Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-06-19 kl. 8.30-10.10"

Transkript

1 't''!:' 't' 't' 't' 00 ~ SAlviTvlANTRADESPROTOKOLL 1(58) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Beslutande Ledamöter Lars-Göran \'V'iberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S) Anna Lineli (Ivl) Övriga närvarande Tjänstemän Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunjurist Magnus G jerstad Ekonomichef Eva-Lotta Svensson s tadsbyggnadschef Camilla Ehrenflod Teknisk chef Mats Svensson Mark och exploateringschef Jakob Tannerfalk IT-strateg Göran Karlsson Kommunsekreterare Lisa Thell Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Tommy Nilsson (S) Kommunledningskontoret/

2 SAM1vU\ NTRÄDESPROTOKOLL 2(58) Anslag l bevis Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samma nträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då ans laget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet H ässleholms, Kommunledningskontoret Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Kommunsekreterare Lisa Thell 2013-

3 SANllV1ANTRÄDESPROTOKOll 3(58) Ändring av föredragningslistan Beslut beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Arende om "Trafikstrategi 2013" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 13. Arende om " G emensam IT-driftsorga n.isation" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 28. Sänt till: Justering

4 SAM:NrANTRADESPROTOKOLL 4(58) / Optionsavtal avseende kvarteret Paradiset med Hessiebostäder AB Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. Bilagt optionsavtal med Hessiebostäder AB (org.nr ) för del av Hässleholm 87:38, kvarteret Paradiset godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Yrkande Tommy N ilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag. Lars-Göran Wiberg (C) och Anna Lineli (M) instämmer i detta yrkande. Beskrivning av ärendet En detaljplan för Hässleholm 87:38 är på väg att tas fram av stadsbyggnadskontoret. Som ett led i genomförande av detaljplanen har s tekniska avdelning upprättat ett optionsavtal som Hessiebostäder AB har godkänt och undertecknat, se beslutsunderlag. Bilagor 1. O ptionsavtal Justering

5 SAN11vL\NTRÄDESPROTOKOLL 5(58) / Forts. 142 Sänt till: Teknisk avdelning- Exploateringsenhet Hessiebostäder AB, Box 83, Hässleholm Justering

6 Datum OPTIONSAVTAL HÄS SLf.HOI_MS KCMMUN Kornmunstyrelsen Dianenr L.Opnr ~. j u torl~~ ~a nba t...,h:l"j. Kvarteret Paradiset Följande avtal om option avseende del av Hässleholm 87:38, nedan kallade fastigheten, har träffats mellan parterna. 1. Parter stadshuset Hässleholm nedan kallad Kommunen Hessiebostäder AB Box Hässleholm nedan kallad Exploatören ( org.nr ) (org.nr ) 2. Option Kommunen ger genom detta avtal Exploatören företrädesrätt att ensam få förhandla och teckna erforderliga avtal; markanvisningsavtal, exploateringsavtal, köpeavtal, överenskommelse om fastighetsreglering, för del av Hässleholm 87:38, nedan kallat optionsområdet, se Bilaga l. Kommunen äger fastigheten Hässleholm 87:38. Partema är medvetna om att en överlåtelse av fast egendom är bindande först när legitimerad köpehandling upprättats och undertecknats mellan parterna. Patiema är överens om att vid en eventuell överlåtelse av hela eller del av optionsområdet ska ersättningen/ köpeskillingen baseras på den av nedanstående metoder som ger det högsta värdet: o o 300 kr/m 2 kvartersmark för fastighetens areal enligt blivande detaljplan. 600 kr/m 2 BT A för byggrätt med ändamål kontor, handel, centrum enligt blivande detaljplan 3. Giltighet Partema förutsätter att: o detta avtal godkänns av erforderlig al instans. o detaljplanen för optionsområdet vitmer laga kraft. o markanvisningsavtal träffas enligt ingått optionsavtal senast innan detaljplanen vunnit laga kraft. o köpeavtal träffas enligt ingått optionsavtal senast två månader efter detaljplanen vunnit laga kraft. l, / / Om dessa förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera av parterna.,vf 1 (:2)

7 4. Kostnadsfördelningar Kommunens kostnader för detaljplaner, utredningar och undersökningar samt anläggningar foranledda av exploateringen skall fordelas och täckas genom exploateringsbidrag från de exploatörer som avser bygga inom detaljplaneområdet Kostnaderna som föranleds av exploateringen ska fordelas mellan parterna enlighet den fordelning och begränsning som framgår under punkterna Detaljplan Exploatören och Kommunen skall samverka för att optionsområdet planläggs för ny bebyggelse. Kommunen har beställt och bekostar ny detaljplan för optionsområdet 4.2 Utredningar och undersökningar Kommunen beställer och bekostar de utrednings- och projekteringskostnader som behövs for att detaljplanen ska vinna laga kraft och får att parterna ska kunna träffa erforderliga avtal. Här i ingår exempelvis geotekniska- och arkeologiska undersökningar, trafikbu llerutredningar samt erforderliga provtagningar och utredningar för att klarlägga och bedöma behovet av efterbehandlingsåtgärder. 4.3 Utbyggnad av anläggningar Kostnadsfördelningen for utbyggnad av gator, park, VA, elkraft, fjärrvärme mm regleras i markanvisningsavtalet som enligt punkt 2 och 3 ska träffas mellan patterna. 5. Överlåtelse av avtal eller förpliktelser Exploatören äger ej rätt att utan Kommunens skriftliga godkännande överlåta detta optionsavtal eller andra förpliktelser hänförliga till optionsavtalet. 6. Ändringar Ändringar såsom förlängning eller tillägg av detta optionsavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 7. Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta optionsavtal skall avgöras av allmän domstol, med tingsrätt som första instans. 8. Undertecknande Detta optionsavtal har upprättas i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Hässleholm För Pär Palmgren Kommunstyrelsens ordf. ~~~ Jakob Tannerfafk ::> Exploateringsingenjör Hässleholm <:'l - -<.') För Exp loatör~~.-, /Je>~~ l C ~p c...-' :..J... / t"--< -'Ju l. -' 2(2)

8 Bilaga l Sida l av l Bilaga 1 J " If../ r. q4v ' ) l A ) ' i, l t, i l J f ~ 4 4 ) eny ef') l ~ l r fil 'l l!fl ~ r )'-,f?> r t ~ f l ~ ~.. $ t "") l t 'fl)' Om ~ i ~. ~ - f,_,_ ~ -~

9 HÄSSI.EHOI..MS KOMMUN l(omr. lu~sty re:.3 c n Diarienr.. f :Ji' ~t 0! ~. -- -~-... Löp nr j Y ar.-:-

10 ,.,.,.,.,. ~ SANfMANTRÄDESPROTOKOLL / (58) 143 Optionsavtal avseende kvarteret Paradiset med P&L Nordie AB för del av Hässleholm 87:38 Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. Bilagt optionsavtal med P&L Nordie AB (org.ru ) för del av Hässleholm 87:38, h. '"Varteret Paradiset godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar bifall tillliggande förslag. Lars-Göran Wiberg (C) och Anna Lineli (M) instämmer i detta yrkande. Beskrivning av ärendet En detaljplan för Hässleholm 87:38 är på väg att tas fram av stadsbyggnadskontoret. Som ett led i genomförande av detaljplanen har s tekniska avdelning upprättat ett optionsavtal som P&L Nordie AB har godkänt och undertecknat, se beslutsunderlag. Bilagor 1. Optionsavtal

11 SANllilANTRÄDESPROTOK.OlL 7(58) / Forts. 143 Sänt till: Teknisk avdelning - Exploateringsenhet P&L Nordie AB, Box 252, Hässleholm Justering

12 Datum OPTIONSAVTAL Kvarteret Paradiset Följande avtal om option avseende del av Hässleholm 87:38, nedan kallade fastigheten, har träffats mellan parterna. 1. Parter stadshuset Hässleholm nedan kallad Kommunen P&L Nordie AB Box Hässleholm nedan kallad Exploatören ( org.nr ) ( org.nr ) 2. Option Kommunen ger genom detta avtal Exploatören företrädesrätt att ensam få förhandla och teckna erforderliga avtal; markanvisningsavtal, exploateringsavtal, köpeavtal, överenskommelse om fastighetsreglering, för del av Hässleholm 87:38, nedan kallat optionsområdet, se Bilaga l. Kommunen äger fastigheten Hässleholm 87:38. Parterna är medvetna om att en överlåtelse av fast egendom är bindande först när legitimerad köpehandling upprättats och undertecknats mellan parterna. Parterna är överens om att vid en eventuell överlåtelse av hela eller del av optionsområdet ska ersättningen/ köpeskillingen baseras på den av nedanstående metoder som ger det högsta värdet: o o 300 kr/m 2 kvmiersmark för fastighetens areal enligt blivande detaljplan. 600 kr/m 2 BT A för byggrätt med ändamål kontor enligt blivande detaljplan 3. Giltighet Partema förutsätter att: o detta avtal godkänns av erforderlig al instans. o detaljplanen för optionsområdet vinner laga kraft. o markanvisningsavtal träffas enligt ingått optionsavtal senast innan detaljplanen vunnit laga kraft. o köpeavtal träffas enligt ingått optionsavtal senast två månader efter detaljplanen vunnit laga kraft. Om dessa förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera av parterna. 1(2)

13 4. Kostnadsfördelningar Kommunens kostnader för detaljplaner, utredningar och undersökningar samt anläggningar föranledda av exploateringen skall fördelas och täckas genom exploateringsbidrag från de exploatörer som avser bygga inom detaljplaneområdet Kostnaderna som föranleds av exploateringen ska fördelas mellan partema enlighet den fördelning och begränsning som framgår under punktema Detaljplan Exploatören och Kommunen skall samverka för att optionsområdet planläggs för ny bebyggelse. Kommunen har beställt och bekostar ny detaljplan för optionsområdet 4.2 Utredningar och undersökningar Kommunen beställer och bekostar de utrednings- och projekteringskostnader som behövs för att detaljplanen ska vinna laga kraft och för att parterna ska kunna träffa erforderliga avtal. Här i ingår exempelvis geotekniska- och arkeologiska undersökningar, trafikbullerutredningar samt erforderliga provtagningar och utredningar för att klarlägga och bedöma behovet av efterbehandlingsåtgärder. 4.3 Utbyggnad av anläggningar Kostnadsfördelningen för utbyggnad av gator, park, VA, elkraft, fjärrvärme mm regleras i markanvisningsavtalet som enligt punkt 2 och 3 ska träffas mellan parterna. 5. Överlåtelse av avtal eller förpliktelser Exploatören äger ej rätt att utan Kommunens skriftliga godkännande överlåta detta optionsavtal eller andra förpliktelser hänförliga till optionsavtalet. 6. Ändringar Ändringar såsom förlängning eller tillägg av detta optionsavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 7. Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta optionsavtal skall avgöras av allmän domstol, med tingsrätt som första instans. 8. Undertecknande Detta optionsavtal har upprättas i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Hässleholm För Hässleholm F:;&L Pär Palmgren Kommunstyrelsens ordf. Jakob Tarmerfalk Exploateringsingenjör 2(2)

14 hll p://appgis 1.rcsource.vvan/l!emens amma/tek i c: G fwf' hh/ PI'in1 8 c:tw?v= l f-hi.d. i ;n 1 CM '/() 1; rn '11 Bilaga l Sida l av l Bilaga 1 er c::-.!!j ~ ~ $ ~ trj ~... J ',J,~, "k~ l ~ ~ 0 l Pr Al7ora 4 ve0-'... / "" " / '..--" ~,. '..-,. / " f #/ f l o l~ l ~ ' - # / l -. l '\ l f,. ~ l l l l t.f. l f l

15 SAlvi:MANTRÄDESPROTOKOLL 8(58) / Optionsavtal avseende kvarteret Paradiset med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. Bilagt optionsavtal med Länsförsäkringar Göinge Kristianstad (org.nr ) för del av Hässleholm 87:38, kvarteret Paradiset godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar bifall tillliggande förslag. Lars-Göran Wiberg (C) och Anna Lineli (NI) instämmer i detta yrkande. Beskrivning av ärendet En detaljplan för Hässleholm 87:38 är på väg att tas fram av stadsbyggnadskontoret. Som ett led i genomförande av detaljplanen har s tekniska avdelning upprättat ett optionsavtal som Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad har godkänt och undertecknat, se beslutsunderlag. Bilagor 1. Optionsavtal Justering.S~\\_qw

16 ,.,.,.,.,. 00 ~ S.Alvllv1ANTRÄDESPROTOKOLL / (38) Forts. 144 Sänt till: Teknisk avdelning - Exploateringsenhet Länsförsäkringar Göinge- Kristianstad. Bo:-; 133, : Kristianstad Justering

17 Datum OPTIONSAVTAL Kvarteret Paradiset Följande avtal om option avseende del av Hässleholm 87:38, nedan kallade fastigheten, har träffats mellan parterna. 1. Parter stadshuset Hässleholm nedan kallad Kommunen Länsförsäkringar Göinge - Kristianstad Box Kristianstad nedan kallad Exploatören ( org.nr ) (org.nr ) 2. Option Kommunen ger genom detta avtal Exploatören företrädesrätt att ensam få förhandla och teckna erforderliga avtal; markanvisningsavtal, exploateringsavtal, köpeavtal, överenskommelse om fastighetsreglering, för del av Hässleholm 87:38, nedan kallat optionsornrådet, se Bilaga l. Kommunen äger fastigheten Hässleholm 87:38. Parterna är medvetna om att en överlåtelse av fast egendom är bindande först när legitimerad köpehandling upprättats och undertecknats mellan parterna. Parterna är överens om att vid en eventuell överlåtelse av hela eller del av optionsområdet ska ersättningen/ köpeskillingen baseras på den av nedanstående metoder som ger det högsta värdet: o o 400 kr/m 2 kvmiersmark för fastighetens areal enligt blivande detaljplan. 700 krlm 2 BT A för byggrätt med ändamål bostäder enligt blivande detaljplan 3. Giltighet Parterna förutsätter att: o detta avtal godkänns av erforderlig al instans. o detaljplanen för optionsområdet vinner laga kraft. o markanvisningsavtal träffas enligt ingått optionsavtal senast innan detaljplanen vunnit laga kraft. o köpeavtal träffas enligt ingått optionsavtal senast två månader efter detaljplanen vunnit laga kraft. Om dessa förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera av parterna. 1(2)

18 1 4. Kostnadsfördelningar Kommunens kostnader för detaljplaner, utredningar och undersökningar samt anläggningar föranledda av exploateringen skall fördelas och täckas genom exploateringsbidrag från de exploatörer som avser bygga inom detaljplaneområdet Kostnaderna som föranleds av exploateringen ska fördelas mellan parterna enlighet den fördelning och begränsning som framgår under punkterna Detaljplan Exploatören och Kommunen skall samverka för att optionsområdet planläggs för ny bebyggelse. Kommunen har beställt och bekostar ny detaljplan för optionsområdet 4.2 Utredningar och undersökningar Kommunen beställer och bekostar de utrednings- och projekteringskostnader som behövs för att detaljplanen ska vinna laga kraft och för att parterna ska kunna träffa erforderliga avtal. Här i ingår exempelvis geotekniska- och arkeologiska undersökningar, trafikbullerutredningar samt erforderliga provtagningar och utredningar för att klarlägga och bedöma behovet av efterbehandlingsåtgärder. 4.3 Utbyggnad av anläggningar Kostnadsfördelningen för utbyggnad av gator, park, VA, elkraft, fjärrvärme mm regleras i markanvisningsavtalet som enligt punkt 2 och 3 ska träffas mellan parterna. 5. Överlåtelse av avtal eller förpliktelser Exploatören äger ej rätt att utan Kommunens skriftliga godkännande överlåta detta optionsavtal eller andra förpliktelser hänförliga till optionsavtalet. 6. Ändringar Ändringar såsom förlängning eller tillägg av detta optionsavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 7. Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta optionsavtal skall avgöras av allmän domstol, med tingsrätt som första instans. 8. Undertecknande Detta optionsavtal har upprättas i två likalydande exemplar varav pmierna tagit var sitt. Hässleholm För Hässleholm _ i./-~~ För Exploatören Pär Palmgren Kommunstyrelsens ordf. Jakob Tannerfalk Exploateringsingen j ör 2(2)

19 Bilaga l Sida l av l Bilaga 1 ~.. l. l l l l.. ~.f f.#.j ;l <><> ;l l, l # / l.t," / l, / l l l ' l Folke Z et~; e;~~' a11. - s9ata / ' l? /. A l l l,, ~!. l l l.... ~ 11 Dol<tofl1" Bach,e _ Om /~ 100m

20 SAtriNlANTR.ÄDESPROTOKOLL 10(58) / Godkännande av exploateringsavtal gällande del av Hässleholm Magasinet 1 Beslut beslutar följande: 1. Exploateringsavtalet för del av Hässleholm Magasinet 1 mellan T4 Fastighets AB och godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Beskrivning av ärendet Tekniska avdelningen har upprättat ett exploateringsavtal avseende del av Magasinet 1, som exploatören T4 Fastighets AB ( ) har undertecknat och godkänt, se beslutsunderlag. Avtalet innebär att exploatören ansvarar och bekostar utbyggnaden för alla exploateringsanläggningar det vill säga lokalgata, vatten- och avloppsnätet, el och eventuellt fjärrvärme. Planen har alt huvudmannaskap och en respektive Vatten AB övertar drift och underhåll av gator och VA vid färdigställandet. I övrigt hänvisas till exploateringsavtalet. Inga överlåtelser förutom gällande den allmänna platsmarken är nödvändiga för genomförande av detaljplanen. Bilagor 1. Exploateringsavtal Kommunstyrelse ns arbetsutskott Justering

21 SAMN1ANTRÄDESPROTOKOLL 11 (58) / Forts. 145 Sänt till: T eknisk avdel.n.i.ng - Exploateringsenhet T4 Fastighets AB, Bultvägen 6, Hässleholm Justering

22 ,,,,, ~ Datum EXPLOATERINGSAVTAL del av Hässleholm Magasinet l Följande avtal om exploatering av del av Häss leholm Magasinet J och Hässleholm 88: J i Häss leholms, nedan kallade fas tigheterna, har träffats mellan parterna. 1. Parter s tadshuset Häss leholm nedan kallad Kommunen T4 Fastighets AB Bultvägen Hässleholm nedan ka llad Exploatören (org.nr ) (org.nr ) 2. Bakgrund Kommunen har ingått ett exploaterings- och optionsavtal med Brinova Hässleholm AB (org.nr ) få r hela T4-området. Brinova Hässleholm AB har överlåtit de l av det område som enligt avtalet skall exploateras till T4 Fastighets AB (org.nr ). 3. Exploateringsområde Med exploateringsområdet avses område markerat enligt Kartbilaga A. Exploatören äger genom köp del av fastigheten Hässleholm Magas inet l och Kommunen äger Häss leholm 88: l. 4. Giltighet Parterna fårutsätter att detta avtal godkänns av erforderlig al instans. Om dessa forutsättn ingar inte uppfylls är detta avtal till alla delar få rfa llet utan rätt till ersättning for någondera av parterna. 5. Detaljplan Detalj plan for norra delen av T4-området, f.d. kasernområdet, Häss leholm, se Kartbilaga B. Detaljplanen har vunnit laga kraft och kostnaderna får densamma har reglerats i ett planavtal mellan och Brinova Hässleholm AB. 6. Utredningar och undersökningar Exploatö ren stå r få r de eventuella utrednings, undersöknings- och projekteringskostnader som behövs får att parterna skall kunna träffa erforde rliga avtal får att genomföra exploateringen. 1(4)

23 7. Kostnadsfördelning exploateringsanläggningar Kommunens kostnader för an läggn ingar föranledda av exploateringen skall i sin helhet enligt nedan nämnda villkor oc h utsträckning täckas genom exploateringsbidrag från exploatören. Exploatören svarar för kostnader i enli ghet med den fördelning och de begränsningar som framgår under punkterna Inn an nedanstående arbetena påbörjas ska ritningar och materialbeskrivning lämnas till och godkännas av, Tekniska avdelningen/ Vatten AB/ Hässleholm Miljö. Det åligger exploatören att kalla till övertagandebesiktningar. För anslutning till ledningar för vatten-och avlopp, elkraft, och fj ärrvärme av den bebygge lse som exploatören avser uppföra inom exploateringsområdet utgår särskilda avgifter som uttages av respektive huvudman enligt vid varj e särskilt tillfålle gällande taxor. 7.1 Allmän platsmark Exploatören anlägger och bekostar utbyggnad av lokalgata inklusive belysning och gatuavvattning inom exploateringsområdet Efter utbyggnad och övertagandebesiktning övertar Kommunen drift och underhåll av den allmänna platsmarken och där ti ll hörande anläggningar. Anläggningarn a ska utföras enligt Kommunens vid var tid gällande anvisningar och Exploatören ska bekosta avhjälpande av spri ckor, sättningar, och andra brister som framträder under garantiden (5 år), vilken räknas från dagen fö r godkänd slutbesiktning. Anläggningarna överlåts kostnads fri tt till Kommunens efter godkänd övertagandebesiktn ing. Kostnadsfördelning - Exp loatören l 00% och Kommunen 0% 7.2 Vatten, spill och dagvatten. Vatten AB svarar för att exploateringsområdet kan anslutas till det allmänna vatten- och av loppsnätet Exploatören bekostar och bygger ut vatten- och avloppnätet för hela exploateringsområdet, samt upprättar förbindelsepunkt vid va1je bli vande fastighet. Häss leholms Vatten AB skall skri ft ligen godkänna utformningen och materialval på den allmänna vatten-och avloppsnätet Exp loatören bekostar omläggningen av det allmänna vatten-och avloppsnätet för de två östra kvarteren och Häss leholms Vatten AB bekostar omläggning av de två västra kvarteren samt en fö rlängning av vattenledningen västerut till Transportgatan. Exploatören erlägger anläggningsavgift för vatten och av lopp enligt särskilt upprättat avtal med Vatten AB. Det allmänna vatten-och avloppsnätet överlåts kostnadsfri tt till Vatten AB efter godkänd övertagandebesiktning och med garantier enligt ABT06. Exploatören bekostar erforderlig dagvattenhantering i enl ighet med detaljplanen. Exploatören bär samordningsansvaret så att dagvattenutloppet mot damm på Ekbackaområdet är i drift innan dagvattenan läggningen på exploateringsområdet få r tas i drift. 7.3 El Exploatören medger att Kommunen skall äga rätt att utan ersättning till exploatören, enligt 2(4)

24 kommande detalj plan, till huvudman fö r elförsörjningen anvisa erforderlig mark för eventuell transformator. För elförsörjningen skall exploatören träffa erforderliga avtal med E.ON AB för utbyggnad av elnätet i exploateringsområdet Kostnader fö r eventuell flyttning och eller omläggning av befi ntliga el- och telekablar inom området bekostas av exploatören. Kostnadsfördelning- Exploatören l 00% och Kommunen 0% 7.4 Fjärrvärme Utbyggnad av fjärrvärme skall ske på exploatörens in itiativ och bekostnad. Det åligger också exploatören att med Hässleholm Miljö AB träffa avtal om områdets värmeförsörjning i det fall exploatören finner det lämpligt med gemensam värmeförsötjning av området. Alla för området utgående anslutningsavgifter skall bekostas av exploatören. Kostnadsfördelning- Exploatören l 00% och Kommunen 0% 8. Byggnader Exp loatören skall genomföra nybyggnation av bostäder i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplan ti lli ka bestämmelser och beskrivning. 9. Miljö/renhållning Exploatören förbinder sig att utfö ra bebyggelsen så att käll sortering av sopor och avfa ll blir mö j Ii g i kök och soprum. Källsortering ska ll ingå i förva ltningen av området när så erfordras enli gt Kom munens renhållningsordning. Hänsyn ska tas till gällande regler om transportvägar fö r sopbilar så att hämtning av avfall kan utföras. Under byggti den ska separering av avfall ske. 10. Rivning Exploatören ansvarar för och bekostar ri vning av byggnaderna på den del av Magas inet l som Exploatören äger genom köp. 11. Störning Exploatören förbinder sig att bedriva byggverksamheten så att omkringliggande fastigheter störs så lite som möjligt. Byggverksamheten ska i största möjliga utsträckning bedrivas under helgfria dagar, måndag-fredag mellan kl Undantag kan medges då speciella omständigheter fordrar att arbetet utförs på övrig tid, till exempel för att minimera trafikstörningar, omfattande avspärrningar, rörtryckning mm. 12. Parkering Exploatören ansvarar för anläggande och bekostar P-platser enligt detaljplan till det antal som Byggnadsnäm nden kräver i samband med bygglov. Om inget annat överenskommes skall samtliga P-platser anläggas inom exploateringsområdet 13. Informationsskyltar Exploatören förb inder sig att utan kostnad fö r Kommunen informera allmänheten med skyltar på exploateringsområdet om pågående projektering och byggnadsarbeten och därvid ange Kom munens medverkan i exploateringen. 3(4)

25 14. Uppvärmning Bebyggelsen ska åtminstone uppfylla kraven i Boverkets byggregler angående specifik energianvändning (kwhlm 2 /år). 15. Skada och skadestånd Part ansvarar enbart får direkta skador som orsakas genom försummelse av honom, hans anställda eller av anlitade uppdragstagare. Kommunen är i inget fall ersättningsskyldig få r skada som orsakats av ma rkens beskaffenhet, grundvattenfårändringar, tredje mans eller allmän hetens utnyttjande av markanvisningsområdet eller liknande omständi gheter. 16. Tillstånd m. m. Alla får exploateringen nödvändiga handlingar, ti llstånd och myndighetskrav t.ex. nybyggnadskarta, rivningslov, bygglov, bygganmälan, kvalitetsansvarig m.m. in itieras och bekostas av exploatören. 17. Upplag Exploatören äger inte rätt att utan Kommunens skriftliga medgi vande använda annan mark än den inom exploateringso mrådet får upplag, etablering, utfyllnad eller dyl ikt. För medgivandet skall ett separat nyttjanderättsavtal skrivas. 18. Överlåtelse av avtal eller förpliktelser Exploatören äger ej rätt att utan Kommunens skriftliga godkännande överlåta detta exploateringsavtal eller andra förpliktelser hänfårliga till exploateringsavtalet. 19.Ändringar Ändringar såsom för längning eller tillägg av detta avtal ska upprättas skriftl igen och undertecknas av båda parter. 20. Tvist Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av allmän domstol, med Hässleho lms tingsrätt som fårsta instans. 21. Undertecknande Detta avtal har upprättas i två li kalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Hässleholm För Häss leholms Hässleholm För T4 Fastighets AB Kommunstyrelsens ordf. Jacob Karl sson Jakob Tannerfalk Exp loateringsingenjör 4(4)

26 Sida l av l Kartbilaga A Kartbilaga A l l c l r. ~ l \ - -~- : - - Il \.. \ l ' \ e. \ \,. \ \. \ \. \ \ \ - - L. - -' \ s <l ~! ~.,.. l :,. ' \ :.\. GUIR\f ll \..,.. ; \. ' \,- se l j l. l "'! ~ : -. <e ;~M~ I H~EN ~ ~-. ~ - --=ses, : : :-.!. ~ ~j ; --. : -'. : 5~m 1 1:-l-...; ' : ~

27 ~ : J ~~ (_ej ~ / ,... l ~ \ V ~'r l,..., W 1, ~ ~,, l lv.. ~vl....._...,. f.o>'-wy, u Tf1ui.. ~.;;.~~ 1 1 ;:,,,.,01 f. f H,. I.t:...:... rr~.: ;_..._,.. ; ~ "'..,,.... ~ ~ ~ -~ ' T".. ~...- -t = ~ -:. :~:. :~: :.:.-:::;..:::.J :.t;;j.. _, :... :...~.: ~ ~..:::: ,..._ :~-~~~::~._::-.. =-~ -- - c ~~....., :..~ -=.<-. =~~- ~---..::.==.."' - "' )o t-v _.,..._...._...,_,..-.. _,.._.. _..... _, ~~:.:.~... ~;-:::.:.:-:. ~ : ~ n.a "-' (~~ - - ~ - - l. -;: >\~~.: l :-::_1;':.:. ;, < + ;> - '.NDO>T.I,t.,ct:W.!:m ~'"Wt1 t: ~' n..f +,_.,w,., NM t,.~ t j..._... rr.aw.-' -;.,...,.,.,.,,,..,t~lf'rttn'""'"i.""'a r-.j ~.,.._,ta.. ~ r "tl c...,...,,,,.,;.w, :;HÅ.''It~H '"J~r.W"'oi ut:f'fr F::-"'r..:,., t.\~hk.\1\v,'.njning Alltrtm ljm~ ~''*"''lt:l '..., l ~.,. ~ ~~ :w ~.. 1 :~""':mv W l nu ~:~~ r..-..,.0'_,....,,,.,..,..., ~1.:\1 c::::a::::t,,...,... ~..,... U\!!'Dd)~ ' t.l""f"' tj ' n;;ti'fan'71" ~ K \'ill1 cr.;tr.:~t.. ~,.,.,,.,,<: Pn c=t:::l,..._ ,... ~...:... n.: d... &N~. ~ ~,.u... finl.tt r.n. r rht...,wl"'.'"t-flll.ln" l'f'i'aw"... \l:l tt.'llf'-'1..., ~ u-;... )of1'1\rt,...;.attl l:.cl.,.,...,..,,...:.t.. l,.-:l(.lt; u.l LU.ur. ;uoo. ~...,,...,_,:~ ~t.~*'' ' ~ ' :te"" M"u..uo.IIILd.s,::... l_.kt. ~'l.lnt 1 o t U.i '-"""4.:.oh.I\A.' o' 111.-,r, o,l~f. '.MI,NRIKn411\!G!;OCt.T),\II:.::L~CR ' '"'"" r~ HN\.v t ~ ftt'f',..t; _,...,._,,...,.,.,....,. ot~..c...,,ww..r tork; rft'l "~' "' ' '',. ' rww,rrt,..rnn IWr hllil' l~ufton:l""' t"' "I..'T:t;in.nt..;...,...r.~l t:;.""'u' ""''..,...,. ti.n.rl'* 1\,,_.,...,,,...,, 'IJ~\ tftw" 'ft-' "...,,. r '-' 1. '1 1 ii.. fhc.,,... ~,.,.,,,..,.n,..,.,;a.e..-.v ""'tc,.. u.uiio....._,....,..,.u~ nu.t.... ltmi I "C-' ~"''''" ' " t.~j&it:jm.,.._.. hl.,,_,,.,.> ~fii("cc :n w,...,.,...,._.,.,~ r~'\ ~~ h'diö.v..,. ~.,..t7\)i tl l,.~.._.,* /ltlt olf" ~N 1'\\ W A,.IFt..,..,.., :1! fr~tollt!'~"--."'""'"'i'm'~ ~.w - UrFO~MII:tNC. -~ :-'!.LM~ tv 1'1.). T~ tl{l r,...~ ~...,,,,'W'tfiils tn-~..., U,.of.',!.,,,w.4.\..,~\t\ll tt: W(J, LM ~ I r,bb ~ '.:t: '':(J p. f ,,,._,~thll -..cc,_, t'mt"" ~t,.;.} ~..,.,,.,, r,n4nt. IW1. tutllllt,.)hl ~,_., ko(. lmj'ouy..t u P.F-C)(:.NSNIN:;\ :0\ M:.MK~N~ H~KYI:;:\o!Nil~ l. J..,,.,.....,,."'...,;.,...,.. 'A rt<:.-.,.,.,u,,,rr.,.,_ ;:::;::::::]...,,... '61<11".:~1...,...,.,,.,n. dr.a.,., 1.1!'-"ll<I:!It.,\t.JORDI.l-',1\0C falt"-'.f..._:j f tlhtr.. Ww -r- "* "-.,...,...T~t.lll ~,..,..,., ~t f1'tnw- \ n ~.,...,,;... ""l)" T AU ""-'"ltll'll fl.. r) c; Wnc,.:r. t~ ~~\l~'l h'tnt:1 bo'4,.1mt!of, ~ - ~,.:...,.,,_...,.,tt t urt w......_...,~. ~ N,.., I Y.-ff ttf"'flll IN -1"1.4\ UTNYTT,t.-\NOCG/l.'-0... r. r.r.r: """""''""''rtjitrtft...,..., ~.:. '-11 "'LACER I~C. 1;11'(1Htm1ND, Vl"F<i'I'INI lln,. L'II))'~4JIIt.v"'""' * '.l "l """ w.. ~-.- 1 M ~\I,...,., ~ '~".,... Z-E I.A~ ~A-rNt... l tl41.. ui..ji :: t ':';f_.~ t-i; r l~ :..._ 1 r.,.t.,, "''.'.:'P ~ -. :. ~Ulii1;AI.t,tnll " ~M' hl to,.,,l,tou., U.... :. 1,.~.._..._..,..,,::.~o t." U.,.,,'f ;tl) l e.).~o.).i r.' t i&"' ''.JJ!'*...,,.. _.... 1YIIIt1 4"r..., "'..., S l (>!if... NBS~KYCU :.-; :~,.,a..,.,,... ~JilrUH...-., :t.im' It ":,,,....,,.... ~~ Jo ';(~..,... ~.~ "( ltn a.,.,.ilt;l._,..,...,,..,~.l-4,.,.,.,,.,.., ~ ,N... =':r~rw..a. tnr.-.ct.- rt M n~,.--...,..:~ W.f,:KfOIK'!li:NINGroR... uti' ~" n.,.,, y,ö Ao'olu, ''"" '' ~~t,.lf'i.n '"''' nn.n ':'9ttn..-t't\ftttfh' l.tm.., 41 1 'twt_...:i IWI ~ u... l.a. U..w411U1 tlo."-~,\jt.11ni::into\tv,\ OC~T.-\UMELS~R!) e..r~t'l' tuo ;M u'" ',....u,.'"',..,.,. _: ~ ltm~t :..;,, ;;. t ; JJ~t" LA-'WI,V..,, ::n'-' 1;,~_., ~~~..._....,......, ~ ',_)...,... r.f \..~ t':~tm :u tj t,.-\'lf'fw '"'' VW "",."' fwwt'<t ''" "' ' ~ V~t,..tt:,H\h\1ht ; ~,,,IA....t. ~Y ~~ i..., '"' ' h" t U..:.H " " N liv :o'1101 ' " l o1 la t ~. ('._.;. l' K?\ ~ p,-\ <? r-- r ;p. <7"' :J;_ ~ t "~...,.,,.... ~- l"'r,.~~... l l 4tiHDIJ:t'Jt'tt... ~> MI.ur.-t\1A :\st,.," '"'.,. ~.n u.r \/V :...-',. t:.... ~..,...,.,...\...,....,... ~.\ C.lll~W... 1::, ~'t.1'.t ;..~... -.~ : ~.,......, ltu.w :.: u "tf4t.tk.. - : ] 1' -~ t;"'tlll:.tnt~ 1t(' norr:.:o~n Ii'; T :m r!l.:jöo~, '.<1. ICStC.nlN~N'I'l cr. HMEIO'<Vtn,..,... t~~lc,.. _...,... a.:ac. :.,.::.

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Trygghetsboende vid Björkbacken Följande avtal om exploatering av delar av fastigheterna Bollmora 2:588 och 2:1 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Kommunen

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING

MARKANVISNINGSAVTAL MARKANVISNING 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, och Bolaget AB (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 8 nedan träffats följande

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 14 Ks 78 Au 74 Dnr 130/2007-252 Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna 1 Parter Mellan Sollentuna kommun (org.nr 212000-0134), nedan kallad Kommunen, och Bolagsnamn (org.nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 10 nedan träffats följande

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0-0 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för)

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0- Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn mm (HSB ek för) HSB Landskrona hyr lokaler inom

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

KÖPEAVTAL MARKÖVERLÅTELSE. 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00

KÖPEAVTAL MARKÖVERLÅTELSE. 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00 1 (5) KÖPEAVTAL FASTIGHET Del/ar av fastigheten/erna Kävlinge Löddeköpinge 14:4 och 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00 KÖPARE BAKGRUND TILL

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Optionsavtal Källörstomten

Optionsavtal Källörstomten Optionsavtal Källörstomten Parter Kommunen: Bolaget: Östhammars kommun Goldcup 8949 AB (u.n.t. Orgnr: 212000-0290 Millimeter Projektutveckling AB) Adress: Box 66, 742 21 Östhammar Orgnr: 556937-6568 Adress:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL

Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx. RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xxx RIKTLINJER för MARKANVISNING och EXPLOATERINGSAVTAL Innehåll Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 3 Markanvisning generellt 5 Markanvisning vid

Läs mer

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anders Carlquist Datum KS-2014/95 2014-02-27 Kommunstyrelsen Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten. 2013-11-12 Sida 1 av 5 Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och Einar Mattsson Projekt AB, org nr 556628-1920, nedan kallad Exploatören, har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Exploateringsavtal för Flygeltofta, etapp 2, i Häljarp

Exploateringsavtal för Flygeltofta, etapp 2, i Häljarp Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(2) Datum 2008-01-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Exploateringsavtal för Flygeltofta, etapp 2, i Häljarp För den andra etappen av småhusutbyggnaden

Läs mer

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 205-04-2 KS 203/058 5026 Rev 205-04-30 Kommunfullmäktige Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren, 6 och del av Kvarnholmen

Läs mer

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting KÖPEAVTAL mellan European Spallation Source ERIC och Skåne läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH TILLTRÄDESDAG... 3 3. KÖPESKILLING... 3 4. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan)

Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(2) Datum 2008-01-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan) Hösten 2006 inbjöds

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. För Egendomen gäller detaljplan Löddeköpinge 14:78 m. fl, lagakraft , bilaga B, vilken Exploatören tagit del av.

MARKANVISNINGSAVTAL. För Egendomen gäller detaljplan Löddeköpinge 14:78 m. fl, lagakraft , bilaga B, vilken Exploatören tagit del av. 1 (5) MARKANVISNINGSAVTAL Mellan Kävlinge kommun (212000-1058), Box 501, 244 80 Kävlinge, nedan kallad Kommunen och xxxx (xxxx) *adress, nedan kallad Exploatören, träffas denna dag föreliggande markanvisningsavtal.

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-09 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Försäljning och markanvisningsavtal för fastigheterna Eldaren 6 m.fl., Ölandshamnen

Försäljning och markanvisningsavtal för fastigheterna Eldaren 6 m.fl., Ölandshamnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2015-03-20 KS 2015/0102 50126 Kommunfullmäktige Försäljning och markanvisningsavtal för fastigheterna Eldaren 6 m.fl., Ölandshamnen

Läs mer

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan

Upplands Väsby kommun RAMAVTAL bilaga A 1 Bakgrund och syfte bilaga B 2 Giltighet 3 Detaljplan Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Rörabhuset AB, org.nr 556478-5953, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring inom ett

Läs mer

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption LANDSKRONA STAD KOMMUNSlYRELSEN Ank. 2015-06- l 7 Stadsbyggnadsförvaltningen Datum 2015 06 16 Handläggare Mårten Olsson Er Referens Vår Referens 1(3) Kommunstyrelsen Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona

Läs mer

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2015-09-21 KS 2013/0480 50126 Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757 I ~ l) landstinget DALARNA o 99 LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2010-11-08 171 Förvärvav fastigheten Valhalla 2 I Falun Dm LD1 0/02757 Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL MÄSSAN

MARKANVISNINGSAVTAL MÄSSAN DETTA ÄR ETT UTKAST TILL MARKANVISNINGSAVTAL. FÖRÄNDRINGAR KAN KOMMA ATT SKE DÅ DET FAKTISKA AVTALET TAS FRAM MELLAN KOMMUNEN OCH BOLAGET. 1 Parter Sollentuna kommun (org.nr. 212000-0134), nedan kallad

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-03-20 kl. 08.30-09.1 O

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-03-20 kl. 08.30-09.1 O SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.1 O Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal.

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. AVTAL Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21 1/7 EXPLOATERINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. Parter Strängnäs kommun,

Läs mer

Förslag på markanvisningsavtal finns mellan Sala kommun och Cazel AB i enlighet med, bilaga l.

Förslag på markanvisningsavtal finns mellan Sala kommun och Cazel AB i enlighet med, bilaga l. SALA Bilaga KS 2011/235/1 KOMMUN 1(1) 2011-11-08 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNNG Kommunstyrelsen nk, 1 O Försäljning av fastigheten Kompassen 2. Förslag på markanvisningsavtal finns mellan Sala kommun och

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

K Ö P E A V T A L avseende fastighet

K Ö P E A V T A L avseende fastighet K Ö P E A V T A L avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL avseende del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Kyrkogatan/Tulegatan i Sundbybergs kommun.

MARKANVISNINGSAVTAL avseende del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Kyrkogatan/Tulegatan i Sundbybergs kommun. Mellan Sundbybergs kommun, org. nr 212000-0175, nedan kallat Staden och Näckström Fastigheter AB, org. nr 556556-5248, nedan kallat Exploatören har träffats följande Markanvisningsavtal. Staden och Exploatören

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande.

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande. KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30 Plats Piltzsalen, samverkanskontoret Syssiebäck Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr

Läs mer

KÖPEAVTAL. I första hand skall reglering ske enligt nedanstående formel:

KÖPEAVTAL. I första hand skall reglering ske enligt nedanstående formel: 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden och Drömfabriken i Bällsta AB, 556302-4412, nedan kallad Bolaget, har under förutsättning som nedan anges i 10, träffats

Läs mer

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna KÖPEAVTAL avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga Fastighet:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Tid Plats 08:30-12:00 Utsikten, kommunhuset Hallsberg Beslutande ledamöter Andreas Svahn (S) (ordförande) Torbjörn Appelqvist (M) Magnus Andersson (S) Siw Lunander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

K p- och exploateringsavtal

K p- och exploateringsavtal K p- och exploateringsavtal Detta avtal ("Avtalet") har denna dag ingåtts mellan: (i) Haparanda kommun (212000-2775), Torget 9, 953 85 Haparanda ("Kommunen"); och (ii) Avalanche Capita) AB (556665-9024),

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer