Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD"

Transkript

1 Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD

2 1. Mottagningsgruppen/ekonomigruppen Mottagningsgruppen Allmänheten kan kontakta mottagningsgruppen för rådgiving och hänvisning samt för information om försörjningsstöd och ev tidsbokning. Mottagningsgruppen har två fasta telefontider varje dag mellan kl samt mellan med undantag för fredag eftermiddagar. Per telefon gör mottagningsgruppen en första mindre utredning. Sökande får möjlighet att berätta om sin situation och socialsekreteraren ställer frågor om familjesituation, boende, sysselsättning, ekonomi, hälsa osv beroende på vilken situation sökande befinner sig i. Sökande får också information om gällande regler för försörjningsstöd och om kravet på att delta sysselsättning på arbetsmarknadsenheten. Utifrån samtalet per telefon gör sedan socialsekreteraren en första bedömning om huruvida sökande skulle kunna var berättigad till försörjningsstöd och om bedömningen är att ngn rätt ej föreligger så informeras sökande om möjligheten till att ansöka och erhålla beslut men får också råd och hänvisningar om hur situationen skulle kunna lösas på annat sätt. Om socialsekreteraren gör bedömningen att sökande skulle kunna var berättigad till försörjningsstöd så bedömer man också om biståndsbehovet tycks vara kortvarigt eller långvarigt. Kortvarigt innebär att det finns ett dokumenterat avslut på behovet av försörjningsstödet tex genom att kunna uppvisa ett anställningsbevis eller beslut om a-kassa. Om behovet är kortvarigt behåller mottgagningsgruppen ärendet och om inte bokas ärendet över till socialsekreterare i ekonomigruppen. Efter samtalet skrivs en aktualisering som återger vad som framkom vi samtalet och som ligger i datasystemet VM-omsorg ifo. Om ärendet bokas över på ekonomigruppen så skickas aktualiseringen till berörd socialsekreterare. Därefter skickas ett brev till sökande där han eller hon erhåller informationsfolder, ansökan, jobbsökar lista och en lista över vilka handlingar som skall tas med till först besöket eller bifogas med ansökan. Brevet kan också innehålla information om vilka regler som gäller vid bilinnehav och företagsinnehav, se bilagor. Socialsekreteraren beställer inkomstuppgifter hos RFV och gör kontroller med företags och bolagsregister samt bilregister. Sökande erhåller per telefon information om detta. Om behovet av försörjningsstöd bedöms vara kortvarigt så uppmanas klienten att inkomma med ansökan, handlingar och legitimation till receptionen varefter ansökan handläggs av mottagningsgruppen. Ngt personligt möte bokas ej in såvida inte sökande särskilt önskar detta. Utredningen skrivs in i dossier i WM-ifo där även beslutet registreras och ev utbetalning görs. Sökande informeras om beslutet på det sätt som socialsekreteraren och sökande kommit överens om. Mottagningsgruppen tar även emot akuta besök gällande misshandlade kvinnor som är i behov av bistånd i form av försörjningsstöd och eller kvinnojoursboende. Ekonomigruppen Tar emot nybesök som bokats in av mottagningsgruppen. De har telefontider varje dag mellan kl Vid nybesök har socialsekreteraren erhållit en aktualisering från mottagningsguppen som en bakgrund till inbokat besök. Vid nybesök får klienten komplettera de uppgifter som lämnats till mottagningsgruppen genom att berätta om och beskriva sin situation ytterligare. Utifrån detta får sökande information om vilka insatser socialtjänsten har att erbjuda. Vid besöket får sökande åter information om gällande regler och en genomgång av vad försörjningsstödet innehåller och hur en normberäkning upprättas. Sökande informeras om kravet på att delta i sysselsättning

3 på arbetsmarknadsenheten om sökande är arbetslös och om kravet på sjukskrivning med sjukintyg vid sjukdom. De styrker sin ekonomiska situation genom att uppvisa handlingar som de uppmanats att ta med, se bilagor. Socialsekreteraren utreder därmed social och ekonomisk situation som sedan ligger till grund för den utredning som skrivs i WM-ifo. Socialsekreteraren gör även upp en planering tillsammans med klienten som sedan ligger till grund för den fortsatta bedömningen om rätten till försörjningsstöd. Planeringen kan komma att ändras över tid. Planeringen kan bestå av att vara inskriven på AF och aktivt söka arbete eller att ta kontakt med läkare för sjukskrivning men planeringen kan också bestå av att sökande hänvisas till att ta kontakt med Resurscentrum för ev alkohol el drogmissbruk mm. Sökande kan också få med sig information om att de kan kontakta barn eller ungdomsenheten eller familjerätt för att få råd och stöd i den rådande familjesituation. Sökande kan komma att erhålla en återbesökstid om det finns behov av ytterligare utredning eller förändringsarbete. I slutet av samtalet informeras sökande om ev handlingar som ansökan behöver kompletteras med och att beslut fattas inom 4 arbetsdagar från komplett inlämnad ansökan. Sökande får också information om att man erhåller avslag på ansökan om man inte inkommer med begärda kompletteringar. Bifall meddelas klienten brevledes genom att normberäkning skickas eller muntligen per telefon. Avslag meddelas alltid skriftligen. Hyresrådgivning På hyresrådgivningen erbjuds hjälp och stöd till hyresgästen och dennes familj och anhöriga att tillsammans med andra berörda ta reda på anledningen till att problem med boendet uppstått. Olika förslag till lösningar diskuteras för att komma till rätta med förekommande problem på lång och kort sikt i syfte att hyresgästen får behålla sin bostad och kunna undvika att problem med bostaden uppstår framöver. Hyresgästen kan erbjudas förebyggande åtgärder som avbetalningsplan med hyresvärden, förvaltning av egna medel i samarbete med handläggarna för förmedlingsmedel på enheten, god man, att få kontakt med anhöriga/vänner som kan hjälpa till, borgensman, ekonomiskt bistånd till reglering av hyresskuld, korttidskontrakt, socialt kontrakt. Barnfamiljer prioriteras. Hyresrådgivaren förhandlar med hyresvärden om förslag till lösningar. Vid behov kontaktas andra instanser såsom kronofogden, inkassobolag, mottagnings och ekonomigruppen mfl. Förmedlingsmedel Socialförvaltningen kan erbjuda bistånd i form av förmedlingsmedel. Målgrupperna är främst missbrukare och barnfamiljer. Genom att lämna fullmakt på sina inkomster till förvaltningen på sina inkomster kan dessa personer få hjälp med att få sina räkningar betalda. Resterande belopp fördelas sedan utifrån individuella överenskommelser. I biståndet ingår viss hjälp med sanering av skulder. Målsättningen är att klienten så småningom skall klara sin ekonomi på egen hand. Assistenterna fungerar även som ett socialt stöd gentemot klienten. Budget och skuldrådgivning Hos budget och skuldrådgivaren kan klienten få hjälp med att gå igenom sin privatekonomi samt få hjälp med förberedelser av kontakter och förhandlingar med fordringsägare och myndigheter. De kan också få information om förutsättningarna för skuldsanering.

4 2. Arbetslöshet Sökande kan hänvisas till att ta kontakt med arbetsförmedlingen för inskrivning för att kunna åtnjuta eventuella arbetsmarknadspolitiska insatser och för att aktivt söka arbete och på så sätt påskynda inträde på arbetsmarkanden. Inom enheten arbetsmarknad och boende finns en arbetssökargrupp dit arbetslösa personer remmiteras. Där erbjuds deltagaren utbildning, individuell hjälp med CV, arbetsansökan och intervjuteknik. Deltagaren får även undervisning i hur man söker arbete via internet och söker sedan arbete aktivt under tiden i arbetssökargruppen. Deltagen får också möjlighet att förbättra sina svenskakunskaper genom själstudier i ett intraktivt dataprogram för det svenska språket. Personer med liten eller hel avsaknad av arbetslivserfarenhet kan via Sunnan erbjudas praktik inom kommunal verksamhet eller näringsliv för att på så sätt få referenser som kan användas när man söker arbete. Klienten kan också delta i datagrupp med lärarledd undervisning men även självstudier. Datagruppen är till för de personer som har en längre startsträcka och inte omedelbart kan anta ett arbete på öppna arbetsmarknaden. För ungdomar med social problematik eller missbruksproblematik finns det möjlighet till stödjande och motiverande samtal. För ungdomar med missbruksproblematik finns det möjlighet att delta i samverkansprojektet Agera. Agera syftar till att unga missbrukare skall kunna erbjudas sysselsättning, utbildning samt social kompetens träning mm i ett tidigt skede av sin drogfrihet. Tanken är att det skall vara ett komplement till öppenvård. Personer med psykosocial problematik och med behov av sysselsättning, arbetsträning och rehabilitering kan erhålla OSA-praktik i syfte att arbetsträna för att sedan remmiteras till AF-rehab och för att åter kunna tas sig ut på den öppna arbetsmarknaden men det kan även vara i syfte för att erhålla en OSA anställning. På dataverkstad Väntorp kan personer psykiskt och eller socialt funktionshinder erbjudas sysselsättning. De får där lära sig att renovera datorer som sedan får nytt liv. Syftet är att leda dessa personer till en arbetsnära verksamhet och på sikt skapa ett socialt arbetskooperativ. Till SFI hänvisas invandrare och flyktingar som arbetsförmedlingen bedömer inte har tillräckliga språkkunskaper för att kunna anta ett arbete på öppna arbetsmarkanden. Ett krav från arbetsförmedlingen är ofta att man har ett slutbetyg från SFI. 3. Missbruk Vi misstanke om missbruk hos sökande så hänvisas han eller hon att ta kontakt med Resurscentrum. Verksamheten vänder sig till vuxna som missbrukar olika preparat, inklusive alkohol samt psykiskt funktionshindrade med psykiatrisk diagnos. De samarbetar med beroendecentrum som har lokal beroendemottagning i Solna. De erbjuder kommunens invånare läkarsamtal, farmakologisk behandling, motivationssamtal, drogkontroller och planeringsarbete avseende narkotikamissbruk och psykiatrisk problematik i kombination med missbruk. Resurscentrum består av fem arbetsgrupper som arbetar med myndighetsutövning och behandling samt uppsökande verksamhet. Om det finns misstanke om fara för

5 ngn vuxen persons liv, pga av missbruk, gör socialsekreteraren på ekonomi en anmälan till Resurscentrum. En utredning på Resurscentrum kan resultera i placering för vård och behandling eller fortsatt kontakt med öppenvården men även boendestöd.. Boendekedjan är ett tidsbegränsat boende som ingår som ett led i en behandling. Klienter ställs i kö till träningslägenheterna efter utredning av Resurscentrum, ungdomsenheten och barnenheten. Till boendet är en behandlingsassistent kopplad. Bostadslösa missbrukare kan också besöka en daglig verksamhet som går under namnet Tröskeln. Där kan man få hjälpa till med vardagliga sysslor, äta mat och umgås samt delta i fritidsaktiviteter. De fungerar också som stöd och hjälp i kontakt med myndigheter. 4. Ohälsa De personer som kommer i kontakt med ekonomienheten kan också lida av psykisk eller fysisk ohälsa. Socialsekreteraren på ekonomienheten hänvisar då sökande till primärvården eller psykiatrin för läkarkontakt och hjälp med ohälsan. Sökande hänvisas också till att ordna med ett sjukintyg för att få rätten om sjukersättning utredd via Försäkringskassan. Sökande kan också hänvisas till att ta kontakt med socialpsykiatrin om det finns dokumenterad psykisk ohälsa och detta utgör ett betydande funktionshinder. Inom socialpsykiatrin görs utredningar om bistånd till boende med särskilt stöd, boendestöd i hemmet, sysselsättning och kontaktperson. Målet är att personen skall få det lättare med att hantera sin vardag. På Glöden och Fågelsången kan personer med psykisk ohälsa få delta i daglig verksamhet, äta mat och umgås. 5. Familjeproblematik/Ungdom När socialsekreteraren på ekonomienheten hörsammar att det finns familjära problem i form av relationsproblem mellan föräldrar eller mellan förälder/föräldrar och barn/ungdom med olika orsaksbakgrund så hänvisar familjen till att ta kontakt med Familjerätten som kan erbjuda rådgivning, information, stöd och utredning i familjerättsliga frågor som tex avtal om boende, vårdnad och umgänge, samarbetssamtal, skilsmässa/separation mm. Familjen kan också hänvisas till att ta kontakt med utrednings och familjehemsgruppen som arbetar med barn mellan 0-12 år och deras föräldrar. Kontakten syftar till att stärka familjen och det sociala närverket, erbjuda hjälp och stöd så långt det är möjligt på hemmaplan. Om det finns misstanke om att barn far illa gör socialsekreteraren en anmälan till barnenheten. Utredning görs då av barngruppen som i sin tur kan resultera i öppenvårdskontakt eller placering men även i att ärendet avlutas utan vidare åtgärd. Ungdomsenheten arbetar med ungdomar mellan 13 och 20 år och deras familjer och anhöriga. Ungdomsenheten består av en utredningsgrupp samt LOKUS- MiniMaria och syftet är det samma som på barnenheten. Lokus MiniMaria vänder sig till ungdomar som ligger i riskzonen för missbruk eller kriminalitet och de erbjuder missbruksbedömning/utredning, familjesamtal, strukturerade samtalsprogram, återfallsprevention, handledning samt lämplig arbetsplats vid ungdomstjänst. Barn och ungdomsenheten kan även remmitera barnet eller ungdomen till BUP, barn och ungdomspsykiatrin, om behov at psykiatrisk utredning finns. Förhållningssätt Ett korrekt och professionellt bemötande.

6 Tid för nybesök skall kunna erbjudas inom två veckor från första kontakt med ekonomienheten. God tillgänglighet per telefon. Omgående besökstid för akuta jourärende. Beslut om försörjningsstöd fattas skyndsamt. Målgrupp Invånare i Solna stad som är över 18 år och skannar möjlighet till självförsörjning och som uppger bla arbetslöshet, ohälsa och missbruk mm som hinder till detta samt avsaknad av tillräckliga inkomster och tillgångar dvs där ett normunderskott kan påvisas. Metoder Solna modellen innebär att sökande redan vid första kontakt informeras om att remiss kommer att skickas till arbetsmarknadsenheten där man har möjlighet att delta i arbetssökargrupp, för att påskynda inträde på arbetsmarknaden, och att försörjningsstödet kommer att villkoras mot detta. Inom arbetsmarknadsenheten kan man också få möjlighet till att delta i datautbildning eller delta i praktik och arbetsträning om man inte bedöms vara redo för att gå direkt ut på arbetsmarknaden. Arbetsverktyg/arbetssätt Intervju per telefon. Muntlig och skriftlig information. Datasystemet WM-ifo där ärenden journalförs och utbetalningar sker. Samtal vid personliga möten på socialförvaltningen eller vid hembesök. Trepartssamtal mellan socialtjänsten, arbetsförmedling och klienten. Samverkan med olika myndigheter och enheter utanför och inom socialtjänsten, se samverkan. Remmitering till olika myndigheter och enheter utanför och inom Socialtjänsten, se beskrivning av flödesschema. Rehabförfrågan använder man sig av vid längre tids sjukskrivning. Rehabförfrågan skickas till sjukskrivande läkare med målet att komma fram till en lämplig planering där klientens sjukdomsbild har beaktats och som syftar till att rehabilitera klienten ut på arbetsmarknaden eller till en ansökan om sjukersättning. Regelbundna möten med psykiatriska öppenvården för samverkan i gemensamma ärenden. Riktlinjer för Solna socialförvaltnings ekonomienhet har antagits av nämnden och används som vägledning i det dagliga arbetet Metodgrupp har handläggarna för försörjningsstöd 1 g/vecka. Där diskuteras förhållningssätt och riktlinjer och särskilda frågor om försörjningsstöd som dyker upp i det dagliga arbete samt inkomna domar från Länsrätten. Beslutsgrupp har handläggarna för försörjningsstöd 1g/vecka. Där tar man upp ärende för att få vägledning och hjälp av arbetsgruppen och gruppledare med att fatta beslut. Man tar också upp ansökningar där man inte själv har delegation att fatt beslut utan där det krävs ett gruppledarbeslut. Ekonomienheten kontaktar Länsstyrelsen för rådgivning i ärende och för hjälp med att tolka lagar och regler.

7 Ekonomienheten har handledning varannan vecka där man kan ta upp ärenden som man behöver vägledning i och där man har möjlighet att tala om de känslor som uppkommer i ett mötet med klienten. Man får en möjlighet att ta ett steg tillbaka och observera vad som händer med en själv och klienten i själva mötet. Tidsangivelse Inom två veckor skall sökande kunna erbjudas en nybesökstid. Inom 4 arbetsdagar skall sökande erhålla beslut på en komplett inlämnad ansökan. Ej komplett inlämnad ansökan avslås efter sju dagar. Överklagan på beslut om försörjningsstöd skall omgående tas ställning till och ev skickas vidare till Länsrätten om beslutet inte omprövas Dokumentation Arbetet med klienten och utbetalningar journalförs och administreras i datasystemet WM-ifo. Aktualisering skrivs i WM-ifo vid kontakt med mottagningsgruppen. Dossier/akt upprättas i WM-ifo när muntlig eller skriftlig ansökan inkommit. I dossiern/akten journalförs händelser som är av vikt för utredningen. Utredning, planering och beslut journalförs. Handlingar som inkommer i ett ärende sparas i pappersakten. Samverkan Ekonomienheten har kontinuerlig samverkan med Försäkringskassan, Landstinget, Arbetsförmedlingen, Primärvården, Psykiatrin, Frivården, Kvinnojourer, SFI och andra enheter inom Socialtjänsten. I Fris samverkans grupp samverkar Socialtjänsten Solna/Sundbyberg, Försäkringskassan, Primärvården, Psykiatrin och AF. Möten 1 gång/månad. Ärenden som man inte kommer vidare i kan remmiteras till Fris-gruppen. Man kan få med sig rådgiving om hur man tar sig fram i systemet men också konkret hjälp i form av arbetsträning i kommunen, medicinsk utredning mm. Brukarperspektiv Klienten erhåller information om skyldigheter och rättigheter gentemot Socialförvaltningen och allmänheten i övrigt. Klienten erhåller även information om vår klagomålshantering. Klagomål kan lämnas direkt till tjänsteman, brevledes eller via e-post, se bilaga. Klagomål tas även emot från allmänheten. Socialförvaltningen har även en hemsida där man kan läsa om de olika verksamheterna och erhålla information om gällande lagar och regler. Jämställdhetsperspektiv Arbetsgruppen upplever inte att man bemöter män och kvinnor olika i sitt arbete med försörjningsstöd. Det finns en medvetenhet hos handläggarna på ekonomienheten vad gäller olikt bemötande av män och kvinnor. Om handläggaren upplever sig påverkad av egna fördomar eller manipulerad så kan man ta upp ärendet i handledning eller i beslutgrupp för att få höra andras tankar om hur man

8 kan förhåll sig och få möjlighet att ta ett steg tillbaka och observera vad som händer med en själv i ett mötet med klienten. Arbetsgruppen består av endast en man. Förbättringsområden Önskemål om inblick i andra kommuners sätt att arbeta genom tex studiebesök. Att inom arbetsgruppen vara med på varandras på ex nybesök för att kunna lära av varandra. Insatser för gruppen unga som inte klarar av att ta sig ut och iväg till en sysselsättning. Fler insatser i form av individuellt utformade lösningar för personer med psykosocial problematik. Enhetligt system för hur beslut kommuniceras. Önskemål om att socionomstuderande gör utvärderingar om olika företeelser inom ekonomienheten samt idéer om att socionomstuderande skall kunna vara behjälpliga med vissa undersökningar och administrativa moment i själv handläggningen av försörjningsstödet för att på så sätt få mer tid över till socialt förändringsarbete.

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4 Hedemora kommun 2007 Socialförvaltningen 1 1. BAKGRUND Riksdagen har beslutat om en ny socialtjänstlag (SoL), som trädde i kraft januari

Läs mer

Innehållsförteckning (rev mars 2013)

Innehållsförteckning (rev mars 2013) Innehållsförteckning (rev mars 2013) 1. INLEDNING... 9 1.1 Befogenhet att utfärda riktlinjer... 9 1.2 IFO: s inriktning... 9 1.2.1 Kvalitet... 9 1.3 Riktlinjernas syfte och tillämpning... 10 1.4 Utgångspunkter

Läs mer

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Läs mer

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Eskilstuna kommun 2 (82 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutade av SN 184 2014-11-19 SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014 2014-11-05 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen VK300S v1.0 040416, Riktlinjer 150203 redigerat RIKTLINJER För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun Reviderad upplaga 2015 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun,

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (61) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 6 Utgångspunkter

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100)

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100) Riktlinjer ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 6 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET... 6 1.2 BARNPERSPEKTIV... 7 1.3 KVINNOFRIDSPERSPEKTIV

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd 1 (43) Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-11-26, 87 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 (43) Inledning 5 Lagstiftning mm 5 Syfte 5 Barnperspektiv 6 Hot och våld i nära relation

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete.

Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete. Rapport Uppdraget Konsultinsatser inom ramen för ADHD-kompetenscenter Marie Eklund December 2011 Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94

Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94 Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och mål... 4 3. Verksamheten... 5 4. Antal ärenden... 6 5. Analys av ärenden... 7 5.1 Kön, ålder och boendeform...

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Författare: Caroline Schnell Yvonne Wahlbeck Granskad av: Kenneth Lindholm Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2012-11-01 Utgåva nr 1 Giltig tom 2014-11-01 Riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer antagna av Socialnämnden 22 november 2011 Reviderade 20121218 220 Innehållsförteckning 1. Grundläggande juridiska principer gällande rätten

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle Plan för genomförande av samverkan Syfte: Syftet med denna samverkan är att strukturera och samordna samverkan i arbetet med våldsutsatta familjer

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer