RUTINER VID OLYCKOR OCH TILLBUD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUTINER VID OLYCKOR OCH TILLBUD"

Transkript

1 4 SkLJF 03 SkLJ Dokumentation i form av journaler etc förvaras i SkLJ:s bankfack. Intyg på genomförda hälsoundersökningar förvaras i utbildningsregistret hos SkLJ säo/utb-enhet. SkLJF 03 Utgåva IV Gäller: Fr.o.m. 3. RUTINER VID OLYCKOR OCH TILLBUD Rutiner för hur personal skall tas ur tjänst efter olyckor och tillbud framgår av SkLJF 34 (Brand- och missödesinstruktion). 4. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Den personal som tjänstgör vid SkLJ får i tjänsten inte vara påverkad eller beroende av vare sig alkohol eller narkotika. Beroende och missbruk av alkohol samt bruk av narkotika utgör hinder för säkerhetstjänst vid SkLJ. HÄLSOKRAV VID SkLJ Den som brukar läkemedel som kan påverka reaktionsförmågan eller vakenheten skall rådgöra med SkLJ:s läkare huruvida hinder för säkerhetstjänst föreligger. SkLJ drivs på ideell basis av aktiva föreningsmedlemmar som ägnar delar av sin fritid åt delar av sin fritid åt verksamheten. Basen i verksamheten är således de enskilda föreningsmedlemmarnas förtroende för varandra och lojalitet med verksamheten. Allt arbete sker på ideell grund, och inga arbetsinsatser avlönas. Mot denna bakgrund får kontroll av att personal i säkerhetstjänst uppfyller BV-FS 2000:4 16 ske efter SkLJ cta bästa omdöme. Det åligger var och en inom SkLJ:s personal att vara uppmärksam på tecken på bruk av narkotika eller missbruk av alkohol hos all personal i säkerhetstjänst och se till att sådan information kommer till SkLJ cta kännedom, för vidare åtgärder. Sådan information skall av berörda behandlas med diskretion. Tilldelas: Styrelsen, avdelningschefer, säkerhetshandläggare

2 2 SkLJF 03 SkLJ SkLJ SkLJF 03 3 SIDFÖRTECKNING Sid: Innehåll: Ätr: Datum: Försättsblad Sidförteckning Allmänt / Organisation Rutiner vid olyckor och tillbud / Alkohol- och drogpolicy Periodicitet Dispensansökan BV-FS 2000:4 (avskrift) 1. ALLMÄNT Järnvägsinspektionens föreskrift BV-FS 2000:4 tillsammans med Transportstyrelsens ändringsföreskrift TSFS 2013:50 gäller för SkLJ. Följande funktioner omfattas av föreskiften som måste uppfylla kraven för att få tjänstgöra. Tågklarerare, tågledare Fordonsförare, eldare Tågbefälhavare, tillsyningsman Växlare Personal som besiktiga fordon och spåranläggningar Konduktörspersonal är på SkLJ inte säkerhetspersonal och omfattas därför inte av föreskriften BV-FS 2000:4. 2. ORGANISATION Trafikavdelningen ansvarar för att hälsoundersökningar genomförs och att hälsodeklarationer lämnas av berörd personal. Kallelser skall skickas i god tid före undersökning. För personal från andra MRO-banor kan SkLJ cta inkräva intyg på att aktuella personer genomgått hälsoundersökning hos respektive förening. Inhyrd personal som omfattas av denna föreskrift skall avkrävas intyg på genomgången läkarundersökningen eller genom SkLJ trafikavdelning försorg genomgå dylik undersökning. SkLJ styrelse fattar beslut vid första styrelsemötet för varje kalenderår om vilken läkare som skall anlitas.

3 8 SkLJF 03 SkLJ SkLJ SkLJF 03 5 Allmänna råd Exempel på personal enligt 2 är tågklarerare, tågledare och huvudtillsyningsman. Exempel på personal enligt 3 är besiktningsman och signalsäkerhetskontrollant. Exempel på personal enligt 4 är ombordansvarig, avgångssignalerare, signalvarnare, trafikbiträde tillsyningsman vid spärrfärd, växling eller arbete på spår. 1 a Dessa föreskrifter gäller inte för förare som omfattas av lagen (2011:725) om behörighet för lokförare och som genomgår undersökning, hälsokontroll eller bedömning efter frånvaro enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:61) om hälsokrav m.m. för lokförare. En förare som avses i första stycket och som även har andraarbetsuppgifter av betydelse för säkerheten behöver inte genomgå undersökning, hälsokontroll eller bedömning enligt dessa föreskrifter. 2 Verksamhetsutövaren skall informera den personal som berörs om kraven i denna författning. Den anställde skall snarast meddela arbetsledningen om han eller hon är medveten om eller misstänker att det egna hälsotillståndet har förändrats så att kraven inte uppfylls. 3 Verksamhetsutövaren svarar för att hälsoundersökningar och hälsodeklarationer genomförs. De undersökningar och bedömningar som här föreskrivs skall utföras av en legitimerad läkare som har god kännedom om förutsättningarna för de aktuella arbetsuppgifterna. Syftet skall vara att identifiera sjukdomar eller handikapp enligt de medicinska kraven i denna författning. Hälsoundersökningar och hälsodeklarationer skall utföras enligt ett formulär som Transportstyrelen fastställt. 4 Efter varje hälsoundersökning eller bedömning skall läkaren upprätta ett intyg och sända detta till verksamhetsutövaren. Intyget 5. PERIODICITET I BV-FS 2000:4 4 anges med vilken periodicitet läkarundersökning av säkerhetspersonal skall ske. Med de lättnader som gäller för SkLJ blir periodiciteten följande Ålder: Intervall - 45 Hälsoundersökning vart 5:e år Hälsoundersökning vart 3:e år, varannan hälsoundersökning får dock ersättas med hälsodeklaration 60 - Hälsoundersökning varje år, varannan hälsounder-sökning får dock ersättas med hälsoförsäkran När brytpunkten år passeras gäller att läkarundersökning skall ske senast 5 år efter föregående såvida inte 3 år efter 45 års ålder inträffar före. Samma resonemang tillämpas vid övriga brytpunkter. Efter brytpunkten år gäller att först skall hälsoundersökning äga rum och därefter hälsoförsäkran. Nedan redovisas hur hälsoundersökningsserien ser ut beroende på vilken ålder tjänstemannen har vid läkarundersökningen närmast före brytpunkten år. ((L) = hälsoundersökning, (H) = hälso-deklaration) 41 år (L)-46 år (L)-49 år (H)-52 år(l)-55 år (H)-58 år (L)-61 år (H)- 42 år (L)-47 år (L)-50 år (H)-53 år(l)-56 år (H)-59 år (L)-61 år (H)-

4 6 SkLJF 03 SkLJ SkLJ SkLJF år (L)-48 år (L)-51 år (H)-54 år(l)-57 år (H)-60 år (L)-61 år (H)- 44 år (L)-48 år (L)-51 år (H)-54 år(l)-57 år (H)-60 år (L)-61 år (H)- 45 år (L)-48 år (L)-51 år (H)-54 år(l)-57 år (H)-59 år (L)-61 år (H)- 6. DISPENSANSÖKAN Den tjänsteman som av läkare bedöms ha hinder för säkerhetstjänst kan personligen söka dispens hos Transportstyrelsen. Tjänstemannen skall informera SkLJ cta innan dispensansökan lämnas till Transportstyrelsen. Dispensen söks hos Transportstyrelsen i Borlänge. 7. BV-FS 2000:4 (avskrift) JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD (BV-FS 2000:4) OM HÄLSOUNDERSÖK- NING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BETYDELSE FÖR TRAFIK- SÄKERHETEN. Beslutade den 20 november Ändringar JvSFS 2008:33 och TSFS 2013:50 är införda. Banverket föreskriver efter samråd med Socialstyrelsen följande med stöd av 7 förordningen (1990:1165) om säkerhet vid järnväg, tunnelbana och spårväg. Allmänt 1 Dessa föreskrifter gäller den som genom att utföra en arbetsuppgift direkt ansvarar för dess trafiksäkerhetsmässiga effekt. Följande arbetsuppgifter omfattas: 1. Att leda eller övervaka spårtrafik. 2. Att framföra fordon. 3. Att utföra växling och rangering. 4. Att utöver vad som avses i punkt 2, ombord på tåg, spårvagn eller motsvarande, utföra åtgärder enligt företagets trafiksäkerhetsinstruktion.

5 12 SkLJF 03 SkLJ SkLJ SkLJF ADHD, autismspektrumtillstånd och likartade tillstånd. 9. Psykiskt utvecklingsstörning 10. Övriga sjukdomar som kan nedsätta vakenheten eller medföra ett försämrat omdöme. 13 Rörligheten får inte genom sjukdom, fysiskt handikapp eller funktionshinder vara så nedsatt att det innebär en risk för trafiksäkerheten. 14 Synfunktionen skall vara så god att all trafiksäkerhetsmässigt viktig information kan uppfattas utan svårighet. 1. För synskärpan gäller, med eller utan korrektion, följande värden: För arbetsuppgifter enligt Binokulärt Sämsta ögat a) 1 1 på järnväg 1,0 0,5 b) 1 1 på tunnelbana och spårväg 0,8 0,3 c) 1 2 och 4 0,8 0,3 d) 1 3 0,5 e) 1 3 vid enögdhet 0,6 2. Om den erforderliga synskärpan endast uppnås med korrektionsglas får dess styrka inte överstiga +5 D eller 8 D i den mest brytande meridianen. Kontakt linser är tillåtna oavsett korrektionsvärden under förutsättning att kontaktlinserna kan användas under ett helt arbetspass. skall visa om den undersökte uppfyller de medicinska kraven i denna författning. Ett sådant intyg skall sparas minst till dess att en ny undersökning har genomförts och då ett nytt intyg finns. Om intyget innehåller uppgifter om undantag enligt denna författnings 18, skall det sparas så länge undantaget gäller. 5 Följande förhållanden utgör hinder för att utföra arbetsuppgifterna: 1. Hälsoundersökningar enligt denna författning har inte genomförts. 2. De medicinska kraven i denna författning uppfylls inte. 3. Direkt inblandning i en olycka eller ett tillbud, där den inblandade kan ha påverkats av händelsen på ett sådant sätt att tjänstgöringen inte kan fortsätta på ett, ur trafiksäkerhetssynpunkt, tillförlitligt sätt. 6 Följande förhållande medför att lämpligheten för fortsatt tjänstgöring skall undersökas närmare: 1. Sammanhängande sjukskrivning i mer än fyra veckor. 2. Upprepad korttidsfrånvaro som saknar en godtagbar förklaring. I tveksamma fall skall samråd ske med en läkare Hälsoundersökningar och hälsodeklarationer 7 Den som skall påbörja en arbetsuppgift enligt 1 ska dessförinnan genomgå en hälsoundersökning. Undersökningen får tidigast utföras sex månader före tjänstgöringens början.

6 10 SkLJF 03 SkLJ SkLJ SkLJF Behovet av en ny hälsoundersökning skall beaktas när personal övergår till en annan arbetsuppgift som omfattas av kraven i denna författning 9 Den som tagits ur tjänst enligt skall genomgå en hälsoundersökning innan tjänstgöringen får återupptas. I de fall en person tagits ur tjänst enligt 5 3 eller 6, skall en läkare bedöma om tjänstgöringen kan återupptas utan risk för trafiksäkerheten. 10 Den som utför arbetuppgifter enligt 1 skall genomgå en hälsoundersökning 1. vart femte år t.o.m. 45 års ålder, 2. vart tredje år fr.o.m. 46 års ålder t.o.m. 59 års ålder, 3. varje år fr.o.m. 60 års ålder. När åldersgränserna 46 respektive 60 år passeras mellan två periodiska hälsoundersökningar, skall nästa undersökning infalla enligt det intervall som gällde vid den föregående undersökningen. Det får dock aldrig gå mer än tre år respektive ett år till nästa periodiska hälsoundersökning från det att en person fyllt 46 år respektive 60 år. Intervallet får inte överskridas med mer än tre månader, räknat från tidpunkten för föregående undersökning. 11 Vid museal verksamhet på en spåranläggning som är avskild från det allmänna spårnätet, får varannan hälsoundersökning enligt 10 ersättas av en hälsodeklaration från den anställde. En hälsodeklaration skall innehållsmässigt motsvara de uppgifter som den undersökte vid en hälsoundersökning lämnar till läkaren. Om det finns avvikelser jämfört med det hälsotillstånd som rådde vid den senaste hälsoundersökningen, skall en läkare bedöma av-vikelsens betydelse. Medicinska krav för arbetsuppgifter enligt 1 12 Det får inte förekomma sjukdomar som kan påverka medvetandet, nedsätta vakenheten eller medföra ett försämrat omdöme. De aktuella sjukdomarna är: 1. Hjärtsjukdomar, obehandlat eller inte framgångsrikt behandlat högt blodtryck eller symptomgivande lågt blodtryck eller kärlsjukdomar med risk för medvetandestörningar. 2. Diabetessjukdom som behandlas med läkemedel. 3. Epilepsi eller andra neurologiska tillstånd som kan leda till akuta medvetandestörningar. 4. Yrselsjukdomar 5. Sömn- eller vakenhetsstörningar 6. Psykiska störningar 7. Demens eller andra kognitiva störningar som påverkar uppmärksamheten, koncentrationsförmågan eller minnet.

7 16 SkLJF 03 SkLJ SkLJ SkLJF Undantag 18 Undantag från dessa föreskrifter meddelas av Transportstyrelsen. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2001 då Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 1991:2) om hälsokrav m.m. för personal med säkerhetstjänst upphör att gälla. Övergångsbestämmelser För periodiska hälsoundersökningar gäller vid denna författnings ikrafttädande att ett påbörjat intervall fullföljs enligt bestämmelserna i BV-FS 1991:2. Beslut om individuella undantag från BV-FS 1991:2 fortsätter att gälla enligt de villkor som angivits i varje enskilt beslut. 3. Synfältet ska vara normalt på båda ögonen. För den som utför en arbetsuppgift enligt 1 3 eller den som utför en arbetsuppgift enligt 1 4 ombord på tåg enligt företagets trafiksäkerhetsinstruktion gäller dock följande för synfält. En legitimerad läkare som har god kännedom om de aktuella arbetsuppgifterna kan tillåta en synfältsdefekt i ett öga, förutsatt att defekten helt kompenseras av det andra ögat och att defekten inte påverkar den aktuella arbetsuppgiften. 4. Ögonens och huvudets rörlighet skall vara normal. 5. Dubbelbilder får inte förekomma i någon blickriktning. 6. Mörkerseendet skall vara normalt. 7. Defekt färgsinne får inte förekomma om arbetsuppgiften innehåller moment där färger har en säkerhetsmässig betydelse. 8. Ögonsjukdomar som kan påverka trafiksäkerheten får inte förekomma. 9. Linsimplantat, keratomi och keratektomi är tillåtna om kontroller sker i den omfattning som behandlande läkare finner lämpligt. 15 Hörselfunktionen skall vara så god att all trafiksäkerhetsmässigt viktig information kan uppfattas utan svårighet. 1. Den som utför en arbetsuppgift enligt 1 1, 2 och 4 skall vid tonaudiometri hörtrösklarna inte överstiga 40 db vid frekvenserna 500 och 1000 Hz samt 45 db vid frekvensen 2000 Hz för vardera örat. 2. För arbetsuppgifter enligt 1 3 är det tillräckligt om vanlig samtalsstämma kan uppfattas med det ena örat, på fyra meters avstånd.

8 14 SkLJF 03 SkLJ SkLJ SkLJF Om hörselskydd skall bäras får skyddens dämpande egenskaper inte vara större än att ljuduppfattningen motsvarar kraven i punkterna 1 och Hörapparat får användas om relevanta hörselprov liksom praktiska prov visar att all trafiksäkerhetsmässigt viktig information kan uppfattas utan svårighet. 16 Den som utför arbetsuppgifterna får inte bruka narkotika eller vara beroende av eller missbruka alkohol. Påverkan av alkohol får inte förekomma under tjänstgöring. Läkemedel som kan påverka reaktionsförmågan och vaksamheten får endast användas efter samråd med läkare. Verksamhetsutövaren skall ombesörja att de kontroller utförs som är nödvändiga för att så långt som möjligt säkerställa att kraven uppfylls. Verksamhetutövarens egna bestämmelser 3. hur verksamhetsutövaren säkerställer att inhyrd personal uppfyller kraven i denna författning, 4. hur de genomförda hälsoundersökningarna dokumenteras och hur dokumentationen arkiveras, 5. vilka krav som ur alkohol- och drogsynpunkt ställs på personalen, 6. på vilket sätt verksamhetsutövaren kontrollerar att personalen uppfyller kraven i 16, 7. vilka rutiner som gäller i samband med olyckor och tillbud enligt 5 3. Erkännande av hälsokrav 17 a Andra bestämmelser vad gäller hälsokrav och hälsoundersökning kan ersätta bestämmelser i dessa föreskrifter enligt de förutsättningar som anges i en internationell överenskommelse avseende erkännande av hälsokrav. 17 Det skall finnas skriftliga bestämmelser för tillämpningen av denna författning. Av dessa skall framgå 1. vilka funktioner i den egna organisationen som omfattas av författningen, 2. var i organisationen ansvaret ligger för att hälsounder-sökningar genomförs samt vem som anlitas för att utföra dessa,

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. VÄGTRAFIK Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Allmänt... 1 Läkarundersökning m.m.... 2 Villkor

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser Kommentarer till Allmänna bestämmelser Innehåll Förord... 3 Förkortningar... 5 Inledning... 7 Vissa definitioner i AB och kommentaren... 7 Möjlighet att teckna lokala kollektivavtal... 7 1 Inledning...

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Arbetstidslagen. med kommentarer

Arbetstidslagen. med kommentarer Arbetstidslagen med kommentarer Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015 Arbetsmiljöverket kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister redaktör: Marianne Tägtström grafisk formgivning:

Läs mer

Anvisning 11/2013 2 (14)

Anvisning 11/2013 2 (14) Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion till den som utför undersökningen Anvisning 11/2013 Anvisning 11/2013 2 (14)

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 177-2012 Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 173-2013 Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande 1 SAMMANFATTNING Polismyndighetens

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer