Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: Personer från andra länder - Regler och avgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter"

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: Personer från andra länder - Regler och avgifter

2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

3 Innehållsförteckning Begrepp som används i regelverket... 2 EU/EES-land och Schweiz... 3 Utländska medborgare från EU/EES-land eller Schweiz...3 När intyg saknas... 4 Utlandssvenskar bosatta i EU/EES-land eller Schweiz... 4 Nordiska länder... 5 Konventionsland... 6 Utländska medborgare från konventionsland... 6 Utlandssvenskar bosatta i konventionsland... 7 Övriga länder... 8 Utländska medborgare från övriga länder... 8 Utlandssvenskar bosatta i övriga länder... 8 Högkostnadsskydd Personer från EU/EES-land och Schweiz Personer från konventionsland Personer från övriga länder Särskilda personkategorier Ambassadpersonal Missionärer, präster och volontärer Sjömän anställda ombord på fartyg Statlig utsända från Sverige Ersättning för vård enligt EU-förordning eller konvention Primärvård Specialistvård Sluten vård Prislista för personer som betalar hela vårdkostnaden Primärvård Specialistvård Sluten vård

4 Begrepp som används i regelverket Bosatt Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att ett landsting ska erbjuda god hälsooch sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Med bosatt menas i detta sammanhang den som är folkbokförd i enligt folkbokföringslagen. Nödvändig vård Begreppet nödvändig vård används i vissa fall vid med vård av personer från andra länder. Med nödvändig vård menas att de försäkrade under trygga medicinska omständigheter ska kunna vistas i Sverige den tid de har planerat. Personen ska inte behöva avbryta en planerad vistelse i Sverige och återvända till sitt hemland på grund av medicinska skäl. Med nödvändig vård avses också vård som orsakas av kronisk sjukdom. Det inkluderar även provtagningar, medicinska kontroller, förebyggande mödra- och barnhälsovård samt förlossning. Om vården kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland betraktas den inte som nödvändig. Vården betraktas inte heller som nödvändig om syftet med resan var att söka vård. Utlandssvensk Svensk medborgare som är bosatt utomlands och avregistrerad från folkbokföringen i Sverige. 2

5 EU/EES-land och Schweiz När en patient från annat EU/EES-land eller Schweiz, eller utlandssvensk från något av dessa länder, söker vård i Sverige gäller olika regler och krav på intyg bland annat beroende på skälet till varför patienten befinner sig i Sverige. I Turisthandboken 1 finns mer utförlig information kring regelverket. Där kan du exempelvis läsa vad som gäller för personer som tillfälligt vistas, arbetar eller studerar i Sverige och för svenska pensionärer bosatta i annat EU/EES land eller Schweiz. Utländska medborgare från EU/EES-land eller Schweiz Av tabellen nedan framgår vilka intyg som kan förekomma för personer från EU/EES-land eller Schweiz samt vilken vård respektive intyg ger rätt till. Person som uppvisar något av dessa intyg betalar samma patientavgift som personer folkbokförda i Sverige. Intyg* EU-kort Provisoriskt intyg om innehav av EU-kort Försäkringskassans intyg, Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz Vård som intyget ger rätt till Nödvändig vård Nödvändig vård Intyget utfärdas av motsvarigheten till Försäkringskassan i personens hemland. Nödvändig och planerad vård Intyget kan innehas av: Pensionärer med svensk pension Ambassadpersonal Tillfälligt arbetande i Sverige Utlandssvenskar som studerar i annat EU-/EES-land eller Schweiz Intyg E106 Intyg S2 Intyg E112 (Intyget håller på att fasas ut och är inte längre giltigt för personer från annat Nödvändig och planerad vård Planerad vård som en person har beviljats förhandstillstånd för. Planerad vård som en person har beviljats förhandstillstånd för. 1 Se 3

6 nordiskt land) Intyg S3 Anställningsbevis från arbetsgivare i Sverige eller handling som visar att personen är egenföretagare i Sverige Intyg från ECDC Planerad vård (Gäller pensionerad gränsarbetare) Nödvändig och planerad vård (Gäller person som tillfälligt arbetar i Sverige) Sjukintyg som ECDC kräver vid sjukfrånvaro (avgiftsfritt för patienten). Viss vård: Primärvård (inklusive hemsjukvård och primärvårdsrehabilitering) Barnhälsovård Mödrahälsovård Logopedi Fotsjukvård Kopia på giltigt EU-kort (framsida och baksida) eller intyg, samt fullständig adress i hemlandet och eventuell tillfällig adress i Sverige, ska alltid bifogas fakturan till landstinget (Försäkringskassan). Kontrollera alltid att intyget är giltigt vid tidpunkten då vården ges. När intyg saknas Om patienten inte kan uppvisa något av intygen som anges i tabellen ovan har patienten inte rätt till subventionerad vård. Patienten betalar då hela vårdkostnaden själv. (Se avsnitt Prislista när patienten betalar hela vårdkostnaden) Utlandssvenskar bosatta i EU/EES-land eller Schweiz Utlandssvensk bosatt i annat EU/EES-land eller Schweiz omfattas av samma regler som utländska medborgare bosatta i dessa länder. För att ha rätt till subventionerad vård måste patienten kunna uppvisa något av ovan nämnda intyg. Observera att enbart utländskt EU-kort ger rätt till nödvändig vård i Sverige. Svenskt EU-kort gäller inte. 4

7 Nordiska länder Personer som är bosatta och försäkrade i Finland, Danmark, Norge och Island (inklusive Grönland, Färöarna och Åland) omfattas av samma regler som utländska medborgare från EU/EES-land eller Schweiz. Dock finns två undantag: För att ha rätt till nödvändig vård räcker det att person från annat nordiskt land (även utlandssvensk) uppvisar giltig id-handling eller försäkringskort från hemlandet samt anger en fullständig adress i hemlandet. Kopia på id-handling eller försäkringskort samt fullständig adress i hemlandet ska då bifogas fakturan till landstinget (Försäkringskassan). Intyg E112 är inte giltigt i samband med planerad vård av person från Finland, Danmark, Norge och Island. Dessa patienter ska ha ett intyg S2 för att få planerad vård i Sverige. Intyg E112 som har utfärdats av Grönland, Färöarna och Åland är däremot giltigt. Merkostnader vid hemresa Personer från nordiskt land har även rätt till ersättning för merutgifter i samband med hemresa som uppkommer med anledning av att patienten på grund av sitt sjukdomstillstånd måste använda dyrare färdsätt än personen annars skulle ha använt. Patientens sjukdomstillstånd ska styrkas med läkarintyg. 5

8 Konventionsland Utländska medborgare från konventionsland Av tabellen nedan framgår vilken vård som omfattas av sjukvårdskonventionen samt gällande dokumentationskrav. Person som har rätt till vård enligt konventionen betalar samma patientavgift som personer folkbokförda i Sverige. Land Algeriet (Huvudregel) Patient från Algeriets ambassad Australien (Huvudregel) Patient från Australiens ambassad Vård som omfattas av konventionen Akut vård Nödvändig och planerad vård Nödvändig vård Nödvändig och planerad vård Dokumentationskrav* Algeriskt pass Israel Förlossningsvård Särskilt intyg Québec Turkiet Akut och planerad vård Konventionen gäller enbart personer bosatta i Québec som arbetar eller studerar i Sverige under kortare tid än ett år Planerad vård (Patienten betalar ingen patientavgift) Giltigt pass samt dokumentation som styrker att personen arbetar på ambassaden. Australiensiskt pass, eller annat giltigt pass försett med tillstånd för innehavaren att vistas under obegränsad tid i Australien Giltigt pass samt dokumentation som styrker att personen arbetar på ambassaden. Intyg utfärdat av Bureau des ententes de sécurité sociale som styrker personens rätt till vårdförmåner, samt Intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroanstalt i Sverige som omfattas av den svenska lagstiftningen. Förhandstillstånd/betalningsförbindelse utfärdat i Turkiet (engelskspråkig version av intyg E112) * Kopia på giltigt intyg och giltigt pass, samt fullständig adress i hemlandet och eventuell tillfällig adress i Sverige, ska alltid bifogas fakturan till landstinget. 6

9 För vård som inte omfattas av sjukvårdskonventionen betalar patienten hela vårdkostnaden själv. (Se avsnitt Prislista när patienten betalar hela vårdkostnaden) Utlandssvenskar bosatta i konventionsland Utlandssvensk bosatt i Australien har rätt till vård i enlighet med konventionen. Kravet är att patienten visar svenskt pass försett med tillstånd för innehavaren att vistas under obegränsad tid i Australien, samt anger fullständig adress i hemlandet. För utlandssvensk bosatt i något av de övriga konventionsländerna gäller reglerna i avsnitt Övriga länder. 7

10 Övriga länder Med övriga länder avses land utanför EU/EES-land och som Sverige saknar sjukvårdskonvention med. Utländska medborgare från övriga länder Person bosatt i land utanför EU/EES-land och som Sverige saknar sjukvårdskonvention med har inte rätt till subventionerad vård i Sverige. Aktivitet Akut vård Planerad vård Patienten betalar Hela vårdkostnaden Hela vårdkostnaden Utlandssvenskar bosatta i övriga länder Person bosatt i land utanför EU/EES-land och som Sverige saknar sjukvårdskonvention med har viss rätt till subventionerad vård i Sverige. Kravet är att patienten uppvisar giltigt svenskt pass, samt anger fullständig adress i hemlandet. Saknas pass betalar patienten hela vårdkostnaden själv. (Se vidare avsnitt Prislista när patienten betalar hela vårdkostnaden) Aktivitet Akut vård Planerad vård Gäller utlandssvensk bosatt i: Andorra Australien (konventionsland) Kanada Monaco Nya Zeeland San Marino USA Vatikanstaten Patientavgift Samma avgift som folkbokförda i Sverige Patienten betalar hela vårdkostnaden 8

11 Planerad vård Gäller utlandssvensk bosatt i övriga länder 600 kr/besök i öppen vård kr/vårddag i sluten vård För röntgen, fysiologi- och neurofyslab samt viss endoskopi betalar patienten samma avgift som folkbokförda i Sverige. Detta förutsätter att personen var folkbokförd i Stockholm län vid utflyttningen från Sverige. Om patienten utflyttat från annat landsting eller om pass saknas, betalar patienten hela vårdkostnaden själv. I de fall utlandssvensk bosatt i övriga länder har rätt till subventionerad vård från landstinget, ska kopia på giltigt svenskt pass och fullständig adress i patientens hemland bifogas fakturan till landstinget. Utlandssvensk som aldrig varit folkbokförda i Sverige För att en utlandssvensk ska har rätt till subventionerad vård i Stockholms läns landsting krävs att personen var folkbokförd i Stockholms län vid tillfället för utflyttningen från Sverige. Utlandssvensk som födds utomlands och som aldrig varit folkbokförd i Sverige har inte rätt till subventionerad planerad vård i Stockholms läns landsting. Dessa patienter betalar hela vårdkostnaden själv. Regeln gäller även barn vars förälder/föräldrar var folkbokförd i Stockholms län vid utflyttningstillfället. 9

12 Högkostnadsskydd Personer från EU/EES-land och Schweiz Personer från annat EU/EES- land och Schweiz omfattas av högkostnadsskyddet förutsatt de kan uppvisa något av de intyg som berättigar till vård i Sverige. Detta gäller även utlandssvenskar som är bosatta i dessa länder. Personer från konventionsland Person från konventionsland som omfattas av konventionen har rätt till högkostnadsskydd för sådan vård konventionen berättigar till. Regeln gäller även utlandssvenskar. Personer från övriga länder Person som är bosatt i land utanför EU/EES-land och som Sverige saknar sjukvårdskonvention med omfattas inte av högkostnadsskyddet för sjukvård. Regeln gäller även utlandssvenskar. 10

13 Särskilda personkategorier Ambassadpersonal Utländsk ambassadpersonal och andra personer med diplomatisk status, samt deras familjemedlemmar, kan ibland tilldelas ett svenskt personnummer. Dessa personer är dock inte folkbokförda i Sverige. I landstingets centrala personuppgiftssystem (PU) registreras dessa med länskod 34 (Ej folkbokförd men bor i Sverige). Vad innebär det för vårdgivaren? Patienten betalar patientavgift enligt de regler som gäller för det land där personen är bosatt. Personnumret används vid registrering i lokala PAS-system. Missionärer, präster och volontärer Utlandssvensk som arbetar i utvecklingsländer som missionär, präst eller volontär har rätt till öppen och sluten vård till samma patientavgift som personer folkbokförda i Sverige. Giltigt svenskt pass samt handling som styrker att personen arbetar i ett utvecklingsland som missionär, präst eller volontär ska bifogas fakturan till landstinget. Sjömän anställda ombord på fartyg Sjömän som är anställda ombord på ett fartyg kan i vissa fall sakna bosättningsland. Dessa personer betraktas som bosatta i det land under vilket fartyget för sin flagg. Sjömän som är anställda ombord på ett fartyg som för ett EU/EES-lands eller Schweiz flagga har således rätt till vård enligt samma villkor som personer folkbokförda i dessa länder. Det innebär att giltigt EU-kort eller intyg ska kunna uppvisas för att personen ska ha rätt till vård. Det samma gäller sjömän som arbetar på ett fartyg som för ett konventionslands flagg. Saknas nödvändiga intyg, eller om sjömannen seglar under annan flagg än EU/EES-land, Schweiz eller konventionsland, betalar patienten hela vårdkostnaden själv om inte en betalningsförbindelse erhålls från fartyget/rederiet. 11

14 Statlig utsända från Sverige Med utsänd menas att personen arbetar utomlands på uppdrag av svensk statlig arbetsgivare. Under utsändningstiden är dessa personer, samt medföljande familjemedlemmar, folkbokförda i Sverige och betraktas som boende här även om de saknar en bosättningsadress. Dessa personer är således folkbokförda i Sverige och har ett giltigt svenskt personnummer, vilket innebär att de har rätt till vård enligt samma villkor som övriga som är folkbokförda i Sverige. 12

15 Ersättning för vård enligt EUförordning eller konvention Nedan framgår vilken ersättning som gäller för vård av personer från EU/EESland eller Schweiz, samt länder som Sverige ingått sjukvårdskonvention med. Observera att detta förutsätter att erforderligt underlag bifogas fakturan. Försäkringskassan är ytterst betalningsansvarig för dessa patienter. Normalt fakturerar privata vårdgivare landstinget för denna vård och landstinget vidarefakturerar därefter Försäkringskassan. För landstingsdrivna och akutsjukhusens vårdmottagningar gäller andra faktureringsrutiner. Primärvård Husläkarmottagning, akutmottagning utanför akutsjukhusen, MVC, BVC Aktivitet Pris* Läkarbesök Sjukvårdande behandling 1800 kr 600 kr * Priserna inkluderar medicinsk service. Erlagd patientavgift ska räknas av från ersättningen. Psykiatri Inom psykiatrin tillämpas annat ersättningssystem. Kontakta Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) för mer information. Specialistvård Landstingsdrivna vårdmottagningar och vårdgivare med vårdavtal Landstingsdrivna vårdmottagningar och vårdgivare med vårdavtal ersätts enligt vårdavtal eller lokal prislista (KVÅ/DRG). För vidare information kontakta ansvarig avtalshandläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vårdgivare med ersättning enligt nationella taxan För vårdgivare med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning, eller lag om ersättning för fysioterapi sker prissättning enligt arvodet. Priset i förteckning E i riksavtalet är inte tillämpligt. Sluten vård Prissättning sker enligt lokal prislista (DRG). Beslut om ersättningsnivå tas av samverkansnämnden Stockholm Gotland (s.k. utomlänsprislistan). 13

16 Prislista för personer som betalar hela vårdkostnaden Nedan framgår de priser som gäller när patienten betalar hela vårdkostnaden själv. Primärvård Husläkarmottagning, akutmottagning utanför akutsjukhusen, MVC, BVC Aktivitet Pris* Läkarbesök Sjukvårdande behandling * Priserna inkluderar medicinsk service 1800 kr 600 kr Psykiatri Inom psykiatrin tillämpas annat ersättningssystem. Kontakta Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) för mer information. Specialistvård Landstingsdrivna vårdmottagningar och vårdgivare med vårdavtal Vårdgivare Pris Sjukhusens akutmottagningar Övriga vårdgivare kr (beroende på sjukhus) Enligt vårdavtal eller lokal prislista (KVÄ/DRG) Vårdgivare med ersättning enligt nationella taxan För vårdgivare med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning, eller lag om ersättning för fysioterapi sker prissättning enligt arvodet. Priset i förteckning E i riksavtalet är inte tillämpligt. Sluten vård Prissättning sker enligt lokal prislista (DRG). Beslut om ersättningsnivå tas av samverkansnämnden Stockholm Gotland (s.k. utomlänsprislistan). 14

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Checklista vid mottagande av utländsk personal

Checklista vid mottagande av utländsk personal Sida 1 (15) Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Checklista vid mottagande av utländsk personal Här finns en checklista med information för personal vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap som arbetar

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Privatvårdsförsäkring

Privatvårdsförsäkring Privatvårdsförsäkring Försäkring med Fullständig hälsodeklaration Allmänna försäkringsvillkor 1 juli 2011 Gemensamma försäkringsvillkor för: Lifeline Bas Lifeline Access Lifeline Plus Lifeline Excellent

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare 2014-12-09 1 (12) Ann Sofi Agnevik, Avd. för juridik Emilia Danielsson, Avd. för juridik Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare Sammanfattning På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare

Läs mer

4. Brukaransvar... 5 4.1 Brukarens ansvar... 5 4.2 Förkomna hjälpmedel/ovarsam hantering... 5 4.3 Ersättningsnivåer... 6

4. Brukaransvar... 5 4.1 Brukarens ansvar... 5 4.2 Förkomna hjälpmedel/ovarsam hantering... 5 4.3 Ersättningsnivåer... 6 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 1.1 Utgångspunkt... 2 1.2 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 2 1.3 Hjälpmedel i sitt sammanhang... 2 1.4 Förskrivningsprocessen... 2 2. Hörhjälpmedel... 2

Läs mer

Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete

Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområden som stöd för Försäkringskassans ärendehandläggning.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring. Arbete utomlands

Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring. Arbete utomlands Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring Arbete utomlands 2008 1 Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring Innehåll Allmänt...........................................3 Det lagstadgade försäkringsskyddet................3

Läs mer