Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud"

Transkript

1 Arbetsmiljöbarometern, del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud

2 2

3 Arbetsmiljöbarometern del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Denna rapport är en bilaga till Unionens Arbetsmiljöbarometer. Bilagan redovisar en undersökning som gjordes av Unionens regionala arbetsmiljöombud när de under tre veckor besökte arbetsplatser som saknar arbetsmiljöombud. Vid dessa besök ställdes frågor kring arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och förekomsten av olika arbetstidsmönster. De frågor som ställdes var ett urval av de frågor som ingick i en webbenkät till Unionens samtliga arbetsmiljöombud (se Arbetsmiljöbarometern ). Denna rapport är en bilaga till Unionens Arbetsmiljöbarometer och är sammanställd av Annelie Carlberg, Avtalsenheten, sektionen för samordning och avtalsutveckling. Om du har synpunkter på innehållet i denna rapport, hör gärna av dig till Sammanfattning Inte ens en tredjedel av arbetsplatserna där det saknas arbetsmiljöombud har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Färre har avtal med företagshälsovård där arbetsmiljöombud saknas. På sex av tio arbetsplatser förekommer obekväma arbetstider. På sex av tio arbetsplatser förekommer regelbundet övertidsarbete. På en femtedel av arbetsplatserna förekommer sjukskrivningar relaterat till arbetstiden. Inte ens hälften genomför riskbedömningar med avseende på arbetstid som medför hälsorisker eller vid förändring av arbetstiden. 3

4 Bakgrund I samband med årets arbetsmiljöbarometer beslutades att en kompletterande undersökning skulle göras vid arbetsplatser som inte har arbetsmiljöombud. Dels har vi i tidigare rapporter av Arbetsmiljöbarometern hänvisat till att redovisade siffror endast gäller för arbetsplatser där Unionen har ett utsett arbetsmiljöombud, varför vi bara har kunnat spekulera i hur det ser ut på arbetsmarknaden som helhet. Dels valde vi att för årets fördjupande undersökning genomföra besök på arbetsplatserna i stället för att göra ännu en webbenkät. Unionens regionala arbetsmiljöombud fick därför i uppdrag att under tre veckor besöka arbetsplatser som saknar arbetsmiljöombud och där ställa ett urval av de frågor som ställts till arbetsmiljöombuden i årets webbenkät. Metod Unionens regionala arbetsmiljöombud, RAMO, har under vecka genomfört 638 arbetsplatsbesök. De besökta arbetsplatserna valdes utifrån att Unionen inte har något arbetsmiljöombud, AMO, registrerat vid arbetsplatsen. Men på flertalet arbetsplatser visade det sig finnas ett arbetsmiljöombud, utsett av annat förbund eller av arbetsgivaren. 295 besök gjordes på arbetsplatser som saknade arbetsmiljöombud. Det är dessa RAMO-besök, på arbetsplatser som saknade arbetsmiljöombud, som redovisas i denna bilaga. Vid besöken har frågor ställts till arbetsgivaren och eventuellt arbetstagarna kring arbetsplatsens arbetsmiljöarbete samt förekomst av olika arbetstidsmönster. Frågorna utgjordes av ett urval av de frågor som ingick i årets webbenkät till Unionens arbetsmiljöombud. De regionala arbetsmiljöombuden registrerade sedan svaren i ett rapportsystem. De besökta arbetsplatserna utgörs främst av arbetsplaster med 1 till 99 anställda. Därför redovisas, som en jämförelse, arbetsmiljöombudens svar på webbenkäten från motsvarande storlek på arbetsplatser, vilket motsvarar svarande arbetsmiljöombud. 4

5 Resultat Systematiskt arbetsmiljöarbete Diagram 1 Bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen? 6 5 Fungerar/ Fungerar och ger effekt/ Ja Påbörjat/ Ja, delvis Finns ej/ Inte ens en tredjedel av arbetsplatserna som saknar arbetsmiljöombud har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta kan jämföras med de arbetsplatser där det finns ett arbetsmiljöombud där nästan dubbelt så många anger att det bedrivs ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Endast var tionde arbetsplats med arbetsmiljöombud saknar systematiskt arbetsmiljöarbete medan fyra av tio arbetsplatser saknar det då de också saknar arbetsmiljöombud. Att utse ett arbetsmiljöombud på arbetsplatsen är ett bra sätt att få igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa på våra arbetsplatser. 5

6 Företagshälsovård Diagram 2 Arbetsstället omfattas av företagshälsovårdsavtal? Ja Inte ens sex av tio arbetsplatser som saknar arbetsmiljöombud har tillgång till ett företagshälsovårdsavtal, att jämföra med nästan nio av tio på arbetsplatser som har ett arbetsmiljöombud. Att samverka arbetsgivare och arbetsmiljöombud med att teckna avtal om företagshälsovård är viktigt. Där arbetsmiljöombud saknas finns ingen att samverka med kring detta. Ett av arbetsmiljöombudets uppgifter är att bevaka så att kompetens finns för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Saknas arbetsmiljöombudet så finns risken att ingen driver att kompetens ska finnas eller att företagshälsovård ska anlitas. 6

7 Arbetstid är mer än pengar Diagram 3 Förekommer det på arbetsplatsen ordinarie arbete på oregelbundna tider bland tjänstemännen? 6 5 Ja, alla Ja, vissa grupper Hälften av de besökta arbetsplatserna har inget ordinarie arbete på oregelbundna tider. Här skiljer det sig inte mycket från övriga arbetsplatser med arbetsmiljöombud. Men det är ändå många arbetsplaster som måste kunna hantera oregelbundna arbetstider. 7

8 Diagram 4 Förekommer det på arbetsplatsen att ordinarie arbetstid är förlagd utanför tidsramen 6 18 vardagar (obekväm arbetstid) bland tjänstemännen? Tidiga skift Sen kväll Natt Helg Fri Det är vanligare att arbetsplatser utan arbetsmiljöombud har arbetstid förlagd till obekväma tider. Sena kvällar är mest vanligt. Men de arbetsplatser med arbetsmiljöombud som ändå har obekväma arbetstider har dem mer spridda över dygnet och veckan. 8

9 Diagram 5 Förekommer det på arbetsplatsen övertid/mertid varje månad eller återkommande perioder varje år bland tjänstemännen? Ja, alla Ja, vissa grupper Det är färre arbetsplatser som använder sig av regelbunden övertid eller mertid bland de som saknar arbetsmiljöombud. Men fortfarande förekommer det på sex av tio arbetsplatser. 9

10 Diagram 6 Förekommer det på arbetsplatsen jour eller beredskap bland tjänstemännen? Ja, alla Ja, vissa grupper Jour eller beredskap är mindre vanligt på de arbetsplatser där arbetsmiljöombud saknas.

11 Diagram 7 Har tjänstemännen på arbetsplatsen möjlighet att ta ut minst 4 veckors sammanhängande semester? Ja, alla tar minst 4 veckor sammanhängande Ja, men vissa väljer kortare perioder, vissa, ingen kan grupper eller ta 4 veckors indivder kan sammanhängande ej ta 4 veckor semester sammanhängande Möjligheten att ta ut fyra veckors sammanhängande semester nyttjas mer på arbetsplatser som saknar arbetsmiljöombud. 11

12 Diagram 8 Kan de anställda på arbetsplatsen själva påverka arbetstidens förläggning (t ex genom flextid eller fria arbetstider, förtroendearbetstid e d)? 5 Ja, alla Ja, vissa grupper Möjligheten att påverka arbetstiden skiljer sig inte så mycket beroende om det finns arbetsmiljöombud eller ej. På de flesta arbetsplatser kan de anställda i någon form påverka sin arbetstid. 12

13 Diagram 9 Hur stor andel av tjänstemännen på arbetsplatsen uppskattar du har varit/är sjukskrivna på grund av ohälsa relaterad till arbetstiden den senaste ettårsperioden? mer Vid arbetsplatser utan arbetsmiljöombud rapporteras färre sjukskrivningar med avseende på arbetstiden än vad arbetsmiljöombuden rapporterade avseende sina arbetsplatser. Men fortfarande förekommer sjukskrivningar relaterade till arbetstiden vid var femte arbetsplats. Och där finns då inte något arbetsmiljöombud man kan vända sig till för att få hjälp och stöd att förbättra sin situation så den inte leder till fortsatt ohälsa. 13

14 Systematiskt arbetstidsarbete Diagram Förs anteckningar om övertid/jourtid/mertid enligt Arbetstidslagen 11? Ja, alla Ja, vissa grupper Det är vanligare med arbetsplatser där alla rapporterar sin arbetstid bland de som saknar arbetsmiljöombud. Samtidigt som siffran att ingen rapporterar också är högre för dessa arbetsplatser. 14

15 Diagram 11a Genomförs på arbetsplatsen riskbedömning vid förändringar av arbetstiden? Ja, för alla Ja, vissa Diagram 11b Genomför ni riskbedömningar av arbetstidsmönster som innebär hälsorisker? 6 5 1/år Vartannat år Ja, men sällan, endast vid besvär På mindre än hälften av besökta arbetsplatser förekommer ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete avseende arbetstiden och dess hälsorisker, och då oftast av reaktiv karaktär när problem/besvär redan har uppstått. 15

16 Slutsatser Att arbetsmiljöombuden är viktiga för att det ska bedrivas ett systematiskt arbetsmiljöarbete på våra arbetsplatser är tydligt. Inte ens en tredjedel av arbetsplatserna där det saknas arbetsmiljöombud har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Skrämmande är också att där det saknas arbetsmiljöombud lyser även företagshälsovården med sin frånvaro i större utsträckning. Att då sjukskrivningarna är till synes lägre på dessa arbetsplatser hjälper inte dem som ändå drabbas av ohälsa och inte har någon att vända sig till. Skillnaderna i olika arbetstidsmönster mellan arbetsplatser med eller utan arbetsmiljöombud kan inte bara förklaras enbart med denna faktor. Men kanske den fackliga närvaron som ett arbetsmiljöombud utgör skapar förutsättningar för att lokalt kunna hantera vissa arbetstidsmönster på ett sätt så att ohälsa ändå kan förebyggas. Men då måste arbetstiden hanteras som den arbetsmiljöfråga den är. Att det på 6 procent av arbetsplatserna förekommer obekväma arbetstider och på lika många regelbunden övertid kräver en medvetenhet om hur ohälsa ska förebyggas. Särskilt när nästan en femtedel av arbetsplatserna fortfarande inte ger sina arbetstagare möjlighet att kunna påverka sin arbetstid och mer än var tionde inte skapar förutsättningar för en fyra veckors sammanhängande semester som återhämtning. Då håller det inte att hälften av arbetsplatserna inte ens gör riskbedömningar avseende arbetstiden. Avsaknaden av arbetsmiljöombud lägger ansvaret tungt på arbetsgivaren, särskilt som samverkan med arbetstagarna kring arbetsmiljöarbetet ska ske enligt lag. Att utse ett arbetsmiljöombud som får kunskap och tid att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet gör det både smidigare och effektivare. Unionens regionala arbetsmiljöombud besöker ständigt arbetsplatser för att inspirera till att komma gång med det systematiska arbetsmiljöarbetet och att utse arbetsmiljöombud för en bättre samverkan på arbetsplatsen. Allt i syfte att vi ska må bra på och av arbetet. 16

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Stress och små marginaler

Stress och små marginaler Stress och små marginaler Arbetsmiljön på arbetsplatser i Linköping 2012-2013 En rapport från Linköpings fackliga nätverk oktober 2013 Framtagen av Linköpings fackliga nätverk, en samverkan mellan: 1 Innehåll

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Läkarnas övertidsarbete 2005

Läkarnas övertidsarbete 2005 Revisionsrapport Läkarnas övertidsarbete 2005 Norrbottens läns landsting Maj 2006 Jan-Erik Wuolo och Torbjörn Sundén Certifierade kommunala revisorer, Komrev 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

2006:1. SASSAM-kartläggning. Försäkringskassans metodundersökning 2004 ISSN 1653-3259

2006:1. SASSAM-kartläggning. Försäkringskassans metodundersökning 2004 ISSN 1653-3259 2006:1 SASSAM-kartläggning Försäkringskassans metodundersökning 2004 ISSN 1653-3259 Sammanfattning Försäkringskassan har tagit fram gemensamma metoder och aktiviteter för handläggningen av sjukfall. Ett

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer