Trafiksäkerhetsverket. Järnvägsföreskrift. Författningsgrund: Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009) 19 5 mom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhetsverket. Järnvägsföreskrift. Författningsgrund: Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009) 19 5 mom."

Transkript

1 Trafiksäkerhetsverket TRAFI/14949/ /2010 Järnvägsföreskrift Utfärdats: Giltighetstid: tills vidare Författningsgrund: Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009) 19 5 mom. Upphäver: Hälsotillståndskrav för personal som i järnvägssystem sköter trafiksäkerhetsuppdrag (TEV) (Föreskrift av Järnvägsverket, diariekod RVI/829/414/2006) Föreskrift som ändras: - Trafiksäkerhetsverket, PB 320, HELSINGFORS, FINLAND, tfn , fax HÄLSOTILLSTÅNDSKRAV OCH HÄLSOUNDERSÖKNINGAR (TEV) Innehållsförteckning 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Trafiksäkerhetsuppdrag Övriga uppdrag DEFINITIONER BEDÖMNING AV HÄLSOTILLSTÅNDET Allmänt Hälsoundersökningar Första undersökning när arbetet eller utbildningen inleds Periodiskt återkommande undersökningar Övriga hälsoundersökningar Hälsoundersökningens innehåll Lämplighetsutlåtande av sakkunnigläkaren ALLMÄNT OM KRAVEN PÅ HÄLSOTILLSTÅNDET HÄLSOTILLSTÅNDSKRAV PÅ PERSONER MED TRAFIKSÄKERHETSUPPGIFTER Sjukdomar som utgör hinder för trafiksäkerhetsuppgifter Sjukdomar som bildar tillfälliga hinder för arbete i trafiksäkerhetsuppgifter eller som föranleder uppsikt över personens hälsotillstånd Övriga sjukdomar eller tillstånd som kan leda till risker för trafiksäkerheten Krav som ställs på sinnenas bruk Krav beträffande synförmågan Övriga krav som gäller synen Krav på hörseln och talförmågan HÄLSOTILLSTÅNDSKRAV FÖR ANDRA UPPGIFTER... 8

2 TRAFI/14949/ /2010, /8 7 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER TILLÄMPNINGSOMRÅDE Denna föreskrift tillämpas på hälsotillstånd för och hälsoundersökningar av personer som sköter sådana trafiksäkerhetsuppdrag som uppräknas i punkt 1.1, samt övriga uppdrag nämnda i punkt 1.2. Dessa hälsotillståndskrav tillämpas dock inte på personal med trafiksäkerhetsuppdrag inom utländska statliga företag i järnvägssamtrafiken mellan Finland och Ryssland i Finlands gränszon och på gränsstationerna. Hälsotillståndskraven gäller inte heller för metro-, spårvägs- och snabbspårvägssystem. 1.1 Trafiksäkerhetsuppdrag 1.2 Övriga uppdrag 1) Framförande av rullande materiel 2) Växelarbete 3) Trafikledning 4) Arbete som ansvarig för trafiksäkerheten vid banarbete 1) Uppdrag som säkerhetsman 2) Uppdrag som gäller installation och underhåll av säkerhetsutrustning 2 DEFINITIONER I denna föreskrift avses med yrkesutbildad person inom företagshälsovården en företagshälsovårdsläkare eller företagshälsovårdare enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001), som av Trafiksäkerhetsverket i enlighet med lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009) godkänts för företagande av hälsoundersökningar. Med hälsoundersökning avses här en hälsoundersökning enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001), när den utförs av en av Trafiksäkerhetsverket godkänd yrkesutbildad person inom företagshälsovården, och den person som undersöks tillträder arbetsuppgiften eller genomgår periodisk undersökning, alternativt när personens hälsotillstånd annars kräver detta. Med sakkunnigläkare avses en legaliserad läkare som i enlighet med lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009) av Trafiksäkerhetsverket godkänts att verka som sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen, för bedömning av hälsotillstånd och trafikbehörighet samt för bedömningsförfarande. Med verksamhetsutövare avses enligt lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009) järnvägsföretag, företag eller sammanslutningar som bedriver museitrafik, företag eller sammanslutningar som är verksamma på privata spåranläggningar, företag som bedriver banhållning och Trafikverket. 3 BEDÖMNING AV HÄLSOTILLSTÅNDET 3.1 Allmänt En persons hälsomässiga lämplighet måste bedömas med en hälsoundersökning av det slag som beskrivs i punkt 3.2. Detta slags undersökning får bara företas av

3 TRAFI/14949/ /2010, /8 yrkesutbildade personer vid företagshälsostationer som godkänts av Trafiksäkerhetsverket. Hälsoundersökningen ska alltid företas av en företagsläkare om personen har eller misstänks ha en sjukdom eller sjukdomssymptom. I andra situationer får undersökningen även företas av en företagshälsovårdsskötare, som står under företagsläkarens uppsikt. Undersökningen som gäller bestämning av en nyanställds arbetsuppgifter ska dock alltid företas av både skötaren och företagsläkaren tillsammans. Med stöd av resultaten från hälsoundersökningen och av den övriga hälsoinformationen som sakkunnigläkaren anser påkallad, avger sakkunnigläkaren ett lämplighetsutlåtande med tanke på uppdraget. 3.2 Hälsoundersökningar Första undersökning när arbetet eller utbildningen inleds 1) En hälsoundersökning företas innan en person inleder arbetet med trafiksäkerhetsrelaterade uppgifter, eller inleder arbete med andra uppgifter av det slag som anges i punkt 1.2, alternativt intas till utbildning som omfattar detta slags uppgifter. Undersökningen får tidigast ske fyra (4) månader innan arbetet eller utbildningen inleds. 2) En hälsoundersökning företas när personen överförs till en annan uppgift av det slag som nämns i punkt 1), med väsentligt annorlunda arbetsuppgifter Periodiskt återkommande undersökningar 1) En tidsbestämd hälsoundersökning ska ske under det år personen i trafiksäkerhetsarbetet fyller 25 år. 2) Senare periodiska hälsoundersökningar ska företas med högst fem (5) års intervaller tills personen fyller 40 år. När personen fyllt 40 år ska undersökningarna ske med högst tre (3) års intervaller till åldern 61 år, och därefter årligen till 68 års ålder. De periodiska hälsoundersökningarna av förare av rullande materiel ska dock företas med på sin höjd tre (3) års intervaller upp till åldern 55 år, och därefter årligen till 68 års ålder. De periodiska hälsoundersökningarna ska företas under det år personen når de i detta stycke nämnda åldersgränserna Övriga hälsoundersökningar Hälsoundersökning ska även ske när: 1) det hos personen konstaterats eller misstänks sjukdom, lyte eller symptom som kan inverka på trafiksäkerheten, och när en sakkunnigläkare av trafiksäkerhetsskäl slagit fast behovet av uppföljningsundersökning. 2) personen har varit inblandad i ett olyckstillbud eller en olycka, och det med tanke på personens sjukdom, symptom, sjukfrånvaro eller andra omständigheter finns skäl att misstänka att hälsotillståndet kan ha haft del i det skedda. 3) personens arbete i uppgiften varit avbruten i minst ett (1) år.

4 TRAFI/14949/ /2010, /8 4) personen har beviljats dispens och hans/hennes arbetsuppgifter ändras efter beviljandet av dispensen, eller när en person som beviljats dispens överförs till en annan arbetsmiljö, även om arbetsuppgifterna är desamma. 5) personens hälsotillstånd föranleder hälsoundersökning till följd av att sjukdomssymptom förekommit eller på grund av sjukfrånvaro. I sjukdomsfall med sjukfrånvaro i mer än trettio (30) dygn ska en sakkunnigläkare bedöma behovet av en hälsoundersökning. Hälsoundersökning ska alltid företas om verksamhetsutövaren, en yrkesutbildad person inom företagshälsovården eller personen själv har anledning att anta att hälsotillståndet inte motsvarar kraven. 3.3 Hälsoundersökningens innehåll Hälsoundersökningen ska innefatta undersökning av det allmänna hälsotillståndet, undersökning av synen och hörseln samt konstaterande av att sjukdomar som inverkar på trafiksäkerhetskompetensen inte förekommer. En sakkunnigläkare får dock på eget bevåg bestämma vad hälsoundersökningen ska innefatta, om hälsotillståndet hos en person i trafiksäkerhetsuppgifter det kräver. Undersökningen sker med kliniska undersökningar och med andra ändamålsenliga, tillförlitliga metoder. Under hälsoundersökningens gång ska undersökningar göras för konstaterande av bruk av alkohol och andra rusmedel, på det sätt som anges i lagen om företagshälsovård (1383/2001). Hälsoundersökningarna ska företas på det sätt som anges i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om hälsoundersökningar (TTO). Undersökningarna företas enligt specifika formulär. Vid undersökningarna används blanketter som fastställts av Trafiksäkerhetsverket. 3.4 Lämplighetsutlåtande av sakkunnigläkaren Sakkunnigläkaren ska med stöd av hälsoundersökningens resultat ge den godkända personen ett intyg om att hälsotillståndskraven är uppfyllda och om att personen till sin hälsa är lämplig att sköta trafiksäkerhetsuppdrag. Sakkunnigläkaren kan begära att en person som genomgått hälsoundersökning också skaffar sig behövliga utlåtanden av specialistläkare eller andra tilläggsutredningar som sakkunnigläkaren anser behövas, ifall de inlämnade uppgifterna inte är tillräckliga för uppgörandet av en lämplighetsbedömning. Sakkunnigläkaren ska i sitt lämplighetsutlåtande definiera om personen för sitt hälsotillstånds del är lämplig, med vissa begränsningar lämplig eller olämplig för trafiksäkerhetsuppgifter. Kompetensen för en person i trafiksäkerhetsuppgifter gäller för en bestämd tid. Sakkunnigläkaren ska i sin lämplighetsbedömning alltid precisera tidpunkten för följande hälsoundersökning. Lämplighetsbedömningen kan högst gälla till utgången av det år under vilket följande periodiska hälsoundersökning ska företas. Om personen har en sjukdom eller symptom som inverkar på handhavandet av trafiksäkerhetsuppgifter och som när och om de avancerar kan riskera trafiksäkerheten, bör hälsotillståndet uppföljas oftare. Den undersökta personen ska informeras om följande hälsoundersöknings innehåll och orsak, om denna inte är en av de reguljära, periodiska undersökningarna. Lämplighetsutlåtandet ges till den undersökta personen själv och till verksamhetsutövaren. De detaljerade undersökningsresultaten till grund för lämplighetsutlåtandet ges bara till den undersökta personen. I utlåtandet som ges till verksamhetsutövaren konstateras bara om personen är lämplig för ifrågavarande trafiksäkerhetsuppgift, eventuella begränsningar som där gäller och eventuell dispens.

5 TRAFI/14949/ /2010, /8 Lämplighetsutlåtandet skickas också till Trafiksäkerhetsverket för registrering. I detta utlåtande får inte ingå sådana uppgifter om den berörda personens hälsotillstånd som ska hållas hemliga. Utlåtandet kan skickas till Trafiksäkerhetsverket av sakkunnigläkaren, verksamhetsidkaren eller den undersökta personen själv. 4 ALLMÄNT OM KRAVEN PÅ HÄLSOTILLSTÅNDET Arbete i trafiksäkerhetsuppgifter eller i uppgifter nämnda i punkt 1.2 får bara skötas av personer som har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för detta slags arbete. Det krävs också att personen genomgått hälsoundersökning i arrangemang av verksamhetsutövaren och kan förete ett giltigt lämplighetsutlåtande av en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen om att hälsotillståndskraven uppfylls. En person får inte arbeta med sådana trafiksäkerhetsuppgifter som nämns i punkt 1.2 om sjukdom, lyte, skada, annan nedsättning av funktionsförmågan eller någon annan motsvarande egenskap väsentligt försämrar hans eller hennes förmåga att stadigvarande eller tillfälligt arbeta i uppgifterna ifråga. Med annan motsvarande egenskap avses personens psykologiska egenskaper, som inte är sjukdomar och som inte nödvändigtvis har sitt ursprung i sjukdomar. Det kan vara fråga om karaktärsdrag eller motsvarande, som benägenhet att ta risker eller fallenhet för impulsivt beteende i trafiken. För uppgifter av det nämnda slaget får inte anlitas en person vars alkoholhalt i blodet på grund av alkoholintag har förhöjts eller som nyttjat något annat rusmedel, så att ämnet kan konstateras i personens organism. Inte heller får en uppgift av det nämnda slaget skötas av en person som på grund av sjukdom, trötthet eller av annat motsvarande skäl inte kan sköta uppgiften utan risk för trafiksäkerheten. Läkemedel som påverkar skötseln av en trafiksäkerhetsuppgift (triangelmärkta) får användas endast om en sakkunnigläkare inom järnvägsbranschen eller en yrkesutbildad person inom företagshälsovården godkänner att läkemedel används i samband med skötseln av trafiksäkerhetsuppgifter. Godkännandet får ske med läkarintyg, med anteckning på läkemedelsordinationen eller i övrigt skriftligt, t.ex. så att anteckningen sker i företagshälsovårdens hälsorapport. Om ordinationen av ett läkemedel som inverkar på skötseln av en trafiksäkerhetsuppgift givits av någon annan än en företagshälsovårdsstation med specialkännedom om järnvägsbranschen, ska godkännande inhämtas av en läkare som godkänts som yrkesutbildad person inom företagshälsovården, eller av en sakkunnigläkare. 5 HÄLSOTILLSTÅNDSKRAV PÅ PERSONER MED TRAFIKSÄKERHETSUPPGIFTER Dessa krav ställs på alla trafiksäkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. 5.1 Sjukdomar som utgör hinder för trafiksäkerhetsuppgifter 1) Diabetes som kräver insulinbehandling; diabetes som sköts med tabletter om sjukdomen givit upphov till följdsjukdomar eller symptomkomplex som beror på låg blodsockerhalt. 2) Hjärt- eller kärlsjukdom, störningar i blodomloppet eller blodtryckssjukdom, som på grund av medvetslöshet, komplikationer, smärta eller andra symptom är till förfång eller hinder för personen att fungera under akuta anfall och därmed riskerar trafiksäkerheten. 3) Alla slags psykotiska störningar, psykotiska sinnesstämningsstörningar, organiskt betingade hjärnstörningar, personlighetsstörningar, med störningar i

6 TRAFI/14949/ /2010, /8 impulsundersökningen, övriga psykiatriska besvär om dessa är till fara för trafiksäkerheten. 4) Epilepsi; övriga motsvarande sjukdomar och anfall med sanslöshet som leder till plötslig förlust av funktionsförmågan, försämrar observationsförmågan eller koncentrationen, sänker aktivitetsförmågan eller försämrar omdömesförmågan. Även enstaka fall av förlust av medvetandet eller kramper är till hinder för tågtrafiksäkerheten, även om de utlösande impulserna kan elimineras. 5) Symptom eller sjukdom som ger permanent, ofta upprepad eller i övrigt för trafiksäkerheten farlig, allvarlig svindel eller balansstörningar. 6) Beroende av alkohol och andra rusmedel som riskerar trafiksäkerheten; hjärnsymptom som förorsakats av läkemedel eller rusmedel. 7) Störningar i vakenheten som kan riskera trafiksäkerheten, som allvarliga sömnstörningar, svår sömnlöshet, allvarlig apné under sömnen, narkolepsi och motsvarande. 8) Hjärnskada och andra kognitiva störningar som inverkar på observationsförmågan, uppmärksamheten, koncentrationsförmågan och minnet, när dessa föranleder bestående och mer än lindrigt förfång för trafiksäkerheten. 9) Parkinsons sjukdom, MS, sporadiska synstörningar och andra sjukdomar, symptom, lyten eller behandlingar som minskar vakenheten eller försämrar uppmärksamheten och omdömesförmågan och därmed är till risk för trafiksäkerheten. 5.2 Sjukdomar som bildar tillfälliga hinder för arbete i trafiksäkerhetsuppgifter eller som föranleder uppsikt över personens hälsotillstånd Tillfälliga hinder kan vara vilken sjukdom eller vilket symptom som helst, som för en viss tid gör en person oförmögen att sköta trafiksäkerhetsuppgifter. Om en person har en sjukdom, ett symptom eller funktionsstörningar, som inte vid tidpunkten för bedömningen är till risk för trafiksäkerheten, men som efter en tid kan tänkas bli det, ska sakkunnigläkaren hålla öga med personens hälsotillstånd och med stöd av sina specialkunskaper ge sitt lämplighetsintyg om personens förmåga att sköta trafiksäkerhetsuppdrag. I uppföljningen ska de principer som överenskommits under sakkunnigläkarnas konferenser följas. Likaså ska utvecklingen på det medicinska området beaktas. Sjukdomarna som behöver hållas under uppsikt finns i följande klassificeringsgrupper: 1) Endokrina sjukdomar 2) Mentalhygieniska och behavioristiska störningar 3) Sjukdomar i nervsystemet 4) Ögonsjukdomar och sjukdomar i ögonens hjälporgan 5) Öronsjukdomar och sjukdomar i mastoidutskottet 6) Blodomloppssjukdomar 7) Olycksfall med huvudskador 8) Övriga symptom, sjukdomar, sjukdomstecken och olycksfall som kan vara risker för trafiksäkerheten. En person som drabbats av någon av de ovan uppräknade sjukdomarna kan fortsätta sitt trafiksäkerhetsarbete, om sakkunnigläkaren fortfarande anser att personen för en

7 TRAFI/14949/ /2010, /8 bestämd tid är lämplig, och förutsatt att sjukdomen, symptomen eller behandlingen inte är en trafiksäkerhetsrisk. Personen ska på begäran förse sakkunnigläkaren med resultat av undersökningar och behandlingar, uppgifter om uppföljning av hälsotillståndet och specialläkarnas utlåtanden, i tillräcklig tid innan kompetensens giltighetstid utgår. Förutsättningarna för beviljande av temporär kompetens är att sjukdomen är stabil, att följdsjukdomar inte förekommer och att det finns en behandlings- och uppföljningsplan som personen förbundit sig att följa. 5.3 Övriga sjukdomar eller tillstånd som kan leda till risker för trafiksäkerheten Havandeskap Havandeskap är i sig inte ett hinder för trafiksäkerhetsarbete, men det kan ge upphov till symptom som kan vara till förfång för arbetet, trots att det är ett naturligt tillstånd och inte en sjukdom. En företagshälsovårdsläkare ska vid behov försäkra sig om att havandeskapet inte är en risk för trafiksäkerheten. Företagsvälsovårdsläkaren, den havande anställda och verksamhetsutövaren ska vid behov i samråd diskutera personens arbetsuppgifter. 5.4 Krav som ställs på sinnenas bruk Krav beträffande synförmågan 1) Förare av rullande materiel Den allmänna synen ska vara 1,0 med eller utan glasögon. Det sämre ögats synskärpa ska vara minst 0,5 med eller utan glasögon. Korrigeringen med linser får vara högst +5 dioptrier eller 8 dioptrier. 2) Växelarbete, trafikledning och ansvar för trafiksäkerheten vid banarbete Den allmänna synen ska vara minst 0,8 med eller utan glasögon. Det sämre ögats synskärpa ska vara minst 0,3 med eller utan glasögon. Korrigeringen med linser får vara högst +5 dioptrier eller 8 dioptrier Övriga krav som gäller synen En person som har trafiksäkerhetsuppgifter får inte till följd av sjukdom i synen eller synförmågan ha anomalier som kan riskera trafiksäkerheten, t.ex. känslighet för bländning, problem med dunkelseendet eller anpassningen till svagt ljus, dubbelseende eller andra fel som är till hinder för ögonens funktion. Synfälten bör vara normala för båda ögonens del. Kontrastuppfattningen ska vara god. Färguppfattningsförmågan måste vara normal. Närseendet måste vara tillräckligt gott med tanke på det trygga utförandet av arbetsuppgifterna. Glasögon, alternativt kontaktlinser, måste användas i arbetet om den krävda synskärpan bara kan nås med dem. Glasögonen resp. kontaktlinserna får inte vara till förfång för trafiksäkerhetsarbetet. Kontaktlinser är tillåtna om de kan användas utan besvär under hela arbetsskiftet. Med på arbetet ska personen alltid ha glasögon som reserv. Färgade kontaktlinser eller linser vilkas färg varierar med förhållandena (fotokromatiska) får inte användas. Glasögonen som används i arbetet får maximalt vara 15 % tonade. Solglasögon får maximalt ha 75 % dämpning. Linsfärgen ska vara neutral så att färgerna uppfattas normalt. Linser med UV-skydd är tillåtna.

8 TRAFI/14949/ /2010, /8 Om brytningsfel har opererats eller linsimplantat blivit satt får det i tillståndet efter operation inte ingå sådana följdverkningar som medför trafiksäkerhetsrisker. Efter operationen ska en sakkunnigläkare avge ett lämplighetsutlåtande, med stöd av utlåtande från en ögonläkare som utsätts av sakkunnigläkaren. Efter operationen ska även sakkunnigläkaren observera och följa med synförmågan hos den person som har trafiksäkerhetsuppgifter, med intervaller som bestäms av sakkunnigläkaren och med stöd av ögonläkarundersökningar Krav på hörseln och talförmågan Följande krav gäller när arbetet eller utbildningen inleds, för trafiksäkerhetsrelaterade uppgifter: Hörtröskeln för frekvenserna 0,5, 1 och 2 khz ska vara 20 db eller bättre. Med frekvensen 3 khz ska tröskeln vara 35 db eller bättre. För frekvensen 4 khz ska tröskeln vara 40 db eller bättre. Kraven gäller för båda öronen. Krav på en person i arbete, när personen i minst fem (5) år skött trafiksäkerhetsrelaterade uppgifter, är följande: Hörtröskeln för frekvenserna 0,5 och 1 khz ska vara 40 db eller bättre. Med frekvensen 2 khz ska tröskeln vara 45 db eller bättre. För frekvenserna 3 och 4 khz ska tröskeln vara 60 db eller bättre. Kraven gäller för båda öronen. Hörapparat får inte användas. Personen får inte ha talfel som gör det svårt att höra vad personen säger. 6 HÄLSOTILLSTÅNDSKRAV FÖR ANDRA UPPGIFTER För säkerhetsmän och person som installerar och underhåller säkerhetsanordningar gäller de krav på hälsotillståndet som nämns i punkterna Av kraven som ställs på sinnenas bruk när det gäller andra trafiksäkerhetsuppgifter gäller de krav som i punkt ställs på synen. Därtill gäller de övriga kraven för synens del som nämns i punkt 5.4.2, samt kraven på hörsel och talförmåga i punkt ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Verksamhetsidkaren ansvarar för att under 40-åriga förare av rullande materiel genomgår periodiska hälsoundersökningar så att undersökningsintervallen enligt dessa bestämmelser tillämpas senast och att intervallen mellan de periodiska undersökningarna under övergångsperioden inte är mer än fem år. överdirektör Olli Lindroos chefsjurist Henrika Räsänen

Trafiksäkerhetsverket

Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsverket TRAFI/14951/03.04.02.11/2010 Järnvägsanvisning Utfärdats: 15.09.2010 Giltighetstid: 03.01.2011 tills vidare Upphäver: Anvisning om bedömning av hälsotillståndet hos personer som inom

Läs mer

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN BANVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING ISSN 1102-1314 Utkom från trycket den 2000-12-05 JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket. Järnvägsföreskrift. Författningsgrund: Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009), 20 6 mom.

Trafiksäkerhetsverket. Järnvägsföreskrift. Författningsgrund: Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009), 20 6 mom. Trafiksäkerhetsverket TRAFI/14950/03.04.02.11/2010 Järnvägsföreskrift Utfärdats: 15.09.2010 Giltighetstid: 03.01.2011 tills vidare Författningsgrund: Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet

Läs mer

Psykisk lämplighet hos personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och psykologisk personbedömning

Psykisk lämplighet hos personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och psykologisk personbedömning 1 (7) TRAFI/8037/03.04.02.02/2011 Utfärdad: 10.05.2012 Träder i kraft: 15.05.2012 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet(1664/2009) 21 4 mom.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 9 juni 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2013:52. TSFS 2011:61 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare;

Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; beslutade den 9 juni 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 och 9 förordningen

Läs mer

GHJF 9 HÄLSOKRAV FÖR PERSONAL MED TRAFIKSÄKERHETSTJÄNST

GHJF 9 HÄLSOKRAV FÖR PERSONAL MED TRAFIKSÄKERHETSTJÄNST GOTLANDS HESSELBY JERNVÄG FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET GHJF 9 HÄLSOKRAV FÖR PERSONAL MED TRAFIKSÄKERHETSTJÄNST Föreskrift Utgåva 2 Dokumentansvarig: GHJ Trafiksäkerhetsansvarig Omfattar 8 sidor Gäller fr.o.m.

Läs mer

Hälsodeklaration - övrig personal i spårbunden trafik

Hälsodeklaration - övrig personal i spårbunden trafik 1 (6) Blanketten gäller för övrig personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten enligt Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd (BV-FS

Läs mer

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak:

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak: Hälsodeklaration 1 (5) Blanketten gäller enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:61 om hälsokrav m m enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. Hälsodeklarationen fylls i av den som

Läs mer

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten)

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Informationstext till blanketten Hälsodeklaration och intyg om synprövning Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Enligt 3 kap 2 i körkortslagen (SFS 1998:488)

Läs mer

de medicinska kraven i trafiken

de medicinska kraven i trafiken de medicinska kraven i trafiken Information om trafikmedicin Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska

Läs mer

Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning

Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning Bilaga 2 till Försvarshögskolans antagningsordning FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM TJÄNSTEMEDDELANDEN TFG FÖR FÖRSVARSMAKTEN TFG-nr Datum 2004-07-01 Myndighet Enhet Hänvisning

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

RUTINER VID OLYCKOR OCH TILLBUD

RUTINER VID OLYCKOR OCH TILLBUD 4 SkLJF 03 SkLJ Dokumentation i form av journaler etc förvaras i SkLJ:s bankfack. Intyg på genomförda hälsoundersökningar förvaras i utbildningsregistret hos SkLJ säo/utb-enhet. SkLJF 03 Utgåva IV Gäller:

Läs mer

Hälsodeklaration lokförare

Hälsodeklaration lokförare 1 (6) Blanketten gäller för dig som utför en eller flera av följande arbetsuppgifter: förare av tåg, förare vid spärrfärd eller förare vid växling i huvudspår enligt Transportstyrelsens föreskrifter om

Läs mer

Järnvägsinspektionens föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd. för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten

Järnvägsinspektionens föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd. för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten Hälsokrav för annan personal i spårbunden trafik i konsoliderad form. Ändringar till och med 1 juli 2013 ingår. (Gulmarkerat=BV-FS 2000:4, omarkerat=tsfs 2013:50) Observera att det är den ursprungliga

Läs mer

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B. Motivering

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B. Motivering 16.2.2005 A6-0016/87 ÄNDRINGSFÖRSLAG 87 Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger 3 500 kg som kan ta åtta passagerare. Till en bil i denna

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om

Läs mer

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten)

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Informationstext till blanketten Hälsodeklaration och intyg om synprövning Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (1998:488)

Läs mer

HÄLSOINTYG för ungdom

HÄLSOINTYG för ungdom 321 Fastställd av social- och hälsovdsministeriet fälten Hörapparat, vilken har inte konstaterats sjukdom eller handikapp som inverkar på körförmågan. g föresl att körkortstillstånd beviljas. g intygar

Läs mer

Postnummer och postanstalt. Yrke (även yrke före avgång med pension)

Postnummer och postanstalt. Yrke (även yrke före avgång med pension) Nr 849 2373 Fyll i blanketten i förväg före läkarundersökningen. Oklara frågor kan besvaras i samband med läkarundersökningen. Ta blanketten med dig till läkarundersökningen.blanketten fogas till journalhandlingarna,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 22 december 2004 Nr 1164 1170 INNEHÅLL Nr Sidan 1164 Lag om ändring av 3 ifastighetsskattelagen... 3147 1165 Lag om ändring av 10 och 34 i förmögenhetsskattelagen...

Läs mer

Körkortslagen 10 kap. 2 2013-03-26. Läkares anmälan Körkortslagen 10 kap. 2 (från 2012-02-01)

Körkortslagen 10 kap. 2 2013-03-26. Läkares anmälan Körkortslagen 10 kap. 2 (från 2012-02-01) 3 2013-03-26 2 4 Vad är det som gäller för körkortsinnehavet vid diabetes? Lars Englund Chefsläkare Trafikmedicinska rådet Transportstyrelsen Läkares anmälan Körkortslagen 10 kap. 2 (från 2012-02-01) Om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet samt till lagen om ändring av järnvägslagen och lagen om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska

Läs mer

Personal och hälsokrav

Personal och hälsokrav Museiföreningen MUNKEDALS JERNVÄG Föreskrift MJTa 400 utgåva 4 Internkontroll Gäller fr o m: Gäller t o m: tills vidare Antal sidor: 7 Bilagor 0 Ansvarig funktion CTa Personal och hälsokrav Innehållsförteckning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2014 369/2014 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare Utfärdad i Helsingfors den 9 maj 2014 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

Riktlinjer för hälsofordringar i järnvägstrafik

Riktlinjer för hälsofordringar i järnvägstrafik Klass Dokumenttitel A Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 42-02 Policydokument 2008-12-09 3 1 (7) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare Staben Human Resources Peter Ryd

Läs mer

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Kommunala arbetsmarknadsverket 1 (6) Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Som arbetstid räknas enligt 4 mom. 1 i AKTA:s arbetstidskapitel

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

Fartygspersonalens specialbehörigheter

Fartygspersonalens specialbehörigheter 1 (6) Utfärdad: 26.2.2013 Träder i kraft: 1.3.2013 Rättsgrund: Lagen om Trafiksäkerhetsverket (863/2009) Giltighetstid: tills vidare Ändringsuppgifter: Ändrat 14.8.2013 Fartygspersonalens specialbehörigheter

Läs mer

RP 247/2009 rd. I propositionen föreslås det att vägtrafiklagen. Bestämmelsen om den övre åldersgränsen Till lagen fogas en ny paragraf om ändring

RP 247/2009 rd. I propositionen föreslås det att vägtrafiklagen. Bestämmelsen om den övre åldersgränsen Till lagen fogas en ny paragraf om ändring Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att vägtrafiklagen ändras. gränsen. ikraftträdande

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri 2 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker.

PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker. 1 (4) Datum PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker. Intyg angående synfunktionen vid diabetes krävs om sjukdomen varat mer än 5 år eller debuterat efter fyllda 40 år. Om sjukdomen behandlas

Läs mer

Bilkörning, vapen Öl Anna Tölli

Bilkörning, vapen Öl Anna Tölli Bilkörning, vapen Öl 2017-03-16 Körkort Grupp I behörighet (nya behörigheter 19 jan 2013) AM moped klass I (EU-moped) A1 lätt motorcykel A2 mellanstor motorcykel A tung motorcykel B personbil och lätt

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ANVISNING 5/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Fullmaktsbestämmelser Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

De medicinska kraven i trafiken

De medicinska kraven i trafiken De medicinska kraven i trafiken Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig

Läs mer

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE

LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 CERTIFIKAT FÖR MOTORSEGELFLVGARE .. LUFTFARTSBESTÄMMELSE PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHARTSFÖAVAL T NI!\ GEN F NNISH C Vie AVIATIO All1r.:JRITY 5.5.2009 PB 186, 01531 VANDA, FINLAND, tel. 358 (0)9 4250 11, fax 358 (0)9 4250 2898 www.l

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Hål i gula fläcken makulahål

Hål i gula fläcken makulahål Hål i gula fläcken makulahål 1 Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synnerv Hornhinna Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals synceller och fungerar som

Läs mer

Hål i gula fläcken. makulahål

Hål i gula fläcken. makulahål Hål i gula fläcken makulahål Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna

Läs mer

Lag. om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde

Lag. om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde Lag om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på sådan undersökning

Läs mer

Registrering av fordon

Registrering av fordon Föreskrift 1 (11) Utfärdad: 16.11.2011 Träder i kraft: 16.11.2011 Giltighetstid: Tills vidare Rättsgrund: Järnvägslagen (304/2011) 75 Kommissionens beslut 107/2011/EU om ändring av beslut 2007/756/EG om

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sarah Kers Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion trafikmedicin Konsekvensutredning Förslag till ändring av föreskrifter om

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:8 MEDICINSK KONTROLL AV NATTARBETANDE

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:8 MEDICINSK KONTROLL AV NATTARBETANDE ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:8 MEDICINSK KONTROLL AV NATTARBETANDE MEDICINSK KONTROLLAV NATTARBETANDE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om medicinsk kontroll av nattarbetande

Läs mer

att Tänka på FÖRE och

att Tänka på FÖRE och att Tänka på FÖRE och efter din BEHANDLING AV ÅLDERSSYNTHET 1 Nu vet jag att jag alltid kommer att se bra och jag behöver aldrig oroa mig för grå starr! Margareta Birgersson, Statistiker 58 år 2 snart

Läs mer

Föreskrift 3/2010 1/(8)

Föreskrift 3/2010 1/(8) Föreskrift 3/2010 1/(8) Kliniska undersökningar med produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010/2010),

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer

ANTIDOPINGREGLEMENTE Godkänt i Kennelklubbens fullmäktige 27.5.2012 Träder i kraft 1.1.2013. 1 Definitioner. I detta reglemente avses

ANTIDOPINGREGLEMENTE Godkänt i Kennelklubbens fullmäktige 27.5.2012 Träder i kraft 1.1.2013. 1 Definitioner. I detta reglemente avses ANTIDOPINGREGLEMENTE Godkänt i Kennelklubbens fullmäktige 27.5.2012 Träder i kraft 1.1.2013 ANTIDOPINGREGLEMENTE Godkänt i Kennelklubbens fullmäktige 27.5.2012 Träder i kraft 1.1.2013 1 Definitioner I

Läs mer

RP 181/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen

RP 181/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det vissa preciseringar och ändringar

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Bilaga 4 till Försvarshögskolans antagningsordning

Bilaga 4 till Försvarshögskolans antagningsordning Bilaga 4 till Försvarshögskolans antagningsordning Sida 1 (10) CHEFEN FÖR FÖRSVARSMAKTENS SÄKERHETSINSPEKTION FÖRESKRIVER FÖLJANDE FÖRESKRIFTER OM MEDICINSKA HÄLSOKRAV FÖR PERSONAL I FLYGTJÄNST INOM MILITÄR

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:13)

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:13) Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:13) om kontroll i sjukpenningärenden och ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet, m.m. Inledande bestämmelser 1 I denna

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver 1 med

Läs mer

KRAV PÅ BEHÖRIGHET HOS TEKNISK PERSONAL INOM SÖL-OMRÅDET INOM MILITÄR LUFTFART

KRAV PÅ BEHÖRIGHET HOS TEKNISK PERSONAL INOM SÖL-OMRÅDET INOM MILITÄR LUFTFART SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ MYNDIGHETSENHETEN FÖR MILITÄR LUFTFART SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITÄR LUFTFARTSFÖRESKRIFT SIM-He-lv-002 version A, ändring 0 19.12.2008 PB 30, FI-41161 TIKKAKOSKI, FINLAND,

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; beslutade den 19 november 2015. TSFS 2015:65 Utkom från trycket

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 november 2011 1181/2011 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om körhälsa Utfärdad i Helsingfors den 25 november 2011 I enlighet med social-

Läs mer

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE

CERTIFIKAT FÖR ULTRALÄTTFLYGARE 1 (8) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift från Trafiksäkerhetsverket

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN Behörighetskrav och ansökan inom programmet Närvaro vid kursupprop är alltid obligatoriskt. Särskilda behörighetskrav gäller vid övergången till termin tre

Läs mer

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) 1.1.2016 Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd... 1 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing att tänka på FÖRE och efter din ögonlaserbehandling 1 Med tanke på hur säkert det är att korrigera sin syn kan jag inte förstå varför jag inte gjort det tidigare! Sara Ljung, Skogsarbetare 32 år 2 snart

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Transportforum 2014-01-08 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning

Transportforum 2014-01-08 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Kan tekniska anordningar i eller utanför fordonet göra det möjligt att ha körkort för den som på grund av sjukdom inte kan köra trafiksäkert? Dagsläge och en framtidsspaning Transportforum 2014-01-08 Lars

Läs mer

Föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd med kommentarer

Föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd med kommentarer Föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd med kommentarer BV-FS 2000:4 Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10 Järnvägsnätsbeskrivning Ånge Kommun spåranläggning Ånge Kommun 2013-05-10 Innehållsförteckning Allmän information 4 1.1...INLEDNING 4 1.2...JURIDISK STATUS 4 1.2.1... ANSVAR 4 1.3...GILTIGHETSTID OCH ÄNDRINGAR

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; JÄRNVÄG Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner...

Läs mer

Bli taxichaufför! En broschyr framtagen av

Bli taxichaufför! En broschyr framtagen av Bli taxichaufför! En broschyr framtagen av Alla taxiförare måste ha taxiförarlegitimation (TFL) Krav för taxiförarlegitimation Fyllt 21 år Körkort (behörighet B minst två år oavbrutet eller behörighet

Läs mer

Svenska Racerbåtförbundet SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Svenska Racerbåtförbundet SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION Instruktioner för engångslicenser För att få vara med och tävla/köra uppvisning behöver du som inte har en tävlings- /uppvisningslicens ansöka om en engångslicens. För att kunna göra detta måste du vara

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Svenska Racerbåtförbundet SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Svenska Racerbåtförbundet SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION Välkommen till Svenska Racerbåtförbundet, kul att du vill vara med och tävla! För att få vara med och tävla behöver du ha en tävlingslicens och för att få en licens måste du vara medlem i en förening som

Läs mer

Ta hand om din hjärna

Ta hand om din hjärna Ta hand om din hjärna www.aivoliitto.fi Vad kan du göra för att minska risken att drabbas? En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är

Läs mer

Plan för läkemedelsbehandling inom småbarnsfostran

Plan för läkemedelsbehandling inom småbarnsfostran Plan för läkemedelsbehandling inom småbarnsfostran PLAN FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING INOM SMÅBARNSFOSTRAN Som grund och källor för planen är den av social- och hälsovårdsministeriet år 2007 utgivna handboken

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort 26.8.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 223/31 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort EUROPEISKA

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Reglemente. Barn och utbildning. Tills vidare. Barn- och utbildningschefen. Dokumenttyp

Skolskjutsreglemente. Reglemente. Barn och utbildning. Tills vidare. Barn- och utbildningschefen. Dokumenttyp Skolskjutsreglemente Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2009-04-27 av Kommunfullmäktige 39 Senast reviderad 2011-05-02 av Kommunfullmäktige 128 Detta dokument gäller för Barn och utbildning Giltighetstid

Läs mer

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för psykiatrin Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. 2(8) Anvisningarna riktar sig främst till läkare och

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av alkohol riskfyllt, det kan bero på tidigare erfarenheter,

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Skadegruppens Temadag 2016 Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm Innehåll Övergripandande förändringar Genomgång

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 1 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Inledning Arbetsgivaren har ett stort och viktigt ansvar för att hjälpa arbetstagare som drabbats

Läs mer

2 1 I dessa föreskrifter används följande definitioner. sådant alkolås som ska användas av den som har körkort med villkor om alkolås

2 1 I dessa föreskrifter används följande definitioner. sådant alkolås som ska användas av den som har körkort med villkor om alkolås Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:71) om innehav av körkort med villkor om alkolås; beslutade den TSFS 2012:XXX Utkom från trycket

Läs mer

Villkor för beviljande av linjelotsbrev

Villkor för beviljande av linjelotsbrev 1 (6) Utfärdad: 1.5.2013 Träder i kraft: 1.5.2013 Giltighetstid: tills vidare Anvisningen grundar sig på följande lagstiftning: Lotsningslagen (940/2003), statsrådets förordning om lotsning (246/2011),

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; beslutade den 15 mars 2013. Ändringar införda t.o.m. 2015:30. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel.

Läs mer