AVGIFTSHANDBOK version 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVGIFTSHANDBOK version 11"

Transkript

1 1(92) AVGIFTSHANDBOK version 11 1 Introduktion, sökordsregister 2 Läkarvård öppen vård 3 Sjukvårdande behandling Provtagningar Mödra- och barnhälsovård Preventivmedelsrådgivning m m 4 Högkostnadsskydd 5 Utlänningar, utlandssvenskar Flyktingar 6 Vaccinationer 7 Intyg, hälsokontroller 8 Hjälpmedel 9 Sluten vård 10 Sjukresor 11 Kodförteckning 12 Övrigt 13 Ersättning för inställt besök eller behandling

2 (92) Introduktion Handbokens uppbyggnad Avsikten med denna handbok är att beskriva de avgifter och regler som gäller inom den öppna och slutna vården i Jämtlands läns landsting. Ändringar och kompletteringar i handboken handhas av Ekonomistaben. Avgifter i öppen vård Fr o m den 1 januari 1991 slopades den statliga regleringen beträffande patientavgifter i öppen vård. Varje huvudman har sedan dess möjlighet att fastställa avgifter för läkarbesök och sjukvårdande behandling för såväl den egna vården som inom den privata vården. Enligt kommunallagen är det endast landstingsfullmäktige som kan besluta om avgifterna. Det betyder att inga lokalt fastställda avgifter får förekomma. Försäkrade enligt lagen om allmän försäkring (AFL) Följande personkategorier är försäkrade enligt AFL: Alla svenska medborgare Utländska medborgare som är stadigvarande bosatta och folkbokförda i Sverige Avgift för olika patientgrupper Alla svenska medborgare som är försäkrade enligt AFL och utländska medborgare inskrivna i försäkringskassan betalar aktuella patientavgifter i öppen och sluten vård. Det finns dock patientgrupper som inte skall betala någon patientavgift. Det gäller följande kategorier: Häktade, anhållna, intagna på kriminalvårdsanstalt Värnpliktiga Smittskyddsfall Barn och ungdomar under 20 år Dessutom är besök inom följande områden avgiftsbefriade: Mödra- och barnhälsovård Födelsekontrollerande verksamhet

3 (92) Kapitel 1 Sökordsregister Sökord Sida Abort och steriliseringsrådgivning 35 Adoptionsresor, intyg, vaccinationer Akuta besök 10 Antabusbehandling 30 Asylsökande 51 Barn och ungdomar, avgifter 13 Barn- och ungdomshabilitering 11 Barnhälsovård, förebyggande 34 BUP-vård 29 Debitering uteblivna patienter 15, 29, 34, 54 Dialysbehandling 29 Distriktssköterskebesök 28 Ersättning för inställt besök eller behandling F-märkta intyg 58 Flyktingar, asylsökande 51 Frikort Företagshälsovårdsmottagningar 19 Förlängning av sjukintyg 14 Graviditetskomplikationer, enkla 8 Gruppbehandlingar 15 Gyn hälsokontroll 67 Gula taxan Hembesök av läkare 8 Hepatit C patienter 15 Hjälpmedel Häktade 2, 16 Högkostnadskort Högkostnadstak 37 Hörapparat 69 Hörselhjälpmedel 69 Influensa, vaccination mot 53 Injektioner 30 Inneliggande patient som gör öppenvårdsbesök 11, 73 Inställd operation Intyg, utfärdande Jourtid, läkarbesök 8 Kombinerade läkarbesök 15 Konventionsländer 49 Kopior, avgifter 87 Kryckkäppar 69 Kurator, besök hos 28 Kvotflykting 51

4 (92) Sökord Sida LMA-kort 51 LPT, LRV, patienter inskrivna enligt dessa lagar 12, 75 Läkarvård 7-24 Mammografi 67 Mödravård, förebyggande 34 Omgipsning 29 Ortopedtekniska hjälpmedel 70 Permissionsbestämmelser 74 Peruker, toupéer 70 Polikliniska operationer 11 Preoperativ bedömning 9, 11 Preventivmedelsrådgivning 35 Privata läkare, förteckning 18 Provtagningar 32 Psykosociala team 29 Remissregler Reseersättning Samhällsfarliga sjukdomar, förteckning 20 Sjuksköterska/distriktssköterska, åtgärdsförteckning Sjukvårdande behandling Sluten vård Smittsamma sjukdomar 13 Sterilisering, rådgivning 35 Synhjälpmedel Tandvård Taxekoder, förteckning Telefonrecept 14, 42 Uteblivna patienter 15, 29, 34, 54 Utlandssvenskar 50 Utländska medborgare utanför EU/EES, saknar konvention 49 Utländska medborgare EU/EES Utomlänspatienter Utprovning av hörapparat 69 Utprovning och anpassning av hjälpmedel 69 Utvecklingsstörda, läkarvård 13 Vaccinationer Vuxenhabilitering 11 Vårdteam, psyk 11 Värnpliktiga 2 Återbetalning av patientavgift vid väntetid 15 Återbesök på grund av försämrat tillstånd 13 Äldreboende, läkarvård 8 Öppen rehab 11

5 (92) Kapitel 2 Läkarvård öppen vård Innehållsförteckning Sidan Aktuella patientavgifter 7 Primärvård Läkarbesök på mottagning, dagtid 8 Läkarbesök på jourtid 8 Distriktssköterskebesök på jourtid 8 Hembesök av läkare 8 Läkarbesök för enkla graviditetskomplikationer 8 Avgiftsfritt återbesök där antibiotika ej förskrivets 8 Läkarvård på äldreboenden 8 Preoperativ bedömning 9 Specialistvård Akuta besök 10 Planerade besök Preoperativ bedömning 11 Polikliniska operationer 11 Avgifter vid öppen rehab inom RHR 11 Barn- och ungdomshabiliteringen 11 Vuxenhabiliteringen 11 Behandling av vårdteam 11 Inneliggande patienter 11 Patienter utskrivna enligt LPT och LRV 12 Gemensamt Läkarvård för barn och ungdomar 0-19 år 13 Läkarvård för värnpliktiga, häktade/anhållna, intagna vid kriminalvårdsanstalter 13 Läkarvård för utvecklingsstörda 13 Läkarvård samma dag som intagning 13 Remiss från mödra- eller barnhälsovård 13 Återbesök inom 24 timmar på grund av försämrat tillstånd 13 Besök på grund av smittsam sjukdom 13 Förlängning av läkarintyg och remiss för fotvård 14 Telefonrecept, telefonrådfrågning 14 Kombinerat läkarbesök 15 Flera läkarbesök och sjukvårdande behandlingar samma dag 15 Avgift vid gruppbehandlingar 15 Hepatit C smittade inom svensk sjukvård 15 Debitering av uteblivna patienter 15 Återbetalning av patientavgift vid väntetid 15 Utomlänspatienter 16-17

6 (92) Förteckning över privatpraktiserande läkare som bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning eller har träffat vårdavtal med landstinget 18 Företagshälsovårdsmottagningar 19 Sjukdomar som enligt smittskyddslagen klassificeras som allmän-/ samhällsfarliga och är avgiftsfria avseende provtagning och behandling 20 Regional prislista för norra sjukvårdsregionen Sammanställning över krav på remiss i öppen vård till annan specialistläkare än specialistläkare i allmän medicin samt sjukgymnast 23-24

7 (92) Läkarvård öppen vård Aktuella patientavgifter Primärvård Dagtid 150 kronor Kod 01 Jourtid 250 kronor Kod 08 Hembesök, dagtid 200 kronor Kod 05 Graviditetskomplikationer 0 kronor Kod 02 Preoperativ bedömning 150 kronor Kod 01 Specialistvård Akuta besök: Utan remiss 300 kronor Kod 06 Med remiss 0 kronor Kod 03, 04 Planerade besök: Första besök efter remiss 100 kronor Kod 07 Återbesök 250 kronor Kod 09 Preoperativ bedömning 100 kronor Kod 07 Inneliggande patienter från andra sjukhus 0 kronor Kod 21 Gemensamt Barn och ungdomar 0-19 år 0 kronor Kod 19 Värnpliktiga, häktade, anhållna 0 kronor Kod 21 Remiss från mödra- eller barnhälsovård 0 kronor Kod 02 Återbesök inom 24 timmar p g a försämrat tillstånd 0 kronor Kod 02 Besök på grund av smittsam sjukdom 0 kronor Kod 23 Förlängning av läkarintyg och remiss för fotvård 60 kronor Kod 31 Telefonrecept 60 kronor Telefonrådfrågning utan recept 0 kronor

8 (92) Primärvård Läkarbesök på mottagning, dagtid Vid besök på mottagning under dagtid på grund av sjukdom eller misstanke om sjukdom uttas patientavgift med 150 kronor. Avgiften gäller både vid tidsbeställda och akuta besök. Besöket registreras med kod 01. Avgiften uttas vid s k direkt läkarvård, alltså då patienten och läkaren har personlig kontakt. I avgiften för läkarbesöket ingår läkarintyg vid sjukskrivning samt remisser för röntgenoch lab.undersökningar. Barn och ungdomar 0-19 år är avgiftsbefriade, kod 19. Om läkaren av någon anledning behöver kalla tillbaka patienten för kompletterande undersökning innan ställningstagande kan tas om första behandling, är detta besök avgiftsfritt för patienten, kod 02. Läkarbesök på jourtid Vid besök på jourtid uttas patientavgift med 250 kronor. Besöket registreras med kod 08. Av barn och ungdomar 0-19 år uttas ej patientavgift. Distriktssköterskebesök på jourtid Vid besök på jourtid uttas patientavgift med 100 kronor. Besöket registreras med kod 13. Av barn och ungdomar 0-19 år uttas ej patientavgift. Hembesök av läkare Vid hembesök av läkare på dagtid uttas avgift med 200 kronor och på jourtid med 250 kronor. Om flera medlemmar i samma familj behandlas samtidigt uttas 200 respektive 250 kronor av en familjemedlem och av övriga 150 kronor vardera. Vid uttag av avgift med 200 kronor registreras besöket med kod 05, vid 250 kronor kod 08 samt vid avgift om 150 kronor kod 01. Barn och ungdomar 0-19 år är avgiftsbefriade. Läkarbesök för enkla graviditetskomplikationer Besök hos distriktsläkare för enkla graviditetskomplikationer, t ex underlivsinfektioner och ryggbesvär, är kostnadsfria för kvinnan. Besöket registreras med kod 02. Avgiftsfritt återbesök där antibiotika ej förskrivets Patient har rätt till ett gratis återbesök inom 5 dagar i de fall där antibiotika ej förskrivets vid läkarbesök p g a luftvägsinfektion. Kod 02 används vid registrering av det avgiftsfria besöket. Läkarvård på äldreboenden Sjukvårdshuvudmannen svarar för läkarvården på äldreboenden i regel genom att distriktsläkare på ordinarie tjänstetid besöker äldreboendet. Vid planerade besök uttas patientavgift av boende med 150 kronor. Akuta besök jämställs med hembesök, avgift 200 kronor dagtid, och 250 kronor jourtid. Vederbörande läkare lämnar uppgift till sin mottagning över vilka patienter som skall debiteras.

9 (92) Läkarkonsultation och rådgivning som sker på personalens initiativ och som ej är föranledd av patients akuta sjukdom är kostnadsfri för alla boende inom äldreboendet. När personer från äldreboendet besöker mottagningar inom primärvården gäller samma avgifter som för övriga patienter. Preoperativ bedömning Vid besök för preoperativ bedömning hos läkare före intagning för operation uttas 150 kronor vid läkarbesök. Provtagningar ingår i läkarvårdsavgiften. Barn och ungdomar 0-19 år är avgiftsbefriade (kod 19).

10 (92) Specialistvård Akuta besök Vid besök på akutmottagningen, Östersunds sjukhus samt akuta besök på övriga mottagningar inom sjukhuset, när remiss ej finns, uttas patientavgift med 300 kronor. Till akuta besök räknas förutom besök där patienten kommer direkt även besök där tid erhålls efter telefonförfrågan samma dag, dock ej återbudstider vid planerade besök. Avgift uttas även om besöket leder till intagning samma dag. Registrering av besöken sker med kod 06. Av remitterade patienter uttas ej avgift. Vid akuta besök efter remiss sker registrering med kod 03 vid remittering av landstingsanställda läkare och kod 04 vid remiss av privata läkare och företagshälsovårdsmottagningar. Barn och ungdomar 0-19 år är avgiftsbefriade. Förteckningar över privatpraktiserande läkare och företagshälsovårdsmottagningar återfinns på sidorna Planerade besök När patienter remitteras till Östersunds sjukhus och sätts upp på väntelista uttas avgift med 100 kronor vid första besöket samt därefter följande besök (återbesök) med 250 kronor. Samma avgifter gäller även vid remisser från andra län och utomlänspatienter samt vid remisser från privata läkarhus, (t ex Medicindirekt). Vid remisser från skolhälsovård och rådgivningsbyrån för alkoholfrågor uttas även då 100 kronor i avgift vid första besöket. Även vid remisser mellan kliniker inom sjukhuset uttas 100 kronor för första besöket efter det att remissen utfärdats. I avgiften för läkarbesöket ingår läkarintyg vid sjukskrivning samt röntgen- och lab.undersökningar Avgifterna gäller även när konsulter från Östersunds sjukhus besöker mottagningar i länet. Besöken registreras med kod 07 vid första besöket efter remiss samt vid efterföljande besök med kod 09. Undantag gäller för remiss på grund av sjukdom till röntgen, klin kem lab, klin fys lab, isotop lab och klin mikrobiolog lab, vilka besök är avgiftsfria. Besöken är även avgiftsfria för patienter som kommer från helt privata läkarhus. Däremot debiteras i dessa fall den remitterande läkaren hela kostnaden + den patientavgift patienten tidigare erlade. Detta gäller även vid remisser från företagshälsovårdsmottagningar som ej finns med på förteckning på sidan 19. Besök för gastroscopi betraktas som återbesök, avgift 250 kronor.

11 (92) Vid besök av barn och ungdomar 0-19 år uttas ej patientavgift, kod 19 Förteckningar över privata läkare som är verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning eller har vårdavtal med landstinget samt företagshälsovårdsmottagningar återfinns på sidorna Remiss till röntgen eller lab.undersökning i hälsokontrollerande syfte betalas av patienten eller företag enligt avgifter i Gula taxan eller lab.taxa. Preoperativ bedömning Vid besök för preoperativ bedömning hos läkare före intagning för operation uttas 100 kronor (kod 07). Provtagningar ingår i läkarvårdsavgiften. Barn och ungdomar 0-19 år är avgiftsbefriade. Polikliniska operationer Vid polikliniska operationer uttas avgift med 250 kronor den dagen operationen utförs. Vid den föroch efterundersökning som görs av opererande läkare dagen före respektive efter operationen uttas ej avgift. Dessa besök registreras med kod 02. Avgifter vid öppen rehab inom RHR Avgift vid öppen rehab inom RHR jämställs med sedvanlig poliklinisk behandling, d v s 250 kronor för läkarbesök (kod 09) och 100 kronor (kod 11) för sjukvårdande behandling men med ett avgiftstak på 350 kronor per dag. Måltider betalas av patienten själv. När avgiftstaket är nått registreras besöken med kod 14. Barn - och ungdomshabiliteringen Läkarbesök och teambesök är avgiftsfria för barn och ungdomar 0-19 år vid vård inom barnhabiliteringen. Läkarbesök registreras med kod 19 och teambesök (sjukvårdande behandlingar) med kod 39. Vuxenhabiliteringen För personer som tillhör vuxenhabiliteringen, ex vis LSS, gäller samma avgifter som inom specialistvården i övrigt, med undantag av besök och insatser i samarbete med kommuner, AMI, arbetsförmedling och andra samhällsinstanser, som är avgiftsfritt. Ungdomar under 20 år erlägger inga avgifter. Behandling av vårdteam Vid behandling av vårdteam uttas 250 kronor i patientavgift vid besök på mottagning hos läkare samt 100 kronor vid besök hos annan personal enligt regler som anges på sidan 15. Vid gruppbehand lingar se även då sidan 15. Barn och ungdomar under 20 är erlägger inga avgifter. Undantag gäller i vissa speciella fall för patienter inom psykiatrin, vilket skall vara angivet i behandlingsplanen samt för patienter utskrivna enligt LPT och LRV, (se sid 12, 71) samt även patienter över 20 år vid ätstörningsenheten, där en dagavgift uttas med 100 kronor, utom dagar då patienten träffar läkare, då 250 kronor uttas. Inneliggande patienter När inneliggande patienter från andra sjukhus besöker en mottagning vid Östersunds sjukhus registreras läkarbesök med kod 21 (0 kronor) Vid besök av inneliggande patient inom sjukhuset registreras besöken utan kvitto.

12 (92) Patienter utskrivna enligt LPT och LRV Patienter som varit inskrivna på sjukhuset enligt LPT (lagen om psykisk tvångsvård) och LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) är befriade från att erlägga patientavgift vid återbesök i öppen vård inom psykiatriska kliniken, specialistvården.

13 (92) Gemensamt Läkarvård för barn och ungdomar 0-19 år Enligt beslut av landstingsfullmäktige uttas ej patientavgift av barn och ungdomar 0-19 år vid läkarvård, förlängning av läkarintyg samt vid telefonrecept (gäller även vid sjukvårdande behandlingar och provtagningar). Besöken registreras med kod 19. Förmånen upphör fr o m 20-årsdagen. Däremot debiteras alltid den normalt gällande avgiften vid uteblivet besök av barn och ungdomar. Läkarvård för värnpliktiga, häktade/anhållna, intagna vid kriminalvårdsanstalter Inga patientavgifter uttas av värnpliktiga, häktade/anhållna eller intagna vid kriminalvårdsanstalter. Besöken registreras med kod 21. Läkarvård för utvecklingsstörda Utvecklingsstörda som uppbär sin egen pension och som bor i enskilt hem, inackorderingshem eller elevhem betalar avgifter enligt samma regler som för övriga patienter. Vid besök av utvecklingsstörda som inte uppbär sin egen pension (t ex boende på elevhem), debiteras kommunen aktuell patientavgift. Vissa utvecklingsstörda har rätt till fri hälsoundersökning, som debiteras kommunen enligt gällande taxa i kapitel 7. Läkarvård samma dag som intagning Före 1 mars 2004 fanns en regel att återbetalning kunde ske för besök som en patient gjort samma dag som intagning i sluten vård. Den bestämmelsen har upphört, vilket medför att avgift skall uttas för besök samma dag som intagning och att återbetalningen upphört. Remiss från mödra- eller barnhälsovård Läkarbesök efter skriftlig remiss från mödra- eller barnhälsovård är avgiftsfria för patienten. Besöket registreras med kod 02. Återbesök inom 24 timmar på grund av försämrat tillstånd Då en patient uppsöker läkare på grund av försämrat tillstånd i den sjukdom han tidigare under dygnet behandlats för uttas ej patientavgift. Registrering sker med kod 02. Vid planerade återbesök inom 24 timmar uttas patientavgift. Besök på grund av smittsam sjukdom Vid undersökning, vård eller behandling som behövs ur smittskyddssynpunkt vid en samhällsfarlig sjukdom, vilka framgår på sidan 20, uttas ej patientavgift. Även läkemedel för behandling av sjukdomen i dess smittsamma skede är gratis för patienten. Enligt beslut av landstingsfullmäktige är även behandling av condylom avgiftsfritt för patienten.

14 (92) Vid besök innan en samhällsfarlig sjukdom konstaterats skall patientavgift uttas. Undantag gäller för klamydia, HIV, gonorré, syfilis och ulcus molle, vilka patienter är avgiftsbefriade när de söker vård. De avgiftsfria besöken registreras med kod 23 vid läkarvård samt kod 25 vid sjukvårdande behandling. Sjukdomar som inte har något samband med den samhällsfarliga sjukdomen liksom skador eller komplikationer som uppträder efter att sjukdomen har upphört att vara smittsam eller som inte påverkar smittsamheten skall däremot inte medföra gratis hälso- och sjukvård eller läkemedel. Vid besök på grund av övriga smittsamma sjukdomar (förutom condylom) än de som anges på sidan 20 uttas patientavgift. Förlängning av läkarintyg och remiss för fotvård Vid förlängning av läkarintyg eller remiss för fotvård som sker utan undersökning av patienten, uttas patientavgift med 60 kronor. Avgiften uttas både när intyget hämtas på mottagningen och när intyget skickas hem till patienten. Kod 31 används vid registrering, när patienten inte träffar läkaren samt kod 58 om patienten har frikort. Av barn och ungdomar 0-19 år uttas ej avgift vid förlängning av läkarintyg eller remiss för fotvård. Avgiften berättigar till registrering på högkostnadskortet. Telefonrecept, telefonrådfrågning och kvalificerad telefonrådgivning Då apoteken övergår till privat regi from 1 juli 2010 upphör även de flesta att serva landstinget med att ta ut en avgift för telefonrecept. Avgiften för telefonrecept är 60 kronor. Om receptet skickas hem till patienten eller hämtas på mottagning skall avgiften för telefonrecept tas ut. En blankett är framtagen som skall användas vid debitering och som ska registreras i VAS. Det är avgiftstyp 31 och besöksorsak rec som ska användas. Avgift antecknas/uttas ej vid ändring av medicin, t ex att patienten reagerar allergiskt på först utskriven medicin eller att medicinen av någon annan anledning inte fungerar. Likaså uttas ej heller avgift då patienten fått råd vid besöket att avvakta med medicinering men blir sämre och senare får recept per telefon. Avgift med 60 kronor uttas även när distriktssköterska eller barnmorska med förskrivningsrätt utfärdar telefonrecept med undantag av förskrivning av preventivmedel. Ingen avgift uttas vid telefonrådfrågning som ej leder till receptförskrivning. Avgift uttas ej heller av barn och ungdomar 0-19 år. 1 januari 2011 införs en avgift på 100 kronor för vårdkontakt med läkare per telefon. Den här avgiften gäller då läkaren kommit överens med patienten om att kontakten ersätter ett mottagningsbesök. Kontakten ska dokumenteras i journal. Avgiftsbelagd telefonkontakt med läkare ska avse kvalificerad hälso- och sjukvård.

15 (92) Avgiften berättigar till registrering på högkostnadskortet. Kombinerat läkarbesök Patient som vid ett och samma besök dels behandlas med anledning av sjukdom och dels framställer krav på annan åtgärd ej föranledd av sjukdom skall erlägga fastställd avgift för sjukbesöket och dessutom aktuell avgift för den åtgärd som ej är föranledd av sjukdom t ex vaccination eller begäran om ett intyg enligt Gula taxan. Flera läkarbesök och sjukvårdande behandlingar samma dag Patientavgift skall uttas för varje besök hos läkare eller besök för sjukvårdande behandling, även om flera besök företas samma dag på olika mottagningar, hos olika vårdgivare på samma mottagning eller hos samma vårdgivare, t ex två besök hos sjukgymnast samma dag. Undantag gäller för besök vid försämrat tillstånd, se vidare sidan 13, samt om distriktssköterska omedelbart hänvisar till läkare, se vidare sidan 28. Avgift uttas däremot endast för en behandling per dag hos distriktssköterska. Avgift vid gruppbehandlingar När en grupp patienter träffar flera vårdgivare samtidigt vid en serie behandlingar (t ex smärtbehandling), där läkare ibland ingår i personalteamet skall alltid avgiften vara 100 kronor per patient och behandlingstillfälle, även de gånger då läkare deltar. Hepatit C patienter smittade inom svensk sjukvård Patienter som smittats med hepatit C via svensk sjukvård, t ex vid blodtransfusion, och har kronisk kvarstående hepatit skall ej betala patientavgift i öppen sjukvård. Frikort som gäller i fyra år utfärdas av infektionskliniken med tilläggstext att fri sjukvård skall gälla enligt beslut i landstingsfullmäktige. Besöken registreras med kod 80 vid läkarbesök och kod 82 vid sjukvårdande behandling. Vid behandling av hepatit C registreras emellertid besöken med kod 23 eller 25. Debitering av uteblivna patienter När en patient uteblivit utan att ha meddelat mottagningen skall öppenvårdsräkning skickas med gällande patientavgift för läkarbesöket. Vid uteblivna röntgenundersökningar samt vid fys.lab Östersunds sjukhus, debiteras 250 kronor. Kod 28 används vid uteblivna läkarbesök med avgift 100 kronor, kod 29 med avgift 250 kronor.. Betalningen berättigar inte till registrering på högkostnadskortet. Om patienten i efterhand kan uppge rimligt skäl, t ex att kallelse inte kommit fram, att något oförutsett hänt på vägen till mottagningen skall räkningen makuleras. Däremot skall ej räkningen makuleras, om patienten uppger att han/hon har frikort, är värnpliktig eller tillhör någon annan kategori som är avgiftsbefriad, t ex barn och ungdomar 0-19 år eller smittskyddsfall. Återbetalning av patientavgift vid väntetid Om en patient fått vänta mer än en timme utöver avtalad tid utan att ha blivit omhändertagen av mottagningspersonal, t ex för provtagning eller annan åtgärd före själva besöket hos läkaren eller annan vårdgivare, har patienten rätt att återfå patientavgiften på egen begäran. Det ligger alltså på patienten att bevaka tiden. Återbetalning gäller endast i förväg bokade besök och ej akutbesök, jourbesök och öppen mottagning eller liknande.

16 (92) Vid återbetalning skall patienten på vanligt sätt återlämna det kvitto han erhållit och kvittera återbetalning. Nytt kvitto (0-kvitto) utfärdas med kod 15 vid läkarbesök och kod 18 vid sjukvårdande behandling (gäller vid manuellt utfärdat kvitto). Speciella rutiner finns vid återbetalning i VASsystemet. Besöksavgiften stryks på högkostnadskortet. Utomlänspatienter Med utomlänspatient avses en person som ges vård inom ett annat landsting än det där han är folkbokförd. Enligt riksavtalet för hälso- och sjukvård eller andra avtal mellan landsting skall akut- och förlossningsvård, vård efter remiss från hemlandstinget, medicinsk service, hjälpmedel samt transporter och resor lämnas till patienter som tillhör andra landsting. Under 2010 debiteras hemlandstinget enligt den överenskomna regionala prislistan, se sidan Det landsting där patienten är folkbokförd är betalningsansvarigt. Listor i VAS-systemet utgör underlag för debiteringar. Samma regler för patientavgifter gäller som för inomlänspatienter. Rätt ges även att debitera hemlandstinget för vård som ges till utomlänspatient som tillhör följande kategorier: Häktade, anhållna, intagna på kriminalvårdsanstalt Värnpliktiga, rep-gubbar

17 (92) Besök där följande koder använts berättigar till ersättning från hemlandstinget: Belopp primärvård Belopp spec.vård 01 Läkarvård mottagning 1 689:- exkl pat.avg Enligt den regio- 02 Avgiftsfri läkarvård mottagning 1 689:- + aktuell pat.avg nala prislistan 05 Hembesök av läkare 1 689:- exkl pat avg för 2010 där 08 Besök på jourtid inom primärvården 1 689:- beloppen anges 11 Sjukvårdande behandlingar 675:- klinikvis och exkl 14 Avgiftsfria sjukvårdande behandlingar (även pat.avg, se sid 21 provtagningar mellan läkarbesök) 675:- Undantag gäller 17 Provtagningar, preoperativ bedömning 675:- vid deb koderna 19 Avgiftsfria läkarbesök, barn och ungdomar 1 689:- 02, 03, 21, Värnpliktiga, häktade, anhållna 1 689:- 57,där beloppen 23 Smittsamma sjukdomar, läkarvård 1 689:- exkl pat.avg är inkl pat.avg 24 Sjukvårdande behandlingar, värnpliktiga 775:- 25 Sjukvårdande behandlingar, smittskyddsfall 775:- 37 Förebyggande mödrahälsovård 775:- 38 Förebyggande barnhälsovård 775:- 39 Avgiftsfria sjukvårdande behandlingar, barn 775:- och ungdomar 52 Patient med frikort, sjukvårdande behandling 775:- 53 Sista besöket före frikort, sjukvårdande behandl. 675:- exkl pat avg 57 Patient med frikort, läkarvård 1 689:- + aktuell pat.avg 59 Sista besöket före frikort, läkarvård 1 689:- exkl pat.avg Vid besök inom specialistvården utges ersättning från hemlandstinget under förutsättning att hemlandstingets bestämmelser angående remisskrav följs. Vid ej kostnadskrävande åtgärder, t ex dagkirurgi, godtas remiss från läkare inom vårdlandstinget. Sammanställning över landstingens remisskrav finns på sidorna till detta kapitel.

18 (92) Förteckning över privatpraktiserande läkare som bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning eller har träffat vårdavtal med landstinget Läkare Adress Specialitet Ekman-Uhlin Eva Hammarvägen 7 Allmänmedicin Hammarstrand Gedda Staffan Akademigatan 4 C Urologi Östersund Vårdavtal Gudmundson Lars-Eric Synkliniken Ögonsjukdomar Frösövägen Frösön Heide-Jörgensen Owe Fältjägargränd 34 Gynekologi och obstetrik Östersund Vårdavtal Östersunds Öron Näsa Hals Praktik Törnstensgränd Östersund Öron-, näs- och halssjukdomar Medicin Direkt Akademigatan 4 C Ortopediverksamhet Östersund med kirurgisk kapacitet Reutne Ulf Nya Jämtland Rehab Allmänmedicin Box Bräcke Salén Bo Northwest Orthopaedics AB Ortopedi Kurortsvägen 20 Vårdavtal Åre

19 (92) Företagshälsovårdsmottagningar Mottagning Adress Företagsläkare Bergshälsan Stationsvägen 26 Läkare varierar Svenstavik Commodia AB Akademigatan 3 Staffan Bernàrdzon Östersund Anders Berglund Mats Johansson Landstingshälsan Fritzhemsgatan 1 B Ann-Sofie Gumaelius Frösön Kristina Ståhl Ljusnanhälsan Herrögatan 25 Sten Sunnefeldt Sveg Strömsundshälsan AB Godsvägen 6 Anders Enberg

20 (92) Sjukdomar som enligt smittskyddslagen klassificeras som allmän-/samhällsfarliga och är avgiftsfria avseende provtagning och behandling Campylobacterinfektion Difteri EHEC - infektion med enterohemorragisk E.coli Fågelinfluensa (H5N1) Giardiainfektion Gonorré Hepatit A-E HIV-infektion HTLV I eller II infektion Klamydiainfektion Kolera Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) Mjältbrand Paratyfoidfeber Pest Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G Polio Rabies Salmonellainfektion SARS (svår akut respiratorisk sjukdom) Shigellainfektion Smittkoppor Svininfluensa Syfilis Tuberkulos Tyfoidfeber Virala hemorragiska febrar exkl denguefeber och sorkfeber (nephropathia epidemica)

21 (92) REGIONAL PRISLISTA NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2011 LÄNSSJUKVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD sluten vård debiteras enligt NORD-DRG med länspris för vikten 1,0 exkl psyk och obsplats 2010 års priser uppräknade med 1,1 % för 2011 enligt nytt pris- och ersättningssysystem. Se 4.1 NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS (NUS) DEBITERAR 2011 ENLIGT SÄRSKILD PRISLISTA. Regional prislista 2011 Besök, vårdtillfällen för utomlänspatient Kr per Kr per Kr per Vårdtillfälle Läk besök sjukv beh KLINIK Vårddag MEDICIN exkl HjärtIVA Se sid 23:1-23: MEDICIN HjärtIVA Se sid 23:1-23:13 REUMATOLOGI Se sid 23:1-23: LUNG Se sid 23:1-23: INFEKTION Se sid 23:1-23: HUD Se sid 23:1-23: KIRURGI Se sid 23:1-23: ONKOLOGI Se sid 23:1-23: UROLOGI Se sid 23:1-23: ORTOPEDI Se sid 23:1-23: ÖGON Se sid 23:1-23: ÖRON Se sid 23:1-23: BARN Se sid 23:1-23: GYNEKOLOGI Se sid 23:1-23: FÖRLOSSNING Se sid 23:1-23:13 REHAB Se sid 23:1-23: PSYKIATRI BARNPSYKIATRI OBSERVATIONS- OCH AKUTPLATS/SJUKSTUGA VID VÅRDCENTRAL BESÖKSKOSTNAD VID SJUKSTUGA OCH VÅRDCENTRAL DIALYS AKUTMOTTAGNING Vårdlandstingets patientavgifter tillkommer till ovanstående priser. Utskrivningsdagen räknas ej STRÅLBEHANDLING Sundsvalls sjukhus Poängpris 111,52 Vid sluten vård tillkommer per vårddag Regionpris NordDRG vikt 1,0 exkl NUS

22 (92) Vanligaste patientavgifterna i resp landsting; akuta besök Hälsocentraler Läkarbesök Sjukhus läkarbesök Besök hos annan än läkare Dagtid Jourtid Akuta med remiss med remiss Hälsocentral Sjukhus från spec läkare från Hälsocentral Västernorrland /300 5) 150/300 6) Jämtland /250 4) 100/250 4) Västerbotten /200 1) 1) 300/ Norrbotten ) Asylsökande "270/300" alla 4 landsting Förklaring besöksavgifter 1) Vid läkarbesök inom geriatrik, psykiatri, rehabcentrum, beteendemedicin, stressklinik samt yrkes- och miljömedicin är besöksavgiften 200:-. Inom övriga mottagningar på sjukhus är avgiften för läkarbesök 300:- 3) Första besöket efter remiss från vårdcentral är avgiftsfritt 4) Första besök med remiss 100:-, övriga planerade besök 250 :- 5) akuta besök med remiss från spec läkare 0:-, övriga besök med remiss 300:- 6) Första besök med remiss från vårdcentral 150:-, övriga besök 300:-

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-07-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1. 1 SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.3 KVITTON OCH KVITTOKOPIOR... 11 1.4 ADMINISTRATION...

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012 Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2012 reviderad 1 april 2012 1 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård... 5 Speciellt om avgifter som rör barn och ungdomar...7

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

Datum 2005-03-14 Rev 2005-05-10 Rev 2009-06-10

Datum 2005-03-14 Rev 2005-05-10 Rev 2009-06-10 Hälso- och sjukvårdsledningen Sjukvårdsledningen Datum 2005-03-14 Rev 2005-05-10 Rev 2009-06-10 Betalningsansvar för medicinsk service Nedanstående är en sammanställning av betalningsansvar för medicinsk

Läs mer

Ryggskott? Besök webben.

Ryggskott? Besök webben. Patientinformation Din rätt som patient...55 Vårdgaranti och valfrihet...56 Hälsoval du väljer din vårdcentral...57 Om patientjournaler...58 När du lämnar prov...59 Att resa till vården...60 Lev ett sundare

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor 1(16) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer som omfattas av AFL (Lagen

Läs mer

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7 2015-03-18 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING EKONOMISKT STÖD... 3 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING... 3 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 4 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

Ärendeförteckning 27 november

Ärendeförteckning 27 november Landstingsfullmäktige Landstingets kansli Christian Eriksson 2013-11-14 LK/132020 Ärendeförteckning 27 november 1. LK/131785 Beslut om synnerliga skäl i balanskravsutredningen 2. LK/131563 Borgensförbindelse

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Katalogen 2010. Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient.

Katalogen 2010. Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient. Katalogen 2010 Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient. Vi skriver ut fysisk aktivitet på recept (FaR). Det kan både förebygga och behandla

Läs mer

Privatvårdsförsäkring

Privatvårdsförsäkring Privatvårdsförsäkring Försäkring med Fullständig hälsodeklaration Allmänna försäkringsvillkor 1 juli 2011 Gemensamma försäkringsvillkor för: Lifeline Bas Lifeline Access Lifeline Plus Lifeline Excellent

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Landsting Sverige är uppdelat i Kommuner och Landsting. Det finns 18 Landsting och i dessa finns ett antal kommuner. Sjukvården i Sverige bedrivs av Landstinget, hälsocentraler

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer