Dan Gustafsson informerade om att hans tjänst kommer att utlysas efter sommaren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dan Gustafsson informerade om att hans tjänst kommer att utlysas efter sommaren."

Transkript

1 Anteckningar Styrgrupp IT i Väst Tid: 13:15 18:00 Plats: Fyrbodals Kommunalförbund Närvarande: Dan Gustafsson VästKom (TF Ordf.) Joakim Svärdström Sjuhärad Göran Ejbyfeldt VGR Bengt Säterskog VGR Carl-Erik Johnsson VGR Lars-Göran Moberg VGR Michael Lekselius Sjuhärad (TF sekr) Ej närvarande: Magnus Petzäll Göteborgs stad Hans Ekman VGR Thomas Jungbeck Skaraborg Annika Wennerblom Trollhättans stad Nils Gunnar Ernstson GR 1. Presentation av representanter i SITIV Representanterna i SITIV presenterades. Dan Gustafsson informerade om att hans tjänst kommer att utlysas efter sommaren. 2. Genomgång och godkännande av förra mötets anteckningar Anteckningar från föregående möte godkändes. Till övriga frågor lades fråga angående regional samverkan i esamhällesarbete. 3. SVPL - frågor såsom support, grupper till upphandlingsarbetet m.m. Information: Jan Carlström informerade om den organisation som finns gällande SVPL, dels ordinarie styrgrupp men också den organisation för upphandlingen som satts samman. Jan Carlström ställde fråga till SITIV om vilken gruppering som skall ansvara för att ta fram kravspecifikation till upphandlingen, detta eftersom det uppdraget hamnat hos VGRs upphandlingsstyrgrupp. Den ordinarie styrgruppen för SVPL har representation från samtliga parter och bör vara bäst lämpad att ta fram kravspecifikationen baserat på de erfarenheter och synpunkter som styrgruppen fått in under de år som SVPL använts. Dan Gustafsson fastslog att alla 49 kommuner har eller kommer att lämna in fullmakt för upphandling. Föreslaget är en selektiv upphandling där 3-4 st leverantörer väljs ut att gå vidare med upphandling ett första upphandlingsunderlag skall skickas ut efter semestrarna. Kravspecifikation utarbetas av Jan Carlström och styrgrupp, den skall vara klar till november och skall godkännas av SITIV innan den skickas ut. 1

2 Jan Carlström får till uppgift att tillsammans med ordinarie styrgrupp för SVPL utarbeta uppdragsbeskrivning för SVPL-upphandling som presenteras för SITIV på nästa möte den 23 september Rapport - Pascal Information: Carolina Jansson implementationsansvarig för VGR och Anne-Berit Fredriksson, projektledare, redogjorde för läget gällande Pascal. Alla dosapotek är migrerade och därmed skall Pascal användas för dosordinationer. Det har kommit synpunkter på Pascal av mer och mindre allvarlig art. Några av dessa har redan korrigerats ex. utseende på läkemedelslistan där det varit för liten skillnad med läkemedel som historiskt satts ut och aktuella läkemedel. Detta har varit problem eftersom läkemedelslistan används som doseringsunderlag i kommunerna. Ett flertal andra utvecklingsåtgärder har presenterats och är planerade att genomföras på kort och lång sikt. Ett område som behöver utvecklas är Pascal utformning som främst är inriktad mot förskrivning och inte för ordination. Ett arbete gällande detta är påbörjat och Carolina Jansson och Anne-Berit Fredriksson representerar VGR och VGK i utvecklingsarbetet. VGR har en regional support för Pascal dit även regionens privata utförare kan vända sig. Den är uppbyggd av två stycken heltider plus extra resurs för hantering av Pascalsupport. Kommunerna skall ha utarbetat egna supportrutiner och dessa behöver göras mer kända inom kommunerna då frågor som skall lösas lokalt ställs till nationell support och till projektledare. Viktigt är att alla fel som uppmärksammas i Pascal anmäls. Det har utarbetats en supportkedja för SVPL som kommunerna skall använda och den bör ses över om den är lämplig att kommunicera till kommunerna även för Pascal. Frågor som kvarstår är utvärdering av projektet hur den skall genomföras och förvaltningsfrågan eftersom nu införandet går mot sitt slut och Pascal är på väg över i förvaltning. Carolina och Anne-Berit återkommer med rapport om utvärdering och förvaltning. ITsamordnarna på kommunsidan ser över SVPLs supportkedja och om den är lämplig skall den anpassas till Pascal och kommuniceras ut till kommunerna. I övrigt förtydligas supportrutinsinformation till kommunerna. 4. Rapporter Summering interrimslösning SITHS Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal, redogjorde för den gemensamma rapport som skrivits av Karl Andersson, Fredrik Rasmusson, RA, Lena S Hedborg, tjänsteansvarig Regionservice, gällande utvärdering av projekt SITHS/HSA. I dagsläget har ca 5000 kort delats ut på kommunsidan. Rapporten presenterar ett antal områden till förbättring gällande samverkan generellt men även specifikt vidare i SITHS-samverkan. Framför allt rör det förbättringar gällande information, kommunikation och dialog. Inera AB har informerat om att de avser höja pris för beställning av nya PUK-koder till befintligt SITHS-kort till 210 kr, vilket innebär en höjning på 510% jämfört med nuvarande kostnad. Tillsammans stödjer VGK och VGR oförändrad kostnad för PUK-kodsbeställning. 2

3 Carl-Erik Johnsson påpekar vikten av att utgivning av SITHS-kort sker inom samverkan mellan VGR och VGK, bl.a. av kostnadsskäl. Göran Ejbyfeldt vidhöll att det är viktigt att regionens kortutgivningsrutiner och kostnader kontinuerligt ses över och om någon annan leverantör presenterar lägre kortpriser skall regionen se över sina utgivningsrutiner och priser för att vara konkurrensmässiga. Göteborgs stad genomför en utredning gällande kortutgivning och i vilken regi det skall hanteras. Det är önskvärt att det sker en regional samordning gällande kortutgivning. Det finns önskan att Göteborgs stad presenterar sin utredning i SITIV för att se hur regional kortutgivning kan ses över ur administrations och kostnadsperspektiv i förhållande till deras behov. Prisavtalet skall ses över under hösten i SITIV. De förslag till förbättring som presenterats i rapporten, ges i uppdrag till Karl, Lena och Fredrik att arbeta vidare med samt genomföra föreslagna förbättringar. Arbetet följs upp genom rapportering på kommande SITIV-möte. Göteborgs stad bjuds in till kommande SITIV-möte för att presentera sin utredning gällande utgivning av SITHS-kort och sin syn på kortutgivning i Göteborgs stad och deras ca vård och omsorgspersonal. Förvaltning av Kommunikationstorget Michael Lekselius och Johannes Adolfsson redogjorde för arbetet gällande övertagande av avtalet för Kommunikationstorget. Övertagandet beräknas vara klart efter semestrarna. VGRs upphandlingsenhet ger Telia i uppdrag att ta fram ett överlåtelseavtal som undertecknas av de tre parterna VGR, Telia och VästKom. Gällande förvaltningsorganisation kommer VästKom att köpa 30% av en heltidstjänst från Sjuhärads Kommunalförbund för förvaltning av Kommunikationstorget. Dessutom tillsätts en arbetsgrupp bestående av kommunrepresentanter, en per delregion som stöttar upp i arbetet. Förvaltningsorganisationen bekostas av VGK via VästKom. Västfolket nästa steg Göran Ejbyfeldt meddelar att det är klart att gå ut med erbjudande till VGK. Det utgår inte någon kostnad för Västfolket för En eventuell kostnad kommer att ses över under 2013 och det är möjligt att en eventuellt kommande kostnad kan kvittas mot att VGK tar andra kostnader i det gemensamma arbetet. Michael Lekselius skickar ut erbjudande till VGK efter semestrarna. Projekt- Åtkomst av resurser genom varandras IT-nät Mats Gustavsson, har meddelat att tandvårdsbussarna (åtkomst till varandras nät) skall vara lösta i slutet av augusti. Dessutom krävs ett arbete för att inte bara lösa denna akuta fråga utan finna en lösning mellan VGK och VGR för helheten. Viktigt är att nyttja gemensamma resurser för att komma åt sina system när personal besöker annan organisation. Det rör inte bara tandvårdsbussarna utan även annan verksamhet. Projektet har prioriterats upp hos VGR och skall genomföras. 3

4 Mats Gustavsson, Benny Johansson, Leif Ytterström har varit representanter från VGR, Michael Lekselius, Johannes Adolfsson, Ove Frid och Joakim Svärdström har varit representanter från kommunsidan. På uppdrag från SITIV bokar Michael Lekselius möte med representanter från VGR och VGK för att skyndsamt komma vidare i projektet. VGR-IT ny organisation Göran Ejbyfeldt informerade om den genomgång av förvaltningar inom VGR som görs och att allt som rör IT kommer att samlas i VGR-IT. Verksamheten beställer och VGR-IT är leverantör. Det inrättas ett projektkontor som skall ansvara för att driva projekt. Projektstyrning och projektuppföljning är mycket viktig. Personer som arbetar med kommunsamverkan skall samlas på ett ställe. Operativa mål för VGR-IT har satts upp och planen är att de skall vara i hamn vid årsskiftet. Målet är att det som VGR-IT tar på sig att leverera skall man leverera inom utlovad tid och med utlovad kvalitet. Framtida ledamöter i SITIV Göran Ejbyfeldt, Carl-Erik Johnsson och Bengt Säterskog deltar för VGR. Övriga två platser kommer att utses under hösten. Joakim Svärdström har ersatt Lena Brännmar representerandes Sjuhärad. Göteborg har haft en plats och representation ses över, Nilsgunnar tar med frågan till Gbg. 5. Samverkan VGK-VGR Uppdrag till arkitekturledningsgrupper för VGK och VGR? (önskemål om samverkan) Informella möten har hållits mellan VGRs arkitekturledningsgrupp och VGKs arkitekturledningsgrupp. En mer formaliserad form av möten behövs. VGR ser över lämpliga representanter i en sådan gruppering och utser en ansvarig kontaktperson. Länssamordnare är ansvarig på kommunsidan. Johannes Adolfsson är kontaktperson tills länssamordnare är på plats. Göran Ejbyfeldt meddelar kontaktperson för VGR till Johannes Adolfsson. Sammankallandeansvar speglar ansvaret för ordförande i SITIV, d.v.s. kommunsidan har det under Presentation 2012 års budgetar för SVPL-KLARA och WebSESAM Bengt Säterskog fastslog att budget har presenterat vid tidigare möte i SITIV. Budgetuppföljning som genomförts visar att systemen följer budget. Det är viktigt att se över hanteringen av dessa system och hur framtida lösningar kan se ut. 7. Gemensamma IT-samordningsfunktionen Kommunerna har finansiering och mandat klar för rekrytering av funktionsledare och förvaltare av de gemensamma systemen (GITS). Rekrytering har dragit ut på tiden. Frågan som uppkommit är en gemensam syn vid rekrytering av personer. Parterna skall tillsätta en gemensam rekryteringskommitté. Föreslaget är att funktionsledare annonseras ut inom de 50 parterna. Kommunrepresentanterna anser att även tjänster i GITS för SVPL och WEBSesam skall utannonseras och att tjänsterna skall kunna sökas på lika villkor av de 50 parterna. Hänsyn kan tas till resurs för WEBSesam som varit anställd i den rollen i många år. 4

5 Gällande resurser föreslås från VGR att nuvarande resurser för SVPL/Klara och WEBSesam fortsätter tills vidare och att funktionsledare sedan får ansvara för att se över organisation över tid. Kommunrepresentanterna tar med sig frågan kring att enbart annonsera ut funktionsledarrollen för GITS. Detta görs innan nästa SITIV-möte, återkoppling till VGR så fort som möjligt. Dimensioneringen gällande personalresurser för SVPL ses över av Göran Ejbyfeldt Carl-Erik Johnsson och Dan Gustafsson är kommitté som hanterar rekrytering av funktionsledare. 8. NPÖ i kommunerna, SKL-projekt, information om projektet. Dan Gustafsson informerade om det nationella projektet vilket skall utvärderas av kommunsidan inom fyra landsting/regioner på uppdrag av SKL. Denna utvärdering skall utvärdera nytta för kommunerna av NPÖ samt svara på frågan om NPÖ skall implementeras inom kommunsidan. Projektet är i nuläget under uppstart och mer information om det kommer efter semestrarna. 9. Funktionella krav på nationell infrastruktur (förberedelser för ny upphandling) Carl-Erik Johnsson, informerar om att ett arbete initierats från SKL gällande utveckling av SITHS, HSA och Sjunet inför kommande upphandling. Det är viktigt att Västra Götaland har representation i detta arbete. Kontaktperson avseende denna fråga är Mikael Johansson, VGR Mikael Johansson meddelar SKL att samverkan i VG önskar ha två representanter i styrgruppen. Förslag till representant/-er presenteras på SITIV-möte i september. 10. Övriga frågor Bengt Säterskog tog upp frågan om esamhälle och behov att se över samverkansformer inom ramen för arbetet. Frågan är om en regional agenda skall tas fram gemensamt inom ramen för samverkan. Det behövs en samordning med frågan för digital agenda (signatärsskapet) där näringsdepartementet är drivande. Bengt Säterskog stämmer av med Bertil Törsäter kring status för regional digital agenda. Tillsammans med SKLs strategi för esamhället tas frågan upp på SITIVs möte i september. Vid anteckningarna Michael Lekselius 5

Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde

Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde Närvarande: Thomas Jungbeck Dan Gustafsson Joakim Svärdström

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 FEBRUARI 2011 SIDAN 1 AV 5 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 JANUARI 2011 SIDAN 1 AV 6 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

Anteckningar för SITIV 121101 kl 13.15-16.15

Anteckningar för SITIV 121101 kl 13.15-16.15 Anteckningar för SITIV 121101 kl 13.15-16.15 Plats: Sjuhärads kommunalförbund, Olovsholmsgatan 32, Borås 1. Presentation av representanter i SITIV Mötesdeltagarna presenterar sig Närvarande: Thomas Jungbeck

Läs mer

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 kl. 09.30-12.30 Göteborgsregionens kommunalförbund, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande Thomas Jungbeck (Ordförande) Kjell Karlsson Joakim Svärdström Johan

Läs mer

Ärende 1 Uppstart: genomgång av senaste anteckningar, sammanfattning av vårens arbete och en blick in i höstens arbete

Ärende 1 Uppstart: genomgång av senaste anteckningar, sammanfattning av vårens arbete och en blick in i höstens arbete ARIKTEKTLEDNINGS GRUPPEN 24 AUGUSTI 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Ärende 1 Allmän information

Ärende 1 Allmän information ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 15 JUNI 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom Roy

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 14JUNI 2011 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Stf. 0rdf. Fredrik Edholm, IT-chef Skövde Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare GR

Läs mer

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda.

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda. ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 12 OKTOBER 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 6 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens möte 2010-08-26

Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens möte 2010-08-26 Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens möte 2010-08-26 Tid: 9.00-12.00 Plats: Sjuhärads kommunalförbund, Olovsholmsgatan 32, Borås Närvarande: Nils-Gunnar Ernstson (ordf) Dan Gustafsson Leif

Läs mer

Minnesanteckningar ALVG-möte, tisdag 121117 kl 09.30-15.30 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal Nordkoster

Minnesanteckningar ALVG-möte, tisdag 121117 kl 09.30-15.30 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal Nordkoster Minnesanteckningar ALVG-möte, tisdag 121117 kl 09.30-15.30 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal Nordkoster Närvarande: Karl Fors, Länssamordnare VästKom (Ordf) Johannes Adolfsson, IT-strateg Borås Fredrik

Läs mer

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda.

Mötets öppnande. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda. ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 19 JANUARI 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Regional samverkan för de 49 kommunerna i Västra Götaland - Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Regional samverkan för de 49 kommunerna i Västra Götaland - Verksamhetsutveckling med stöd av IT Regional samverkan för de 49 kommunerna i Västra Götaland - Verksamhetsutveckling med stöd av IT Agenda SKL-initiativ esamhället Samverkan med andra parter Resultat av regional IT-samverkan 2011 Handlingsplan

Läs mer

Minnesanteckningar ALVG-möte, , kl till 15.30

Minnesanteckningar ALVG-möte, , kl till 15.30 Minnesanteckningar ALVG-möte, 20110920, kl 09.30 till 15.30 Gårdavägen 2 Lokal 476 Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Michael Lekselius, IT-samordnare Sjuhärad Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 20 OKTOER GÖTEBORG. Mötets öppnande. Ordf. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda.

ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 20 OKTOER GÖTEBORG. Mötets öppnande. Ordf. Joakim hälsar alla välkomna, därefter presenteras dagens agenda. ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 20 OKTOER 0930-1200 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom Johannes

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte i arkitekturgruppen

Ärende 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte i arkitekturgruppen ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 20 NOVEMBER 0930-1500 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-04-24 25 Tid: klockan 12.00-12.00 Plats: Hjortvikens konterens, Hindås Närvarande: Joakim Svärdström (Ordförande) Lars Lindén Kjell Karlsson Johan Fritz

Läs mer

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-11-01

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-11-01 Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-11-01 kl. 09.30-12.30 Sjuhärads kommunalförbund, Olovsholmsgatan 32, Borås Närvarande Thomas Jungbeck (Ordförande) Kjell Karlsson Lennie Johansson Joakim Svärdström

Läs mer

ARKITEKTURLEDNINGSGRUPPEN

ARKITEKTURLEDNINGSGRUPPEN ARKITEKTURLEDNINGSGRUPPEN SIDAN 1 AV 6 15 MARS 2011, GÅRDAV ÄGEN 2 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt,

Läs mer

Inledning: Målet med mötet och statusen på verksamhetsprojekt

Inledning: Målet med mötet och statusen på verksamhetsprojekt SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR THORSKOGS SLOTT 091201 KL 15-19 Närvarande: Ordf. Nils-Gunnar Ernstsson Thomas Jungbeck Annika Larsson Fredrik Edholm Karl Andersson Jonas Blixt Johannes Adolfsson Ove Frid

Läs mer

Ärende 1 Reflektioner från förmiddagens möte och ev. fördelning av arbetsuppgifter av de beslut fattade av SSVIT

Ärende 1 Reflektioner från förmiddagens möte och ev. fördelning av arbetsuppgifter av de beslut fattade av SSVIT ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 13 SEPTEMBER 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom Roy

Läs mer

Minnesanteckningar ALVG-möte, tisdag kl GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal 476

Minnesanteckningar ALVG-möte, tisdag kl GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal 476 Minnesanteckningar ALVG-möte, tisdag 120522 kl 09.30-15.30 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal 476 Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Lena Brännmar Socialstrateg Sjuhärad Michael

Läs mer

Agenda ALVG-möte, tisdag 120221 kl 09.30-15.30 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal 476 (plan 4)

Agenda ALVG-möte, tisdag 120221 kl 09.30-15.30 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal 476 (plan 4) Agenda ALVG-möte, tisdag 120221 kl 09.30-15.30 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal 476 (plan 4) Närvarande: Ej närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom IT-samordnare Skaraborg, vakant

Läs mer

Anteckningar från Styrgruppsmöte för kommunal samordning i VG

Anteckningar från Styrgruppsmöte för kommunal samordning i VG Anteckningar från Styrgruppsmöte för kommunal samordning i VG 20111104 Tid: 9.30-12.30 Plats: Gullbergsvass, Göteborg Närvarande: Nils-Gunnar Ernstson GR (ordförande) Lena Brännmar Sjuhärad Thomas Jungbeck

Läs mer

Gemensam samverkansorganisation för Västra Götalands 49 kommuner.

Gemensam samverkansorganisation för Västra Götalands 49 kommuner. Gemensam samverkansorganisation för Västra Götalands 49 kommuner. Agenda Samverkansorganisation Pågående projekt och arbeten Nätverk Kommunerna samlas via kommunalförbundens nätverk Kommunchefer Socialchefer

Läs mer

ANTECKNINGAR. Styrgrupp IT i Väst - SITIV

ANTECKNINGAR. Styrgrupp IT i Väst - SITIV Styrgrupp IT i Väst - SITIV Närvarande: Helena Söderbäck Thomas Jungbeck Ante Baric, ersättare för Sven Höper Anneli Snobl, ersättare för Annika Wennerblom Karl Fors Katarina Amundsson Ragnar Lindblad

Läs mer

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2017 Utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2017 Utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2017 Utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Närvarande: Joakim Svärdström (Ordförande) Thomas Jungbeck Per-Olof Hermansson Peter Lönn Kjell Karlsson

Läs mer

Beslut Bifoga föregående anteckningar i samband med utskick av handlingar till nya möten.

Beslut Bifoga föregående anteckningar i samband med utskick av handlingar till nya möten. Anteckningar SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 2015-11-25. kl. 09.15-12.00 Lokal: Banvallen, Gullbergsvass, Göteborg Närvarande: Per-Olof Hermansson Helena Söderbäck

Läs mer

Anteckningar från SSVIT

Anteckningar från SSVIT Anteckningar från SSVIT 2014-02-04 Tid: 09:15-12.30 Plats: Lokal 476, GR, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande: Peter Lönn Johan Fritz Lars Lindén Kjell Karlsson Thomas Jungbeck Joakim Svärdström Per-Olof

Läs mer

Mötesanteckningar. Styrgrupp IT i Väst - SITIV

Mötesanteckningar. Styrgrupp IT i Väst - SITIV Styrgrupp IT i Väst - SITIV Närvarande: Per-Olof Hermansson Joakim Svärdström Helena Söderbäck Thomas Jungbeck Karl Fors Ragnar Lindblad, 7 à 10 Patrik Mattsson Thomas Wallén Katarina Amundsson Frånvarande:

Läs mer

ANTECKNINGAR SSVIT. 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagens agenda. 3. Föregående anteckningar. 4. Informationspunkt ehälsa

ANTECKNINGAR SSVIT. 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagens agenda. 3. Föregående anteckningar. 4. Informationspunkt ehälsa ANTECKNINGAR SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 2014 09 24. kl. 16.00 Scandic Crown, Göteborg Närvarande: Johan Fritz Sven Höper Lars Lindén Kjell Karlsson Lena Brännmar

Läs mer

ANTECKNINGAR SAMMANTRÄDE Tid: Onsdagen den 14 februari kl Plats: GRs konferens - Entreplan, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg

ANTECKNINGAR SAMMANTRÄDE Tid: Onsdagen den 14 februari kl Plats: GRs konferens - Entreplan, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg Styrgrupp IT i Väst - SITIV Närvaro Per-Olof Hermansson Joakim Svärdström Helena Söderbäck Thomas Jungbeck Lisbeth Nilsson Karl Fors Marie-Louise Gefvert Ragnar Lindblad Madeleine Stark Frånvarande Linn

Läs mer

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Närvarande: Per-Olof Hermansson Annika Wennerblom Joakim Svärdström och Magnus Haggren Helena Söderbäck Thomas Jungbeck Magnus Nilsson

Läs mer

Anteckningar SSVIT. Närvarande:

Anteckningar SSVIT. Närvarande: Anteckningar SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 20150224. kl. 9.0012.00 Lokal: Bommen på Gullbergsvass Konferenscentrum, Bergslagsgatan 6, Göteborg. Närvarande: Thomas

Läs mer

ALVG-möte, torsdag 150512, Gårdavägen 2, 09.30-15.30

ALVG-möte, torsdag 150512, Gårdavägen 2, 09.30-15.30 ALVG-möte, torsdag 150512, Gårdavägen 2, 09.30-15.30 Närvarande: Christian Bonfre, em Anders Siljeholm, fm, distans Ingemar Roos Lena Arnoldsson Torbjörn Svedung Eva Hansson Odette Escobar Pär Levander

Läs mer

Välkommen! IT-chefsnätverk Verksamhetsutveckling med stöd av IT. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välkommen! IT-chefsnätverk Verksamhetsutveckling med stöd av IT.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Välkommen! IT-chefsnätverk 2014-02-19 Verksamhetsutveckling med stöd av IT E-Hälsadag SKL Projekt 2013 Information från dagen! Fortsättning 2014 SKL Strukturella förutsättningar Etablera Styrelse Regionala

Läs mer

ALVG möte, tisdag 140527 klockan 09.30 15.30 PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg

ALVG möte, tisdag 140527 klockan 09.30 15.30 PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg ALVG möte, tisdag 140527 klockan 09.30 15.30 PLATS: lokal 476, Gårdavägen Göteborg Närvarande Karl Fors (VästKom) Göran Engblom (Tjörn) Torbjörn Svedung (Mellerud) Göran Persson (Mölndal stad) Lars-Gunnar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT (SSVIT) samt Arkitekturledningsgruppen i Västra Götaland (ALVG) 1 Innehållförteckning Bakgrund... 3 Ledning och

Läs mer

STYRGRUPP IT I VÄST - SITIV

STYRGRUPP IT I VÄST - SITIV STYRGRUPP IT I VÄST - SITIV Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 13.00-16.00 Plats: GR konferens - Entréplan, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg Närvarande Annika Wennerblom Joakim Svärdström Helena Söderbäck

Läs mer

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Närvarande Annika Wennerblom Joakim Svärdström Helena Söderbäck Thomas Jungbeck Magnus Nilsson Sven Höper Johan Fritz Karl Fors

Läs mer

M ÖTESANTECKNINGAR SOCITÉ

M ÖTESANTECKNINGAR SOCITÉ M ÖTESANTECKNINGAR SOCITÉ 141126 Närvarande: Karl Fors, Pär Levander, Malin Camper, Elisabeth Jonsson, Gunilla Bothén, Richard Lindström, Charlotta Wilhelmsson, Staffan Almhede, Shujaat Noormuhamed (del

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ONSDAG ,

ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ONSDAG , ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ONSDAG 160127, Lokal: Konferenslokal 4, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg, Mötet startar 9.30. Fika från 09.00 Närvarande: Christian Bonfré Anders Siljeholm Ingemar Ros Maricel

Läs mer

Rapport GITS enkäten. Allmänt om enkäten

Rapport GITS enkäten. Allmänt om enkäten Rapport GITS enkäten Detta dokument redogör för resultatet av enkäten i form av svarsfördelning på frågorna och även ALVGs svar på de kommentarer som lämnades i GITS enkäten Allmänt om enkäten Enkäten

Läs mer

Projektplan. Ersätta fax av epikriser med NPÖ. Projektplanen godkänns: Namnförtydligande Koncernkontoret. Namnförtydligande Fyrbodals Kommunalförbund

Projektplan. Ersätta fax av epikriser med NPÖ. Projektplanen godkänns: Namnförtydligande Koncernkontoret. Namnförtydligande Fyrbodals Kommunalförbund Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 0.4 Utkast 1 (11) Projektplan Utfärdat av: Utf. datum: Godkänt av: Godk. datum: S Torstensson/G Augustsson 2016-12-16

Läs mer

Mötesanteckningar SITIV

Mötesanteckningar SITIV 1 (7) Plats: Gullbergsvass konferenscenter, Bergslagsgatan 2, Göteborg Representanter från Västra Götalandsregionen Patrik Mattsson, chef ehälsa, VGR, Ordförande Marie-Louise Gefvert, Primärvårdsdirektör,

Läs mer

Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv.

Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv. Socialhandläggare VGK Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv. Elisabeth Beijer Idalena Svensson Ellinor Seth/Shujaat Noormohamed Frånv. Pär Levander MÖTESANTECKNINGAR

Läs mer

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2019

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2019 HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2019 Utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning Internets utveckling är en av de starkaste krafter som förändrat världen de senaste två decennierna. I dag är internet

Läs mer

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)5 Godkänt av : Godk datum: Styrgrupp SVPL 2014-04-02 Upphandling av It stöd för samordnad vård-

Läs mer

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT. IT chefs-möte Linn Wallér Christina Wisser

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT. IT chefs-möte Linn Wallér Christina Wisser Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT IT chefs-möte 2013 12-10 Linn Wallér Christina Wisser VästKoms samverkan med Västra Götalandsregionen inom verksamhetsutvecklingsområdet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2011 Innehållsförteckning Inledning... 1 Redovisning av projekt och uppdrag... 2 Kartläggning av kommunernas

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Minnesanteckning Styrgrupp SVPL

Minnesanteckning Styrgrupp SVPL Minnesanteckning Styrgrupp SVPL Tid: 13:00-15:00 Plats: Gullbergsvass, Lokal Banvallen 1. Genomgång av föregående minnesanteckningar Inga synpunkter på minnesanteckningarna från mötet 30/5 och Skype mötet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 för VästKom Beslutad i styrelsen den 28 november 2014 1 1. Inledning VästKoms verksamhetsplan beskriver huvuddragen i de verksamheter och aktiviteter som vi ser framför oss för 2015.

Läs mer

Projekt ehälsa för Västra Götalands kommuner (VGK) inom arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Projekt ehälsa för Västra Götalands kommuner (VGK) inom arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT Projekt ehälsa för Västra Götalands kommuner (VGK) inom arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT 20130822 Agenda Gemensam förmiddag med socialdepartemenetet, SKL Information om nuläget i Västra

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN SOCIALHANDLÄGGARMÖTE

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN SOCIALHANDLÄGGARMÖTE 2016-08- 31 Deltagare: Lis Palm Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Elisabeth Beijer Linda Macke Ida- lena Svensson Anneli Assmundson Bjerde, Fyrbodals Kommunalförbund, sekreterare Boråsregionen Sjuhärads

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014 för VästKom Beslutad i styrelsen den 19 december 2013 1 1. Vad är VästKom? VästKom är en ideell förening vars medlemmar är fyra kommunalförbund i Västra Götaland; Boråsregionens kommunalförbund,

Läs mer

GITS. Gemensam IT samordningsfunktion

GITS. Gemensam IT samordningsfunktion VästKom GITS Gemensam IT samordningsfunktion Arkitekturledningsgruppen VG 2010-12-06 Sammanfattning Denna rapport är resultatet av det arbete som Arkitekturledningsgruppen i Västra Götaland (ALVG) gjort

Läs mer

Minnesanteckningar Ledning i samverkan VGR/VGK - LiSA- gruppen

Minnesanteckningar Ledning i samverkan VGR/VGK - LiSA- gruppen Minnesanteckningar Ledning i samverkan VGR/VGK LiSAgruppen För VGK För VGR PO Hermansson Ann Söderström Shujaat Noormohamed RoseMarie Nyborg Sven Höper Joakim Svärdström (ersätter Lena Brännmar) Thomas

Läs mer

Mötesanteckningar ALVG

Mötesanteckningar ALVG Mötesanteckningar ALVG 2017-02-21. kl. 09.30-15.30 Lokal: Konferenslokal tvåan, GR, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg. Närvarande: Karl Fors, VästKom, Göran Persson, Mölndal, Christian Bonfré, Svenljunga,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen Kansliet, Göteborgsregionens kommunalförbund. Gårdavägen 2, Göteborg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen Kansliet, Göteborgsregionens kommunalförbund. Gårdavägen 2, Göteborg Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Kansliet, Göteborgsregionens kommunalförbund. Gårdavägen 2, Göteborg Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson Stefan Svensson Thomas Mellqvist Christer Aronsson

Läs mer

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2018

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2018 HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2018 Utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning Internets utveckling är en av de starkaste krafter som förändrat världen de senaste två decennierna. I dag är internet

Läs mer

Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen

Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen Skriven av IT-samordnare Karl Andersson, Fyrbodals kommunalförbund 1.1 Inledning Inom IT-samverkan 1 i VG (Västra Götaland) uppdrogs från uppstarten olika

Läs mer

SKAPAD AV

SKAPAD AV 1 2014-05-05 SKAPAD AV Välkommen! Nätverk ehälsa Skaraborg 2014-02-18 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Presentationsrunda Presentation Namn Kommun Roll och kontaktvägar i min kommun Förväntningar

Läs mer

Ansvarsområden med aktiviteter, Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland

Ansvarsområden med aktiviteter, Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland Ansvarsområden med aktiviteter, Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2012-2014 Ansvarsområden med aktiviteter, Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling

Läs mer

Nätverket för e-samhälle

Nätverket för e-samhälle Nätverket för e-samhälle 2019-02-18 Agenda Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för arbetsmoment. Punkt Typ Beskrivning Ansvarig Ca tid 1 I Presentation

Läs mer

BILAGA C. Samarbetsorganisationen Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland

BILAGA C. Samarbetsorganisationen Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland BILAGA C Samarbetsorganisationen Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland Bilaga C Samarbetsorganisationen - Samarbete och styrning

Läs mer

Minnesanteckningar - Vårdsamverkan Skaraborg den 23 februari, 2010

Minnesanteckningar - Vårdsamverkan Skaraborg den 23 februari, 2010 1 Handläggare Datum Diarienummer Christina Lindström 2010-03-03 SkaS 33-2010 Minnesanteckningar - Vårdsamverkan Skaraborg den 23 februari, 2010 Närvarande Anders Hagman Stefan Håkansson Lars Gotthardsson

Läs mer

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 2014-06-12. kl. 09.00-12.00. Hotell Bohusgården, Uddevalla

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 2014-06-12. kl. 09.00-12.00. Hotell Bohusgården, Uddevalla Anteckningar från SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT. 2014-06-12. kl. 09.00-12.00. Hotell Bohusgården, Uddevalla Närvarande: Peter Lönn Kjell Karlsson Thomas Jungbeck

Läs mer

Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen.

Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen. Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen. Bakgrund I maj 2014 påbörjades en utvärdering av ledningsstrukturen för samverkan mellan

Läs mer

Pascal ordinationsverktyg ersätter e-dos

Pascal ordinationsverktyg ersätter e-dos Pascal ordinationsverktyg ersätter e-dos Pascals ordinationsverktyg Sista steget i omreglering av apoteksmarknaden Anpassning till patientdatalagen från 2009 Gäller i första hand nuvarande e-dosanvändare

Läs mer

Efos UtgivarForum

Efos UtgivarForum Efos UtgivarForum 2018-09-13 Agenda Presentation deltagare Alla Erfarenheter från kortbristen i somras - Bass Presentation av GITS samverkan, skillnad från nu och ambitioner framåt - Bass Syftet med UtgivarForum

Läs mer

Mötesanteckningar Styrgrupp SVPL

Mötesanteckningar Styrgrupp SVPL Mötesanteckningar Styrgrupp SVPL Datum: 2018-10-25 Tid: 15:00-16:30 Plats: Gullbergsvass, lokal Bläckfisken Närvarande: Erika Hägg, Noomi Holmberg, Malin Svärd, Jan Carlström, Christer Nygren, Christina

Läs mer

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets-

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- identifikation [Titel] : Tid: 13:30-16:00 Plats: Skaraborgs kommunalförbund Närvarande: Fredrik Edholm, Lena Bjurgård Bränfeldt, Maria

Läs mer

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT 2013 09 04 Agenda Nationella initiativ Reviderad handlingsplan ambitionshöjning Möjlighet till ytterligare resursförstärkning

Läs mer

Minnesanteckningar socialhandläggare VGK

Minnesanteckningar socialhandläggare VGK 1 Minnesanteckningar socialhandläggare VGK Tid: 22 juni 2016, kl. 09.30 15.00 Plats: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgsvägen 1 A, 506 30 Borås Närvarande: Lasse Lindén, Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal

Vårdsamverkan FyrBoDal Minnesanteckningar, Superanvändarträff 090505, Riverside Uddevalla Medverkande från centrala SVPL projektet, Jan Carlström, Christina Wisser Jan och Christina presenterade sig. De är ordf. i centrala styrgruppen

Läs mer

Projektbeskrivning Implementation av IT-stöd för Samordnad vårdplanering

Projektbeskrivning Implementation av IT-stöd för Samordnad vårdplanering Dokument nr: Version: Status: S i d a : 1,0 Utgåva Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument IT-stöd för samordnad vårdplanering Implementation i ReKo Sjuhärad av IT-stöd för samordnad vårdplanering

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

Utveckling SITHS-koncept

Utveckling SITHS-koncept Utveckling SITHS-koncept Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund uppdrag... 3 Utredning... 3 Definitioner... 3 Förutsättningar... 3 Krav för att ge ut SITHS-kort... 4 Nuläge... 4 Nulägesbild för VGR... 4

Läs mer

Gemensam handlingsplan för Västra Götalandsregionen och kommunerna i Styrgrupp IT I Väst - SITIV

Gemensam handlingsplan för Västra Götalandsregionen och kommunerna i Styrgrupp IT I Väst - SITIV Gemensam handlingsplan för Västra Götalandsregionen och kommunerna i Styrgrupp IT I Väst - SITIV Inledning/Bakgrund Digitalisering är ett viktigt tillväxtområde inom offentlig sektor såväl som för samhällsutvecklingen

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning... 3. Projekt och uppdrag 2012-2014... 4. Kommunspecifika uppdrag i handlingsplanen... 4. Säker identifiering...

Innehållsförteckning. Inledning... 3. Projekt och uppdrag 2012-2014... 4. Kommunspecifika uppdrag i handlingsplanen... 4. Säker identifiering... Handlingsplan för samordnad verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland 2012-2014 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projekt och uppdrag 2012-2014... 4 Kommunspecifika uppdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen VästKom Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Nääs slott, Lerum. Kl. 09.00 14.00 Beslutande Ej närvarande Göran Johansson, ordf Lena Facht Peter Hemlin Ulf Sjösten Rune Forsdahl Christer Aronsson Thomas

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR SOCIALHANDLÄGGARMÖTE

MINNESANTECKNINGAR SOCIALHANDLÄGGARMÖTE Deltagare: Jessica Ek Kerstin Söderlund Elisabeth Jonsson Idalena Svensson Kristina Nyckelgård Lis Palm Skaraborgs kommunalförbund Skaraborgs kommunalförbund Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Göteborgsregionens

Läs mer

COLLAPROJEKTET, Collegesamverkan VG

COLLAPROJEKTET, Collegesamverkan VG Det kommer under de närmaste åren att saknas arbetskraft med rätt kompetens i flera branscher. COLLAPROJEKTET, Collegesamverkan VG är en del av lösningen genom att förstärka utbildningssystemets relevans

Läs mer

Utveckling av kunskapsstyrning i samverkan

Utveckling av kunskapsstyrning i samverkan Utveckling av kunskapsstyrning i samverkan Bakgrund gemensam kunskapsstyrningsmodell Nationellt och regionalt system för kunskapsstyrning Avsiktsförklaring VGR VGK långsiktig stabil struktur för kunskapsutveckling

Läs mer

Förvaltningsplan för websesam IT-stöd för hjälpmedelsförsörjning år 2018

Förvaltningsplan för websesam IT-stöd för hjälpmedelsförsörjning år 2018 Version: Status: Sida: Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 1.0 Utgåva (1)11 Dokumenttyp: Förvaltningsplan websesam Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Piotr Gabrys 2018-01-30

Läs mer

Regional information Införande av videomöte via Lync

Regional information Införande av videomöte via Lync Regional information Införande av videomöte via Lync Alternativ mötesform vid samordnad vård- och omsorgsplanering Bakgrund till uppdraget Beslutsfattare: Styrgrupp IT i Väst, (SITIV) Utdrag ur anteckningar

Läs mer

GEMENSAM FÖRVALTNING/DRIFT OCH UTFÖRARORGANISATION FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK?

GEMENSAM FÖRVALTNING/DRIFT OCH UTFÖRARORGANISATION FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK? Datum: 2016-09-07 Beslutad av Strategisk styrgrupp verksamhetsutveckling med stöd av IT (SSVIT) Ärendetyp: Beställning av förstudie/förstudiedirektiv GEMENSAM FÖRVALTNING/DRIFT OCH UTFÖRARORGANISATION

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen

Överenskommelse mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen Överenskommelse mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Datum: 2018-10-26 Jeanette Andersson, processledare Västkom Lena Arvidsson,

Läs mer

Regional information Införande av videomöte via Lync

Regional information Införande av videomöte via Lync Regional information Införande av videomöte via Lync Alternativ mötesform vid samordnad vård- och omsorgsplanering Uppdraget Beslutsfattare: Styrgrupp IT i Väst, (SITIV) Utdrag ur anteckningar SITIV möte

Läs mer

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra Kommunikationstorget Västra Götalands kommuners samverkansnät Kommunikationstorget är upphandlat för att Västra Götalands kommuner (VGK) skall kunna kommunicera via ett från Internet avgränsat och kvalitetssäkrat

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik

Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik Namn: Ann-Charlotte Klarén Datum: 2015-06-12 Agenda Bakgrund Uppdrag och plan för genomförande 2015-06-18 2 Uppdrag till kommunerna ett beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Liseberg, Göteborg. Kl. 14.00 18.00 Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson Gert-Inge Andersson Björn Bergquist Lennart Björk Inga-Lill Andersson Stefan

Läs mer

Styrgruppens möte den 8 februari 2017

Styrgruppens möte den 8 februari 2017 Protokoll Styrgruppens möte den 8 februari 2017 Möte via Skype den 8 februari, kl. 10.00-11.30 Syftet med mötet är i huvudsak att fastställa styrdokumentet 2017-2020, kommunikationsplanen samt verksamhetsberättelsen

Läs mer

Innehåll och sammanfattning

Innehåll och sammanfattning Innehåll och sammanfattning Mål: VG skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter Struktur och organisation för arbetet i Västra Götaland Fokus på nyttan för medborgare och näringsliv.

Läs mer