Influensapandemiplan Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Influensapandemiplan Länsstyrelsen i Västra Götalands län"

Transkript

1 Influensapandemiplan Länsstyrelsen i Västra Götalands län

2 Planen fastställd: Diarienummer: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Enheten för Skydd och Säkerhet

3 Innehållsförteckning 1. INLEDNING VAD ÄR EN INFLUENSAPANDEMI? SCENARIO FÖR PLANERINGEN SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET VID LÄNSSTYRELSEN ÅTGÄRDER INNAN INFLUENSAPANDEMIN NÅTT SVERIGE ÅTGÄRDER SOM KRÄVER BESLUT AV LÄNSLEDNINGEN ÅTGÄRDER SOM VIDTAS AV LÄNSLEDNINGEN ÅTGÄRDER SOM VIDTAS AV RESPEKTIVE ENHET ÅTGÄRDER UNDER FÖRSTA INFLUENSAVECKAN ÅTGÄRDER SOM KRÄVER BESLUT AV LÄNSLEDNINGEN ÅTGÄRDER SOM VIDTAS AV LÄNSLEDNINGEN ÅTGÄRDER SOM VIDTAS AV RESPEKTIVE ENHET ÅTGÄRDER UNDER VECKA 2 OCH 3 MED 50 % FRÅNVARO ÅTGÄRDER SOM KRÄVER BESLUT AV LÄNSLEDNINGEN ÅTGÄRDER SOM VIDTAS AV RESPEKTIVE ENHET ÅTGÄRDER NÄR FRÅNVARON MINSKAR BILAGA 1: INFLUENSAPANDEMI FAKTA OCH HISTORIK VAD ÄR EN INFLUENSA? VAD ÄR EN INFLUENSAPANDEMI? NÄR KOMMER PANDEMIN OCH HUR ALLVARLIG BLIR DEN? INFLUENSAPANDEMIER UNDER 1900-TALET VACCIN/ANTIVIRALA LÄKEMEDEL MOT PANDEMI BILAGA 2: ÅTGÄRDSPLAN Förteckning över bilagor Bilaga 1: Influensapandemi fakta och historik Bilaga 2: Åtgärdsplan

4

5 Sida 5 1. Inledning I denna plan redovisas vilka åtgärder som krävs för att Länsstyrelsen skall kunna upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet på en acceptabel nivå under en influensapandemi. Observera att planeringen bygger på att Länsstyrelsens personal inledningsvis inte tillhör de grupper som kommer att vaccineras eller få antivirala läkemedel. Redovisningen bygger på det underlag, som samtliga enheter inklusive länsledningen/staben tog fram under hösten Informationsenheten, som inte var organiserad 2007, har tagit fram sitt underlag under Planen består av två delar. Dels en inledande, beskrivande och mer utförlig förklarande del till respektive åtgärd, dels en komprimerad del med en åtgärdsplan i tabellform där åtgärder i olika skeden av pandemin anges tillsammans med ansvarig för respektive åtgärd (se bilaga 2). 1.1 Vad är en influensapandemi? En pandemi är en epidemi som får spridning över stora delar av hela världen. Ibland ändrar influensavirus skepnad totalt och då blir alla mycket mottagliga för smittan som snabbt sprider sig globalt med många sjuka och ökad dödlighet som följd. En stor del av befolkningen i alla världsdelar drabbas det är en influensapandemi. Världshälsoorganisationen (WHO) har satt upp vissa kriterier för när ett virus har börjat spridas på ett sådant sätt så att det kan klassas som en influensapandemi och det är WHO som deklarerar att en influensapandemi har brutit ut. I bilaga 1 ges ytterligare fakta om influensapandemi samt historik. 2. Scenario för planeringen Krisberedskapsmyndigheten och Socialstyrelsen rekommenderar att myndigheter och företag planerar för att under en period av 6 8 veckor hantera en frånvaro om minst 15 procent av de anställda. Influensapandemin beräknas nå sin kulmen redan under vecka 2 och 3, då en frånvaro på upp till 50 % av personalen skall kunna hanteras. Influensapandemin är inte årstidsbunden och kan komma i flera vågor med tre till nio månaders mellanrum. Observera att detta är ett planeringsscenario och ingen beskrivning av hur det verkligen kommer att bli.

6 Sida 6 3. Samhällsviktig verksamhet vid Länsstyrelsen Följande befattningar måste alltid upprätthållas: Länsledning/landshövding, chefssekreterare samt enhetsledning/enhetschefer. Följande gemensamma funktioner har bedömts som vitala för Länsstyrelsen: Diarieföring och expediering av ärenden samt ekonomiadministration. Härutöver är krishanteringsorganisationen en vital funktion där det kommer att ställas krav på insatser både före, under och efter influensapandemin. Inte minst gäller detta informationsverksamheten, som är en prioriterad uppgift för Länsstyrelsen i händelse av en influensapandemi. Härutöver har varje enhet redovisat de specifika verksamheter/funktioner som måste hanteras under hela den tid influensapandemin pågår och utifrån detta bedömt minimibehovet av personal för att lösa sina uppgifter och vilka åtgärder som måste vidtas. 4. Åtgärder innan influensapandemin nått Sverige För att Länsstyrelsen skall kunna upprätthålla prioriterad verksamhet krävs att vissa förberedande åtgärder vidtas innan influensapandemin utbrutit/nått Sverige. Nedan redovisas dels åtgärder som berör alla anställda vid Länsstyrelsen, dels enhetsspecifika åtgärder. I åtgärdsplanen, bilaga 2, redovisas vem som har ansvar för att respektive åtgärd genomförs och när denna bör göras. 4.1 Åtgärder som kräver beslut av länsledningen Ta fram en policy för hur personal som insjuknar skall omhändertas. Av policyn skall framgå vilka rutiner som skall tillämpas när det gäller exempelvis o Kontakter med sjukskrivna och de som är frånvarande av annan orsak. o Eventuella kontakter med anhöriga. o Eventuella transportbehov för den som insjuknar på arbetsplatsen. o Information om hur personal som känner symptom på att de har blivit smittade skall agera. o Eventuella behov av arbetsanpassning vid återgång till arbetet. Se till att alla anställda får utbildning och information om smittriskerna och hur de kan förebyggas.

7 Sida 7 Fatta principbeslut om gemensamhetsutrymmen skall hållas öppna eller stängda Dessa utrymmen ställer krav på extra hög hygien vad gäller städning och rengöring och är därmed mycket arbetskrävande. Det är därför viktigt att ett principbeslut tas om o Länsstyrelsens kaféer skall hållas öppna eller stängda (endast servera dryck). Kaféerna utgör också en ökad smittrisk när många samlas till kafferaster och lunchraster vilket bör vägas in i beslutet. Dessutom bör frågan om smittrisk via livsmedel klargöras. o Myndigheten skall tillämpa sommarstängning av toaletterna (d.v.s. bara ha cirka hälften av toaletterna öppna). Ta fram en policy för vilka arbetstidsregler m.m. som skall gälla under influensapandemin Av policyn bör framgå o I vilken utsträckning övertid/mertid skall beviljas när personalen arbetar mer än 8 timmar per dag och om övertiden/ mertiden får tas ut i pengar. o Om mer flexibla arbetstider skall medges (annan fast arbetstid än ) för personal som har behov av detta för att exempelvis kunna ta hand om sjuka anhöriga eller friska barn då daghem/skola har stängt. o I vilken utsträckning friska barn skall tillåtas att vara med sin förälder på arbetsplatsen. o Regler för uttag av semester och flexledighet. o Regler för deltidsarbete. 4.2 Åtgärder som vidtas av länsledningen Åtgärder för att befattningarna landshövding och chefssekreterare är bemannade under hela influensaperioden För att verksamheten vid Länsstyrelsen skall fungera krävs att befattningen som landshövding alltid är bemannad. Om både landshövdingen och länsöverdirektören är sjuka samtidigt finns en fastställd vikariatsordning för i vilken ordning enhetscheferna går in vid landshövdingens frånvaro. Eventuellt krävs dock att samtliga enhetschefer informeras om ordningsföljden och förbereds på att alla kan komma att behöva gå in som vikarierande landshövding. Befattningen som chefssekreterare är viktig som stöd för landshövdingen. Om båda ordinarie chefssekreterarna blir sjuka samtidigt bör det finnas en förteckning över vilka som då skall gå in som vikarierande chefssekreterare och ordningsföljden för dessa.

8 Sida Åtgärder som vidtas av respektive enhet Säkerställa att befattningen som enhetschef alltid är bemannad Enhetschefsbefattningen måste, för att verksamheten skall fungera, alltid vara bemannad. Huvuddelen av Länsstyrelsens enheter har inte utsedda ersättare, som med automatik går in som vikarier när enhetschefen inte är i tjänst. För att säkerställa att befattningen som enhetschef alltid är bemannad bör enhetschefen innan influensapandemin bryter ut upprätta ett förordnande för dem som skall vikariera vid chefens eventuella insjuknande. Hur många som skall omfattas av förordnandet är upp till varje enhet att bestämma, men det är viktigt att antalet tillgodoser behovet under framför allt veckorna 2 och 3 då en frånvaro på upp till 50 % av personalen skall kunna hanteras. Av förordnandet skall framgå vilka befogenheter som följer med vikariatet samt ordningsföljden för de olika vikarierna. Skrivelsen med förordnandena skall sedan delges personalen vid berörd enhet, Ekonomienheten, Personalenheten samt Länsledningen. Andra redovisade åtgärder Utöver åtgärden att säkerställa befattningen som enhetschef, som nästan alla enheter redovisat som nödvändig, redovisas bland annat följande andra åtgärder: o Att som en beredskapsåtgärd teckna tidsbegränsade avtal eller överenskommelser med personal som skall gå i pension om att dessa med kort varsel är beredda att gå in och arbeta om och när behov av personalförstärkning uppstår. o Uppmana personalen att uppdatera enhetens anhöriglista. o Kontakta entreprenör för avropsavtal (gäller IT- och Serviceenheten). o Personalen utbildas för att klara nya/andra arbetsuppgifter. Informationsenheten har en särskilt viktig uppgift vid en influensapandemi (och vid andra kriser) varför enhetens åtgärder redovisas separat. o Utse ställföreträdande pressansvarig, upprätta en lista i ordningsföljd omfattande fyra medarbetare. o Förmedla förberedande information till alla medarbetare, kopplat till influensapandemiplanen och de beslut som fattas i anslutning till denna. o Starta diskussioner med övriga berörda externa aktörer, såsom Västra Götalandsregionen, kommunerna med flera för att få till stånd en samordnad information med dessa. o Ta fram en checklista för nyhetspublicering som stöd för resursförstärkningar från andra enheter.

9 Sida 9 5. Åtgärder under första influensaveckan Influensapandemin beräknas, enligt scenariot, nå sin kulmen redan under vecka 2 och 3, då en frånvaro på upp till 50 % av personalen skall kunna hanteras. För att klara detta krävs att åtgärder vidtas så snart som möjligt under första veckan, när personalen börjar insjukna och det är belagt att det rör sig om en influensapandemi. 5.1 Åtgärder som kräver beslut av länsledningen Åtgärder för att klara förberedelsearbetet med allmänna val Om influensapandemin bryter ut samtidigt som förberedelsearbetet med allmänna val pågår måste ett stort antal medarbetare omdisponeras för dessa sysslor och det påverkar naturligtvis möjligheten att klara Länsstyrelsens övriga prioriterade ärenden/verksamheter. Länsledningen måste då fatta beslut om dels hur förberedelsearbetet inför valet skall lösas, dels vilka andra prioriterade uppgifter som då skall nedprioriteras. Möjligheten att flytta fram beslutad valdag bedöms av Rättsenheten som mycket liten, bland annat för att det är mycket tidskrävande att få fram lämpliga vallokaler, utse valförrättare m.m. 5.2 Åtgärder som vidtas av länsledningen Information till regeringen En influensapandemi är inte årstidsbunden utan kan komma vid vilken tid på året som helst. Oavsett när under året den drabbar länet lär Länsstyrelsen ha remisser som skall besvaras till ett bestämt datum. Om influensapandemin drabbar länet i början av året (januari/februari) lär Länsstyrelsen få problem att leverera Verksamhetsplan och Årsredovisning i tid. Länsledningen bör därför snabbt dels informera regeringen om att Länsstyrelsen kan få problem att klara gällande tidskrav, dels vid behov begära anstånd.

10 Sida Åtgärder som vidtas av respektive enhet Fysisk närvaro För att upprätthålla prioriterade verksamheter/ärendegrupper är det för huvuddelen av enheterna ett krav att personalen är fysiskt närvarande på arbetsplatsen. Ingen enhet har redovisat att arbetet helt kan skötas på distans. Däremot bedömer några få enheter att distansarbete i viss omfattning kan accepteras. Den enda enhet som bedömer att mycket av enhetens arbete kan ske på distans är Kulturmiljöenheten. Omstationering av personal För de enheter som skall delta i krishanteringsorganisationen finns behov av att koncentrera hela eller delar av personalstyrkan till Göteborgskontoret. o Enheten för skydd och säkerhet kommer under första veckan att koncentrera hela verksamheten till Göteborgskontoret och det innebär att de personer som inte insjuknat och som tjänstgör i Mariestad och Vänersborg omstationeras till Göteborg (ingen skall dock tvingas till omstationering utan den som inte kan vara hemifrån under de kritiska två veckorna skall kunna fortsätta att verka från sitt ordinarie Länsstyrelsekontor). o Rättsenheten avser omstationera vissa medarbetare (de som ska utgöra stöd i krishanteringsarbetet) från Vänersborgskontoret till Göteborg. o Även för Vattenvårdsenheten kan deltagande i krishanteringsorganisationen innebära att personal som normalt tjänstgör på de andra orterna behöver omstationeras till Göteborg. Erbjuda övernattningsmöjligheter för omstationerad personal För att de personer som omstationeras till Göteborg skall slippa daglig pendling till och från hemorten bör övernattningsmöjligheter erbjudas i närheten av Göteborgskontoret. Eventuellt bör övervägas om även personal som normalt sett tjänstgör i Göteborg och som har långt mellan bostaden och arbetet ska erbjudas samma möjlighet. Tillgången på övernattningsplatser bör säkerställas genom att rum bokas upp tidigt under första influensaveckan. Fysiska möten Alla inbokade möten och aktiviteter (tillsynsbesök, kommunbesök, kontroller, kursverksamhet, externa utbildningar, övningar, konferenser, arbetsmöten m.m.) ska så långt som möjligt ställas in och berörda meddelas om att mötet/aktiviteten inte kommer att genomföras eftersom fysiska möten innebär smittrisker för personalen. Fysiska möten kan dock inte helt undvikas under en influensapandemi. Exempelvis kräver krishanteringsarbetet såväl intern som extern samverkan. I den mån det är möjligt skall dock fysiska möten ersättas med telefonmöten eller videokonferenser. Trafikenheten, som har mycket kundbesök, avser att instru-

11 Sida 11 era de kunder, som vill lämna sina handlingar vid personligt besök, att i första hand lägga sina handlingar i enhetens eller Länsstyrelsens brevlåda och inte besöka enhetens expedition. Använda personalresurserna på ett effektivt sätt I första hand omfördelas personal inom enheten till prioriterade verksamheter/ärendegrupper. Detta innebär att den omfördelade personalen får arbetsuppgifter de normalt inte hanterar. För vissa enheter föreligger då behov av att snabbutbilda den omfördelade personalen. Det kan också krävas nya behörigheter för den omfördelade personalen. Ekonomienheten framhåller att enheten redan idag målmedvetet arbetat med att minska sårbarheten genom att se till att fler än en person skall kunna utföra de löpande dagliga uppgifterna och tagit fram rutinbeskrivningar för flertalet av de prioriterade uppgifterna. Det gäller att underhålla det arbetet under en influensapandemi. Flera enheter har också redovisat behov av olika typer av prioriteringslistor för att personalresurserna skall användas på ett för verksamheten optimalt sätt och utgöra stöd för omfördelning av arbetsuppgifter. o Kulturmiljöenheten kommer att upprätta en prioriteringslista över ärenden som kan behöva hanteras under pandemiperioden. o Miljöskyddsenheten avser att låta några personer på enheten med bred och lång erfarenhet snabbt analysera läget bland aktuella ärenden och gör en prioriteringslista. Denna lista måste finnas lätt tillgänglig i anslutning till arkivet, så att handlingarna går att hitta enkelt och vid behov kan lämnas till annan handläggare på orten eller snabbt skickas till annan verksamhetsort. o Naturvårdsenheten kommer att upprätta en lista över nyckelkompetenser och nyckelfunktioner och vem som ersätter vem i olika funktioner. o Vattenvårdsenheten kommer att upprätta listor över vilka personer som kan upprätthålla de olika expertfunktioner som finns med bland Vattenvårdsenhetens prioriterade verksamheter/ärendegrupper.

12 Sida 12 För att styra verksamheten och som stöd för omfördelningar har även följande åtgärder redovisats: o IT-enheten och Serviceenheten kommer att utse en ansvarig och vikarier för denne som ska schemalägga de förkommande uppgifterna för att säkerställa en godtagbar bemanning. o På Landsbygdsenheten kommer enhets- och sektionsledning att utse ersättare och skaffa behörigheter för omfördelad personal. Nya beslutsfattare och samordnare behöver utses där det uppstår vakanser. Beslut tas om vilka prioriteringar som skall göras och vilken omfördelning av personal som skall göras. Omfördelning av personalresurser från rådgivningssektionen till övriga sektioner och utbildning av personalen för nya uppgifter. o Socialenheten redovisar att alla aktuella ärenden skall samlas på ett och samma ställe på respektive ort för att underlätta omdisponering och byte av handläggare. o Enheten för integration och jämställdhet redovisar att det, för att hantera de prioriterade verksamheterna/ärendegrupperna, krävs planering och kommunikationsplan inom enheten för att identifiera akuta ärenden samt att beslutsprocessen, i enlighet med arbetsordningen, ska vara känd av samtliga inom enheten Löneutbetalning Personalenheten har prioriterat att alla anställda åtminstone får grundlönen utbetald. Lönejusteringar kommer att göras i efterhand. Upplysningscentral Informationsenheten bedömer behovet av att starta Länsstyrelsens upplysningscentral. Extern information Informera externt om Länsstyrelsens service till medborgare och roll under influensapandemin via media och webb.

13 Sida Åtgärder under vecka 2 och 3 med 50 % frånvaro Nästan samtliga enheter redovisar att de även vid 50 % frånvaro rent numerärt ändå har det minimibehov av personal som krävs för att klara prioriterad verksamhet. Styrande för hur enheterna skall klara av att upprätthålla prioriterade verksamheter är vilka personer som är i tjänst. Risken finns t.ex. att tillgången på nyckel- och specialkompetenser kommer att vara begränsade. Under förutsättning att erforderliga åtgärder vidtagits innan influensapandemin når Sverige samt under första veckan bedöms förutsättningarna att upprätthålla prioriterad verksamhet på en acceptabel nivå som goda. Här följer en redovisning av de åtgärder som ändå kan behöva vidtas under de två kritiska veckorna. 6.1 Åtgärder som kräver beslut av länsledningen Eventuell omfördelning av personal mellan enheter Varje enhet har i planeringen endast tittat på möjligheterna att omfördela personal inom den egna enheten. Om behov uppstår måste även möjligheten att omfördela personal mellan enheter övervägas. Ett sådant beslut måste tas av länsledningen. Behovet kan uppstå om någon/några enheter drabbas av större personalfrånvaro än 50 %. Scenariot som legat till grund för enheternas planering är endast ett planeringsscenario och ingen beskrivning av hur det verkligen kommer att bli. En influensapandemi kommer sannolikt inte att drabba samhället likformigt. Det kan exempelvis innebära att personalfrånvaron dels kan skilja mellan orterna, dels mellan enheterna. Behovet kan även uppstå om det samtidigt med influensapandemin inträffar en annan händelse som kräver insatser av Länsstyrelsen. Eventuellt behov av att samordna administration Kulturmiljöenheten konstaterar i sitt underlag att Samordning av administratörer som skall sköta diarieföring bör finnas och ifrågasatt om inte detta är en Länsstyrelseövergripande funktion. De flesta enheter uppfattar dock inte att diarieföring och expediering kommer att bli ett problem utan att det vid behov kan lösas genom enhetssamverkan på motsvarande sätt som sker bland annat under semestertider. Rättsenheten har i sitt underlag informerat om att diarieföring och expediering av handlingar kan vid behov utföras av Rättsenheten för annan enhet, eftersom enheten har sex medarbetare med sin huvudsakliga syssla som administratör och ytterligare medarbetare med kompetens att diarieföra. Får ändå någon enhet problem med att klara sin expeditionstjänst och problemet inte kan lösas genom enhetssamverkan måste länsledningen gå in och fatta beslut om hur problemet skall lösas.

14 Sida Åtgärder som vidtas av respektive enhet Arbetstid/ledighet Flertalet enheter redovisar att de kommer att uppmana personal i tjänst att arbeta längre än 8 timmar per dag. Några enheter har angett att de avser att begränsa möjligheten att erhålla ledighet. En enhet anger att den inte kommer att bevilja flexledighet och en enhet att redan beviljad semester/flexledighet bör omprövas. Det är viktigt att frågan om i vilken utsträckning övertid/mertid skall få tas ut i pengar och om ledigheter ska kunna beviljas blir helt klarlagd. Bland de åtgärder som kräver beslut av länsledningen innan influensapandemin nått Sverige finns därför åtgärden att ta fram en policy för vilka arbetstidsregler m.m. som skall gälla under influensapandemin. Extern och intern hjälp Serviceenheten och IT-enheten kommer vid 50 % frånvaro inte att klara verksamheten utan behöver ta in extern hjälp. Båda enheterna planerar att förbereda detta redan innan influensapandemin nått Sverige genom att teckna avropsavtal med entreprenör. Även Enheten för integration och jämställdhet anger att ett alternativ för att klara av de viktigaste uppdragen kan vara att anlita externa resurser. Informationsenheten har behov av förstärkning från andra enheter för att klara krisinformationsuppdraget. Behoven avser dels resursförstärkning av webbskribenter, dels administrativt stöd. Anpassa verksamheten efter behov och resurser Med 50 % av personalresurserna frånvarande krävs vid vissa enheter en hård styrning av verksamheten mot de för tillfället mest angelägna uppgifterna. Nedan redovisas vilka enheter det gäller och vilka åtgärder de avser att vidta. o Ekonomienheten: Omfördelning av prioriterade arbetsuppgifter mellan närvarande personal beroende på vilka uppgifter som respektive dag är mest brådskande/omfattande. o Landsbygdsenheten: Rådgivningssektionens ordinarie verksamhet inställs och omfördelas till SAM-sektionen, kontrollsektionen och utvecklingssektionen. De omfördelas till informationsarbete men även för att täcka upp specialkompetenser inom de övriga sektionerna. Om det krävs skall samordnarfunktionerna och arbetsledning för respektive sektion kunna ledas gemensamt för samtliga kontor under en kortare period. o Miljöskyddsenheten: Prioriteringslistan (som upprättas under första veckan) måste uppdateras och en hårdare prioritering genomföras. Använda frånvarohanteraren och röstbrevlådan för bred information om att Länsstyrelsen är drabbad av influensan och har ett x- procentigt personalbortfall. På detta sätt kan man förhoppningsvis styra bort en del icke brådskande ärenden och frågeställningar redan här.

15 Sida 15 o Naturvårdsenheten: Stf enhetschef ansvarar för prioritering i den dagliga verksamheten. Handläggande personal måste snabbutbildas i att klara de mest förekommande och angelägna ärendena. o Serviceenheten: Samtliga ärenden och verksamheter kommer att bli föremål för en mycket noggrann prioritering. Alla ärenden skall göras tillgängliga för omdisponering och handläggarbyten. o Socialenheten: Samtliga ärenden och verksamheter kommer att bli föremål för en mycket noggrann prioritering. Alla ärenden skall göras tillgängliga för omdisponering och handläggarbyten (förberett under första veckan genom att alla ärenden samlats på ett och samma ställe på respektive ort). o Kulturmiljöenheten: Enhetens personal kan komma att omstationeras. Personalen kommer i första hand att stationeras vid Mariestadskontoret alternativt till det kontor som ännu inte nåtts av influensapandemin. Anledningen till att denna åtgärd övervägs är för att på ett mer effektivt sätt kunna använda den personal som är i tjänst. Ovan redovisade åtgärder är de som flera enheter angett. Härutöver finns ett antal mer enhetsspecifika åtgärder som utelämnas här.

16 Sida Åtgärder när frånvaron minskar Enligt planeringsscenariot bör frånvaron successivt minska efter de två kritiska veckorna. När frånvaron minskar (vilket förmodligen sker under slutet av vecka 4 början av vecka 5) kan enheterna successivt återgå till normal verksamhet men fortsatt undvika fysiska möten så länge influensapandemin pågår (ytterligare 2 4 veckor enligt planeringsförutsättningarna). Återgång till normal verksamhet innebär bland annat följande: o De enheter som omstationerat personal/koncentrerat verksamheten till ett verksamhetskontor låter nu den omstationerade personalen återgå till sina ordinarie arbetsplatser. o IT-enheten och Serviceenheten återkallar den externa hjälpen. o Informationsenheten fortsätter de interna och externa informationsinsatserna så länge behoven finns. Enheten kommer också att förbereda för mediernas granskning av hur Länsstyrelsen klarat sitt uppdrag samt starta egen utvärdering av informationsinsatsen. o För Landsbygdsenheten är risken stor att utbetalningarna av EUstöd blivit försenad under de två veckor då 50 % av personalen varit frånvarande. Det innebär att Rådgivningssektionens personal fortsätter att förstärka övriga sektioner så att enheten skall kunna ta igen förseningarna. Först när risken för smittspridning har försvunnit återgår Rådgivningssektionens personal till ordinarie arbetsuppgifter. Det kan även bli aktuellt att nyanställa tillfällig personal för att klara enhetens verksamhet. o Miljöskyddsenheten kommer successivt att återgå till normal prioritering bland ärenden. o Socialenheten kommer att genomföra ny prioritering av samtliga och ärenden för att efterhand återgå till ordinarie verksamhet. o Enheten för integration och jämställdhet redovisar att enheten behöver arbeta extra för att klara sina uppdrag i enlighet med verksamhetsplan. Även om det är förståeligt att alla enheter så snabbt som möjligt vill återgå till normal verksamhet och ta igen de eftersläpningar som uppstått är det nog klokt att skynda långsamt. Personalen är nu hårt sliten av sjukdom, övertid, arbetet med ovana arbetsuppgifter m.m. och behöver pusta ut. Några arbetskamrater kan ha dött av sjukdomen. Andra kan ha drabbats av nära anhörigs död. Många medarbetare är därför i behov av krisstöd för att kunna fungera normalt igen. Krisstöd är en av Personalenhetens prioriterade verksamheter. Dessutom är det troligt att influensapandemin återkommer inom några månader.

17 Influensapandemiplan Bilagor Länsstyrelsen i Västra Götalands län Bilaga 1: Influensapandemi fakta och historik Bilaga 2: Åtgärdsplan

18

19 Bilaga 1: Influensapandemi fakta och historik Vad är en influensa? Influensa är en virussjukdom med symptom som feber, ont i muskler och leder, huvudvärk och torrhosta. Smittämnet finns i svalget hos den sjuke och sprids till andra främst som luftburen droppsmitta, men även genom direkt kontakt och indirekt kontakt via till exempel händer eller föremål. Smittsamheten är mycket stor och inkubationstiden är kort, 1-3 dygn. Varje år orsakar influensa större eller mindre epidemier beroende på spridning av virus med gradvist förändrade egenskaper, som många saknar eller har begränsad immunitet mot. Den årliga influensaepidemin varar oftast 6-8 veckor, och andelen sjuka i befolkningen varierar mellan 2 till 15 procent. Vad är en influensapandemi? En pandemi är en epidemi som får spridning över stora delar av hela världen. Pandemia kommer från grekiskan och betyder hela folket. Ibland ändrar influensavirus skepnad totalt och då blir alla mycket mottagliga för smittan som snabbt sprider sig globalt med många sjuka och ökad dödlighet som följd. En stor del av befolkningen i alla världsdelar drabbas det är en influensapandemi. Även andra sjukdomar kan leda till en pandemi. De senaste årens fokus på influensapandemi har medfört att vi ofta använder ordet pandemi i betydelsen influensapandemi. När kommer pandemin och hur allvarlig blir den? Influensapandemier har drabbat världen med oregelbundna intervall åtminstone sedan 1500-talet. Forskare har identifierat minst tolv influensapandemier sedan dess, men periodiciteten följer inte något mönster. Det är därför omöjligt att på grundval av historiska erfarenheter avgöra när nästa pandemi kommer att bryta ut. De flesta forskare är dock eniga om att en ny pandemi kommer även om det inte går att säga när. Det går inte heller att förutsäga hur en framtida influensapandemi kan komma att gestalta sig när det gäller spridningsmönster, grad av smittsamhet eller hur många som kommer att bli sjuka eller avlida. Världshälsoorganisationen (WHO) har satt upp vissa kriterier för när ett virus har börjat spridas på ett sådant sätt så att det kan klassas som en influensapandemi och det är WHO som deklarerar att en influensapandemi har brutit ut. Tiden från det att ett nytt virus identifierats och till dess att epidemin drabbar Sverige blir troligen kort, ca 3 4 månader. Det globala resandet kan dock innebära att tiden blir ännu kortare.

20 Influensapandemier under 1900-talet De tre pandemier som ägde rum under 1900-talet har varierat kraftigt när det gäller sjuklighet och dödlighet. Spanska sjukan ( ) Uppskattningarna av hur många som globalt sett insjuknade varierar mellan procent. Den medförde förhållandevis hög dödlighet, med 1-2 procent av de insjuknade. Andelen som insjuknade i Spanska sjukan i Sverige varierade kraftigt mellan olika platser. Norrland drabbades generellt sett betydligt hårdare än södra Sverige och på vissa orter uppges andelen sjuka ha uppgått till omkring 75 procent. Även mellan olika arbetsplatser varierade andelen som blev sjuka. Spanska sjukan orsakade allvarliga påfrestningarna i samhället. Asiaten ( ) Undersökningar byggda på de allmänna sjukkassornas rapporter tyder på att sjukligheten var i Sverige var drygt 15 procent, men skillnaderna mellan olika arbetsplatser kan ha varit stora. Flera uppgifter tyder på att sjukligheten bland barn och ungdomar i skolåldern var särskilt hög. Andelen döda var avsevärt mindre än under Spanska sjukan. Asiaten kom i två vågor där den andra vågen var betydligt mildare. I Sverige blev belastningen på sjukvården mycket stor, förseningar inträffade inom post och kollektivtrafik och sjukkassan fick enormt många ärenden och led av personalbrist. Även inom andra delar av samhället var belastningen tung en tid. Skolor stängdes under enstaka dagar. Det var ändå relativt lätt att hitta extra arbetskraft där det behövdes. Hong Kong-influensan ( ) Hong Kong-influensan gav i Sverige upphov till lägre andel sjuka än Asiaten. Precis som för Asiaten var dödligheten låg och sjukdomen kom i två vågor där den andra vågen var mildare. I Sverige kom den första vågen i början av år 1969 och den andra vid årsskiftet 1969/70. En konsekvens av det stora antalet insjuknade var att det var svårt att komma fram till Televerkets SoS-central och svårt att få komma till läkare. De tre pandemierna som bröt ut under 1900-talet visar att pandemier kan skilja sig åt avseende hur många som insjuknar och vilka åldersgrupper som drabbas hårdast. Gemensamt för de tre senaste pandemierna är att de alla kom i minst två vågor och att sjukvården utsattes för en enorm belastning. Andra verksamheter drabbades också under de veckor som sjukdomen härjade som värst, men i stor utsträckning fanns det reservarbetskraft att sätta in. Idag har vi mer slimmade organisationer, med färre personresurser. Personal är också i större utsträckning specialiserade och därmed svårare att ersätta. Kvinnor förvärvsarbetar i högre grad vilket medför att vård av förskole- och skolbarn kan ge större frånvaro på arbetsplatserna.

Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa

Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa Beredskapsplan vid pandemisk influensa 1/11 Bo Jensen Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-02 Beredskapsplan vid pandemisk influensa 2/11 1. Inledning

Läs mer

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Enl. rekommendationer från WHO, krisberedskapsenheten, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen

Läs mer

ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2009-09-04 SID 1 (29) ÄLDREFÖRVALTNINGENS RIKTLINJER VID EN BEFARAD INFLUENSAPANDEMI

ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2009-09-04 SID 1 (29) ÄLDREFÖRVALTNINGENS RIKTLINJER VID EN BEFARAD INFLUENSAPANDEMI ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2009-09-04 SID 1 (29) ÄLDREFÖRVALTNINGENS RIKTLINJER VID EN BEFARAD INFLUENSAPANDEMI SID 2(29) Innehåll 1. SYFTET MED EN PANDEMIPLAN... 3 2. FAKTA OM PANDEMI... 3 Historik... 3 Influensapandemi...

Läs mer

Planering i samband med den nya influensan A (H1N1)

Planering i samband med den nya influensan A (H1N1) 1 Information till räddningstjänster: Planering i samband med den nya influensan A (H1N1) Inför en pandemi behöver myndigheter, företag, organisationer och andra aktörer förbereda sin organisation. De

Läs mer

Pandemi vad innebär r det?

Pandemi vad innebär r det? Pandemi vad innebär r det? Begreppsförvirring? rvirring? Influensa i olika former Årlig influensa - vanlig influensa, vinterinfluensa, säsongsinfluensa Pandemisk influensa - global spridning av helt nytt

Läs mer

Beredskapsplanering för en pandemisk influensa

Beredskapsplanering för en pandemisk influensa Kf 2009-09-22, 125 Sida 1 av 28 Beredskapsplanering för en pandemisk influensa Marks kommun Kf 2009-09-22, 125 Sida 2 av 28 Innehåll Förord... 3 Mål... 3 Bakgrund... 3 Planering... 3 Förutsättningar för

Läs mer

Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland

Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland 1 (15) Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland 2 (15) Innehåll 1 Inledning och planeringsförutsättningar...3 2 Ansvarsfördelning mellan olika aktörer i landstinget...4 2.1 Regional

Läs mer

Pandemiplan för polismyndigheten i Södermanland

Pandemiplan för polismyndigheten i Södermanland 1 (9) Datum 2009-08-17 Dnr AA-201-9797/09 Pandemiplan för polismyndigheten i Södermanland 1 Inledning Socialstyrelsen har i samråd med smittskyddsläkarna och Smittskyddsinstitutet beslutat att ändra den

Läs mer

Behandling och förebyggande av influensa

Behandling och förebyggande av influensa Behandling och förebyggande av influensa Sammanfattning Influensa är en smittsam virussjukdom. Hos i övrigt friska ungdomar och vuxna är sjukdomen generellt sett självläkande, och ingen särskild läkemedelsbehandling

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

Pandemiplan Hemvårdsförvaltningen

Pandemiplan Hemvårdsförvaltningen Pandemiplan Hemvårdsförvaltningen Gäller from 2009-09-01 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Eva-Karin Stenberg och Maria Claes HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Pandemiplan Hemvårdsförvaltningen Halmstads Kommun

Läs mer

Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2008-01-01 Antagen: KF 270/2007. 1. Bakgrund och övergripande ansvar

Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2008-01-01 Antagen: KF 270/2007. 1. Bakgrund och övergripande ansvar Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2008-01-01 Antagen: KF 270/2007. 1. Bakgrund och övergripande ansvar 1 Kapitlets innehåll Detta kapitel beskriver dels bakgrunden till varför en pandemiplanering

Läs mer

Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi

Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi 1 (6) Bitr landstingsdirektör Göran Stiernstedt Hantverkargatan 45 Landstingshuset Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi Bakgrund Influensa A-sjukdomens utbredning

Läs mer

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi 2006-09-29 reviderad 2008-11-27 Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi Bakgrund Influensa är en virusorsakad sjukdom och som sprids mellan människor och där man varje år har en mer eller

Läs mer

Att planera för en pandemi -en vägledning för verksamhetsansvariga

Att planera för en pandemi -en vägledning för verksamhetsansvariga Verktyg som stöd för verksamhetsansvariga i planeringen inför en extraordinär händelse Del 2 Att planera för en pandemi -en vägledning för verksamhetsansvariga Version 2, maj 2007 2007-05-15 0176/2007

Läs mer

Pandemiplan Vännäs kommun. Antagen Ks 2009 05 04, 81

Pandemiplan Vännäs kommun. Antagen Ks 2009 05 04, 81 Pandemiplan Vännäs kommun Antagen Ks 2009 05 04, 81 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 1.1 Lagstiftning Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd

Läs mer

INFLUENSAPANDEMI. Anders Österlund

INFLUENSAPANDEMI. Anders Österlund INFLUENSAPANDEMI Anders Österlund Vilda fåglar f är r naturlig reservoir för r influensavirus Fågelinfluensa H5N1 hos fåglarf Fågelinfluensa H5N1 hos människorm 387 sjuka (2008-09-10) Influensa Smittämne:

Läs mer

Pandemiplan. för. Lilla Edets kommun. LILLA EDETS..KOMMUN kommu nled ni ngsfõrval tni n gen. Antagen avkommunstyrelsen 2009-10-07, 131

Pandemiplan. för. Lilla Edets kommun. LILLA EDETS..KOMMUN kommu nled ni ngsfõrval tni n gen. Antagen avkommunstyrelsen 2009-10-07, 131 LILLA EDETS..KOMMUN kommu nled ni ngsfõrval tni n gen LILLA ÊDÊTS KafvfMUN Kornmunstyrelsen 2009-10- 1 6 Pandemiplan för Lilla Edets kommun Antagen avkommunstyrelsen 2009-10-07, 131 Pandemiplan för Lilla

Läs mer

Pandemiplan. Stenungsunds kommun

Pandemiplan. Stenungsunds kommun Pandemiplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2016-03-21 Dnr 0554/15 Dokumentägare Sektorchef stödfunktionher Giltighetstid Tills vidare Framtagen av Risk-

Läs mer

Policy och handlingsplan för pandemisk influensa i Älmhults kommun

Policy och handlingsplan för pandemisk influensa i Älmhults kommun Antagen av KF 1 (10) Policy och handlingsplan för pandemisk influensa i Älmhults kommun Antagen av KF 2 (10) Innehållsförteckning 1. Utgångspunkt för dokumentet... 3 2. Inledning... 3 2.1 Planeringsförutsättningar...

Läs mer

Vid stort utbrott av influensa Lägesrapport

Vid stort utbrott av influensa Lägesrapport Vid stort utbrott av influensa 2009 - Lägesrapport Hans-Ivar Swärd 2009-08-27 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Ansvarsfrågor... 3 2.1 Landstinget... 3 2.2 Kommunen... 3 2.3 Samverkan kommun landsting...

Läs mer

Övergripande beredskapsplan för pandemisk influensa, Landstinget Västernorrland

Övergripande beredskapsplan för pandemisk influensa, Landstinget Västernorrland Riktlinje 2014-07-07 Hans Boman (hbn007) 1 av 11 Gäller fr.o.m. Gäller t.o.m. Granskat av Processägare 2014-07-07 2016-07-07 Hans Boman (hbn007) Hans Boman (hbn007) Gäller för Landstingsgemensamt Sammanfattning/Beskrivning

Läs mer

Influensa A H1N1. WHO har ökad pandemivarnings nivån för den nya influensan H1N1 (svininfluensa) till fas 5. Om pandemin (grad 6) blir ett faktum

Influensa A H1N1. WHO har ökad pandemivarnings nivån för den nya influensan H1N1 (svininfluensa) till fas 5. Om pandemin (grad 6) blir ett faktum WHO har ökad pandemivarnings nivån för den nya influensan H1N1 (svininfluensa) till fas 5 Fas 5 innebär betydande smittspridning mellan människor i minst två länder Detta innebär De flesta länder blir

Läs mer

Pandemiplanering Nordisk samverkan om Mediastrategi Legemidler og medisinsk utstyr lager og distribusjon Prioritering ved knapphet

Pandemiplanering Nordisk samverkan om Mediastrategi Legemidler og medisinsk utstyr lager og distribusjon Prioritering ved knapphet Pandemiplanering Nordisk samverkan om Mediastrategi Legemidler og medisinsk utstyr lager og distribusjon Prioritering ved knapphet Anders Tegnell 1 Innehåll Hotet Mediastrategi Legemidler og medisinsk

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

Beredskapsplan vid pandemisk influensa

Beredskapsplan vid pandemisk influensa Beslut i kommunfullmäktige Bilagor 1. WHO:s fasindelning 2. Verksamhetsprio. 3. Hygienföreskrifter 1 Inledning Influensa har en påverkan på folkhälsan med stor sjuklighet och även dödlighet. Om nya varianter

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Nya influensan förebyggande arbete och arbetsgivarens ansvar

FÖRBUNDSINFO. Nya influensan förebyggande arbete och arbetsgivarens ansvar Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 24 September 2009 Nya influensan förebyggande arbete och arbetsgivarens ansvar Spridningen av influensan A (H1N1) väntas ta fart under hösten och fler än vid

Läs mer

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 1 (7) Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 2 (7) Innehåll 1 Utgångspunkter och förutsättningar...3 2 Syfte...3 3 Mål...3 4 Samordning och ansvar...4 5 Åtgärdskalender

Läs mer

Influensa. Fredrik Idving

Influensa. Fredrik Idving Influensa Fredrik Idving I diagrammet visas det uppskattade antalet personer med influensaliknande sjukdom som sökt vård per 100.000 listade patienter. Nuvarande säsong visas med röd linje. Två tidigare

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga 1 Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga till plan för extraordinära händelser. Innehållsförteckning Inledning Sid 3 Krisinformationsenhet

Läs mer

FÖRVALTNINGSGEMENSAM HANDLINGSPLAN

FÖRVALTNINGSGEMENSAM HANDLINGSPLAN SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (8) 2009-09-21 för en befarad influensapandemi Box 4066, 163 04 SPÅNGA. Besöksadress Fagerstagatan 15 Telefon 508 03 000. Fax 508 03 067 SID 2 (8) 1. Allmänt om

Läs mer

Hur ska arbetsgivaren hantera nya influensan?

Hur ska arbetsgivaren hantera nya influensan? Hur ska arbetsgivaren hantera nya influensan? Den nya influensan A (H1N1) kännetecknas av att den är mycket smittsam och att en stor del av befolkningen riskerar att samtidigt insjukna under en kort period.

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

del Vägledning inför kriser del 2. att planera för en pandemi kbm rekommenderar 2008:1

del Vägledning inför kriser del 2. att planera för en pandemi kbm rekommenderar 2008:1 del 2 Vägledning inför kriser del 2. att planera för en pandemi kbm rekommenderar 2008:1 kbm rekommenderar 2008:1 Vägledning inför kriser del 2. att planera för en pandemi Titel: Vägledning inför kriser.

Läs mer

RiR 2008:1. Pandemier hantering av hot mot människors hälsa

RiR 2008:1. Pandemier hantering av hot mot människors hälsa RiR 2008:1 Pandemier hantering av hot mot människors hälsa ISBN 978 91 7086 137 6 RiR 2008:1 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Socialdepartementet Datum: 2008-02-22 Dnr: 31-2006-1417

Läs mer

PANDEMIPLANERING Lokala riktlinjer

PANDEMIPLANERING Lokala riktlinjer SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (28) 2009-08-13 PANDEMIPLANERING Lokala riktlinjer kicki.elofsson@soder.stockholm.se SID 2 (28) 1. SYFTET MED EN PANDEMIPLAN...3 2. FAKTA OM PANDEMI...3 Historik...3

Läs mer

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunstyrelsen Paul Brehmer 1 (9) Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 2 (9) Innehållsförteckning Inledning 3 Influensa pandemi 3

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Influensa. Hygienkonferens hösten Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken

Influensa. Hygienkonferens hösten Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken Influensa Hygienkonferens hösten 2016 Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken Start för influensavaccination 2016 9:e november Sammanfattning Smittsam luftvägsinfektion som orsakar

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Influensa på åtta minuter Hur förhindrar vi smittspridning i vården?

Influensa på åtta minuter Hur förhindrar vi smittspridning i vården? Influensa på åtta minuter Hur förhindrar vi smittspridning i vården? Vad är viktigt? Identifiera smittsamma patienter tidigt och avskilj från övriga Frikostig provtagning under influensasäsong Försäkra

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Kan vi skydda oss mot influensa? Annika Linde Statsepidemiolog

Kan vi skydda oss mot influensa? Annika Linde Statsepidemiolog Kan vi skydda oss mot influensa? Annika Linde Statsepidemiolog Varför skydd mot just influensa? Risk för svår sjukdom och död hos många Risk för att vården sviktar IVA känsligast Risk för samhällspåverkan

Läs mer

Kriskommunikationsplan Bräcke kommun

Kriskommunikationsplan Bräcke kommun Kriskommunikationsplan Bräcke kommun 1 Rev 2010-04-20 Rev 2010-06-07 Rev 2012-08-29 Bilaga 8 till Ledningsplan 22/2008 Kriskommunikationsplan - kommunikation i händelse av kris 1. Inledning och syfte Kriskommunikation

Läs mer

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 1(6) Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 80 procent av en kris är information och kommunikation 1. Hur väl en organisation lyckas hantera sin kommunikation är en av de viktigaste

Läs mer

TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2013

TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2013 DIARIENR TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2013 TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal Sidan 1(6) Information om TBE till hälso- och sjukvårdspersonal i Sörmland Bakgrund

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse Beslutad 2009-11-27 Uppdaterad 2016-05-26. 1 INNEHÅLL 1. Allmänt..3 2. Mål och riktlinjer...3 3. Ledning och ansvarsfördelning....3-4

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

NLL-2015-02. Medarbetarstöd vid vårdskada

NLL-2015-02. Medarbetarstöd vid vårdskada NLL-2015-02 Medarbetarstöd vid vårdskada Hälsosjukvård- och tandvårdspersonal som varit inblandad i en incident som lett till en vårdskada är särskilt sårbara när hälso- och sjukvårdens stödsystem uppvisar

Läs mer

KRIS- OCH KATASTROFPLAN

KRIS- OCH KATASTROFPLAN KRIS- OCH KATASTROFPLAN Upprättad 2009-11-26 Reviderad 2010-08-07 1. SYFTE OCH MÅL Syftet med kris- och katastrofplanering vid Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet är att skapa handlingsberedskap

Läs mer

Plan vid Pandemi Kinda kommun

Plan vid Pandemi Kinda kommun Plan vid Pandemi Kinda kommun Antagen av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-17 Antagen av kommunfullmäktige 2009-xx-xx 1 Inledning 2 1.1 Vad är en influensapandemi?...2 1.2 Hur många sjuka?...2 1.3

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Arbetsmiljöbarometern, del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud 2 Arbetsmiljöbarometern del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Denna rapport är en bilaga till Unionens Arbetsmiljöbarometer. Bilagan

Läs mer

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 1 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Inledning Arbetsgivaren har ett stort och viktigt ansvar för att hjälpa arbetstagare som drabbats

Läs mer

Handlingsplan vid kris Stöd i ordinärt boende

Handlingsplan vid kris Stöd i ordinärt boende 1 (5) Handlingsplan vid kris Stöd i ordinärt boende Omsorgsinsatser i ordinärt boende är av socialnämnden och äldreomsorgsnämnden utsedd prioriterad verksamhet, det vill säga verksamheten måste fungera

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.17

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.17 Pandemiplan för Kungsörs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-28, 80 1 (19) 2 (19) Innehåll 1 INLEDNING 5 1.1 INFLUENSAEPIDEMI 5 1.1.1 När kommer pandemin och hur allvarlig blir den 5 1.1.2 Vad

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden ZA5222 Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden FLASH 287 INFLUENZA Q1. Avser du att vaccinera dig mot vanlig influensa i år? Ja, jag är redan vaccinerad... 1 Ja,

Läs mer

Influensavaccinationen 2011

Influensavaccinationen 2011 Influensavaccinationen 2011 Vem? Varför? När? Hur? Målgrupp: Sjuksköterskor/läkare på vaccinerande enheter och i kommunerna Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Mats Erntell, smittskyddsläkare 2011-09-08

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Vaccinationer. DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april Jan Smedjegård, smittskyddsläkare

Vaccinationer. DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Vaccinationer DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april 2016 Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Influensavirus Kan ge Säsongsinfluensa Pandemisk influensa Mer begränsat antal fall av zoonotisk influensa

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Den nya influensan A(H1N1)

Den nya influensan A(H1N1) Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU16 Den nya influensan A(H1N1) Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2009/10:126 Den nya influensan A(H1N1). Ingen motion har väckts med anledning

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Informationsplan för extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Informationsplan för extraordinära händelser och andra allvarliga händelser 2006-08-31 1 (5) Informationsplan för extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av: kommunfullmäktige 2006-08-31 SIG300 v 1.1 2005-11-23 c:\docume~1\jeasun~1\lokala~1\temp\mxlibdir\krisinformationsplan

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Aktuellt läge 150706 följ uppdateringar av situationen och rekommendationerna på vardgivarguiden.se/omraden/smittskydd/sjukdomar/sidor/ebola Kan ebola

Läs mer

Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009. Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet

Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009. Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009 Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet H, N Ibland anpassas ett andvirus och börjar spridas mellan andra arter Influensavirus Förekommer i 3 typer A,

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Planering för beredskap mot pandemisk influensa

Planering för beredskap mot pandemisk influensa Planering för beredskap mot pandemisk influensa Planering för beredskap mot pandemisk influensa Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 21 från Caroline Lucas, Bart Staes och Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen

ÄNDRINGSFÖRSLAG 21 från Caroline Lucas, Bart Staes och Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen 24.10.2005 B6-0548/21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 21 Skäl Da (nytt) Da. Den största risken för en influensapandemi kommer från asiatiska länder där denna HPAI-virusstam har spritt sig under två års tid, trots fortlöpande

Läs mer

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69 Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser Antagen av Kommunfullmäktige 2009-08-27, 69 Dokumentets historia Upprättad: 2009-03-26 Antagen: 2009-08-27 Reviderad: 2015-10-29

Läs mer

Handlingsplan mot droger på arbetsplatsen

Handlingsplan mot droger på arbetsplatsen Handlingsplan mot droger på arbetsplatsen DOKUMENTNAMN Handlingsplan mot droger GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004 DOKUMENTTYP Handlingsplan BESLUTAT/ANTAGET KS 040329 42 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION

Läs mer

Riktlinjer för hantering av Pandemi (Version 1.2)

Riktlinjer för hantering av Pandemi (Version 1.2) 1(25) Tjänsteskrivelse Datum 2009-08-19 Kommunledningskontoret Patrik Annervi 0346-88 60 14 patrik.annervi@falkenberg.se Dnr: 2009-KS0237 Riktlinjer för hantering av Pandemi (Version 1.2) Utgör (bilaga

Läs mer

Upptaktsmöte inför influensasäsongen 2014-15. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Upptaktsmöte inför influensasäsongen 2014-15. Per Hagstam Smittskydd Skåne Upptaktsmöte inför influensasäsongen 2014-15 Per Hagstam Smittskydd Skåne 1 Varför influensavaccinera? För de flesta är influensa en ofarlig sjukdom Riskgruppsbaserad strategi Vaccination avser att förebygga

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010 Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 6000 www.thl.fi

Läs mer

Myter att krossa om influensa och influensavaccination. Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot).

Myter att krossa om influensa och influensavaccination. Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot). Myter att krossa om influensa och influensavaccination Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot). Influensa är väl ändå en rätt harmlös sjuka? En missuppfattning

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer