Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN"

Transkript

1 UTBILDNINGSNÄMNDEN KUNGSHOLMENS VÄSTRA GYMNASIUM HÄLSA SAMHÄLLE HÅLLBAR UT VE CKLI NG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (12) Handläggare: Britta Wikman Telefon: Arbetsplan Inledning Den 25 oktober 2012 tog utbildningsnämnden i Stockholms stad beslut om att skolenheten Kungsholmens Västra Gymnasium särskiljs från Kungsholmens gymnasium och blir en egen skola med ett eget skol-id. Skolverksamheten ska fortsätta att växa i O-huset på Campus Konradsberg och vara kvar inom gymnasieområde 8 tillsammans med Kungsholmens gymnasium och Globala gymnasiet. På Kungsholmens Västra Gymnasium erbjuds utbildningar som sätter kunskaper inom hälsa, global hälsa, mänskliga rättigheter, medicin, omvårdnad, friskvård, miljö, hållbar utveckling, entreprenörskap och kulturmöten i fokus. Med ingång av läsåret 2012/13 har skolenheten vuxit med fler studieprogram. Vid sidan om ett högskoleförberedande Vård- och omsorgsprogram/vård- och omsorgscollege finns Samhällsvetenskapliga programmet inriktning Beteendevetenskap och Hantverksprogrammet inriktning Hudvård. Hälsa, samhälle och hållbar utveckling utgör den röda tråden för profil och inriktningar. Det utvecklingsarbete som Stockholms stad och Stockholms läns landsting driver tillsammans inom Vård- och omsorgscollege i region Stockholm fortsätter på skolan kring nytänkande och innovation från forskning och arbetsliv. Vi har också ett samverkansavtal med Röda Korsets Högskola och ges genom dem möjlighet att samverka med forskare i undervisningen, anordnande av temadagar och internationella kontakter runtom i världen. Omvärldskontakter och ett internationellt utbyte färgar undervisningen på vår skolenhet och vi vill möjliggöra för våra ungdomar att göra fältstudier och delar av arbetsplatsförlagt lärande utomlands. Via Internationella programkontoret har vi ett elevutbytesprogram med en skola i Frankrike. I samverkan med Volontärresor har elever genomfört delar av sitt projektarbete i Ghana. Kommande läsår är Peru och Indien aktuellt för genomförande av projektarbete och elevutbyte. Vision "Kunskap om människan i en globaliserad värld ger dig möjligheter för framtiden" Omvärldsbevakning internationalisering På Kungsholmens Västra Gymnasium är det frågor om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som vägleder kunskapssökandet. Att välja en utbildning hos oss betyder att växa med kunskaper för ett livslångt lärande med

2 SID 2 (12) en ökad medvetenhet om hur våra handlingar ger återverkningar både nära och långväga. Studierna öppnar för erfarenhetsutbyten med skolor, forskning och arbetsliv både inom Sverige och i andra länder. Lärandet i skolan sträcker sig långt utanför klassrummen. Människan i ett helhetsperspektiv På vår skola breddas perspektivet på framtidens arbetsmarknad med nya kunskaper inom samhällsorienterande och människovårdande yrken. Kunskaper inom hälsa, global hälsa, mänskliga rättigheter, politik, medicin, omvårdnad, friskvård, miljö, hållbar utveckling, entreprenörskap och kulturmöten är i fokus. Samverkan med Röda Korsets Högskola och universitet öppnar för spännande möten kring vetenskap, människan och helheten. Ett tvärvetenskapligt perspektiv genomsyrar studierna där ämnesintegration skapar förståelse för hur alla delar hänger samman i en kontext. Elevinflytande Det är elevernas frågor och tankar som utgör ledstjärnan för undervisningens utformning. Våra elever ställer krav på delaktighet och vill vara med och påverka undervisningens innehåll och skolverksamhet. Det flödar av lust och glädje att lära mer i skolan. Demokrati och utbildning har flätats samman i skolhuset där alla känner sig viktiga. Känslan av ett vi stärker gemenskapen i skolan och respekten för människors lika värde är ständigt närvarande. Lärande organisation Kungsholmens Västra Gymnasium är en skola i fronten där nytänkande kring pedagogik och didaktik engagerar eleverna lika mycket som lärarna. En skola där vi ger varandra positiv återkoppling, lyfter fram styrkor och det goda vi ser och möter hos varandra. Kungsholmens Västra Gymnasium är en lärande organisation med högt i tak där allas kompetenser behövs och synliggörs. Vi är en skola i världsklass som hela tiden vill framåt. Åtgärder för utveckling Fokusområden för Kungsholmens Västra Gymnasium 2012/13 Uppbyggnad av en ny organisation med Kungsholmens Västra Gymnasium i O-Huset på Campus Konradsberg Med flytt till nya lokaler och uppbyggnad av en ny organisation behöver vi ge tid till teambuilding för alla som arbetar på enheten och tid till att installera oss; komma i ordning i arbetsrum, klassrum och metodrum, samt samverka med andra organisationer i O-Huset på Campus Konradsberg och med Kungsholmens Gymnasium på Hantverkargatan. Ett aktivt arbete med värdegrunden - elevinflytande I resultatbilden från förra året framträder behovet av insatser och strategiskt arbete med att skapa mer studie- och arbetsro på lektioner, arbeta med teambuilding

3 SID 3 (12) bland eleverna, lyfta in Likabehandlingsplanen som ett levande dokument i klassrummen; det ska kännas tryggt att vara elev hos oss och hos oss ska det vara möjligt att fokusera på sina studier. Ett forskningsprojekt, FOU-projekt, startar med ingången av läsåret 2012/13 kring förstärkta didaktiska utvecklingssamtal. Ett aktivt värdegrundsarbete inbegriper också implementering av en Inflytandestruktur med ansvars- och delegationsordning. Vi ska stärka elevinflytandet över både lärande och skolverksamhet i stort. Pedagogisk plattform - tvärvetenskapliga studier I och med att vi bygger upp en ny organisation med nyrekryterade lärare är det viktigt att ge tid till hela lärarlaget att prata sig samman kring pedagogiskt utvecklingsarbete. Plattformen för vårt pedagogiska arbete måste formuleras med koppling till förebilder och förankring i erfarenhetsbeprövad forskning. I detta processarbete ska tid schemaläggas till pedagogisk planering. Ämnesövergripande teman blir ett viktigt redskap för att få lärare med olika undervisning inom olika ämnesdiscipliner att lära känna varandra. Omvärldskontakter internationalisering Vår skola öppnar dörrarna till samverkan med arbetsliv och forskning. Med entreprenörskap på schemat är omvärldskontakter viktiga. Lärandet på vår skola inbegriper många möten med verksamheter utanför skolhuset. Studiebesök och gästföreläsare utifrån förekommer frekvent. I samverkan med Röda Korsets Högskola pågår utveckling kring uppföljning av elevernas lärande i arbetslivet (APL). Närmare samverkan till arbetslivskontakter ska utvecklas vilket också inkluderar handledarutbildning. Under kommande läsår fortsätter utveckling av skolans internationalisering med sjösättning av Leonardoprojektet och elevutbytesprogram med en skola i Frankrike. Tillsammans med Global Citizen och Röda Korsets Högskola fortsatt utforskande av samverkan med skolor och arbetsliv inom vård och omsorg i New Delhi Indien. Utvärderingar Kvalitetsarbete I utvecklingsarbete av en ny organisation ska rutiner byggas in för uppföljning av arbetssätt för att nå målen. Ett årshjul för kvalitetsuppföljning ska ses över och implementeras i organisationen. Av stor vikt att öka deltagandet i utvärderingar av undervisning och skolverksamheten. Mål/Åtaganden Normer och värden NÄMNDMÅL:

4 SID 4 (12) Samtliga elever i stadens kommunala skolor möter dagligen en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö Indikator Årsmål Period Ogiltig frånvaro i gymnasieskolan 5 % 2013 Andel gymnasieelever som har arbetsro på lektionen 70 % 2013 Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen år 2 avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan 100 % 2013 Hälsoperspektiv i lärande och skolmiljö Ökad medvetenhet hos ungdomar om eget ansvarstagande för livsval som främjar hälsa. Ökad trivsel och välmående i skola och lärandemiljö. Ett salutogent perspektiv ska implementeras i skolverksamheten. 1. Kompetensutveckling till skolledare och personal om salutogent perspektiv kring frågor om hälsa, kost, motion. 2. Likabehandlingsplan med strategier för förebyggande av mobbning, möta och följa upp mobbning, samt konfliktlösning. 3. Via innehållet i kurser som ingår i utbildningen och APL samverkan mellan skola och arbetsliv omsätta teori till praktisk kunskap om hälsa och hälsorisker, vilket också inkluderar ergonomi och förflyttningsteknik. 4. Genom lärformer och arbetssätt öka medvetenheten hos ungdomar om eget ansvarstagande för livsval som främjar hälsa bl a via förstärkta didaktiska utvecklingssamtal i skola, teamwork mellan mentor, lärarlag, syv, kurator, skolsköterska och skolledare. 5. Organisations/Inflytandestruktur med ansvars- och delegationsordning som inkluderar elevers möjligheter till aktivt deltagande och inflytande. 6. Friskvårdsmöjligheter för personal uppmuntra användandet av friskvårdstim en gång per vecka. 7. Utveckla samverkan med organisationer och föreningar kring idrott, hälsa och kultur möjliggöra aktivt deltagande för elever i anslutning till skoldagens slut, samt idrottsdagar och temadagar. Kompetenser inom lärarlag och elevhälsoteam skall synliggöras och lyftas fram i detta utvecklingsarbete. Samverkan med myndigheter, organisationer - omvärldskontakter utgör också resurser för inre skolutveckling.

5 SID 5 (12) 1. Årliga utvärderingar från samverkan inom organisationen såsom elevenkäter, medarbetarenkäter, utvärdering från APL, uppföljning av elever som tagit studenten, avhopp, samt kvalitetsredovisning. 2. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på 3. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag och med elevhälsa sker uppföljning av elevernas studieresultat. 4. Lokal styrgrupp/programråd för Vård- och omsorgscollege och Hantverksprogrammet/Hudvård följer processarbete på lokal nivå genom möten minst två gånger per termin. Hela skolmiljön skall sikta på att stödja hälsofrämjande alternativ när det gäller kost och motion. Utveckla metoder som bidrar till en ökad förståelse för hur levnadssätt, föreställningar och sociala mönster påverkar hälsan. Kunskap/Bedömning och betyg NÄMNDMÅL: Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplansmålen Indikator Årsmål Period Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i engelska A i slutbetyget 2013 Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i matematik A i slutbetyget 2013 Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i svenska B i slutbetyget 100 % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i svenska som andraspråk B i slutbetyget 100 % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med minst E på nationella provet i engelska % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med minst E på nationella provet i matematik 1 90 % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med minst E på nationella provet i svenska % 2013 Andel gymnasieelever med godkänt i alla kurser i slutbetyget 95 % 2013 Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 1 i PIM 100 % 2013 Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 2 i PIM 50 % 2013

6 SID 6 (12) Indikator Årsmål Period Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 3 i PIM 50 % 2013 Genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg (ej IV) 15 Poäng 2013 Aktivt värdegrundsarbete Att skapa en tolerant och respektfull miljö i skolan där allas lika värde och allas rätt till lika möjligheter är ledord. Att känna sig trygg i skolan skapar förutsättningar för ett gott lärande. 1. Likabehandlingsplan upprättas årligen, där planerade åtgärder för hur diskriminering ska motverkas redovisas. 2. På klassråd och mentorssamtal mellan pedagog och enskild elev diskuteras trygghet, tillit och social samvaro med koppling till likabehandlingsplan och Konventionen om Barnets rättigheter, artikel 2, 3 och Samverka med organisationer, företag och myndigheter i frågor kring lärande och mänskliga rättigheter. 4. Ansvars- och delegationsordning med inflytandestruktur inkluderande elevers delaktig i planering och beslutsprocess i frågor om lärandemiljö och undervisning. Kompetenser inom lärarlag och elevhälsoteam skall synliggöras och lyftas fram i detta utvecklingsarbete. Samverkan med myndigheter, organisationer - omvärldskontakter utgör också resurser för inre skolutveckling 1. Årliga utvärderingar från samverkan inom organisationen såsom elevenkäter, medarbetarenkäter, uppföljning av elever som tagit studenten, avhopp, samt kvalitetsredovisning. 2. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på 3. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag och med elevhälsa sker uppföljning av elevernas studieresultat. 4. Lokal styrgrupp/programråd för Vård- och omsorgscollege och Hantverksprogrammet/Hudvård följer processarbete på lokal nivå genom möten minst två gånger per termin.

7 SID 7 (12) Skapa förutsättningar för ett fortgående pedagogiskt utvecklingsarbete kring mänskliga rättigheter, demokrati/elevinflytande och jämställdhet i lärandemiljön. Integrera elevhälsoteam i pedagogiskt utvecklingsarbete. Implementering av formativ bedömning Under läsåret 2012/13 ha utvecklat former för formativ bedömning kopplat till lärandeprocessen i undervisningen och uppföljning av studieresultat. 1. Kompetensutveckling till lärarlaget initierat med litteratur om formativ bedömning såsom forskningsrapporter av bla John Hattie, Christian Lundahl, samt utbildningsdagar härom. 2. Lärarlag/ämneslag samverkar kring utformande av matriser, metoder för elevers självbedömning/självskattning. 3. Erfarenhetsutbyten i lärarlag kring idéer om hur ge elever återkoppling direkt i lärandet i undervisningen - den löpande återkopplingen 4. Fortsatt utveckling av didaktiska utvecklingssamtal Lärarlagets kompetenser med erfarenhetsutbyten med varandra utgör kärnan i utvecklingsarbetet. Även tips- och metodbank på utbildningsförvaltningen/pedagog Stockholm utgör en resurs i utvecklingsarbetet. 1. Via elevutvärderingar och utvecklingssamtal fånga in elevernas upplevelser av återkoppling från lärarna om deras studieresultat. 2. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag och med elevhälsa sker uppföljning av elevernas studieresultat. 3. Via rektors lektionsbesök. 4. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på Fortsatt utveckling av metoder för formativ bedömning/återkoppling till eleverna om deras lärandet med fokus på att öka elevernas delaktighet och engagemang i frågor om pedagogik och didaktik. Tvärvetenskapliga metoder i undervisningen - ämnesintegration

8 SID 8 (12) Karaktärs- och kärnämneslärare samverkar kring teman och casestudies där frågeställningar belyses utifrån flera vetenskapliga ämnesdiscipliner. Lärarlag samverkar med forskare på högskola och universitet kring inslag av föreläsningar och temadagar i olika moment i studierna, vilket främjar kritiskt tänkande, nyfikenhet, förmåga att formulera frågor, kreativitet, självständighet, omvärldsorientering mm. 1. Samverkan mellan kärn- och karaktärsämneslärare: gemensam tid till kompetensutveckling och pedagogiska konferenser: Casestudies, PBL 2. Samverkan med forskare och arbetsliv inom lokala programråd och Röda Korsets Högskola kopplat till samtliga studieprogram 3. Teamwork kring elevers kunskapsutveckling; mentor, lärarlag, elevvårdspersonal och skolledare Kompetenser inom lärarlag och elevhälsoteam skall lyftas fram. Samverkan med arbetsliv och forskare kopplat till samtliga studieprogram på skolan utgör resurser. Via skolans samverkansavtal med Röda Korsets Högskolan kan forskare bidra till pedagogiskt utvecklingsarbete som främjar samtliga studieprogram på skolan. 1. Årliga utvärderingar från samverkan inom organisationen såsom elevenkäter, medarbetarenkäter och kvalitetsredovisning. 2. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på 3. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag. 4. Via rektors lektionsbesök. 5. Lokal styrgrupp/programråd för Vård- och omsorgscollege och Hantverksprogrammet/Hudvård följer processarbete på lokal nivå genom möten minst två gånger per termin. Integration mellan karaktärs- och kärnämnen utgör verktyg för tvärvetenskaplig undervisning - vilket vi vill bredda och fördjupa i samverkan med omvärldskontakter, arbetsliv och forskning. Elevens ansvar och inflytande NÄMNDMÅL:

9 SID 9 (12) Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ha ett reellt inflytande över, ansvar för och förståelse för sitt eget lärande Indikator Andel elever som är nöjda med hur deras lärare informerar om vad som krävs för att uppnå de olika betygen, enligt gymnasieundersökningen Andel elever som är nöjda med hur deras lärare under kursens gång informerar om hur man ligger till, enligt gymnasieundersökningen Årsmål Period 90 % % 2013 Stärkt elevinflytande över lärandet Formativ bedömning praktiseras och förstärkta utvecklingssamtal används i skolan med fokus på didaktikens huvudfrågor: Vad ska vi lära oss? När? Var? Hur? Varför? För vad? Inflytandestrukturen är implementerad i organisationen med fungerande klassråd och uppföljning av deras protokoll på pedagogisk konferens i lärarlag och lokal styrgrupp/programråd. 1. Förstärkta didaktiska utvecklingssamtal med fokus på elevens lärande ska implementeras. 2. Mentor, lärarlag, skolledare, syv, skolsköterska och kurator arbetar som ett team runtom eleverna och följer de enskilda elevernas kunskapsutveckling i relation till målen i den individuella studieplanen. 3. Formativ bedömning används i undervisningen med metoder som inbjuder elever till delaktighet kring deras eget lärande. 4. Struktur för elevinflytande med ansvars- och delegationsordning implementeras i organisationen. Kompetenser inom lärarlag, elever och elevhälsoteam skall synliggöras och lyftas fram i detta utvecklingsarbete. samverkan med myndigheter, organisationer - omvärldskontakter utgör också resurser för inre skolutveckling 1. Årliga utvärderingar från samverkan inom organisationen såsom elevenkäter, medarbetarenkäter, utvärdering från APL, betygsresultat, uppföljning av elever som tagit studenten, avhopp, samt kvalitetsredovisning. 2. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på 3. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag och med elevhälsa sker

10 SID 10 (12) uppföljning av elevernas studieresultat. 4. Lokal styrgrupp/programråd för Vård- och omsorgscollege och Hantverksprogrammet/Hudvård följer processarbete på lokal nivå genom möten minst två gånger per termin. Främja utvecklingen av skolan till att bli en lärande organisation där frågor inom pedagogik och didaktik engagerar eleverna lika mycket som lärarna. Samverkan NÄMNDMÅL: a Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom närområdet som internationellt NÄMNDMÅL: b Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom närområdet som internationellt Entreprenöriellt lärande - arbetslivskontakter Elever har fått erfarenhet i skolan av hur egna idéer kan förverkligas i samspel med omvärlden. Det som lärs i skolan, i teori, länkas till förståelse i praktiken ute i arbetslivet. 1. Genom samverkan med arbetsliv, universitet, högskola och kultur sker ett nätverksbyggande inför framtiden som kan öppna för en dialog om anställning eller fortsatta studier efter examen. 2. Kvalitativt utvecklingsarbete kring APL. 3. Deltagande i Yrkes-tävlingar 2.Via interaktiva arbetssätt och metoder ska elevers kreativitet, lust och vilja att pröva hur egna idéer kan förverkligas i samspel med omvärlden stärkas. 3.Samverkan med Ung Företagsamhet. 4. Med hög datatäthet skapas möjligheter till flexibla arbetssätt mellan elever, lärare och handledare ute i arbetslivet. Kompetenser inom lärarlag och elevhälsoteam skall synliggöras och lyftas fram i detta utvecklingsarbete. samverkan med myndigheter, organisationer - omvärldskontakter utgör också resurser för inre skolutveckling

11 SID 11 (12) 1. Årliga utvärderingar från samverkan inom organisationen såsom elevenkäter, medarbetarenkäter, utvärdering från APL, betygsresultat, uppföljning av elever som tagit studenten, avhopp, samt kvalitetsredovisning. 2. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på 3. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag och med elevhälsa sker uppföljning av elevernas studieresultat. 4. Lokal styrgrupp/programråd för Vård- och omsorgscollege och Hantverksprogrammet/Hudvård följer processarbete på lokal nivå genom möten minst två gånger per termin. Fortsatt utveckling av nätverkskontakter, stärka samverkan mellan lärande i arbetsliv (APL) och skolan, ge breddad vägledning inför val av studier och yrke i framtiden. Internationellt erfarenhetsutbyte Öka kunskapen och förståelsen för olika kulturers syn på hälsa och ohälsa, om globala hälsoproblem, samt om hälsoarbete i ett internationellt perspektiv. 1. Fortsätta att utveckla samarbetskontakter med andra skolor och arbetsliv utomlands för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i utbildningsfrågor inom hälsa, sjukvård och omsorg vilket bland annat innebär att sjösätta Leonardoprojektet med samverkan med en skola i Frankrike med elevutbyten under läsåret 2012/ Med hög datatäthet möjliggöra kommunikation med kontaktskolor och arbetsliv utomlands. 3. Via internationella programkontoret få råd och stöd i arbete med att utveckla och utöka internationella samarbetskontakter. 4. Genom tvärvetenskapliga temaarbeten samverkan mellan karaktärs- och kärnämneslärare integrera internationellt perspektiv på olika frågeställningar i undervisningen. Kompetenser inom lärarlag och elevhälsoteam skall synliggöras och lyftas fram i detta utvecklingsarbete. Skolans samverkan med Röda Korsets Högskola ger också möjlighet till erfarenhetsutbyten. Samverkan med myndigheter, organisationer omvärldskontakter utgör också resurser för inre skolutveckling såsom internationella programkontoret, organisationer inom EU.

12 SID 12 (12) 1. Årliga utvärderingar från samverkan inom organisationen såsom elevenkäter, medarbetarenkäter, utvärdering från APL, uppföljning av elever som tagit studenten, samt kvalitetsredovisning. 2. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på 3. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag och med elevhälsa. 4. Lokal styrgrupp/programråd för Vård- och omsorgscollege och Hantverksprogrammet/Hudvård följer processarbete på lokal nivå genom möten minst två gånger per termin. Utforska fler kontakter inom Europa med målsättning att möjliggöra för fler elever att ta del av studieresor till andra länder. Tillsammans med Global Citizen och Röda Korsets Högskola fortsätta utforskandet av samverkan med skolor och arbetsliv i Indien, New Dehli. Fördjupa samverkan inom Leonardoprojektet där vi från och med läsåret 2012/13 har elevutbytesprogram med en skola i Frankrike. Övrigt Bilagor ( ) Årshjul KMGYVÄSTRA Kvalitet Styrning Samverkan

Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN ÖSTRA REALS G YMNASIU M 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 201201/5 SID 1 (11) 2012-10-28 Handläggare: Rolf Ödén Telefon: 076 1293501 Arbetsplan Inledning Inledning Östra Reals och enhet 2 uppdrag

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN KUNGSHOLMENS G Y - SVENSKA SEKTIONEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13-01/6 SID 1 (15) 2013-09-13 Handläggare: Annica Tengbom Telefon: 08 508 38002 Kvalitetsredovisning Inledning Skolans vision

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Stockholms Internationella Restaurangskola

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Stockholms Internationella Restaurangskola Kvalitetsredovisning 2014-2015 Stockholms Internationella Restaurangskola Innehållsförteckning 3.1 Personal 3 5. Vårt kvalitetsarbete 8 5.1 Bakgrund 8 5.2 Vårt sätt att mäta kvalitet 8 5.3 Vårt kvalitetsarbete

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Kvalitetsredovisning 2009/2010 Teknikprogrammet Erik Dahlbergsgymnasiet 2010 Organisation och nyckeltal Antal elever per program 15/9 2009 2009/2010 2008/2009 2007/2008 15/2 2010 15/9 2008 15/2 2009 15/9

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Cultura Gymnasium Helsingborg Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet I. Redovisning för läsåret 2011/2012 Cultura Gymnasium Rektor: Åsa Johansson II. Rutiner och underlag för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Inledning Förskolan är en egen skolform som vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Till Västra Söders förskolor är även barn till vårdnadshavare som endast önskar allmän förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016

Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016 Dnr 2015/50 Id 18662 Barn- och utbildningsförvaltningen Skolområde ViGyLär 2015-02-18 Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer