ISPA INFORMATIONSBLAD 2000/PL/16/P/PE/016. Nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISPA INFORMATIONSBLAD 2000/PL/16/P/PE/016. Nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning"

Transkript

1 ISPA INFORMATIONSBLAD 2000/PL/16/P/PE/016 Åtgärdens benämning: Förbättring av vattenkvaliteten i Stettin Myndighet som ansvarar för genomförandet Namn: Adress: Nationella fonden för miljöskydd och vattenförvaltning Konstruktorska 3A Warszawa, Polen Plats Region: Västpommern Beskrivning Stettin är en viktig hamnstad vid floden Oder som är belägen 70 km från Östersjön och har invånare. Staden är en av de platser som bidrar mest till föroreningen av Östersjön. Staden producerar för närvarande m³ avfallsvatten dagligen. Av denna mängd renas endast 15 procent. På den västra sidan av staden, där större delen av befolkningen bor, leds 73 procent av det uppsamlade avloppsvattnet till tre mekaniska vattenreningsverk. Dessa anläggningar fungerar mycket dåligt och renar inte avloppsvattnet i nämnvärd utsträckning. Det finns även tre mindre tillfälliga anläggningar på den västra sidan, men dessa har endast lokal verkningskraft och påverkar inte problematiken med avloppsvattnet i Stettin i någon större omfattning. Den östra delen av staden har två mindre reningsverk som är lokala och tillfälliga och saknar större betydelse. Den enda vattenreningsanläggningen av betydelse i Stettin är Zdroje-anläggningen öster om Oder som delvis renar omkring 15 procent av det avloppsvatten som staden producerar. Denna anläggning är helt mekanisk utan några som helst biologiska komponenter och uppfyller inte de reningsnormer som i dag gäller i Polen och EU. Det finns ytterligare ett mekaniskt-kemiskt-biologiskt reningsverk, Skolwin, som ligger i anslutning till ett sågverk norr om staden och har en kapacitet på m³ per dygn. Genom ett avtal som ingicks nyligen mellan staden och sågen kommer avloppsvatten från vissa bostadsområden i stadens norra delar att renas vid Skolwin-anläggningen. Denna anläggning uppfyller EU:s reningsnormer. Området mellan Oders östra och västra förgreningar i Miedzyodrze-området har ett separat rörledningssystem för avloppsvatten från framför allt industrianläggningar i hamnområdet och detta system mynnar ut i det moderna mekaniskt-biologiska reningsverket Ostrow Grabowski som drivs av det privata företaget Miedzyodrze. Rörledningssystemet och reningsverket omfattas inte av ISPA-projektet. Slam från alla dessa anläggningar deponeras för närvarande i ett område för torkning av slam vid Zdroje. Eftersom Stettin saknar egen avfallsdeponi deponeras bortsilat material - 1 -

2 och sand från de anläggningar som har fungerande sandfång på en avfallsdeponi 100 km från staden. Avloppssystemet hade år 2000 en sammanlagd längd av 734 km, varav 31 procent var av kombinerad typ och huvudsakligen återfanns kring stadskärnan, medan det separata systemet utgjorde 69 procent. Ett område i norra delen av staden saknar helt och hållet avloppssystem. Avloppsnätets tekniska beskaffenhet beskrivs som dålig eller mycket dålig i projektets genomförbarhetsstudie, framför allt på grund av att större delen av systemet anlades för över sextio år sedan och en systematisk upprustning inte har ägt rum på många år. Behovet av investeringar är allra störst inom avloppsvattensektorn. Men inte heller kvaliteten på dricksvattnet uppfyller EU:s normer och man är för sin vattenförsörjning nästan helt beroende av en enda ledning från en större vattenkälla vid sjön Miedwie sydost om staden. Under mars 2000 utarbetade staden en övergripande plan för genomförande av ett omfattande investeringsprogram som bland annat omfattade ett helt nytt vattenreningsverk på en ny plats väster om floden, förbättring av den befintliga anläggningen på östra sidan, ett omfattande program för utbyggnad och upprustning av avloppsnätet samt investeringar i systemet för vattenförsörjning. Målet är att så gott som allt avloppsvatten skall renas enligt polska normer och EU-normer och att kvaliteten på dricksvattnet skall förbättras och försörjningen av drickvatten tryggas. Investeringsprogrammet för vattenförsörjning och avloppsvatten kommer att bli ett mycket stort projekt med kostnader uppgående till drygt 280 miljoner euro (stödberättigade kostnader). FÖRSTA FASEN En första verksamhetsfas med kostnader uppgående till 47 miljoner euro godkändes av kommissionen under år 2000 (undertecknande av finansieringsavtal den 28 december 2000) med följande innehåll: Vattenförsörjning: - en andra ledning från sjön Miedwie till staden (Miedwie-Kijewo) - en ny huvudledning i stadens nordvästra delar (Warszewo-Msiecino, uppgift I) - filter med aktivt kol vid reningsverket Miedwie Vattenrening: - två stora pumpstationer vid Bialowieska och Gorny Brzeg - nya samlingsledningar i stadens sydöstra delar i distriktet Pomorzany - förbättring av befintliga avloppsledningar vid gatorna Bohaterow och Sloncu samt i distriktet Pomorzany De uppskattade stödberättigade kostnaderna för investeringarna i vattenförsörjningen uppgår till 26,6 miljoner euro och de uppskattade stödberättigade kostnaderna för pumpar och samlingsledningar uppgår till 17,8 miljoner euro. Även tekniskt stöd kommer att tillhandahållas i samband med förberedelserna av projektets huvudfas och staden och vattenföretaget kommer att erhålla stöd i samband med genomförandet. Detta stöd kommer att uppgå till två miljoner euro

3 Arbetet under denna första fas kan komma i fråga för stöd från ISPA från och med det datum då finansieringsavtalet undertecknades den 28 december ANDRA FASEN Den andra och mer omfattande av projektets faser kommer att lösa de största problemen med Stettins avloppsvattensystem: bristen på adekvat rening både på den västra och östra sidan och uppsamlingssystemets dåliga skick. Reningsverk: Ett viktigt inslag i investeringarna kommer att vara byggandet av ett nytt stort reningsverk på den västra sidan om Oder (Pomorzany). Denna anläggning kommer att ha en kapacitet på m³ per dag eller pe. Anläggningen kommer att byggas utifrån ett avtal om totalentreprenad och det är därför ännu inte känt vilken teknik och konstruktion som kommer att bli aktuell. Det kommer hur som helst att vara frågan om en konventionell behandlingsanläggning med aktiv slambehandling i flera steg. Byggnationen kommer att ske på ett 58 hektar stort industriområde nära floden Oder. Platsen ägs redan nu av staden och ända sedan 1980-talet har man haft planer på att bygga ett nytt reningsverk på denna plats. Området består dels av outnyttjad mark, dels av ett upplag för byggavfall och dels av en torvmosse intill floden. Det finns ett skyddsområde runt omkring anläggningen där bostadsbyggande är förbjudet. Kostnaderna för detta reningsverk beräknas bli 77 miljoner euro. Den befintliga Zdroje-reningsverket på östra sidan kommer att byggas ut och byggas om till ett mekaniskt-biologiskt reningsverk med kapacitet att rena m³ per dygn ( pe). Liksom Pomorzany är denna anläggning belägen på en plats som klassificeras som industriområde och har tillhört vattenföretaget under många år. Även denna anläggning kommer att byggas utifrån ett avtal om totalentreprenad. Både i Zdroje och Pomorzany kommer biogas att samlas upp och användas för att förse anläggningarna med värme och energi. Kostnaderna för Zdroje-reningsverket beräknas bli 11 miljoner euro. Såväl anläggningen i Pomorzany som anläggningen i Zdzoje (båda med utrustning för behandling av avloppsvattenslam) kommer att konstrueras för att uppfylla de normer som anges i direktivet 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, inklusive de normer som gäller avlägsnande av näringsämnen. Behandling av avloppsslam: Det avloppsslam som produceras i de båda anläggningarna kommer att förtjockas och sedan rötas. Slammet avvattnas på mekanisk väg till 25 procent torrsubstans och torkas därefter till 90 procent torrsubstans. Tanken är att det torkade slammet från båda anläggningarna sedan skall förbrännas vid Pomorzanyanläggningen eftersom stadens och det kringliggande områdets kapacitet vad gäller avfallsdeponi inte räcker till för att hantera de mängder som kommer att produceras. Kostnaderna för slambehandlingen och sluthanteringen vid båda anläggningarna beräknas till 16 miljoner euro. Uppsamling av avloppsvatten: Systemet för uppsamling av avloppsvatten kommer att byggas ut och byggas om. Omkring meter nya avloppsledningar, varav meter tryckledning, kommer att anläggas. Av de befintliga avloppsledningarna kommer meter att byggas om och ytterligare meter kommer att läggas till ledningsnätet för uppsamling av dagvatten. Andelen av stadens befolkning som är ansluten till avloppssystemet kommer att öka från 96 procent till 98 procent genom att - 3 -

4 ytterligare invånare blir anslutna till nätet. De arbeten som planerats ser ut som följer: Pomorzanys avrinningsområde: - huvudledning K-2, ledning med självfall, pumpstation, huvudledningar och avloppsledningar i form av tryckledningar samt dagvattensystem för avrinningsområde K-2 ( meter avloppsledningar, meter ledningar för dagvatten och tre pumpstationer) - anläggande av avloppslednings- och dagvattensystem i distrikten Gumience och Swierczewo (1 980 meter avloppsledningar och meter dagvattenledningar) - renovering av avloppsledningar på 56 olika gator. Ledningarna är gjorda av tegel, stengods och betong, har olika former och dimensioner och är av olika beskaffenhet. De skall renoveras både med hjälp av schaktfria metoder och genom att vissa delar ersätts. Vissa områden är allvarligt skadade. Omkring meter avloppsledning kommer att rustas upp. - kombinerade samlingsledningar på Maja-gatan (730 meter) och samlingsledningar för dagvatten (4 100 meter) i distriktet Niebuszewo - huvudsamlingsledning "W" (2 400 meter avloppsledning) - samlingstryckledning Nad Odra/Stolszyn-Grabow ( meter) med sex pumpstationer och sju lokala pumpstationer - nya avloppsledningar vid sju gator, inklusive ett ledningsnät med självtryck och en tryckledning (4 300 meter), dagvattenledningar (3 660 meter) och en pumpstation. Zdrojes avrinningsområde: - samlingstryckledningar Podjuchy-Zdroje och Zalom-Dabie (6 100 meter) - avloppsnät ( meter) och dagvattensystem ( meter) för bostadsområdena Dabie, Kijewo, Podjuchy, Zydowce och Klucz samt sju pumpstationer. Skolwins avrinningsområde: - avloppsledningssystem för bostadsområdet i Skolwin, inklusive ett ledningsnät med självfall, tryckledningar ( meter), åtta pumpstationer och dagvattenledningar ( meter). Två huvudpumpstationer inom avrinningsområdet Pomorzany WWTP (Gorny Brzeg och Bialowieska) ingick i projektets första fas. I den andra fasen kommer ytterligare tre stora pumpstationer att ingå (Grabow med samlingstryckledning (2 372 meter), Dolny Brzeg med samlingstryckledning (9 806 meter) och Podjuchy), varav de två förstnämnda skall anläggas inom Pomorazanys avrinningsområde och den tredje inom Zdrojes avrinningsområde. Där så är möjligt kommer de nya avloppsledningarna att följa det befintliga gatunätet. För att förbättra kontrollen över systemet kommer ny utrustning för dataöverföring att grävas ned vid sidan av de nya eller ombyggda avloppsledningarna. Kostnaderna för arbetet med att förnya och bygga om samlingsledningarna för avloppsoch dagvatten beräknas inklusive pumpstationerna uppgå till 118 miljoner euro. Dricksvatten: Vad gäller dricksvattensektorn kommer projektets andra fas att omfatta byggandet av huvudledningen Warszewo-Mscienico (uppdrag II, III och IV), vilken ingår i den sammanlänkning mellan de norra distrikten i Stettin och huvudledningen Warszewo-Msiecino (uppdrag I) som fick stöd under projektets första fas, och utbyggnaden av vattenledningsnätet till distrikten Gumience, Swierczewo, Dabie, - 4 -

5 Kijewo och Podjuchy. Detta kommer att omfatta anläggandet av meter vattenledning och tre pumpstationer. Andelen av befolkningen som är ansluten till vattenledningsnätet kommer att stiga från 97 procent till 98,5 procent, vilket innebär att ytterligare personer kommer att anslutas till nätet. Förbrukningen per person var 138 liter per person och dygn år 2001 och förväntas sjunka till 120 liter per person och dygn när projektet är avslutat. Kostnaderna för dessa arbeten beräknas uppgå till 14 miljoner euro. Befintliga anläggningar: Fyra av de befintliga små mekaniska anläggningarna (Gorny Brzeg, Dolny Brzeg, Podjuchy och Grabow) kommer att byggas om till pumpstationer. De övriga mindre anläggningarna kommer varken att byggas ut eller moderniseras. Så gott som all vattenrening i Stettin kommer i framtiden att ske i Pomorzany och Zdroje. Tekniskt stöd, projektövervakning: Kostnaderna beräknas uppgå till över sex miljoner euro och i stort sett hela beloppet kommer att utnyttjas för oberoende projektövervakning. De arbeten som anges ovan under projektets andra fas och som omfattas av de kontrakt som kommer att genomföras under den andra fasen (se bilaga 1A) berättigar till stöd från ISPA från och med det datum då det ändrade finansieringsavtalet undertecknas. Mål att tillhandahålla en heltäckande lösning för alla brister som finns inom vattensektorn i Stettin att staden uppfyller kraven i direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse samt dricksvattendirektiven 98/63/EG, 75/440/EEG och 80/778/EEG att staden uppfyller kraven i direktivet om avloppsslam att förbättra hälso- och miljövillkoren för stadens befolkning att projektet skall ha en betydande gränsöverskridande verkan att ytterligare invånare skall anslutas till vattenledningsnätet och att ytterligare invånare skall anslutas till avloppsnätet Miljökonsekvensbeskrivning Anläggandet och förbättringen av reningsverket Pomorzany är en investering som omfattas av bilaga I i EU:s direktiv om miljökonsekvensbeskrivningar (85/337/EEG, ändrat genom 97/11/EG) och därför är en miljökonsekvensbeskrivning obligatorisk. Denna kommer att genomföras och certifieras av de behöriga miljömyndigheterna. Den typ av investering som är aktuell vad gäller Zdroje-reningsverket, samlingsledningarna för avloppsvatten och vattenledningsnätet faller inom ramen för ett projekt som omfattas av bilaga II i direktiven. För dessa typer av projekt måste de nationella myndigheterna genomföra en systematisk undersökning för att avgöra om det är nödvändigt att utföra en miljökonsekvensbeskrivning. I detta fall har man valt att - 5 -

6 utföra en miljökonsekvensbeskrivning för förbättringen av Zdroje-reningsverket. Detta kommer att genomföras och certifieras av de behöriga miljömyndigheterna. Myndigheterna har beslutat att det inte var nödvändigt med en miljökonsekvensbeskrivning för resterande arbeten (framför allt utbyggnaden och ombyggnaden av systemet för uppsamling av avloppsvatten och utbyggnaden av vattenledningsnätet) och de har förklarat sitt resonemang för kommissionen. Kostnad och stöd (i euro) Totala kostnader Bidrag från privata sektorn Icke stödberättigande utgifter Totala stödberättigande kostnader Stöd från ISPA Stödnivå i %

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

Rening av avloppsvatten i Sverige. avloppsvatten

Rening av avloppsvatten i Sverige. avloppsvatten Rening av avloppsvatten i Sverige avloppsvatten Från latrin till vattentoalett Europas största skivfilteranläggning. Gryaab svarar för rening av avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Bild: Ulrika Wahlström

Läs mer

Rent vatten nu och i framtiden

Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Vi bygger om vårt reningsverk. Miljön och livskvaliteten är de stora vinnarna! Nu är beslut taget i reningsverksfrågan. Kommunfullmäktige tog

Läs mer

Vatten på holländskt vis

Vatten på holländskt vis VA - Forsk rapport Nr 2005-01 Vatten på holländskt vis en studie av VA-verksamheten i Nederländerna Anna Thomasson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet

Läs mer

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund Värt att veta om vatten Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund 2 Vatten en självklarhet? Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor i Sverige. Vi tänker

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

Systemstudie Avlopp. En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen. Ale. Kungälv.

Systemstudie Avlopp. En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen. Ale. Kungälv. Systemstudie Avlopp En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen Kungälv Ale Lerum Göteborg Partille RYAVERKET Härryda Mölndal SYSTEMSTUDIE AVLOPP Första

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för redovisning av avloppsledningsnätets

Policy för redovisning av avloppsledningsnätets Policy för redovisning av avloppsledningsnätets saneringsplan. Version 070305 Ämne Miljö och hälsa 2(22) Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Policy för redovisning av avloppsledningsnätets

Läs mer

VA-översikt 2013-03-05 Ljungby kommun VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Del 1 VA-översikt. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36

VA-översikt 2013-03-05 Ljungby kommun VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Del 1 VA-översikt. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36 Del 1 Del 2 Del 3 VA-översikt VA-policy VA-plan VA-PLANERING i Ljungby kommun Del 1 VA-översikt Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36 1 Styrgrupp Kommunstyrelsens presidium är styrgrupp för framtagandet

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm 2014-05-14 Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Ett stort tekniskt system

VATTEN OCH AVLOPP Ett stort tekniskt system VATTEN OCH AVLOPP Ett stort tekniskt system Anders Proos Emelie Liljegren Johanna Lundqvist Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Frågeställningar... 3 Sveriges historia... 4 Viktiga

Läs mer

OM KÖKSAVFALLSKVARNAR TILLÅTS I GÖTEBORG

OM KÖKSAVFALLSKVARNAR TILLÅTS I GÖTEBORG OM KÖKSAVFALLSKVARNAR TILLÅTS I GÖTEBORG - Tekniska och ekonomiska konsekvenser Rapport 2011-07-06 1 CIT Urban Water Management AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 FÖRORD...5 1. INLEDNING...6 2.

Läs mer

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

Mistraprogrammet Urban Water. Systemanalys Vasastaden Göteborg Avloppsvattensystemet

Mistraprogrammet Urban Water. Systemanalys Vasastaden Göteborg Avloppsvattensystemet Systemanalys Vasastaden Göteborg Avloppsvattensystemet STEFAN AHLMAN HENRIK KANT PASCAL KARLSSON ANNIKA MALM GILBERT SVENSSON Forskningsprogrammet Urban Water CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, 2004

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

Malmö Green City Index

Malmö Green City Index Malmö Green City Index Bedömning av europeiska storstäders påverkan på miljön En undersökning utförd av Economist Intelligence Unit, sponsrad av Siemens Innehåll 4 Två röster om Malmö 6 Metod 10 Resultat

Läs mer

En bekvämare vardag. Ny personal på NÄRA. Så fungerar Granskär. Hur vi blev NÄRA. Och mycket mer från NÄRAs värld. Nr 2-2013

En bekvämare vardag. Ny personal på NÄRA. Så fungerar Granskär. Hur vi blev NÄRA. Och mycket mer från NÄRAs värld. Nr 2-2013 En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Ny personal på NÄRA Nr 2-2013 Så fungerar Granskär Hur vi blev NÄRA Och mycket mer från NÄRAs värld 2

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun

Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun CIT Urban Water Management AB Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun Åsa Erlandsson Frida Pettersson Erik Kärrman Uppdragsnr: 290026 Rapportserienr: 2010:2

Läs mer

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun

VA- OCH DAGVATTENUTREDNING. Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar. Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Södra Stockevik Grönskult 1:42 m fl Skaftö, Lysekils kommun Vy västerut från Stockevik VA- OCH DAGVATTENUTREDNING 2014-05-22, rev 2015-03-12 Energi & VVS-Projekt AB Örjan Pantzar Energi & VVS-Projekt AB

Läs mer