FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL F&S STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 24 APRIL 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL F&S STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 24 APRIL 2014"

Transkript

1 FÖRSLAG PÅ SVAR TILL MOTIONER TILL F&S STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 24 APRIL 2014 Styrelsens förslag till svar kommer vid behov att utvecklas på årsmötet. Nr 1 Frysning av kort - Liliana Palombo F&S Stockholms ambition är att föreningens träning ska vara lättillgänglig och ser därför positivt på motionärens förslag. I dagsläget tillåter föreningen förlängning av träningskort vid skada, sjukdom samt efter förlossning mot uppvisande av läkarintyg. Styrelsen anser att det kan finnas ytterligare skäl till förlängning av kort. att bifalla genom att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjliga former för frysning av kort. Nr 2, 3 Beläggning - Marcia Olavarria, Leif Jonsson Styrelsen tolkar det som att motionärerna vill se besöksstatistik på anläggningarna och passen. Styrelsen är positiv till utökad information kring tillgängligheten till träningen och kommer att se över hur vi kan presentera detta på ett lämpligt sätt. att ge styrelsen i uppdrag att se över hur informationen i enlighet med motionärernas intentioner kan tas fram och presenteras. Nr 4, 5 Etablering i Västerort - Henryk Åkesson, Humaira Hussain Etablering har under det senaste året varit en prioriterat område för styrelsen. F&S Stockholms uppdrag handlar om att få så många som möjligt att träna och sedan våren 2013 finns en etableringsstrategi framtagen som beskriver var Friskis&Svettis Stockholm ska etablera. Det innebär att fokus ligger på hitta lokaler i tätbefolkade områden inom kommunen i första hand, i nära anslutning till utbyggd kommunikation. Föreningens huvudinriktning är att etablera i närförort, primärt i områden där många befintliga medlemmar bor. Föreningen ska också, utan att släppa fokus på huvudinriktningen, bevaka möjligheter och ha beredskap för att snabbt agera om tillfälle uppstår i innerstaden. Med anledning av att verksamheten i Råcksta lades ner i årsskiftet 2012/2013 beslutades på årsmötet 2013 att se över möjligheten att snabbt etablera i Västerort. Fokus i det arbetet var att söka lokal längs med gröna tunnelbanelinjen i närförorten Bromma. Målet är att föreningens nästa etablering sker i detta område. Vällingby och Hässelby kommer att ske i ett andra steg. Strategi och plan för etablering har beskrivits i såväl Friskispressen som på föreningens hemsida. Vissa delar i etableringsarbetet är känsliga att beskriva offentligt, särskilt avseende vilka objekt som utreds och när föreningen är i ett förhandlingsläge, varför informationsgivningen periodvis är gles. Styrelsen förslår årsmötet besluta att anse motion nr 4 besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande att bifalla motion nr 5

2 Nr 6, 7 Indoor walking - Iréne Trybom, Sammy Anundsson Styrelsen delar motionärernas uppfattning och vi vill erbjuda fler Indoor walking-pass. Föreningens ambition är att öka träningsformens geografiska täckning samt utöka antalet pass. Från september 2014 kommer Indoor walking även att erbjudas på F&S Ringen. Vi undersöker också möjligheten att förtäta med fler så kallade walkers, vilket bland annat redan skett på F&S City. Föreningens ansträngningar för att kunna erbjuda ett större utbud av Indoor walking-pass fortsätter, bland annat ordnades ett extra rekryteringstillfälle under våren 2014, enbart för att hitta fler Indoor walking-ledare. Nr 8 Motion och kul tur - Estoardo Barrios Styrelsen ställer sig helt bakom att det är viktigt att hålla i gång både kroppen och hjärnan för välbefinnande. Genom medlemsundersökningar vet vi att många av föreningens medlemmar också har ett stort kulturintresse. Föreningen arbetar aktivt med att hitta attraktiva samarbetspartners inom olika områden. Föreningen erbjuder redan idag möjligheten att komplettera den fysiska träningen med föreläsningar, kurser och resor inom olika inriktningar. Utöver det kan medlemmar sedan några år tillbaka ta del av erbjudanden från externa partners genom det digitala medlemsbrevet. Exempel på partners inom kulturområdet är Stadsteatern, Oscarsteatern och Millesgården. Det är också viktigt att föreningen står fri i valet av samarbetspartners/leverantörer. Nr 9 Tantbalett - Matilda Gulbrandsen Alla föreningar i Friskis&Svettis-rörelsen har ett gemensamt utbud och all träningsutveckling sker hos F&S Riks, föreningarnas paraplyorganisation. F&S Stockholm har en tät dialog med F&S Riks kring utvecklingen av nya träningsformer. Vi lyssnar in efterfrågan från medlemmar och funktionärer, bevakar träningstrender och väljer inriktning utifrån rörelsens idé om träning. Förslag gällande nya träningsformer är intressanta för verksamheten. att anse motionen besvarad och vidarebefordra motionärens förslag till F&S Riks träningsteam. Nr 10 Friskis&Svettis en nykter frizon - Nina Norman Friskis&Svettis Stockholms idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. Vi önskar vara en plats där alla känner sig välkomna. Föreningen har sedan flera år tillbaka en alkohol- och drogpolicy för medarbetare, samt stödjer och följer Riksidrottsförbundets antidopingpolicy. Inom föreningen accepteras inte alkohol- eller narkotikapåverkad personal. Arbetsuppgifter är oförenliga med alkohol och droger. Enligt våra villkor för medlemskap och träningskort hör inte synlig påverkan av alkohol/narkotika hemma i föreningen och kan leda till avstängning. Vi följer, lever efter och kommunicerar självklart Friskis&Svettis-rörelsens gemensamma värderingar i vår verksamhet där vi bland annat inte uttrycker synpunkter kring vad som är hälsosamt eller ohälsosamt leverne, utanför träningen. Att införa regler för hur en enskild funktionär får uttrycka sig är inte förenligt med våra värderingar. Styrelsen förslår årsmötet besluta att avslå motionen med vad som anförts i styrelsens yttrande

3 Nr 11 Musik till omklädningsrummet - Kirke Ailio Rodwell Föreningen ambition är att skapa en trivsam atmosfär i omklädningsrummen, vilket görs med olika medel. I föreningens designkoncept som används vid renoveringar och nybyggnationer ingår ljusa färger på skåp och väggar, samt en belysning som är nedtonad och behaglig. Även i duschen har vi valt att jobba med en mjuk belysning och ytskikt som förmedlar lugn och avkoppling. Musiken skulle kunna vara ytterligare ett inslag som bidrar till en avkopplande miljö. Åsikterna om detta varierar. I dagsläget har föreningen dock valt att inte prioritera den kostnad som det medför. Sammantaget skulle det bli en stor investering om samtliga omklädningsrum skulle förses med musik, och vi väljer att prioritera investeringar i anläggningarnas fysiska miljö och träningsutrustning. att avslå motionen Nr 12 Musik utan propaganda - Stig Vikström Precis som motionären skriver är musiken är oerhört viktig för träningen i Friskis&Svettis. Varje ledare skapar sin egen musikmix inom de ramar som F&S utbildning ger. På utbildningen är musik och låtval en viktig del. Ledarna och instruktörerna rekommenderas att variera musikutbudet på träningspassen så mycket som möjligt. Allt för att skapa mångfald och en spännande mix som ger träningsupplevelsen en extra krydda. Styrelsen håller med motionären om att information om låtval är viktig att förmedla. Då musiken är en stor och viktig del av den befintliga ledarutbildningen, ingår där att ledaren ska ta hänsyn till texterna. att anse motionen besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande. Nr 13 Bättre utrustade omklädningsrum - Inga Lundberg För att så många som möjligt ska kunna träna och byta om samtidigt har föreningen valt så kallade Z-skåp, då det ger möjlighet till fler skåpplatser på samma yta. Med denna lösning är varannan skåpplats lägre placerad. Föreningen behöver kunna vara flexibel i vilken skåplösning som behövs beroende på hur stor yta som finns för omklädning och hur möjligheten att möblera i ett omklädningsrum ser ut. Det är viktigt att prioritera antalet platser framför utrymme. Antalet bänkar och puffar styrs av valet av skåplösning samt behovet av att möblera på ett effektivt sätt. att bifalla motionen genom att ge styrelsen i uppdrag att vid ny- och ombyggnationer överväga lägre skåplösningar samt se över antalet bänkar och puffar för att underlätta ombyte. Nr 14 Inläsning av Friskispressen - Pia-Lena Krischél Styrelsen delar motionärens uppfattning att tillgänglighetsfrågan är viktig, också när det gäller Friskispressen. Det är bra om Friskispressen kan göras tillgänglig för fler. Friskispressen ska bära sina egna kostnader. Tidningens främsta finansieringskälla är att de olika F&Sföreningarna köper in den. Om kostnaden för att publicera ljudfiler leder till att priset för den tryckta tidningen behöver höjas, riskerar detta att leda till att F&S-föreningarna beställer färre tidningar. Kostnadsfrågan behöver således också beaktas och därför bör Friskispressens redaktion avgöra vilka delar av tidningen som är särskilt lämpade för inläsning. att bifalla motionen med vad som anförts i styrelsens yttrande.

4 Nr 15, 16, 17 Passbokning - Susan Hellström, Keiko Snarberg, Helena Enquist Passbokningssystemet, och frågor runt reglerna för passbokning, är av största vikt för många medlemmar. Att kunna planera sin träning är viktigt. Förutom i de aktuella motionerna tas angränsande frågor upp i motioner om bättre information om beläggningen, på passen och på anläggningarna. Bokningssystemet skall vara stabilt. Reglerna måste kunna anpassas efter olika situationer och efter ändrade förutsättningar och beteenden. Målet skall vara att ge medlemmarna bästa möjliga information och största möjliga planeringsutrymme, samtidigt som lokalerna skall kunna utnyttjas på bästa sätt och olika ansvariga skall få bästa möjliga stöd i sina beslut på kort och lång sikt. Att anpassa och justera regelverket är en grannlaga uppgift, som måste bygga på en förståelse för regelverket som helhet, parad med korrekt information om tillgång och efterfrågan i många olika aspekter. Synpunkter från motionärer, ledare och anställda är givetvis en viktig fond för dessa beslut. Också information om tendenser och utveckling i träningsvärlden är här av betydelse. Ett exempel är att vi, när bokningssystemet var helt nytt, konstaterade att fem bokningar per medlem ledde till att många reservationsbokade pass, för att sedan boka av tätt inpå. Pass, som i bokningssystemet såg fullbokade ut, visade sig i själva verket vara långt ifrån fulla på golvet. Antalet bokningar sänktes då till tre per medlem. Antalet bokningar höjdes senare till fyra. Det viktigaste argumentet här var att den bokningsbara tiden är åtta dagar. Vill jag boka ett populärt pass varje vecka måste jag använda två bokningar, åtminstone under passdagen. Flera av våra systerföreningar har hanterat detta genom att sätta bokningsfönstret till fyra eller fem dagar. Det finns en tendens att medlemmarna tränar fler gånger per vecka. Att justera antalet tillåtna bokningar kan vara ett av flera sätt att anpassa regelverket till detta faktum. Ändringar i bokningsreglerna måste emellertid övervägas noga och beslut måste kommuniceras på ett tydligt och genomtänkt sätt. Att på ett årsmöte, eller för den delen i styrelsen, fatta beslut om enstaka detaljer är synnerligen olämpligt. För ett väl fungerande bokningssystem fordras att inte enskilda delar låses fast och minskar handlingsutrymmet eller stör helheten. Nr 18 Konditionsträning i gymmet - Sofia Bartholdson De senaste åren har intresset och efterfrågan på att konditionsträna ökat. De senaste fem åren har föreningen skapat fler och större öppna ytor för fri träning bland annat med hjälp av förtätning av traditionella styrkemaskiner samt öppnat upp salarna när pass inte pågår, för att möta efterfrågan och ett ändrat träningsbeteende. Föreningens synsätt begränsar inte konditonsträning enbart till gymmet, utan ser utbudet som en helhet där även t ex Spinning, Indoor walking och Träna ute är möjlig konditionsträning. Under 2013 har föreningen utökat antalet konditionsmaskiner med 21 maskiner, tack vare omdisponering och förtätning. Vid ut- och ombyggnationer under året har antalet konditionsmaskiner alltid blivit fler. att anse motionen besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande. Nr 19 Månadskort för seniorer - Stig och Ani Palm En grundläggande idé i Friskis&Svettis är att erbjuda lättillgänglig träning. Målsättningen är att erbjuda ett kortutbud som i största mån möjliggör kontinuerlig och regelbunden träning på en attraktiv prisnivå. Därför erbjuder vi de lägsta priserna för de kort som har längst giltighetstid. Föreningen arbetar dessutom kontinuerligt med att förenkla utbudet av träningskort. Föreningen erbjuder i dagsläget rabatt till seniorer på års- och säsongskort.

5 Nr 20 Seniorjympa i Sickla - Birgitta Persson Alla föreningar i Friskis&Svettis-rörelsen har ett gemensamt utbud samt gemensamma benämningar på passen. Ett av Friskis&Svettis kärnvärden är att erbjuda ett brett utbud för alla. En av anledningarna till namnbytet från senior till soft var just att visa på att träningen passar alla målgrupper. Föreningen presenterar Jympa soft som allroundträning för den som skonsamt vill stärka sin kropp. När Jympa soft ligger som förmiddagspass är många deltagare seniorer, men alla är välkomna på passet. Nr 21 Rutinerna för utbetalning av arvode - Thomas Airio Friskis&Svettis Stockholm har drygt frivilliga funktionärer. Alla funktionärer; ledare, instruktörer, värdar, styrelseledamöter och andra, får ett mindre arvode för sin insats. För att få arvodet utbetalt fordras att funktionären registrerar sina gjorda insatser i vårt tidrapporteringssystem. Inrapporteringen avgör också när arvodet betalas ut och för vilket år funktionären har att betala skatt för arvodet. Att tillämpade rapporteringstider, på det sätt som motionärerna beskriver, kommit att bli olämpligt snäva är uppenbart. att bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att se över riktlinjer och tidsfrister inom tidrapporteringen utifrån de problem som redovisats i motionen. Nr 22 Bidrag för funktionärers utbildning, profilkläder - Patrick Siegbahn Friskis&Svettis Stockholm har drygt frivilliga funktionärer. Alla funktionärer; ledare, instruktörer, värdar, styrelseledamöter och andra, får ett mindre arvode för sin insats. Arvodet hanteras i skattesammanhang på samma sätt som lön. Preliminärskatt dras, funktionären får en kontrolluppgift och föreningen betalar arbetsgivaravgifter. Det är, enligt gällande skatteregler, möjligt att avstå från lön i utbyte mot andra prestationer från arbetsgivaren; detta kallas löneväxling. Det finns ett omfattande regelverk runt dessa frågor, som det inte finns skäl att här presentera i sin helhet. Kortfattat innebär det följande: Det spelar i skattesammanhang ingen roll om arvodet betalas ut i pengar eller som andra prestationer. De olika alternativ som motionären föreslår är samtliga lätta att värdera. Värderingen skall ske till marknadspris. Så länge den självklara utgångspunkten är att vi fullt ut skall följa skattereglerna kommer förslaget inte att ge någon skattemässigt effekt. Detta gäller såväl för funktionären (skatt och deklaration) som för föreningen (arbetsgivaravgifter). Däremot skulle ett system av de slag som föreslås medföra avsevärda kostnader. Ett exempel är att ett löneväxlingssystem (enligt skattereglerna) förutsätter att varje funktionär när som helst kan ändra sitt deltagande. Konsekvenserna av detta, med över funktionärer, är lätta att se framför sig. Det kan i detta sammanhang också påpekas att det för arvoderade idrottsutövare finns mer generösa skatteregler. Föreningen kan bland annat tillhandahålla uniform och andra arbetskläder som är avpassade för tjänsten och som inte lämpligen kan användas privat. Det får inte handla om sådant som kan anses innebära en värdeöverföring till idrottsutövaren eller som kan användas för privata ändamål. Som exempel på det förra anges segelbåt och ridhäst, på det senare vanliga träningsskor och regnkläder eller underställ. Som idrottsutövare räknas såväl ledare och instruktörer som värdar. Däremot räknas styrelseledamöter inte som idrottsutövare även om de besvarar motioner. För ersättning till idrottsutövare finns också regeln att arbetsgivaravgifter inte betalas ut på ersättningar under ett halvt basbelopp. Detta gäller oavsett om arvodet betalas ut i pengar eller som andra prestationer. Motionärens förslag ger alltså ingen ekonomisk effekt för funktionärerna och ingen inbesparing för föreningen. Det skulle däremot innebära avsevärda merkostnader, främst av administrativ art, för föreningen.

6 Nr 23 Webbplats samt app problem - Leila Benjari Styrelsen delar motionärens synpunkter om att en funktionell hemsida och mobilapp är av mycket stor vikt och styrelsen kommer att diskutera denna fråga under året. Därför har föreningen initierat projekt i syfte att öka tillgänglighet och prestanda i passbokning på både hemsidan och i mobilappen. Nr 24 Fjärrkontroll till musikanläggningarna - Kirke Ailio Rodwell Funktionärerna är en viktig förutsättning för föreningens verksamhet och att löpande underlätta deras uppdrag är viktigt. Verktyg och utrustning utvärderas därför löpande. Beroende på hallens utformning och typ av pass varierar dock behovet av fjärrkontroll. Styrelsen ger därför kansliet i uppdrag att inhämta synpunkter från funktionärerna om behovet av att installera fjärrkontroller på anläggningarna. Nr 25 Rutiner - Kirke Ailio Rodwell Styrelsen ser det som självklart att hela anläggningen ska vara ren och fungerande. Redan idag görs schemalagda kontroller på anläggningen. Varje dag görs en morgon-, lunch-, eftermiddags- och kvällsrunda. I dessa lokalrundor görs en lättare städning av främst omklädningsrum och toaletter (påfyllnad av papper och tvål) samt en kontroll att allt är på sin plats och fungerar. Som medlem i föreningen ser styrelsen gärna att även medlemmar tar ansvar genom att berätta för personalen om något saknas eller inte fungerar, i det fall det inte upptäckts på lokalrundan. Så snart problem upptäcks som kräver åtgärd, beställs service från externa hantverkare alternativt fastighetsförvaltarens driftspersonal, i de fall vi själva inte kan åtgärda problemet. Beroende på åtgärd kan inställelsetiden från hantverkare variera. I normala fall har varje anläggning löpande hantverkshjälp varje vecka, men i akuta fall snabb åtgärd samma dag. Vi har ett extremt tryck på våra anläggningar och styrelsen avser att se över rutinerna och fortsätta utveckla dem. att anse motionen besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande. Nr 26 Pensionär oavsett ålder - Monika Grave Styrelsen håller med motionären om att personer som har sjukpension eller aktivitetsstöd också ska ges samma rabatter som ålderspensionärer. Ändringar i kortstruktur måste övervägas noga då många parametrar samverkar och att på ett årsmöte fatta beslut om enstaka detaljer i denna är mindre lämpligt. Styrelsen kommer istället att uppdra till ledningen att se över rabattstrukturen för sjuk- och ålderspensionärer. att bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att se över rabattstrukturen för sjuk- och ålderspensionärer.

7 Nr 27 Reducerad ungdomsavgift enstaka biljetter - Malin Schiratzki Styrelsen strävar efter att erbjuda ett utbud av träningskort som ska passa det stora flertalet som tränar hos oss. Det är också viktigt att kunna hålla en attraktiv prisnivå, vilket är möjligt genom att minimera administrationen och begränsa olika rabatter. En engångsbiljett hos F&S Stockholm kostar 90 kronor och styrelsen anser att det är ett rimligt pris. Målsättningen är att erbjuda ett utbud som i största mån möjliggör regelbunden träning i längre perioder. Ett Årskort för tonåringar kostar kronor. Tränar man en gång i veckan under ett år blir kostnaden per gång 48 kronor. Med ett säsongskort för tonåringar som kostar 1470 kronor blir den motsvarande kostnaden 56 kronor per gång. Det betyder att man tjänar på att köpa ett års- eller säsongskort vid 28 respektive 16 träningstillfällen per år och säsong. Medlemsavgift på 100 kronor per kalenderår tillkommer. Under sportloven erbjuder föreningen dessutom tonåringar att träna för 10 kronor. Nr 28 Funktionärers deltagande i motionslopp - Patrick Siegbahn Det är ingen tvekan om att F&S funktionärer är viktiga ambassadörer och budbärare av föreningens varumärke. Som motionären nämner har rörelsen sedan ett par år medgivit möjligheten att använda funktionärskläder i samband deltagande i motionslopp. Detta upplyser föreningen om på funktionärernas intranät, Funknet Stockholm. I verksamhetens plan för våren, då föreningens funktionärer värmer upp deltagarna på många lopp, kommer det att lyftas extra att man som funktionär gärna får använda Friskis&Svettis-kläder när man deltar i lopp. Motionären önskar att föreningen ska uppmuntra funktionärer att ange Friskis&Svettis som föreningstillhörighet vid motionslopp. Föreningen har historiskt sett inte haft tävlingsverksamhet, men i samband med att nya stadgar antogs på F&S Stockholms årsmöte 2013 öppnades möjligheten upp för att formellt representera föreningen. Se föreningens stadgar: 2.2 Medlems rättigheter - representera föreningen i externa idrotts- eller tävlingssammanhang enligt föreningens regler och villkor. Styrelsen delar motionärens uppfattning om behovet av tydliggöra denna möjlighet och kommer uppdra åt ledningen att utreda regler och villkor för medlemmars deltagande i tävlingssammanhang. Styrelsen förslår årsmötet besluta att bifalla motionen med vad som anförts i styrelsens yttrande. Nr 29, 30 Fairtradeprodukter på anläggningarna - Matilda Gulbrandsen, Annie Fasth Produktmärkningar såsom Fairtrade och KRAV är bra men finns inte inom alla produktkategorier och att jämföra fördelarna mellan olika produkter, märkningar, närodlat o.s.v. är komplext. Föreningen vill därför stå fri i valet av leverantörer och produkter och kunna göra bra val över tiden utan begränsningar till KRAV eller Fairtrade. Styrelsen håller dock med motionärerna om att ett långsiktigt hållbarhetsarbete är viktigt tog föreningen fram en miljöförklaring som säger att föreningen ska ha ett kontinuerligt miljöarbete inom alla verksamhetsgrenar. Föreningen har även ett pågående arbete vars mål är att utveckla föreningens samhällsansvar vid inköp av de produkter som säljs i receptionen (t.ex. dryck, bars, KRAV-bananer, hygienartiklar, lås, vattenflaskor och träningskläder). Vi tror emellertid att vi som förening kan göra ännu mer för att driva hållbarhetsfrågan inom tränings-branschen. Ett steg i detta vore att bredda vår miljöförklaring till en bredare hållbarhetspolicy som tydligare innefattar krav på våra leverantörer avseende t.ex. miljö samt arbets- och produktionsvillkor. att bifalla motionen med vad som anförts i styrelsens yttrande.

Jag köper alltid årskort, men är borta i genomsnitt 5 månader/år: 2 mån på hösten och 3 mån på våren i samband med arbete utomlands.

Jag köper alltid årskort, men är borta i genomsnitt 5 månader/år: 2 mån på hösten och 3 mån på våren i samband med arbete utomlands. 1 Möjlighet att frysa årskortet Jag köper alltid årskort, men är borta i genomsnitt 5 månader/år: 2 mån på hösten och 3 mån på våren i samband med arbete utomlands. Jag föreslår att F&S ger medlem möjlighet

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2 Västerås DU HAR VÄL KÖPT BILJETT TILL ÅRETS ROLIGASTE FEST? JUBILEUMSFESTEN LÖ 30 NOV KL 19-01 Egna sidor 2010-2013 Egna sidor Tack och hej då Vi provar andra vägar att nå ut till våra medlemmar. SID 4

Läs mer

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare.

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare. Stockholm 4 2014 RULLA FRAM Inlines passar dig som vill träna din kondition och åkteknik på ett varierat och tryggt sätt med erfarna inlinesledare. Du får en skön träningsupplevelse utomhus och gemenskap

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.40 Kl. 15.10 Kl. 15.40 Kl. 16.00 Inregistrering och kaffe Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Anförande av vd

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 Motioner och motionssvar till Stockholms Socialdemokratiska Kvinnodistrikts distriktsmöte 2014 Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Stockholm 5. Lust har ingen gräns

Stockholm 5. Lust har ingen gräns Styrka och smidighet syns inte alltid på utsidan. Men lusten att röra sig ger dig oanade krafter. Därför har vi olika träningsformer och olika nivåer så att du kan hitta något som passar just dig. Alltför

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Kongressen 10 12 juni 2013. Motioner Yttranden

Kongressen 10 12 juni 2013. Motioner Yttranden Kongressen 10 12 juni 2013 Motioner Yttranden 1 2 Innehåll Motion nr 1 Namnändring 6 Motion nr 2 Namnbyte 7 Motion nr 3 Förslag till ändring av 1 Riksförbundets namn 8 Motion nr 4 Namnändring 9 Yttrande

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

RAPPORT FÖRSTUDIE SPELENS HUS

RAPPORT FÖRSTUDIE SPELENS HUS RAPPORT FÖRSTUDIE SPELENS HUS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Bakgrund... 2 Spelens Hus i sverok... 2 Minislaget i Umeå... 2 Uppstart... 2 Uppdrag... 3 Mål... 3 Resultat... 4 Rapport medlemsworkshop...

Läs mer