KNUT - Flödesschema Sundbyberg KLIENTENS VÄG FAS II. Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KNUT - Flödesschema Sundbyberg 2006 - KLIENTENS VÄG 2006-08-22 FAS II. Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet"

Transkript

1 FAS II Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet 1

2 Innehåll: 1. Flödesschema 2. Beskrivning av verksamheter/funktioner i flödesschemat 3. Förhållningssätt 4. Målgrupp 5. Metoder 6. Arbetsverktyg/arbetssätt 7. Tidsangivelser 8. Dokumentation 9. Samverkan 10. Brukarperspektiv 11. Jämställdhetsperspektiv 12. Förbättringsområden 13. Bilagor: Rutinhandbok Praxis Diverse mallar och blanketter Utredningar Policys etc som har med vår verksamhet att göra. 2

3 Invånare söker själva via telefonmottagning eller i reception (=jourbesök). Flyktingar söker själva via rec. eller remitteras via avier från Migrationsverket. Socialtjänsten finns på: Individ- och familjeförvaltningen Remiss kan även komma via socialjour, kvinnojour, sjukhus, andra förvaltningar etc. Utbildningsförvaltning, 7 1. Reception - och 2. Mottagningsgrupp: Utredning om rätt till bistånd samt en första bedömning av vilka andra insatser som ev. behövs. Ärenden bokas in till försörjningsgruppen eller handhas i mottagningen. Ä-O-förvaltningen, 8 Vägledning 7a Centrum för arbete 7b Funktioner som handhar ärenden från båda grupperna: Soft-funktioner 2 b Hushållsek.rådgivning/ Skuldsanering (2d) 2.a.Mott.grupp har egen jobbsökaraktivitet må-to 9-10.oo Hemterapeut 4c Resursteamet 4b SFI/ Vuxenutbildning 7c Stockholm Matchningsamarbetet 11 Utredning och handläggning av boendefrågor (2 c) Försörjningsgrupp (3): -Arbetslösa (3a) -Missbruk(3b) -Psykiatri(3c) -Flykting (3d) -Långvarigt ek bistånd(3e) - Förmedlingsmedel (3f) Steget 5e Familjesektionen (4) Vuxensektion (5) Vasabo 5d Arbetsträning: Ängsknuten 5a Tröskeln 5c Kronofogdemyndigheten Bostadsföretag, tex det kommunala FÖRVALTAREN Fyrpartssamverkan FRIS-gruppen 6 Projekt: Väntorp, 3 platser, 10 Ulvsunda 2 platser/år 9 Arbetsträning: Jobbcentralen 5b Arbetsförmedling Försäkringskassan Primärvården Psykiatriska mottagningen Siffror = Verksamheter eller funktioner beskrivna i kartläggningen. Fyrkanter= Organisationer: Förvaltningar, avdelningar, sektioner. Cirklar= Mer funktioner Pilar= Dit klienter kan söka, remitteras. Om pil ut i tomma intet = avslutat ärende/självförsörjning Linje= Organisatorisk länk finns, t ex samma förvaltning etc.

4 Beskrivning av klientens väg vid kontakt med socialtjänsten p g a försörjningsstödsansökan Invånare söker ekonomiskt bistånd via telefon, remittering, eller jourbesök. Utredning av ekonomiskt bistånd Bedömning av insatser Handläggning i försörjningsgruppen Andra insatser, remitteringar, samverkan. Inom förvaltningen, inom kommunen, andra samverkansparter, eller intressenter. Avslut Vad görs och hur inom varje arbetsgrupp eller funktion? 1. Receptionen: Består av 1 receptionist samt en OSA-anställd. Öppettider: 9-12, må to, 9-12, fr Tar emot bokade besök på plan 5 och 7, ringer till handläggaren att klienten har kommit. Jourbesök Vidtalar aktuell handläggare eller den som har jouren. Tar emot och hjälper till med ansökningsförfarandet, ansökan till försörjningsstödsgruppen och till mottagningsgruppen. När nya sökanden lämnat in sina handlingar aktualiserar receptionen den sökande i datasystemet Procapita. Här görs också kontroller i SPAR, bolagsregistret och bilregistret i samtliga ärenden. Receptionen gör i ordning en akt som sedan lämnas till samordnaren i mottagningsgruppen. Receptionen hjälper till i överklagningsärenden. 2. Mottagningsgruppen. Gruppen består av 1 samordnare 4 socialsekreterare 1 administrativ handläggare 1 utredare och en handläggare för bo-frågor 1 receptionist samt OSA-anställd. Telefonmottagningen tar emot alla nya ärenden gällande ansökningar om försörjningsstöd. Telefonmottagning är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar kl Under telefontiden gör handläggaren en kartläggning vad gäller den sökandes familjeförhållande, bostad, sysselsättning och försörjning. Gruppen har tillgång till KIR, SPAR, bolagsregistret och bilregistret. Siffror = Verksamheter eller funktioner beskrivna i kartläggningen. Fyrkanter= Organisationer: Förvaltningar, avdelningar, sektioner. Cirklar= Mer funktioner Pilar= Dit klienter kan söka, remitteras. Om pil ut i tomma intet = avslutat ärende/självförsörjning Linje= Organisatorisk länk finns, t ex samma förvaltning etc.

5 Efter telefontiden skrivs ett s.k. intake. Intake beskriver den sökande och dess situation. Ansökningshandlingar skickas till den sökande samt lista på de handlingar som begärs in. Intake sparas i en pärm i receptionen. Mottagningen i har intake-möten två gånger per vecka, en timme per gång. Samordnaren fördelar ärendena till handläggarna. Handläggarna gör sedan en noggrann utredning, bedömning och fattar beslut om försörjningsstöd. Den skriftliga utredningen sändes till den sökande. Ärenden som ser ut att kunna bli långvariga bokas in på nybesök hos en handläggare i försörjningsgruppen. Kortvariga ärenden handläggs i mottagningsgruppen. Mottagningsgruppen har jour varje dag. Ett turordningsschema där alla socialsekreterare och samordnaren delar på jourtiden finns. Jouren tar emot alla akuta ärenden. Oftast handlar det om personer som saknar bostad och pengar. Även misshandlade kvinnor som är i behov av skyddat boende kommer till jouren. I bo-frågorna samarbetar man med Bo-gruppen, se punkt 2c. 2a. Jobbsöket Mottagningsgruppen har också en jobbsökaraktivitet som pågår måndag till torsdag kl Dit kallas personer som är arbetssökande och ansöker om försörjningsstöd. På jobbsökaraktiviteten har man tillgång till dator och kan skriva jobbansökningar. De arbetssökande får också råd och stöd i sitt arbetssökande. De personer som bedöms ligga nära arbetsmarknaden kan gå i jobbsökaraktiviteten en längre tid och då handlägger mottagningsgruppen deras ansökan om försörjningsstöd. Samordnaren i mottagningsgruppen fungerar som kontaktperson gentemot arbetsförmedlingen, Bromma rehab med arbetsprövningssplatser, utbildningsförvaltningens avdelning för vägledning, arbete och vuxenutbildning, samt gentemot vuxensektionens avdelningar för arbetsträning/praktik, (Ängsknuten och Jobbcentralen) och kommunsamarbetet Stockholm matchning, beskrivet under punkt 11. Ytterligare en av socialsekreterarna i mottagningsgruppen är inriktad mot frågor om arbetsmarknad. Tillsammans med samordnaren är hon även kontaktperson och håller i arbetet med offentligt skyddat anställda. Sundbyberg har ett avtal med Arbetsförmedlingen om 36 sådana platser (OSA-anställningar). 2b. Soft-funktionen. 1 administrativ handläggartjänst är tillgänglig för mottagningen. Hon handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd till tandvård och glasögon och fungerar också som SOFThandläggare åt sökanden som går i jobbsökaraktiviteten. För försörjningsgruppen finns 1 biståndshandläggare som handhar hela det ekonomiska biståndet i löpande ärenden, där socialsekreteraren har det övergripande ansvaret för insatser mm. Tillsammans med övrig administrativ personal stöttar man socialsekreterarna med div. andra administrativa uppgifter. 2c. Bo-gruppen. En utredare med juristkompetens och en handläggare arbetar med boendefrågor tillsammans i olika konstellationer av arbetsgrupper/samverkansgrupper med den egna sektionen, vuxensektion och barn- och ungdomssektionen, bostadsföretag, äldre- och omsorgsförvaltningen, kronofogdemyndighet m fl. Problem/frågor som vräkningar, betalningsföreläggande, bostadslöshet, byte av lägenhet, saneringsärenden, boende-kedja för missbrukare, hamnar direkt, via mottagningsgrupp, via försörjningsgrupp eller via 5

6 samverkanspart hos Bo-gruppen. Att ordna tillfälligt boende är dock en uppgift för socialsekreterarna. Individ- och familjeförvaltningen har i dagsläget 125 sociala kontrakt. Sedan flera år arbetar man aktivt för att människor ska kunna få egna hyreskontrakt. Målet är att få ner antalet sociala lägenheter till 100 st. Boendekedja finns upparbetad för vuxensektionens klienter och handläggarna i Bo-gruppen arbetar då nära vuxensektionens handläggare. Bo-gruppen tillhör organisatoriskt mottagningsgruppen. 2d. Hushållsekonomisk rådgivning och skuldsanering Skuldsanering och hushållsekonomisk rådgivning erbjuds i individärenden i båda grupperna på sektionen, men budgetrådgivaren tar även emot besök från allmänheten. I aktuella ärenden kan hon göra hembesök tillsammans med socialsekreteraren, eller annan i arbetsgruppen, t ex vid ett första möte. Tillsammans med en medarbetare från verksamheten för arbetssökande hålls Öppet hus på biblioteket en eftermiddag/v om ekonomiska frågor. Denna tjänst finns i försörjningsgruppen. 3. Försörjningsgruppen 4, 75 socialsekreterartjänster Försörjningsgruppen utreder rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen och samverkar med andra instanser i det dagliga arbetet med sikte mot klientens självförsörjning. Vid nybesök ges och tas emot information och en planering görs tillsammans. FOU-Nordvästs blankett för arbetsplan används vid 1:a besöket. Hur ofta man sedan träffas är olika beroende på individens behov och tillgång på tid hos socialsekreteraren. Socialsekreterarna har telefontider må, ti, to, fre kl Den som för dagen har jour finns tillgänglig och svarar i försörjningsgruppens mobiltelefon. På onsdagar är det ärendedragningar. Remittering/samarbete/samverkan sker med försäkringskassa, arbetsförmedling, primärvård, psykiatri, Beroendecentrum Nord eller andra mottagningar inom landstinget. Samverkan sker via samverkansgruppen FRIS, eller i form av direktsamverkan mellan handläggare, eller via de utsedda kontaktpersonerna som träffas regelbundet. Samordnaren i försörjningsgruppen håller 1 g/v i ärendedragningar samt tillsammans med sektionschef i metoddiskussionsmöte 1 g/månad. Hon står för intake-möten 2 ggr/vecka för nya ärenden. Samordnaren ansvarar för praxisfrågor, (det finns en praxisgrupp) och uppdaterar riktlinjer/rutinhandboken. Varje halvår gör hon ärendeinventering med socialsekreterare och administrativa handläggare. Samordnaren kan fungera som medhandläggare i samverkansärenden, hyresskuldsärenden, övriga komplicerade ärenden (som t ex bedrägeriärenden). Samordnaren i försörjningsgruppen är representant i det lokala FoU-rådet samt i 4-partssamverkansmöten 1 g/månad. 3a. Socialsekreterare inriktad mot arbetslösa klienter 1 socialsekreterare är inriktad på arbetslöshetsproblematik. Planering av arbetssätt och metoder är under utvecklande. I någon form ska man kunna erbjuda jobbsökaraktiviteter några dagar i veckan som även fungerar som ett verktyg för utredning av klientens behov. Eftersom förvaltningens arbetsmarknadssektion lades ner 2005 och splittrades upp i en del som övergick till utbildningsförvaltningen, och en del som integrerades med mottagnings- och försörjningssektionen, har man inte kommit igång med verksamhet ännu. Integreringen sammanföll i tiden med en stor omorganisation där tjänster även drogs in. (Se bilaga översyn av förvaltningen höst 2005) 6

7 3b. Socialsekreterare inriktad mot klienter med beroendeproblematik Två socialsekreterare jobbar mest med klienter med missbruksproblem. De träffar vuxensektionen 1 g/månad för diskussioner om ärendehandläggning mm samt samarbetar både via gemensamma träffar eller i trepartssamtal med Beroendecentrum Nord. En av socialsekreterarna här är kontaktperson gentemot vuxensektionens projekt för hemlösa. (Se beskrivning nedan). 3c. Socialsekreterare inriktade mot psykiatriärenden. Två socialsekreterare är tillsammans med äldreomsorgsförvaltningens psykiatrihandläggare kontaktpersoner gentemot landstingets Centrummottagning samt Kronans allmänpsykiatriska mottagning. Med Centrummottagningen i Solna (psykospatienter) finns en samverkan då det gäller allt från vård och behandling, boende, kontaktpersoner, sysselsättning, boendestöd mm. Ofta har de klienter man samverkar om här sjukersättning under lång tid. Gentemot Kronans allmänpsykiatriska mottagning kommer ofta frågor kring rehabiliteringsplan, läkarkontakt, prognos, behov av ytterligare insatser från annan instans upp. 3d. Flyktingmottagning. Flyktingmottagningen är en funktion inom mottagnings- och ekonomisektionen och finns inom försörjningsgruppen. Med flyktingfrågor och bistånd arbetar 1 flyktingsekreterare 1 flyktingassistent, samt i dagsläget 2 administrativa handläggare som handlägger försörjningsstödet. Flyktingen kommer till Sundbyberg antingen via avisering från migrationsverket, eller egen direktkontakt via receptionen. Nybesök bokas med tolk till flyktingsekreterare eller flyktingassistent. På nybesöket görs en bakgrundskartläggning/utredning. Information ges om allt flyktingen bör göra som ny invånare med uppehållstillstånd (enligt checklista). Kontakta SFI, arbetsförmedling, hälsofrågor, barnens skolgång etc. Introduktionsplanering görs tillsammans med kontaktperson på Sfi samt kontaktperson på arbetsförmedlingen. Flyktingen informeras om obligatoriska träffar för samhällsinformation varje vecka. Dessa drivs och planeras av flyktingssekreterare och assistent och är förlagda till lokaler på Ängsknuten, se nedan. Introduktionen består av svenskstudier/samhällsinformation och diskussionsgrupper. Ansvaret för praktikplaceringar har under en tid legat på arbetsförmedlingen, men de har inte kunnat erbjuda praktik. I det lagförslag gällande Sfi som förhoppningsvis skall träda ikraft 1/ står att kommunen i samarbete med arbetsförmedlingen skall verka för att utbildning i svenska för invandrare kan kombineras med andra aktiviteter såsom: - arbetslivsorientering - validering - praktik, eller 7

8 - annan utbildning. Det är oklart på de olika förvaltningarna hur detta ska göras om lagförslaget tas. Redan nu finns möjlighet att aktualiseras för praktikplacering genom kontakt med arbetsmarknadskonsulenten på Centrum för Arbete, samt möjlighet till gruppaktiviteter och läxhjälp, se nedan. Fr o m 5 juni 2006 ska alla de som omfattas av introduktionen, ha sysselsättning på heltid. Efter utredning om behov av ekonomiskt bistånd, som sköts av flyktingsekreteraren eller flyktingassistenten, sköts det löpande ekonomiska biståndet av den administrativa handläggaren. Utöver samverkan för SFI, praktik, arbetsförmedling ska flyktingssekreteraren ha regelbundna träffar med de skolor som har flyktingbarn, vårdcentralerna, samt delta på flyktingträffar i länet etc. Ett upparbetat samarbete finns även med Kris- och traumacenter på Danderyds sjukhus samt med Röda Korsets center för tortyrskadade. Boendeproblematiken i klientgrupper gör att mycket tid läggs ner på information om kommunens möjligheter att hjälpa till med boende. Så fort flyktingen blir självförsörjande genom arbete, ev. på sidan av svenskstudierna, avslutas det ekonomiska ärendet. Introduktionen är dock öppen för alla mottagna flyktingar, även de som redan från början är självförsörjande. 3e. Funktionen: Mer omfattande utredning En socialsekreterartjänst i sektionen är idag specialiserad på att djuputreda långvariga försörjningsstödsärenden utifrån specifika frågeställningar. Det kan t ex gälla personer med långa sjukskrivningsperioder, återkommande arbetslöshet varvat med sjukskrivningar och/eller diffusa medicinska eller psykiska svårigheter, misstankar om missbruk osv. Den fördjupade utredningens syfte är att gå igenom vilka insatser Individ- och familjeförvaltningen gjort under åren, vad som har fungerat, vilka resurser och hinder som finns hos individen samt förslag till fortsatt handläggning av ärendet. Genomgången och återkopplingen av dessa ärenden sker tillsammans med handläggare och samordnare. I samband med den ärendeinventering som görs med handläggarna kan nya ärenden för djuputredning initieras. I denna funktion ingår också regelbundna träffar med handläggare på Försäkringskassan, i sjukersättningsärenden, dit övriga socialsekreterare i sektionen kan förmedla frågor. 3f. Förmedlingsmedel. Två halvtidspersonal arbetar med förmedling av egna medel, eller bistånd i många skiftande situationer. Det kan handla om personer med pension som ej klarar att själv ta hand om sina pengar, men även om barnfamiljer som har hamnat i kriser av olika slag, och inte längre har kontroll över sin ekonomi. Från mottagningsgruppen kan t ex individer med hyresskuldsärenden få hjälp att lägga upp sin ekonomi. Samarbete sker även med budgetrådgivare, bo-gruppen, vuxensektion och enskilda handläggare på andra sektioner. 4. Familjesektionen. Personer/familjer som är aktuella för ekonomiskt bistånd kan efterfråga kontakt med barnoch ungdomsgrupperna inom socialtjänsten, eller redan vara aktuella där. Likaså kan det vara aktuellt med en regelrätt anmälan för utredning av nödvändiga insatser gällande barnets/ungdomens situation i hemmet. Samtliga kontaktvägar mellan sektionerna går via samordnarna. Inom sektionen finns flera funktioner utöver utredningsarbetet. Resursteamet, 4b, arbetar med familjebehandling och stöd till familjer och enskilda. En hemterapeut, 4c, är 8

9 anställd för att arbeta med människor i hemmiljö, eller i olika aktiviteter såsom grupper för ensamstående mammor. 5. Vuxensektionen Hit remitteras personer som medgivit beroendeproblematik av något slag. Många personer med försörjningsstöd är även sedan lång tid kända missbrukare och har redan en långvarig kontakt med vuxensektionen alt. har haft detta. På vuxensektionen görs en utredning om problematik och behov av insats. Om personer med försörjningsstöd vill/behöver ha hjälp med sitt beroende erbjuds eller hänvisas till kontakt med landstingets beroendecentrum, som erbjuder medicinsk behandling, stöd och drogkontroller. Annan behandling erbjuds i första hand i form av öppenvårdsinsatser. Vuxensektionen har följande insatser i öppenvård: Return, öppenvårdsprogrammet, 2 ggr/v med löpande intag. Här finns kopplat till programmet möjlighet till individuella samtal, och anhöriggrupp. Självhjälpsgrupper. 3 ggr/v i kommunens lokaler, med visst bistånd av personal. Grupperna fungerar ungefär som NA/AA-grupper. Vuxensektionen hjälper även till att hitta plats på av landstinget finansierad behandling, t ex på Maria beroendecentrum AB. Sällan köps platser fån privata behandlingsalternativ, men det förekommer. Socialtjänsten i Sundbyberg och Solna driver tillsammans med RIA Tröskeln, 5c, en dagverksamhet för missbrukare. Här finns möjlighet att komma och äta frukost, fika, tvätta, umgås och aktivera sig. Kopplat till vuxensektionen finns f n två projekt som finansieras av Länsstyrelsen. Dels projektet Vasabo, 5d, där 6 boenden med stöd erbjuds åt personer med komplexa vårdbehov, dvs personer med både missbruk och psykiatrisk problematik. Nyligen har projektet Steget, 5e, startat som jobbar uppsökande med hemlösa missbrukare som vill ändra sin situation och där aktiviteter, stödkontakt och boende kan erbjudas. I vuxensektionen finns möjlighet för personer med försörjningsstöd att arbetsträna. Dessa verksamheter beskrivna nedan kan användas både av arbetslösa klienter som behöver erfarenhet, aktivering etc, för att få en bättre plattform för sitt arbetssökande, men även av långvarigt arbetslösa p g a olika problematik. 5a. Ängsknuten. Ängsknuten är en verksamhet inriktad på att kunna ta emot socialtjänstens arbetslösa klienter för olika form av aktivering/praktik/arbetsträning. Arbetsuppgifter som erbjuds är t ex caféverksamhet; bakning, försäljning, inköp. Städning på plats eller på olika uppdrag inom förvaltningen. Tvätteri som servar vissa hemtjänstcentraler. Textilverkstad, tryckeri samt insamlingsverksamhet till kommunens vänort. Varje socialsekreterare aktualiserar själv sitt ärende genom att ta kontakt med arbetsledaren. Ofta kan ett trepartssamtal genomföras på plats. Placering görs om det just då finns passande arbetsuppgifter. Arbetsledaren kan säga nej även utifrån hur personen verkar kunna klara av placering. Socialsekreteraren bedömer omfattning och tidsperspektiv i samråd med klienten och är den som har uppföljningsansvaret. De gör tillsammans en handlingsplan omkring vilket syfte och mål placeringen har, samt hur insatsen kan följas upp med andra åtgärder. Kommunens verksamheter ska ses som ett 1:a steg ut mot arbete. Inskrivningsunderlag görs 9

10 vid inskrivning och närvarorapporter ska skickas varje månad till socialsekreteraren. (Bilagor) 5b. Jobbcentralen. Jobbcentralen är ytterligare en av kommunens verksamheter för arbetsträning. På jobbcentralen erbjuds arbetsuppgifter såsom snickeri- och andra verkstadsuppgifter, flytthjälp, transporter, måleri, utearbete samt mycket mer. Kontakt tas med de två arbetsledarna på samma sätt som på Ängsknuten och socialsekreteraren har även här planerings-/uppföljningsoch kontaktansvar gentemot klienten. 7 Utbildningsförvaltningen Under 2005 pågick en process att överföra arbetsmarknadsfrågorna inom socialtjänsten till utbildningsförvaltningen. Gemensamt under en förvaltning finns nu sedan januari 2006 frågorna och verksamheterna kring vuxenutbildning, Sfi och olika insatser för kommunens arbetssökande. En uppdelning har gjorts där utbildningsförvaltning ska arbeta med personer som står närmare arbetsmarknaden och socialtjänsten ska ha kvar ansvaret för personer som har svårare problematik. 7a Centrum för Vägledning Tre vägledare finns på förvaltningen för att vägleda kommunens invånare då behov finns av att diskutera yrkesval/väg, studier eller studieplan. Socialtjänstens arbetslösa klienter eller mottagna flyktingar kan hänvisas till vägledare på utbildningsförvaltningen. 7b Centrum för Arbete Personal med olika kompetens finns för att stödja personer som vill komma ut i arbete och få en fast förankring på arbetsmarknaden. En handledare arbetar inom Aktivitetscenter med dataträning och jobbsök, stöd och praktisk hjälp på olika sätt. Tillsammans med en arbetsmarknadskonsulent (socionom) erbjuds fasta tider för jobbsök två halvdagar/ veckan. Arbetsmarknadskonsulenten är den som mottar remisser från socialsekreterare och flyktingmottagning för jobbsök och praktikmöjligheter. Arbetsmarknadskonsulenten presenterar sin verksamhet ute i varje SFI-klass. De som har rätt nivå språkmässigt och klarar en praktik kan få hjälp vidare. En anställd näringslivssamordnare är specialiserad just för kontakt med arbetsgivare för arbete eller praktikplaceringar och samarbetar med arbetsmarknadskonsulenten. På centret finns även en ungdomsvägledare som arbetar främst med arbetslösa år utan kontakt med andra myndigheter. Denna grupp söks upp och en individuell stödkontakt kan ta sin början. Kontakten kan leda till en praktik, aktualisering på AF eller utbildning t ex. Samme vägledare har även ansvaret för kommunal praktik för ungdom (KUP år), utvecklingsgarantin,( UG år) samt platser för ungdomstjänst. (Ungdomstjänst är en tilläggspåföljd som kan dömas ut till tonåringar som samtidigt får vård inom socialtjänsten). 10

11 7c Centrum för vuxenutbildning inkl. SFI Vuxenutbildning erbjuds i samma lokaler som ovanstående verksamheter. I Sundbyberg erbjuds distansutbildning via datorer, vissa kurser är lärarledda kurser med utökad handledningstid. Studier kan alltså bedrivas flexibelt både hemifrån eller vid en datorplats på skolan. SFI-kurser startar flera gånger om året och erbjuds förmiddagar, eftermiddagar samt kvällar. Dagtidskurserna ges på 15 t/v. Väljer man kvällskurs sker undervisning två kvällar/v. Möjlighet kan finnas att kombinera SFI med kurser på grundläggande nivå. Sedan maj 2006 finns två plusjobbare i tjänst för möjlighet för SFI-studerande att träna sin svenska på alternativa sätt, i form av studiebesök, sång, läxhjälp och andra aktiviteter. Flyktingarna som remitteras till arbetsmarknadskonsulenten ska ta del av dessa insatser om de inte har arbete eller praktik. Närvaron är alltså obligatorisk för Sfi-studerande från Individ- och familjeförvaltningen. 8 Äldre- och omsorgsförvaltningen Denna förvaltning är en samverkanspart då psykiskt funktionshindrade eller äldre med behov av stöd, aktualiseras/är aktuella för ekonomiskt bistånd på Individ- och familjeförvaltningen. Äldre och omsorgsförvaltningens ansvar är funktionshindrade i alla åldrar, (såväl psykiska som fysiska funktionshinder). På förvaltningen finns äldrehandläggare, LSS-handläggare och psykiatrihandläggare. De fattar biståndsbeslut om hemtjänst m fl insatser för äldre och funktionshindrade, LSS-insatser som exempelvis daglig verksamhet och personlig assistent, stöd för psykiskt funktionshindrade såsom boendestöd och sysselsättning, mm. 9 Arbetsprövningen på Ulvsunda Individ- och familjeförvaltningen har ett avtal med Stockholms stads arbetsmarknadstjänster, START. Förvaltningen har 1 årsplats, d v s 4 funktionsutredningar per år. På Ulvsunda finns mångårig erfarenhet av arbetsförmågeutredningar och arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsuppgifter som produktion inom textil, förpackning/montering, kontor, reception, vaktmästeri, data och ett internt café finns att välja mellan. Kontaktperson för detta är samordnaren i mottagningsgruppen. 10. Väntorp Projektet som finansieras med hjälp av mål-3-medel, erbjuder arbetslösa med olika funktionshinder sysselsättning inom miljöhantering, data och kurser. Målet är att bilda ett arbetskooperativ på sikt. Projektet är ett samarbete mellan försäkringskassan Solna- Sundbyberg, Solna och Sundbybergs kommuner samt Studieförbundet Vuxenskolan. Sektionen har möjlighet till 3 platser/placeringar i detta projekt. 11. Stockholm Matchning Stockholm Matchning är en av Stockholms stads många olika insatser för att halvera kostnaderna för socialbidrag. Kista stadsdelsförvaltning driver Stockholm Matchning i samverkan med 15 stadsdelar i Stockholms stad samt Järfälla, Sundbyberg, Solna och Nacka 11

12 kommuner. Stockholm Matchning är ett rekryteringsprojekt där företagens behov av arbetskraft kartläggs, skräddarsydda yrkesutbildningar inom bristyrken anordnas och arbetssökande med socialbidrag matchas mot lediga jobb. Arbetsgivaren står för jobbgarantin. Samordnaren i mottagningsgruppen ingår i rekryteringsarbetet. Likaså är rekryteraren på utbildningsförvaltningens Centrum för Arbete involverad i Stockholm Matchning. Förhållningssätt Socialsekreterarna i försörjningsstödsgruppen arbetar flexibelt utifrån varje individs situation. Man arbetar för att de sökande så snabbt ska kunna få egen försörjning och kunna avslutas. Ett förhållningssätt som präglar verksamheten är klientens eget ansvar och möjlighet att påverka sin situation och vara en aktiv part i ett förändringsarbete. Det innebär att det ställs krav på klientens aktiva medverkan i arbetet mot självförsörjning. Arbetslinjen gäller, d v s aktivitet, jobbsök, sysselsättning i praktik ses som självklara och positiva för individens möjlighet att uppnå självförsörjning på sikt. Detta gäller även för de mottagna flyktingar som saknar arbete. Heltidssysselsättning under introduktionen eftersträvas och krävs av individen om det går att erbjuda i kommunen. Flyktingmottagningen har samtidigt kontakt med många traumatiserade människor. Möjligheter till hälsofrämjande samtal, med klientens egna möjligheter till en förbättrad hälsa i fokus, ges aktivt. Arbetet i Bo-gruppen syftar ytterst till att individen ska kunna leva ett självständigt liv. Bostadslöshet ska med alla tillgängliga medel undvikas och man arbetar mot ett stabilt boende för individen. Centrum för vuxenutbildning, vägledning och arbete har delvis ett annat perspektiv på arbetet med klienterna. Här är självständighet, dvs självförsörjning, arbete eller utbildning, mer långsiktiga mål utifrån individens önskemål men också individens förutsättningar. Konflikter kan uppstå i förhållningssättet till klienten, och vid planering av långsiktiga studier t ex. Individ- och försörjningssektionen ser vid varje bedömning till om behovet av försörjning kan tillgodoses på något annat sätt, t ex genom studiemedel. Målgrupp Individ- och familjeförvaltningens informations- och försörjningssektion har som målgrupp alla boende i Sundbyberg som p g a arbetslöshet eller social problematik inte uppnår en skälig levnadsnivå och som därför söker försörjningsstöd, eller behöver hjälp att hanetera sin ekonomi för att kunna leva ett självständigt liv(förmedlingsmedel). Mottagningsgruppen tar emot nya klienter och kan ha kvar handläggningen då personerna står nära arbetsmarknaden och har möjlighet att få arbete snabbt. Försörjningsgruppen handlägger ekonomiskt bistånd för personer som varit aktuella för försörjningsstöd under en längre tid, eller där behovet bedömts bli längre än 3 månader och där personen inte står nära arbetsmarkanden. Flyktingmottagningen står utöver den ekonomiska handläggningen för introduktionsinsatser till nyanlända flyktingar. Endast flyktinggruppen handlägger flyktingärenden och har uteslutande dessa som målgrupp för sitt arbete. Övriga socialsekreterare i försörjningsgruppen är inriktade på olika klientgrupper, och är kontaktpersoner utåt för samverkan omkring varje grupps särskilda frågor, men har alla slags ärenden trots specialinriktning. 12

13 Metoder Individ- och familjeförvaltningen i Sundbyberg arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv bl a genom att alla tillsvidareanställda socialsekreterare har erbjudits en 2-årig vidareutbildning parallellt med arbetet. Man har även använt externa handledare med systemteoretiskt förhållningssätt. Vidare har några handläggare i försörjningssektionen gått utbildning i motiverande samtal och fler kommer att erbjudas detta framöver. Flyktingmottagandet använder sig av hälsofrämjande metoder i krishanteringssamtal. I samtalen kan problemen normaliseras så att det går att prata om de svåra situationerna. I samtalen lyfter man fram det friska, det som fungerar. Man har metoder för att arbeta med suicidprevention. För att medvetet motverka isolering och utanförskap strävar flyktingmottagningen att tidigt både erbjuda och kräva medverkan i olika aktiviteter i grupp. Arbetsverktyg/arbetssätt Se under beskrivna arbetsgrupper/funktioner. Tidsangivelser Från det att individen lämnat in den skriftliga ansökan, i de flesta fall efter telefonsamtal med socialsekreterare i mottagningen, ska beslut fattas i ärendet inom maximalt 3 veckor. Om behovet bedöms långvarigt bokas ärendet in på nybesök i försörjningsgruppen. Kallelse för deltagande i jobbsöksaktivitet ges redan efter det 1:a telefonsamtalet med mottagningen. Någon tidsgräns för jobbsöksaktiviteten finns inte men då klienten första gången får träffa sin handläggare i försörjningsgruppen, görs planeringen om vidare insatser. På flyktingmottagningen behålls ärendet som längst i 3,5 år efter det att uppehållstillstånd erhållits. Flyktingar som pg a t ex sjukdom eller arbetslöshet inte har blivit självförsörjande under den tiden överförs till andra handläggare i försörjningsgruppen. Individen har kontakt med sin socialsekreterare under den tid man behöver söka försörjningsstöd. Under perioder kan biståndet handläggas i soft-funktionen. I perioder kan olika insatser, t ex kontakt med Centrum för Arbete ges. Ingen av dessa insatser inom kommunen som erbjuds är direkt tidsbegränsade. Bedömning av nyttan av insats, samt varje individs egen inställning ska styra om aktivitet ska erbjudas och hur lång den blir. På de egna praktikverksamheterna samt på Centrum för Arbete ska regelbundna uppföljningsmöten tillsammans med individen ske, som ovan nämnts. Dokumentation Arbetet med klienten och utbetalningar journalförs och administreras i datasystemet Procapita. Handlingar som inkommer i ett ärende, och utdrag avseende grundutredning, sparas i pappersakter. 13

14 Samverkan Samverkan mellan sektioner, förvaltningarna och med andra parter finns i olika former där en vardagssamverkan på handläggarnivå är den vanligaste. Det finns även samverkansgrupper för olika målgrupper. (Se under varje arbetsgrupp/funktion). Ytterligare organiserad samverkan finns, se punkt 6 i flödesschemat, här nedan beskriven: 6 FRIS: För rehabilitering i samverkan FRIS är namnet på den lokala fyrpartssamverkan kring arbetsinriktad rehabilitering som sker mellan myndigheter i Solna och Sundbyberg. Det finns en ledningsgrupp, en koordinator anställd på halvtid gemensamt av myndigheterna, och en handläggargrupp dit individer kan remitteras. Verksamheten bedrivs genom årliga överenskommelser om samverkan. Verksamhetsplan 2006, bilaga. Ledningsgruppen träffas 1 g/månad. Det gör även handläggargruppen för bedömning och diskussion av individärenden. Remittering sker till koordinatorn som bereder samverkansmötena. Ärenden från samtliga myndigheter kan remitteras till FRIS, förutsatt att individen får sin försörjning via myndigheterna och godkänner remittering. Samverkansgruppen beslutar gemensamt om resurser som ställts till förfogande för samverkansarbetet genom särskild överenskommelse. (Samverkansmodell Bilaga) Brukarperspektiv Brukarens rättssäkerhet är ett ledord inom mottagnings- och försörjningssektionen på individoch familjeförvaltningen, liksom tillgänglighet och service. Rutiner för klagomålshantering finns. Enligt kvalitetsdokument som sektionen sammanställt år 2000 finns följande mål för verksamheten, vilket kan uppfattas som viktiga mål ur ett brukarperspektiv: Trygghet (innebär tydlig information, prövning av rätt till bistånd, rättssäkerhet, kontinuitet och säkerhet i klientperspektivet) Respekt (Värna om sekretess och klienters integritet) Stöd till förändring (Aktivt ansvar, delaktighet och inflytande) Jämställdhetsperspektiv Kommunens förvaltningar har jämställdhetsplaner då det gäller den egna personalen. Inget skriftligt finns angående klientarbetet. Brukarna möter i Sundbyberg en mottagnings- och försörjningssektion som till 86 % består av kvinnor. Förbättringsområden Mer tid för klienterna, på gång som mål under flera år, tycks dock svårt att genomföra, administrativa jobbet tar över. Arbetsmarknadsfrågorna; fokus försämrat efter nedläggningen av IFO:s arbetsmarknadssektion T ex tar utbildningsförvaltningen inte emot alla arbetssökande från IFO. De har kö och prioriterar de med avtal från AF, och de med 14

15 större egna resurser. Sfi-gruppen aktuella för ekonomiskt bistånd kan inte prioriteras för praktik eller andra insatser. Listning av i Sundbyberg gjorda rapporter, kartläggningar, utredningar, aktuella för klientgruppen som erhåller ekonomiskt bistånd: Kvalitetsdokumentet Kompetensutvecklingsprojektet, 2002 Britt-Louise Thorbergs utredning Ett generöst och humant flyktingmottagande i Sbg 2002 Kommunstyrelsens inriktning i utformandet av Sfi 2002 Utredningen: Mångfald är en styrka 2002 Flyktinggruppens arbete: Utredning om flyktingmottagningen 2003 Kartläggning av klienter gjord -98 Britt- Louise kartläggning av klienter 2001 LAP Sundbyberg 2001 Christer Haldelius utredning om vår förvaltning 2005 Mm.mm? 15

2006-05-02. \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc

2006-05-02. \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc 2006-05-02 \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc EKONOMI Förhållningssätt Ser på klienten som vuxna individer med eget ansvar

Läs mer

Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD

Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD 1. Mottagningsgruppen/ekonomigruppen Mottagningsgruppen Allmänheten kan kontakta mottagningsgruppen för rådgiving och hänvisning samt för information

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

1999-2009. AME egen enhet 1999

1999-2009. AME egen enhet 1999 1999-2009 AME egen enhet 1999 Kommunskiss SOCIALFÖRVALTNINGENS ORGANISATION fr o m 1/3 2010 Entrepenader Skönviksgårdens särskilda boende Söderby gärde gruppbostad (77.an) Söderby gärde gruppbostad (123.an)

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008

Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (9) Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008 Bakgrund Den vanligaste orsaken till att människor kommer

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem 2006-09-01 Dnr SN 2006/81 Riktlinjer Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...2

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering -

Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering - Uppdragsbeskrivning för Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering - 2015 Från och med den 1 januari 2012 driver Trollhättans Stads avdelning för arbetsmarknad och försörjningsstöd en insats som omfattar

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga Projektägare och styrgrupp Projektägare: Landstinget i Östergötland, Primärvården Centrala Styrgrupp; Per Ohlsson, Primärvårdschef, Centrala

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA Att söka bidrag Utvecklingsenheten vid Socialförvaltningen

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Leda för Resultat Leda för Resultat är en del av överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting som avser stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten. Leda

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

nriktningsmål sociala insatser för vuxna

nriktningsmål sociala insatser för vuxna I nriktningsmål sociala insatser för vuxna Antagna av kommunfullmäktige 2003-05-26, 123 Ersätter Inriktningsmål för individ- och familjeomsorg antagna av Kommunfullmäktige 1996-11-25 i de delar som avser

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012)

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Danielsson Åsa Eva Egnell Datum 2013-08-26 Rev 2013-09-04 Diarienummer UAN-2013-0412 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Inspektionen för vård

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering

TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD. -Mer än en vanlig placering TILLSTÅNDSPLIKTIG FAMILJEVÅRD -Mer än en vanlig placering 2 Vår verksamhetsidé Vi anser att klientens plats ska vara något mer än en vanlig placering. Vi på Familjevårdskonsulenterna (FVK) menar att det

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-10 SN-2014/4111.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin Antagen av Simbas ledninggrupp maj 2009, reviderad 2011 Lokal handlingsplan för missbruks- och

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Psykiatrin i sydväst svarar!

Psykiatrin i sydväst svarar! Psykiatrin i sydväst svarar! Slutrapport från utvecklingsarbete för ökad telefontillgänglighet maj 27 Team sydväst bestod av: Kontaktperson: Catharina Mattsson, enhetschef Älvsjö, tel: 8/578 38 95 mail:

Läs mer

Riktlinje för SoL Vuxna

Riktlinje för SoL Vuxna nternati Riktlinje för SoL Vuxna Beslutad av Individ- och familjenämnden 29 mars 2012 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för SoL Vuxen program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Om du har egna problem Har alkohol eller droger blivit ett problem eller hinder

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer