Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN"

Transkript

1 UTBILDNINGSNÄMNDEN KUNGSHOLMENS VÄSTRA GYMNASIUM HÄLSA SAMHÄLLE HÅLLBAR UT VE CKLI NG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (12) Handläggare: Britta Wikman Telefon: Arbetsplan Inledning Den 25 oktober 2012 tog utbildningsnämnden i Stockholms stad beslut om att skolenheten Kungsholmens Västra Gymnasium särskiljs från Kungsholmens gymnasium och blir en egen skola med ett eget skol-id. Skolverksamheten ska fortsätta att växa i O-huset på Campus Konradsberg och vara kvar inom gymnasieområde 8 tillsammans med Kungsholmens gymnasium och Globala gymnasiet. På Kungsholmens Västra Gymnasium erbjuds utbildningar som sätter kunskaper inom hälsa, global hälsa, mänskliga rättigheter, medicin, omvårdnad, friskvård, miljö, hållbar utveckling, entreprenörskap och kulturmöten i fokus. Med ingång av läsåret 2012/13 har skolenheten vuxit med fler studieprogram. Vid sidan om ett högskoleförberedande Vård- och omsorgsprogram/vård- och omsorgscollege finns Samhällsvetenskapliga programmet inriktning Beteendevetenskap och Hantverksprogrammet inriktning Hudvård. Hälsa, samhälle och hållbar utveckling utgör den röda tråden för profil och inriktningar. Det utvecklingsarbete som Stockholms stad och Stockholms läns landsting driver tillsammans inom Vård- och omsorgscollege i region Stockholm fortsätter på skolan kring nytänkande och innovation från forskning och arbetsliv. Vi har också ett samverkansavtal med Röda Korsets Högskola och ges genom dem möjlighet att samverka med forskare i undervisningen, anordnande av temadagar och internationella kontakter runtom i världen. Omvärldskontakter och ett internationellt utbyte färgar undervisningen på vår skolenhet och vi vill möjliggöra för våra ungdomar att göra fältstudier och delar av arbetsplatsförlagt lärande utomlands. Via Internationella programkontoret har vi ett elevutbytesprogram med en skola i Frankrike. I samverkan med Volontärresor har elever genomfört delar av sitt projektarbete i Ghana. Kommande läsår är Peru och Indien aktuellt för genomförande av projektarbete och elevutbyte. Vision "Kunskap om människan i en globaliserad värld ger dig möjligheter för framtiden" Omvärldsbevakning internationalisering På Kungsholmens Västra Gymnasium är det frågor om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som vägleder kunskapssökandet. Att välja en utbildning hos oss betyder att växa med kunskaper för ett livslångt lärande med

2 SID 2 (12) en ökad medvetenhet om hur våra handlingar ger återverkningar både nära och långväga. Studierna öppnar för erfarenhetsutbyten med skolor, forskning och arbetsliv både inom Sverige och i andra länder. Lärandet i skolan sträcker sig långt utanför klassrummen. Människan i ett helhetsperspektiv På vår skola breddas perspektivet på framtidens arbetsmarknad med nya kunskaper inom samhällsorienterande och människovårdande yrken. Kunskaper inom hälsa, global hälsa, mänskliga rättigheter, politik, medicin, omvårdnad, friskvård, miljö, hållbar utveckling, entreprenörskap och kulturmöten är i fokus. Samverkan med Röda Korsets Högskola och universitet öppnar för spännande möten kring vetenskap, människan och helheten. Ett tvärvetenskapligt perspektiv genomsyrar studierna där ämnesintegration skapar förståelse för hur alla delar hänger samman i en kontext. Elevinflytande Det är elevernas frågor och tankar som utgör ledstjärnan för undervisningens utformning. Våra elever ställer krav på delaktighet och vill vara med och påverka undervisningens innehåll och skolverksamhet. Det flödar av lust och glädje att lära mer i skolan. Demokrati och utbildning har flätats samman i skolhuset där alla känner sig viktiga. Känslan av ett vi stärker gemenskapen i skolan och respekten för människors lika värde är ständigt närvarande. Lärande organisation Kungsholmens Västra Gymnasium är en skola i fronten där nytänkande kring pedagogik och didaktik engagerar eleverna lika mycket som lärarna. En skola där vi ger varandra positiv återkoppling, lyfter fram styrkor och det goda vi ser och möter hos varandra. Kungsholmens Västra Gymnasium är en lärande organisation med högt i tak där allas kompetenser behövs och synliggörs. Vi är en skola i världsklass som hela tiden vill framåt. Åtgärder för utveckling Fokusområden för Kungsholmens Västra Gymnasium 2012/13 Uppbyggnad av en ny organisation med Kungsholmens Västra Gymnasium i O-Huset på Campus Konradsberg Med flytt till nya lokaler och uppbyggnad av en ny organisation behöver vi ge tid till teambuilding för alla som arbetar på enheten och tid till att installera oss; komma i ordning i arbetsrum, klassrum och metodrum, samt samverka med andra organisationer i O-Huset på Campus Konradsberg och med Kungsholmens Gymnasium på Hantverkargatan. Ett aktivt arbete med värdegrunden - elevinflytande I resultatbilden från förra året framträder behovet av insatser och strategiskt arbete med att skapa mer studie- och arbetsro på lektioner, arbeta med teambuilding

3 SID 3 (12) bland eleverna, lyfta in Likabehandlingsplanen som ett levande dokument i klassrummen; det ska kännas tryggt att vara elev hos oss och hos oss ska det vara möjligt att fokusera på sina studier. Ett forskningsprojekt, FOU-projekt, startar med ingången av läsåret 2012/13 kring förstärkta didaktiska utvecklingssamtal. Ett aktivt värdegrundsarbete inbegriper också implementering av en Inflytandestruktur med ansvars- och delegationsordning. Vi ska stärka elevinflytandet över både lärande och skolverksamhet i stort. Pedagogisk plattform - tvärvetenskapliga studier I och med att vi bygger upp en ny organisation med nyrekryterade lärare är det viktigt att ge tid till hela lärarlaget att prata sig samman kring pedagogiskt utvecklingsarbete. Plattformen för vårt pedagogiska arbete måste formuleras med koppling till förebilder och förankring i erfarenhetsbeprövad forskning. I detta processarbete ska tid schemaläggas till pedagogisk planering. Ämnesövergripande teman blir ett viktigt redskap för att få lärare med olika undervisning inom olika ämnesdiscipliner att lära känna varandra. Omvärldskontakter internationalisering Vår skola öppnar dörrarna till samverkan med arbetsliv och forskning. Med entreprenörskap på schemat är omvärldskontakter viktiga. Lärandet på vår skola inbegriper många möten med verksamheter utanför skolhuset. Studiebesök och gästföreläsare utifrån förekommer frekvent. I samverkan med Röda Korsets Högskola pågår utveckling kring uppföljning av elevernas lärande i arbetslivet (APL). Närmare samverkan till arbetslivskontakter ska utvecklas vilket också inkluderar handledarutbildning. Under kommande läsår fortsätter utveckling av skolans internationalisering med sjösättning av Leonardoprojektet och elevutbytesprogram med en skola i Frankrike. Tillsammans med Global Citizen och Röda Korsets Högskola fortsatt utforskande av samverkan med skolor och arbetsliv inom vård och omsorg i New Delhi Indien. Utvärderingar Kvalitetsarbete I utvecklingsarbete av en ny organisation ska rutiner byggas in för uppföljning av arbetssätt för att nå målen. Ett årshjul för kvalitetsuppföljning ska ses över och implementeras i organisationen. Av stor vikt att öka deltagandet i utvärderingar av undervisning och skolverksamheten. Mål/Åtaganden Normer och värden NÄMNDMÅL:

4 SID 4 (12) Samtliga elever i stadens kommunala skolor möter dagligen en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö Indikator Årsmål Period Ogiltig frånvaro i gymnasieskolan 5 % 2013 Andel gymnasieelever som har arbetsro på lektionen 70 % 2013 Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen år 2 avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan 100 % 2013 Hälsoperspektiv i lärande och skolmiljö Ökad medvetenhet hos ungdomar om eget ansvarstagande för livsval som främjar hälsa. Ökad trivsel och välmående i skola och lärandemiljö. Ett salutogent perspektiv ska implementeras i skolverksamheten. 1. Kompetensutveckling till skolledare och personal om salutogent perspektiv kring frågor om hälsa, kost, motion. 2. Likabehandlingsplan med strategier för förebyggande av mobbning, möta och följa upp mobbning, samt konfliktlösning. 3. Via innehållet i kurser som ingår i utbildningen och APL samverkan mellan skola och arbetsliv omsätta teori till praktisk kunskap om hälsa och hälsorisker, vilket också inkluderar ergonomi och förflyttningsteknik. 4. Genom lärformer och arbetssätt öka medvetenheten hos ungdomar om eget ansvarstagande för livsval som främjar hälsa bl a via förstärkta didaktiska utvecklingssamtal i skola, teamwork mellan mentor, lärarlag, syv, kurator, skolsköterska och skolledare. 5. Organisations/Inflytandestruktur med ansvars- och delegationsordning som inkluderar elevers möjligheter till aktivt deltagande och inflytande. 6. Friskvårdsmöjligheter för personal uppmuntra användandet av friskvårdstim en gång per vecka. 7. Utveckla samverkan med organisationer och föreningar kring idrott, hälsa och kultur möjliggöra aktivt deltagande för elever i anslutning till skoldagens slut, samt idrottsdagar och temadagar. Kompetenser inom lärarlag och elevhälsoteam skall synliggöras och lyftas fram i detta utvecklingsarbete. Samverkan med myndigheter, organisationer - omvärldskontakter utgör också resurser för inre skolutveckling.

5 SID 5 (12) 1. Årliga utvärderingar från samverkan inom organisationen såsom elevenkäter, medarbetarenkäter, utvärdering från APL, uppföljning av elever som tagit studenten, avhopp, samt kvalitetsredovisning. 2. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på 3. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag och med elevhälsa sker uppföljning av elevernas studieresultat. 4. Lokal styrgrupp/programråd för Vård- och omsorgscollege och Hantverksprogrammet/Hudvård följer processarbete på lokal nivå genom möten minst två gånger per termin. Hela skolmiljön skall sikta på att stödja hälsofrämjande alternativ när det gäller kost och motion. Utveckla metoder som bidrar till en ökad förståelse för hur levnadssätt, föreställningar och sociala mönster påverkar hälsan. Kunskap/Bedömning och betyg NÄMNDMÅL: Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplansmålen Indikator Årsmål Period Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i engelska A i slutbetyget 2013 Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i matematik A i slutbetyget 2013 Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i svenska B i slutbetyget 100 % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i svenska som andraspråk B i slutbetyget 100 % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med minst E på nationella provet i engelska % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med minst E på nationella provet i matematik 1 90 % 2013 Andel elever i gymnasieskolan med minst E på nationella provet i svenska % 2013 Andel gymnasieelever med godkänt i alla kurser i slutbetyget 95 % 2013 Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 1 i PIM 100 % 2013 Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 2 i PIM 50 % 2013

6 SID 6 (12) Indikator Årsmål Period Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 3 i PIM 50 % 2013 Genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg (ej IV) 15 Poäng 2013 Aktivt värdegrundsarbete Att skapa en tolerant och respektfull miljö i skolan där allas lika värde och allas rätt till lika möjligheter är ledord. Att känna sig trygg i skolan skapar förutsättningar för ett gott lärande. 1. Likabehandlingsplan upprättas årligen, där planerade åtgärder för hur diskriminering ska motverkas redovisas. 2. På klassråd och mentorssamtal mellan pedagog och enskild elev diskuteras trygghet, tillit och social samvaro med koppling till likabehandlingsplan och Konventionen om Barnets rättigheter, artikel 2, 3 och Samverka med organisationer, företag och myndigheter i frågor kring lärande och mänskliga rättigheter. 4. Ansvars- och delegationsordning med inflytandestruktur inkluderande elevers delaktig i planering och beslutsprocess i frågor om lärandemiljö och undervisning. Kompetenser inom lärarlag och elevhälsoteam skall synliggöras och lyftas fram i detta utvecklingsarbete. Samverkan med myndigheter, organisationer - omvärldskontakter utgör också resurser för inre skolutveckling 1. Årliga utvärderingar från samverkan inom organisationen såsom elevenkäter, medarbetarenkäter, uppföljning av elever som tagit studenten, avhopp, samt kvalitetsredovisning. 2. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på 3. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag och med elevhälsa sker uppföljning av elevernas studieresultat. 4. Lokal styrgrupp/programråd för Vård- och omsorgscollege och Hantverksprogrammet/Hudvård följer processarbete på lokal nivå genom möten minst två gånger per termin.

7 SID 7 (12) Skapa förutsättningar för ett fortgående pedagogiskt utvecklingsarbete kring mänskliga rättigheter, demokrati/elevinflytande och jämställdhet i lärandemiljön. Integrera elevhälsoteam i pedagogiskt utvecklingsarbete. Implementering av formativ bedömning Under läsåret 2012/13 ha utvecklat former för formativ bedömning kopplat till lärandeprocessen i undervisningen och uppföljning av studieresultat. 1. Kompetensutveckling till lärarlaget initierat med litteratur om formativ bedömning såsom forskningsrapporter av bla John Hattie, Christian Lundahl, samt utbildningsdagar härom. 2. Lärarlag/ämneslag samverkar kring utformande av matriser, metoder för elevers självbedömning/självskattning. 3. Erfarenhetsutbyten i lärarlag kring idéer om hur ge elever återkoppling direkt i lärandet i undervisningen - den löpande återkopplingen 4. Fortsatt utveckling av didaktiska utvecklingssamtal Lärarlagets kompetenser med erfarenhetsutbyten med varandra utgör kärnan i utvecklingsarbetet. Även tips- och metodbank på utbildningsförvaltningen/pedagog Stockholm utgör en resurs i utvecklingsarbetet. 1. Via elevutvärderingar och utvecklingssamtal fånga in elevernas upplevelser av återkoppling från lärarna om deras studieresultat. 2. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag och med elevhälsa sker uppföljning av elevernas studieresultat. 3. Via rektors lektionsbesök. 4. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på Fortsatt utveckling av metoder för formativ bedömning/återkoppling till eleverna om deras lärandet med fokus på att öka elevernas delaktighet och engagemang i frågor om pedagogik och didaktik. Tvärvetenskapliga metoder i undervisningen - ämnesintegration

8 SID 8 (12) Karaktärs- och kärnämneslärare samverkar kring teman och casestudies där frågeställningar belyses utifrån flera vetenskapliga ämnesdiscipliner. Lärarlag samverkar med forskare på högskola och universitet kring inslag av föreläsningar och temadagar i olika moment i studierna, vilket främjar kritiskt tänkande, nyfikenhet, förmåga att formulera frågor, kreativitet, självständighet, omvärldsorientering mm. 1. Samverkan mellan kärn- och karaktärsämneslärare: gemensam tid till kompetensutveckling och pedagogiska konferenser: Casestudies, PBL 2. Samverkan med forskare och arbetsliv inom lokala programråd och Röda Korsets Högskola kopplat till samtliga studieprogram 3. Teamwork kring elevers kunskapsutveckling; mentor, lärarlag, elevvårdspersonal och skolledare Kompetenser inom lärarlag och elevhälsoteam skall lyftas fram. Samverkan med arbetsliv och forskare kopplat till samtliga studieprogram på skolan utgör resurser. Via skolans samverkansavtal med Röda Korsets Högskolan kan forskare bidra till pedagogiskt utvecklingsarbete som främjar samtliga studieprogram på skolan. 1. Årliga utvärderingar från samverkan inom organisationen såsom elevenkäter, medarbetarenkäter och kvalitetsredovisning. 2. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på 3. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag. 4. Via rektors lektionsbesök. 5. Lokal styrgrupp/programråd för Vård- och omsorgscollege och Hantverksprogrammet/Hudvård följer processarbete på lokal nivå genom möten minst två gånger per termin. Integration mellan karaktärs- och kärnämnen utgör verktyg för tvärvetenskaplig undervisning - vilket vi vill bredda och fördjupa i samverkan med omvärldskontakter, arbetsliv och forskning. Elevens ansvar och inflytande NÄMNDMÅL:

9 SID 9 (12) Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ha ett reellt inflytande över, ansvar för och förståelse för sitt eget lärande Indikator Andel elever som är nöjda med hur deras lärare informerar om vad som krävs för att uppnå de olika betygen, enligt gymnasieundersökningen Andel elever som är nöjda med hur deras lärare under kursens gång informerar om hur man ligger till, enligt gymnasieundersökningen Årsmål Period 90 % % 2013 Stärkt elevinflytande över lärandet Formativ bedömning praktiseras och förstärkta utvecklingssamtal används i skolan med fokus på didaktikens huvudfrågor: Vad ska vi lära oss? När? Var? Hur? Varför? För vad? Inflytandestrukturen är implementerad i organisationen med fungerande klassråd och uppföljning av deras protokoll på pedagogisk konferens i lärarlag och lokal styrgrupp/programråd. 1. Förstärkta didaktiska utvecklingssamtal med fokus på elevens lärande ska implementeras. 2. Mentor, lärarlag, skolledare, syv, skolsköterska och kurator arbetar som ett team runtom eleverna och följer de enskilda elevernas kunskapsutveckling i relation till målen i den individuella studieplanen. 3. Formativ bedömning används i undervisningen med metoder som inbjuder elever till delaktighet kring deras eget lärande. 4. Struktur för elevinflytande med ansvars- och delegationsordning implementeras i organisationen. Kompetenser inom lärarlag, elever och elevhälsoteam skall synliggöras och lyftas fram i detta utvecklingsarbete. samverkan med myndigheter, organisationer - omvärldskontakter utgör också resurser för inre skolutveckling 1. Årliga utvärderingar från samverkan inom organisationen såsom elevenkäter, medarbetarenkäter, utvärdering från APL, betygsresultat, uppföljning av elever som tagit studenten, avhopp, samt kvalitetsredovisning. 2. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på 3. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag och med elevhälsa sker

10 SID 10 (12) uppföljning av elevernas studieresultat. 4. Lokal styrgrupp/programråd för Vård- och omsorgscollege och Hantverksprogrammet/Hudvård följer processarbete på lokal nivå genom möten minst två gånger per termin. Främja utvecklingen av skolan till att bli en lärande organisation där frågor inom pedagogik och didaktik engagerar eleverna lika mycket som lärarna. Samverkan NÄMNDMÅL: a Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom närområdet som internationellt NÄMNDMÅL: b Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom närområdet som internationellt Entreprenöriellt lärande - arbetslivskontakter Elever har fått erfarenhet i skolan av hur egna idéer kan förverkligas i samspel med omvärlden. Det som lärs i skolan, i teori, länkas till förståelse i praktiken ute i arbetslivet. 1. Genom samverkan med arbetsliv, universitet, högskola och kultur sker ett nätverksbyggande inför framtiden som kan öppna för en dialog om anställning eller fortsatta studier efter examen. 2. Kvalitativt utvecklingsarbete kring APL. 3. Deltagande i Yrkes-tävlingar 2.Via interaktiva arbetssätt och metoder ska elevers kreativitet, lust och vilja att pröva hur egna idéer kan förverkligas i samspel med omvärlden stärkas. 3.Samverkan med Ung Företagsamhet. 4. Med hög datatäthet skapas möjligheter till flexibla arbetssätt mellan elever, lärare och handledare ute i arbetslivet. Kompetenser inom lärarlag och elevhälsoteam skall synliggöras och lyftas fram i detta utvecklingsarbete. samverkan med myndigheter, organisationer - omvärldskontakter utgör också resurser för inre skolutveckling

11 SID 11 (12) 1. Årliga utvärderingar från samverkan inom organisationen såsom elevenkäter, medarbetarenkäter, utvärdering från APL, betygsresultat, uppföljning av elever som tagit studenten, avhopp, samt kvalitetsredovisning. 2. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på 3. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag och med elevhälsa sker uppföljning av elevernas studieresultat. 4. Lokal styrgrupp/programråd för Vård- och omsorgscollege och Hantverksprogrammet/Hudvård följer processarbete på lokal nivå genom möten minst två gånger per termin. Fortsatt utveckling av nätverkskontakter, stärka samverkan mellan lärande i arbetsliv (APL) och skolan, ge breddad vägledning inför val av studier och yrke i framtiden. Internationellt erfarenhetsutbyte Öka kunskapen och förståelsen för olika kulturers syn på hälsa och ohälsa, om globala hälsoproblem, samt om hälsoarbete i ett internationellt perspektiv. 1. Fortsätta att utveckla samarbetskontakter med andra skolor och arbetsliv utomlands för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i utbildningsfrågor inom hälsa, sjukvård och omsorg vilket bland annat innebär att sjösätta Leonardoprojektet med samverkan med en skola i Frankrike med elevutbyten under läsåret 2012/ Med hög datatäthet möjliggöra kommunikation med kontaktskolor och arbetsliv utomlands. 3. Via internationella programkontoret få råd och stöd i arbete med att utveckla och utöka internationella samarbetskontakter. 4. Genom tvärvetenskapliga temaarbeten samverkan mellan karaktärs- och kärnämneslärare integrera internationellt perspektiv på olika frågeställningar i undervisningen. Kompetenser inom lärarlag och elevhälsoteam skall synliggöras och lyftas fram i detta utvecklingsarbete. Skolans samverkan med Röda Korsets Högskola ger också möjlighet till erfarenhetsutbyten. Samverkan med myndigheter, organisationer omvärldskontakter utgör också resurser för inre skolutveckling såsom internationella programkontoret, organisationer inom EU.

12 SID 12 (12) 1. Årliga utvärderingar från samverkan inom organisationen såsom elevenkäter, medarbetarenkäter, utvärdering från APL, uppföljning av elever som tagit studenten, samt kvalitetsredovisning. 2. Årliga dialogseminarier med gymnasiechef och gymnasiedirektör på 3. På pedagogiska konferenser varje vecka i lärarlag och med elevhälsa. 4. Lokal styrgrupp/programråd för Vård- och omsorgscollege och Hantverksprogrammet/Hudvård följer processarbete på lokal nivå genom möten minst två gånger per termin. Utforska fler kontakter inom Europa med målsättning att möjliggöra för fler elever att ta del av studieresor till andra länder. Tillsammans med Global Citizen och Röda Korsets Högskola fortsätta utforskandet av samverkan med skolor och arbetsliv i Indien, New Dehli. Fördjupa samverkan inom Leonardoprojektet där vi från och med läsåret 2012/13 har elevutbytesprogram med en skola i Frankrike. Övrigt Bilagor ( ) Årshjul KMGYVÄSTRA Kvalitet Styrning Samverkan

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN ÖSTRA REALS G YMNASIU M 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 201201/5 SID 1 (11) 2012-10-28 Handläggare: Rolf Ödén Telefon: 076 1293501 Arbetsplan Inledning Inledning Östra Reals och enhet 2 uppdrag

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN

ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN 2014-01-10 1 ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2014-02-10, 1 2014-01-10 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ÄR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PÅ SPYKEN NÅGOT FÖR DIG? Är

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

1. Redovisning avläsåret zotzf zotgvallentuna rymnasium 2. Vallentuna grmnasium Redovisning läsåret zotz- zotg (z) VALLENTUNA KOMMUN. 20t3.

1. Redovisning avläsåret zotzf zotgvallentuna rymnasium 2. Vallentuna grmnasium Redovisning läsåret zotz- zotg (z) VALLENTUNA KOMMUN. 20t3. VALLENTUNA KOMMUN Utbild ningsnäm ndens arbetsutskott Sam ma nträdesprotokol I 2013-1 1-06 6 (1s) 583 Redovisning av mål och resuttat 2Ot2/2013 Vallentuna gymnasium (UN 20t3.163) Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Hälsofrämjande skolutveckling - som två spår Den lärande miljön: glädje och lust i lärandet; in- flytande och ansvar; att vara motiverad; bli sedd, få återkoppling; känna sig värdefull. Värdegrunden: relationerna

Läs mer