SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd 156-165 Tommy Ejnarsson, v"

Transkript

1 1(18) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Bo Strangnefjord Britt Olsson, sekreterare Walde Pettersson Michael Leijonhud 165 Hans Andersson Utses att justera Per-Inge Pettersson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Bo Bergman. Per-Inge Pettersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 2(18) Hultsfreds NäringslivsCentrum KSAU 156/2006 Nya företag i Hultsfreds kommun Allservice Allstädservice, Virserum Rosita Lundberg, Virserum Lokalvård, flyttstädning, vinds- och förrådsröjning Solklart, Hultsfred Sandra Nikolausson, Hultsfred Solotek Outlet, Hultsfred Sandra Nikoulasson, Hultsfred Outletbutik för märkeskläder Event & Service i Målilla AB Jonas Olvenius Restaurang, catering, event SweOptics, Hultsfred Christoffer Berggren Försäljning av jakt- och fritidsoptik Dackebygdens kött/trans Meat Trading AB, Virserum Robert Litzén Styckning och beredning av kött, försäljning till grossist, storhushåll och butik Kerstins Klipphörna, Hultsfred Kerstin Schultz Frisör Informationen läggs med kännedom till protokollet.

3 3(18) Tekniske chefen Byggnadsingenjören KSAU 157/2006 Tilldelningsbeslut för målningsarbeten Tekniske chefen Bo Strangnefjord och byggnadsingenjör Walde Pettersson redogör för upphandling av målningsarbeten vad gäller underhåll av fastigheter m m för år 2006 och Tekniska kontoret har infordrat anbud. Kommunen har indelats i två delar, södra kommundelen och norra kommundelen varför två tilldelningsbeslut ska göras. Granskning och kontroll av inkomna anbud visar att förmånligast anbud har lämnats av Malexander Måleri, Hultsfred för södra kommundelen och Hartvigs Måleri, Hultsfred för norra kommundelen. Tekniska kontoret får i uppdrag att skicka ut tilldelningsbeslut till samtliga anbudsgivare. Upphandlingskontrakt för målningsarbeten ska tecknas med Malexander Måleri för södra kommundelen och Hartvigs Måleri för norra kommundelen när det är klart att överprövning av tilldelningsbeslut inte skett, alternativt efter dom.

4 4(18) Tekniske chefen Kommunalrådet KSAU 158/2006 Upphandling av el-energi, El Tekniske chefen Bo Strangnefjord redogör för upphandling av elenergi, el Hultsfreds kommun har genom Kommentus AB infordrat anbud på MWh el-energi. Anbud har lämnats av Kraft & Kultur i Sverige AB, Dala Kraft AB, Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB och E. ON Försäljning Sverige AB. Vid antagande av anbud finns fyra valmöjligheter, fast pris 1, 2 respektive 3 år samt Kommentus portfölj. Anbudssammanställning och anbudsöversikt har gjorts av Kommentus AB. Kommentus förordar genom beslutsunderlag, daterat , att Hultsfreds kommun bestämmer sig för ett 3- årig fast prisavtal. Förmånligast pris har inlämnats av Kraft & Kultur i Sverige AB med ett påslag om 4,6 öre per kwh. (påslag vid prislåsningstillfället) Tekniska kontoret får i uppdrag att skicka ut tilldelningsbeslut till samtliga anbudsgivare. Upphandlingskontrakt, enligt Kommentus modell Fast pris 3-årigt avtal, ska tecknas med Kraft & Kultur i Sverige AB när det är klart att överprövning av tilldelningsbeslut ej skett, alternativt efter dom. Kommunalrådet Bo Bergman och tekniske chefen Bo Strangnefjord bemyndigas att låsa el-priset så snart kan ske.

5 5(18) IBK Svala Tekniska kontoret Kultur och fritid KSAU 159/2006 H Förfrågan från IBK Svala om målning i Mörlunda sporthall IBK Svala har insänt skrivelse, daterad , om att det vore lämpligt att måla om väggarna i hallen när golvet ska bytas. Byggnadsingenjör Walde Pettersson informerar om att det idag är omålade skivor på väggarna som ej behöver något underhåll. Här finns möjligheten att lägga ett ljust golv vilket påverkar ljuset i sporthallen varför byggnadsingenjören föreslår att avvakta beslut om målning av väggar tills golvet är lagt samt att belysningen ses över när detta skett. Arbetsutskottet beslutar invänta effekten av ett nytt golv samt att belysningen ses över innan beslut om målning av väggar tas.

6 6(18) Kommunstyrelsen KSAU 160/2006 Dnr 2006/ Skötselavtal med IF Hebe gällande Silverdalens idrottsplats Tekniska kontoret har upprättat avtal mellan Hultsfreds kommun och föreningen IF Hebe i Silverdalen om att föreningen ska utföra skötsel, viss reparation och underhåll av Silverdalens idrottsplats. Avtalet gäller från och till Förlängning sker med ett år åt gången om inte uppsägning från någondera sida sker senast tre månader före avtalstidens utgång. Kommunen betalar ersättning till föreningen med ett årligt belopp av kronor. Ersättningen ska indexuppräknas årligen enligt konsumentprisindex. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås godkänna skötselavtal med IF Hebe gällande Silverdalens idrottsplats.

7 7(18) Kommunstyrelsen KSAU 161/2006 Dnr 2006/ Ändring från stopplikt till väjningsplikt på enskilda vägen från Järeda by och Järeda kyrka före utfart på väg 681 i Hultsfreds kommun Länsstyrelsen hemställer med remiss , dnr , om kommunens yttrande i rubricerade ärende senast Järeda kyrkoråd, genom ordförande Elisabeth Jennerstrand, har i skrivelse till länsstyrelsen begärt ändring av trafikbestämmelserna och då även ändring av vägskylt i korsningen länsväg 681 och enskilda vägen mot Järeda kyrka och Järeda by. I korsningen är länsvägen huvudled. Hastigheten på platsen är 70 km/h. Den enskilda vägen har stopplikt vid utfart från Järeda by och Järeda kyrka. Korsningen har goda siktsträckor i samband med utfart på nämnd länsväg. Vid alla slag av aktiviteter i Järeda kyrka färdas besökarna till stor del med bil och ofta kan bilantalet vara stort. På länsväg 681 är trafiken ofta ringa, varför det känns helt fel för de bilburna besökarna att vid utfart på nämnd länsväg få stanna varje bil, som ofta framförs i fordonskö, trots att inga bilar finns på länsvägen och korsningen har god sikt. Tekniska kontoret föreslår att kommunen lämnar yttrande att beslut om förändringar av stopplikt/väjningsplikt utanför tätortsgränserna åligger länsstyrelsen att besluta. Hultsfreds kommun har inget att invända mot föreslagen förändring. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Förändring av stopplikt/väjningsplikt utanför tätortsgränserna åligger länsstyrelsen. Hultsfreds kommun lämnar yttrande att kommunen inte har något att invända mot föreslagen förändring.

8 8(18) Kommunstyrelsen KSAU 162/2006 Dnr 2006/ Hyreskontrakt med Rockcity Utbildnings AB för lokaler i Mimer 6 Tekniska kontoret har upprättat avtal mellan Hultsfreds kommun och Rockcity Utbildnings AB där kommunen hyr ut lokaler i fastigheten Mimer 6. Lokalerna uthyres för att användas till utbildningsverksamhet av Rockcity Utbildnings AB. Hyrestiden utgör 10 år räknat från och med Tolv månader före hyrestidens utgång ska uppgörelse ha träffats om nytt hyresavtal. Hyran är för perioden kr/år och därefter kronor per år. Hyran erläggs förskottsvis med 1/12 av årshyran för varje månad. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna hyresavtalet med Rockcity Utbildnings AB för lokaler i Mimer 6 för tiden och 10 år framåt.

9 9(18) Kommunstyrelsen KSAU 163/2006 Dnr 2006/ Avtal med Rockcity Utbildnings AB för lokaler i Valhall 1 Tekniska kontoret har upprättat hyresavtal där Hultsfreds kommun hyr ut lokaler i Valhall 1 till Rockcity Utbildnings AB. Hyrestiden är bestämd från och med till och med , varefter avtalet automatiskt upphör att gälla om inte annan överenskommelse träffats. Årshyran är bestämd till kronor och ska betalas med en fjärdedel kvartalsvis i förskott. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet med Rockcity Utbildnings AB för lokaler i Valhall 1 under tiden

10 10(18) Allelektronik i Hultsfred AB Tekniska kontoret Ekonomikontoret KSAU 164/2006 Dnr 2006/ Ansökan om befrielse från anläggningsavgift för Allelektronik i Hultsfred AB Ansökan om befrielse från anläggningsavgift till ett belopp om kronor har inkommit från Allelektronik i Hultsfred AB. Företaget har beviljats bygglov för en tillbyggnad och tillbyggnaden kommer ej att utrustas med anordningar för vatten och avlopp. Arbetsutskottet beviljar befrielse från anläggningsavgift på kronor för Allelektronik i Hultsfred AB. För ändamålet anvisas kronor ur anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder.

11 11(18) Samtliga förvaltningar Koncernledningsgruppen Inköpssamordnaren Tekniske chefen KSAU 165/2006 Dnr 2005/ Policy för hantering av hyreskontrakt för lokaler Inköpssamordnare Michael Leijonhud redogör för arbetet i kommunen med att hantera hyreskontrakt. Inköpssamordnaren och tekniska kontoret har tidigare erhållit uppdrag att handlägga och slutföra ärenden då kommunen hyr lokaler för verksamheter enligt beslut i arbetsutskottet 289/05. Policyn är att först efterhöra hos kommunen eller kommunens bolag om lämpliga lokaler finns innan man hyr externa lokaler. Då det fortfarande förekommer att policyn ej efterlevs efterfrågar inköpssamordnaren en ny rutin för att få en samordning vid lokalbehov inom kommunens verksamheter. Arbetsutskottet förtydligar tidigare beslut med att vid alla ärenden av lokalbehov ska inköpssamordnaren kontaktas. Inköpssamordnaren ska i samråd med tekniska kontoret hantera frågor om lokalbehov för att finna bästa lösningen där policyn är att i första hand se om kommunen eller kommunens bolag har lokaler som är lämpliga, därefter kan externa lokaler komma i fråga. Det slutgiltiga hyreskontraktet ska i sedvanlig ordning undertecknas av behöriga firmatecknare.

12 12(18) Virserums Boule Club Kultur och fritid KSAU 166/2006 Dnr 2006/ Ansökan om ekonomiskt bidrag till föreningen Virserums Boule Club. Virserums Boule Club har i en skrivelse, inkommen , ansökt om ekonomiskt bidrag till sin verksamhet. Verksamhetschef Christina Brandt har redogjort i en skrivelse, daterad , för de bidrag som föreningen får i dag enligt fastställda bidragsbestämmelser. Kanslichef Magnus Blomberg har i skrivelse, daterad , lämnat förslag om att avslå ansökan då kriterierna för att få sponsorbidrag, enligt beslut i arbetsutskottet 440/01, från kommunen ej uppfylls. För kommunens del är det begrepp som synas i positiva sammanhang, i händelsernas centrum, visa upp kreativitet, kunnande och kompetens som är centrala. Det summerade värdet av dessa begrepp ska bedömas och här bedöms värdet vara mycket begränsat. Arbetsutskottet beslutar avslå föreningens ansökan om ekonomiskt bidrag. Virserums Boule Club informeras om möjligheten att söka upprustningsbidrag för föreningen hos kultur och fritid vid t ex åtgärder i lokal.

13 13(18) Personalchefen KSAU 167/2006 Överhoppningsbar tid vid företrädesrätt enligt LAS beslutade respektive om lokala tillämpningar av företrädesrätten enligt Lagen om anställningsskydd (LAS). Dessa tidigare beslut anger endast att anställda som sagts upp p g a arbetsbrist, kan medges frysa sina LAS-dagar med anledning av föräldraledighet och militärtjänstgöring under minst ett år och vid studier under hela studietiden. I samband med att ett nytt LAS-hanteringssystem (WinLAS) införts föreslår personalkontoret att ett nytt beslut fattas i syfte att förändra och förtydliga innebörden av denna lokala tillämpning. Personalchef Hans Andersson redogör för förslag till ändring. Arbetsutskottet beslutar enligt personalchefens förslag som förutsätter att den anställde skriftligen informerar arbetsgivaren om att föräldrapenning utbetalas och under vilken period. Intyg ska också bifogas. Den överhoppningsbara tiden börjar därefter löpa först när arbetsgivaren fått beskedet. Den överhoppningsbara tiden är maximalt ett år. Möjlighet till överhoppningsbar föräldrapenningtid upphör dock omedelbart om den anställde tar anställning hos annan arbetsgivare än Hultsfreds kommun. Det är den anställde som har skyldigheten att informera Hultsfreds kommun om sådana ändrade anställningsförhållanden. För överhoppningsbar tid vid militiärtjänstgöring gäller lika villkor som vid föräldrapenning, maximalt ett år kan överhoppas och ska styrkas av intyg. Möjlighet till överhoppningsbar tid vid studier borttages i och med detta nya beslut. Hittills beviljad överhoppningsbar tid ska på begäran kunna styrkas av studieintyg i annat fall avvecklas denna möjlighet under maximalt nio månader

14 14(18) Personalchefen KSAU 168/2006 Rätt till ledighet med lön Personalchef Hans Andersson redogör för frågan om rätt till ledighet med lön vid behandling mot ofrivillig barnlöshet. Infertilitet (ofrivillig barnlöshet) är också klassat som sjukdom av WHO, Världshälsoorganisationen. Behandling förutsätts därför ske enligt remiss av läkare som vid annan medicinsk behandling. Arbetsutskottet beslutar att godkänna ledighet med lön för anställd som genomgår behandling mot barnlöshet.

15 15(18) Kommunstyrelsen KSAU 169/2006 Dnr 2006/ Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2005 för Regionförbundet i Kalmar län Enligt gällande förbundsordning ska kommunerna i Kalmar län hantera frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län. Förbundet har med skrivelse översänt verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2005 med hemställan om ansvarsfrihet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för sin del bevilja styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för år 2005.

16 16(18) Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB Jonny Bengtsson Tommy Ejnarsson KSAU 170/2006 Dnr 2006/ Kallelse till bolagsstämma vid Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB 2006 Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB, kallar med skrivelse , till ordinarie bolagsstämma fredagen 21 april 2006 kl i Sessionssalen i kommunhuset, Hultsfred. Till kommunens ombud vid bolagsstämman med Hultsfred- Vimmerby Flygplats AB utses kommunstyrelsens förste vice ordförande Jonny Bengtsson med ersättare kommunstyrelsens ledamot Tommy Ejnarsson.

17 17(18) Ove Engkvist KSAU 171/2006 Dnr 2006/ Kallelse till årsstämma för Emåförbundet Emåförbundet har översänt kallelse till förbundets årstämma i Emåbaren i Järnforsen. Kommunfullmäktiges ordförande Ove Engkvist utses att representera Hultsfreds kommun vid Emåförbundets årsstämma.

18 18(18) KSAU 172/2006 Anmälningsärenden 1. Inbjudan till seminarium om Elöverkänsligas rätt till ett tillgängligt samhälle 2. Skrivelse till kommunalråden i länet om bredbandsutbyggnad och tvångsbestrålning, ett gemensamt svar från länets kommunalråd ska göras 3. Information från Regionförbundet om gemensam utveckling av introduktion för nyanlända invandrare regional överenskommelse i Kalmar län 4. Information om domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål 5. Strategiska utmaningar en vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling, skrift från miljö- och samhällsdepartementet 6. Krisberedskapsmyndigheten informerar om ersättning för beredskapsförberedelser 7. Ansökan om statsbidrag för hemsändningsverksamheten för kännedom 8. Skrivelse från musikskolan, , med förslag på framtida lokallösningar 9. Näringslivs och tillväxt-programmet överlämnat till arbetsutskottet 10. Information av kommunchefen Sven Carlsson om flygtrafikering på Hultsfred-Vimmerby Flygplats

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Kira Berg, s Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Michael Leijonhud

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.20 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson 830-12.00 Tommy Ejnarsson Övriga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-20.30 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Utses att justera Lennart Eklund

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-03-27 kl. 09.00 11.50 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter Åberg (S) Patrik Persson

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-04-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-17.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 294-298, 302-304 Per-Inge Pettersson, C 299-301, 305-322 Mattias

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Bertil

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2010-04-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v 156-158 Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-05-13 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 15.50 Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Catarina Pettersson, ordf (S) Kjell Ivemyr

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45) Kommunstyrelsen 2011-12-12 1 (45) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 12 december 2011, klockan 09:00 11:50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg (S),

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-06-19 1 Kf 66 Meddelanden 1. Kammarrättens i Jönköping dom 1995-05-09 i S-R Jonassons, Virserum, överklagande av kommunfullmäktiges beslut 1994-11-24, 120, om renhållningstaxa för Hultsfreds kommun.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer