FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL F&S STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 24 APRIL 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL F&S STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 24 APRIL 2014"

Transkript

1 FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL F&S STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 24 APRIL 2014 Styrelsens förslag till svar kommer vid behov att utvecklas på årsmötet. Nr 1 Frysning av kort - Liliana Palombo F&S Stockholms ambition är att föreningens träning ska vara lättillgänglig och ser därför positivt på motionärens förslag. I dagsläget tillåter föreningen förlängning av träningskort vid skada, sjukdom samt efter förlossning mot uppvisande av läkarintyg. Styrelsen anser att det kan finnas ytterligare skäl till förlängning av kort. att bifalla genom att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjliga former för frysning av kort. Nr 2, 3 Beläggning - Marcia Olavarria, Leif Jonsson Styrelsen tolkar det som att motionärerna vill se besöksstatistik på anläggningarna och passen. Styrelsen är positiv till utökad information kring tillgängligheten till träningen och kommer att se över hur vi kan presentera detta på ett lämpligt sätt. att ge styrelsen i uppdrag att se över hur informationen i enlighet med motionärernas intentioner kan tas fram och presenteras. Nr 4, 5 Etablering i Västerort - Henryk Åkesson, Humaira Hussain Etablering har under det senaste året varit en prioriterat område för styrelsen. F&S Stockholms uppdrag handlar om att få så många som möjligt att träna och sedan våren 2013 finns en etableringsstrategi framtagen som beskriver var Friskis&Svettis Stockholm ska etablera. Det innebär att fokus ligger på hitta lokaler i tätbefolkade områden inom kommunen i första hand, i nära anslutning till utbyggd kommunikation. Föreningens huvudinriktning är att etablera i närförort, primärt i områden där många befintliga medlemmar bor. Föreningen ska också, utan att släppa fokus på huvudinriktningen, bevaka möjligheter och ha beredskap för att snabbt agera om tillfälle uppstår i innerstaden. Med anledning av att verksamheten i Råcksta lades ner i årsskiftet 2012/2013 beslutades på årsmötet 2013 att se över möjligheten att snabbt etablera i Västerort. Fokus i det arbetet var att söka lokal längs med gröna tunnelbanelinjen i närförorten Bromma. Målet är att föreningens nästa etablering sker i detta område. Vällingby och Hässelby kommer att ske i ett andra steg. Strategi och plan för etablering har beskrivits i såväl Friskispressen som på föreningens hemsida. Vissa delar i etableringsarbetet är känsliga att beskriva offentligt, särskilt avseende vilka objekt som utreds och när föreningen är i ett förhandlingsläge, varför informationsgivningen periodvis är gles. Styrelsen förslår årsmötet besluta att anse motion nr 4 besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande att bifalla motion nr 5

2 Nr 6, 7 Indoor walking - Iréne Trybom, Sammy Anundsson Styrelsen delar motionärernas uppfattning och vi vill erbjuda fler Indoor walking-pass. Föreningens ambition är att öka träningsformens geografiska täckning samt utöka antalet pass. Från september 2014 kommer Indoor walking även att erbjudas på F&S Ringen. Vi undersöker också möjligheten att förtäta med fler så kallade walkers, vilket bland annat redan skett på F&S City. Föreningens ansträngningar för att kunna erbjuda ett större utbud av Indoor walking-pass fortsätter, bland annat ordnades ett extra rekryteringstillfälle under våren 2014, enbart för att hitta fler Indoor walking-ledare. Nr 8 Motion och kul tur - Estoardo Barrios Styrelsen ställer sig helt bakom att det är viktigt att hålla i gång både kroppen och hjärnan för välbefinnande. Genom medlemsundersökningar vet vi att många av föreningens medlemmar också har ett stort kulturintresse. Föreningen arbetar aktivt med att hitta attraktiva samarbetspartners inom olika områden. Föreningen erbjuder redan idag möjligheten att komplettera den fysiska träningen med föreläsningar, kurser och resor inom olika inriktningar. Utöver det kan medlemmar sedan några år tillbaka ta del av erbjudanden från externa partners genom det digitala medlemsbrevet. Exempel på partners inom kulturområdet är Stadsteatern, Oscarsteatern och Millesgården. Det är också viktigt att föreningen står fri i valet av samarbetspartners/leverantörer. Nr 9 Tantbalett - Matilda Gulbrandsen Alla föreningar i Friskis&Svettis-rörelsen har ett gemensamt utbud och all träningsutveckling sker hos F&S Riks, föreningarnas paraplyorganisation. F&S Stockholm har en tät dialog med F&S Riks kring utvecklingen av nya träningsformer. Vi lyssnar in efterfrågan från medlemmar och funktionärer, bevakar träningstrender och väljer inriktning utifrån rörelsens idé om träning. Förslag gällande nya träningsformer är intressanta för verksamheten. att anse motionen besvarad och vidarebefordra motionärens förslag till F&S Riks träningsteam. Nr 10 Friskis&Svettis en nykter frizon - Nina Norman Friskis&Svettis Stockholms idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. Vi önskar vara en plats där alla känner sig välkomna. Föreningen har sedan flera år tillbaka en alkohol- och drogpolicy för medarbetare, samt stödjer och följer Riksidrottsförbundets antidopingpolicy. Inom föreningen accepteras inte alkohol- eller narkotikapåverkad personal. Arbetsuppgifter är oförenliga med alkohol och droger. Enligt våra villkor för medlemskap och träningskort hör inte synlig påverkan av alkohol/narkotika hemma i föreningen och kan leda till avstängning. Vi följer, lever efter och kommunicerar självklart Friskis&Svettis-rörelsens gemensamma värderingar i vår verksamhet där vi bland annat inte uttrycker synpunkter kring vad som är hälsosamt eller ohälsosamt leverne, utanför träningen. Att införa regler för hur en enskild funktionär får uttrycka sig är inte förenligt med våra värderingar. Styrelsen förslår årsmötet besluta att avslå motionen med vad som anförts i styrelsens yttrande

3 Nr 11 Musik till omklädningsrummet - Kirke Ailio Rodwell Föreningen ambition är att skapa en trivsam atmosfär i omklädningsrummen, vilket görs med olika medel. I föreningens designkoncept som används vid renoveringar och nybyggnationer ingår ljusa färger på skåp och väggar, samt en belysning som är nedtonad och behaglig. Även i duschen har vi valt att jobba med en mjuk belysning och ytskikt som förmedlar lugn och avkoppling. Musiken skulle kunna vara ytterligare ett inslag som bidrar till en avkopplande miljö. Åsikterna om detta varierar. I dagsläget har föreningen dock valt att inte prioritera den kostnad som det medför. Sammantaget skulle det bli en stor investering om samtliga omklädningsrum skulle förses med musik, och vi väljer att prioritera investeringar i anläggningarnas fysiska miljö och träningsutrustning. att avslå motionen Nr 12 Musik utan propaganda - Stig Vikström Precis som motionären skriver är musiken är oerhört viktig för träningen i Friskis&Svettis. Varje ledare skapar sin egen musikmix inom de ramar som F&S utbildning ger. På utbildningen är musik och låtval en viktig del. Ledarna och instruktörerna rekommenderas att variera musikutbudet på träningspassen så mycket som möjligt. Allt för att skapa mångfald och en spännande mix som ger träningsupplevelsen en extra krydda. Styrelsen håller med motionären om att information om låtval är viktig att förmedla. Då musiken är en stor och viktig del av den befintliga ledarutbildningen, ingår där att ledaren ska ta hänsyn till texterna. att anse motionen besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande. Nr 13 Bättre utrustade omklädningsrum - Inga Lundberg För att så många som möjligt ska kunna träna och byta om samtidigt har föreningen valt så kallade Z-skåp, då det ger möjlighet till fler skåpplatser på samma yta. Med denna lösning är varannan skåpplats lägre placerad. Föreningen behöver kunna vara flexibel i vilken skåplösning som behövs beroende på hur stor yta som finns för omklädning och hur möjligheten att möblera i ett omklädningsrum ser ut. Det är viktigt att prioritera antalet platser framför utrymme. Antalet bänkar och puffar styrs av valet av skåplösning samt behovet av att möblera på ett effektivt sätt. att bifalla motionen genom att ge styrelsen i uppdrag att vid ny- och ombyggnationer överväga lägre skåplösningar samt se över antalet bänkar och puffar för att underlätta ombyte. Nr 14 Inläsning av Friskispressen - Pia-Lena Krischél Styrelsen delar motionärens uppfattning att tillgänglighetsfrågan är viktig, också när det gäller Friskispressen. Det är bra om Friskispressen kan göras tillgänglig för fler. Friskispressen ska bära sina egna kostnader. Tidningens främsta finansieringskälla är att de olika F&Sföreningarna köper in den. Om kostnaden för att publicera ljudfiler leder till att priset för den tryckta tidningen behöver höjas, riskerar detta att leda till att F&S-föreningarna beställer färre tidningar. Kostnadsfrågan behöver således också beaktas och därför bör Friskispressens redaktion avgöra vilka delar av tidningen som är särskilt lämpade för inläsning. att bifalla motionen med vad som anförts i styrelsens yttrande.

4 Nr 15, 16, 17 Passbokning - Susan Hellström, Keiko Snarberg, Helena Enquist Passbokningssystemet, och frågor runt reglerna för passbokning, är av största vikt för många medlemmar. Att kunna planera sin träning är viktigt. Förutom i de aktuella motionerna tas angränsande frågor upp i motioner om bättre information om beläggningen, på passen och på anläggningarna. Bokningssystemet skall vara stabilt. Reglerna måste kunna anpassas efter olika situationer och efter ändrade förutsättningar och beteenden. Målet skall vara att ge medlemmarna bästa möjliga information och största möjliga planeringsutrymme, samtidigt som lokalerna skall kunna utnyttjas på bästa sätt och olika ansvariga skall få bästa möjliga stöd i sina beslut på kort och lång sikt. Att anpassa och justera regelverket är en grannlaga uppgift, som måste bygga på en förståelse för regelverket som helhet, parad med korrekt information om tillgång och efterfrågan i många olika aspekter. Synpunkter från motionärer, ledare och anställda är givetvis en viktig fond för dessa beslut. Också information om tendenser och utveckling i träningsvärlden är här av betydelse. Ett exempel är att vi, när bokningssystemet var helt nytt, konstaterade att fem bokningar per medlem ledde till att många reservationsbokade pass, för att sedan boka av tätt inpå. Pass, som i bokningssystemet såg fullbokade ut, visade sig i själva verket vara långt ifrån fulla på golvet. Antalet bokningar sänktes då till tre per medlem. Antalet bokningar höjdes senare till fyra. Det viktigaste argumentet här var att den bokningsbara tiden är åtta dagar. Vill jag boka ett populärt pass varje vecka måste jag använda två bokningar, åtminstone under passdagen. Flera av våra systerföreningar har hanterat detta genom att sätta bokningsfönstret till fyra eller fem dagar. Det finns en tendens att medlemmarna tränar fler gånger per vecka. Att justera antalet tillåtna bokningar kan vara ett av flera sätt att anpassa regelverket till detta faktum. Ändringar i bokningsreglerna måste emellertid övervägas noga och beslut måste kommuniceras på ett tydligt och genomtänkt sätt. Att på ett årsmöte, eller för den delen i styrelsen, fatta beslut om enstaka detaljer är synnerligen olämpligt. För ett väl fungerande bokningssystem fordras att inte enskilda delar låses fast och minskar handlingsutrymmet eller stör helheten. Nr 18 Konditionsträning i gymmet - Sofia Bartholdson De senaste åren har intresset och efterfrågan på att konditionsträna ökat. De senaste fem åren har föreningen skapat fler och större öppna ytor för fri träning bland annat med hjälp av förtätning av traditionella styrkemaskiner samt öppnat upp salarna när pass inte pågår, för att möta efterfrågan och ett ändrat träningsbeteende. Föreningens synsätt begränsar inte konditonsträning enbart till gymmet, utan ser utbudet som en helhet där även t ex Spinning, Indoor walking och Träna ute är möjlig konditionsträning. Under 2013 har föreningen utökat antalet konditionsmaskiner med 21 maskiner, tack vare omdisponering och förtätning. Vid ut- och ombyggnationer under året har antalet konditionsmaskiner alltid blivit fler. att anse motionen besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande. Nr 19 Månadskort för seniorer - Stig och Ani Palm En grundläggande idé i Friskis&Svettis är att erbjuda lättillgänglig träning. Målsättningen är att erbjuda ett kortutbud som i största mån möjliggör kontinuerlig och regelbunden träning på en attraktiv prisnivå. Därför erbjuder vi de lägsta priserna för de kort som har längst giltighetstid. Föreningen arbetar dessutom kontinuerligt med att förenkla utbudet av träningskort. Föreningen erbjuder i dagsläget rabatt till seniorer på års- och säsongskort.

5 Nr 20 Seniorjympa i Sickla - Birgitta Persson Alla föreningar i Friskis&Svettis-rörelsen har ett gemensamt utbud samt gemensamma benämningar på passen. Ett av Friskis&Svettis kärnvärden är att erbjuda ett brett utbud för alla. En av anledningarna till namnbytet från senior till soft var just att visa på att träningen passar alla målgrupper. Föreningen presenterar Jympa soft som allroundträning för den som skonsamt vill stärka sin kropp. När Jympa soft ligger som förmiddagspass är många deltagare seniorer, men alla är välkomna på passet. Nr 21 Rutinerna för utbetalning av arvode - Thomas Airio Friskis&Svettis Stockholm har drygt frivilliga funktionärer. Alla funktionärer; ledare, instruktörer, värdar, styrelseledamöter och andra, får ett mindre arvode för sin insats. För att få arvodet utbetalt fordras att funktionären registrerar sina gjorda insatser i vårt tidrapporteringssystem. Inrapporteringen avgör också när arvodet betalas ut och för vilket år funktionären har att betala skatt för arvodet. Att tillämpade rapporteringstider, på det sätt som motionärerna beskriver, kommit att bli olämpligt snäva är uppenbart. att bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att se över riktlinjer och tidsfrister inom tidrapporteringen utifrån de problem som redovisats i motionen. Nr 22 Bidrag för funktionärers utbildning, profilkläder - Patrick Siegbahn Friskis&Svettis Stockholm har drygt frivilliga funktionärer. Alla funktionärer; ledare, instruktörer, värdar, styrelseledamöter och andra, får ett mindre arvode för sin insats. Arvodet hanteras i skattesammanhang på samma sätt som lön. Preliminärskatt dras, funktionären får en kontrolluppgift och föreningen betalar arbetsgivaravgifter. Det är, enligt gällande skatteregler, möjligt att avstå från lön i utbyte mot andra prestationer från arbetsgivaren; detta kallas löneväxling. Det finns ett omfattande regelverk runt dessa frågor, som det inte finns skäl att här presentera i sin helhet. Kortfattat innebär det följande: Det spelar i skattesammanhang ingen roll om arvodet betalas ut i pengar eller som andra prestationer. De olika alternativ som motionären föreslår är samtliga lätta att värdera. Värderingen skall ske till marknadspris. Så länge den självklara utgångspunkten är att vi fullt ut skall följa skattereglerna kommer förslaget inte att ge någon skattemässigt effekt. Detta gäller såväl för funktionären (skatt och deklaration) som för föreningen (arbetsgivaravgifter). Däremot skulle ett system av de slag som föreslås medföra avsevärda kostnader. Ett exempel är att ett löneväxlingssystem (enligt skattereglerna) förutsätter att varje funktionär när som helst kan ändra sitt deltagande. Konsekvenserna av detta, med över funktionärer, är lätta att se framför sig. Det kan i detta sammanhang också påpekas att det för arvoderade idrottsutövare finns mer generösa skatteregler. Föreningen kan bland annat tillhandahålla uniform och andra arbetskläder som är avpassade för tjänsten och som inte lämpligen kan användas privat. Det får inte handla om sådant som kan anses innebära en värdeöverföring till idrottsutövaren eller som kan användas för privata ändamål. Som exempel på det förra anges segelbåt och ridhäst, på det senare vanliga träningsskor och regnkläder eller underställ. Som idrottsutövare räknas såväl ledare och instruktörer som värdar. Däremot räknas styrelseledamöter inte som idrottsutövare även om de besvarar motioner. För ersättning till idrottsutövare finns också regeln att arbetsgivaravgifter inte betalas ut på ersättningar under ett halvt basbelopp. Detta gäller oavsett om arvodet betalas ut i pengar eller som andra prestationer. Motionärens förslag ger alltså ingen ekonomisk effekt för funktionärerna och ingen inbesparing för föreningen. Det skulle däremot innebära avsevärda merkostnader, främst av administrativ art, för föreningen.

6 Nr 23 Webbplats samt app problem - Leila Benjari Styrelsen delar motionärens synpunkter om att en funktionell hemsida och mobilapp är av mycket stor vikt och styrelsen kommer att diskutera denna fråga under året. Därför har föreningen initierat projekt i syfte att öka tillgänglighet och prestanda i passbokning på både hemsidan och i mobilappen. Nr 24 Fjärrkontroll till musikanläggningarna - Kirke Ailio Rodwell Funktionärerna är en viktig förutsättning för föreningens verksamhet och att löpande underlätta deras uppdrag är viktigt. Verktyg och utrustning utvärderas därför löpande. Beroende på hallens utformning och typ av pass varierar dock behovet av fjärrkontroll. Styrelsen ger därför kansliet i uppdrag att inhämta synpunkter från funktionärerna om behovet av att installera fjärrkontroller på anläggningarna. Nr 25 Rutiner - Kirke Ailio Rodwell Styrelsen ser det som självklart att hela anläggningen ska vara ren och fungerande. Redan idag görs schemalagda kontroller på anläggningen. Varje dag görs en morgon-, lunch-, eftermiddags- och kvällsrunda. I dessa lokalrundor görs en lättare städning av främst omklädningsrum och toaletter (påfyllnad av papper och tvål) samt en kontroll att allt är på sin plats och fungerar. Som medlem i föreningen ser styrelsen gärna att även medlemmar tar ansvar genom att berätta för personalen om något saknas eller inte fungerar, i det fall det inte upptäckts på lokalrundan. Så snart problem upptäcks som kräver åtgärd, beställs service från externa hantverkare alternativt fastighetsförvaltarens driftspersonal, i de fall vi själva inte kan åtgärda problemet. Beroende på åtgärd kan inställelsetiden från hantverkare variera. I normala fall har varje anläggning löpande hantverkshjälp varje vecka, men i akuta fall snabb åtgärd samma dag. Vi har ett extremt tryck på våra anläggningar och styrelsen avser att se över rutinerna och fortsätta utveckla dem. att anse motionen besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande. Nr 26 Pensionär oavsett ålder - Monika Grave Styrelsen håller med motionären om att personer som har sjukpension eller aktivitetsstöd också ska ges samma rabatter som ålderspensionärer. Ändringar i kortstruktur måste övervägas noga då många parametrar samverkar och att på ett årsmöte fatta beslut om enstaka detaljer i denna är mindre lämpligt. Styrelsen kommer istället att uppdra till ledningen att se över rabattstrukturen för sjuk- och ålderspensionärer. att bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att se över rabattstrukturen för sjuk- och ålderspensionärer.

7 Nr 27 Reducerad ungdomsavgift enstaka biljetter - Malin Schiratzki Styrelsen strävar efter att erbjuda ett utbud av träningskort som ska passa det stora flertalet som tränar hos oss. Det är också viktigt att kunna hålla en attraktiv prisnivå, vilket är möjligt genom att minimera administrationen och begränsa olika rabatter. En engångsbiljett hos F&S Stockholm kostar 90 kronor och styrelsen anser att det är ett rimligt pris. Målsättningen är att erbjuda ett utbud som i största mån möjliggör regelbunden träning i längre perioder. Ett Årskort för tonåringar kostar kronor. Tränar man en gång i veckan under ett år blir kostnaden per gång 48 kronor. Med ett säsongskort för tonåringar som kostar 1470 kronor blir den motsvarande kostnaden 56 kronor per gång. Det betyder att man tjänar på att köpa ett års- eller säsongskort vid 28 respektive 16 träningstillfällen per år och säsong. Medlemsavgift på 100 kronor per kalenderår tillkommer. Under sportloven erbjuder föreningen dessutom tonåringar att träna för 10 kronor. Nr 28 Funktionärers deltagande i motionslopp - Patrick Siegbahn Det är ingen tvekan om att F&S funktionärer är viktiga ambassadörer och budbärare av föreningens varumärke. Som motionären nämner har rörelsen sedan ett par år medgivit möjligheten att använda funktionärskläder i samband deltagande i motionslopp. Detta upplyser föreningen om på funktionärernas intranät, Funknet Stockholm. I verksamhetens plan för våren, då föreningens funktionärer värmer upp deltagarna på många lopp, kommer det att lyftas extra att man som funktionär gärna får använda Friskis&Svettis-kläder när man deltar i lopp. Motionären önskar att föreningen ska uppmuntra funktionärer att ange Friskis&Svettis som föreningstillhörighet vid motionslopp. Föreningen har historiskt sett inte haft tävlingsverksamhet, men i samband med att nya stadgar antogs på F&S Stockholms årsmöte 2013 öppnades möjligheten upp för att formellt representera föreningen. Se föreningens stadgar: 2.2 Medlems rättigheter - representera föreningen i externa idrotts- eller tävlingssammanhang enligt föreningens regler och villkor. Styrelsen delar motionärens uppfattning om behovet av tydliggöra denna möjlighet och kommer uppdra åt ledningen att utreda regler och villkor för medlemmars deltagande i tävlingssammanhang. Styrelsen förslår årsmötet besluta att bifalla motionen med vad som anförts i styrelsens yttrande. Nr 29, 30 Fairtradeprodukter på anläggningarna - Matilda Gulbrandsen, Annie Fasth Produktmärkningar såsom Fairtrade och KRAV är bra men finns inte inom alla produktkategorier och att jämföra fördelarna mellan olika produkter, märkningar, närodlat o.s.v. är komplext. Föreningen vill därför stå fri i valet av leverantörer och produkter och kunna göra bra val över tiden utan begränsningar till KRAV eller Fairtrade. Styrelsen håller dock med motionärerna om att ett långsiktigt hållbarhetsarbete är viktigt tog föreningen fram en miljöförklaring som säger att föreningen ska ha ett kontinuerligt miljöarbete inom alla verksamhetsgrenar. Föreningen har även ett pågående arbete vars mål är att utveckla föreningens samhällsansvar vid inköp av de produkter som säljs i receptionen (t.ex. dryck, bars, KRAV-bananer, hygienartiklar, lås, vattenflaskor och träningskläder). Vi tror emellertid att vi som förening kan göra ännu mer för att driva hållbarhetsfrågan inom tränings-branschen. Ett steg i detta vore att bredda vår miljöförklaring till en bredare hållbarhetspolicy som tydligare innefattar krav på våra leverantörer avseende t.ex. miljö samt arbets- och produktionsvillkor. att bifalla motionen med vad som anförts i styrelsens yttrande.

ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV BESLUT AV ÅRSMÖTET 2014 AVSEENDE MOTIONER

ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV BESLUT AV ÅRSMÖTET 2014 AVSEENDE MOTIONER ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV BESLUT AV ÅRSMÖTET 2014 AVSEENDE MOTIONER Nr 1 Frysning av kort - Liliana Palombo F&S Stockholms ambition är att föreningens träning ska vara lättillgänglig och ser därför positivt

Läs mer

Jag köper alltid årskort, men är borta i genomsnitt 5 månader/år: 2 mån på hösten och 3 mån på våren i samband med arbete utomlands.

Jag köper alltid årskort, men är borta i genomsnitt 5 månader/år: 2 mån på hösten och 3 mån på våren i samband med arbete utomlands. 1 Möjlighet att frysa årskortet Jag köper alltid årskort, men är borta i genomsnitt 5 månader/år: 2 mån på hösten och 3 mån på våren i samband med arbete utomlands. Jag föreslår att F&S ger medlem möjlighet

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 1. Olov Sjöström 2015-02-26 MOTION TILL FRISKIS o SVETTIS I NYNÄSHAMN ÅRSMÖTET 2015 ANG KOSTNADER FÖR FÖRLÄNGNING AV AKTIVITETSKORT Jag är aktiv medlem

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 Så här tycker ni Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 1. Hur gammal är du? Yngre än 20 år 4,2% 20-30 år 18,36% 31-40 år 19,16% 41-50 år 25,5% 51-60 år 18,42% 61-70 år 11,73% 71 år eller äldre

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%.

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medelåldern på våra medlemmar är 45,4 år yngsta medlemmen var 11 år och äldsta 92

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns séêâë~ãüéíëéä~åomnq séêâë~ãüéíëéä~åomnqjomns OMNS Föreningen Vi är idag en förening med ca 4900 medlemmar varav ca 150 är funktionärer/förtroendevalda. Kansliet består idag av 6 anställda samt ett antal

Läs mer

FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 16 APRIL 2009

FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 16 APRIL 2009 FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 16 APRIL 2009 Styrelsens förslag till svar på motionerna är relativt kortfattat skriva och kommer vid behov utvecklas på årsmötet. Nr 1 Jympa i kranskommuner,

Läs mer

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter...

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter... 1 Innehåll Friskis&Svettis 12 värderingar... 3 Vision... 4 Ambition... 5 Mål för 2015-2016... 5 Projekt/Nyheter... 6 Utbud... 8 Digitala nyheter... 8 Dopingförebyggande arbete... 8 Ekonomi... 9 Organisationen...

Läs mer

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss?

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Kvinna 25 År Kvinna 35År Man 54 år Kvinna 63 år Kvinna 34 år Mina reflektioner

Läs mer

Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplan & budget Verksamhetsplan & budget 2013 f 2013-2015 Det är din förening Det är min förening Tillsammans Vi lägger ett av föreningens mest enastående år till handlingarna och blickar in i perioden 2013-15. Det är

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

Stockholm 5. Lust har ingen gräns

Stockholm 5. Lust har ingen gräns Styrka och smidighet syns inte alltid på utsidan. Men lusten att röra sig ger dig oanade krafter. Därför har vi olika träningsformer och olika nivåer så att du kan hitta något som passar just dig. Alltför

Läs mer

Till alla funktionärer

Till alla funktionärer Stans bästa lekplats för stora och små! Jag tycker det är ett bra sätt att beskriva oss och våra fina lokaler på Frösön. I ordet lekplats ryms vår idé om lust och glädje. Lekplats för också tankarna till

Läs mer

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen har verksamhet i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika former som är föreningens

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2013 Friskis&Svettis F&S är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende.

Läs mer

Bokningssystem/bokningar/inpassering

Bokningssystem/bokningar/inpassering 1 Uppdaterad 2014-06-10 Frågor och svar medlemsundersökning 2014 Bokningssystem/bokningar/inpassering Köplats/reservlista Begränsa antalet reservplatser, ofta får man en hög köplats-siffra men får ändå

Läs mer

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute?

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Ledare inom Träna ute Vad krävs av mig? Att du är intresserad av träning generellt och specifikt konditionsträning. Du har

Läs mer

Hösten 2012. friskissvettis.se/lerum

Hösten 2012. friskissvettis.se/lerum Hösten 2012 Träningsguide friskissvettis.se/lerum Välkommen till Friskis&Svettis! Vi har lust. Har du? Välkommen till en höst fylld med träning som erbjuder 40 st gruppträningspass per vecka och flera

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Sammanfattning/Enkel analys av resultatet i korthet! HELHETEN Inga stora skillnader mellan Medley eller Kommunen som utförare! 94% har givit Lundbybadet som

Läs mer

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014 Nu är enkäterna, som ni haft möjlighet att svara på, sammanställda. Totalt var det 106 personer som svarade på enkäten. Nedan kan ni se hur svaren har fördelat sig. Vi har försökt att möta så många önskemål

Läs mer

Regler för medlemsföreningar

Regler för medlemsföreningar Regler för medlemsföreningar Det ska vara enkelt. Det ska vara enkelt att sätta sig in i vad som gäller för medlemsföreningar i Friskis&Svettis. Friskis&Svettis värderingar och vårt gemensamma regelverk

Läs mer

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis.

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis. Sommar 2015 FRISKIS Friskis&Svettis Båstad Ängelholm Smarta Sommarkortet Heta nyheter i sommar Outdoor Fusion Familjen Friskis Outdoor Kids Höstnyheter - smygtitt Öppna och läs mer! 8 Träna till fantastiskt

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Å rsredovisning Friskis&Svettis Skara Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Organisationsnummer 868400-9932 Innehåll Verksamhetsberättelse... 2 Verksamheten...

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10 Närvarande: Styrelse: Bengt Sjöstedt Katarina Zambrell Henrik Cedeskog Hussein Darwiche Pär Hansson

Läs mer

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla! Alla ledare, instruktörer,

Läs mer

Nummer 4 2010. Ängelholm. Höstens roliga. kurser. Yoga Träning för gravida Zumba

Nummer 4 2010. Ängelholm. Höstens roliga. kurser. Yoga Träning för gravida Zumba Nummer 4 2010 Ängelholm Höstens roliga kurser Yoga Träning för gravida Zumba NYHETER INDOORWALKING CIRKELGYM FRIVOLTA - DIN SAL Schema 27 september 2010-27 mars 2011 Seriöst rolig träning! Vi kan träning.

Läs mer

ARBETSMATERIAL. Låt medlemmarna hjälpa dig och din förening att uppnå korpkvalitet! Korpens Nöjd MedlemSindex 1

ARBETSMATERIAL. Låt medlemmarna hjälpa dig och din förening att uppnå korpkvalitet! Korpens Nöjd MedlemSindex 1 ARBETSMATERIAL Korpens Nöjd MedlemSindex Låt medlemmarna hjälpa dig och din förening att uppnå korpkvalitet! Korpens Nöjd MedlemSindex 1 Korpens Nöjd Medlemsindex låt medlemmarna hjälpa dig och din förening

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM

STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål 1.2 Föreningens sammansättning 1.3 Tillhörighet 1.4 Beslutsnivåer 1.5 Firma 1.6 Firmatecknare

Läs mer

STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, är en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting.

STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, är en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting. STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, är en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting. STAD bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom alkohol- och drogprevention

Läs mer

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset www.friskissvettis.se/norrkoping Han tog hem VINSTEN Johan Roth Är Bäst i Sverige text & foto: katarina ekeström Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset Men på jobbet är det tvärtom han som

Läs mer

MOTIONER TILL KONSTNÄRSCENTRUM ÖST ÅRSMÖTE 2015

MOTIONER TILL KONSTNÄRSCENTRUM ÖST ÅRSMÖTE 2015 MOTIONER TILL KONSTNÄRSCENTRUM ÖST ÅRSMÖTE 2015 Kulturrådet poängterar angående bidragen till Konstnärscentrum att man vill ha en gemensam ansökan från KC- regionerna, och man påpekar att samordning och

Läs mer

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

IF Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsberättelse 2013

IF Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsberättelse 2013 IF Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsberättelse 2013 Ordförande har ordet tillbakablick 2013 Som nytillträdd ordförande för Friskis&Svettis Norrköping kan jag se tillbaka på ett utmanande och lärorikt

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

100% REN HÅRDTRÄNING. prodis_mars_2014.indd 1 2014-03-26 13:57

100% REN HÅRDTRÄNING. prodis_mars_2014.indd 1 2014-03-26 13:57 100% REN HÅRDTRÄNING År 2007 startade STAD (STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem, läs mer på stad.org) arbetet 100% ren hårdträning som är en samverkansmodell för att minska användningen av och

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013. Propositioner från styrelsen. Motioner och styrelsens yttranden

ÅRSSTÄMMA 2013. Propositioner från styrelsen. Motioner och styrelsens yttranden ÅRSSTÄMMA 2013 Propositioner från styrelsen Motioner och styrelsens yttranden Proposition 1 Bildande av aktiebolag för drift Allt fler föreningar bildar ett aktiebolag vilket står för bland annat hyra

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet

BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet PF1 BESLUTSFÖRSLAG Svar på motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet Det finns idag inget formellt anställningsförhållande mellan Borås Stad och deltagarna i daglig verksamhet. Deltagarna är

Läs mer

Västerås. Styrelsearbete. Nya redskap i gymmet. Nytt år och nya utmaningar. Funktionell träning

Västerås. Styrelsearbete. Nya redskap i gymmet. Nytt år och nya utmaningar. Funktionell träning Västerås BOKA IN VÅRENS VIKTIGASTE MÖTE - ÅRSMÖTET DEN 31 MARS! LÄS MER PÅ SIDAN 5 foto: karin wittur Nya redskap i gymmet Funktionell träning Våra två gym är toppmoderna med stora ytor för bland annat

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept. FaR

Fysisk aktivitet på Recept. FaR Fysisk aktivitet på Recept FaR Aktivitetskatalog för Hylte Kommun Höstterminen 2011 1 Hänvisningsnivåer i FaR-verksamhet Nivå 1 Recept till anpassade FaR-verksamheter med FaR-ledare Nivå 2 Recept till

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:50 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:01 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären föreslår att

Läs mer

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013!

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! Information Du som är Friskis&Svettis-funkis och vill gå på någon av inspirationsdagarna, anmäl dig till din förening

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140408 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140408 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140408 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Styrelse: Bengt Sjöstedt Hussein Darwiche Petra Sager Katarina Zambrell Pär Hansson Henrik

Läs mer

Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124

Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 19 Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:97 1 (5) LS 312-3044 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:76 av Jan Liliemark (fp) om att informera om skatteutjämningssystemets avgifter på landstingets lönebesked Föredragande

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare.

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare. Stockholm 4 2014 RULLA FRAM Inlines passar dig som vill träna din kondition och åkteknik på ett varierat och tryggt sätt med erfarna inlinesledare. Du får en skön träningsupplevelse utomhus och gemenskap

Läs mer

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor Bilaga D:2 Motion Tolkning av avtalsvillkor Mot bakgrund av styrelsens bilaga 4 i kallelsen till extra stämma 2013 redovisade problem med tolkningen av Sjöbodsavtalets villkor 6.2 gällande debiteringsgrunden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen verkar i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i orterna Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika

Läs mer

Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala

Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-11-08 ~I.ANDLI!'TG 26 (37) ~JR 72 2012 252 Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala Dnr 2012/45 INLEDNING

Läs mer

WellnessCard det nya friskvårdskonceptet

WellnessCard det nya friskvårdskonceptet Fördelar med WellnessCard Mottagaren får själv välja såväl produkt som leveransdatum. Allt ingår i priset. Alla produkter levereras med Postens företagspaket inom 48 timmar. WellnessCard är smidigt för

Läs mer

Årsmöte för Norra Stockholm Endurance.

Årsmöte för Norra Stockholm Endurance. Årsmöte för Norra Stockholm Endurance. Tid: 16 :e mars, 2014; klockan 10.00 Plats: I Roslagens Jiu Jitsuklubbs träningslokal (hemma hos Sussie och Erik Lorinder), Generalsvägen 19, Österskär. 1. Mötets

Läs mer

TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios. Protokoll. 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna.

TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios. Protokoll. 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna. TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios Protokoll 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna. 2 Val av mötesordförande Peter Mild föreslås och väljs enhälligt. 3 Val av sekreterare

Läs mer

Motion 1: Organisation

Motion 1: Organisation Motion 1: Organisation Förslag till beslut, att styrelsen tar fram en organisationsstruktur där roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter i föreningen klargörs. Styrelsens roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap.

Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap. MOTION 23 Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap. Inlämnad av: Patrick Nyfors Förening: Ledarna inom Energi & Teknik Då problematik har uppstått kring rekrytering till dagens Ledarförbund

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX

MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX NAMN PERSONNR. DATUM Namn Namnsson 19XX-XX-XX-XXXX 2015-XX-XX GSP Makerspace är en förening där alla är välkomna oavsett ålder, könsidentitet, funktionsskillnad, etnicitet,

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140812 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140812 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 140812 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 20.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt Mita Andersson Isabel Lindbom Hussein Darwiche

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

Drogpolicy. Formtoppen

Drogpolicy. Formtoppen 2015-02-06 Drogpolicy Formtoppen Höllviken och Skanör Innehåll Inledning... 3 Drogpolicy... 4 Riktlinjer gällande tobak... 4 Riktlinjer gällande alkohol... 5 Riktlinjer gällande narkotika... 6 Riktlinjer

Läs mer

Västerås. Jympa enkel. Gym i cirkel. Med fokus på uthållig styrka. En inspiration till rörelseglädje

Västerås. Jympa enkel. Gym i cirkel. Med fokus på uthållig styrka. En inspiration till rörelseglädje Västerås SOMMARENS BÄSTA NYHET! TA MED ALLA DU KÄNNER OCH KOM PÅ UTEJYMPA! LÄS MER SID 6 foto: anna wittur Jympa enkel En inspiration till rörelseglädje Två dagar i veckan är det enkeljympa på F&S. Enkla

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2 Västerås DU HAR VÄL KÖPT BILJETT TILL ÅRETS ROLIGASTE FEST? JUBILEUMSFESTEN LÖ 30 NOV KL 19-01 Egna sidor 2010-2013 Egna sidor Tack och hej då Vi provar andra vägar att nå ut till våra medlemmar. SID 4

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

SJ Biz. Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan.

SJ Biz. Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan. SJ Biz Hur du får mer gjort på jobbresan och mindre jobb med resan. Vad är SJ Biz? Genom ett SJ Biz-avtal förenklar du för alla på ditt företag att resa med tåg. Det innebär inte bara att du uppmuntrar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg. Träning mitt i city

Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg. Träning mitt i city Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Friskis&Svettis Vision Människor ler när de tänker på träning. Friskis&Svettis Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig

Läs mer

Vad är det som är nytt med det då? I februari 2014 öppnar vi ett helt nytt träningscenter bredvid ICA Maxi.

Vad är det som är nytt med det då? I februari 2014 öppnar vi ett helt nytt träningscenter bredvid ICA Maxi. Vad är det som är nytt med det då? I februari 2014 öppnar vi ett helt nytt träningscenter bredvid ICA Maxi. Gjort för vanligt folk över 25 år! På Cardio Club vänder vi oss till helt vanligt folk som vill

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för IF Friskis&Svettis i Trosa 2015-03-29

Protokoll fört vid årsmöte för IF Friskis&Svettis i Trosa 2015-03-29 1(7) Protokoll fört vid årsmöte för IF Friskis&Svettis i Trosa 2015-03-29 1. Fastställande av röstlängd Ordförande Kristina Svensson Pettersson förklarar mötet öppnat. Mötet beslöt att fastlägga röstlängd

Läs mer

Västerås. Börja jogga. Semestertider semestern? Hämta kraft i joggingspåret. Äntligen sommar!

Västerås. Börja jogga. Semestertider semestern? Hämta kraft i joggingspåret. Äntligen sommar! Västerås Äntligen sommar! LÖRDAG DEN 15/9 HAR VI STÄNGT MED ANLEDNING AV UTBILDNING FÖR VÅRA IDEELLA FUNKTIONÄRER. foto: stock.xchng Semestertider Träna på semestern? På sommaren blir det lätt att de gamla

Läs mer

Gemensamt. Planeringskonferens 2013-09-19-2013-09-20

Gemensamt. Planeringskonferens 2013-09-19-2013-09-20 Gemensamt Planeringskonferens 2013-09-19-2013-09-20 Våra ansvarsområden Personal Kansli Reception / Shop Restaurang / Kiosk Ansvarsområde - Personal Britt Jernberg Maja Wahlgren 3 säsonger Emma Nyberg

Läs mer

Pulsen. Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar. Träningscoach. Vi människor och träning! NYHET. Nummer 1 2010

Pulsen. Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar. Träningscoach. Vi människor och träning! NYHET. Nummer 1 2010 En ideell idrottsförening där alla vinner. Vi människor och träning! Pulsen Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar Nummer 1 2010 Träningscoach NYHET FÖRELÄSNINGAR Alla föreläsningar är i Bätte

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer