Lokalavdelningar och intresseföreningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalavdelningar och intresseföreningar"

Transkript

1

2 Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade; lokalföreningar, lokalgrupper och intresseföreningar. Ett av organisationens viktigaste uppdrag är att erbjuda barn, ungdomar och unga vuxna med hörselskada aktiviteter som organiseras av unga. Bäst möjlighet att fånga upp nya medlemmar och organisera stabil och kontinuerlig verksamhet får du genom att själv engagera dig i en av Unga Hörselskadades föreningar. Och det bästa av allt, den energi och glädje du investerar i ditt engagemang får du mångfaldigt tillbaka. Ideellt arbete inom en organisation ger dig erfarenhet som är av värde i arbetslivet och som dessutom innebär en tung punkt på ditt CV. Lokalförening En lokalförening har revisorer, firmatecknare samt en styrelse bestående av minst tre ledamöter. Lokalföreningen har ett organisationsnummer, ett föreningskonto och ansvarar för sin bokföring samt sitt bokslut. Verksamheten riktas till medlemmar som bor inom ett geografiskt avgränsat område. För att få bilda en lokalförening krävs namn på minst fem medlemmar som är villiga att ingå i lokalföreningen samt namn på tre personer som vill sitta i lokalföreningens styrelse. En lokalförening som blivit godkänd av Unga Hörselskadades Riksstyrelse får i samband med godkännandet kr i startbidrag. Lokalgrupp och intresseförening En lokalgrupp eller intresseförening behöver inte ha en styrelse, men en kontaktperson och en ekonomiansvarig. Strukturen är den samma för dessa två föreningsformer. Skillnaden är att en lokalgrupps verksamhet är riktad till medlemmar som bor inom ett geografiskt avgränsat område, medan en intresseförening arbetar inom ramarna för ett tema (t.ex. studenter med hörselskada, tinnitus, teater etc.) För att få bilda en lokalgrupp eller intresseförening krävs namn på minst tre medlemmar som är villiga att ingå i lokalgruppen eller intresseföreningen. En lokalgrupp eller intresseförening som blivit godkänd av Unga Hörselskadades Riksstyrelse får i samband med godkännandet kr i startbidrag. Stadgar En förening behöver anta egna stadgar. För att underlätta arbetet för den som vill starta upp en ny förening har Unga Hörselskadade sammanställt så kallade normalstadgar för lokalförening, samt normalstadgar för lokalgrupp och intresseförening. Dessa hittar du längst bak i Unga Hörselskadades stadgar. Har du inte Unga Hörselskadades stadgar hos dig går det bra att be kansliet om dem. Vill din lokalförening, lokalgrupp eller intresseförening ha andra stadgar än Unga Hörselskadades normalstadgar går det bra att sammanställa egna stadgar. Dessa ska bifogas ansökan om att få bilda en förening inom Unga Hörselskadade.

3 Bilda en lokalavdelning eller intresseförening Den som vill bilda en ny förening behöver lämna in en ansökan. Ansökan behandlas av Unga Hörselskadade Riksstyrelse. Så snart Riksstyrelsen har godkänt ansökan är föreningen bildad. Av ansökan bör framgå: o Namn på förening o Typ av förening (lokalförening, intresseförening eller lokalgrupp) o Antagna stadgar (förslagsvis Unga Hörselskadades normalstadgar för lokalförening, eller normalstadgar för intresseförening och lokalgrupp) o Namn på fem medlemmar varav minst tre styrelsemedlemmar (för lokalförening), eller namn på tre medlemmar varav minst en kontaktperson (för lokalgrupp och intresseförening). o Syfte, t.ex. studentnätverk, tinnitusförening etc. (för intresseförening), eller geografiskt verksamhetsområde t.ex. Gotland, Hälsingland etc. (för lokalförening eller lokalgrupp). Skicka er ansökan till Kansliet kan hjälpa dig att komma i kontakt med andra som bor i ditt område eller som kan vara aktuella för din intresseförening.

4 Att driva en lokalgrupp eller intresseförening Kalendarium Januari till april: o Planera, kalla till och genomför medlemsmöte o Sammanställ verksamhetsberättelse, godkänn på medlemsmötet och skicka därefter till Unga Hörselskadade kansli o Sammanställ protokoll från medlemsmötet, skriv under och skicka till Unga Hörselskadades kansli Deadline för när allt behöver vara klart är den 1 maj. Augusti: o Skicka in eventuell ansökan om bidrag från Stöd till föreningar samt LOK-bidrag. December: o Skicka in eventuell ansökan om bidrag från Stöd till föreningar samt LOK-bidrag. Medlemsmöte För att medlemmarna i Unga Hörselskadades föreningar ska ha möjlighet att påverka föreningens verksamhet behöver föreningen organisera ett medlemsmöte. Att ett medlemsmöte genomförs mellan de datum som står i stadgarna är en förutsättning för att Unga Hörselskadade ska få statsbidrag för den givna föreningen och dess medlemmar. Att tänka på: Medlemsmötet behöver organiseras någon gång mellan den 1 januari och 30 april (se Unga Hörselskadades stadgar). Bestäm datum och tid, samt boka lokal. Kombinera gärna med fika, middag eller en annan aktivitet (t.ex. bowling). Skriftlig kallelse ska ha skickats ut till alla medlemmar i lokalgruppen eller intresseföreningen senast fyra veckor innan medlemsmötet (se Unga Hörselskadades stadgar). Förbered dagordning, verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning och kopiera upp så att alla som kommer på medlemsmötet kan få ett varsitt exemplar.

5 Finns behov av teckenspråkstolk eller hörslinga ordnar du med det. Se separata dokument för information om hur du går tillväga. Anpassa årsmötet efter eventuella ytterligare funktionsnedsättningar och kostpreferenser. Under medlemsmötet bör följande punkter tas upp: o Val av kontaktperson och ekonomiansvarig o Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning o Aktiviteter kommande år Kontaktperson Se separat dokument för information om kontaktpersons uppdrag. Ekonomiansvarig Unga Hörselskadades kansli ansvarar för lokalgruppen eller intresseföreningens bokföring och bokslut. Den som utnämns till ekonomiansvarig för en lokalgrupp eller intresseförening har kontakt med Unga Hörselskadades kansli i frågor gällande lokalgruppens eller intresseföreningens ekonomi. Det går bra att samtidigt vara kontaktperson och ekonomiansvarig för en lokalgrupp eller intresseförening. Ekonomiansvarig ser till att kvitton från utlägg i samband med lokalgruppens eller intresseföreningens verksamhet skickas till Unga Hörselskadades kansli. Finns behov av pengar inför en aktivitet meddelar ekonomiansvarig detta till Unga Hörselskadades kansli senast två veckor innan aktivitet. Uppgifter om kontonummer inklusive clearing nummer samt namn på bank behöver skickas med önskemålet om pengar. Får ni pengar över efter en aktivitet betalas dessa tillbaka till Unga Hörselskadades Bankgiro: Verksamhetsberättelse Efter avslutat verksamhetsår behöver Unga Hörselskadades föreningar sätta ihop en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen är en skriftlig sammanställning med information om föregående års verksamhet, antal medlemmar, vilka som varit aktiva osv. Det finns en mall med de uppgifter som behöver sammanställas och som i december skickas ut till Unga Hörselskadades föreningar. Kansliet förser även föreningen med medlemsstatistik, så den biten behöver du inte räkna på själv. Verksamhetsberättelsen ska lämnas in till Unga Hörselskadades kansli varje år innan den 1 maj. Då verksamhetsberättelsen ska bifogas statsbidragsansökan är det viktigt att samtliga föreningar lämnar in sina verksamhetsberättelser i tid. I juni granskar revisorn Unga Hörselskadades statsbidragsansökan. Saknas någon förenings verksamhetsberättelse kan det påverka Unga Hörselskadades statsbidrag.

6 Att driva en lokalförening Kalendarium Januari till april: o Planera, kalla till och genomför årsmöte o Sammanställ verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse och godkänn på årsmötet. Verksamhetsberättelsen ska ha skickats till Unga Hörselskadades kansli innan den 1 maj o Sammanställ protokoll från årsmötet, skriv under och skicka till Unga Hörselskadades kansli Deadline för när allt behöver vara klart är den 1 maj. Augusti: o Skicka in eventuell ansökan om bidrag från Stöd till föreningar samt LOK-bidrag. December: o Skicka in eventuell ansökan om bidrag från Stöd till föreningar samt LOK-bidrag. Årsmöte För att medlemmarna i Unga Hörselskadades föreningar ska ha möjlighet att påverka föreningens verksamhet behöver föreningen organisera ett årsmöte. Att ett årsmöte genomförs mellan de datum som står i stadgarna är en förutsättning för att Unga Hörselskadade ska få statsbidrag för den givna föreningen och dess medlemmar. Att tänka på: Årsmötet behöver organiseras någon gång mellan den 1 januari och 30 april (se Unga Hörselskadades stadgar). Bestäm datum och tid, samt boka lokal. Kombinera gärna med fika, middag eller en annan aktivitet (t.ex. bowling). Skriftlig kallelse till årsmötet ska ha skickats ut till alla lokalföreningens medlemmar senast fyra veckor innan årsmötet (se Unga Hörselskadades stadgar). Informera i kallelsen om sista dag för nominering av ledamöter till styrelsen och revisorer, samt sista dagen för att lämna in motioner. Sammanställ nödvändiga handlingar till årsmötet:

7 o Dagordning (se Unga Hörselskadades stadgar) o Verksamhetsberättelse o Bokslut (ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter) o Revisionsberättelse o Verksamhetsplan o Budget Lämna över räkenskaper samt protokoll till revisorer i god tid innan årsmötet. Finns behov av teckenspråkstolk eller hörslinga ordnar du med det. Se separata dokument för information om hur du går tillväga. Anpassa årsmötet efter eventuella ytterligare funktionsnedsättningar och kostpreferenser. Hitta årsmötesordförande och årsmötessekreterare. Kopiera upp årsmöteshandlingarna så alla närvarande kan ta del av dessa. Styrelse En lokalförening ska ha en styrelse. Styrelsen ansvarar för ekonomin, att lokalföreningen organiserar verksamhet, att lokalföreningen följer stadgarna samt att ett årsmöte genomförs efter konstens alla regler. Minst tre personer behöver sitta i styrelsen och det är årsmötet som väljer vilka som ska sitta i styrelsen. De poster som alltid behöver finnas i en styrelse är ordförande, sekreterare samt kassör. Ordföranden sammankallar styrelsen och leder styrelsens arbete samt är lokalföreningens ansikte utåt. Det är ordföranden som ansvarar för föreningens verksamhet, delegerar arbetsuppgifter samt ser till och följer upp att det som någon åtagit sig genomförs. Tillsammans med kassören är ordförande firmatecknare. Sekreteraren ansvarar för att skicka ut skriftliga kallelser till möten, sammanställa dagordningar och skriva protokoll efter varje möte. Kassören har särskild inblick i föreningens ekonomi, informerar om ekonomin på varje styrelsemöte, betalar föreningens räkningar, sköter bokföring, sammanställer årsredovisningar samt förser i god tid innan årsmötet revisorn med det hen behöver för sin granskning. Tillsammans med ordföranden är kassören firmatecknare. Styrelsemöte Styrelsen behöver under året träffas ett antal gånger för att diskutera och bestämma vad föreningen ska göra. För att mötestiden ska kunna användas så effektivt som möjligt är det viktigt

8 att ordföranden inför varje möte ser till att det finns en stabil planering. I kommunikation med ordföranden sammanställer sekreteraren en dagordning med punkter på vad som ska tas upp på mötet. Sekreteraren för under mötet protokoll över alla beslut som tagits samt information om vem som åtagit sig att göra vad. Protokoll Sammanställ gärna en protokollmall som går att återanvända. Följande bör framgå i ett protokoll: o Typ av möte (styrelsemöte, föreningsmöte etc.) o När och var mötet genomfördes o Namn på närvarande o Vilka punkter som diskuterades o Vad beslutades och vem åtog sig att göra vad o Underskrift ordförande, sekreterare samt justerare Kontakta kansliet om du är osäker på hur ett protokoll ska se ut. Revisorer Revisorerna granskar föreningens bokföring och styrelsens arbete så att föreningen faktiskt genomför det medlemmarna har bestämt. Inför årsmötet skriver revisorerna en rapport där de sammanfattar resultatet av granskningen samt föreslår om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet (d.v.s. om de skött sitt arbete) eller inte. Revisorerna är ofta två, en ordinarie och en suppleant (ersättare). Firmatecknare En firmatecknare har rätt att skriva under avtal i föreningens namn samt rätt att ta ut pengar från föreningens konto. Ofta krävs det två firmatecknare som skriver under eller tar ut pengar tillsammans för att det ska vara möjligt. Firmatecknare väljs under årsmötet och brukar ofta vara ordförande och kassör. Minst två firmatecknare behöver vara myndiga, och om inte ordföranden och kassören är myndiga ska någon som är myndig utses. Valberedningen De som sitter i valberedningen ska ta fram lämpliga kandidater till styrelsen och kommer inför årsmötet med förslag på ny styrelse. Normalt brukar valberedningen bestå av två till tre personer. Verksamhetsberättelse Efter avslutat verksamhetsår ska Unga Hörselskadades föreningar sätta ihop en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen är en skriftlig sammanställning med information om föregående års verksamhet, antal medlemmar, vilka som varit aktiva osv. Det finns en mall med de uppgifter som behöver sammanställas och som i december skickas ut till Unga

9 Hörselskadades föreningar. Kansliet förser även föreningen med medlemsstatistik, så den biten behöver du inte räkna på själv. Verksamhetsberättelsen ska lämnas in till Unga Hörselskadades kansli varje år innan den 1 maj. Då verksamhetsberättelsen ska bifogas statsbidragsansökan är det viktigt att samtliga föreningar lämnar in sin verksamhetsberättelse i tid. I juni granskar revisorerna Unga Hörselskadades statsbidragsansökan och saknas då någon förenings verksamhetsberättelse kan det påverka Unga Hörselskadades statsbidrag. Organisationsnummer Ett organisationsnummer är nödvändigt för bankärenden och gör det möjligt att göra bokningar samt ansöka om föreningsbidrag. Kontakta ditt lokala skattekontor så bistår de med hjälp kring hur du ordnar ett organisationsnummer. Föreningskonto En lokalförening som själv har hand om sin ekonomi behöver ett föreningskonto. Kontot får inte gå till en privatperson utan ska stå i lokalföreningens namn. För att skaffa ett föreningskonto går lokalföreningens firmatecknare (båda två) till en bank och ansöker om att få öppna ett konto. Följande dokument behöver firmatecknarna ta med sig till banken: o Firmatecknarnas legitimationer o Underskrivet protokoll som visar vilka som är firmatecknare o Föreningens organisationsnummer o Föreningens stadgar Bokföring Kassören noterar inkomster och utgifter i en kassabok samt sparar kvitton och andra underlag på inkomster och utgifter. Syftet med bokföringen är att visa vad pengarna har använts till. Pengar en lokalförening fått i bidrag ska användas till det bidraget varit till för. Har en lokalförening fått bidrag till att genomföra ett läger kan pengarna inte användas till att göra en tidning. Bokslut När verksamhetsåret är slut sammanställs årets ekonomiska händelser i ett bokslut. Bokslutet ska granskas av den revisor som valts under senaste årsmötet. Bokslutet delas upp i två rapporter, en balans- och en resultaträkning. Balansräkningen specificerar likvida medel samt fordringar och skulder som finns i föreningen på dagen då räkenskapsåret avslutas (31 december). Balansräkningen visar föreningens ekonomiska ställning det aktuella datumet. Nästa räkenskapsår övertar de balanser som föregående år avslutas med. I resultaträkningen ska räkenskapsårets resultat visas. Resultaträkningen börjar från noll första dagen på varje räkenskapsår.

10 Att organisera lokala aktiviteter Att komma igång Fundera på om du vill organisera en aktivitet ensam eller tillsammans med någon. Vill du organisera aktiviteten tillsammans med någon annan, kontakta personen och diskutera saken. Fundera på vad för typ av aktivitet du vill organisera. Har du inte en specifik idé på vad du vill göra, börja med att tänka fritt och skriv ner de förslag du kommer på. Om du redan har kontakt med gruppen du ska organisera en aktivitet för ska du fråga vad de är intresserade av för aktiviteter. Ett bra tillfälle att göra det är när gruppen är samlad, t.ex. vid föreningens års- eller medlemsmöte. När du har en lista på aktiviteter, fundera på vad som är möjligt att genomföra samt vilken aktivitet du tror skulle locka flest. Kontakta kansliet för att diskutera vilket stöd du vill ha. Du kanske vill göra det mesta själv och endast behöver hjälp med att skicka ut inbjudningar. Eller så vill du ha hjälp med att boka eller hitta lokal. Oavsett vilket stöd du behöver så finns kansliet där för dig. Organisera en aktivitet När du vet vilken typ av aktivitet du vill genomföra bestämmer du datum för aktiviteten. Tänk på att vara ute i god tid så att folk inte hunnit boka upp sig på annat. En bra riktlinje är att inbjudan ska ha gått ut senast fyra veckor innan aktiviteten. Boka det som behöver bokas antingen själv eller med hjälp av kansliet. Det kan gälla bowlingbanor, bord på restaurang, lokal eller en instruktör beroende på vad det är för en aktivitet. Behöver du en lokal för din aktivitet finns det olika tillvägagångssätt för att hitta en sådan. Överväg möjligheten att vara hemma hos någon i föreningen. Exempel på var du kan vända dig och fråga om du får låna/hyra lokal är: Inbjudan till aktivitet o Lokala Hörselskadades Riksförbund o En annan förening/organisation o Bilda, Sensus eller något annat studieförbund o Samlingslokalen i någon av medlemmarnas flerfamiljshus

11 När du har aktivitet, plats, datum och tid klar ska du sätta ihop en inbjudan. Senast en månad innan aktiviteten bör inbjudan ha kommit ut till medlemmarna. Följande information ska finnas med i inbjudan: o Information om aktiviteten o Datum och klockslag o Adress eller information om plats o Kontaktuppgifter till den som kan ge mer information om aktiviteten samt den som tar emot anmälningar o Information om kostnad eller om något särskilt behöver tas med o Information om tillgänglighet. Vem anmäler deltagaren behov av tolk eller hörslinga till? Vem anmäler deltagaren kostpreferenser eller ytterligare funktionsnedsättningar till? o Sista anmälningsdatum o Hälsa medlemmarna välkomna och avsluta med namnet på dem som håller i aktiviteten När du skriver en inbjudan kan det vara bra att tänka på följande: o Anpassa språket efter dem informationen riktar sig till o Skriv enkelt! Undvik krångliga meningar med alltför många bisatser, förkortningar alla inte känner till samt svåra ord o Skriv personligt, använd ord som du/jag/vi istället för opersonliga man/en Så snart deltagarbrevet är sammanställt, se till att kansliet får del av det och kan skicka ut det till medlemmarna i din förening. Tillgänglighet Se separata dokument för information om hur du ordnar hörslinga eller tolk. Tänk på att alltid lämna utrymme för deltagarna att meddela om ytterligare funktionsnedsättningar, behov alternativt kostpreferenser. Vet du vilka behov som finns i gruppen blir det lättare för dig att göra en aktivitet som är tillgänglig för alla. Är du osäker på vad för anpassning en deltagare behöver, tveka inte att fråga! Pengar till aktivitet (gäller endast intresseförening och lokalgrupp)

12 Du som ledare och privatperson ska inte behöva bekosta Unga Hörselskadades aktiviteter. Sammanställ så snart du planerat klart aktiviteten en budget. Fundera på om deltagarna ska betala en liten avgift för att vara med eller om alla kostnader ska betalas av lokalavdelningen. Du kan sedan välja mellan att antingen själv lägga ut och få ersättning för dina utlägg i efterhand, eller att be om att få en summa som ska täcka kostnaderna för aktiviteten insatt på ditt konto i förväg. För att få pengar insatta på ditt konto i förväg behöver du kontakta Unga Hörselskadades kansli. Informera om ditt namn, kontonummer inklusive clearing nummer, namn på bank, hur mycket du behöver samt till vad. Vill du ha en summa insatt på ditt konto behöver du vara ute i god tid när du ber om den. Senast 14 dagar innan aktiviteten behöver Unga Hörselskadades kansli veta hur mycket du vill ha. Det är viktigt att du sparar alla kvitton, oavsett om du lägger ut, eller om du redan fått pengar insatta på ditt konto. Kvitton är en förutsättning för att du ska få ersättning för dina utlägg samt för att du inte ska bli återbetalningsskyldig om du fått pengar insatta på ditt konto i förväg. Kvitton postas snarast till: Unga Hörselskadade, Box 6605, Stockholm. Skicka med en lapp på vilken du skrivit vilken lokalavdelning som organiserat aktiviteten samt vem som betalat. Har pengar förts över till ditt konto inför aktiviteten och du får pengar över återbetalar du överblivna pengar till Unga Hörselskadades Bankgiro: Medlemskap För att delta på aktiviteter som organiseras av Unga Hörselskadade behöver den som avser att delta vara medlem. Uppmana den som anmäler sig till en aktivitet men som inte är medlem att fylla i en medlemsansökan på Unga Hörselskadades hemsida: alternativt bli medlem via SMS. Information om hur det går till att bli medlem visa SMS finns på hemsidan. För den som inte blivit medlem innan går det bra att erbjudas medlemskap på plats. Fyll i en kvittenslapp (och ta emot eventuell medlemsavgift) eller Bli medlem-folder och skicka in till Unga Hörselskadades kansli. Alla som är mellan 0 och 30 år kan bli medlemmar i Unga Hörselskadade. Unga Hörselskadades årsmöte bestämmer storleken på medlemsavgiften vilken alltså kan ändras vid varje årsmöte. Är du osäker på vad som gäller just nu, kontakta Unga Hörselskadades kansli.

13 För den som är 31 år eller äldre men vill stödja Unga Hörselskadade finns Unga Hörselskadades Stödförening. Läs mer om denna på Unga Hörselskadades hemsida. Är du osäker på om de som anmäler sig till en lokal aktivitet är medlemmar? Stäm av med Unga Hörselskadades kansli.

14 Medlemsrekrytering och marknadsföring Rekrytera nya medlemmar Den du rekryterar behöver förstå att det är medlemskap hen tar ställning till. Var tydlig med detta. För att en medlemsansökan ska vara giltig behövs ett underlag som är daterat det år medlemskapet ska gälla. Det går alltså inte att betala medlemsavgift i för- eller efterskott. På följande sätt är det möjligt att bli medlem: o Fyll i ett medlemsformulär på Unga Hörselskadades hemsida o Fyll i en tryckt medlemsblankett för hand o Betala medlemsavgift till Unga Hörselskadades Bankgiro: o Bli medlem via SMS (detaljerad info om hur finns på hemsidan) o Betala medlemskap kontant till den aktuella föreningen och fyll i en förtryckt kvittenslapp Obs! Alla underlag på medlemsansökningar behöver finnas på kansliet! Glöm alltså inte att förse kansliet med en kopia på den medlemsansökan du tar emot. Nå ut till barn och unga med hörselskada Hos hörselvården finns barn och unga med hörselskada inskrivna. Tyvärr är de uppgifter hörselvården har sekretessbelagda och kan inte lämnas ut till dig. Med en personlig kontakt inom hörselvården kan det bli möjligt för dig att få komma till träffar hörselvården organiserar för att berätta om Unga Hörselskadade. Du kan även få hjälp av hörselvården att sprida tryckt information om Unga Hörselskadade och din lokalavdelnings verksamhet. Om du sedan tidigare har kontakt med en hörsellärare, audionom eller någon annan som kommer i kontakt med unga med hörselskada ta vara på det! På internet går det att hitta kontaktuppgifter till de flesta hörcentraler. Vänd dig till kansliet om du vill ha hjälp att hitta informationen.

15 Se till att det finns information om Unga Hörselskadade och din lokalavdelning i väntrummet på din hörcentral. Kontakta Unga Hörselskadade kansli om du vill ha information skickad till dig. Nå ut med information till allmänheten Ett sätt att få Unga Hörselskadade och din lokalavdelnings verksamhet att bli känd av allmänheten är genom att lokaltidningen skriver om verksamheten. Skicka ett pressmeddelande till lokaltidningen inför lokalavdelningens aktiviteter, medlems- eller årsmöten. Ett pressmeddelande behöver innehålla: o Information om vad som kommer att hända o Datum, tid och plats o Namn och kontaktuppgifter till någon på plats som kan ta emot lokaltidningens utsända En debattartikel. Kontakta gärna Unga Hörselskadades kansli för hjälp med att sammanställa en sådan. Kontakta lokaltidningen och fråga om de vill göra ett personporträtt av en medlem.

16 Ekonomi Samtliga medlemsintäkter går oavkortade till den förening medlemmen tillhör och pengarna ska användas till lokalavdelningens verksamhet. Det är möjligt att ta ut en liten deltagaravgift i samband med en aktivitet. Då tanken med Unga Hörselskadade är att alla ska ha råd att delta på aktiviteter är det viktigt att deltagaravgiften inte är för hög. Utöver detta finns ytterligare två sätt att inom Unga Hörselskadade få in pengar till verksamhet inom en lokalavdelning. Stöd till föreningar söker du innan en eller flera aktiviteter. Det kan vara ett läger, en marknadsföringskampanj, en kvällsaktivitet osv. Två gånger per år har du möjlighet att ansöka om bidrag från Stöd till föreningar och information om detta skickas till lokalavdelningarna när det är dags. Ansökan ska bestå av en beskrivning av aktiviteten, en sammanfattning av hur aktiviteten ska genomföras samt en liten budget där du visar vad aktiviteten beräknas kosta. Lokalt aktivitetsstöd eller LOK-bidrag. Unga Hörselskadade lokalavdelningar har möjlighet att i samband med ansökan om bidrag från Stöd till föreningar söka LOK-bidrag på 100 kr per genomförd aktivitet. För att få pengar för en aktivitet måste den ha pågått i minst en (1) timme och minst två (2) personer ska ha deltagit på aktiviteten. Till skillnad från Stöd till föreningar söks LOK-bidraget i efterhand för den verksamhet som har genomförts förgående termin. En lokalförening kan få max kr i LOK-bidrag per verksamhetsår. Var kan vi ansöka om bidrag utanför Unga Hörselskadade? För den lokalavdelning som behöver mer pengar till sin verksamhet än det är möjligt att få inom Unga Hörselskadade finns det olika typer av bidrag att ansöka om utanför organisationen. Verksamhetsbidrag går till lokalavdelningens kontinuerliga verksamhet medan projektbidrag ska användas till ett specifikt projekt. Kommunen erbjuder ofta bidrag till lokala ungdomsföreningar. Vad för typ av bidrag som går att ansöka om och vilka bidragsregler som gäller skiljer sig från kommun till kommun. Ta kontakt med din kommun och fråga vad de erbjuder för bidrag till lokala ungdomsföreningar. Många landsting erbjuder bidrag till föreningar för ungdomar med funktionsnedsättning. Kontakta ditt landsting och fråga vad de har att erbjuda för bidrag. Det finns en uppsjö av stiftelser och föreningar som från fonder delar ut bidrag till ungdomsorganisationer. Då information om en specifik fond ofta snabbt blir inaktuell är det bästa att googla efter dagsaktuell information. Användbara länkar:

17 o Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas - o Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - o Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer - o Stipendielistan - o Stipendier.se - o Global Grant - https://www.globalgrant.com/

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer Innehåll Världens möjlighet 3 Normalstadgar för lokalförening i Salt barn och unga i EFS 5 Kommentarer till normalstadgar för lokalförening i Salt

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer