GAMMASPEKTRUM Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GAMMASPEKTRUM 2008-12-07. 1. Inledning"

Transkript

1 GAMMASPEKTRUM Inledning I den här laborationen ska du göra mätningar på gammastrålning från ämnen som betasönderfaller. Du kommer under laborationens gång att lära dig hur ett gammaspektrum ser ut och hur fotonerna växelverkar med materia. Frågorna nedan skall du försöka svara på före labtillfället, men du kommer att även att parallellt med laborationen behöva läsa i: A. Beiser: Concepts of Modern Physics, kap. 2.3, 2.7-8, , W.R. Leo: Techniques for nuclear and particle physics experiment, kap. 2.7, , 10.7 Preston & Dietz: The art of Experimental physics. Böckerna finns i bibliotekets avdelning för kurslitteratur. Åtminstone ett exemplar av varje är en referensbok som ej får låna utan endast kopieras ur på biblioteket. Om du inte är tillräckligt förberedd kommer du att börja din dag med att förbereda dig bättre och laborationen kommer att ta längre tid. Spar alla spektra, så du kan gå tillbaks och titta på dem om du behöver. Du bör spara spektrumen i både Tukan8 format (.wdm) och ASCII format (.lst). När laborationen är slut så får du kopiera dem till t.ex. diskett, CD-R eller USB minne så att du har dem kvar. Glöm inte att ta bort dem från hårddisken. Om du inte förstår hur Tukan8:s anpassningsrutiner fungerar bör du analysera dina spektra i t.ex. Matlab eller ComsolScript (se Preston & Dietz sid. 9 ff.) Alla resultat skall presenteras med tillhörande osäkerheter 2. Uppgift Visa hur de olika processerna för hur elektromagnetisk strålning växelverkar med materia manifesteras i ett uppmätt spektrum av gammastrålningen från 137 Cs, 22 Na och 88 Y. Visa hur kärnfysikalisk information om energitillstånden i en atomkärna kan erhållas ur ett spektrum. Bestäm dämpningskoefficienten i bly och aluminium för gammastrålning vid energierna 276 kev och 1836 kev. 1

2 3. Teori I laborationen kommer du att använda dig av en s.k. germaniumdetektor. Gammastrålningen växelverkar med detektor-materialet och den deponerade energin omvandlas så småningom till en mätbar elektrisk signal. Fråga 1a: Nämn tre sätt på vilka fotoner (gammastrålning) växelverkar med materia. Germanium är en halvledare. Läs om hur en sådan kan fungera som en detektor för gammastrålning i Leo, kapitel 10 (speciellt 10.1, , 10.7, 10.9). Fråga 1b: En gammafoton kommer in i germaniumkristallen och växelverkar enligt svar på fråga 1a. Vad händer med den elektron som "frigörs" i processen? Hur är detta relaterat till skapandet av elektron-hål-par? Fråga 1c: Vilken energi i medeltal krävs för att skapa ett elektron-hål-par i germaniumdetektorn? Fråga 1d: Varför läggs ett elektriskt fält över germaniumkristallen? På germaniumdetektorn ska SPÄNNINGEN ALLTID VARA PÅSLAGEN och du ska INTE STÄNGA AV NÅGOT när du har avslutat dina mätningar. Källa Detektor Förförstärkare Huvudförstärkare Mångkanalsanalysator (MCA) Figur 1. Schematiskt diagram av laborationsuppställningen, för mätning av strålning från en radioaktiv källa. Pulserna mellan förförstärkaren och huvudförstärkaren har generellt en kort stigtid (ns) och lång avklingnings tid (tiotal µs), med en amplitud på millivolt. Pulsen från huvudförstärkaren är mer symmetrisk med en vidd på µs och pulshöjder på ett par volt. Mångkanalsanalysatorn visar pulshöjden (pulsens amplitud i spänning) på den horisontella axeln och antal händelser på den vertikala. Fråga 2: Varför monteras förförstärkaren så nära detektom som möjligt? Fråga 3: Huvudförstärkaren har två uppgifter. Vilka? 2

3 Efter förstärkaren (huvudförstärkaren) går signalen vidare till en MCA (multichannel analyzer eller mångkanalsanalysator). I vårt fall en PC med ett mångkanalskort (Tukan8). Det tar emot positiva signaler upp till 10 V. En MCA har ett visst antal kanaler som var och en motsvarar ett visst spänningsintervall, V i till V i + V, i pulshöjden. Lågt kanalnummer motsvarar låg spänning. Den inkommande signalen registreras som en händelse i den kanal som motsvarar dess spänning (proportionell mot den energi som fotonen deponerat). På det viset byggs ett spektrum upp. 4.0 Utrustning 4. Experiment 1 Germaniumdetektor (förförstärkare integrerad med detektorn) 1 Högspänningsmodul 1 Förstärkare Dator med mångkanalsanalysator (Tukan8 MCA) Radioaktiva preparat Absorbatorer av aluminium och bly. 4.1 Kalibrering För att få reda på sambandet mellan kanal och energi på MCA'n så gör man en energikalibrering. De preparat du skall kalibrera med är 60 Co (kobolt) och 207 Bi (vismut). 60Co: 207Bi: MeV och MeV MeV och MeV Titta med hjälp av ett oscilloskop på signalen från förstärkaren. Ställ in förstärkningen så att vismuts högsta energi motsvarar ungefär 5 V. Koppla sen in signalen på baksidan av datorn till MCA kortet. Programmet på datorn heter Tukan8. Sätt igång det. Töm minnet, genom att radera det första spektrumet som kommer upp. Starta insamlingen. Justera ev. förstärkningen så att vismuts 1063keV-topp ligger ungefär mitt i spektrumet. Samla ett spektrum för kobolt och ett för vismut. Räkna ut sambandet mellan kanal och energi. Förhållandet är linjärt, men kanal noll motsvarar i regel inte energi noll. Räkna även fram felgränser i koefficienterna. (Du kan använda t.ex. Tukan8 eller Matlab. OBS! Det är viktigt att du förstår principen för felkalkylen.) Redovisning: Energikalibreringarna med tillhörande felgränser. 4.2 Spektrum för cesium Byt preparatet till 137 Cs. Placera preparatet på ett välbestämt avstånd från detektorns framkant, ca. 15 cm. Tag upp ett spektrum under en välbestämd tid. Bestäm energin för fototoppen, comptonkanten och bakåt-spridningstoppen. Bakåtspridningstoppen kallas den topp i spektrumet som ligger på energin motsvarande E fototopp -E compton Den är inte så smal som fototoppen, utan mer som en liten knöl. 3

4 Fråga 4: Hur uppstår comptonkanten och bakåtspridningstoppen? Härrör alla strukturer i ditt spektrum från preparatet eller bidrar bakgrunden i laboratoriet? För att avgöra detta måste ditt spektrum korrigeras för den strålning som härrör från rumsbakgrunden. Fråga 5: Vilket ursprung har rumsbakgrunden? Det kan du göra genom att samla in ytterligare ett spektrum under lika lång tid fast utan preparat och sedan subtrahera detta spektrum från 137 Cs spektrumet. Redovisning: Energispektrum, uppmätta energier för fototopp, comptonkant och bakåtspridningstopp med felgränser samt en tolkning av spektrum och en jämförelse med litteraturvärden. 4.3 Detektorns energiupplösning och effektivitet. Ett mått på hur bra detektorn är anges av dess energiupplösning och effektivitet (se Leo kapitel 5.3 och 5.6). Med effektivitet menas kvoten mellan antalet detekterade gammakvanta och antalet som träffar detektorn (det som kallas ε int i Leo). Fråga 6: Hur skulle ett idealt spektrum för monoenergetisk gammastrålning se ut? Vad är den ideala effektiviteten? Bestäm energiupplösningen för fototoppen för 137 Cs. När det gäller effektiviteten talar man om fotoeffektivitet, d.v.s. sannolikheten att gammakvantumet detekteras och hamnar i fototoppen, och den totala effektiviteten, d.v.s. att gammakvantumet överhuvudtaget detekteras någonstans i spektrum. Bestäm båda dessa ur ditt spektrum. Glöm inte att räkna bort bidraget från bakgrunden. För att kunna bestämma effektiviteterna måste dels preparatets styrka vara känd, d.v.s. hur många gammakvanta som emitteras per tidsenhet, dels den rymdvinkel som detektorn upptar. Gammaintensiteten från ett 137 Cs-preparat I = A 0,85 där A är aktiviteten räknat i Bq (1 Bq = 1 s -1 ). Aktiviteten beräknas ur det på preparatet angivna värdet med hänsyn tagen till halveringstiden. Redovisning: Gammaintensitet från preparatet, energiupplösningar och effektiviteter. 4

5 4.4 Spektrum för natrium Byt preparat till 22 Na. Placera preparatet någon cm från detektorn. Samla ihop till ett spektrum med god statistik. Korrigera för bakgrundsstrålningen på samma sätt som för cesium, uppgift 3.2. Fråga 7: Kan samma bakgrundsspektrum som användes i 3.2 utnyttjas? 22Na sönderfaller enligt: γ 22 Ne β + 22 Na MeV 0 MeV I ditt gammaspektrum finns det två intensiva fototoppar, men enligt natriums sönderfallsschema borde det finnas en. Förklara hur den andra kommit till. Ledtråd: Vad är det för typ av sönderfall? Eventuellt ser du vid högre energier ytterligare en topp. Hur har den uppkommit (Ledtråd: jämför energierna sinsemellan)? Redovisning: Energispektrum samt tolkning av spektrumet med motivering. 4.5 Spektrum för yttrium Byt preparat till 88 Y. Samla ihop till ett spektrum med god statistik, (minst 15 min). Korrigera för bakgrundsstrålningen. Yttriums sönderfallschema: EC,β + γ MeV γ MeV 88 Sr MeV MeV 0 MeV 88 Y Fråga 8: Vad är EC, electron capture? I det spektrumet som du har finns fler toppar än vad sönderfallsschemat indikerar. Förklara hur de uppstår. Figur 7.24 i Krane (bifogad) kan ge en viss hjälp. Redovisning: Energispektrum samt tolkning av spektrumet. 5

6 4.6 Dämpningens beroende av atomnummer För att undersöka hur material med olika atomnummer, Z, växelverkar med fotoner med olika energi så ska du göra en serie mätningar, där du för varje Z varierar tjockleken som fotonerna ska passera igenom innan de når detektorn. De två material du ska använda är bly och aluminium. De finns i färdiga skivor. Fråga 9: Hur påverkas fototoppen vad gäller intensitet och energi när man sätter t.ex. blyskivor mellan preparatet och detektorn? Fråga 10a: Vad anger den totala linjära dämpningskoefficienten (eng: attenuation coefficient), µ? 10b: Vad anger dess invers, 1/µ? 10c: Vad är sambandet mellan dämpningskoefficienten, µ, och tvärsnittet, σ, för växelverkan i materialet? 10d: Dimensionen för 1/µ anges ibland som längd, ibland som massa per areaenhet. Hur övergår man från det ena till det andra? Använd flera preparat (samtidigt) för att göra undersökningen vid flera energier. 133 Ba (bl.a. 276 kev och 356 kev) och 88 Y (898 kev och 1836 kev). Tänk på räknehastigheten i detektorn så den inte överbelastas. Placera preparaten på ett sådant avstånd från detektorn så att du kan stoppa in skivorna emellan. Ta upp ett spektrum. Markera fototopparna med ROI (Region Of Interest). Programmet räknar då ut antalet händelser inom var och ett av intervallen, dvs. intensiteten. Ta med lite marginal runt topparna, för elektroniken gör att förstärkningen driver lite ibland (ändrar sig). Anteckna kanalnumren för dina områden samt intensiteterna. Du får två intensitetsvärden per fototopp, ett som heter "Integral" som anger antalet händelser inom det markerade området, ett som heter "Area" där programmet har dragit bort den linjära bakgrunden som finns under toppen genom att ta hänsyn till hur spektrumet ser ut bredvid toppen. Nettovärdet anger m.a.o. antalet händelser i själva toppen, vilket är det intressanta. Detta intensitetsvärde betecknas med I 0. Påverkar bakgrundsstrålningen i rummet intensiteten, dvs. finns det någon topp i bakgrundsstrålningen inom de markerade områdena? Utred detta genom att studera tidigare registrerat bakgrundsspektrum. Gör nu en serie mätningar med olika mängd material emellan preparaten och detektorn. Anteckna intensiteterna, I, för de olika tjocklekarna, och för var och en av fototopparna. Tänk på att du inte får flytta preparaten. Rita upp ln(i/i 0 ) för var och en av fototopparna, som funktion av x (tjockleken) för Pb och Al. Beräkna dämpningskoefficienten, µ, fria medelväglängden, λ, och tvärsnittet, σ, för de olika energier fototopparna svarar mot. Jämför med Figur 7.10 i Krane (bifogad) så du ser att du har fått rimliga värden. Redovisning: Beräkningar av µ, λ och σ för bly och aluminium (med felgränser) för energierna 356 resp 1836 kev. Ange i samma diagram halvvärdestjockleken, uttryckt i g/cm 2 (d.v.s. ρλln2) som funktion av energin för Al och Pb. 6

7 Appendix. Figurer ur K S Krane: Introductory Nuclear Physics 7

8 8

Är det man ser det som sker?

Är det man ser det som sker? forskning om undervisning och lärande nr 13 5 Är det man ser det som sker? En designbaserad studie av en laboration med elevens perspektiv i fokus H Danielsson Thorell, C Andersson, A Jonsson & A Holst

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

Introduktion till digitalt oscilloskop

Introduktion till digitalt oscilloskop Introduktion till digitalt oscilloskop Axel Tojo Biomedicinsk teknik LTH Appendix*A*G Introduktion*till*Oscilloskopet* A.1. Varför*oscilloskop?* Oscilloskopet är ett av de mest centrala verktygen för en

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation Att tala så att de lyssnar 23.1 23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation av Richard Nordberg Avdelningen för språk och kommunikation, KTH 23.1 Inledning Muntlig presentation har

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7

Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7 Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7 Sept 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 6 W78 Sida 1 Inledning Hemsida Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 5. Starta Explorer. Gå in på http://liljedalsdata.se

Läs mer

mer om kvantmekanik relativitetsteori

mer om kvantmekanik relativitetsteori 18 mer om kvantmekanik och relativitetsteori Detta kapitel ingår inte i grundkursen. Det lämpar sig för självstudier för den som valt kvantmekanik eller relativitetseori som fördjupningsuppgift. mer om

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Hantera Livet Med ADHD/ADD

Hantera Livet Med ADHD/ADD Hantera Livet Med ADHD/ADD Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina Saker Och Ditt Liv Zemira Goja Copyright 2011 Coaching Center HANTERA Ditt ADHD/ADD Liv Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

Oscilloskop, analoga - digitala, en inledande översikt

Oscilloskop, analoga - digitala, en inledande översikt Oscilloskop, analoga - digitala, en inledande översikt - av Leif Nilsson SM7MCD - När vi arbetar med elektronik når vi snabbt ett behov av att se hur spänningen i en krets varierar med tiden. Det instrument

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar!

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar! Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild Uppgifterna kan ge max 10p vardera. Hjälpmedel: Formelblad "Radiometriska och fotometriska storheter." (bifogad med tentamen) Räknedosa Observera:

Läs mer

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART!

PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ulrika Gustafsson PROCENT I VARDAGEN SJÄLVKLART! Ideén till detta arbete växte fram när jag för drygt ett år sedan bytte bank. Mitt bland alla möten på banken, för att bland annat lägga om lån och byta

Läs mer

Manual för Swema 3000

Manual för Swema 3000 Manual för Swema 3000 Version 1508 5.31 Tel: 08 94 00 90 Fax: 08 93 44 93 swema@swema.se www.swema.se 1 Innehåll 1. Översikt... 3 2. Montering av hållare... 4 3. Läs detta innan du börjar... 5 4. MENY

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Biokemisk analys och separationsteknik VT08

Biokemisk analys och separationsteknik VT08 Biokemisk analys och separationsteknik VT08 Rening, inmärkning, analys av affinitetsliganden Z inför detektion av IgG Institutionen för Bioteknologi Kungliga Tekniska Högskolan Jesper Gantelius Marcus

Läs mer