Kvalitet service innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pwc.se Kvalitet service innovation"

Transkript

1 Kvalitet service innovation

2 Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skattoch affärsrådgivning med medarbetare och 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra klienter vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med medarbetare i 158 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Året i korthet 4 Ledningen har ordet 6 Omvärld och marknad 12 Verksamheten 16 Assurance 18 Business Services 20 Tax 22 Advisory 24 Medarbetarna 26 Hållbarhet 29 Ekonomisk översikt 31 Styrelse och ledning

3 Vår affärsidé Intäkter Mkr 4603 Medeltalet Anställda 3711 PwC ska utveckla, sälja och genomföra revision, redovisning och kvalificerad rådgivning inom finansiella och angränsande områden, så att internationella och svenska företag, samt dess ägare, organisationer och offentlig sektor kan uppnå värdetillväxt och trygghet. Året i korthet Vi har nöjda klienter Brand Health Index visar att vi fortsätter att vara nummer ett i Sverige och vi har förbättrat oss ytterligare sedan Våra medarbetare trivs People Engagement Index gick upp till 82, vilket är det starkaste resultatet inom det globala PwC-nätverket. Mångfalds- och jämställdhetsarbete Stort fokus och fortsatta framsteg i vårt mångfalds- och jämställdhetsarbete. Fortsatt stark ställning på marknaden Vi har tagit marknadsandelar inom alla områden där vi är verksamma och vunnit flera stora affärer. Vi blir fler Det senaste året har vi rekryterat 600 nya medarbetare och etablerat nya kontor i Eksjö, Hässleholm, Karlshamn, Kiruna och Solna. Vi förbättrar vår branschkunskap Vi arbetar med totalt 20 olika branschgrupper, varav de fem största står för omkring 45 procent av vår omsättning. Vi engagerar oss Genom att arrangera och medverka i events som Finansdagen, Nordic Post Davos och Almedalsveckan deltar vi aktivt i samhällsdialogen. Vi satsar och investerar för framtiden Vi har infört ett nytt revisionsverktyg, en ny kundportal och ett nytt CRM-system. Lanseringen av kundportalen MyBusiness innebär ett stort steg för att förenkla ekonomiadministrationen för små och medelstora företag. Hållbarhet allt viktigare Intresset för hållbarhetsfrågor ökar bland våra klienter och vi arbetar integrerat med hållbarhet i hela vårt tjänsteutbud. Vi arbetar sedan flera år för att minska vår egen miljöpåverkan. Nyckeltal 11/12 10/11 09/10 Nettointäkter, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal 12,2% 14,1% 14,3% Medelantal anställda Omsättning per anställd, tkr Rörelseresultat per anställd, tkr

4 Trots det finansiella stålbadet PwC ser nya möjligheter Peter Clemedtson Styrelseordförande Det senaste året har varit turbulent på den internationella arenan med den djupgående ekonomiska och politiska krisen i Grekland, och finansiell oro bland annat på Irland, i Italien och Spanien. I spåren av detta har euron destabiliserats och flera debattörer har ifrågasatt hela eurozonens framtid. Trots detta ser PwC ljust på framtiden och de möjligheter som öppenhet och ett förväntat ökat företagande innebär. För ett år sedan sade du nu har det vänt märkbart och man kan säga att vi är tillbaka där vi var före lågkonjunkturen. I ljuset av det som hänt det senaste året, hur skulle du beskriva situationen för PwC och revisionsbranschen idag? Peter Clemedtson: Trots det svåra läget har jag en positiv syn på sikt, vår värld öppnar sig alltmer och det finns en underliggande tillväxt. Jag känner också optimism när det gäller utvecklingen mot ökad transparens. När företag är öppna och tydliga i sin redovisning skapar det ett ökat förtroende och en ljus bild av företagande, vilket i sin tur kan leda till att fler vill starta och driva företag. I ett längre perspektiv innebär den här trenden flera möjligheter för PwC och branschen som helhet eftersom företag behöver revisorer och rådgivare som kan hjälpa dem att navigera i en alltmer komplicerad omvärld. En annan trend är att medborgarna ställer ökade krav på effektivitet och kvalitet i offentlig verksamhet. Ökad konkurrensutsättning med flera alternativa utförare leder till ett ökat företagande med inriktning mot offentlig sektor. Sammantaget leder utvecklingen till ett större behov av bland annat anpassade styrformer samt ett större behov av uppföljning och utvärdering. Marknadsekonomin har sedan länge ställt dessa krav på företagen. PwC har lång erfarenhet av dessa frågor även inom offentlig verksamhet. Det gör att vi är väl rustade att möta marknadens efterfrågan. Vilka utmaningar ser du för PwC framöver? Den viktigaste utmaningen över tid är att rekrytera, utveckla och behålla de bästa medarbetarna i branschen. En utmaning är också att utifrån vår starka marknadsposition få ut den fulla potential som denna position möjliggör. Vi vet att våra klienter vill ha bättre kunskap om hela vårt breda tjänsteutbud. Sedan är det klart att i det korta perspektivet påverkas även vi av nedgången i ekonomin och det måste vi parera genom att anpassa våra kostnader och arbeta ännu mer aktivt med våra befintliga klienter. En annan utmaning kortsiktigt är de nya regelverk som diskuteras inom flera områden som berör oss. Det är viktigt att påverka den slutliga utformningen av dessa regelverk och att anpassa vår verksamhet till de nya förutsättningar som kommer att gälla. Varför är kvalitet så viktigt för PwC? I vår bransch är kvalitet en grundläggande del av vår profession. Revision är i grund och botten just en kvalitetssäkring av andras arbete. Det sker genom att vi säkerställer att klienternas interna processer lever upp till de krav som ställs via regelverk, lagstiftning och best practice. Detsamma gäller för våra andra tjänsteområden. Internt arbetar vi kontinuerligt med kvalitetsfrågor genom bland annat utbildning av våra medarbetare. Det kan till exempel handla om att förbättra medarbetarnas förståelse för klienternas verksamhet genom ökad specialisering. Styrkan i vårt varumärke är i slutändan helt beroende av den kvalitet vi levererar i alla avseenden. Styrkan i vårt varumärke är helt beroende av den kvalitet vi levererar i alla avseenden. 6 7

5 Attraktivitet och relevans i fokus Henrik Steinbrecher Territory Senior Partner Under senare tid har diskussionerna i PwC:s internationella nätverk särskilt handlat om hur företaget kan förbli attraktivt som arbets givare och behålla sin relevans på en föränderlig marknad. Som ansvarig för Sverige i nätverket är Henrik Steinbrecher i högsta grad delaktig i dessa samtal. Kan du berätta lite mer om vad framtidsdiskussionerna har handlat om? Henrik Steinbrecher: Vi har i princip pratat om två dimensioner: medarbetare och marknad. En mycket viktig framtidsfråga för oss är att förbli attraktiva som arbetsgivare. Vi arbetar med att behålla vår relevans på en marknad som är i ständig förändring genom att förstärka vårt tjänsteutbud. Andra frågeställningar i det här sammanhanget berör hur vi kan stärka vårt nätverk på tillväxtmarknader (emerging markets) och leverera våra tjänster kostnadseffektivt. Relevans hänger också intimt ihop med kvalitet. Vi tillför värde genom att se till att företagen efterlever lagar och regler, men de flesta av våra klienter förväntar sig också att vi bidrar positivt till deras verksamhet. Ett annat intressant tema vi tagit upp är hur sociala medier kan hjälpa till att ta ett kunskapsföretag som PwC till nästa nivå. Att öka konkurrenskraften hos svenska företag, framförallt småföretagen, är något som ligger dig varmt om hjärtat. Hur arbetar PwC Sverige för att nå det målet? Vi bidrar till ökad svensk konkurrenskraft genom att vi ständigt vidareutvecklar våra tjänster och på det sättet stärker företagens effektivitet, och genom att vi kontinuerligt för samtal med myndigheter och organisationer. Ett exempel på det är vårt deltagande i Almedalsveckan på Gotland. Vi kan ställa konstruktiva frågor i forum som dessa och jag tror också att vi själva i vissa fall har en del av svaret. Vårt sikte är inställt på ett långsiktigt uthålligt och konkurrenskraftigt samhälle. Vilken roll kan Business Services och den nya klientportalen MyBusiness spela i det sammanhanget? Verksamheten inom Business Services riktar sig till små och medelstora företag, och tanken bakom den är att PwC ska hjälpa nuvarande och nya klienter på ett ännu bättre sätt så att de kan ägna sig åt sin kärnaffär. Om vi kan öka konkurrenskraften hos de klienter vi har inom Business Services tycker jag att det är en bra start. Jag vill påstå att det är en revolution som pågår just nu med lanseringen nyligen av klientdelen av kundportalen MyBusiness, en tjänst som är tillgänglig 24 timmar om dygnet. Portalen är uppbyggd utifrån våra klienters önskemål och är ännu mer användarvänlig och tillgänglig än föregångaren, och effektiviserar företagens administration. Hur arbetar PwC med hållbarhetsfrågor? På den här frågan vill jag ge två svar. Dels vad vi gör internt på PwC, dels hur vi kan bidra till en ökad hållbarhet hos våra klienter. För oss är det självklart att arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågor inom vår egen verksamhet. Miljöfrågor ingår till exempel som en viktig del i vår egen etiska uppförandekod. Som den ledande aktören på revisionsmarknaden förväntas vi också aktivt arbeta med dessa frågor i våra interna processer. Det gör vi bland annat genom att begränsa flygresandet, minska utsläppstaken för tjänste bilar och sträva efter att sänka energiförbrukningen i våra lokaler. Men kanske viktigare än det vi gör internt är vad vi kan göra för våra klienter och vad vi säger i den offentliga debatten. Vad vi helt säkert kan se är att hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för våra klienter, vilket inte minst framgår av vår årliga undersökning CEO Survey. Våra klienter efterfrågar i allt högre grad tjänster där hållbarhetsperspektivet integreras i strategier och arbetsprocesser. Av den anledningen arbetar vi med hållbarhetsfrågorna inom hela vårt tjänsteutbud. Jag vill påstå att lanseringen av kundportalen MyBusiness innebär en revolution. 8 9

6 PwC investerar på avvaktande marknad Hans Börsvik Vd Den svenska marknaden för revisions- och rådgivningstjänster har under året varit avvaktande, mycket beroende på den oroliga situationen i omvärlden. Det har lett till lägre tillväxt för PwC Sverige, men vi fortsätter investera i våra medarbetare, i nya tjänster och ny teknik för att upprätthålla vår konkurrenskraft och ledande ställning på marknaden. Hur skulle du beskriva utvecklingen av PwC:s resultat under det senaste året? Hans Börsvik: Vi har fortsatt att ta marknadsandelar inom varje område där vi är verksamma. PwC har också vunnit flera nya stora affärer under perioden. Men våra klienter är mer avvaktande, speciellt när det gäller uppdrag utöver basverksamheten. En anledning till det, förutom det allmänt instabila affärsklimatet, är att osäkerheten i det finansiella systemet har gjort det svårare att finansiera nya affärer. Vårt resultat har därför gått tillbaka jämfört med förra året, som i och för sig var det bästa någonsin. Trots den vikande konjunkturen fortsätter PwC att satsa och investera. Varför gör ni det? Vi har länge haft en hög investeringstakt och den avmattade marknaden har inte fått oss att slå av på takten. Anledningen är att vi tänker och planerar långsiktigt. Vårt motto är kvalitet, service, innovation, och för att fortsatt kunna leverera service av högsta kvalitet och innovativa tjänster behöver vi hela tiden utveckla vår verksamhet. Vi har anställt cirka 600 medarbetare under året, vilket naturligtvis är en betydande investering. Under perioden har PwC också etablerat nya kontor i Eksjö, Hässleholm, Karlshamn, Kiruna och Solna. Ny teknik är ett annat område vi investerar i under året har vi bland annat infört ett nytt revisionsverktyg, en ny kundportal och ett nytt CRM-system. Dessutom har vi aktivt börjat använda sociala medier internt för att öka erfarenhetsutbytet. Bland annat har vi lanserat en intern Facebook samt att ledningen chattar en gång i månaden med alla medarbetare. Vilka huvudsakliga utmaningar ser du för PwC under året som kommer? Vi står bättre rustade än någonsin tidigare, men vi har naturligtvis även flera utmaningar. Fler kategorier av företag kommer inte att omfattas av revisionsplikten framöver och revisionen blir alltmer efterfrågestyrd, vilket i sig är positivt men det innebär också stora förändringar. Vi påverkas även av de diskussioner som för närvarande pågår inom EU, och då framförallt kommissionens förslag om byrårotation med mera. En annan stor utmaning är att rekrytera och behålla medarbetare. Till att börja med har vi nu mindre årskullar att rekrytera medarbetare från, vilket leder till ökad konkurrens. Det är också så att de yngre generationerna har andra värderingar än de som är födda på 50- eller 60-talet, vilket innebär att vi måste arbeta på ett annat sätt för att få yngre medarbetare att stanna kvar. Tätare återkoppling från närmaste chef är en sådan sak. Vad är du stoltast över från året som gått? Jag är stolt över att vi har vågat satsa trots osäkerheten på marknaden, men också över att vi har kunnat behålla en tillväxt på tre procent trots den vikande konjunkturen. Jag är också glad över att vi har nöjda kunder och nöjda medarbetare. Inom ramen för det vi kallar PwC Experience arbetar vi mycket medvetet med att stärka både kundoch medarbetardimensionen. Det visar sig i goda resultat i de årliga mätningar vi gör, exempelvis nöjd kund-index och People Engagement Index. Vad behöver PwC satsa på framöver för att behålla sin ledande ställning? Vi måste arbeta vidare med kundvård och affärsmannaskap, men också med att öka medarbetarnas förståelse för våra klienter och deras affärer, och ytterligare stärka cheferna i deras roll. Dessutom måste vi fortsätta bygga upp expertis inom de branscher vi särskilt inriktar oss på. PwC har etablerat nya kontor i Eksjö, Hässleholm, Karlshamn, Kiruna och Solna

7 Catarina Ericsson Vice vd, ansvarig för tjänsteutveckling Innovation skapar värde för våra klienter Vi ser också en tydlig koppling mellan friska och motiverade medarbetare och nöjda klienter. Företagen verkar i en omvärld i snabb förändring och måste hela tiden anpassa sig till ändrade förhållanden på marknaden, till exempel nya regelverk. Innovation är därför nyckeln till att skapa värde för våra klienter. Den finansiella sektorn är ett område där reglerna förändras i snabb takt för närvarande, men även den snabba teknikutvecklingen innebär betydande utmaningar för företag, myndigheter och organisationer. Den snabba förändringstakten skapar behov av nya tjänster och produkter för att hantera dessa förändringar. Innovation är A och O och mycket av vår produktutveckling sker i samspel med våra klienter. Genom att vi är knutna till det internationella PwC-nätverket får vi snabbt kunskap om vad som händer på andra lokala marknader och hur man har löst en viss fråga där. Därför kan vi snabbt anpassa oss till nya förhållanden och erbjuda lösningar som tillgodoser våra klienters behov, säger Catarina Ericsson, vice vd på PwC Sverige och ansvarig för tjänsteutveckling. Bästa service och kvalitet Vi driver samtidigt innovationsprojekt för att alltid ligga långt framme. En förutsättning för detta är att vi stödjer en innovationsvänlig kultur. Det innebär att vi integrerar nytänkande i våra strategiska mål och uppmuntrar och belönar nya idéer. Därigenom får vi ett kontinuerligt flöde av nya idéer som kommer våra klienter till del. Att långsiktigt tillhandahålla den bästa servicen kombinerat med den högsta kvaliteten är ett måste för att tillgodose våra klienters behov. För att ytterligare förfina detta sjösatte vi ett program med syfte att förbättra just servicen och kvaliteten i det vi levererar. Förändringsarbetet, som vi kallar PwC Experience, har två dimensioner: klient och medarbetare. Det utgår från den feedback vi får från båda grupperna om hur vi kan göra saker bättre. Ökad kundnöjdhet Våra klienter talar om för oss vad de vill ha från en marknadsledare och vår målsättning är att överträffa deras förväntningar. För att långsiktigt kunna överträffa förväntningarna på service och ytterligare öka motivationen bland medarbetarna, arbetar vi med att kontinuerligt föra vidare den återkoppling vi får från våra klienter till våra medarbetare. Detta leder också till att vi löpande förbättrar våra arbetsprocesser, säger Catarina Ericsson. Ett exempel är PwC:s revisionsprocess som vi ständigt finslipar, vilket har lett till att vi under året har implementerat ett nytt revisionsverktyg. Detta gör det lättare att bygga in nya moment som ökar värdet för klienten samtidigt som vi förbättrar kvaliteten. Att öka öppenheten i det vi gör inom klientens egen organisation bidrar också till ökad kundnöjdhet. Här kan det handla om vad man som medarbetare bör tänka på före, under och efter leverans till klienten och hur vi återkopplar detta till klienten. Genom nära samverkan lägger vi grunden för att kunna ge våra klienter något utöver det förväntade. Därför är förståelse för klienterna och deras verksamhet en viktig del av det vi gör. PwC vill vara en samarbetspartner som kommer med konstruktiva förslag och idéer som hjälper klienterna att bli framgångsrika. Flera av de mätningar vi gör talar för att vi är på rätt väg. En av dem är Brand Health Index, som genomförs var artonde månad. Resultatet från 2012 års svenska mätning visar att marknaden fortsatt rankar oss som nummer ett. Vi har flyttat fram våra positioner ytterligare jämfört med den senaste mätningen Det är glädjande eftersom vi investerar mycket tid i att utvärdera svaren som kommer tillbaka för att sedan genomföra förändringar som skapar ytterligare värde för våra uppdragsgivare. Vägen framåt Vi arbetar samtidigt löpande med återkoppling inom ett antal olika områden för att stärka dialogen med våra klienter. Under året har vi lanserat ett nytt Client Feedbackprogram som vänder sig till ett urval av PwC:s klienter. Genom återkopplingen kan vi identifiera våra starka respektive svaga sidor i kundrelationerna och omsätta den till förändringar i vårt agerande. Förutom kvalitet och service efterfrågar företagen alltmer branschspecifik kunskap och rådgivning. u 12 13

8 Anders Lundin Markets Leader Antal branschgrupper 20 PwC arbetar totalt med 20 olika branschgrupper. De fem största svarade tillsammans för omkring 45 procent av vår omsättning Att sätta klienternas behov i centrum ökar värdet för dem och för oss. u Avgörande för att vi ska fortsätta vara framgångrika är därför att vi fortsätter att leda utvecklingen inom branschen med nya idéer, tjänster och produkter, att vi specialiserar oss ytterligare inom de branscher där vi är verksamma och ökar inslaget av rådgivning i våra tjänster. I en värld som förändras allt snabbare är tillgången till den allra senaste kunskapen ovärderlig. Under året lanserade vi ett nytt verktyg för kunskapsdelning, som är ett sätt att stärka vår ledande roll i branschen. Verktyget, som förenklat kan beskrivas som en kombination mellan Facebook och Twitter, underlättar för medarbetarna att ställa frågor och snabbt dela med sig av kunskap och erfarenheter från hela världen. Forum för ökad dialog Att vara branschens ledande kunskapsföretag betyder också att vi vill ta ansvar för att öka dialogen och erfarenhetsutbytet. Vi bjuder därför in till olika events för att stärka dialogen med våra intressenter. Ett av de största arrangemangen är den årligen återkommande Finansdagen, då vi bjuder in företrädare för finansbranschen för att diskutera aktuella frågor. Ett annat stort event är Nordic Post Davos, till vilket vi samlar företrädare från de nordiska länderna för att diskutera viktiga punkter från World Economic Forum och hur dessa påverkar konkurrenskraften i de nordiska länderna. Vår årliga undersökning CEO Survey, i vilken klienter svarar på frågor om aktuella problemställningar inom näringslivet, ger material inför mötet. Att få en starkare koppling mellan offentlig verksamhet och näringslivet ser vi som en stor potential. Vi har därför valt att öka vårt engagemang i samband med Almedalsveckan på Gotland. Vi satsar på Almedalsveckan eftersom vi ser att det är en spännande mötesplats. Vi är med, vi lyssnar på vad politiker och företagare har att säga och vi arrangerar själva ett stort antal seminarier. Vi har bland annat gett vårt perspektiv på frågor som rör effektivitet inom offentlig sektor och bidrar på så sätt till samhällsdebatten, säger Anders Lundin, Markets Leader. Sponsring är ytterligare ett sätt att öka medvetenheten om oss som företag och våra värderingar. Som organisation driver vi frågor inom mångfald, innovation och kompetens. Vi ser också en tydlig koppling mellan friska och motiverade medarbetare och nöjdare klienter. Under året gick vi därför in som en av huvudsponsorerna till Lidingöloppet för att förstärka kopplingen mellan PwC och våra medarbetare. Resultatet överträffade våra förväntningar och närmare 500 PwC:are deltog i årets upplaga av Lidingöloppet. Stark marknadsposition PwC har under året ökat sin position på marknaden inom alla kundkategorier och över hela landet. Omkring 11 procent av alla aktiebolag i Sverige anlitar i dag PwC för sin revision. Bland de stora företagen har PwC tagit marknadsandelar och vi har fått ytterligare börsbolag bland våra klienter. Antalet revisions uppdrag bland klienter på Stockholmsbörsen och NGM ger PwC en marknadsandel på 40 procent. Vi är ledande även inom segmentet små och medelstora företag med en stabil marknadsandel. Inom medelstora företag finns det potential att växa ytterligare. Konkurrenssituationen ser annorlunda ut inom detta segment eftersom en mängd olika aktörer är verksamma här. Förutom de sju stora, även ett flertal mindre revisionsbyråer. Kraftsamling på branscher PwC arbetar totalt med 20 olika branschgrupper. De fem största Detaljhandel och konsumentprodukter, Offentlig sektor, Service, Entreprenad och Fastigheter svarade tillsammans för omkring 45 procent av vår omsättning. Våra klienter efterfrågar i allt högre grad branschspecifik kunskap, under kommande år kommer PwC därför att satsa ytterligare på att öka medarbetarnas branschkunskaper och fokus. Vi har även breddat vårt branscharbete, vilket innebär att vi nu aktivt samarbetar över landsgränserna i Norden. Det gäller till exempel inom området Hälso- och sjukvård

9 Innovativa tjänster och produkter för att göra våra klienter framgångsrika PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning och rådgivning. Vi levererar våra tjänster inom tre områden: Assurance, Tax och Advisory. Inom ramen för Assurance erbjuder vi en rad tjänster till små och medelstora företag, en verksamhet vi kallar Business Services. Vi tar fram innovativa tjänster och produkter för att hjälpa våra klienter. Vår framgång bygger på att vi förstår våra klienter och deras verksamhet, och ständigt utvecklar våra medarbetare. Ett ökat inslag av rådgivning i våra tjänster och fördjupad branschkunskap är andra viktiga faktorer för att tillgodose våra klienters önskemål

10 Revisorer Antalet kvalificerade 826 revisorer är 826 Tomas Lindgren Service Line Leader Vind i seglen för Sveriges största revisionsbyrå Trots den tuffa konjunkturen och hård konkurrens på marknaden växer PwC:s revisionsverksamhet Assurance. Under året har vi dessutom fått in många nya klienter och gått över till revisionsstandarden ISA. Även om PwC Sverige har känt av nedgången i den internationella konjunkturen har vi under det gångna året haft tillväxt i vår revisionsverksamhet och tagit ytterligare marknadsandelar. Vi försvarar väl vår position som nummer ett på marknaden i Sverige, inte enbart inom revision utan inom alla tjänsteområden där vi är verksamma. Under perioden har vi gått över från den tidigare revisionsstandarden RS (Revisionsstandard i Sverige) till den nya ISA-standarden, som står för International Standards on Auditing. ISA gäller som god revisionssed för revisioner avseende räkenskapsår som börjar den 1 januari 2011 eller senare. Den nya revisionsstandarden har ytterligare betonat vikten av att investera i våra interna arbetsprocesser. Vi förbättrar till exempel hela tiden vår revisionsprocess och Händelser under året som en del i det arbetet lanserade vi under året ett nytt revisionsverktyg. Tanken är naturligtvis att detta i slutänden ska leda till högre kvalitet och ett mervärde för våra klienter, säger Tomas Lindgren, ansvarig för Assurance. Kvalificerad revision Den största förändringen inom revisionsbranschen under senare år är annars den slopade revisionsplikten för små företag. Den har i grunden förändrat spelreglerna på marknaden och gjort revisionen alltmer efterfrågestyrd. Mycket tyder på att mindre än hälften av de nystartade företagen väljer att anlita en revisor. Statistik från Bolagsverket efter sommaren visar att bland de aktiebolag som inte har revisionsplikt har cirka 38 procent valt bort revision. Den här trenden är inte lika Tillväxt i verksamheten och flera nya stora klienter. Ny revisionsstandard ISA. Fortsatt satsning på Risk Assurance-tjänster. tydlig bland PwC:s klienter. Men visst finns det klienter, både befintliga och nya bland de minsta bolagen, som har valt bort revisionen. Dessa väljer då istället att anlita oss för andra tjänster, exempelvis rådgivning och redovisning, där vi har breddat vårt erbjudande. En professionell revision är en trygghet för klienterna och utgör grunden i vår relation med dem. Att vi inte förlorar klienter trots övergången till en efterfrågestyrd marknad är ett tecken på att vi tillför ett värde, och att våra klienter ser och förstår detta värde, säger Tomas Lindgren. En revision är att granska och uttala oss om huruvida företagets räkenskaper överensstämmer med redovisningsreglerna och ger en rättvisande bild. Därigenom ger en väl genomförd revision säkerhet för alla intressenter, förutom klienten själv även för ägare, ledning och anställda, kreditgivare, myndigheter, medborgare och företagens egna kunder. För klienterna kan revisionen innebära att vi hjälper dem att identifiera problem och hitta lösningar. Det ställer krav på våra revisorer att de måste vara både lyhörda, och kompetenta rådgivare med stark integritet. PwC är det marknadsledande revisionsföretaget i Sverige och vi är också det största revisionsnätverket internationellt. Som den största aktören har vi möjlighet att ständigt förnya och fördjupa vårt utbud av tjänster, med målet att göra det enklare för våra klienter, oavsett storlek och bransch. Assurance är PwC Sveriges största affärsområde med omkring 2800 medarbetare över hela landet. I Assurance ingår Business Services med 1150 medarbetare, där de mindre företagen får tillgång till kvalificerade tjänster från Sveriges största redovisningsbyrå (läs mer om Business Services på sidan 20). Inom ramen för Assurance specialiserar vi oss inom fyra områden: revision, redovisning, Accounting Risk Assurance Services och kommunal sektor. Särskilt inom riskområdet ser vi stora möjligheter framöver. Det finns flera förklaringar till att riskfrågorna blir allt viktigare. Dels har företagens affärsmiljö blivit allt osäkrare de senaste åren; vi kan En ständigt förbättrad revisionsprocess leder till högre kvalitet och ett mervärde för klienterna. bara tänka på finans- och skuldkriserna. Dels har kraven och förväntningarna från omvärlden ökat på att bolagen arbetar systematiskt med risk. Därför finns en stor potential att hjälpa våra större klienter, inte minst börsbolagen, med deras riskhantering, säger Tomas Lindgren. Ständiga regelförändringar Regelverken som styr företagens verksamhet förändras i snabb takt. Dessa förändringar har bland annat drivits fram av de globala kriserna under det senaste årtiondet. När det gäller Sverige och resten av Europa är det framförallt EU som är pådrivande för att skapa nya lagar och regler. Ett område i snabb förändring för närvarande är finanssektorn. Där sker just nu en harmonisering som bygger på regler och direktiv från EU-kommissionen. PwC lever mitt i dessa förändringar och har specialister som följer det som sker på området. För oss är det därför avgörande att investera i kompetensutveckling av våra medarbetare för att deras kunskaper alltid ska vara aktuella. Eftersom medarbetarna är själva kärnan i leveransen till våra klienter är det avgörande att attrahera rätt personer till företaget. Det är också en av de utmaningar som Tomas Lindgren nämner inför framtiden. Vi jobbar hårt med vårt varumärke som arbetsgivare för att locka till oss de främsta talangerna i branschen. I det sammanhanget är det naturligtvis en fördel att vara det största revisionsföretaget i Sverige med många av de mest välkända bolagen som klienter, säger han. Exempel på våra tjänster Specialiserad revision Revision Internrevision Riskhantering Bolagsstyrning och intern kontroll Ägarstyrning inom familjeföretag Marknadsnotering Hållbarhetsfrågor 18 19

11 Redovisningskonsulter Antal auktoriserade 640 redovisningskonsulter Extern lansering av MyBusiness I april 2012 lanserades PwC:s nya webb-baserade affärsplattform MyBusiness, som ska underlätta för företagare att få en tydlig överblick över sin ekonomiska situation. Plattformen kommer att erbjudas till PwC:s klienter och syftar till att ge klienterna en enklare, tryggare och mer effektiv vardag. Magnus Eriksson Ansvarig Business Services MyBusiness är utvecklad av PwC Sverige och ska underlätta ekonomiadministrationen för små och medelstora kunder. Med MyBusiness får kunder ordning och reda på siffror och dokument, och här kan kunden, på egen hand eller tillsammans med oss, sköta bok föringen på ett enkelt och överskådligt sätt, berättar Magnus Eriksson, ansvarig för Business Services. Business Services är den ledande leverantören av redovisningstjänster på den svenska marknaden med kunder samt PwC Sveriges största affärsenhet med medarbetare. I MyBusiness får kunden en tydlig överblick över företagets ekonomiska situation och det blir enklare för kunden att analysera sin verksamhet. I första hand sker detta med hjälp av det särskilda analysverktyget, som månadsvis redovisar utvecklingen av före tagets ekonomi på ett både lätt begripligt och intresseväckande sätt. En viktig utgångspunkt har varit att vem som helst ska kunna använda sig av MyBusiness, oavsett förkunskaper om exempelvis ekonomi eller redovisning, säger Magnus Eriksson. En annan stor fördel är att dokument, siffror och andra uppgifter ligger samlade på ett och samma ställe. Det innebär att plattformen är tillgänglig när som helst, var som helst, och att kunden inte behöver bekymra sig om vare sig programvaror eller backuper. Enkelt att kommunicera Ytterligare en smart funktion hos MyBusiness är att uppgifterna på skärmen samtidigt är tillgängliga för både klienten och våra rådgivare. På så sätt blir det enkelt att Händelser under året Lansering av klientsidan MyBusiness. Paketering av efterfrågestyrda tjänster. Exempel på våra tjänster Bokföring Lönehantering Kund- och leverantörsfakturahantering Deklarationer Bokslut Årsredovisning Ekonomisk uppföljning och analys Affärsrådgivning kontinuerligt kommunicera med oss, exempelvis att ställa frågor, vilket sker via en särskild meddelandefunktion. Det blir också lättare att diskutera ett särskilt dokument eller uppmärksamma sina medarbetare på förestående aktiviteter som tidrapportering eller fakturering. Därmed underlättar MyBusiness också för våra rådgivare att vara ett stöd och bollplank i frågor som rör kundernas utveckling. MyBusiness är med andra ord mycket mer än bara ett redovisningssystem. MyBusiness har även en intern del som är till för medarbetarna på PwC. Den delen innehåller ett stort antal verktyg för att våra medarbe- tare ska kunna utföra sina kunduppdrag så effektivt som möjligt. Till exempel finns all dokumentation om en kund samlad på ett och samma ställe, så att alla i ett team kan följa företaget. Ett stort kliv framåt Än så länge har målet främst varit att engagera våra befintliga kunder och medarbetare i de nya processerna, men från hösten 2012 är tanken att vi även ska erbjuda verktyget till PwC:s nya affärsplattform ger företagare en överblick över sin ekonomiska situation. nya kunder. Vid årsskiftet lanseras även en MyBusiness-app för smarta telefoner av typen Android och Iphone med funktioner som ska förenkla företagarnas vardag ytterligare. Responsen från kunderna har varit mycket positiv. Vi har också märkt av ett stort intresse för vårt arbete från det internationella nätverket. Nu tar vi ett stort kliv framåt, det här är bara början, säger Magnus Eriksson. MyBusiness utvecklas kontinuerligt och så kommer det att förbli framöver. Vi ser det som ett ständigt pågående arbete att utveckla MyBusiness efter de behov våra kunder har, säger Magnus Eriksson

12 Antal skatterådgivare Den svenska verksamheten 320 består av 320 specialister Magnus Johnsson Service Line Leader Tillväxt och specialisering inom skatterådgivningen Exempel på våra tjänster Företagsbeskattning Beskattning av ägarledda företag och deras ägare Skatterevisioner och processer, Skatterapportering och deklarationsarbete Nationell och internationell skatteplanering Skattefrågor i samband med transaktioner Moms, tull och punktskatter Under året som gick förstärkte vi vårt erbjudande på skatteområdet och har nu sammanlagt 320 specialister på 33 kontor runtom i landet. Vi har ambitionen att växa ytterligare framöver, bland annat inom familjerätt, där efterfrågan på våra tjänster är fortsatt stor. PwC är ledande inom skatterådgivning i Sverige. Bland klienterna återfinns såväl Sveriges största multinationella företag och större finansiella investerare som tusentals små och medelstora företag runt om i landet. PwC:s skatterådgivare arbetar med samtliga klienter för att utveckla lösningar på komplexa skattefrågor, och för att ta fram ansvarsfulla strategier för rätt skatt i alla delar av deras affär. Skatt är en fråga av största betydelse för varje företag och organisation, oavsett storlek, ägarform eller bransch. I PwC:s globala CEO Surveys hamnar alltid olika aspekter av skattefrågor bland de mest prioriterade områdena på varje vd:s dagordning. Skatt är en viktig pådrivande faktor bakom behoven av noggrann intern kontroll och pålitlig finansiell rapportering som uppfyller kraven från lagstiftare och myndigheter. Klienterna anlitar oss eftersom vi har byggt upp en förståelse för deras affärsmässiga och ekonomiska omvärld som vi dessutom kan kombinera med specialistkunskaper på skatteområdet, berättar Magnus Johnsson, Service Line Leader Tax på PwC Sverige. Vi medverkar också aktivt i Internprissättning Fastighetsbeskattning Individbeskattning International assignments & mobility HR-rådgivning PwC:s globala nätverk inom alla specialiteter av skatt. Genom att dra nytta av detta nätverk kan vi skapa de bästa lösningarna för våra klienter. Starkare erbjudande Vår ledande roll inom skatteområdet bekräftas av oberoende undersökningar som World Tax 2011 och Klientbarometern, som båda rangordnar oss som nummer ett i Sverige. Det bekräftas också av att verksamheten fortsätter att växa. Vi fortsätter att stärka inslaget av specialisering i våra tjänster. Vårt erbjudande riktar sig till hela spektrat av företag, såväl noterade som onoterade och statligt eller kommunalt ägda. Vi arbetar också i nära relationer till den ideella sektorn. Hos de stora och medelstora klienterna bidrar vi ofta med rådgivning som förbättrar överblicken av den samlade beskattningen inom företaget, vilket i sin tur kan ge stora kostnadsbesparingar. Vi kan se över affärsmodeller, ge stöd vid taxeringsrevisioner och anpassningar till regelverk och omvärldsförändringar. Riskhantering är ett annat område där målet kan vara att förbättra interna rutiner och ta fram en anpassad skattestrategi. Inom området transfer pricing gäller det att rätt prissätta koncerninterna transaktioner och utnyttjande av gemensamma funktioner. Ett område som berör internationellt verksamma företag, oavsett storlek, är individbeskattning. Till exempel när verksamheter flyttas till eller nyetableras i ett annat land, eller när medarbetare flyttar till eller från en utlandstjänstgöring. De mindre företagen kan dra nytta av vår långa erfarenhet av att arbeta med ägarledda företag. Här hänger ofta företagets och ägarens skattesituation ihop. I samråd med mindre klientföretag har vi samlat vår kunskap på detta område i en särskild avdelning. Vi kan bland annat hjälpa till med generationsplanering, skatteregler för fåmansbolag, Med tillgång till PwC:s globala nätverk kan vi skapa de bästa lösningarna för våra klienter. köp och försäljning av företag och utlandsetablering, bland mycket annat. Tre prioriterade områden PwC är ett av världens största rådgivningsnätverk inom Human Resources, med gedigen kunskap från drygt 100 länder inom områden som socialförsäkringar, kompensation, förmåner och pensioner samt immigrationsregler. Detta bekräftas också av det oberoende analysföretaget International Data Corporation (IDC) som 2011 rankade PwC som världsledande när det gäller konsult tjänster inom personalområdet. För att ytterligare öka förutsättningarna för en lönsam tillväxt framöver arbetar vi sedan i fjol med tre prioriterade områden: specialisering, medarbetare samt kundfokus. Vi arbetar fokuserat med personalutveckling för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare, för att på så sätt kunna rekrytera och behålla de främsta talangerna på skatteområdet. Det handlar bland mycket annat om att erbjuda utvecklingsmöjligheter samt arbetsuppgifter som är både intressanta och utmanande, berättar Magnus Johnsson. Ett annat område med högsta prioritet framöver är att skärpa kundfokus ytterligare. Det innebär i praktiken att vi säkerställer att klientens team får specialistkompetens inom nödvändiga områden som Tax, Advisory och Business Services. Därmed ökar också teamets förutsättningar att kunna se helheten, säger Magnus Johnsson

13 Omsättning Andel av koncernen 11% Satsning på fördjupad branschkunskap Reino Johansson Service Line Leader Vår verksamhet inom Advisory fortsatte att utvecklas positivt under året, dock mötte vi en försämrad marknad främst inom transaktionstjänster vilket dämpade tillväxten. Satsningarna handlade i första hand om att stärka den branschspecifika kunskapen. Under perioden valde Advisory även att driva flera utvecklingsprojekt inom Client feedback, Knowledge management och Diversity & Inclusion. Under senare år har Advisory präglats av stark tillväxt inom både renodlade konsulttjänster och tjänster på transaktionssidan. Advisory är numera en av de tre största globala aktörerna på marknaden för konsult- och rådgivningstjänster alla kategorier, och på den svenska marknaden är vi rentav störst inom vårt samlade tjänsteutbud. Därmed kan både vi och våra klienter dra fördel av den kunskapsbredd, innovationskraft och spetskompetens som finns i alla delar av PwC Sverige och det internationella nätverket. Vårt tjänsteutbud är uppdelat i tre huvudsakliga kompetensområden: Deals, Consulting respektive Mid Market Advisory. Gemensamt för samtliga är att vi hjälper våra klienter att möta strategiska utmaningar genom att arbeta proaktivt med värdeskapande lösningsförslag. Vi strävar efter att bygga relationer genom att arbeta nära våra klienter. I första hand för att förstå klienternas affärer, och vad som skapar värde och lönsam tillväxt för respektive verksamhet. Heltäckande processer Tjänsteområdet Deals vänder sig främst till större företag och riskkapitalbolag som efterfrågar rådgivning inför förvärv, försäljningar, fusioner, omstruktureringar eller nya finansieringslösningar. Tjänsterna omfattar hela den så kallade transaktionskedjan vid både förvärv och försäljningar. Det innebär att vi bland annat arbetar med strategi- och marknadsanalyser, strukturering och avtalsfrågor, Mergers & Acquisitions, värderingar, Due diligence samt Carve-out och integrationsprocesser. Fokus inom vår transaktionsstödjande verksamhet ligger bland annat på att säkerställa att vi kan erbjuda Händelser under året Osäker konjunktur dämpar tillväxten. Branschspecialiseringen fortsätter. Exempel på våra tjänster Consulting Ledning och styrning Personal- och organisationsutveckling Riskhantering Strategi- och affärsutveckling Produkt-, kund- och marknads - utveckling Deals Due Diligence Mergers & aquisitions Värderingar heltäckande tjänster i processen med förvärv eller avyttringar. Inom Consulting bistår vi klienten med specialistkompetens som bidrar till effektivare marknadsföring, försäljning, logistik samt processer som kan ge ökade intäkter och lönsamhet. Här ligger fokus bland annat på att säkerställa att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga lösningar för att förbättra klientens affärskritiska processer för tillväxt, logistik och inköp. Bland tjänsterna finns Ledning och styrning, Personal- och organisationsutveckling, Riskhantering, Strategi- och affärsutveckling samt Produkt-, kundoch marknadsutveckling. Inom Mid Market Advisory vänder vi oss till medelstora företag med hela bredden av vårt utbud av konsult- och rådgivningstjänster. Ambitionen är att alla våra tjänste- områden ska vara representerade på så många av våra kontor som möjligt, och därmed vara tillgängliga för merparten av våra medelstora klienter. Bakom de senaste årens starka tillväxt ligger bland annat framgångsrika rekryteringar av seniora medarbetare med gedigen branschoch konsulterfarenhet inom ett antal prioriterade områden. En viktig framgångsfaktor är naturligtvis PwC:s starka varumärke som arbetsgivare. Men sannolikt har även vårt ambitiöst utformade traineeprogram och möjligheterna att arbeta med så många olika typer av intressanta och utmanande projekt Advisory har växt kraftigt på både konsult- och transaktionssidan. bidragit till vår förmåga att attrahera nya medarbetare. Branschspecifik kompetens En förutsättning för framtida tillväxt är att vi fortsätter att stärka den branschspecifika kompetensen, som i dag är ett nödvändigt komplement till spetskompetensen inom våra tjänsteområden. Våra klienter återfinns inom både privat och offentlig verksamhet inom sammanlagt ett tjugotal branscher. Inom sju av dessa har vi samlat särskilt starka erbjudanden till marknaden: Financial Services; Energy, Utilities & Mining; Health- Care; Public Sector; Consumer & Industrial Products; Real Estate; samt Telecom, Media & Technology (TMT). Klienterna efterfrågar en kombination av djup spetskompetens och verksamhetsförståelse. Dessutom hjälper det våra team att erbjuda unika och värdeskapande lösningar samt föra strategiska diskussioner om framtida möjligheter, utmaningar och risker, berättar Reino Johansson, Service Line Leader inom Advisory. Branschspecialiseringen bidrar också till att stärka den samlade kunskapen inom hela PwC, vilket gör oss till bättre rådgivare, säger han

14 Medelåldern 39 Bland medarbetarna är medelåldern 39 år Petra Schedin Stergel Personaldirektör Större ansvarstagande ger ökad trivsel Resultatet av de interna undersökningar som gjorts under året visar att våra medarbetare är engagerade, motiverade och trivs på sin arbetsplats. Medarbetarna känner gemenskap det här är vår byrå och de tar också ansvar för organisationen som helhet. I år bidrog medarbetarna i Sverige med omkring omdömen till Upward feedback. Under det år som gått har PwC Sverige precis som PwC:s globala nätverk särskilt inriktat sig på rekrytering. Rekryteringsmålet för det globala nätverket var att anställa nyutbildade akademiker fram till årsskiftet 2011/2012 utfallet blev nyrekryteringar. Till PwC Sverige har vi rekryterat 600 nya medarbetare under det gångna året, men på grund av det relativt sett goda affärsklimatet i Sverige har även personalomsättningen varit högre än föregående år. Under året blev vi totalt 350 personer fler. För varje tillsatt tjänst intervjuade vi i genomsnitt tre kandidater vilket innebar att årets nyrekryteringar alltså krävde cirka 2000 intervjuer. Performance management-processen är viktig både ur individens perspektiv för att säkerställa de individuella målen, men också ur byråns perspektiv så att alla strävar åt samma håll och förverkligar PwC:s långsiktiga ambitioner. Inom ramen för Performance management formulerar medarbetarna tillsammans med sina chefer eller coacher individuella mål och aktiviteter för det kommande året. Målen och aktiviteterna sammanfattas i en utvecklingsplan som ska ha en tydlig koppling till PwC Sveriges vision och affärsplan. Individernas prestation bedöms sedan efter hur väl de uppfyllt målen, men också efter hur de har agerat. För vissa chefer och medarbetare inom Assurance är det första året de har använt sig av den här Performance management-processen. Det har varit en utmaning att införa ett enhetligt arbetssätt i hela landet. Trots det är processen i dag väl implementerad. Återkoppling till ledare Upward feedback är ett initiativ för att kontinuerligt utveckla ledare och bidra till byråns långsiktiga utveckling. Som ett komplement till den dagliga återkopplingen är Upward feedback ett systematiserat sätt att be om återkoppling för linjechefer, teamledare och klientansvariga. Alla medarbetare uppmuntras att lämna återkoppling till sina chefer och uppdragsledare. Resultatet används som ett underlag för att utvärdera och sätta mål för respektive ledare. Upward feedback är väletablerat inom PwC Sverige och i år bidrog medarbetarna med omkring omdömen, vilket resulterade i att nästan 800 chefer och klientansvariga fick individuella rapporter med återkoppling. Samtliga linjechefer och klientansvariga har som målsättning att få en individuell utvärdering och rapport, vilka sedan är en viktig komponent i ledarens utveckling men också centralt när nya ledare ska utses. Även om den största delen av medarbetarnas kontinuerliga utveckling sker i det dagliga praktiska arbetet genomgår många medarbetare också formell utbildning. Den största delen av vår internutbildning fokuserar på vår tekniska kompetens inom våra olika verksamhetsområden. Vi gör också stora satsningar inom ledarutveckling. Några exempel på detta är nyutvecklade ledarskapsutbildningar och ett större antal genomförda coachutbildningar. Vårt kontinuerliga arbete med kompetensutveckling och lärande innebär också att vi satsar tid och resurser på att medarbetarna ska få möjlighet att reflektera över frågor som rör till exempel balans i livet, hälsa och föräldraskap. Långsiktigt jämställdhetsarbete Vi har fortsatt fokus på jämställdhetsfrågan, med ambitionen att lära oss mer om hela mångfaldsområdet. Där finns det mycket mer att göra, men vi vill fortfarande hålla fast vid jämställdhetsarbetet. Vi tycker inte att vi är klara med det. Så arbetet med jämställdhet och mångfald pågår parallellt, säger Petra Schedin-Stergel. Jämställdhetsarbetet på PwC Sverige tar sin utgångspunkt i vår jämställdhetsplan som har som mål att skapa en balanserad könfördelning och ge lika förutsättningar oberoende av kön. Genom att lika många kvinnor som män deltar i våra utvecklingsprogram bygger vi en god förutsättning för en jämnare könsfördelning när det gäller framtida ansvarspositioner. Ett nyckeltal inom jämställdhet (JÄMIX) tas fram i samarbete med u 26 27

15 Antal specialister 30 Drygt 30 hållbarhetsspecialister inom Assurance, Advisory och Tax Händelser under året: 600 nya medarbetare började på PwC Sverige. Fortsatt implementering av processen för mål- och utvecklingssamtal (Performance management). Hållbarhet en självklar del av klienternas verksamhet Intresset för hållbarhetsfrågor fortsätter att öka bland PwC Sveriges klienter. Inte minst bland små och medelstora företag och organisationer. Allt fler efterfrågar också redovisning, där hållbarhetsarbetet integreras i den ordinarie verksamheten. u Nyckeltalsinstitutet. Detta index ger möjlighet att jämföra PwC Sverige med andra organisationer. Ju högre poäng desto mer jämställt är företaget. Lära mer om mångfald PwC Sverige har en mångfaldspolicy som omsluter alla aspekter enligt diskrimineringsgrunderna, vilket innebär att ingen får särbehandlas negativt på grund av kön, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, språk eller religion. Under året har arbetet framförallt haft fokus på att säkerställa att rekryteringsprocessen inte exkluderar någon. Vi har också påbörjat arbetet med att anpassa våra kontor för att garantera tillgängligheten för klienter och medarbetare med fysiska funktionshinder. Under året har vi genomfört en inventering av våra kontor för att få en överblick över de åtgärder som behövs. Till exempel behöver vissa entréer byggas om för att de ska fungera för personer med rullstol. Medarbetarna på PwC Sverige är i hög grad nöjda och engagerade. Det visar sig bland annat i ett högt resultat för People Engagement Index (PEI) i vår årliga mätning Global People Survey som görs i hela det globala nätverket. Resultatet gick under året upp från 79 till 82. PwC Sveriges resultat är för övrigt det starkaste resultatet inom hela det globala nätverket. Ett annat verktyg för att värdera arbetsvillkor inom organisationer är Nyckeltalsinstitutets index för arbetsvillkor (AVI), också kallat Attraktiv Arbetsgivarindex. Ju högre poäng desto bättre arbetsvillkor har företaget. I år hade PwC Sverige 155 poäng vilket var en ökning med 8 poäng från förra året. Detta medförde att PwC Sverige hade det bästa resultatet inom kategorin Privata tjänsteföretag. Vi som arbetar på PwC Sverige har den uttalade visionen att bidra till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende, vilket i förlängningen också är ett bidrag till en långsiktigt hållbar utveckling av vårt samhälle. Därför är det självklart för oss att arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågor inom den egna verksamheten. Respekt för miljöfrågorna är en viktig beståndsdel i vår etiska uppförandekod, vår så kallade Code of Conduct the way we do business, som utgör en viktig del av utbildningen av varje nyanställd. Det stora flertalet klienter inom offentlig sektor och bland de större företagen och organisationerna förutsätter att vi tar hållbarhetsfrågorna på största allvar. Som marknadsledare förväntas vi också arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågor i våra interna processer, bland annat i samband med inköp eller transporter. Under senare år har vi därför genomfört ett antal åtgärder för att minska vår miljöpåverkan, bland annat genom att begränsa flygresandet, successivt sänka utsläppstaket för tjänstebilstransporter och skärpa kraven på energiförbrukningen i våra lokaler i samband med avtalsförhandlingar. Vi har även infört hållbarhetskriterier i vår inköpspolicy och begränsat antalet leverantörer för att bättre kunna följa upp våra leverantörers insatser på området. Hållbarhetsfrågorna allt viktigare Men ambitionen att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling innebär också att vi måste fråga oss hur vi kan använda vårt inflytande på andra sätt. Till exempel vad vi gör för våra klienter i Sverige och vilken roll vi spelar i den offentliga debatten. Vårt kanske största bidrag till hållbarhetsarbetet gör vi nämligen i våra roller som revisorer och konsulter. Detta är också viktigt för vår trovärdighet, och för att vi ska kunna vinna marknadens och klienternas förtroende. Vi vet nämligen att hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för våra klienter. Detta framgår även av våra årliga så kallade CEO Surveys, där klienterna pekar ut just hållbarhet som ett av åtta särskilt viktiga områden. I dag efterfrågas framför allt tjänster där hållbarhetsperspektivet integreras fullt ut i strategier, arbetsprocesser och annat som berör klientens ordinarie verksamhet. Därför har vi på PwC Sverige valt att arbeta integrerat med hållbarhetsfrågorna inom u Händelser under året Ökat intresse för hållbarhetsfrågor bland klienterna. PwC Sverige ökar sina interna miljökrav

16 Fredrik Ljungdahl Ansvarig CSR Assurance Ekonomisk översikt 2011/12 u Fredrik Franke Ansvarig CSR Advisory hela vårt tjänsteutbud, på samtliga tjänsteområden inom Assurance, Advisory respektive Tax. Totalt arbetar i dag drygt 30 hållbarhetsspecialister inom Assurance, Advisory och Tax med att utveckla nya koncept, utföra egna uppdrag och stödja våra revisorer och konsulter i dialogen med klienterna. Många av dem har rekryterats under de senaste två åren för att de ska kunna förstärka vår rådgivning inom strategiutveckling, riskanalys och intern revision av hållbarhetsfrågor. Själva hållbarhetsrådgivningen delas upp i fyra olika moment: strategi, implementering, uppföljning samt återkoppling. I ett första skede hjälper vi klienter att anpassa sin strategi till en hållbar affärsmodell. Det handlar om att integrera hållbarhet i verksamheten, och inte minst om att identifiera svagheter, styrkor och risker. Det kan röra sig om klimatfrågor, tillgång till vatten eller mångfaldsarbete. Efterfrågan ökar I nästa steg blir det dags att implementera processerna på ett effektivt sätt. Det kan bland annat handla om industriprocesser, hr-processer, itrapportering eller ledningssystem. Implementeringen följs upp med internkontroll, bland annat för att se om processerna följer strategier och gällande lagstiftning. I slutskedet blir det dags att återrapportera till intressenterna, till exempel i form av en hållbarhetsredovisning. Det kan också bli aktuellt att kommunicera hållbarhetsfrågorna till externa målgrupper. Inom de flesta marknadssegment Vi arbetar integrerat med hållbarhetsfrågorna inom hela vårt tjänsteutbud. ökar i dag efterfrågan på våra tjänster inom hållbarhetsområdet, även om de naturligtvis kan se mycket olika ut beroende på vilken bransch eller klient det handlar om. Ett exempel på tillväxtområde är hållbarhetsredovisningar respektive granskningar. I första hand efterfrågar klienterna integrerade redovisningar, vilket innebär att hållbarhetsfrågorna integreras med exempelvis strategier eller arbetsprocesser. Ännu ett exempel på hur hållbarhetsfrågorna blir allt mer integrerade i klienternas ordinarie verksamhet är att allt fler strävar efter att prissätta dem, för att på så sätt kunna föra in exempelvis miljöpåverkan i sin resultaträkning. Det är också uppenbart att hållbarhetsfrågorna blir allt mer komplexa. Tidigare kunde företag nöja sig med att redovisa exempelvis transporter och energianvändning. Men den som tar sitt ansvar för hållbarhetsfrågorna fullt ut förväntas allt oftare kunna redogöra även för sina leverantörers miljöpåverkan och energianvändning. Fortsatt verksamhetstillväxt med varierande utfall för våra tjänsteområden. Koncernens intäkter uppgick till (4 439) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 4 procent jämfört med föregående år. Tjänsteområde Skatt svarar för den största tillväxten i relativa termer medan Redovisning och revision står för den största beloppsmässiga tillväxten. Rådgivningsområdet är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Vi har under året fortsatt att vara den ledande aktören på revisionsmarknaden oavsett kundkategori och geografi. Cirka 11 procent av alla aktiebolag i Sverige anlitar idag PwC för revision. Vad gäller de största noterade företagen på Stockholmsbörsen och NGM är vi det ledande revisionsföretaget. Stor tillväxt Statlig, ideell och finansiell sektor hör till de områden där vi nått störst tillväxt under året. Små och medelstora ägarledda företag fortsätter att utgöra omkring hälften av vår omsättning. Med hjälp av vårt stora kontorsnät kommer de även fortsättningsvis att vara en prioriterad del av verksamheten. Den mest positiva utvecklingen bland våra branschsatsningar finns inom Skog&Papper samt Rese&Turism. I likhet med tidigare år är företag inom handel & konsument vår största branschgruppering och står för knappt 14 procent av omsättningen. Våra klienter fortsätter att efterfråga specifik branschkompetens i stor utsträckning. För att kunna möta klienternas önskemål arbetar vi med övergripande team inom tjänsteområdena skatt, riskhantering och corporate finance. I teamen ingår såväl revisorer som konsulter och rådgivare. Ökat intresse för redovisning Intresset för, och omfattningen av våra redovisningstjänster har ökat under året och i takt med att införandet av vår MyBusinesssatsning fortsätter slå igenom förutser vi en fortsatt gynnsam utveckling inom området. Konjunkturnedgången, inklusive den lägre nivån på transaktionsmarknaden har under året påverkat vår rådgivningsaffär negativt. Effekten märks delvis inom skatteområdet, men framförallt i Dealsaffären. Skatteaffären i övrigt fortsätter att stärka sina positioner på samtliga tjänsteområden under året. Vad gäller Advisorys övriga delar, det vill säga konsulttjänsterna, fortsätter vi stärka vår marknadsposition genom att växa organisationen och tillföra nya erbjudanden allt i enlighet med vår strategi. Sämre konjunktur Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 539 (607) Mkr. Resultatförsämringen beror huvudsakligen på konjunkturnedgången och att vi under året valt att fortsätta investera i personal och teknik, allt i syfte att fortsättningsvis kunna stärka vår närvaro och våra tjänster gentemot våra klienter. De likvida medlen i koncernen var 473 (576) Mkr vid årets slut. Soliditeten uppgick till 28 procent (28). Kassaflödet från den löpande Oavsett kundkategori och geografi är vi den ledande aktören på revisionsmarknaden. verksamheten uppgick till 372 (419) Mkr. I likhet med föregående år har inga materiella förvärv gjorts under året. u 30 31

17 Den formella årsredovisningen för PricewaterhouseCoopers i Sverige AB finns att beställa på vår webbplats, Översikt tjänsteområden Assurance (inklusive Business Services) Tax Advisory Totalt 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 Nettointäkter, Mkr Andel av total omsättning, % 71% 71% 12% 11% 12% 12% 100% 100% Medelantal anställda Andel av totalt medelantal anställda, % 77% 77% 9% 8% 9% 9% 100% 100% Omsättning per anställd, tkr Femårsöversikt Resultaträkningen, Mkr 2011/ / / / /2008 Rörelsens intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansnetto Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkningen, Mkr Anläggningstillgångar Ej fakturerade arbeten Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel och kortfristiga placeringar Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Nyckeltal 2011/ / / / /2008 Omsättningstillväxt, % 4% 6% 3% 7% 8% Rörelsemariginal, % 12,2% 14,1% 14,3% 8,8% 12,6% Personalkostnader/omsättning, % 60% 60% 60% 62% 61% Soliditet, % 1) 28% 28% 30% 27% 21% Medeltal anställda Omsättning/anställd, tkr Rörelseresultat /anställd, tkr Förädlingsvärde/anställd, tkr 2) ) Soliditet: Eget kapital + riskbärande kapital / balansomslutningen. 2) Förädlingsvärde / anställd: Rörelseresultat + arbetskraftskostnader / genomsnittligt antal anställda

18 Ledningsgrupp Styrelse Peter Clemedtson Styrelseordförande Henrik Steinbrecher Territory Senior Partner (TSP) Anita Agefjäll Thomas Björkman Lilly Englund Peter Clemedtson Styrelseordförande Henrik Steinbrecher Territory Senior Partner (TSP) Hans Börsvik Vd Mikael Eriksson Roger Gavelin Anna Hesselman Hans Jönsson Anders Lundin Peter Nyllinge Claes Stattin Marie Welin Maria Johansson Personalrepresentant Kenneth Stjernström Vice vd, COO Catarina Ericsson Vice vd, ansvarig för tjänsteutveckling Reino Johansson Service Line Leader, Advisory Göran Bengtsson Personalrepresentant Yvonne Lundin Personalrepresentant Magnus Johnsson Service Line Leader, Tax Tomas Lindgren Service Line Leader, Assurance Representation i PwC:s globala nätverk Som ett av de 21 strategiskt viktiga länderna inom PwC innehar vi flera positioner i det globala nätverket: Peter Clemedtson är medlem i Global Board. Henrik Steinbrecher är medlem i Strategy Council

19 PwC Sverige Kiruna 130 kontor från Kiruna i norr till Ystad i söder. Huvudkontor: PwC Stockholm Boden Luleå Kalix Haparanda Besöksadress: Torsgatan 21 Telefon: För närmaste kontor besök oss på: Malå Lycksele Piteå Skellefteå PwC:s verksamhet i Sverige är i huvudsak upp delad mellan två rörelsedrivande bolag, PricewaterhouseCoopers AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. I koncernen finns också ett antal mindre, ej rörelsedrivande, dotterbolag. Moder bolag i koncernen är Pricewaterhouse Coopers i Sverige AB vilket ägs av 256 i koncernen verksamma delägare, så kallade partners. Med PwC avses det nätverk av medlemmar i PricewaterhouseCoopers International Limited ( PwCIL ) som var och en är en självständig, separat juridisk enhet. Det svenska moderbolaget, Pricewaterhouse Coopers i Sverige AB, och vissa dotterbolag är medlemmar i PwCIL. De företag som ingår i PwC-nätverket arbetar lokalt i länder i hela världen. Att vara medlem innebär att medlemmen kan använda varumärket PwC och får tillgång vissa resurser, metoder, kunskap och expertis inom PwC-nätverket. Alla medlemsföretag är skyldiga att följa vissa gemensamma policys samt upprätthålla de standarder som gäller inom PwC-nätverket PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mång faldigande genom tryckning, kopiering etc. Produktion: JG Communication Foto: Knut Koivisto, Carl Ljungberg, Jezzica Sunmo och Magnus Östh. Åre Sälen Mora Rättvik Ockelbo Malung Leksand Falun Gävle Borlänge Sandviken Vansbro Hedemora Ludvika Avesta Fagersta Sala Uppsala Norrtälje Knivsta Filipstad Enköping Lindesberg Västerås Kista Täby Köping Solna Stockholm Kil Jakobsberg Arboga Karlstad Karlskoga Eskilstuna Södertörn Värmdö Kristinehamn Örebro Degerfors Södertälje Bengtsfors Åmål Nynäshamn Katrineholm Strömstad Nyköping Tanumshede Mellerud Mariestad Norrköping Lidköping Tibro Motala Vänersborg Linköping Uddevalla Skövde Vara Mjölby Trollhättan Falköping Stenungsund Älvängen Kungälv Alingsås Habo Jönköping Västervik Visby Göteborg Vimmerby Gårda Borås Nässjö Eksjö Kungsbacka Vetlanda Anderstorp Sävsjö Värnamo Varberg Falkenberg Ljungby Halmstad Älmhult Osby Ängelholm Helsingborg Hammerdal Östersund Malmö Alvesta Lund Dorotea Ystad Trelleborg Växjö Sollefteå Ljusdal Kramfors Härnösand Timrå Stöde Sundsvall Hudiksvall Bollnäs Söderhamn Kalmar Karlskrona Karlshamn Sölvesborg Kristianstad Örnsköldsvik Umeå Scanna koden för mer information om PwC.

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster www.pwc.se Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster Kort om PwC Specialistkompetens inom ideell sektor PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Kunskap och kompetens med engagemang

Kunskap och kompetens med engagemang www.pwc.se Kunskap och kompetens med engagemang Årsöversikt 2010/2011 Innehåll Kort om 2010/2011 / 4 Inledning Kommentarer från ledningen / 6 Omvärld och marknad / 10 Verksamheten Assurance / 16 Business

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Skattepresentation Illustration: Robert Hilmersson Skatt Frigör potentialen att växa Låt våra skattekonsulter ge dig goda råd och öka dina möjligheter till framgångsrika

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet REVISION Bli riskmedveten - öka din lönsamhet Rådgivning Revision Skatt Företagsservice 2 Bli riskmedveten - öka din lönsamhet AFFÄRSOMRÅDE REVISION #1 2015 VI HAR BRANSCHENS NÖJDASTE KUNDER FÖR TREDJE

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index!

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index! Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå Våra index! Att använda personalnyckeltal Mäta Jämföra Analysera Agera! Mäta är ett första steg i analysen som behöver

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer