BANDGAP Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BANDGAP 2013-02-06. 1. Inledning"

Transkript

1 1 BANDGAP Inledning I denna laboration studeras bandgapet i två halvledare, kisel (Si) och galliumarsenid (GaAs) genom mätning av transmissionen av infrarött ljus genom en tunn skiva av respektive halvledarmaterial. I GaAs är excitationen direkt. Detta innebär att en elektron i halvledarens valensband absorberar fotonens energi E och därigenom exciteras till ett tillstånd i halvledarens ledningsband. Excitationen är möjlig om E E g där bandgapet E g definieras som energiskillnaden mellan den högsta energin (den s.k. valensbandkanten) i valensbandet och den lägsta energin (ledningsbandkanten) i ledningsbandet. Tröskelvärdet (fotonens minimienergi) för excitation av en elektron är alltså E = E g (bortsett från vissa modifikationer som diskuteras i den artikel som laborationen baseras på). I Si är excitationen för fotoner nära tröskelvärdet för excitation indirekt. Detta innebär att elektronen, vid sin excitation från valensbandet till ledningsbandet, inte endast absorberar en foton, utan även emitterar eller absorberar en s.k. fonon. En fonon är ett energikvantum hos en kvantiserad vibration (vågrörelse) i halvledarens kristallstruktur. Eftersom en sådan vibration har mycket lägre frekvens än frekvensen hos det infraröda ljuset, är fononens energi E p mycket mindre än fotonens energi E. Tröskelvärdet för excitation blir E = E g + E p E = E g E p vid emission av en fonon vid absorption av en fonon Båda processerna föreligger samtidigt och bidrar var för sig till den observerade absorptionen av infrarött ljus i halvledaren. Mätningarna går ut på att man för olika våglängder mäter transmissionen T av infrarött ljus genom en skiva av halvledarmaterialet. Från T beräknar man absorptionskoefficienten för det infraröda ljuset. För fotonenergier mindre än tröskelvärdet för excitation är halvledarna genomskinliga ( = ). Transmissionen T är dock mindre än 1%, väsentligen på grund av reflexion vid halvledarskivans ytor. För fotonenergier tillräckligt mycket större än tröskelvärdena (t.ex. i det synliga området) är halvledarna ogenomskinliga (T = ) praktiskt taget alla fotoner absorberas. I övergången mellan dessa båda energiområden ökar med ökande fotonenergi E på ett sätt som beror på tillståndstätheten i valensband och ledningsband, dvs på antalet elektrontillstånd per energienhet.

2 . Uppgift Målsättningen för det experimentella arbetet och analysen av mätdata är att a) bestämma bandgapets storlek E g (ev) i såväl GaAs som Si, b) bestämma fononens energi E p (ev) i den indirekta absorptionen i Si, c) bestämma Urbach-energin E U (ev) för GaAs. 3. Metod Den metod som används i laborationen beskrivs i artikeln "Characterization of a bulk semiconductor's band gap via a near-edge optical transmission experiment", American Journal of Physics 61 (1993) 646, av J.M.Essick och R.T.Mather. Sök efter artikeln på och följ anvisningar för nedladdning. Artikeln är endast tillgänglig på universitetets bibliotek och datorer. Några kommentarer och förklaringar till denna artikel ges nedan. Uppskattningen av bandgapet för GaAs nämns inte i artikeln, men en diskussion av detta ska vara med i laborationsrapporten Kommentarer till teori och analys. Ekvation (1) i artikeln anger transmissionen T genom halvledarskivan, givet reflektansen R hos skivans ytor, absorptionskoefficienten och skivans tjocklek x. Ekvationen härleds ur en modell av multipel reflektion och dämpning i halvledarskivan. Modellen illustreras i figur 1. I x Vid halvledarskivans båda ytor är reflektansen, dvs förhållandet mellan reflekterad och infallande intensitet, likamed R (för strålning från båda håll). Den vid reflektionen transmitterade intensiteten är 1 R. Intensiteten hos strålningen avtar med faktorn exp(-x) vid varje passage av distansen x i halvledaren. Den infallande strålningens intensitet är I. Den transmitterade strålningens intensitet I kan, om interferenseffekter är försumbara (se nedan), beräknas som I I j j1 där I j är intensiteten hos den strålning som kommer ut i transmissionsriktningen efter (j-1) inre reflektioner i halvledarskiktet (se Fig.1). Denna strålning I j har alltså reflekterats (j-1) gånger, färdats sträckan x + (j-1)x i halvledaren och transmitterats gånger. Således fås I 1 I I 3 Fig.1. Multipel reflektion och transmission i halvledarskiva. Infallsvinkeln visas sned bara för tydlighets skull; i beräkningen antas vinkelrätt infall.

3 3 I j I ( j1) R exp( ( x ( j 1) x)) (1 R) varav (med användning av formeln för summan av en geometrisk serie) j 1 exp( x) (1 R) I I exp( x)(1 R) ( R exp( x)) I j1 1 R exp( x) varav följer ekvation (1) i artikeln. Notera att man i denna härledning ignorerar eventuell interferens mellan fram- och återgående strålar. Detta kan motiveras av den ändliga koherenslängden hos strålningen jämförd med skivans tjocklek samt eventuellt förekomsten av ojämnheter i skivtjocklek och i de båda ytorna. Riktigheten av ekvation () i artikeln inses om man betänker att halvledaren bör vara i det närmaste genomskinlig för fotoner vilkas energi är mindre än eller nära likamed bandgapet E g. Variabeln k, som är proportionell mot absorptionskoefficienten, är i då i det närmaste likamed noll, varför reflektansen R bestäms helt av n, dvs det vanliga brytningsindexet. Ekvation (3) i artikeln anger hur absorptionskoefficienten kan förväntas variera med fotonenergin E i övergångsområdet, om excitationen är direkt (som i GaAs). Emellertid används snarare ekv.(4) i analysen av bandgapet i GaAs, av skäl som anges i artikeln. Ekvationerna (6) och (7) anger hur kan förväntas variera med fotonenergin E om excitationen är indirekt (som i Si). 3.. Kommentarer till experimentell metodik. Den experimentella uppställningen liknar, i princip, den i artikeln av Essick och Mather. Figur på nästa sida ger en mycket schematisk översikt. juskällan vid mätning av transmissionen genom halvledarskivan utgörs av en vanlig glödtrådslampa, vilken ger ett brett, kontinuerligt spektrum. Vid kalibrering av apparaturen utgörs ljuskällan av en kvicksilverlampa som ger ett linjespektrum med väl kända våglängder för de olika linjerna. I ett Hg-spektrum finns följande linjer, angivna med våglängd i nm. 365 ultraviolett, kan synas 45 violett 436 blå 546 grön 578 gul 114 första infraröda de infraröda linjerna kan vara svåra att upplösa en möjlig metod är att slå ihop flera närliggande linjer 153 och ta ett medelvärde De synliga linjerna är lämpliga referenser att observera för att hitta ungefär rätt område. Området 1-14 nm är viktigast för experimentet.

4 4 M C D P juset från ljuskällan fokuseras på en chopper, som hackar ljuset till pulser med en viss frekvens, chopperfrekvensen. Chopperns uppgift är att (tillsammans med en s.k. lock-in förstärkare) eliminera bakgrund och störningar. Den således pulserande ljusstrålen fokuseras med ytterligare linser och/eller speglar på ingångsspalten till en monokromator av typ Czerny- Turner. (Funktionen kan hittas på internet.) Alternativt bygger man själv sin monokromator på ett optiskt bord. Fokuseringen bör göras så att en skarp avbildning av ljuskällan (eventuellt av en spalt framför ljuskällan) fås på ingångsspalten vars bredd bör vara.1-. mm. I monokromatorn passerar ljuset ett prisma i vilket ljuset spektraluppdelas via två fokuserande speglar. Genom rotation av prismat kan en vald del av spektrum avbildas på utgångsspalten, vars bredd likaså bör vara.1-. mm. Prismat roteras av en motor som är kopplad till datorn. Rotationsläget, svarande mot våglängden hos det ljus som träffar utgångsspalten, avläses av datorn. Rotationsläget kan också avläsas direkt på en skala på monokromatorn. Observera att sambandet mellan rotationsläge och våglängd måste bestämmas genom ovan nämnda kalibrering, och att kalibreringen är ytterst känslig för hela det experimentella arrangemanget. Flera av topparna i den infraröda delen av spektrumet kommer antagligen att sammanfalla och inte gå att lösa upp. Man kan då slå ihop flera toppar och ta ett medelvärde av våglängderna. Efter monokromatorns utgångsspalt passerar ljuset genom en provhållare, som antingen är försedd med ett prov (Si eller GaAs), eller tom. Slutligen registreras ljuset av en PbS-detektor, vars funktionssätt baseras på att dess ledningsförmåga ökar med ljusintensiteten. Notera att detektorns respons (signal ut/ljusintensitet) varierar med ljusets våglängd. Alternativt används (vid det optiska bordet) en Ge-fotodiod som detektor. Transmissionen T( ) vid en viss våglängd fås som I( ) T( ) I ( ) Fig.. Experimentell uppställning, mycket schematiskt. = ljuskälla, C = chopper, M = monokromator (konkava speglar endast antydda), P = provhållare, D = detektor. Tillkommer diverse linser, speglar, en lock-in-förstärkare och en dator. där I( ) är ljusintensiteten mätt med prov, medan I ( ) är ljusintensiteten mätt utan prov, men under i övrigt identiska förhållanden. Signalen från PbS-detektorn går till ingången på lock-in förstärkaren, som jämför signalen från detektorn med en referenssignal från choppern. Syftet är att eliminera yttre störningar

5 5 (störande ljus, värme) genom att endast signaler med rätt frekvens (chopper-frekvensen) släpps fram. Från lock-in förstärkaren fås en spänning R som väsentligen är amplituden hos den signal från detektorn som har chopperns frekvens. Denna spänning bör alltså vara ett mått på den av detektorn registrerade ljusintensiteten I. Beskrivning av hur en lock-in förstärkare fungerar, och manual till det använda instrumentet, (lock-in amplifier SR85) kan laddas hem på Avsnittet SR85 Basics ger en introduktion till funktionssättet. Sidorna ger en första introduktion till principen hos lock-in förstärkaren, och bör läsas i förväg. En utskrift av manualen finns tillgänglig vid laborationen. Data registreras av ett mätprogram skrivet i abview. En introduktion till handhavandet av lock-in förstärkaren och mätprogrammet ges av laborationsassistenten. 4. Förberedelser 1) Studera artikeln av Essick och Mather. äs om hur en Czerny-Turner-monokromator fungerar på exempelvis internet. Studera principen för funktionssättet hos lock-in förstärkaren. ) Tänk igenom och planera de mätningar som behövs för att lösa uppgifterna. Man kan räkna med att mycket tid går åt för att finjustera uppställning och mätmetod. 3) Tänk igenom och planera den analys av mätdata som måste göras för att bestämma E g och E U för GaAs, och E g och E p för Si. Räkna med att även denna analys tar tid! ycka till!

Analysis of Structure, Composition and Growth of Semiconductor Nanowires by Transmission Electron Microscopy

Analysis of Structure, Composition and Growth of Semiconductor Nanowires by Transmission Electron Microscopy Analysis of Structure, Composition and Growth of Semiconductor Nanowires by Transmission Electron Microscopy Martin Ek POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 2013 Polymer & Materials Chemistry Centre for Analysis

Läs mer

GAMMASPEKTRUM 2008-12-07. 1. Inledning

GAMMASPEKTRUM 2008-12-07. 1. Inledning GAMMASPEKTRUM 2008-12-07 1. Inledning I den här laborationen ska du göra mätningar på gammastrålning från ämnen som betasönderfaller. Du kommer under laborationens gång att lära dig hur ett gammaspektrum

Läs mer

Optokomponenter Laborationshandledning

Optokomponenter Laborationshandledning ESS030 Komponentfysik för E Optokomponenter Laborationshandledning FASTA TLLSTÅNDETS FYSK LTH Komponentfysik för E Optokomponenter modern elektronik används både elektriska och optiska signaler för överföring

Läs mer

Ljus, Lasrar och Optik - Skolpaket

Ljus, Lasrar och Optik - Skolpaket Ljus, Lasrar och Optik - Skolpaket Skolpaketes innehåll: 1 rött laserblock, 635nm,

Läs mer

XRF för kvalitetskontroll av farmaceutiska råvaror

XRF för kvalitetskontroll av farmaceutiska råvaror XRF för kvalitetskontroll av farmaceutiska råvaror - metodutveckling och utbildning av användare Linnea Danielsson Examensarbete på programmet Civilingenjör och lärare inom området Teknik och lärande Stockholm

Läs mer

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik 2000:317 MASTER'S THESIS Avståndskamera för utomhusbruk Mats Hägg Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik Institutionen för Systemteknik Avdelningen för Signalbehandling 2000:317 ISSN: 1402-1617 ISRN: LTU-EX--00/317--SE

Läs mer

Luleå Tekniska Universitet

Luleå Tekniska Universitet )LEHURSWLVNNRPPXQLNDWLRQ HQ YHUVLNW Hans Eklund (hanekl-9) Christoffer Epparn (chrepp-9) Mattias Hedlund (mathed-8) Luleå Tekniska Universitet 27 Maj 2002 1 6DPPDQIDWWQLQJ Optisk kommunikation är en gammal

Läs mer

Optik. Inledning. Fig. 1. Hålkameran

Optik. Inledning. Fig. 1. Hålkameran Optik Inledning En stor del av den information som vi får från vår omgivning kommer till oss i form av ljus. I ögat omformas denna information till bilder som i hjärnan bearbetas och analyseras. Det sätt

Läs mer

Ex 1. En fjäder som belastas med en massa av 5 kg töjs ut 6 cm. Beräkna dess fjäderkonstant.

Ex 1. En fjäder som belastas med en massa av 5 kg töjs ut 6 cm. Beräkna dess fjäderkonstant. 1. Mekanisk svängningsrörelse Olika typer av mekaniska svängningar och vågrörelser möter oss överallt i vardagen allt från svajande höghus till telefoner med vibrationen påslagen hör till denna kategori.

Läs mer

Höghastighetsförbränning: Utveckling av experimentella tekniker och experimentanläggning för förbränningsstudier, del III

Höghastighetsförbränning: Utveckling av experimentella tekniker och experimentanläggning för förbränningsstudier, del III FOI-R--0889--SE Juni 2003 ISSN 1650-1942 Metodrapport Torgny Carlsson Höghastighetsförbränning: Utveckling av experimentella tekniker och experimentanläggning för förbränningsstudier, del III Vapen och

Läs mer

EXPERIMENT 1 LINSER. Utrustning:

EXPERIMENT 1 LINSER. Utrustning: EXPERIMENT 1 LINSER Du kommer i kontakt med linser varje dag antingen du vet det eller ej. Kameror använder linser för att fokusera bilden på filmen, filmprojektorer har rörliga linser för att få en skarp

Läs mer

Kompletterande instruktioner, tips samt principer för bedömning av Laboration 2 Magnetiska fält (Elektromagnetism 12 hp)

Kompletterande instruktioner, tips samt principer för bedömning av Laboration 2 Magnetiska fält (Elektromagnetism 12 hp) Kompletterande instruktioner, tips samt principer för bedömning av Laboration 2 Magnetiska fält (Elektromagnetism 12 hp) I. Allmänt. 1. Du studerar noggrant labinstruktionen för att förstå den, och löser

Läs mer

mer om kvantmekanik relativitetsteori

mer om kvantmekanik relativitetsteori 18 mer om kvantmekanik och relativitetsteori Detta kapitel ingår inte i grundkursen. Det lämpar sig för självstudier för den som valt kvantmekanik eller relativitetseori som fördjupningsuppgift. mer om

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

Automatiserad detektering och utvärdering av skalstreck

Automatiserad detektering och utvärdering av skalstreck 2005:107 CIV EXAMENSARBETE Automatiserad detektering och utvärdering av skalstreck OLLE PENTTINEN CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Rymdteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för rymdvetenskap 2005:107

Läs mer

Svenska optiktermer version 48.0 (2015-05-07)

Svenska optiktermer version 48.0 (2015-05-07) Svenska optiktermer version 48.0 (2015-05-07) 1 (117) Svenska optiktermer version 48.0 (2015-05-07) Förklaringar Understrykning av en term i definitioner eller kommentarer markerar att denna term återfinns

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Bilaga A: Introduktion till Oscilloskopet

Bilaga A: Introduktion till Oscilloskopet Bilaga A: Introduktion till Oscilloskopet A.1. Varför oscilloskop? Oscilloskopet är ett av de mest centrala verktygen för en ingenjör när det gäller mätningar av elektriska signaler. I grund och botten

Läs mer

Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik

Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik Kapitel 16 Version 2013-10-28 Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik by Lantmäteriet m.fl. is licensed under a Creative

Läs mer

Kompendieinnehåll. Vad är Forskarhjälpen... 5. Delmoment... 8

Kompendieinnehåll. Vad är Forskarhjälpen... 5. Delmoment... 8 Kompendieinnehåll Vad är Forskarhjälpen... 5 Delmoment... 8 Bakgrundsinformation solceller... 10 Laborationshandledning Soljakten... 16 Innehåll i soljaktslådan... 16 Instruktioner för mätning av en enkel

Läs mer

Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader

Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader Kamerabaserad positionsbestämning av mark- och luftbrisader Examensarbete D, 2 20 p. Institutionen för Datavetenskap, Umeå universitet 2004-02-19 Författare: Markus Jusslin, c98mjn@cs.umu.se Per Lundqvist,

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Kort om kortvågsantenner

Kort om kortvågsantenner 1 2 Kort om kortvågsantenner Michael Josefsson SM5JAB maj 2004 Innehåll 1. Inledning 5 2. Kan en antenn se ut hur som helst? 7 3. Anpassning 9 3.1. Varför anpassning?............................... 11

Läs mer

FYSIK. Lennart Undvall Anders Karlsson

FYSIK. Lennart Undvall Anders Karlsson YSIK Lennart Undvall Anders Karlsson ISBN 978-91-47-08596-5 2013 Lennart Undvall, Anders Karlsson och Liber AB Redaktion: Conny Welén ormgivare: Patrik Sundström Bildredaktör: Mikael Myrnerts Teckningar:

Läs mer

Laserexperiment för grundskola och gymnasium MCCX02-14-13 JIM BILL MAJA FAHLÉN DAMIEN LANG ANNIKA LUNDQVIST ARVID SKARRIE STINA WAHLGREN

Laserexperiment för grundskola och gymnasium MCCX02-14-13 JIM BILL MAJA FAHLÉN DAMIEN LANG ANNIKA LUNDQVIST ARVID SKARRIE STINA WAHLGREN Laserexperiment för grundskola och gymnasium MCCX02-14-13 JIM BILL MAJA FAHLÉN DAMIEN LANG ANNIKA LUNDQVIST ARVID SKARRIE STINA WAHLGREN Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap - MC2 CHALMERS

Läs mer

Nr 119, 2005. Meteorologi. Växthuseffekten. Markku Rummukainen

Nr 119, 2005. Meteorologi. Växthuseffekten. Markku Rummukainen Nr 119, 2005 Meteorologi Växthuseffekten Markku Rummukainen Nr 119, 2005 Meteorologi Nr 119, 2005 Meteorologi Växthuseffekten Markku Rummukainen Report Summary / Rapportsammanfattning Issuing Agency/Utgivare

Läs mer

Förklara dessa begrepp: Ackommodera Avbildning, Brytning Brytningslagen Brytningsindex Brytningsvinkel Brännvidd Diffus och regelbunden reflektion

Förklara dessa begrepp: Ackommodera Avbildning, Brytning Brytningslagen Brytningsindex Brytningsvinkel Brännvidd Diffus och regelbunden reflektion Förklara dessa begrepp: Ackommodera, ögats närinställning, är förmågan att förändra brytkraften i ögats lins. Ljus från en enda punkt på ett avlägset objekt och ljus från en punkt på ett närliggande objekt

Läs mer

Varia 573. Undersökningar i strandnära områden STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE

Varia 573. Undersökningar i strandnära områden STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Undersökningar i strandnära områden Mätning av topografi och batymetri Tillämpning för erosion och släntstabilitet BENGT RYDELL OLA ARVIDSLUND

Läs mer

Jämförande kvalitetsutvärdering av glasögon

Jämförande kvalitetsutvärdering av glasögon Datum Beteckning Sida 2010-06-07 MTkPX02503 1 (15) Handläggare, enhet Stefan Källberg Mätteknik 010-516 56 26, stefan.kallberg@sp.se Specsavers Sweden AB Odinsplatsen 2A 411 02 GÖTEBORG Jämförande kvalitetsutvärdering

Läs mer

Insjuknande och avveckling för svensk lång sjukförsäkring 1939-2010 - Historisk översikt och osäkerhetsanalys för moderna data

Insjuknande och avveckling för svensk lång sjukförsäkring 1939-2010 - Historisk översikt och osäkerhetsanalys för moderna data Insjuknande och avveckling för svensk lång sjukförsäkring 1939-2010 - Historisk översikt och osäkerhetsanalys för moderna data Veronicka Hjorter Masteruppsats i matematisk statistik Master Thesis in Mathematical

Läs mer