Lönsamhet. 6,0 poäng e 2013e Omsättning, MSEK Tillväxt 32% 30% 16% 14% 10%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011 2012e 2013e Omsättning, MSEK 469 612 709 809 889 Tillväxt 32% 30% 16% 14% 10%"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 6 mars 2012 Sammanfattning Caperio Holding Stark avslutning och höjd utdelning Caperio överträffade våra förväntningar i sin rapport för det fjärde kvartalet. Omsättningen uppgick till 233 miljoner kronor (14% tillväxt yoy) jämfört med vår förväntning på 218 miljoner kronor. Även rörelseresultatet på 8 miljoner kronor överträffade våra förväntningar. Bolagets finansiella mål är att hålla en organisk tillväxt på 15 procent och leverera en EBITDA marginal under 2012 på 5 procent. Vi räknar inte med att bolaget når hela vägen till 5 procent under 2012 men att de kommer en bra bit på vägen främst genom ett utökat tjänsteerbjudande. Styrelsen har föreslagit en dubblerad utdelning på 1,5 kronor per aktie vilket tyder på framtidstro. Vårt DCF värde och rating är oförändrade. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: First North 139 SEK IT Christer Haglund Henrik Landahl Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 533 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 7,0 poäng 6,0 poäng 6,0 poäng 6,5 poäng 7,0 poäng Nyckeltal e 2013e Omsättning, MSEK Tillväxt 32% 30% 16% 14% 10% EBITDA EBITDA-marginal 2% 3% 4% 5% 5% EBIT EBIT-marginal 0% 2% 3% 4% 4% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal -1% 1% 2% 2% 2% Utdelning 0,0 0,8 1,5 2,0 2,2 VPA -0,83 1,02 2,60 3,79 4,51 VPA just -0,83 1,02 2,60 3,79 4,51 P/E just -35,3 28,8 11,3 7,8 6,5 P/S 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 EV/S 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 EV/EBITDA just 14,5 8,4 4,4 3,4 3,2 Fakta Aktiekurs (SEK) 29,4 Antal aktier (milj) 4,7 Börsvärde (MSEK) 139 Nettoskuld (MSEK) -10 Free float (%) 71,1 Dagl oms. ( 000) 2 Analytiker: Erik Kramming Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Investeringssammanfattning Caperio har hittat en intressant position som leverantör av IT-lösningar till små och medelstora bolag och organisationer. Bolaget har vuxit med över 30 procent de senaste åren genom att ha ett starkt erbjudande inom ett antal kompetensområden och genom att arbeta fokuserat med den interna företagskulturen. Under 2011 har bolaget fortsatt växa starkt både organiskt men även genom ett antal intressanta förvärv som stärker kompetensen och skapar goda förutsättningar för att bolaget kommer fortsätta växa starkt även framöver. Den stora utmaningen i Caperio ligger i att utöka tjänsteandelen vilket är något som bolaget jobbar hårt med. Det arbetet har visat ge effekt och bruttomarginalen har förbättrats under senaste tiden vilket är den enskilt viktigaste parametern att hålla koll på i Caperio. Caperios storägare och grundare Christer Haglund har som målsättning att bolaget ska nå en EBITDA på 5 procent under Vi räknar inte med att bolaget når hela vägen dit men trots det ser vi en viss uppsida i dagens värdering, även fast aktien tillhörde en av vinnarna på börsen under Den ökande andelen tjänster har lyft upp bolagets lönsamhet den senaste tiden och det är den trenden som vi ser kommer öka lönsamheten i bolaget även framöver. För 2012 räknar vi med en rörelsemarginal på 3,7 procent, upp från 3,0 procent Försäljningen för 2012 räknar vi med kommer uppgå till strax över 800 miljoner kronor vilket innebär en tillväxt på drygt 14 procent under Caperio är idag etablerat i framförallt Mälardalsoch Göterborgsregionen men kommer troligtvis att vidga sin verksamhet där exempelvis Skåneregionen skulle vara en trolig marknad. Risken i Caperio är flera och bör inte underskattas i ett bolag med relativt låga marginaler i en konkurrensutsatt bransch. Caperio har dock visat att de står starka i konkurrensen troligtvis mycket på grund av en stark intern företagskultur med stort fokus på försäljning och lagarbete. Bolaget har ett antal stora kunder vilket även det bör vägas in i riskbilden, de 10 största kunderna står för 40 procent av omsättningen. Värderingsmässigt ser vi, trots aktiens starka utveckling under 2011, en fortsatt potential. Vår DCF värdering motiverar ett värde på 37 konor per aktie. Det är svårt att hitta rena jämförelsebolag till Caperio så vi har valt att jämföra Caperio med tre olika kategorier av bolag i vår relativvärdering. I den sammanställningen går det helt klart att motivera dagens värde på Caperio och även en viss uppsida även om den inte är lika uppenbar som i DCF värderingen. Triggers för aktien skulle vara att marginalerna fortsätter att öka men även att bolaget fortsätter att göra intressanta förvärv. 3

4 Bolagsbeskrivning Caperio hjälper sina kunder att hitta kostnadseffektiva IT-lösningar som stödjer förverkligande av affärsidéer Bolagsprofil Caperio är en leverantör av innovativa IT-lösningar. Bolaget lägger stor vikt vid att särskilja sin leverans och har som mål att alltid leverera innovativa lösningar. Caperio kombinerar tjänster och produkter i erbjudanden som riktar sig främst till bolag med anställda. Bolaget har som mål att skapa skräddarsydda IT-lösningar som på ett kostnadseffektivt sätt stödjer kundernas affärer. Åtagandet omfattar allt från analys och kravspecifikation till utveckling, implementering och drift av infrastruktur. Bolaget har sin verksamhet i Mälardalsoch Göteborgsregionen Caperio har ca 140 medarbetare och är verksamt i Mälardalen och Göteborg. Mälardalen (Stockholm, Uppsala och Örebro) svarar för 68 procent av intäkterna. Caperio har till stor del vuxit organiskt och har sedan 2008 gjort fyra kompletterande och framgångsrika förvärv: Crux i Örebro, Plattform IT i Göteborg, SANvalue i Stockholm och senast Licensbolaget. De huvudsakliga motiven har varit att bredda bolaget geografiskt och kompetensmässigt. Det senaste förvärvet av Licensbolaget stärkte Caperios kompentensområde Licens, som erbjuder kunskap och rådgivning kring, samt försäljning av, mjukvarulicenser till företag. Caperio har förvärvat tre bolag de senaste åren i syfte att bygga den konsultbaserade verksamheten Fördelning av omsättningen per region 100% 80% 60% 40% 20% dec-09 dec-10 jun-10 jun-11 0% Mälardalen Göteborg Källa: Caperio, Redeye Research Genom förvärven av Crux och PlattformIT lade Caperio grunden för konsultverksamheten inom systemintegration som idag består av omkring 90 konsulter varav 40 underkonsulter. Förvärvet av SANvalue stärkte Caperios kompetens och tjänsteutbud inom server och lagring samt ökade närvaron i Stockholm. 4

5 Förvärvet av Plattform IT stärkte även Caperios position i Göteborgsregionen. Konsolideringstakten i Göteborg har de senaste åren varit mycket hög på grund av att konkurrenten ATEA förvärvat flera av Caperios konkurrenter. Detta har skapat stora möjligheter för Caperio att ta andelar på den marknaden. Caperio har dessutom vunnit betydelsefulla upphandlingar hos Göteborgs Stad och Västra Götalands Regionen, vilket utgör en mycket viktig plattform och referens i regionen och ger Caperio en kvalitetsstämpel vid framtida upphandlingar. Caperio har en väldiversifierad kundstruktur Kunder Caperio har totalt 500 aktiva kunder varav de 10 största står för 40 procent av omsättningen. Fördelningen indikerar att bolaget har ett antal kunder som är av stor betydelse samtidigt som det ändå finns en stor spridning bland kunderna vilket medför att Caperios beroende av enskilda kunder är förhållandevis lågt. Vidare ser vi det som positivt att Caperio har ett flertal större kunder eftersom det ökar bolagets möjligheter att öka skalfördelarna. Antal kunder Fördelning aktiva kunder Caperio har ca 500 aktiva kunder: 10 största kunderna står för 40% av omsättningen 20 största kunderna står för 57% av omsättningen 30 största kunderna står för 65% av omsättningen Källa: Caperio, Redeye Research Caperio lämnar inga detaljerade uppgifter om kundstocken men har offentliggjort större kontrakt och vår bedömning är att Göteborgs Stad, AcadeMedia och Västra Götalands Regionen tillhör några av bolagets största kunder. Offentlig sektor står för cirka 40 procent av omsättningen Den offentliga sektorn svarar för cirka 40 procent av omsättningen vilket skapar en stabilitet med jämnare intjäning över konjunkturcykeln. Caperios erbjudande till den privata respektive den offentliga sektorn är fullt jämförbara. Skillnaden ligger i upphandlingarna. Den offentliga sektorns upphandlingar är oftast större men ger lägre marginaler. Ett ramavtal ingås som regel med flera leverantörer som får konkurrera om varje enskilt uppdrag. Upphandlingar inom den offentliga sektorn är i många fall en tidskrävande process. När dessa upphandlingar vunnits så leder de å andra sidan till mångåriga avtal. 5

6 Andel försäljning till offentlig sektor 61% 39% Offentlig sektor Privat sektor Källa: Caperio, Redeye Research Caperio har en ledning med lång erfarenhet av branschen och bolagets vd är även grundare och storägare av Caperio Ledning Christer Haglund är VD och styrelseledamot sedan år 2000 och är en av bolagets grundare. Tidigare var han affärsområdeschef för IT-distributören Supplies Team. Andra tongivande personer i ledningen är Johan Söderström som är bolagets COO och ansvarig för Caperio Mälardalen och Anders Filipsson som är ansvarig för Caperio Göteborg. Anders Filipsson var en av grundarna av IT Plattform Göteborg som sedermera blev uppköpt av Caperio. Ledningen har lång och tung erfarenhet av entreprenörskap och företagsledning inom IT-området. Caperios CFO Lars-Ove Wåhlander anställdes Han har gedigen erfarenhet från sina tidigare positioner som business controller på SonyEricsson och Ericsson. Mer detaljerad information om personerna i ledningen finns i bilaga 1. Även styrelsen har bred IT-kunskap dock tycker vi att styrelsen kan tillföras någon med finansiell erfarenhet Styrelse Henrik Landahl är styrelseordförande i Caperio sedan Styrelsen har bred och värdefull industriell kompetens inom IT- och konsultverksamhet. Flera i styrelsen har dessutom varit engagerade i Caperio under många år vilket inger förtroende. Möjligen bör styrelsen kompletteras med en ledamot med stark finansiell bakgrund som kan bistå vid förvärv och andra finansiella och strategiska beslut. En längre beskrivning av styrelsen finns i bilaga 1. 6

7 Verksamhetsbeskrivning Caperio hjälper sina kunder vid inköp av ITutrustning Affärsmodell Caperio erbjuder sina kunder IT-relaterade lösningar så att de kan fokusera på sina kärnverksamheter. Genom att hjälpa kunderna identifiera sina behov ser Caperio till att de upphandlar rätt typ av IT-infrastruktur till rätt pris. Caperio ger råd om vilken typ av lösning som kunderna ska köpa in och hjälper till med implementering och underhåll. Helhetsåtagandet innebär att Caperio oftast erhåller en större initial intäkt följt av ett löpande intäktsflöde. Hårdvara och tjänster svarar för 80 respektive 20 procent av omsättningen. Sedan 2008 har Caperio haft som uttalat mål att öka andelen tjänster vilket det går att se att de lyckats med i och med att bruttomarginalen förbättrats de senaste åren. Att Caperio lyckas öka andelen är den enskilt viktigaste parametern för att bolaget ska förmå att höja marginalerna och därmed lönsamheten i bolaget. Förutom att leverera lösningar till sina kunder erbjuder Caperio även finansieringsupplägg där Caperio ofta tar en restvärdesposition i hårdvaran. Det innebär att kunderna inte binder kapital i hårdvara och att de alltid har uppdaterad IT-infrastruktur. Denna tjänst erbjuds genom Caperio Finance som Caperio äger till 51 procent och som beskrivs lite längre ned. Alla Caperios kompetensområden uppges vara lönsamma Kompetensområden Caperio har flera olika kompetensområden. I datacenter ingår kompetensområdena Server & Lagring, Nätverk & Säkerhet samt Telefoni. Lönsamheten för respektive kompetensområde framgår inte av Caperios redovisning men bolaget uppger att alla kompetensområden är lönsamma, d v s att de genererar vinst efter avdragna försäljningskostnader. Fördelning av försäljning per kompetensområder jun-11 dec-10 dec-09 dec-08 Datacenter 27% 24% 31% 21% Licens 22% 22% 23% 33% Utskrift & Dokument 6% 4% 5% 6% Klient & logistik 45% 50% 41% 41% Källa: Caperio, Redeye Research 7

8 Nedan beskrivs varje kompetensområde var för sig och bilderna illustrerar hur Caperio arbetar med sina kunder. Källa: Caperio Caperios metod bygger på en analys av kundens verksamhet för att se om den är händelsestyrd, kontrollerad eller proaktiv. Utifrån den bedömningen utformar Caperio lösningar som hjälper kunden att bli mer proaktiv. Det skapar ett mervärde som gynnar kunderna och i slutändan även Caperio. Källa: Caperio Caperio lägger stor vikt vid utredningsfasen i vilken Caperios konsulter analyserar och utvärderar kundens verksamhet för att hitta möjliga förbättringar. Att Caperio lyckas bra i den här fasen är viktigt för kundrelationen och för Caperios lönsamhet. I implementeringsfasen gäller det att leverera lösningarna på ett så effektivt sätt som möjligt och att utbilda kunden i hur lösningarna ska användas. I förvaltningsfasen är det betydelsefullt att se till att kunden är nöjd med lösningarna så att kunden kan fokusera på sin egen verksamhet. I den sista fasen har Caperio även möjlighet att komma med proaktiva förslag och anpassningar för att 8

9 fortsätta utveckla kundernas verksamhet samtidigt som nya uppdrag skapas. Klient och logistik är Caperios största kompetensområde och står nästan för hälften av omsättningen Klient och Logistik Klient och Logistik är bolagets största kompetensområde och stod under de första sex månaderna 2011 för 45 procent av omsättningen. Caperio åtar sig helhetsansvaret för sina kunders klienthantering och arbetsplatser. Bolaget svarar för behovsanalys, inköp av klienter, konfigurering, leverans och installation samt omhändertagande av äldre utrustning. Fördelarna för kunderna med Caperios erbjudande avseende klient som funktion, eller PC som tjänst, är en minimal klienthantering helt anpassad efter de verkliga behoven, ökad kontroll, lägre kostnader och maximalt fokus på kärnverksamheten. En tydlig plan med start och avslut enligt avtalade servicenivåer ger en driftsäker klientmiljö över tiden. Utskrift och dokument är ett litet område omsättningsmässigt för Caperio men med höga marginaler Utskrift och Dokument Caperio erbjuder en helhetslösning för sina kunders dokument- och utskriftshantering. Efter inventering, volymmätning, behovsanalys och kostnadsanalys ger Caperio konkreta förslag på kostnadsbesparande åtgärder. Kunderna kan välja mellan att utveckla befintlig lösning för ökad effektivitet eller implementera ny helhetslösning. Caperio erbjuder funktionsavtal som ger verksamhetsanpassad utskriftsmiljö med fastställda servicenivåer samt proaktiva avtal som minimerar administrationen och risken för driftstopp där kunderna debiteras en månadsavgift eller en avgift baserad på hur mycket de utnyttjat tjänsten. Detta är ett av Caperios minsta kompetensområden och står för endast 5 procent av försäljningen. Server och lagring är ett område som Caperio satsar allt hårdare på Server och Lagring Caperio siktar på att bli större inom avancerade server- och lagringslösningar där bolaget har ett gediget kunnande. Erbjudandet till kund baseras på utvärdering och rådgivning som med Caperios erfarenhet och kompetens ska ge en effektiv implementation av lösningen. Genom proaktiva avtal och support kan Caperio ge en infrastruktur som är uppdaterad och driftsäker. Kompetensområdet svarade för cirka 20 procent av försäljningen 2010 och har god tillväxtpotential. Många företag kommer att behöva hjälp vid beslut om vilka delar av verksamheten och informationen som ska ligga i molnet. Detta kompetensområde har även beröringspunkter med Nätverk och Säkerhet där Caperio ser stora möjligheter. Även nätverk och säkerhet är ett område som väntas växa snabbt Nätverk och Säkerhet Också inom Nätverk och Säkerhet erbjuder Caperio helhetslösningar som omfattar analys och rådgivning, design, implementering och förvaltning av nätverksmiljön. Kompetensområdet Nätverk och Säkerhet stod för 6 procent av omsättningen under Säkerhet är ett tillväxtområde som Caperio satsar på genom att bland annat anställa specialistkompetens. En viktig underliggande trend är utvecklingen mot molnlösningar. En allt 9

10 större del av budgetarna inom säkerhet läggs på tjänster och utbildning då framväxten av sociala nätverk har bidragit med en mängd nya säkerhetsutmaningar. Balansen mellan öppenhet och säkerhet är svår att hantera för många bolag. Detta borde vara ett lönsamt område för Caperio då tjänste- och rådgivningsandelen är hög. Caperio har anställt Symantecs före detta Sverige chef Fredrik Olsson för att stärka kompetensområdet. Fredrik har köpt aktier i Caperio vilket vittnar om hans starka tro på bolaget. Telefoni delen är ett litet område för Caperio Telefoni Caperio erbjuder sina kunder att svara för analys, inköp, implementering och förvaltning av telefonilösningar. Detta är ett litet område för Caperio omsättningsmässigt men bidrar med god lönsamhet. Att Caperio erbjuder tjänster som står för en förhållandevis liten del av kundernas verksamhet beror som regel på att de ingår i större leveranser av andra lösningar och tjänster. Caperios rådgivning är leverantörsoberoende i samband med upphandlingarna. Inom licens hjälper Caperio sina kunder att hålla koll på bolagets mjukvarulicenser för att undvika juridiska problem Licens Caperio ger råd om mjukvarulicenser och hantering av dessa. Många företag saknar en professionell hantering av sina mjukvarulicenser vilket är både kostsamt och riskabelt ur rättslig synvinkel. Caperio erbjuder ökad kontroll, stöd i förändrat arbetsätt och effektivitet i licenshanteringen. Caperio har nära kontakt med flera av de största mjukvaruprogrambolagen som Adobe, Microsoft, Oracle, Symantec och VMware vilket givit bolaget och ytterst kunderna bra insikter och kunskaper. Caperio blev bland annat utsett till 2010 Microsoft Country Partner of the Year för sin förmåga att leverera smarta och innovativa lösningar. Detta var första gången Caperio fick en utmärkelse av Microsoft och är ett bevis på att Caperios tjänster inom området är mycket konkurrenskraftiga. Caperio är dock inte bunden av någon leverantör utan är fri att erbjuda den leverantör som är bäst lämpad för kundernas behov. Caperio erbjuder även olika former av finansieringslösningar Finance Caperio Holding och TEC Finance äger 51 respektive 49 procent av Caperio Finance som erbjuder kunderna finansieringslösningar. Caperio Finance har i sin tur tre olika refinansieringspartners som tar hela den finansiella risken. Restvärdesmodellen är den klart dominerande av Caperios två olika finansieringserbjudanden. Den är en form av operationell hyra i vilken Caperio tar en restvärdesposition i hårdvaran. Förtjänsten för Caperio kommer när hårdvaran återlämnas. Caperio arbetar då med remarketing vilket innebär att bolaget tar ansvaret för hårdvaran och säkerställer att all känslig information raderas innan den därefter säljs vidare alternativt går till miljöskrotning. 10

11 Den andra modellen bygger på finansiell leasing där Caperio har en räntespread i leasingavtalet. Fördelen för Caperio med den här modellen är att intäkten kan bokföras direkt när avtalet tecknas. Bolaget tar dock ingen egen kreditrisk då de refinansierar lånen men tar ofta en restvärdesposition i hårdvaran vilket utgör en viss risk Det bör poängteras att Caperio inte självt tar någon risk i finansieringen och därmed inte heller binder något kapital. Risken finns i restvärdet på produkten och framgår av balansräkningen under posten finansiella anläggningstillgångar. I delårsrapporten per september uppgick beloppet till 4,9 miljoner kronor vilket innebär en begränsad risk för Caperio. Snarare anser vi att den positionen är intressant då den utgör en potential för Caperio att tjäna pengar. Caperio har även valt att utforma ett antal finansieringslösningar för specifika upplägg för att ytterligare stärka sin konkurrenskraft. Exempel på sådana är PC som tjänst, ElevPC och Applikationshyra. 11

12 Marknadsbeskrivning IT-marknaden påverkades kraftigt under lågkonjunkturen men har sedan dess återhämtat sig och visar nu på god tillväxt Marknadsstorlek/tillväxt 2009 var ett mycket utmanande år för IT-branschen i Sverige och övriga Norden. IT-budgetarna krympte med nästan 7 procent vilket fick stor påverkan inte minst på konsultbolagen. Även 2010 var på flera sätt ett utmanande år men efterfrågan på IT-konsulter förbättrades stadigt under hela året i takt med den allmänna konjunkturen. Den totala IT-budgeten växte med drygt 2 procent vilket gjorde att det fortfarande var en bra bit kvar till toppåren innan finanskrisen. Hårdvarusegmentet väntas ha lägst tillväxt medan tjänster förväntas utvecklas snabbast Under 2011 och 2012 förväntas IT-budgetarna i Sverige fortsätta att öka med 4,3 respektive 0,7 procent, varav tjänster som innefattar konsulttjänster förväntas öka med 5,1 respektive 5,0 procent, enligt Radar Groups senaste rapport för IT-budgetarna Av Caperios försäljning står hårdvara för en stor del och den väntas växa med 2,7 procent under Caperios satsning på att öka andelen tjänster ser ut att ligga helt rätt i tiden då andelen tjänster väntas växa snabbt under 2011 och även förväntas göra så under Förändring av totala IT-budgeten i Sverige e 2012e Hårdvara 2,0% 2,0% -12,0% 0,9% 2,7% 2,0% Mjukvara 6,0% 5,0% -9,0% 2,7% 4,1% 3,0% Tjänster 7,0% 4,0% -4,0% 4,0% 5,1% 5,0% Källa: Radar Group 2011 Andelen tjänster tar en allt större del av ITbudgetarna Jämför vi fördelningen av IT-budgetarna mellan 2010 och 2011 ser vi att tjänster fortsätter att öka snabbare än mjukvara. Andelen tjänster väntas växa från 36 procent till 39 procent. Detta tillsammans med ökningen av de totala budgetarna skapar goda förutsättningar för tillväxt på Caperios områden. Fördelning IT-budget 2010 Fördelning IT-budget % 31% 15% 29% 19% 17% 36% 39% Intern IT Tjänster Mjukvara Hårdvara Intern IT Tjänster Mjukvara Hårdvara Källa: Radar Group

13 Den svenska BNPtillväxten förväntas bromsa upp kraftigt under 2012 BNP-tillväxt Även den svenska BNP-tillväxten återhämtade sig starkt under Den trenden har hållit i sig under större delen av 2011 men under 2012 väntas den bromsa upp bli betydligt. Enligt Konjunkturinstitutet väntas BNPtillväxten i Sverige uppgå till 4,3 procent under Tittar vi in i 2012 ser vi att BNP-tillväxten dämpas till ca 0,7 procent för att sedan stärkas till 2,0 procent Sedan de finansiella marknaderna under sommaren och början av hösten 2011 återigen visat tecken på osäkerhet har BNP prognoserna justerats ned ordentligt under hösten. Sverige är nu det land i Norden som väntas ha svagast BNP utveckling under 2012 från att ha varit det land med starkast BNP utveckling BNP tillväxt i Sverige E 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2, E 2012E 2013E -4,0-6,0 Källa: Konjunkturinstitutet december 2011 Konfidensindikatorn visar tecken på avmattning Konfidensindikatorn Konfidensindikatorn för IT-konsulter nådde under 2010 nästan upp till toppnivån från Under första halvan av 2011 låg den fortsatt på en stabil nivå men föll kraftigt under sensommaren och hösten. Grafen nedan ger en indikation på hur fort läget kan förändras och hur snabbt humöret kan återhämta sig. Den höga nivån på konfidensindikatorn under 2010 är troligen en reaktion på att den var starkt nedpressad under Det som är viktigt att komma ihåg är att det fortfarande är långt kvar ner till den panik som rådde under

14 Konfidensindikator IT-konsulter ( jan) Källa: Konjunkturinstitutet januari 2012 IT-befinner sig i ständig förändring och det finns ett antal trender som påverkar Caperio. Två som är viktiga att hålla ett extra öga på är ökningen av molnbaserade tjänster och utvecklingen på säkerhetsmarknaden. Omställningen till att köpa IT som tjänst påverkar allt mer och innebär en rad möjligheter Molnlösningar Molnmarknaden uppgår under 2011 i Sverige till cirka 4 miljarder kronor enligt Radar Group med en fortsatt tillväxt på över 30 procent. SaaS (Security as a Service)-tjänster står för cirka 3,5 miljarder av marknaden och är det området med högst tillväxt. SaaS lösningar förväntas fortsätta växa med 35 procent jämfört med PaaS (Platform as a Service) och Iaas (Infrastructure as a Service) som väntas fortsätta växa med cirka 30 procent. Fördelning av molntjänster 12% 16% IaaS 15% PaaS SaaS Osäker 57% Källa: Radar Group

15 Den höga tillväxten för molnlösningar är intressant för flera av Caperios kompetensområden. Inom Licens kommer kunderna behöva hjälp med vilken typ av licens som ska införskaffas och vilka som ska köpas som en tjänst. Andra kompetensområden som kommer att påverkas är Nätverk och Säkerhet. Även Server och Lagring kommer att påverkas av molnomställningen när det gäller att bestämma vilken information som kan lagras i molnet eller på egna servrar. Här har Caperio med sin kompetens och erfarenhet stora möjligheter att hjälpa sina kunder. En annan intressant reflektion är att offentlig sektor varit tidig med att implementera molnlösningar. Den har också i högre grad än privat sektor budgeterat för detta. Andelen som budgeterat för IT som tjänst 29% 39% Offentlig sektor Privat sektor Källa: Radar Group 2011 Nätverk och säkerhet kommer ha en god tillväxt framöver enligt Radar Group Säkerhet Ett av de områden som Caperio kommer satsa allt hårdare på är nätverk och säkerhet. Med alla mobila klienter som når marknaden är säkerhetsfrågan väldigt het. Trots det råder det fortfarande stor osäkerhet om hur dessa klienter bäst ska skyddas. Ska säkerheten finnas i klienterna eller i centrala system? Eller i en kombination? Säkerhetsmarknaden beräknas vara värd 3,3 miljarder kronor i Sverige enligt Radar Group, fördelat på tjänster 2,5 miljarder och mjukvara 0,8 miljarder kronor med en tillväxt på cirka 5 procent För Caperio som har cirka 40 procent av sina intäkter från offentlig sektor är det intressant att den förväntas gå i täten för investeringar i säkerhet inte minst på grund av legala föreskrifter. Sammantaget står stat och landsting för över 0,8 miljarder kronor och är dessutom mest aktiva vilket skapar goda förutsättningar för Caperios satsning. 15

16 Procent av beslutsfattarna som väntas investera i Endpoint Security lösningar Landsting 80% Statliga myndigheter 71% Hälso/Sjukvård 61% konsulttjänster 60% Bank & Finans 57% Kommun 57% Grundskola och Gymnasium 57% Läkemedel/Biotech 54% Genomsnitt 51% Handel 50% Tjänsteindustri 47% Energi 47% Högskola & Universitet 45% Tillverkande industri 45% Telekom 41% Transport 38% Källa: Radar Group 2011 Allokerat värde per område SEKm Tillverkning 474 Stat 424 Finans & Försäkring 334 Tjänster 328 Handel 321 Kommun 221 Transport 191 Landsting 154 Informationsteknik 137 Telekommunikation 130 Källa: Radar Group 2011 Caperios konkurrenter kan delas in i tre grupper Konkurrenter/marknadsandelar Konkurrensen på Caperios marknad är hård. Bolaget har konkurrenter i hela spannet från stora globala tillverkande bolag till mindre lokala återförsäljare. De kan delas in i tre grupper: Stora tillverkande företag med egen försäljning Stora tillverkande konkurrenter Flera av de stora tillverkande IT-jättarna har egna direktförsäljningsorganisationer. Exempel på sådana är HP, Dell, IBM, Ricoh och EMC. Samtidigt som flera av dessa konkurrerar med Caperio är Caperio också återförsäljare av bolagens produkter och samarbetspartner. Caperio gör till exempel gemensamma marknadsplaner med flera av sina nyckelleverantörer och får bonus och kickbacks från dem om vissa mål uppfylls. En risk med detta nära samarbete är att Caperios trovärdighet som rådgivare kan ifrågasättas. Sannolikt tjänar förmodligen dock både Caperio och kunderna på att Caperio har en god relation med sina leverantörer. Det skulle dock vara tufft för Caperio att konkurrera direkt med dessa bolag om relationerna av någon anledning försämrades. Caperio kan dock dra fördel av sitt oberoende och hjälpa kunderna att välja lösningar och produkter som matchar deras behov bäst. Caperio väljer även att rikta in sig på lite mindre organisationer än vad de stora konkurrenterna gör. Större lokala systemintegratörer är en annan typ av konkurrens Caperio möter Stora lokala systemintegratörer Det finns många likheter mellan Caperios och norska Ateas verksamheter. Atea har vuxit kraftigt de senaste åren inte minst genom förvärv. Atea är dock betydligt större med medarbetare i Norden och Baltikum varav fördelade på 30 kontor över hela Sverige. Även Dustin och Cygate får räknas till de större lokala konkurrenterna. 16

17 Genomsnittlig PTP-marginal de senaste 4 åren Caperio Holding Mindre lokala systemintegratörer i Caperios storlek är den tredje typen av konkurrenter Mindre lokala systemintegratörer Förutom de större nordiska konkurrenterna finns det flera bolag med jämförbar omsättning, bland annat Kerfi, Addpro och Svensk IT Funktion. En annan konkurrent är teleoperatören DGC som har ett affärsområde inom IT-drift som har vissa likheter med Caperios verksamhet. Caperio har växt snabbare än de flesta av sina konkurrenter Lönsamheten har dock pressats av den höga tillväxten Positionering Nedan har vi sammanställt en graf över hur konkurrenterna har presterat omsättnings- och marginalmässigt i genomsnitt de fyra senaste åren. Många av bolagen uppvisar en stark tillväxt och god lönsamhet. Även Caperio har haft en god omsättningstillväxt på över 20 procent under perioden som också omfattar det tuffa I Caperios omsättningstillväxt finns även förvärv men räknar man bort dem har den organiska tillväxten i snitt varit 15 procent. Caperio har dock inte presterat lika bra när det gäller lönsamheten. Vår bedömning är att det beror på att bolaget prioriterat tillväxt under lågkonjunkturen samtidigt som andelen tjänster varit något lägre än konkurrenternas historiskt. Två bolag som haft det lite tuffare med omsättningstillväxten är Kerfi och Svensk IT Funktion men alla bolagen uppvisar lönsamhet i genomsnitt vilket innebär att branschen är lönsam. Caperio vs konkurrenterna de senaste 4 åren 8,0% Cygate 7,0% 6,0% Proact IT Sverige Addpro 5,0% Svensk IT Funktion 4,0% Ricoh Sverige AB 3,0% Dustin 2,0% ATEA Sverige AB Caperio 1,0% Kerfi 0,0% -10% 0% 10% 20% 30% Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt de senaste 4 åren Källa: Redeye Research, Affärsdata. Baseras på åren De flesta av konkurrenterna är dock lönsamma vilket tyder på att branschen är lönsam Flera av konkurrenterna har haft en god tillväxt under de senaste åren. De har också levererat en högre lönsamhet vilket oftast beror på att de har en högre tjänstegrad i sina verksamheter. Det bolag som är mest likt Caperio till storlek och verksamhet är Kerfi som 2010 omsatte 512 miljoner kronor och gjorde ett resultat före skatt på -2 miljoner kronor. De övriga aktörerna är betydligt större än Caperio och har flera verksamhetsområden vilket gör jämförelsen något svår. 17

18 Caperio vs konkurrenter Omsättning 2010 tkr PTP* 2010 PTP-marginal Kerfi ,4% Ricoh Sverige AB ,1% Dustin AB ,2% Proact IT Sweden AB ,2% ATEA Sverige AB ,9% Addpro ,8% Svensk IT Funktion ,3% Cygate ,5% Caperio ,6% Källa: Redeye Research, Affärsdata. * Pre tax profit Caperio arbetar mycket aktivt med de interna värderingarna på bolaget Caperio arbetar mycket aktivt med sina interna företagskultur. Vi anser att detta är en viktig anledning till att bolaget har vuxit så kraftigt de senaste åren. En av Caperios viktigaste konkurrensfördelar är de nära kundrelationerna och det starka inslaget av personlig kontakt. En annan konkurrensfördel är att Caperio sätter lösningen framför produkten vilket uppskattas av kunderna då det ofta är en lösning på ett problem de efterfrågar. Ett bevis för att deras arbetsmetoder är framgångsrika är de utmärkelser bolaget har fått de senaste åren Ett bevis på att Caperios arbetsmetoder är framgångsrika, förutom den starka tillväxten, är att bolaget blev rankat etta i Radar Groups leverantörsutvärdering. I den mäter Radar Group upplevd kvalitet från ITleverantörer i Sverige inom området infrastruktur. Caperio fick betyget 4,8 av 5 möjliga vilket var den högsta ratingen. Det som också är intressant är att de stora leverantörerna inte fick speciellt höga placeringar när det gäller upplevt värde i förhållande till upplevd kostnad. Att Caperio lyckas leverera ett högre upplevt värde till sina kunder beror sannolikt på god arbetsgemenskap och nöjda medarbetare i kombination med bolagets strategi att alltid arbeta nära sina kunder med anpassade IT-lösningar. En god gemenskap och nöjd personal är mycket viktigt speciellt i mindre tillväxtbolag Att mindre bolag som Caperio har tydliga värderingar och en personal som trivs på sin arbetsplats är avgörande. Är personalen nöjd presterar den bättre leveranser till kunderna. Caperio satsar bland annat på att sponsra idrottslag som Caperiotäby (innebandy) och Caperiotumba (handboll) vilket bygger gemenskap i organisationen. Ett annat bevis för att Caperio lyckas i sin satsning på att vara en bra arbetsplats är att de fick Stora Arbetsmiljöpriset

19 Finansiella prognoser Caperio har visat en imponerande tillväxt under de senaste åren trots lågkonjunkturen 2009 var ett mycket tufft år för IT-branchen i stort. Caperio valde en offensiv strategi vilket ser ut att ha varit framgångsrikt. Ser vi på de rullande 12 månaders-siffrorna för omsättningen har tillväxten varit god genom hela lågkonjunkturen också om Caperios förvärv räknas bort. Lönsamheten däremot påverkades negativt av den offensiva satsningen men har sedan slutet av 2009 stadigt förbättrats och rörelseresultatet närmar sig 30 miljoner kronor på rullande 12 månader. Det bör poängteras att vi endast räknar med organisk tillväxt i våra prognoser. Caperio har dock som målsättning att växa även genom förvärv. Caperios VD Christer Haglund har sagt att Caperio kan komma att göra förvärv eller starta egen verksamhet i södra Sverige. Det är dock svårt att säga när detta kommer att ske. Caperio bör redovisa orderingång eller orderstock vilket skulle öka säkerheten i prognoserna Caperio redovisar varken orderstock eller orderingång vilket gör prognoserna mer osäkra. Vi anser att Caperio bör göra det framöver eftersom denna ökade transparens skulle uppskattas av aktiemarknaden. Omsättning R12M Omsättning R12M SEKm Rörelseresultat R12M SEKm Källa: Redeye Research, Caperio Bruttomarginalen har stadigt förbättrats i takt med att andelen tjänster ökat Av grafen nedan framgår att bruttomarginalen kontinuerligt förbättrats under de senaste åren. Bruttomarginalen är relativt låg i Caperio vilket beror på att en stor del av försäljningen består av hårdvara. Att bolaget trots pressade hårdvarupriser ändå har lyckats med att öka bruttomarginalen beror på att Caperio stadigt har ökat andelen tjänster i förhållande till den totala omsättningen vilket förbättrat såväl bruttomarginalen som EBITDAresultatet. Caperio har som mål att fortsätta öka andelen tjänster för att på så sätt höja lönsamheten i bolaget. 19

20 Caperio Holding Nettoomsättning & bruttomarginal % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Nettoomsättning SEKm Bruttomarginal Att andelen tjänster fortsätter att öka är viktigt för att se att bolaget fortsätter utvecklas enligt plan Källa: Redeye Research, Caperio Diagrammet nedan visar tydligt hur andelen tjänster har ökat i Caperio. Detta är nyckeln till ökad lönsamhet och viktigt att följa upp framöver. Vi räknar med att andelen tjänster ökar till 22 procent i år och 23 procent Vi förväntar oss alltså inga snabba förändringar men också mindre ökningar av tjänsteandelen får genomslag på marginalerna. Andelen tjänster vs hårdvara 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andelen hårdvara Andelen tjänster Källa: Redeye Research, Caperio I våra prognoser räknar vi med en försiktig förstärkning av EBITDAmarginalen i takt med att andelen tjänster ökar Ser vi på EBITDA-resultatet på rullande 12 månader blir den positiva utvecklingen i Caperio tydlig. Trots det är EBITDA-marginalen på 4 procent inte hög och bör kunna stiga ytterligare framöver i takt med att andelen tjänster ökar. Vi bedömer att en tjänstenivå på upp emot 25 procent krävs för att nå en EBITDA-nivå på 5 procent. Vi är dock försiktiga i våra antaganden och räknar med att Caperio når en tjänsteandel på drygt 23 procent 2012 vilket motsvarar en EBITDA-nivå på 4,5 procent

21 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 2012e Q2 2012e Q3 2012e Q4 2012e Caperio Holding EBITDA R12M % 5% 4% 3% 2% 1% 0% EBITDA R12M SEKm EBITDA marginal, % Källa: Redeye Research, Caperio Lönsamheten har stabiliserats och vi räknar med en fortsatt positiv utveckling Längre ner i resultaträkningen ser vi att Caperios lönsamhet har stabiliserats under de senaste kvartalen. Rörelseresultat & rörelsmarginal ,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% Rörelseresultat Rörelsemarginal Källa: Redeye Research, Caperio Bolaget ska nå 5 procent i EBITDA-marginal 2012 Grafen över antalet anställda visar hur Caperio växte kraftigt under de tuffa åren 2008 och Detta skedde delvis genom förvärven av Crux i Örebro i slutet av 2008 och Plattform IT i Göteborg under Att bolaget valde att satsa under lågkonjunkturen var ett modigt drag av ledningen som visade sig lyckosamt. Lönsamheten påverkades dock negativt under perioden men stiger nu vilket inger förtroende för ledningen. Intäkten per anställd sjunker något i takt med att andelen tjänster ökar och hårdvarudelen minskar. Den trenden kommer troligtvis att fortsätta vara svagt fallande framöver. Vid årsskiftet 2011 hade Caperio 141 medarbetare. Caperios VD Christer Haglund skrev i VD-ordet i årsredovisningen för 2010, då bolaget hade 90 21

22 konsulter varav 40 inhyrda underkonsulter, att bolaget inom två år skulle ha dubbelt så många. Bolagets höga ambitionsnivå framgår också av målet om en EBITDA-marginal på 5 procent Vi tror att det kan bli tufft att nå och räknar med en något lägre lönsamhet (4,5 procent EBITDA 2012) i våra prognoser vilket motsvarar en tjänsteandel på drygt 23 procent. Antal anställda ,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Genomsnittligt antal anställda Serie2 Källa: Redeye Research, Caperio Caperio lyckades växa organiskt även under det tuffa 2009 Caperios organiska tillväxt har varit stark var ett tufft år för bolaget p g a konjunkturen och integrationen av två förvärv. Trots det växte Caperio organiskt med fem procent det året. Försäljning - organisk tillväxt Tillväxt -12% 23% 38% 5% 30% 30% 13% 5% 38 Källa: Redeye Research Flera faktorer talar för att Caperios tillväxt kommer vara hög även framöver Idag talar det mesta för att Caperio är inne i ett bra momentum med både god organisk tillväxt och stigande lönsamhet. Detta kommer från ett ökat fokus på tjänsteverksamhet och lönsamhet. Caperio har även vidgat sin verksamhet från Mälardalsregionen och Göteborgsverksamheten blir allt viktigare. En annan faktor som talar för Caperio är satsningarna på områden som bedöms ha god tillväxt framöver, till exempel IT-säkerhet och nätverk som påverkas av omställningen till molnet. Men det finns även ett orosmoln En utmaning som Caperio möter ständigt är de fallande hårdvarupriserna. Detta är dock inget nytt fenomen utan något som är en naturlig del av verksamheten. Bolaget har historiskt hanterat detta genom att hela tiden öka volymen samtidigt som erbjudandet utökats med fler tjänster. Detta är också framgent den strategi som kommer att användas. Vi räknar med en lägre tillväxt framöver än vad bolaget har presterat historiskt Vi antar i våra prognoser att den organiska tillväxten kommer att avta i takt med att bolaget blir större och det därmed krävs större ökning för att behålla den höga procentuella tillväxten. Samtidigt vittnar bland annat konfidensindikatorn om att vi går mot osäkrare tider, vilket även kommer 22

23 att påverka Caperio. Vi räknar därför med en, för Caperio, låg organisk tillväxt under 2012 på 6 procent. Det som kan ändra våra tillväxtantaganden är att Caperio skulle starta nya kontor i exempelvis södra Sverige. Vi räknar dock inte med det idag då vi tror att det är störst sannolikhet att detta sker genom förvärv. Vi räknar också med väldigt moderata lönsamhetsförbättringar De lönsamhetsantaganden som vi gör i våra prognoser bygger på att bolaget fortsätter att öka sin lönsamhet något i takt med att tjänsteandelen ökar. Detta gör att vi räknar med en EBIT-marginal på 3,7 procent för 2012 vilket är högre än de 3 procent bolaget genererade under Fjärde kvartalet 2012 Caperios rapport för det fjärde kvartalet 2011 blev bättre än vad vi räknat med. Försäljningen uppgick till 233 miljoner kronor mot de 218 miljoner kronor som vi räknat. Även rörelsemarginalen var något starkare än vad vi räknat med och uppgick till 3,5 procent. Den starka tillväxten på 14 procent gör att bolaget nu nästan når omsättningsmålet som kommuniceras i rapporten och som uppgår till 15 procent. Tillväxtmålet ligger i nivå med tillväxttakten som vi sedan tidigare räknat med för Tabell Förväntat vs. Utfall (SEKm) Q4'10 Q4'11E Utfall Diff Försäljning % EBITDA % EBIT % PTP % VPA, SEK 1,0 1,0 1,0 8% Försäljningstillväxt 6,5% 13,9% EBIT marginal 3,2% 3,5% Källa: Redeye Research Bruttomarginalen fortsatte att vara stark under det fjärde kvartalet vilket är den enskilt viktigaste parametern att hålla koll på i Caperio. Under 2011 uppgick bruttomarginalen till 23,4 procent vilket är en ökning från 19,1 procent under 2010 och det är också anledningen till det stigande resultatet under Bakom förstärkningen ligger ett ökat fokus på ökat tjänsteerbjudande vilket även kommer att vara fokus framöver. De två senaste förvärven ligger också i linje med den strategin. Vi har endast gjort små justeringar av våra estimat efter rapporten efter det fjärde kvartalet. Vi räknar med en tillväxt under 2012 på 14 procent och en rörelsemarginal på 3,7 procent. 23

24 Caperio Holding - Detaljerade estimat SEKm Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12E Q2'12E Q3'12E Q4'12E 2012E Försäljning EBITDA 1,1 2,1 2,2 10,6 15,9 5,5 6,9 6,5 10,4 29,3 7,1 9,2 8,5 13,8 38,6 EBIT -0,4 0,6 0,8 9,1 10,1 3,7 5,0 4,3 8,1 21,1 4,8 6,9 6,1 11,4 29,6 Vinst före skatt -0,5 0,6 0,8 9,2 10,0 3,7 5,0 4,3 8,1 21,1 4,8 6,9 6,1 11,4 29,2 VPA, SEK -0,14 0,08 0,05 1,03 1,02 0,45 0,64 0,52 1,03 2,60 0,60 0,88 0,77 1,53 3,79 Försäljningstillväxt 27% 6% 152% 10% 30% 34% 16% 6% 14% 16% 16% 14% 14% 13% 14% EBIT marginal -0,4% 0,4% 0,5% 4,5% 1,7% 2,7% 2,9% 2,6% 3,5% 3,0% 3,0% 3,5% 3,3% 4,3% 3,7% VPA tillväxt (y/y) na na na 10% na na 733% 930% 0% 154% 33% 38% 48% 48% 46% Källa: Redeye Research Caperio har en låg skuldsättning Caperios balansräkning De räntebärande skulderna i form av skulderna har som vi skrev om i den inledande analysen ökat något till följd av förvärvet av licensbolaget. De räntebärande skulderna vid årsskiftet uppgick till 10,8 miljoner kronor (långfristiga skulder + skulder till kreditinstitut). Kassan uppgick vid årsskiftet till 13,6 miljoner kronor. Goodwillposten uppgår till 48,9 miljoner kronor och eftersom Caperio inte tillämpar IFRS skrivs den av enligt fastlagd plan. Den föreslagna utdelningen ligger i år på 1,50 kronor per aktie vilket är en dubblering jämfört med föregående år. Vi räknar med att bolaget fortsätter att dela ut pengar i enlighet med sin utdelningspolicy som säger att 50 procent av resultatet efter skatt och minoritetsintressen justerat för avskrivning av goodwill ska delas ut. Relativt små investeringsbehov i verksamheten Investeringar och framtida rörelsekapitalbehov Caperios framtida investeringsbehov är relativt små. De investeringar som görs är framförallt i verksamhetsutveckling i form av e-handelsplattformar, affärssystem, logistik och CRM system. Investeringar kan också behöva göras i samband med en eventuell satsning i södra Sverige. De materiella anläggningstillgångarna uppgick vid årsskiftet endast till 1,1 miljoner kronor och består till huvuddelen av inredning. Kassan uppgick vid årsskiftet till 13 miljoner kronor Caperio har en låg skuldsättning. Tillväxten har finansierats med eget kapital och förvärv med ett stort inslag av apportemissioner. Vid framtida förvärv överväger dock Caperio att använda sig av andra finansieringslösningar som vid förvärvet av Licensbolaget. Ett alternativ som ligger nära till hands är att använda sig av förvärvskrediter för att på så sätt kunna bygga upp en starkare kassa. Vid årsskiftet uppgick kassan till drygt 13 miljoner kronor. Caperio tillämpar inte IFRS vilket påverkar skattesatsen i bolaget Skatt Anledningen till Caperios relativt höga skattesats är att Caperio inte tillämpar IFRS betalade Caperio 7,7 miljoner kronor i skatt på ett resultat före skatt på 21,1 miljoner kronor. Eftersom bolaget löpande gör icke avdragsgilla avskrivningar på sin goodwill är det skattepliktiga resultatet högre. Caperio har dock som långsiktigt mål att införa IFRS. 24

25 Värdering Vi värderar Caperio genom en DCF analys och en relativvärdering Vi värderar Caperio på två sätt. Dels genom en DCF värdering som bygger på att de förväntade framtida kassaflödena diskonteras med ett avkastningskrav och dels med en relativvärdering där vi jämför Caperio med ett antal bolag med liknande karaktär. Vi räknar med en wacc på 13,5 procent Givet våra prognoser och avkastningskrav får vi ett motiverat värde på 37 kronor per aktie DCF-värdering I vår DCF värdering har vi använt en diskonteringsränta på 13,5 procent, varav beta är 1,6, den riskfria räntan 2,0 och en riskpremium på 7,4 procent. Riskpremien reflekterar den småbolagsrabatt som bland annat beror på den svaga likviditeten i aktien. För perioden räknar vi med en genomsnittlig tillväxt på 10,4 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal på 4,0 procent. För perioden räknar vi med en genomsnittlig tillväxt på 3,3 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal på 3 procent. Investeringarna under den här perioden väntas uppgå till 0,5 procent av försäljningen. Vi räknar med att Caperio kommer att betala en skattesats på 28 procent. Den terminala tillväxttakten har vi antagit till 2 procent. Givet våra finansiella prognoser och antaganden ovan motiverar det ett värde på 37 kronor per aktie. Vissa parametrar får stor påverkan på värdet vilket går att se i känslighetsanalysen I en DCF värdering finns det ett antal parametrar där små förändringar får stor påverkan på det motiverade värdet. Vi har därför konstruerat en känslighetsanalys som belyser vilken påverkan förändringar i vissa avgörande parametrar får på värdet. De tre parametrar vi valt att titta närmare på är de långsiktiga antagandena om försäljningstillväxten, EBITmarginalen samt WACC:en. I känslighetsanalysen antar vi att tillväxten halveras var femte år så att en tillväxt som 2015 är 5 procent är 2,5 procent Vi räknar med en EBIT marginal från 2015 på 3,5 procent. Känslighetsanalys Tillväxt 0% 5% 10% 15% 20% 1% % EBIT-marginal 3% % % Källa: Redeye Research Känslighetsanalys Tillväxt 0% 5% 10% 15% 20% 10,5% ,0% WACC 13,5% ,0% ,5% Källa: Redeye Research 25

26 Vi har valt att jämföra Caperio med tre olika kategorier av bolag Relativvärdering Att hitta direkt jämförbara bolag till Caperio som är noterade och som det finns estimat på är inte helt enkelt. Vi har därför valt att jämföra Caperios värdering med ett antal olika typer av bolag. Det är då viktigt att hänsyn tas till de karakteristika som skiljer bolag åt och som påverkar vilken typ av värdering ett bolag har. De parametrar vi tycker är viktiga att väga in i en jämförelse är framförallt storlek, tillväxt, lönsamhet och riskprofil. En annan parameter som gör att jämförelsen haltar något är att Caperio inte använder sig av IFRS redovisning vilket innebär att de skriver av på sin goodwill. Detta påverkar P/E jämförelsen negativt för Caperios del och vi har därför lagt in en rad där vi räknat fram Caperios P/E-tal justerat för goodwill avskrivning. IT-konsulterna värderas högre än Caperio i snitt men har också en liknande tillväxt och högre lönsamhet Den första gruppen vi har valt att jämföra Caperio med är ITkonsultbolagen. Denna jämförelse är bra på det sättet att Caperio växer sin tjänsteandel allt mer samtidigt som de i flera fall konkurrerar med konsultbolagen. Det som gör att jämförelsen haltar något är att Caperios försäljning fortfarande till övervägande del består av hårdvara vilket gör att Caperios marginaler är lägre än konsulternas. Ser vi på ett genomsnitt av de svenska it-konsulterna värderas de till ett P/E på 2012 på 10,4 jämfört med Caperios 6,0x. Vi anser att Caperio ska värderas med en rabatt jämfört de mer lönsamma konsulterna som i genomsnitt har en EBITDA-marginal på 10 procent jämfört med Caperio som ligger strax under 4 procent. Caperios tillväxt ligger även i nivå med konsulterna. Detta gör att vi tycker att Caperios värdering är relativt rättvis i jämförelse med konsulterna. Även teleoperatörerna värderas högre men så är också de mer lönsamma och har en lägre riskprofil Ser vi till de mindre teleoperatörerna så anser vi att det går att göra en jämförelse även om det finns fler likheter med konsulterna. Flera av operatörerna är verksamma inom olika former av IT-drift. Samtidigt är riskprofilen betydligt lägre i operatörerna då deras intäkter till en mycket högre grad är repetitiva. Operatörerna uppvisar även de en högre EBITDAmarginal än Caperio samtidigt som de har en relativt god tillväxt. Vinsttillväxten väntas dock inte vara lika stark som den Caperio uppvisar. Det genomsnittliga P/E-talet för 2012 på de mindre operatörerna är 15x jämfört med Caperios 6x vilket vi till viss del tycker är befogat då vi väger in lönsamheten, tillväxten och den låga riskprofilen i de repetitiva intäkterna. Tittar vi på de bolagen som mest liknar Caperio ser vi dock en uppvärderingspotential mycket på grund av den höga tillväxten Caperio visar Den sista jämförelsegruppen som vi har valt att kalla övrigt består av bolag som kanske mest liknar Caperio till verksamheten sett. I den gruppen ingår bland annat norska Atea som Caperio kan ses som en betydligt mindre variant av. Caperio värderas med en rabatt även jämfört denna grupp som är relativt stor. I detta fall kan vi dock tycka att rabatten är något för stor. Caperio uppvisar både en betydligt högre tillväxt samtidigt som lönsamheten inte skiljer sig lika avsevärt som i jämförelsen med de andra grupperna. Jämfört denna grupp anser vi att Caperio bör kunna handlas till en något högre multipel. 26

27 Vår slutsats är att uppsidan relativt konsulterna och operatörerna i dagsläget är begränsat. Däremot anser vi att det finns en uppsida jämfört de bolagen som är mest lika Caperio i gruppen övrigt, även om den inte är lika stor som uppsidan i vår DCF värdering. Vi har i vår peers tabell justerat för att Caperio skriver av på sin goodwill vilket de övriga bolagen inte gör. Detta gör att Caperios P/E-multiplar i denna tabell är något lägre än i övriga analysen. Redeye värdering P/E EV/EBITDA EV/S Försäljningstillväxt EBITDA marginal EPS tillväxt Company/Country 2012E 2013E 2012E 2013E 2012E 2013E Konsulter HIQ INTERNATIONAL AB 13,0 12,6 8,3 8,0 1,3 1,2 17% 15% 21% KNOW IT 10,1 9,7 6,3 6,1 0,7 0,6 13% 11% 11% SEMCON AB 7,8 7,5 5,7 5,5 0,3 0,3 17% 6% n/a CONNECTA AB 11,8 11,3 8,0 7,7 0,8 0,8 12% 10% 9% AVEGA GROUP AB 11,4 9,8 5,8 5,1 0,7 0,6 35% 12% 54% SIGMA AB 8,6 7,4 6,2 5,9 0,5 0,5 20% 8% 78% CYBERCOM GROUP AB neg 7,5 4,9 4,7 0,4 0,4-3% 4% n/a ACANDO AB 11,8 11,6 7,1 7,1 0,6 0,6 4% 9% 18% PREVAS AB 8,4 7,4 4,6 4,3 0,4 0,4 19% 9% 276% Medel 10,4 9,4 6,3 6,1 0,6 0,6 15% 9% 67% Median 10,7 9,7 6,2 5,9 0,6 0,6 17% 9% 21% Operatörer BREDBAND2 I SKANDINAVIEN AB 22,0 11,0 19,4 15,5 0,8 0,7 24% 4% na ALLTELE ALLMAENNA SVENSKA T neg 7,9 10,6 14,3 0,5 0,4 266% 4% na DGC ONE AB 15,7 13,1 6,4 5,9 1,2 1,1 60% 19% 25% PHONERA AB 12,8 7,9 6,5 6,4 1,1 1,0 34% 17% -36% Medel 16,8 10,0 10,7 10,6 0,9 0,8 96% 11% -5% Median 15,7 9,5 8,6 10,4 0,9 0,9 47% 10% -5% Övriga DATA RESPONS ASA 20,6 20,6 11,3 11,3 0,4 0,3 24% 3% -117% ATEA ASA 9,3 8,1 6,4 5,7 0,3 0,3 49% 5% 78% LOGICA PLC 7,9 7,1 5,5 5,1 0,4 0,4 5% 8% -96% Medel 12,6 12,0 7,7 7,4 0,4 0,4 26% 5% -45% Median 9,3 8,1 6,4 5,7 0,4 0,3 24% 5% -96% Caperio 6,0* 5,2* 3,4 3,2 0,2 0,1 16% 3% 154% Skillnad mot konsulterna -73% -81% -88% -92% -300% -316% 6% -210% 57% Skillnad mot operatörerna -180% -92% -220% -234% -454% -461% -506% -268% 103% Skillnad mot övriga -110% -130% -130% -132% -131% -142% -64% -77% 129% Källa: Bloomberg, Redeye Research * justerat för goodwillnedskrivningar 27

28 Likviditeten i aktien utgör ett problem för större investerare som vill in i bolaget Aktien Ett problem för investerare i Caperio är att omsättningen i aktien är låg. Omsättningen är låg för att free floaten är begränsad i aktien samtidigt som bolaget har haft en relativt låg profil i sin kommunikation med aktiemarknaden. I genomsnitt har det omsatts aktier om dagen under 2011 och mätt som median aktier om dagen. Under hela 2011 har totalt drygt aktier omsatts vilket motsvarar cirka 7 procent av den totala aktiestocken. Aktieägarlistan består främst av privatpersoner och anställda i bolaget. Caperio aktieägare Antal aktier Röster Christer Haglund, genom bolag % David Pohanka % Mikael Zetterberg, privat/genom bolag % Mikael Berthling % Stefan Claesson % Nils-Åke Olsson % Johan Söderström % Anders Filipsson, genom bolag % Per Karlsson, genom bolag % Thomas Olsson % Övriga % Totalt % Källa: Caperio, Redeye Research 28

29 Bilaga 1 Ledning & styrelse Ledning Christer Haglund (född 1965) - Styrelseledamot och CEO Anställd sedan Christer Haglund grundade Caperio år 2000 och har varit engagerad i bolaget sedan dess, först som styrelseordförande en kort period men sedan december 2000 som styrelseledamot och bolagets CEO. Innan dess arbetade Christer i cirka tio år hos IT-distributören Oscar Dellert, där han var Affärsområdeschef för dotterbolaget Supplies Team. Christer Haglund äger genom bolag aktier i Caperio. David Pohanka (född 1970) - Partner Manager, Dep. CEO Anställd sedan David Pohanka kom till Caperio från Martinsson Informationssystem, som 2005 förvärvades av IT-leverantören ATEA som ingår i Ementorkoncernen noterat på Oslobörsen. På Martinsson arbetade han som ansvarig för nationell logistik och försäljningschef. Dessförinnan arbetade David som försäljningschef på IMS Data Stockholm. David Pohanka äger privat aktier i Caperio. Johan Söderström (född 1974) - COO, Mälardalen Anställd sedan Johan Söderström kom till Caperio från ITdistributören Supplies Team, dotterbolag till Oscar Dellert, där han arbetade under Caperios nuvarande CEO Christer Haglund som Key Account Manager. Johan Söderström äger privat aktier i Caperio. Anders Filipsson (född 1965) - COO, Caperio Göteborg Anställd sedan Anders Filipsson var en av grundarna till IT Plattform Göteborg AB som förvärvades 2009 av Caperio Holding. Anders har kvarstått som VD för företaget efter förvärvet. Han har tidigare varit delägare och verksam i Nord Net IT Göteborg AB mellan 1996 och Anders Filipsson äger genom bolag aktier i Caperio. Carina Lundström (född 1970) - HR Manager Anställd sedan Carina Lundström kom till Caperio från ITdistributören Supplieas Team, dotterbolag till Oscar Dellert, där hon arbetade under Caperios nuvarande CEO Christer Haglund. Carina Lundström äger privat aktier i Caperio. Lars-Ove Wåhlander (född 1966) - CFO Anställd sedan Lars-Ove Wåhlander kommer närmast från befattningen som Finance Manager för Shurgard i Skandinavien. Tidigare har Lars-Ove arbetat med business control på global nivå inom försäljning och marknad på Sony Ericsson samt Ericssons mobiltelefondivision. Innan dess var han ekonomichef på modeföretaget Marc O Polo. Lars-Ove Wåhlander äger privat aktier i Caperio. 29

30 Eva-Lotta Jonsvik (född 1974)- Marketing Manager Anställd sedan den 1 september Eva-Lotta Jonsvik kommer närmast från IT-bolaget Sourcecom Svenska AB där hon arbetade som marknadschef mellan Hon har arbetat med marknadsföring sedan Eva-Lotta Jonsvik äger inga aktier i Caperio. Johan Rockström (född 1966) - Head of Group Coordination Anställd sedan 1 februari Johan Rockström kommer närmast HumanKapital där han sedan 2008 verkat som Seniorkonsult inom Ledning, Strategi samt Förvärv & Fusioner. Tidigare arbetade Johan som VD för Datametrix Outsourcing AB, ett av Kinnevikgruppen ägt IT bolag specialiserat på funktionstjänster. Dessförinnan har Johan jobbat för flera större internationella bolag som SAP, IBM och DHL. Johan Rockström äger privat aktier i Caperio. Styrelse Henrik Landahl - Styrelseordförande Henrik Landahl är idag VD på managementkonsultföretaget Magnificent AB och har en bakgrund inom konsultverksamhet. Han har bland annat varit Service Director på ERP-leverantören Intentia och var med och grundade Starcus AB, där han också var VD. Landahl har tidigare varit engagerad i Caperio som styrelseledamot och har varit ordförande sedan 2010 i Caperio. Conny Hjalmarsson - Styrelseledamot Conny Hjalmarsson har varit engagerad i Caperio sedan 2007, först som styrelseledamot och sedan som styrelseordförande fram till Under perioden arbetade han inom SEB-koncernen, bland annat som VD för SEB IT. Innan dess hade han under många år ledande befattningar inom WM-Data. Numera bedriver Hjalmarsson egen konsultverksamhet inom IT-management. Charlotta Alegria Ursing - Styrelseledamot Charlotta Alegria Ursing är fil.mag. i Medie- och kommunikationsvetenskap från Lunds universitet. Charlotta driver konsultföretaget Comela Change Management samt är handledare på Bergs School of Communication, styrelseordförande i Fontänhuset i Sköndal och styrelsesuppleant i Turbolin PR AB. Tidigare har hon arbetat som VD för DNG Eventmarketing och Florman PR. Charlotta Alegria Ursing har också haft befattningen som HRchef för Valtech Sverige samt DNG Nordic. Sedan 2009 har hon drivit ett omfattande förändringsprojekt för Caperio. Charlotta Alegrua Ursing har varit styrelseledamot i Caperio sedan Nils Åke Olsson (född 1956)- Styrelseledamot sedan 2011 Nils Åke Olsson är ingenjör. Han är senior konsult i Caperio och har 30

31 tidigare varit VD för Caperio Crux AB. Han var delägare och deltog i utveckling av Crux AB (nuvarande Caperio Örebro). Nils Åke Olsson grundade även Alfaskop i Örebro och har varit medlem av Alfaskops koncernledning samt dotterbolags VD. Han har en lång erfarenhet från konsultverksamhet inom teknikområdet. Nils Åke Olsson har varit Styrelseledamot i Caperio sedan I styrelsen ingår även bolagets storägare och vd Christer Haglund. 31

32 Bilaga 2 SWOT Styrkor Erfaren ledning Många ramavtal och bra kundmix Stark ägare Svagheter Förhållandevis en liten aktör på marknaden Relativt låg förädlingsgrad på produkterna Verksamma inom ett flertal framtidsområden Erbjuder "need to have" tjänster Möjligheter Etableringsmöjligheter i flera svenska städer, exempelvis Malmö Etableringsmöjligheter i de nordiska grannländerna Öka tjänsteandelen Fler förvärv Källa: Redeye Research Hot Ökad konkurrens från större aktörer Ökad prispress Försämrade refinansieringsmöjligheter Svårt att rekrytera rätt personal Fallande hårdvarupriser 32

33 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ledning 7,0p Kommentar: Caperio har en lång historik av stark tillväxt. Ledningen har bred erfarenhet inom IT och har bland annat genom satsningen under senaste lågkonjunkturen visat på både handlingskraft och bra omdöme. Motivationen är hög genom egna aktieinnehav. Tillväxtpotential 6,0p Kommentar: Marknadspotentialen är mycket stor och växande inom flera av verksamhetsområdena. Det som drar ner ratingen något är bristen på tydliga konkurrensfördelar och inträdesbarriärer. Lönsamhet 6,0p Kommentar: Bolaget är lönsamt men har under de senaste åren även stundtals haft kvartal med negativa resultat. Bruttomarginalen är låg i bolaget beroende på den höga andelen hårdvara. Trygg placering 6,5p Kommentar: Bolaget har inga stora lån och de har heller inget stort beroende av någon enskild kund vilket minskar risken. Däremot är likviditeten i aktien låg och bolagets framtida affärer är svåröverblickbar eftersom de inte redovisar någon orderstock. Avkastningspotential 7,0p Kommentar: Vår DCF-värdering visar på en uppsida i värderingen. Relativvärderingsmässigt ser aktien inte lika billig ut även om den på intet sätt ser övervärderad ut. 33

34 Resultaträkning, MSEK e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBIT Resultatandelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 2013e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Balansräkning, MSEK e 2013e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Goodwill Balans. utv. kostn Övr. immateriella tillg Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt kassaflöde, MSEK e 2013e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT (Justerad skatt) NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde Kapitalstruktur e 2013e Soliditet 31% 32% 29% 29% 30% Skuldsättningsgrad 0% 9% 14% 12% 11% Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapitalets oms. hastighet 8,3 9,4 8,9 8,4 8,3 DCF värdering Kassaflöden, MSEK Riskpremie (%) 7,4 NV FCF ( ) 40,8 Betavärde 1,6 NV FCF ( ) 90,4 Riskfri ränta (%) 2,0 NV FCF (2025-) 37,3 Räntepremie (%) 1,0 Rörelsefrämmade tillgångar 19,9 WACC (%) 13,3 Räntebärande skulder 10,8 Motiverat värde 177,5 Antaganden (%) Genomsn. förs. tillv. 3,3 Motiverat värde per aktie, SEK 37,4 EBIT-marginal 3,0 Börskurs, SEK 29,4 Lönsamhet e 2013e Avk. på eget kapital (ROE) -7% 8% 18% 22% 23% ROCE -1% 16% 27% 31% 30% ROIC 10% 17% 17% 20% 25% EBITDA-marginal (just) 2% 3% 4% 5% 5% EBIT just-marginal 0% 2% 3% 4% 4% Netto just-marginal -1% 1% 2% 2% 2% Data per aktie, SEK e 2013e VPA -0,83 1,02 2,60 3,79 4,51 VPA just -0,83 1,02 2,60 3,79 4,51 Utdelning 0,0 0,8 1,5 2,0 2,2 Nettoskuld -4,4-1,3-1,9-4,5-7,6 Antal aktier 4,5 4,5 4,7 4,7 4,7 Värdering e 2013e Enterprise value P/E -35,3 28,8 11,3 7,8 6,5 P/E just -35,3 28,8 11,3 7,8 6,5 P/S 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 EV/S 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 EV/EBITDA just 14,5 8,4 4,4 3,4 3,2 EV/EBIT just -203,7 13,2 6,1 4,4 4,1 P/BV 2,3 2,3 1,8 1,6 1,4 Aktiens utveckling Tillväxt/år 10/12e 1 mån 7,0% Omsättning 35,4% 3 mån 22,0% Rörelseresultat, just n.m.% 12 mån 110,0% V/A, just n.m.% Årets Början 7,0% EK 170,5% Aktiestruktur % Röster Kapital Christer Haglund, genom bolag 28,9 28,9 David Pohanka 7,5 7,5 Thomas Olsson 4,3 4,3 Mikael Berthling 4,2 4,2 Stefan Claesson 4,0 4,0 Nils-Åke Olsson 3,3 3,3 Johan Söderström 3,3 3,3 Anders Filipsson, genom bolag 2,9 2,9 SIX SIS AG 2,7 2,7 Tommy Einarsson 2,2 2,2 Aktien. Reuterskod cape.st Lista First North Kurs, SEK 29,4 Antal aktier, milj 4,7 Börsvärde, MSEK Börspost 1 Bolagsledning & styrelse. VD Christer Haglund CFO Lars-Ove Wåhlander Ordf Henrik Landahl Nästkommande rapportdatum. Q Q Q Tillväxt e 2013e Försäljningstillväxt 32% 30% 16% 14% 10% VPA-tillväxt (just) n.m.% n.m.% 154% 46% 19% Tillväxt eget kapital 16% 3% 25% 14% 14% Analytiker Redeye AB. Erik Kramming Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm Fel! Hittar inte referenskälla. 34

35 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) Intressekonflikter Erik Kramming äger aktier i bolaget Caperio Holding: Nej Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning Caperio är en IT-tjänstekoncern som säljer IT-lösningar till privata företag, kommuner, landsting och och organisationer i Norden. Caperios erbjudande är inriktat på PC-försörjning, dokumenthantering, server- och lagringslösningar, lösningar inom nätverk och kommunikation, telefoni samt licenshantering och finansieringslösningar. Bolaget är noterat på First North. 35

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 469 612 693 792 848 Tillväxt 32% 30% 13% 14% 7%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 469 612 693 792 848 Tillväxt 32% 30% 13% 14% 7% BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Caperio Holding Snabbväxande IT-utmanare Caperio har tagit en intressant position som leverantör av IT-lösningar till främst små och medelstora organisationer

Läs mer

Positionering. Caperio. Addpro. Cygate. Proact DGC. Kerfi. Logica Atea

Positionering. Caperio. Addpro. Cygate. Proact DGC. Kerfi. Logica Atea Positionering Caperio Addpro Cygate Proact DGC Kerfi Logica Atea Caperio i korthet Caperio är ett av Sveriges mest expansiva IT företag Växer betydligt snabbare än marknaden Lönsamheten ökar snabbt genom

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

TIME/IT-sektorn. Telecom, Internet, Media and Entertainment / Information Technology. Börsdagarna, November 2011. Konfidentiellt 1

TIME/IT-sektorn. Telecom, Internet, Media and Entertainment / Information Technology. Börsdagarna, November 2011. Konfidentiellt 1 TIME/IT-sektorn Telecom, Internet, Media and Entertainment / Information Technology Börsdagarna, November 2011 Konfidentiellt 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye TIME Översikt IT-sektorn Makro

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

AGENDA. Vad gör Caperio? Marknad och verksamhet Mål och strategier Finansiell utveckling Summering Frågor

AGENDA. Vad gör Caperio? Marknad och verksamhet Mål och strategier Finansiell utveckling Summering Frågor AGENDA Vad gör Caperio? Marknad och verksamhet Mål och strategier Finansiell utveckling Summering Frågor Caperio Sveriges mest expansiva IT- företag. Vi levererar lösningar inom IT- infrastruktur Ell kunder

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 1 november 213 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Svagt Q3 från Addnode Group Addnode Group:s rapport för det tredje kvartalet var betydligt svagare än vad vi räknade med även justerat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna

Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna BOLAGSANALYS 6 april 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En stigande konsultstjärna Avega Group är ett konsultföretag specialiserat inom IToch verksamhetsutveckling. Bolaget har sedan start varit

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat BOLAGSANALYS 27 april 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat Bredband2s Q1-rapport var klart godkänd. Bolaget visar nu för femte gången i rad en mindre vinst (EBITDA om +2,2

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Konsult med global ambition

Cybercom Group (CYBC.ST) Konsult med global ambition BOLAGSANALYS 24 mars 2010 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Konsult med global ambition Cybercom är ett IT-konsultföretag med starkt fokus mot telekom. Bolaget är inne i en internationell expansion

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 oktober 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Fortsatt svagt från ReadSoft ReadSofts rapport för det tredje kvartalet var i linje med våra lågt ställda förväntningar. Försäljningen ökade

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal BOLAGSANALYS 22 augusti 2011 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal Phoneras Q2-rapport visade på fortsatt mycket god underliggande lönsamhet och bra kassaflöde (+40 MSEK). Försäljningen

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 1 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 2 DGC One AB - Bokslutskommuniké 2009 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2009 Q4 2008 Nettoomsättning, mkr 68,9 64,8 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 7,5 20,6 Rörelseresultat,

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2.

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Omstruktureringsprogram ska lyfta lönsamheten ReadSofts rapport för det andra kvartalet var en besvikelse där en svag försäljning slog hårt

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet BOLAGSANALYS 5 maj 2010 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet Bredband2s Q1-rapport var godkänd. Efter flera kvartalsrapporter med förluster och nedskrivningar, visade nu bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 10 februari 2012 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Siktet inställt på positivt resultat Invisios Q4 rapport visade en försäljning i linje med prognos men en något större förlust

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2010

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2010 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2010 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 0 C A P E R I O Finansiellt resultat Perioden 1 januari 30 juni 2010 Omsättningen

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari - mars 2010 2 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O K VA RTA

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust BOLAGSANALYS 10 november 2008 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) Minskad reslust Ticket redovisade lägre försäljning än vad vi väntat oss under det tredje kvartalet. Återhållsamhet i konsumtionen har främst

Läs mer