Rent vatten nu och i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rent vatten nu och i framtiden"

Transkript

1 Rent vatten nu och i framtiden

2 Rent vatten nu och i framtiden Vi bygger om vårt reningsverk. Miljön och livskvaliteten är de stora vinnarna! Nu är beslut taget i reningsverksfrågan. Kommunfullmäktige tog i början av sommaren beslut om att ge oss på Tekniska kontoret uppdraget att rusta upp det gamla reningsverket i Trosa och samtidigt planera för ett nytt reningsverk som ska stå klart inom 10 år. Vi har under en period arbetat fram ett förslag om hur kommunens avloppshantering ska kunna möta framtidens mål och behov. Planen som nu är fastställd anser vi vara en väl avvägd lösning med avseende på miljö och ekonomi. Kommunen växer I takt med att kommunen växer och vi blir fler ställer det krav på att vi anpassar våra system, däribland kapaciteten på vårt vatten och avloppssystem. Vår kommuns fina miljö och atmosfär gör att fler vill flytta hit. Många sommarboende väljer också att bo i Trosa året om. Vi på Tekniska kontoret har ansvaret att se till att vi kan möta kommunens behov av VA-försörjning. Trosa Ekokommunen! Trosa kommun har ambitionen att vara en ekokommun och vi strävar efter att vara föregångare inom området. Ett exempel på detta är våra våtmarker som hjälper oss att på ett energieffektivt sätt reducera kvävet i avloppsvattnet till nära hälften under stora delar av året. Vi vill ha en effektiv rening av vårt avloppsvatten så att dess påverkan på vatten och kustmiljön minimeras. I en populär kustkommun som vår finns också en relativt stor andel enskilda avlopp. Dessa belastar kusten och havet med näringsämnen i betydligt större utsträckning än ett hushåll som är anslutet till kommunal avloppshantering. Det beror på att i en större anläggning som vårt reningsverk, kan vattnet renas med bättre teknik och på ett mer energieffektivt sätt. Vi vill därför kunna ansluta enskilda avlopp till våra reningsverk, för att minska dess miljöpåverkan på kustmiljön. Bättre teknik och på ett mer energieffektivt sätt Nu har vi tid på oss, med kommande krav som ställs på framtida reningsverk, att ta fram en långsiktigt hållbar lösning. Vi har redan börjat med renoveringen av det nuvarande reningsverket i Trosa och arbetet med att lösa framtida avloppshantering fortgår. Hur vi har tänkt och på vilket sätt vi planerar att gå tillväga kan du läsa om i den här broschyren. Stig Törndahl Teknisk chef, Trosa Kommun

3 Beslut om framtiden Under en längre tid har Trosa kommun utrett hur reningsverken i Trosa och Vagnhärad ska kunna möta ökad belastning med bibehållen god eller förbättrad rening. Kommunen växer med invånare per år och sommarboenden omvandlas mer och mer till permanentbostäder, vilket ställer högre krav på reningskapacitet. Kommunfullmäktige tog i juni i år beslut om att renovera reningsverket i Trosa för en 10-årsperiod och bygga en överföringsledning till Vagnhärad till budget 2018 ta fram ett beslutsunderlag baserat på framtaget underlag att bygga nytt reningsverk i Trosa, kompletterat med ytterligare tillkommen fakta reningsverkstomten ner vid hamnen Världens Ände 1 kan, efter flytt av reningsverket, bebyggas med bostäder och lokaler Vad har lett fram till besluten? En grundförutsättning har varit att reningsverken ska kunna uppfylla krav på utsläppsnivåer och andra myndighetskrav. Men det finns även en rad andra faktorer att ta hänsyn till. Beredskap inför nya krav Branschorganisationen Svenskt Vatten pekar på en rad omständigheter som ökar kraven på framtidens avloppshantering, bl.a. tillämpningen av Vattendirektivet. Vattenvårdförbundens åtgärdsplan träder i kraft 2015 och kommer troligtvis att innebära förändrade krav och kommunen har därför valt att invänta och planera inför en anpassning till de nya direktiven. Säker drift och arbetsmiljö En säker drift och arbetsmiljö är grunden för att kunna driva ett reningsverk. En del av de renoveringsåtgärder som görs för den kommande 10-årsperioden är nödvändiga för att klara detta krav. Att få ett nytt reningsverk på plats tar cirka 3 år. Planerade åtgärder i befintligt reningsverk är en förutsättning för att verket ska kunna drivas vidare tills dess ett nytt verk är på plats. Långsiktighet Verksamheten förbättras stegvis mot det långsiktiga målet att bygga ett nytt reningsverk. Ekonomi och miljönytta har varit centrala delar i processen. Kostnadseffektivitet Trosa kommun har idag en av länets högsta VA-avgifter. Renovering av reningsverket behövs oavsett och genom att använda hela dess livslängd utnyttjas de investerade pengarna. Byggnationen av ett nytt verk kan förläggas senare i tiden när kravbilden är fastställd vilket säkrar investeringen. På detta sätt nyttjas de investerade pengarna i befintligt verk maximalt och begränsar nivån på en ofrånkomlig avgiftshöjning. Sammantaget bedöms det vara den mest kostnadseffektiva lösningen. Bättre närmiljö Att ansluta enskilda avlopp och små sämre anläggningar är viktigt för att förbättra framförallt havsmiljön kring Trosa. Besluten ligger i linje med Trosas ambition att vara en ekokommun. Expansion Kommunen växer med invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer högre krav på kommunen när det gäller omhändertagande av avloppsvattnet. Vad planeras i Trosas reningsverk? För att kunna ta emot avloppsvattnet och inte begränsa utbyggnaden krävs att vattnet kan hanteras i reningsverket. Kommunen har ansökt om tillstånd att få öka kapaciteten från pe till pe* i Trosa reningsverk. De åtgärder som planeras är renovering av reningsverket och mindre ombyggnader för att klara den sökta kapacitetsökningen. Renoveringen består till största delen av nödvändigt underhåll för att uppnå en god driftsäkerhet och förbättrad arbetsmiljön. Åtgärderna som görs syftar till att verket ska kunna drivas i ytterligare 10 år, på ett säkert och miljömässigt sätt, i en god arbetsmiljö. Exempel på åtgärder som görs: Ombyggnad av luftning Genom byte av luftningsutrustning fås en bättre rening av näringsämnen. Bytet av luftningsutrustning görs också för att öka kapaciteten. Inbyggnad av slamtömningen Risken för luktstörning minskas genom att slamtömningen byggs in. Installation av filter Bättre rening i avloppsreningsverket för att se till att inte våtmarken överbelastas. På så sätt optimeras våtmarken som en fungerande del av reningsprocessen. * PE personekvivalenter är ett mått på den genomsnittliga mängd föroreningar i avloppsvatten som en person ger upphov till per dag (teoretiskt mått, ej att förväxlas med antalet anslutna personer) Hur bestäms VA-avgiften? VA-avgifterna bestäms av en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Den bygger i grunden på kostnaderna för VA-verksamheten. Förutsättningarna för VA-verksamheten och möjligheterna till att ta ut avgifter regleras i lag. Som i övrig kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincipen, det vill säga att kommunen inte får ta ut någon vinst från verksamheten. VA- verksamheten särredovisas och är skild från övrig kommunal verksamhet.

4 Miljöpolicy för ekokommunen Trosa Trosa kommun arbetar systematiskt i riktning mot ett uthålligt samhälle som baseras på användning av förnyelsebara naturresurser. Miljöpolicyn statuerar att användningen av långlivade, naturfrämmande ämnen skall minimeras och naturens mångfald och kretsloppens kapacitet bibehållas eller öka. Omsättningen av energi och material skall ske på en nivå som svarar mot de naturliga kretsloppens kapacitet. Det är av stor vikt att fokus sätts på problemens kärna, oberoende av samhällets organisation. Kretsloppstänkandet skall vara styrande och utvecklingsarbetet måste präglas av en helhetssyn. Kommunen eftersträvar vidare att ha en drivande roll i den lokala samhällsutvecklingen. Utvecklingsarbetet bedrivs processinriktat på ett sådant sätt att olika aktörer ges möjlighet att delta. Öppenheten är betydelsefull för att erfarenheter ska kunna delges andra. Nationella miljömål utgör fundament för kommunens VA-policy Trosa kommuns VA-policy tydliggör ambitionerna och synsättet för dricksvatten- och avloppshantering. VA-policyn är också ett led i arbetet med att uppnå de nationella miljömålen, däribland: Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning, samt God bebyggd miljö. VA-policyn är starkt sammanknuten med miljöpolicyn. Vatten och avloppsverksamheten Tekniska enheten ansvarar för drift, nybyggnad och underhåll av kommunens ledningsnät, reningsverk, pumpstationer och vattenverk. Ledningsnätets totala längd är 181 kilometer och är fördelat på fyra områden: Trosa, Vagnhärad, Västerljung samt Stensund/ Krymla. Dricksvatten kommer från kommunens två grundvattentäkter. Avloppsvattnet renas i två reningsverk ett i Trosa och ett i Vagnhärad. Till dessa reningsverk hör två våtmarker som renar avloppsvattnet ytterligare Underlag till de fyra alternativen framtaget Juni 2010 Beslut i kommunfullmäktige att renovera nuvarande avloppsreningsverk och planera för att ta fram beslutsunderlag för nytt verk till budget 2018

5 Illustrationer: Tobias Flygar Miljönytta för en bättre närmiljö Åtgärderna som görs i reningsverket ligger i linje med de nationella miljökvalitetsmålen och dess regionala tillämpningar, samt även Trosa kommuns vatten- och avloppspolicy. För att förbättra miljön i vår inre skärgård, planeras utbyggnad av vatten och avloppsnätet för anslutning av fastigheter med enskilda avlopp på t.ex. Öbolandet. De enskilda avloppen medför en relativt stor belastning av näringsämnen till mark och hav. Genom att leda över avloppsvatten till reningsverket uppnås en bättre rening. Närmiljön förbättras och belastningen minskar totalt sett. Nationella miljömål: God bebyggd miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård. Det mindre och ej tillfredsställande reningsverket i Lagnöviken läggs ned och ansluts till det kommunala avloppsnätet, vilket medför att belastning av näringsämnen minskar i Lagnöviken och även totalt sett. Nationella miljömål: Hav i balans samt levande kust och skärgård. Då reningen förbättras vid reningsverket kommer det i framtiden att kunna släppas ut ett renare vatten till Trosaån. Den totala mängden näringsämnen som släpps ut från verket till Trosaån kommer att ligga på ungefär samma nivå som idag, trots att fler personer anslutits. Utsläppen till vattendrag och hav kommer totalt sett att minska i takt med att de enskilda avloppen tas ur bruk. Nationella miljömål: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag. Genom att rena mer i reningsverket sänks belastningen av näringsämnen, främst fosfor, till våtmarken. På så sätt säkras att våtmarken har goda förutsättningar att fortsätta vara ett viktigt reningssteg i processen. Nationella miljömål: Myllrande våtmarker. Trosa reningsprocess Avskiljning Smittämnen och finpartikulärt Avloppsvatten från hushåll mm Reningsverk Pumphus Omvandling Nitratkväve till harmlös kvävgas Våtmark Översilningsytor Mekanisk separation Biologisk separation Kemisk separation/ Filter Avskiljning fast material & sediment Nedbrytning av organiskt material Omvandling Ammoniumkväve till nitratkväve Nitrifikation Avskiljning Av fosfor & finpartikilärt Mellandamm Utloppsdamm Uppsamlingsdamm Nyängsdiket & -dammen Buffertområde mot omgivande mark och vatten TROSAÅN Juli 2010 Renovering av reningsverket i Trosa påbörjas Dec 2010 Beslut gällande ändringstillståndsansökan för reningsverket väntas från Länsstyrelsen 2011 Arbetet med planering av ett nytt reningsverk påbörjas Höst 2012 Renoveringen av verket avslutas Vår 2017 Beslutsunderlag Nytt reningsverk kompletterat med tillkommen fakta klart till budget 2018 Höst 2018 Beslut i frågan Upphandling 2020 Beslutad lösning i drift

6 Vattendirektivet Ramdirektivet för vatten (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG) trädde i kraft 22 december Vattendirektivet; är en ram för den europeiska gemenskapens vattenpolitiska samarbete. bygger på samarbeten över politiska och adminstrativa gränser vattnets naturliga väg är i fokus 1 Sverige är indelat i fem vattendistrikt som administreras av varsin vattenmyndighet. Trosa ingår i vattendistrikt 3, Norra Östersjön Norra Östersjön Trosaån Lokal vattenorganisation: Trosaåns Vattenvårdsförbund Bildades i april 2010 Trosaåns huvudavrinningsområde Recipientkontroll och miljöövervakning Planerings- och utvecklingsarbete Forum för samråd och information Erfarenhetsutbyte och resursutnyttjande För mer information, besök

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Vatten på holländskt vis

Vatten på holländskt vis VA - Forsk rapport Nr 2005-01 Vatten på holländskt vis en studie av VA-verksamheten i Nederländerna Anna Thomasson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer