Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-06-19 kl. 8.30-10.10"

Transkript

1 't''!:' 't' 't' 't' 00 ~ SAlviTvlANTRADESPROTOKOLL 1(58) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Beslutande Ledamöter Lars-Göran \'V'iberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S) Anna Lineli (Ivl) Övriga närvarande Tjänstemän Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunjurist Magnus G jerstad Ekonomichef Eva-Lotta Svensson s tadsbyggnadschef Camilla Ehrenflod Teknisk chef Mats Svensson Mark och exploateringschef Jakob Tannerfalk IT-strateg Göran Karlsson Kommunsekreterare Lisa Thell Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Tommy Nilsson (S) Kommunledningskontoret/

2 SAM1vU\ NTRÄDESPROTOKOLL 2(58) Anslag l bevis Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samma nträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då ans laget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet H ässleholms, Kommunledningskontoret Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Kommunsekreterare Lisa Thell 2013-

3 SANllV1ANTRÄDESPROTOKOll 3(58) Ändring av föredragningslistan Beslut beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Arende om "Trafikstrategi 2013" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 13. Arende om " G emensam IT-driftsorga n.isation" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 28. Sänt till: Justering

4 SAM:NrANTRADESPROTOKOLL 4(58) / Optionsavtal avseende kvarteret Paradiset med Hessiebostäder AB Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. Bilagt optionsavtal med Hessiebostäder AB (org.nr ) för del av Hässleholm 87:38, kvarteret Paradiset godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Yrkande Tommy N ilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag. Lars-Göran Wiberg (C) och Anna Lineli (M) instämmer i detta yrkande. Beskrivning av ärendet En detaljplan för Hässleholm 87:38 är på väg att tas fram av stadsbyggnadskontoret. Som ett led i genomförande av detaljplanen har s tekniska avdelning upprättat ett optionsavtal som Hessiebostäder AB har godkänt och undertecknat, se beslutsunderlag. Bilagor 1. O ptionsavtal Justering

5 SAN11vL\NTRÄDESPROTOKOLL 5(58) / Forts. 142 Sänt till: Teknisk avdelning- Exploateringsenhet Hessiebostäder AB, Box 83, Hässleholm Justering

6 Datum OPTIONSAVTAL HÄS SLf.HOI_MS KCMMUN Kornmunstyrelsen Dianenr L.Opnr ~. j u torl~~ ~a nba t...,h:l"j. Kvarteret Paradiset Följande avtal om option avseende del av Hässleholm 87:38, nedan kallade fastigheten, har träffats mellan parterna. 1. Parter stadshuset Hässleholm nedan kallad Kommunen Hessiebostäder AB Box Hässleholm nedan kallad Exploatören ( org.nr ) (org.nr ) 2. Option Kommunen ger genom detta avtal Exploatören företrädesrätt att ensam få förhandla och teckna erforderliga avtal; markanvisningsavtal, exploateringsavtal, köpeavtal, överenskommelse om fastighetsreglering, för del av Hässleholm 87:38, nedan kallat optionsområdet, se Bilaga l. Kommunen äger fastigheten Hässleholm 87:38. Partema är medvetna om att en överlåtelse av fast egendom är bindande först när legitimerad köpehandling upprättats och undertecknats mellan parterna. Patiema är överens om att vid en eventuell överlåtelse av hela eller del av optionsområdet ska ersättningen/ köpeskillingen baseras på den av nedanstående metoder som ger det högsta värdet: o o 300 kr/m 2 kvartersmark för fastighetens areal enligt blivande detaljplan. 600 kr/m 2 BT A för byggrätt med ändamål kontor, handel, centrum enligt blivande detaljplan 3. Giltighet Partema förutsätter att: o detta avtal godkänns av erforderlig al instans. o detaljplanen för optionsområdet vitmer laga kraft. o markanvisningsavtal träffas enligt ingått optionsavtal senast innan detaljplanen vunnit laga kraft. o köpeavtal träffas enligt ingått optionsavtal senast två månader efter detaljplanen vunnit laga kraft. l, / / Om dessa förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera av parterna.,vf 1 (:2)

7 4. Kostnadsfördelningar Kommunens kostnader för detaljplaner, utredningar och undersökningar samt anläggningar foranledda av exploateringen skall fordelas och täckas genom exploateringsbidrag från de exploatörer som avser bygga inom detaljplaneområdet Kostnaderna som föranleds av exploateringen ska fordelas mellan parterna enlighet den fordelning och begränsning som framgår under punkterna Detaljplan Exploatören och Kommunen skall samverka för att optionsområdet planläggs för ny bebyggelse. Kommunen har beställt och bekostar ny detaljplan för optionsområdet 4.2 Utredningar och undersökningar Kommunen beställer och bekostar de utrednings- och projekteringskostnader som behövs for att detaljplanen ska vinna laga kraft och får att parterna ska kunna träffa erforderliga avtal. Här i ingår exempelvis geotekniska- och arkeologiska undersökningar, trafikbu llerutredningar samt erforderliga provtagningar och utredningar för att klarlägga och bedöma behovet av efterbehandlingsåtgärder. 4.3 Utbyggnad av anläggningar Kostnadsfördelningen for utbyggnad av gator, park, VA, elkraft, fjärrvärme mm regleras i markanvisningsavtalet som enligt punkt 2 och 3 ska träffas mellan patterna. 5. Överlåtelse av avtal eller förpliktelser Exploatören äger ej rätt att utan Kommunens skriftliga godkännande överlåta detta optionsavtal eller andra förpliktelser hänförliga till optionsavtalet. 6. Ändringar Ändringar såsom förlängning eller tillägg av detta optionsavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 7. Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta optionsavtal skall avgöras av allmän domstol, med tingsrätt som första instans. 8. Undertecknande Detta optionsavtal har upprättas i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Hässleholm För Pär Palmgren Kommunstyrelsens ordf. ~~~ Jakob Tannerfafk ::> Exploateringsingenjör Hässleholm <:'l - -<.') För Exp loatör~~.-, /Je>~~ l C ~p c...-' :..J... / t"--< -'Ju l. -' 2(2)

8 Bilaga l Sida l av l Bilaga 1 J " If../ r. q4v ' ) l A ) ' i, l t, i l J f ~ 4 4 ) eny ef') l ~ l r fil 'l l!fl ~ r )'-,f?> r t ~ f l ~ ~.. $ t "") l t 'fl)' Om ~ i ~. ~ - f,_,_ ~ -~

9 HÄSSI.EHOI..MS KOMMUN l(omr. lu~sty re:.3 c n Diarienr.. f :Ji' ~t 0! ~. -- -~-... Löp nr j Y ar.-:-

10 ,.,.,.,.,. ~ SANfMANTRÄDESPROTOKOLL / (58) 143 Optionsavtal avseende kvarteret Paradiset med P&L Nordie AB för del av Hässleholm 87:38 Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. Bilagt optionsavtal med P&L Nordie AB (org.ru ) för del av Hässleholm 87:38, h. '"Varteret Paradiset godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar bifall tillliggande förslag. Lars-Göran Wiberg (C) och Anna Lineli (M) instämmer i detta yrkande. Beskrivning av ärendet En detaljplan för Hässleholm 87:38 är på väg att tas fram av stadsbyggnadskontoret. Som ett led i genomförande av detaljplanen har s tekniska avdelning upprättat ett optionsavtal som P&L Nordie AB har godkänt och undertecknat, se beslutsunderlag. Bilagor 1. Optionsavtal

11 SANllilANTRÄDESPROTOK.OlL 7(58) / Forts. 143 Sänt till: Teknisk avdelning - Exploateringsenhet P&L Nordie AB, Box 252, Hässleholm Justering

12 Datum OPTIONSAVTAL Kvarteret Paradiset Följande avtal om option avseende del av Hässleholm 87:38, nedan kallade fastigheten, har träffats mellan parterna. 1. Parter stadshuset Hässleholm nedan kallad Kommunen P&L Nordie AB Box Hässleholm nedan kallad Exploatören ( org.nr ) ( org.nr ) 2. Option Kommunen ger genom detta avtal Exploatören företrädesrätt att ensam få förhandla och teckna erforderliga avtal; markanvisningsavtal, exploateringsavtal, köpeavtal, överenskommelse om fastighetsreglering, för del av Hässleholm 87:38, nedan kallat optionsområdet, se Bilaga l. Kommunen äger fastigheten Hässleholm 87:38. Parterna är medvetna om att en överlåtelse av fast egendom är bindande först när legitimerad köpehandling upprättats och undertecknats mellan parterna. Parterna är överens om att vid en eventuell överlåtelse av hela eller del av optionsområdet ska ersättningen/ köpeskillingen baseras på den av nedanstående metoder som ger det högsta värdet: o o 300 kr/m 2 kvmiersmark för fastighetens areal enligt blivande detaljplan. 600 kr/m 2 BT A för byggrätt med ändamål kontor enligt blivande detaljplan 3. Giltighet Partema förutsätter att: o detta avtal godkänns av erforderlig al instans. o detaljplanen för optionsområdet vinner laga kraft. o markanvisningsavtal träffas enligt ingått optionsavtal senast innan detaljplanen vunnit laga kraft. o köpeavtal träffas enligt ingått optionsavtal senast två månader efter detaljplanen vunnit laga kraft. Om dessa förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera av parterna. 1(2)

13 4. Kostnadsfördelningar Kommunens kostnader för detaljplaner, utredningar och undersökningar samt anläggningar föranledda av exploateringen skall fördelas och täckas genom exploateringsbidrag från de exploatörer som avser bygga inom detaljplaneområdet Kostnaderna som föranleds av exploateringen ska fördelas mellan partema enlighet den fördelning och begränsning som framgår under punktema Detaljplan Exploatören och Kommunen skall samverka för att optionsområdet planläggs för ny bebyggelse. Kommunen har beställt och bekostar ny detaljplan för optionsområdet 4.2 Utredningar och undersökningar Kommunen beställer och bekostar de utrednings- och projekteringskostnader som behövs för att detaljplanen ska vinna laga kraft och för att parterna ska kunna träffa erforderliga avtal. Här i ingår exempelvis geotekniska- och arkeologiska undersökningar, trafikbullerutredningar samt erforderliga provtagningar och utredningar för att klarlägga och bedöma behovet av efterbehandlingsåtgärder. 4.3 Utbyggnad av anläggningar Kostnadsfördelningen för utbyggnad av gator, park, VA, elkraft, fjärrvärme mm regleras i markanvisningsavtalet som enligt punkt 2 och 3 ska träffas mellan parterna. 5. Överlåtelse av avtal eller förpliktelser Exploatören äger ej rätt att utan Kommunens skriftliga godkännande överlåta detta optionsavtal eller andra förpliktelser hänförliga till optionsavtalet. 6. Ändringar Ändringar såsom förlängning eller tillägg av detta optionsavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 7. Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta optionsavtal skall avgöras av allmän domstol, med tingsrätt som första instans. 8. Undertecknande Detta optionsavtal har upprättas i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Hässleholm För Hässleholm F:;&L Pär Palmgren Kommunstyrelsens ordf. Jakob Tarmerfalk Exploateringsingenjör 2(2)

14 hll p://appgis 1.rcsource.vvan/l!emens amma/tek i c: G fwf' hh/ PI'in1 8 c:tw?v= l f-hi.d. i ;n 1 CM '/() 1; rn '11 Bilaga l Sida l av l Bilaga 1 er c::-.!!j ~ ~ $ ~ trj ~... J ',J,~, "k~ l ~ ~ 0 l Pr Al7ora 4 ve0-'... / "" " / '..--" ~,. '..-,. / " f #/ f l o l~ l ~ ' - # / l -. l '\ l f,. ~ l l l l t.f. l f l

15 SAlvi:MANTRÄDESPROTOKOLL 8(58) / Optionsavtal avseende kvarteret Paradiset med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. Bilagt optionsavtal med Länsförsäkringar Göinge Kristianstad (org.nr ) för del av Hässleholm 87:38, kvarteret Paradiset godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar bifall tillliggande förslag. Lars-Göran Wiberg (C) och Anna Lineli (NI) instämmer i detta yrkande. Beskrivning av ärendet En detaljplan för Hässleholm 87:38 är på väg att tas fram av stadsbyggnadskontoret. Som ett led i genomförande av detaljplanen har s tekniska avdelning upprättat ett optionsavtal som Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad har godkänt och undertecknat, se beslutsunderlag. Bilagor 1. Optionsavtal Justering.S~\\_qw

16 ,.,.,.,.,. 00 ~ S.Alvllv1ANTRÄDESPROTOKOLL / (38) Forts. 144 Sänt till: Teknisk avdelning - Exploateringsenhet Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad. Bo:-; 133, : Kristianstad Justering

17 Datum OPTIONSAVTAL Kvarteret Paradiset Följande avtal om option avseende del av Hässleholm 87:38, nedan kallade fastigheten, har träffats mellan parterna. 1. Parter stadshuset Hässleholm nedan kallad Kommunen Länsförsäkringar Göinge - Kristianstad Box Kristianstad nedan kallad Exploatören ( org.nr ) (org.nr ) 2. Option Kommunen ger genom detta avtal Exploatören företrädesrätt att ensam få förhandla och teckna erforderliga avtal; markanvisningsavtal, exploateringsavtal, köpeavtal, överenskommelse om fastighetsreglering, för del av Hässleholm 87:38, nedan kallat optionsornrådet, se Bilaga l. Kommunen äger fastigheten Hässleholm 87:38. Parterna är medvetna om att en överlåtelse av fast egendom är bindande först när legitimerad köpehandling upprättats och undertecknats mellan parterna. Parterna är överens om att vid en eventuell överlåtelse av hela eller del av optionsområdet ska ersättningen/ köpeskillingen baseras på den av nedanstående metoder som ger det högsta värdet: o o 400 kr/m 2 kvmiersmark för fastighetens areal enligt blivande detaljplan. 700 krlm 2 BT A för byggrätt med ändamål bostäder enligt blivande detaljplan 3. Giltighet Parterna förutsätter att: o detta avtal godkänns av erforderlig al instans. o detaljplanen för optionsområdet vinner laga kraft. o markanvisningsavtal träffas enligt ingått optionsavtal senast innan detaljplanen vunnit laga kraft. o köpeavtal träffas enligt ingått optionsavtal senast två månader efter detaljplanen vunnit laga kraft. Om dessa förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera av parterna. 1(2)

18 1 4. Kostnadsfördelningar Kommunens kostnader för detaljplaner, utredningar och undersökningar samt anläggningar föranledda av exploateringen skall fördelas och täckas genom exploateringsbidrag från de exploatörer som avser bygga inom detaljplaneområdet Kostnaderna som föranleds av exploateringen ska fördelas mellan parterna enlighet den fördelning och begränsning som framgår under punkterna Detaljplan Exploatören och Kommunen skall samverka för att optionsområdet planläggs för ny bebyggelse. Kommunen har beställt och bekostar ny detaljplan för optionsområdet 4.2 Utredningar och undersökningar Kommunen beställer och bekostar de utrednings- och projekteringskostnader som behövs för att detaljplanen ska vinna laga kraft och för att parterna ska kunna träffa erforderliga avtal. Här i ingår exempelvis geotekniska- och arkeologiska undersökningar, trafikbullerutredningar samt erforderliga provtagningar och utredningar för att klarlägga och bedöma behovet av efterbehandlingsåtgärder. 4.3 Utbyggnad av anläggningar Kostnadsfördelningen för utbyggnad av gator, park, VA, elkraft, fjärrvärme mm regleras i markanvisningsavtalet som enligt punkt 2 och 3 ska träffas mellan parterna. 5. Överlåtelse av avtal eller förpliktelser Exploatören äger ej rätt att utan Kommunens skriftliga godkännande överlåta detta optionsavtal eller andra förpliktelser hänförliga till optionsavtalet. 6. Ändringar Ändringar såsom förlängning eller tillägg av detta optionsavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 7. Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta optionsavtal skall avgöras av allmän domstol, med tingsrätt som första instans. 8. Undertecknande Detta optionsavtal har upprättas i två likalydande exemplar varav pmierna tagit var sitt. Hässleholm För Hässleholm _ i./-~~ För Exploatören Pär Palmgren Kommunstyrelsens ordf. Jakob Tannerfalk Exploateringsingen j ör 2(2)

19 Bilaga l Sida l av l Bilaga 1 ~.. l. l l l l.. ~.f f.#.j ;l <><> ;l l, l # / l.t," / l, / l l l ' l Folke Z et~; e;~~' a11. - s9ata / ' l? /. A l l l,, ~!. l l l.... ~ 11 Dol<tofl1" Bach,e _ Om /~ 100m

20 SAtriNlANTR.ÄDESPROTOKOLL 10(58) / Godkännande av exploateringsavtal gällande del av Hässleholm Magasinet 1 Beslut beslutar följande: 1. Exploateringsavtalet för del av Hässleholm Magasinet 1 mellan T4 Fastighets AB och godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Beskrivning av ärendet Tekniska avdelningen har upprättat ett exploateringsavtal avseende del av Magasinet 1, som exploatören T4 Fastighets AB ( ) har undertecknat och godkänt, se beslutsunderlag. Avtalet innebär att exploatören ansvarar och bekostar utbyggnaden för alla exploateringsanläggningar det vill säga lokalgata, vatten- och avloppsnätet, el och eventuellt fjärrvärme. Planen har alt huvudmannaskap och en respektive Vatten AB övertar drift och underhåll av gator och VA vid färdigställandet. I övrigt hänvisas till exploateringsavtalet. Inga överlåtelser förutom gällande den allmänna platsmarken är nödvändiga för genomförande av detaljplanen. Bilagor 1. Exploateringsavtal Kommunstyrelse ns arbetsutskott Justering

21 SAMN1ANTRÄDESPROTOKOLL 11 (58) / Forts. 145 Sänt till: T eknisk avdel.n.i.ng - Exploateringsenhet T4 Fastighets AB, Bultvägen 6, Hässleholm Justering

22 ,,,,, ~ Datum EXPLOATERINGSAVTAL del av Hässleholm Magasinet l Följande avtal om exploatering av del av Häss leholm Magasinet J och Hässleholm 88: J i Häss leholms, nedan kallade fas tigheterna, har träffats mellan parterna. 1. Parter s tadshuset Häss leholm nedan kallad Kommunen T4 Fastighets AB Bultvägen Hässleholm nedan ka llad Exploatören (org.nr ) (org.nr ) 2. Bakgrund Kommunen har ingått ett exploaterings- och optionsavtal med Brinova Hässleholm AB (org.nr ) få r hela T4-området. Brinova Hässleholm AB har överlåtit de l av det område som enligt avtalet skall exploateras till T4 Fastighets AB (org.nr ). 3. Exploateringsområde Med exploateringsområdet avses område markerat enligt Kartbilaga A. Exploatören äger genom köp del av fastigheten Hässleholm Magas inet l och Kommunen äger Häss leholm 88: l. 4. Giltighet Parterna fårutsätter att detta avtal godkänns av erforderlig al instans. Om dessa forutsättn ingar inte uppfylls är detta avtal till alla delar få rfa llet utan rätt till ersättning for någondera av parterna. 5. Detaljplan Detalj plan for norra delen av T4-området, f.d. kasernområdet, Häss leholm, se Kartbilaga B. Detaljplanen har vunnit laga kraft och kostnaderna får densamma har reglerats i ett planavtal mellan och Brinova Hässleholm AB. 6. Utredningar och undersökningar Exploatö ren stå r få r de eventuella utrednings, undersöknings- och projekteringskostnader som behövs får att parterna skall kunna träffa erforde rliga avtal får att genomföra exploateringen. 1(4)

23 7. Kostnadsfördelning exploateringsanläggningar Kommunens kostnader för an läggn ingar föranledda av exploateringen skall i sin helhet enligt nedan nämnda villkor oc h utsträckning täckas genom exploateringsbidrag från exploatören. Exploatören svarar för kostnader i enli ghet med den fördelning och de begränsningar som framgår under punkterna Inn an nedanstående arbetena påbörjas ska ritningar och materialbeskrivning lämnas till och godkännas av, Tekniska avdelningen/ Vatten AB/ Hässleholm Miljö. Det åligger exploatören att kalla till övertagandebesiktningar. För anslutning till ledningar för vatten-och avlopp, elkraft, och fj ärrvärme av den bebygge lse som exploatören avser uppföra inom exploateringsområdet utgår särskilda avgifter som uttages av respektive huvudman enligt vid varj e särskilt tillfålle gällande taxor. 7.1 Allmän platsmark Exploatören anlägger och bekostar utbyggnad av lokalgata inklusive belysning och gatuavvattning inom exploateringsområdet Efter utbyggnad och övertagandebesiktning övertar Kommunen drift och underhåll av den allmänna platsmarken och där ti ll hörande anläggningar. Anläggningarn a ska utföras enligt Kommunens vid var tid gällande anvisningar och Exploatören ska bekosta avhjälpande av spri ckor, sättningar, och andra brister som framträder under garantiden (5 år), vilken räknas från dagen fö r godkänd slutbesiktning. Anläggningarna överlåts kostnads fri tt till Kommunens efter godkänd övertagandebesiktn ing. Kostnadsfördelning - Exp loatören l 00% och Kommunen 0% 7.2 Vatten, spill och dagvatten. Vatten AB svarar för att exploateringsområdet kan anslutas till det allmänna vatten- och av loppsnätet Exploatören bekostar och bygger ut vatten- och avloppnätet för hela exploateringsområdet, samt upprättar förbindelsepunkt vid va1je bli vande fastighet. Häss leholms Vatten AB skall skri ft ligen godkänna utformningen och materialval på den allmänna vatten-och avloppsnätet Exp loatören bekostar omläggningen av det allmänna vatten-och avloppsnätet för de två östra kvarteren och Häss leholms Vatten AB bekostar omläggning av de två västra kvarteren samt en fö rlängning av vattenledningen västerut till Transportgatan. Exploatören erlägger anläggningsavgift för vatten och av lopp enligt särskilt upprättat avtal med Vatten AB. Det allmänna vatten-och avloppsnätet överlåts kostnadsfri tt till Vatten AB efter godkänd övertagandebesiktning och med garantier enligt ABT06. Exploatören bekostar erforderlig dagvattenhantering i enl ighet med detaljplanen. Exploatören bär samordningsansvaret så att dagvattenutloppet mot damm på Ekbackaområdet är i drift innan dagvattenan läggningen på exploateringsområdet få r tas i drift. 7.3 El Exploatören medger att Kommunen skall äga rätt att utan ersättning till exploatören, enligt 2(4)

24 kommande detalj plan, till huvudman fö r elförsörjningen anvisa erforderlig mark för eventuell transformator. För elförsörjningen skall exploatören träffa erforderliga avtal med E.ON AB för utbyggnad av elnätet i exploateringsområdet Kostnader fö r eventuell flyttning och eller omläggning av befi ntliga el- och telekablar inom området bekostas av exploatören. Kostnadsfördelning- Exploatören l 00% och Kommunen 0% 7.4 Fjärrvärme Utbyggnad av fjärrvärme skall ske på exploatörens in itiativ och bekostnad. Det åligger också exploatören att med Hässleholm Miljö AB träffa avtal om områdets värmeförsörjning i det fall exploatören finner det lämpligt med gemensam värmeförsötjning av området. Alla för området utgående anslutningsavgifter skall bekostas av exploatören. Kostnadsfördelning- Exploatören l 00% och Kommunen 0% 8. Byggnader Exp loatören skall genomföra nybyggnation av bostäder i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplan ti lli ka bestämmelser och beskrivning. 9. Miljö/renhållning Exploatören förbinder sig att utfö ra bebyggelsen så att käll sortering av sopor och avfa ll blir mö j Ii g i kök och soprum. Källsortering ska ll ingå i förva ltningen av området när så erfordras enli gt Kom munens renhållningsordning. Hänsyn ska tas till gällande regler om transportvägar fö r sopbilar så att hämtning av avfall kan utföras. Under byggti den ska separering av avfall ske. 10. Rivning Exploatören ansvarar för och bekostar ri vning av byggnaderna på den del av Magas inet l som Exploatören äger genom köp. 11. Störning Exploatören förbinder sig att bedriva byggverksamheten så att omkringliggande fastigheter störs så lite som möjligt. Byggverksamheten ska i största möjliga utsträckning bedrivas under helgfria dagar, måndag-fredag mellan kl Undantag kan medges då speciella omständigheter fordrar att arbetet utförs på övrig tid, till exempel för att minimera trafikstörningar, omfattande avspärrningar, rörtryckning mm. 12. Parkering Exploatören ansvarar för anläggande och bekostar P-platser enligt detaljplan till det antal som Byggnadsnäm nden kräver i samband med bygglov. Om inget annat överenskommes skall samtliga P-platser anläggas inom exploateringsområdet 13. Informationsskyltar Exploatören förb inder sig att utan kostnad fö r Kommunen informera allmänheten med skyltar på exploateringsområdet om pågående projektering och byggnadsarbeten och därvid ange Kom munens medverkan i exploateringen. 3(4)

25 14. Uppvärmning Bebyggelsen ska åtminstone uppfylla kraven i Boverkets byggregler angående specifik energianvändning (kwhlm 2 /år). 15. Skada och skadestånd Part ansvarar enbart får direkta skador som orsakas genom försummelse av honom, hans anställda eller av anlitade uppdragstagare. Kommunen är i inget fall ersättningsskyldig få r skada som orsakats av ma rkens beskaffenhet, grundvattenfårändringar, tredje mans eller allmän hetens utnyttjande av markanvisningsområdet eller liknande omständi gheter. 16. Tillstånd m. m. Alla får exploateringen nödvändiga handlingar, ti llstånd och myndighetskrav t.ex. nybyggnadskarta, rivningslov, bygglov, bygganmälan, kvalitetsansvarig m.m. in itieras och bekostas av exploatören. 17. Upplag Exploatören äger inte rätt att utan Kommunens skriftliga medgi vande använda annan mark än den inom exploateringso mrådet får upplag, etablering, utfyllnad eller dyl ikt. För medgivandet skall ett separat nyttjanderättsavtal skrivas. 18. Överlåtelse av avtal eller förpliktelser Exploatören äger ej rätt att utan Kommunens skriftliga godkännande överlåta detta exploateringsavtal eller andra förpliktelser hänfårliga till exploateringsavtalet. 19.Ändringar Ändringar såsom för längning eller tillägg av detta avtal ska upprättas skriftl igen och undertecknas av båda parter. 20. Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av allmän domstol, med Hässleho lms tingsrätt som fårsta instans. 21. Undertecknande Detta avtal har upprättas i två li kalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Hässleholm För Häss leholms Hässleholm För T4 Fastighets AB Kommunstyrelsens ordf. Jacob Karl sson Jakob Tannerfalk Exp loateringsingenjör 4(4)

26 Sida l av l Kartbilaga A Kartbilaga A l l c l r. ~ l \ - -~- : - - Il \.. \ l ' \ e. \ \,. \ \. \ \. \ \ \ - - L. - -' \ s <l ~! ~.,.. l :,. ' \ :.\. GUIR\f ll \..,.. ; \. ' \,- se l j l. l "'! ~ : -. <e ;~M~ I H~EN ~ ~-. ~ - --=ses, : : :-.!. ~ ~j ; --. : -'. : 5~m 1 1:-l-...; ' : ~

27 ~ : J ~~ (_ej ~ / ,... l ~ \ V ~'r l,..., W 1, ~ ~,, l lv.. ~vl....._...,. f.o>'-wy, u Tf1ui.. ~.;;.~~ 1 1 ;:,,,.,01 f. f H,. I.t:...:... rr~.: ;_..._,.. ; ~ "'..,,.... ~ ~ ~ -~ ' T".. ~...- -t = ~ -:. :~:. :~: :.:.-:::;..:::.J :.t;;j.. _, :... :...~.: ~ ~..:::: ,..._ :~-~~~::~._::-.. =-~ -- - c ~~....., :..~ -=.<-. =~~- ~---..::.==.."' - "' )o t-v _.,..._...._...,_,..-.. _,.._.. _..... _, ~~:.:.~... ~;-:::.:.:-:. ~ : ~ n.a "-' (~~ - - ~ - - l. -;: >\~~.: l :-::_1;':.:. ;, < + ;> - '.NDO>T.I,t.,ct:W.!:m ~'"Wt1 t: ~' n..f +,_.,w,., NM t,.~ t j..._... rr.aw.-' -;.,...,.,.,.,,,..,t~lf'rttn'""'"i.""'a r-.j ~.,.._,ta.. ~ r "tl c...,...,,,,.,;.w, :;HÅ.''It~H '"J~r.W"'oi ut:f'fr F::-"'r..:,., t.\~hk.\1\v,'.njning Alltrtm ljm~ ~''*"''lt:l '..., l ~.,. ~ ~~ :w ~.. 1 :~""':mv W l nu ~:~~ r..-..,.0'_,....,,,.,..,..., ~1.:\1 c::::a::::t,,...,... ~..,... U\!!'Dd)~ ' t.l""f"' tj ' n;;ti'fan'71" ~ K \'ill1 cr.;tr.:~t.. ~,.,.,,.,,<: Pn c=t:::l,..._ ,... ~...:... n.: d... &N~. ~ ~,.u... finl.tt r.n. r rht...,wl"'.'"t-flll.ln" l'f'i'aw"... \l:l tt.'llf'-'1..., ~ u-;... )of1'1\rt,...;.attl l:.cl.,.,...,..,,...:.t.. l,.-:l(.lt; u.l LU.ur. ;uoo. ~...,,...,_,:~ ~t.~*'' ' ~ ' :te"" M"u..uo.IIILd.s,::... l_.kt. ~'l.lnt 1 o t U.i '-"""4.:.oh.I\A.' o' 111.-,r, o,l~f. '.MI,NRIKn411\!G!;OCt.T),\II:.::L~CR ' '"'"" r~ HN\.v t ~ ftt'f',..t; _,...,._,,...,.,.,....,. ot~..c...,,ww..r tork; rft'l "~' "' ' '',. ' rww,rrt,..rnn IWr hllil' l~ufton:l""' t"' "I..'T:t;in.nt..;...,...r.~l t:;.""'u' ""''..,...,. ti.n.rl'* 1\,,_.,...,,,...,, 'IJ~\ tftw" 'ft-' "...,,. r '-' 1. '1 1 ii.. fhc.,,... ~,.,.,,,..,.n,..,.,;a.e..-.v ""'tc,.. u.uiio....._,....,..,.u~ nu.t.... ltmi I "C-' ~"''''" ' " t.~j&it:jm.,.._.. hl.,,_,,.,.> ~fii("cc :n w,...,.,...,._.,.,~ r~'\ ~~ h'diö.v..,. ~.,..t7\)i tl l,.~.._.,* /ltlt olf" ~N 1'\\ W A,.IFt..,..,.., :1! fr~tollt!'~"--."'""'"'i'm'~ ~.w - UrFO~MII:tNC. -~ :-'!.LM~ tv 1'1.). T~ tl{l r,...~ ~...,,,,'W'tfiils tn-~..., U,.of.',!.,,,w.4.\..,~\t\ll tt: W(J, LM ~ I r,bb ~ '.:t: '':(J p. f ,,,._,~thll -..cc,_, t'mt"" ~t,.;.} ~..,.,,.,, r,n4nt. IW1. tutllllt,.)hl ~,_., ko(. lmj'ouy..t u P.F-C)(:.NSNIN:;\ :0\ M:.MK~N~ H~KYI:;:\o!Nil~ l. J..,,.,.....,,."'...,;.,...,.. 'A rt<:.-.,.,.,u,,,rr.,.,_ ;:::;::::::]...,,... '61<11".:~1...,...,.,,.,n. dr.a.,., 1.1!'-"ll<I:!It.,\t.JORDI.l-',1\0C falt"-'.f..._:j f tlhtr.. Ww -r- "* "-.,...,...T~t.lll ~,..,..,., ~t f1'tnw- \ n ~.,...,,;... ""l)" T AU ""-'"ltll'll fl.. r) c; Wnc,.:r. t~ ~~\l~'l h'tnt:1 bo'4,.1mt!of, ~ - ~,.:...,.,,_...,.,tt t urt w......_...,~. ~ N,.., I Y.-ff ttf"'flll IN -1"1.4\ UTNYTT,t.-\NOCG/l.'-0... r. r.r.r: """""''""''rtjitrtft...,..., ~.:. '-11 "'LACER I~C. 1;11'(1Htm1ND, Vl"F<i'I'INI lln,. L'II))'~4JIIt.v"'""' * '.l "l """ w.. ~-.- 1 M ~\I,...,., ~ '~".,... Z-E I.A~ ~A-rNt... l tl41.. ui..ji :: t ':';f_.~ t-i; r l~ :..._ 1 r.,.t.,, "''.'.:'P ~ -. :. ~Ulii1;AI.t,tnll " ~M' hl to,.,,l,tou., U.... :. 1,.~.._..._..,..,,::.~o t." U.,.,,'f ;tl) l e.).~o.).i r.' t i&"' ''.JJ!'*...,,.. _.... 1YIIIt1 4"r..., "'..., S l (>!if... NBS~KYCU :.-; :~,.,a..,.,,... ~JilrUH...-., :t.im' It ":,,,....,,.... ~~ Jo ';(~..,... ~.~ "( ltn a.,.,.ilt;l._,..,...,,..,~.l-4,.,.,.,,.,.., ~ ,N... =':r~rw..a. tnr.-.ct.- rt M n~,.--...,..:~ W.f,:KfOIK'!li:NINGroR... uti' ~" n.,.,, y,ö Ao'olu, ''"" '' ~~t,.lf'i.n '"''' nn.n ':'9ttn..-t't\ftttfh' l.tm.., 41 1 'twt_...:i IWI ~ u... l.a. U..w411U1 tlo."-~,\jt.11ni::into\tv,\ OC~T.-\UMELS~R!) e..r~t'l' tuo ;M u'" ',....u,.'"',..,.,. _: ~ ltm~t :..;,, ;;. t ; JJ~t" LA-'WI,V..,, ::n'-' 1;,~_., ~~~..._....,......, ~ ',_)...,... r.f \..~ t':~tm :u tj t,.-\'lf'fw '"'' VW "",."' fwwt'<t ''" "' ' ~ V~t,..tt:,H\h\1ht ; ~,,,IA....t. ~Y ~~ i..., '"' ' h" t U..:.H " " N liv :o'1101 ' " l o1 la t ~. ('._.;. l' K?\ ~ p,-\ <? r-- r ;p. <7"' :J;_ ~ t "~...,.,,.... ~- l"'r,.~~... l l 4tiHDIJ:t'Jt'tt... ~> MI.ur.-t\1A :\st,.," '"'.,. ~.n u.r \/V :...-',. t:.... ~..,...,.,...\...,....,... ~.\ C.lll~W... 1::, ~'t.1'.t ;..~... -.~ : ~.,......, ltu.w :.: u "tf4t.tk.. - : ] 1' -~ t;"'tlll:.tnt~ 1t(' norr:.:o~n Ii'; T :m r!l.:jöo~, '.<1. ICStC.nlN~N'I'l cr. HMEIO'<Vtn,..,... t~~lc,.. _...,... a.:ac. :.,.::.

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-01-15 kl. 8.30-9.30 Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-01-15 kl. 8.30-9.30 Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) ,,~~~ ~ Hiissleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(51) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-01-15 kl. 8.30-9.30 Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf 2012-10-15 Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har

Läs mer

tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013

tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013 iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret l (l) Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013 Tid: 08.30 Plats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening

Läs mer

Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Hlssleholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2011-11-30 kl. 08.30-10.30

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2011-11-30 kl. 08.30-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 1(43) Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2014-02-13 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-13 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus / OSD Gruppmöten på Folkets hus / OSD från kl 17.00. Lokal meddelas på plats. -2, KF 2014-02-13

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 12mars 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2009-11-17 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process 2009-10-19 Tuula Tapper 08-590 973 89 Dnr: Fax 08-590 733 39 TN/2008:94 tuula.tapper@upplandsvasby.se

Läs mer

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare: Köpare: Köpeobjekt: Upplands Väsby kommun, 212000-0019,194 80 UPPLANDS VÄSBY ( Kommunen ) Brabo Holding AB, 556801-4442 ( Köparen ) Samtliga 1 000 aktier i Vilunda

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00. Plats. Val av justerare

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00. Plats. Val av justerare KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats Stjerneskolans matsal Val av justerare Behörighet, upprop, tid Sammanträdet öppnas. Fråga om dess behörighet. Upprop. Val

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 maj 2013 kl. 18:00 Plats Samverkanskontoret Sysslebäck Gruppmöten Rum är bokade från 16:00 Val av justerare Behörighet, upprop, tid för justering

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare,

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg 2012-09-06 Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-10-17 kl. 08.30-08.50

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-10-17 kl. 08.30-08.50 '0''0''0''0''0' 00 ~ SAMlviANTRÄDESPROTOKOll 1 (17) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den april 0 kl 8.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden Val av justerande ledamöter Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 11 december 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 163. Upprop och anmälningar

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1390.109 Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian

Läs mer

2012-04-13. Göran Björklund

2012-04-13. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-04-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 april 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2014-05-08 med tillhörande bilagor, bilaga.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2014-05-08 med tillhörande bilagor, bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet 2014-05-21 12 KS eu 56 dnr. KS 765/14-905 Avtal om borgensansvar för utlåningen från Helsingborgs stad till NSR Beskrivning av ärendet Delägarna

Läs mer

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum l, kl. 15.00-15.55 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21)

Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 17.00-19.05 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Ingrid Larsson Jens

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 23 juni 2014 kl. 18:00 Plats Gruppmöten Samverkanskontoret Sysslebäck Rum fördelas i Sysslebäck Tid för justering 2014-06-27 klockan 09.00 Sammanträdet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer