Mötesanteckningar SITIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesanteckningar SITIV"

Transkript

1 Mötesanteckningar SITIV Datum: Tid: kl Plats: Gullbergsvass Konferenscentrum Adress: Bergslagsgatan 6, Göteborg Lokal: Godset Deltagare Representanter från Västra Götalandsregionen Birgitta Molin Mellander, Senior Advisor, VGR, Ordförande SITIV Göran Ejbyfeldt, IS/IT-direktör, VGR Marie-Louise Gefvert, Primärvårdsdirektör, VGR Ej närvarande Thomas Wallén, Sjukhusdirektör, Södra Älvsborgs sjukhus, VGR Ej närvarande Fredrik Adolfsson, Regionutvecklingsdirektör, VGR Ej närvarande Sven Täpptorp, Styrmodellsförvaltare, VGR Representanter från kommuner inom Västra Götalandsregionen Per-Olof Hermansson, Förbundsdirektör, Skaraborgs kommunalförbund Thomas Jungbeck, Direktör, VästKom Helena Söderbäck, Förbundsdirektör, Göteborgsregionens kommunalförbund Lena Brännmar, Förbundsdirektör, Sjuhärads kommunalförbund Ej närvarande Annika Wennerblom, Stadsdirektör, Trollhättans stad (Fyrbodal) Ej närvarande Sven Höper, Direktör Utbildning och Välfärd, Göteborgs stad Ej närvarande Karl Fors, Länssamordnare, VästKom Joakim Svärdström, Regionutvecklingschef, Sjuhärads kommunalförbund, Ersättare för Lena Brännmar Föredragande Katarina Amundsson, Funktionsansvarig, GITS Helén Seeman-Lodding, Projektledare Framtidens vårdinformationsmiljö, VGR Jesper Poucette, Projekt Framtidens vårdinformationsmiljö, VGR Jan Carlström, Ordförande styrgrupp SVPL Johan Nordh, IT-projektledare Upphandling ITMV Kristina Karlsson, Inköpsledare Upphandling ITMV Bilageförteckning Punkt 1 Anteckningar SITIV Punkt 3 Framtidens vårdinformationsmiljö Sitiv 24 februari 2015 Punkt 4 Beslutsunderlag Upphandling ITMV SITIV Information upphandling informationsöverföring mellan vårdgivare Punkt 5 GITS verksamhetsberättelse 2014 Punkt 6.a Statusrapport Distansmöte via MS Lync

2 Agenda 1. Inledning Ordförande hälsar välkommen och meddelar i samband med detta att hon går i pension i maj. Ersättare är ännu inte utsedd inom VGR. Thomas Jungbeck tar ordförandeskapet på mötet i maj. Vi planerar att ny ordförande från VGR är på plats därefter. 2. Föregående mötesanteckningar Föregående anteckningar läggs till handlingarna. Den planerade workshopen om SITIVs uppdrag och arbetssätt planeras in till mötet i maj. 3. Information: Framtidens vårdinformationsmiljö Helén Seeman-Lodding och Jesper Poucette VGRs projekt Framtidens vårdinformationsmiljö. Helén och Jesper informerar om arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö och 3R. Presentationen bifogas. Efter en dialog om hur kommunerna ska involveras i arbetet på såväl politisk som tjänstemannanivå kom vi överens om att Thomas Jungbeck ska ombesörja att samma information ges till Samrådsgruppen, förhoppningsvis redan på mötet 28 april. 10 mars har den regionala styrgruppen för Framtidens vårdinformationsmiljö sitt första konstituerande möte. Frågan om kommunal representation i styrgrupp och/eller arbetsgrupp diskuteras på mötet. Kommunerna behöver diskutera vilken representation de vill ha i projektet. 4. Rapportering: Upphandling ITMV Jan Carlström, Ordförande styrgrupp SVPL, Projektägare Upphandling ITMV Johan Nordh, IT-projektledare Upphandling ITMV Kristina Karlsson, Inköpsledare Upphandling ITMV Jan Carlström presenterar bakgrunden till att vi behöver gå ut med en ny upphandling med öppet anbudsförfarande. Underlag för beslut bifogas. Information om avbruten upphandling bifogas. Beslut: SITIV beslutar att annonsera nuvarande underlag för upphandling ITMV via öppet förfarande Justeringar av underlaget sker vad gäller tredjepartsansvar, försäkring och vitesnivåer Justering av underlagets funktionella krav sker med tillägg av driftsatt funktionalitet i KLARA SVPL november 2014 och mars Rapportering: GITS Katarina Amundsson, Funktionsansvarig GITS GITS verksamhetsberättelse 2014 bifogas. Den finns också publicerad på GITS webbsida.

3 Ordförande informerar om att pågående omorganisation på Regionkansliet kommer att påverka GITS organisatoriska hemvist inom Regionkansliet, VGR. Detta kommer i övrigt inte att påverka GITS. 6. Statusrapporter a. Distansmöte via Lync Katarina Amundsson rapporterar. Rapport bifogas. b. Utveckling SITHS Sven Täpptorp rapporterar muntligen att arbetet pågår i enlighet med de av SITIV fattade besluten. c. Regionarkiv Thomas Jungbeck rapporterar att samrådsorganet avvaktade med skrivelsen till arkivnämnden eftersom VGR behövde utreda frågan ytterligare. d. NPÖ Utgår Inget nytt att rapportera. 7. Rapportering från LiSA Thomas Jungbeck informerar om det pågående arbetet i LiSA. LiSA har beslutat att slå fast ett antal hörnstenar i samverksanstrukturen. Regionkansliet och VästKom har fått i uppdrag att se över samverkansstrukturen, inklusive Samrådsorganet och SITIV, och ta fram ett förslag till LiSAs möte i maj. 8. Nationella övertagandet av Inera Information om det nationella övertagandet av Inera. (SKL) Karl Fors informerar om att McKinsey har ett uppdrag från SKL att se över hur ett övertagande av Inera skulle se ut. Övertagande planeras till årsskiftet. 9. Övriga frågor Karls Fors informerar om att kommunerna tar upp frågorna om samverkan kring elearningplattform respektive avvikelserapportering och att det kan vara dags för SITIV att lyfta frågorna igen. 10. Nästa möte , kl , Gullbergsvass Konferens, Vagnen Observera att Gullbergsvass den 1 april flyttar från Bergslagsgatan 6 till Bergslagsgatan 2. Mötet avslutas med att vi tackar Birgitta Molin Mellander för hennes tid i SITIV. Birgitta Molin Mellander Ordförande Thomas Jungbeck Vice Ordförande

4 Framtidens sjukvård och dess informationsmiljö SITiV Styrgrupp IT i Väst Gullbergsvass 24 februari 2015

5 Framtidens Vårdinformationsmiljö ett gigantiskt projekt?! Ett regionövergripande projekt inom området Hälsa- och sjukvård, med start, Anette Gideberg Jesper Poucette Magnus Sandberg Martin Holmer Helene Seeman-Lodding

6 WHO - hälsa hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of illness or infirmity.

7 Paradigmskifte! Ett symptom En patient Ett val En doktor Komplex, individualiserad vård

8

9 1932 Sahlgrenska Sjukhuset

10 1949

11 1979

12 1990

13 2015

14

15 Röntgenavdeldning 1965

16 Operation sal

17

18

19 Operationssal 2015

20 Global utveckling Medicin Teknik Kommunikation Organisation

21 Medicin Hur skapa bästa evidens? Hur skapa trygga och kompetenta patient/medarbetare?

22 Barnsängsfeber Ignaz P. Semmelweis, 1861

23 LAGLIGA KRAV PÅ GOD HANDHYGIEN: Ett uttalat krav på att vården ska vara»av god hygienisk standard«infördes i Hälso- och sjukvårdslagen den 1 juli Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, toxinpåverkan, överkänslighet AFS 2005:1.

24 The Economist, 2013

25

26 Hälso- och sjukvårdens utmaning; Vi arbetar i en Tsunami av information! Ökad andel äldre Friskvård Multisjuka patienter med kroniska sjk.

27 Kommunikation Mänskligt beteende Arbetssätt och attityder Nya möjligheter Var vi möter patienten kommer att ändras :

28 organisation organisation organisation organisation organisation organisation organisation Organisations design Informationsystemen har speglat den organisatoriska strukturen Informationen har ej varit tillgänglig Osäker datakvalitet, bristande transparens Inte användarvänligt (vare sig från patient eller medarbetarperspektiv) Patientprocess

29 Hur bryter vi ett 500 årigt arbetssätt i stuprör? Axel Oxenstierna,

30 Ekonomi Kompetensförsörjning och rekrytering

31 Patientresor Ambulans Sjukhus Sjukhus Apotek Vårdcentral Privata vårdgivare Kommunal vård Försäkrings kassan

32 Utsikt - kontinuitet Individens, patientens utsikt - Att förstå - Att reagera - Att agera - Mål? Att skapa kompetens i patientens liv Utvecklingssamtal

33 Ordination i praktiken Att få det att fungera samma dag Datorsystem Faxrutiner Ringa Svara i telefon Gå Ropa Tempo

34 Att förutse framtiden Vad försöker vi göra? Vem bestämmer? Vem får vara med? Vem skriver vårdplanen? När ska vi göra det? Makten i livet - patienten

35 Patienten - journalen Att läsa sin journal Rollförändring? När? Omfattning? Innehåll? Filter? Mål?

36 Vad är problemet? Aktörer inom vård eller socialtjänst som deltar i en vårdkedja har inte alltid tillgång till nödvändig information Stora problem att föra över information över organisationsoch verksamhetsgränser Svårt att följa och följa upp vad som görs Svårt att följa med i utvecklingen av ny kunskap

37 Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) Grundläggande förändring av lagstiftningen som kommer att öka möjligheterna att bedriva en säker vård och omsorg Gå från ett organisatoriskt fokus till ett individ/brukar/patientfokus

38 Uppföljning, analys, förbättring Genom att samla in data ökar vår förmåga att prediktera hälsoutfall och därmed också möjligheterna att förebygga sjukdom, sätta in rätt åtgärder samt satsa resurser där de bäst behövs - Förebygga återinläggningar på sjukhus - Förebygga sjukskrivningar - etc

39 IS/IT-struktur som stöder vårdens processer Övergripande mål - Registrering av patient-/brukarrelaterad information ska ske en gång och denna information ske sedan kunna återanvändas och utbytas utan merarbete och med fullgod förståelse och enhetlig tolkning. (Verksamhetsorienterad tillämpad informationsmodell V-TIM/SoS)

40 IT i vården är en verksamhetsfråga Informationshanteringen inom hälso- och sjukvården ska enlig patientdatalagen (1 kap. 2 ) vara organiserad så att den tillgodoser patientens säkerhet och gör det möjligt för vårdgivaren att erbjuda en kostnadseffektiv vård av god kvalité Informationssäkerhetskrav innefattar såväl att uppgifterna är skyddade mot obehörig åtkomst som att uppgifterna finns tillgängliga där de behövs i verksamheten

41 Verksamhetsnyttan Strukturerad information Standardiserade termer och begrepp Gör att information som skapas och används kan tillgängliggöras, lagras, utbytas, kompletteras och återanvändas

42 Vi måste fokusera på att standardisera på rätt nivå Standardisering på rätt sätt minskar inte möjligheten till variation, utan ökar användbarheten och minskar resursåtgång vid kommande utveckling!

43 Patientsäkerhet - Integritet Tillgång till rätt information är en viktig patientsäkerhetsfråga! Har vi fokuserat för mycket på integritetsfrågor på bekostnad av patientsäkerheten?

44 Journal på nätet Patienter gillar kritiserad nätjournal (Dagens Medicin nov-13) 2014 blir genombrott för nätjournalerna Vid utgången av 2014 kommer två till tre miljoner svenskar att kunna läsa sin egen journal på nätet. Efter det konfliktfyllda införandet i Uppsala hoppas Läkarförbundets lokalföreningar att landstingen nu ska lyssna mer på läkarna (Läkartidningen jan -14) Vill inte ha journaler på nätet (SLA jan-14) Läkarförening vill inte införa patientjournaler på nätet. Med omsorg av patienten, säger ordföranden

45 Framtid nutid! E-hälsa ökad tillgång till information för såväl patienter som vårdgivare Nya arbetssätt verksamhetdrivet av professionerna tillsammans med patienterna Nya kompetenser t ex koordinatorer, hälsocoacher

46 Tre regioner i samarbete Västra Götalandsregionen approx 1.6 million citizen 49 municipalities approx employees Stockholms läns landsting approx 2.2 million citizen 26 municipalities approx employees Region Skåne approx 1.3 million citizen 33 municipalities approx employees

47 Innehåll Bakgrund Varför Huvudrubriker i programdirektivet Vad Förändringsresan Hur

48 organisation organisation organisation organisation organisation organisation organisation Tekniskt föråldrade IT-stöd som inte stödjer behov och krav från såväl invånare som vårdpersonal inom hälso- och sjukvård IT-stöd utan gemensam struktur Hundratals verksamhetskritiska IT-stöd som saknar säkrade strukturer Flera IT-stöd har egna patientregister som inte är anpassade till patientdatalagen och författningen om informationshantering/ journalföring IT-stöd som är begränsade i sin funktion och arkitektur vilket leder till omfattande manuell administration Det saknas tekniska grundförutsättningar för modern, mobil informations- och kommunikationsteknik Patientprocess Personlig kommunikation Karin Elfman, VGR IT

49 Samma situation, samma behov Detta åstadkommer vi tillsammans i 3R Programmets storlek bedöms öka förutsättningen för en framgångsrik helhetslösning. att skapa förutsättningar för patientinteraktion, kunskapsstyrning och vårdsamverkan på ett kostnadseffektivt sätt såväl inom som över regiongränser. Komplexitet (~$) Antal IT system Komplexitet (~$) Komplexitet (~$) Antal IT system att öka förutsättningar för effekthemtagning, stärka regionerna i avtalsrollen, kostnadseffektiv upphandlingsprocess, skapa en gemensam plattform för innovation, minska kostnader för förvaltning, säkerställa optimal kvalitet och nytta för pengarna, minimera dubbelarbete i organisationerna avseende utvecklingsarbetet. Antal IT system Större kompetenspool att rekrytera medarbetare ifrån Anpassning internationell standard

50 Innehåll Program 3R Framtidens vårdinformation Vilka står bakom? Bakgrund Varför Huvudrubriker i programdirektivet Vad Förändringsresan Hur

51 Program 3R Framtidens vårdinformation - Ett förändringsarbete som omfattar: Ägs gemensamt av Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalands-regionen Verksamhet Teknik Informatik Ska skapa förutsättningar för invånare och medaktörer i en sammanhållen/sömlös informationsmiljö Ska arbeta för en tillgänglig, säker och jämlik vård med hög kvalitet Ska utgå från invånarens och patientens behov och skapa förutsättningar för interaktion

52 3R program organisation Programdirektör: Annika Palmkvist Programchef: David Olerup 3R styrgrupp: Ann Söderström, VGR, ordförande, sammankallande Lars Kristensson, Region Skåne Matz Wideström, Region Skåne Mikael Ohrling, SLL Johan Permert, SLL Karin Pihlgren (adj.), SLL Göran Ejbyfeldt, VGR Helene Seeman Lodding (adj.), VGR

53 Problemställning, syfte med uppdraget Att utveckla en sömlös information/kommunikationsmiljö för hälso- och sjukvård. Med mål och syfte att bygga en hållbar och modern informationsteknik som kan möta behov och krav från såväl patient/brukare som verksamhet i nutid och framtid. Region/Landstingsdirektör Politik - att genom utsedda verksamhetsföreträdare kravställa, upphandla och implementera nästa generations vårdinformationsmiljö. - att skapa förutsättningar för patientinteraktion, kunskapsstyrning och vårdsamverkan på ett kostnadseffektivt sätt såväl inom som över regiongränser.

54 Målgrupper ge invånaren ökad tillgänglighet till och enklare kommunikation med vården Invånare, patienter och anhöriga ge invånaren möjlighet till att ta aktiv del i och ansvar för sin hälsa och sjukvård Skapa förutsättningar för Näringslivet innovation och industriutveckling användarvänlig informationsmiljö Medarbetare i realtid med beslutsoch processtöd, kompetens- och verksamhetsutveckling, inom vård och omsorg kvalitetssäkrad information Framtidens vårdinforma tion verktyg för forskning, utveckling och utbildning, Stärka kunskapsprocess och svensk klinisk forskning Medarbetare inom forskning och utveckling kvalitetssäkrad information, Vårdgivare uppföljning, styrning/ledning, Verksamhetsutveckling, beställning/produktion Myndigheter kvalitetssäkrad information, tillsyn, uppföljning

55 Programmål En driftsatt systemlösning inom 3R En etablerad, gemensam & övergripande förvaltningsorganisation 3R Framtidens vårdinformation Slutförd upphandling som genomförts gemensamt inom 3R Etablerad samverkan mellan informationsteknikens utveckling och verksamhetsutvecklingen Införa gemensamma termer & begrepp samt standardisering av såväl arbetssätt som lösning Stärka svensk forskning, utbildning och innovation inom hälso- och sjukvårdsområdet

56 Största förändringsarbetet inom Svensk Hälso- och sjukvård ÄU

57 Specifika mål: strukturerad och standardiserad informationsmiljö HoS Mätbara mål: definierade effektmått, verksamhet, utfall, organisation Ambitiösa mål: tar höjd för nutid och framtid Realistiska mål: andra organisationer har gjort det och gör det. Tidsatta mål: behövs för att skapa förändring! alla måste ta i hand och ha ett gemensamt mål Annars lyckas vi inte! ÄU

58 Verksamheterna inom hälsooch sjukvården i VGR knyts ihop för våra invånares och patienters bästa Ingen verksamhet är självförsörjande idag -alla är beroende av varandra! För en hållbar utveckling krävs en gemensam modern informationsmiljö FVM/3R OSG

59 FVM/3R Intra.vgregion.se/FVM

Mötesanteckningar SITIV

Mötesanteckningar SITIV Mötesanteckningar SITIV Datum: 2015-05-20 Tid: kl 13.00-16.00 Plats: Gullbergsvass Konferenscentrum Adress: Bergslagsgatan 2, Göteborg Lokal: Vagnen Deltagare Representanter från Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Närvarande: Joakim Svärdström (Ordförande) Thomas Jungbeck Per-Olof Hermansson Peter Lönn Kjell Karlsson

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA 1 Innehåll 3 Inera i korthet 4 Styrelseordförande och vd har ordet 6 Journal via nätet ger pålästa och delaktiga patienter 8 Samlad läkemedelslista

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Målarkitektur 3R Målarkitektur 3R Sida 1(27) Innehåll Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Nuläge... 5 Börläge... 8 Arbetshypoteser

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet Strategisk Innovationsagenda ehälsa i hemmet 3 juni 2014 Agendan har kommit fram i ett samarbete mellan 35 parter: Näringsliv/leverantörer: CareTech, HealthPump, IBM, TeliaSonera, Tieto Regioner/Kommuner/Landsting:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012.

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. 1. Om konferensen Konferensens utgångspunkt var att uppmärksamma den minskning

Läs mer

Mot en effektivare kunskapsstyrning. Kartläggning och analys av nationellt och regionalt stöd för en evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvården

Mot en effektivare kunskapsstyrning. Kartläggning och analys av nationellt och regionalt stöd för en evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvården Mot en effektivare kunskapsstyrning Kartläggning och analys av nationellt och regionalt stöd för en evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvården Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte

Läs mer

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge

VR 2011:04. Hälsa genom e. ehälsorapporten 2010. förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt. Christina Johannesson & Monica Winge VINNOVA Rapport VR 2011:04 Hälsa genom e ehälsorapporten 2010 förnamn efternamn Trade gothic Bold 9 pt Christina Johannesson & Monica Winge Titel: Hälsa genom e - ehälsorapporten 2010 Författare : Christina

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer