Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD"

Transkript

1 Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD

2 1. Mottagningsgruppen/ekonomigruppen Mottagningsgruppen Allmänheten kan kontakta mottagningsgruppen för rådgiving och hänvisning samt för information om försörjningsstöd och ev tidsbokning. Mottagningsgruppen har två fasta telefontider varje dag mellan kl samt mellan med undantag för fredag eftermiddagar. Per telefon gör mottagningsgruppen en första mindre utredning. Sökande får möjlighet att berätta om sin situation och socialsekreteraren ställer frågor om familjesituation, boende, sysselsättning, ekonomi, hälsa osv beroende på vilken situation sökande befinner sig i. Sökande får också information om gällande regler för försörjningsstöd och om kravet på att delta sysselsättning på arbetsmarknadsenheten. Utifrån samtalet per telefon gör sedan socialsekreteraren en första bedömning om huruvida sökande skulle kunna var berättigad till försörjningsstöd och om bedömningen är att ngn rätt ej föreligger så informeras sökande om möjligheten till att ansöka och erhålla beslut men får också råd och hänvisningar om hur situationen skulle kunna lösas på annat sätt. Om socialsekreteraren gör bedömningen att sökande skulle kunna var berättigad till försörjningsstöd så bedömer man också om biståndsbehovet tycks vara kortvarigt eller långvarigt. Kortvarigt innebär att det finns ett dokumenterat avslut på behovet av försörjningsstödet tex genom att kunna uppvisa ett anställningsbevis eller beslut om a-kassa. Om behovet är kortvarigt behåller mottgagningsgruppen ärendet och om inte bokas ärendet över till socialsekreterare i ekonomigruppen. Efter samtalet skrivs en aktualisering som återger vad som framkom vi samtalet och som ligger i datasystemet VM-omsorg ifo. Om ärendet bokas över på ekonomigruppen så skickas aktualiseringen till berörd socialsekreterare. Därefter skickas ett brev till sökande där han eller hon erhåller informationsfolder, ansökan, jobbsökar lista och en lista över vilka handlingar som skall tas med till först besöket eller bifogas med ansökan. Brevet kan också innehålla information om vilka regler som gäller vid bilinnehav och företagsinnehav, se bilagor. Socialsekreteraren beställer inkomstuppgifter hos RFV och gör kontroller med företags och bolagsregister samt bilregister. Sökande erhåller per telefon information om detta. Om behovet av försörjningsstöd bedöms vara kortvarigt så uppmanas klienten att inkomma med ansökan, handlingar och legitimation till receptionen varefter ansökan handläggs av mottagningsgruppen. Ngt personligt möte bokas ej in såvida inte sökande särskilt önskar detta. Utredningen skrivs in i dossier i WM-ifo där även beslutet registreras och ev utbetalning görs. Sökande informeras om beslutet på det sätt som socialsekreteraren och sökande kommit överens om. Mottagningsgruppen tar även emot akuta besök gällande misshandlade kvinnor som är i behov av bistånd i form av försörjningsstöd och eller kvinnojoursboende. Ekonomigruppen Tar emot nybesök som bokats in av mottagningsgruppen. De har telefontider varje dag mellan kl Vid nybesök har socialsekreteraren erhållit en aktualisering från mottagningsguppen som en bakgrund till inbokat besök. Vid nybesök får klienten komplettera de uppgifter som lämnats till mottagningsgruppen genom att berätta om och beskriva sin situation ytterligare. Utifrån detta får sökande information om vilka insatser socialtjänsten har att erbjuda. Vid besöket får sökande åter information om gällande regler och en genomgång av vad försörjningsstödet innehåller och hur en normberäkning upprättas. Sökande informeras om kravet på att delta i sysselsättning

3 på arbetsmarknadsenheten om sökande är arbetslös och om kravet på sjukskrivning med sjukintyg vid sjukdom. De styrker sin ekonomiska situation genom att uppvisa handlingar som de uppmanats att ta med, se bilagor. Socialsekreteraren utreder därmed social och ekonomisk situation som sedan ligger till grund för den utredning som skrivs i WM-ifo. Socialsekreteraren gör även upp en planering tillsammans med klienten som sedan ligger till grund för den fortsatta bedömningen om rätten till försörjningsstöd. Planeringen kan komma att ändras över tid. Planeringen kan bestå av att vara inskriven på AF och aktivt söka arbete eller att ta kontakt med läkare för sjukskrivning men planeringen kan också bestå av att sökande hänvisas till att ta kontakt med Resurscentrum för ev alkohol el drogmissbruk mm. Sökande kan också få med sig information om att de kan kontakta barn eller ungdomsenheten eller familjerätt för att få råd och stöd i den rådande familjesituation. Sökande kan komma att erhålla en återbesökstid om det finns behov av ytterligare utredning eller förändringsarbete. I slutet av samtalet informeras sökande om ev handlingar som ansökan behöver kompletteras med och att beslut fattas inom 4 arbetsdagar från komplett inlämnad ansökan. Sökande får också information om att man erhåller avslag på ansökan om man inte inkommer med begärda kompletteringar. Bifall meddelas klienten brevledes genom att normberäkning skickas eller muntligen per telefon. Avslag meddelas alltid skriftligen. Hyresrådgivning På hyresrådgivningen erbjuds hjälp och stöd till hyresgästen och dennes familj och anhöriga att tillsammans med andra berörda ta reda på anledningen till att problem med boendet uppstått. Olika förslag till lösningar diskuteras för att komma till rätta med förekommande problem på lång och kort sikt i syfte att hyresgästen får behålla sin bostad och kunna undvika att problem med bostaden uppstår framöver. Hyresgästen kan erbjudas förebyggande åtgärder som avbetalningsplan med hyresvärden, förvaltning av egna medel i samarbete med handläggarna för förmedlingsmedel på enheten, god man, att få kontakt med anhöriga/vänner som kan hjälpa till, borgensman, ekonomiskt bistånd till reglering av hyresskuld, korttidskontrakt, socialt kontrakt. Barnfamiljer prioriteras. Hyresrådgivaren förhandlar med hyresvärden om förslag till lösningar. Vid behov kontaktas andra instanser såsom kronofogden, inkassobolag, mottagnings och ekonomigruppen mfl. Förmedlingsmedel Socialförvaltningen kan erbjuda bistånd i form av förmedlingsmedel. Målgrupperna är främst missbrukare och barnfamiljer. Genom att lämna fullmakt på sina inkomster till förvaltningen på sina inkomster kan dessa personer få hjälp med att få sina räkningar betalda. Resterande belopp fördelas sedan utifrån individuella överenskommelser. I biståndet ingår viss hjälp med sanering av skulder. Målsättningen är att klienten så småningom skall klara sin ekonomi på egen hand. Assistenterna fungerar även som ett socialt stöd gentemot klienten. Budget och skuldrådgivning Hos budget och skuldrådgivaren kan klienten få hjälp med att gå igenom sin privatekonomi samt få hjälp med förberedelser av kontakter och förhandlingar med fordringsägare och myndigheter. De kan också få information om förutsättningarna för skuldsanering.

4 2. Arbetslöshet Sökande kan hänvisas till att ta kontakt med arbetsförmedlingen för inskrivning för att kunna åtnjuta eventuella arbetsmarknadspolitiska insatser och för att aktivt söka arbete och på så sätt påskynda inträde på arbetsmarkanden. Inom enheten arbetsmarknad och boende finns en arbetssökargrupp dit arbetslösa personer remmiteras. Där erbjuds deltagaren utbildning, individuell hjälp med CV, arbetsansökan och intervjuteknik. Deltagaren får även undervisning i hur man söker arbete via internet och söker sedan arbete aktivt under tiden i arbetssökargruppen. Deltagen får också möjlighet att förbättra sina svenskakunskaper genom själstudier i ett intraktivt dataprogram för det svenska språket. Personer med liten eller hel avsaknad av arbetslivserfarenhet kan via Sunnan erbjudas praktik inom kommunal verksamhet eller näringsliv för att på så sätt få referenser som kan användas när man söker arbete. Klienten kan också delta i datagrupp med lärarledd undervisning men även självstudier. Datagruppen är till för de personer som har en längre startsträcka och inte omedelbart kan anta ett arbete på öppna arbetsmarknaden. För ungdomar med social problematik eller missbruksproblematik finns det möjlighet till stödjande och motiverande samtal. För ungdomar med missbruksproblematik finns det möjlighet att delta i samverkansprojektet Agera. Agera syftar till att unga missbrukare skall kunna erbjudas sysselsättning, utbildning samt social kompetens träning mm i ett tidigt skede av sin drogfrihet. Tanken är att det skall vara ett komplement till öppenvård. Personer med psykosocial problematik och med behov av sysselsättning, arbetsträning och rehabilitering kan erhålla OSA-praktik i syfte att arbetsträna för att sedan remmiteras till AF-rehab och för att åter kunna tas sig ut på den öppna arbetsmarknaden men det kan även vara i syfte för att erhålla en OSA anställning. På dataverkstad Väntorp kan personer psykiskt och eller socialt funktionshinder erbjudas sysselsättning. De får där lära sig att renovera datorer som sedan får nytt liv. Syftet är att leda dessa personer till en arbetsnära verksamhet och på sikt skapa ett socialt arbetskooperativ. Till SFI hänvisas invandrare och flyktingar som arbetsförmedlingen bedömer inte har tillräckliga språkkunskaper för att kunna anta ett arbete på öppna arbetsmarkanden. Ett krav från arbetsförmedlingen är ofta att man har ett slutbetyg från SFI. 3. Missbruk Vi misstanke om missbruk hos sökande så hänvisas han eller hon att ta kontakt med Resurscentrum. Verksamheten vänder sig till vuxna som missbrukar olika preparat, inklusive alkohol samt psykiskt funktionshindrade med psykiatrisk diagnos. De samarbetar med beroendecentrum som har lokal beroendemottagning i Solna. De erbjuder kommunens invånare läkarsamtal, farmakologisk behandling, motivationssamtal, drogkontroller och planeringsarbete avseende narkotikamissbruk och psykiatrisk problematik i kombination med missbruk. Resurscentrum består av fem arbetsgrupper som arbetar med myndighetsutövning och behandling samt uppsökande verksamhet. Om det finns misstanke om fara för

5 ngn vuxen persons liv, pga av missbruk, gör socialsekreteraren på ekonomi en anmälan till Resurscentrum. En utredning på Resurscentrum kan resultera i placering för vård och behandling eller fortsatt kontakt med öppenvården men även boendestöd.. Boendekedjan är ett tidsbegränsat boende som ingår som ett led i en behandling. Klienter ställs i kö till träningslägenheterna efter utredning av Resurscentrum, ungdomsenheten och barnenheten. Till boendet är en behandlingsassistent kopplad. Bostadslösa missbrukare kan också besöka en daglig verksamhet som går under namnet Tröskeln. Där kan man få hjälpa till med vardagliga sysslor, äta mat och umgås samt delta i fritidsaktiviteter. De fungerar också som stöd och hjälp i kontakt med myndigheter. 4. Ohälsa De personer som kommer i kontakt med ekonomienheten kan också lida av psykisk eller fysisk ohälsa. Socialsekreteraren på ekonomienheten hänvisar då sökande till primärvården eller psykiatrin för läkarkontakt och hjälp med ohälsan. Sökande hänvisas också till att ordna med ett sjukintyg för att få rätten om sjukersättning utredd via Försäkringskassan. Sökande kan också hänvisas till att ta kontakt med socialpsykiatrin om det finns dokumenterad psykisk ohälsa och detta utgör ett betydande funktionshinder. Inom socialpsykiatrin görs utredningar om bistånd till boende med särskilt stöd, boendestöd i hemmet, sysselsättning och kontaktperson. Målet är att personen skall få det lättare med att hantera sin vardag. På Glöden och Fågelsången kan personer med psykisk ohälsa få delta i daglig verksamhet, äta mat och umgås. 5. Familjeproblematik/Ungdom När socialsekreteraren på ekonomienheten hörsammar att det finns familjära problem i form av relationsproblem mellan föräldrar eller mellan förälder/föräldrar och barn/ungdom med olika orsaksbakgrund så hänvisar familjen till att ta kontakt med Familjerätten som kan erbjuda rådgivning, information, stöd och utredning i familjerättsliga frågor som tex avtal om boende, vårdnad och umgänge, samarbetssamtal, skilsmässa/separation mm. Familjen kan också hänvisas till att ta kontakt med utrednings och familjehemsgruppen som arbetar med barn mellan 0-12 år och deras föräldrar. Kontakten syftar till att stärka familjen och det sociala närverket, erbjuda hjälp och stöd så långt det är möjligt på hemmaplan. Om det finns misstanke om att barn far illa gör socialsekreteraren en anmälan till barnenheten. Utredning görs då av barngruppen som i sin tur kan resultera i öppenvårdskontakt eller placering men även i att ärendet avlutas utan vidare åtgärd. Ungdomsenheten arbetar med ungdomar mellan 13 och 20 år och deras familjer och anhöriga. Ungdomsenheten består av en utredningsgrupp samt LOKUS- MiniMaria och syftet är det samma som på barnenheten. Lokus MiniMaria vänder sig till ungdomar som ligger i riskzonen för missbruk eller kriminalitet och de erbjuder missbruksbedömning/utredning, familjesamtal, strukturerade samtalsprogram, återfallsprevention, handledning samt lämplig arbetsplats vid ungdomstjänst. Barn och ungdomsenheten kan även remmitera barnet eller ungdomen till BUP, barn och ungdomspsykiatrin, om behov at psykiatrisk utredning finns. Förhållningssätt Ett korrekt och professionellt bemötande.

6 Tid för nybesök skall kunna erbjudas inom två veckor från första kontakt med ekonomienheten. God tillgänglighet per telefon. Omgående besökstid för akuta jourärende. Beslut om försörjningsstöd fattas skyndsamt. Målgrupp Invånare i Solna stad som är över 18 år och skannar möjlighet till självförsörjning och som uppger bla arbetslöshet, ohälsa och missbruk mm som hinder till detta samt avsaknad av tillräckliga inkomster och tillgångar dvs där ett normunderskott kan påvisas. Metoder Solna modellen innebär att sökande redan vid första kontakt informeras om att remiss kommer att skickas till arbetsmarknadsenheten där man har möjlighet att delta i arbetssökargrupp, för att påskynda inträde på arbetsmarknaden, och att försörjningsstödet kommer att villkoras mot detta. Inom arbetsmarknadsenheten kan man också få möjlighet till att delta i datautbildning eller delta i praktik och arbetsträning om man inte bedöms vara redo för att gå direkt ut på arbetsmarknaden. Arbetsverktyg/arbetssätt Intervju per telefon. Muntlig och skriftlig information. Datasystemet WM-ifo där ärenden journalförs och utbetalningar sker. Samtal vid personliga möten på socialförvaltningen eller vid hembesök. Trepartssamtal mellan socialtjänsten, arbetsförmedling och klienten. Samverkan med olika myndigheter och enheter utanför och inom socialtjänsten, se samverkan. Remmitering till olika myndigheter och enheter utanför och inom Socialtjänsten, se beskrivning av flödesschema. Rehabförfrågan använder man sig av vid längre tids sjukskrivning. Rehabförfrågan skickas till sjukskrivande läkare med målet att komma fram till en lämplig planering där klientens sjukdomsbild har beaktats och som syftar till att rehabilitera klienten ut på arbetsmarknaden eller till en ansökan om sjukersättning. Regelbundna möten med psykiatriska öppenvården för samverkan i gemensamma ärenden. Riktlinjer för Solna socialförvaltnings ekonomienhet har antagits av nämnden och används som vägledning i det dagliga arbetet Metodgrupp har handläggarna för försörjningsstöd 1 g/vecka. Där diskuteras förhållningssätt och riktlinjer och särskilda frågor om försörjningsstöd som dyker upp i det dagliga arbete samt inkomna domar från Länsrätten. Beslutsgrupp har handläggarna för försörjningsstöd 1g/vecka. Där tar man upp ärende för att få vägledning och hjälp av arbetsgruppen och gruppledare med att fatta beslut. Man tar också upp ansökningar där man inte själv har delegation att fatt beslut utan där det krävs ett gruppledarbeslut. Ekonomienheten kontaktar Länsstyrelsen för rådgivning i ärende och för hjälp med att tolka lagar och regler.

7 Ekonomienheten har handledning varannan vecka där man kan ta upp ärenden som man behöver vägledning i och där man har möjlighet att tala om de känslor som uppkommer i ett mötet med klienten. Man får en möjlighet att ta ett steg tillbaka och observera vad som händer med en själv och klienten i själva mötet. Tidsangivelse Inom två veckor skall sökande kunna erbjudas en nybesökstid. Inom 4 arbetsdagar skall sökande erhålla beslut på en komplett inlämnad ansökan. Ej komplett inlämnad ansökan avslås efter sju dagar. Överklagan på beslut om försörjningsstöd skall omgående tas ställning till och ev skickas vidare till Länsrätten om beslutet inte omprövas Dokumentation Arbetet med klienten och utbetalningar journalförs och administreras i datasystemet WM-ifo. Aktualisering skrivs i WM-ifo vid kontakt med mottagningsgruppen. Dossier/akt upprättas i WM-ifo när muntlig eller skriftlig ansökan inkommit. I dossiern/akten journalförs händelser som är av vikt för utredningen. Utredning, planering och beslut journalförs. Handlingar som inkommer i ett ärende sparas i pappersakten. Samverkan Ekonomienheten har kontinuerlig samverkan med Försäkringskassan, Landstinget, Arbetsförmedlingen, Primärvården, Psykiatrin, Frivården, Kvinnojourer, SFI och andra enheter inom Socialtjänsten. I Fris samverkans grupp samverkar Socialtjänsten Solna/Sundbyberg, Försäkringskassan, Primärvården, Psykiatrin och AF. Möten 1 gång/månad. Ärenden som man inte kommer vidare i kan remmiteras till Fris-gruppen. Man kan få med sig rådgiving om hur man tar sig fram i systemet men också konkret hjälp i form av arbetsträning i kommunen, medicinsk utredning mm. Brukarperspektiv Klienten erhåller information om skyldigheter och rättigheter gentemot Socialförvaltningen och allmänheten i övrigt. Klienten erhåller även information om vår klagomålshantering. Klagomål kan lämnas direkt till tjänsteman, brevledes eller via e-post, se bilaga. Klagomål tas även emot från allmänheten. Socialförvaltningen har även en hemsida där man kan läsa om de olika verksamheterna och erhålla information om gällande lagar och regler. Jämställdhetsperspektiv Arbetsgruppen upplever inte att man bemöter män och kvinnor olika i sitt arbete med försörjningsstöd. Det finns en medvetenhet hos handläggarna på ekonomienheten vad gäller olikt bemötande av män och kvinnor. Om handläggaren upplever sig påverkad av egna fördomar eller manipulerad så kan man ta upp ärendet i handledning eller i beslutgrupp för att få höra andras tankar om hur man

8 kan förhåll sig och få möjlighet att ta ett steg tillbaka och observera vad som händer med en själv i ett mötet med klienten. Arbetsgruppen består av endast en man. Förbättringsområden Önskemål om inblick i andra kommuners sätt att arbeta genom tex studiebesök. Att inom arbetsgruppen vara med på varandras på ex nybesök för att kunna lära av varandra. Insatser för gruppen unga som inte klarar av att ta sig ut och iväg till en sysselsättning. Fler insatser i form av individuellt utformade lösningar för personer med psykosocial problematik. Enhetligt system för hur beslut kommuniceras. Önskemål om att socionomstuderande gör utvärderingar om olika företeelser inom ekonomienheten samt idéer om att socionomstuderande skall kunna vara behjälpliga med vissa undersökningar och administrativa moment i själv handläggningen av försörjningsstödet för att på så sätt få mer tid över till socialt förändringsarbete.

2006-05-02. \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc

2006-05-02. \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc 2006-05-02 \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc EKONOMI Förhållningssätt Ser på klienten som vuxna individer med eget ansvar

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan medarbetare på mottagningsfunktionerna

Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan medarbetare på mottagningsfunktionerna Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan medarbetare på mottagningsfunktionerna Norra Latin den 6 september 2007 Sammanställning av detta dokument: Projektledarna i KNUT samt Lena Rogeland, processcoach

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund FRÅN KAOS TILL KAOSAM - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund Kort bakgrund. Lunds kommun 119 000 invånare Ca. 1000 hushåll per månad, knappt 1,6 % av befolkningen får försörjningsstöd Hög andel får försörjningsstöd

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna ENHETEN FÖR VUXNA Sid 1 (5) Giltig 2016 - Inom enheten för vuxna utreder och föreslår vi insatser för dig som ansöker om ekonomiskt bistånd, socialpsykiatriska insatser, söker stöd för våld i nära relationer

Läs mer

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010 KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010 Bilden visar klientflödet i PO - verksamheten. Totalt under 2010 handlade det om 1 98 klienter 2010-01-01 = Totalt antal pågående ärende Pågående från tidigare år = Ärenden

Läs mer

Kartläggning Ekonomiskt bistånd

Kartläggning Ekonomiskt bistånd 2014-05-26 Handläggare Kerstin Wigert Socialkontoret/Arbete och försörjning Kartläggning Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 januari 31mars, 2012, 2013 och 2014 Orsak i % 2010 2011 2012 2013 2014 Arbetslöshet

Läs mer

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Rapport 2007:67 Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Länsstyrelsens granskning av hur barnperspektivet fått genomslag i handläggningen av ekonomiskt bistånd och i

Läs mer

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Samverkansrutin Barn- och ungdomsenheten Hagfors och VISIT, Landstinget i Värmland 1.0 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Barn-

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL

VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL 1 VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL 1 Informera kommuninvånarna om socialtjänstens stöd för barn, unga och vuxna Information om socialtjänstens

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig!

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig! Sociala boendeteamet 2017-05-09 Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin Presentation Kommunens boendeansvar Vräkningsförebyggande arbete Tillfälligt boende Frågestund 2 2017-05-09 Social- och

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Socialt arbete - specialisering eller integrering?

Socialt arbete - specialisering eller integrering? Socialt arbete - specialisering eller integrering? Funktions-/ärendetypsindelad organisation Barn- och familjeenhet Utrednings- och försörjningsstödsenhet Missbruksenhet Funktionshinderenhet Mottagningsenhet

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2011

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2011 KRISTIANSTAD - STATISTIK 2011 Bilden visar klientflödet i PO - verksamheten. Totalt under 2011 handlade det om 1 86 klienter 2011-01-01 = Totalt antal pågående ärende Pågående från tidigare år = Ärenden

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2011, IFO/Omvårdnadsförvaltningen Sn Nykterhets- och Beslut 2010 Ansökan Förslag 1 övriga sociala 2011 Fördelning av hela budget föreningar (objektnr) RIA

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år.

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år. Tommy Berglund Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar 18-24 år. Inledning Arbetsförmedlingens egen återrapportering 2013 visar att

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2012

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2012 Sida 1 av 14 KRISTIANSTAD - STATISTIK 2012 Bilden visar klientflödet i PO - verksamheten. Totalt under 2012 handlade det om 103 klienter 1. 2012-01-01 = Totalt antal påbörjade ärende * Avslutade 2012 =

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund FRÅN KAOS TILL KAOSAM - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund Lund 117 000 invånare 1000 hushåll per månad, knappt 1,6 % av befolkningen får försörjningsstöd Två tredjedelar är under 45 år, lika stor

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

i Kristianstad - Statistik 2008 Antal klienter 88r

i Kristianstad - Statistik 2008 Antal klienter 88r i Kristianstad - Statistik 28 Antal klienter 88r Bilden visar klientflödet i PO - verksamheten. Totalt under 28 handlar det om 88 klienter Antal 28-1-1 Pågående Föreg. Pågående Bild 1 25 26 51 Avslutade

Läs mer

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem 2006-09-01 Dnr SN 2006/81 Riktlinjer Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...2

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Namn på Projektet Nytänk Bakgrund Kramfors Kommun har åtagit sig att ta emot ca 60 kvotflyktingar/år. Fr.o.m. deras ankomst till Kramfors startar processen

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro. Hur kan ohälsa förhindras med hjälp av förebyggande ekonomisk rådgivning?

Ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro. Hur kan ohälsa förhindras med hjälp av förebyggande ekonomisk rådgivning? Ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro Hur kan ohälsa förhindras med hjälp av förebyggande ekonomisk rådgivning? Bakgrund Nätverket för sociala frågor i Örebro Behov av ett komplement till kommunal

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Projektplan Starta och utveckla behandlingsinsatser genom boendestöd i försöks- och träningslägenheter.

Projektplan Starta och utveckla behandlingsinsatser genom boendestöd i försöks- och träningslägenheter. Projektplan Starta och utveckla behandlingsinsatser genom boendestöd i försöks- och träningslägenheter. Kontaktperson Enhetschef Jan Rönnberg Box 24156 104 51 Stockholm Tele: 508 10 000 vx Mail: jan.ronnberg@ostermalm.stockholm.se

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen

Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen Enligt 1 kap. 2 socialtjänstlagen, SoL, ska vid åtgärder som rör barn särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver. Regeringen har i propositionen

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXNA TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-11-16 Handläggare: Bosse Dannert Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-12-17 Svar på skrivelse från (s),

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN

RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN 2014-11-10 Anne-Maj Tilling UPPDRAGET - Gå igenom samtliga beslut om ekonomiskt bistånd. - Återkoppla till respektive handläggare. -

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-08-14 Handläggare Solveig Blid Telefon: 08-508 14 552 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Riktlinje för SoL Vuxna

Riktlinje för SoL Vuxna nternati Riktlinje för SoL Vuxna Beslutad av Individ- och familjenämnden 29 mars 2012 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för SoL Vuxen program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Samverkansparters Kvinnojouren, försörjningsstöd, jobbcenter, uppdragsenheten, socialkonsulenterna, socialjouren

Samverkansparters Kvinnojouren, försörjningsstöd, jobbcenter, uppdragsenheten, socialkonsulenterna, socialjouren Mottagningsgruppen Mottagningsgruppen tar emot alla typer av ärenden som är nya eller avslutas för mer än fyra månader sedan. En stor del av arbetet handlar om anmälningar och ansökningar som rör barn,

Läs mer

Riktlinje för placering av asylsökande ensamkommande som fyller 18 år

Riktlinje för placering av asylsökande ensamkommande som fyller 18 år TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-10-05 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2017/00511-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinje för

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen.

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen. HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI ALTJÄNST Hans Peters Telefon: 508 04 016 TJÄNSTEUTLÅTANDE 21 JANUARI 2010 SID 1 (5) DNR 006 651-2009 SAMMANTRÄDE 11 FEBRUARI 2010 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

1999-2009. AME egen enhet 1999

1999-2009. AME egen enhet 1999 1999-2009 AME egen enhet 1999 Kommunskiss SOCIALFÖRVALTNINGENS ORGANISATION fr o m 1/3 2010 Entrepenader Skönviksgårdens särskilda boende Söderby gärde gruppbostad (77.an) Söderby gärde gruppbostad (123.an)

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016 Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-12-08 Handläggare Kristina Eklund Telefon: 08 50835534 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Om du har egna problem Har alkohol eller droger blivit ett problem eller hinder

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer