Redogörelse ang granskning av upphandling och miljökrav

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redogörelse ang granskning av upphandling och miljökrav"

Transkript

1 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen SID 1 (1) KS/2013:278 TJÄNSTESKRIVELSE Redogörelse ang granskning av upphandling och miljökrav Sammanfattning s förtroendevalda revisorer har uppdragit till PwC att genomföra en granskning av miljökrav i stadens upphandlingar. Efter genomförd granskning rekommenderas att kommunstyrelsen att säkerställa att det vid samtliga upphandlingar ställs miljökrav som är möjliga och relevanta att samt att upphandlade leverantörer ska uppfylla de krav som finns upptagna i stadens miljöprogram Säkerställa att det görs kontroll och uppföljning av ställda miljökrav Stadens policy för konkurrensutsättning är från Stadens nuvarande miljöstrategi gäller fram till och med En revidering av båda dokumenten pågår. Den princip som hittills har gällt innebär att det vid samtliga upphandlingar ska säkerställas att det ställs miljökrav som är möjliga och relevanta och att upphandlade leverantörer uppfyller de krav som finns upptagna i stadens miljöprogram. Därutöver rekommenderas att det görs kontroll och uppföljning av ställda miljökrav. Bland de identifierade förbättringsåtgärder, som just nu genomförs i staden på upphandlingsområdet, innebär sammantaget att kommunstyrelsen säkerställer att krav som fastställs i stadens styrande dokument uppfylls samt följs upp och kontrolleras. Det gäller även i de fall det är lämpligt att ställa särskilda uppföljningsbara miljökrav. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ta del av och godkänner redogörelsen i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse. Jenny Birkestad Chef Service och utvecklingsstöd, COO Maria Rönnberg Kommunjurist

2 SOLNA STAD Pf)r 201'~ - O~ Revisorerna "'Xp 2D13/()9/23jHQ Gl'anslming av upphandling och miljökl'av ~j- 7 ~ Kommunstyrelsen Ks Dnr,J.()f.J.?J:/j;,~ ".., s förtroendevalda re\~sorer har uppdragit till PwC att genomföra en granskning av upphandling och miljökrav, Granskningen ~sar att det inte praktiseras någon enhetlig strategi avseende miljökrav i stadens upphandlingsverksamhet. Miljökrav har ställts i samtliga av de granskade upphandlingarna. Granskningen ~sar emellertid att det inte alltid finns en förankring stadens styrdokument i valda miljökrav. Enligt stadens policy för konkurrensutsättning ska leverantörerna uppfylla de krav som finns upptagna i stadens miljöprogram. Granskningen ~sar emellertid att hän~sning till stadens miljöprogram saknas i ett flertal av de granskade upphandlingarna. Vi har noterat att det av upphandlingsdokumentationen inte framgår hur miljökraven ska följas upp under avtalstiden. Något som heller inte görs i praktiken. Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att: Säkerställa att det ~d samtliga upphandlingar ställa miljökrav som är möjliga och relevanta samt att upphandlade leverantörer ska uppfylla de krav som finns upptagna i staclens miljöprogram, Säkerställa att det görs kontroll och uppföljning av ställda miljökrav. Revisorerna emotser en kortare redogörelse för åtgärder vidtagna med anledning av granskningsresultatet och revisorernas rekommendationer vid gemensamma överläggningar den 13 november kl 16.00, rum 140, shus. För s revisorer Lj~~, Ordf./

3 Revisionsrapport Sofia Nylund Joanna I-lägg Lotta Ilieklander Seplemb",' 2013 pwc

4 l1f1lnc hå llsfij7j"tteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer Inledning Bakgrund Revisionsfrågor Revisionsmetod Gt'anslming av extet'na och intet'na regelverk Externa regelverk Interna regelverk s vision Policy för konkurrensutsättning Miljöprogram för 20lO På väg mot ett hållbart Solna - Stadens miljöprogram och byggherrarnas åtagande vid planering och byggande Strategi föl' miljöhänsyn vid upphandling i Allmänt om upphandling i staden Upphandling och miljökrav Miljöaktuellts kommunrankning MiljöIu'av i förfrågllingsunderiag Nybyggnad skola och idrottshall (SBN 2012:386) Miljökrav Utvärdering Väl' bedömning Oskarsro vård- och omsorgsboende Miljökrav Utvärdering Vår bedömning Städupphandling (12/ 48) Miljökrav Utvärdering Vår bedömning Taxiresor i tjänsten (KS 2012:30) Miljökl'av Utvärdering Vår bedömning... ~ Hissar stadshus och bibliotek (12/56) Miljökl'av PwC

5 Utvärdering Vår bedömning Park- och lekmaterial (KS 2012:279) och Lekredskap (12/49 dnr KFN 2012: 85) Miljökrav Utvärdering Vår bedömning Sammanfattning Bilaga 1. Fokusområden i miljöprogram111et..... Bilaga 2. s sval' i Miljöranlmingen Solna siad PWC

6 l. Sammanfattande bedömning och rekommendationer På uppdrag av revisorerna i har PwC granskat upphandling och miljökrav i staden. Syftet med granskningen var att bedöma huruvida upphandlingsverksamheten i staden är ändamålsenlig utifrån den miljöhänsyn som ska tas vid upphandling enligt kommunens mål och riktlinjer. De revisionsfrågor som har besvarats i granskningen är: 1. Praktiseras en enhetlig strategi avseende miljökravens roll i kommunens upphandlingsverksamhet? Det praktiseras inte någon enhetlig strategi avseende miljökrav i stadens upphandlingsverksamhet. Enligt stadens policy för konkultensutsättning ska leverantörerna uppfylla de krav som finns upptagna i stadens miljöprogram. Granskningen visar emellertid att det inte finns hänvisning till stadens miljöprogram i ett flertal av de granskade upphandlingarna. 2. Ställs tydliga miljökrav ijöljrågningwnderlaget i tillräcklig utsträckning? Miljökrav har ställts i samtliga av de granskade upphandlingarna. Granskningen visar emellertid att det inte alltid finns en förankring i valda miljökrav. Vi har noterat att det av upphandlingsdokumentationen inte framgår hur miljökraven ska följas upp under avtalstiden. Av intervjuerna framgår att det skulle vara önskvärt med uppföljning av ställda miljökrav men att tid och resurser inte räcker till. 3. Används miljökraven i kvalificerings- och utvärderings fasen på ett ändamålsenligt sätt? Granskningen visar att det i samtliga fall handlat om skall-hav och därmed har ingen ytterligare bedömning gjorts. Granskningen visar att leverantörer har uteslutits eftersom de inte uppfyllt de skall-krav som berör miljö. Det är oldart huruvida leverantörerna har lämnat in underlag som styrker miljökravell. Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att: Säkerställa att stadens policy för konkurrensutsättning följs, det vill säga att det vid samtliga upphandlingar ställs miljökrav som är möjliga och relevanta samt att upphandlade leverantörer uppfyller de hav som finns upptagna i stadens miljöprogram. Säkerställa att kontroll och uppföljning görs av ställda miljökrav PWC 1 av 16

7 2. Inledning 2.1. Balcgl'lmd Enligt Miljöstyrningsrådet är upphandling ett styrmedel som kommuner och landsting förfogar över och som kan användas för att nå miljöpolitiska och andra samhällspolitiska mål. Miljöproblem kan inte lösas enbart genom lagstiftning och myndighetsarbete utan behöver kompletteras med olika marlmadsdrivna insatser. Hållbara upphandlingar har ett antal fördelar vilka gör dem till ett viktigt komplement till existerande generella styrmedel. Fördelar som nämns av MiljöstYl'llingsrådet är bland andra: Minska organisationens eget miljöfotavttyck Bidra till att uppnå satta miljökvalitetsmål Uppnå miljömål både lokalt, regionalt och internationellt Ge möjlighet till kostnadsbesparingar för upphandlade myndigheter Stimulera miljöinnovation Öka tillgängligheten av miljöanpassade produkter för konsumenter då större volymer sannolikt ger lägre priser Proaktivt förbereda marknaden på kommande miljökrav Ge spridningseffekt till privat sektor Möjlighet att ta social hänsyn 2.2. RevisiollSf,.ågOl' Följande revisionsfrågor ska besvaras i granskningen: 1. Pl'aktiseras en enhetlig strategi avseende mi(jökravens 1'011 i kommunens uppllqndlingsvel'ksamhet? 2. Ställs tljdliga mi(jökrav ifoljl'ågningslllldel'laget i tilll'äcklig utstl'äckning? 3. Används mi(jökraven i kvalificel'ings- och utväl'del'ingsjasen på ett ändamålsenligt sätt? Revisiollsmel'od Följande granskningssteg har genomförts för besvara revisionsfrågorna: 1. Intervjuer med representanter föl' upphandlingsenheten, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen samt med ansvariga för respektive granskad upphandling. 2. Granskning av relevant upphandlingsdokumentation för åtta upphandlingar Solna siad PWC 2 av 16

8 30 Granskning av externa och interna regelverk 3.1. Externa regelv el'1c Upphandlingslagstiftningen ger en upphandlande myndighet möjlighet alt enligt särsidida bestämmelser ta miljöhänsyn i sin upphandling. Krav kan ställas på leverantören och på den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska upphandlas, till exempel uteslutning av leverantör enligt 10 kap. LOU eller kontroll av leverantörens lämplighet enligt 11 kap. LOU. Kriterier avgör det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet vid tilldelning av kontrakt enligt 12 kap. LOU. Särskilda kontraktsvillkor gäller fullgörande av kontrakt enligt 6 kap. 13 LOU. En upphandling ska genomföras i enlighet med principerna omlikabehandling och icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Dessa principer är avgörande för hur den upphandlade myndigheten kan formulera miljöhänsyn i en upphandling. Utöver vad som gäller generellt för miljöhänsyn i upphandlingslagarna, finns specifika lagar och regler, tvingande eller frivilliga, som rör miljöhänsyn i upphandlingar. Här nedan följer ett exempel: o Direktivet om rena och energieffektiva vägh'ansportjordon - Enligt ett EUdirektiv om rena och energieffektiva vägtransportfordon ska upphandlande myndigheter och enheter ta hänsyn till energiförbrukning och miljöpåverkan när de köper in vägtransportfordon, till exempel personbilar. Sanulla regler gäller också vid upphandling av kollektivtrafiktjänster inom ramen för avtal om allmän trafik. En svensk lag, Miljökrav i upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, införlivar direktivet. Miljökraven innebär att upphandling av bilar (personbilar, bussar och lastbilar) och vissa kollektivtrafiktjänster ska ta hänsyn till fordonens energianvändning, koldioxid utsläpp och utsläpp av vissa luftföroreningar Interna l'eg elvel' /~ s vision Policy föl' lconlclll'l'enslitsättning All upphandling i Solna regleras av Policy föl' konkllrrensutsättning (tillämpas från och med , senast reviderad 2009). Av policyn framgår enbart följande skrivelse avseende upphandling och miljökrav: Solna siad PwC 3 av 16

9 3 2 3 Mi/jöjJl'Ogmmfö/' 20/ Miljöprogrammet är ett stadsövergripande styrdokument, som lägger fast strategier föl' hur ska arbeta med miljöfrågor föl' att uppnå stadens inriktllingsmål. Miljöprogrammet är antaget av kommunfullmäktige '. Det primära syftet med programmet är att styra och samordna stadens verksamheter i en miljö- och hälsoanpassad riktning. Det ska även utgöra en grund föl' ett angeläget och nödvändigt samarbete med Solnaborna och näringslivet, som är viktiga aktörer i arbetet för ett hållbart Solna. Miljöarbetet i svenska kommuner styrs av övergripande nationella och regionala miljö- och folkhälsomål. Kommunerna hal' det övergripande ansvaret för en lokal anpassning av målen; dels genommyndighetsarbetet, dels genom ansvaret föl' samhällsplaneringen. Dessutom finns ett flertal områden inom den egna verksamheten där miljödimellsionell är av betydelse, exempelvis vattenförsöljning, avfallshantering, drift och underhåll av vägar, anläggningar och fastigheter samt skötsel av grönområden och parker. Även inom utbildningsområdet och äldreomsorgen hal' miljöfrågorna en naturlig plats. Kommunerna är också stora upphandlare av varor och tjänster och kan genom ett aktivt miljötänkande stimulera utvecklingen på ett positivt sätt. Som utgångspunkt föl' fokusområdena i s miljöprogram fungerar de nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen. Följande fokusol11råden omnämns som mest relevanta föl' : Kl'etsloppsanpassad avfallshantering Hållbar energi- och transportanvändning Hållbart stadsbygge Sunda inomhusmiljöer Bakgrund och strategi föl' stadens fokusområde återfinns i bilaga 1. Ansvaret att genomföra miljöprogrammet åligger s nämnder och styrelser På väg mot ett hållbal't Solna - Stadens mi/jöpmgram och bygghel'ml'llas åtagande vid plallel'ing och byggande I skriften På väg mot ett hål/bal't Solna redovisas s ambitioner inom miljöprogrammets olika målområden och de förväntningar staden hal' på byggherrarnas åtagande föl' att man ska kunna åstadkomma en hållbar stad 2 Skriften kan bland annat vara ett stöd vid framtagande av projektspecifika miljöprogram., Miljöprogl'ammet i sin helhet hittas på staden webbplats 2 Hela skriften hittas på staden webbplats Solna siad PwC 4 av 16

10 Förväntningarna i skriften är inte politiskt beslutade men ligger i linje med stadens miljöprogram. Av skriften framgår byggherrarnas åtagande kopplat till de fyra fokusområdena i stadens miljöprogram. Skriften är framtagen i samarbete mellan miljö-och hälsoskyddsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen PwC 5 av 16

11 4. Strategifö1" miljöhänsyn vid upphandling i 4.1. A llm änt om upphandling i staden Ansvaret föl' inköp och upphandling av varor och tjänster ligger hos respektive nämnd/styrelse. I upphandlingsansvaret ingår planering och genomförande av inköp och upphandling, avtalsuppföljning samt avtalsförvaltning. s centrala upphandlingsenhet ligger föl' närvarande under avdelningen föl' ekonomi- och verksamhetsstyl'l1ing. Upphandlingsenheten leder idag centrala och gemensamma upphandlingar samt vissa av stadsledningsförvaltningens upphandlingar. Enheten deltar även ofta, i större eller mindre grad, i förvaltningsspecifika upphandlingar. Förvaltningsspecifika upphandlingar leds primärt ute på förvaltningarna av mer eller mindre specialiserade upphandlingsresurser. Det stöd som upphandlingsenheten erbjuder förvaltningarna i deras upphandlingar är idag inte specificerat. Föl' närvarande pågår det emellertid en översyn av hela stadens upphandlingsverksamhet. Det hal' genomförts en nulägesanalys och utifrån den konstaterat att det finns en del förbättringsområden. Dessa har tydliggjorts i fyra huvudpunkter: Tyddliggöra upphalldlingsprocessen och ansvarsfördelningen i staden Förbättra IT stödet och andra verktyg föl' att underlätta arbetet Utveckla kompetens och erfarenhetsutvinningen inom upphandlingsområdet Utveckla det strategiska planeringsarbetet kring inköp och upphandling Enligt tjänsteskrivelse KS/2013:206 kommer arbetet med att genomföra åtgärder att vara genomfört under hösten Upphandling och m iljökl'av På upphandlingsenheten i finns ingen uttalad strategi föl' miljöhänsyn vid upphandlingar. Miljökrav ställs främst enligt "magkänsla", enligt vad som framkommer i intervjuer. Enligt uppgift hal' miljö hittills inte varit en ledande fråga i staden och därför hal' frågan inte prioriterats. Enligt uppgift är det emellertid mycket på gång inom detta område, t.ex. att miljö ska bli en av stadens tvärgående frågor att beakta i all verksamhetsplanering och uppföljning. Därtill pågår framtagande av ett nytt miljöprogram i staden. Föl' närvarande finns det inget strukturerat samarbete mellan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och upphandlingsenheten. Enligt uppgift hal' det från upphandlingsenheten framförts ett önskemål om en kontaktperson på miljö- och hälso Solna siad PWC 6 av 16

12 skyddsförvaltningen. Detta är emellertid en resursfråga som hittills inte har prioriterats. Upphandlingschefen påpekar att "kommunhuset är litet" och att det därmed är enkelt att ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om expertis behövs. Hur ofta detta i realiteten sker är osäkert. Enligt uppgift från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen finns det sällan tid att hjälpa till, inte ens på förfrågan. Det finns heller inget strukturerat samarbete mellan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen har bistått stadsbyggnadsförvaltningen vid någon enstaka upphandling. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram skriften På väg mot ett hållbart Solna (se avsnitt 3.2-4) men den kan inte kopplas till stadsbyggnadsförvaltningens upphandling generellt. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (kommunekologen) granskar externa byggherrars projektspecifika miljöprogram vid exploatering/byggande. Det är som stöd för dessa miljöprogram som På väg mot ett hållbart Solna tagits fram. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen granskar inte generellt de miljöplaner som lämnas in eftersom inget reglerat ansvar finns för detta, och dänned heller inga resurser. Från förvaltningarnas håll upplevs det som en stor nackdel att det under avtals tiden inte finns tid eller resurser att följa upp hur entreprenörerna följer sina framförda miljöplaner. Formellt är politiken med i upphandlingsprocessen, det vill säga de tar upphandlingsbeslut, godkänner förfrågningsunderlag och fattar tilldelningsbeslut. Överlag är dock engagemanget från politiken låg, förutom vid vissa typer av upphandlingar, enligt intervjuade. Överprövningar är relativt vanliga men hittills har inga överprövningar baserats på miljöfrågor. Enligt uppgift sker de flesta överprövningar inom IT och kommunikat IOn. Miljöa1ctuellts kommunl'alllcllillg För femte året i rad har Miljöaktuellt rankat Sveriges kommuner ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiy3. Resultatet i kommunrankningen baseras på svar på MiljöaktuelIts egen enkät samt data från sju andra källor". Det är förvaltningschefen på miljö-och hälsoskyddsförvaltningen som har svarat på s miljöenkät. År 2013 hamnar på plats 122 i rankingen. De senaste åren hal' stadens placeringar varit följande: :e plats, :e plats, :e plats och :e plats. Upplands-Väsby, Malmö och Eskilstuna placerar sig i toppen Ijämförelse med kommunerna i StocId101ms län placerar sig Solna på 3 Läs mera pä 4 Gröna Bilister, Grön Flagg frän Håll Sverige Rent, SKL Insikt från Sveriges kommuner och landsting, Vatten myndigheten, Boverkets miljömålsenkät, Ekomatcentrum samt, Koladakommunernas och landstingens gemensamma databas PwC 7 av 16

13 18:e plats av 26. Upplands-Väsby, Stockholm och Södertälje placerar sig i toppen 2013 I miljöenkäten ingår två frågor med bäring på upphandling. Dessa framgår av tabell 1. Tahelll Fl'Hgol' avseellde upphand li ng i JIIi1jöcn lditcll 2013 Område FI'åga s svar r 11. Upphandling Ställer kommunen rutinmässigt miljökrav vid Nej upphandling och granskar kommunen utfallet så att kraven efterlevs? 12. Upphandling Ställer kommunen rutinmässigt etiska och Nej sociala krav vid upphandling enligt ISO (eller annan internationell motsvarighet såsom riktlinjerna från OECD eller GRI)? Källa: Av tabellen ovan går att utläsa att svarat nej på båda frågorna som avser upphandling. I tabellen nedan hur kommunerna i landet respektive länet har svarat på de båda upphandlingsfrågorna. Tabell 2 Sval' på lipphandlingsfrågol'jla i miljöcnl,illcn 20J3 Japå båda 10% 12 % Upplands Väsby (1:1)5 Botkyrka (22:6) Tyresö (41:9).J a på fråga 11 Ja på fråga 12 HELA LANDET (%) 9% 22% STOCKHOLMS LÄN (%) 19 % Stockholm (8:2) Täby (28:7) Sollentuna (80:12) Nykvarn (175:22) Vaxholm (200:23) Källa: 31 % Södertälje (14:3) Järfålla (21:5) Sundbyberg (34:8) Danderyd (54:10) Lidingö (100:14) Nej påbåda 38 % Sigtuna (16:4) Nynäshamn (75:11) Huddinge (93:13) Värmdö (103:15) Upplands-bro (107:16) Nacka (160:21) Sa lems (119:17) Ekerö (201:24) Solna (122:18) Österåker (204:25) Haninge (132:19) Vallentuna (153:20) Norrtälje (249:26) Tabellen visar att en majoritet av kommunerna i Sverige inte rutinmässigt ställer miljömässiga, etiska eller sociala krav vid upphandling. Tabellen visar emellertid att det är vanligare bland kommunerna i Stockholms län än generellt i landet. 5 (placering i landet/placering i länet) Solna siad PwC 8 av 16

14 Tabellen visar även att det är mer vanligt att kommunerna rutinmässigt ställer etiska och sociala krav än miljökrav vid upphandling. Denna ranking är dock inte helt okontroversiell och faktorer som ofta lyfts som problematiska är bland annat att en kommun kan få många poäng om den deltar i samarbeten och aktiviteter där miljönyttan inte alltid är helt tydlig. Vår uppfattning är emellertid att rankingen kan ge en indikation på hur ligger till både i jämförelse med resten av landet och i jämförelse med andra kommuner i länet. De kommuner som har gett ett jakande sval' på upphandlingsfrågorna hal' dessutom behövt stärka detta svar med dokumentation PWC 9 av 16

15 50 Miljökl"UU iförfrågningsunderlag Den upphandlande myndigheten preciserar sitt inköpsbehov i ett förfrågningsunderlag. Ett väl utarbetat förfrågningsunderlag med en tydlig struktur underlättar föl' leverantörerna att skriva anbudet. Dessutom underlättas myndighetens utvärdering av anbuden och utformningen av avtalet mellan beställare och vald leverantör av ett väl utarbetat förfrågningsunderlag. Myndigheten får som huvudregel inte ändra förfrågningsunderlaget under upphandlingens gång. Åtta upphandlingar genomförda under 2012 hal' granskats. För dessa har följande kontrollerats: 1. Att tydliga miljökrav framgår 2. Att miljökraven är relevanta 3. Att miljökraven används på ett ändamålsenligt sätt i kvalificerings- och utvärderings fasen De upphandlingar där upphandlingsdokumentation har begärts in presenteras i tabell 3. Tabell :l Gl'al,slHule upphandlijlgal' Upphandling Nybyggnad skola Oslmrsl'o vård- o oms Pm'l{- och lelunatedal Städupph. Taxiresor Hissar Kostenh e. Lekredsl{ap Eftersom upphandlingen av kostentreprenad avbrutits utgick denna upphandling ur granskningen. Identiska miljökrav hal' ställts vid upphandling av park- och lek material och upphandling av lekredskap och därför redovisas dessa tillsamman. Upphandlingarna har dock gjorts vid olika tidpunkter men av samma upphandlare. För fyra av upphandlingarna i tabellen ovan har ansvarig upphandlare slutat. Detta gäller föl' upphandling av park- och lekmaterial, städ, taxiresor och lekredskap Solna siad PwC 10av16

16 5 1. Nybyggnad s/mia och id1'ottshall (SBN 2012:386) Mi/jöio'av Upphandlingen är en totalentreprenad avseende nybyggnation av skola och idrottshall i Ulriksdalmed alla erforderliga byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Det finns ett antal miljökrav i förfrågningsunderlaget och i bilaga. I förfrågningsunderlaget anges att skolbyggnaden och idrottshallen ska certifieras enligt Miljöbyggnad version 2.1. En objektsspecifik miljöplan med kraven i s miljöplan införlivade ska upprättas. Miljöansvarig skall ha skall minst två års erfarenhet i offererad befattning och miljöbyggsamordnare i Miljöbyggnad skall vara certifierad. I bilagan Ramhandling Miljö anges miljökrav bland annat avseende byggnadens konstruktion och innemiljö, energi, avfallshantering, kemiska produkter och transporter/arbetsredskap. För att kvalificeras som anbudsgivare ska dessa krav uppfyllas Utvä rclerillg Anbudet med lägsta pris konul1er att antas. Vid bedömningen av vad som utgör lägsta pris lägga på anbudssumman fiktiva mängder ändrings- och tilläggsarbeten och priset räknas ut enligt följande formel: pris = anbudssumma tim x ei anbudsformulär angivet timpris för byggnadsarbetare) tim x ei anbuds formulär angivet timpris för anläggningsarbetare) tim x ei anbudsformulär angivet timpris för elmontör) tim x ei anbudsformulär angivet timpris för montör svagström) tim x (i anbudsformulär angivet timpris för rörmontör) tim x (i anbudsformulär angivet timpris för ventilationsmontör) tim x (i anbuds formulär angivet timpris för målare) I anbudsprövningen framgår att de miljökrav som omnämns ovan uppfylls av de två anbudsgivarna och att de således är kvalificerade. Vi har i granskningen inte tagit del av annan utvärdering eller prövning av miljökraven än denna. Enligt uppgift från stadsbyggnadsförvaltningen har en uppföljning av miljökraven gjorts. Detta eftersom byggnaden skall miljöcertifieras. Vår bedömning Av förfrågningsunderlaget framgår tydliga miljökrav och hänvisning till stadens miljöprogram. Kravspecifikationen uppfattas vara den mest omfattande av granskande upphandlingar. Vi gör bedömningen att miljökraven har använts på ett ändamålsenligt sätt i kvalificerings- och lltvärderingsfasen Oslcm's1'o Vå,'d- och omsol'gsboende MiUökmv Upphandlingen avser verksamhetsdriften vid Oskarsro vård- och omsorgsboende. En ursprunglig upphandling av ett antal värd- och omsorgsboenden gjordes 2009, men då en av utförarna valde att inte förlänga avtalet gjordes en ny upphandling Förfrågningsunderlaget för 2012 är detsamma som förfrågningsllnderlaget PwC 11 av16

17 för 2009, enligt ansvarig för upphandlingen. Det anges att miljö arbetet på omvårdnadsboendet ska drivas med mål om att minimera negativt miljöpåverkande faktorer i verksamheten. Därtill anges att arbetet i tillämpliga delar ska inriktas mot de miljömål som framgår av s miljöprogram Inga ytterligare miljökrav ställs. Ingen diskussion om att lägga till andra miljökrav eller på annat sätt involvera miljöfrågan i upphandlingen fördes inför den andra upphandlingen, enligt upphandlingsansvarige Utvö /'derillg Enligt förfrågningsunderlaget ska avtal tecknas med den anbudsgivare som är ekonomiskt mest fördelaktig med hänsyn till ett antal tilldelningskriterier inom vård och omsorg samt ledning och personal. Kriteriel'lla värderas och poängsätts och får ett betyg mellan 1 och 3, som sedan viktas med per område angivna viktningspoäng. PwC har inte tagit del av utvärderingsprotokollet. Vår bedömning I förfrågningsunderlaget hänvisas till stadens miljöprogram. Vi har inte tagit del av utvärderingsprotokollet för upphandlingen och kan därför inte bedöma huruvida miljökraven använts på ett ändamålsenligt sätt i kvalificerings- och utvärderingsfasen. Däremot har ingen utvärdering gentemot Solnas miljöprogram gjorts, enligt den upphandlingsansvarige. 5 3 Städupphandling (12/ 48) Mi(jökmv Upphandlingen avser städ tjänster. I förfrågningsuuderlaget anges att leverantören ska ha ett miljöledningssystem enligt ISO eller likvärdigt och ska minst omfatta: Miljöpolicy Beskrivning av verksamhetens miljöprocesser Beskrivning av metoder som används för att fortlöpande verifiera och validera organisationens förmåga att upplylla de krav och rutiner som finns fastställda i det egna miljöledningssystemet. I miljöplanen ska leverantören redovisa eventuella andra miljöpåverkande aktiviteter och hur dessa ska säkras. Miljökrav på materialval, fordon och avfallshantering ställs. Exempelvis ska 90 procent av de kemiska produkterna ha något av följande eller likvärdiga märken: Svanen, Bra Miljöval och Naturskyddsföreningen. Val'llde Idarationer och miljödeldarationer ska redovisas. Det anges vidare att stadens miljöprogram ska följas Utvö/'de/'illg Avtal tecknas med fem till åtta leverantörer, som uppiyllei' samtliga krav som ställs på tjänsten samt lämnar de lägsta prisel'lla. I de fall sanlina utvärderingspris lämnas tillämpas lottning PwC 12 av 16

18 I tilldelnings beslutet redogörs i ett första steg för vilka leverantörer som har kvalificerat sig till anbudslämnande samt vilka leverantörer som ej har mött de kvalificeringskrav som ställs. Minst en leverantör har diskvalificerats på grund av avsaknad av miljöledningssystem. Därefter har utvärdering skett på pris och den mest förmånliga leverantören har utsätts. Vål' bedömning Av förfrågningsunderlaget framgår tydliga miljökrav. Enligt uppgift från upphandlingsenheten tros miljökraven utgå från miljöstyrningsrådets rekommendationer. Någon dokumentation föl' detta hal' dock inte kunna uppvisas. Vi göl' bedömningen att miljökraven använts på ett ändamålsenligt sätt i kvalificerings- och utvärderingsfasen. 5 4 Taxil'es ol' i tjänsten (/(S 2 012:30) Miljökmv Upphandlingen avser taxi resor i tjänsten. I förfrågningsunderlaget framkommer de krav som ställs på anbudsgivaren. Leverantören ska ha ett miljöledningssystem som minst motsvarar ISO , EMAS, Säker Grön Taxi eller annat likvärdigt system. Det ska åtminstone finnas rutiner för att minska bränsleförbrukningen, minska utsläppen av växthusgaser och föl' utbildning i miljöfrågor. På begäran av ska miljöledningssystemet och andra intyg och dokument kunna uppvisas, inga dokument som stryker detta ska dock bifogas anbudet. Ytterligare miljökrav ställs på leverantörens fordon avseende miljöklass, användning av förnybara bränslen, underhållskrav och ålder på fordonet. Dessa krav ska på begäran av staden stärkas innan avtal tecknas. Högsta möjliga tillgängliga miljöklass på drivmedel ska användas. Det framgår i förfrågningsunderlaget att: 3. Leverantören ska lltbilda, samtliga chaufforel' 50m användsför lltförandet av detta llppdrag, i sparsam kö/'lling Utvä/'de/'illg Anbuden utvärderas på lägsta pris enligt förfrågningsunderlaget. De olika priser som efterfrågas kommer att sammanräknas. Staden konuner att teckna avtal med leverantören med det lägsta sammanlagda priset under förutsättning att leverantören kunnat styrka alla krav på leverantören och alla krav på tjänsten som ska styrkas innan avtal tecknas. Vål' bedömning Av förfrågningsunderlaget framgår tydliga miljökl'av. Enligt uppgift från upphandlingsenheten tros miljökraven utgå från miljösty1'llingsrådets rekommendationer. Någon dokumentation föl' detta har dock inte kunna uppvisas. PwC har inte fått ta del av utvärderingsprotokoll för denna upphandling och kan därför inte bedöma huruvida miljökraven använts på ett ändamålsenligt sätt i kvalificerings- och utvärderingsfasen. Vi hal' noterat att stadens miljöprogram inte nämns i upphandlingen PwC 13av16

Upphandlingsindex Stockholms län 2014

Upphandlingsindex Stockholms län 2014 Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Energiplan för Stockholm

Energiplan för Stockholm Energiplan för Stockholm Godkänd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2013 Omslagsbild: Solpanel som fasadelement på byggnad i Hammarby Sjöstrad 2 Förslag till energiplan för Stockholm Inledning Stockholm

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. GOD BEBYGGD MILJÖ Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft?

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Rapport2001:01 2013:1 Rapport Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Författare: Lisa Mörtlund Rapport 2013:1 Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun

Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun antaget av kommunfullmäktige 2011-07-07 reviderad version antagen av kommunfullmäktige 2012-05-10 Sammanfattning Sverige har som nationellt miljömål att uppnå

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

PROGRAM FÖR BOSTÄDER MILJÖANPASSAT BYGGANDE GÖTEBORG

PROGRAM FÖR BOSTÄDER MILJÖANPASSAT BYGGANDE GÖTEBORG PROGRAM FÖR BOSTÄDER MILJÖANPASSAT BYGGANDE GÖTEBORG Fastställd av fastighetsnämnden 2009-05-04 Projektorganisationen för Miljöanpassat byggande i Göteborg: Styrgrupp Peter Junker, Fastighetskontoret Stephan

Läs mer

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Dnr 2013/212-5 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-15 2013/212-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-10-03

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING

KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING Underlag till Utredningen om FossilFri Fordonstrafik (FFF-utredningen) 2013-08-28 MILJÖBYRÅN ECOPLAN AB, JÄRNTORGSGATAN 12-14,

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport Granskningsprojekt Följsamhet till s resepolicy Revisionsrapport KPMG AB Olof Eriksson Eric Rydén KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland

Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland Slutrapport från projektet 2006-2008 Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 BAKGRUND...5 SYFTE OCH MÅL...6 INTRESSENTER...7 ORGANISATION...8 PRIORITERADE PRODUKTGRUPPER...9

Läs mer

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö -

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö - Upphandling av transporter - för säker trafik och bra miljö -? / / Förord Kommunernas och landstingens arbete med trafiksäkerhet och tillgänglighet är framgångsrikt. Många av Svenska Kommunförbundets skrifter

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 1 februari 2012

Handlingar till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 1 februari 2012 Handlingar till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 1 februari 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Dnr 2011-000760 1 Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel SÖDERTÄLJE Energiplan 2004 Informationsdel Antagen av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2004 2(56) INNEHÅLL 1 INLEDNING 4 1.1 Vad säger lagen? 4 1.2 Kommunens roll och ansvar 4 2 KORT OM SÖDERTÄLJE 5 3

Läs mer

Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö PM 2015:70 RV (Dnr 110-309/2015) Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid 15 maj 2015 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer