Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. En kartläggning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. En kartläggning"

Transkript

1 Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat En kartläggning

2

3 Tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat En kartläggning

4 Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms eventuella intressekonflikter och jäv inom ramen för anställningsförhållandet. När det gäller externa experter och sakkunniga som deltar i Folkhälsomyndighetens arbete med rapporter kräver myndigheten att de lämnar skriftliga jävsdeklarationer för potentiella intressekonflikter eller jäv. Sådana omständigheter kan föreligga om en expert t.ex. fått eller får ekonomisk ersättning från en aktör med intressen i utgången av den fråga som myndigheten behandlar eller om det finns ett tidigare eller pågående ställningstagande eller engagemang i den aktuella frågan på ett sådant sätt att det uppkommer misstanke om att opartiskheten inte kan upprätthållas. Folkhälsomyndigheten tar därefter ställning till om det finns några omständigheter som skulle försvåra en objektiv värdering av det framtagna materialet och därmed inverka på myndighetens möjligheter att agera sakligt och opartiskt. Bedömningen kan mynna ut i att experten kan anlitas för uppdraget alternativt att myndigheten föreslår vissa åtgärder beträffande expertens engagemang eller att experten inte bedöms kunna delta i det aktuella arbetet. De externa experter som medverkat i framtagandet av denna rapport har inför arbetet i enlighet med Folkhälsomyndighetens krav lämnat en deklaration av eventuella intressekonflikter och jäv. Folkhälsomyndigheten har därefter bedömt att det inte föreligger några omständigheter som skulle kunna äventyra myndighetens trovärdighet. Jävsdeklarationerna och eventuella kompletterande dokument utgör allmänna handlingar som normalt är offentliga. Handlingarna finns tillgängliga på Folkhälsomyndigheten. Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: Den kan även laddas ner från: Citera gärna Folkhälsomyndighetens texter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd att använda dem. Folkhälsomyndigheten, Artikelnummer: ISBN (pdf) ISBN (print) Tryck: ISY Informationssystem AB, Halmstad.

5 Förord Den nya alkohollagen (2010:1622) trädde i kraft 1 januari Förändringarna var bland annat att det särskilda tillståndskravet för att tillverka alkohol togs bort liksom tillstånden för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Före lagändringen utfärdade Statens folkhälsoinstitut de särskilda tillverkningstillstånden för alkohol medan Läkemedelsverket utfärdade tillstånden för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Folkhälsomyndigheten bildades 1 januari 2014 och har tillsyn över efterlevnaden av de flesta bestämmelserna i alkohollagen och anslutande föreskrifter. Myndigheten behöver god kännedom om området för att kunna uppfylla sitt uppdrag som central tillsynsmyndighet, och därför beslutade Folkhälsomyndigheten 24 juni 2014 att kartlägga områdena tillverkning av alkoholdrycker och handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Syftet med kartläggningen var också att försöka se om den förändrade lagstiftningen på nämnda områden inneburit några förändringar för näringsliv och myndigheter, och i så fall vilka. Kartläggningen gjordes i form av en enkätundersökning, och rapporten är en sammanfattning av svaren och de iakttagelser som Statens folkhälsoinstitut gjorde vid tillsynsbesök hos alkoholdryckstillverkare under perioden Rapporten beskriver också utvecklingen på marknaden utifrån uppgifter som myndigheten har i sitt eget tillståndsregister samt innehåller ett avsnitt med myndighetens reflektioner kring kartläggningen och resultatet. Den slutliga sammanställningen är främst ämnad till att utveckla Folkhälsomyndighetens fortsatta arbete på området. Rapporten har sammanställts av utredare Ylva Hansson Glantz vid avdelningen för kunskapsstöd vid Folkhälsomyndigheten under ledning av Josefin P Jonsson, enhetschef vid enheten för alkohol- och tobakstillsyn. Folkhälsomyndigheten Anna Bessö Avdelningschef vid avdelningen för kunskapsstöd

6

7 Innehåll Ordlista... 9 Sammanfattning Bakgrund Syfte Metod Inkomna statistikuppgifter Dokumentation vid tillsynsbesök Elektroniska enkäter Målgruppsanalys Framtagande av frågor Urvalsprocess Frivilligt att svara på enkäten Tillgång till enkäten på myndighetens webbplats Samråd Resultatsammanställning Analys av de sammanställda resultaten Resultat Inkomna statistikuppgifter Tillverkning av alkoholdrycker Teknisk sprit Alkoholhaltiga preparat Dokumentation vid tillsynsbesök Tillverkning av alkoholdrycker Hantering av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat Elektroniska enkäter Näringslivet Branschorganisationer Kontrollbolag Myndigheterna... 35

8 Kommuner och länsstyrelser Sammanfattning av resultat Analys och slutsats Referenser Bilagor... 41

9 Ordlista De definitioner som används i rapporten utgår från dem som används i alkohollagen (1) och lagen om alkoholskatt (2). Allmänna råd Alkoholdryck Alkoholhaltigt preparat Branschorganisationer Denaturering Export Föreskrift Import Införsel Kontrollbolag Legotillverkning Partihandlare Registrerad varumottagare Allmänna råd är regler som skiljer sig från föreskrifter genom att de inte är bindande. De är generella rekommendationer om tillämpningen av en lag, förordning eller föreskrift som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Med alkoholdryck avses en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent. Alkoholdrycker delas in i spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker (1). Med alkoholhaltigt preparat avses en vara som färdigställts för slutlig användning, som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och som inte är alkoholdryck eller teknisk sprit och inte heller är sådant läkemedel som omfattas av läkemedelslagen (1992:859) (1). En branschorganisation är en organisation som representerar de företag (medlemmar) som är aktiva inom ett specifikt område. Denaturering innebär att ett eller flera ämnen sätts till sprit, eller en vara som innehåller sprit, för att göra spriten eller varan otjänlig för förtäring Export är försäljning till ett land utanför EU. Föreskrifter är bindande regler som är generellt gällande och bestämmer myndigheters och enskildas handlande. Import är inköp från ett land utanför EU. Inköp från ett land inom EU kallas för införsel. Ett kontrollbolag är ett företag som kontrollerar vissa angivna moment som anges i myndighetens förskrifter (4). Legotillverkning innebär att ett företag tillverkar produkter åt ett annat företag. Partihandlare är företag som är godkända upplagshavare eller registrerade varumottagare för alkoholdrycker eller teknisk sprit (1). En registrerad varumottagare får i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EU-land. För att godkännas måste den som ansöker om att bli godkänd vara lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (2). 9

10 Skattebefriad förbrukare Teknisk sprit Tredje land Upplagshavare Uppskovsförfarande Utförsel En skattebefriad förbrukare använder alkoholvaror för ändamål som anges i 32 första stycket 4 i lagen om alkoholskatt (2). För att godkännas måste den som ansöker vara lämplig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills vidare. Den som tidigare hanterat obeskattade alkoholvaror utan anmärkning får godkännas tills vidare. Ett godkännande får förenas med villkor. Den som godkänts som skattebefriad förbrukare får från en upplagshavare ta emot alkoholvaror utan skatt. Teknisk sprit är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat jämförligt ändamål och som är hänförlig till KN-nr 2207 eller 2208 enligt den lydelse av den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juni 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 19 oktober 1992 (1). Land som inte ingår i EU kallas för tredje land. En upplagshavare har yrkesmässig verksamhet i enlighet med lagen om alkoholskatt (2), i Sverige och som går ut på att tillverka, bearbeta eller i större omfattning lagra skattepliktiga varor. Upplagshavaren ska också för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skattepliktiga varor som flyttats enligt uppskovsförfarande, importera skattepliktiga varor från tredje land för försäljning till näringsidkare inom EU, eller bedriva verksamhet i en exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker. Uppskovsförfarande innebär att skatten betalas vid ett senare tillfälle, och systemet tillämpas när det gäller att tillverka, bearbeta, förvara eller flytta punktskattepliktiga produkter (2). Försäljning till ett land inom EU kallas för utförsel. 10

11 Sammanfattning Sammanlagt enkäter har skickats ut till näringsidkare, kontrollbolag och branschorganisationer. Av dessa har totalt 206 enkäter besvarats. Totalt 315 kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter har fått enkäten och av dessa har 253 enkäter besvarats. När alkohollagstiftningen förändrades 2011 var syftet till stor del att förenkla för företagen. Trots det uppger 39 procent av de alkoholdryckstillverkare som besvarat den nu genomförda enkätundersökningen att deras administrativa börda har ökat något eller mycket sedan lagändringen. Samtidigt uppger 45 procent av dem som hanterar teknisk sprit att de upplever att den administrativa bördan minskat något eller mycket. Svaren från kommuner och länsstyrelser tyder på att en del kommuner inte känner till sin underrättelseskyldighet gentemot Folkhälsomyndigheten på området teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Oavsett bransch tror majoriteten av de tillfrågade företagen att deras verksamheter kommer att öka eller vara oförändrade under den kommande femårsperioden, i volymer räknat. Denna utveckling stöds av myndighetens egna siffror för åren som visar att tillverkningen av alkoholdrycker ökade, förutom när det gäller öl där tillverkningsvolymerna minskade. Folkhälsomyndigheten kommer att se över de befintliga föreskrifterna och utreda om det finns behov av några riktade informationsinsatser. 11

12 Bakgrund Den nya alkohollagen (1) trädde i kraft 1 januari 2011 och en förändring var att det inte längre krävs särskilda tillstånd för att tillverka alkoholdrycker och för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Syftet var att förenkla för företagen. Dåvarande tillstånds- och tillsynsmyndigheten Statens folkhälsoinstitut, och andra myndigheter på området, upplevde en viss tveksamhet inför att stora delar av en tidigare reglerad verksamhet nu kunde bli alltför fri (3). Den förändrade lagstiftningen innebar också att institutet tog över ansvaret från Läkemedelsverket för de företag som hanterar teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Folkhälsoinstitutet gjorde ett antal tillsynsbesök ute hos företag som tillverkar alkoholdrycker under och såg då brister i verksamhetslokalerna, jämfört med när det särskilda tillverkningstillståndet fanns kvar. Myndigheten upplevde även att företagarna i vissa fall saknade de kunskaper om alkohollagstiftningen som tidigare förutsattes. I samband med detta började institutet att ställa frågor vid tillsynsbesöken om vad företagarna själva ansåg om ändringarna i lagstiftningen. Det var redan uppenbart att lagändringarna på olika sätt upplevdes som svårbegripliga eftersom ett antal företag i branschen hört av sig till myndigheten med frågor om vad som gällde. Bland annat ansåg inte dessa företag att den nya lagstiftningen inneburit någon förenkling för dem. Tvärtom ansåg en del att lagändringarna, med i första hand slopat tillståndskrav för tillverkning, snarare gjort företagens verksamhet svårare. Tidigare kom tillståndsmyndigheten på besök redan i samband med att tillståndet söktes och man kunde tidigt föra en dialog om vilka krav som ställdes på företagen. Efter lagändringen uttryckte en del företagare att kraven blivit större utan att det fanns tillgång till lättfattlig information från myndigheternas sida. Det upplevdes som svårare att veta om de uppfyllt kraven i lagstiftningen. Medan Statens folkhälsoinstitut utfärdade tillverkningstillstånd hade myndigheten av naturliga skäl mycket tydlig överblick över tillsynsobjekten. På samma sätt kände Läkemedelsverket till vilka som hade tillstånd att handla med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Folkhälsomyndigheten får nu information från andra myndigheter om vilka näringsidkarna är. Under årens lopp har medarbetare på andra tillsynsmyndigheter som på olika sätt kommer i kontakt med samma tillsynsobjekt som Folkhälsomyndigheten uttryckt att rollfördelningen är oklar, och att man önskat ett förtydligande kring detta. Efter tre år med den nuvarande alkohollagen (1) och anslutande föreskrifter (4, 5, 6), beslutade Folkhälsomyndigheten att ta reda på hur näringslivet, berörda myndigheter och kommuner och länsstyrelser upplevt ändringarna i lagstiftningen och om de sett några konsekvenser av detta, positiva som negativa. 12

13 Syfte Syftet med rapporten är att ge en sammanfattande bild av hur näringsliv, länsstyrelser, kommuner och andra statliga myndigheter på området upplever ändringarna i alkohollagen, och sätta det i relation till de upplevelser som Statens folkhälsoinstitut gav uttryck för. Syftet är också att dra lärdomar av processen vid den här typen av kartläggningar: vad fungerade bra och vad gick mindre bra. Sammanställningen kan även ge indikationer på om befintliga föreskrifter behöver förtydligas genom exempelvis allmänna råd, vägledningar eller om det behöver tas fram nya föreskrifter. Kunskapen kan också komma att ligga till grund för riktade tillsynsinsatser under de kommande åren. 13

14 Metod Denna rapport bygger på information från statistik, tillsynsdokumentation och en genomförd enkätundersökning riktad till näringsidkare, kontrollbolag och branschorganisationer samt till kommuner och länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Inkomna statistikuppgifter Folkhälsomyndigheten har analyserat och sammanställt statistikuppgifter som företagen är skyldiga att skicka in till oss, och som finns lagrade i bland annat tillståndsregistret. Uppgifterna kommer från etanolrapporter (teknisk sprit) statistikrapporter för försäljning och tillverkning (alkoholdrycktillverkare) antalet upplagshavare av alkohol (Skatteverket) Dokumentation vid tillsynsbesök Folkhälsomyndigheten har även sammanställt Statens folkhälsoinstituts iakttagelser från 24 tillsynsbesök hos företag som tillverkade alkoholdrycker under perioden Resultatet presenteras i kapitlet Resultat. Elektroniska enkäter En stor del av materialet i rapporten utgörs av svaren på de frågor som ställts i enkäterna. Frågorna skickades ut och gjordes samtidigt tillgängliga på myndighetens hemsida den 10 oktober Svarstiden gick ut den 31 december Av totalt tillfrågade godkända upplagshavare och skattebefriade förbrukare har 179 besvarat enkäten. Detta utgör ca 13 procent av de tillfrågade, vilket visar på en låg svarsfrekvens. Eftersom det funnits en del svårigheter i att särskilja företagen och deras verksamheter åt så har en del näringsidkare fått utskick trots att de inte är verksamma inom det område enkäten berör. Detta påverkar såklart svarsfrekvensen. Av 311 tillfrågade kommuner och länsstyrelser har 252 besvarat enkäten vilket motsvarar 81 procent vilket istället får anses vara en mycket god svarsfrekvens. Målgruppsanalys Näringslivet är den huvudsakliga målgruppen eftersom det främst är denna grupp som tillverkar, säljer, köper, för in eller importerar alkoholhaltiga drycker, teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Länsstyrelser och kommuner är tillsynsmyndigheter och målgrupper eftersom de enligt 9 kap. 10 alkohollagen (1) ska underrätta Folkhälsomyndigheten om de i sin verksamhet uppmärksammar något som kan ha betydelse för tillämpningen av 14

15 bestämmelserna i 6 kap. om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Läkemedelsverket och Skatteverket är myndigheter som på olika sätt arbetar med alkohol, liksom Livsmedelsverket och Tullverket och upplevdes därför som naturliga målgrupper. Framtagande av frågor Enkätfrågorna har tagits fram utifrån tidigare kontakter med företag på området, och för att adressera de frågor som tidigare tillsynsmyndigheten och andra myndigheter gett uttryck för i samband med lagändringen. Det gäller frågor som myndigheten inte ser någon möjlighet att få svar på utan att ställa dem direkt till näringsidkarna. Förhoppningen är att frågebatterierna ska kunna återanvändas vid kommande kartläggningar. Urvalsprocess Följande urval gjordes inför utskicket av enkäterna. Näringslivet Enkäten skickades till alla godkända upplagshavare av alkohol, eftersom de har rätt att tillverka alkoholdrycker och teknisk sprit samt att införa, importera och sälja samma produkttyper. Uppgifterna hämtas från Skatteverket. Folkhälsomyndigheten har inte kunnat särskilja vilka företag som hanterar vilka alkoholprodukter, och därför ingick alla godkända upplagshavare i utskicket. Gällande de skattebefriade förbrukarna gjordes ett slumpmässigt urval utifrån uppgifter från Skatteverket. Branschorganisationer Direktutskick gjordes till de organisationer som varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten eller Statens folkhälsoinstitut tidigare, samt de organisationer som myndigheten själv kunnat identifiera. Kontrollbolag Enkäten sändes även till de kontrollbolag som har skickat in kontrollrapporter, enligt myndighetens föreskrifter om teknisk sprit (4), till Folkhälsomyndigheten och tidigare till Statens folkhälsoinstitut. Kommuner och länsstyrelser Direktutskick gjordes till alla de 290 kommunerna i landet, enligt underrättelseskyldigheten som beskrivs i 9 kap. 10 alkohollagen (1), samt till landets 21 länsstyrelser enligt 9 kap. 1 och 10 samma lag. 15

16 Statliga myndigheter Ett antal statliga myndigheter fick också enkäten, baserat på att myndigheterna har angränsande tillsynsområden. Frivilligt att svara på enkäten Det var frivilligt att svara på enkäterna, vilket tydligt har framgått både av enkäterna och de följebrev som sändes ut. Information om detta fanns även på myndighetens webbplats. Enkäterna var tillgängliga för att besvaras under perioden 8 oktober december Tillgång till enkäten på myndighetens webbplats Förutom direktutskicken var enkäterna också tillgängliga på Folkhälsomyndighetens webbplats, för att säkerställa att alla parter som kände sig berörda av lagändringarna hade möjlighet att svara på frågorna. De tillgängliga enkäterna var de som riktade sig till branschorganisationerna, kontrollbolagen och näringsidkarna. Samråd Samråd har genomförts med Näringslivets regelnämnd, (NNR), och Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL), gällande enkätfrågorna och dess upplägg. Resultatsammanställning Resultaten från enkäterna presenteras var för sig i kapitlet Resultat. I början av rapporten redovisas dock två tabeller med gemensamma data för de olika branscherna. Vi tar enbart hänsyn till svar på frisvarsfrågor, svar i kommentarsfält till förvalsfrågor och svar som rör kartläggningsområdet, och vi presenterar bara resultatet från enkäter som har besvarats i sin helhet. Kommentarer redovisas sammanfattade, där så är möjligt, i anslutning till den fråga de lämnats. Analys av de sammanställda resultaten Utifrån resultatsammanställningarna har vi analyserat och dragit slutsatser kring hur ändringen av lagstiftningen uppfattas. Enkäterna ligger som bilaga till rapporten. 16

17 Resultat Inkomna statistikuppgifter Tillverkning av alkoholdrycker Statistikrapporterna visar att tillverkningen av samtliga alkoholdryckeskategorier ökar, förutom öl där tillverkningsvolymerna minskar stadigt, se tabell 1. Vin och andra jästa alkoholdrycker ökar mest, både vad avser tillverkning, försäljning, införsel och import, se tabell 2, samt utförsel och export, se tabell 3. Vidare visar siffrorna att spritdrycksförsäljningen i detaljhandeln minskar medan försäljningen av vin och andra jästa alkoholdrycker samt starköl ökar. Tabell 1. Tillverkning av alkoholdrycker, tusental liter År Spritdrycker Vin och andra jästa alkoholdrycker Starköl Folköl Källa: Folkhälsomyndigheten (Alkoholstatistik 2013) (7). Tabell 2. Partihandlarnas utförsel och export av alkoholdrycker, tusental liter År Spritdrycker Vin och andra jästa alkoholdrycker Starköl Källa: Folkhälsomyndigheten (Alkoholstatistik 2013). (7) Tabell 3. Partihandlarnas införsel och import av alkoholdrycker, tusental liter År Spritdrycker Vin och andra jästa alkoholdrycker Starköl Källa: Folkhälsomyndigheten (Alkoholstatistik 2013) (7). 17

18 Teknisk sprit Rapporterna om etanolhantering (8) visar att tillverkningen av teknisk sprit ökar medan införsel och import samt utförsel och export minskar. Se tabell 4 6. Tabell 4. Tillverkning av teknisk sprit per kvartal, tusental liter År Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal Källa: Folkhälsomyndigheten (Kvartalsrapporter etanolhantering) (8). Tabell 5. Partihandlarnas införsel och import av teknisk sprit, tusental liter År Införsel och import Källa: Folkhälsomyndigheten (Kvartalsrapporter etanolhantering) (8). Tabell 6. Partihandlarnas utförsel och export, tusental liter År Utförsel och export Källa: Folkhälsomyndigheten (Kvartalsrapporter etanolhantering) (8). Alkoholhaltiga preparat De som hanterar alkoholhaltiga preparat har ingen skyldighet att lämna rapporter till Folkhälsomyndigheten. Därför finns inga motsvarande siffror som för alkoholdrycker och teknisk sprit. 1 Den förhållandevis låga siffran beror på avsaknad av inskickade rapporter. 18

19 Dokumentation vid tillsynsbesök Tillverkning av alkoholdrycker Under 2012 genomförde Statens folkhälsoinstitut 11 tillsynsbesök hos alkoholdryckstillverkare. Dessa besök visade att journalföringens kvalitet och omfattning vid tillverkning, lagring och tappning hade försämrats jämfört med de krav som tidigare fanns i föreskrifter. Brister i journalföring gör det svårare att upptäcka eventuell avledning av alkoholdryckerna. Dokumentationen av svinn och svinnets orsak fördes också mindre detaljerat jämfört med tidigare ställda krav, vilket också gör det svårare att spåra eventuell avledning av alkohol. Vidare uppmärksammades brister i kunskap om alkohollagstiftningen. En del verksamhetsutövare såg inte alkohollagens roll som skyddslagstiftning och upplevdes ha svårt att identifiera missbruksrisker. Vid besöken visade det sig även att tillverkningslokalen inte alltid var belägen inom skatteupplaget, vilket gjorde att utrymmet inte hade samma säkerhetsgrad när det gäller lås och larm trots att alkohol förvarades i lokalen. Dessutom observerades en del förändringar i lokaler och skatteupplag som inte hade anmälts till Skatteverket. Under 2013 genomfördes 13 tillsynsbesök hos alkoholdryckstillverkare och myndigheten gjorde i princip samma noteringar som föregående år, med några tillägg. Av de 13 företagen som besöktes uppgav 7 att de hade kunskap om alkohollagen, och att de fått dessa kunskaper genom internet. Inget av företagen uppgav att de haft besök av Skatteverket. De flesta uppgav att det varit förhållandevis lätt att hitta information om vad som gäller för hobbybryggare, via internetforum, genom branschföreningar och andra redan etablerade bryggerier samt från Skatteverkets broschyrer. De flesta företagen uppgav också att de enkelt fått kontakt med de olika myndigheterna. Trots det efterlyste flera företag mer samlad information, till exempel rekommendationer kring journaler och krav på tillverkningslokalernas utformning. Hantering av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat Under 2012 genomfördes 4 tillsynsbesök hos företag som handlar med teknisk sprit och/eller alkoholhaltiga preparat. Vid dessa besök gick det inte att se några skillnader i brister jämfört med tidigare då tillståndskravet fanns kvar. Däremot hade själva hanteringen förändrats i några fall på så sätt att företag köpt ren sprit för att denaturera själva, i stället för att som tidigare köpa spriten färdigdenaturerad för sitt ändamål från sin leverantör. Det handlade om hantering av relativt stora volymer, flera lastbilsleveranser per år. De besökta företagen inom denna näringsgren uttryckte att de kände sig mer osäkra än tidigare på vilka regler som gällde. Myndigheten upplevde dock att det fanns en del kunskap om lagstiftningen och de anslutande föreskrifterna (4, 5), och företagarna ställde också en del frågor kring regelverket. 19

20 Under 2013 genomfördes inga tillsynsbesök på plats hos något företag som handlar med teknisk sprit och/eller alkoholhaltiga preparat. Elektroniska enkäter Svarsfrekvensen och svarstiden på de åtta olika enkäterna som skickats till myndigheter, organisationer, kontrollbolag och näringsliv redovisas var för sig, se tabell 7. Kommentarer, där det lämnats sådana, sammanfattas direkt under tabellen eller frågan där detta är möjligt. Som redan nämnts ingår inte svar och kommentarer från någon annan än den tänkta målgruppen. I bilaga 1 finns det följebrev som skickades ut tillsammans med enkäterna. Tabell 7. Antal utskickade enkäter och antal inkomna svar. Enkät Antal utskickade enkäter Antal (kompletta) inkomna enkäter (genomsnittlig svarstid) Till branschorganisationer 2 (se bilaga 2 för enkätfrågor) Till kontrollbolag 2 (se bilaga 3 för enkätfrågor) 8 20 (2,5 minuter) 6 7 (1 minut) Till kommuner och länsstyrelser (se bilaga 4 för enkätfrågor) kommuner 21 länsstyrelser 252 (30 minuter) Till myndigheter (se bilaga 5, 6, 8, 9 för enkätfrågor) 4 1 Till näringslivet 2 (se bilaga 7 för enkätfrågor) upplagshavare skattebefriade förbrukare (5 minuter) 2 Länkar till enkäterna för branschorganisationer, kontrollbolag och näringslivet har funnits öppna på Folkhälsomyndighetens webbplats, för att berörda företag som inte fått något enkätutskick skulle kunna svara på enkäten. 3 Enligt 9 lagen (1994:1564) om alkoholskatt 4 Enligt 31 e lagen (1994:1564) om alkoholskatt 20

21 Näringslivet En del av de företag som besvarade enkäten är verksamma inom flera områden. Det gör att den totala procentsatsen i tabell 8 och 9 överstiger 100 procent. Gemensamma frågor En del av frågorna var gemensamma för alla mottagare inom näringslivet, se tabell 8 och 9 nedan. Tabell 8. Inom vilket eller vilka alkoholområden är ni aktiva? Tillverkning av alkoholdrycker Tillverkning av teknisk sprit 3 2 Tillverkning av alkoholhaltiga preparat 7 4 Inköp av teknisk sprit Inköp av alkoholhaltiga preparat Försäljning av teknisk sprit 9 5 Försäljning av alkoholhaltiga preparat Införsel/import av teknisk sprit 7 4 Införsel/import av alkoholhaltiga preparat Aktiva inom annat område Total Lämnade kommentarer De flesta kommentarer som lämnats avser beskrivningar av den egna verksamheten. Tabell 9. Inom vilket eller vilka alkoholområden var ni aktiva före 2011? Tillverkning av alkoholdrycker Tillverkning av teknisk sprit 2 1 Tillverkning av alkoholhaltiga preparat 5 3 Inköp av teknisk sprit Inköp av alkoholhaltiga preparat Försäljning av teknisk sprit 8 5 Försäljning av alkoholhaltiga preparat Införsel/import av teknisk sprit 6 4 Införsel/import av alkoholhaltiga preparat Vi var inte aktiva på området Total Lämnade kommentarer Kommentarerna som lämnats avser beskrivningar av den egna verksamheten. 21

22 Alkoholdryckstillverkning Frågor riktade till företag som tillverkar alkoholdrycker. Tabell 10. Utför ni legotillverkning? Ja Nej Vet inte 1 2 Total Tabell 11. Utförde ni legotillverkning någon gång under perioden ? Ja 8 73 Nej 3 27 Vet inte 0 0 Total Tabell 12. Hur har antalet kunder ni legotillverkat åt förändrats efter att alkohollagstiftningen ändrades 1 januari 2011? Jämför perioderna och Har minskat mycket 0 0 Har minskat något 0 0 Är oförändrat 6 75 Har ökat något 1 13 Har ökat mycket 1 13 Vet inte 0 0 Total Tabell 13. Hur tror ni att er verksamhet, (i volymer), på området kommer att utvecklas under perioden ? Att minska 1 2 Vara oförändrad 4 7 Att öka Vet inte 2 4 Total

23 Lämnade kommentarer Kommentarerna avser beskrivningar av vilka yttre omständigheter som kan komma att påverka den framtida verksamheten, t.ex. väderförhållanden, regler kring hur de får sälja sina produkter m.m., samt att verksamheten är relativt nystartad och att man därför hoppas på ökning kommande år. Tabell 14. Upplever ni att regelverket blev tydligare efter att alkohollagstiftningen ändrades 1 januari 2011? Ja Nej 8 14 Vet inte Total Lämnade kommentarer Kommentarerna ger bland annat uttryck för att det blivit tydligare men en del företag uppger att de inte bedrev den här typen av verksamhet före lagändringen. Tabell 15. Hur upplever ni att er administrativa börda har förändrats efter att alkohollagstiftningen ändrades 1 januari 2011? Jämför perioderna och Har minskat mycket 0 0 Har minskat något 3 13 Är oförändrad 8 35 Har ökat något 6 26 Har ökat mycket 3 13 Vet inte 3 13 Total Tabell 16. Hur många gånger under perioden har ni besökts av någon tillsynsmyndighet? Inga besök besök besök besök eller fler besök 2 4 Vet inte 2 4 Total

Skattebefriad förbrukare alkohol

Skattebefriad förbrukare alkohol Skattebefriad förbrukare alkohol Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som s.k. skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt. Informationen

Läs mer

Tillsynsplan 2015. Tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Tillsynsplan 2015. Tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor Tillsynsplan 2015 Tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor Tillsynsplan 2015 Tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om förbud mot vissa hälsofarliga

Läs mer

NYHETSBREV 1999:2. punktskatter. Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten

NYHETSBREV 1999:2. punktskatter. Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten NYHETSBREV 1999:2 punktskatter Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten Information om punktskatter Nyhetsbreven är avsedda att ge en kort översikt över

Läs mer

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut Diarienummer VERK 2011/472 Rubrik Ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2017 2018 och uppföljning av 2016 års aktiviteter Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2011:286 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1, 7

Läs mer

Alkohollag (2010:1622)

Alkohollag (2010:1622) Alkohollag, 1 kap. [3801] Alkohollag (2010:1622) 1 kap. Inledande bestämmelser [3801] Denna lag gäller tillverkning, marknadsföring och införsel eller import av alkoholdrycker och handel med sådana varor.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2001:517 Utkom från trycket den 25 juni 2001 utfärdad den 31 maj 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

21 Alkoholtillsyn. 21.1 Allmänt

21 Alkoholtillsyn. 21.1 Allmänt 265 21 Alkoholtillsyn 21.1 Allmänt 8 kap. 1 a andra stycket AL Skatteverket utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 4 kap. 5. Det är SKV, före detta RSV, som sedan den 1 januari 2000 utövar

Läs mer

Förordning (2010:173) om alkoholskatt

Förordning (2010:173) om alkoholskatt Skatter m.m./skatter m.m. 1 Termer och uttryck 1 [4071] Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1994:1564) om alkoholskatt ([4001] o.f.). Termer och uttryck som används i denna förordning har

Läs mer

* Skatteverket 1(7) KONSEKVENSUTREDNING

* Skatteverket 1(7) KONSEKVENSUTREDNING * Skatteverket 1(7) Konsekvensutredning för Skatteverkets föreskrift om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt

Läs mer

Nya bestämmelser om alkoholskatt

Nya bestämmelser om alkoholskatt NYHETSBREV 2001:2 punktskatter Nya bestämmelser om alkoholskatt Försäkranssystemet upphör den 1 oktober 2001 och ersätts av godkännande som skattebefriad förbrukare. Skattskyldighetens inträde för upplagshavare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr /

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr / Skatteverket 1(6) Dnr 131 392952-12/111 Konsekvensutredning enligt förordningen ( 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning A Allmänt 1 BESKRIVNING AV PROBLEMET De förenklade ledsagardokumenten

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Severin Blomstrand och justitierådet Margit Knutsson. Vissa frågor om förfarandet

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material. Den 1 maj infördes bestämmelser om kontrollköp i alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2012:677 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl 1 (5) PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm Avdelning I NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Norling KLAGANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2011:285 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1, 8

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Svensk författningssamling 2010:1622

Svensk författningssamling 2010:1622 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Alkohollag (2010:1622) Svensk författningssamling 2010:1622 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror FoHMFS 2015:1 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738); SFS 1999:1001 Utkom från trycket den 10 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd beslutade av Folkhälsomyndigheten och Statens folkhälsoinstitut

Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd beslutade av Folkhälsomyndigheten och Statens folkhälsoinstitut FoHMFS 2014:1 Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd beslutade av Folkhälsomyndigheten och Statens folkhälsoinstitut Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Alkohollag; utfärdad den 2 december 2010. SFS 2010:1622 Utkom från trycket den 14 december 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Rapport om utvecklingsarbetet för folköls- och tobakstillsynen

Rapport om utvecklingsarbetet för folköls- och tobakstillsynen SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-11-13 Handläggare: Alf Klingvall Telefon: 08-508 43 025 Till Socialtjänstnämnden Rapport om utvecklingsarbetet för folköls- och tobakstillsynen

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (LVFS 2012:xx) om handel med sprutor och kanyler

Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (LVFS 2012:xx) om handel med sprutor och kanyler Remiss Pernilla Lötberg Rättsenheten Datum:2012-04-26 Dnr: 581:2012/ 507677 Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (LVFS 2012:xx) om handel med sprutor och kanyler Ni får här tillfälle att lämna synpunkter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Restaurangrapporten frågor och svar

Restaurangrapporten frågor och svar Restaurangrapporten frågor och svar Viktiga datum 15 november Folkhälsomyndigheten beställer restaurangrapporter som är förtryckta med de uppgifter som då finns i Tillståndsregistret. Samtliga tillståndshavare

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2 Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI 2015. VERSION 2 Nationella bedömningskriterier alkohol Nationella bedömningskriterier är ett

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer

Välkommen till utbildning - kontrollköp av folköl och tobaksvaror

Välkommen till utbildning - kontrollköp av folköl och tobaksvaror Välkommen till utbildning - kontrollköp av folköl och tobaksvaror 2 Dagens agenda 10:00 10:45 Introduktion - varför kontrollköp? Om utbildningspaketet, Kontrollköpsguiden 10:45 11:25 Kontrollköpsguiden

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland

Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland Dessa regler och anvisningar riktar sig i första hand till ledamöter i Läkemedelskommittén i Värmland (LKV) och dess terapigrupper.

Läs mer

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Riktlinjerna är antagna av socialnämnden 2009-02-22 Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2009-04-23 Innehåll Innehållsförteckning sid. 2 Inledning

Läs mer

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning Människor på flykt En riskbedömning av smittspridning Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms eventuella intressekonflikter och jäv inom

Läs mer

Allm. anm. Om KN-numrens omfattning, se Tulltaxa, TFH I:1.

Allm. anm. Om KN-numrens omfattning, se Tulltaxa, TFH I:1. Alkoholskattelag [4001] 6 Alkoholskatt Lag (1994:1564) om alkoholskatt Allm. anm. Om KN-numrens omfattning, se Tulltaxa, TFH I:1. Lagens tillämpningsområde 1 [4001] För öl, vin och andra jästa drycker,

Läs mer

Utbildningsmaterial för lokalt och regionalt tillsynsarbete

Utbildningsmaterial för lokalt och regionalt tillsynsarbete Utbildningsmaterial för lokalt och regionalt tillsynsarbete Alkohollagen svensk författningssamling (sfs) STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2012 ISBN 978-91-7521-047-6 (PDF) ISBN 978-91-7521-048-3 (PRINT)

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl

Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl Inledning I alkohollagen (2010:1622) regleras försäljning av folköl i butik liksom servering av folköl. Handlarna som säljer folköl måste

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Gotland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl och tobak till konsumenter

Läs mer

Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 maj Anders Borg Monica Falck

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om alkoholhaltiga preparat

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om alkoholhaltiga preparat FoHMFS 2014:10 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om alkoholhaltiga preparat Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning. Reviderad version 2015-11-16

Människor på flykt. En riskbedömning av smittspridning. Reviderad version 2015-11-16 Människor på flykt En riskbedömning av smittspridning Reviderad version 2015-11-16 Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms eventuella

Läs mer

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning 5 kap. 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Utbildningsmaterial för lokalt och regionalt tillsynsarbete

Utbildningsmaterial för lokalt och regionalt tillsynsarbete Utbildningsmaterial för lokalt och regionalt tillsynsarbete Alkohollagen svensk författningssamling (sfs) Innehåll 3 1 kap. Inledande bestämmelser Definitioner 3 5 2 kap. Tillverkning m.m. 6 3 kap. Allmänna

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet Juni 2011 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Lagförslag...5 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen

Läs mer

Alkoholservering på särskilda boenden. Egenkontroll

Alkoholservering på särskilda boenden. Egenkontroll Alkoholservering på särskilda boenden Egenkontroll Folkhälsomyndigheten, 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Kontrollköp - tobak och folköl

Kontrollköp - tobak och folköl Kontrollköp - tobak och folköl Disposition Lagstöd för kontrollköp Vad innebär kontrollköp? Provköp vs. Kontrollköp Arbetet med kontrollköp på Folkhälsomyndigheten Vägledning och information om kontrollköp

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Kommittédirektiv. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden. Dir. 2010:21

Kommittédirektiv. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden. Dir. 2010:21 Kommittédirektiv Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på särskilda boenden Dir. 2010:21 Beslut vid regeringssammanträde den 4 mars 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Datum: 2014-01-24 Dnr: 3.1-2014-004924 Rättsenheten Linda Nylander Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Ni får här tillfälle

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.; SFS 2008:1413 Utkom från trycket den 30 december 2008 utfärdad den 18 december 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Försäljning av vattenpipstobak

Försäljning av vattenpipstobak Försäljning av vattenpipstobak Regelverk och lagstiftning 2010 Detta gäller vid försäljning av vattenpipstobak För att få sälja tobak måste man anmäla detta till den kommun där försäljningen ska ske. Försäljning

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör H 2 1 (7) Dnr (ifylls av myndigheten) B Rapporteringsskyldighet och ansökan om hållbarhetsbesked regleras i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten

Läs mer

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror, folköl och läkemedel

Läs mer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust FoHMFS 2015:2 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jämtland Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 Jämtland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21 - tobak och folköl Salems kommun 2 rörande tobak och folköl Under våren 2004 genomfördes en uppföljning av 2001och 2002 års provinköpsstudie

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:86

Regeringens proposition 1998/99:86 Regeringens proposition 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör Prop. 1998/99:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8

Läs mer

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) 2015-09-28 Dnr 2.8-19505/2015 1(1) Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Marie Hansson marie.hansson@ivo.se Enligt sändlista Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador

Läs mer

Sammanställning av resultatet av tillsynen av jämställdhetsplaner i statliga myndigheter 2016

Sammanställning av resultatet av tillsynen av jämställdhetsplaner i statliga myndigheter 2016 Beslutad 2017-06-14 Sida 1 (7) Handläggare Björn Andersson Sammanställning av resultatet av tillsynen av jämställdhetsplaner i statliga myndigheter 2016 Det allmänna har ett särskilt ansvar för att motverka

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Spendrups Bryggeri AB, 556079-6871 Ombud: Advokat Conny Otteland Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm MOTPART

Läs mer

Godkänd upplagshavare alkoholskatt

Godkänd upplagshavare alkoholskatt Godkänd upplagshavare alkoholskatt Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt 1. Informationen är översiktlig.

Läs mer