Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD"

Transkript

1 Kartläggning av klientens väg KNUT-projektet SOLNA STAD

2 1. Mottagningsgruppen/ekonomigruppen Mottagningsgruppen Allmänheten kan kontakta mottagningsgruppen för rådgiving och hänvisning samt för information om försörjningsstöd och ev tidsbokning. Mottagningsgruppen har två fasta telefontider varje dag mellan kl samt mellan med undantag för fredag eftermiddagar. Per telefon gör mottagningsgruppen en första mindre utredning. Sökande får möjlighet att berätta om sin situation och socialsekreteraren ställer frågor om familjesituation, boende, sysselsättning, ekonomi, hälsa osv beroende på vilken situation sökande befinner sig i. Sökande får också information om gällande regler för försörjningsstöd och om kravet på att delta sysselsättning på arbetsmarknadsenheten. Utifrån samtalet per telefon gör sedan socialsekreteraren en första bedömning om huruvida sökande skulle kunna var berättigad till försörjningsstöd och om bedömningen är att ngn rätt ej föreligger så informeras sökande om möjligheten till att ansöka och erhålla beslut men får också råd och hänvisningar om hur situationen skulle kunna lösas på annat sätt. Om socialsekreteraren gör bedömningen att sökande skulle kunna var berättigad till försörjningsstöd så bedömer man också om biståndsbehovet tycks vara kortvarigt eller långvarigt. Kortvarigt innebär att det finns ett dokumenterat avslut på behovet av försörjningsstödet tex genom att kunna uppvisa ett anställningsbevis eller beslut om a-kassa. Om behovet är kortvarigt behåller mottgagningsgruppen ärendet och om inte bokas ärendet över till socialsekreterare i ekonomigruppen. Efter samtalet skrivs en aktualisering som återger vad som framkom vi samtalet och som ligger i datasystemet VM-omsorg ifo. Om ärendet bokas över på ekonomigruppen så skickas aktualiseringen till berörd socialsekreterare. Därefter skickas ett brev till sökande där han eller hon erhåller informationsfolder, ansökan, jobbsökar lista och en lista över vilka handlingar som skall tas med till först besöket eller bifogas med ansökan. Brevet kan också innehålla information om vilka regler som gäller vid bilinnehav och företagsinnehav, se bilagor. Socialsekreteraren beställer inkomstuppgifter hos RFV och gör kontroller med företags och bolagsregister samt bilregister. Sökande erhåller per telefon information om detta. Om behovet av försörjningsstöd bedöms vara kortvarigt så uppmanas klienten att inkomma med ansökan, handlingar och legitimation till receptionen varefter ansökan handläggs av mottagningsgruppen. Ngt personligt möte bokas ej in såvida inte sökande särskilt önskar detta. Utredningen skrivs in i dossier i WM-ifo där även beslutet registreras och ev utbetalning görs. Sökande informeras om beslutet på det sätt som socialsekreteraren och sökande kommit överens om. Mottagningsgruppen tar även emot akuta besök gällande misshandlade kvinnor som är i behov av bistånd i form av försörjningsstöd och eller kvinnojoursboende. Ekonomigruppen Tar emot nybesök som bokats in av mottagningsgruppen. De har telefontider varje dag mellan kl Vid nybesök har socialsekreteraren erhållit en aktualisering från mottagningsguppen som en bakgrund till inbokat besök. Vid nybesök får klienten komplettera de uppgifter som lämnats till mottagningsgruppen genom att berätta om och beskriva sin situation ytterligare. Utifrån detta får sökande information om vilka insatser socialtjänsten har att erbjuda. Vid besöket får sökande åter information om gällande regler och en genomgång av vad försörjningsstödet innehåller och hur en normberäkning upprättas. Sökande informeras om kravet på att delta i sysselsättning

3 på arbetsmarknadsenheten om sökande är arbetslös och om kravet på sjukskrivning med sjukintyg vid sjukdom. De styrker sin ekonomiska situation genom att uppvisa handlingar som de uppmanats att ta med, se bilagor. Socialsekreteraren utreder därmed social och ekonomisk situation som sedan ligger till grund för den utredning som skrivs i WM-ifo. Socialsekreteraren gör även upp en planering tillsammans med klienten som sedan ligger till grund för den fortsatta bedömningen om rätten till försörjningsstöd. Planeringen kan komma att ändras över tid. Planeringen kan bestå av att vara inskriven på AF och aktivt söka arbete eller att ta kontakt med läkare för sjukskrivning men planeringen kan också bestå av att sökande hänvisas till att ta kontakt med Resurscentrum för ev alkohol el drogmissbruk mm. Sökande kan också få med sig information om att de kan kontakta barn eller ungdomsenheten eller familjerätt för att få råd och stöd i den rådande familjesituation. Sökande kan komma att erhålla en återbesökstid om det finns behov av ytterligare utredning eller förändringsarbete. I slutet av samtalet informeras sökande om ev handlingar som ansökan behöver kompletteras med och att beslut fattas inom 4 arbetsdagar från komplett inlämnad ansökan. Sökande får också information om att man erhåller avslag på ansökan om man inte inkommer med begärda kompletteringar. Bifall meddelas klienten brevledes genom att normberäkning skickas eller muntligen per telefon. Avslag meddelas alltid skriftligen. Hyresrådgivning På hyresrådgivningen erbjuds hjälp och stöd till hyresgästen och dennes familj och anhöriga att tillsammans med andra berörda ta reda på anledningen till att problem med boendet uppstått. Olika förslag till lösningar diskuteras för att komma till rätta med förekommande problem på lång och kort sikt i syfte att hyresgästen får behålla sin bostad och kunna undvika att problem med bostaden uppstår framöver. Hyresgästen kan erbjudas förebyggande åtgärder som avbetalningsplan med hyresvärden, förvaltning av egna medel i samarbete med handläggarna för förmedlingsmedel på enheten, god man, att få kontakt med anhöriga/vänner som kan hjälpa till, borgensman, ekonomiskt bistånd till reglering av hyresskuld, korttidskontrakt, socialt kontrakt. Barnfamiljer prioriteras. Hyresrådgivaren förhandlar med hyresvärden om förslag till lösningar. Vid behov kontaktas andra instanser såsom kronofogden, inkassobolag, mottagnings och ekonomigruppen mfl. Förmedlingsmedel Socialförvaltningen kan erbjuda bistånd i form av förmedlingsmedel. Målgrupperna är främst missbrukare och barnfamiljer. Genom att lämna fullmakt på sina inkomster till förvaltningen på sina inkomster kan dessa personer få hjälp med att få sina räkningar betalda. Resterande belopp fördelas sedan utifrån individuella överenskommelser. I biståndet ingår viss hjälp med sanering av skulder. Målsättningen är att klienten så småningom skall klara sin ekonomi på egen hand. Assistenterna fungerar även som ett socialt stöd gentemot klienten. Budget och skuldrådgivning Hos budget och skuldrådgivaren kan klienten få hjälp med att gå igenom sin privatekonomi samt få hjälp med förberedelser av kontakter och förhandlingar med fordringsägare och myndigheter. De kan också få information om förutsättningarna för skuldsanering.

4 2. Arbetslöshet Sökande kan hänvisas till att ta kontakt med arbetsförmedlingen för inskrivning för att kunna åtnjuta eventuella arbetsmarknadspolitiska insatser och för att aktivt söka arbete och på så sätt påskynda inträde på arbetsmarkanden. Inom enheten arbetsmarknad och boende finns en arbetssökargrupp dit arbetslösa personer remmiteras. Där erbjuds deltagaren utbildning, individuell hjälp med CV, arbetsansökan och intervjuteknik. Deltagaren får även undervisning i hur man söker arbete via internet och söker sedan arbete aktivt under tiden i arbetssökargruppen. Deltagen får också möjlighet att förbättra sina svenskakunskaper genom själstudier i ett intraktivt dataprogram för det svenska språket. Personer med liten eller hel avsaknad av arbetslivserfarenhet kan via Sunnan erbjudas praktik inom kommunal verksamhet eller näringsliv för att på så sätt få referenser som kan användas när man söker arbete. Klienten kan också delta i datagrupp med lärarledd undervisning men även självstudier. Datagruppen är till för de personer som har en längre startsträcka och inte omedelbart kan anta ett arbete på öppna arbetsmarknaden. För ungdomar med social problematik eller missbruksproblematik finns det möjlighet till stödjande och motiverande samtal. För ungdomar med missbruksproblematik finns det möjlighet att delta i samverkansprojektet Agera. Agera syftar till att unga missbrukare skall kunna erbjudas sysselsättning, utbildning samt social kompetens träning mm i ett tidigt skede av sin drogfrihet. Tanken är att det skall vara ett komplement till öppenvård. Personer med psykosocial problematik och med behov av sysselsättning, arbetsträning och rehabilitering kan erhålla OSA-praktik i syfte att arbetsträna för att sedan remmiteras till AF-rehab och för att åter kunna tas sig ut på den öppna arbetsmarknaden men det kan även vara i syfte för att erhålla en OSA anställning. På dataverkstad Väntorp kan personer psykiskt och eller socialt funktionshinder erbjudas sysselsättning. De får där lära sig att renovera datorer som sedan får nytt liv. Syftet är att leda dessa personer till en arbetsnära verksamhet och på sikt skapa ett socialt arbetskooperativ. Till SFI hänvisas invandrare och flyktingar som arbetsförmedlingen bedömer inte har tillräckliga språkkunskaper för att kunna anta ett arbete på öppna arbetsmarkanden. Ett krav från arbetsförmedlingen är ofta att man har ett slutbetyg från SFI. 3. Missbruk Vi misstanke om missbruk hos sökande så hänvisas han eller hon att ta kontakt med Resurscentrum. Verksamheten vänder sig till vuxna som missbrukar olika preparat, inklusive alkohol samt psykiskt funktionshindrade med psykiatrisk diagnos. De samarbetar med beroendecentrum som har lokal beroendemottagning i Solna. De erbjuder kommunens invånare läkarsamtal, farmakologisk behandling, motivationssamtal, drogkontroller och planeringsarbete avseende narkotikamissbruk och psykiatrisk problematik i kombination med missbruk. Resurscentrum består av fem arbetsgrupper som arbetar med myndighetsutövning och behandling samt uppsökande verksamhet. Om det finns misstanke om fara för

5 ngn vuxen persons liv, pga av missbruk, gör socialsekreteraren på ekonomi en anmälan till Resurscentrum. En utredning på Resurscentrum kan resultera i placering för vård och behandling eller fortsatt kontakt med öppenvården men även boendestöd.. Boendekedjan är ett tidsbegränsat boende som ingår som ett led i en behandling. Klienter ställs i kö till träningslägenheterna efter utredning av Resurscentrum, ungdomsenheten och barnenheten. Till boendet är en behandlingsassistent kopplad. Bostadslösa missbrukare kan också besöka en daglig verksamhet som går under namnet Tröskeln. Där kan man få hjälpa till med vardagliga sysslor, äta mat och umgås samt delta i fritidsaktiviteter. De fungerar också som stöd och hjälp i kontakt med myndigheter. 4. Ohälsa De personer som kommer i kontakt med ekonomienheten kan också lida av psykisk eller fysisk ohälsa. Socialsekreteraren på ekonomienheten hänvisar då sökande till primärvården eller psykiatrin för läkarkontakt och hjälp med ohälsan. Sökande hänvisas också till att ordna med ett sjukintyg för att få rätten om sjukersättning utredd via Försäkringskassan. Sökande kan också hänvisas till att ta kontakt med socialpsykiatrin om det finns dokumenterad psykisk ohälsa och detta utgör ett betydande funktionshinder. Inom socialpsykiatrin görs utredningar om bistånd till boende med särskilt stöd, boendestöd i hemmet, sysselsättning och kontaktperson. Målet är att personen skall få det lättare med att hantera sin vardag. På Glöden och Fågelsången kan personer med psykisk ohälsa få delta i daglig verksamhet, äta mat och umgås. 5. Familjeproblematik/Ungdom När socialsekreteraren på ekonomienheten hörsammar att det finns familjära problem i form av relationsproblem mellan föräldrar eller mellan förälder/föräldrar och barn/ungdom med olika orsaksbakgrund så hänvisar familjen till att ta kontakt med Familjerätten som kan erbjuda rådgivning, information, stöd och utredning i familjerättsliga frågor som tex avtal om boende, vårdnad och umgänge, samarbetssamtal, skilsmässa/separation mm. Familjen kan också hänvisas till att ta kontakt med utrednings och familjehemsgruppen som arbetar med barn mellan 0-12 år och deras föräldrar. Kontakten syftar till att stärka familjen och det sociala närverket, erbjuda hjälp och stöd så långt det är möjligt på hemmaplan. Om det finns misstanke om att barn far illa gör socialsekreteraren en anmälan till barnenheten. Utredning görs då av barngruppen som i sin tur kan resultera i öppenvårdskontakt eller placering men även i att ärendet avlutas utan vidare åtgärd. Ungdomsenheten arbetar med ungdomar mellan 13 och 20 år och deras familjer och anhöriga. Ungdomsenheten består av en utredningsgrupp samt LOKUS- MiniMaria och syftet är det samma som på barnenheten. Lokus MiniMaria vänder sig till ungdomar som ligger i riskzonen för missbruk eller kriminalitet och de erbjuder missbruksbedömning/utredning, familjesamtal, strukturerade samtalsprogram, återfallsprevention, handledning samt lämplig arbetsplats vid ungdomstjänst. Barn och ungdomsenheten kan även remmitera barnet eller ungdomen till BUP, barn och ungdomspsykiatrin, om behov at psykiatrisk utredning finns. Förhållningssätt Ett korrekt och professionellt bemötande.

6 Tid för nybesök skall kunna erbjudas inom två veckor från första kontakt med ekonomienheten. God tillgänglighet per telefon. Omgående besökstid för akuta jourärende. Beslut om försörjningsstöd fattas skyndsamt. Målgrupp Invånare i Solna stad som är över 18 år och skannar möjlighet till självförsörjning och som uppger bla arbetslöshet, ohälsa och missbruk mm som hinder till detta samt avsaknad av tillräckliga inkomster och tillgångar dvs där ett normunderskott kan påvisas. Metoder Solna modellen innebär att sökande redan vid första kontakt informeras om att remiss kommer att skickas till arbetsmarknadsenheten där man har möjlighet att delta i arbetssökargrupp, för att påskynda inträde på arbetsmarknaden, och att försörjningsstödet kommer att villkoras mot detta. Inom arbetsmarknadsenheten kan man också få möjlighet till att delta i datautbildning eller delta i praktik och arbetsträning om man inte bedöms vara redo för att gå direkt ut på arbetsmarknaden. Arbetsverktyg/arbetssätt Intervju per telefon. Muntlig och skriftlig information. Datasystemet WM-ifo där ärenden journalförs och utbetalningar sker. Samtal vid personliga möten på socialförvaltningen eller vid hembesök. Trepartssamtal mellan socialtjänsten, arbetsförmedling och klienten. Samverkan med olika myndigheter och enheter utanför och inom socialtjänsten, se samverkan. Remmitering till olika myndigheter och enheter utanför och inom Socialtjänsten, se beskrivning av flödesschema. Rehabförfrågan använder man sig av vid längre tids sjukskrivning. Rehabförfrågan skickas till sjukskrivande läkare med målet att komma fram till en lämplig planering där klientens sjukdomsbild har beaktats och som syftar till att rehabilitera klienten ut på arbetsmarknaden eller till en ansökan om sjukersättning. Regelbundna möten med psykiatriska öppenvården för samverkan i gemensamma ärenden. Riktlinjer för Solna socialförvaltnings ekonomienhet har antagits av nämnden och används som vägledning i det dagliga arbetet Metodgrupp har handläggarna för försörjningsstöd 1 g/vecka. Där diskuteras förhållningssätt och riktlinjer och särskilda frågor om försörjningsstöd som dyker upp i det dagliga arbete samt inkomna domar från Länsrätten. Beslutsgrupp har handläggarna för försörjningsstöd 1g/vecka. Där tar man upp ärende för att få vägledning och hjälp av arbetsgruppen och gruppledare med att fatta beslut. Man tar också upp ansökningar där man inte själv har delegation att fatt beslut utan där det krävs ett gruppledarbeslut. Ekonomienheten kontaktar Länsstyrelsen för rådgivning i ärende och för hjälp med att tolka lagar och regler.

7 Ekonomienheten har handledning varannan vecka där man kan ta upp ärenden som man behöver vägledning i och där man har möjlighet att tala om de känslor som uppkommer i ett mötet med klienten. Man får en möjlighet att ta ett steg tillbaka och observera vad som händer med en själv och klienten i själva mötet. Tidsangivelse Inom två veckor skall sökande kunna erbjudas en nybesökstid. Inom 4 arbetsdagar skall sökande erhålla beslut på en komplett inlämnad ansökan. Ej komplett inlämnad ansökan avslås efter sju dagar. Överklagan på beslut om försörjningsstöd skall omgående tas ställning till och ev skickas vidare till Länsrätten om beslutet inte omprövas Dokumentation Arbetet med klienten och utbetalningar journalförs och administreras i datasystemet WM-ifo. Aktualisering skrivs i WM-ifo vid kontakt med mottagningsgruppen. Dossier/akt upprättas i WM-ifo när muntlig eller skriftlig ansökan inkommit. I dossiern/akten journalförs händelser som är av vikt för utredningen. Utredning, planering och beslut journalförs. Handlingar som inkommer i ett ärende sparas i pappersakten. Samverkan Ekonomienheten har kontinuerlig samverkan med Försäkringskassan, Landstinget, Arbetsförmedlingen, Primärvården, Psykiatrin, Frivården, Kvinnojourer, SFI och andra enheter inom Socialtjänsten. I Fris samverkans grupp samverkar Socialtjänsten Solna/Sundbyberg, Försäkringskassan, Primärvården, Psykiatrin och AF. Möten 1 gång/månad. Ärenden som man inte kommer vidare i kan remmiteras till Fris-gruppen. Man kan få med sig rådgiving om hur man tar sig fram i systemet men också konkret hjälp i form av arbetsträning i kommunen, medicinsk utredning mm. Brukarperspektiv Klienten erhåller information om skyldigheter och rättigheter gentemot Socialförvaltningen och allmänheten i övrigt. Klienten erhåller även information om vår klagomålshantering. Klagomål kan lämnas direkt till tjänsteman, brevledes eller via e-post, se bilaga. Klagomål tas även emot från allmänheten. Socialförvaltningen har även en hemsida där man kan läsa om de olika verksamheterna och erhålla information om gällande lagar och regler. Jämställdhetsperspektiv Arbetsgruppen upplever inte att man bemöter män och kvinnor olika i sitt arbete med försörjningsstöd. Det finns en medvetenhet hos handläggarna på ekonomienheten vad gäller olikt bemötande av män och kvinnor. Om handläggaren upplever sig påverkad av egna fördomar eller manipulerad så kan man ta upp ärendet i handledning eller i beslutgrupp för att få höra andras tankar om hur man

8 kan förhåll sig och få möjlighet att ta ett steg tillbaka och observera vad som händer med en själv i ett mötet med klienten. Arbetsgruppen består av endast en man. Förbättringsområden Önskemål om inblick i andra kommuners sätt att arbeta genom tex studiebesök. Att inom arbetsgruppen vara med på varandras på ex nybesök för att kunna lära av varandra. Insatser för gruppen unga som inte klarar av att ta sig ut och iväg till en sysselsättning. Fler insatser i form av individuellt utformade lösningar för personer med psykosocial problematik. Enhetligt system för hur beslut kommuniceras. Önskemål om att socionomstuderande gör utvärderingar om olika företeelser inom ekonomienheten samt idéer om att socionomstuderande skall kunna vara behjälpliga med vissa undersökningar och administrativa moment i själv handläggningen av försörjningsstödet för att på så sätt få mer tid över till socialt förändringsarbete.

2006-05-02. \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc

2006-05-02. \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc 2006-05-02 \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc EKONOMI Förhållningssätt Ser på klienten som vuxna individer med eget ansvar

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010 KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010 Bilden visar klientflödet i PO - verksamheten. Totalt under 2010 handlade det om 1 98 klienter 2010-01-01 = Totalt antal pågående ärende Pågående från tidigare år = Ärenden

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2011

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2011 KRISTIANSTAD - STATISTIK 2011 Bilden visar klientflödet i PO - verksamheten. Totalt under 2011 handlade det om 1 86 klienter 2011-01-01 = Totalt antal pågående ärende Pågående från tidigare år = Ärenden

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2011, IFO/Omvårdnadsförvaltningen Sn Nykterhets- och Beslut 2010 Ansökan Förslag 1 övriga sociala 2011 Fördelning av hela budget föreningar (objektnr) RIA

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Socialt arbete - specialisering eller integrering?

Socialt arbete - specialisering eller integrering? Socialt arbete - specialisering eller integrering? Funktions-/ärendetypsindelad organisation Barn- och familjeenhet Utrednings- och försörjningsstödsenhet Missbruksenhet Funktionshinderenhet Mottagningsenhet

Läs mer

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2012

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2012 Sida 1 av 14 KRISTIANSTAD - STATISTIK 2012 Bilden visar klientflödet i PO - verksamheten. Totalt under 2012 handlade det om 103 klienter 1. 2012-01-01 = Totalt antal påbörjade ärende * Avslutade 2012 =

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem

2006-09-01. Dnr SN 2006/81. Riktlinjer. Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem 2006-09-01 Dnr SN 2006/81 Riktlinjer Insatser till personer med missbruk och beroendeproblem Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...2

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Riktlinje för SoL Vuxna

Riktlinje för SoL Vuxna nternati Riktlinje för SoL Vuxna Beslutad av Individ- och familjenämnden 29 mars 2012 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för SoL Vuxen program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Helsingborgs stads bostadssociala program

Helsingborgs stads bostadssociala program KÄRNFASTIGHETER 2013-12-13 SID 1(12) Helsingborgs stads bostadssociala program Inledning I den här rapporten följer en översyn av det bostadssociala programmet. Syftet med rapporten är att kartlägga stadens

Läs mer

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Om du har egna problem Har alkohol eller droger blivit ett problem eller hinder

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2014

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2014 KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 Kristianstad 215-1-16 Personliga Ombud Ethel Lundström - Margareth Ohlsson Ola Golderyd - Stefan Göransson PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 214 sida 2 av 15 Innehållsförteckning

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

1999-2009. AME egen enhet 1999

1999-2009. AME egen enhet 1999 1999-2009 AME egen enhet 1999 Kommunskiss SOCIALFÖRVALTNINGENS ORGANISATION fr o m 1/3 2010 Entrepenader Skönviksgårdens särskilda boende Söderby gärde gruppbostad (77.an) Söderby gärde gruppbostad (123.an)

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Personligt Ombud i norra Dalarna

Verksamhetsbeskrivning för Personligt Ombud i norra Dalarna 2014-04-14 Verksamhetsbeskrivning för Personligt Ombud i norra Dalarna Bakgrund Denna beskrivning av hur verksamheten är organiserad och hur man arbetar som Personligt Ombud i norra Dalarna bygger på den

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen

Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen Socialpsykiatriska enheten är socialtjänstens stöd till personer med olika funktionstillstånd till följd av psykisk ohälsa. Enhetens insatser vänder sig till

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012)

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Danielsson Åsa Eva Egnell Datum 2013-08-26 Rev 2013-09-04 Diarienummer UAN-2013-0412 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Inspektionen för vård

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02

ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02 ANSÖKAN TILL NP-SAMVERKAN (Neuropsykiatrisk Samverkan) Används fr.o.m. 2013-09-02 Ja: 18-30 år Bor i Norrköping, Söderköping eller Valdemarsviks kommun. (Uppfyller kriterier för projektets målgrupp) Funderingar

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008

Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (9) Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008 Bakgrund Den vanligaste orsaken till att människor kommer

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Bostad först i Stockholms stad

Bostad först i Stockholms stad Socialförvaltningen Utvecklingsenheten SIDAN 1 Bostad först i Stockholms stad RFMA 2013-04-10 Maria Andersson Socialförvaltningen Stockholms stad Om Bostad först i Stockholms stad 3 år. Avslutas 2013 Partnerskap

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2013

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2013 KRISTIANSTAD - STATISTIK 213 Personliga Ombud Ethel Lundström - Margareth Ohlsson Ola Golderyd - Stefan Göransson PO-KRISTIANSTAD - STATISTIK 213 sida 2 av 13 Innehållsförteckning Kristianstad Statistik

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSBEDÖMNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM SOCIALPSYKIATRIN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSBEDÖMNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM SOCIALPSYKIATRIN RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSBEDÖMNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM SOCIALPSYKIATRIN SYFTE Syftet med riktlinjerna är att ge en likartad service och omvårdnad till alla som är i behov av och efterfrågar bistånd.

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Försörjningsmåttet 3 kv 2013 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng

Försörjningsmåttet 3 kv 2013 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng Försörjningsmåttet 3 kv 213 i Bengtsfors, DalsEd, Åmål, Säffle Årjäng Ulrica Sandzen 531526929 Försörjningsmåttet 3 kv 213 i Bengtsfors, DalsEd, Åmål, Säffle Årjäng Försörjningsmåttet Samordningsförbundet

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer