Lokalavdelningar och intresseföreningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalavdelningar och intresseföreningar"

Transkript

1

2 Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade; lokalföreningar, lokalgrupper och intresseföreningar. Ett av organisationens viktigaste uppdrag är att erbjuda barn, ungdomar och unga vuxna med hörselskada aktiviteter som organiseras av unga. Bäst möjlighet att fånga upp nya medlemmar och organisera stabil och kontinuerlig verksamhet får du genom att själv engagera dig i en av Unga Hörselskadades föreningar. Och det bästa av allt, den energi och glädje du investerar i ditt engagemang får du mångfaldigt tillbaka. Ideellt arbete inom en organisation ger dig erfarenhet som är av värde i arbetslivet och som dessutom innebär en tung punkt på ditt CV. Lokalförening En lokalförening har revisorer, firmatecknare samt en styrelse bestående av minst tre ledamöter. Lokalföreningen har ett organisationsnummer, ett föreningskonto och ansvarar för sin bokföring samt sitt bokslut. Verksamheten riktas till medlemmar som bor inom ett geografiskt avgränsat område. För att få bilda en lokalförening krävs namn på minst fem medlemmar som är villiga att ingå i lokalföreningen samt namn på tre personer som vill sitta i lokalföreningens styrelse. En lokalförening som blivit godkänd av Unga Hörselskadades Riksstyrelse får i samband med godkännandet kr i startbidrag. Lokalgrupp och intresseförening En lokalgrupp eller intresseförening behöver inte ha en styrelse, men en kontaktperson och en ekonomiansvarig. Strukturen är den samma för dessa två föreningsformer. Skillnaden är att en lokalgrupps verksamhet är riktad till medlemmar som bor inom ett geografiskt avgränsat område, medan en intresseförening arbetar inom ramarna för ett tema (t.ex. studenter med hörselskada, tinnitus, teater etc.) För att få bilda en lokalgrupp eller intresseförening krävs namn på minst tre medlemmar som är villiga att ingå i lokalgruppen eller intresseföreningen. En lokalgrupp eller intresseförening som blivit godkänd av Unga Hörselskadades Riksstyrelse får i samband med godkännandet kr i startbidrag. Stadgar En förening behöver anta egna stadgar. För att underlätta arbetet för den som vill starta upp en ny förening har Unga Hörselskadade sammanställt så kallade normalstadgar för lokalförening, samt normalstadgar för lokalgrupp och intresseförening. Dessa hittar du längst bak i Unga Hörselskadades stadgar. Har du inte Unga Hörselskadades stadgar hos dig går det bra att be kansliet om dem. Vill din lokalförening, lokalgrupp eller intresseförening ha andra stadgar än Unga Hörselskadades normalstadgar går det bra att sammanställa egna stadgar. Dessa ska bifogas ansökan om att få bilda en förening inom Unga Hörselskadade.

3 Bilda en lokalavdelning eller intresseförening Den som vill bilda en ny förening behöver lämna in en ansökan. Ansökan behandlas av Unga Hörselskadade Riksstyrelse. Så snart Riksstyrelsen har godkänt ansökan är föreningen bildad. Av ansökan bör framgå: o Namn på förening o Typ av förening (lokalförening, intresseförening eller lokalgrupp) o Antagna stadgar (förslagsvis Unga Hörselskadades normalstadgar för lokalförening, eller normalstadgar för intresseförening och lokalgrupp) o Namn på fem medlemmar varav minst tre styrelsemedlemmar (för lokalförening), eller namn på tre medlemmar varav minst en kontaktperson (för lokalgrupp och intresseförening). o Syfte, t.ex. studentnätverk, tinnitusförening etc. (för intresseförening), eller geografiskt verksamhetsområde t.ex. Gotland, Hälsingland etc. (för lokalförening eller lokalgrupp). Skicka er ansökan till Kansliet kan hjälpa dig att komma i kontakt med andra som bor i ditt område eller som kan vara aktuella för din intresseförening.

4 Att driva en lokalgrupp eller intresseförening Kalendarium Januari till april: o Planera, kalla till och genomför medlemsmöte o Sammanställ verksamhetsberättelse, godkänn på medlemsmötet och skicka därefter till Unga Hörselskadade kansli o Sammanställ protokoll från medlemsmötet, skriv under och skicka till Unga Hörselskadades kansli Deadline för när allt behöver vara klart är den 1 maj. Augusti: o Skicka in eventuell ansökan om bidrag från Stöd till föreningar samt LOK-bidrag. December: o Skicka in eventuell ansökan om bidrag från Stöd till föreningar samt LOK-bidrag. Medlemsmöte För att medlemmarna i Unga Hörselskadades föreningar ska ha möjlighet att påverka föreningens verksamhet behöver föreningen organisera ett medlemsmöte. Att ett medlemsmöte genomförs mellan de datum som står i stadgarna är en förutsättning för att Unga Hörselskadade ska få statsbidrag för den givna föreningen och dess medlemmar. Att tänka på: Medlemsmötet behöver organiseras någon gång mellan den 1 januari och 30 april (se Unga Hörselskadades stadgar). Bestäm datum och tid, samt boka lokal. Kombinera gärna med fika, middag eller en annan aktivitet (t.ex. bowling). Skriftlig kallelse ska ha skickats ut till alla medlemmar i lokalgruppen eller intresseföreningen senast fyra veckor innan medlemsmötet (se Unga Hörselskadades stadgar). Förbered dagordning, verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning och kopiera upp så att alla som kommer på medlemsmötet kan få ett varsitt exemplar.

5 Finns behov av teckenspråkstolk eller hörslinga ordnar du med det. Se separata dokument för information om hur du går tillväga. Anpassa årsmötet efter eventuella ytterligare funktionsnedsättningar och kostpreferenser. Under medlemsmötet bör följande punkter tas upp: o Val av kontaktperson och ekonomiansvarig o Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning o Aktiviteter kommande år Kontaktperson Se separat dokument för information om kontaktpersons uppdrag. Ekonomiansvarig Unga Hörselskadades kansli ansvarar för lokalgruppen eller intresseföreningens bokföring och bokslut. Den som utnämns till ekonomiansvarig för en lokalgrupp eller intresseförening har kontakt med Unga Hörselskadades kansli i frågor gällande lokalgruppens eller intresseföreningens ekonomi. Det går bra att samtidigt vara kontaktperson och ekonomiansvarig för en lokalgrupp eller intresseförening. Ekonomiansvarig ser till att kvitton från utlägg i samband med lokalgruppens eller intresseföreningens verksamhet skickas till Unga Hörselskadades kansli. Finns behov av pengar inför en aktivitet meddelar ekonomiansvarig detta till Unga Hörselskadades kansli senast två veckor innan aktivitet. Uppgifter om kontonummer inklusive clearing nummer samt namn på bank behöver skickas med önskemålet om pengar. Får ni pengar över efter en aktivitet betalas dessa tillbaka till Unga Hörselskadades Bankgiro: Verksamhetsberättelse Efter avslutat verksamhetsår behöver Unga Hörselskadades föreningar sätta ihop en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen är en skriftlig sammanställning med information om föregående års verksamhet, antal medlemmar, vilka som varit aktiva osv. Det finns en mall med de uppgifter som behöver sammanställas och som i december skickas ut till Unga Hörselskadades föreningar. Kansliet förser även föreningen med medlemsstatistik, så den biten behöver du inte räkna på själv. Verksamhetsberättelsen ska lämnas in till Unga Hörselskadades kansli varje år innan den 1 maj. Då verksamhetsberättelsen ska bifogas statsbidragsansökan är det viktigt att samtliga föreningar lämnar in sina verksamhetsberättelser i tid. I juni granskar revisorn Unga Hörselskadades statsbidragsansökan. Saknas någon förenings verksamhetsberättelse kan det påverka Unga Hörselskadades statsbidrag.

6 Att driva en lokalförening Kalendarium Januari till april: o Planera, kalla till och genomför årsmöte o Sammanställ verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse och godkänn på årsmötet. Verksamhetsberättelsen ska ha skickats till Unga Hörselskadades kansli innan den 1 maj o Sammanställ protokoll från årsmötet, skriv under och skicka till Unga Hörselskadades kansli Deadline för när allt behöver vara klart är den 1 maj. Augusti: o Skicka in eventuell ansökan om bidrag från Stöd till föreningar samt LOK-bidrag. December: o Skicka in eventuell ansökan om bidrag från Stöd till föreningar samt LOK-bidrag. Årsmöte För att medlemmarna i Unga Hörselskadades föreningar ska ha möjlighet att påverka föreningens verksamhet behöver föreningen organisera ett årsmöte. Att ett årsmöte genomförs mellan de datum som står i stadgarna är en förutsättning för att Unga Hörselskadade ska få statsbidrag för den givna föreningen och dess medlemmar. Att tänka på: Årsmötet behöver organiseras någon gång mellan den 1 januari och 30 april (se Unga Hörselskadades stadgar). Bestäm datum och tid, samt boka lokal. Kombinera gärna med fika, middag eller en annan aktivitet (t.ex. bowling). Skriftlig kallelse till årsmötet ska ha skickats ut till alla lokalföreningens medlemmar senast fyra veckor innan årsmötet (se Unga Hörselskadades stadgar). Informera i kallelsen om sista dag för nominering av ledamöter till styrelsen och revisorer, samt sista dagen för att lämna in motioner. Sammanställ nödvändiga handlingar till årsmötet:

7 o Dagordning (se Unga Hörselskadades stadgar) o Verksamhetsberättelse o Bokslut (ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter) o Revisionsberättelse o Verksamhetsplan o Budget Lämna över räkenskaper samt protokoll till revisorer i god tid innan årsmötet. Finns behov av teckenspråkstolk eller hörslinga ordnar du med det. Se separata dokument för information om hur du går tillväga. Anpassa årsmötet efter eventuella ytterligare funktionsnedsättningar och kostpreferenser. Hitta årsmötesordförande och årsmötessekreterare. Kopiera upp årsmöteshandlingarna så alla närvarande kan ta del av dessa. Styrelse En lokalförening ska ha en styrelse. Styrelsen ansvarar för ekonomin, att lokalföreningen organiserar verksamhet, att lokalföreningen följer stadgarna samt att ett årsmöte genomförs efter konstens alla regler. Minst tre personer behöver sitta i styrelsen och det är årsmötet som väljer vilka som ska sitta i styrelsen. De poster som alltid behöver finnas i en styrelse är ordförande, sekreterare samt kassör. Ordföranden sammankallar styrelsen och leder styrelsens arbete samt är lokalföreningens ansikte utåt. Det är ordföranden som ansvarar för föreningens verksamhet, delegerar arbetsuppgifter samt ser till och följer upp att det som någon åtagit sig genomförs. Tillsammans med kassören är ordförande firmatecknare. Sekreteraren ansvarar för att skicka ut skriftliga kallelser till möten, sammanställa dagordningar och skriva protokoll efter varje möte. Kassören har särskild inblick i föreningens ekonomi, informerar om ekonomin på varje styrelsemöte, betalar föreningens räkningar, sköter bokföring, sammanställer årsredovisningar samt förser i god tid innan årsmötet revisorn med det hen behöver för sin granskning. Tillsammans med ordföranden är kassören firmatecknare. Styrelsemöte Styrelsen behöver under året träffas ett antal gånger för att diskutera och bestämma vad föreningen ska göra. För att mötestiden ska kunna användas så effektivt som möjligt är det viktigt

8 att ordföranden inför varje möte ser till att det finns en stabil planering. I kommunikation med ordföranden sammanställer sekreteraren en dagordning med punkter på vad som ska tas upp på mötet. Sekreteraren för under mötet protokoll över alla beslut som tagits samt information om vem som åtagit sig att göra vad. Protokoll Sammanställ gärna en protokollmall som går att återanvända. Följande bör framgå i ett protokoll: o Typ av möte (styrelsemöte, föreningsmöte etc.) o När och var mötet genomfördes o Namn på närvarande o Vilka punkter som diskuterades o Vad beslutades och vem åtog sig att göra vad o Underskrift ordförande, sekreterare samt justerare Kontakta kansliet om du är osäker på hur ett protokoll ska se ut. Revisorer Revisorerna granskar föreningens bokföring och styrelsens arbete så att föreningen faktiskt genomför det medlemmarna har bestämt. Inför årsmötet skriver revisorerna en rapport där de sammanfattar resultatet av granskningen samt föreslår om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet (d.v.s. om de skött sitt arbete) eller inte. Revisorerna är ofta två, en ordinarie och en suppleant (ersättare). Firmatecknare En firmatecknare har rätt att skriva under avtal i föreningens namn samt rätt att ta ut pengar från föreningens konto. Ofta krävs det två firmatecknare som skriver under eller tar ut pengar tillsammans för att det ska vara möjligt. Firmatecknare väljs under årsmötet och brukar ofta vara ordförande och kassör. Minst två firmatecknare behöver vara myndiga, och om inte ordföranden och kassören är myndiga ska någon som är myndig utses. Valberedningen De som sitter i valberedningen ska ta fram lämpliga kandidater till styrelsen och kommer inför årsmötet med förslag på ny styrelse. Normalt brukar valberedningen bestå av två till tre personer. Verksamhetsberättelse Efter avslutat verksamhetsår ska Unga Hörselskadades föreningar sätta ihop en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen är en skriftlig sammanställning med information om föregående års verksamhet, antal medlemmar, vilka som varit aktiva osv. Det finns en mall med de uppgifter som behöver sammanställas och som i december skickas ut till Unga

9 Hörselskadades föreningar. Kansliet förser även föreningen med medlemsstatistik, så den biten behöver du inte räkna på själv. Verksamhetsberättelsen ska lämnas in till Unga Hörselskadades kansli varje år innan den 1 maj. Då verksamhetsberättelsen ska bifogas statsbidragsansökan är det viktigt att samtliga föreningar lämnar in sin verksamhetsberättelse i tid. I juni granskar revisorerna Unga Hörselskadades statsbidragsansökan och saknas då någon förenings verksamhetsberättelse kan det påverka Unga Hörselskadades statsbidrag. Organisationsnummer Ett organisationsnummer är nödvändigt för bankärenden och gör det möjligt att göra bokningar samt ansöka om föreningsbidrag. Kontakta ditt lokala skattekontor så bistår de med hjälp kring hur du ordnar ett organisationsnummer. Föreningskonto En lokalförening som själv har hand om sin ekonomi behöver ett föreningskonto. Kontot får inte gå till en privatperson utan ska stå i lokalföreningens namn. För att skaffa ett föreningskonto går lokalföreningens firmatecknare (båda två) till en bank och ansöker om att få öppna ett konto. Följande dokument behöver firmatecknarna ta med sig till banken: o Firmatecknarnas legitimationer o Underskrivet protokoll som visar vilka som är firmatecknare o Föreningens organisationsnummer o Föreningens stadgar Bokföring Kassören noterar inkomster och utgifter i en kassabok samt sparar kvitton och andra underlag på inkomster och utgifter. Syftet med bokföringen är att visa vad pengarna har använts till. Pengar en lokalförening fått i bidrag ska användas till det bidraget varit till för. Har en lokalförening fått bidrag till att genomföra ett läger kan pengarna inte användas till att göra en tidning. Bokslut När verksamhetsåret är slut sammanställs årets ekonomiska händelser i ett bokslut. Bokslutet ska granskas av den revisor som valts under senaste årsmötet. Bokslutet delas upp i två rapporter, en balans- och en resultaträkning. Balansräkningen specificerar likvida medel samt fordringar och skulder som finns i föreningen på dagen då räkenskapsåret avslutas (31 december). Balansräkningen visar föreningens ekonomiska ställning det aktuella datumet. Nästa räkenskapsår övertar de balanser som föregående år avslutas med. I resultaträkningen ska räkenskapsårets resultat visas. Resultaträkningen börjar från noll första dagen på varje räkenskapsår.

10 Att organisera lokala aktiviteter Att komma igång Fundera på om du vill organisera en aktivitet ensam eller tillsammans med någon. Vill du organisera aktiviteten tillsammans med någon annan, kontakta personen och diskutera saken. Fundera på vad för typ av aktivitet du vill organisera. Har du inte en specifik idé på vad du vill göra, börja med att tänka fritt och skriv ner de förslag du kommer på. Om du redan har kontakt med gruppen du ska organisera en aktivitet för ska du fråga vad de är intresserade av för aktiviteter. Ett bra tillfälle att göra det är när gruppen är samlad, t.ex. vid föreningens års- eller medlemsmöte. När du har en lista på aktiviteter, fundera på vad som är möjligt att genomföra samt vilken aktivitet du tror skulle locka flest. Kontakta kansliet för att diskutera vilket stöd du vill ha. Du kanske vill göra det mesta själv och endast behöver hjälp med att skicka ut inbjudningar. Eller så vill du ha hjälp med att boka eller hitta lokal. Oavsett vilket stöd du behöver så finns kansliet där för dig. Organisera en aktivitet När du vet vilken typ av aktivitet du vill genomföra bestämmer du datum för aktiviteten. Tänk på att vara ute i god tid så att folk inte hunnit boka upp sig på annat. En bra riktlinje är att inbjudan ska ha gått ut senast fyra veckor innan aktiviteten. Boka det som behöver bokas antingen själv eller med hjälp av kansliet. Det kan gälla bowlingbanor, bord på restaurang, lokal eller en instruktör beroende på vad det är för en aktivitet. Behöver du en lokal för din aktivitet finns det olika tillvägagångssätt för att hitta en sådan. Överväg möjligheten att vara hemma hos någon i föreningen. Exempel på var du kan vända dig och fråga om du får låna/hyra lokal är: Inbjudan till aktivitet o Lokala Hörselskadades Riksförbund o En annan förening/organisation o Bilda, Sensus eller något annat studieförbund o Samlingslokalen i någon av medlemmarnas flerfamiljshus

11 När du har aktivitet, plats, datum och tid klar ska du sätta ihop en inbjudan. Senast en månad innan aktiviteten bör inbjudan ha kommit ut till medlemmarna. Följande information ska finnas med i inbjudan: o Information om aktiviteten o Datum och klockslag o Adress eller information om plats o Kontaktuppgifter till den som kan ge mer information om aktiviteten samt den som tar emot anmälningar o Information om kostnad eller om något särskilt behöver tas med o Information om tillgänglighet. Vem anmäler deltagaren behov av tolk eller hörslinga till? Vem anmäler deltagaren kostpreferenser eller ytterligare funktionsnedsättningar till? o Sista anmälningsdatum o Hälsa medlemmarna välkomna och avsluta med namnet på dem som håller i aktiviteten När du skriver en inbjudan kan det vara bra att tänka på följande: o Anpassa språket efter dem informationen riktar sig till o Skriv enkelt! Undvik krångliga meningar med alltför många bisatser, förkortningar alla inte känner till samt svåra ord o Skriv personligt, använd ord som du/jag/vi istället för opersonliga man/en Så snart deltagarbrevet är sammanställt, se till att kansliet får del av det och kan skicka ut det till medlemmarna i din förening. Tillgänglighet Se separata dokument för information om hur du ordnar hörslinga eller tolk. Tänk på att alltid lämna utrymme för deltagarna att meddela om ytterligare funktionsnedsättningar, behov alternativt kostpreferenser. Vet du vilka behov som finns i gruppen blir det lättare för dig att göra en aktivitet som är tillgänglig för alla. Är du osäker på vad för anpassning en deltagare behöver, tveka inte att fråga! Pengar till aktivitet (gäller endast intresseförening och lokalgrupp)

12 Du som ledare och privatperson ska inte behöva bekosta Unga Hörselskadades aktiviteter. Sammanställ så snart du planerat klart aktiviteten en budget. Fundera på om deltagarna ska betala en liten avgift för att vara med eller om alla kostnader ska betalas av lokalavdelningen. Du kan sedan välja mellan att antingen själv lägga ut och få ersättning för dina utlägg i efterhand, eller att be om att få en summa som ska täcka kostnaderna för aktiviteten insatt på ditt konto i förväg. För att få pengar insatta på ditt konto i förväg behöver du kontakta Unga Hörselskadades kansli. Informera om ditt namn, kontonummer inklusive clearing nummer, namn på bank, hur mycket du behöver samt till vad. Vill du ha en summa insatt på ditt konto behöver du vara ute i god tid när du ber om den. Senast 14 dagar innan aktiviteten behöver Unga Hörselskadades kansli veta hur mycket du vill ha. Det är viktigt att du sparar alla kvitton, oavsett om du lägger ut, eller om du redan fått pengar insatta på ditt konto. Kvitton är en förutsättning för att du ska få ersättning för dina utlägg samt för att du inte ska bli återbetalningsskyldig om du fått pengar insatta på ditt konto i förväg. Kvitton postas snarast till: Unga Hörselskadade, Box 6605, Stockholm. Skicka med en lapp på vilken du skrivit vilken lokalavdelning som organiserat aktiviteten samt vem som betalat. Har pengar förts över till ditt konto inför aktiviteten och du får pengar över återbetalar du överblivna pengar till Unga Hörselskadades Bankgiro: Medlemskap För att delta på aktiviteter som organiseras av Unga Hörselskadade behöver den som avser att delta vara medlem. Uppmana den som anmäler sig till en aktivitet men som inte är medlem att fylla i en medlemsansökan på Unga Hörselskadades hemsida: alternativt bli medlem via SMS. Information om hur det går till att bli medlem visa SMS finns på hemsidan. För den som inte blivit medlem innan går det bra att erbjudas medlemskap på plats. Fyll i en kvittenslapp (och ta emot eventuell medlemsavgift) eller Bli medlem-folder och skicka in till Unga Hörselskadades kansli. Alla som är mellan 0 och 30 år kan bli medlemmar i Unga Hörselskadade. Unga Hörselskadades årsmöte bestämmer storleken på medlemsavgiften vilken alltså kan ändras vid varje årsmöte. Är du osäker på vad som gäller just nu, kontakta Unga Hörselskadades kansli.

13 För den som är 31 år eller äldre men vill stödja Unga Hörselskadade finns Unga Hörselskadades Stödförening. Läs mer om denna på Unga Hörselskadades hemsida. Är du osäker på om de som anmäler sig till en lokal aktivitet är medlemmar? Stäm av med Unga Hörselskadades kansli.

14 Medlemsrekrytering och marknadsföring Rekrytera nya medlemmar Den du rekryterar behöver förstå att det är medlemskap hen tar ställning till. Var tydlig med detta. För att en medlemsansökan ska vara giltig behövs ett underlag som är daterat det år medlemskapet ska gälla. Det går alltså inte att betala medlemsavgift i för- eller efterskott. På följande sätt är det möjligt att bli medlem: o Fyll i ett medlemsformulär på Unga Hörselskadades hemsida o Fyll i en tryckt medlemsblankett för hand o Betala medlemsavgift till Unga Hörselskadades Bankgiro: o Bli medlem via SMS (detaljerad info om hur finns på hemsidan) o Betala medlemskap kontant till den aktuella föreningen och fyll i en förtryckt kvittenslapp Obs! Alla underlag på medlemsansökningar behöver finnas på kansliet! Glöm alltså inte att förse kansliet med en kopia på den medlemsansökan du tar emot. Nå ut till barn och unga med hörselskada Hos hörselvården finns barn och unga med hörselskada inskrivna. Tyvärr är de uppgifter hörselvården har sekretessbelagda och kan inte lämnas ut till dig. Med en personlig kontakt inom hörselvården kan det bli möjligt för dig att få komma till träffar hörselvården organiserar för att berätta om Unga Hörselskadade. Du kan även få hjälp av hörselvården att sprida tryckt information om Unga Hörselskadade och din lokalavdelnings verksamhet. Om du sedan tidigare har kontakt med en hörsellärare, audionom eller någon annan som kommer i kontakt med unga med hörselskada ta vara på det! På internet går det att hitta kontaktuppgifter till de flesta hörcentraler. Vänd dig till kansliet om du vill ha hjälp att hitta informationen.

15 Se till att det finns information om Unga Hörselskadade och din lokalavdelning i väntrummet på din hörcentral. Kontakta Unga Hörselskadade kansli om du vill ha information skickad till dig. Nå ut med information till allmänheten Ett sätt att få Unga Hörselskadade och din lokalavdelnings verksamhet att bli känd av allmänheten är genom att lokaltidningen skriver om verksamheten. Skicka ett pressmeddelande till lokaltidningen inför lokalavdelningens aktiviteter, medlems- eller årsmöten. Ett pressmeddelande behöver innehålla: o Information om vad som kommer att hända o Datum, tid och plats o Namn och kontaktuppgifter till någon på plats som kan ta emot lokaltidningens utsända En debattartikel. Kontakta gärna Unga Hörselskadades kansli för hjälp med att sammanställa en sådan. Kontakta lokaltidningen och fråga om de vill göra ett personporträtt av en medlem.

16 Ekonomi Samtliga medlemsintäkter går oavkortade till den förening medlemmen tillhör och pengarna ska användas till lokalavdelningens verksamhet. Det är möjligt att ta ut en liten deltagaravgift i samband med en aktivitet. Då tanken med Unga Hörselskadade är att alla ska ha råd att delta på aktiviteter är det viktigt att deltagaravgiften inte är för hög. Utöver detta finns ytterligare två sätt att inom Unga Hörselskadade få in pengar till verksamhet inom en lokalavdelning. Stöd till föreningar söker du innan en eller flera aktiviteter. Det kan vara ett läger, en marknadsföringskampanj, en kvällsaktivitet osv. Två gånger per år har du möjlighet att ansöka om bidrag från Stöd till föreningar och information om detta skickas till lokalavdelningarna när det är dags. Ansökan ska bestå av en beskrivning av aktiviteten, en sammanfattning av hur aktiviteten ska genomföras samt en liten budget där du visar vad aktiviteten beräknas kosta. Lokalt aktivitetsstöd eller LOK-bidrag. Unga Hörselskadade lokalavdelningar har möjlighet att i samband med ansökan om bidrag från Stöd till föreningar söka LOK-bidrag på 100 kr per genomförd aktivitet. För att få pengar för en aktivitet måste den ha pågått i minst en (1) timme och minst två (2) personer ska ha deltagit på aktiviteten. Till skillnad från Stöd till föreningar söks LOK-bidraget i efterhand för den verksamhet som har genomförts förgående termin. En lokalförening kan få max kr i LOK-bidrag per verksamhetsår. Var kan vi ansöka om bidrag utanför Unga Hörselskadade? För den lokalavdelning som behöver mer pengar till sin verksamhet än det är möjligt att få inom Unga Hörselskadade finns det olika typer av bidrag att ansöka om utanför organisationen. Verksamhetsbidrag går till lokalavdelningens kontinuerliga verksamhet medan projektbidrag ska användas till ett specifikt projekt. Kommunen erbjuder ofta bidrag till lokala ungdomsföreningar. Vad för typ av bidrag som går att ansöka om och vilka bidragsregler som gäller skiljer sig från kommun till kommun. Ta kontakt med din kommun och fråga vad de erbjuder för bidrag till lokala ungdomsföreningar. Många landsting erbjuder bidrag till föreningar för ungdomar med funktionsnedsättning. Kontakta ditt landsting och fråga vad de har att erbjuda för bidrag. Det finns en uppsjö av stiftelser och föreningar som från fonder delar ut bidrag till ungdomsorganisationer. Då information om en specifik fond ofta snabbt blir inaktuell är det bästa att googla efter dagsaktuell information. Användbara länkar:

17 o Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas - o Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - o Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer - o Stipendielistan - o Stipendier.se - o Global Grant - https://www.globalgrant.com/

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG Att leda en avdelning I det här dokumentet hittar du viktiga saker som ni bör tänka på i er avdelning, exempelvis som när ni ska ha årsmöte, vilka uppdrag som ska

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg Antagna 20xx-yy-zz 1 Föreningens namn Föreningens namn är Miljöpartiet de Gröna i Varberg. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att bedriva politisk utveckling i

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Swarmsweep. Så startar du förening

Swarmsweep. Så startar du förening Så startar du förening Varför starta en förening? För att samla aktivister under ett och samma varumärke kan det ibland vara en stor fördel att bilda en förening. En del aktivister tillhör naturligtvis

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015

Unga Hörselskadades stadgar. Reviderade på årsmötet 2015 Unga Hörselskadades stadgar Reviderade på årsmötet 2015 Stadgar för Unga Hörselskadade 1 Ändamål Unga Hörselskadade (UH) är en intresseförening för personer med hörselskada i åldern 0 30 år. Med begreppet

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel Stadgar Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel 2016-02-03 Innehåll 1 Föreningens namn... 1 2 Föreningens sätesort... 1 3 Föreningens ändamål... 2 4 Elektronisk kommunikation... 2 5 Medlemskap... 2

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) )

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) 1. #Mötet#öppnas.# 2. Upprop#av#närvarande.# 3. Fråga#om#årsmötets#stadgeenliga#utlysande.# 4. Val#av#mötesfunktionärer.# 4.1. #Val#av#mötesordförande.#

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer