DELÅRSRAPPORT. Tranås kommun ~ TRANÅS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT. Tranås kommun 2010-08-31.~ TRANÅS KOMMUN"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Tranås kommun ~ TRANÅS KOMMUN

2 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Innehållsförteckni ng Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Tranås Kommun Omvärldsanalys Ekonomisk översikt Styrkort per nämnd Redovisning totalt och per nämnd Resultaträkning Balansräkning Nothänvisningar Nämndernas verksamhetsberättelser Kommunstyrelsen Miljö- och hälsoskyddsnämnd Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd De kommunala bolagens verksamhetsberättelser AB Tranåsbostäder AB Tranås Industrifastigheter Tranås Energi AB Revisionsrapport 24 Framsida layout: Tranås United Produktion: Ekonomiavdelningen September 2010

3 ~ TRANAs KOMMUN DELÅRSRAPPORT Kommunens organisation Kommunens organisation Kommunfullmäktige Kommunrevision Överförmyndare Valnämnd Kommunala bolag Demokratikommitten Kommunstyrelse Miljö I Teknisknämnd Byggnadsnämnd ochhälsoskyddsnämnd Grifteoårdsnämnd f Kultur- och ~- Fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kommunstyrelseförvaltning - I Samhällsbygg nadsförvaltning Kultur- och fritidsförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Socialtjänsten i Tranås Räddningstjänst - Politisk ledning Mandatfördelning i kommunfullmäktige 1/ / Moderata Samlingspartiet 9 Kristdemokratema 5 Folkpartiet 4 Centerpartiet 4 Socialdemokraterna 15 Miljöpartiet de gröna 2 Vänsterpartiet 1 Sverigedemokraterna 1 Totalt antal mandat 41 Kommunfullmäktiges presidium Ordförande Lars Ericson (fp) 1:evice ordf. Bo Fahlström (s) 2:e vice ordf. Siw Warholm lm) Kommunstyrelsen Ordförande Anders Wilander (m) Kommunalråd 1:evice ordf. Anne-Ch ristine Backlund (kd) 2:evice ordf. Bengt E Carlsson (s) Krister Rydholm (m) Tryggve Lundblad (kd) Per Ulfsbo (fp) Leif Andersson (c) Bo Fahlström (s) Anders Karlsson (s) Mona Pettersson (s) Kew Nordqvist (mp)

4 -3 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Framtidstro i vår omvärld Den ekonomiska utvecklingen har 2010 mestadels präglats av positiva rubriker. Positiv utveckling av skatteprognoser, sysselsättning och BNP ser utatt infrias de närmaste åren. Tittar vi på övriga världen ser återhämtningen utatt plana utoch många länder har problem med stor arbetslöshet och genomsnittet för Europa och USA ligger på drygt nio procent. Sverige klarar sig betydligt bättre och ligger på drygt fyra procent arbetslöshet. Tittar vi på det svenska näringslivet så ökar orderingång och sysselsättning i flera branscher bl a i tillverkningsindustrin och detaljhandeln. Även den svenska exporttillväxten ökar mer än förväntat. Finansmarknaden ser tecken på att ytterligare en finansiell kris skulle kunna inträffa, bland annat beroende på om fastighetspriserna fortsätter att öka. Den senaste månaden visar att prisökningen på bostäder har stagnerat vilket ärett positivt tecken. Effekter i Tranås Tranås har en stark ekonomi och ligger över genomsnittet i jämförelse med både länet och riket. I nuläget ser det utsom Tranås kan behålla sitt ekonomiska läge även de närmaste åren främst beroende på verksamheternas ekonomiska kontroll samt den positiva utvecklingen av skatteintäkterna och befolkningsökningen. Tranås har tack vare kommunens goda ekonomi undvikit kraftiga förändringar i verksamheten och det skapar även förutsättningar att utveckla verksamheterna i framtiden. Tranås har därför goda möjligheter att även i framtiden uppfylla sina långsiktiga krav för god ekonomisk hushållning, som innebär att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkterna. Näringslivet i Tranås har under den senaste tiden utvecklats positivt och enligt arbetsförmedlingen finns det nu fler lediga arbeten i kommunen. Det finns även en positiv trend med fler nystartade företag. Sysselsättningen i Tranås ligger något lägre än riket och det ärför närvarande ca 460 personer som saknar sysselsättning. Det som är mycket oroande äratt sysselsättningen bland ungdomarna ärmycket låg. Jämför vi oss med riket och länet så visar även det att Tranås har en betydligt högre ungdomsarbetslöshet än genomsnittet. Tranås har idag 250 ungdomar mellan 18 och 24 årsom är arbetslösa alternativt sysselsatta inom jobbgarantin vilket innebär 15 % av våra arbetsföra ungdomar. Stora delar av kommunens utbetalade försörjningsstöd går till ungdomar. Flera projekt pågår för att minska arbetslösheten bland ungdomar och fler kommer att påbörjas under hösten både från kommunen och arbetsförmedlingen. Mål invånare 2025 Tranås kommun har ett övergripande mål att ha invånare år2025. Efter några år av befolkningstillväxt tappade Tranås invånare Under 2010 har antalet ökat igen med närmare 100 lnvånare som till största delen beror på inflyttning. Okningen i Tranås ligger i år högre än både riks och länsgenomsnittet. Detta kommer att påverka skatteintäkterna positivt inför nästa år. Tillväxtmålet ärcentralt och åtgärder vidtas för att locka hitfler invånare. Detta årvänder sig kommunen till inpendlarna och bearbetar inpendlarna att flytta till Tranås. Attraktiva boendemiljöer skapas kontinuerligt för att erbjuda tomter för villabyggnation. Trots lågkonjunkturen har det byggts nya småhus i Tranås de senaste åren och så även i år. Efterfrågan ser ut att fortsätta även framöver. För att utveckla näringslivet skapar kommunen industritomter för nybyggnation. Kommunen ansvarar även för olika projekt som stimulerar till nyföretagande och etableringar i kommunen.

5 -4 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt Resultatet efter åtta månader visar ettöverskott på 43,4 mkr. Nämnder och styrelser har under perioden förbrukat 521,2mkr (63,7%) av sin tilldelade budget på 818,7 mkr. Helårsprognosen per visar ett överskott på 32,3 mkr. Budgeterat överskott är7,4 mkr. Anledningen till att resultatet per ärhögre än helårsprognosen är att perioden september-december ärkostsamma månader. Främst då pg a hur semesterlönekostnaderna redovisas. Anställda i kommunen tjänar in semester innevarande år. Kostnaden för intjänanden fördelas med 1/12 för vart och ettav årets månader. Uttag av semester, däremot, tas mestadels ut på sommaren. Det gör att en negativ kostnad uppstår per som vid årets slut normalt äreliminerad, på grund av attden anställde då "tjänat ikapp" den under sommaren uttagna semestern. En schablonberäkning ger, att skulle den anställde (istället för att ta ut istort sett all semester under sommaren) ta utsin semester med 8/12 t o m och resten under resterande delen av året, så skulle delårsresultatet blivit ca 15 mkr sämre. Istället ligger nu den kostnaden på årets fyra sista månader. Från årsskiftet 2008/2009 har kommunfullmäktige antagit nya regler om överföring av budgetavvikelser. Enligt dessa ska tvåårsbudget upprättas och eventuella budgetavvikelser balanseras nästkommande år Vad gäller resultatpåverkande fonder så har VA (Vatten, Avlopp) per en fond på 15,5 mkr, TUC en fond på 1,7 mkr och Griftegården en fond på 0,4 mkr. Av dessa har Griftegården aviserat ettfonduttag på ca 0,2 mkr och VA en fondinsättning på 2,3 mkr. TUC-fonden ärför närvarande "fryst" (d v s inte förändrad vid delårsbokslutet) och kommer vid årets slut att överföras till kommunens renodlade eget kapital. Finans Den s k finansförvaltningen innefattar exempelvis skatteintäkter, ränteintäkter, räntekostnader, reavinster, pensionskostnader och internränta. Tranås kommun använder sig uteslutande av de skatteprognoser som tas fram avsveriges Kommuner och Landsting (SKL), kompletterat med egen befolkningsprognos som pekar mot invånare år Den senaste prognosen visar på att slutavräkningen för år 2010 bör bli mer positiv än vad som tidigare sagts, till följd av den snabba konjunkturåterhämtningen. Även åren framåt ser ut att ge något större skatteintäkter än vad som tidigare prognosticerats. Utöver detta har Tranås kommuns befolkning hittills i årökat markant vilket föranleder en reviderad, förstärkt skatteprognos för åren framöver. Den nya skatteprognosen innebär alltså sammantaget att åren kommer att innebära högre skatteintäkter än vad som tidigare sagts. Totalt sett över hela perioden innebär skatteprognosen (inkl reviderat befolkningsunderlag) per att skatteintäktema ökar med ca 30 mkr jämfört med prognosen per Istället för totala intäkter för perioden på mkr beräknas alltså nu mkr. Detta ger i genomsnitt 6 mkr per år. Ungefär hälften av detta beror på ökad befolkning. Helårsprognosen för 2010 för samtliga skatteintäkter (inkl begravningsavgift och fastighetsavgift) prognostiseras bli 835,3 mkr. Budgeterad intäkt är825,7 mkr. Alltså innebär detta en positiv budgetavvikelse om 9,6 mkr vilket uteslutande beror på mer positiva slutavräkningar än budgeterat. Finansnettot ärnågot sämre än budget. Istället för budgeterade intäkter på ca 9 mkr verkar utfallet bli nettointäkter om 7,5 mkr, vilket beror på det låga ränteläget.

6 TRANÅS KOMMUN DELARSRAPPORT Förvaltningsberättelse Pensionskostnader beräknas för helåret 2010 uppvisa ettbudgetöverskott på ca 1,5 mkr. Prognosen för kommunens totala pensionskostnader år2010 uppgår till dryga 50 mkr. Därav ärca 18 mkr att hänföra till den s k ansvarsförbindelsen. Dessa 18 mkr borde istället ha belastat resultatet när de tjänades in. De 18 mkr kommer under den kommande femårsperioden att bli högre, för attnå sin topp någonstans ca , Ansvarsförbindelsens sammanlagda skuld minskar åren framöver. Ansvarsförbindelsen inkl löneskatt uppgår f n till ca 414 mkr. Investeringsverksam het har 13,8 mkr förbrukats av den totala investeringsbudgeten som uppgår till 49 mkr år Prognosen för helåret pekar på atthela investeringsbudgeten inte kommer att utnyttjas. Ca 15 mkr kommer att lämnas kvar till följd av att vissa projekt ännu inte startats upp. De största investeringsobjekten ärföljande (belopp i tkr): Utfall Budget VA-Iedn Tranås-Gripenb VA-Iedn Seglarvik Rondell Sveaparken Gångbana Storgatan VA kv Skytteln God ekonomisk hushållning Kommunallagen säger att kommunen i budgeten ska ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. I årsredovisningens förvaltningsberättelse ska finnas en utvärdering om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts, I denna delårsrapport ges en analys av uppfyllandet av de finansiella målen samt verksamhetsmässiga mål som berör personal och ekonomi. Övriga verksamhetsmässiga mål följs upp i årsredovisningen för år2010. Finansiella mål: 1. Resultat 3 (resultatet på "sista raden") ska uppgå till 2 %av skatter, generella statsbidrag och utjämningssystem, d v s ca 16 mkr på helårsbasis. Undantaget är år 2009 och 2010 där Resultat 3 ska uppgå till 0,5 % av respektive års skatter, generella statsbidrag och utjämningssystem. 2. Investeringar ska självfinansieras motsvarande summan av årets avskrivningar, d v s ca 27 mkr (genomsnitt tre år) 3. Oförändrad utdebitering Gällande mål 1 så prognostiserar kommunen ett årsresultat på 32,3 mkr (budget 7,4 mkr) år2010. Budgeten var egentligen alltför lågt satt, endast ca 3 mkr marginal ned till O,5%-kravet. Emellertid har skatteprognoser och nämndernas budgetläge sedan dess förbättrats på ettmycket glädjande sätt. Mål nr 2, att investeringar ska självfinansieras motsvarande summan av årets avskrivningar, så kan konstateras attkommunen för närvarande och några årtillbaka ligger alldeles för högt jämfört med kommunens ekonomiska mål. Detta har dock varit medvetna satsningar. Prognosen år 2010 är 34,4 mkr. Målet med den oförändrade utdebiteringen kommer att infrias. Det anses inte föreligga något utrymme för ytterligare höjningar av utdebiteringen. Nedanstående diagram visar kommunala skattesatser i Jönköpings län inkomståret Med anledning av rådande konjunkturläget inför år 2010 höjde flera kommuner i länet sina skattesatser, dock ej Tranås kommun. -5

7 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Förvaltningsberättelse 22,2 22 I 21,8 21,6 I 21,4, 21,2 : 21 20,8 20,6 I 20,4 20,2 I 20 Kommunövergripande verksamhetsmässiga mål: 1. Sjukfrånvaron hos personalen skall minska. Målet är att ligga under riksgenomsnittet och närma oss länsgenomsnittet för kommuner. 2, Varje nämnd skall ha ettvisst handlingsutrymmer för oförutsedda händelser Den obligatoriska sjukfrånvarostatistik som kommunerna redovisar omfattar total sjukfrånvaro, d v s korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro (>60 dagar) samt sjukersättning. Detta ställs i relation till den totala tillgängliga arbetstiden. Siffran för Tranås kommun låg för 2009 på 6,3 %, riksgenomsnittet på6,6 %och länsgenomsnittet på 6,0 %. Målsättningen att sänka sjukfrånvaron och ligga under riksgenomsnittet har alltså uppnåtts. Vi har dock ännu en bit kvar innan vi närmar oss länsgenomsnittet. Den totala frånvaron är ungefär oförändrad under första halvåret 2010, En liten minskning kan dock skönjas för det andra kvartalet. Ökningar finns dock, och då inom sektorn "korttidsfrånvaro". När detgäller att varje nämnd ska ha ettvisst handlingsutrymme för oförutsedda händelser så är detett svårt mål att mäta. Det man kan göra är att centralt se om och i så fall hur mycket budgeterat resultat 3 överstiger detfinansiella målet 1 ovan. På så vis får man fram den kommuncentrala bufferten förvarje år. Denna kan dock förändras I under året om politiska beslut tas som gör att man fördelar ut budget innevarande år. Just nu är resultat 3 budgeterat till 7,4 mkr. Den prognos som tagits fram efter augusti pekar på ett resultat 3 som uppgår till 32,3 mkr vilket betyder att någon buffert inte verkar ha varit nödvändig förår2010. Något som naturligtvis inte går att förutspå. Utöver detta skall varje nämnd enligt detta mål ha ett utrymme för oförutsedda händelser. Det utrymmet ärsvårare attberäkna, eftersom det varierar över året. Det som gäller förnämnderna är att budgeten skall efterlevas. För attbudgeten ska kunna efterlevas behövs oftast en marginal för oförutsedda händelser. Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning upprättas ej i delårsbokslutet. Nedan lämnas dock en kortfattad översikt av resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden för de kommunala bolagen. Bolagens verksamhetsberättelser återfinns senare i rapporten. Koncernen Tranås Stadshus AB redovisar resultat och prognos per Wall Utall flr'ogxs Tranås Slaishus,AB -4,0-2,5-5,2,ABTranåsl:o:;Iäce 3,6-3,3-5,3,AB Tranås IrdJstJifastig,aer 0,1-0,2 0,3 Trems Ere1j,AB 13,7 8 15,4 Km:emen Tranås StacIstus PS 13,4 2,0 5,2 Redovisningsprinciper Vid upprättandet av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i den senaste årsredovisningen. Periodbokslutet omfattar endast Tranås kommun, d v s ej de kommunala bolagen, -6

8 TRANAs KOMMUN DELÅRS RAPPORT Intern redovisning Styrkort (del av), per nämnd Del av styrkort, per nämnd Styrtal Måltal Utfall mätdatum Måluppfyllelse Mätdatum Kommunstyrelsen Inklrevision Befolkningsökningantal personer per år Uppfyllt Ekonomiskutveckling - finansielltavkastningskrav 0,5% 3,9% Uppfyllt Prognos Bemötande (SCB)- medborgarnas uppfattningom kommunen 66,0 68,0 Uppfyllt Genomförande av ledstjärnan- 100%genomfört år ,0 88,0 08S ej uppfyllt! Energiplan - beslutatt starta upparbetetmedenergiplan Beslut Beslut Uppfyllt Miljö och hälsoskyddsnämnd Kunden i centrum - handläqqarkontakt inom7 dagar 100,0% 100,0% Uppfyllt Teknisk nämnd 30 byggklaratomter Uppfyllt ha byggklar industrimark 4 6,0 Uppfyllt Totalt planeradesmåhustomter skavara 60st Uppfyllt Byggnadsnämnd Totaltplanerad, upplåtbar industrimark skavara 10ha Uppfyllt Tjänstemannahandläggningstid på lovskavaramax13dagar 13 9 Uppfyllt Nöjdkundindex - Hurdet planeras förbostäder 6 6 Uppfyllt Nöjda kunder - kundenkät 90,0% 92,0% Uppfyllt Griftegårdsnämnd Nöjdmedarbetarenkät 80,0% 82,0% Uppfyllt Kultur- och fr~idsnämnd Nöjdamedborgare 80,0% 75,0% OBS ej uppfyllt! Okatnyttjandesimhall 5,0% 3,0% 08S ej uppfyllt! Okatantalbesökbibliotek 5,0% 5,0% Uppfyllt Okatantalbesök på kulturarrangemang 5,0% 48,0% Uppfyllt Antalstörreevenemang 1 3 Uppfyllt Brukares nöjdhet medförskola 0,0 NYTT, EJ MATT Barn- och utbildningsnämnd Brukares nöjdhet medgrundskola 0,0 NYTT, EJ MATT Brukaresnöjdhetmedgymnasieskola 0,0 NYTT, EJ MATT Nationella prov år 5 95,0% 90,0% OBS ej uppfyllt! 2oo91231 Behörighettill nationella program 100,0% 91,0% OBS ej uppfyllt! Behörighet till högskolan (SKL-index) 90,0 94,3 Uppfyllt Andelläraremedmedexamen grundskola 90,0% 92,0% Uppfyllt Andelläraremedmedexamen gymnasieskola 70,0% 68,0% OBS ej uppfyllt! Brukare - nöjdhet 90,0% 95,0% Uppfyllt 2008 Socialnämnd Brukare- trygghet 90,0% 95,0% Uppfyll t 2008 Anhöriga - nöjdhet 80,0% 83,0% Uppfyllt 2008 Anhöriga - trygghet 90,0% 95,0% Uppfyllt 2008 Personal - trivsel 90,0% 92,0% Uppfyllt 2008 Personal - delaktighet 90,0% 92,0% Uppfyllt 2008 Personal- inflytande 90,0% 92,0% uppfyllt 2008 ResultaVOmsättning 2,0% EJ MATT AB Tranåsbostäder Maximal vakansgrad 0,5% EJ MATT Maximalomflyttningsfrekvens 25,0% EJ MATT Kundnöjdhet 60,0% EJ MATT Nöjdkundindex(övermedel för MISTATS rnätqrupp) 72,1% EJ MATT Tranås Energi AB Andel förnyelsebart bränsle i produktionen 98,O% 90,0% OBS ej uppfyllt! Genomsnittli9 avkylning 45 EJ MATT Utbyggnad fjärrvärme antalhushåll/år 35 EJ MATT Nyanslutningar inom tidsram (..-svara installatör inom 1 vecka) 90,0% 100,0% Uppfyllt Antalkmombyggd ledning i ovädersäkringssytte 10 EJ MATT Följa underhållsplan 100,0% EJ MATT

9 -8 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Intern redovisning Redovisning totalt och per nämnd Drlftredovisning nämnder och bolag 2010 totalt (exkl kommunens finans konto 3-8) Pe riodiserat Budget utfall Prcgrios Differen s (B4lopp l mkr) " av budget 2010 % av budget mot budget Intäkter ,1% % 12.3 Personalkostnader ,3 64,7% % 1.2 Kapltalkostneder ,5% -69,8 105,0% -3.3 övrigakostnader % % -8.9 Netto , , 1 64,6 % -802,8 99,8 ')6 1, 3 Driftredovisning per nämnd och bolag 2010 Per iodiserat 8udlet utfall Prognos Differens (Be lopp j mkr) % av budget 2010 " fj V budset mo t budget Kommunstyrelse ink! revision ,2% -77,3 98,0% 1,6 M ljö- och hälsoskyddsnämnd ,5 36,2% -3,6 86,5% 0,6 Teknisk nämnd -34, % ,8% 1.4 Byggnadsnämnd ,3% ,9% 0.0 Griftegårdsnämnd -7,1-4,7 66.3% -7,1 100,0% 0,0 Kultur- och fritidsnämnd ,9 54.3% ,6% 2.6 Sam- och utbildningsnämnd -351,1-224,9 64,0% -347, % 4.0 Socialnämnd % % 0.5 Nano exkl finans % -808,0 987% 106 Finans konto 3 7 (div Intäkter och kostnader) ,4% % 6.2 Finans konto (skatteintäkter OCh statsbidrag) 825,7 554,7 67,2% % 9,6 Finans konto 8 ~5 (finansnetto) % % -1 5 Arets resultat, Tranås kommun 7,4 43,4 589,3 % 32,3 438, 7% 25,0 Tranås Stadshus AB. per ,5 39,5% -5,2 83,9% 1.0 AB Tran åsbostäder. per % -5,3 240,4% -7,5 Tranås lndustnfastigheter AB, per <J % 0,3 52,4% -<J,3 Tranås Energi AB. per % ,0% -2,5 Årets r esultat (rare skatt), Tr-an ås kommun koncern 21,9 45,5 207,7 % 37,6 171,4 % 15,6 Schablon likvida medel. kommunen (exkl ev nylånl % % 13 8 Schablon tikvida medel konc (före skatt, exkl ev nytan) % % 195 Investeringsredovisning per nämnd och bolag 2010 Pe riodiserat Budlet utfall Prognos Differens (Belopp I mkr) ' " av budget 2010 " av budset mot budset Kommunstyrelse ,5 25,5% % -1.5 Mljö- och hälsoskyddsnämnd ,0% 0,0 0.0% 0.0 Teknisk nämnd ,3 26,3% ,7% -9,5 Byggnadsnämnd -<J, ,0% -<J % 0.0 Griftegårdsnämnd -1,5 -<J,6 37,7% -<J.7 47,0% -<J,8 Kultur och fritidsnämnd 5,4 -<J,6 11,2% ,4-3.0 Barn- och utbildningsnämnd -3, ,0% 3, % 0,0 Socialnämnd <J % % 00 Årets I nv e st e ri n gar, Tranås kommun -49,1-13,8 28,1 % - 34," 70,1 % - 1 4, 7 Tranås Stadshus AB, per ,0 0,0 0,0% 0,0 0.0% 0.0 AB Tranåsbostader. per ,7-29,0 74,9% -36,0 93,0% -2,7 Tranås Industrifastigheter AB, per ,2 -<J,7 0.7 Tranås Energi AB. per , % % 0.2 Arets Investeringar, Tranås ko m m u nk on c e r n -99,0 4 8, 2 48,7% -82,4 83,3 % " 6, 6 Medarbetare "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS), "Totalt arbetade timmar omvandlat f tjänster" (TATOT) Kommum tynh$. TS l2j Kommu nstyr else. TATOT 105 '" '" 100 '" '" 79,,,, "'.ijboocii M l$otky ddn»mnd. TS, Miljö- och hälsoskydd snämnd, TATOT O O Telul4l1 nlm nd. TS J Teknisk nämnd, TATOT (JyggnMJ3n6mnd. TS, s, Byggnadsn ämnd, TATOT " 9 11 " Griftegjrdsnamnd. TS Griftegårdsn ämnd, TATOT " 8 " 8 14" " O " O Kuttur- och fritidsmmnd. TS,. 30 JO Kuftur- och fritidsn ämnd, TATOT 28 " " &m- och utbi/dmngsnamnd. TS 67J S8 Barn-och utbildning snämnd, TATOT '''' SocJeInamnd.TS 655 6S7 '" '" '52 Socialnämnd. TATOT Sum ma r rands kommun, rs ' '56' Summa Tranås kommun. TATOT 1 323, TrllMs StadshuI AB. TS {HI' f0q6:jo O O O O O AB Tfertasbf»tltd&r. TS per rfernis In dustri'mtig~r&r AB. TSper ' Tf""'. E"!t9 i AB. TS p&r ' Summa Trands kom m unk once rn, TS t l

10 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Intern redovisning Resultaträkning Belopp i Mkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader PERIODENS RESULTAT Balansräkning Belopp i Mkr TILLGÅNGAR An läggningsti ligångar Materiella an läggningstiligångar Fastigheter ochanläggningar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Summa eget kapital varav periodens resultat Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not Utfall Bokslut ,7 268,7-668, ,3-17,5-26,2-514,0-789,8 430,4 610,3 124,4 190,4 2,7 17,0 0,0-3,9 43,4 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4 24,0 285,9 289,8 34,6 37,4 3,0 3,0 294,6 270,9 618,1 601,1 1,0 1,0 50,9 73,1 48,0 50,2 99,9 124,3 718,0 725,4 543,6 500,1 43,4 24,0 29,1 25,2 10,2 9,8 135,2 190,3 145,4 200,1 718,0 725,4 Panter och ansvarsförbindelser Borgensförbindelser ( redvisas värdet per ) Pensionsförpliktelser Andraansvarsförbindelser ( redovisas värdet per ) ,5 406,5 414,2 423,7 10,3 10,3-9

11 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Extern redovisning Nothänvisningar Utfall Bokslut Belopp i Tkr Not 1. Verksamhetens intäkter Verksamhetens externa intäkter Vinstförsäljn ingfastigheter (mark, byggn) Verksamhetens intäkter Not 2. Verksamhetens kostnader Nämndrelaterade kostnader Nyintjänad pension inkllöneskatt Pensionsutbet ansvarsförb inkllöneskatt Verksamhetens kostnader netto Not 3. Avskrivningar Fastigheter och anläggningar Inventarier och maskiner Summa Not 4. Skatteintäkter Kommunalskatt Begravningsavgift Slutavräkningar Summa Differens mell an slutlig ta xe ring och re dovisad ska tteintäkt f g inkomstår Not 5. Generella statsbidrag, utjämning mm Inkomstutjämning Regleringsbidrag/-avgift Kostnadsuljämning Utjämningsbidrag/avgift LSS Fastighetsavg ift Summa Not 6. Finansiella intäkter Utdelning på aktier/andelar övriga Ränteintäkter koncernftg Ränteintäkter övriga Ränteintäkter på kundfordringar Summa Not 7. Finansiella kostnader Räntekostnader övriga Summa Not 8. Fastigheter och anläggningar Ingående balans (ack anskaffningsvärde) Åretsförsäljningar/utrangeringar Investeringsbidrag/övriga intäkter Åretsinvesteringar Utgående balans (anskaffningsvärde) Ingående balans (ackavskrivningar) Åretsförsäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående balans (avskrivningar) Utgående balans (bokfört värde)

12 TRANAs KOMMUN DELÅRSRAPPORT Extern redovisning Nothänvisningar Utfall Bokslut Belopp i Tkr Not 9. Ingäende balans (ack anskaffningsv: Arets försäljningar/utrangeringar Investeringsbidrag/övriga intäkter -55 O Årets investeringar Utgående balans (anskaffningsvärde) Ingående balans (ack avskrivningar) Årets försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående balans Utgående balans (bokfört värde) Not 10. Värdepapper mm Aktieroch andelar Bostadsrätter Summa Not 11. Långfristiga fordringar Långfr. fordringar AB Tranåsbostäder Långfr. fordringartranås Energi AB Långfr. fordringartranås Stadshus AB O Långfr. fordringar Tranås Industrifastigh AB Utlämnade anslagstäckta lån Summa Not 12. Förråd Gatuförrådet, Tekniska nämnden Summa Not 13. Kortfristiga fordringar Fakturafordringar Statsbidrag Interimsfordringar Skattefordringar Upplupna ränteintäkter O 8000 Fordran moms Övriga fordringar Summa Not 14. Likvida medel Kassa/Plusgiro/Bank Not 15. Eget Kapital Ingående balans varavresultatfond VA/Avlopp varavresultatfond Griftegård varav resultatfond Tranås UtbildningscentrL Periodens resultat Utgående balans varavöronmärkt pensionsreserv varavfondreserv för framtida resultatregi

13 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Extern redovisning Nothänvisningar Utfall Bokslut Belopp i Tkr Not 16. Avsättningar Avsättning för pensioner Särskild löneskatt Summa Avsättning återställande av deponeringsplat! Summa avsättningar totalt Not 17. Långfristiga skulder Förutb intäkt anslutn avgifterva Lån banker/övrigalångivare Summa Not 18. Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Förutbetalda skatteintäkter Förutbetalda intäkterövriga Semesterlöneskuld och övertidsskuld Lagtadgade socialaavgifter Upplupna kostnader, övriga Summa Not 19. Borgensforbindefser AB Tranåsbostäder Tranås Industrifastigheter AB Tranås Stadshus AB Övriga SBAB (småhus tom 1991) AB Balken FinansSweden Statens bostadskreditnämnd Summa Vad gäller borgensförbindelser har värdetuppskattats till samma belopp som vid bokslutet Övriga borgensförbindelser Under2002har Tranås kommun ingåttmedlemskap i Kommuninvest Ekonomisk förening. Denna förening äger Kommuninvest i Sverige AB somi första handförmedlar lån till kommuner och kommunala bolag. Medlemskapet innebärockså att kommunen tillsammans med övriga medlemmar tecknarsolidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för de förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB åtar sig i sin verksamhet (Kommunfullmäktige , 62). Not 20. Pensionsförpliktelser intjänade tom -97 inklusive särskild löneskatt Pensionsförpliktelser Löneskatt Summa Övr Arets resultat Till balanserat resultat: varavpensionsreserv ansvförb varavfondreservframtida resultatregi Balanskravsresultat Prognos O O På\a1<an på res till tö jd <roilitagiinsätt i resp tord Fond rue o -166 Fond Griftegården Fond VA Summa resultatpåverkan

14 TRANÅS KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år 2010 Uppföljningsperiod: Januari-Augusti 2010 Kommunstyrelsen Resultat Enligt prognos för förvaltningen kommer resultatet att i dagsläget hamna på tkr vilket är 2 %bättre än befintlig budgetram. Det beror på ett överskott inom kommunikationer samt att Tranås Utbildningscentrums verksamhet övergick till privat regi från 1augusti. Verksamhet och viktiga händelser Befolkningstillväxten under 2010 har varit mycket bra. Befolkningen uppgick i slutet av juni månad till personer, vilket ären ökning med 101 personer under Under sommaren kom första utgåvan av Tranås Direkt ut, en informationstidning från Tranås kommun och de helägda bolagen. Den 19 september ärdet val till riksdag, landsting och kommun. Nytt för i år äratt man har utökat röstlokaler för förtidsröstning, syftet äratt öka valdeltagandet. Tranås Citygrupp har presenterat en vision för hur Tranås stadskärna skall utvecklas 30 år framåt och utskick har gjorts till alla hushåll i kommunen. Invånare, företag och organisationer har nu chans att lämna in sina åsikter. FSB:s nya organisation har anpassats för tillväxtmålet och förebyggande arbete, såsom tillsyn för en säkrare och tryggare kommun. Den förebyggande verksamheten har fått mer resurser utan att den operativa verksamheten påverkats negativt. Fortlöpaq,de arbete med installation av Citrix (ny te~ isk p~rttform) och outlook/exchange för d oranvåndarna fortsätter. Införande för unds lan oc förskolorna har slutförts. Utfall analyseras och nästa grupp för införande ärden administrativa personalen. Arbetet med införandet av ledningssystemet, Konled, inom nämnder och förvaltningar fortlöper enligt tidsplan. Kostutredningen lämnade en delrapport till kommunstyrelsen 24 aug Utredning pågår om inriktningen på verksamheten vid Rås Gård. Andelen elektroniska fakturor har ökat till 20% tack vare ekonomiavdelningens projekt om övergång till elektroniska fakturor. Verksamhetens uppföljning av tillväxtarbetet Hittills har kostnader på ca 850 tkrbokförts på tillväxtkontot. Bland aktuella projekt kan nämnas, arbete med planerat bostadsområde vid Junkaremålen/Svartån, studie trafikplan Tranås tätort, samt arbete med stadsvisionen. Framtiden Tranås Direkt blir en informationscentral för Tranås invånare, företagare och besökare. Kommunens företagskuvös - Växtverket kommer att förstärkas. Folkhälsoarbetet och dess övergripande organisations ses över. Investeringar Den enskilt största investeringen äranläggning av fiberkabel till Gripenberg vilket kommer att samförläggas med gatukontorets arbete med ny avloppsledning. Utfallet beräknas bli förflyttat till kvartal /...,.. Nämnds-/bolagsordförande /,! /.? elningschefl örvallningschefnd -13

15 mtranås KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år2010 Uppföljningsperiod: Januari-Augusti 2010 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Resultat Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att få ett överskott under 2010 på drygt 550 kkr. Noterbart är att den största delen av överskottet ärförra årets överskott på 372 kkr som vi skjuter framför oss samt ett statsbidrag på 280 kkr som äröronmärkt till att gå till kommunens arbete med energieffektivisering och som kommer användas delvis efter nyår. Den ordinarie verksamheten kommer att gåungefär plus minus noll. Verksamhet och viktiga händelser Verksamheten domineras av den tillsyn som ska utföras enligt livsmedelslagen och miljöbalken. Regelbundna inspektioner hos verksamheterna ärett viktigt redskap för att se till att lagstiftningen följs. Ett stort antal inspektioner av livsmedelsoch miljö- och hälsoskyddsobjekt har hittills i år gjorts. Överlag ärstandarden god och ambitionen hos verksamhetsutövarna ärhög. De flesta brister som identifieras kan och har snabbt åtgärdats av verksamhetsutövarna. Mycket handläggningstid har också lagts på avloppsinventeringar, förorenad mark och vindkraft. Under juni månad fick kommunen beviljat ett bidrag från Energimyndigheten för att arbeta med energieffektivisering. Planeringen för att ta fram den redovisning till energimyndigheten som ska vara färdig 31 mars 2011 har precis börjat. Verksamhetens uppföljning av ti IIväxtarbetet I tillsynen finns genom lagstiftningen stora krav på en bra och effektiv kontroll inom livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd. Nämnden kommer 4 a S i lt a rb~~ ~~ d~ H H H. kvalitet för att se till att invånarna i Tranås har säkra livsmedel och att riskerna för hälsa och miljö ärsmå. För attom möjligt förbättra kvaliteten på tillsynen ytterligare kommer en enkel enkät prövas under hösten som ett sätt att få respons på vad som kan bli ännu bättre och tydligare. Framtiden För att behålla och förstärka profilen som en kommun med vacker natur med höga estetiska och biologiska värden måste vi aktivt arbeta mer med naturvård och våra regionala och lokala miljömål. Under det senaste året har ett behov av att arbeta mer med naturvårdsfrågor och miljömålen identifierats. Naturvård innebär att verka för bevarande av den biologiska mångfalden, d.v.s. bevara arter, naturmiljöer och ekosystem. Kopplingen ärstark till friluftsliv för att ge kommunens invånare möjlighet till att uppleva mångfalden i kommunen. Kunskap och kompetens i dessa frågor ärviktig i arbetet med att utveckla kommunen i detaljplaner och i översiktsplanen. Det ärockså viktigt för att kunna ta del av det arbete som görs nationellt och regionalt. Många projekt med statligt tillgängliga pengar utnyttjas inte av Tranås idag, vilket gör att vårt arbete med naturvård inte har resurser att ta tillvara de möjligheter som finns. För arbetet med miljömålen behövs en förankring och koppling av de lokala miljömålen till framförallt de regionala målen. Att kombinera dessa arbetsuppgifter till en heltidstjänst ärett nödvändigt komplement till det som idag görs i kommunen. Ytterligare en vinst med en sådan tjänst äratt arbetet med Uthållig kommun skulle stärkas och ges möjlighet att bli ännu mera konkret och utåtriktat. Investeringar -14

16 TRANÅS KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år 2010 Uppföljningsperiod : Januari-Augusti 2010 Tekniska-nämnden Resultat Den skattefinansierade verksamheten prognostiseras mot ett underskott om ca 1.8 mkr vid en normalvinter okt-december. Detta dels beroende på den extrema vintern janapril Gata -850 kkr. Viss osäkerhet gäller även förresultatet avseende fastigheter beroende på vad som försäljs. Intäkterna fastighet verkar bli 780 kkr mindre än beräknat, personalkostnader 130 kkr mer än beräknat, kostnader vad gäller drift/uh av byggnader 700kkr mer än beräknat. Sammantaget fastighet mkr Den taxefinansierade verksamheten kan ge ett överskott om ca 2360 kkr istället för det budgeterade underskottet om 922 kkr. Prognosen ärjusterad med avsättning till avfallsfonden 2200 kkr, samt avsättning för periodiseringsposter(anläggningsavgifter) 3174 kkr. Verksamhet och viktiga händelser Viktigt att genomföra de byggnationer som hänger ihop med tillväxtarbetet Förhandlingar om markförvärv för att kunna ta fram attraktiva områden i enlighet med tillväxtmålet har stor prioritet. Mark och exploatering arbetar på att ta fram attraktiva områden förexploatering för att gynna tillväxten i kommunen. Ny GC-väg Ängaryd är färdigställd. Belysningsprogram: Området runt gamla bron vid Åsvallehult kommer att ljussättas under Ny rondell Sveaparken är under utförande, vilket förbättrar miljö och trafiksäkerhet. Ytterligare ettkvarter Storgatans "golv" är färdigställt. Omorganisering avva/gata ärunder utförande men kommer ej att vara fullt operativt före våren Förlikning har skett med tidigare anlitade asfaltsbolag. Härvid erhöll kommunen 3,6 mkr. TN anser att det ärviktigt att få del avdessa medel. Verksamhetens uppföljning av ti Ilväxtarbetet Tekniska nämndens styrtal industrimark och villatomter äruppfyllda. Framtiden Ett förslag från TN att ta bort parkeringsavgifterna från 2012 medför atttn behöver en ramförstärkning om ca 1 mkr. I övrigt ärviktigaste uppgiften att anpassa infrastrukturen för att gynna kommunens tillväxtmål Investeringar Lakvatten Norrabydeponin 1580 tkr ombudgeteras. Va-ledning Månstorpvägen 1400 tkr ombudgeteras. Rondell Sveaparken(utsmyckning) 800 tkr ombudgeteras. GC-tunnel Gripenberg 4900 tkr ombudgeteras.' I övrigt sker investeringar enligt plan. /.'. / / -. /.,..!/ c-l-----\ )..~. : /.~ :.{i-:::.::::- ::~ "~ : ~.. / / Avdelningschef/FörvaltningschefND -15

17 ~ TRANAs KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år 2010 Uppföljningsperiod : Januari-Augusti 2010 Byggnadsnämnden Resultat Byggnadsnämndens budgetram har tidigare förstärkts med 182 kkr genom ombudgeterade belopp från år Förstärkningen ärtänkt att täcka GIS/MBK-sektionens underskott till följd av den kalla vintern och kostnader i samband med verksamhetsövergången till Metria. Verksamheten kan under årets åtta första månader redovisa en nettokostnad som ligger 250 kkr bättre än budget. Efter periodisering av personalkostnader och reglering av kostnader med Metria pekar dock prognosen om årsutfallet på ett mindre underskott på 40 kkr. GIS/MBK-sektionen har tidigare burit sina hyreskostnader för kontorslokaler. Dessa lokaler belastar nu byggnadsnämnden med hyreskostnader för lokaler som ej nyttjas. Verksamhet och viktiga händelser Arets första åtta månader visar på en rejäl sänkning avärendemängden. Intäkter från bygglov och bygganmälan har minskat med 40 %jämfört med tidigare år och intäkter från planering har halverats. Byggnadsnämnden har hittills i år lämnat bygglov för bl.a. 9 enbostadshus, vilket är färre än tidigare år. Kommunfullmäktiges beslut om överföring av GIS/MBK-sektionen till Metria har nu genomförts. Under året har en karttekniker gått i pension. Denna tjänst har inte återbesatts. Byggnadsnämnden har under året påbörjat arbetet med revidering avgestaltningsprogrammet för Storgatan. Arbetet med att ta fram nya detaljplaner för attraktivt boende fortskrider. Ny detaljplan har antagits i Smörstorp med villatomter för attraktivt boende. Detaljplan har tagits fram i kvarteret Slakthuset för att möjliggöra industriutbyggnad. Framtiden Plan- och byggavdelningens verksamhet är konjunkturkänslig eftersom avdelningen har en hög avgiftsfinansieringsgrad. All byggnation har stor betydelse för avdelningens intäkter genom planavgifter och intäkter förtillstånd m.m.. Det rådande konjunkturläget innebär en stor osäkerhet om utfallet för Budgeten för 2010 är upprättad med stöd av kommunens övergripande tillväxtmål, vilket innebär att det behöver produceras minst 60 lägenheter/år. Om kommunen lever upp till tillväxtmålen kan det finnas förutsättningar för att leva upp till budgeterade intäkter. En ny plan- och bygg lag kommer attträda i kraft under Ökade krav på byggnadsnämndens uppföljning och tillsyn kommer att ställas, vilket kan komma att innebära behov av ökade resurser för atttillmötesgå dessa krav. Granskningsingenjören kommer att gå i pension vid årsskiftet. Mot bakgrund mot den kommande lagändringen kommer denna tjänst att ersättas med en byggnadsinspektör. Rekrytering till denna tjänst pågår. Planingenjören har sagt upp sig från sin anställning från årsskiftet. Eftersom fysisk planering är av central betydelse i kommunens strävan att leva upp till tillväxtmålen bör denna tjänst snarast återbesättas, Verksamhetens uppföljning av tillväxtarbetet Investeringar Investeringsbudgeten avser delbetalning av redan genomförd laserscanning. ~...~.,. Nämnds-/bolagsordförande -16

18 TRANÅS KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år2010 Uppföljningsperiod : Januari-Augusti 2010 Griftegårdsnämnden Resultat Budgetrapport visar en förbrukning på 71 %. Om hänsyn tas till periodiseringar är förbrukni ngen 66,3 % (riktvärde 66,7 %). Griftegårdsnämnden bedömer möjligheterna att klara begravningsavgiftens 24 öre som goda. Enligt prognos motsvarar 24-öringen ca kkr inkl. ett uttag på 100 tkr från fonden (medlen har används till mätutrustning i krematoriet). Periodiseringar är följande: Intäkt slag 3 Gravskötselavgiften tas utförst under december och beräknas till (780 kkr/ helår) ca +520 kkr för jan-augusti. Övriga kostnader slag 4 och 6 Digitalisering gravkartor ca 100 kkr. Faktura Svenska kyrkan ca 80 kkr Verksamhet och viktiga händelser Under perioden jan- augusti. har dödstalet varit ungefär som Prognosen pekar på drygt 200 avlidna. I krematoriet ha vi kremerat 146 stoft under perioden, vilket skulle ge en helårssiffra på ca 219 st. Under 2009 kremerades 245 st. Den 26/ beslutade Länsstyrelsen i Jönköping län om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för verksamheten i krematoriet Ängarydskapellet. Nämnden överklagade beslutet till Miljödomstolen i Växjö. Miljödomstolen beslut ärdaterat till Enligt detta beslutgäller följande: (1 )Vid varje kremering ska det tillsättas minst 9 g selen för att avskilja kvicksilver. (2)Anläggningen ska vara försedd med instrument för kontinuerlig mätning och reg istrering av syrehalt och temperatur i rökgaserna. Instrumentet ska vara installerat och i drift senast sex månader efter det att beslutet vunnit laga kraft ( ). (3)Ett egenkontrollprogram ska vara utarbetat och inlämnat till Länsstyrelsen senast tre månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. (4)En miljöbesiktning måste ske senast (5)Befintlig ugn får ej användas efter den 1 januari Av ovanstående punkter har punkterna 1,2 och 3 åtgärdats. Punkten nr 4 ska åtgärdas i september. Punkt nr. 5- En ny ugn bör upphandlas under 2013 för att vara i drift i början på En ny ugn med efterbrännkammare kostar ca 6 milj. Begravningsavgiften bör då höjas med ca 2 öre. Verksamhetens uppföljning av ti llväxtarbetet Genom att ha kompetent personal, hög servicenivå, miljövänlig verksamhet och välskötta begravningsplatser bidrar nämndens verksamhet till att nå målen. Framtiden Gravmark Tranås nya griftegård: Antalet kistgravplatser torde vara tillgodosett för den närmaste 1O-års perioden. Däremot bör anläggandet av alternativa gravplatser (askgravlund, askgravplats) fortgå kontinuerligt. En utbyggnad av urnkvarteret Bäcken har påbörjats och kommer att tas i bruk hösten En utbyggnad av asklunden blev klar under 2009, 176 nya gravplatser har anlagts. Dessa gravar har redan börjat nyttjas och beräknas räcka ca 5 år. Inventering av gravar på kyrkans begravningsplatser beräknas vara klar inom en tvåårsperiod. Adelövs, Linderås och Sommens begravningsplatser ärinventerade, endast Säby återstår. Det har konstaterats att det finns relativt gott om gravplatser på samtliga begravningsplatser, så någon utökning ärinte aktuell inom de närmaste tio åren. Investeringar Medlen kommer inte att förbrukas. tp? c>:....".....y,(!!~~.... ""... vdelningschef/förvaltningschefnd -1 7

19 1ifTRANÅS KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år2010 Uppföljningsperiod: Januari-Augusti 2010 Kultur- och fritidsnämnden Resultat Efter åtta månader av årets tolv visar kultur- och fritidsnämndens totala budget upp ett något underutnyttjat utrymme som har sin förklaring i att kulturavdelningens öppna ungdomsverksamhet ännu inte äri full drift, vilket kommer att ske under början av Prognosen visar att resterande avdelningar kommer att följa budget avseende såväl intäkter, med reservation för Hätte Sjökrog, som kostnader. Verksamhet och viktiga händelser Samtliga anläggningar har haft god beläggning och bibliotekets samt kulturavdelningens arrangemang har varit välbesökta. Programverksamheten på biblioteket inleddes med en konsert av Mossebo Rockers, därefter ordnades författarbesök och läs- spelaktiviteter under sportlovet. Bosse Bildoktor gästade biblioteket vilket innebar att många nya besökare debuterade som biblioteksanvändare. Därefter har en välbesökt barnteaterföreställning anordnats samt ytterligare aktiviteter under världsbokdagen i april och fler författarbesök. Programmet Sommarkul för barn- och ungdom har samordnats via kultur- och fritidsavdelningen. Ungdomarna erbjöds ett trettiotal varierade aktiviteter (fotbollsskola, simskola, dagkollo, sommarfiske och streetdance för att nämna några) och blev välbesökta under lovet. I samarbete med föreningslivet görs översyn och upprustning av spår och vandringsleder. Ishallen äri full drift sedan mitten av augusti och simhallens renovering av herravdelningen ärnu genomförd och öppnar den 11 september. Friluftskonserter och paradmarscher har som traditionen bjuder förgyllt sommaren. Årets Konstraka lockade ett nittiotal konstnärer. Åsa Jungnelius och Ludvig Lövgren, glaskonstnärer verksamma vid Kosta/Boda, drog 2500 besökare ~bc~(dl]p_.., : :.) ;.~.. Nämnds -/bo~ags.? ' rands /.,. till sin utställning "Make up Your Wide Life" i Stadshuset. Ett drygt hundratal unga konstnärer och designers, både från nationell- men också internationell scen, arbetade i projektet Tomma Rum mellan 15 juni och 15 augusti. Förvaltningen har rekryterat verksamhetsansvarig till kommunal öppen ungdomsverksamhet och arbete pågår med att hitta och iordningställa attraktiva lokaler, samt att anställa två fritidsledare. Verksamhetens uppföljning av ti llväxtarbetet En utvärdering sker kontinuerligt av antal besökare till anläggningar, evenemang och aktiviteter. Hela förvaltningen, med särskild fokus på Kultur- ungdomsavdelningen arbetar intensivt med att skapa ett uppdaterat, varierat och tilltalande kultur- och fritidsutbud. Ambitionen är att enligt Stadsvisionen ge invånare och besökare upplevelse-, rekreations- och aktivitetsmöjligheter av både planerad och spontan karaktär för att på så sätt möjliggöra tillväxt. Framtiden Tranåsbostäder tar från årsskiftet 2011 över ägandet av Bredstorp och kultur- fritidsnämnden blir hyresgäster. Arbete pågår med att upprätta avtal och en långsiktig underhållsplan. Förvaltn ingen har fått i uppdrag att finna lämpliga lokaler att bedriva öppen ungdomsverksamhet i. Nya ägare till Hätte Sjökrog tar över under hösten. En spontanidrottsplats börjar under hösten anläggas på Ängaryds IPoch färdigställs under våren Efterfrågan visar att en skate/bmx-park bör uppföras centralt i kommunen så snart som möjligt. Investeringar Investeringar 2010 handlar övergripande om konstinköp, ny lastare till Bredstorp, ny bandysarg, mindre upprustningar på?,nläggningssidan och en större satsning på Angarydsområdet gällande s.onanidrottsplats. t, A~d~i/FÖ~~ it~i~9~ - 18

20 WTRANÅS KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år2010 Uppföljningsperiod: Januari-augusti 2010 Barn och utbildningsnämnden Resultat Efter periodisering ärbudgetförbrukningen efter 8 mån ,0 % mot riktpunkten 66,7 %. Bunämnden har med sig ett positivt resultat med + 3,4 Mkr från För 2010 prognostiseras 4,0 mkr som överskott vilket planeras användas för attbalansera minskad ram I princip har 25 % av enheternas överskott överförts till år2010. Verksamhet och viktiga händelser Tjänsten som förvaltningschef är under rekrytering, efter att Lars Rehnberg tillträtt tjänst som utbildningsdirektör i Linköpings kommun. Bu-nämnden har på plats tagit del av ombyggnad av no-salar och f. d. idrottslokal till musiksal på Ängarydsskolan, ombyggnad vid enskilda Enebackens förskola och Åsvallehults förskola inför ombyggnad. Bu-nämnden diskuterar förbättrade likabehandlingsplaner och rapportsystem mellan enheter och bu-nämnd, utifrån ledningens ansvar för kränkningar o. d. mot barn/elever. I övrigt har arbetet varit präglat av styrkort och budgetförslag, aktuella skolreformer samt riktade statsbidrag: Läsa-skriva 893,9 tkr, Skapande skola 160 tkr år2010 och bidrag har sökts hos Skolverket om extra platser för yrkesvux 2010 och hos specialpedagogiska skolmyndigheten för matematikutveckling med 380 tkrår2011. Samtliga förskolebarn med behov avplats under våren 2010 har kunnat erbjudas det, och under hösten har organisationen dragits ned. Inför årlig avstämning av gymnasieskolans elevantal per 15 sept beräknas minskning med ca 60elever, varav större minskning för yrkesförberedande program än teoretiska program. Antal elever från Boxholm har ökat, liksom åter från Ydre, men minskat från Aneby kommun. Viss kvarvarande verksamhet inom vuxenutbildningen har förts till Västra vux efter TUC:s försäljning. Fördjupad redovisning av brukarenkät utvisar ett antal förbättringsområden utifrån olika bilder från elever/föräldrar och personal. I Öppna jämförelser för grundskolan ligger Tranås kommun i mellanskiktet, men synnerligen väl till vad gäller barns och ungdomars psykiska hälsa. Verksamhetens uppföljning av ti llväxtarbetet Bu-nämnden bevakar att barnomsorg kan erbjudas inom rimlig kö-tid. Fråga ärväckt om placeringsläget framöver, bl. a. i Sommen p.g.a. ökat födelsetal vissa år. För nyanlända elever i grundskolans startade under våren en mindre undervisningsgrupp "Slussen", f.n. förlagd till Ängarydsskolan. Jämförelsevis stor andel personal har deltagit i Lärarlyftet och från hösten också iförskolelyftet. Ny hemsida har öppnats för Holavedsgymnasiet i marknadsföringssyfte. Utbildningsutbud efter gymnasiereform GY 11 ärfastställt inför 2011/12. Bu-nämnden har uttalat sig positivt för att utveckla restaurangprogrammet, med nödvändig investering. Framtiden Köläget pekar nu mot ett ansträngt läge i förskolorna våren Familjecentral med öppen förskola planeras öppnas 1:a kv juli 2011 börjar ny skollag gälla, förändringar sker i grundskolans läroplan, gymnasiereform GY 11 och Skolverkets implementeringsarbete riktas till rektorer hösten 2010 och lärare våren Investeringar /~.. ~. Nämnds!bolagsordförande Avdelningschefrr f förvaltningschefnd Leif An rsson Ann Andersson -19

en TRANAS KOMMUN An~ \..?f!.1r!..-.t.1..-:..l1... Onr...-':iV--.LlI2-l..

en TRANAS KOMMUN An~ \..?f!.1r!..-.t.1..-:..l1... Onr...-':iV--.LlI2-l.. TRAt\I ~S KOMMUN o KL-:- rmọ " en TRANAS KOMMUN An~ \..?f!.1r!..-.t.1..-:..l1....... Onr...-':iV--.LlI2-l.. Ekonomiavdelningen Datum: 2010-11 -17 Prognoskommentar 2010-10-31 Prognosen som ärframtagen efter

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren Åstorps kommun Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-09-10 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Martina Engberg Nils Persson

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer