DELÅRSRAPPORT. Tranås kommun ~ TRANÅS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT. Tranås kommun 2010-08-31.~ TRANÅS KOMMUN"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Tranås kommun ~ TRANÅS KOMMUN

2 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Innehållsförteckni ng Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Tranås Kommun Omvärldsanalys Ekonomisk översikt Styrkort per nämnd Redovisning totalt och per nämnd Resultaträkning Balansräkning Nothänvisningar Nämndernas verksamhetsberättelser Kommunstyrelsen Miljö- och hälsoskyddsnämnd Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd De kommunala bolagens verksamhetsberättelser AB Tranåsbostäder AB Tranås Industrifastigheter Tranås Energi AB Revisionsrapport 24 Framsida layout: Tranås United Produktion: Ekonomiavdelningen September 2010

3 ~ TRANAs KOMMUN DELÅRSRAPPORT Kommunens organisation Kommunens organisation Kommunfullmäktige Kommunrevision Överförmyndare Valnämnd Kommunala bolag Demokratikommitten Kommunstyrelse Miljö I Teknisknämnd Byggnadsnämnd ochhälsoskyddsnämnd Grifteoårdsnämnd f Kultur- och ~- Fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kommunstyrelseförvaltning - I Samhällsbygg nadsförvaltning Kultur- och fritidsförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Socialtjänsten i Tranås Räddningstjänst - Politisk ledning Mandatfördelning i kommunfullmäktige 1/ / Moderata Samlingspartiet 9 Kristdemokratema 5 Folkpartiet 4 Centerpartiet 4 Socialdemokraterna 15 Miljöpartiet de gröna 2 Vänsterpartiet 1 Sverigedemokraterna 1 Totalt antal mandat 41 Kommunfullmäktiges presidium Ordförande Lars Ericson (fp) 1:evice ordf. Bo Fahlström (s) 2:e vice ordf. Siw Warholm lm) Kommunstyrelsen Ordförande Anders Wilander (m) Kommunalråd 1:evice ordf. Anne-Ch ristine Backlund (kd) 2:evice ordf. Bengt E Carlsson (s) Krister Rydholm (m) Tryggve Lundblad (kd) Per Ulfsbo (fp) Leif Andersson (c) Bo Fahlström (s) Anders Karlsson (s) Mona Pettersson (s) Kew Nordqvist (mp)

4 -3 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Framtidstro i vår omvärld Den ekonomiska utvecklingen har 2010 mestadels präglats av positiva rubriker. Positiv utveckling av skatteprognoser, sysselsättning och BNP ser utatt infrias de närmaste åren. Tittar vi på övriga världen ser återhämtningen utatt plana utoch många länder har problem med stor arbetslöshet och genomsnittet för Europa och USA ligger på drygt nio procent. Sverige klarar sig betydligt bättre och ligger på drygt fyra procent arbetslöshet. Tittar vi på det svenska näringslivet så ökar orderingång och sysselsättning i flera branscher bl a i tillverkningsindustrin och detaljhandeln. Även den svenska exporttillväxten ökar mer än förväntat. Finansmarknaden ser tecken på att ytterligare en finansiell kris skulle kunna inträffa, bland annat beroende på om fastighetspriserna fortsätter att öka. Den senaste månaden visar att prisökningen på bostäder har stagnerat vilket ärett positivt tecken. Effekter i Tranås Tranås har en stark ekonomi och ligger över genomsnittet i jämförelse med både länet och riket. I nuläget ser det utsom Tranås kan behålla sitt ekonomiska läge även de närmaste åren främst beroende på verksamheternas ekonomiska kontroll samt den positiva utvecklingen av skatteintäkterna och befolkningsökningen. Tranås har tack vare kommunens goda ekonomi undvikit kraftiga förändringar i verksamheten och det skapar även förutsättningar att utveckla verksamheterna i framtiden. Tranås har därför goda möjligheter att även i framtiden uppfylla sina långsiktiga krav för god ekonomisk hushållning, som innebär att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkterna. Näringslivet i Tranås har under den senaste tiden utvecklats positivt och enligt arbetsförmedlingen finns det nu fler lediga arbeten i kommunen. Det finns även en positiv trend med fler nystartade företag. Sysselsättningen i Tranås ligger något lägre än riket och det ärför närvarande ca 460 personer som saknar sysselsättning. Det som är mycket oroande äratt sysselsättningen bland ungdomarna ärmycket låg. Jämför vi oss med riket och länet så visar även det att Tranås har en betydligt högre ungdomsarbetslöshet än genomsnittet. Tranås har idag 250 ungdomar mellan 18 och 24 årsom är arbetslösa alternativt sysselsatta inom jobbgarantin vilket innebär 15 % av våra arbetsföra ungdomar. Stora delar av kommunens utbetalade försörjningsstöd går till ungdomar. Flera projekt pågår för att minska arbetslösheten bland ungdomar och fler kommer att påbörjas under hösten både från kommunen och arbetsförmedlingen. Mål invånare 2025 Tranås kommun har ett övergripande mål att ha invånare år2025. Efter några år av befolkningstillväxt tappade Tranås invånare Under 2010 har antalet ökat igen med närmare 100 lnvånare som till största delen beror på inflyttning. Okningen i Tranås ligger i år högre än både riks och länsgenomsnittet. Detta kommer att påverka skatteintäkterna positivt inför nästa år. Tillväxtmålet ärcentralt och åtgärder vidtas för att locka hitfler invånare. Detta årvänder sig kommunen till inpendlarna och bearbetar inpendlarna att flytta till Tranås. Attraktiva boendemiljöer skapas kontinuerligt för att erbjuda tomter för villabyggnation. Trots lågkonjunkturen har det byggts nya småhus i Tranås de senaste åren och så även i år. Efterfrågan ser ut att fortsätta även framöver. För att utveckla näringslivet skapar kommunen industritomter för nybyggnation. Kommunen ansvarar även för olika projekt som stimulerar till nyföretagande och etableringar i kommunen.

5 -4 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt Resultatet efter åtta månader visar ettöverskott på 43,4 mkr. Nämnder och styrelser har under perioden förbrukat 521,2mkr (63,7%) av sin tilldelade budget på 818,7 mkr. Helårsprognosen per visar ett överskott på 32,3 mkr. Budgeterat överskott är7,4 mkr. Anledningen till att resultatet per ärhögre än helårsprognosen är att perioden september-december ärkostsamma månader. Främst då pg a hur semesterlönekostnaderna redovisas. Anställda i kommunen tjänar in semester innevarande år. Kostnaden för intjänanden fördelas med 1/12 för vart och ettav årets månader. Uttag av semester, däremot, tas mestadels ut på sommaren. Det gör att en negativ kostnad uppstår per som vid årets slut normalt äreliminerad, på grund av attden anställde då "tjänat ikapp" den under sommaren uttagna semestern. En schablonberäkning ger, att skulle den anställde (istället för att ta ut istort sett all semester under sommaren) ta utsin semester med 8/12 t o m och resten under resterande delen av året, så skulle delårsresultatet blivit ca 15 mkr sämre. Istället ligger nu den kostnaden på årets fyra sista månader. Från årsskiftet 2008/2009 har kommunfullmäktige antagit nya regler om överföring av budgetavvikelser. Enligt dessa ska tvåårsbudget upprättas och eventuella budgetavvikelser balanseras nästkommande år Vad gäller resultatpåverkande fonder så har VA (Vatten, Avlopp) per en fond på 15,5 mkr, TUC en fond på 1,7 mkr och Griftegården en fond på 0,4 mkr. Av dessa har Griftegården aviserat ettfonduttag på ca 0,2 mkr och VA en fondinsättning på 2,3 mkr. TUC-fonden ärför närvarande "fryst" (d v s inte förändrad vid delårsbokslutet) och kommer vid årets slut att överföras till kommunens renodlade eget kapital. Finans Den s k finansförvaltningen innefattar exempelvis skatteintäkter, ränteintäkter, räntekostnader, reavinster, pensionskostnader och internränta. Tranås kommun använder sig uteslutande av de skatteprognoser som tas fram avsveriges Kommuner och Landsting (SKL), kompletterat med egen befolkningsprognos som pekar mot invånare år Den senaste prognosen visar på att slutavräkningen för år 2010 bör bli mer positiv än vad som tidigare sagts, till följd av den snabba konjunkturåterhämtningen. Även åren framåt ser ut att ge något större skatteintäkter än vad som tidigare prognosticerats. Utöver detta har Tranås kommuns befolkning hittills i årökat markant vilket föranleder en reviderad, förstärkt skatteprognos för åren framöver. Den nya skatteprognosen innebär alltså sammantaget att åren kommer att innebära högre skatteintäkter än vad som tidigare sagts. Totalt sett över hela perioden innebär skatteprognosen (inkl reviderat befolkningsunderlag) per att skatteintäktema ökar med ca 30 mkr jämfört med prognosen per Istället för totala intäkter för perioden på mkr beräknas alltså nu mkr. Detta ger i genomsnitt 6 mkr per år. Ungefär hälften av detta beror på ökad befolkning. Helårsprognosen för 2010 för samtliga skatteintäkter (inkl begravningsavgift och fastighetsavgift) prognostiseras bli 835,3 mkr. Budgeterad intäkt är825,7 mkr. Alltså innebär detta en positiv budgetavvikelse om 9,6 mkr vilket uteslutande beror på mer positiva slutavräkningar än budgeterat. Finansnettot ärnågot sämre än budget. Istället för budgeterade intäkter på ca 9 mkr verkar utfallet bli nettointäkter om 7,5 mkr, vilket beror på det låga ränteläget.

6 TRANÅS KOMMUN DELARSRAPPORT Förvaltningsberättelse Pensionskostnader beräknas för helåret 2010 uppvisa ettbudgetöverskott på ca 1,5 mkr. Prognosen för kommunens totala pensionskostnader år2010 uppgår till dryga 50 mkr. Därav ärca 18 mkr att hänföra till den s k ansvarsförbindelsen. Dessa 18 mkr borde istället ha belastat resultatet när de tjänades in. De 18 mkr kommer under den kommande femårsperioden att bli högre, för attnå sin topp någonstans ca , Ansvarsförbindelsens sammanlagda skuld minskar åren framöver. Ansvarsförbindelsen inkl löneskatt uppgår f n till ca 414 mkr. Investeringsverksam het har 13,8 mkr förbrukats av den totala investeringsbudgeten som uppgår till 49 mkr år Prognosen för helåret pekar på atthela investeringsbudgeten inte kommer att utnyttjas. Ca 15 mkr kommer att lämnas kvar till följd av att vissa projekt ännu inte startats upp. De största investeringsobjekten ärföljande (belopp i tkr): Utfall Budget VA-Iedn Tranås-Gripenb VA-Iedn Seglarvik Rondell Sveaparken Gångbana Storgatan VA kv Skytteln God ekonomisk hushållning Kommunallagen säger att kommunen i budgeten ska ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. I årsredovisningens förvaltningsberättelse ska finnas en utvärdering om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts, I denna delårsrapport ges en analys av uppfyllandet av de finansiella målen samt verksamhetsmässiga mål som berör personal och ekonomi. Övriga verksamhetsmässiga mål följs upp i årsredovisningen för år2010. Finansiella mål: 1. Resultat 3 (resultatet på "sista raden") ska uppgå till 2 %av skatter, generella statsbidrag och utjämningssystem, d v s ca 16 mkr på helårsbasis. Undantaget är år 2009 och 2010 där Resultat 3 ska uppgå till 0,5 % av respektive års skatter, generella statsbidrag och utjämningssystem. 2. Investeringar ska självfinansieras motsvarande summan av årets avskrivningar, d v s ca 27 mkr (genomsnitt tre år) 3. Oförändrad utdebitering Gällande mål 1 så prognostiserar kommunen ett årsresultat på 32,3 mkr (budget 7,4 mkr) år2010. Budgeten var egentligen alltför lågt satt, endast ca 3 mkr marginal ned till O,5%-kravet. Emellertid har skatteprognoser och nämndernas budgetläge sedan dess förbättrats på ettmycket glädjande sätt. Mål nr 2, att investeringar ska självfinansieras motsvarande summan av årets avskrivningar, så kan konstateras attkommunen för närvarande och några årtillbaka ligger alldeles för högt jämfört med kommunens ekonomiska mål. Detta har dock varit medvetna satsningar. Prognosen år 2010 är 34,4 mkr. Målet med den oförändrade utdebiteringen kommer att infrias. Det anses inte föreligga något utrymme för ytterligare höjningar av utdebiteringen. Nedanstående diagram visar kommunala skattesatser i Jönköpings län inkomståret Med anledning av rådande konjunkturläget inför år 2010 höjde flera kommuner i länet sina skattesatser, dock ej Tranås kommun. -5

7 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Förvaltningsberättelse 22,2 22 I 21,8 21,6 I 21,4, 21,2 : 21 20,8 20,6 I 20,4 20,2 I 20 Kommunövergripande verksamhetsmässiga mål: 1. Sjukfrånvaron hos personalen skall minska. Målet är att ligga under riksgenomsnittet och närma oss länsgenomsnittet för kommuner. 2, Varje nämnd skall ha ettvisst handlingsutrymmer för oförutsedda händelser Den obligatoriska sjukfrånvarostatistik som kommunerna redovisar omfattar total sjukfrånvaro, d v s korttidsfrånvaro, långtidsfrånvaro (>60 dagar) samt sjukersättning. Detta ställs i relation till den totala tillgängliga arbetstiden. Siffran för Tranås kommun låg för 2009 på 6,3 %, riksgenomsnittet på6,6 %och länsgenomsnittet på 6,0 %. Målsättningen att sänka sjukfrånvaron och ligga under riksgenomsnittet har alltså uppnåtts. Vi har dock ännu en bit kvar innan vi närmar oss länsgenomsnittet. Den totala frånvaron är ungefär oförändrad under första halvåret 2010, En liten minskning kan dock skönjas för det andra kvartalet. Ökningar finns dock, och då inom sektorn "korttidsfrånvaro". När detgäller att varje nämnd ska ha ettvisst handlingsutrymme för oförutsedda händelser så är detett svårt mål att mäta. Det man kan göra är att centralt se om och i så fall hur mycket budgeterat resultat 3 överstiger detfinansiella målet 1 ovan. På så vis får man fram den kommuncentrala bufferten förvarje år. Denna kan dock förändras I under året om politiska beslut tas som gör att man fördelar ut budget innevarande år. Just nu är resultat 3 budgeterat till 7,4 mkr. Den prognos som tagits fram efter augusti pekar på ett resultat 3 som uppgår till 32,3 mkr vilket betyder att någon buffert inte verkar ha varit nödvändig förår2010. Något som naturligtvis inte går att förutspå. Utöver detta skall varje nämnd enligt detta mål ha ett utrymme för oförutsedda händelser. Det utrymmet ärsvårare attberäkna, eftersom det varierar över året. Det som gäller förnämnderna är att budgeten skall efterlevas. För attbudgeten ska kunna efterlevas behövs oftast en marginal för oförutsedda händelser. Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning upprättas ej i delårsbokslutet. Nedan lämnas dock en kortfattad översikt av resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden för de kommunala bolagen. Bolagens verksamhetsberättelser återfinns senare i rapporten. Koncernen Tranås Stadshus AB redovisar resultat och prognos per Wall Utall flr'ogxs Tranås Slaishus,AB -4,0-2,5-5,2,ABTranåsl:o:;Iäce 3,6-3,3-5,3,AB Tranås IrdJstJifastig,aer 0,1-0,2 0,3 Trems Ere1j,AB 13,7 8 15,4 Km:emen Tranås StacIstus PS 13,4 2,0 5,2 Redovisningsprinciper Vid upprättandet av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i den senaste årsredovisningen. Periodbokslutet omfattar endast Tranås kommun, d v s ej de kommunala bolagen, -6

8 TRANAs KOMMUN DELÅRS RAPPORT Intern redovisning Styrkort (del av), per nämnd Del av styrkort, per nämnd Styrtal Måltal Utfall mätdatum Måluppfyllelse Mätdatum Kommunstyrelsen Inklrevision Befolkningsökningantal personer per år Uppfyllt Ekonomiskutveckling - finansielltavkastningskrav 0,5% 3,9% Uppfyllt Prognos Bemötande (SCB)- medborgarnas uppfattningom kommunen 66,0 68,0 Uppfyllt Genomförande av ledstjärnan- 100%genomfört år ,0 88,0 08S ej uppfyllt! Energiplan - beslutatt starta upparbetetmedenergiplan Beslut Beslut Uppfyllt Miljö och hälsoskyddsnämnd Kunden i centrum - handläqqarkontakt inom7 dagar 100,0% 100,0% Uppfyllt Teknisk nämnd 30 byggklaratomter Uppfyllt ha byggklar industrimark 4 6,0 Uppfyllt Totalt planeradesmåhustomter skavara 60st Uppfyllt Byggnadsnämnd Totaltplanerad, upplåtbar industrimark skavara 10ha Uppfyllt Tjänstemannahandläggningstid på lovskavaramax13dagar 13 9 Uppfyllt Nöjdkundindex - Hurdet planeras förbostäder 6 6 Uppfyllt Nöjda kunder - kundenkät 90,0% 92,0% Uppfyllt Griftegårdsnämnd Nöjdmedarbetarenkät 80,0% 82,0% Uppfyllt Kultur- och fr~idsnämnd Nöjdamedborgare 80,0% 75,0% OBS ej uppfyllt! Okatnyttjandesimhall 5,0% 3,0% 08S ej uppfyllt! Okatantalbesökbibliotek 5,0% 5,0% Uppfyllt Okatantalbesök på kulturarrangemang 5,0% 48,0% Uppfyllt Antalstörreevenemang 1 3 Uppfyllt Brukares nöjdhet medförskola 0,0 NYTT, EJ MATT Barn- och utbildningsnämnd Brukares nöjdhet medgrundskola 0,0 NYTT, EJ MATT Brukaresnöjdhetmedgymnasieskola 0,0 NYTT, EJ MATT Nationella prov år 5 95,0% 90,0% OBS ej uppfyllt! 2oo91231 Behörighettill nationella program 100,0% 91,0% OBS ej uppfyllt! Behörighet till högskolan (SKL-index) 90,0 94,3 Uppfyllt Andelläraremedmedexamen grundskola 90,0% 92,0% Uppfyllt Andelläraremedmedexamen gymnasieskola 70,0% 68,0% OBS ej uppfyllt! Brukare - nöjdhet 90,0% 95,0% Uppfyllt 2008 Socialnämnd Brukare- trygghet 90,0% 95,0% Uppfyll t 2008 Anhöriga - nöjdhet 80,0% 83,0% Uppfyllt 2008 Anhöriga - trygghet 90,0% 95,0% Uppfyllt 2008 Personal - trivsel 90,0% 92,0% Uppfyllt 2008 Personal - delaktighet 90,0% 92,0% Uppfyllt 2008 Personal- inflytande 90,0% 92,0% uppfyllt 2008 ResultaVOmsättning 2,0% EJ MATT AB Tranåsbostäder Maximal vakansgrad 0,5% EJ MATT Maximalomflyttningsfrekvens 25,0% EJ MATT Kundnöjdhet 60,0% EJ MATT Nöjdkundindex(övermedel för MISTATS rnätqrupp) 72,1% EJ MATT Tranås Energi AB Andel förnyelsebart bränsle i produktionen 98,O% 90,0% OBS ej uppfyllt! Genomsnittli9 avkylning 45 EJ MATT Utbyggnad fjärrvärme antalhushåll/år 35 EJ MATT Nyanslutningar inom tidsram (..-svara installatör inom 1 vecka) 90,0% 100,0% Uppfyllt Antalkmombyggd ledning i ovädersäkringssytte 10 EJ MATT Följa underhållsplan 100,0% EJ MATT

9 -8 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Intern redovisning Redovisning totalt och per nämnd Drlftredovisning nämnder och bolag 2010 totalt (exkl kommunens finans konto 3-8) Pe riodiserat Budget utfall Prcgrios Differen s (B4lopp l mkr) " av budget 2010 % av budget mot budget Intäkter ,1% % 12.3 Personalkostnader ,3 64,7% % 1.2 Kapltalkostneder ,5% -69,8 105,0% -3.3 övrigakostnader % % -8.9 Netto , , 1 64,6 % -802,8 99,8 ')6 1, 3 Driftredovisning per nämnd och bolag 2010 Per iodiserat 8udlet utfall Prognos Differens (Be lopp j mkr) % av budget 2010 " fj V budset mo t budget Kommunstyrelse ink! revision ,2% -77,3 98,0% 1,6 M ljö- och hälsoskyddsnämnd ,5 36,2% -3,6 86,5% 0,6 Teknisk nämnd -34, % ,8% 1.4 Byggnadsnämnd ,3% ,9% 0.0 Griftegårdsnämnd -7,1-4,7 66.3% -7,1 100,0% 0,0 Kultur- och fritidsnämnd ,9 54.3% ,6% 2.6 Sam- och utbildningsnämnd -351,1-224,9 64,0% -347, % 4.0 Socialnämnd % % 0.5 Nano exkl finans % -808,0 987% 106 Finans konto 3 7 (div Intäkter och kostnader) ,4% % 6.2 Finans konto (skatteintäkter OCh statsbidrag) 825,7 554,7 67,2% % 9,6 Finans konto 8 ~5 (finansnetto) % % -1 5 Arets resultat, Tranås kommun 7,4 43,4 589,3 % 32,3 438, 7% 25,0 Tranås Stadshus AB. per ,5 39,5% -5,2 83,9% 1.0 AB Tran åsbostäder. per % -5,3 240,4% -7,5 Tranås lndustnfastigheter AB, per <J % 0,3 52,4% -<J,3 Tranås Energi AB. per % ,0% -2,5 Årets r esultat (rare skatt), Tr-an ås kommun koncern 21,9 45,5 207,7 % 37,6 171,4 % 15,6 Schablon likvida medel. kommunen (exkl ev nylånl % % 13 8 Schablon tikvida medel konc (före skatt, exkl ev nytan) % % 195 Investeringsredovisning per nämnd och bolag 2010 Pe riodiserat Budlet utfall Prognos Differens (Belopp I mkr) ' " av budget 2010 " av budset mot budset Kommunstyrelse ,5 25,5% % -1.5 Mljö- och hälsoskyddsnämnd ,0% 0,0 0.0% 0.0 Teknisk nämnd ,3 26,3% ,7% -9,5 Byggnadsnämnd -<J, ,0% -<J % 0.0 Griftegårdsnämnd -1,5 -<J,6 37,7% -<J.7 47,0% -<J,8 Kultur och fritidsnämnd 5,4 -<J,6 11,2% ,4-3.0 Barn- och utbildningsnämnd -3, ,0% 3, % 0,0 Socialnämnd <J % % 00 Årets I nv e st e ri n gar, Tranås kommun -49,1-13,8 28,1 % - 34," 70,1 % - 1 4, 7 Tranås Stadshus AB, per ,0 0,0 0,0% 0,0 0.0% 0.0 AB Tranåsbostader. per ,7-29,0 74,9% -36,0 93,0% -2,7 Tranås Industrifastigheter AB, per ,2 -<J,7 0.7 Tranås Energi AB. per , % % 0.2 Arets Investeringar, Tranås ko m m u nk on c e r n -99,0 4 8, 2 48,7% -82,4 83,3 % " 6, 6 Medarbetare "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS), "Totalt arbetade timmar omvandlat f tjänster" (TATOT) Kommum tynh$. TS l2j Kommu nstyr else. TATOT 105 '" '" 100 '" '" 79,,,, "'.ijboocii M l$otky ddn»mnd. TS, Miljö- och hälsoskydd snämnd, TATOT O O Telul4l1 nlm nd. TS J Teknisk nämnd, TATOT (JyggnMJ3n6mnd. TS, s, Byggnadsn ämnd, TATOT " 9 11 " Griftegjrdsnamnd. TS Griftegårdsn ämnd, TATOT " 8 " 8 14" " O " O Kuttur- och fritidsmmnd. TS,. 30 JO Kuftur- och fritidsn ämnd, TATOT 28 " " &m- och utbi/dmngsnamnd. TS 67J S8 Barn-och utbildning snämnd, TATOT '''' SocJeInamnd.TS 655 6S7 '" '" '52 Socialnämnd. TATOT Sum ma r rands kommun, rs ' '56' Summa Tranås kommun. TATOT 1 323, TrllMs StadshuI AB. TS {HI' f0q6:jo O O O O O AB Tfertasbf»tltd&r. TS per rfernis In dustri'mtig~r&r AB. TSper ' Tf""'. E"!t9 i AB. TS p&r ' Summa Trands kom m unk once rn, TS t l

10 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Intern redovisning Resultaträkning Belopp i Mkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader PERIODENS RESULTAT Balansräkning Belopp i Mkr TILLGÅNGAR An läggningsti ligångar Materiella an läggningstiligångar Fastigheter ochanläggningar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Summa eget kapital varav periodens resultat Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not Utfall Bokslut ,7 268,7-668, ,3-17,5-26,2-514,0-789,8 430,4 610,3 124,4 190,4 2,7 17,0 0,0-3,9 43,4 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4 24,0 285,9 289,8 34,6 37,4 3,0 3,0 294,6 270,9 618,1 601,1 1,0 1,0 50,9 73,1 48,0 50,2 99,9 124,3 718,0 725,4 543,6 500,1 43,4 24,0 29,1 25,2 10,2 9,8 135,2 190,3 145,4 200,1 718,0 725,4 Panter och ansvarsförbindelser Borgensförbindelser ( redvisas värdet per ) Pensionsförpliktelser Andraansvarsförbindelser ( redovisas värdet per ) ,5 406,5 414,2 423,7 10,3 10,3-9

11 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Extern redovisning Nothänvisningar Utfall Bokslut Belopp i Tkr Not 1. Verksamhetens intäkter Verksamhetens externa intäkter Vinstförsäljn ingfastigheter (mark, byggn) Verksamhetens intäkter Not 2. Verksamhetens kostnader Nämndrelaterade kostnader Nyintjänad pension inkllöneskatt Pensionsutbet ansvarsförb inkllöneskatt Verksamhetens kostnader netto Not 3. Avskrivningar Fastigheter och anläggningar Inventarier och maskiner Summa Not 4. Skatteintäkter Kommunalskatt Begravningsavgift Slutavräkningar Summa Differens mell an slutlig ta xe ring och re dovisad ska tteintäkt f g inkomstår Not 5. Generella statsbidrag, utjämning mm Inkomstutjämning Regleringsbidrag/-avgift Kostnadsuljämning Utjämningsbidrag/avgift LSS Fastighetsavg ift Summa Not 6. Finansiella intäkter Utdelning på aktier/andelar övriga Ränteintäkter koncernftg Ränteintäkter övriga Ränteintäkter på kundfordringar Summa Not 7. Finansiella kostnader Räntekostnader övriga Summa Not 8. Fastigheter och anläggningar Ingående balans (ack anskaffningsvärde) Åretsförsäljningar/utrangeringar Investeringsbidrag/övriga intäkter Åretsinvesteringar Utgående balans (anskaffningsvärde) Ingående balans (ackavskrivningar) Åretsförsäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående balans (avskrivningar) Utgående balans (bokfört värde)

12 TRANAs KOMMUN DELÅRSRAPPORT Extern redovisning Nothänvisningar Utfall Bokslut Belopp i Tkr Not 9. Ingäende balans (ack anskaffningsv: Arets försäljningar/utrangeringar Investeringsbidrag/övriga intäkter -55 O Årets investeringar Utgående balans (anskaffningsvärde) Ingående balans (ack avskrivningar) Årets försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående balans Utgående balans (bokfört värde) Not 10. Värdepapper mm Aktieroch andelar Bostadsrätter Summa Not 11. Långfristiga fordringar Långfr. fordringar AB Tranåsbostäder Långfr. fordringartranås Energi AB Långfr. fordringartranås Stadshus AB O Långfr. fordringar Tranås Industrifastigh AB Utlämnade anslagstäckta lån Summa Not 12. Förråd Gatuförrådet, Tekniska nämnden Summa Not 13. Kortfristiga fordringar Fakturafordringar Statsbidrag Interimsfordringar Skattefordringar Upplupna ränteintäkter O 8000 Fordran moms Övriga fordringar Summa Not 14. Likvida medel Kassa/Plusgiro/Bank Not 15. Eget Kapital Ingående balans varavresultatfond VA/Avlopp varavresultatfond Griftegård varav resultatfond Tranås UtbildningscentrL Periodens resultat Utgående balans varavöronmärkt pensionsreserv varavfondreserv för framtida resultatregi

13 TRANÅS KOMMUN DELÅRSRAPPORT Extern redovisning Nothänvisningar Utfall Bokslut Belopp i Tkr Not 16. Avsättningar Avsättning för pensioner Särskild löneskatt Summa Avsättning återställande av deponeringsplat! Summa avsättningar totalt Not 17. Långfristiga skulder Förutb intäkt anslutn avgifterva Lån banker/övrigalångivare Summa Not 18. Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Förutbetalda skatteintäkter Förutbetalda intäkterövriga Semesterlöneskuld och övertidsskuld Lagtadgade socialaavgifter Upplupna kostnader, övriga Summa Not 19. Borgensforbindefser AB Tranåsbostäder Tranås Industrifastigheter AB Tranås Stadshus AB Övriga SBAB (småhus tom 1991) AB Balken FinansSweden Statens bostadskreditnämnd Summa Vad gäller borgensförbindelser har värdetuppskattats till samma belopp som vid bokslutet Övriga borgensförbindelser Under2002har Tranås kommun ingåttmedlemskap i Kommuninvest Ekonomisk förening. Denna förening äger Kommuninvest i Sverige AB somi första handförmedlar lån till kommuner och kommunala bolag. Medlemskapet innebärockså att kommunen tillsammans med övriga medlemmar tecknarsolidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för de förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB åtar sig i sin verksamhet (Kommunfullmäktige , 62). Not 20. Pensionsförpliktelser intjänade tom -97 inklusive särskild löneskatt Pensionsförpliktelser Löneskatt Summa Övr Arets resultat Till balanserat resultat: varavpensionsreserv ansvförb varavfondreservframtida resultatregi Balanskravsresultat Prognos O O På\a1<an på res till tö jd <roilitagiinsätt i resp tord Fond rue o -166 Fond Griftegården Fond VA Summa resultatpåverkan

14 TRANÅS KOMMUN Budgetuppföljning drift och investering år 2010 Uppföljningsperiod: Januari-Augusti 2010 Kommunstyrelsen Resultat Enligt prognos för förvaltningen kommer resultatet att i dagsläget hamna på tkr vilket är 2 %bättre än befintlig budgetram. Det beror på ett överskott inom kommunikationer samt att Tranås Utbildningscentrums verksamhet övergick till privat regi från 1augusti. Verksamhet och viktiga händelser Befolkningstillväxten under 2010 har varit mycket bra. Befolkningen uppgick i slutet av juni månad till personer, vilket ären ökning med 101 personer under Under sommaren kom första utgåvan av Tranås Direkt ut, en informationstidning från Tranås kommun och de helägda bolagen. Den 19 september ärdet val till riksdag, landsting och kommun. Nytt för i år äratt man har utökat röstlokaler för förtidsröstning, syftet äratt öka valdeltagandet. Tranås Citygrupp har presenterat en vision för hur Tranås stadskärna skall utvecklas 30 år framåt och utskick har gjorts till alla hushåll i kommunen. Invånare, företag och organisationer har nu chans att lämna in sina åsikter. FSB:s nya organisation har anpassats för tillväxtmålet och förebyggande arbete, såsom tillsyn för en säkrare och tryggare kommun. Den förebyggande verksamheten har fått mer resurser utan att den operativa verksamheten påverkats negativt. Fortlöpaq,de arbete med installation av Citrix (ny te~ isk p~rttform) och outlook/exchange för d oranvåndarna fortsätter. Införande för unds lan oc förskolorna har slutförts. Utfall analyseras och nästa grupp för införande ärden administrativa personalen. Arbetet med införandet av ledningssystemet, Konled, inom nämnder och förvaltningar fortlöper enligt tidsplan. Kostutredningen lämnade en delrapport till kommunstyrelsen 24 aug Utredning pågår om inriktningen på verksamheten vid Rås Gård. Andelen elektroniska fakturor har ökat till 20% tack vare ekonomiavdelningens projekt om övergång till elektroniska fakturor. Verksamhetens uppföljning av tillväxtarbetet Hittills har kostnader på ca 850 tkrbokförts på tillväxtkontot. Bland aktuella projekt kan nämnas, arbete med planerat bostadsområde vid Junkaremålen/Svartån, studie trafikplan Tranås tätort, samt arbete med stadsvisionen. Framtiden Tranås Direkt blir en informationscentral för Tranås invånare, företagare och besökare. Kommunens företagskuvös - Växtverket kommer att förstärkas. Folkhälsoarbetet och dess övergripande organisations ses över. Investeringar Den enskilt största investeringen äranläggning av fiberkabel till Gripenberg vilket kommer att samförläggas med gatukontorets arbete med ny avloppsledning. Utfallet beräknas bli förflyttat till kvartal /...,.. Nämnds-/bolagsordförande /,! /.? elningschefl örvallningschefnd -13

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN ÅRSREDOVISNING 2010

TRANÅS KOMMUN MED KONCERN ÅRSREDOVISNING 2010 TRANÅS KOMMUN MED KONCERN ÅRSREDOVISNING 2010 TRANÅS KOMMUN TRANÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Kommunalrådet har ordet S 3 förvaltningsberättelse Kommunkoncernens

Läs mer

BUDGET 2014 Kommunfullmäktiges beslut

BUDGET 2014 Kommunfullmäktiges beslut BUDGET Kommunfullmäktiges beslut Innehållsförteckning Tranås en framtidskommun... 2 Befolkningsutveckling i Tranås... 3 Medarbetare och arbetsmiljö... 4 Styrkort per nämnd och bolag... 5 Styrkort per

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla Årsredovisning 2009 2009 Vindkraften lyfter Den energiomställning som påbörjats i vårt land och som handlar om att ta tillvara den förnyelsebara energin kommer att märkas i vår kommun, eftersom det till

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Mål och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004 ÅRSREDOVISNING 2004 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 8 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...30 Investeringsredovisning.. 33 Personalredovisning

Läs mer

Inledning och struktur

Inledning och struktur Årsredovisning 2 1 Inledning och struktur Inledning och struktur I detta block finns bland annat kommunens organisation och mandatfördelning beskrivet. Här finns även Mariestads vision 2030 och arbetet

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 22 september 2015 kl. 17.00 i Lindesberg Arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll: Kommunledningskontoret ekonomiavdelningen Produktion och layout: Kommunledningskontoret, informationsavdelningen Foto: Ulf Axelsson, Carin Svensson Krüger

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING... 3 LOKAL UTVECKLING... 5 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE... 8 EKONOMISK UPPFÖLJNING... 10

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Räkenskaper 43 Resultaträkning 44 Balansräkning 45 Kassaflödesanalys 46 Noter 47 Investeringar 52 Redovisningsprinciper 53 Va-verksamhet 54

Räkenskaper 43 Resultaträkning 44 Balansräkning 45 Kassaflödesanalys 46 Noter 47 Investeringar 52 Redovisningsprinciper 53 Va-verksamhet 54 Årsredovisning 2009 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 2 Säffle Sveriges yngsta stad 3 Förvaltningsberättelse 5 Omvärld, befolkning och arbetsmarknad 6 Kommunens organisation 12 Sammanfattning av

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

lidköpings kommun Omslagsbild: Andra Chansen Melodifestivalen 2014 i Lidköping Foto: Martin Frick. årsredovisning 2014

lidköpings kommun Omslagsbild: Andra Chansen Melodifestivalen 2014 i Lidköping Foto: Martin Frick. årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 lidköpings kommun Omslagsbild: Andra Chansen Melodifestivalen 2014 i Lidköping Foto: Martin Frick. 2 lidköpings kommun Innehåll Inledning Så styrs Lidköpings kommun 4 Organisation 2014

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2012

Delårsrapport Januari - augusti 2012 Delårsrapport Januari - augusti 2012 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer