DELÅRSRAPPORT. Tranås kommun ~ TRANÅS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT. Tranås kommun 2010-08-31.~ TRANÅS KOMMUN"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Tranås kommun ~ TRANÅS KOMMUN

2 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Innehållsförteckni ng Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Tranås Kommun Omvärldsanalys Ekonomisk översikt Styrkort per nämnd Redovisning totalt och per nämnd Resultaträkning Balansräkning Nothänvisningar Nämndernas verksamhetsberättelser Kommunstyrelsen Miljö- och hälsoskyddsnämnd Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd De kommunala bolagens verksamhetsberättelser AB Tranåsbostäder AB Tranås Industrifastigheter Tranås Energi AB Revisionsrapport 24 Framsida layout: Tranås United Produktion: Ekonomiavdelningen September 2010

3 ~ TRANAs KOMMUN DELÅRSRAPPORT Kommunens organisation Kommunens organisation Kommunfullmäktige Kommunrevision Överförmyndare Valnämnd Kommunala bolag Demokratikommitten Kommunstyrelse Miljö I Teknisknämnd Byggnadsnämnd ochhälsoskyddsnämnd Grifteoårdsnämnd f Kultur- och ~- Fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kommunstyrelseförvaltning - I Samhällsbygg nadsförvaltning Kultur- och fritidsförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Socialtjänsten i Tranås Räddningstjänst - Politisk ledning Mandatfördelning i kommunfullmäktige 1/ / Moderata Samlingspartiet 9 Kristdemokratema 5 Folkpartiet 4 Centerpartiet 4 Socialdemokraterna 15 Miljöpartiet de gröna 2 Vänsterpartiet 1 Sverigedemokraterna 1 Totalt antal mandat 41 Kommunfullmäktiges presidium Ordförande Lars Ericson (fp) 1:evice ordf. Bo Fahlström (s) 2:e vice ordf. Siw Warholm lm) Kommunstyrelsen Ordförande Anders Wilander (m) Kommunalråd 1:evice ordf. Anne-Ch ristine Backlund (kd) 2:evice ordf. Bengt E Carlsson (s) Krister Rydholm (m) Tryggve Lundblad (kd) Per Ulfsbo (fp) Leif Andersson (c) Bo Fahlström (s) Anders Karlsson (s) Mona Pettersson (s) Kew Nordqvist (mp)

4 -3 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Framtidstro i vår omvärld Den ekonomiska utvecklingen har 2010 mestadels präglats av positiva rubriker. Positiv utveckling av skatteprognoser, sysselsättning och BNP ser utatt infrias de närmaste åren. Tittar vi på övriga världen ser återhämtningen utatt plana utoch många länder har problem med stor arbetslöshet och genomsnittet för Europa och USA ligger på drygt nio procent. Sverige klarar sig betydligt bättre och ligger på drygt fyra procent arbetslöshet. Tittar vi på det svenska näringslivet så ökar orderingång och sysselsättning i flera branscher bl a i tillverkningsindustrin och detaljhandeln. Även den svenska exporttillväxten ökar mer än förväntat. Finansmarknaden ser tecken på att ytterligare en finansiell kris skulle kunna inträffa, bland annat beroende på om fastighetspriserna fortsätter att öka. Den senaste månaden visar att prisökningen på bostäder har stagnerat vilket ärett positivt tecken. Effekter i Tranås Tranås har en stark ekonomi och ligger över genomsnittet i jämförelse med både länet och riket. I nuläget ser det utsom Tranås kan behålla sitt ekonomiska läge även de närmaste åren främst beroende på verksamheternas ekonomiska kontroll samt den positiva utvecklingen av skatteintäkterna och befolkningsökningen. Tranås har tack vare kommunens goda ekonomi undvikit kraftiga förändringar i verksamheten och det skapar även förutsättningar att utveckla verksamheterna i framtiden. Tranås har därför goda möjligheter att även i framtiden uppfylla sina långsiktiga krav för god ekonomisk hushållning, som innebär att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkterna. Näringslivet i Tranås har under den senaste tiden utvecklats positivt och enligt arbetsförmedlingen finns det nu fler lediga arbeten i kommunen. Det finns även en positiv trend med fler nystartade företag. Sysselsättningen i Tranås ligger något lägre än riket och det ärför närvarande ca 460 personer som saknar sysselsättning. Det som är mycket oroande äratt sysselsättningen bland ungdomarna ärmycket låg. Jämför vi oss med riket och länet så visar även det att Tranås har en betydligt högre ungdomsarbetslöshet än genomsnittet. Tranås har idag 250 ungdomar mellan 18 och 24 årsom är arbetslösa alternativt sysselsatta inom jobbgarantin vilket innebär 15 % av våra arbetsföra ungdomar. Stora delar av kommunens utbetalade försörjningsstöd går till ungdomar. Flera projekt pågår för att minska arbetslösheten bland ungdomar och fler kommer att påbörjas under hösten både från kommunen och arbetsförmedlingen. Mål invånare 2025 Tranås kommun har ett övergripande mål att ha invånare år2025. Efter några år av befolkningstillväxt tappade Tranås invånare Under 2010 har antalet ökat igen med närmare 100 lnvånare som till största delen beror på inflyttning. Okningen i Tranås ligger i år högre än både riks och länsgenomsnittet. Detta kommer att påverka skatteintäkterna positivt inför nästa år. Tillväxtmålet ärcentralt och åtgärder vidtas för att locka hitfler invånare. Detta årvänder sig kommunen till inpendlarna och bearbetar inpendlarna att flytta till Tranås. Attraktiva boendemiljöer skapas kontinuerligt för att erbjuda tomter för villabyggnation. Trots lågkonjunkturen har det byggts nya småhus i Tranås de senaste åren och så även i år. Efterfrågan ser ut att fortsätta även framöver. För att utveckla näringslivet skapar kommunen industritomter för nybyggnation. Kommunen ansvarar även för olika projekt som stimulerar till nyföretagande och etableringar i kommunen.

5 -4 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt Resultatet efter åtta månader visar ettöverskott på 43,4 mkr. Nämnder och styrelser har under perioden förbrukat 521,2mkr (63,7%) av sin tilldelade budget på 818,7 mkr. Helårsprognosen per visar ett överskott på 32,3 mkr. Budgeterat överskott är7,4 mkr. Anledningen till att resultatet per ärhögre än helårsprognosen är att perioden september-december ärkostsamma månader. Främst då pg a hur semesterlönekostnaderna redovisas. Anställda i kommunen tjänar in semester innevarande år. Kostnaden för intjänanden fördelas med 1/12 för vart och ettav årets månader. Uttag av semester, däremot, tas mestadels ut på sommaren. Det gör att en negativ kostnad uppstår per som vid årets slut normalt äreliminerad, på grund av attden anställde då "tjänat ikapp" den under sommaren uttagna semestern. En schablonberäkning ger, att skulle den anställde (istället för att ta ut istort sett all semester under sommaren) ta utsin semester med 8/12 t o m och resten under resterande delen av året, så skulle delårsresultatet blivit ca 15 mkr sämre. Istället ligger nu den kostnaden på årets fyra sista månader. Från årsskiftet 2008/2009 har kommunfullmäktige antagit nya regler om överföring av budgetavvikelser. Enligt dessa ska tvåårsbudget upprättas och eventuella budgetavvikelser balanseras nästkommande år Vad gäller resultatpåverkande fonder så har VA (Vatten, Avlopp) per en fond på 15,5 mkr, TUC en fond på 1,7 mkr och Griftegården en fond på 0,4 mkr. Av dessa har Griftegården aviserat ettfonduttag på ca 0,2 mkr och VA en fondinsättning på 2,3 mkr. TUC-fonden ärför närvarande "fryst" (d v s inte förändrad vid delårsbokslutet) och kommer vid årets slut att överföras till kommunens renodlade eget kapital. Finans Den s k finansförvaltningen innefattar exempelvis skatteintäkter, ränteintäkter, räntekostnader, reavinster, pensionskostnader och internränta. Tranås kommun använder sig uteslutande av de skatteprognoser som tas fram avsveriges Kommuner och Landsting (SKL), kompletterat med egen befolkningsprognos som pekar mot invånare år Den senaste prognosen visar på att slutavräkningen för år 2010 bör bli mer positiv än vad som tidigare sagts, till följd av den snabba konjunkturåterhämtningen. Även åren framåt ser ut att ge något större skatteintäkter än vad som tidigare prognosticerats. Utöver detta har Tranås kommuns befolkning hittills i årökat markant vilket föranleder en reviderad, förstärkt skatteprognos för åren framöver. Den nya skatteprognosen innebär alltså sammantaget att åren kommer att innebära högre skatteintäkter än vad som tidigare sagts. Totalt sett över hela perioden innebär skatteprognosen (inkl reviderat befolkningsunderlag) per att skatteintäktema ökar med ca 30 mkr jämfört med prognosen per Istället för totala intäkter för perioden på mkr beräknas alltså nu mkr. Detta ger i genomsnitt 6 mkr per år. Ungefär hälften av detta beror på ökad befolkning. Helårsprognosen för 2010 för samtliga skatteintäkter (inkl begravningsavgift och fastighetsavgift) prognostiseras bli 835,3 mkr. Budgeterad intäkt är825,7 mkr. Alltså innebär detta en positiv budgetavvikelse om 9,6 mkr vilket uteslutande beror på mer positiva slutavräkningar än budgeterat. Finansnettot ärnågot sämre än budget. Istället för budgeterade intäkter på ca 9 mkr verkar utfallet bli nettointäkter om 7,5 mkr, vilket beror på det låga ränteläget.

6 TRANÅS KOMMUN DELARSRAPPORT Förvaltningsberättelse Pensionskostnader beräknas för helåret 2010 uppvisa ettbudgetöverskott på ca 1,5 mkr. Prognosen för kommunens totala pensionskostnader år2010 uppgår till dryga 50 mkr. Därav ärca 18 mkr att hänföra till den s k ansvarsförbindelsen. Dessa 18 mkr borde istället ha belastat resultatet när de tjänades in. De 18 mkr kommer under den kommande femårsperioden att bli högre, för attnå sin topp någonstans ca , Ansvarsförbindelsens sammanlagda skuld minskar åren framöver. Ansvarsförbindelsen inkl löneskatt uppgår f n till ca 414 mkr. Investeringsverksam het har 13,8 mkr förbrukats av den totala investeringsbudgeten som uppgår till 49 mkr år Prognosen för helåret pekar på atthela investeringsbudgeten inte kommer att utnyttjas. Ca 15 mkr kommer att lämnas kvar till följd av att vissa projekt ännu inte startats upp. De största investeringsobjekten ärföljande (belopp i tkr): Utfall Budget VA-Iedn Tranås-Gripenb VA-Iedn Seglarvik Rondell Sveaparken Gångbana Storgatan VA kv Skytteln God ekonomisk hushållning Kommunallagen säger att kommunen i budgeten ska ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. I årsredovisningens förvaltningsberättelse ska finnas en utvärdering om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts, I denna delårsrapport ges en analys av uppfyllandet av de finansiella målen samt verksamhetsmässiga mål som berör personal och ekonomi. Övriga verksamhetsmässiga mål följs upp i årsredovisningen för år2010. Finansiella mål: 1. Resultat 3 (resultatet på "sista raden") ska uppgå till 2 %av skatter, generella statsbidrag och utjämningssystem, d v s ca 16 mkr på helårsbasis. Undantaget är år 2009 och 2010 där Resultat 3 ska uppgå till 0,5 % av respektive års skatter, generella statsbidrag och utjämningssystem. 2. Investeringar ska självfinansieras motsvarande summan av årets avskrivningar, d v s ca 27 mkr (genomsnitt tre år) 3. Oförändrad utdebitering Gällande mål 1 så prognostiserar kommunen ett årsresultat på 32,3 mkr (budget 7,4 mkr) år2010. Budgeten var egentligen alltför lågt satt, endast ca 3 mkr marginal ned till O,5%-kravet. Emellertid har skatteprognoser och nämndernas budgetläge sedan dess förbättrats på ettmycket glädjande sätt. Mål nr 2, att investeringar ska självfinansieras motsvarande summan av årets avskrivningar, så kan konstateras attkommunen för närvarande och några årtillbaka ligger alldeles för högt jämfört med kommunens ekonomiska mål. Detta har dock varit medvetna satsningar. Prognosen år 2010 är 34,4 mkr. Målet med den oförändrade utdebiteringen kommer att infrias. Det anses inte föreligga något utrymme för ytterligare höjningar av utdebiteringen. Nedanstående diagram visar kommunala skattesatser i Jönköpings län inkomståret Med anledning av rådande konjunkturläget inför år 2010 höjde flera kommuner i länet sina skattesatser, dock ej Tranås kommun. -5

7 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Förvaltningsberättelse 22,2 22 I 21,8 21,6 I 21,4, 21,2 : 21 20,8 20,6 I 20,4 20,2 I 20 Kommunövergripande verksamhetsmässiga mål: 1. Sjukfrånvaron hos personalen skall minska. Målet är att ligga under riksgenomsnittet och närma oss länsgenomsnittet för kommuner. 2, Varje nämnd skall ha ettvisst handlingsutrymmer för oförutsedda händelser Den obligatoriska sjukfrånvarostatistik som kommunerna redovisar omfattar total sjukfrånvaro, d v s korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro (>60 dagar) samt sjukersättning. Detta ställs i relation till den totala tillgängliga arbetstiden. Siffran för Tranås kommun låg för 2009 på 6,3 %, riksgenomsnittet på6,6 %och länsgenomsnittet på 6,0 %. Målsättningen att sänka sjukfrånvaron och ligga under riksgenomsnittet har alltså uppnåtts. Vi har dock ännu en bit kvar innan vi närmar oss länsgenomsnittet. Den totala frånvaron är ungefär oförändrad under första halvåret 2010, En liten minskning kan dock skönjas för det andra kvartalet. Ökningar finns dock, och då inom sektorn "korttidsfrånvaro". När detgäller att varje nämnd ska ha ettvisst handlingsutrymme för oförutsedda händelser så är detett svårt mål att mäta. Det man kan göra är att centralt se om och i så fall hur mycket budgeterat resultat 3 överstiger detfinansiella målet 1 ovan. På så vis får man fram den kommuncentrala bufferten förvarje år. Denna kan dock förändras I under året om politiska beslut tas som gör att man fördelar ut budget innevarande år. Just nu är resultat 3 budgeterat till 7,4 mkr. Den prognos som tagits fram efter augusti pekar på ett resultat 3 som uppgår till 32,3 mkr vilket betyder att någon buffert inte verkar ha varit nödvändig förår2010. Något som naturligtvis inte går att förutspå. Utöver detta skall varje nämnd enligt detta mål ha ett utrymme för oförutsedda händelser. Det utrymmet ärsvårare attberäkna, eftersom det varierar över året. Det som gäller förnämnderna är att budgeten skall efterlevas. För attbudgeten ska kunna efterlevas behövs oftast en marginal för oförutsedda händelser. Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning upprättas ej i delårsbokslutet. Nedan lämnas dock en kortfattad översikt av resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden för de kommunala bolagen. Bolagens verksamhetsberättelser återfinns senare i rapporten. Koncernen Tranås Stadshus AB redovisar resultat och prognos per Wall Utall flr'ogxs Tranås Slaishus,AB -4,0-2,5-5,2,ABTranåsl:o:;Iäce 3,6-3,3-5,3,AB Tranås IrdJstJifastig,aer 0,1-0,2 0,3 Trems Ere1j,AB 13,7 8 15,4 Km:emen Tranås StacIstus PS 13,4 2,0 5,2 Redovisningsprinciper Vid upprättandet av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i den senaste årsredovisningen. Periodbokslutet omfattar endast Tranås kommun, d v s ej de kommunala bolagen, -6

8 TRANAs KOMMUN DELÅRS RAPPORT Intern redovisning Styrkort (del av), per nämnd Del av styrkort, per nämnd Styrtal Måltal Utfall mätdatum Måluppfyllelse Mätdatum Kommunstyrelsen Inklrevision Befolkningsökningantal personer per år Uppfyllt Ekonomiskutveckling - finansielltavkastningskrav 0,5% 3,9% Uppfyllt Prognos Bemötande (SCB)- medborgarnas uppfattningom kommunen 66,0 68,0 Uppfyllt Genomförande av ledstjärnan- 100%genomfört år ,0 88,0 08S ej uppfyllt! Energiplan - beslutatt starta upparbetetmedenergiplan Beslut Beslut Uppfyllt Miljö och hälsoskyddsnämnd Kunden i centrum - handläqqarkontakt inom7 dagar 100,0% 100,0% Uppfyllt Teknisk nämnd 30 byggklaratomter Uppfyllt ha byggklar industrimark 4 6,0 Uppfyllt Totalt planeradesmåhustomter skavara 60st Uppfyllt Byggnadsnämnd Totaltplanerad, upplåtbar industrimark skavara 10ha Uppfyllt Tjänstemannahandläggningstid på lovskavaramax13dagar 13 9 Uppfyllt Nöjdkundindex - Hurdet planeras förbostäder 6 6 Uppfyllt Nöjda kunder - kundenkät 90,0% 92,0% Uppfyllt Griftegårdsnämnd Nöjdmedarbetarenkät 80,0% 82,0% Uppfyllt Kultur- och fr~idsnämnd Nöjdamedborgare 80,0% 75,0% OBS ej uppfyllt! Okatnyttjandesimhall 5,0% 3,0% 08S ej uppfyllt! Okatantalbesökbibliotek 5,0% 5,0% Uppfyllt Okatantalbesök på kulturarrangemang 5,0% 48,0% Uppfyllt Antalstörreevenemang 1 3 Uppfyllt Brukares nöjdhet medförskola 0,0 NYTT, EJ MATT Barn- och utbildningsnämnd Brukares nöjdhet medgrundskola 0,0 NYTT, EJ MATT Brukaresnöjdhetmedgymnasieskola 0,0 NYTT, EJ MATT Nationella prov år 5 95,0% 90,0% OBS ej uppfyllt! 2oo91231 Behörighettill nationella program 100,0% 91,0% OBS ej uppfyllt! Behörighet till högskolan (SKL-index) 90,0 94,3 Uppfyllt Andelläraremedmedexamen grundskola 90,0% 92,0% Uppfyllt Andelläraremedmedexamen gymnasieskola 70,0% 68,0% OBS ej uppfyllt! Brukare - nöjdhet 90,0% 95,0% Uppfyllt 2008 Socialnämnd Brukare- trygghet 90,0% 95,0% Uppfyll t 2008 Anhöriga - nöjdhet 80,0% 83,0% Uppfyllt 2008 Anhöriga - trygghet 90,0% 95,0% Uppfyllt 2008 Personal - trivsel 90,0% 92,0% Uppfyllt 2008 Personal - delaktighet 90,0% 92,0% Uppfyllt 2008 Personal- inflytande 90,0% 92,0% uppfyllt 2008 ResultaVOmsättning 2,0% EJ MATT AB Tranåsbostäder Maximal vakansgrad 0,5% EJ MATT Maximalomflyttningsfrekvens 25,0% EJ MATT Kundnöjdhet 60,0% EJ MATT Nöjdkundindex(övermedel för MISTATS rnätqrupp) 72,1% EJ MATT Tranås Energi AB Andel förnyelsebart bränsle i produktionen 98,O% 90,0% OBS ej uppfyllt! Genomsnittli9 avkylning 45 EJ MATT Utbyggnad fjärrvärme antalhushåll/år 35 EJ MATT Nyanslutningar inom tidsram (..-svara installatör inom 1 vecka) 90,0% 100,0% Uppfyllt Antalkmombyggd ledning i ovädersäkringssytte 10 EJ MATT Följa underhållsplan 100,0% EJ MATT

9 -8 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Intern redovisning Redovisning totalt och per nämnd Drlftredovisning nämnder och bolag 2010 totalt (exkl kommunens finans konto 3-8) Pe riodiserat Budget utfall Prcgrios Differen s (B4lopp l mkr) " av budget 2010 % av budget mot budget Intäkter ,1% % 12.3 Personalkostnader ,3 64,7% % 1.2 Kapltalkostneder ,5% -69,8 105,0% -3.3 övrigakostnader % % -8.9 Netto , , 1 64,6 % -802,8 99,8 ')6 1, 3 Driftredovisning per nämnd och bolag 2010 Per iodiserat 8udlet utfall Prognos Differens (Be lopp j mkr) % av budget 2010 " fj V budset mo t budget Kommunstyrelse ink! revision ,2% -77,3 98,0% 1,6 M ljö- och hälsoskyddsnämnd ,5 36,2% -3,6 86,5% 0,6 Teknisk nämnd -34, % ,8% 1.4 Byggnadsnämnd ,3% ,9% 0.0 Griftegårdsnämnd -7,1-4,7 66.3% -7,1 100,0% 0,0 Kultur- och fritidsnämnd ,9 54.3% ,6% 2.6 Sam- och utbildningsnämnd -351,1-224,9 64,0% -347, % 4.0 Socialnämnd % % 0.5 Nano exkl finans % -808,0 987% 106 Finans konto 3 7 (div Intäkter och kostnader) ,4% % 6.2 Finans konto (skatteintäkter OCh statsbidrag) 825,7 554,7 67,2% % 9,6 Finans konto 8 ~5 (finansnetto) % % -1 5 Arets resultat, Tranås kommun 7,4 43,4 589,3 % 32,3 438, 7% 25,0 Tranås Stadshus AB. per ,5 39,5% -5,2 83,9% 1.0 AB Tran åsbostäder. per % -5,3 240,4% -7,5 Tranås lndustnfastigheter AB, per <J % 0,3 52,4% -<J,3 Tranås Energi AB. per % ,0% -2,5 Årets r esultat (rare skatt), Tr-an ås kommun koncern 21,9 45,5 207,7 % 37,6 171,4 % 15,6 Schablon likvida medel. kommunen (exkl ev nylånl % % 13 8 Schablon tikvida medel konc (före skatt, exkl ev nytan) % % 195 Investeringsredovisning per nämnd och bolag 2010 Pe riodiserat Budlet utfall Prognos Differens (Belopp I mkr) ' " av budget 2010 " av budset mot budset Kommunstyrelse ,5 25,5% % -1.5 Mljö- och hälsoskyddsnämnd ,0% 0,0 0.0% 0.0 Teknisk nämnd ,3 26,3% ,7% -9,5 Byggnadsnämnd -<J, ,0% -<J % 0.0 Griftegårdsnämnd -1,5 -<J,6 37,7% -<J.7 47,0% -<J,8 Kultur och fritidsnämnd 5,4 -<J,6 11,2% ,4-3.0 Barn- och utbildningsnämnd -3, ,0% 3, % 0,0 Socialnämnd <J % % 00 Årets I nv e st e ri n gar, Tranås kommun -49,1-13,8 28,1 % - 34," 70,1 % - 1 4, 7 Tranås Stadshus AB, per ,0 0,0 0,0% 0,0 0.0% 0.0 AB Tranåsbostader. per ,7-29,0 74,9% -36,0 93,0% -2,7 Tranås Industrifastigheter AB, per ,2 -<J,7 0.7 Tranås Energi AB. per , % % 0.2 Arets Investeringar, Tranås ko m m u nk on c e r n -99,0 4 8, 2 48,7% -82,4 83,3 % " 6, 6 Medarbetare "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS), "Totalt arbetade timmar omvandlat f tjänster" (TATOT) Kommum tynh$. TS l2j Kommu nstyr else. TATOT 105 '" '" 100 '" '" 79,,,, "'.ijboocii M l$otky ddn»mnd. TS, Miljö- och hälsoskydd snämnd, TATOT O O Telul4l1 nlm nd. TS J Teknisk nämnd, TATOT (JyggnMJ3n6mnd. TS, s, Byggnadsn ämnd, TATOT " 9 11 " Griftegjrdsnamnd. TS Griftegårdsn ämnd, TATOT " 8 " 8 14" " O " O Kuttur- och fritidsmmnd. TS,. 30 JO Kuftur- och fritidsn ämnd, TATOT 28 " " &m- och utbi/dmngsnamnd. TS 67J S8 Barn-och utbildning snämnd, TATOT '''' SocJeInamnd.TS 655 6S7 '" '" '52 Socialnämnd. TATOT Sum ma r rands kommun, rs ' '56' Summa Tranås kommun. TATOT 1 323, TrllMs StadshuI AB. TS {HI' f0q6:jo O O O O O AB Tfertasbf»tltd&r. TS per rfernis In dustri'mtig~r&r AB. TSper ' Tf""'. E"!t9 i AB. TS p&r ' Summa Trands kom m unk once rn, TS t l

10 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Intern redovisning Resultaträkning Belopp i Mkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader PERIODENS RESULTAT Balansräkning Belopp i Mkr TILLGÅNGAR An läggningsti ligångar Materiella an läggningstiligångar Fastigheter ochanläggningar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Summa eget kapital varav periodens resultat Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not Utfall Bokslut ,7 268,7-668, ,3-17,5-26,2-514,0-789,8 430,4 610,3 124,4 190,4 2,7 17,0 0,0-3,9 43,4 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4 24,0 285,9 289,8 34,6 37,4 3,0 3,0 294,6 270,9 618,1 601,1 1,0 1,0 50,9 73,1 48,0 50,2 99,9 124,3 718,0 725,4 543,6 500,1 43,4 24,0 29,1 25,2 10,2 9,8 135,2 190,3 145,4 200,1 718,0 725,4 Panter och ansvarsförbindelser Borgensförbindelser ( redvisas värdet per ) Pensionsförpliktelser Andraansvarsförbindelser ( redovisas värdet per ) ,5 406,5 414,2 423,7 10,3 10,3-9

11 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Extern redovisning Nothänvisningar Utfall Bokslut Belopp i Tkr Not 1. Verksamhetens intäkter Verksamhetens externa intäkter Vinstförsäljn ingfastigheter (mark, byggn) Verksamhetens intäkter Not 2. Verksamhetens kostnader Nämndrelaterade kostnader Nyintjänad pension inkllöneskatt Pensionsutbet ansvarsförb inkllöneskatt Verksamhetens kostnader netto Not 3. Avskrivningar Fastigheter och anläggningar Inventarier och maskiner Summa Not 4. Skatteintäkter Kommunalskatt Begravningsavgift Slutavräkningar Summa Differens mell an slutlig ta xe ring och re dovisad ska tteintäkt f g inkomstår Not 5. Generella statsbidrag, utjämning mm Inkomstutjämning Regleringsbidrag/-avgift Kostnadsuljämning Utjämningsbidrag/avgift LSS Fastighetsavg ift Summa Not 6. Finansiella intäkter Utdelning på aktier/andelar övriga Ränteintäkter koncernftg Ränteintäkter övriga Ränteintäkter på kundfordringar Summa Not 7. Finansiella kostnader Räntekostnader övriga Summa Not 8. Fastigheter och anläggningar Ingående balans (ack anskaffningsvärde) Åretsförsäljningar/utrangeringar Investeringsbidrag/övriga intäkter Åretsinvesteringar Utgående balans (anskaffningsvärde) Ingående balans (ackavskrivningar) Åretsförsäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående balans (avskrivningar) Utgående balans (bokfört värde)

12 TRANAs KOMMUN DELÅRSRAPPORT Extern redovisning Nothänvisningar Utfall Bokslut Belopp i Tkr Not 9. Ingäende balans (ack anskaffningsv: Arets försäljningar/utrangeringar Investeringsbidrag/övriga intäkter -55 O Årets investeringar Utgående balans (anskaffningsvärde) Ingående balans (ack avskrivningar) Årets försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående balans Utgående balans (bokfört värde) Not 10. Värdepapper mm Aktieroch andelar Bostadsrätter Summa Not 11. Långfristiga fordringar Långfr. fordringar AB Tranåsbostäder Långfr. fordringartranås Energi AB Långfr. fordringartranås Stadshus AB O Långfr. fordringar Tranås Industrifastigh AB Utlämnade anslagstäckta lån Summa Not 12. Förråd Gatuförrådet, Tekniska nämnden Summa Not 13. Kortfristiga fordringar Fakturafordringar Statsbidrag Interimsfordringar Skattefordringar Upplupna ränteintäkter O 8000 Fordran moms Övriga fordringar Summa Not 14. Likvida medel Kassa/Plusgiro/Bank Not 15. Eget Kapital Ingående balans varavresultatfond VA/Avlopp varavresultatfond Griftegård varav resultatfond Tranås UtbildningscentrL Periodens resultat Utgående balans varavöronmärkt pensionsreserv varavfondreserv för framtida resultatregi

13 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Extern redovisning Nothänvisningar Utfall Bokslut Belopp i Tkr Not 16. Avsättningar Avsättning för pensioner Särskild löneskatt Summa Avsättning återställande av deponeringsplat! Summa avsättningar totalt Not 17. Långfristiga skulder Förutb intäkt anslutn avgifterva Lån banker/övrigalångivare Summa Not 18. Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Förutbetalda skatteintäkter Förutbetalda intäkterövriga Semesterlöneskuld och övertidsskuld Lagtadgade socialaavgifter Upplupna kostnader, övriga Summa Not 19. Borgensforbindefser AB Tranåsbostäder Tranås Industrifastigheter AB Tranås Stadshus AB Övriga SBAB (småhus tom 1991) AB Balken FinansSweden Statens bostadskreditnämnd Summa Vad gäller borgensförbindelser har värdetuppskattats till samma belopp som vid bokslutet Övriga borgensförbindelser Under2002har Tranås kommun ingåttmedlemskap i Kommuninvest Ekonomisk förening. Denna förening äger Kommuninvest i Sverige AB somi första handförmedlar lån till kommuner och kommunala bolag. Medlemskapet innebärockså att kommunen tillsammans med övriga medlemmar tecknarsolidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för de förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB åtar sig i sin verksamhet (Kommunfullmäktige , 62). Not 20. Pensionsförpliktelser intjänade tom -97 inklusive särskild löneskatt Pensionsförpliktelser Löneskatt Summa Övr Arets resultat Till balanserat resultat: varavpensionsreserv ansvförb varavfondreservframtida resultatregi Balanskravsresultat Prognos O O På\a1<an på res till tö jd <roilitagiinsätt i resp tord Fond rue o -166 Fond Griftegården Fond VA Summa resultatpåverkan

14 TRANÅS KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år 2010 Uppföljningsperiod: Januari-Augusti 2010 Kommunstyrelsen Resultat Enligt prognos för förvaltningen kommer resultatet att i dagsläget hamna på tkr vilket är 2 %bättre än befintlig budgetram. Det beror på ett överskott inom kommunikationer samt att Tranås Utbildningscentrums verksamhet övergick till privat regi från 1augusti. Verksamhet och viktiga händelser Befolkningstillväxten under 2010 har varit mycket bra. Befolkningen uppgick i slutet av juni månad till personer, vilket ären ökning med 101 personer under Under sommaren kom första utgåvan av Tranås Direkt ut, en informationstidning från Tranås kommun och de helägda bolagen. Den 19 september ärdet val till riksdag, landsting och kommun. Nytt för i år äratt man har utökat röstlokaler för förtidsröstning, syftet äratt öka valdeltagandet. Tranås Citygrupp har presenterat en vision för hur Tranås stadskärna skall utvecklas 30 år framåt och utskick har gjorts till alla hushåll i kommunen. Invånare, företag och organisationer har nu chans att lämna in sina åsikter. FSB:s nya organisation har anpassats för tillväxtmålet och förebyggande arbete, såsom tillsyn för en säkrare och tryggare kommun. Den förebyggande verksamheten har fått mer resurser utan att den operativa verksamheten påverkats negativt. Fortlöpaq,de arbete med installation av Citrix (ny te~ isk p~rttform) och outlook/exchange för d oranvåndarna fortsätter. Införande för unds lan oc förskolorna har slutförts. Utfall analyseras och nästa grupp för införande ärden administrativa personalen. Arbetet med införandet av ledningssystemet, Konled, inom nämnder och förvaltningar fortlöper enligt tidsplan. Kostutredningen lämnade en delrapport till kommunstyrelsen 24 aug Utredning pågår om inriktningen på verksamheten vid Rås Gård. Andelen elektroniska fakturor har ökat till 20% tack vare ekonomiavdelningens projekt om övergång till elektroniska fakturor. Verksamhetens uppföljning av tillväxtarbetet Hittills har kostnader på ca 850 tkrbokförts på tillväxtkontot. Bland aktuella projekt kan nämnas, arbete med planerat bostadsområde vid Junkaremålen/Svartån, studie trafikplan Tranås tätort, samt arbete med stadsvisionen. Framtiden Tranås Direkt blir en informationscentral för Tranås invånare, företagare och besökare. Kommunens företagskuvös - Växtverket kommer att förstärkas. Folkhälsoarbetet och dess övergripande organisations ses över. Investeringar Den enskilt största investeringen äranläggning av fiberkabel till Gripenberg vilket kommer att samförläggas med gatukontorets arbete med ny avloppsledning. Utfallet beräknas bli förflyttat till kvartal /...,.. Nämnds-/bolagsordförande /,! /.? elningschefl örvallningschefnd -13

15 mtranås KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år2010 Uppföljningsperiod: Januari-Augusti 2010 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Resultat Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att få ett överskott under 2010 på drygt 550 kkr. Noterbart är att den största delen av överskottet ärförra årets överskott på 372 kkr som vi skjuter framför oss samt ett statsbidrag på 280 kkr som äröronmärkt till att gå till kommunens arbete med energieffektivisering och som kommer användas delvis efter nyår. Den ordinarie verksamheten kommer att gåungefär plus minus noll. Verksamhet och viktiga händelser Verksamheten domineras av den tillsyn som ska utföras enligt livsmedelslagen och miljöbalken. Regelbundna inspektioner hos verksamheterna ärett viktigt redskap för att se till att lagstiftningen följs. Ett stort antal inspektioner av livsmedelsoch miljö- och hälsoskyddsobjekt har hittills i år gjorts. Överlag ärstandarden god och ambitionen hos verksamhetsutövarna ärhög. De flesta brister som identifieras kan och har snabbt åtgärdats av verksamhetsutövarna. Mycket handläggningstid har också lagts på avloppsinventeringar, förorenad mark och vindkraft. Under juni månad fick kommunen beviljat ett bidrag från Energimyndigheten för att arbeta med energieffektivisering. Planeringen för att ta fram den redovisning till energimyndigheten som ska vara färdig 31 mars 2011 har precis börjat. Verksamhetens uppföljning av ti IIväxtarbetet I tillsynen finns genom lagstiftningen stora krav på en bra och effektiv kontroll inom livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd. Nämnden kommer 4 a S i lt a rb~~ ~~ d~ H H H. kvalitet för att se till att invånarna i Tranås har säkra livsmedel och att riskerna för hälsa och miljö ärsmå. För attom möjligt förbättra kvaliteten på tillsynen ytterligare kommer en enkel enkät prövas under hösten som ett sätt att få respons på vad som kan bli ännu bättre och tydligare. Framtiden För att behålla och förstärka profilen som en kommun med vacker natur med höga estetiska och biologiska värden måste vi aktivt arbeta mer med naturvård och våra regionala och lokala miljömål. Under det senaste året har ett behov av att arbeta mer med naturvårdsfrågor och miljömålen identifierats. Naturvård innebär att verka för bevarande av den biologiska mångfalden, d.v.s. bevara arter, naturmiljöer och ekosystem. Kopplingen ärstark till friluftsliv för att ge kommunens invånare möjlighet till att uppleva mångfalden i kommunen. Kunskap och kompetens i dessa frågor ärviktig i arbetet med att utveckla kommunen i detaljplaner och i översiktsplanen. Det ärockså viktigt för att kunna ta del av det arbete som görs nationellt och regionalt. Många projekt med statligt tillgängliga pengar utnyttjas inte av Tranås idag, vilket gör att vårt arbete med naturvård inte har resurser att ta tillvara de möjligheter som finns. För arbetet med miljömålen behövs en förankring och koppling av de lokala miljömålen till framförallt de regionala målen. Att kombinera dessa arbetsuppgifter till en heltidstjänst ärett nödvändigt komplement till det som idag görs i kommunen. Ytterligare en vinst med en sådan tjänst äratt arbetet med Uthållig kommun skulle stärkas och ges möjlighet att bli ännu mera konkret och utåtriktat. Investeringar -14

16 TRANÅS KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år 2010 Uppföljningsperiod : Januari-Augusti 2010 Tekniska-nämnden Resultat Den skattefinansierade verksamheten prognostiseras mot ett underskott om ca 1.8 mkr vid en normalvinter okt-december. Detta dels beroende på den extrema vintern janapril Gata -850 kkr. Viss osäkerhet gäller även förresultatet avseende fastigheter beroende på vad som försäljs. Intäkterna fastighet verkar bli 780 kkr mindre än beräknat, personalkostnader 130 kkr mer än beräknat, kostnader vad gäller drift/uh av byggnader 700kkr mer än beräknat. Sammantaget fastighet mkr Den taxefinansierade verksamheten kan ge ett överskott om ca 2360 kkr istället för det budgeterade underskottet om 922 kkr. Prognosen ärjusterad med avsättning till avfallsfonden 2200 kkr, samt avsättning för periodiseringsposter(anläggningsavgifter) 3174 kkr. Verksamhet och viktiga händelser Viktigt att genomföra de byggnationer som hänger ihop med tillväxtarbetet Förhandlingar om markförvärv för att kunna ta fram attraktiva områden i enlighet med tillväxtmålet har stor prioritet. Mark och exploatering arbetar på att ta fram attraktiva områden förexploatering för att gynna tillväxten i kommunen. Ny GC-väg Ängaryd är färdigställd. Belysningsprogram: Området runt gamla bron vid Åsvallehult kommer att ljussättas under Ny rondell Sveaparken är under utförande, vilket förbättrar miljö och trafiksäkerhet. Ytterligare ettkvarter Storgatans "golv" är färdigställt. Omorganisering avva/gata ärunder utförande men kommer ej att vara fullt operativt före våren Förlikning har skett med tidigare anlitade asfaltsbolag. Härvid erhöll kommunen 3,6 mkr. TN anser att det ärviktigt att få del avdessa medel. Verksamhetens uppföljning av ti Ilväxtarbetet Tekniska nämndens styrtal industrimark och villatomter äruppfyllda. Framtiden Ett förslag från TN att ta bort parkeringsavgifterna från 2012 medför atttn behöver en ramförstärkning om ca 1 mkr. I övrigt ärviktigaste uppgiften att anpassa infrastrukturen för att gynna kommunens tillväxtmål Investeringar Lakvatten Norrabydeponin 1580 tkr ombudgeteras. Va-ledning Månstorpvägen 1400 tkr ombudgeteras. Rondell Sveaparken(utsmyckning) 800 tkr ombudgeteras. GC-tunnel Gripenberg 4900 tkr ombudgeteras.' I övrigt sker investeringar enligt plan. /.'. / / -. /.,..!/ c-l-----\ )..~. : /.~ :.{i-:::.::::- ::~ "~ : ~.. / / Avdelningschef/FörvaltningschefND -15

17 ~ TRANAs KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år 2010 Uppföljningsperiod : Januari-Augusti 2010 Byggnadsnämnden Resultat Byggnadsnämndens budgetram har tidigare förstärkts med 182 kkr genom ombudgeterade belopp från år Förstärkningen ärtänkt att täcka GIS/MBK-sektionens underskott till följd av den kalla vintern och kostnader i samband med verksamhetsövergången till Metria. Verksamheten kan under årets åtta första månader redovisa en nettokostnad som ligger 250 kkr bättre än budget. Efter periodisering av personalkostnader och reglering av kostnader med Metria pekar dock prognosen om årsutfallet på ett mindre underskott på 40 kkr. GIS/MBK-sektionen har tidigare burit sina hyreskostnader för kontorslokaler. Dessa lokaler belastar nu byggnadsnämnden med hyreskostnader för lokaler som ej nyttjas. Verksamhet och viktiga händelser Arets första åtta månader visar på en rejäl sänkning avärendemängden. Intäkter från bygglov och bygganmälan har minskat med 40 %jämfört med tidigare år och intäkter från planering har halverats. Byggnadsnämnden har hittills i år lämnat bygglov för bl.a. 9 enbostadshus, vilket är färre än tidigare år. Kommunfullmäktiges beslut om överföring av GIS/MBK-sektionen till Metria har nu genomförts. Under året har en karttekniker gått i pension. Denna tjänst har inte återbesatts. Byggnadsnämnden har under året påbörjat arbetet med revidering avgestaltningsprogrammet för Storgatan. Arbetet med att ta fram nya detaljplaner för attraktivt boende fortskrider. Ny detaljplan har antagits i Smörstorp med villatomter för attraktivt boende. Detaljplan har tagits fram i kvarteret Slakthuset för att möjliggöra industriutbyggnad. Framtiden Plan- och byggavdelningens verksamhet är konjunkturkänslig eftersom avdelningen har en hög avgiftsfinansieringsgrad. All byggnation har stor betydelse för avdelningens intäkter genom planavgifter och intäkter förtillstånd m.m.. Det rådande konjunkturläget innebär en stor osäkerhet om utfallet för Budgeten för 2010 är upprättad med stöd av kommunens övergripande tillväxtmål, vilket innebär att det behöver produceras minst 60 lägenheter/år. Om kommunen lever upp till tillväxtmålen kan det finnas förutsättningar för att leva upp till budgeterade intäkter. En ny plan- och bygg lag kommer attträda i kraft under Ökade krav på byggnadsnämndens uppföljning och tillsyn kommer att ställas, vilket kan komma att innebära behov av ökade resurser för atttillmötesgå dessa krav. Granskningsingenjören kommer att gå i pension vid årsskiftet. Mot bakgrund mot den kommande lagändringen kommer denna tjänst att ersättas med en byggnadsinspektör. Rekrytering till denna tjänst pågår. Planingenjören har sagt upp sig från sin anställning från årsskiftet. Eftersom fysisk planering är av central betydelse i kommunens strävan att leva upp till tillväxtmålen bör denna tjänst snarast återbesättas, Verksamhetens uppföljning av tillväxtarbetet Investeringar Investeringsbudgeten avser delbetalning av redan genomförd laserscanning. ~...~.,. Nämnds-/bolagsordförande -16

18 TRANÅS KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år2010 Uppföljningsperiod : Januari-Augusti 2010 Griftegårdsnämnden Resultat Budgetrapport visar en förbrukning på 71 %. Om hänsyn tas till periodiseringar är förbrukni ngen 66,3 % (riktvärde 66,7 %). Griftegårdsnämnden bedömer möjligheterna att klara begravningsavgiftens 24 öre som goda. Enligt prognos motsvarar 24-öringen ca kkr inkl. ett uttag på 100 tkr från fonden (medlen har används till mätutrustning i krematoriet). Periodiseringar är följande: Intäkt slag 3 Gravskötselavgiften tas utförst under december och beräknas till (780 kkr/ helår) ca +520 kkr för jan-augusti. Övriga kostnader slag 4 och 6 Digitalisering gravkartor ca 100 kkr. Faktura Svenska kyrkan ca 80 kkr Verksamhet och viktiga händelser Under perioden jan- augusti. har dödstalet varit ungefär som Prognosen pekar på drygt 200 avlidna. I krematoriet ha vi kremerat 146 stoft under perioden, vilket skulle ge en helårssiffra på ca 219 st. Under 2009 kremerades 245 st. Den 26/ beslutade Länsstyrelsen i Jönköping län om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för verksamheten i krematoriet Ängarydskapellet. Nämnden överklagade beslutet till Miljödomstolen i Växjö. Miljödomstolen beslut ärdaterat till Enligt detta beslutgäller följande: (1 )Vid varje kremering ska det tillsättas minst 9 g selen för att avskilja kvicksilver. (2)Anläggningen ska vara försedd med instrument för kontinuerlig mätning och reg istrering av syrehalt och temperatur i rökgaserna. Instrumentet ska vara installerat och i drift senast sex månader efter det att beslutet vunnit laga kraft ( ). (3)Ett egenkontrollprogram ska vara utarbetat och inlämnat till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. (4)En miljöbesiktning måste ske senast (5)Befintlig ugn får ej användas efter den 1 januari Av ovanstående punkter har punkterna 1,2 och 3 åtgärdats. Punkten nr 4 ska åtgärdas i september. Punkt nr. 5- En ny ugn bör upphandlas under 2013 för att vara i drift i början på En ny ugn med efterbrännkammare kostar ca 6 milj. Begravningsavgiften bör då höjas med ca 2 öre. Verksamhetens uppföljning av ti llväxtarbetet Genom att ha kompetent personal, hög servicenivå, miljövänlig verksamhet och välskötta begravningsplatser bidrar nämndens verksamhet till att nå målen. Framtiden Gravmark Tranås nya griftegård: Antalet kistgravplatser torde vara tillgodosett för den närmaste 1O-års perioden. Däremot bör anläggandet av alternativa gravplatser (askgravlund, askgravplats) fortgå kontinuerligt. En utbyggnad av urnkvarteret Bäcken har påbörjats och kommer att tas i bruk hösten En utbyggnad av asklunden blev klar under 2009, 176 nya gravplatser har anlagts. Dessa gravar har redan börjat nyttjas och beräknas räcka ca 5 år. Inventering av gravar på kyrkans begravningsplatser beräknas vara klar inom en tvåårsperiod. Adelövs, Linderås och Sommens begravningsplatser ärinventerade, endast Säby återstår. Det har konstaterats att det finns relativt gott om gravplatser på samtliga begravningsplatser, så någon utökning ärinte aktuell inom de närmaste tio åren. Investeringar Medlen kommer inte att förbrukas. tp? c>:....".....y,(!!~~.... ""... vdelningschef/förvaltningschefnd -1 7

19 1ifTRANÅS KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år2010 Uppföljningsperiod: Januari-Augusti 2010 Kultur- och fritidsnämnden Resultat Efter åtta månader av årets tolv visar kultur- och fritidsnämndens totala budget upp ett något underutnyttjat utrymme som har sin förklaring i att kulturavdelningens öppna ungdomsverksamhet ännu inte äri full drift, vilket kommer att ske under början av Prognosen visar att resterande avdelningar kommer att följa budget avseende såväl intäkter, med reservation för Hätte Sjökrog, som kostnader. Verksamhet och viktiga händelser Samtliga anläggningar har haft god beläggning och bibliotekets samt kulturavdelningens arrangemang har varit välbesökta. Programverksamheten på biblioteket inleddes med en konsert av Mossebo Rockers, därefter ordnades författarbesök och läs- spelaktiviteter under sportlovet. Bosse Bildoktor gästade biblioteket vilket innebar att många nya besökare debuterade som biblioteksanvändare. Därefter har en välbesökt barnteaterföreställning anordnats samt ytterligare aktiviteter under världsbokdagen i april och fler författarbesök. Programmet Sommarkul för barn- och ungdom har samordnats via kultur- och fritidsavdelningen. Ungdomarna erbjöds ett trettiotal varierade aktiviteter (fotbollsskola, simskola, dagkollo, sommarfiske och streetdance för att nämna några) och blev välbesökta under lovet. I samarbete med föreningslivet görs översyn och upprustning av spår och vandringsleder. Ishallen äri full drift sedan mitten av augusti och simhallens renovering av herravdelningen ärnu genomförd och öppnar den 11 september. Friluftskonserter och paradmarscher har som traditionen bjuder förgyllt sommaren. Årets Konstraka lockade ett nittiotal konstnärer. Åsa Jungnelius och Ludvig Lövgren, glaskonstnärer verksamma vid Kosta/Boda, drog 2500 besökare ~bc~(dl]p_.., : :.) ;.~.. Nämnds -/bo~ags.? ' rands /.,. till sin utställning "Make up Your Wide Life" i Stadshuset. Ett drygt hundratal unga konstnärer och designers, både från nationell- men också internationell scen, arbetade i projektet Tomma Rum mellan 15 juni och 15 augusti. Förvaltningen har rekryterat verksamhetsansvarig till kommunal öppen ungdomsverksamhet och arbete pågår med att hitta och iordningställa attraktiva lokaler, samt att anställa två fritidsledare. Verksamhetens uppföljning av ti llväxtarbetet En utvärdering sker kontinuerligt av antal besökare till anläggningar, evenemang och aktiviteter. Hela förvaltningen, med särskild fokus på Kultur- ungdomsavdelningen arbetar intensivt med att skapa ett uppdaterat, varierat och tilltalande kultur- och fritidsutbud. Ambitionen är att enligt Stadsvisionen ge invånare och besökare upplevelse-, rekreations- och aktivitetsmöjligheter av både planerad och spontan karaktär för att på så sätt möjliggöra tillväxt. Framtiden Tranåsbostäder tar från årsskiftet 2011 över ägandet av Bredstorp och kultur- fritidsnämnden blir hyresgäster. Arbete pågår med att upprätta avtal och en långsiktig underhållsplan. Förvaltn ingen har fått i uppdrag att finna lämpliga lokaler att bedriva öppen ungdomsverksamhet i. Nya ägare till Hätte Sjökrog tar över under hösten. En spontanidrottsplats börjar under hösten anläggas på Ängaryds IPoch färdigställs under våren Efterfrågan visar att en skate/bmx-park bör uppföras centralt i kommunen så snart som möjligt. Investeringar Investeringar 2010 handlar övergripande om konstinköp, ny lastare till Bredstorp, ny bandysarg, mindre upprustningar på?,nläggningssidan och en större satsning på Angarydsområdet gällande s.onanidrottsplats. t, A~d~i/FÖ~~ it~i~9~ - 18

20 WTRANÅS KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år2010 Uppföljningsperiod: Januari-augusti 2010 Barn och utbildningsnämnden Resultat Efter periodisering ärbudgetförbrukningen efter 8 mån ,0 % mot riktpunkten 66,7 %. Bunämnden har med sig ett positivt resultat med + 3,4 Mkr från För 2010 prognostiseras 4,0 mkr som överskott vilket planeras användas för attbalansera minskad ram I princip har 25 % av enheternas överskott överförts till år2010. Verksamhet och viktiga händelser Tjänsten som förvaltningschef är under rekrytering, efter att Lars Rehnberg tillträtt tjänst som utbildningsdirektör i Linköpings kommun. Bu-nämnden har på plats tagit del av ombyggnad av no-salar och f. d. idrottslokal till musiksal på Ängarydsskolan, ombyggnad vid enskilda Enebackens förskola och Åsvallehults förskola inför ombyggnad. Bu-nämnden diskuterar förbättrade likabehandlingsplaner och rapportsystem mellan enheter och bu-nämnd, utifrån ledningens ansvar för kränkningar o. d. mot barn/elever. I övrigt har arbetet varit präglat av styrkort och budgetförslag, aktuella skolreformer samt riktade statsbidrag: Läsa-skriva 893,9 tkr, Skapande skola 160 tkr år2010 och bidrag har sökts hos Skolverket om extra platser för yrkesvux 2010 och hos specialpedagogiska skolmyndigheten för matematikutveckling med 380 tkrår2011. Samtliga förskolebarn med behov avplats under våren 2010 har kunnat erbjudas det, och under hösten har organisationen dragits ned. Inför årlig avstämning av gymnasieskolans elevantal per 15 sept beräknas minskning med ca 60elever, varav större minskning för yrkesförberedande program än teoretiska program. Antal elever från Boxholm har ökat, liksom åter från Ydre, men minskat från Aneby kommun. Viss kvarvarande verksamhet inom vuxenutbildningen har förts till Västra vux efter TUC:s försäljning. Fördjupad redovisning av brukarenkät utvisar ett antal förbättringsområden utifrån olika bilder från elever/föräldrar och personal. I Öppna jämförelser för grundskolan ligger Tranås kommun i mellanskiktet, men synnerligen väl till vad gäller barns och ungdomars psykiska hälsa. Verksamhetens uppföljning av ti llväxtarbetet Bu-nämnden bevakar att barnomsorg kan erbjudas inom rimlig kö-tid. Fråga ärväckt om placeringsläget framöver, bl. a. i Sommen p.g.a. ökat födelsetal vissa år. För nyanlända elever i grundskolans startade under våren en mindre undervisningsgrupp "Slussen", f.n. förlagd till Ängarydsskolan. Jämförelsevis stor andel personal har deltagit i Lärarlyftet och från hösten också iförskolelyftet. Ny hemsida har öppnats för Holavedsgymnasiet i marknadsföringssyfte. Utbildningsutbud efter gymnasiereform GY 11 ärfastställt inför 2011/12. Bu-nämnden har uttalat sig positivt för att utveckla restaurangprogrammet, med nödvändig investering. Framtiden Köläget pekar nu mot ett ansträngt läge i förskolorna våren Familjecentral med öppen förskola planeras öppnas 1:a kv juli 2011 börjar ny skollag gälla, förändringar sker i grundskolans läroplan, gymnasiereform GY 11 och Skolverkets implementeringsarbete riktas till rektorer hösten 2010 och lärare våren Investeringar /~.. ~. Nämnds!bolagsordförande Avdelningschefrr f förvaltningschefnd Leif An rsson Ann Andersson -19

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer