Måttbandet nr 205 maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måttbandet nr 205 maj 2011"

Transkript

1 Måttbandet nr 205 maj 2011 Enkät till elever i skolår 8 våren 2011 Sammanställning av elevernas svar på frågor om, Trygghet och hälsa och Inflytande och ansvar. Bemötande från skolsköterska och kurator. NÖJDHETSINDEX NÖJDELEVINDEX (NEI) Verksamhetsuppföljare: Per Löttiger Per Olof Sahlberg

2 2 (16) GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Staben/PL, POS Verksamhetsuppföljningen HUR TYCKER DU DET ÄR I SKOLAN? Enkät till elever i skolår 8 våren 2011 BAKGRUND Enligt BUNs styrkort /Skolplanen skall elevernas omdöme om verksamheten kartläggas i enkäter och sedan många år riktar sig en av enkäterna till eleverna i skolår 8. Styrtalet lyder Elevers omdöme skall kartläggas i enkäter och uppgå till minst genomsnittet av de tre föregående årens resultat GENOMFÖRANDE Enkät Några enkätfrågor har på några punkter omarbetats och förtydligats sedan förra årets enkät bl.a för att kunna göra nationella jämförelser. Enkäten besvaras som tidigare via webben, därmed kan rektor och lärare i realtid ta del av sin skolas/klass resultat så snart enkäten besvarats av eleverna på skolan. Eleverna har fått ta ställning till ett antal påståenden, grupperade i fem ämnesområden: - där ca 1/3 av frågorna är omformulerade Trygghet och hälsa Inflytande och ansvar Skolmat och arbetsmiljö Datoranvändning där ca ½ av frågorna är omarbetade Frågorna är påståenden där eleverna markerar sin åsikt på en 5-gradig skala från Instämmer inte alls till Instämmer helt. Enkätfrågorna redovisas i Bilaga 1. De tre första ämnesområdena berör själva skolarbetet och det är resultatet på de delarna som redovisas här. Elevernas synpunkter inom det fjärde området kommer att redovisas i ett kommande Måttband. Frågorna som rör IT bearbetas av IKTteamet.

3 3 (16) I enkäten har eleverna i både de kommunla och fristående skolorna också fått besvara tre frågor som underlag för beräkning av Nöjdhetsindex. Bakgrund och frågorna redovisas i Bilaga 6. De fick också frågor om sin kontakt med skolsköterska resp kurator: Har du under årskurs 8 haft kontakt med skolsköterskan eller kuratorn på din skola? Om ja: Fick du den hjälp du behövde? BEARBETNING Tyvärr har årets enkät råkat ut för missödet att svarsskalan i enkäten har blivit 5-gradig i stället för 4-gradig. Detta gör att de enskilda frågornas svar inte är alldeles lätta att jämföra med föregående års enkätsvar. Dock är det så att den bearbetning av svaren som görs till den 10-gradiga kvalitetsindex bedömningen inte berörs av missödet utan de resultaten är fullt ut jämförbara med förra årets kvalitetsindex. Med hänvisning till ovanstående görs bedömning av enkätresultatet och måluppfyllelse med kvalitetsindex och nöjdhetsindex som grund. Kvalitetsindex beräknas för alla frågor inom respektive frågeområde som ex.vis lärande, trygghet och hälsa etc. Kvalitetsindex är som nöjdelelevindex-frågan en 10-gradig skala. Elevernas svar har sammanställts för varje skola (även friskolorna) och för regionen och redovisas i Bilaga 2-4. Som jämförelse redovisas 2010 års resultat och 2011 års genomsnittsvärde för frågeområdet. Genomsnittsvärdet är beräknat för regionen, både kommunala och friskolor, med ett värde för både flickor och pojkar. I Bilaga 5 redovisas resultatet för de kommunala skolorna uppdelat på flickor och pojkar. RESULTATANALYS Svarsfrekvens 526 av de 609 eleverna i skolår 8 (528 av 625 år 2010), både i kommunala och fristående skolor (ej Orionskolan), har besvarat enkäten, vilket betyder en svarsfrekvens på 88,9% vilket är mycket bra (84,5% år 2010). De elever som inte lämnat något svar var sjuka eller frånvarande av annan anledning när enkäten genomfördes. Måluppfyllelse Som tidigare nämnts så finns inte jämförbara värde för andelen som valt svarsalternativ 3 och 4 i årets enkät därmed saknas också möjligheten att entydigt svara på om styrtalet är uppfyllt eller inte. Däremot går det att jämföra kvalitetsindexvärden för 2011 mot de för 2010

4 4 (16) KVALITETSINDEX FÖR RESPEKTIVE FRÅGEOMRÅDE GENOMSNITT FÖR KOMMUNALA SKOLOR ,72 6,58 7,77 7,71 6,38 6,21 6,95 6, Trygghet och Hälsa 3. Inflytande och Ansvar Genomsnitt för frågeomr ,72 7,77 6,38 6, ,58 7,71 6,21 6,83 Jämförelse mot föregående års resultat: I föregående års enkät hade en sjunkande andel avgivit svarsalternativ 3 och 4 och kunde konstateras att styrtalet inte uppnåddes I årets enkät kan konstateras svagt sjunkande kvalitetsindexvärden för alla tre områdena sammantagna och även för de tre frågeområdena var för sig. Därmed kan göras sannolikt att styrtalet ej heller skulle uppnåtts i 2011 års elevenkät i år 8. Dock bör framhållas att den negativa trenden är svag, för de tre frågeområden sammantagna minskar kvalitetsindex från 6,95 till 6,83 på en 10- gradig skala. Fortfarande ligger resultatet av kvalitetsindex inom den övre tredjedelen ett relativt högt resultat. Jämför man dessa indexresultat mot resultaten för nöjdhetsindex för nöjdelev (som också i grunden är en 10-gradig skala men uppmultiplicerad till en 100-gradig skala) där de genomsnittliga värden ofta ligger kring 60 och därunder, se Nöjdelevindex Frågor om lärande Kommentar. 5 av 14 frågor är helt eller delvis omarbetade från föregående års enkät, delvis för att aktualisera frågorna delvis för att efterfölja Skolverkets önskemål om några gemensamma frågor över landet. Det genomsnittliga värdet på svaren på frågorna är relativt sammanhållna mellan de olika skolorna och mellan könen. Lägsta värde på den 10-gradiga skalan är 5,2 och det högsta är 7,9

5 5 (16) Jämförelse mot föregående års resultat: Solklintsskolans flickor och pojkar har en klart utmärkande positiv förändring jämfört 2010 års värde, även Fårösundsskolans flickor uppvisar en viss positiv förändring. En negativ trend jämfört kan observeras vid ett flertal skolor. Jämförelse mot genomsnittsvärde: Tydliga positiva avvikelser från genomsnittsvärde 2011 kan observeras avseende Guteskolan både flickor och pojkar vilka båda har fortsatt höga värden. Fårösundsskolans flickor och Solklintskolans pojkar. Solbergaskolans flickor och pojkar, Södervärskolans flickor uppvisar också tydliga värden över de genomsnittliga. Frågor om trygghet och hälsa Kommentar. Frågorna är oförändrade jämfört med Svaren på frågorna är mycket sammanhållet och ligger på tydligt högre nivå jämfört värdena på frågeområdet lärande och inflytande och ansvar. Lägsta värde 6,9 och 8,9 Jämförelse mot föregående års resultat: Den riktigt tydliga positiva förändringen är Solklintskolans pojkar. Det finns en del skolor där svaren uppvisar tydlig negativt förändrade värden. Jämförelse mot genomsnittsvärde: Solklintsskolans pojkar uppvisar värde klart över det genomsnittliga värdet likaså Guteskolans pojkar. Frågor om inflytande och ansvar Kommentar. Svarsvärdena ligger på en klart lägre nivå generellt sett för frågeområdet inflytande och ansvar, lägsta värde 5,2 och högsta 7,7. Solklintskolans pojkars svarsvärden sticker av anmärkningsvärt mycket i postiv riktning även inom detta frågeområde. Jämförelse mot föregående års resultat: Solklintskolans flickor och pojkar och Atheneskolans pojkar är de enda positiva förändringarna inom frågeområdet, däremot finns det ett flertal negativa värdeförändringar i svaren för frågeområdet. Jämförelse mot genomsnittsvärde: Guteskolans både flickor och pojkar har ett högt värde klart över genomsnittliga värdet.

6 6 (16) Jämförelse mellan flickor och pojkar Kommentar. Svarsvärdena för både flickor och pojkar följer samma mönster, se bilaga 5. Den enda riktigt tydliga avvikelsen mellan könen kan noteras i svaren från Solklintskolans pojkar vilka avviker kraftigt positivt. Jämförelse mot föregående års resultat: De beräknade kvalitetsindexvärdena på svaren i 2011 års enkät från Solklintskolans pojkar ökar med mellan 1,5 och 2,4 enheter på en 10-gradig skala, där även svaren från Solklintskolans flickor kan noteras positivt för frågorna om lärande och inflytande och ansvar. Jämförelse mot genomsnittsvärde: Inga tydliga trender kan noteras. Ordningsregler och likabehandlingsplan Kommentar. Resultaten på de två frågorna om skolans ordningsregler och Likabehandlingsplan visar på fortsatt höga siffror även om en exakt procentjämförelse mellan åren är svår att göra pga ovan nämnda orsaker. Jämförelse mot föregående års resultat: Det kan dock konstateras att andelen som uppger att de inte alls känner till innehållet i skolans ordningsregler har ökat till 6% (3%). Kännedomen om skolans likabehandlingsplan uppger fortfarande 8% (8%) av eleverna sig ha.

7 7 (16) NÖJDHETSINDEX NÖJDELEVINDEX JÄMFÖRELSE G snitt Regionen G snitt komm. skolor Fårösund Solklint Roma Solberga Södervärn Klinte Högby ,9 60,7 81,9 59,5 70,7 59,3 54,5 42, ,3 57,5 64,2 51,1 50,4 72,0 61,2 45,1 57,9 59,5 72,8 Atheneskolan Guteskolan KA Westerberg ,9 53,4 59,2 61,9 39,2 68,6 53,5 48,1 43,4 56,1 76,7 35,0 Kommentar. Elevernas svar gav ett NöjdElevindex på 55,9 på regionnivå (både kommunala och alla friskolor) vilket är lägre än förra året. Även för kommunens skolor ligger årets värde lägre än för Spannet mellan högsta och lägsta svarsvärde mellan skolorna har ökat, från värdet 39,2 upp till värdet 76,7 Jämförelse mot föregående års resultat: Återigen kan konstateras tydligt positiv förändring i svaren från eleverna i Solklintskolan, men även eleverna i Klinteskolan och Guteskolan har högre värden än föregående år. Jämförelse mot genomsnittsvärde: Svaren från Solbergaskolans och Guteskolans elever uppvisar mycket tydlig nöjd elevindexvärde klart högre än genomsnittsvärdet. BEMÖTANDE FRÅN SKOLSKÖTERSKA OCH KURATOR SAMT TILLGÄNGLIGHET Kommentar. Jämförelsesiffrorna avser regionen alltså ett genomsnittligt värde både för kommunala skolor och friskolor. Jämförelse mot föregående års resultat:

8 8 (16) 62,7% (72,8%) av de svarande eleverna hade haft kontakt med skolsköterska. 91% (95%) av dessa upplevde at de fått den hjälp de behövde. Andelen som tycker det är lätt att få tag på skolsköterskan har sjunkit till 44% (56%) 22 % (20%) tycker inte att det är lätt och var tredje elev vet inte, kanske beroende på att man inte haft behov av kontakt. 76% (89 %) av de elever som sökte skolkurator under åk 8 tyckte att de fick den hjälp de behövde. 16% (27 %) tycker att det är lätt att få tag på skolkurator då man behöver. 10% 6%) tycker inte att det är lätt och det stora flertalet, nästan 89 % vet inte, troligtvis beroende på att man inte haft behov av kontakt. DISKUSSION Årets enkät, genomfördes för andra gången via webben. Tiden för att besvara enkäten har varit något kortare i år men genomförandet ute på skolorna har ändå fungerat bra. Årets resultat är något varierat. I det stora hela ganska lika som resultatet föregående år men till viss del med något sjunkande värden, men fortfarande på en hög nivå. Det finns skolor där resultatet är märkbart högre än föregående år likaväl som det finns skolor där resultatet är märkbart lägre. Det kan konstateras att kännedomen om skolornas ordningsregler och likabehandlingsplaner är forsatt hög men att den kan förbättras. Att arbeta vidare med: Varje skola bör analysera sina resultat. Särskild uppmärksamhet bör riktas på de resultat som förändrats mycket sedan förra året. Relationen lärare och elev har stor betydelse för skolresultat. Med utgångspunkt från enkätens svar där den relationen belyses i frågeställningarna bör detta diskuteras på skolorna och i rektorernas nätverksgrupper. Varje skola bör under hösten ta vara på möjligheten att presentera enkätresultatet och diskutera resultat och förslag på insatser för förbättring med elever som besvarat enkäten. I årets kvalitetsredovisningar bör analyser och åtgärder utifrån enkätresultatet finnas med. Bilagor: Bilaga ) Bilaga 2-4 Bilaga 5 Bilaga 6 Enkätfrågorna i de tre ämnesområdena, Trygghet och hälsa samt Inflytande och ansvar (fråga Kvalitetsindex inom de tre ämnesområdena för varje skola och kommunen Kommunresultaten uppdelat på pojkar och flickor Nöjdhetsindex Nöjd Elevindex

9 9 (16) BILAGA 1 Enkätfrågor till elever i skolår 8 Jag är flicka pojke LÄRANDE 1 Jag lär mig mycket i skolan 2 Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 3 Lärarna gör så att skolarbetet blir intressant 4 Mina lärare kan förklara på ett bra sätt 5 Jag får tid att arbeta färdigt med mina uppgifter 6 Jag har tillgång till bra läromedel för mitt skolarbete 7 Jag har tillgång till bibliotek 8 Jag har bra kontakt med mina lärare 9 Jag har bra kontakt med mina lärare 10 Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 11 Lärarna informerar om målen i ämnen 12 Lärarna informerar om målen i ämnen 13 Mina lärare förväntar sig att jag skall nå målen 14 Jag upplever att mina lärare samarbetar TRYGGHET OCH HÄLSA 15 Jag känner mig trygg i skolan 16 Jag känner mig trygg på rasterna 17 Jag känner mig trygg på vägen till och från skolan 18 Jag har någon att vara med på rasterna om jag vill 19 Jag tror att andra uppfattar mig som en bra kamrat 20 Jag får arbetsro när jag behöver i skolarbetet 21 Jag har någon vuxen i skolan som jag känner förtroende för 22 Jag blir bra behandlad av de vuxna i skolan 23 De vuxna på skolan arbetar för att förhindra att elever blir mobbade 24 Jag känner till innehållet i skolans ordningsregler 25 Jag känner till innehållet i skolans Likabehandlingsplan INFLYTANDE OCH ANSVAR 26 Jag får vara med och planera vad jag skall arbeta med i skolan 27 Jag får vara med och planera hur jag skall arbeta i skolan 28 Jag klarar av att ta ansvar för mitt skolarbete 29 Jag har möjlighet att framföra mina åsikter 30 De vuxna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter

10 10 (16) ELEVENKÄT ÅR 8 - FRÅGOR OM LÄRANDE 9 Guteskolan 9 Guteskolan KVALITETSINDEX FRÅGOR OM LÄRANDE 1 Fårösund 10,0 8,0 1 Fårösund 2 Solklint BILAGA 2 8 Atheneskolan 8 Atheneskolan 7 Högby 6,0 4,0 2,0 0,0 2 Solklint 3 Roma 3 Roma 7 Högby 4 Solberga 6 Klinte 4 Solberga 6 Klinte 5 Södervärn 5 Södervärn Regionsnitt Kvalitetsindex Skolor Skolor Regionsnitt 1 Fårösund 7,3 7,6 6,7 1 Fårösund 6,7 6,6 6,7 2 Solklint 5,9 6,9 6,7 2 Solklint 6,3 7,9 6,7 3 Roma 6,0 5,2 6,7 3 Roma 6,1 6,1 6,7 4 Solberga 7,4 7,3 6,7 4 Solberga 7,8 7,2 6,7 5 Södervärn 7,0 7,0 6,7 5 Södervärn 7,3 6,7 6,7 6 Klinte 6,4 6,0 6,7 6 Klinte 6,6 6,1 6,7 7 Högby 7,1 6,3 6,7 7 Högby 7,1 6,2 6,7 8 Atheneskolan 7,3 6,9 6,7 8 Atheneskolan 6,4 6,4 6,7 9 Guteskolan 7,5 7,6 6,7 9 Guteskolan 7,7 7,8 6,7

11 11 (16) BILAGA 3 ELEVENKÄT ÅR 8 FRÅGOR O TRYGGHET OCH HÄLSA KVALITETSINDEX FRÅGOR OM TRYGGHET OCH HÄLSA 9 Guteskolan 9 Guteskolan 8 Atheneskolan 8 Atheneskolan 7 Högby 1 Fårösund 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1 Fårösund 2 Solklint 2 Solklint 3 Roma 3 Roma 7 Högby 4 Solberga 6 Klinte 4 Solberga 6 Klinte 5 Södervärn 5 Södervärn Regionsnitt Kvalitetsindex Skolor Skolor Regionsnitt 1 Fårösund 8,2 8,1 7,7 1 Fårösund 8,6 7,5 7,7 2 Solklint 7,8 7,8 7,7 2 Solklint 7,4 8,9 7,7 3 Roma 7,3 7,0 7,7 3 Roma 7,5 7,9 7,7 4 Solberga 8,0 8,1 7,7 4 Solberga 8,4 7,8 7,7 5 Södervärn 8,1 7,9 7,7 5 Södervärn 8,4 7,6 7,7 6 Klinte 6,9 7,4 7,7 6 Klinte 7,5 7,0 7,7 7 Högby 8,1 7,4 7,7 7 Högby 8,3 7,6 7,7 8 Atheneskolan 8,2 8,2 7,7 8 Atheneskolan 7,3 6,9 7,7 9 Guteskolan 8,5 7,8 7,7 9 Guteskolan 8,8 8,4 7,7

12 12 (16) BILAGA 4 ELEVENKÄT ÅR 8 FRÅGOR OM INFLYTANDE OCH ANSVAR KVALITETSINDEX FRÅGOR OM INFLYTANDE OCH ANSVAR 9 Guteskolan 1 Fårösund 10,0 1 Fårösund 9 Guteskolan 8 Atheneskolan 8 Atheneskolan 7 Högby 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2 Solklint 2 Solklint 3 Roma 3 Roma 7 Högby 4 Solberga 6 Klinte 4 Solberga 6 Klinte 5 Södervärn 5 Södervärn Regionsnitt Kvalitetsindex Skolor Skolor Regionsnitt 1 Fårösund 7,0 6,9 6,3 1 Fårösund 6,7 5,7 6,3 2 Solklint 5,6 6,3 6,3 2 Solklint 5,3 7,7 6,3 3 Roma 5,6 5,2 6,3 3 Roma 5,9 6,1 6,3 4 Solberga 6,9 7,1 6,3 4 Solberga 6,8 6,4 6,3 5 Södervärn 6,7 6,3 6,3 5 Södervärn 6,8 6,4 6,3 6 Klinte 6,1 5,7 6,3 6 Klinte 6,1 5,9 6,3 7 Högby 6,8 6,1 6,3 7 Högby 6,4 5,8 6,3 8 Atheneskolan 6,6 6,4 6,3 8 Atheneskolan 5,0 5,6 6,3 9 Guteskolan 8,4 7,1 6,3 9 Guteskolan 7,4 7,4 6,3

13 13 (16) BILAGA 5 ELEVENKÄT ÅR 8 JÄMFÖRELSE MELLAN KÖNEN Ansvar 7 Högby 2 7 Högby KVALITETSINDEX FLICKOR 1 1 Fårösund 10,0 8,0 2 1 Fårösund Ansvar 1 Fårösund 1 7 Högby Ansvar 6 Klinte 2 6 Klinte 6,0 4,0 2,0 0,0 1 2 Solklint 2 2 Solklint Ansvar 2 Solklint 1 6 Klinte 1 3 Roma Ansvar 5 Södervärn 2 3 Roma 2 5 Södervärn 1 5 Södervärn Ansvar 4 Solberga Ansvar 3 Roma 1 4 Solberga 2 4 Solberga Regionsnitt Ansvar 7 Högby 2 7 Högby 1 7 Högby KVALITETSINDEX POJKAR 1 1 Fårösund 10,0 8,0 6,0 2 1 Fårösund Ansvar 1 Fårösund 1 2 Solklint Ansvar 6 Klinte 2 6 Klinte 4,0 2,0 0,0 2 2 Solklint Ansvar 2 Solklint 1 6 Klinte 1 3 Roma Ansvar 5 Södervärn 2 3 Roma 2 5 Södervärn 1 5 Södervärn Ansvar 4 Solberga Ansvar 3 Roma 1 4 Solberga 2 4 Solberga Regionsnitt

14 14 (16) ELEVENKÄT SKOLÅR 8 VÅREN 2011 BILAGA 6 NÖJDHETSINDEX - NÖJDELEVINDEX Eleverna i de kommunala skolorna fick tre övergripande frågor om hur nöjda de är med sin skola. Bakgrunden är att kommunstyrelsen har beslutat att standardiserade frågor ska användas i alla brukarundersökningar för att underlätta jämförelser såväl internt som med andra kommuner. SKL har tillsammans med SCB tagit fram ett begränsat antal frågor inom respektive kommunal verksamhet som enkelt kan infogas i redan befintliga enkäter i kommunen. Frågorna är därmed gemensamma för alla kommuner och kan på så sätt vara underlag för att sammanställa resultat som är jämförbara. Modellen kallas NöjdBrukarIndex och bygger på tre frågor. Frågorna är av generell och övergripande karaktär där den enskilde brukaren ger ett helhetsomdöme av verksamheten. Alla frågor utgår från en skala från 1 till och 10 där 10 betyder I högsta grad och 1 betyder Långt ifrån. För grundskolans del är de tre frågorna: Om du tänker på din skola i sin helhet hur nöjd är du då med den? Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer? Nöjdhetsindex beräknas sedan på följande sätt: Summan av medelbetygen på frågorna ((a+b+c)/3-1) : 9 ) *100 ) Exempel: om medelbetygen på frågorna a, b och c är 8,0 ; 7,5 resp 7,0 då blir NEI=((8,0+7,5+7,0 / 3) - 1):9*100= 72

15 15 (16) Resultat för de olika skolorna: ELEVENKÄT ÅR 8 NÖJD ELEVINDEX 8 Atheneskolan 9 Guteskolan 9 Guteskolan NÖJD ELEVINDEX 1 Fårösund 100,0 80,0 60,0 40,0 1 Fårösund 2 Solklint 2 Solklint 8 Atheneskolan 7 Högby 20,0 0,0 3 Roma 3 Roma 7 Högby 4 Solberga 6 Klinte 6 Klinte 5 Södervärn 4 Solberga 5 Södervärn Regionsnitt Kvalitetsindex Skolor Skolor Regionsnitt 1 Fårösund 66,9 67,9 55,9 1 Fårösund 59,6 55,4 55,9 2 Solklint 44,7 55,8 55,9 2 Solklint 56,0 70,4 55,9 3 Roma 47,3 32,7 55,9 3 Roma 43,4 45,6 55,9 4 Solberga 73,8 70,6 55,9 4 Solberga 69,8 66,4 55,9 5 Södervärn 60,0 59,6 55,9 5 Södervärn 61,7 48,3 55,9 6 Klinte 49,0 43,7 55,9 6 Klinte 40,7 52,0 55,9 7 Högby 59,6 47,5 55,9 7 Högby 56,4 40,2 55,9 8 Atheneskolan 69,1 64,1 55,9 8 Atheneskolan 46,3 45,5 55,9 9 Guteskolan 71,9 79,6 55,9 9 Guteskolan 74,0 74,6 55,9

16 16 (16)

Måttbandet nr 176 mars 2009

Måttbandet nr 176 mars 2009 Måttbandet nr 176 mars 2009 Enkät till elever i skolår 8 våren 2009 Sammanställning av elevernas svar på frågor om Lärande, Trygghet och hälsa och Inflytande och ansvar. Bemötande från skolsköterska och

Läs mer

Måttbandet nr 163 mars 2008

Måttbandet nr 163 mars 2008 Måttbandet nr 163 mars 2008 Enkät till elever i skolår 8 våren 2008 Sammanställning av elevernas svar på frågor om Lärande, Trygghet och hälsa och Inflytande och ansvar. Bemötande från skolsköterska och

Läs mer

Måttbandet nr 147 mars 2007

Måttbandet nr 147 mars 2007 Måttbandet nr 147 mars 2007 Eleverna i skolår 8 våren 2007 ger verksamheten ett gott betyg! Sammanställning av elevernas svar. Gunilla Carlson Planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Måttbandet nr 128 mars 2006

Måttbandet nr 128 mars 2006 Måttbandet nr 128 mars 2006 Enkät till elever i skolår 8 våren 2006 Sammanställning av svaren på årets enkät till eleverna i skolår 8. Gunilla Carlson planeringssekreterare - 1 - GOTLANDS KOMMUN Barn-

Läs mer

Uppföljning måluppfyllelse grundskola - Simkunnighet, LUS, betygsstatistik

Uppföljning måluppfyllelse grundskola - Simkunnighet, LUS, betygsstatistik Handläggare Telefon +46 (0)498 26 3391 E-post per_olof.sahlberg@gotland.se Diarienr BUN Datum 2012-08-27 Tjänsteskrivelse Uppföljning måluppfyllelse grundskola - Simkunnighet, LUS, betygsstatistik Expediering

Läs mer

Måttbandet nr 229 september 2013

Måttbandet nr 229 september 2013 1 (16) Måttbandet nr 229 september 2013 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och

Läs mer

Måttbandet nr 215 december 2011

Måttbandet nr 215 december 2011 Måttbandet nr 215 december 2011 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2011 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade Salsavärden för betygsresultat skolår 9 juni 2011 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Måttbandet nr 246 hösten 2015

Måttbandet nr 246 hösten 2015 1 (17) Måttbandet nr 246 hösten 2015 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och ämne

Läs mer

Måttbandet nr 146 mars 2007

Måttbandet nr 146 mars 2007 Måttbandet nr 146 mars 2007 Enkät till elever i särskolan våren 2007 Sammanställning av elevernas svar. Gunilla Carlson Planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN

Läs mer

Måttbandet nr

Måttbandet nr Barn- och utbildningsförvaltningen Måttbandet nr 237 2014 Enkät till föräldrar med barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Sammanställning av svar Verksamhetsuppföljning: Per Löttiger Karin Sandberg-Täpp

Läs mer

Måttbandet nr 224 december 2012

Måttbandet nr 224 december 2012 1 Måttbandet nr 224 december 2012 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2012 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade SALSA-värden för betygsresultat skolår 9 juni 2012 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Redovisning av föräldraenkät

Redovisning av föräldraenkät Handläggare Telefon +46 (0)498 26 3391 E-post per_olof.sahlberg@gotland.se Diarienr BUN Datum 2012-03-28 Tjänsteskrivelse Expediering till: Bilaga: Måttband: Rapport av föräldraenkäten 2012 Redovisning

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Björndammens skola ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Elever åk 3 17 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Stadsskogenskolan ÅK5 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det.

Fastebolskolan. 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 4. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Medelvärde,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,,,. Lärarna i min

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 grundskola Skvadronskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Regiongemensam elevenkät Lexbyskolan ÅK8. Skolrapport

Regiongemensam elevenkät Lexbyskolan ÅK8. Skolrapport Lexbyskolan ÅK8 Skolrapport Regiongemensam elevenkät 2016 Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

Värmdö kommun Värmdö kommun - Elever åk 5 Kommunala skolor

Värmdö kommun Värmdö kommun - Elever åk 5 Kommunala skolor Värmdö kommun Värmdö kommun - Elever åk 5 Kommunala skolor 392 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8 Lidingö stad Skolundersökning Elever Grundskola Högsätra skola -9 åk Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Lidingö åk totalt: 4 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

KBU Grundskolan Åk Ilandaskolan

KBU Grundskolan Åk Ilandaskolan KBU Grundskolan Åk 8 Syfte och bakgrund Syfte Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten i verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete Målgrupp Målgruppen

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 grundskola Rissneskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Göteborgs Tekniska College GY2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år

Läs mer

Skolenkäten hösten 2011

Skolenkäten hösten 2011 Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 Enkätresultat för elever i gymnasiets år 3 på Liljaskolan 1 i Vännäs Antal elever: 42 Antal svarande: 36 Antal borttagna svar: 0 Svarsfrekvens: 86% Svarande klasser:

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 SKF Tekniska gymnasium GY2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Skolenkäten våren 2012

Skolenkäten våren 2012 Skolenkäten våren 2012 Enkätresultat för elever i gymnasiets år 2 i S:t Botvids gymnasium i Botkyrka Antal elever i gymnasiets år 2: 101 Antal svarande: 91 Svarsfrekvens: 90,1% Klasser: HVF10, ESC10, NV10,

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 3 - Våren 2012

Norrbackaskolan. Elever År 3 - Våren 2012 Elever År - Våren 7 svar, 0% Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 7 0 7 Medelvärde,,,,7. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 7 7 7,7,7,7,.

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Väsby skola - Föräldrar åk 5 48 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Albatross Montessoriskola

Albatross Montessoriskola Elever År - Våren svar, 00% Kunskaper och bedömning 46 43 4 Medelvärde. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 3 0 3, 64 3 64 3 3 3. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Sigrid Rudebecks gymnasium GY2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år

Läs mer

Skolenkäten hösten 2011

Skolenkäten hösten 2011 Foto: Ryno Quantz Skolenkäten hösten 2011 På grund av för få svarande finns det inte något enkätresultat för elever i gymnasiets år 3 på Birgittaskolan i Linköping i Linköping * Antal elever: 121 Antal

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Järfälla kommun Skolundersökning 01 Elever grundskola Engelska skolan, Järfälla årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Antal svar för aktuell skola: Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens:

Läs mer

Kvalitetsenkäten 2009

Kvalitetsenkäten 2009 Kvalitetsenkäten 2009 Mätning av kvalitet över tid i grundskola, gymnasieskola och särskola i Piteå kommun Anette Christoffersson Nr 100 Inledning...3 Metod...3 Enkätfrågor...3 Genomförande...3 Bearbetning

Läs mer

Barn och Familj 2012-08-17

Barn och Familj 2012-08-17 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning bland samtliga elever i åk 5 och 7 kring elevernas arbetsmiljö och inflytande. Resultaten för varje skola sammanställs och därefter genomförs en

Läs mer

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58 Regiongemensam elevenkät 2 Antal svarande, n=13; Svarsfrekvens=1 Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 2 totalt 2 Göteborg ÅK5 totalt 2 Trivsel och trygghet 97 91 91 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Skolenkäten

Skolenkäten Skolenkäten 2015-2016 Resultat från elever i årskurs nio www.skolinspektionen.se Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00 Fax: 08-586 080 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2017

Regiongemensam elevenkät 2017 Regiongemensam elevenkät 2017 SKF Tekniska Gymnasium gy2 Skolrapport Bakgrund Om undersökningen En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den gemensamma

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9 Sundbyberg stad Skolundersökning 01 Elever grundskola Ängskolan - Antal svar Ängskolan -: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 1 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 8 128 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida 1 Innehåll

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI)

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Helhetsintryck (NKI) Regiongemensam elevenkät 214 Skolrapport Antal svarande, n=2; Svarsfrekvens=8% Index per frågeområde samt NKI 211 212 21 214 Göteborg ÅK8 totalt 214 GR ÅK8 totalt 214 Trivsel och trygghet 84 91 9 Delaktighet

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun Sollentuna kommun - Elever åk 8 849 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Antal skolor totalt i denna enkätomgång med årskurs 9: 123 Antal registrerade elever totalt i denna enkätomgång i årskurs 9: 8318 Antal svarande elever totalt

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2017

Regiongemensam elevenkät 2017 Regiongemensam elevenkät 2017 Sigrid Rudebecks gymnasium gy2 Skolrapport Bakgrund Om undersökningen En regiongemensam elevenkät har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. Den

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ektorps skola - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Nacka kommun Ektorps skola - Elever åk 6 24 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Antal svar: 6 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk 8 totalt: 3 (svarsfrekvens: 8 %) Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolans förskola - Föräldrar förskola 32 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Österåkers kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Österåkers kommun Ljusterö_Ingmarsö skola - Elever åk 8 9 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91 Regiongemensam elevenkät 21 Skolrapport Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 21 Västra Göteborg ÅK5 totalt 21 Göteborg ÅK5 totalt 21 Trivsel och trygghet 95

Läs mer

Måttbandet nr 240 vårterminen 2015

Måttbandet nr 240 vårterminen 2015 Måttbandet nr 240 vårterminen 2015 Slutbetyg med Salsa, grundskolan årskurs 9 vårterminen 2014 Betygsstatistik höstterminen 2014 Elionor Briling Verksamhetsuppföljningen Slutbetyg grundskola årskurs 9

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Göteborg GY2 Endast kommunala gymnasieskolor Kommunrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner.

Läs mer

Förskoleundersökning Förskolan Matrisen

Förskoleundersökning Förskolan Matrisen Resultatenhet 2 Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Ängabo skola ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Lendahlsskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Kullingsbergsskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Nolbyskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Eklandaskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010

Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Skolinspektionens enkät till elever hösten 2010 Antal gymnasieskolor totalt i denna enkätomgång med årskurs 3: 154 Antal registrerade elever totalt i denna enkätomgång i årskurs 3 i gymnasiet: 18904 Antal

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Föräldrar åk 5 37 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Vasaskolan - Föräldrar år 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Vasaskolan - Föräldrar år 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Danderyds kommun Vasaskolan - Föräldrar år 3 41 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Våga Visa 2016, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf Norrmalm sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma kvaliteten

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar. Inom den gemensamma gymnasieregionen

Läs mer

Sanduddens skola Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, 75%

Sanduddens skola Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, 75% Föräldrar Förskoleklass - Våren 9 svar, 7% Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 60 7 0 6 bra 96% 97% 9% 7%. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 0 9 7 9% 79% 7%.

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Norrvikens skola - Elever åk 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun - Elever åk 3 27 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Toltorpsskolan ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Föräldrar År 8 - Våren 9 svar, 6% Utveckling och lärande. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 8 0 6 8 Medelvärde, 0,. Mitt barn får det stöd och den hjälp som

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Tallbackaskolan - Föräldrar åk 8 28 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Förskolan Virvelvinden

Förskolan Virvelvinden Föräldrar Förskola - Våren 3 svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Förskolan Virvelvinden föregående år 8 3 8 3, 33.

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Internationella Engelska skolan - Elever åk 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Internationella Engelska skolan - Elever åk 6 5 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 26 Pilen Marknadsundersökningar Mars 26 Våga Visa 26, sida Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2016

Regiongemensam elevenkät 2016 Regiongemensam elevenkät 2016 Magra skola ÅK2 Skolrapport Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången

Läs mer

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande

Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Regiongemensam elevenkät 214 Skolrapport Index per frågeområde samt NKI 211 212 21 214 Västra Göteborg ÅK5 totalt 214 Göteborg ÅK5 totalt 214 Trivsel och trygghet 9 98 91 94 9 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska omsorg. Föräldrar med barn i familjedaghem/pedagogisk omsorg ombeds att fylla i en

Läs mer

Delaktighet och inflytande 54 61 62. Skolmiljö 56 71 67. Kunskap och lärande 75 78 78. Bemötande 91 87 81. Helhetsintryck (NKI) 54 58 55

Delaktighet och inflytande 54 61 62. Skolmiljö 56 71 67. Kunskap och lärande 75 78 78. Bemötande 91 87 81. Helhetsintryck (NKI) 54 58 55 Skolrapport Antal svarande, n=8; Svarsfrekvens=9% Index per frågeområde samt NKI 2 212 21 214 Västra Hisingen ÅK8 totalt Göteborg ÅK8 totalt Trivsel och trygghet 88 91 89 Delaktighet och inflytande 4 61

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Föräldrar åk 3 9 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare

Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN Enkät till Kulturskolans elever

Läs mer

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009 Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem Hösten 2009 Resultatet av enkätundersökningen är sammanställt av Inger Johansson, Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer