Regelverk för patientavgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelverk för patientavgifter"

Transkript

1 Regelverk för patientavgifter 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: Diarienummer: HSN

2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

3 Innehållsförteckning 1 Allm änt om regelverket Vårdgivare som omfattas av regelverket Personer som omfattas av regelverket Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård Barn och ungdom under 18 år Personer 18 år eller äldre Särskilda regler för öppen hälso- och sjukvård Abort Avstämningsmöte...12 Delegerad vård...12 Direkthänvisning...12 Flera besök samma dag Hur hanteras patientavgiften? FÖR VÅRDVAL HUSLÄKARE...13 Gruppbehandling...14 Hembesök...14 Pre-operativt besök Röntgen, fysiologi- och neurofyslab samt viss endoskopi Teambesök...16 Uteblivet besök...16 Warankontroll Öppen vård som öv ergår i sluten vård Öppen vård under pågående sluten vård Patientavgifter i sluten hälso- och sjukvård Barn och ungdom under 18 år Personer 18 år eller äldre Särskilda regler för sluten hälso- och sjukvård...19 Permission...19 Tvångsvård enligt LPT, LRV och LVM Utskrivningsklara patienter Tandvård till öppenv årdsavgift...21 Intyg om tandvårdsstöd...21 Remiss för tandvård som led i sjukdomsbehandling Högkostnadsskydd för avgifter i öppen vård Allmänna bestämmelser Högkostnadsbelopp Barn under 18 år Patienter från andra landsting Stämpling i högkostnadskortet Avgifter som gäller för frikort...25 Avgifter som inte gäller för frikort Skriva ut frikort Frikortets giltighetstid Återbetalning och makulering av fakturor Preskriptionstid Avgiftsbefriad vård Avgiftsbefriade patientkategorier Avgiftsbefriade behandlingar och undersökningar Sm ittskyddsvård Vilka omfattas av smittskyddslagen? Smittskydd till övriga personkategorier Särskilda regler för smittskydd Administrativa avgiftsregler minutersregeln Avbetalningsplan Betalningsansvar barn under 18 år Betalningspåminnelse och inkassoavgift

4 8.5 Betalningsmedel Inget krav på betalning vid besökstillfället Betalningsvillkor vid fakturabetalning Expeditionsavgift Journalkopior Sky ddad identitet Bilaga 1 - Utomlänspatienter Ersättning för utomlänspatienter...40 Öppen vård Primärvård (inklusive MVC/BVC) Psy kiatri Specialistvård...41 Sluten vård...41 Bilaga 2 - Personer från andra länder Begrepp som anv änds i regelverket EU/EES-land och Schweiz Utländska medborgare från EU/EES-land eller Schweiz När intyg saknas Utlandssvenskar bosatta i EU/EES-land eller Schweiz Nordiska länder Konv entionsland Utländska medborgare från konventionsland Utlandssvenskar bosatta i konventionsland Övriga länder...50 Utländska medborgare från övriga länder Utlandssvenskar bosatta i övriga länder Högkostnadsskydd Personer från EU/EES-land och Schweiz Personer från konventionsland Personer från övriga länder Särskilda personkategorier Ambassadpersonal Missionärer, präster och volontärer Sjömän anställda ombord på fartyg Statlig utsända från Sverige Ersättning för vård enligt EU-förordning eller konvention Primärvård Specialistvård Sluten vård Prislista för personer som betalar hela vårdkostnaden Primärvård...56 Specialistvård...56 Sluten vård...56 Bilaga 3 - Asylsökande och personer utan tillstånd Introduktion Barn och ungdom under 18 år Personer 18 år och äldre

5 Särskilda regler Flera besök samma dag Högkostnadsskydd Uteblivet besök Bilaga 4 - Vård till personer som beviljats uppehållstillstånd och personer som väntar på beslut om folkbokföring Folkbokföringen avgör rätten till vård Skatteverket beslutar om folkbokföring Rutin vid vård av person som väntar på beslut om folkbokföring

6 1 Allmänt om regelverket Med patientavgifter avses i detta regelverk avgifter som patienten betalar för besök i öppen vård och för sluten vård i samband med vård, behandling eller utredning. Grundläggande bestämmelser om landstingens rätt att ta ut vårdavgifter finns i hälso- och sjukvårdslag, HSL (1982:763), och förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m. I 26 HSL anges bland annat att landstingen har rätt att ta ut avgifter för vård och avgifter med anledning av att patienten uteblir från avtalade besök. Vidare framgår att patienter som är bosatta inom landstinget, liksom patienter som har rätt vårdförmåner enligt förordning (EG) nr 883/2004, ska behandlas lika. Utöver avgifter för vård, behandling eller utredning finns avgifter för åtgärder som inte avser sjukvård. Med detta avses avgifter för bland annat intyg, hälsoundersökningar, förebyggande vård och vaccinationer. I Stockholms läns landsting är det landstingsfullmäktige som beslutar om avgifter. På finns särskilda handböcker med regler om vad som gäller för: Utländska medborgare och utlandssvenskar som tillfälligt vistas i Sverige 1 (Turisthandboken) Asylsökande, tillståndslösa och anknytningsinvandring 2 (Handbok för asylsökande och Handbok för personer utan tillstånd) Sjukresor (Sjukresehandbok) Hjälpmedel (Hjälpmedelsguiden) Avgift för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar (Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar) På Vårdgivarguiden finns även Avgiftshandboken, som är en webbversion av detta regelverk. Till skillnad från detta regelverk innehåller Avgiftshandboken fler exempel och förtydliganden av reglerna. Sidan innehåller olika sökverktyg och uppdateras löpande med vid uppmärksammade behov av förtydliganden. Detta regelverk uppdateras en gång per år eller i samband med avgifts- eller regel förändringar som beslutats av landstingsfullmäktige. 1 I bilaga 2 beskrivs övergripande vad som gäller för personer från andra länder. För mer utförlig information hänvisas till Turisthandboken. 2 I bilaga 3 anges de avgifter som gäller för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd. För vidare information angående regelverket hänvisas till Handbok för Asylsökande och Handbok för personer utan tillstånd. 6

7 1.1 Vårdgivare som omfattas av regelverket Regelverket gäller i samband med vård hos landstingsdrivna vårdmottagningar och vårdgivare som har avtal med landstinget. Vårdgivare som får ersättning enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi omfattas också av regelverket. Dock finns vissa undantag när dessa vårdgivare inte omfattas av dessa regler. Dessa undantag nämns särskilt i berörda delar. Vid besök hos vårdgivare som inte har avtal/ersättning från landstinget betalar patienten hela vårdkostnaden själv. Detta gäller även vid provtagningar på exempelvis laboratoriemottagningar/röntgen då remissen kommer från vårdgivare utan avtal/ersättning från landstinget. En patient kan inte heller hävda rätt till avgiftsbefrielse eller reducerad patientavgift med hänvisning till en remiss från läkare/vårdgivare som inte har avtal/ersättning från landstinget. 1.2 Personer som omfattas av regelverket Regelverket gäller för personer som är folkbokförda i Stockholms läns landsting, och patienter folkbokförda i andra landsting (utomlänspatienter). Observera att i de fall landsting har remisskrav måste hemlandstingets remissregler för öppen specialiserad vård alltid följas. För vård som kräver intagning i vårdinrättning (sluten vård) kan det krävas ett godkännande (en betalningsförbindelse) från patientens hemlandsting. Regelverket gäller även personer från annat EU/EES-land eller Schweiz i den mån personen har rätt till vård enligt förordning (EG) 883/2004. Därtill har Sverige ingått sjukvårdskonventioner med ett antal länder, vilka ger personer från dessa länder rätt till viss vård. I de fall person från annat EU/EES-land eller Schweiz samt person från konventionsland har rätt till subventionerad vård i Sverige, betalar de avgift i enlighet med detta regelverk. 7

8 2 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård Öppen vård: hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd medger att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar. Vid behov av övernattning leder det i regel till inskrivning i sluten vård. 2.1 Barn och ungdom under 18 år Huvudregeln är att patienter under 18 år inte betalar patientavgift för besök i öppen vård. Undantag: För besök på sjukhusens akutmottagningar, Närakuten Barn vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus samt lättakuten på Danderyds sjukhus och Karolinska Huddinge, är avgiften 120 kr. 2.2 Personer 18 år eller äldre Läkarbesök* Läkarbesök på husläkarmottagning Läkarbesök på geriatrisk mottagning Läkarbesök på specialistmottagning Första besök hos läkare på specialistmottagning med remiss från läkare på husläkarmottagning Första besök hos geriatriker med remiss från läkare på husläkarmottagning Hembesök av läkare. Tilläggsavgift utöver gällande taxa (gäller ej patient i hemsjukvård eller särskilt boende) Avgift 200 kr 200 kr 350 kr 150 kr 0 kr 100 kr * I avgiften för läkarbesök ingår medicinsk service. Ingen extra avgift tas ut för besök på laboratoriemottagning. (Undantag: besök på röntgen, fysiologi och neurofyslab samt viss endoskopi) Besök på akutmottagning Besök vid akutmottagning utanför akutsjukhusen/specialistakut (Dessa mottagningar kallas vanligen närakut eller jourmottagning) Avgift 200 kr* 8

9 Besök på akutsjukhusens akutmottagningar/specialistakut (inklusive lättakuten på Danderyds sjukhus och Karolinska Huddinge) Återbesök hos läkare på akutsjukhusens akutmottagningar/specialistakut i samma ärende Återbesök för sjukvårdande behandling på akutsjukhusens akutmottagningar/specialistakut i samma ärende Direkthänvisning 400 kr* 350 kr 100 kr 0 kr * Avgiften gäller oavsett vilken personalkategori patienten träffar. Sjukvårdande behandling (Behandling eller utredning av annan personalkategori än läkare) Besök hos t.ex. fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kiropraktor eller naprapat Besök hos t.ex. sjuksköterska, distriktssköterska, kurator, logoped, psykolog och besök hos syncentral eller medicinsk fotsjukvård Avgift 200 kr 100 kr Dagsjukvård* Dagkirurgi Dagmedicin och övrig dagsjukvård Avgift 350 kr 200 kr * Öppen vård som innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett öppenvårdsbesök normalt kräver. Dagsjukvård omfattar dagkirurgi, dagmedicin och övrig dagsjukvård. (Se vidare Socialstyrelsens termbank, Riktade hälsoundersökningar Mammografiscreening Bukaortascreening Gynekologisk screening Avgift* 0 kr 0 kr 0 kr * Gäller för undersökningar som sker inom ramen för landstingets riktade screeningverksamhet, där patienten erhållit en kallelse från landstinget. 9

10 Övriga avgifter Besök hos hjälpmedelskonsulent eller tekniker (utan förskrivningsrätt) på hjälpmedelscentralen KommSyn Stockholm vid inträning och utbildning av hjälpmedel eller egenansvarsprodukter Besök på röntgen Besök på fysiologi- och neurofyslab Viss endoskopi (gastroskopi och koloskopi) Förskrivning av inkontinenshjälpmedel (per 12-månadersperiod) Telefonkontakt (gäller alla typer av telefonkontakter) Avgift 100 kr 200 kr* 200 kr* 200 kr* 200 kr 0 kr *Kräver remiss från läkare som har avtal/ersättning från landstinget. Avgiftsfria besök* (se även avgiftsbefriade patientkategorier, kapitel 6) Anhörigsamtal (de två första samtalen efter dödsfall av närstående) Besök inom barnhälsovård Besök inom mödrahälsovård Besök vid mottagning för tortyrskadade Besök vid öppenvårdsmottagning för hemlösa Besök vid sprutbytesmottagning Besök på MRSA-mottagning Besök på landstingets rättspsykiatriska öppenvårdsmottagning i Huddinge Besök på habiliteringsmottagning (patient med livslång funktionsnedsättning) Hembesök av vårdgivare som har uppdrag att utföra insatser för patienter i hemsjukvård Hembesök av distriktssköterska, husläkare eller geriatriker för patienter i särskilt boende Hemrehabilitering (Gäller oavsett vilken personalkategori som patienten träffas) Rådgivning om preventivmedel och abortfrågor (oavsett vårdgivare eller personalkategori) 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr * I kapitel 6 finns vissa förtydligande gällande dessa avgiftsbefrielser. 10

11 2.3 Särskilda regler för öppen hälso- och sjukvård Abort Avgifter vid kirurgisk abort samt medicinsk abort på mottagning och i hemmet. Kirurgisk abort Besök 1 Läkare gör en medicinsk bedömning. Läkare eller barnmorska genomför ultraljudsundersökning och provtagning samt presenterar olika abortmetoder. Barnmorska ger preventivmedelsrådgivning. Avgift 350 kr Besök 2 Patienten träffar barnmorska. Tabletter lämnas. 0 kr Besök 3 Dagkirurgi 350 kr Besök 4 Återbesök hos barnmorska. 0 kr Medicinsk abort a) på m ottagning, b) i hem met Avgift Besök 1 Besök 2 Besök 3 Läkare gör en medicinsk bedömning. Läkare eller barnmorska genomför ultraljudsundersökning och provtagning samt presenterar olika abortmetoder. Barnmorska ger preventivmedelsrådgivning. Patienten träffar barnmorska eller sjuksköterska och erhåller tabletter som startar den medicinska aborten. a) Dagmedicin - Patienten befinner sig på mottagningen under dagen. b) Telefonkontakt med barnmorska. 350 kr 0 kr 200 kr 0 kr Besök 4 Återbesök hos barnmorska. 0 kr 11

12 Avstämningsmöte Patient som deltar på avstämningsmöte betalar inge patientavgift. Med avstämningsmöte avses ett möte med en anställd som är sjukskriven, handläggare från Försäkringskassan och minst en annan part som kan påverka den sjukskrivnes situation. Försäkringskassan ansvarar för att deltagarna kallas. Syftet med ett avstämningsmöte är dels att klarlägga vad den anställde på grund av sin sjukdom kan och inte kan göra, dels att ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att den anställde ska komma tillbaka till arbetet. Ersättning för deltagande i avstämningsmöte Läkare som kallas till avstämningsmöte kan begära ersättning från Försäkringskassan för sin medverkan med: högst 750 kr för första timmen, och därefter högst 375 kr per påbörjad kvart som läkaren deltar i mötet. Eventuell tid för förberedelse eller efterarbete ersätts inte. Fakturering Besöket registreras inte i kassan, utan faktureras Försäkringskassan. Frågor kring fakturering och ersättningsnivåer hänvisas till: Försäkringskassans Kundcenter för partner Telefon: Debitering av moms Den tjänst som en läkare tillhandahåller vid ett avstämningsmöte omfattas inte av undantaget för sjukvård. Detta innebär att moms ska debiteras. Delegerad vård För vård som delegerats av läkare till annan hälso- och sjukvårdspersonal betalar patienten avgift motsvarande besök hos den personalkategori som patienten träffar. Direkthänvisning Besök på akutsjukhusens akutmottagningar/specialistakut är avgiftsfria om patienten blir hänvisad av annan vårdgivare och åker direkt från vårdgivaren till akutmottagningen så att det är ett sammanhållet besök. Direkthänvisningsregeln gäller även om patienten först ringer till akutmottagningen och blir hänvisad att komma nästa morgon på grund av många väntande akutfall. Kravet är att patienten uppvisar besökskvitto eller liknande som styrker besöket hos annan vårdgivare. 12

13 Flera besök samma dag Hur hanteras patientavgiften? FÖR VÅRDVAL HUSLÄKARE Om en patient gör två eller fler besök hos en och samma personalkategori samma dag på samma mottagning, är huvudprincipen att endast en patientavgift tas ut och ett besök rapporteras. För mer information se aktuell registreringshandbok och PM. De vägledande exemplen nedan om flera planerade och oplanerade besök gäller inte för husläkarverksamheten. FÖR ÖVRIGA VERKSAMHETER Om en patient besöker samma mottagning flera gånger samma dag, betalar patienten en eller flera avgifter beroende på om besöken är planerade eller oplanerade, avser samma eller olika hälsoproblem och om patienten träffar en eller flera olika personalkategorier. För att kunna ta ut rätt antal patientavgifter måste du först ha kunskap om vad ett besök är. Vad är ett besök? För att kunna ta ut en patientavgift måste ett besök rapporteras, vilket innebär att kriterier för besöksrapportering måste uppfyllas. Information om besöksrapportering finns i Vårdinformatiks Regelverk för rapportering av vårdkontakter i SLL 2015, kapitel 2 och 3. Om kriterierna för att rapportera ett besök är uppfyllda får du i nedanstående stycke vägledning kring hur du ska hantera patientavgifterna. Vägledning exempel Observera att det kan finnas situationer då dessa exempel inte går att tillämpa. Ett eller flera oplanerade besök Om en patient gör flera besök (varav minst ett oplanerat) på samma mottagning under en och samma dag: 1. hos olika personalkategorier + olika hälsoproblem = flera besök, flera avgifter 2. hos olika personalkategorier + samma hälsoproblem = flera besök, flera avgifter 3. hos samma personalkategori + olika hälsoproblem = flera besök, flera avgifter 4. hos samma personalkategori + samma hälsoproblem = ett besök, en avgift 13

14 Flera planerade besök Om en patient gör flera planerade besök på samma mottagning under en och samma dag: 1. hos olika personalkategorier + olika hälsoproblem = flera besök - flera avgifter 2. hos olika personalkategorier + samma hälsoproblem = flera besök - flera avgifter 3. hos samma personalkategori + olika hälsoproblem = ett besök - en avgift 4. hos samma personalkategori + samma hälsoproblem = ett besök - en avgift Undantag (scenario 2): Vid teambesök träffar patienten en grupp av samverkande hälso- och sjukvårdspersonal med olika kompetenser. Endast en patientavgift tas ut. Besök där läkare övertar handläggningen Besök hos annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare, där läkaren träffar patienten eller företrädare för patienten och övertar handläggningen ska endast rapporteras som ett läkarbesök. Nytt besök nästa dag Om patienten återkommer nästa dag betalas alltid ny avgift oavsett om besöket är planerat eller oplanerat. Undantag: Patient som återkommer för samma hälsoproblem till samma akutmottagning på ett akutsjukhus, betalar ingen avgift för det efterföljande besöket om besöket är oplanerat och sker inom 24 timmar från det första besöket. Gruppbehandling Vid gruppbehandling betalar varje patient avgift enligt gällande taxa. Om fler än en personalkategorier medverkar, så kallade gruppteambesök, tas ändå bara en avgift ut. I de fall läkare deltar betalar patienten gällande avgift för läkarbesök. Hembesök Vid hembesök betalar patienten en extra avgift utöver patientavgiften. Om flera personer som tillhör samma hushåll får vård vid ett hembesök, tas ändå bara en tilläggsavgift ut. Aktivitet Läkarbesök i hemmet Sjukvårdande behandling Extra avgift 100 kr, ingår i högkostnadsskyddet Ingen extra avgift Undantag: Regeln gäller inte patienter som är inskrivna i hemsjukvård eller som har beslut om särskilt boende. 14

15 Pre-operativt besök Pre-operativt besök inför inskrivning i sluten vård likställs med besök i öppen vård. Besöket kan bestå till exempel bestå av konsultation med narkosläkare eller operatör, undersökning och/eller provtagning. Patientavgift ingår i högkostnadsskyddet och tas ut motsvarande besök hos specialistläkare. Om besöket endast består av provtagning får avgift inte tas ut. Röntgen, fysiologi- och neurofyslab samt viss endoskopi Besök på röntgen, fysiologi- och neurofyslab samt viss endoskopi (gastroskopi och koloskopi) kräver remiss från läkare med avtal/ersättning från landstinget. Patienten betalar en patientavgift per besök på en mottagning oavsett antal undersökningar som genomförs vid besökstillfället. Avgift tas ut även i samband med besök på akutmottagning. Tolkning och tillämpning Om patienten besöker mottagningen vid flera tillfällen samma dag tas ändå bara en avgift ut. Avgiften är oberoende av antalet undersökningar och antalet utfärdade remisser. Det spelar heller ingen roll om remisserna har utfärdats av en eller flera olika remittenter. Endast en avgift per besökstillfälle får tas ut. Då flera undersökningar ingår i samma remiss och undersökningarna genomförs på olika dagar uttas en avgift per besök även om besöken sker på samma mottagning. Om flera undersökningstillfällen sker under samma öppenvårdsbesök tas endast en avgift ut. Exempel: Patienten träffar läkare läkare remitterar för röntgen patient träffar läkare på nytt läkare remitterar för kompletterande undersökning. Eftersom detta sker under samma läkarbesök betalar patienten bara en avgift för röntgen. Vid akutbesök i öppen vård som leder till att patienten blir inskriven på avdelning betalas avgift för röntgen. Vid förnyad undersökning som påkallats av bristfälligt resultat tas inte någon patientavgift ut. Patient inskriven i sluten vård Patient inskriven i sluten vård betalar ingen avgift för besök på röntgen, fysiologi- och neurofyslab samt viss endoskopi, när slutenvårdsavdelningen begär undersökningen. Besök utan remiss eller utan medicinsk indikation Person som uppsöker röntgen, fysiologi- och neurofyslab eller endoskopi utan remiss från ovan nämnda läkare, betalar hela kostnaden för besöket själv. Det 15

16 samma gäller personer som uppsöker dessa mottagningar utan medicinsk indikation. Vanligt förekommande fall är vid hälsoundersökningar eller i försäkringsärenden då patientens försäkringsbolag vill ha en undersökning genomförd. Teambesök Vid behandling av vårdteam (en grupp av samverkande hälso- och sjukvårdspersonal med olika kompetenser), tas endast en patientavgift ut. Avgift tas ut för den personalkategori som ansvarar för besöket. Vid läkares medverkan tas patientavgift för läkarbesök. Uteblivet besök Avgift för uteblivet besök får tas ut när patienten uteblir från ett planerat besök i öppen vård och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket. Som uteblivet besök räknas även om patienten kommer för sent till mottagningen och mer än halva besökstiden hunnit förlöpa. Observera Regeln gäller inte vårdgivare som får ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning eller lag om ersättning för fysioterapi. Vuxna och barn Avgift tas ut motsvarande gällande avgift för besöket. Regeln gäller även om patientens besök är kostnadsfritt, till exempel för barn och ungdomar under 18 år eller patient med frikort. Undantag från avgift för uteblivet besök Avgift för uteblivet besök får inte tas ut i följande situationer: Besök på MVC och BVC, specialistmödravård samt obstetriska ultraljud (Gäller endast besök som föranleds av graviditet) Besök för abortrådgivning Besök för preventivmedelsrådgivning Hembesök - då patienten inte är hemma när besöket utförs Om patienten missar eller blir försenad till besöket på grund av försenad eller icke genomförd sjuk- eller färdtjänstresa med taxi. (Gäller endast när bokning av resan sker hos landstingets beställningscentral) Om patienten inte givits möjlighet att avboka ett planerat besök inom 24 timmar, exempelvis på grund av att mottagningen hållit stängt. Om besöket bokats in mindre än 24 timmar innan besöket äger rum. Om besöket planerats in någon gång mellan två klockslag, till exempel 09:00-11:00. Detta kan till exempel förekomma på mottagningar med drop-in. 16

17 Warankontroll Patientavgiften för warankontroll är densamma som för läkarbesök, även om patienten vid provtagningstillfället träffar en sjuksköterska eller annan hälsooch sjukvårdspersonal. Vid ett första läkarbesök ingår läkarens kontroll, uppföljning och eventuella åtgärder i patientavgiften. Ofta krävs en serie av kontrollbesök, varvid läkaren vid varje tillfälle gör en medicinsk bedömning om eventuellt behov av ändrad medicinering eller föreskrift. Doseringen kan vara mycket varierande och kräver vid varje tillfälle ett kvalificerat medicinskt ställningstagande. Öppen vård som övergår i sluten vård Avgift för besök på sjukhusansluten öppenvårdsmottagning som samma dygn leder till inskrivning i sluten vård återbetalas inte. Besök på akutmottagning För besök på akutmottagning som leder till beslut om tvångsvård betalar patienten gällande avgift för besök på akutmottagning. Detta gäller även då patienten förts till akutmottagningen mot sin vilja, till exempel genom polistransport. Öppen vård under pågående sluten vård Patient som under pågående vårdtillfälle i sluten vård besöker öppenvårdsmottagning betalar patientavgift för öppenvårdsbesöket beroende på om vården har medicinskt samband med vårdtillfället eller inte. Observera att person som vårdas enligt LPT 3, LRV 4 och LVM 5 betraktas som inskriven i sluten vård i samband med permission. Detta innebär att nedanstående regler gäller för dessa personer även under permissionstiden. Vård som har medicinskt samband med sluten vården Om vårdavdelningen behöver en konsultinsats utförd på en mottagning i öppen vård ska patienten inte betala någon avgift för besöket i öppen vård. Detta besök anses höra samman med vårdtillfället i sluten vård. Vårdande klinik bör utfärda en konsultremiss för att underlätta tillämpningen av regeln på mottagande klinik. Besöket ska inte registreras som ett öppenvårdsbesök. 3 Lag om psykiatrisk tvångsvård 4 Lag om rättspsykiatrisk tvångsvård 5 Lag om vård av missbrukare I vissa fall 17

18 Vård som inte har medicinskt samband med sluten vården Patienten betalar avgift för besök i öppen vård om besöket inte har medicinskt samband med vårdtillfället i sluten vården och besöket är planerat separat från vistelsen på vårdavdelningen. 18

19 3 Patientavgifter i sluten hälso- och sjukvård Sluten vård: hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård. Sluten vård bedrivs dygnet runt och kräver inskrivning. 3.1 Barn och ungdom under 18 år Barn och ungdom under 18 år betalar ingen patientavgift för sluten vård. 3.2 Personer 18 år eller äldre Patientavgift tas ut per vårddag patienten är inskriven i sluten vård. In- och utskrivningsdagarna räknas samman som en vårddag. Patientgrupp Patient över 18 år Patienter under 40 år med hel aktivitetsersättning eller sjukersättning. Gäller de 30 första vårddagarna i varje vårdtillfälle. Avgift* 100 kr/vårddag 50 kr/vårddag * Avgift för sluten vård tas ut i enlighet med den högsta avgift som följer av 26, 2 st., hälso - och sjukvårdslagen. 3.3 Särskilda regler för sluten hälso- och sjukvård Permission Avdrag från patientavgiften ska göras om patienten har haft permission under vårdtillfället. Som permission räknas dag då patienten vistas utanför sjukhuset sammanhållet minst 12 timmar mellan kl och under ett dygn utan att avbryta permissionen. 19

20 Tvångsvård enligt LPT, LRV och LVM Patient som vårdas enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) och lag om vård av missbrukare (LVM) betalar gällande patientavgift för sluten vård. För patient som vårdas enligt lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) får patientavgift tas ut från och med den dag domen vunnit laga kraft. Patient som vårdas enligt någon av dessa lagar betraktas som inskriven i sluten vård även under permissionstiden. Patientavgift får dock inte tas ut under denna tid. Utskrivningsklara patienter Utskrivningsklara patienter som ingår i sluten vård, men där kommunen övertagit betalningsansvaret, omfattas av regelverket för sluten vård. Det betyder att patientavgift tas ut så länge patienten är inskriven på vårdavdelningen. 20

21 4 Tandvård till öppenvårdsavgift Vissa patientgrupper har enligt Tandvårdslagen rätt att få viss tandvård till samma patientavgift som gäller för öppen hälso- och sjukvård. För detta krävs att patienten kan visa ett intyg om tandvårdsstöd, alternativt remiss från läkare inom sjukvården för tandvård som led i sjukdomsbehandling. Högkostnadskort och frikort gäller. Personer över 20 år Bedömning av munhälsotillstånd, alla personalkategorier Allmäntandläkare, nödvändig tandvård som led i en sjukdoms- eller oralkirurgisk behandling Specialisttandläkare, nödvändig tandvård som led i en sjukdomseller oralkirurgisk behandling Tandhygienist, nödvändig tandvård som led i en sjukdoms- eller oralkirurgisk behandling Avgift 0 kr 200 kr 350 kr 100 kr Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 19 år. Utomlänspatienter För en patient som är bosatt i ett annat landsting är hemlandstinget betalningsansvarig för den del av avgiften som är högre än patientavgiften. Detta förutsätter att vården meddelas i enlighet med hemlandstingets regler. Samma patientavgifter gäller som för patienter folkbokförda i Stockholms läns landsting. Intyg om tandvårdsstöd De personer som bedöms ha rätt till uppsökande och nödvändig tandvård mot vårdavgift enligt reglerna för öppen hälso- och sjukvård ska förses med ett så kallat tandvårdsstödsintyg. Intygen utfärdas av handläggare i kommunen, till exempel biståndshandläggare, LSS-handläggare eller sjuksköterska som känner patienten väl. 21

22 Remiss för tandvård som led i sjukdomsbehandling De patienter som bedöms ha rätt till tandvård som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid mot vårdavgift enligt reglerna för öppen hälso- och sjukvård ska remitteras av en läkare inom sjukvården. 22

23 5 Högkostnadsskydd för avgifter i öppen vård Observera Vad som i detta kapitel anges om vårdgivares skyldighet att utfärda frikort och stämpla i högkostnadskort, gäller inte vårdgivare som får ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning eller lag om ersättning för fysioterapi. Dessa vårdgivare rekommenderas dock att följa dessa bestämmelser. 5.1 Allmänna bestämmelser Högkostnadsskydd finns för besök i öppen vård och innebär att en patient inte ska behöva betala mer än ett visst belopp i vårdavgifter. Högkostnadsskyddet gäller vid besök hos landstingsdrivna vårdmottagningar privata vårdgivare har avtal med landstinget privata vårdgivare som får ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning eller lag om ersättning för fysioterapi. Högkostnadsbelopp I Stockholms läns landsting tillämpas det vid var tid gällande maxbelopp för högkostnadsskydd inom öppen vård som framgår av 26, hälso- och sjukvårdslagen, för närvarande kr. Patient som har betalat, eller fått fakturor för besök i öppen vård motsvarande kr inom en tolvmånadersperiod är berättigad till ett frikort. Frikortet berättigar till avgiftsfria besök inom öppen vård under resten av tolvmånadersperioden räknat från det första besöket. Beloppsgränsen ska tillämpas exakt, vilket innebär att den sist betalade eller fakturerade avgiften kan vara lägre än den normala avgiften för besöket. Barn under 18 år För föräldrar som har flera barn under 18 år i sin vård, får barnen gemensam avgiftsbefrielse när kostnaderna för avgifter sammanlagt uppgår till kr. Avgiftsbefrielse gäller även för de barn som under denna tid fyller 18 år. Med förälder avses även fosterförälder. Som förälders räknas även den med vilken en förälder stadigvarande sammanbor och som är eller har varit gift eller har eller har haft barn med föräldern. 23

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2016-01-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem patientavgiftsfragor@sll.se

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2017 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: 2017-01-01 Diarienummer: HSN 2016-4736 I detta dokument regleras vilka avgifter som gäller för personer folkbokförda i Sverige,

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: Diarienummer: HSN Personer från andra länder - Regler och avgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: Diarienummer: HSN Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: 2017-01-01 Diarienummer: HSN 2016-4736 Personer från andra länder - Regler och avgifter I denna skrift kan du läsa vad som gäller för personer från andra länder

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2017-02-07 Uppdateringar äldre än

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Fotsjukvårdsverksamhet

Fotsjukvårdsverksamhet RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Fotsjukvårdsverksamhet Vårdval i Norrtälje Gäller fr o m 2014-09-01 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Introduktion till registreringsrutin... 3 2.1

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Specialiserad

Läs mer

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för Allmänmedicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Bakgrund Patienten kan välja var hen vill ha sin vård. Med öppen vård menas vård

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag som

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2015 (Datum för senaste Förfrågningsunderlag)

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Nytt: 2015-06-01 - Ny layout på rapporteringsanvisning - Tids-KVÅ ZV212, ZV216, ZV220

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 mars 2015

Patientavgifter i öppen vård Från 1 mars 2015 Patientavgifter i öppen vård Från 1 mars 2015 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning Ledningsstaben PM Peter Wahlberg 2013-09-26 Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning 1. Ingress Generella bestämmelser Landstinget ska enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor utge

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Allmän medicin Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Senast

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 FLIK Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

Hantering av e-frikort

Hantering av e-frikort 2015-10-25 VERSION 1.5 1 (6) Hantering av e-frikort Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Vad är nytt vid införande av e-frikort?... 1 3. Särskilda målgrupper... 3 4. Byte av personidentitet... 3 5. Övergångsperioden

Läs mer

DIVISION Landstingsdirektörens stab

DIVISION Landstingsdirektörens stab Patientlagen (1 Januari 2015) -ett ökat patientinflytande Patientlagens syfte Stärka och främja patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet Patienten som partner

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 (Ändringar mot tidigare gällande rapporteringsanvisning är markerade

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m 2014-01-01 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98)

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) 2002-03-08 Dnr 1(1) s er, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) Lf 98 är resultatet av ett samlat och gemensamt arbete mellan samtliga regioner och landsting, Gotlands kommun, Socialstyrelsen, Svenska

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 Innehåll 1 Introduktion till registreringsrutin... 3 1.1 Rapportera en vårdkontakt...

Läs mer

Regelverk för sjukresor

Regelverk för sjukresor D I A R I E N R HH-HOH12-032 Regelverk för sjukresor Gäller fr. o m 1 september 2012 Landstingsfullmäktige har beslutat om nya regler och förtydligande av sjukresereglementet från och med 1 september 2012.

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2018

Avgiftsbestämmelser för år 2018 BESLUTSUNDERLAG 1/3 Hälso- och sjukvårdsnämnden Avgiftsbestämmelser för år 2018 Allmänt Härmed redovisas i detalj ledningsstabens förslag till avgiftsbestämmelser för år 2018 för såväl öppen som sluten

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård 1 (6) Avdelningen för Särskilda vårdfrågor Individuella vårdfrågor Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård - rapporteringsanvisning

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING. TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009 Landstingets kansli 2009-02-27 AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MM ENLIGT LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FRÅN OCH MED 1 januari 2009 Innehållsförteckning 1. Patientavgifter i öppen

Läs mer

Vårdkontaktsregistrering i VAS

Vårdkontaktsregistrering i VAS Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Landstingets kansli Sandra Nyqvist Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2012, gällande tills vidare. Reviderad 2012-03-26 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2

Läs mer

Barnavårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL. Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01

Barnavårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL. Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Barnavårdscentral Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 1 Innehåll 1 Introduktion till registreringsrutin... 3 1.1 Registrera en vårdkontakt... 3 1.2 Kort om ersättningsmodellen...

Läs mer

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 (6) DATUM BETECKNING 2014-05-30 LiÖ 2014-216 Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 Parter Örebro läns landsting,

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Avgiftshandboken 2016

Avgiftshandboken 2016 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet)...

Läs mer

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar 1 Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-22 Reviderad 2013-10-31 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering 1 (12) Närsjukvårdsavdelningen Rehabilitering - habilitering - hjälpmedel Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering Gäller fr o m 1 december, 2012 Senast uppdaterad: 2013-01-31 - tillägg KVÅ DU002

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD

FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD FLIK 12 RIKSAVTALET FÖR UTOMLÄNSVÅRD LeS; 2009-05-24; 14:39 et för utomlänsvård... 3 1 Avtalets omfattning... 3 2 Hälso- och sjukvård efter remiss från hemlandstinget... 3 3 Akut- och förlossningsvård

Läs mer

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018)

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018) 1(5) RS/200/2015 Bilaga 2 - er och taxor (enligt Finansplan - 2018) Läkarbesök Primärvård Dagtid 150 Asylsökande 50 Privata offentligt Jourtid 250 finansierade allmänläkare Hembesök dagtid 200 Specialiserad

Läs mer

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare:

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare: 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 1 (3) Ledningsstaben Maria Funk TAXA 2015 Nedan redovisas ett sammanfattande förslag till landstingsfullmäktiges beslut av vårdavgiftstaxa. I avgiftshandboken återfinns detaljerade

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen Patientavgifter 2011 Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en Patientavgifter 2014 Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00 Läkarvård inom Vårdval

Läs mer

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting.

Denna anvisning är avsedd att fungera som stöd för att få en enhetlig remisshantering inom Norrbottens läns landsting. Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (6) Remisser Bakgrund Lagrum och styrande förutsättningar Enligt Socialstyrelsens föreskrift 2004:11, Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och

Läs mer

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal Sjuk- och behandlingsresor Information till vårdpersonal Gäller från 1 september 2012 Den som är sjuk och behöver resa till sjukvården och tandvården har i vissa fall rätt att få ersättning för en del

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-10-27 Reviderad 2015-08-10 Innehållsförteckning 1. Allmänt om regelverket...

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning 2017 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska... 3 Distriktssköterska...

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer