Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesprotokoll för Inera AB styrelse"

Transkript

1 Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra regionen Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Region Uppsala - Örebro Mats Eriksson, Sjukvårdsdelegationen, adjungerad Anna Fransson (S), Södra regionen, per telefon Anders Henriksson (S), Sydöstra regionen Birgitta Rydberg (FP), Region Stockholm - Gotland Per Wahlberg (M), Norra regionen Göran Larsson (MP), Västra regionen, per telefon Kent Ögren (S), Norra regionen Johan Assarsson, Vd Inera Helena Svedberg, Inera Björn Almqvist, Inera Tomas Andersson, 6 Karin Pihlgren, 9 Barbro Naroskyin, Ordförande beredningsgruppen, per telefon Leif Dahlby (S), Region Stockholm Gotland Pia Kinhult (M), Södra regionen Marie Morell (M), Sydöstra regionen Erik Weiman (M), Region Uppsala Örebro Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting 1. Mötet öppnades Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 3. Val av justeringsperson Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Marie-Louise Forsberg- Fransson. Sid 1/5

2 4. Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll godkändes. 5. Uppföljning ekonomi och verksamhet Rapport lämnades om verksamhet och ekonomi. lägga informationen till handlingarna. 6. Utredning kring samordning Nationell Patientöversikt, Pascal och Journal på nätet Handlingsplan slår fast en målbild som innebär tillgång till relevant och kvalitetssäkrad information för invånare, medarbetare i vård och omsorg samt beslutsfare. Sedan en tid pågår flera parallella initiativ med flera inblandade aktörer, kring tillgängliggörandet av journalinformation och samlad läkemedelslista till patienter, vård och omsorg, samt utveckling av relaterade infrastrukturella komponenter. Inera har genomfört en utredning för belysa möjligheterna för en koordinering av aktiviteterna inom området. Denna utredning på en stor potential och uppenbara synergieffekter om pågående och planerade aktiviteter koordineras inom ramen för ett gemensamt program. Utredning samordning JPN-NPÖ-Pascal-NOD 1.1.docx Utredning samordning JPN-NPÖ-Pascal-NOD 1.2.pptx Yrkande Ordförande yrkar bifall till utsänt förslag Birgitta Rydberg yrkar avslag. Det föreligger därmed två förslag till beslut i ärendet. Ordförande föreslår ställa avslag mot bifall till utskickat förslag. Propositionsordningen fastställs och röstningen genomförs genom acklamation. uppdra åt VD initiera och genomföra programmet enligt förslag Sid 2/5

3 uppdra åt VD återkomma till styrelsen med förslag till detaljerad programplan och förslag till budget Reservation Birgitta Rydberg reserverar sig mot beslutet med hänsyn till det är osäkert om Inera verkligen kan klara leverans av ett program av denna dignitet. Dessutom ger underlaget inte en tillräckligt djup analys av ekonomiska, juridiska och organisatoriska aspekter. 7. Regelverk Journal på nätet Under hösten 2013 gick ett utkast till nationellt regelverk för invånares och patienters tillgång till journalen via nätet ut på remiss till samtliga landsting och regioner. Regelverket bygger på erfarenheter från Landstinget i Uppsala län. Remissvaren visar det ännu inte finns underlag för ett helt enhetligt, nationellt regelverk. Inera föreslår därför delar av regelverket fastställs som obligatoriskt och andra delar tillåts anpassas utifrån sjukvårdshuvudmannens bedömning. Allt eftersom e-tjänster för journalen på nätet införs i landsting och regioner kommer sannolikt tillämpningen av regelverket bli mer och mer enhetlig, varför en ny version av regelverket kommer kunna utarbetas längre fram, med en mindre andel valbara regler. Avsikten är redan under 2014 initiera en förnyad remiss till landsting och regioner som bereds av beredningsgruppen i syfte ta ytterligare steg för ett mer enhetligt regelverk. Beredningsgruppen rekommenderar styrelsen ta upp frågan kring regelverk på nästa landstingsledning seminarium och därefter skicka ut ett nytt förslag direkt till respektive RS/LS med rekommendation om anta ett gemensamt regelverk. Nationellt regelverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation 1.1 Förklaringar till Nationellt regelverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation 1.0 Sammanställning remissvar journal på nätet 0.1 fastställa Nationellt regelverk för enskilds direktåtkomst till journalinformation 8. Regelverk Nationell patientöversikt NPÖ förvaltningsgrupp har genomfört två workshopar där de vårdgivare som producerar information till NPÖ bjudits in. Diskussioner har förts kring vilken information som behöver tillgängliggöras i NPÖ. De informationsmängder som rekommenderas för kommunerna utgår från arbetet med NPÖ 2 projektet. Sid 3/5

4 Resultatet från detta arbete har resulterat i framtagande av ett förslag till: Rekommendation för producerande vårdgivare till Nationella Patientöversikten, NPÖ. Ett nationellt regelverk ger förankring och en gemensam struktur, samt tillförlitlighet vad som visas och vad hälso- och sjukvårdspersonalen kan förvänta sig se. Vårdgivare som inte kan uppfylla regelverket ansvar för rapportera avvikelse till Ineras programkontor. Omfning (hur många vårdenheter som producerar information) och verksamheter som undantas behöver diskuteras vidare. Regelverket behöver uppdateras kontinuerligt, samt stämmas av med Min journal på nätet - projektet. Nationellt regelverk för producenter till Nationell Patientöversikt fastställa Nationellt regelverk för producenter till Nationell Patientöversikt 9. 3R Framtidens vårdinformation Karin Pihlgren presenterade det projekt som Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting startat kring framtidens vårdinformation. Framtida Vårdinformation avser ett sammanhållet och modernt stöd för ehälsa i respektive region med utgångspunkt i en likartad behovsbild och vägval för framtiden. Syftet är skapa förutsättningar för patientinteraktion, kunskapsstyrning och vårdsamverkan på ett kostnadseffektivt sätt. Det innebär också påverka och medverka i det nationella arbetet inom dessa områden. En första förstudie beräknas vara klar den 11 juni och kommer göras tillgänglig för andra landsting som vill ta del. lägga informationen till handlingarna. 10. Förslag till ny bolagsordning För utöka bolagsordningen så den även omfar f.d. CeHis uppdrag, samt undvika synpunkter på Inera kan snedvrida den fria konkurrensen på marknaden föreslås en mindre förändring i Ineras ändamålsparagraf. godkänna förslaget på förändring av bolagsordning, samt bolagsordningen tas upp till beslut på Ineras ABs årsstämma den 24 april Sid 4/5

5 11. Ordförande och VD informerar Ordförande informerade om i förra veckan träffades den så kallade Högnivågruppen på socialdepartementet. Gruppen enades om låta Lennart Jonasson göra en snabbutredning om hur vi kan få på plats en mer formaliserad samordning inom e-hälsoområdet. Vd informerade om den användarundersökning som Inera har gjort rörande Pascal. Pascalanvändarna tycker det är bra ha tillgång till patientens läkemedelslista. Däremot behöver svarstider och prestanda i hela doskedjan förbättras rejält. Även vissa basfunktioner, som ändra ordination och lägga upp en ny patient, måste bli bättre. Undersökning har gett oss värdefull kunskap hur vi ska prioritera det fortsa förbättringsarbetet. 12. Övriga frågor Marie Morell har inkommit med ett förslag om ett diskussionsmöte med övriga e-hälsoaktörer i samband med Almedalen. Ordföranden kommer återkomma med förslag på tidpunkter. 13. Nästa styrelsemöte Nästa sammanträde är konstituerande styrelsemöte den 24 april, kl Mötet avslutas Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat. Vid protokollet Stockholm Johan Assarsson Martin Andréasson Ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson Justeringsperson Sid 5/5

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Om förstudien Din journal på nätet...3 2. Sammanfattning

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten

HSNNYTT 03/14. Cancerupplysningen flyttar till Regionalt cancercentrum. Patientsäkerheten stärks genom direktåtkomsten HSNNYTT 03/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se April Nya regler för hur högkostnadskortet ska stämplas De förändrade reglerna

Läs mer

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport Vård och omsorg Emelie Ljunggren RCC samverkansmöte den 7 maj 2013 SKL Närvarande: Nils Conradi, Lars Holmberg, Roger Henriksson(del av dag), Hans Starkhammar, Beatrice Melin, Mef Nilbert, Nicole Silverstolpe,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB 2014-05-23

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB 2014-05-23 2014-05-23 Ärendeförteckning 22 Sammanträdets öppnande... 2 22a Val av protokollsjusterare... 2 22b Godkännande av dagordning... 2 22c Godkännande av föregående protokoll... 2 22d Kvarstående ärenden,

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-03-11 104(123) 68 Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser Tony Blomqvist, VD, IT Norrbotten redovisar delrapport

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av primärvården

Läs mer

Styrelsemöte 2014-09-24--25

Styrelsemöte 2014-09-24--25 Sid 1(7) Styrelsemöte 2014-09-24--25 Plats: Jönköping Tid: Närvarande: Anna Westin förhinder. Sekreterare; Hermansson Ordförande: Kenneth Karlsson 1 Föregående protokoll Föregående protokoll Årsmöte: revisionsberättelse

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer