Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-06-19 kl. 8.30-10.10"

Transkript

1 't''!:' 't' 't' 't' 00 ~ SAlviTvlANTRADESPROTOKOLL 1(58) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Beslutande Ledamöter Lars-Göran \'V'iberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S) Anna Lineli (Ivl) Övriga närvarande Tjänstemän Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunjurist Magnus G jerstad Ekonomichef Eva-Lotta Svensson s tadsbyggnadschef Camilla Ehrenflod Teknisk chef Mats Svensson Mark och exploateringschef Jakob Tannerfalk IT-strateg Göran Karlsson Kommunsekreterare Lisa Thell Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Tommy Nilsson (S) Kommunledningskontoret/

2 SAM1vU\ NTRÄDESPROTOKOLL 2(58) Anslag l bevis Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samma nträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då ans laget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet H ässleholms, Kommunledningskontoret Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Kommunsekreterare Lisa Thell 2013-

3 SANllV1ANTRÄDESPROTOKOll 3(58) Ändring av föredragningslistan Beslut beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Arende om "Trafikstrategi 2013" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 13. Arende om " G emensam IT-driftsorga n.isation" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 28. Sänt till: Justering

4 SAM:NrANTRADESPROTOKOLL 4(58) / Optionsavtal avseende kvarteret Paradiset med Hessiebostäder AB Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. Bilagt optionsavtal med Hessiebostäder AB (org.nr ) för del av Hässleholm 87:38, kvarteret Paradiset godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Yrkande Tommy N ilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag. Lars-Göran Wiberg (C) och Anna Lineli (M) instämmer i detta yrkande. Beskrivning av ärendet En detaljplan för Hässleholm 87:38 är på väg att tas fram av stadsbyggnadskontoret. Som ett led i genomförande av detaljplanen har s tekniska avdelning upprättat ett optionsavtal som Hessiebostäder AB har godkänt och undertecknat, se beslutsunderlag. Bilagor 1. O ptionsavtal Justering

5 SAN11vL\NTRÄDESPROTOKOLL 5(58) / Forts. 142 Sänt till: Teknisk avdelning- Exploateringsenhet Hessiebostäder AB, Box 83, Hässleholm Justering

6 Datum OPTIONSAVTAL HÄS SLf.HOI_MS KCMMUN Kornmunstyrelsen Dianenr L.Opnr ~. j u torl~~ ~a nba t...,h:l"j. Kvarteret Paradiset Följande avtal om option avseende del av Hässleholm 87:38, nedan kallade fastigheten, har träffats mellan parterna. 1. Parter stadshuset Hässleholm nedan kallad Kommunen Hessiebostäder AB Box Hässleholm nedan kallad Exploatören ( org.nr ) (org.nr ) 2. Option Kommunen ger genom detta avtal Exploatören företrädesrätt att ensam få förhandla och teckna erforderliga avtal; markanvisningsavtal, exploateringsavtal, köpeavtal, överenskommelse om fastighetsreglering, för del av Hässleholm 87:38, nedan kallat optionsområdet, se Bilaga l. Kommunen äger fastigheten Hässleholm 87:38. Partema är medvetna om att en överlåtelse av fast egendom är bindande först när legitimerad köpehandling upprättats och undertecknats mellan parterna. Patiema är överens om att vid en eventuell överlåtelse av hela eller del av optionsområdet ska ersättningen/ köpeskillingen baseras på den av nedanstående metoder som ger det högsta värdet: o o 300 kr/m 2 kvartersmark för fastighetens areal enligt blivande detaljplan. 600 kr/m 2 BT A för byggrätt med ändamål kontor, handel, centrum enligt blivande detaljplan 3. Giltighet Partema förutsätter att: o detta avtal godkänns av erforderlig al instans. o detaljplanen för optionsområdet vitmer laga kraft. o markanvisningsavtal träffas enligt ingått optionsavtal senast innan detaljplanen vunnit laga kraft. o köpeavtal träffas enligt ingått optionsavtal senast två månader efter detaljplanen vunnit laga kraft. l, / / Om dessa förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera av parterna.,vf 1 (:2)

7 4. Kostnadsfördelningar Kommunens kostnader för detaljplaner, utredningar och undersökningar samt anläggningar foranledda av exploateringen skall fordelas och täckas genom exploateringsbidrag från de exploatörer som avser bygga inom detaljplaneområdet Kostnaderna som föranleds av exploateringen ska fordelas mellan parterna enlighet den fordelning och begränsning som framgår under punkterna Detaljplan Exploatören och Kommunen skall samverka för att optionsområdet planläggs för ny bebyggelse. Kommunen har beställt och bekostar ny detaljplan för optionsområdet 4.2 Utredningar och undersökningar Kommunen beställer och bekostar de utrednings- och projekteringskostnader som behövs for att detaljplanen ska vinna laga kraft och får att parterna ska kunna träffa erforderliga avtal. Här i ingår exempelvis geotekniska- och arkeologiska undersökningar, trafikbu llerutredningar samt erforderliga provtagningar och utredningar för att klarlägga och bedöma behovet av efterbehandlingsåtgärder. 4.3 Utbyggnad av anläggningar Kostnadsfördelningen for utbyggnad av gator, park, VA, elkraft, fjärrvärme mm regleras i markanvisningsavtalet som enligt punkt 2 och 3 ska träffas mellan patterna. 5. Överlåtelse av avtal eller förpliktelser Exploatören äger ej rätt att utan Kommunens skriftliga godkännande överlåta detta optionsavtal eller andra förpliktelser hänförliga till optionsavtalet. 6. Ändringar Ändringar såsom förlängning eller tillägg av detta optionsavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 7. Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta optionsavtal skall avgöras av allmän domstol, med tingsrätt som första instans. 8. Undertecknande Detta optionsavtal har upprättas i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Hässleholm För Pär Palmgren Kommunstyrelsens ordf. ~~~ Jakob Tannerfafk ::> Exploateringsingenjör Hässleholm <:'l - -<.') För Exp loatör~~.-, /Je>~~ l C ~p c...-' :..J... / t"--< -'Ju l. -' 2(2)

8 Bilaga l Sida l av l Bilaga 1 J " If../ r. q4v ' ) l A ) ' i, l t, i l J f ~ 4 4 ) eny ef') l ~ l r fil 'l l!fl ~ r )'-,f?> r t ~ f l ~ ~.. $ t "") l t 'fl)' Om ~ i ~. ~ - f,_,_ ~ -~

9 HÄSSI.EHOI..MS KOMMUN l(omr. lu~sty re:.3 c n Diarienr.. f :Ji' ~t 0! ~. -- -~-... Löp nr j Y ar.-:-

10 ,.,.,.,.,. ~ SANfMANTRÄDESPROTOKOLL / (58) 143 Optionsavtal avseende kvarteret Paradiset med P&L Nordie AB för del av Hässleholm 87:38 Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. Bilagt optionsavtal med P&L Nordie AB (org.ru ) för del av Hässleholm 87:38, h. '"Varteret Paradiset godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar bifall tillliggande förslag. Lars-Göran Wiberg (C) och Anna Lineli (M) instämmer i detta yrkande. Beskrivning av ärendet En detaljplan för Hässleholm 87:38 är på väg att tas fram av stadsbyggnadskontoret. Som ett led i genomförande av detaljplanen har s tekniska avdelning upprättat ett optionsavtal som P&L Nordie AB har godkänt och undertecknat, se beslutsunderlag. Bilagor 1. Optionsavtal

11 SANllilANTRÄDESPROTOK.OlL 7(58) / Forts. 143 Sänt till: Teknisk avdelning - Exploateringsenhet P&L Nordie AB, Box 252, Hässleholm Justering

12 Datum OPTIONSAVTAL Kvarteret Paradiset Följande avtal om option avseende del av Hässleholm 87:38, nedan kallade fastigheten, har träffats mellan parterna. 1. Parter stadshuset Hässleholm nedan kallad Kommunen P&L Nordie AB Box Hässleholm nedan kallad Exploatören ( org.nr ) ( org.nr ) 2. Option Kommunen ger genom detta avtal Exploatören företrädesrätt att ensam få förhandla och teckna erforderliga avtal; markanvisningsavtal, exploateringsavtal, köpeavtal, överenskommelse om fastighetsreglering, för del av Hässleholm 87:38, nedan kallat optionsområdet, se Bilaga l. Kommunen äger fastigheten Hässleholm 87:38. Parterna är medvetna om att en överlåtelse av fast egendom är bindande först när legitimerad köpehandling upprättats och undertecknats mellan parterna. Parterna är överens om att vid en eventuell överlåtelse av hela eller del av optionsområdet ska ersättningen/ köpeskillingen baseras på den av nedanstående metoder som ger det högsta värdet: o o 300 kr/m 2 kvmiersmark för fastighetens areal enligt blivande detaljplan. 600 kr/m 2 BT A för byggrätt med ändamål kontor enligt blivande detaljplan 3. Giltighet Partema förutsätter att: o detta avtal godkänns av erforderlig al instans. o detaljplanen för optionsområdet vinner laga kraft. o markanvisningsavtal träffas enligt ingått optionsavtal senast innan detaljplanen vunnit laga kraft. o köpeavtal träffas enligt ingått optionsavtal senast två månader efter detaljplanen vunnit laga kraft. Om dessa förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera av parterna. 1(2)

13 4. Kostnadsfördelningar Kommunens kostnader för detaljplaner, utredningar och undersökningar samt anläggningar föranledda av exploateringen skall fördelas och täckas genom exploateringsbidrag från de exploatörer som avser bygga inom detaljplaneområdet Kostnaderna som föranleds av exploateringen ska fördelas mellan partema enlighet den fördelning och begränsning som framgår under punktema Detaljplan Exploatören och Kommunen skall samverka för att optionsområdet planläggs för ny bebyggelse. Kommunen har beställt och bekostar ny detaljplan för optionsområdet 4.2 Utredningar och undersökningar Kommunen beställer och bekostar de utrednings- och projekteringskostnader som behövs för att detaljplanen ska vinna laga kraft och för att parterna ska kunna träffa erforderliga avtal. Här i ingår exempelvis geotekniska- och arkeologiska undersökningar, trafikbullerutredningar samt erforderliga provtagningar och utredningar för att klarlägga och bedöma behovet av efterbehandlingsåtgärder. 4.3 Utbyggnad av anläggningar Kostnadsfördelningen för utbyggnad av gator, park, VA, elkraft, fjärrvärme mm regleras i markanvisningsavtalet som enligt punkt 2 och 3 ska träffas mellan parterna. 5. Överlåtelse av avtal eller förpliktelser Exploatören äger ej rätt att utan Kommunens skriftliga godkännande överlåta detta optionsavtal eller andra förpliktelser hänförliga till optionsavtalet. 6. Ändringar Ändringar såsom förlängning eller tillägg av detta optionsavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 7. Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta optionsavtal skall avgöras av allmän domstol, med tingsrätt som första instans. 8. Undertecknande Detta optionsavtal har upprättas i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Hässleholm För Hässleholm F:;&L Pär Palmgren Kommunstyrelsens ordf. Jakob Tarmerfalk Exploateringsingenjör 2(2)

14 hll p://appgis 1.rcsource.vvan/l!emens amma/tek i c: G fwf' hh/ PI'in1 8 c:tw?v= l f-hi.d. i ;n 1 CM '/() 1; rn '11 Bilaga l Sida l av l Bilaga 1 er c::-.!!j ~ ~ $ ~ trj ~... J ',J,~, "k~ l ~ ~ 0 l Pr Al7ora 4 ve0-'... / "" " / '..--" ~,. '..-,. / " f #/ f l o l~ l ~ ' - # / l -. l '\ l f,. ~ l l l l t.f. l f l

15 SAlvi:MANTRÄDESPROTOKOLL 8(58) / Optionsavtal avseende kvarteret Paradiset med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. Bilagt optionsavtal med Länsförsäkringar Göinge Kristianstad (org.nr ) för del av Hässleholm 87:38, kvarteret Paradiset godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar bifall tillliggande förslag. Lars-Göran Wiberg (C) och Anna Lineli (NI) instämmer i detta yrkande. Beskrivning av ärendet En detaljplan för Hässleholm 87:38 är på väg att tas fram av stadsbyggnadskontoret. Som ett led i genomförande av detaljplanen har s tekniska avdelning upprättat ett optionsavtal som Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad har godkänt och undertecknat, se beslutsunderlag. Bilagor 1. Optionsavtal Justering.S~\\_qw

16 ,.,.,.,.,. 00 ~ S.Alvllv1ANTRÄDESPROTOKOLL / (38) Forts. 144 Sänt till: Teknisk avdelning - Exploateringsenhet Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad. Bo:-; 133, : Kristianstad Justering

17 Datum OPTIONSAVTAL Kvarteret Paradiset Följande avtal om option avseende del av Hässleholm 87:38, nedan kallade fastigheten, har träffats mellan parterna. 1. Parter stadshuset Hässleholm nedan kallad Kommunen Länsförsäkringar Göinge - Kristianstad Box Kristianstad nedan kallad Exploatören ( org.nr ) (org.nr ) 2. Option Kommunen ger genom detta avtal Exploatören företrädesrätt att ensam få förhandla och teckna erforderliga avtal; markanvisningsavtal, exploateringsavtal, köpeavtal, överenskommelse om fastighetsreglering, för del av Hässleholm 87:38, nedan kallat optionsornrådet, se Bilaga l. Kommunen äger fastigheten Hässleholm 87:38. Parterna är medvetna om att en överlåtelse av fast egendom är bindande först när legitimerad köpehandling upprättats och undertecknats mellan parterna. Parterna är överens om att vid en eventuell överlåtelse av hela eller del av optionsområdet ska ersättningen/ köpeskillingen baseras på den av nedanstående metoder som ger det högsta värdet: o o 400 kr/m 2 kvmiersmark för fastighetens areal enligt blivande detaljplan. 700 krlm 2 BT A för byggrätt med ändamål bostäder enligt blivande detaljplan 3. Giltighet Parterna förutsätter att: o detta avtal godkänns av erforderlig al instans. o detaljplanen för optionsområdet vinner laga kraft. o markanvisningsavtal träffas enligt ingått optionsavtal senast innan detaljplanen vunnit laga kraft. o köpeavtal träffas enligt ingått optionsavtal senast två månader efter detaljplanen vunnit laga kraft. Om dessa förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera av parterna. 1(2)

18 1 4. Kostnadsfördelningar Kommunens kostnader för detaljplaner, utredningar och undersökningar samt anläggningar föranledda av exploateringen skall fördelas och täckas genom exploateringsbidrag från de exploatörer som avser bygga inom detaljplaneområdet Kostnaderna som föranleds av exploateringen ska fördelas mellan parterna enlighet den fördelning och begränsning som framgår under punkterna Detaljplan Exploatören och Kommunen skall samverka för att optionsområdet planläggs för ny bebyggelse. Kommunen har beställt och bekostar ny detaljplan för optionsområdet 4.2 Utredningar och undersökningar Kommunen beställer och bekostar de utrednings- och projekteringskostnader som behövs för att detaljplanen ska vinna laga kraft och för att parterna ska kunna träffa erforderliga avtal. Här i ingår exempelvis geotekniska- och arkeologiska undersökningar, trafikbullerutredningar samt erforderliga provtagningar och utredningar för att klarlägga och bedöma behovet av efterbehandlingsåtgärder. 4.3 Utbyggnad av anläggningar Kostnadsfördelningen för utbyggnad av gator, park, VA, elkraft, fjärrvärme mm regleras i markanvisningsavtalet som enligt punkt 2 och 3 ska träffas mellan parterna. 5. Överlåtelse av avtal eller förpliktelser Exploatören äger ej rätt att utan Kommunens skriftliga godkännande överlåta detta optionsavtal eller andra förpliktelser hänförliga till optionsavtalet. 6. Ändringar Ändringar såsom förlängning eller tillägg av detta optionsavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 7. Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta optionsavtal skall avgöras av allmän domstol, med tingsrätt som första instans. 8. Undertecknande Detta optionsavtal har upprättas i två likalydande exemplar varav pmierna tagit var sitt. Hässleholm För Hässleholm _ i./-~~ För Exploatören Pär Palmgren Kommunstyrelsens ordf. Jakob Tannerfalk Exploateringsingen j ör 2(2)

19 Bilaga l Sida l av l Bilaga 1 ~.. l. l l l l.. ~.f f.#.j ;l <><> ;l l, l # / l.t," / l, / l l l ' l Folke Z et~; e;~~' a11. - s9ata / ' l? /. A l l l,, ~!. l l l.... ~ 11 Dol<tofl1" Bach,e _ Om /~ 100m

20 SAtriNlANTR.ÄDESPROTOKOLL 10(58) / Godkännande av exploateringsavtal gällande del av Hässleholm Magasinet 1 Beslut beslutar följande: 1. Exploateringsavtalet för del av Hässleholm Magasinet 1 mellan T4 Fastighets AB och godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Beskrivning av ärendet Tekniska avdelningen har upprättat ett exploateringsavtal avseende del av Magasinet 1, som exploatören T4 Fastighets AB ( ) har undertecknat och godkänt, se beslutsunderlag. Avtalet innebär att exploatören ansvarar och bekostar utbyggnaden för alla exploateringsanläggningar det vill säga lokalgata, vatten- och avloppsnätet, el och eventuellt fjärrvärme. Planen har alt huvudmannaskap och en respektive Vatten AB övertar drift och underhåll av gator och VA vid färdigställandet. I övrigt hänvisas till exploateringsavtalet. Inga överlåtelser förutom gällande den allmänna platsmarken är nödvändiga för genomförande av detaljplanen. Bilagor 1. Exploateringsavtal Kommunstyrelse ns arbetsutskott Justering

21 SAMN1ANTRÄDESPROTOKOLL 11 (58) / Forts. 145 Sänt till: T eknisk avdel.n.i.ng - Exploateringsenhet T4 Fastighets AB, Bultvägen 6, Hässleholm Justering

22 ,,,,, ~ Datum EXPLOATERINGSAVTAL del av Hässleholm Magasinet l Följande avtal om exploatering av del av Häss leholm Magasinet J och Hässleholm 88: J i Häss leholms, nedan kallade fas tigheterna, har träffats mellan parterna. 1. Parter s tadshuset Häss leholm nedan kallad Kommunen T4 Fastighets AB Bultvägen Hässleholm nedan ka llad Exploatören (org.nr ) (org.nr ) 2. Bakgrund Kommunen har ingått ett exploaterings- och optionsavtal med Brinova Hässleholm AB (org.nr ) få r hela T4-området. Brinova Hässleholm AB har överlåtit de l av det område som enligt avtalet skall exploateras till T4 Fastighets AB (org.nr ). 3. Exploateringsområde Med exploateringsområdet avses område markerat enligt Kartbilaga A. Exploatören äger genom köp del av fastigheten Hässleholm Magas inet l och Kommunen äger Häss leholm 88: l. 4. Giltighet Parterna fårutsätter att detta avtal godkänns av erforderlig al instans. Om dessa forutsättn ingar inte uppfylls är detta avtal till alla delar få rfa llet utan rätt till ersättning for någondera av parterna. 5. Detaljplan Detalj plan for norra delen av T4-området, f.d. kasernområdet, Häss leholm, se Kartbilaga B. Detaljplanen har vunnit laga kraft och kostnaderna får densamma har reglerats i ett planavtal mellan och Brinova Hässleholm AB. 6. Utredningar och undersökningar Exploatö ren stå r få r de eventuella utrednings, undersöknings- och projekteringskostnader som behövs får att parterna skall kunna träffa erforde rliga avtal får att genomföra exploateringen. 1(4)

23 7. Kostnadsfördelning exploateringsanläggningar Kommunens kostnader för an läggn ingar föranledda av exploateringen skall i sin helhet enligt nedan nämnda villkor oc h utsträckning täckas genom exploateringsbidrag från exploatören. Exploatören svarar för kostnader i enli ghet med den fördelning och de begränsningar som framgår under punkterna Inn an nedanstående arbetena påbörjas ska ritningar och materialbeskrivning lämnas till och godkännas av, Tekniska avdelningen/ Vatten AB/ Hässleholm Miljö. Det åligger exploatören att kalla till övertagandebesiktningar. För anslutning till ledningar för vatten-och avlopp, elkraft, och fj ärrvärme av den bebygge lse som exploatören avser uppföra inom exploateringsområdet utgår särskilda avgifter som uttages av respektive huvudman enligt vid varj e särskilt tillfålle gällande taxor. 7.1 Allmän platsmark Exploatören anlägger och bekostar utbyggnad av lokalgata inklusive belysning och gatuavvattning inom exploateringsområdet Efter utbyggnad och övertagandebesiktning övertar Kommunen drift och underhåll av den allmänna platsmarken och där ti ll hörande anläggningar. Anläggningarn a ska utföras enligt Kommunens vid var tid gällande anvisningar och Exploatören ska bekosta avhjälpande av spri ckor, sättningar, och andra brister som framträder under garantiden (5 år), vilken räknas från dagen fö r godkänd slutbesiktning. Anläggningarna överlåts kostnads fri tt till Kommunens efter godkänd övertagandebesiktn ing. Kostnadsfördelning - Exp loatören l 00% och Kommunen 0% 7.2 Vatten, spill och dagvatten. Vatten AB svarar för att exploateringsområdet kan anslutas till det allmänna vatten- och av loppsnätet Exploatören bekostar och bygger ut vatten- och avloppnätet för hela exploateringsområdet, samt upprättar förbindelsepunkt vid va1je bli vande fastighet. Häss leholms Vatten AB skall skri ft ligen godkänna utformningen och materialval på den allmänna vatten-och avloppsnätet Exp loatören bekostar omläggningen av det allmänna vatten-och avloppsnätet för de två östra kvarteren och Häss leholms Vatten AB bekostar omläggning av de två västra kvarteren samt en fö rlängning av vattenledningen västerut till Transportgatan. Exploatören erlägger anläggningsavgift för vatten och av lopp enligt särskilt upprättat avtal med Vatten AB. Det allmänna vatten-och avloppsnätet överlåts kostnadsfri tt till Vatten AB efter godkänd övertagandebesiktning och med garantier enligt ABT06. Exploatören bekostar erforderlig dagvattenhantering i enl ighet med detaljplanen. Exploatören bär samordningsansvaret så att dagvattenutloppet mot damm på Ekbackaområdet är i drift innan dagvattenan läggningen på exploateringsområdet få r tas i drift. 7.3 El Exploatören medger att Kommunen skall äga rätt att utan ersättning till exploatören, enligt 2(4)

24 kommande detalj plan, till huvudman fö r elförsörjningen anvisa erforderlig mark för eventuell transformator. För elförsörjningen skall exploatören träffa erforderliga avtal med E.ON AB för utbyggnad av elnätet i exploateringsområdet Kostnader fö r eventuell flyttning och eller omläggning av befi ntliga el- och telekablar inom området bekostas av exploatören. Kostnadsfördelning- Exploatören l 00% och Kommunen 0% 7.4 Fjärrvärme Utbyggnad av fjärrvärme skall ske på exploatörens in itiativ och bekostnad. Det åligger också exploatören att med Hässleholm Miljö AB träffa avtal om områdets värmeförsörjning i det fall exploatören finner det lämpligt med gemensam värmeförsötjning av området. Alla för området utgående anslutningsavgifter skall bekostas av exploatören. Kostnadsfördelning- Exploatören l 00% och Kommunen 0% 8. Byggnader Exp loatören skall genomföra nybyggnation av bostäder i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplan ti lli ka bestämmelser och beskrivning. 9. Miljö/renhållning Exploatören förbinder sig att utfö ra bebyggelsen så att käll sortering av sopor och avfa ll blir mö j Ii g i kök och soprum. Källsortering ska ll ingå i förva ltningen av området när så erfordras enli gt Kom munens renhållningsordning. Hänsyn ska tas till gällande regler om transportvägar fö r sopbilar så att hämtning av avfall kan utföras. Under byggti den ska separering av avfall ske. 10. Rivning Exploatören ansvarar för och bekostar ri vning av byggnaderna på den del av Magas inet l som Exploatören äger genom köp. 11. Störning Exploatören förbinder sig att bedriva byggverksamheten så att omkringliggande fastigheter störs så lite som möjligt. Byggverksamheten ska i största möjliga utsträckning bedrivas under helgfria dagar, måndag-fredag mellan kl Undantag kan medges då speciella omständigheter fordrar att arbetet utförs på övrig tid, till exempel för att minimera trafikstörningar, omfattande avspärrningar, rörtryckning mm. 12. Parkering Exploatören ansvarar för anläggande och bekostar P-platser enligt detaljplan till det antal som Byggnadsnäm nden kräver i samband med bygglov. Om inget annat överenskommes skall samtliga P-platser anläggas inom exploateringsområdet 13. Informationsskyltar Exploatören förb inder sig att utan kostnad fö r Kommunen informera allmänheten med skyltar på exploateringsområdet om pågående projektering och byggnadsarbeten och därvid ange Kom munens medverkan i exploateringen. 3(4)

25 14. Uppvärmning Bebyggelsen ska åtminstone uppfylla kraven i Boverkets byggregler angående specifik energianvändning (kwhlm 2 /år). 15. Skada och skadestånd Part ansvarar enbart får direkta skador som orsakas genom försummelse av honom, hans anställda eller av anlitade uppdragstagare. Kommunen är i inget fall ersättningsskyldig få r skada som orsakats av ma rkens beskaffenhet, grundvattenfårändringar, tredje mans eller allmän hetens utnyttjande av markanvisningsområdet eller liknande omständi gheter. 16. Tillstånd m. m. Alla får exploateringen nödvändiga handlingar, ti llstånd och myndighetskrav t.ex. nybyggnadskarta, rivningslov, bygglov, bygganmälan, kvalitetsansvarig m.m. in itieras och bekostas av exploatören. 17. Upplag Exploatören äger inte rätt att utan Kommunens skriftliga medgi vande använda annan mark än den inom exploateringso mrådet får upplag, etablering, utfyllnad eller dyl ikt. För medgivandet skall ett separat nyttjanderättsavtal skrivas. 18. Överlåtelse av avtal eller förpliktelser Exploatören äger ej rätt att utan Kommunens skriftliga godkännande överlåta detta exploateringsavtal eller andra förpliktelser hänfårliga till exploateringsavtalet. 19.Ändringar Ändringar såsom för längning eller tillägg av detta avtal ska upprättas skriftl igen och undertecknas av båda parter. 20. Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av allmän domstol, med Hässleho lms tingsrätt som fårsta instans. 21. Undertecknande Detta avtal har upprättas i två li kalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Hässleholm För Häss leholms Hässleholm För T4 Fastighets AB Kommunstyrelsens ordf. Jacob Karl sson Jakob Tannerfalk Exp loateringsingenjör 4(4)

26 Sida l av l Kartbilaga A Kartbilaga A l l c l r. ~ l \ - -~- : - - Il \.. \ l ' \ e. \ \,. \ \. \ \. \ \ \ - - L. - -' \ s <l ~! ~.,.. l :,. ' \ :.\. GUIR\f ll \..,.. ; \. ' \,- se l j l. l "'! ~ : -. <e ;~M~ I H~EN ~ ~-. ~ - --=ses, : : :-.!. ~ ~j ; --. : -'. : 5~m 1 1:-l-...; ' : ~

27 ~ : J ~~ (_ej ~ / ,... l ~ \ V ~'r l,..., W 1, ~ ~,, l lv.. ~vl....._...,. f.o>'-wy, u Tf1ui.. ~.;;.~~ 1 1 ;:,,,.,01 f. f H,. I.t:...:... rr~.: ;_..._,.. ; ~ "'..,,.... ~ ~ ~ -~ ' T".. ~...- -t = ~ -:. :~:. :~: :.:.-:::;..:::.J :.t;;j.. _, :... :...~.: ~ ~..:::: ,..._ :~-~~~::~._::-.. =-~ -- - c ~~....., :..~ -=.<-. =~~- ~---..::.==.."' - "' )o t-v _.,..._...._...,_,..-.. _,.._.. _..... _, ~~:.:.~... ~;-:::.:.:-:. ~ : ~ n.a "-' (~~ - - ~ - - l. -;: >\~~.: l :-::_1;':.:. ;, < + ;> - '.NDO>T.I,t.,ct:W.!:m ~'"Wt1 t: ~' n..f +,_.,w,., NM t,.~ t j..._... rr.aw.-' -;.,...,.,.,.,,,..,t~lf'rttn'""'"i.""'a r-.j ~.,.._,ta.. ~ r "tl c...,...,,,,.,;.w, :;HÅ.''It~H '"J~r.W"'oi ut:f'fr F::-"'r..:,., t.\~hk.\1\v,'.njning Alltrtm ljm~ ~''*"''lt:l '..., l ~.,. ~ ~~ :w ~.. 1 :~""':mv W l nu ~:~~ r..-..,.0'_,....,,,.,..,..., ~1.:\1 c::::a::::t,,...,... ~..,... U\!!'Dd)~ ' t.l""f"' tj ' n;;ti'fan'71" ~ K \'ill1 cr.;tr.:~t.. ~,.,.,,.,,<: Pn c=t:::l,..._ ,... ~...:... n.: d... &N~. ~ ~,.u... finl.tt r.n. r rht...,wl"'.'"t-flll.ln" l'f'i'aw"... \l:l tt.'llf'-'1..., ~ u-;... )of1'1\rt,...;.attl l:.cl.,.,...,..,,...:.t.. l,.-:l(.lt; u.l LU.ur. ;uoo. ~...,,...,_,:~ ~t.~*'' ' ~ ' :te"" M"u..uo.IIILd.s,::... l_.kt. ~'l.lnt 1 o t U.i '-"""4.:.oh.I\A.' o' 111.-,r, o,l~f. '.MI,NRIKn411\!G!;OCt.T),\II:.::L~CR ' '"'"" r~ HN\.v t ~ ftt'f',..t; _,...,._,,...,.,.,....,. ot~..c...,,ww..r tork; rft'l "~' "' ' '',. ' rww,rrt,..rnn IWr hllil' l~ufton:l""' t"' "I..'T:t;in.nt..;...,...r.~l t:;.""'u' ""''..,...,. ti.n.rl'* 1\,,_.,...,,,...,, 'IJ~\ tftw" 'ft-' "...,,. r '-' 1. '1 1 ii.. fhc.,,... ~,.,.,,,..,.n,..,.,;a.e..-.v ""'tc,.. u.uiio....._,....,..,.u~ nu.t.... ltmi I "C-' ~"''''" ' " t.~j&it:jm.,.._.. hl.,,_,,.,.> ~fii("cc :n w,...,.,...,._.,.,~ r~'\ ~~ h'diö.v..,. ~.,..t7\)i tl l,.~.._.,* /ltlt olf" ~N 1'\\ W A,.IFt..,..,.., :1! fr~tollt!'~"--."'""'"'i'm'~ ~.w - UrFO~MII:tNC. -~ :-'!.LM~ tv 1'1.). T~ tl{l r,...~ ~...,,,,'W'tfiils tn-~..., U,.of.',!.,,,w.4.\..,~\t\ll tt: W(J, LM ~ I r,bb ~ '.:t: '':(J p. f ,,,._,~thll -..cc,_, t'mt"" ~t,.;.} ~..,.,,.,, r,n4nt. IW1. tutllllt,.)hl ~,_., ko(. lmj'ouy..t u P.F-C)(:.NSNIN:;\ :0\ M:.MK~N~ H~KYI:;:\o!Nil~ l. J..,,.,.....,,."'...,;.,...,.. 'A rt<:.-.,.,.,u,,,rr.,.,_ ;:::;::::::]...,,... '61<11".:~1...,...,.,,.,n. dr.a.,., 1.1!'-"ll<I:!It.,\t.JORDI.l-',1\0C falt"-'.f..._:j f tlhtr.. Ww -r- "* "-.,...,...T~t.lll ~,..,..,., ~t f1'tnw- \ n ~.,...,,;... ""l)" T AU ""-'"ltll'll fl.. r) c; Wnc,.:r. t~ ~~\l~'l h'tnt:1 bo'4,.1mt!of, ~ - ~,.:...,.,,_...,.,tt t urt w......_...,~. ~ N,.., I Y.-ff ttf"'flll IN -1"1.4\ UTNYTT,t.-\NOCG/l.'-0... r. r.r.r: """""''""''rtjitrtft...,..., ~.:. '-11 "'LACER I~C. 1;11'(1Htm1ND, Vl"F<i'I'INI lln,. L'II))'~4JIIt.v"'""' * '.l "l """ w.. ~-.- 1 M ~\I,...,., ~ '~".,... Z-E I.A~ ~A-rNt... l tl41.. ui..ji :: t ':';f_.~ t-i; r l~ :..._ 1 r.,.t.,, "''.'.:'P ~ -. :. ~Ulii1;AI.t,tnll " ~M' hl to,.,,l,tou., U.... :. 1,.~.._..._..,..,,::.~o t." U.,.,,'f ;tl) l e.).~o.).i r.' t i&"' ''.JJ!'*...,,.. _.... 1YIIIt1 4"r..., "'..., S l (>!if... NBS~KYCU :.-; :~,.,a..,.,,... ~JilrUH...-., :t.im' It ":,,,....,,.... ~~ Jo ';(~..,... ~.~ "( ltn a.,.,.ilt;l._,..,...,,..,~.l-4,.,.,.,,.,.., ~ ,N... =':r~rw..a. tnr.-.ct.- rt M n~,.--...,..:~ W.f,:KfOIK'!li:NINGroR... uti' ~" n.,.,, y,ö Ao'olu, ''"" '' ~~t,.lf'i.n '"''' nn.n ':'9ttn..-t't\ftttfh' l.tm.., 41 1 'twt_...:i IWI ~ u... l.a. U..w411U1 tlo."-~,\jt.11ni::into\tv,\ OC~T.-\UMELS~R!) e..r~t'l' tuo ;M u'" ',....u,.'"',..,.,. _: ~ ltm~t :..;,, ;;. t ; JJ~t" LA-'WI,V..,, ::n'-' 1;,~_., ~~~..._....,......, ~ ',_)...,... r.f \..~ t':~tm :u tj t,.-\'lf'fw '"'' VW "",."' fwwt'<t ''" "' ' ~ V~t,..tt:,H\h\1ht ; ~,,,IA....t. ~Y ~~ i..., '"' ' h" t U..:.H " " N liv :o'1101 ' " l o1 la t ~. ('._.;. l' K?\ ~ p,-\ <? r-- r ;p. <7"' :J;_ ~ t "~...,.,,.... ~- l"'r,.~~... l l 4tiHDIJ:t'Jt'tt... ~> MI.ur.-t\1A :\st,.," '"'.,. ~.n u.r \/V :...-',. t:.... ~..,...,.,...\...,....,... ~.\ C.lll~W... 1::, ~'t.1'.t ;..~... -.~ : ~.,......, ltu.w :.: u "tf4t.tk.. - : ] 1' -~ t;"'tlll:.tnt~ 1t(' norr:.:o~n Ii'; T :m r!l.:jöo~, '.<1. ICStC.nlN~N'I'l cr. HMEIO'<Vtn,..,... t~~lc,.. _...,... a.:ac. :.,.::.

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor.

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor. KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 Surahammar (nedan kallad Säljaren ) KÖPARE: Netto Marknad Sverige AB org.nr 556615-2269 311 84 Falkenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption LANDSKRONA STAD KOMMUNSlYRELSEN Ank. 2015-06- l 7 Stadsbyggnadsförvaltningen Datum 2015 06 16 Handläggare Mårten Olsson Er Referens Vår Referens 1(3) Kommunstyrelsen Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell SAl'viTvlANTR.ÄDE SPROTO KOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40 Pär Palmgren (i\1) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0-0 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande

Läs mer

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för)

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0- Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn mm (HSB ek för) HSB Landskrona hyr lokaler inom

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-09-26 kl. 08.30-09.10. Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-09-26 kl. 08.30-09.10. Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 Tid: 2015-09-07, kl 13:00-16:35 Plats: Regionens Hus, sal A 136 RJL2015 /1609 Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun Beslut

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice 2014-09-26 RGS140021 Mathias Svensson, Förvaltare Regionfastigheter 035-17 96 89 Regionstyrelsen Avstyckning och försäljning av mark på fastighet

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(5) Detaljplan för ÅBY ÄNGAR ETAPP 1 omfattande fastigheten Vallentuna-Åby 1:149 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:118 och 1:126 i Vallentuna kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 Mellan Eslövs kommun, 212000-1173 nedan kallad Kommunen och Teleservice Bredband Skåne AB, Box 123 275 23 Sjöbo, 556352-6903, nedan kallat Bolaget har följande markupplåtelseavtal

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer...

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer... Köpekontrakt PARTER Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon Köpare Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn Födelseår Passnummer Eventuellt chipnummer /

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-06-09, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

AVTAL/ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE UTVECKLING AV ESLÖVS CENTRUM SAMT UPPHÄVANDE AV SERVITUTSAVTAL AVSEENDE KÖPMANNEN 11

AVTAL/ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE UTVECKLING AV ESLÖVS CENTRUM SAMT UPPHÄVANDE AV SERVITUTSAVTAL AVSEENDE KÖPMANNEN 11 AVTAL/ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE UTVECKLING AV ESLÖVS CENTRUM SAMT UPPHÄVANDE AV SERVITUTSAVTAL AVSEENDE KÖPMANNEN 11 Fastigheten Köpmannen 11 (idag hotellet Stensson) är en väsentlig del av miljön kring

Läs mer

Bo Carlsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Carlsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-06-12 1 (16) Plats Rum 501, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 juni Kl: 08:30 10:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 pn ii. I' : S llandlli':g,\(1{ 56 2011 10 (44) 186 Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen Dnr 2 O 11/243 INLEDNING Fastigheten

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer