Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader Budget Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut"

Transkript

1 Tekniska nämnden, VA Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Exempel på dokumentation av VA-ledningar. Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet i huvudsak i tätorterna i kommunen. Driftsredovisning Bokslut Bokslut Bokslut tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Ekonomi Intäkterna har ökat med 1700 tkr. Anslutningsavgifterna uppgick till tkr och har till största delen bokförts på investeringsbudgeten. Taxan höjdes den 1/ med 4% för villor ( normalvilla enligt Svenskt vattens statistik) och 9% för flerbostadshus. En ny avgift infördes för flerbostadshus med fler än två lägenheter. Kostnaderna har ökat med 4300 tkr. Ökningen består av ökade kapitalkostnader på grund av investeringar (1800 tkr), ökad kostnad för vatteninköp (700 tkr), avveckling av VA-lagret som eget bokfört värde (760 tkr) och ökade personalkostnader (700 tkr). Resultatet för 2012 är tkr jämfört med budget. Detta täcks av VA-fonden som vid ingången av året var 1452 tkr.

2 Årets händelser Dricksvatten 156 avtal har tecknats med abonnenter utanför verksamhetsområde, varav huvuddelen är abonnenter som har varit anslutna sedan tidigare. Sex av abonnenterna är vattenföreningar som distribuerar vatten till ett flertal fastigheter. Planering pågår för nya vattenskyddsområden i Falköping och Kättilstorp, samt uppdatering av äldre skyddsområden i Floby, Stenstorp och Åsarp. De markförlagda reservoarerna har täckts med kraftig plastduk för att skydda från inläckage. Lås och dörrar har bytts till högre skyddsklass i anläggningarna. Förberedelse pågår för utbyte av rör, ventiler, pumpar och mätutrustning i kommunens dricksvattenreservoarer. Låsning av brandposter planeras, i syfte att skydda dricksvattnet från förorening. En läcksökare har anställts och utrustats, för att kunna utföra läcksökning kontinuerligt i egen regi. Ledningsnät I början av året startade Park/Gata sitt fjärde VA-lag som huvudsakligen arbetar på ledningsnätet. Uppgradering av databasen över ledningsnätet pågår. En teoretisk besiktning har genomförts för avloppsnät kopplade till reningsverken i Falköping, Stenstorp och Floby. Resultatet visade att ledningsnäten har mindre god till dålig uthållighet, och att utspädningsgraden med ovidkommande vatten är 2-3 gånger mängden spillvatten. Större projekt har slutförts på Mösseberg i Falköping (installation av dagvattenmagasin som ska betjäna över 100 fastigheter), och renovering av valedningar i Falköping. Avstängning av Scheelegatan hösten Foto: Kjell Björk 2 (4)

3 Nyanlagt dagvattendike som leder till underjordiska magasin på Bestorp. Foto: Arne Nordh. Renovering av ledningsnätet omfattar utbyte av meter vattenledning (0,6% av vattenledningar), meter spillvattenledning (2% av spillvattenledningar) och meter dagvattenledning (1% av dagvattenledningar). Det motsvarar renovering av 1,3% av hela VA-ledningsnätet. Det var åtta vattenläckor under året, ett väsentligt lägre tal än de sista åren. Reningsverk, pumpstationer Vid Falköpings reningsverk Hulesjön har pumpkapaciteten förstärkts för inkommande avloppsvatten, vilket innebär att mindre avloppsvatten behöver bräddas orenat vid höga flöden. AVR-huset har färdigställts som förråd och teknikhus. Renovering av Stenstorps reningsverk pågår i syfte att minska energiförbrukningen. Slutredovisning bifogas för större avslutade projekt: Dagvatten Mösseberg, Mejeribygget, Relining. Uppföljning av mål Procent av ledningsnät som renoveras per år. Genomsnittet var 1,3% för år 2012, och 0,9% för Svinn av dricksvatten. Procentsatsen läckvatten är inte klar för år 2012, men antalet läckor har minskat. Bräddningarna vid Hulesjöns reningsverk var m³ vilket är 0,27% av flödet. År 2011 bräddades m³ vid reningsverket. Nöjdhetsindex vid medborgarenkäten var 81%. År 2011 var det 79%. 3 (4)

4 Verksamhetsredovisning VA Vatten och avlopp Bokslut Bokslut Bokslut Bruttokostnad Utveckling % 10,00-1,00-4,00 Nettokostnad tkr Dricksvatten till ledningsnät, m³ Bruttokostnad, kr/m Renat avloppsvatten, m³ Bruttokostnad, kr /m Abonnenter, antal Bruttokostnad/abonnent, kr Sjukfrånvaro, % 1,10 2,00 1,10 SCB nöjdhetsindex för medborgare för vatten och avlopp Verksamhetsanalys Fokuset är fortsatt stort på dricksvattensäkerhet och ytterligare arbete behöver göras gällande vattenskyddsområden och it-säkerhet. Intresset för anslutning till kommunalt dricksvatten och avlopp har varit stort under året, beroende på MÖS inspektioner av enskilda avlopp. Antalet vattenläckor har minskat jämfört med de senaste åren, vilket kan bero på mildare vintrar. VA-avdelningen behöver se över statusen på kommunens ledningsnät och ta fram en plan för hur renoveringstakten om 1% ska hållas. Framtid Planer för renovering av ledningsnätet och anläggningar ska tas fram, för att få en överblick av behoven och göra prioriteringar. Mer utbyte av vattenledningar och relining av avloppsledningar kommer att göras i och med att en renoveringstakt på 100 år ska uppnås. Reservvattenförsörjning är under utredning och kräver fortsatta insatser. Tryckavloppsledningar planeras mellan Borgunda och Dala-station samt mellan Vartofta och Falköping. En lokal för studiebesök planeras vid Hulesjöns reningsverk, samt renovering av kontors- och personallokaler. Klimatförändringar kan leda till större påfrestning på avloppsledningarna och större antal översvämningar. 4 (4)

5 Slutredovisning till Kommunfullmäktige Utbyggnad av Hulesjöns reningsverk med förbehandlingsanläggning för mejeriavloppsvatten samt överföringsledning år , VA-investeringsprojekt nummer 3055 Förbehandlingsanläggning för mejeriavloppsvatten. Foto: Anders Johansson. Bakgrund: Ett avtal tecknades år 2008 med Falköpings mejeri om avgifter för mottagande av spillvatten, i vilket ingick en överenskommelse om utbyggnad av Hulesjöns reningsverk för att bättre kunna rena mejeriets avloppsvatten. Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avsätta tkr för utbyggnaden inklusive överföringsledning. Tider: Upphandling gjordes år Utbyggnaden slutfördes år 2009 och togs i drift under hösten Resultat: Förbehandlingsanläggningen har avsevärt förbättrat reningsverkets funktion, där utsläppen av renat avloppsvatten sedan utbyggnaden ligger inom gränsvärdena för reningsverkets tillstånd. En översyn av kostnaderna för anläggningen gjordes under 2011, för att undersöka det verkliga kostnadsutfallet efter drifttagningen. Översynen resulterade i ett nytt avtal år 2012 som ska täcka de fulla drift- och kapitalkostnaderna för utbyggnaden. Kapitalkostnaderna ska betalas av mejeriet till och med år 2018.

6 Projektets ekonomi: Budget för förbehandlingsanläggning: Utgifter: Arbeten utförda av privat aktör Arbeten utförda av kommunen Summa utgifter tkr tkr 18 tkr tkr Avvikelse mot budget 10 tkr Budget för överföringsledning inkl. pumpstation: Utgifter: Arbeten utförda av privat aktör Summa utgifter tkr tkr tkr Avvikelse mot budget tkr Kommentar: Av projektets budget på tkr blev avvikelsen tkr. Kommunens utgifter för bygg, el och maskiner blev 15,6 Mkr och för överföringsledningen 1,1 Mkr. Kostnaderna för överföringsledningen blev lägre än beräknat beroende på att en befintlig gasledning mellan mejeriet och reningsverket kunde utnyttjas och byggas om för avloppsvatten. Entreprenör på förbehandlingsanläggningen var Läckeby Water AB Purac (14,3 Mkr). Överföringsledningen och pumpstationen anlades av Skanska (733 tkr) och Grundfos (360 tkr). Vid utbyggnaden anlades även ledningar som ger möjligheter att överföra avloppsvatten mellan förbehandlingsanläggningen och SBR-anläggningen för kväverening, vilket ger win-win effekter för båda anläggningar i form av effektivare rening av både kväve och organiskt material. Dessa kostnader (819 tkr) har ej belastat projektet, utan betalats av VA-avdelningen och ingår inte i totalsumman redovisad här. Falköping Teresa Kalisky VA-chef

7 Slutredovisning till Kommunfullmäktige Dagvatten Mösseberg år , VA-investeringsprojekt nummer 3355 Anläggning av dagvattenmagasin på Bestorp. Foto: Kjell Björk. Slutresultatet består av dels gräsbesådda diken för ytavrinnande dagvatten och dels underjordiska magasin som fylls på vid större flöden. Foto: Arne Nordh. Bakgrund: Arbetet med utbyggnad av dagvattenmagasin och -ledningar på Bestorp i Falköping genomfördes år Bakgrunden till projektet var problem med källaröversvämningar i maj 2010, då ett antal fastigheter drabbades och fick skadeståndsersättning från VA-avdelningen.

8 Projektering utfördes av Sweco Jönköping. Arbetet utfördes i kommunens regi med Park/Gata som utförare och beställare. Material köptes via Ervex, som kommunen har ramavtal med på VA-materiel. Diken med flacka gräsbevuxna sidor färdigställdes av NCC. Vissa VA-ledningar byttes ut. Beslut: Tekniska nämnden beslutade att lägga 4 miljoner kr i investeringsbudget för projektet år 2010, och ytterligare 4,3 miljoner kr år Resultat: Över 100 fastigheter har fått bättre och säkrare avledning av dagvatten och spillvatten. Ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten har bytts mot en större dimension på delar av Kapellsgatan och Bestorpsgatan. Även relining av avloppsledningar har genomförts i området, vilket redovisas inom ramen för projekt 3041 (Relining år ). Projektets ekonomi: Budget: tkr Utgifter: VA-materiel tkr Arbeten utförda av privat aktör tkr Arbeten utförda av kommunen tkr Summa utgifter tkr Avvikelse mot budget - tkr Falköping Teresa Kalisky VA-chef

9 Slutredovisning till Kommunfullmäktige Relining av avloppsledningar år , VA-investeringsprojekt nummer 3041 Renovering av VA-ledningar genom att dra en ny ledning inuti den gamla (bilden är dock från ett tidigare arbete i Falköping, utfört av ett annat företag på dricksvattenledning). Bakgrund: Renovering av spillvatten- och dagvattenledningar genomfördes år Arbetet utfördes av företaget Aarlseff AB, som kommunen har ramavtal med. De ledningar som kommunen har renoverat är gamla spilloch dagvattenledningar av betong, flertalet från och 60-talet. Under arbetet har även nedstigningsbrunnar tätats, där dessa haft inläckage. Renoveringen har skett med schaktfri teknik, s.k. relining, som innebär att en ny ledning av impregnerad polyesterfilt dras in i en befintlig ledning och fästs på plats genom behandling under vattentryck och värme. Schaktfria metoder är på frammarsch i Sverige, då det sparar tid och pengar jämfört med omläggning av ledningar genom grävning. Aarlseff har under projektets gång haft hjälp av Park/Gata och NCC med framtagande av brunnar, konor, läggning av vägplåtar m.m. Beslut: Tekniska nämnden beslutade att lägga 8 miljoner kr i investeringsbudget för projektet år 2011, och ytterligare 3,5 miljoner kr år 2012.

10 Tider: Arbetet påbörjades i november Sommaren 2012 tätades nedstigningsbrunnarna. Resultat: Det har renoverats meter spillvattenledning och meter dagvattenledning i följande orter: Falköping, bl.a. runt mejeriet och på Bestorp Åsarp Vartofta Torbjörntorp Ledningslängden som har renoverats utgör 2% av det totala spill- och dagvattennätet i kommunen. Projektets ekonomi: Budget tkr Utgifter: Entreprenad tkr Arbete utfört av kommunen 85 tkr Summa utgifter tkr Avvikelse mot budget 497 tkr Kommentar: År 2011 bokfördes intäkter om 497 tkr på projektet, som härrörde från anläggningsavgifter för fastigheter anslutna till spillvatten och dagvatten. Därmed hölls projektets budget. Falköping Teresa Kalisky VA-chef

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...13 Balansräkning...14 Kassaflödesanalys...16 Tilläggsupplysningar...17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning

Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2012 MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Version 2013-01-25 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm 2014-05-14 Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

Årsredovisning. Älmhults kommun. Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset. Krampanäs Hembygdspark i Härlunda. Babysim. Älmhults skatepark

Årsredovisning. Älmhults kommun. Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset. Krampanäs Hembygdspark i Härlunda. Babysim. Älmhults skatepark Årsredovisning Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset Babysim rampanäs Hembygdspark i Härlunda Älmhults skatepark Musikalen Grease Ny konstgräsplan i Haganäs Idrottsskola Simskola Babysagostund Älmhults

Läs mer

BOKSLUT 2008 VA- OCH AVFALLSNÄMNDEN

BOKSLUT 2008 VA- OCH AVFALLSNÄMNDEN VA- OCH AVFALLSNÄMNDEN BOKSLUT 2008 Postadress: Uppsala kommun, VA och avfallsnämnden, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: va-avfallsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Trelleborg VA - plan 2014-2018

Trelleborg VA - plan 2014-2018 Projektet har delfinansierats av LOVA TRELLEBORGS KOMMUN // Trelleborg VA - plan 2014-2018 FÖRSLAG 2014-10-27 Förslag 2014-10 - 27 Trelleborg VA-plan Medverkande: Uppdragsledare Sweco: Caroline Fredriksson

Läs mer

Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten

Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 AU 3:12 Dnr. KS 2015/0018 Ansökan om kommunal borgen, Österåkersvatten Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Sammanfattning

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Rapport Nr 2011 12 Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Annika Malm Anders Horstmark Elin Jansson Göran Larsson André Meyer Jenny Uusijärvi Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

Datum 2011-02-23. Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta

Datum 2011-02-23. Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta HÅBO KOMMUN Miljö- och!ekniknämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum 2011-02-23 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Christian Ghaemi

Läs mer

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14

Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar. Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Kortversion av Förnyelsebehov VA-ledningar Steg 1: Dagvattenavledning Steg 2: Prioriterade ledningar Steg 3: Områdesvis förnyelse 2011-11-14 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Steg 1.1 Huvudstråk dagvattenavledning

Läs mer

Årsredovisning 2012 VA-enheten Öckerö kommun

Årsredovisning 2012 VA-enheten Öckerö kommun Årsredovisning 2012 VA-enheten Öckerö kommun VA-E N H E T E N Verksamhetsberättelse Riksdagen antog en ny vattentjänstlag år 2007. Lagen ställer krav på att verksamheten skall särredovisas och att särskild

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019 Rapport Diarienummer KF2014-015 Projektnummer Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019 Käppalaförbundet Käppalaförbundet 2 (20) Innehållsförteckning 1 Vision och mål 3 1.1 Käppalaförbundets tre utvecklingsmål...

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Destination: Norrtälje

Destination: Norrtälje Antal schaktmaskiner: 6 st dumprar: 2 st Destination: Norrtälje PLATS: N 59 3,901 E 18 15,706 PROJEKT: VA-PROJEKT VALLENTUNA STARTDATUM: 2012 FÄRDIGDATUM: 2016/2017 RÖRLÄNGD: 4,5 MIL PROJEKTÄGARE: NORRVATTEN

Läs mer

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva.

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva. Årsrapport 2007 Innehåll Vd:s visioner.................................................................................. 3 Naturlig förebild...4 Personal...6 Miljö...7 Vatten & Avlopp............................................................................

Läs mer

S7 Nyexploatering inom Svälte I :4 och 1:5, etapp l.verksamhetsområde lor vatten, spillvatten och dagvatten. Bilaga 2.

S7 Nyexploatering inom Svälte I :4 och 1:5, etapp l.verksamhetsområde lor vatten, spillvatten och dagvatten. Bilaga 2. Protokoll nr 10 ftir styrelsemöte 2013-09-10 AB, org. nr 556901-9655 i Uddevalla Tid: 15.30-19.00 Plats: Rödön, Stadshuset Uddevalla Närvarande: MikaelStaxäng Anna-Lena Heydar Tage Nolstedt Matthijs Klomp

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning

Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning Rapport Nr 2013 03 Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning Jenny Uusijärvi Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program

Läs mer

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5 årsredovisning 2009 AFFÄRSIDÉ innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering

Läs mer