Trafiksäkerhetsverket. Järnvägsföreskrift. Författningsgrund: Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009) 19 5 mom.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhetsverket. Järnvägsföreskrift. Författningsgrund: Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009) 19 5 mom."

Transkript

1 Trafiksäkerhetsverket TRAFI/14949/ /2010 Järnvägsföreskrift Utfärdats: Giltighetstid: tills vidare Författningsgrund: Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009) 19 5 mom. Upphäver: Hälsotillståndskrav för personal som i järnvägssystem sköter trafiksäkerhetsuppdrag (TEV) (Föreskrift av Järnvägsverket, diariekod RVI/829/414/2006) Föreskrift som ändras: - Trafiksäkerhetsverket, PB 320, HELSINGFORS, FINLAND, tfn , fax HÄLSOTILLSTÅNDSKRAV OCH HÄLSOUNDERSÖKNINGAR (TEV) Innehållsförteckning 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Trafiksäkerhetsuppdrag Övriga uppdrag DEFINITIONER BEDÖMNING AV HÄLSOTILLSTÅNDET Allmänt Hälsoundersökningar Första undersökning när arbetet eller utbildningen inleds Periodiskt återkommande undersökningar Övriga hälsoundersökningar Hälsoundersökningens innehåll Lämplighetsutlåtande av sakkunnigläkaren ALLMÄNT OM KRAVEN PÅ HÄLSOTILLSTÅNDET HÄLSOTILLSTÅNDSKRAV PÅ PERSONER MED TRAFIKSÄKERHETSUPPGIFTER Sjukdomar som utgör hinder för trafiksäkerhetsuppgifter Sjukdomar som bildar tillfälliga hinder för arbete i trafiksäkerhetsuppgifter eller som föranleder uppsikt över personens hälsotillstånd Övriga sjukdomar eller tillstånd som kan leda till risker för trafiksäkerheten Krav som ställs på sinnenas bruk Krav beträffande synförmågan Övriga krav som gäller synen Krav på hörseln och talförmågan HÄLSOTILLSTÅNDSKRAV FÖR ANDRA UPPGIFTER... 8

2 TRAFI/14949/ /2010, /8 7 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER TILLÄMPNINGSOMRÅDE Denna föreskrift tillämpas på hälsotillstånd för och hälsoundersökningar av personer som sköter sådana trafiksäkerhetsuppdrag som uppräknas i punkt 1.1, samt övriga uppdrag nämnda i punkt 1.2. Dessa hälsotillståndskrav tillämpas dock inte på personal med trafiksäkerhetsuppdrag inom utländska statliga företag i järnvägssamtrafiken mellan Finland och Ryssland i Finlands gränszon och på gränsstationerna. Hälsotillståndskraven gäller inte heller för metro-, spårvägs- och snabbspårvägssystem. 1.1 Trafiksäkerhetsuppdrag 1.2 Övriga uppdrag 1) Framförande av rullande materiel 2) Växelarbete 3) Trafikledning 4) Arbete som ansvarig för trafiksäkerheten vid banarbete 1) Uppdrag som säkerhetsman 2) Uppdrag som gäller installation och underhåll av säkerhetsutrustning 2 DEFINITIONER I denna föreskrift avses med yrkesutbildad person inom företagshälsovården en företagshälsovårdsläkare eller företagshälsovårdare enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001), som av Trafiksäkerhetsverket i enlighet med lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009) godkänts för företagande av hälsoundersökningar. Med hälsoundersökning avses här en hälsoundersökning enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001), när den utförs av en av Trafiksäkerhetsverket godkänd yrkesutbildad person inom företagshälsovården, och den person som undersöks tillträder arbetsuppgiften eller genomgår periodisk undersökning, alternativt när personens hälsotillstånd annars kräver detta. Med sakkunnigläkare avses en legaliserad läkare som i enlighet med lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009) av Trafiksäkerhetsverket godkänts att verka som sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen, för bedömning av hälsotillstånd och trafikbehörighet samt för bedömningsförfarande. Med verksamhetsutövare avses enligt lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009) järnvägsföretag, företag eller sammanslutningar som bedriver museitrafik, företag eller sammanslutningar som är verksamma på privata spåranläggningar, företag som bedriver banhållning och Trafikverket. 3 BEDÖMNING AV HÄLSOTILLSTÅNDET 3.1 Allmänt En persons hälsomässiga lämplighet måste bedömas med en hälsoundersökning av det slag som beskrivs i punkt 3.2. Detta slags undersökning får bara företas av

3 TRAFI/14949/ /2010, /8 yrkesutbildade personer vid företagshälsostationer som godkänts av Trafiksäkerhetsverket. Hälsoundersökningen ska alltid företas av en företagsläkare om personen har eller misstänks ha en sjukdom eller sjukdomssymptom. I andra situationer får undersökningen även företas av en företagshälsovårdsskötare, som står under företagsläkarens uppsikt. Undersökningen som gäller bestämning av en nyanställds arbetsuppgifter ska dock alltid företas av både skötaren och företagsläkaren tillsammans. Med stöd av resultaten från hälsoundersökningen och av den övriga hälsoinformationen som sakkunnigläkaren anser påkallad, avger sakkunnigläkaren ett lämplighetsutlåtande med tanke på uppdraget. 3.2 Hälsoundersökningar Första undersökning när arbetet eller utbildningen inleds 1) En hälsoundersökning företas innan en person inleder arbetet med trafiksäkerhetsrelaterade uppgifter, eller inleder arbete med andra uppgifter av det slag som anges i punkt 1.2, alternativt intas till utbildning som omfattar detta slags uppgifter. Undersökningen får tidigast ske fyra (4) månader innan arbetet eller utbildningen inleds. 2) En hälsoundersökning företas när personen överförs till en annan uppgift av det slag som nämns i punkt 1), med väsentligt annorlunda arbetsuppgifter Periodiskt återkommande undersökningar 1) En tidsbestämd hälsoundersökning ska ske under det år personen i trafiksäkerhetsarbetet fyller 25 år. 2) Senare periodiska hälsoundersökningar ska företas med högst fem (5) års intervaller tills personen fyller 40 år. När personen fyllt 40 år ska undersökningarna ske med högst tre (3) års intervaller till åldern 61 år, och därefter årligen till 68 års ålder. De periodiska hälsoundersökningarna av förare av rullande materiel ska dock företas med på sin höjd tre (3) års intervaller upp till åldern 55 år, och därefter årligen till 68 års ålder. De periodiska hälsoundersökningarna ska företas under det år personen når de i detta stycke nämnda åldersgränserna Övriga hälsoundersökningar Hälsoundersökning ska även ske när: 1) det hos personen konstaterats eller misstänks sjukdom, lyte eller symptom som kan inverka på trafiksäkerheten, och när en sakkunnigläkare av trafiksäkerhetsskäl slagit fast behovet av uppföljningsundersökning. 2) personen har varit inblandad i ett olyckstillbud eller en olycka, och det med tanke på personens sjukdom, symptom, sjukfrånvaro eller andra omständigheter finns skäl att misstänka att hälsotillståndet kan ha haft del i det skedda. 3) personens arbete i uppgiften varit avbruten i minst ett (1) år.

4 TRAFI/14949/ /2010, /8 4) personen har beviljats dispens och hans/hennes arbetsuppgifter ändras efter beviljandet av dispensen, eller när en person som beviljats dispens överförs till en annan arbetsmiljö, även om arbetsuppgifterna är desamma. 5) personens hälsotillstånd föranleder hälsoundersökning till följd av att sjukdomssymptom förekommit eller på grund av sjukfrånvaro. I sjukdomsfall med sjukfrånvaro i mer än trettio (30) dygn ska en sakkunnigläkare bedöma behovet av en hälsoundersökning. Hälsoundersökning ska alltid företas om verksamhetsutövaren, en yrkesutbildad person inom företagshälsovården eller personen själv har anledning att anta att hälsotillståndet inte motsvarar kraven. 3.3 Hälsoundersökningens innehåll Hälsoundersökningen ska innefatta undersökning av det allmänna hälsotillståndet, undersökning av synen och hörseln samt konstaterande av att sjukdomar som inverkar på trafiksäkerhetskompetensen inte förekommer. En sakkunnigläkare får dock på eget bevåg bestämma vad hälsoundersökningen ska innefatta, om hälsotillståndet hos en person i trafiksäkerhetsuppgifter det kräver. Undersökningen sker med kliniska undersökningar och med andra ändamålsenliga, tillförlitliga metoder. Under hälsoundersökningens gång ska undersökningar göras för konstaterande av bruk av alkohol och andra rusmedel, på det sätt som anges i lagen om företagshälsovård (1383/2001). Hälsoundersökningarna ska företas på det sätt som anges i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om hälsoundersökningar (TTO). Undersökningarna företas enligt specifika formulär. Vid undersökningarna används blanketter som fastställts av Trafiksäkerhetsverket. 3.4 Lämplighetsutlåtande av sakkunnigläkaren Sakkunnigläkaren ska med stöd av hälsoundersökningens resultat ge den godkända personen ett intyg om att hälsotillståndskraven är uppfyllda och om att personen till sin hälsa är lämplig att sköta trafiksäkerhetsuppdrag. Sakkunnigläkaren kan begära att en person som genomgått hälsoundersökning också skaffar sig behövliga utlåtanden av specialistläkare eller andra tilläggsutredningar som sakkunnigläkaren anser behövas, ifall de inlämnade uppgifterna inte är tillräckliga för uppgörandet av en lämplighetsbedömning. Sakkunnigläkaren ska i sitt lämplighetsutlåtande definiera om personen för sitt hälsotillstånds del är lämplig, med vissa begränsningar lämplig eller olämplig för trafiksäkerhetsuppgifter. Kompetensen för en person i trafiksäkerhetsuppgifter gäller för en bestämd tid. Sakkunnigläkaren ska i sin lämplighetsbedömning alltid precisera tidpunkten för följande hälsoundersökning. Lämplighetsbedömningen kan högst gälla till utgången av det år under vilket följande periodiska hälsoundersökning ska företas. Om personen har en sjukdom eller symptom som inverkar på handhavandet av trafiksäkerhetsuppgifter och som när och om de avancerar kan riskera trafiksäkerheten, bör hälsotillståndet uppföljas oftare. Den undersökta personen ska informeras om följande hälsoundersöknings innehåll och orsak, om denna inte är en av de reguljära, periodiska undersökningarna. Lämplighetsutlåtandet ges till den undersökta personen själv och till verksamhetsutövaren. De detaljerade undersökningsresultaten till grund för lämplighetsutlåtandet ges bara till den undersökta personen. I utlåtandet som ges till verksamhetsutövaren konstateras bara om personen är lämplig för ifrågavarande trafiksäkerhetsuppgift, eventuella begränsningar som där gäller och eventuell dispens.

5 TRAFI/14949/ /2010, /8 Lämplighetsutlåtandet skickas också till Trafiksäkerhetsverket för registrering. I detta utlåtande får inte ingå sådana uppgifter om den berörda personens hälsotillstånd som ska hållas hemliga. Utlåtandet kan skickas till Trafiksäkerhetsverket av sakkunnigläkaren, verksamhetsidkaren eller den undersökta personen själv. 4 ALLMÄNT OM KRAVEN PÅ HÄLSOTILLSTÅNDET Arbete i trafiksäkerhetsuppgifter eller i uppgifter nämnda i punkt 1.2 får bara skötas av personer som har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för detta slags arbete. Det krävs också att personen genomgått hälsoundersökning i arrangemang av verksamhetsutövaren och kan förete ett giltigt lämplighetsutlåtande av en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen om att hälsotillståndskraven uppfylls. En person får inte arbeta med sådana trafiksäkerhetsuppgifter som nämns i punkt 1.2 om sjukdom, lyte, skada, annan nedsättning av funktionsförmågan eller någon annan motsvarande egenskap väsentligt försämrar hans eller hennes förmåga att stadigvarande eller tillfälligt arbeta i uppgifterna ifråga. Med annan motsvarande egenskap avses personens psykologiska egenskaper, som inte är sjukdomar och som inte nödvändigtvis har sitt ursprung i sjukdomar. Det kan vara fråga om karaktärsdrag eller motsvarande, som benägenhet att ta risker eller fallenhet för impulsivt beteende i trafiken. För uppgifter av det nämnda slaget får inte anlitas en person vars alkoholhalt i blodet på grund av alkoholintag har förhöjts eller som nyttjat något annat rusmedel, så att ämnet kan konstateras i personens organism. Inte heller får en uppgift av det nämnda slaget skötas av en person som på grund av sjukdom, trötthet eller av annat motsvarande skäl inte kan sköta uppgiften utan risk för trafiksäkerheten. Läkemedel som påverkar skötseln av en trafiksäkerhetsuppgift (triangelmärkta) får användas endast om en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen eller en yrkesutbildad person inom företagshälsovården godkänner att läkemedel används i samband med skötseln av trafiksäkerhetsuppgifter. Godkännandet får ske med läkarintyg, med anteckning på läkemedelsordinationen eller i övrigt skriftligt, t.ex. så att anteckningen sker i företagshälsovårdens hälsorapport. Om ordinationen av ett läkemedel som inverkar på skötseln av en trafiksäkerhetsuppgift givits av någon annan än en företagshälsovårdsstation med specialkännedom om järnvägsbranschen, ska godkännande inhämtas av en läkare som godkänts som yrkesutbildad person inom företagshälsovården, eller av en sakkunnigläkare. 5 HÄLSOTILLSTÅNDSKRAV PÅ PERSONER MED TRAFIKSÄKERHETSUPPGIFTER Dessa krav ställs på alla trafiksäkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. 5.1 Sjukdomar som utgör hinder för trafiksäkerhetsuppgifter 1) Diabetes som kräver insulinbehandling; diabetes som sköts med tabletter om sjukdomen givit upphov till följdsjukdomar eller symptomkomplex som beror på låg blodsockerhalt. 2) Hjärt- eller kärlsjukdom, störningar i blodomloppet eller blodtryckssjukdom, som på grund av medvetslöshet, komplikationer, smärta eller andra symptom är till förfång eller hinder för personen att fungera under akuta anfall och därmed riskerar trafiksäkerheten. 3) Alla slags psykotiska störningar, psykotiska sinnesstämningsstörningar, organiskt betingade hjärnstörningar, personlighetsstörningar, med störningar i

6 TRAFI/14949/ /2010, /8 impulsundersökningen, övriga psykiatriska besvär om dessa är till fara för trafiksäkerheten. 4) Epilepsi; övriga motsvarande sjukdomar och anfall med sanslöshet som leder till plötslig förlust av funktionsförmågan, försämrar observationsförmågan eller koncentrationen, sänker aktivitetsförmågan eller försämrar omdömesförmågan. Även enstaka fall av förlust av medvetandet eller kramper är till hinder för tågtrafiksäkerheten, även om de utlösande impulserna kan elimineras. 5) Symptom eller sjukdom som ger permanent, ofta upprepad eller i övrigt för trafiksäkerheten farlig, allvarlig svindel eller balansstörningar. 6) Beroende av alkohol och andra rusmedel som riskerar trafiksäkerheten; hjärnsymptom som förorsakats av läkemedel eller rusmedel. 7) Störningar i vakenheten som kan riskera trafiksäkerheten, som allvarliga sömnstörningar, svår sömnlöshet, allvarlig apné under sömnen, narkolepsi och motsvarande. 8) Hjärnskada och andra kognitiva störningar som inverkar på observationsförmågan, uppmärksamheten, koncentrationsförmågan och minnet, när dessa föranleder bestående och mer än lindrigt förfång för trafiksäkerheten. 9) Parkinsons sjukdom, MS, sporadiska synstörningar och andra sjukdomar, symptom, lyten eller behandlingar som minskar vakenheten eller försämrar uppmärksamheten och omdömesförmågan och därmed är till risk för trafiksäkerheten. 5.2 Sjukdomar som bildar tillfälliga hinder för arbete i trafiksäkerhetsuppgifter eller som föranleder uppsikt över personens hälsotillstånd Tillfälliga hinder kan vara vilken sjukdom eller vilket symptom som helst, som för en viss tid gör en person oförmögen att sköta trafiksäkerhetsuppgifter. Om en person har en sjukdom, ett symptom eller funktionsstörningar, som inte vid tidpunkten för bedömningen är till risk för trafiksäkerheten, men som efter en tid kan tänkas bli det, ska sakkunnigläkaren hålla öga med personens hälsotillstånd och med stöd av sina specialkunskaper ge sitt lämplighetsintyg om personens förmåga att sköta trafiksäkerhetsuppdrag. I uppföljningen ska de principer som överenskommits under sakkunnigläkarnas konferenser följas. Likaså ska utvecklingen på det medicinska området beaktas. Sjukdomarna som behöver hållas under uppsikt finns i följande klassificeringsgrupper: 1) Endokrina sjukdomar 2) Mentalhygieniska och behavioristiska störningar 3) Sjukdomar i nervsystemet 4) Ögonsjukdomar och sjukdomar i ögonens hjälporgan 5) Öronsjukdomar och sjukdomar i mastoidutskottet 6) Blodomloppssjukdomar 7) Olycksfall med huvudskador 8) Övriga symptom, sjukdomar, sjukdomstecken och olycksfall som kan vara risker för trafiksäkerheten. En person som drabbats av någon av de ovan uppräknade sjukdomarna kan fortsätta sitt trafiksäkerhetsarbete, om sakkunnigläkaren fortfarande anser att personen för en

7 TRAFI/14949/ /2010, /8 bestämd tid är lämplig, och förutsatt att sjukdomen, symptomen eller behandlingen inte är en trafiksäkerhetsrisk. Personen ska på begäran förse sakkunnigläkaren med resultat av undersökningar och behandlingar, uppgifter om uppföljning av hälsotillståndet och specialläkarnas utlåtanden, i tillräcklig tid innan kompetensens giltighetstid utgår. Förutsättningarna för beviljande av temporär kompetens är att sjukdomen är stabil, att följdsjukdomar inte förekommer och att det finns en behandlings- och uppföljningsplan som personen förbundit sig att följa. 5.3 Övriga sjukdomar eller tillstånd som kan leda till risker för trafiksäkerheten Havandeskap Havandeskap är i sig inte ett hinder för trafiksäkerhetsarbete, men det kan ge upphov till symptom som kan vara till förfång för arbetet, trots att det är ett naturligt tillstånd och inte en sjukdom. En företagshälsovårdsläkare ska vid behov försäkra sig om att havandeskapet inte är en risk för trafiksäkerheten. Företagsvälsovårdsläkaren, den havande anställda och verksamhetsutövaren ska vid behov i samråd diskutera personens arbetsuppgifter. 5.4 Krav som ställs på sinnenas bruk Krav beträffande synförmågan 1) Förare av rullande materiel Den allmänna synen ska vara 1,0 med eller utan glasögon. Det sämre ögats synskärpa ska vara minst 0,5 med eller utan glasögon. Korrigeringen med linser får vara högst +5 dioptrier eller 8 dioptrier. 2) Växelarbete, trafikledning och ansvar för trafiksäkerheten vid banarbete Den allmänna synen ska vara minst 0,8 med eller utan glasögon. Det sämre ögats synskärpa ska vara minst 0,3 med eller utan glasögon. Korrigeringen med linser får vara högst +5 dioptrier eller 8 dioptrier Övriga krav som gäller synen En person som har trafiksäkerhetsuppgifter får inte till följd av sjukdom i synen eller synförmågan ha anomalier som kan riskera trafiksäkerheten, t.ex. känslighet för bländning, problem med dunkelseendet eller anpassningen till svagt ljus, dubbelseende eller andra fel som är till hinder för ögonens funktion. Synfälten bör vara normala för båda ögonens del. Kontrastuppfattningen ska vara god. Färguppfattningsförmågan måste vara normal. Närseendet måste vara tillräckligt gott med tanke på det trygga utförandet av arbetsuppgifterna. Glasögon, alternativt kontaktlinser, måste användas i arbetet om den krävda synskärpan bara kan nås med dem. Glasögonen resp. kontaktlinserna får inte vara till förfång för trafiksäkerhetsarbetet. Kontaktlinser är tillåtna om de kan användas utan besvär under hela arbetsskiftet. Med på arbetet ska personen alltid ha glasögon som reserv. Färgade kontaktlinser eller linser vilkas färg varierar med förhållandena (fotokromatiska) får inte användas. Glasögonen som används i arbetet får maximalt vara 15 % tonade. Solglasögon får maximalt ha 75 % dämpning. Linsfärgen ska vara neutral så att färgerna uppfattas normalt. Linser med UV-skydd är tillåtna.

8 TRAFI/14949/ /2010, /8 Om brytningsfel har opererats eller linsimplantat blivit satt får det i tillståndet efter operation inte ingå sådana följdverkningar som medför trafiksäkerhetsrisker. Efter operationen ska en sakkunnigläkare avge ett lämplighetsutlåtande, med stöd av utlåtande från en ögonläkare som utsätts av sakkunnigläkaren. Efter operationen ska även sakkunnigläkaren observera och följa med synförmågan hos den person som har trafiksäkerhetsuppgifter, med intervaller som bestäms av sakkunnigläkaren och med stöd av ögonläkarundersökningar Krav på hörseln och talförmågan Följande krav gäller när arbetet eller utbildningen inleds, för trafiksäkerhetsrelaterade uppgifter: Hörtröskeln för frekvenserna 0,5, 1 och 2 khz ska vara 20 db eller bättre. Med frekvensen 3 khz ska tröskeln vara 35 db eller bättre. För frekvensen 4 khz ska tröskeln vara 40 db eller bättre. Kraven gäller för båda öronen. Krav på en person i arbete, när personen i minst fem (5) år skött trafiksäkerhetsrelaterade uppgifter, är följande: Hörtröskeln för frekvenserna 0,5 och 1 khz ska vara 40 db eller bättre. Med frekvensen 2 khz ska tröskeln vara 45 db eller bättre. För frekvenserna 3 och 4 khz ska tröskeln vara 60 db eller bättre. Kraven gäller för båda öronen. Hörapparat får inte användas. Personen får inte ha talfel som gör det svårt att höra vad personen säger. 6 HÄLSOTILLSTÅNDSKRAV FÖR ANDRA UPPGIFTER För säkerhetsmän och person som installerar och underhåller säkerhetsanordningar gäller de krav på hälsotillståndet som nämns i punkterna Av kraven som ställs på sinnenas bruk när det gäller andra trafiksäkerhetsuppgifter gäller de krav som i punkt ställs på synen. Därtill gäller de övriga kraven för synens del som nämns i punkt 5.4.2, samt kraven på hörsel och talförmåga i punkt ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Verksamhetsidkaren ansvarar för att under 40-åriga förare av rullande materiel genomgår periodiska hälsoundersökningar så att undersökningsintervallen enligt dessa bestämmelser tillämpas senast och att intervallen mellan de periodiska undersökningarna under övergångsperioden inte är mer än fem år. överdirektör Olli Lindroos chefsjurist Henrika Räsänen

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN BANVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING ISSN 1102-1314 Utkom från trycket den 2000-12-05 JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE

Läs mer

Psykisk lämplighet hos personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och psykologisk personbedömning

Psykisk lämplighet hos personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och psykologisk personbedömning 1 (7) TRAFI/8037/03.04.02.02/2011 Utfärdad: 10.05.2012 Träder i kraft: 15.05.2012 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet(1664/2009) 21 4 mom.

Läs mer

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak:

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak: Hälsodeklaration 1 (5) Blanketten gäller enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:61 om hälsokrav m m enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. Hälsodeklarationen fylls i av den som

Läs mer

de medicinska kraven i trafiken

de medicinska kraven i trafiken de medicinska kraven i trafiken Information om trafikmedicin Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska

Läs mer

Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning

Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM TJÄNSTEMEDDELANDEN TFG FÖR FÖRSVARSMAKTEN TFG-nr Datum 2004-07-01 Myndighet Enhet Hänvisning

Läs mer

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten)

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Informationstext till blanketten Hälsodeklaration och intyg om synprövning Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Enligt 3 kap 2 i körkortslagen (SFS 1998:488)

Läs mer

RUTINER VID OLYCKOR OCH TILLBUD

RUTINER VID OLYCKOR OCH TILLBUD 4 SkLJF 03 SkLJ Dokumentation i form av journaler etc förvaras i SkLJ:s bankfack. Intyg på genomförda hälsoundersökningar förvaras i utbildningsregistret hos SkLJ säo/utb-enhet. SkLJF 03 Utgåva IV Gäller:

Läs mer

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten)

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Informationstext till blanketten Hälsodeklaration och intyg om synprövning Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (1998:488)

Läs mer

HÄLSOINTYG för ungdom

HÄLSOINTYG för ungdom 321 Fastställd av social- och hälsovdsministeriet fälten Hörapparat, vilken har inte konstaterats sjukdom eller handikapp som inverkar på körförmågan. g föresl att körkortstillstånd beviljas. g intygar

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Postnummer och postanstalt. Yrke (även yrke före avgång med pension)

Postnummer och postanstalt. Yrke (även yrke före avgång med pension) Nr 849 2373 Fyll i blanketten i förväg före läkarundersökningen. Oklara frågor kan besvaras i samband med läkarundersökningen. Ta blanketten med dig till läkarundersökningen.blanketten fogas till journalhandlingarna,

Läs mer

Körkortslagen 10 kap. 2 2013-03-26. Läkares anmälan Körkortslagen 10 kap. 2 (från 2012-02-01)

Körkortslagen 10 kap. 2 2013-03-26. Läkares anmälan Körkortslagen 10 kap. 2 (från 2012-02-01) 3 2013-03-26 2 4 Vad är det som gäller för körkortsinnehavet vid diabetes? Lars Englund Chefsläkare Trafikmedicinska rådet Transportstyrelsen Läkares anmälan Körkortslagen 10 kap. 2 (från 2012-02-01) Om

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sarah Kers Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion trafikmedicin Konsekvensutredning Förslag till ändring av föreskrifter om

Läs mer

PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker.

PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker. 1 (4) Datum PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker. Intyg angående synfunktionen vid diabetes krävs om sjukdomen varat mer än 5 år eller debuterat efter fyllda 40 år. Om sjukdomen behandlas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Kommunala arbetsmarknadsverket 1 (6) Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Som arbetstid räknas enligt 4 mom. 1 i AKTA:s arbetstidskapitel

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri 2 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

att Tänka på FÖRE och

att Tänka på FÖRE och att Tänka på FÖRE och efter din BEHANDLING AV ÅLDERSSYNTHET 1 Nu vet jag att jag alltid kommer att se bra och jag behöver aldrig oroa mig för grå starr! Margareta Birgersson, Statistiker 58 år 2 snart

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing att tänka på FÖRE och efter din ögonlaserbehandling 1 Med tanke på hur säkert det är att korrigera sin syn kan jag inte förstå varför jag inte gjort det tidigare! Sara Ljung, Skogsarbetare 32 år 2 snart

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Hål i gula fläcken. makulahål

Hål i gula fläcken. makulahål Hål i gula fläcken makulahål Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

TSFS 2013:XX. Inledande bestämmelser. Definitioner och förkortningar. beslutade den DATUM ÅR.

TSFS 2013:XX. Inledande bestämmelser. Definitioner och förkortningar. beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kompletterande bestämmelser för medicinska undersökningar för certifikat, behörigheter och kabinbesättningsintyg samt förfaranden för allmänläkare och

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

God livskvalitet med epilepsi. Brought to you by

God livskvalitet med epilepsi. Brought to you by God livskvalitet med epilepsi Brought to you by Andra broschyrer som tillhandahålls av: Brought to you by Vad är epilepsi? Kvinnor och epilepsi Äldre och epilepsi Barn, ungdomar och epilepsi Epilepsidagbok

Läs mer

Föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd med kommentarer

Föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd med kommentarer Föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd med kommentarer BV-FS 2000:4 Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker Luftfartsanvisning 1 (7) Utfärdad: 10.3.2011 Träder i kraft: 18.3.2011 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 69, luftfartsföreskrift OPS M3-14, punkt 2.1, JAR-OPS 3- bestämmelserna,

Läs mer

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av alkohol riskfyllt, det kan bero på tidigare erfarenheter,

Läs mer

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för psykiatrin Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. 2(8) Anvisningarna riktar sig främst till läkare och

Läs mer

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Carina Lundgren 2010-11-19 HH-HOH 09-107 Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser Idag är reglerna för bidrag till

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

A FÖRSLAG TILL FRÅGOR int I SVERIGE rensad FH-ad hoc:en om funktionshinder

A FÖRSLAG TILL FRÅGOR int I SVERIGE rensad FH-ad hoc:en om funktionshinder 1(6) A FÖRSLAG TILL FRÅGOR int I SVERIGE rensad FH-ad hoc:en om funktionshinder Ges till 16-64-åringar. INTRODUKTION: Den här gången ställer vi också några frågor som ges samtidigt i hela EU. De handlar

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras.

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Arbetsmiljöpolicy Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga HÄLSOENKÄT FÖR UNGA VUXNA

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga HÄLSOENKÄT FÖR UNGA VUXNA HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga HÄLSOENKÄT FÖR UNGA VUXNA Genom denna enkät samlar vi in de viktigaste uppgifterna om finländarnas hälsa, funktionsförmåga och välbefinnande.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Ta hand om din hjärna

Ta hand om din hjärna Ta hand om din hjärna www.aivoliitto.fi Vad kan du göra för att minska risken att drabbas? En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag Skicka in din ansökan/hälsodeklaration/avanmälan i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring för Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Läkarens försäkringsmedicinska uppdrag I arbetet med sjukskrivning

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sida 1/10 Hälsodeklaration barn Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en

Läs mer

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändringar i gula fläcken 1 1 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fl äcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sid 1 av 10 Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel

Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel Information från September 2009 Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer nikotinläkemedel ska ha ett egenkontrollprogram enligt

Läs mer

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta TRYGG HANSA Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta Version 1 Beteckning P 161 2015-04-01 Innehållsförteckning 1 TILLÄGG TILL PRODUKTVILLKOR

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten 20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten har ökat. Allt oönskat ljud kallas för buller. Det

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Lokförares reaktioner på dödsolyckor på spåret

Lokförares reaktioner på dödsolyckor på spåret Lokförares reaktioner på dödsolyckor på spåret Det är inte ovanligt att lokförare drabbas av långvariga psykiska symtom efter att ha varit med om en dödsolycka på spåret. Effekterna kan ibland vara svåra

Läs mer

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 2 Under de senaste åren har möjligheterna för diabetiker att behålla god syn i hög

Läs mer

FFS 1984:47 Utkom från trycket 1984-08-24

FFS 1984:47 Utkom från trycket 1984-08-24 FFS 1984:47 Utkom från trycket 1984-08-24 Chefens för flygvapnet föreskrifter om medicinska krav på personal i flygtjänst vid försvarsmakten, i angivna delar även gällande radarjaktledare och flyg-/trafikledare;

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

alkohol och droger på arbetsplatsen

alkohol och droger på arbetsplatsen alkohol och droger på arbetsplatsen April 2008 Foto: Patrik Axelsson Alkohol och droger på arbetsplatsen 2008 Missbruk av alkohol och andra droger Missbruk av alkohol och andra droger är vanligt förekommande

Läs mer

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare De nya riktlinjerna för sjukskrivning Michael McKeogh Företagsläkare Nationellt beslutsstöd för sjukskrivning Regeringsuppdrag Socialstyrelsen och Försäkringskassan Kvalitetssäkrad, enhetlig, rättssäker

Läs mer

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda.

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda. Sid 1/5! 1 av! 5 DROGPOLICY En Blanketten god arbetsmiljö skickas till ALFEMA är en självklarhet Care, Fjärdhundragatan i arbetslivet. 14, Anställda. som använder och är påverkade av droger på arbetsplatsen

Läs mer

Personuppgifter: Efternamn, samtliga förnamn, tilltalsnamnet understruket Födelseår -månad -dag -nummer

Personuppgifter: Efternamn, samtliga förnamn, tilltalsnamnet understruket Födelseår -månad -dag -nummer Jag söker anställning som i huvudsak: Uniformerad bevakning Civil bevakning Ordningshållning Plats för foto Arbetstid: Heltid Halvtid / Deltid Behov Sommarvikariat Dag Natt Kväll Helg Personuppgifter:

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet 1 (6) Utfärdad: 25.9.2015 Träder i kraft: 1.10.2015 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 83 Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter:

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Frågor och svar gällande ehälsoservice

Frågor och svar gällande ehälsoservice Frågor och svar gällande ehälsoservice Allmänna frågor Varför lönar det sig att använda ehälsoservice? Med hjälp av ehälsoservice kan du var som helst sköta icke brådskande ärenden som gäller hälsan. Sådana

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING GAV 850:1 SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING allmänna villkor Gäller fr o m 2014-04-01 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 5/2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2003:422 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

KRAV PÅ BEHÖRIGHET HOS TEKNISK PERSONAL INOM SÖL-OMRÅDET INOM MILITÄR LUFTFART

KRAV PÅ BEHÖRIGHET HOS TEKNISK PERSONAL INOM SÖL-OMRÅDET INOM MILITÄR LUFTFART SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ MYNDIGHETSENHETEN FÖR MILITÄR LUFTFART SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITÄR LUFTFARTSFÖRESKRIFT SIM-He-lv-002 version A, ändring 0 19.12.2008 PB 30, FI-41161 TIKKAKOSKI, FINLAND,

Läs mer

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 För några decennier sedan var det få barn med svår utvecklingsstörning som nådde

Läs mer