Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN"

Transkript

1 UTBILDNINGSNÄMNDEN KUNGSHOLMENS VÄSTRA GYMNASIUM HÄLSA SAMHÄLLE HÅLLBAR UT VE CKLI NG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (12) Handläggare: Britta Wikman Telefon: Arbetsplan Inledning Den 25 oktober 2012 tog utbildningsnämnden i Stockholms stad beslut om att skolenheten Kungsholmens Västra Gymnasium särskiljs från Kungsholmens gymnasium och blir en egen skola med ett eget skol-id. Skolverksamheten ska fortsätta att växa i O-huset på Campus Konradsberg och vara kvar inom gymnasieområde 8 tillsammans med Kungsholmens gymnasium och Globala gymnasiet. På Kungsholmens Västra Gymnasium erbjuds utbildningar som sätter kunskaper inom hälsa, global hälsa, mänskliga rättigheter, medicin, omvårdnad, friskvård, miljö, hållbar utveckling, entreprenörskap och kulturmöten i fokus. Med ingång av läsåret 2012/13 har skolenheten vuxit med fler studieprogram. Vid sidan om ett högskoleförberedande Vård- och omsorgsprogram/vård- och omsorgscollege finns Samhällsvetenskapliga programmet inriktning Beteendevetenskap och Hantverksprogrammet inriktning Hudvård. Hälsa, samhälle och hållbar utveckling utgör den röda tråden för profil och inriktningar. Det utvecklingsarbete som Stockholms stad och Stockholms läns landsting driver tillsammans inom Vård- och omsorgscollege i region Stockholm fortsätter på skolan kring nytänkande och innovation från forskning och arbetsliv. Vi har också ett samverkansavtal med Röda Korsets Högskola och ges genom dem möjlighet att samverka med forskare i undervisningen, anordnande av temadagar och internationella kontakter runtom i världen. Omvärldskontakter och ett internationellt utbyte färgar undervisningen på vår skolenhet och vi vill möjliggöra för våra ungdomar att göra fältstudier och delar av arbetsplatsförlagt lärande utomlands. Via Internationella programkontoret har vi ett elevutbytesprogram med en skola i Frankrike. I samverkan med Volontärresor har elever genomfört delar av sitt projektarbete i Ghana. Kommande läsår är Peru och Indien aktuellt för genomförande av projektarbete och elevutbyte. Vision "Kunskap om människan i en globaliserad värld ger dig möjligheter för framtiden" Omvärldsbevakning internationalisering På Kungsholmens Västra Gymnasium är det frågor om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som vägleder kunskapssökandet. Att välja en utbildning hos oss betyder att växa med kunskaper för ett livslångt lärande med

2 SID 2 (12) en ökad medvetenhet om hur våra handlingar ger återverkningar både nära och långväga. Studierna öppnar för erfarenhetsutbyten med skolor, forskning och arbetsliv både inom Sverige och i andra länder. Lärandet i skolan sträcker sig långt utanför klassrummen. Människan i ett helhetsperspektiv På vår skola breddas perspektivet på framtidens arbetsmarknad med nya kunskaper inom samhällsorienterande och människovårdande yrken. Kunskaper inom hälsa, global hälsa, mänskliga rättigheter, politik, medicin, omvårdnad, friskvård, miljö, hållbar utveckling, entreprenörskap och kulturmöten är i fokus. Samverkan med Röda Korsets Högskola och universitet öppnar för spännande möten kring vetenskap, människan och helheten. Ett tvärvetenskapligt perspektiv genomsyrar studierna där ämnesintegration skapar förståelse för hur alla delar hänger samman i en kontext. Elevinflytande Det är elevernas frågor och tankar som utgör ledstjärnan för undervisningens utformning. Våra elever ställer krav på delaktighet och vill vara med och påverka undervisningens innehåll och skolverksamhet. Det flödar av lust och glädje att lära mer i skolan. Demokrati och utbildning har flätats samman i skolhuset där alla känner sig viktiga. Känslan av ett vi stärker gemenskapen i skolan och respekten för människors lika värde är ständigt närvarande. Lärande organisation Kungsholmens Västra Gymnasium är en skola i fronten där nytänkande kring pedagogik och didaktik engagerar eleverna lika mycket som lärarna. En skola där vi ger varandra positiv återkoppling, lyfter fram styrkor och det goda vi ser och möter hos varandra. Kungsholmens Västra Gymnasium är en lärande organisation med högt i tak där allas kompetenser behövs och synliggörs. Vi är en skola i världsklass som hela tiden vill framåt. Åtgärder för utveckling Fokusområden för Kungsholmens Västra Gymnasium 2012/13 Uppbyggnad av en ny organisation med Kungsholmens Västra Gymnasium i O-Huset på Campus Konradsberg Med flytt till nya lokaler och uppbyggnad av en ny organisation behöver vi ge tid till teambuilding för alla som arbetar på enheten och tid till att installera oss; komma i ordning i arbetsrum, klassrum och metodrum, samt samverka med andra organisationer i O-Huset på Campus Konradsberg och med Kungsholmens Gymnasium på Hantverkargatan. Ett aktivt arbete med värdegrunden - elevinflytande I resultatbilden från förra året framträder behovet av insatser och strategiskt arbete med att skapa mer studie- och arbetsro på lektioner, arbeta med teambuilding

3 SID 3 (12) bland eleverna, lyfta in Likabehandlingsplanen som ett levande dokument i klassrummen; det ska kännas tryggt att vara elev hos oss och hos oss ska det vara möjligt att fokusera på sina studier. Ett forskningsprojekt, FOU-projekt, startar med ingången av läsåret 2012/13 kring förstärkta didaktiska utvecklingssamtal. Ett aktivt värdegrundsarbete inbegriper också implementering av en Inflytandestruktur med ansvars- och delegationsordning. Vi ska stärka elevinflytandet över både lärande och skolverksamhet i stort. Pedagogisk plattform - tvärvetenskapliga studier I och med att vi bygger upp en ny organisation med nyrekryterade lärare är det viktigt att ge tid till hela lärarlaget att prata sig samman kring pedagogiskt utvecklingsarbete. Plattformen för vårt pedagogiska arbete måste formuleras med koppling till förebilder och förankring i erfarenhetsbeprövad forskning. I detta processarbete ska tid schemaläggas till pedagogisk planering. Ämnesövergripande teman blir ett viktigt redskap för att få lärare med olika undervisning inom olika ämnesdiscipliner att lära känna varandra. Omvärldskontakter internationalisering Vår skola öppnar dörrarna till samverkan med arbetsliv och forskning. Med entreprenörskap på schemat är omvärldskontakter viktiga. Lärandet på vår skola inbegriper många möten med verksamheter utanför skolhuset. Studiebesök och gästföreläsare utifrån förekommer frekvent. I samverkan med Röda Korsets Högskola pågår utveckling kring uppföljning av elevernas lärande i arbetslivet (APL). Närmare samverkan till arbetslivskontakter ska utvecklas vilket också inkluderar handledarutbildning. Under kommande läsår fortsätter utveckling av skolans internationalisering med sjösättning av Leonardoprojektet och elevutbytesprogram med en skola i Frankrike. Tillsammans med Global Citizen och Röda Korsets Högskola fortsatt utforskande av samverkan med skolor och arbetsliv inom vård och omsorg i New Delhi Indien. Utvärderingar Kvalitetsarbete I utvecklingsarbete av en ny organisation ska rutiner byggas in för uppföljning av arbetssätt för att nå målen. Ett årshjul för kvalitetsuppföljning ska ses över och implementeras i organisationen. Av stor vikt att öka deltagandet i utvärderingar av undervisning och skolverksamheten. Mål/Åtaganden Normer och värden NÄMNDMÅL:

4 SID 4 (12) Samtliga elever i stadens kommunala skolor möter dagligen en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö Indikator Årsmål Period Ogiltig frånvaro i gymnasieskolan 5 % 2013 Andel gymnasieelever som har arbetsro på lektionen 70 % 2013 Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen år 2 avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan 100 % 2013 Hälsoperspektiv i lärande och skolmiljö Ökad medvetenhet hos ungdomar om eget ansvarstagande för livsval som främjar hälsa. Ökad trivsel och välmående i skola och lärandemiljö. Ett salutogent perspektiv ska implementeras i skolverksamheten. 1. Kompetensutveckling till skolledare och personal om salutogent perspektiv kring frågor om hälsa, kost, motion. 2. Likabehandlingsplan med strategier för förebyggande av mobbning, möta och följa upp mobbning, samt konfliktlösning. 3. Via innehållet i kurser som ingår i utbildningen och APL samverkan mellan skola och arbetsliv omsätta teori till praktisk kunskap om hälsa och hälsorisker, vilket också inkluderar ergonomi och förflyttningsteknik. 4. Genom lärformer och arbetssätt öka medvetenheten hos ungdomar om eget ansvarstagande för livsval som främjar hälsa bl a via förstärkta didaktiska utvecklingssamtal i skola, teamwork mellan mentor, lärarlag, syv, kurator, skolsköterska och skolledare. 5. Organisations/Inflytandestruktur med ansvars- och delegationsordning som inkluderar elevers möjligheter till aktivt deltagande och inflytande. 6. Friskvårdsmöjligheter för personal uppmuntra användandet av friskvårdstim en gång per vecka. 7. Utveckla samverkan med organisationer och föreningar kring idrott, hälsa och kultur möjliggöra aktivt deltagande för elever i anslutning till skoldagens slut, samt idrottsdagar och temadagar. Kompetenser inom lärarlag och elevhälsoteam skall synliggöras och lyftas fram i detta utvecklingsarbete. Samverkan med myndigheter, organisationer - omvärldskontakter utgör också resurser för inre skolutveckling.

5 SID 5 (12) 1. Årliga utvärderingar från samverkan inom organisationen såsom elevenkäter, medarbetarenkäter, utvärdering från APL, uppföljning av elever som tagit studenten, avhopp, samt kvalitetsredovisning. 2. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på 3. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag och med elevhälsa sker uppföljning av elevernas studieresultat. 4. Lokal styrgrupp/programråd för Vård- och omsorgscollege och Hantverksprogrammet/Hudvård följer processarbete på lokal nivå genom möten minst två gånger per termin. Hela skolmiljön skall sikta på att stödja hälsofrämjande alternativ när det gäller kost och motion. Utveckla metoder som bidrar till en ökad förståelse för hur levnadssätt, föreställningar och sociala mönster påverkar hälsan. Kunskap/Bedömning och betyg NÄMNDMÅL: Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplansmålen Indikator Årsmål Period Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i engelska A i slutbetyget 2013 Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i matematik A i slutbetyget 2013 Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i svenska B i slutbetyget 100 % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i svenska som andraspråk B i slutbetyget 100 % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med minst E på nationella provet i engelska % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med minst E på nationella provet i matematik 1 90 % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med minst E på nationella provet i svenska % 2013 Andel gymnasieelever med godkänt i alla kurser i slutbetyget 95 % 2013 Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 1 i PIM 100 % 2013 Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 2 i PIM 50 % 2013

6 SID 6 (12) Indikator Årsmål Period Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 3 i PIM 50 % 2013 Genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg (ej IV) 15 Poäng 2013 Aktivt värdegrundsarbete Att skapa en tolerant och respektfull miljö i skolan där allas lika värde och allas rätt till lika möjligheter är ledord. Att känna sig trygg i skolan skapar förutsättningar för ett gott lärande. 1. Likabehandlingsplan upprättas årligen, där planerade åtgärder för hur diskriminering ska motverkas redovisas. 2. På klassråd och mentorssamtal mellan pedagog och enskild elev diskuteras trygghet, tillit och social samvaro med koppling till likabehandlingsplan och Konventionen om Barnets rättigheter, artikel 2, 3 och Samverka med organisationer, företag och myndigheter i frågor kring lärande och mänskliga rättigheter. 4. Ansvars- och delegationsordning med inflytandestruktur inkluderande elevers delaktig i planering och beslutsprocess i frågor om lärandemiljö och undervisning. Kompetenser inom lärarlag och elevhälsoteam skall synliggöras och lyftas fram i detta utvecklingsarbete. Samverkan med myndigheter, organisationer - omvärldskontakter utgör också resurser för inre skolutveckling 1. Årliga utvärderingar från samverkan inom organisationen såsom elevenkäter, medarbetarenkäter, uppföljning av elever som tagit studenten, avhopp, samt kvalitetsredovisning. 2. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på 3. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag och med elevhälsa sker uppföljning av elevernas studieresultat. 4. Lokal styrgrupp/programråd för Vård- och omsorgscollege och Hantverksprogrammet/Hudvård följer processarbete på lokal nivå genom möten minst två gånger per termin.

7 SID 7 (12) Skapa förutsättningar för ett fortgående pedagogiskt utvecklingsarbete kring mänskliga rättigheter, demokrati/elevinflytande och jämställdhet i lärandemiljön. Integrera elevhälsoteam i pedagogiskt utvecklingsarbete. Implementering av formativ bedömning Under läsåret 2012/13 ha utvecklat former för formativ bedömning kopplat till lärandeprocessen i undervisningen och uppföljning av studieresultat. 1. Kompetensutveckling till lärarlaget initierat med litteratur om formativ bedömning såsom forskningsrapporter av bla John Hattie, Christian Lundahl, samt utbildningsdagar härom. 2. Lärarlag/ämneslag samverkar kring utformande av matriser, metoder för elevers självbedömning/självskattning. 3. Erfarenhetsutbyten i lärarlag kring idéer om hur ge elever återkoppling direkt i lärandet i undervisningen - den löpande återkopplingen 4. Fortsatt utveckling av didaktiska utvecklingssamtal Lärarlagets kompetenser med erfarenhetsutbyten med varandra utgör kärnan i utvecklingsarbetet. Även tips- och metodbank på utbildningsförvaltningen/pedagog Stockholm utgör en resurs i utvecklingsarbetet. 1. Via elevutvärderingar och utvecklingssamtal fånga in elevernas upplevelser av återkoppling från lärarna om deras studieresultat. 2. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag och med elevhälsa sker uppföljning av elevernas studieresultat. 3. Via rektors lektionsbesök. 4. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på Fortsatt utveckling av metoder för formativ bedömning/återkoppling till eleverna om deras lärandet med fokus på att öka elevernas delaktighet och engagemang i frågor om pedagogik och didaktik. Tvärvetenskapliga metoder i undervisningen - ämnesintegration

8 SID 8 (12) Karaktärs- och kärnämneslärare samverkar kring teman och casestudies där frågeställningar belyses utifrån flera vetenskapliga ämnesdiscipliner. Lärarlag samverkar med forskare på högskola och universitet kring inslag av föreläsningar och temadagar i olika moment i studierna, vilket främjar kritiskt tänkande, nyfikenhet, förmåga att formulera frågor, kreativitet, självständighet, omvärldsorientering mm. 1. Samverkan mellan kärn- och karaktärsämneslärare: gemensam tid till kompetensutveckling och pedagogiska konferenser: Casestudies, PBL 2. Samverkan med forskare och arbetsliv inom lokala programråd och Röda Korsets Högskola kopplat till samtliga studieprogram 3. Teamwork kring elevers kunskapsutveckling; mentor, lärarlag, elevvårdspersonal och skolledare Kompetenser inom lärarlag och elevhälsoteam skall lyftas fram. Samverkan med arbetsliv och forskare kopplat till samtliga studieprogram på skolan utgör resurser. Via skolans samverkansavtal med Röda Korsets Högskolan kan forskare bidra till pedagogiskt utvecklingsarbete som främjar samtliga studieprogram på skolan. 1. Årliga utvärderingar från samverkan inom organisationen såsom elevenkäter, medarbetarenkäter och kvalitetsredovisning. 2. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på 3. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag. 4. Via rektors lektionsbesök. 5. Lokal styrgrupp/programråd för Vård- och omsorgscollege och Hantverksprogrammet/Hudvård följer processarbete på lokal nivå genom möten minst två gånger per termin. Integration mellan karaktärs- och kärnämnen utgör verktyg för tvärvetenskaplig undervisning - vilket vi vill bredda och fördjupa i samverkan med omvärldskontakter, arbetsliv och forskning. Elevens ansvar och inflytande NÄMNDMÅL:

9 SID 9 (12) Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ha ett reellt inflytande över, ansvar för och förståelse för sitt eget lärande Indikator Andel elever som är nöjda med hur deras lärare informerar om vad som krävs för att uppnå de olika betygen, enligt gymnasieundersökningen Andel elever som är nöjda med hur deras lärare under kursens gång informerar om hur man ligger till, enligt gymnasieundersökningen Årsmål Period 90 % % 2013 Stärkt elevinflytande över lärandet Formativ bedömning praktiseras och förstärkta utvecklingssamtal används i skolan med fokus på didaktikens huvudfrågor: Vad ska vi lära oss? När? Var? Hur? Varför? För vad? Inflytandestrukturen är implementerad i organisationen med fungerande klassråd och uppföljning av deras protokoll på pedagogisk konferens i lärarlag och lokal styrgrupp/programråd. 1. Förstärkta didaktiska utvecklingssamtal med fokus på elevens lärande ska implementeras. 2. Mentor, lärarlag, skolledare, syv, skolsköterska och kurator arbetar som ett team runtom eleverna och följer de enskilda elevernas kunskapsutveckling i relation till målen i den individuella studieplanen. 3. Formativ bedömning används i undervisningen med metoder som inbjuder elever till delaktighet kring deras eget lärande. 4. Struktur för elevinflytande med ansvars- och delegationsordning implementeras i organisationen. Kompetenser inom lärarlag, elever och elevhälsoteam skall synliggöras och lyftas fram i detta utvecklingsarbete. samverkan med myndigheter, organisationer - omvärldskontakter utgör också resurser för inre skolutveckling 1. Årliga utvärderingar från samverkan inom organisationen såsom elevenkäter, medarbetarenkäter, utvärdering från APL, betygsresultat, uppföljning av elever som tagit studenten, avhopp, samt kvalitetsredovisning. 2. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på 3. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag och med elevhälsa sker

10 SID 10 (12) uppföljning av elevernas studieresultat. 4. Lokal styrgrupp/programråd för Vård- och omsorgscollege och Hantverksprogrammet/Hudvård följer processarbete på lokal nivå genom möten minst två gånger per termin. Främja utvecklingen av skolan till att bli en lärande organisation där frågor inom pedagogik och didaktik engagerar eleverna lika mycket som lärarna. Samverkan NÄMNDMÅL: a Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom närområdet som internationellt NÄMNDMÅL: b Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom närområdet som internationellt Entreprenöriellt lärande - arbetslivskontakter Elever har fått erfarenhet i skolan av hur egna idéer kan förverkligas i samspel med omvärlden. Det som lärs i skolan, i teori, länkas till förståelse i praktiken ute i arbetslivet. 1. Genom samverkan med arbetsliv, universitet, högskola och kultur sker ett nätverksbyggande inför framtiden som kan öppna för en dialog om anställning eller fortsatta studier efter examen. 2. Kvalitativt utvecklingsarbete kring APL. 3. Deltagande i Yrkes-tävlingar 2.Via interaktiva arbetssätt och metoder ska elevers kreativitet, lust och vilja att pröva hur egna idéer kan förverkligas i samspel med omvärlden stärkas. 3.Samverkan med Ung Företagsamhet. 4. Med hög datatäthet skapas möjligheter till flexibla arbetssätt mellan elever, lärare och handledare ute i arbetslivet. Kompetenser inom lärarlag och elevhälsoteam skall synliggöras och lyftas fram i detta utvecklingsarbete. samverkan med myndigheter, organisationer - omvärldskontakter utgör också resurser för inre skolutveckling

11 SID 11 (12) 1. Årliga utvärderingar från samverkan inom organisationen såsom elevenkäter, medarbetarenkäter, utvärdering från APL, betygsresultat, uppföljning av elever som tagit studenten, avhopp, samt kvalitetsredovisning. 2. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på 3. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag och med elevhälsa sker uppföljning av elevernas studieresultat. 4. Lokal styrgrupp/programråd för Vård- och omsorgscollege och Hantverksprogrammet/Hudvård följer processarbete på lokal nivå genom möten minst två gånger per termin. Fortsatt utveckling av nätverkskontakter, stärka samverkan mellan lärande i arbetsliv (APL) och skolan, ge breddad vägledning inför val av studier och yrke i framtiden. Internationellt erfarenhetsutbyte Öka kunskapen och förståelsen för olika kulturers syn på hälsa och ohälsa, om globala hälsoproblem, samt om hälsoarbete i ett internationellt perspektiv. 1. Fortsätta att utveckla samarbetskontakter med andra skolor och arbetsliv utomlands för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i utbildningsfrågor inom hälsa, sjukvård och omsorg vilket bland annat innebär att sjösätta Leonardoprojektet med samverkan med en skola i Frankrike med elevutbyten under läsåret 2012/ Med hög datatäthet möjliggöra kommunikation med kontaktskolor och arbetsliv utomlands. 3. Via internationella programkontoret få råd och stöd i arbete med att utveckla och utöka internationella samarbetskontakter. 4. Genom tvärvetenskapliga temaarbeten samverkan mellan karaktärs- och kärnämneslärare integrera internationellt perspektiv på olika frågeställningar i undervisningen. Kompetenser inom lärarlag och elevhälsoteam skall synliggöras och lyftas fram i detta utvecklingsarbete. Skolans samverkan med Röda Korsets Högskola ger också möjlighet till erfarenhetsutbyten. Samverkan med myndigheter, organisationer omvärldskontakter utgör också resurser för inre skolutveckling såsom internationella programkontoret, organisationer inom EU.

12 SID 12 (12) 1. Årliga utvärderingar från samverkan inom organisationen såsom elevenkäter, medarbetarenkäter, utvärdering från APL, uppföljning av elever som tagit studenten, samt kvalitetsredovisning. 2. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på 3. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag och med elevhälsa. 4. Lokal styrgrupp/programråd för Vård- och omsorgscollege och Hantverksprogrammet/Hudvård följer processarbete på lokal nivå genom möten minst två gånger per termin. Utforska fler kontakter inom Europa med målsättning att möjliggöra för fler elever att ta del av studieresor till andra länder. Tillsammans med Global Citizen och Röda Korsets Högskola fortsätta utforskandet av samverkan med skolor och arbetsliv i Indien, New Dehli. Fördjupa samverkan inom Leonardoprojektet där vi från och med läsåret 2012/13 har elevutbytesprogram med en skola i Frankrike. Övrigt Bilagor ( ) Årshjul KMGYVÄSTRA Kvalitet Styrning Samverkan

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Arbetsplan läsåret

Arbetsplan läsåret UTBILDNINGSNÄMNDEN GLOBALA GYMNASIET TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (10) 2012-10-31 Handläggare: Pernilla Ericols Telefon: 08-508 398 51 Arbetsplan läsåret 2012-2013 Inledning Vår vision Globala gymnasiet

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Arbetsplan Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN GLOBALA GYMNASIET

Arbetsplan Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN GLOBALA GYMNASIET UTBILDNINGSNÄMNDEN GLOBALA GYMNASIET TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (10) 2013-10-25 Handläggare: Pernilla Ericols Telefon: XTelefonX Arbetsplan 2013-2014 Inledning Vår vision Globala gymnasiet ska genom

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2 (6) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 3 3 Förutsättningar för måluppfyllelse...

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Inledning. Åtgärder för utveckling UTBILDNINGSNÄMNDEN

Arbetsplan 2013/2014. Inledning. Åtgärder för utveckling UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN RÅLAMBSHOVSSKOLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 000089/2013 SID 1 (6) 2013-10-23 Handläggare: Gunilla Olsson Telefon: 08-50808700 Arbetsplan 2013/2014 Inledning Rålambshovsskolan ligger på Kungsholmen

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN STOCKHOLMS TRANSPORT- O FORDONSTEKN GY, LINDVRETEN

UTBILDNINGSNÄMNDEN STOCKHOLMS TRANSPORT- O FORDONSTEKN GY, LINDVRETEN UTBILDNINGSNÄMNDEN STOCKHOLMS TRANSPORT- O FORDONSTEKN GY, LINDVRETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR :12-01/08 SID 1 (9) 2012-11-12 Handläggare: Lars Dowert Telefon: 08-508 42 701 Arbetsplan 2012/2013 Inledning

Läs mer

Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning. Utvärdering av likabehandlingsplan/plan kränkande behandling

Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning. Utvärdering av likabehandlingsplan/plan kränkande behandling UTBILDNINGSNÄMNDEN SPÅNGA GYMNASIUM TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (8) 2011-12-12 Handläggare: Magnus Johansson Telefon: XTelefonX Kvalitetsredovisning Inledning Åtgärder för utveckling från föregående

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

ARBETSPLAN 2015/2016

ARBETSPLAN 2015/2016 ARBETSPLAN 2015/2016 VISION Variation Delaktighet Trivsel Värmdö gymnasium ska vara en skola som kännetecknas av variation och flexibilitet, en skola där elever och personal upplever delaktighet, där olikhet

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Kunskap. Mål Alla elever kan läsa, skriva och räkna när de lämnar skolår 2.

Kunskap. Mål Alla elever kan läsa, skriva och räkna när de lämnar skolår 2. Skolplan 2008-2011 Svedala kommuns förskolor och skolor kännetecknas av arbetsglädje, trygghet och respekt för oss själva, varandra och vår miljö. Ett demokratiskt synsätt med möjlighet till inflytande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Handläggare Datum Pia Ihse 13 2014-08-06 0480-45 20 40 Tingbydals förskola Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Öppna förskolan Kroggärdets förskola Smedängens förskola/ nattomsorg Förskolan

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Knutsbo skola grundskola åk 1-4 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll Styrkort 2016-2017...

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA

VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA NORMER OCH VÄRDEN Värdegrundsarbetet Det saknas eller finns i liten utsträckning en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland personalen. Det finns till viss

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Förskolan PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi för att främja

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby Bollstanäs skola Stora vägen 80 194 68 Upplands Väsby Lokal arbetsplan Bollstanäs skola Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/10 grundskola för Bollstanäs Inledning Skolans organisation Bollstanäs

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning. Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning. Mål/Åtaganden. Normer och värden

Kvalitetsredovisning. Inledning. Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning. Mål/Åtaganden. Normer och värden Kvalitetsredovisning Inledning På Blackebergs gymnasium arbetar ca 1140 personer, varav ca 1040 är elever och ett hundratal personal. Skolan erbjuder två studieförberedande program: det naturvetenskapliga

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE BRUKSSKOLAN 2013-14

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE BRUKSSKOLAN 2013-14 2013-09-11 2013-09-11 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE BRUKSSKOLAN 2013-14 Ledningsdeklaration. BRUKSSKOLANS LEDSTJÄRNA Vi visar ömsesidigt förtroende och vi alla gör vårt bästa. Vi tror på oss själva och

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33 Datum Sida 2016-02-22 1 (7) Skolplan läsåren 2016/2017 2018/2019 - En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 33 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax

Läs mer

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål www.hassleholm.se Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål 2016-2018 Barn- och utbildningsnämndens vision Varje år välkomnar vi fler än 500 nya barn och elever till vår verksamhet.

Läs mer

Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013

Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013 Utbildning, kultur och fritid: Alvhemsförskola 2012/2013 1. Verksamhetsbeskrivning Alvhemsförskola består av två avdelningar Loket 1-3 och Vagnen 3-5. Förskolan ligger i Alvhem med Kungsgården med dess

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2 (6) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 3 3 Förutsättningar för måluppfyllelse...

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld IT-strategi för bättre lärande Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och även Pysslingen Skolor står inför

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 1 Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskola åk 7-9 Göran Törnqvist, rektor & Ann- Sofie Gunnarsson, biträdande rektor. 2 Innehåll KVALITETSARBETE...

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Fryxellska - en skola där professionalitet och kreativitet skapar ansvarstagande elever redo för framtiden Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan Karlskoga 2013-2016 www.karlskoga.se Förord Att lyckas i skolan är den största enskilda sociala framgångsfaktorn för barn och ungdomar. Skolframgång är tätt förknippat med social

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Lärare och skolledare

Lärare och skolledare Lärare och skolledare Grundskola och gymnasium Jag är Jag är verksam på Jag är verksam i Tycker du att entreprenörskap i skolan handlar om ett förhållningssätt till kreativitet, ansvar, risktagande, problemlösning,

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan Grundsärskola/ fritidshem 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan HAGASKOLAN Annelie Hjelm & Gunilla Eriksson 1 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt!

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING ENS UPPDRAG FÖR ÅR TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. FRAMTID 7. UPPGIFTSMÅTT

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Norra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för

Verksamhetsplan 2016 för Kungsholmens Västra gymnasium 1 Tjänsteutlåtande Dnr: VP KVG BWI 20160209 Sid 1 (14) 2016-02-14 Britta Wikman Rektor VO/NA Kungsholmens västra gymnasium Magnus Karnefors Rektor SA/sprint Verksamhetsplan

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se

VUXENUTBILDNINGEN. Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6. www.skolverket.se VUXENUTBILDNINGEN Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ISBN 978-91-87115-80-6 www.skolverket.se Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post:

Läs mer

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9

Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Lokal arbetsplan för Samilsdalskolan åk 7-9 Inledning Vid Sammilsdalskolan åk 7-9 går ca 275 elever. Skolan har en idrott- och hälsaprofil som bland annat återspeglas i elevernas schema och timplan. I

Läs mer