnat in den skriftliga ansökan, i de flesta fall efter telefonsamtal med socialsekreterare i mottagningen, ska beslut fattas i ärendet inom maximalt 3 veckor. Om behovet bedöms långvarigt bokas ärendet in på nybesök i försörjningsgruppen. Kallelse för deltagande i jobbsöksaktivitet ges redan efter det 1:a telefonsamtalet med mottagningen. Någon tidsgräns för jobbsöksaktiviteten finns inte men då klienten första gången får träffa sin handläggare i försörjningsgruppen, görs planeringen om vidare insatser. På flyktingmottagningen behålls ärendet som längst i 3,5 år efter det att uppehållstillstånd erhållits. Flyktingar som pg a t ex sjukdom eller arbetslöshet inte har blivit självförsörjande under den tiden överförs till andra handläggare i försörjningsgruppen. Individen har kontakt med sin socialsekreterare under den tid man behöver söka försörjningsstöd. Under perioder kan biståndet handläggas i soft-funktionen. I perioder kan olika insatser, t ex kontakt med Centrum för Arbete ges. Ingen av dessa insatser inom kommunen som erbjuds är direkt tidsbegränsade. Bedömning av nyttan av insats, samt varje individs egen inställning ska styra om aktivitet ska erbjudas och hur lång den blir. På de egna praktikverksamheterna samt på Centrum för Arbete ska regelbundna uppföljningsmöten tillsammans med individen ske, som ovan nämnts. Dokumentation Arbetet med klienten och utbetalningar journalförs och administreras i datasystemet Procapita. Handlingar som inkommer i ett ärende, och utdrag avseende grundutredning, sparas i pappersakter. 13

14 Samverkan Samverkan mellan sektioner, förvaltningarna och med andra parter finns i olika former där en vardagssamverkan på handläggarnivå är den vanligaste. Det finns även samverkansgrupper för olika målgrupper. (Se under varje arbetsgrupp/funktion). Ytterligare organiserad samverkan finns, se punkt 6 i flödesschemat, här nedan beskriven: 6 FRIS: För rehabilitering i samverkan FRIS är namnet på den lokala fyrpartssamverkan kring arbetsinriktad rehabilitering som sker mellan myndigheter i Solna och Sundbyberg. Det finns en ledningsgrupp, en koordinator anställd på halvtid gemensamt av myndigheterna, och en handläggargrupp dit individer kan remitteras. Verksamheten bedrivs genom årliga överenskommelser om samverkan. Verksamhetsplan 2006, bilaga. Ledningsgruppen träffas 1 g/månad. Det gör även handläggargruppen för bedömning och diskussion av individärenden. Remittering sker till koordinatorn som bereder samverkansmötena. Ärenden från samtliga myndigheter kan remitteras till FRIS, förutsatt att individen får sin försörjning via myndigheterna och godkänner remittering. Samverkansgruppen beslutar gemensamt om resurser som ställts till förfogande för samverkansarbetet genom särskild överenskommelse. (Samverkansmodell Bilaga) Brukarperspektiv Brukarens rättssäkerhet är ett ledord inom mottagnings- och försörjningssektionen på individoch familjeförvaltningen, liksom tillgänglighet och service. Rutiner för klagomålshantering finns. Enligt kvalitetsdokument som sektionen sammanställt år 2000 finns följande mål för verksamheten, vilket kan uppfattas som viktiga mål ur ett brukarperspektiv: Trygghet (innebär tydlig information, prövning av rätt till bistånd, rättssäkerhet, kontinuitet och säkerhet i klientperspektivet) Respekt (Värna om sekretess och klienters integritet) Stöd till förändring (Aktivt ansvar, delaktighet och inflytande) Jämställdhetsperspektiv Kommunens förvaltningar har jämställdhetsplaner då det gäller den egna personalen. Inget skriftligt finns angående klientarbetet. Brukarna möter i Sundbyberg en mottagnings- och försörjningssektion som till 86 % består av kvinnor. Förbättringsområden Mer tid för klienterna, på gång som mål under flera år, tycks dock svårt att genomföra, administrativa jobbet tar över. Arbetsmarknadsfrågorna; fokus försämrat efter nedläggningen av IFO:s arbetsmarknadssektion T ex tar utbildningsförvaltningen inte emot alla arbetssökande från IFO. De har kö och prioriterar de med avtal från AF, och de med 14

15 större egna resurser. Sfi-gruppen aktuella för ekonomiskt bistånd kan inte prioriteras för praktik eller andra insatser. Listning av i Sundbyberg gjorda rapporter, kartläggningar, utredningar, aktuella för klientgruppen som erhåller ekonomiskt bistånd: Kvalitetsdokumentet Kompetensutvecklingsprojektet, 2002 Britt-Louise Thorbergs utredning Ett generöst och humant flyktingmottagande i Sbg 2002 Kommunstyrelsens inriktning i utformandet av Sfi 2002 Utredningen: Mångfald är en styrka 2002 Flyktinggruppens arbete: Utredning om flyktingmottagningen 2003 Kartläggning av klienter gjord -98 Britt- Louise kartläggning av klienter 2001 LAP Sundbyberg 2001 Christer Haldelius utredning om vår förvaltning 2005 Mm.mm? 15

2006-05-02. \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc

2006-05-02. \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc 2006-05-02 \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc EKONOMI Förhållningssätt Ser på klienten som vuxna individer med eget ansvar

Läs mer

Invånarantal: 33 989 (1 nov 2005) Utrikes födda: ( 2004-12-31 källa RTK inkl de födda i 21 % Sverige med utländskt medborgarskap) (2004 SCB) 20 %

Invånarantal: 33 989 (1 nov 2005) Utrikes födda: ( 2004-12-31 källa RTK inkl de födda i 21 % Sverige med utländskt medborgarskap) (2004 SCB) 20 % Nulägesbeskrivning Sundbyberg april 2006 Invånarantal: 33 989 (1 nov 2005) Storlek: 8,9 kvm Utrikes födda: ( 2004-12-31 källa RTK inkl de födda i 21 % Sverige med utländskt medborgarskap) (2004 SCB) 20

Läs mer

Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD

Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD 1. Mottagningsgruppen/ekonomigruppen Mottagningsgruppen Allmänheten kan kontakta mottagningsgruppen för rådgiving och hänvisning samt för information

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan medarbetare på mottagningsfunktionerna

Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan medarbetare på mottagningsfunktionerna Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan medarbetare på mottagningsfunktionerna Norra Latin den 6 september 2007 Sammanställning av detta dokument: Projektledarna i KNUT samt Lena Rogeland, processcoach

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten, AME. Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan arbetsmarknadsenheterna

Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan arbetsmarknadsenheterna Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan arbetsmarknadsenheterna 1 juni, 2007 i Sunnan, Solna Underlag inför dagen: Beskrivningar av insatser i respektive kommun, sammanställt av projektledarna. Be

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

En brukarundersökning är planerad tillsammans med Nacka kommun.

En brukarundersökning är planerad tillsammans med Nacka kommun. Järfälla Socialtjänsten i Järfälla står inför en större omorganisation. Vi kommer att gå från en uppdragsstyrd till en anslagsstyrd verksamhet. Mycket energi går i nuläget åt till detta. Det som sker parallellt

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Vetlanda kommun Socialförvaltningen 2005-10-03 Sida 1 (4) Lokal överenskommelse Bakgrund I april 2001 träffades en överenskommelse mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket,

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

Rutinbeskrivning till arbetslivsinriktad rehabilitering

Rutinbeskrivning till arbetslivsinriktad rehabilitering SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJEOMSORG SID 1 (5) 2011-10-12 Handläggare: Kibebe Tsehai Telefon: 08 508 15 327 Rutinbeskrivning till arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år.

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år. Tommy Berglund Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar 18-24 år. Inledning Arbetsförmedlingens egen återrapportering 2013 visar att

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm

Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DNR 004-352/07 SID 1 (5) 2007-07-12 Handläggare: Anders Anagrius Telefon: 508 03 427 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm

Läs mer

Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning

Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning Individ med ekonomiskt bistånd uppger/eller kan inte delta i planerade aktiviteter helt/delvis på grund av sjukdom* 1 Numreringen i flödesschemat följer inte någon

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

Kartläggning Ekonomiskt bistånd

Kartläggning Ekonomiskt bistånd 2014-05-26 Handläggare Kerstin Wigert Socialkontoret/Arbete och försörjning Kartläggning Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 januari 31mars, 2012, 2013 och 2014 Orsak i % 2010 2011 2012 2013 2014 Arbetslöshet

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-14 SN-/4901.710 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Redovisning av verksamhet med personliga ombud år Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Samverkansparters Kvinnojouren, försörjningsstöd, jobbcenter, uppdragsenheten, socialkonsulenterna, socialjouren

Samverkansparters Kvinnojouren, försörjningsstöd, jobbcenter, uppdragsenheten, socialkonsulenterna, socialjouren Mottagningsgruppen Mottagningsgruppen tar emot alla typer av ärenden som är nya eller avslutas för mer än fyra månader sedan. En stor del av arbetet handlar om anmälningar och ansökningar som rör barn,

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

stans stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN B IDRAG & V UXENSTÖD Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2005

stans stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN B IDRAG & V UXENSTÖD Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2005 Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN B IDRAG & V UXENSTÖD T JÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2006-03-07 DNR 502-73/2006 SDN 2006-03-30 Handläggare: Ann-Charlotte Modigh och Kerstin Larsson Tfn:

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN

RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN 2014-11-10 Anne-Maj Tilling UPPDRAGET - Gå igenom samtliga beslut om ekonomiskt bistånd. - Återkoppla till respektive handläggare. -

Läs mer

FÖRSTUDIE - ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

FÖRSTUDIE - ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJEOMSORG SID 1 (7) 2011-10-12 Handläggare: Kibebe Tsehai Telefon: 08 508 15 327 FÖRSTUDIE - ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING Beskrivning

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund FRÅN KAOS TILL KAOSAM - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund Kort bakgrund. Lunds kommun 119 000 invånare Ca. 1000 hushåll per månad, knappt 1,6 % av befolkningen får försörjningsstöd Hög andel får försörjningsstöd

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

1999-2009. AME egen enhet 1999

1999-2009. AME egen enhet 1999 1999-2009 AME egen enhet 1999 Kommunskiss SOCIALFÖRVALTNINGENS ORGANISATION fr o m 1/3 2010 Entrepenader Skönviksgårdens särskilda boende Söderby gärde gruppbostad (77.an) Söderby gärde gruppbostad (123.an)

Läs mer

Vad gör socialförvaltningen här???

Vad gör socialförvaltningen här??? Vad gör socialförvaltningen här??? Organisation Socialchef Administration, ekonomi och personal Avdelningen för försörjningsinsatser IFO avdelning1 IFO avdelning 2 Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

_ ê ç ã ã ~ = ë í ~ Ç ë Ç É ä ë Ñ ê î ~ ä í å á å Ö = Vårdkedja för personer med tungt missbruk

_ ê ç ã ã ~ = ë í ~ Ç ë Ç É ä ë Ñ ê î ~ ä í å á å Ö = Vårdkedja för personer med tungt missbruk Individ- och familjeomsorgen _ ê ç ã ã ~ = ë í ~ Ç ë Ç É ä ë Ñ ê î ~ ä í å á å Ö = Handläggare: Berit Heidenfors Tfn 08-508 06 221 qà åëíéìíä í~åçé= páç~å=n=~î=r= ========================================

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Rapport 2007:67 Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Länsstyrelsens granskning av hur barnperspektivet fått genomslag i handläggningen av ekonomiskt bistånd och i

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna ENHETEN FÖR VUXNA Sid 1 (5) Giltig 2016 - Inom enheten för vuxna utreder och föreslår vi insatser för dig som ansöker om ekonomiskt bistånd, socialpsykiatriska insatser, söker stöd för våld i nära relationer

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL

VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL 1 VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL 1 Informera kommuninvånarna om socialtjänstens stöd för barn, unga och vuxna Information om socialtjänstens

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-11-19 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäck stadsdelsnämnd 2014-12-18

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Äldreomsorgsavdelningen Marja Niemi tfn 508 04 560 Dnr - - 2005 Sammanträde 29 november 2005 Tjänsteutlåtande 11 november 2005 1 ( ) Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Inrättande av Jobbtorg i Stockholm

Inrättande av Jobbtorg i Stockholm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG DNR 006-35-07 SID 1 (7) 2007-08-30 Handläggare: Siv Lundgren Telefon: 08-508 13 185 Till Södermalms stadsdelsnämnd Inrättande av Jobbtorg i Stockholm Förslag

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten. Chef Bidrag & Vuxenstöd

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten. Chef Bidrag & Vuxenstöd Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson Tfn: 08-508 12 305 Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2003-12-19 SDN 2004-01-22 Dnr 502-495/2003 ordningsnummer

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008

Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (9) Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008 Bakgrund Den vanligaste orsaken till att människor kommer

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Tyresö

Mottagande av flyktingar i Tyresö TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 2014-03-05 1 (8) Diarienr: 2014/GAN 0029 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Mottagande av flyktingar i Tyresö Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Utvecklingsområde 2 Hälsa Hälsofrämjande introduktion för asylsökande, flyktingar och andra nyanlända 1 Mål Definiera strategiska faktorer

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-11-26 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-12-16 Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning Förslag till

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Stockholms län Samverkan i missbrukar- och beroendevården

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID OCH FAMILJ ALL-TEAMET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-05-29 Handläggare: Gunnel Öhrming Telefon: 08-50803203 Gudrun Johansson Telefon: 08-508

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer