Redogörelse ang granskning av upphandling och miljökrav

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redogörelse ang granskning av upphandling och miljökrav"

Transkript

1 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen SID 1 (1) KS/2013:278 TJÄNSTESKRIVELSE Redogörelse ang granskning av upphandling och miljökrav Sammanfattning s förtroendevalda revisorer har uppdragit till PwC att genomföra en granskning av miljökrav i stadens upphandlingar. Efter genomförd granskning rekommenderas att kommunstyrelsen att säkerställa att det vid samtliga upphandlingar ställs miljökrav som är möjliga och relevanta att samt att upphandlade leverantörer ska uppfylla de krav som finns upptagna i stadens miljöprogram Säkerställa att det görs kontroll och uppföljning av ställda miljökrav Stadens policy för konkurrensutsättning är från Stadens nuvarande miljöstrategi gäller fram till och med En revidering av båda dokumenten pågår. Den princip som hittills har gällt innebär att det vid samtliga upphandlingar ska säkerställas att det ställs miljökrav som är möjliga och relevanta och att upphandlade leverantörer uppfyller de krav som finns upptagna i stadens miljöprogram. Därutöver rekommenderas att det görs kontroll och uppföljning av ställda miljökrav. Bland de identifierade förbättringsåtgärder, som just nu genomförs i staden på upphandlingsområdet, innebär sammantaget att kommunstyrelsen säkerställer att krav som fastställs i stadens styrande dokument uppfylls samt följs upp och kontrolleras. Det gäller även i de fall det är lämpligt att ställa särskilda uppföljningsbara miljökrav. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ta del av och godkänner redogörelsen i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse. Jenny Birkestad Chef Service och utvecklingsstöd, COO Maria Rönnberg Kommunjurist

2 SOLNA STAD Pf)r 201'~ - O~ Revisorerna "'Xp 2D13/()9/23jHQ Gl'anslming av upphandling och miljökl'av ~j- 7 ~ Kommunstyrelsen Ks Dnr,J.()f.J.?J:/j;,~ ".., s förtroendevalda re\~sorer har uppdragit till PwC att genomföra en granskning av upphandling och miljökrav, Granskningen ~sar att det inte praktiseras någon enhetlig strategi avseende miljökrav i stadens upphandlingsverksamhet. Miljökrav har ställts i samtliga av de granskade upphandlingarna. Granskningen ~sar emellertid att det inte alltid finns en förankring stadens styrdokument i valda miljökrav. Enligt stadens policy för konkurrensutsättning ska leverantörerna uppfylla de krav som finns upptagna i stadens miljöprogram. Granskningen ~sar emellertid att hän~sning till stadens miljöprogram saknas i ett flertal av de granskade upphandlingarna. Vi har noterat att det av upphandlingsdokumentationen inte framgår hur miljökraven ska följas upp under avtalstiden. Något som heller inte görs i praktiken. Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att: Säkerställa att det ~d samtliga upphandlingar ställa miljökrav som är möjliga och relevanta samt att upphandlade leverantörer ska uppfylla de krav som finns upptagna i staclens miljöprogram, Säkerställa att det görs kontroll och uppföljning av ställda miljökrav. Revisorerna emotser en kortare redogörelse för åtgärder vidtagna med anledning av granskningsresultatet och revisorernas rekommendationer vid gemensamma överläggningar den 13 november kl 16.00, rum 140, shus. För s revisorer Lj~~, Ordf./

3 Revisionsrapport Sofia Nylund Joanna I-lägg Lotta Ilieklander Seplemb",' 2013 pwc

4 l1f1lnc hå llsfij7j"tteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer Inledning Bakgrund Revisionsfrågor Revisionsmetod Gt'anslming av extet'na och intet'na regelverk Externa regelverk Interna regelverk s vision Policy för konkurrensutsättning Miljöprogram för 20lO På väg mot ett hållbart Solna - Stadens miljöprogram och byggherrarnas åtagande vid planering och byggande Strategi föl' miljöhänsyn vid upphandling i Allmänt om upphandling i staden Upphandling och miljökrav Miljöaktuellts kommunrankning MiljöIu'av i förfrågllingsunderiag Nybyggnad skola och idrottshall (SBN 2012:386) Miljökrav Utvärdering Väl' bedömning Oskarsro vård- och omsorgsboende Miljökrav Utvärdering Vår bedömning Städupphandling (12/ 48) Miljökrav Utvärdering Vår bedömning Taxiresor i tjänsten (KS 2012:30) Miljökl'av Utvärdering Vår bedömning... ~ Hissar stadshus och bibliotek (12/56) Miljökl'av PwC

5 Utvärdering Vår bedömning Park- och lekmaterial (KS 2012:279) och Lekredskap (12/49 dnr KFN 2012: 85) Miljökrav Utvärdering Vår bedömning Sammanfattning Bilaga 1. Fokusområden i miljöprogram111et..... Bilaga 2. s sval' i Miljöranlmingen Solna siad PWC

6 l. Sammanfattande bedömning och rekommendationer På uppdrag av revisorerna i har PwC granskat upphandling och miljökrav i staden. Syftet med granskningen var att bedöma huruvida upphandlingsverksamheten i staden är ändamålsenlig utifrån den miljöhänsyn som ska tas vid upphandling enligt kommunens mål och riktlinjer. De revisionsfrågor som har besvarats i granskningen är: 1. Praktiseras en enhetlig strategi avseende miljökravens roll i kommunens upphandlingsverksamhet? Det praktiseras inte någon enhetlig strategi avseende miljökrav i stadens upphandlingsverksamhet. Enligt stadens policy för konkultensutsättning ska leverantörerna uppfylla de krav som finns upptagna i stadens miljöprogram. Granskningen visar emellertid att det inte finns hänvisning till stadens miljöprogram i ett flertal av de granskade upphandlingarna. 2. Ställs tydliga miljökrav ijöljrågningwnderlaget i tillräcklig utsträckning? Miljökrav har ställts i samtliga av de granskade upphandlingarna. Granskningen visar emellertid att det inte alltid finns en förankring i valda miljökrav. Vi har noterat att det av upphandlingsdokumentationen inte framgår hur miljökraven ska följas upp under avtalstiden. Av intervjuerna framgår att det skulle vara önskvärt med uppföljning av ställda miljökrav men att tid och resurser inte räcker till. 3. Används miljökraven i kvalificerings- och utvärderings fasen på ett ändamålsenligt sätt? Granskningen visar att det i samtliga fall handlat om skall-hav och därmed har ingen ytterligare bedömning gjorts. Granskningen visar att leverantörer har uteslutits eftersom de inte uppfyllt de skall-krav som berör miljö. Det är oldart huruvida leverantörerna har lämnat in underlag som styrker miljökravell. Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att: Säkerställa att stadens policy för konkurrensutsättning följs, det vill säga att det vid samtliga upphandlingar ställs miljökrav som är möjliga och relevanta samt att upphandlade leverantörer uppfyller de hav som finns upptagna i stadens miljöprogram. Säkerställa att kontroll och uppföljning görs av ställda miljökrav PWC 1 av 16

7 2. Inledning 2.1. Balcgl'lmd Enligt Miljöstyrningsrådet är upphandling ett styrmedel som kommuner och landsting förfogar över och som kan användas för att nå miljöpolitiska och andra samhällspolitiska mål. Miljöproblem kan inte lösas enbart genom lagstiftning och myndighetsarbete utan behöver kompletteras med olika marlmadsdrivna insatser. Hållbara upphandlingar har ett antal fördelar vilka gör dem till ett viktigt komplement till existerande generella styrmedel. Fördelar som nämns av MiljöstYl'llingsrådet är bland andra: Minska organisationens eget miljöfotavttyck Bidra till att uppnå satta miljökvalitetsmål Uppnå miljömål både lokalt, regionalt och internationellt Ge möjlighet till kostnadsbesparingar för upphandlade myndigheter Stimulera miljöinnovation Öka tillgängligheten av miljöanpassade produkter för konsumenter då större volymer sannolikt ger lägre priser Proaktivt förbereda marknaden på kommande miljökrav Ge spridningseffekt till privat sektor Möjlighet att ta social hänsyn 2.2. RevisiollSf,.ågOl' Följande revisionsfrågor ska besvaras i granskningen: 1. Pl'aktiseras en enhetlig strategi avseende mi(jökravens 1'011 i kommunens uppllqndlingsvel'ksamhet? 2. Ställs tljdliga mi(jökrav ifoljl'ågningslllldel'laget i tilll'äcklig utstl'äckning? 3. Används mi(jökraven i kvalificel'ings- och utväl'del'ingsjasen på ett ändamålsenligt sätt? Revisiollsmel'od Följande granskningssteg har genomförts för besvara revisionsfrågorna: 1. Intervjuer med representanter föl' upphandlingsenheten, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen samt med ansvariga för respektive granskad upphandling. 2. Granskning av relevant upphandlingsdokumentation för åtta upphandlingar Solna siad PWC 2 av 16

8 30 Granskning av externa och interna regelverk 3.1. Externa regelv el'1c Upphandlingslagstiftningen ger en upphandlande myndighet möjlighet alt enligt särsidida bestämmelser ta miljöhänsyn i sin upphandling. Krav kan ställas på leverantören och på den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska upphandlas, till exempel uteslutning av leverantör enligt 10 kap. LOU eller kontroll av leverantörens lämplighet enligt 11 kap. LOU. Kriterier avgör det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet vid tilldelning av kontrakt enligt 12 kap. LOU. Särskilda kontraktsvillkor gäller fullgörande av kontrakt enligt 6 kap. 13 LOU. En upphandling ska genomföras i enlighet med principerna omlikabehandling och icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Dessa principer är avgörande för hur den upphandlade myndigheten kan formulera miljöhänsyn i en upphandling. Utöver vad som gäller generellt för miljöhänsyn i upphandlingslagarna, finns specifika lagar och regler, tvingande eller frivilliga, som rör miljöhänsyn i upphandlingar. Här nedan följer ett exempel: o Direktivet om rena och energieffektiva vägh'ansportjordon - Enligt ett EUdirektiv om rena och energieffektiva vägtransportfordon ska upphandlande myndigheter och enheter ta hänsyn till energiförbrukning och miljöpåverkan när de köper in vägtransportfordon, till exempel personbilar. Sanulla regler gäller också vid upphandling av kollektivtrafiktjänster inom ramen för avtal om allmän trafik. En svensk lag, Miljökrav i upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, införlivar direktivet. Miljökraven innebär att upphandling av bilar (personbilar, bussar och lastbilar) och vissa kollektivtrafiktjänster ska ta hänsyn till fordonens energianvändning, koldioxid utsläpp och utsläpp av vissa luftföroreningar Interna l'eg elvel' /~ s vision Policy föl' lconlclll'l'enslitsättning All upphandling i Solna regleras av Policy föl' konkllrrensutsättning (tillämpas från och med , senast reviderad 2009). Av policyn framgår enbart följande skrivelse avseende upphandling och miljökrav: Solna siad PwC 3 av 16

9 3 2 3 Mi/jöjJl'Ogmmfö/' 20/ Miljöprogrammet är ett stadsövergripande styrdokument, som lägger fast strategier föl' hur ska arbeta med miljöfrågor föl' att uppnå stadens inriktllingsmål. Miljöprogrammet är antaget av kommunfullmäktige '. Det primära syftet med programmet är att styra och samordna stadens verksamheter i en miljö- och hälsoanpassad riktning. Det ska även utgöra en grund föl' ett angeläget och nödvändigt samarbete med Solnaborna och näringslivet, som är viktiga aktörer i arbetet för ett hållbart Solna. Miljöarbetet i svenska kommuner styrs av övergripande nationella och regionala miljö- och folkhälsomål. Kommunerna hal' det övergripande ansvaret för en lokal anpassning av målen; dels genommyndighetsarbetet, dels genom ansvaret föl' samhällsplaneringen. Dessutom finns ett flertal områden inom den egna verksamheten där miljödimellsionell är av betydelse, exempelvis vattenförsöljning, avfallshantering, drift och underhåll av vägar, anläggningar och fastigheter samt skötsel av grönområden och parker. Även inom utbildningsområdet och äldreomsorgen hal' miljöfrågorna en naturlig plats. Kommunerna är också stora upphandlare av varor och tjänster och kan genom ett aktivt miljötänkande stimulera utvecklingen på ett positivt sätt. Som utgångspunkt föl' fokusområdena i s miljöprogram fungerar de nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen. Följande fokusol11råden omnämns som mest relevanta föl' : Kl'etsloppsanpassad avfallshantering Hållbar energi- och transportanvändning Hållbart stadsbygge Sunda inomhusmiljöer Bakgrund och strategi föl' stadens fokusområde återfinns i bilaga 1. Ansvaret att genomföra miljöprogrammet åligger s nämnder och styrelser På väg mot ett hållbal't Solna - Stadens mi/jöpmgram och bygghel'ml'llas åtagande vid plallel'ing och byggande I skriften På väg mot ett hål/bal't Solna redovisas s ambitioner inom miljöprogrammets olika målområden och de förväntningar staden hal' på byggherrarnas åtagande föl' att man ska kunna åstadkomma en hållbar stad 2 Skriften kan bland annat vara ett stöd vid framtagande av projektspecifika miljöprogram., Miljöprogl'ammet i sin helhet hittas på staden webbplats 2 Hela skriften hittas på staden webbplats Solna siad PwC 4 av 16

10 Förväntningarna i skriften är inte politiskt beslutade men ligger i linje med stadens miljöprogram. Av skriften framgår byggherrarnas åtagande kopplat till de fyra fokusområdena i stadens miljöprogram. Skriften är framtagen i samarbete mellan miljö-och hälsoskyddsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen PwC 5 av 16

11 4. Strategifö1" miljöhänsyn vid upphandling i 4.1. A llm änt om upphandling i staden Ansvaret föl' inköp och upphandling av varor och tjänster ligger hos respektive nämnd/styrelse. I upphandlingsansvaret ingår planering och genomförande av inköp och upphandling, avtalsuppföljning samt avtalsförvaltning. s centrala upphandlingsenhet ligger föl' närvarande under avdelningen föl' ekonomi- och verksamhetsstyl'l1ing. Upphandlingsenheten leder idag centrala och gemensamma upphandlingar samt vissa av stadsledningsförvaltningens upphandlingar. Enheten deltar även ofta, i större eller mindre grad, i förvaltningsspecifika upphandlingar. Förvaltningsspecifika upphandlingar leds primärt ute på förvaltningarna av mer eller mindre specialiserade upphandlingsresurser. Det stöd som upphandlingsenheten erbjuder förvaltningarna i deras upphandlingar är idag inte specificerat. Föl' närvarande pågår det emellertid en översyn av hela stadens upphandlingsverksamhet. Det hal' genomförts en nulägesanalys och utifrån den konstaterat att det finns en del förbättringsområden. Dessa har tydliggjorts i fyra huvudpunkter: Tyddliggöra upphalldlingsprocessen och ansvarsfördelningen i staden Förbättra IT stödet och andra verktyg föl' att underlätta arbetet Utveckla kompetens och erfarenhetsutvinningen inom upphandlingsområdet Utveckla det strategiska planeringsarbetet kring inköp och upphandling Enligt tjänsteskrivelse KS/2013:206 kommer arbetet med att genomföra åtgärder att vara genomfört under hösten Upphandling och m iljökl'av På upphandlingsenheten i finns ingen uttalad strategi föl' miljöhänsyn vid upphandlingar. Miljökrav ställs främst enligt "magkänsla", enligt vad som framkommer i intervjuer. Enligt uppgift hal' miljö hittills inte varit en ledande fråga i staden och därför hal' frågan inte prioriterats. Enligt uppgift är det emellertid mycket på gång inom detta område, t.ex. att miljö ska bli en av stadens tvärgående frågor att beakta i all verksamhetsplanering och uppföljning. Därtill pågår framtagande av ett nytt miljöprogram i staden. Föl' närvarande finns det inget strukturerat samarbete mellan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och upphandlingsenheten. Enligt uppgift hal' det från upphandlingsenheten framförts ett önskemål om en kontaktperson på miljö- och hälso Solna siad PWC 6 av 16

12 skyddsförvaltningen. Detta är emellertid en resursfråga som hittills inte har prioriterats. Upphandlingschefen påpekar att "kommunhuset är litet" och att det därmed är enkelt att ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om expertis behövs. Hur ofta detta i realiteten sker är osäkert. Enligt uppgift från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen finns det sällan tid att hjälpa till, inte ens på förfrågan. Det finns heller inget strukturerat samarbete mellan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen har bistått stadsbyggnadsförvaltningen vid någon enstaka upphandling. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram skriften På väg mot ett hållbart Solna (se avsnitt 3.2-4) men den kan inte kopplas till stadsbyggnadsförvaltningens upphandling generellt. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (kommunekologen) granskar externa byggherrars projektspecifika miljöprogram vid exploatering/byggande. Det är som stöd för dessa miljöprogram som På väg mot ett hållbart Solna tagits fram. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen granskar inte generellt de miljöplaner som lämnas in eftersom inget reglerat ansvar finns för detta, och dänned heller inga resurser. Från förvaltningarnas håll upplevs det som en stor nackdel att det under avtals tiden inte finns tid eller resurser att följa upp hur entreprenörerna följer sina framförda miljöplaner. Formellt är politiken med i upphandlingsprocessen, det vill säga de tar upphandlingsbeslut, godkänner förfrågningsunderlag och fattar tilldelningsbeslut. Överlag är dock engagemanget från politiken låg, förutom vid vissa typer av upphandlingar, enligt intervjuade. Överprövningar är relativt vanliga men hittills har inga överprövningar baserats på miljöfrågor. Enligt uppgift sker de flesta överprövningar inom IT och kommunikat IOn. Miljöa1ctuellts kommunl'alllcllillg För femte året i rad har Miljöaktuellt rankat Sveriges kommuner ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiy3. Resultatet i kommunrankningen baseras på svar på MiljöaktuelIts egen enkät samt data från sju andra källor". Det är förvaltningschefen på miljö-och hälsoskyddsförvaltningen som har svarat på s miljöenkät. År 2013 hamnar på plats 122 i rankingen. De senaste åren hal' stadens placeringar varit följande: :e plats, :e plats, :e plats och :e plats. Upplands-Väsby, Malmö och Eskilstuna placerar sig i toppen Ijämförelse med kommunerna i StocId101ms län placerar sig Solna på 3 Läs mera pä 4 Gröna Bilister, Grön Flagg frän Håll Sverige Rent, SKL Insikt från Sveriges kommuner och landsting, Vatten myndigheten, Boverkets miljömålsenkät, Ekomatcentrum samt, Koladakommunernas och landstingens gemensamma databas PwC 7 av 16

13 18:e plats av 26. Upplands-Väsby, Stockholm och Södertälje placerar sig i toppen 2013 I miljöenkäten ingår två frågor med bäring på upphandling. Dessa framgår av tabell 1. Tahelll Fl'Hgol' avseellde upphand li ng i JIIi1jöcn lditcll 2013 Område FI'åga s svar r 11. Upphandling Ställer kommunen rutinmässigt miljökrav vid Nej upphandling och granskar kommunen utfallet så att kraven efterlevs? 12. Upphandling Ställer kommunen rutinmässigt etiska och Nej sociala krav vid upphandling enligt ISO (eller annan internationell motsvarighet såsom riktlinjerna från OECD eller GRI)? Källa: Av tabellen ovan går att utläsa att svarat nej på båda frågorna som avser upphandling. I tabellen nedan hur kommunerna i landet respektive länet har svarat på de båda upphandlingsfrågorna. Tabell 2 Sval' på lipphandlingsfrågol'jla i miljöcnl,illcn 20J3 Japå båda 10% 12 % Upplands Väsby (1:1)5 Botkyrka (22:6) Tyresö (41:9).J a på fråga 11 Ja på fråga 12 HELA LANDET (%) 9% 22% STOCKHOLMS LÄN (%) 19 % Stockholm (8:2) Täby (28:7) Sollentuna (80:12) Nykvarn (175:22) Vaxholm (200:23) Källa: 31 % Södertälje (14:3) Järfålla (21:5) Sundbyberg (34:8) Danderyd (54:10) Lidingö (100:14) Nej påbåda 38 % Sigtuna (16:4) Nynäshamn (75:11) Huddinge (93:13) Värmdö (103:15) Upplands-bro (107:16) Nacka (160:21) Sa lems (119:17) Ekerö (201:24) Solna (122:18) Österåker (204:25) Haninge (132:19) Vallentuna (153:20) Norrtälje (249:26) Tabellen visar att en majoritet av kommunerna i Sverige inte rutinmässigt ställer miljömässiga, etiska eller sociala krav vid upphandling. Tabellen visar emellertid att det är vanligare bland kommunerna i Stockholms län än generellt i landet. 5 (placering i landet/placering i länet) Solna siad PwC 8 av 16

14 Tabellen visar även att det är mer vanligt att kommunerna rutinmässigt ställer etiska och sociala krav än miljökrav vid upphandling. Denna ranking är dock inte helt okontroversiell och faktorer som ofta lyfts som problematiska är bland annat att en kommun kan få många poäng om den deltar i samarbeten och aktiviteter där miljönyttan inte alltid är helt tydlig. Vår uppfattning är emellertid att rankingen kan ge en indikation på hur ligger till både i jämförelse med resten av landet och i jämförelse med andra kommuner i länet. De kommuner som har gett ett jakande sval' på upphandlingsfrågorna hal' dessutom behövt stärka detta svar med dokumentation PWC 9 av 16

15 50 Miljökl"UU iförfrågningsunderlag Den upphandlande myndigheten preciserar sitt inköpsbehov i ett förfrågningsunderlag. Ett väl utarbetat förfrågningsunderlag med en tydlig struktur underlättar föl' leverantörerna att skriva anbudet. Dessutom underlättas myndighetens utvärdering av anbuden och utformningen av avtalet mellan beställare och vald leverantör av ett väl utarbetat förfrågningsunderlag. Myndigheten får som huvudregel inte ändra förfrågningsunderlaget under upphandlingens gång. Åtta upphandlingar genomförda under 2012 hal' granskats. För dessa har följande kontrollerats: 1. Att tydliga miljökrav framgår 2. Att miljökraven är relevanta 3. Att miljökraven används på ett ändamålsenligt sätt i kvalificerings- och utvärderings fasen De upphandlingar där upphandlingsdokumentation har begärts in presenteras i tabell 3. Tabell :l Gl'al,slHule upphandlijlgal' Upphandling Nybyggnad skola Oslmrsl'o vård- o oms Pm'l{- och lelunatedal Städupph. Taxiresor Hissar Kostenh e. Lekredsl{ap Eftersom upphandlingen av kostentreprenad avbrutits utgick denna upphandling ur granskningen. Identiska miljökrav hal' ställts vid upphandling av park- och lek material och upphandling av lekredskap och därför redovisas dessa tillsamman. Upphandlingarna har dock gjorts vid olika tidpunkter men av samma upphandlare. För fyra av upphandlingarna i tabellen ovan har ansvarig upphandlare slutat. Detta gäller föl' upphandling av park- och lekmaterial, städ, taxiresor och lekredskap Solna siad PwC 10av16

16 5 1. Nybyggnad s/mia och id1'ottshall (SBN 2012:386) Mi/jöio'av Upphandlingen är en totalentreprenad avseende nybyggnation av skola och idrottshall i Ulriksdalmed alla erforderliga byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Det finns ett antal miljökrav i förfrågningsunderlaget och i bilaga. I förfrågningsunderlaget anges att skolbyggnaden och idrottshallen ska certifieras enligt Miljöbyggnad version 2.1. En objektsspecifik miljöplan med kraven i s miljöplan införlivade ska upprättas. Miljöansvarig skall ha skall minst två års erfarenhet i offererad befattning och miljöbyggsamordnare i Miljöbyggnad skall vara certifierad. I bilagan Ramhandling Miljö anges miljökrav bland annat avseende byggnadens konstruktion och innemiljö, energi, avfallshantering, kemiska produkter och transporter/arbetsredskap. För att kvalificeras som anbudsgivare ska dessa krav uppfyllas Utvä rclerillg Anbudet med lägsta pris konul1er att antas. Vid bedömningen av vad som utgör lägsta pris lägga på anbudssumman fiktiva mängder ändrings- och tilläggsarbeten och priset räknas ut enligt följande formel: pris = anbudssumma tim x ei anbudsformulär angivet timpris för byggnadsarbetare) tim x ei anbuds formulär angivet timpris för anläggningsarbetare) tim x ei anbudsformulär angivet timpris för elmontör) tim x ei anbudsformulär angivet timpris för montör svagström) tim x (i anbudsformulär angivet timpris för rörmontör) tim x (i anbudsformulär angivet timpris för ventilationsmontör) tim x (i anbuds formulär angivet timpris för målare) I anbudsprövningen framgår att de miljökrav som omnämns ovan uppfylls av de två anbudsgivarna och att de således är kvalificerade. Vi har i granskningen inte tagit del av annan utvärdering eller prövning av miljökraven än denna. Enligt uppgift från stadsbyggnadsförvaltningen har en uppföljning av miljökraven gjorts. Detta eftersom byggnaden skall miljöcertifieras. Vår bedömning Av förfrågningsunderlaget framgår tydliga miljökrav och hänvisning till stadens miljöprogram. Kravspecifikationen uppfattas vara den mest omfattande av granskande upphandlingar. Vi gör bedömningen att miljökraven har använts på ett ändamålsenligt sätt i kvalificerings- och lltvärderingsfasen Oslcm's1'o Vå,'d- och omsol'gsboende MiUökmv Upphandlingen avser verksamhetsdriften vid Oskarsro vård- och omsorgsboende. En ursprunglig upphandling av ett antal värd- och omsorgsboenden gjordes 2009, men då en av utförarna valde att inte förlänga avtalet gjordes en ny upphandling Förfrågningsunderlaget för 2012 är detsamma som förfrågningsllnderlaget PwC 11 av16

17 för 2009, enligt ansvarig för upphandlingen. Det anges att miljö arbetet på omvårdnadsboendet ska drivas med mål om att minimera negativt miljöpåverkande faktorer i verksamheten. Därtill anges att arbetet i tillämpliga delar ska inriktas mot de miljömål som framgår av s miljöprogram Inga ytterligare miljökrav ställs. Ingen diskussion om att lägga till andra miljökrav eller på annat sätt involvera miljöfrågan i upphandlingen fördes inför den andra upphandlingen, enligt upphandlingsansvarige Utvö /'derillg Enligt förfrågningsunderlaget ska avtal tecknas med den anbudsgivare som är ekonomiskt mest fördelaktig med hänsyn till ett antal tilldelningskriterier inom vård och omsorg samt ledning och personal. Kriteriel'lla värderas och poängsätts och får ett betyg mellan 1 och 3, som sedan viktas med per område angivna viktningspoäng. PwC har inte tagit del av utvärderingsprotokollet. Vår bedömning I förfrågningsunderlaget hänvisas till stadens miljöprogram. Vi har inte tagit del av utvärderingsprotokollet för upphandlingen och kan därför inte bedöma huruvida miljökraven använts på ett ändamålsenligt sätt i kvalificerings- och utvärderingsfasen. Däremot har ingen utvärdering gentemot Solnas miljöprogram gjorts, enligt den upphandlingsansvarige. 5 3 Städupphandling (12/ 48) Mi(jökmv Upphandlingen avser städ tjänster. I förfrågningsuuderlaget anges att leverantören ska ha ett miljöledningssystem enligt ISO eller likvärdigt och ska minst omfatta: Miljöpolicy Beskrivning av verksamhetens miljöprocesser Beskrivning av metoder som används för att fortlöpande verifiera och validera organisationens förmåga att upplylla de krav och rutiner som finns fastställda i det egna miljöledningssystemet. I miljöplanen ska leverantören redovisa eventuella andra miljöpåverkande aktiviteter och hur dessa ska säkras. Miljökrav på materialval, fordon och avfallshantering ställs. Exempelvis ska 90 procent av de kemiska produkterna ha något av följande eller likvärdiga märken: Svanen, Bra Miljöval och Naturskyddsföreningen. Val'llde Idarationer och miljödeldarationer ska redovisas. Det anges vidare att stadens miljöprogram ska följas Utvö/'de/'illg Avtal tecknas med fem till åtta leverantörer, som uppiyllei' samtliga krav som ställs på tjänsten samt lämnar de lägsta prisel'lla. I de fall sanlina utvärderingspris lämnas tillämpas lottning PwC 12 av 16

18 I tilldelnings beslutet redogörs i ett första steg för vilka leverantörer som har kvalificerat sig till anbudslämnande samt vilka leverantörer som ej har mött de kvalificeringskrav som ställs. Minst en leverantör har diskvalificerats på grund av avsaknad av miljöledningssystem. Därefter har utvärdering skett på pris och den mest förmånliga leverantören har utsätts. Vål' bedömning Av förfrågningsunderlaget framgår tydliga miljökrav. Enligt uppgift från upphandlingsenheten tros miljökraven utgå från miljöstyrningsrådets rekommendationer. Någon dokumentation föl' detta hal' dock inte kunna uppvisas. Vi göl' bedömningen att miljökraven använts på ett ändamålsenligt sätt i kvalificerings- och utvärderingsfasen. 5 4 Taxil'es ol' i tjänsten (/(S 2 012:30) Miljökmv Upphandlingen avser taxi resor i tjänsten. I förfrågningsunderlaget framkommer de krav som ställs på anbudsgivaren. Leverantören ska ha ett miljöledningssystem som minst motsvarar ISO , EMAS, Säker Grön Taxi eller annat likvärdigt system. Det ska åtminstone finnas rutiner för att minska bränsleförbrukningen, minska utsläppen av växthusgaser och föl' utbildning i miljöfrågor. På begäran av ska miljöledningssystemet och andra intyg och dokument kunna uppvisas, inga dokument som stryker detta ska dock bifogas anbudet. Ytterligare miljökrav ställs på leverantörens fordon avseende miljöklass, användning av förnybara bränslen, underhållskrav och ålder på fordonet. Dessa krav ska på begäran av staden stärkas innan avtal tecknas. Högsta möjliga tillgängliga miljöklass på drivmedel ska användas. Det framgår i förfrågningsunderlaget att: 3. Leverantören ska lltbilda, samtliga chaufforel' 50m användsför lltförandet av detta llppdrag, i sparsam kö/'lling Utvä/'de/'illg Anbuden utvärderas på lägsta pris enligt förfrågningsunderlaget. De olika priser som efterfrågas kommer att sammanräknas. Staden konuner att teckna avtal med leverantören med det lägsta sammanlagda priset under förutsättning att leverantören kunnat styrka alla krav på leverantören och alla krav på tjänsten som ska styrkas innan avtal tecknas. Vål' bedömning Av förfrågningsunderlaget framgår tydliga miljökl'av. Enligt uppgift från upphandlingsenheten tros miljökraven utgå från miljösty1'llingsrådets rekommendationer. Någon dokumentation föl' detta har dock inte kunna uppvisas. PwC har inte fått ta del av utvärderingsprotokoll för denna upphandling och kan därför inte bedöma huruvida miljökraven använts på ett ändamålsenligt sätt i kvalificerings- och utvärderingsfasen. Vi hal' noterat att stadens miljöprogram inte nämns i upphandlingen PwC 13av16

19 Hissar stadslms och bibliotek (12/ 56) SS1. Mi(jö!cmu Upphandlingen gäller total entreprenad avseende hissar. Sammanlagt rör upphandlingenmodernisering av tre hissat i två olika fastigheter, shus och bibliotek. I de administrativa föreskrifterna (utfårdade av upphandlande enhet Råsunda Förstads AB) bilagda förfrågningsunderlaget framgår att entreprenören/entreprenaden ska upprätta en objektsspecifik miljöplan. Entreprenör/entreprenad ska också upprätta dokumentation över inbyggda varors innehåll och placering i byggnaden i de fall dessa innehåller hälso- och miljöstörande kemikalier enligt KEMI:s klassificeringsdatabas. Inga ytterligare miljökrav anges. SS2. Utuö/'del'iny Anbudet utvärderas på lägsta pris. Vid bedömningen av vad som utgör lägsta pris läggs fiktiva mängder ändrings- och tilläggs arbeten på anbudssumman och priset räknas ut enligt följande formel: pris = anbudssumma +(timpris hissmontör x 40 tim)+ timpris byggnadsarbetare x 30 timmar). I anbudsutvärderingen anges huruvida de administrativa föreskrifterna har erhållits, i vilka kravet om upprättande av miljöplan redogörs förs. De två anbudslämnarna uppfyller detta krav. Då inga ytterligare miljökrav har ställts, görs ingen ytterligare utvärdering. Vår bedömning Av förfrågningsunderlaget framgår tydliga miljökrav. Det är dock oklart vad dessa miljökrav grundar sig på. Vi gör bedömningen att miljökraven använts på ett ändamålsenligt sätt i kvalificerings- och utvärderingsfasen. Det framgår av förfrågningsunderlaget att en objektspecifik miljöplan ska tas fram av entreprenören. Det framgår emellertid inte hur denna ska följas upp. Vi har noterat att stadens miljöprogram inte nämns i upphandlingen Miljökl'av Pm'k- och lelcmatej'ial (KS :279) och Lekredskap (12/ 49 dnr KPN2012:85) Upphandlingen avser lekredskap för utomhusbruk. Aven bilaga till förfrågningsunderlagen framgår de miljökrav som ska uppfyllas. Miljökraven avser lim, ytbehandling av trä, plast och/eller av metall samt materialåtervinning. Därtill framgår att utbyteskomponenter ska finnas tillgängliga under minst 5 år. Av miljöbilagan framgår vidare att verifikat som styrker miljökraven ska vara Solna stad tillhanda senast två veckor efter anmodan, dock senast två veckor efter kontraktets ikraftträdande. Om teknisk dokumentation som styrker ovanstående ej tillhandahålls äger staden rätt att omedelbart häva avtalet PWC 14av16

20 Utvärdering Enligt förfråganingsunderlaget ska anbuden utvärderas enligt lägsta pris. De olika priser som efterfrågas kommer att sammanräknas. Staden kommer att teckna avtal med leverantören med det lägsta sammanlagda priset under förutsättning att leverantören kunnat styrka alla krav på leverantören och alla krav på tjänsten som ska styrkas innan avtal tecknas. I utvärderingsrapporten redogörs föl' vilka leverantörer som hal' klarat kvalificeringskrav och skall-krav. De två leverantörer som inte uppfyller samtliga krav hal' utslutits, bland annat då de inte hal' visat upp ett godkänt miljöledningssystem (kvalificeringskrav) och krav gällande produktinformation. I utvärderingsrapporten framgår att skall-kravet Miljökrav på produkterna hal' utvärderats. Vår bedömning Av föl'fl'ågningsunderlaget framgår tydliga miljökrav. Eftersom ansvarig upphandlare hal' slutat hal' vi inte kunnat utröna varför just dessa miljökrav ställts. Enligt uppgift från upphandlingsenheten tros miljökraven utgå från miljöstyrningsrådets rekommendationer. Någon dokumentation föl' detta hal' dock inte kunna uppvisas. Vi gör bedömningen att miljökraven använts på ett ändamålsenligt sätt i kvalificerings- och utvärderingsfasen. Vi hal' noterat att stadens miljöprogram inte nämns i upphandlingen. 5 7 Sammanfattning Upphandling Finns hänvis- ni ng till miljöpl'ogram? Fl'amgår miljö!u'av? Är miljökl'aven re!evanta? Används miljö!u'aven vid kvalificering och utvärdering Nybyggnad sl<ola Oskarsro vård- o 0))1S Park- och lel<material Städcntt'cprenad Taxiresor Hissat' Kostcntrcprenad Lclu'cdskap NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ VET EJ VET EJ VET EJ VET EJ VET EJ Ingen utvärdering oss tillhanda Ingen utvärdering oss tillhanda PwC 15 av 16

www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Joanna Hägg Lotta Ricklander Solna stad September 2013

www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Joanna Hägg Lotta Ricklander Solna stad September 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Joanna Hägg Lotta Ricklander September 2013 Granskning av upphandling och miljökrav Solna stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

På väg mot ett hållbart Solna

På väg mot ett hållbart Solna Juli 2013 På väg mot ett hållbart Solna Stadens miljöprogram och byggherrarnas åtagande vid planering och byggande 1 3:e Upplagan Solna stads vision & inriktningsmål för en hållbar livsmiljö I denna skrift

Läs mer

Miljöhänsyn i upphandling

Miljöhänsyn i upphandling Miljöhänsyn i upphandling Marlene Sahibzada, upphandlingschef marlene.sahibzada@harryda.se 031-724 6321 1 2010-01-26 Administrativt stöd Upphandlingsenheten i Härryda kommun Våra ansvarsområden: Enheten

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking

Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking För sjätte året i rad rankar tidningen Miljöaktuellt samtliga Sveriges kommuner ur ett miljöoch hållbarhetsperspektiv. Syftet är att ta tempen på det

Läs mer

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 1.1 Inledning 2 1.2 Metodbeskrivning 4 2 Malmö

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter. Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: hippu@kkv.

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter. Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: hippu@kkv. Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: hippu@kkv.se Agenda»Ett samlad upphandlingsstöd»att ställa hållbarhetskrav»kriterier

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå:

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå: Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2006:110 Siv.Helzen@upplandsvasby.se Resepolicy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Mål nr 11054-12E 1 SÖKANDE City laboratoriet Skanör Box 48 239 31 Skanör MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14 Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Utbildning varför? Regeringsuppdrag. Stärka upphandlingskompetensen. Öka samarbetet inom och mellan

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015

Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-02-02 Tekniska nämnden Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015 Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar enligt

Läs mer

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader Nya gemensamma miljökrav för entreprenader har tagits fram som en överenskommelse mellan Trafikverket, Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholm stad. I denna broschyr kan du läsa om bakgrunden till de

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET

KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET KÖPA MILJÖBIL MED NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET JURIDIKEN Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

FAQ UPPHANDLINGEN, MEDBORGAREN OCH RESENÄREN. Tilldelningsbesked upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Sida 1 av 9

FAQ UPPHANDLINGEN, MEDBORGAREN OCH RESENÄREN. Tilldelningsbesked upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Sida 1 av 9 Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Sida 1 av 9 UPPHANDLINGEN, MEDBORGAREN OCH RESENÄREN 1. Vad gäller upphandlingen för typ av trafik? Serviceresor och annan anropsstyrd trafik: färdtjänst, omsorgsresor,

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer