Uppföljning måluppfyllelse grundskola - Simkunnighet, LUS, betygsstatistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning måluppfyllelse grundskola - Simkunnighet, LUS, betygsstatistik"

Transkript

1 Handläggare Telefon +46 (0) E-post Diarienr BUN Datum Tjänsteskrivelse Uppföljning måluppfyllelse grundskola - Simkunnighet, LUS, betygsstatistik Expediering till: Bilaga: Måttband 222, Missivskrivelse Mål- och resultatsammanställning för läsåret 2011/2012 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta Att godkänna rapporten som en beskrivning av hur förvaltningen arbetar för ökad måluppfyllelse inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Bakgrund och ärendebeskrivning Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet har ett arbetsmaterial sammanställts för varje skola. Respektive rektor har i samband med läsårsstarten fått detta arbetsmaterial i syfte att tillsammans med sin personal analysera och därefter formulera förbättringsmål för arbetet under läsåret. Varje skola/rektor ska lyfta fram mellan 3 och 5 förbättringsområden med utgångspunkt från att man under innevarande läsår vill arbeta för att nå ökad måluppfyllelse. Senast den 1 oktober ska rektor till förvaltningen kortfattat beskriva förbättringsområdena och vilka slutsatser som dragits då resultatet har analyserats av personal och rektor. Under hösten kommer skoldirektören att bjuda in till linjedialoger som kommer att behandla det fortsatta arbetet med de förbättringsområden som formulerats. Som bilaga medföljer den missivskrivelse som bifogades resultatsammanställningen när den överlämnades till rektorerna. Arbetsmaterialet innehåller följande uppgifter: Åk 3 och åk 6: Måluppfyllelse i förhållande till läroplanens kunskapskrav (lärarnas bedömning) Jämförelsetal: kommunsnitt LUS Simning åk 6 Delprovsresultat på respektive nationellt prov Jämförelse mellan resultat på nationella proven och bedömd måluppfyllelse. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) E-post Bankgiro Postgiro Org. nr Webbplats

2 2(2) Åk 8: Åk 9: Samtliga högstadieskolors betygsresultat redovisat som - andel elever med minst betyg E i svenska, matematik och engelska - andel elever som har fullständigt betyg Samtliga högstadieskolors betygsresultat redovisat som - andel elever med minst betyg G i svenska, matematik och engelska - andel elever som har fullständigt betyg Meritvärde Differens mellan NP:s provbetyg och slutbetyget: - svenska, engelska, matematik samt respektive NO ämne Grafiska tabeller där färger markerar om slutbetyg är lägre, samma eller högre än NPbetyg. Dessutom får rektorer med åk 7-9: Betygsgrad i varje ämne uppdelat per skola. Trender meritpoäng där det finns en mängd statistiska uppgifter uppdelat på år, kön, skola etc NP:s provbetyg jämfört med slutbetyg i tabellform uppdelad per skola och prov. Måttband nr 222 Måttband nr 222, barn- och utbildningsförvaltningens publikation för att redovisa statistik, utvärdering och uppföljning, är en sammanställning av elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och ämne. För åk 3 och åk 6 redovisas resultatet inom respektive skollinje. Där återfinns också uppgifter på simkunnighet i åk 6, uppnått LUS-resultat (=screening av läsutvecklingen) i förskoleklass, åk 3 och åk 6. Betygsresultat för åk 8 och åk 9 redovisas för varje skola. Resultatet redovisas i två tabeller; andel elever som fått fulltständiga betyg samt andel elever med minst betyg E (åk 8) eller G (åk 9) i engelska, matematik och svenska. För åk 9 redovisas också meritpoängen per skola. Måttbandets sista tabell visar andelen elever i åk 9 med 10 eller färre betyg fördelat per skola. Ärendets beredning Resultaten är sammanställda av Elionor Briling och Per Olof Sahlberg som en del av verksamhetsuppföljningen på förvaltningen och används i det systematiska kvalitetsarbetet på respektive skola och centralt. Konsekvenser Utfört Ja Nej Ekonomiska konsekvenser: Ja Nej Barnkonsekvenser: se checklista för barnkonsekvensanalys Ja Nej Jämställdhetskonsekvenser: se checklista för Jämställdhetskonsekvenser Handläggare Per Olof Sahlberg Förvaltningschef Ann-Chatrin Norrevik

3 Måttbandet nr 222 augusti 2012 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och ämne Elionor Briling Per-Olof Sahlberg

4 2 (10) Resultat årskurs 3 Här redovisas hur stor andel av eleverna i årskurs 3 som bedömts ha nått kunskapskrav för godtagbara kunskaper enligt nya läroplanen, Lgr11. Slitelinjen Romalinjen Solbergalinjen Fårösundslinjen Södervärnslinjen Klintelinjen Sudretlinjen Kommunen procent Totalt antal elever Friskolor Matematik 94% 87% 88% 91% 94% 81% 92% 90% 78% NO 100% 100% 100% 100% 100% 94% 89% 98% 95% SO 100% 100% 100% 100% 100% 94% 89% 98% 95% Svenska/sas 90% 91% 90% 91% 92% 85% 92% 91% 86% Var tionde elev har bedömts sakna godtagbara kunskaper i matematik och nästan lika många i svenska. Störst skillnad, nio procentenheter, mellan flickors och pojkars kunskaper är det i svenska/svenska som andra språk och enligt delresultaten på nationella proven så är det i läsförståelse som skillnaden är störst mellan flickor och pojkar.

5 3 (10) Resultat årskurs 6 Här redovisas hur stor andel av eleverna i årskurs 6 som bedömts ha nått kunskapskrav för godtagbara kunskaper enligt nya läroplanen, Lgr11. Slitelinjen Romalinjen Solbergalinjen Fårösundslinjen Södervärnslinjen Klintelinjen Sudretlinjen Kommunen Friskolor Totalt antal elever Bild 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Biologi 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 96% Fysik 100% 100% 98% 100% 99% 100% 100% 100% 95% Kemi 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 95% Engelska 96% 85% 85% 96% 94% 93% 93% 93% 73% Geografi 100% 97% 100% 99% 99% 100% 96% 97% 93% Hemkunskap 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Historia 100% 100% 100% 99% 99% 100% 96% 97% 95% Idrott och hälsa 92% 94% 96% 99% 98% 100% 99% 98% 98% Matematik 96% 76% 96% 95% 98% 98% 89% 94% 82% Musik 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 100% Religionskunskap 100% 97% 98% 99% 98% 98% 99% 98% 93% Samhällskunskap 100% 97% 100% 99% 98% 98% 96% 98% 95% Slöjd 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% Svenska 100% 100% 93% 97% 97% 91% 91% 95% 93% Svenska som andra språk* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Teknik 100% 100% 98% 100% 100% 100% 97% 99% 93% *) De elever som läser sas räknas in i totalen för svenska Mellan 93% och 100% av eleverna i årskurs 6 har sammantaget bedömts uppnå godtagbara kunskaper i de olika ämnen som ingår i årskurs 6. Några skolors kunskapsnivå saknas i några ämnen men det har justerats för det i totalandelen per ämne

6 4 (10) Även i årskurs 6 är skillnaden störst i svenska mellan flickor och pojkar, men inte så markant som i årskurs 3, andelen pojkar som uppnått kunskapskraven är 6 procentenheter lägre än andelen flickor. I årskurs 6 är det enligt resultaten på nationella proven pojkarnas förmåga att uttrycka sig skriftligt som är sämre än flickornas. Simkunnighet åk 6 I årskurs 6 skall eleverna ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg, och hantera nödsituationer vid vatten. Dessa kunskaper inom simning ingår i godtagbara kunskaper för åk 6 i ämnet idrott och hälsa. Linje Andel elever som är simkunniga 2012 Andel elever simkunniga åk Fårösundslinjen 92% 88% Slitelinjen 100% 100% Romalinjen 100% 94% Solbergalinjen 96% 90% Södervärnslinjen 97% 93% Klintelinjen 88% 89% Sudretlinjen 93% 94% KOMMUNEN 95% 93% Bedömd simkunnighet är att 95% av eleverna i årskurs 6 uppfyller de specifika kraven för simning medan andel elever som bedömts klara kunskapskraven för Idrott och hälsa uppgår till 98%.

7 5 (10) Läsutveckling screening Inom Gotlands kommun används för nuvarande Läsutvecklingsschema, LUS, för att bedöma elevernas läsutveckling och screening görs i förskoleklass, åk 3 och åk 6. Förskoleklass Fårösund Slite Roma Solberga Södervärn Klinte Sudret Kommunen Summa antal elever Andel som uppnått punkt 3 100% 100% 100% 99% 96% 98% 91% 98% Årskurs 3 Fårösund Slite Roma Solberga Södervärn Klinte Sudret Kommunen Summa antal elever Andel som uppnått punkt 15 68% 89% 86% 90% 92% 72% 94% 87% Skolår 6 Fårösund Slite Roma Solberga Södervärn Klinte Sudret Kommunen Summa antal elever Andel som uppnått punkt 18a 96% 88% 87% 91% 92% 77% 85% 89% Enligt BUN:s styrkort skall 90% uppnå angiven målnivå per årskurs. Då enbart andelen barn i förskoleklass överstiger 90% är inte målet uppnått.

8 6 (10) Nedan visas jämförelser mellan bedömd kunskapsnivå och uppnådd LUS-punkt för årskurs 3 och 6. Överlag så har eleverna bedömts klara kunskapskraven i svenska fastän de inte alltid har nått fastställd punkt på läsutvecklingsschemat.

9 7 (10) Resultat åk 8 I årskurs 8 redovisas både antal och andel elever som fått fullständigt betyg och antal och andel elever som uppnått minst betyget E (godkänt) i engelska, matematik och svenska. År 8 vårterminen 2012 Totalt Elever som fått fullständigt betyg antal antal procent flickor pojkar elever flickor pojkar flickor pojkar totalt Fårösundsskolan % 91% 79% Solklintskolan % 57% 80% Romaskolan inkl Mattis % 68% 70% Solbergaskolan % 68% 78% Södervärnsskolan % 81% 82% Klinteskolan % 48% 62% Högbyskolan % 50% 67% KOMMUNEN % 68% 76% Atheneskolan % 89% 86% Guteskolan % 100% 97% Andelen elever med fullständigt betyg för kommunala skolor är 76%, d v s hela 24% saknar betyg i ett eller flera ämnen. Det ser olika ut för skolorna och det skiljer 20 procentenheter mellan Södervärn och Klinteskolan. Tre av skolorna ligger långt under kommunsnittet. I de två fristående skolorna är det betydligt större andel av eleverna som fått fullständigt betyg. Av erfarenhet så ökar andelen elever som får fullständigt betyg i åk 9. Ser vi på hur flickor och pojkar lyckas att klara alla ämnen är det stora variationer mellan skolorna, 16 procentenheter färre pojkar än flickor har fullständigt betyg. Oroväckande andelsmässigt är det på Klinteskolan, Högbyskolan och Solklintskolan (obs! få elever) där hälften av pojkarna saknar betyg i ett eller flera ämnen. Fårösundskolan skiljer sig mot de övriga då det är en större andel flickor än pojkar som inte har fullständigt betyg. Södervärnskolan har minsta skillnaden mellan könen.

10 8 (10) År 8 vårterminen 2012 Elever med minst betyg E i engelska, Totalt matematik och svenska antal antal procent flickor pojkar elever flickor pojkar flickor pojkar totalt Fårösundsskolan % 91% 82% Solklintsskolan % 57% 80% Romaskolan inkl Mattis % 93% 89% Solbergaskolan % 77% 83% Södervärnsskolan % 85% 87% Klinteskolan % 52% 69% Högbyskolan % 60% 72% KOMMUNEN % 77% 82% Atheneskolan % 89% 92% Guteskolan % 91% 90% Andel elever med godkänt i kärnämnena har stora differenser mellan skolorna och för kommunen så innebär att nästan var femte elev inte når kunskapskraven i ett eller flera av ämnena engelska, matematik och svenska. Resultat åk 9 I årskurs 9 redovisas både antal och andel elever som fått fullständigt betyg, meritpoäng, och antal och andel elever som uppnått minst betyget godkänt i engelska, matematik och svenska. År 9 vårterminen 2012 Totalt Elever som fått fullständigt betyg antal antal procent flickor pojkar elever flickor pojkar flickor pojkar totalt Fårösundsskolan % 83% 86% Solklintskolan % 76% 80% Romaskolan inkl Mattis % 68% 65% Romaskolan exkl Mattis % 80% 75% Solbergaskolan % 73% 79% Södervärnsskolan % 67% 69% Klinteskolan % 40% 47% Högbyskolan % 71% 71% KOMMUNEN % 70% 73% Atheneskolan % 91% 96% Guteskolan % 90% 80% K A Westerberg %

11 9 (10) Endast 73% av de kommunala eleverna har fullständigt betyg vilket innebär att mer än var fjärde elev saknar betyg i ett eller flera ämnen. I årskurs 9 är skillnaden mellan skolor än mer markant än i årskurs 8, från Klinteskolans 47% till Atheneskolans 96%. Enligt BUN:s styrkort skall minst 90% av eleverna har fullständigt betyg. Resultatet för 2012 är långt ifrån målet och det är ingen kommunal skola som uppnår målet utan endast fristående Atheneskolan. KA Westerbergsskolans elever är få och med speciella förutsättningar och har utifrån det förbättrat sina resultat i stor grad. År 9 vårterminen 2012 Elever som har minst godkänt i engelska, Totalt matematik och svenska antal antal procent flickor pojkar elever flickor pojkar flickor pojkar totalt Fårösundsskolan % 88% 91% Solklintskolan % 82% 86% Romaskolan inkl Mattis % 77% 76% Romaskolan exkl Mattis % 80% 77% Solbergaskolan % 82% 87% Södervärnsskolan % 91% 91% Klinteskolan % 75% 78% Högbyskolan % 83% 87% KOMMUNEN % 84% 86% Atheneskolan % 91% 96% Guteskolan % 100% 90% K A Westerberg % År 2011 var andelen med minst betyget godkänt i engelska, matematik och svenska 90% mot 86% i år 2012.

12 10 (10) Meritvärde år 9 vårterminen 2012 Antal elever flickor pojkar totalt Fårösundsskolan Solklintskolan Romaskolan inkl Mattis Romaskolan exkl Mattis Solbergaskolan Södervärnsskolan Klinteskolan Högbyskolan KOMMUNEN Atheneskolan ,6 181,4 220 Guteskolan ,5 209,5 201 K A Westerberg Skillnaden mellan flickors och pojkars meritvärde tenderar att öka något för varje år. År 2011 var flickornas snittmeritvärde 22 poäng högre än pojkarnas och nu 2012 är flickornas snittmeritvärde 29 poäng högre. Kommunens meritvärde var år så meritvärdet har sjunkit en snittpoäng. Nedan redovisas även andelen elever med 10 eller färre betyg fördelat på skola. I BUN:s styrkort skall andelen minska varje år är första året som detta mått redovisas. År Skola år 7-9 Elevtal Antal med 10 betyg eller färre Andel Fårösund 35-0% Solklint ,4% Roma inkl Mattis ,1% Solberga ,7% Södervärn ,0% Klinte ,9% Högby ,2% Summa ,0% Tre elever i kommunen har inte betyg i något ämne.

13 Elionor Briling, Per Olof Sahlberg Mål och resultatsammanställning för läsåret 2011/2012 Varje skolas resultat presenteras i excel bok med en flik för aktuell årskurs: åk 3, 6, 8 och 9. Åk 3 och åk 6: Tabellerna visar: Måluppfyllelse (lärarnas bedömning) Jämförelsetal: kommunsnitt LUS Simning åk 6 Delprovsresultat på respektive nationellt prov Jämförelse mellan sammanlagt resultat på nationella proven och bedömd måluppfyllelse. Delproven har räknats samman och om en elev klarat samtliga delprov har detta redovisats som godkänt sammanlagt resultat. Om en elev varit frånvarande på ett delprov men klarat övriga delprov har detta angivits som om det sammanlagda resultatet är godkänt. Om antal elever med godkänt på nationellt prov är lika med antal elever med godkänd måluppfyllelse har cellen ingen färg. Om antal elever med godkänt på nationellt prov är högre än antalet elever med godkänd måluppfyllelse har cellen orange färg. Om antal elever med godkänt på nationellt prov är lägre än antalet elever med godkänd måluppfyllelse har cellen grön färg. Åk 8: Tabellerna visar: Samtliga högstadieskolors betygsresultat redovisat som andel elever med minst betyg E i svenska, matematik och engelska andel elever som har fullständigt betyg Åk 9: Tabellerna visar: Samtliga högstadieskolors betygsresultat redovisat som andel elever med minst betyg G i svenska, matematik och engelska andel elever som har fullständigt betyg Meritvärde Differens mellan NP:s provbetyg och slutbetyget: svenska, engelska, matematik samt respektive NO ämne Grafiska tabeller där färger markerar om slutbetyg är lägre, samma eller högre än NP betyg. Dessutom kommer rektorer med åk 7 9 att få ytterligare material. Betygsgrad i varje ämne uppdelat per skola. Trender meritpoäng där det finns en mängd statistiska uppgifter uppdelat på år, kön, skola etc NP:s provbetyg jämfört med slutbetyg i tabellform uppdelad per skola och prov.

Måttbandet nr 229 september 2013

Måttbandet nr 229 september 2013 1 (16) Måttbandet nr 229 september 2013 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och

Läs mer

Måttbandet nr 246 hösten 2015

Måttbandet nr 246 hösten 2015 1 (17) Måttbandet nr 246 hösten 2015 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och ämne

Läs mer

Måttbandet nr 224 december 2012

Måttbandet nr 224 december 2012 1 Måttbandet nr 224 december 2012 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2012 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade SALSA-värden för betygsresultat skolår 9 juni 2012 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Måttbandet nr 240 vårterminen 2015

Måttbandet nr 240 vårterminen 2015 Måttbandet nr 240 vårterminen 2015 Slutbetyg med Salsa, grundskolan årskurs 9 vårterminen 2014 Betygsstatistik höstterminen 2014 Elionor Briling Verksamhetsuppföljningen Slutbetyg grundskola årskurs 9

Läs mer

Måttbandet nr 215 december 2011

Måttbandet nr 215 december 2011 Måttbandet nr 215 december 2011 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2011 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade Salsavärden för betygsresultat skolår 9 juni 2011 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9. Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna rapporten

Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9. Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna rapporten Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2015/91 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (4) Datum 5 oktober 2015 Barn- och utbildningsnämnden Måttbandet 2015 Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 Förslag

Läs mer

Måttbandet nr 176 mars 2009

Måttbandet nr 176 mars 2009 Måttbandet nr 176 mars 2009 Enkät till elever i skolår 8 våren 2009 Sammanställning av elevernas svar på frågor om Lärande, Trygghet och hälsa och Inflytande och ansvar. Bemötande från skolsköterska och

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Måttbandet nr 147 mars 2007

Måttbandet nr 147 mars 2007 Måttbandet nr 147 mars 2007 Eleverna i skolår 8 våren 2007 ger verksamheten ett gott betyg! Sammanställning av elevernas svar. Gunilla Carlson Planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Måttbandet nr 163 mars 2008

Måttbandet nr 163 mars 2008 Måttbandet nr 163 mars 2008 Enkät till elever i skolår 8 våren 2008 Sammanställning av elevernas svar på frågor om Lärande, Trygghet och hälsa och Inflytande och ansvar. Bemötande från skolsköterska och

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Måttbandet nr 205 maj 2011

Måttbandet nr 205 maj 2011 Måttbandet nr 205 maj 2011 Enkät till elever i skolår 8 våren 2011 Sammanställning av elevernas svar på frågor om, Trygghet och hälsa och Inflytande och ansvar. Bemötande från skolsköterska och kurator.

Läs mer

Måttbandet nr 128 mars 2006

Måttbandet nr 128 mars 2006 Måttbandet nr 128 mars 2006 Enkät till elever i skolår 8 våren 2006 Sammanställning av svaren på årets enkät till eleverna i skolår 8. Gunilla Carlson planeringssekreterare - 1 - GOTLANDS KOMMUN Barn-

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

Måttbandet nr 238 september 2014

Måttbandet nr 238 september 2014 1 (15) Måttbandet nr 238 september 2014 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon 08-706 82 17 eller monica.vesterlund.olsson@sundbyberg.se Fokus på måluppfyllelse grundskolan

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7 Meritvärden VT åk9 2014 2015 2013 2014 2015 flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt AO 204,7 182,4 193,2 172,5 158,8 166,8 217,7 192,3

Läs mer

Kommunens läsmål åk 2

Kommunens läsmål åk 2 Kommunens läsmål åk 2 Måluppfyllese av läskunnighet pojkar flickor totalt Svenska som modersmål 84 % 92 % 88 % Annat modersmål än 64 % 85 % 74 % svenska Samtliga elever 82 % 91 % 86 % Resultat av delproven

Läs mer

Fastställande av timplaner från läsåret 2014/2015

Fastställande av timplaner från läsåret 2014/2015 Per Olof Sahlberg Ärendenr BUN 2014/328 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 16 maj 2014 Barn- och utbildningsnämnden Fastställande av timplaner från läsåret 2014/2015 Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Sanktioner mot fristående förskola

Sanktioner mot fristående förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Karin Sandberg-Täpp Telefon 0498 26 94 63 E-post karin.sandberg-tapp@gotland.se Dnr BUN 2013/318 Datum 2013-05-29 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

Simkunnighet i årskurs 6

Simkunnighet i årskurs 6 Enheten för utbildningsstatistik 2014-12-16 1 (20) Simkunnighet i årskurs 6 Uppföljning av kunskapskraven i idrott och hälsa avseende simkunnighet samt förmåga att hantera nödsituationer vid vatten läsåret

Läs mer

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014.

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014. LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 1 (16) Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren. Göran Haag LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 2 (16) Sammanfattning Meritvärdet

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter

Bedömning och betyg - redovisning av två rapporter UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETS- OCH EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (11) DNR 09-400//3332 2009-08-18 Handläggare: Inger Willner Telefon: 508 33 678 Till Utbildningsnämnden 2009-10-22 Bedömning

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Grundskolans resultat

Grundskolans resultat Grundskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket över tid: Meritvärde, elever som når mål i alla ämnen, nationella prov, behöriga till gymnasiet. Sid 2 7. Resultat Falkenberg 2011: Meritvärde,

Läs mer

Uppföljning kunskapslyft för barn, unga och vuxna

Uppföljning kunskapslyft för barn, unga och vuxna Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Christina Højland Nielsen Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 19 augusti 2016 Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie-

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Ämnesprov för grundskolans Lärare

Ämnesprov för grundskolans Lärare 2015-01-29 Ämnesprov för grundskolans Lärare Ämnesprov 2015 Registrering av provresultat, Matematik år 3 Resultat delprov A - G Ange uppnådda resultat för varje delprov 0 = Ej uppnått kravnivån för delprovet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Verksamhetsrapport för Mjälgamontessori läsår et

Verksamhetsrapport för Mjälgamontessori läsår et Verksamhetsrapport för Mjälgamontessori läsår et 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Organisation...

Läs mer

Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun

Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun Innehåll Sida Bemanning 15/5 2016 1 Elevenkät vt 2016 2 Ämnesprov åk 3 3 Ämnesprov åk 6 4 Bedömn åk 1-6 5 Åk 6 betygssammanställning 7 Åk 7-9 betyg

Läs mer

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010 Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1, 2011 A. av de nationella målen Måluppfyllelse alla ämnen alla årskurser Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9 Andel elever i 1-6 och 7-9 som

Läs mer

Betyg 2015/16. Statistisk analys för Sjöängsskolans betygsresultat årskurs 9 Sammanställning, analys och vidare arbete Anneli Jöesaar

Betyg 2015/16. Statistisk analys för Sjöängsskolans betygsresultat årskurs 9 Sammanställning, analys och vidare arbete Anneli Jöesaar Betyg 2015/16 Statistisk analys för Sjöängsskolans betygsresultat årskurs 9 Sammanställning, analys och vidare arbete 2016-10-03 Anneli Jöesaar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund... 4 2. Resultat betyg vår

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr BUN 2016/386 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 16 maj 2016 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2016. Uppföljning Öppna jämförelser grundskola

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Förvaltningsinformation - februari

Förvaltningsinformation - februari Tjänsteskrivelse 2015-01-26 BUN 2015.0021 Handläggare: Noomi Calov Barn- utbildningsnämnden Förvaltningsinformation - februari Förskoleklass: Faktisk personaltäthet i förskoleklass: 10-12 barn per pedagog

Läs mer

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21)

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21) Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 3-2011 Utbildningsförvaltningen A. Uppföljning av nationella mål Ämnesprov årskurs 3 Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån 100 90 80 70 ma

Läs mer

Nationella prov Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och Anneli Jöesaar

Nationella prov Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och Anneli Jöesaar Nationella prov 2017 Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och 9 2017-12-04 Anneli Jöesaar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund... 3 2. Resultat Nationella prov 2017... 3 2.1 Engelska...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Nationella prov 2016

Nationella prov 2016 Nationella prov 2016 Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och 9 2016-12-06 Anneli Jöesaar Forskningssamordnare Sjöängsskolan, Askersund anneli.joesaar@skola.askersund.se 070-23 88 958

Läs mer

GRUNDSKOLA REDOVISNING DELÅR

GRUNDSKOLA REDOVISNING DELÅR GRUNDSKOLA REDOVISNING DELÅR 2, 2013 ENHET: Södra rektorsområdet SKOLA: Solängsskolan UPPGIFTSLÄMNARE: Sofia Nordell Kvarnebrink, Carina Dahlenlund samt Pernilla Dalborg DATUM: 2013-08-06 1. Föräldraenkät

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Betygsstatistik slutbetyg årskurs 9 Örebro kommun

Betygsstatistik slutbetyg årskurs 9 Örebro kommun Betygsstatistik 2016 - slutbetyg årskurs 9 Örebro kommun Örebro 2016-06-21 Generellt - I betygsstatistiken ingår i de flesta sammanställningar resultat från alla avgångselevers slutbetyg. Det innebär t

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Måttbandet nr 236 mars 2014

Måttbandet nr 236 mars 2014 Måttbandet nr 236 mars 2014 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2013 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade SALSA-värden för betygsresultat skolår 2012/2013 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Samband mellan elevers resultat i årskurs 3 och 6

Samband mellan elevers resultat i årskurs 3 och 6 2015-10-23 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Samband mellan elevers resultat i årskurs 3 och 6 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson Barn- och utbildningsförvaltningen Nordmarks skola Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2015-2016 Rektor Leif Hansson Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse...

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan 2016-11-27 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Elevers kunskapsutveckling i grundskolan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Enkäter: Tid: Uppföljning: Genomförs varje år under perioden Resultatet delges varje förskolechef. Lämpliga delar av resultatet

Enkäter: Tid: Uppföljning: Genomförs varje år under perioden Resultatet delges varje förskolechef. Lämpliga delar av resultatet Det systematiska kvalitetsarbetets årshjul - förslag rev maj 2015 Förskola Genomförs varje år under perioden Resultatet delges varje förskolechef. oktober-november Verksamhetsenkät Ett antal verksamhetsfrågor

Läs mer

Gotlands kommuns. samlade Kvalitetsredovisning 2010

Gotlands kommuns. samlade Kvalitetsredovisning 2010 Gotlands kommuns samlade Kvalitetsredovisning 2010 Förskoleverksamhet, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, kommunal gymnasieskola och vuxenutbildning VISION I våra skolor utvecklas varje barn och elev

Läs mer

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014 - 1 (26) 2014-09-10 TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Stockholms kommim registrator.utbildnmg@stockholm.se Rektorn vid Nya Elementar michael.martinson@stockholm.se Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Elementar i Stockholms

Läs mer

Kommun Kommunkod

Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Augustenborgsskolan Ystadvägen 50 21445 MALMÖ Tel 040-6727370 Fax 040-346701 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128000101 Skolid 2117

Läs mer

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Lindängeskolan Munkhättegatan 151 21574 MALMÖ Tel 040-346608 Fax 040-343022 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128006701 Skolid 2171

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013 Ort och datum: Vetlanda kommun 2013-09-16 Sara Carlsson Rektor Innehåll 1. Grundskolan...... 2 1.1 av kunskapsresultat......2 1.2 Områden som ska åtgärdas.......5

Läs mer

Tjänsteskrivelse Betygsresultat HT-14

Tjänsteskrivelse Betygsresultat HT-14 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 0-0- DNR BUN 0.09 SUSANNE MALMER SID / KVALITETSHANDLÄGGARE 08-8 78 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Annbritt Öqvist 2012-01-27 Rev 2012-02-08 BUN-2012-0065 Barn- och ungdomsnämnden Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Thunmanskolan Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 4 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Den västmanländska betygsrouletten

Den västmanländska betygsrouletten Den västmanländska betygsrouletten En rapport om likvärdigheten i betygssättningen i Västmanland Mikael Damsgaard (M) OPPOSITIONSRÅD VÄSTERÅS STAD mikael.damsgaard@moderat.se www.moderat.se/vasteras Inledning

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Åsenskolans. redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2011-2012

Åsenskolans. redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2011-2012 Barn och utbildning Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2011-2012 Sten-Åke Eriksson rektor 1 Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse 3 1.1 Kunskaper....3 1.1.1

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

1. INLEDNING BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE FÖRUTSÄTTNINGAR... 4

1. INLEDNING BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Verksamhetsrapport för Kvarnsvedens skola läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.1. Pedagogisk personal...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2013-03-07 Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2013 Kontroll av de resultat som registreras Exemplet nedan för Kemi i åk 6 säger att: 1. eleven kan få mellan 0 och 100 poäng på delprov A. Vidare ska läraren

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete 2012-13 Grundskolan fskl-6 Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Betygsregistrering. Grundskola Grundsärskola

Betygsregistrering. Grundskola Grundsärskola Betygsregistrering Grundskola Grundsärskola Logga in på www.edwise.se Välj Betyg under pusselbiten i verktygsraden Genom att klicka på visas de aktiviteter som är registrerade i Procapita och ska betygsättas.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Förvaltningen föreslår nämnden besluta Förändring av skolorganisationen på Gotland enligt förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår nämnden besluta Förändring av skolorganisationen på Gotland enligt förvaltningens förslag Arbetsmaterial Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Bilaga: - Förvaltningens förslag till beslut med bilaga a - Barnkonsekvensanalys - Synpunkter från Ledningskontoret/ Regionala utvecklingsenheten -

Läs mer