Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad"

Transkript

1 repo001.docx Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad

2

3 repo001.docx Innehållsförteckning 1 Bakgrund Inledning Metodbeskrivning 4 2 Malmö stad Malmö stads totala placering i miljöaktuellts rankning Malmö stads poäng i förhållande till kommunerna i Skåne län Malmö stads resultat i jämförelse med liknande kommuner Andras enkäter 30 Bilagor Bilaga 1 Frågor och poängsättning Bilaga 2 Klassificering av frågor enligt hållbarhetsdimensionerna Bilaga 3 Indelning av frågor i olika ämnesområden Bilaga 4 Malmö stads svar och poäng 1 (30)

4 repo001.docx Bakgrund För sjätte året i rad rankar tidningen Miljöaktuellt samtliga Sveriges kommuner ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Syftet med Miljöaktuellts rankning är att ta tempen på det kommunala miljöoch hållbarhetsarbetet samt att lyfta fram de kommuner som har kommit längst i sitt miljöarbete, men också att visa vilka kommuner som har mycket kvar att göra. Rankningen är också tänkt att kunna användas som en benchmarking mellan olika kommuner. Rankningen genomförs genom att mäta aktiviteten inom miljö- och hållbarhetsområdet. Grunden utgörs av Miljöaktuellts egen enkät mot Sveriges kommuner som kompletteras med relevanta rankningar och undersökningar som genomförts under det senaste året. I rankningen ingår också miljö- och hållbarhetsstatistik från SKL. En rankning kan sällan ge en helt rättvis bild av läget i kommunerna, men Miljöaktuellts ambition är att ge en bild av kommunernas övergripande miljöarbete genom att poängsätta parametrar som vittnar om såväl ambition som vision. Miljöaktuellt eftersträvar att i så stor utsträckning som möjligt välja parametrar som är "påverkbara" för en kommun. Resultatet presenteras i Miljöaktuellts tryckta tidningen som ges ut i samband med Almedalsveckan i Visby samt online på miljoaktuellt.se under vecka 26. Rankningen får varje år stort genomslag i både lokalpress och i riksmedia. Varje år läses, granskas och debatteras rankningen av hundratusentals medvetna medborgare runt om i Sverige. I syfte att ge samtliga kommuner en tydligare bild av sitt eget hållbarhetsarbete i relation till andra kommuner inleder nu Miljöaktuellt ett samarbete med Sweco som i egenskap av fristående konsult ges rätten att analysera och sammanställa rapporter åt kommunerna baserat på statistiken i Miljöaktuellts databas. 1.1 Inledning I den här rapporten har Sweco bearbetat och visualiserat det underlag som använts i Miljöaktuellts rankning för att visa hur Malmö stad står sig i jämförelse med andra liknanden kommuner och i jämförelse med andra kommunerna i det egna länet. 2 (30)

5 repo001.docx Vi försöker belysa Malmö stads resultat utifrån följande aspekter: Ämnesområden Miljö och hållbarhetsarbete berör flera olika ämnesområden och därigenom olika förvaltningar inom en kommun. Vi har delat in enkätens och underlagens olika frågor i olika ämnesområden för att göra det möjligt att få en bild av vilka av kommunens förvaltningar som ligger långt framme i sitt miljöoch hållbarhetsarbete. Strategier, styrdokument och konkreta åtgärder Strategier och styrdokument är viktiga underlag i kommunens arbete som kan tas fram med ganska begränsande resurser. Konkreta åtgärder för miljö- och hållbarhet är däremot i regel mer resurskrävande. Vidare är strategier och styrdokument viktigare för större kommuner medan de mindre kommunerna med ett fåtal personer som arbetar med miljö- och hållbarhetsarbete förmodligen har ett begränsat behov av strategier och snarare fokuserar på konkreta aktiviteter. I vår indelning i olika ämnesområden har vi grupperat strategier och styrdokument i en egen kategori för att göra det möjligt att se hur Malmö stad ligger till inom det här området. Hållbarhetsdimensionerna De tre hållbarhetsdimensionerna (ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet) får allt större betydelse. För att visa hur väl Malmö stad arbete står sig i förhållande till andra kommuner har vi analyserat enkätens och underlagens olika frågor utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna. Liknande kommuner - Miljörankningen mäter kommuners arbete med miljöfrågor utan att sätta detta i relation till kommuners storlek och resurser. En effekt av detta är att många mindre kommuner inte rankas så högt i den totala rankningen. I denna rapport jämförs Malmö stad med ett tjugotal andra kommuner med liknande förutsättningar. Grannkommuner Rapporten innehåller även visualiseringar av poäng för såväl hållbarhetsdimensionerna som de olika ämnesområdena för ert län. Tanken är att det skall vara enkelt att jämföra sig med de olika grannkommunerna. Andra enkäter Miljöaktuellts rankning bygger på ett flertal olika enkäter, underlag och medlemskap. En kommun kan få oförtjänt låga poäng om en, eller flera av dessa enkäter inte har besvarats. Vidare kan en kommun ha valt att inte vara medlem i de intresseorganisationer som ingår i miljöaktuellts rankning vilket kan leda till lägre poäng i den totala rankningen Vi förstår att kommunens fortsatta miljö och hållbarhetsarbete behöver utformas utifrån kommunens förutsättningar och resurser, för att skapa största möjliga nytta för miljön och kommunens invånare. Detta kan innebära att medvetet välja att inte 3 (30)

6 repo001.docx genomföra visa aktiviteter som ger höga poäng i Miljöaktuellts rankning men som har liten betydelse för den egna kommunens miljö- och hållbarhetsarbete. Vi hoppas att den här rapporten skall kunna vara ett stöd i att göra den typen av prioriteringar. 1.2 Metodbeskrivning Miljöaktuellts kommunrankning baseras på följande undersökningar: Miljöaktuellts egen enkät som består av 22 frågor som rör kommunens miljöarbete samt en fråga om kommunen är medlem i någon av åtta organisationer som bedöms vara viktiga ur miljösynpunkt, t.ex. Sveriges ekokommuner. Miljöaktuellts egen enkät kan ge totalt 33 poäng Ett urval av fem frågor från Boverkets miljömålsenkät 2013 som kan ge total 5 poäng. Energimyndighetens statistik över installerad vindkraft hos de olika kommunerna. Den kommun som har mest effekt installerad vindkraft ges 2 poäng Avfall Sveriges miljöindex 2013 kan ge totalt 4 poäng SKL:s Insikt 2013 om kommunernas miljötillsyn vilken kan ge totalt 4 poäng Ekomatcentrum andel ekologisk mat i offentlig förvaltning. Kan ge totalt 2 poäng Håll Sverige Rent Grön Flagg (miljöcertifiering i för- och grundskola). Kan ge totalt 3 poäng Sex områden ur vattenmyndigheternas åtgärdsprogram (EU:s vattendirektiv). Kan ge totalt 6 poäng Fyra statistikområden ur kommun och landstingsdatabasen (Kolada). Kan ge totalt 4 poäng. Utifrån svårigheten att uppnå olika krav har Miljöaktuellt utvecklat en poängsättning där frågor som kräver en större arbetsinsats ger högre poäng. Så ges t.ex. 1 poäng för frågan Har kommunen ett politiskt antaget miljöprogram (eller motsvarande) som är knutet till de nationella miljömålen? 4 (30)

7 repo001.docx Ett jakande svar på följande fråga ger däremot 2 poäng: Har kommunen under det senaste året jobbat aktivt med att informera om sitt regelverk (för att förebygga mutor och bestickning) bland kommunanställda och personal inom kommunala bolag? Miljöaktuellt har strävat efter att få en så heltäckande uppsättning av frågor som möjligt med en rättvis fördelning av poäng inom olika ämnesområden. Urval av frågor och poängsättning innebär dock ett visst mått av subjektiv bedömning och ett annat urval av frågor skulle ge ett annorlunda resultat. Den kompletta listan med frågor och poängsättning finns i bilaga 1. Klassificering i de tre hållbarhetsdimensionerna För att underlätta jämförelsen mellan olika kommuner har vi valt att göra dels en ämnesmässig klassificering av frågorna i Miljöaktuellts enkät (och de olika underlagen) och dels en indelning efter hållbarhetsdimensionerna. De tre hållbarhetsdimensionerna är: Social hållbarhet - som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls Ekonomisk hållbarhet - som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt Ekologisk hållbarhet - som handlar om att hållbart använda alla de resurser som har med jordens ekosystem att göra För varje fråga har vi gjort en bedömning av hur stor andel som kan anses höra till vilken dimension. Denna indelning redovisas i bilaga 2. Klassificering i ämnesområden Vi har valt att dela in frågorna i följande ämnesområden: 1. Strategi generellt - Frågor som berör ledningssystem, strategier och policy för generella miljö- och hållbarhetsfrågor inom kommunen 2. Miljöarbete - Implementering samt uppföljning av generella aktiviteter för att få en bättre miljö inom kommunen 3. Hållbarhetsarbete Implementering, uppföljning av generella aktiviteter som rör social eller ekonomisk hållbarhet samt personella resurser för miljö- och hållbarhetsarbete. 4. Transporter - Arbete med att utveckla och främja hållbara transporter 5. Samhällsbyggnad/fysisk planering - Hur frågor om miljö och hållbarhet hanteras i fysisk planering och exploatering 5 (30)

8 repo001.docx Livsmedel - Arbete med att främja en hållbar livsmedelsproduktion 7. Avfall - Arbete med att minska mängden avfall såväl som att utveckla återvinning och hållbar avfallshantering 8. Vatten - Arbete för att främja god vattenkvalité Syftet med den ämnesmässiga indelningen är dels att skapa överblick men även att kommunen skall kunna jämföra hur det miljöarbete som bedrivs inom olika förvaltningar står sig i jämförelse med andra kommuner. Möjligheten att göra en ämnesmässig indelning har dock begränsats av det urval av frågor som har ställts. De frågor som rör medlemskap i olika intresseorganisationer som t.ex. Sveriges ekokommuner har inte kunnat infogas i den ämnesmässiga indelningen. Vidare har vi valt att endast låta en fråga höra till ämnet Vatten. I bilaga 3 visas hur de olika frågorna har delats in i olika ämnen. Flera av enkätens frågor efterfrågar strategier som i vissa fall skall vara implementerade enligt en viss standard. Vidare finns möjlighet att få poäng för medlemskap i olika intresseorganisationer. Detta gynnar de större kommunerna som har möjlighet att avsätta resurser för att vara med i olika organisationer och utveckla och implementera olika strategier. I tidigare års undersökningar dominerar större städer och kommuner i storstadslänen topplatserna i rankningen samtidigt som glesbygdskommuner kommer långt ned. För att göra det möjligt att jämföra Malmö stad med andra liknande kommuner har Sweco gjort en kluster-analys där vi delat in kommunerna i 20 grupper utifrån hur kommunerna liknar varandra med hänsyn till: Folkmängd Befolkningstäthet Medelinkomst I tabell 2 redovisas vilka kommuner som liknar Malmö stad med hänsyn till dessa parameterar. Vårt val av parametrar för att gruppera kommuner kan naturligtvis diskuterats och det är möjligt att det finns kommuner som liknar er kommun på många sätt men som nu har hamnat i en annan grupp. Vår förhoppning är dock att det skall vara värdefullt att kunna se hur Malmö stads miljö- och hållbarhetsarbete ligger till i förhållande till andra kommuner med någorlunda liknande förutsättningar. 6 (30)

9 repo001.docx Malmö stad 2.1 Malmö stads totala placering i miljöaktuellts rankning I detta kapitel redovisas diverse tabeller och grafer som tydliggör Malmö stads placering i förhållande till samtliga kommuner som har deltagit i Miljöaktuellts rankning. Malmö stad kommer på plats 1 i Miljöaktuellts totala rankning. I tabell 1 har vi brutit ned detta så att det är möjligt att se hur Malmö stads har placerat sig inom de olika hållbarhetsdimensionerna och de olika ämnesområden som definieras i bilaga 2 och 3. Tabell 1 Malmö stads placering i den totala rankningen inom de olika ämnesområden som specificerats ovan Tema Malmö stad Totalt 1 Ekologisk hållbarhet 3 Social hållbarhet 24 Ekonomisk hållbarhet 7 Strategi generellt 1 Miljöarbete 14 Hållbarhetsarbete 1 Transporter 6 Samhällsbyggnad och fysisk planering 86 Livsmedel 4 Avfall 49 Vatten 51 Malmö stad får totalt 46.5 poäng i miljöaktuellts rankning. 7 (30)

10 repo001.docx I bild 1 visar vi hur Malmö stad ligger till inom de olika ämnesområden som beskrivs i kapitel 1.2 och bilaga 3. För varje ämnesområde anges den högsta totalpoäng som har uppnåtts, medelvärde för samtliga kommuner samt Malmö stads poäng Malmö stad Medel totalpoäng Högsta totalpoäng 0.0 Bild 1 visar Malmö stads poäng inom de tematiska områdena och jämför detta dels med högst poäng som uppnåtts inom respektive område och dels med samtliga kommuners medelvärde. 8 (30)

11 repo001.docx I bild 2 redovisas Malmö stads resultat jämfört med samtliga andra kommuner fördelat på de tre hållbarhetsdimensionerna. Hur indelningen i de tre hållbarhetsdimensionerna har utförts beskrivs i bilaga 2. Här visas hur Malmö stads resultat förhåller sig till bästa resultat och medelvärde inom respektive hållbarhetsdimension Malmö stad Medel totalpoäng Högsta totalpoäng Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Bild 2 visar Malmö stads poäng inom de tre hållbarhetsdimensionerna och jämför detta dels med högst poäng som uppnåtts inom respektive hållbarhetsdimension och dels med samtliga kommuners medelvärde. 9 (30)

12 repo001.docx I bild 3 visas hur Malmö stads resultat fördelat på de 8 ämnesområdena i jämförelse med samtliga värden för den kommun som är högst rankad totalt sett (dvs Malmö), medelkommunen och den kommun som är lägst rankad totalt sett. Vatten Strategi generellt Miljöarbete Malmö stad Medelkommun Högsta rankade kommun Lägst rankade kommun 2.0 Avfall 0.0 Hållbarhetsarbete Livsmedel Transporter Samhällsbyggnad Bild 3 visar hur Malmö stad förhåller sig till medelkommun, högst rankade och lägst rankade kommun för de olika tematiska indelningar som beskrivs i kapitel (30)

13 repo001.docx Bild 4 slutligen visar hur Malmö stad förhåller sig till högst och lägst rankade kommun samt medelkommun för de tre hållbarhetsdimensionerna Malmö stad Medelkommun Högsta rankade kommun Lägst rankade kommun Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Bild 4 visar hur Malmö stad förhåller sig till högst och lägst rankade kommun samt medelkommun inom de tre hållbarhetsdimensionerna. 2.2 Malmö stads poäng i förhållande till kommunerna i Skåne län I detta kapitel jämförs kommunerna i det län som Malmö stad ingår med hjälp av ett antal olika kartbilder. Första kartbilden visar totalpoäng. Efterföljande kartbilder visar Malmö stads poäng i varje hållbarhetsdimension samt varje tematisk indelning. 11 (30)

14 repo001.docx (30)

15 repo001.docx (30)

16 repo001.docx (30)

17 repo001.docx (30)

18 repo001.docx (30)

19 repo001.docx (30)

20 repo001.docx (30)

21 repo001.docx (30)

22 repo001.docx (30)

23 repo001.docx (30)

24 repo001.docx (30)

25 repo001.docx (30)

26 repo001.docx Malmö stads resultat i jämförelse med liknande kommuner För att Miljöaktuellts undersökning skall kunna användas som en benchmarking av Malmö stad miljöarbete är det nödvändigt att de kommuner som jämförs har liknande förutsättningar. För att få fram grupper av någorlunda likvärdiga kommuner har vi genomfört den klusteranalys som beskrivs i kapitel 1. Resultatet av denna är att Malmö stad liknar kommunerna i tabell 2 Tabell 2. förteckning över de kommuner som bedöms likna Malmö stad. Kommun Folkmängd Medelinkomst Befolkningstäthet Total poäng Göteborgs stad Malmö stad Stockholms stad I samtliga diagram i detta kapitel jämförs Malmö stad med kommunerna i denna grupp. 24 (30)

27 repo001.docx I bild 7 redovisas hur Malmö stad förhåller sig till högsta totalpoäng och medelpoäng för de olika ämnesområdena i jämförelse med dessa kommuner Malmö stad Medel totalpoäng Högsta totalpoäng 0 Bild 7 visar Malmö stad poäng inom de tematiska områdena och jämför detta dels med högst poäng som uppnåtts inom respektive område och dels med kommunernas medelvärde. 25 (30)

28 repo001.docx I bild 8 jämförs Malmö stads resultat för de tre hållbarhetsdimensionerna med kommunerna med liknande förutsättningar (se tabell 2) Malmö stad Medel totalpoäng Högsta totalpoäng 5 0 Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Bild 8 visar Malmö stad poäng inom de olika hållbarhetsdimensionerna och jämför detta dels med högst poäng som uppnåtts inom respektive område och dels med kommunernas medelvärde. 26 (30)

29 repo001.docx I bild 9 jämförs Malmö stad med högst respektive lägst rankade kommun i tabell 2 fördelat på indelningen i olika ämnesområden. Vatten Strategi generellt Miljöarbete Malmö stad Medelkommun Högsta rankade kommun 6 4 Lägst rankade kommun 2 Avfall 0 Hållbarhetsarbete Livsmedel Transporter Samhällsbyggnad Bild 9 visar hur Malmö stad förhåller sig till medelkommun, högst och lägst rankade i gruppen av likvärdiga kommuner för de olika tematiska indelningar som beskrivs i kapitel (30)

30 repo001.docx I bild 10 visas Malmö stad resultat fördelat på de tre hållbarhetsdimensionerna och jämförs med högst och lägst rankade kommun i tabell Malmö stad Medelkommun Högsta rankade kommun Lägst rankade kommun 5 0 Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Bild 10 visar hur Malmö stad förhåller sig till högst och lägst rankade kommun samt medelkommun gruppen av likvärdiga kommuner inom de tre hållbarhetsdimensionerna. 28 (30)

31 repo001.docx I bild 11 visas resultat för de åtta ämnesområdena för samtliga kommuner i tabell 2. Varje kommuns resultat följer en egen linje. I bild 11 syns resultatet inom respektive tema för varje likvärdig kommun (se tabell 2). Linjerna mellan punkterna följer en enskild kommun och visar hur dess poäng varierar över de olika tematiska indelningarna Göteborgs stad Malmö stad Stockholms stad 2 0 Bild 11 visar hur Malmö stad förhåller sig till samtliga likvärdiga kommuner för de olika tematiska indelningar som beskrivs i kapitel (30)

32 repo001.docx Andras enkäter Miljöaktuellts kommunrankning bygger på de undersökningar som beskrivs i kapitel 1.2. I tabell 3 nedan visas Malmö stads poäng för de enkäter som ingår i undersökningen. Noll poäng kan indikera att enkäten inte har besvarats. Tabell 3. Malmö stads poäng i de enkäter som utgör underlag i undersökningen Underlag Malmö stad Maximalt möjliga Högst rankad kommun Boverkets miljömålsenkät Energimyndigheten, vindkraft Avfall Sverige SKL:s insikt Ekomatcentrum Håll Sverige Rent Vattenmyndigheterna Kolada (30)

Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking

Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking För sjätte året i rad rankar tidningen Miljöaktuellt samtliga Sveriges kommuner ur ett miljöoch hållbarhetsperspektiv. Syftet är att ta tempen på det

Läs mer

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Härryda kommun

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Härryda kommun Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Härryda kommun Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 1.1 Inledning 2 1.2 Metodbeskrivning 4 2 Härryda kommun 2.1 Härryda kommun totala placering

Läs mer

Analys av Aktuell Hållbarhet miljöbästa kommunrankning 2016

Analys av Aktuell Hållbarhet miljöbästa kommunrankning 2016 Analys av Aktuell Hållbarhet miljöbästa kommunrankning 2016 Bakgrund För åttonde året i rad har samtliga Sveriges kommuner rankats efter miljöbästa kommun. I år gjordes sammanställningen av tidningen Aktuell

Läs mer

Analys av Miljöaktuellts ranking 2015

Analys av Miljöaktuellts ranking 2015 Analys av Miljöaktuellts ranking 2015 Bakgrund För sjunde året i rad har samtliga Sveriges kommuner rankats i Miljöbästa kommun av tidningen Miljöaktuellt. Syftet med Miljöaktuellts ranking är att se hur

Läs mer

Svar på interpellation från Karl-Otto Rosenqvist (MP) till Robin Holmberg (M), ordförande miljönämnden

Svar på interpellation från Karl-Otto Rosenqvist (MP) till Robin Holmberg (M), ordförande miljönämnden Ängelholm den 23 augusti 2013 Svar på interpellation från Karl-Otto Rosenqvist (MP) till Robin Holmberg (M), ordförande miljönämnden qáçåáåöéå=jáäàö~âíìéääí=öéåçãñöê= êäáöéå=éå=ê~åâáåö=öîéê=ãáäàö~êäéíéí=á=çé=ëîéåëâ~=

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

AUO2 Lärande för hållbar utveckling. Styrdokument i olika nivåer. generationer. AUO2/LHU Styrdokument del 2 GA

AUO2 Lärande för hållbar utveckling. Styrdokument i olika nivåer. generationer. AUO2/LHU Styrdokument del 2 GA AUO2 Lärande för hållbar utveckling Skolans styrdokument. Del 2. Från skollag via läroplan och kursplaner till kommunal skolplan. Göran Abel MIUN/ UTV Styrdokument i olika nivåer. Nationell nivå: Skollagen

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(8) Projektnamn: Hållbara Väsby Projektägare: Björn Eklundh Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell X referensgrupp) för hela projektet.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens miljö- och planutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens miljö- och planutskott Kommunstyrelsens miljö- och planutskott 2014-08-18 1 Plats och tid Estrid, Messingen, Love Almqvists torg 1 Måndagen den 18 augusti, klockan 15:00-16:30 Beslutande Ledamöter: Ann-Christin Frickner-Larsson

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Strömbäck Caroline Vidmark Hannes Datum 2017-02-28 Diarienummer KSN-2017-0052 Kommunstyrelsen Policy för hållbar utveckling Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Eftermiddagens innehåll:

Eftermiddagens innehåll: Eftermiddagens innehåll: Kort om Håll Sverige Rent Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling i de nya läroplanerna Grön Flagg Vad gör skolorna/förskolorna idag? Friluftsmuseer och Grön Flagg- skolor

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram Kulturnämnden Margareta Olsson Verksamhetscontroller/miljösamordnare margareta.g.olsson@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-27 Dnr 1503169 1 (5) Regionstyrelsens arbetsutskott Remiss. Uppdatering av s miljöprogram

Läs mer

Miljöstrategi för Sollentuna kommun. Innehållsförteckning SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av fullmäktige 2014-xx-xx

Miljöstrategi för Sollentuna kommun. Innehållsförteckning SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av fullmäktige 2014-xx-xx för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2014-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Omfattning... 2 3 Miljöfrågorna i Sollentuna idag... 2 3.1 Styrkor... 2 3.2 Förbättringsmöjligheter... 2

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Sammanfattning. Skolverket (2005). 3

Sammanfattning. Skolverket (2005). 3 Sammanfattning Kommunerna ansvarar för en betydande del av samhällets välfärdstjänster genom att tillhandahålla olika typer av omsorg, socialtjänst, utbildning, kultur- och fritidsverksamheter med mera.

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner. FAH:s Årsmöte den 18-9 april

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner. FAH:s Årsmöte den 18-9 april Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner FAH:s Årsmöte den 18-9 april 2013 2013-04-23 1 Kommunen, landstinget och regionen samhället och omvärlden 2013-04-23 2 Styrning,

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Grundläggande miljöutbildning. Inledning med fokus på vägen framför oss. Vart leder den?

Grundläggande miljöutbildning. Inledning med fokus på vägen framför oss. Vart leder den? Miljöutbildning Miljöutbildning Stiftelsen Ekocentrum håller populära miljöutbildningar i Göteborg för verksamheter som vill miljödiplomera sig eller jobbar med CSR. Befinner ni er inte i Göteborg? Då

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Från kunskap till handling Norrköping 6-7 maj 2014 2014-05-12 1 Marcus Ihre, Projektledare SIS marcus.ihre@sis.se, 0709 48 06 61

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE

VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE Ett varmare samhällsklimat. Föreställ dig att det bor 100 personer på din gata, varav 80 är vuxna och resten är barn. Som ett kundägt

Läs mer

YTTRANDE. Datum Dnr Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

YTTRANDE. Datum Dnr Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram Sjukvårdsnämnd Kryh Sten Velander Miljöstrateg 044-309 15 83 sten.velander@skane.se YTTRANDE Datum 2016-01-26 Dnr 1503169 1 (5) Remiss. Uppdatering av s miljöprogram Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Studie av sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder BF 204-071

Studie av sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder BF 204-071 Studie av sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder BF 204-071 Analys av behovet av stöd och vägledning -Examensarbete Malin Petterson Johan Szymanski LTH Rapport

Läs mer

Kommunalt bredbandsindex

Kommunalt bredbandsindex Kommunalt bredbandsindex 28 november 2012 Karin Fransén, PTS & Edith Ringmar, SKL Post- och telestyrelsen Denna redovisning är Indexgruppens slutleverans av ett kommunalt bredbandsindex. Detta är första

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO 14001 ställer krav som

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 KKiK 2013 1 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet....4 Fakta om kommunerna i SOLTAK....6 7 Kommunalråden har ordet....8

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

Miljöarbete i Region Skåne. Anna Palminger, Miljöledningsenheten

Miljöarbete i Region Skåne. Anna Palminger, Miljöledningsenheten Miljöarbete i Region Skåne Anna Palminger, Miljöledningsenheten Region Skåne Miljöprogram 2010-2020 4 övergripande mål Årlig uppföljning Miljömål 1 Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse De nya styrdokumenten- stöd och krav Lärande för hållbar utveckling - kopplingen till andra prioriterade områden Entreprenörskap/entreprenöriellt

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav Riktlinjer Miljöarbete Gäller för Stockholms läns landsting Antaget av landstingsfullmäktige 2016-11-15 Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Styrande - Krav 2016-12-01 2017-12-01 Dokumentnummer Fastställd

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

KS SEPTEMBER 2014

KS SEPTEMBER 2014 KS 20 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2013-0883 Kommunstyrelsen Motion av Frida Johnsson (MP) om välfärdsmått i den ekonomiska politiken

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen 2012-x-x Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är till för att inspirera och vägleda arbetet med miljö- och hållbar utveckling.

Läs mer

Kulturnämndens miljöhandlingsplan

Kulturnämndens miljöhandlingsplan KULTURFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATIONSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-11-28 Handläggare: Helene Mårtenson Telefon: 0850831980 Till Kulturnämnden KuN 2012-12-13 Nr 16 Kulturnämndens miljöhandlingsplan

Läs mer

Välkommen till. Dalasjöbygdens föräldrakooperativ. Tallkotten!

Välkommen till. Dalasjöbygdens föräldrakooperativ. Tallkotten! Välkommen till Dalasjöbygdens föräldrakooperativ Tallkotten! Tallkotten Med denna folder vill vi informera om möjligheten att ert/era barn under sin förskoletid går på Tallkottens föräldrakooperativ. Dalasjöbygdens

Läs mer

Håll Sverige Rent. Lärarbarometern. mars Genomförd av Enkätfabriken

Håll Sverige Rent. Lärarbarometern. mars Genomförd av Enkätfabriken Håll Sverige Rent Lärarbarometern mars 2017 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Bakgrund 3 Genomförande 3 Respondenterna 3 Om Lärarbarometern 3 2. Arbete med

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Ramverk för Gröna obligationer

Ramverk för Gröna obligationer program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet i koncernen

Läs mer

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Fastställd av styrelsen 2017-05-12 Kyrkans pensionskassa har antagit en hållbarhetsstrategi för alla sina placeringar som: Ingår i Placeringsriktlinjer

Läs mer

Livsmedelsverkets arbete inom hållbar mat och matsvinn

Livsmedelsverkets arbete inom hållbar mat och matsvinn Livsmedelsverkets arbete inom hållbar mat och matsvinn Stockholm 5 oktober 2017 Eva Sundberg Ingela Dahlin Vi ska prata om: Livsmedelsverkets arbete med offentliga måltider - Budskap - Hållbar mat Matsvinn

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde En rapport från projektet med stöd från Delegationen för Hållbara Städer

Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde En rapport från projektet med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde En rapport från projektet med stöd från Delegationen för Hållbara Städer INLEDNING Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens

Läs mer

Studie av sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder BF

Studie av sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder BF Studie av sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder BF 204-071 Analys av behovet av stöd och vägledning -Examensarbete Malin Petterson Johan Szymanski LTH Rapport

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010

Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010 INFORMATION 1 (10) Vår handläggare Lena Andreasson, förvaltningschef Vård- och omsorgsnämnden Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010 Förord från

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Borlänge Kommun FÖRORD För varje kommun ska

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer