Välkommen till utbildning - kontrollköp av folköl och tobaksvaror

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till utbildning - kontrollköp av folköl och tobaksvaror"

Transkript

1

2 Välkommen till utbildning - kontrollköp av folköl och tobaksvaror 2

3 Dagens agenda 10:00 10:45 Introduktion - varför kontrollköp? Om utbildningspaketet, Kontrollköpsguiden 10:45 11:25 Kontrollköpsguiden Planering 11: Paus 11:35 12:15 Kontrollköpsguiden Genomförande 12:15 13:15 Lunch 13:15 14:00 Kontrollköpsguiden Dialog 14:00 14:45 Kontrollköpsguiden Uppföljning 14:45 15:00 Fika 15:00 15:30 Mer om materialet 15:30 16:00 Avslutande diskussion Sid 3.

4 4 Introduktion

5 Vad är kontrollköp Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år, med ett ungdomligt utseende, testar om det går att handla folköl eller tobak utan att visa legitimation Kontrollköpet sker i kommunens regi och som en del i myndighetsutövningen vid tillsyn Syftet med kontrollköp är att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut folköl och tobaksvaror om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 år Kontrollköp regleras genom lag och föreskrift, och därutöver finns allmänna råd framtagna. Sid 5.

6 Varför kontrollköp? Behov av ytterligare tillsynsåtgärder Regeringens bedömning: Tillsynen av åldersgränsen vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel upprätthålls inte på ett tillräckligt ett effektivt sätt Tillsynsmyndigheterna behöver ytterligare befogenheter som möjliggör en effektiv tillsyn av åldersgränserna för folköl, tobak och receptfria läkemedel Sid 6 källa: prop. 2013/14:56, s.13.

7 Varför kontrollköp? Provköp som tillsynsmetod Regeringens bedömning: Provköp är en effektiv tillsynsmetod för att kontrollera åldersgränserna vid detaljhandel med folköl, tobak och receptfria läkemedel Möjligheten för tillsynsmyndighet (här: kommunen) att utföra provköp ska regleras i lag. För att bättre beskriva innehållet i metoden ska åtgärden kallas kontrollköp Sid 7 källa: prop. 2013/14:56, s.16.

8 Kontrollköp Kontrollköp av folköl och tobaksvaror regleras i Alkohollagen (2010:1622) Tobakslagen (1993:581) och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror (FoHMFS 2015:1) Sid 8.

9 Kontrollköp - lag Regleringar om kontrollköp i AL och TL trädde ikraft den 1 maj 2014* Alkohollagen (2010:1622) 9 kap. 15 a I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut folköl enligt 5 kap. 5 om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som anges i 3 kap. 7, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år. Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet. Lag (2014:121). 15 b Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela förbud eller varning enligt 9 kap. 19. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om genomförandet av kontrollköp. Lag (2014:121). Tobakslagen (1993:581) 22 a I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut tobaksvaror om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått den ålder som anges i 12, får kommunen genomföra kontrollköp. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år. Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet. Lag (2014:119). 22 b Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela förelägganden eller förbud enligt 20 och 20 a. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om genomförandet av kontrollköp. Lag (2014:119). Sid 9. * ändringar infördes även i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

10 Kontrollköp - lag Vad innebär bestämmelserna i AL och TL Befogenhet för kommunen att göra kontrollköp I syfte att få underlag för dialog om förvissande-kravet 18 år Kommunen får endast anlita person (kontrollköpare) som fyllt 18 år Får göras utan att underrätta näringsidkaren i förväg Kommunen måste snarast efter genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för adm. sanktion Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om genomförandet av kontrollköp Sid 10. Källa: Alkohollag (2010:1622) 9 kap. 15 a-b, Tobakslag (1993:581) 22 a-b.

11 Kontrollköp - föreskrifter Föreskrifter om genomförande av kontrollköp Skäl: utöver de krav som regleras i lag kan det finnas behov av ytterligare föreskrifter för hur ett kontrollköp ska genomföras Bemyndigande; Folkhälsomyndigheten (OBS kontrollköp av folköl och tobaksvaror) FoHMFS 2015:1 Publicerades 24 mars 2015 Ikraftträdande 1 april 2015 Sid 11.

12 Kontrollköp - regeringsuppdrag Regeringsuppdrag utbildnings- och informationsinsatser Folkhälsomyndigheten ska genomföra utbildnings- och informationsinsatser avseende den lagreglerade möjligheten att använda kontrollköp som tillsynsmetod när det gäller försäljning av folköl och tobak i butik. * Myndigheten ska ta fram utbildnings- och informationsmaterial och utbilda länsstyrelserna så att dessa har förutsättningar att förmedla kunskap om metoden vidare till kommunerna. * 1 april: utbildning till länsstyrelsen samt överlämnande av utbildningspaket 1 april: publicering och spridning av Kontrollköpsguiden; stöd för kommunens arbete med kontrollköp av folköl och tobak Informationsmaterial till näringsidkare som säljer tobak och folköl Sid 12 * Regeringsbeslut Dnr S2014/4806/FST (delvis).

13 Kontrollköp - regeringsuppdrag Målgrupper Tillsynshandläggare för alkohol och tobak på länsstyrelserna ANDT-samordnare på länsstyrelserna Tillsynshandläggare för alkohol och tobak på kommunerna ANDT-samordnare/folkhälsosamordnare på kommunerna Näringsidkare som säljer folköl och tobaksvaror Personal på försäljningsställen Sid 13.

14 Mål och syfte med informationsinsatsen Handläggare på länsstyrelserna ska förstå hur metoden ska tillämpas uppleva att de fått förutsättningar av Folkhälsmyndigheten att utbilda/förmedla kunskap om metoden till kommunerna Handläggare på kommunen ska uppleva att de får stöd av det material Folkhälsomyndigheten tagit fram förstå hur metoden ska tillämpas Syftet med utbildnings- och informationsinsatsen är att tillsynsmetoden kontrollköp ska tillämpas på ett enhetligt och rättssäkert sätt Sid 14.

15 Sid 15.

16 Varför behövs en åldersgräns för köp av folköl och tobaksvaror?? Sid 16.

17 Sid 17.

18 Sid 18.

19 Varför behövs en åldersgräns för köp av folköl och tobaksvaror? Alkohol och tobak är beroendeframkallande och medför hälsorisker 9 av 10 vuxna som röker varje dag började före 18 års ålder Åldersgränsen begränsar tillgängligheten för ungdomar och förhindrar tidiga alkohol- och/eller tobaksdebuter. Åtgärder som hindrar eller försenar en tidig debut ger en bättre folkhälsa Åldersgränsen 18 år - central tillgänglighetsbegränsande faktor Sid 19 Källa: Att sälja tobak, Att sälja folköl, prop. 2013/14:56..

20 Varför behövs en åldersgräns för köp av folköl och tobaksvaror? Att förhindra att barn och ungdomar hamnar i alkohol- och tobaksberoende är ett av alkohollagens och tobakslagens viktigaste syften. För att skydda ungas hälsa är ett av de viktigaste alkohol- och tobakspolitiska instrumenten åldersgränser och upprätthållande av dessa. Av folkhälsoskäl är det därför av största vikt att åldersgränserna vid inköp av alkohol och tobak kan upprätthållas. Sid 20 Källa: Prop. 2013/14:56, s. 14.

21 Sid 21.

22 Sid 22.

23 Sid 23.

24 Sid 24.

25 Sid 25.

26 Sid 26.

27 Sid 27.

28 Sid 28.

29 Sid 29.

30 Vad är Kontrollköpsguiden? Guiden är tänkt som ett stöd för kommunerna när de arbetar med kontrollköp av folköl och tobaksvaror Består av 4 block (1, 2, 3, 4) Innehållet i guiden bygger på alkohollagen och tobakslagen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp Innehållet i lag och föreskrift som handlar om kontrollköp är krav som kommunen måste förhålla sig till, det övriga innehållet i guiden är rekommendationer, stöd och tips till kommunen Kontrollköpsguiden del i utbildningspaketet om kontrolköp Guiden finns på Folkhälsomyndighetens webbplats, Sid 30.

31 Lagar & föreskrifter Allmänna råd Stödmaterial Tips Sid 31.

32 Sid 32.

33 33

34 Inledning Block 1. Planering Kommunens förberedelser inför genomförandet av kontrollköp, exempelvis rekrytering av kontrollköpare Inledning Lag Föreskrifter Allmänna råd Material Tips! Summering Sid 34.

35 Vad säger lagen? Inledning Lag Föreskrifter Allmänna råd Material Tips! Summering Vid kontrollköp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år Sid 35. Källa: Alkohollag (2010:1622) 9 kap. 15 a, Tobakslag (1993:581) 22 a

36 Allmänna råd till lagen Ungdomligt utseende Kontrollköp är en metod som är till för att förbättra rutinerna för ålderskontroll. För att metoden ska vara ändamålsenlig bör kommunen anlita personer med ungdomligt utseende som ska utföra kontrollköp Inledning Lag Föreskrifter Allmänna råd Material Tips! Summering Sid 36. Källa: FoHMFS 2015:1

37 Vad säger föreskrifterna? Avtal mellan kommunen och kontrollköparen (3 ) Inledning Lag Föreskrifter Allmänna råd Material Tips! Summering Kommunen ska upprätta ett avtal med kontrollköparen I avtalet ska uppdraget och ansvarsförhållandet mellan kommunen och kontrollköparen fastställas Kommunen ska inte ge kontrollköparen i uppdrag att själv underrätta näringsidkaren om genomfört kontrollköp Sid 37. Källa: FoHMFS 2015:1, 3

38 Vad säger föreskrifterna? Information och instruktion om kontrollköp (4 ) Inledning Lag Föreskrifter Allmänna råd Material Tips! Summering Kommunen ska informera kontrollköparen om tillsynsmetoden Kommunen ska, som ett stöd till kontrollköparen, ge instruktioner om hur kontrollköp ska utföras Sid 38. Källa: FoHMFS 2015:1, 4

39 Allmänna råd till föreskrifterna Instruktionens innehåll Instruktionen inför kontrollköp bör innehålla följande: Inledning Lag Föreskrifter Allmänna råd Material Tips! Summering hur kontrollköparen ska agera vid kontrollköpet, vilka varor vad avser folköl, cigaretter, snus eller annan tobaksvara som kontrollköparen ska försöka köpa, vad kontrollköparen behöver uppmärksamma och därefter dokumentera i samband med kontrollköpet, hur överlämning av inköpta varor och rapportering till kommunen sker, och hur kontrollköparen kan hantera eventuella konfliktsituationer. Sid 39. Källa: FoHMFS 2015:1

40 Stödmaterial Checklista för kommunens information och instruktion till kontrollköparen Checklista Informationsmaterial som kan användas vid information till kontrollköpare broschyr om Kontrollköp av folköl och tobak informationsfilm Kontrollköp och åldersgräns Inledning Lag Föreskrifter Allmänna råd Material Tips! Summering Brevmall för informationsutskick till näringsidkare om planerade kontrollköp i kommunen Länk till brevmall Informationsmaterial till den som säljer folköl och tobaksvaror broschyr om Kontrollköp av folköl och tobak Sid 40.

41 Tips! Kommunen kan skicka ut information till näringsidkare att den planerar genomföra kontrollköp Kontrollköp kan planeras i kommunens tillsynsplan Inledning Lag Föreskrifter Allmänna råd Material Tips! Summering Kommunen kan genom avtal överlåta tillsynsuppgifter åt annan kommun, exempelvis kontrollköp Kommunen kan upprätta avtal med kontrollköpare från andra kommuner Allmän information via media om att kommunen kommer att tillämpa kontrollköp Glöm inte att informera polisen om planerade kontrollköp Sid 41.

42 Summering Kontrollköpare måste ha fyllt 18 år Ungdomligt utseende är en förutsättning för metoden Kommunen ska upprätta ett avtal med kontrollköparen Inledning Lag Föreskrifter Allmänna råd Material Tips! Summering Kommunen ska instruera kontrollköparen om kontrollköp Det finns rekommendationer i form av allmänna råd vad instruktionen bör innehålla Det finns stödmaterial till block 1. Planering som kommunen kan använda Sid 42.

43 43

44 Inledning Block 2. Genomförande Genomförande av kontrollköp inklusive underrättelse till näringsidkaren om att kontrollköp har genomförts Inledning Lag Föreskrifter Allmänna råd Material Summering Sid 44.

45 Sid 45.

46 Vad säger lagen? Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet Inledning Lag Föreskrifter Allmänna råd Material Summering Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela administrativa sanktioner Sid 46. Källa: Alkohollag (2010:1622) 9 kap. 15 a-b, Tobakslag (1993:581) 22 a-b.

47 Vad säger föreskrifterna? Lämnande av korrekta uppgifter vid kontrollköpet (5 ) Inledning Lag Föreskrifter Allmänna råd Material Summering Kontrollköpet ska genomföras utan att kontrollköparen lämnar felaktiga eller vilseledande uppgifter eller utövar andra påtryckningar för att få köpa folköl och tobaksvaror Sid 47. Källa: FoHMFS 2015:1, 5

48 Allmänna råd till lagen Vid kontrollköpet bör inte kontrollköparen visa legitimation Inledning Lag Föreskrifter Allmänna råd Material Summering Vid kontrollköpet bör inte kontrollköparen visa legitimation eftersom ett kontrollköp testar om säljaren förvissar sig om kontrollköparens ålder genom att begära legitimation och om legitimation inte kan visas, att säljaren nekar försäljning av folköl eller tobaksvaror. Sid 48. Källa: FoHMFS 2015:1

49 Allmänna råd till lagen Underrättelse om genomfört kontrollköp Underrättelsen bör innehålla följande information: Inledning Lag Föreskrifter Allmänna råd Material Summering var och när kontrollköpet ägde rum, i vilken kassa, resultatet av kontrollköpet, och kontaktuppgifter till ansvarig på kommunen. Sid 49. Källa: FoHMFS 2015:1

50 Allmänna råd till lagen Dokumentation datum och tidpunkt för kontrollköpet, försäljningsställe, i vilken kassa kontrollköpet ägde rum, kön och ungefärlig ålder på personen i kassan, samt namn om det gått att utläsa exempelvis av en namnbricka, vilka varor som kontrollköpet avsåg, om kontrollköparen blev tillfrågad om sin ålder, om kontrollköparen blev ombedd att visa legitimation, om kontrollköparen fick eller inte fick köpa folköl eller tobaksvaror, en notering om att kommunen underrättat näringsidkaren om kontrollköpet, och en notering om dialogens innehåll. Sid 50. Källa: FOHMFS 2015:1 Inledning Lag Föreskrifter Allmänna råd Material Summering

51 Allmänna råd till lagen Hantering av inköpt folköl och tobaksvaror Kommunen bör fastställa rutiner för hantering av inköpt folköl och tobaksvaror. Inledning Lag Föreskrifter Allmänna råd Material Summering Av rutinen bör framgå hur kontrollköparen överlämnar inköpta varor till kommunen hur kommunen tar hand om varorna, till exempel genom att förstöra varorna Sid 51. Källa: FoHMFS 2015:1

52 Allmänna råd till lagen Hantering av inköpt folköl och tobaksvaror forts. Vid eventuellt återlämnande av folköl eller tobaksvaror bör kommunen ta hänsyn till att näringsidkaren är i en utsatt situation genom att inte ha sett till att legitimationskontroll genomförts. Näringsidkaren kan därmed känna sig tvingad att köpa tillbaka varan av kommunen. Utgångspunkten är att ett kontrollköp som medfört försäljning av varor innebär att ett rättsligt bindande köp är genomfört och avslutat. Inledning Lag Föreskrifter Allmänna råd Material Summering Sid 52. Källa: FoHMFS 2015:1

53 Stödmaterial Protokoll för kontrollköp av folköl och tobaksvaror Inledning Lag Föreskrifter Allmänna råd Material Summering Underrättelse till näringsidkare om genomfört kontrollköp Länk till stödmaterial Sid 53.

54 Summering Kontrollköp är en dold tillsynsmetod, men kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet Dokumentation av kontrollköp finns detaljerade allmänna råd samt exempel på protokoll Inledning Lag Föreskrifter Allmänna råd Material Summering Vid kontrollköpet ska kontrollköparen lämna korrekta uppgifter Vid kontrollköpet bör inte kontrollköparen visa legitimation Underrättelsen om genomfört kontrollköp bör innehålla vissa uppgifter Kommunen bör fastställa rutiner för hanteringen av inköpt folköl och tobak Kommunen bör vid eventuellt återlämnande av varor ta hänsyn till näringsidkarens utsatta situation Sid 54.

55 55

56 Inledning Block 3. Dialog Dialogen mellan kommunen och den som lämnar ut varan, inkluderat näringsidkaren, är central Inledning Lag Allmänna råd Material Tips Summering I denna fas kan kommunen genom information och annat stöd hjälpa näringsidkaren att utveckla väl fungerande rutiner för ålderskontroll Sid 56.

57 Sid 57.

58 Vad säger lagen? Syftet med kontrollköp är att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut folköl och tobaksvaror om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år. Inledning Lag Allmänna råd Material Tips Summering Sid 58. källa: Alkohollag (2010:1622) 9 kap 15 a Tobakslag (1993:581) 22 a

59 Allmänna råd till lagen Dialogens innehåll resultatet av kontrollköpet varför åldersgräns för köp av folköl och tobaksvaror Inledning Lag Allmänna råd Material Tips Summering svårigheter med att bedöma om en kund fyllt 18 år försäljningsställets rutiner för ålderskontroll personligt straffansvar näringsidkarens ansvar att informera personal om försäljningsbestämmelserna Sid 59. källa: FoHMFS 2015:1

60 Allmänna råd till lagen Dialogens innehåll forts. Näringsidkaren bör få möjlighet att ta upp eventuella problem med att uppfylla kravet att förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år samt få dela med sig av erfarenheter på området. Inledning Lag Allmänna råd Material Tips Summering Kommunen bör i dialogen med näringsidkaren beröra försäljningsställets egenkontrollprogram och särskilt delen om ålderskontroll. Sid 60. källa: FoHMFS 2015:1

61 Svårigheten med åldersbedömning 18 år 15 år 21 år 17 år 17 år Sid 61.

62 Stödmaterial Stöd för dialogen Dialog Protokoll för kontrollköp av folköl och tobaksvaror Protokoll Inledning Lag Allmänna råd Material Tips Summering övrigt informationsmaterial Sid 62.

63 Tips Varför finns regler om alkohol och tobak? Ta hjälp av den kommunala folkhälsosamordnaren/andt-samordnaren för argument om hälsorisker och skadeverkningar av alkohol och tobak samt vikten av åldersgränsen 18 år. Inledning Lag Allmänna råd Material Tips Summering Sid 63.

64 Summering Dialogen mellan kommunen och den som lämnar ut varan, inkluderat näringsidkaren, är av central betydelse Inledning Lag Allmänna råd Material Tips Summering Dialogen ger kommunen möjlighet att utveckla skälen till varför det finns en åldersgräns och att öka förståelsen för hur viktigt det är med ålderskontroll Dialogen ger näringsidkaren möjlighet att ta upp ev. problem och att dela med sig av sina erfarenheter Det finns rekommendationer i form av allmänna råd vad dialogen bör innehålla Det finns stödmaterial till block 3. Dialogen som kommunen kan använda Sid 64.

65 65

66 Inledning Block 4. Uppföljning Uppföljning ingår inte i den lagreglerade metoden kontrollköp. Därför är inte heller lag, föreskrifter, allmänna råd aktuella i detta block Inledning Tips Summering Denna fas i arbetet innebär att kommunen gör en sammanställning av genomförda kontrollköp och resultatet av dessa. Det kan ge underlag för nya tillsynsinsatser och ett underlag för att följa metodens effekt Sid 66.

67 Inledning forts. Folkhälsomyndigheten följer kontrollköp ur ett nationellt perspektiv och kommunens sammanställningar är viktiga för att följa upp metoden och dess effekter Inledning Tips Summering Nationell uppföljning av kontrollköp gör Folkhälsomyndigheten genom en årlig undersökning inom ramen för den så kallade Länsrapporten Sid 67.

68 Tips! Ett sammanställt resultat av kontrollköp kan bidra till uppföljning av tillsynsplanen, ge underlag för nya tillsynsinsatser samt följa metodens effekt Inledning Tips Summering Data från Länsrapporten för att t.ex. jämföra sina resultat med andra kommuners resultat Presentation av resultat till beslutsfattare i kommunen (jmf AAS) Anonyma sammanställningar av resultatet i kontakt med näringsidkarna Statistikunderlag om ungdomars bruk och anskaffningssätt av folköl och tobak Använd tillsynsmetoden kontrollköp regelbundet Sid 68.

69 Summering Uppföljning är inte en del i den lagreglerade metoden Däremot är uppföljning viktigt i syfte att följa metodens effekt Inledning Tips Summering Årliga sammanställningar av kontrollköp och resultat Länsrapporten Lokal uppföljning av kontrollköp genom sammanställningar kan även medföra andra sidovinster, t.ex. uppföljning av tillsynsplan underlag för nya tillsynsinsatser underlag för dialog med näringsidkare lyfter upp aktuell fråga på agendan Sid 69.

70 70 Material

71 Broschyrer till försäljningsställen Sid.

72 På 8 språk Arabiska Bosniska/Kroatiska /Serbiska Engelska Nordkurdiska Spanska Svenska Sydkurdiska Turkiska Sid 72.

73 Stödmaterial för kommuner Sid 73.

74 Dekaler Sid 74.

75 Här hittar du kontrollköpsguiden Sid 75.

76 76 Summering

77 Summering Åldersgränsen central tillgänglighetsbegränsande faktor Kontrollköp - en bra metod för att kontrollera åldersgränserna Kontrollköp regleras i alkohollagen, tobakslagen och FoHMFS 2015:1 Kommunen har befogenhet att använda tillsynsmetoden Dialogen är central förbättra rutiner Viktigt med enhetlighet och rättssäkerhet vid användande av metoden Utbildnings- och informationsinsats Folkhälsomyndigheten Länsstyrelsen kommunen Kontrollköpsguiden (1,2,3,4) Sid 77. Näringsidkare och personal

78 Summering Kontrollköpsguiden (1,2,3,4) Guiden är tänkt som ett stöd för kommunerna när de arbetar med kontrollköp av folköl och tobak Innehållet i guiden bygger på alkohollagen och tobakslagen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp. Innehållet i lag och föreskrift som handlar om kontrollköp är krav som kommunen måste förhålla sig till, det övriga innehållet i guiden är rekommendationer, stöd och tips till kommunen. Visualiseras med symboler Främjar enhetlighet i användandet av metoden Guiden finns på Folkhälsomyndighetens webbplats Sid 78.

79 Sid 79.

80 80 Diskussion

81 Återkoppling mål Handläggare på länsstyrelserna ska förstå hur metoden ska tillämpas uppleva att de fått förutsättningar av Folkhälsmyndigheten att utbilda/förmedla kunskap om metoden till kommunerna Handläggare på kommunen ska uppleva att de får stöd av det material Folkhälsomyndigheten tagit fram förstå hur metoden ska tillämpas Sid 81.

82 Utbildnings- och informationsinsats Folkhälsomyndigheten har bidragit med utbildnings- och informationsinsats stöd till länsstyrelsen; utbildningskonferens utbildningspaket (PPT, Kontrollköpsguiden och tillhörande material m.m.) stöd till kommunen; konceptet Kontrollköpsguiden (inkl. stödmaterial) t.ex. praktiska stödmallar, film, broschyrer, egenkontrollprogram, dekaler etc. informationsmaterial till näringsidkare och personal Länsstyrelsen får särskild ppt-presentation som stöd att använda för utbildningstillfälle med kommunerna Sid 82.

83 Hur går länsstyrelserna vidare med att förmedla kunskap om metoden till kommunerna? Utbildningar till kommunerna? Om utb., mejla gärna inplanerade datum för utbildningar Mejl till Funktionsbrevlåda Webbenkät för uppföljning av regeringsuppdraget Till länsstyrelsen Till kommunen Mejla gärna deltagarförteckning till för utskick av webbenkät till deltagare Synpunkter på stödmaterialet? Mejla Sid 83.

84 84 Slut. Lycka till.

85

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror FoHMFS 2015:1 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS)

Läs mer

http://www.folkhalsomyndigheten.se/kontrollkopsguiden/

http://www.folkhalsomyndigheten.se/kontrollkopsguiden/ http://www.folkhalsomyndigheten.se/kontrollkopsguiden/ 2 (12) Kontrollköpsguiden Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett koncept som vi valt att kalla Kontrollköpsguiden. Guiden är tänkt som ett stöd för

Läs mer

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material. Den 1 maj infördes bestämmelser om kontrollköp i alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen

Läs mer

Kontrollköp - tobak och folköl

Kontrollköp - tobak och folköl Kontrollköp - tobak och folköl Disposition Lagstöd för kontrollköp Vad innebär kontrollköp? Provköp vs. Kontrollköp Arbetet med kontrollköp på Folkhälsomyndigheten Vägledning och information om kontrollköp

Läs mer

Kontrollköp av folköl och tobaksvaror 2015-12-16

Kontrollköp av folköl och tobaksvaror 2015-12-16 Kontrollköp av folköl och tobaksvaror 2 Upplägg Introduktion Vad är kontrollköp, varför kontrollköp? Författningsreglerad metod! Regeringsuppdrag; Utbildnings- och informationsinsats Stödmaterial i arbetet

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholms stad 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Göteborg Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Göteborg Kommunens namn: Göteborg 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat

Läs mer

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Kronobergs län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älmhult Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Kommunens namn: Älmhults

Läs mer

Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror

Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror Besöksadress: Regeringsgatan 60 Postadress: 103 29 Stockholm, Sverige Tel: 08-762 78 05 Svensk Dagligvaruhandel

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Örebro län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Askersund Askersunds kommun Degerfors Degerfors Hällefors Hällefors Hallsberg Hallsbergs

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Kommunens

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 Jämtland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Östhammar Tierp Uppsala Kommunens namn: Älvkarleby Enköping Håbo kommun

Läs mer

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Gotland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösands kommun Kramfors Kramfors kommun Örnsköldsvik

Läs mer

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Södermanland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Eskilstuna kommun Flen Flens kommun Gnesta Gnesta kommun Katrineholm

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn och kontaktperson på kommunen för tillsyn enligt tobakslagen. Info Gotland Kommunens namn: Region

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalens kommun Avesta Jonas Dofs Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälens

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 23 lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Värt att veta om egenkontrollprogram Du som

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenbergs kommun Halmstads

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om utbildnings- och informationsinsateer avseende kontrolll(öp

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om utbildnings- och informationsinsateer avseende kontrolll(öp Folkhälsomyndigheten Handläggare Stefan Persson Värt ärendenummer Dnr 4136-2014 S2014/4806/FST (delvis) Datum 2015-06-15 Sida 1(15) Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om utbildnings-

Läs mer

Regler och råd vid försäljning av tobak

Regler och råd vid försäljning av tobak Regler och råd vid försäljning av tobak Innehåll 3 Inledning 4 Försäljning av tobak 5 Regler vid försäljning av tobaksvaror 6 Vad händer om man bryter mot lagen? 7 Tillsyn 8 Egenkontrollprogram exempel

Läs mer

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Halland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Norrbotten Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl och tobak till konsumenter

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 och 8 kap 8 Alkohollagen Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Botkyrka Botkyrka kommun Danderyd Danderyd kommun

Läs mer

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 - Värmland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL SN2009/73 1 (5) Ulrica Fornstedt Tillståndshandläggare Tfn: 0171-62 51 90 E-post ulrica.fornstedt@enkoping.se RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL Kommunens ansvar Kommunen

Läs mer

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Dalarna Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Utveckling Socialtjänsten i Dalsland Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 1 Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Egenkontrollprogram för försäljning elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Egenkontrollprogram för försäljning elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter ska

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 23 lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Värt att veta om egenkontrollprogram Du som

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Checklista för den person som ansvarar för försäljningsställets egenkontroll. Informera samtliga som arbetar på försäljningsstället om

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Information i Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska enligt tobakslagen 12c ha ett egenkontrollprogram. Syftet är att skapa goda rutiner

Läs mer

Egenkontrollprogram för E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Egenkontrollprogram för E-cigaretter och påfyllningsbehållare Egenkontrollprogram för E-cigaretter och påfyllningsbehållare 23 i lagen om elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare (2017:425) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja E-cigaretter

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak.

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare En näringsidkare som har sitt

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Riktlinjer för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av Individnämnden 2013-04-04, IN 131/13 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Skyddslagstiftningar... 5 1.2 Kommunens ansvar... 5 2 Folköl 6 2.1 Försäljning och servering av folköl... 6 2.2 Anmälan och egenkontroll...

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 1(7) Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser kommunernas

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat i

Läs mer

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid SAF-IFO-0151-111212 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN EGENKONTROLL 1 (5) Detaljhandel eller servering av öl klass II 2,25 3,5% (folköl) OBS! Spara egenkontrollprogrammet i butiken. Bra att veta om

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer *

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer * Anmälan avser * * Obligatorisk uppgift Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak Innehavare/Firma Företagsnamn * Organisationsnummer * Typ av företag * Enskild Aktiebolag

Läs mer

Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2016

Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2016 Östermalms stadsdelsförvaltning Preventionsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-02-28 Handläggare Håkan Olsson Telefon: 076-1290024 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-03-23 Redovisning av genomförd

Läs mer

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Skapad 2010-01-14 socialnamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Riktlinjer.. 1 Inledning..

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobaksvaror skall enligt alkohollagen 5 kap 6 och tobakslagen 12c ha ett

Läs mer

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt

Läs mer

Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning Inledning i Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobaksvaror ska enligt alkohollagen 5 kap 6 och tobakslagen 12c ha ett egenkontrollprogram.

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun

Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun Antagen av Bygg- och miljönämnden 2016-04-16, 39 Dnr 16/0020-490 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

Läs mer

Egenkontrollsprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollsprogram för tobaksförsäljning BLE 057 2015-09-09 Egenkontrollsprogram 1/6 Tillsyn Alla försäljningsställen av tobak får tillsynsbesök av oss på Miljö- och byggmyndigheten. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) 1 (5) Bra att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD

Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD Folkhälsomyndigheten, 2014 ISBN 978-91-7603-388-3 (pdf) ISBN 978-91-7603-389-0 (print) Foto omslag: thinkstock.com Foto inlaga: Transportstyrelsen Grafisk

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror, folköl och läkemedel

Läs mer

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL Kort information till dig som säljer tobak eller folköl REGLER FÖR ATT SÄLJA TOBAK Du får sälja tobak om: du har anmält detta och skickat in ett egenkontrollprogram för försäljningen

Läs mer

Tillsyn av folköl och tobak samt receptfria läkemedel i Stockholm 2010 Rapport från socialnämnden

Tillsyn av folköl och tobak samt receptfria läkemedel i Stockholm 2010 Rapport från socialnämnden Utlåtande 2012:123 RVII (Dnr 329-1059/2011) Tillsyn av folköl och tobak samt receptfria läkemedel i Stockholm 2010 Rapport från socialnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobak ska ha ett egenkontrollsprogram (5 kap 5 alkohollagen 2010:1622 och

Läs mer

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN Din roll som ansvarig för tillsyn Det är en ansvarsfull uppgift att ansvara för beslut om tobaksförsäljning. Tobak

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning och servering av folköl 8 kap 8 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för försäljning och servering av folköl 8 kap 8 alkohollagen (2010:1622) Egenkontrollprogram för försäljning och servering av folköl 8 kap 8 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över

Läs mer

Rapport om utvecklingsarbetet för folköls- och tobakstillsynen

Rapport om utvecklingsarbetet för folköls- och tobakstillsynen SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-11-13 Handläggare: Alf Klingvall Telefon: 08-508 43 025 Till Socialtjänstnämnden Rapport om utvecklingsarbetet för folköls- och tobakstillsynen

Läs mer

Riktlinjer för egentillsynsprogram vid tobaksförsäljning

Riktlinjer för egentillsynsprogram vid tobaksförsäljning RIKTLINJER FÖR EGENTILLSYNSPROGRAM www.fhi.se 2005-11-24 Dnr 05-0740 Riktlinjer för egentillsynsprogram vid tobaksförsäljning Bakgrund Tobak orsakar allvarliga hälsorisker och är beroendeskapande. Ju tidigare

Läs mer

Egenkontrollsprogram för tobaks- och folkölsförsäljning

Egenkontrollsprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Egenkontrollsprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Tobakslagen (1993:581, 12 c ) Alkohollagen (2010:1622, 5 kap, 5) Folköl Tobak Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak får tillsynsbesök

Läs mer

TILLSYNSPLAN enligt Tobakslagen (TL) för 2017.

TILLSYNSPLAN enligt Tobakslagen (TL) för 2017. Birgitta Roth 0410-73 30 00 Birgitta.roth@trelleborg.se TILLSYNSPLAN enligt Tobakslagen (TL) för 2017. Beslutad av Socialnämnden 2016-08-29 Avgifter beslutad av Kommunfullmäktige 2017-01-30. Trelleborg1000,

Läs mer

Information om åldersgränsen För att informera om åldersgränsen ska du ha tydliga och klart synbara skyltar på försäljningsstället.

Information om åldersgränsen För att informera om åldersgränsen ska du ha tydliga och klart synbara skyltar på försäljningsstället. Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl, tobak och/eller e- till konsumenter ska ha ett egenkontrollprogram som visar att försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i alkohollagen

Läs mer

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt

Läs mer

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Checklista för den person som ansvarar för försäljningsställets egenkontroll. Informera samtliga som arbetar på försäljningsstället om

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c Tobakslagen (1993:581) SOCIALFÖRVALTNINGEN Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över

Läs mer

EGENKONTROLLPROGRAM FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING

EGENKONTROLLPROGRAM FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING 1 (5) EGENKONTROLLPROGRAM FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING Därför egenkontroll De välkända hälsoriskerna med att använda tobak är bagrunden till att det finns särskilda krav om hur försäljning till konsumenter får

Läs mer

Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning Enheten för serveringstillstånd Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobaksvaror ska enligt alkohollagen 5 kap.

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE

1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE 1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE.. 2(7) EGENKONTROLLROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENKONTROLL - Utse försäljningsansvarig - Informera nyanställd personal - Repetera

Läs mer

ANMÄLAN om försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter

ANMÄLAN om försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter ANMÄLAN om försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter Försäljning av folköl enligt Alkohollagen 5 kap 5 Servering av folköl enligt Alkohollagen 8 kap 8 Försäljning av tobak enligt Tobakslagen

Läs mer

Företagsnamn: Egenkontroll för tobaksförsäljning

Företagsnamn: Egenkontroll för tobaksförsäljning Företagsnamn: Egenkontroll för tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska ha ett egenkontrollprogram enligt tobakslagen 12c. Syftet med programmet

Läs mer

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl?

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl? Folköl & tobak FOLKÖL Vad är folköl? Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent är ingen alkoholdryck.

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581), 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror och folköl till

Läs mer

Att sälja folköl eller tobak

Att sälja folköl eller tobak S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E Att sälja folköl eller tobak Kort information till folköl- och tobakshandlare Vad är folköl? Folköl är en dryck med en alkoholhalt över 2,25 och upp

Läs mer

ANMÄLAN Försäljning av tobaksvaror enligt. Företag och ägaruppgifter. Fakturaadress (om annan än ovan) Försäljningsställe. Obligatorisk bilaga

ANMÄLAN Försäljning av tobaksvaror enligt. Företag och ägaruppgifter. Fakturaadress (om annan än ovan) Försäljningsställe. Obligatorisk bilaga Samhällsbyggnadskontoret Box 706, 572 28 OSKARSHAMN DATUM ANMÄLAN Försäljning av tobaksvaror enligt 12c Tobakslagen Anmälan skickas till: Samhällsbyggnadskontoret Box 706 Oskarshamn Företag och ägaruppgifter

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENTILLSYN Utse försäljningsansvarig Informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns Repetera regelbundet

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-01 Kommunstyrelsen Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Förslag till

Läs mer

Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Ds 2012:11 Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer