Bitcoin Framtidens valuta?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bitcoin Framtidens valuta?"

Transkript

1 Viktor Olsson Bitcoin Framtidens valuta? Bitcoin The currency of the future? Nationalekonomi Kandidatuppsats Termin: Handledare: VT-2014 Niklas Jakobsson Karlstad Business School Karlstad University SE Karlstad Sweden Phone: Fax:

2 Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att undersöka Bitcoins egenskaper och funktioner samt diskutera dess eventuella påverkan på dagens ekonomiska system. Den forskning som publicerats på ämnet undersöker främst tekniska och säkerhetsmässiga detaljer, det är därför intressant att analysera ur en ekonomisk synvinkel. Genom att använda makroekonomisk teori ska jag försöka klargöra om Bitcoin kan konkurrera med dagens valutor. Bitcoins volatilitet i värde gör det tvivelaktigt, en volatilitet som inte kan kontrolleras. Bitcoin uppfyller delar av de funktioner och egenskaper som definierar en valuta enligt makroekonomisk teori, men inte lika många som fiatpengar och Bitcoin bör därför inte kunna konkurrera med dagens valutor. Fiatpengar är att föredra även i andra områden som acceptans och säkerhet. Bitcoin är bättre ur ett kostnadsperspektiv, dock under specifika omständigheter som sällan uppfylls. Bitcoin kommer därför tills vidare fungera som ett alternativ betalningssystem och valuta för personer och företag som är villiga att ta de risker som medföljer. Nyckelord: Bitcoin, Satoshi, virtuell valuta, fiatpengar, betalningssystem, volatilitet

3 Abstract The aim of this thesis is to investigate Bitcoins attributes and functions and discuss its effect on today s economic system. The academic work that been published on the subject investigate technical and safety aspects, it is therefore interesting to analyse from a macroeconomic point of view. By using macroeconomic theory I will try to clarify if Bitcoin can compete with today s currencies. Bitcoins volatility in value makes it doubtful. Bitcoins volatility in value makes it questionable, a volatility that cannot be controlled. Bitcoin meet part of the functions and characteristics that define a currency as macroeconomic theory, but not as many as fiatmoney and should therefore not be able to compete with today's currencies. Fiatmoney is preferable also in other areas such as acceptance and security. Bitcoin is better from a cost perspective, but under specific circumstances that are rarely met. Bitcoin will therefore until further serve as an alternative payment system and currency individuals and companies that are willing to take the risks included. Keywords: Bitcoin, Satoshi, virtual currency, fiatmoney, payment system, volatility

4 Innehållsförteckning 1.Inledning Introduktion Problemformulering Syfte Metod och problemavgränsning Disposition 3 2. Teoretisk bakgrund Pengars historia Vad är pengar? Fiatpengar Elektronisk valuta Bitcoin Bitcoins ursprung och ideologi Teknisk beskrivning Hur skapas Bitcoin? Hur skaffar du Bitcoin? Alternativa kryptovalutor Bitcoins värde Analys och diskussion Är Bitcoin pengar? Volatilitet Kostnad Acceptans Säkerhet Slutsats Källor 40

5 1.Inledning 1.1 Introduktion Sedan urminnes tider har människan haft en vilja att byta varor med varandra. Till en början användes byteshandel där varor var prissatta relativt mot varandra, när antalet varor ökade blev byteshandeln snabbt komplicerad och tidskrävande (Mauss 1923). För att lösa de problem som uppstod infördes värdefulla metaller i handeln som värdemätare för varor och tjänster. Efter en tid ersattes metallerna av papperspengar i olika former som sedan successivt blev till fiatpengar. Fiatpengar är en valuta som en regering har förklarat vara ett lagligt betalningsmedel, trots att den saknar egenvärde och inte backas upp av reserver (Investopedia 2014a). Fiatpengar kan inte skapas av vanliga lekmän utan endast av monetära myndigheter utsedda av regeringar. Libertarianska ekonomer har länge ifrågasatt centralbankernas monopol på att trycka och ge ut valuta, de anser att lagar och regleringar som kontrollerar fiatvalutor hindrar en helt fri marknad (White 1993, Chait 2010). Libertarianerna argumenterar att samhället skulle dra nytta av en oreglerad marknad då kapital och andra resurser skulle allokeras till de mest behövande områden. Återkommande finanskriser orsakar ökad brist i förtroende gentemot banker och det ekonomiska systemet gör att människor letar efter andra alternativ för att byta varor och tjänster (Daily Kos 2012). Ett pseudonym vid namn Satoshi Nakamoto skapade i början av 2009 den digitala valutan Bitcoin, som gör det möjligt att kringgå lagar och regleringar skapade av centralbanker och regeringar. Bitcoin är ett decentraliserat peer-to-peer nätverk vars integritet och säkerhet förlitar sig på komplex matematik och kryptografi. Bitcoins digitala funktion gör det möjligt att överföra pengar till vem du vill, när du vill, utan godkännande från en tredje part. Till skillnad mot de flesta valutor eller digitala betalningstjänster, som t.ex. Visa, MasterCard, PayPal har Bitcoin nästan obefintliga transaktionskostnader oavsett belopp som överförs.

6 Bitcoins fluktuation i värde och ideologiska värdegrund har fångat massmedias intresse och blivit ett starkt politiskt diskussionsämne (The Economist 2014, Johnson 2014, Edwards 2013). En växande acceptans som betalningsmedel utgör ett hot för banker, regeringar och institutioners existens som med politiska åtgärder försökt sätta käppar i hjulet för Bitcoins utveckling (Bloomberg 2013, Durden 2013) 1.2 Problemformulering Frågan kvarstår om Bitcoin är en kortvarig trend eller om det klarar av att fungerar som valuta ur ett långsiktigt perspektiv. Många välryktade ekonomer hävdar att Bitcoin är en bubbla (Russian Today 2014) (Kearns 2013) (Blodget 2013), så gjordes det även om internet, när det var nytt på 90-talet. Är Bitcoin början på en teknisk revolution likt internet, som kommer rita om förutsättningarna för ekonomin helt och hållet? Kan Bitcoin fungera som en valuta likt de vi använder idag, kanske t.o.m. ersätta dem? Klarar Bitcoin av att fungera som en valuta? 1.3 Syfte Intentionen med min uppsats är att undersöka Bitcoin och dess förmåga att fungera som betalningsmedel och valuta ur ett långsiktigt perspektiv. Jag kommer även undersöka hur Bitcoin kan påverka det ekonomiska system vi använder idag. 1.4 Metod och problemavgränsning I uppsatsen används ett kvalitativt tillvägagångssätt för att besvara problemformuleringen. En djupdykning om Bitcoin görs för att skapa en förståelse om konstruktionen och dess innebörd. Genom att använda makroekonomisk teori om pengar görs en utvärdering om Bitcoin uppfyller de funktioner och egenskaper som definierar en valuta. Uttalanden och åsikter från ansedda ekonomer används i uppsatsen för att skapa en grund till diskussion om Bitcoins för- och nackdelar. 2

7 Endast ett fåtal akademiska uppsatser och vetenskapliga artiklar har publicerats om Bitcoin vilket är en begränsning i sig (Bitcoin Wiki 2014). Den forskning som publicerats är främst skriven för att analysera tekniska och säkerhetsmässiga aspekter i Bitcoin, vilket medvetet har valts bort då det placerar sig utanför ramen för uppsatsens syfte. Uttalanden från banker, regeringar och andra institut är subjektiva och läsaren bör ha i åtanke att deras grundincitament är att försvara monopolet av pengarhantering. Vice versa gäller för uttalanden från personer och företag förknippade med Bitcoin. 1.5 Disposition Inledningsvis ges en grundläggande beskrivning av pengar, valuta och Bitcoin för att ge läsaren en uppfattning av vad Bitcoin är och de incitament till varför Bitcoin skapats. I analysdelen undersöks om Bitcoin uppfyller de egenskaper och funktioner som pengar bör inneha enligt makroekonomisk teori, en diskussion om Bitcoin görs även i ett par olika områden som t.ex. kostnad och säkerhet. En jämförelse av Bitcoin och fiatpengar görs i slutet av varje delkapitel, detta för att avgöra om Bitcoin kan fungera som en valuta. Avslutningsvis förs en diskussion om Bitcoin och en slutsats dras om dess existens och påverkan på det ekonomiska system vi har i dagens samhälle. 3

8 2. Teoretisk bakgrund 2.1 Pengars historia Sedan urminnes tider har människan haft en vilja att byta varor med varandra. Till en början användes byteshandel, varor var prissatta relativt mot varandra, när antalet varor ökade blev byteshandeln snabbt komplicerad och tidskrävande (Mauss 1923). För att lösa de problem som uppstod infördes värdefulla metaller i handeln som värdemätare för varor och tjänster då metaller uppfyller merparten av de funktioner och egenskaper pengar bör inneha. Runt 1000-talet skapades papperspengar i Kina då grossister och handlare ville undvika att transportera stora volymer mynt vid stora transaktioner (Headrick 2009), papperspengarna kunde växlas till motsvarande värde i metaller. Papperspengar spred sig till andra länder allt eftersom människor reste över jorden (Moshenskyi 2008), dessa olika varianter av papperspengar fungerade som skuldsedlar, värdet låg i trovärdigheten att få tillbaka värdet i metaller från utfärdaren. Vanligt förekommande metaller var guld, silver och koppar. Massvis med banker uppstod och utfärdade egna papperspengar i hopp om att tjäna pengar, varje person kunde skapa sin egen valuta, så länge värdet av sedlarna kunde återfås i motsvarande värde av silver eller guld. I USA, fanns det i mitten av 1800-talet tusentals olika typer av sedlar utgivna av olika banker. Enligt Rolnick och Weber (1983) var endast sedlar som utfärdats av de största, mest pålitliga banker var allmänt. Sedlarna fungerade som pengar och kunde omvandlas till silver eller guld av banken som utfärdat sedeln. De flesta banker missbrukade detta och utfärdade sedlar långt över den silver- och guldreserv som fanns. Användningen av sedlar utgivna av privata banker ersattes successivt av sedlar som godkänts och kontrolleras av de nationella regeringarna. I Sverige är det Sverige Riksbank sedan år 1668 (Sverige Riksbank 2014), medan i USA är det Federal Reserve Bank som har monopol på utfärdandet av pengar, monopolet erhölls så sent som år 1913 (Investopedia 2014b). Efter andra världskriget samlades allierade länder och kom överens om regler för kommersiella och ekonomiska relationer mellan självständiga länder, detta föra att återuppbygga värdsekonomin (Bordo 1993). Det innefattade ett världsomfattande system av valutor som var knuten till den amerikanska dollarn som i sin tur var 4

9 knuten till guld. En person kunde alltså växla sina pengar till amerikanska dollar och få motsvarande värde i guld utav USA. President Nixon avslutade 1971 denna konvertibilitet av amerikanska dollarn till guld tillsammans med en rad andra åtgärder (Investopedia 2014c). Sedan dess är alla valutor fiatvalutor, däribland den amerikanska dollarn, euron och svenska kronan. 2.2 Vad är pengar? Pengar är ett föremål som är allmänt accepterat för betalning av varor och tjänster och återbetalning av skulder i ett land eller socioekonomiskt sammanhang. Vanligen består pengar av mynt och sedlar vars värde garanteras av en stat. Utan pengar som ett medel för handel skulle vi behöva ta till en bytesekonomi. I en bytesekonomi prissätts varor relativt mot varandra, en enhetlig prissättning blir svår att upprätthålla när antalet varor och tjänster ökar. För att lösa de problem som uppstod i en byteshandel skapades pengar. Ett föremål bör uppfylla fyra funktioner för att fungera som pengar (Jevons 1875) 1. Betalningsmedel I sin första form är pengar endast en råvara gott ryktad av alla personer, det kan vara ett föremål av mat, kläder, eller prydnad som en person lätt kan erhålla. Varje person önskar att ha med sig pengar i större eller mindre mängd i syfte att han kan ha möjlighet att skaffa livets nödvändigheter när som helst. Även om många råvaror kan vara kapabla att utföra denna funktion som ett betalningsmedel mer eller mindre perfekt, kommer något föremål att väljas som pengar framför andra genom seder och bruk eller tillfälligheter. 1 Källan är skriven i en tid då betalkort och andra moderna uppfinningar inte existerade, ett bra föremål för pengar ansågs t.ex. vara en metall. Förklaringen av en egenskap eller funktion kan därför anses vara lite underliga. 5

10 Värdemätare Genom att byta saker ofta för penningsummor lär sig människor värdet av andra varor i form av pengar, alla utbyten kommer lättast beräknas och justeras genom jämförelse av penningvärden för de saker som utbyts. Värdebehållare Varje person som gör ett avtal där han kommer att få en vara på en framtida dag, kommer att föredra att säkerställa mottagandet av en vara lika värdefull nu som då. Denna råvara kommer vanligtvis att vara nuvarande pengar och det kommer således att fungera som en standard i värde. Värdelagring Ibland behöver en person förminska sin egendom i minsta möjliga mån, så att han kan lägga undan egendomen för en tid, bära den med sig på en lång resa eller överföra till en vän i ett avlägset land. Något som är mycket värdefullt, men av liten volym och vikt, och som kommer att kännas igen som mycket värdefullt i alla delar av världen är nödvändigt för detta ändamål. Varje föremål som uppfyller dessa fyra funktioner fungerar som pengar. Det finns väldigt många föremål som uppfyller de fyra funktionerna men som inte är lämpade som pengar. För att skilja på lämpade och icke lämpade föremål bör pengar även uppfylla ett flertal egenskaper (Jevons 1875). Nytta och värde Eftersom pengarna måste bytas för värdefulla varor, bör pengar själv inneha ett värde, och måste därför ha en användbar värdegrund. Bärbarhet Materialet i pengar ska inte endast vara värdefullt, men värdet ska vara relaterad till vikt och volym av materialet, pengarna ska inte vara obekvämt tung att bära med sig men inte heller obekvämt lätt. 6

11 Oförstörbarhet Om pengar ska skickas omkring i handeln och hålls i reserv, får pengar inte vara föremål för lätt försämring eller förlust. Pengar bör inneha samma värde oavsett hur mycket pengarna används. Homogenitet Alla delar av det ämne som används som pengar ska vara homogena, det vill säga av samma kvalitet, så att lika vikter kommer att ha exakt samma värde. Delbarhet Nära samband med den förra egenskapen är delbarhet. Varje material är mekaniskt delbar nästan utan gräns. Materialet i pengar bör inte enbart vara kapabel till division, men det sammanlagda värdet av materialet efter delning ska vara exakt samma som före division. Stabilt värde Det är uppenbarligen önskvärt att valutan inte bör vara föremål för fluktuationer i värdet. Förhållandena där pengar utbyts för andra råvaror bör upprätthållas så nära som möjligt oföränderlig i genomsnitt. Kännedom Med detta betecknar vi möjligheten av ett material för att vara lätt att känna igen och skiljas från alla andra ämnen. 7

12 2.2.1 Fiatpengar Fiatpengar är en term som används för att beskriva den valuta som officiellt används av ett land. Ett fiatsystem bygger på regeringens mandat att utfärda valuta som lagligt betalningsmedel för finansiella transaktioner. Fiatpengar saknar egenvärde och är i sig självt värdelöst, pengarnas värde garanteras av regeringen och värdet beror på vårt förtroende att de klarar av den uppgiften. Om regeringen bryter denna garanti kan en rad problem uppstå som t.ex. hyperinflation 2. Det finns ett flertal definitioner på fiatpengar, jag nöjer mig med att visa en av dem. Pengar som en regering deklarerat ska godtas som betalningsmedel till sitt nominella värde; pengar som emitterats av en regering som är tänkt att ha makten att genomdriva sitt godkännande, inom sina egna herravälden, i betalning av skulder. Enligt en allmän uppfattning har "fiatpengar" inte något verkligt värde, eller åtminstone mindre värde än sitt nominella värde. I det senare fallet, är skillnaden mellan det verkliga och nominella värdet fiatpengar (Rollins 1917, min översättning) Utbudet av fiatpengar kontrolleras av en centralbank genom penningpolitik. Sveriges Riksbank (2014) beskriver att penningpolitikens roll är att försöka se till att ekonomin växer i en stadig takt och att inflationen hålls nere. En centralbank skapar nya fiatpengar i ekonomin genom att köpa finansiella tillgångar eller låna pengar till finansiella institut. Processen kallas penningmultiplikatorn i modern ekonomisk teori och mäter den maximala mängden pengar som kan skapas av en given enhet av centralbankspengar. Pengarutbudet kontrolleras alltså endast av centralbanken, något som de klassiska liberalerna inte anser vara optimalt för samhället, de argumenterar att ekonomin skulle må bättre i sin naturliga form. 2 Hyperinflation innebär en extremt hög inflation. Det finns ingen allmänt accepterad definition av begreppet, men en tumregel är minst 50 % inflation per månad (Library Economics Liberty 2014). 8

13 2.2.2 Elektronisk valuta Elektronisk valuta är brett definierat som en elektronisk lagring av ett penningvärde på en teknisk anordning som i omfattande utsträckning kan användas för betalningar. Enheten fungerar som ett förbetalt innehavarinstrument som inte kräver några bankkonton i transaktionerna (ECB 2014). Elektronisk valuta är hårdvarubaserade eller mjukvarubaserade, beroende på vilken teknik som används för att lagra det monetära värdet. I fallet med hårdvarubaserade produkter är köpkraften bosatt i en personlig fysisk enhet, till exempel ett chipkort, med hårdvarubaserade säkerhetsfunktioner. Mjukvarubaserade produkter sysselsätter specialiserade program som fungerar på vanliga personliga enheter såsom persondatorer, mobiler eller surfplattor. För att möjliggöra överföring av monetära värden, måste den personliga enheten upprätta en online- anslutning till en fjärrserver som styr användningen av köpkraften. System som blandar både hård-och mjukvarubaserade funktioner finns också (ECB 2014). Elektronisk valuta fungerar som ett alternativ till den nationella valutan. I dagens samhälle utgör elektroniska valutor en stor del av den globala ekonomin, vi konsumerar mer och mer på nätet där betalning till företagen oftast sker med elektronisk valuta (Mynewsdesk 2011). En viktig aspekt av elektronisk valuta baseras på om de är centraliserade, att de har några kända enheter som utfärdar dem, eller decentraliserade, att det inte finns någon enskild enhet som utfärdar dem. Den förstnämnde förekommer i stor utsträckning i form av alla fiatvalutor där de elektroniska pengarna är knutna till en nationell valuta, som t.ex. amerikanska dollarn. Decentraliserade elektroniska valutor är mer sällsynta, där virtuell valuta räknas in. Den europeiska centralbanken definierar virtuell valuta som följande, men påpekar samtidigt att definitionen kan behövas anpassas om grundläggande egenskaper förändras. En virtuell valuta är en typ av oreglerad, digital valuta, som utfärdas och vanligen kontrolleras av dess utvecklare, som används och accepteras bland medlemmarna i en specifik virtuell gemenskap (ECB 2012, min översättning) 9

14 ECB kategoriserar en virtuell valuta baserat på interaktionen mellan fiatpengar och virtuella pengar. Detta sker genom två kanaler, utifrån detta kan tre typer av virtuell valuta urskiljas. (ECB 2012) 1) Slutet virtuellt valutasystem: Dessa system har ingen koppling med den riktiga ekonomin. Användare betalar oftast en abonnemangsavgift med fiatpengar och tjänar virtuella pengar baserat på deras prestation i systemet. Exempel: World of Warcraft (WoW) Gold är en virtuell valuta som används för att köpa och sälja föremål i datorspelet World of Warcraft. 2) Virtuellt valutasystem med enkelriktat flöde: Den virtuella valutan kan köpas direkt med fiatpengar genom en växelkurs, men kan inte växlas tillbaka till fiatpengar igen. Valutan används främst till att köpa virtuella varor och tjänster, men i vissa fall går det även att köpa riktiga varor och tjänster. 10

15 Exempel: Facebook Credits (FB) är en virtuell valuta som tidigare användes för att köpa föremål till diverse applikationer på facebook. 3) Virtuellt valutasystem med dubbelriktat flöde: Användare kan både köpa och sälja den virtuella valutan genom en växelkurs. Valutan fungerar som vilken konvertibel valuta som helst och kan användas för att köpa både virtuella och riktiga varor och tjänster. Exempel: Linden Dollars (L$) är en virtuell valuta som används i den digitala världen Second Life. Valutan kan köpas och säljas gentemot den amerikanska dollarn. Bitcoin (BTC) inkluderas även i denna kategori, en grundläggande beskrivning av Bitcoin finns på nästa sida. Kryptovalutor är en typ av virtuell valuta som bygger på kryptografi. Kryptovalutor använder sig av kryptografi som säkerhet, vilket gör det svårare att förfalska. Kryptografin kombineras vanligen med ett proof-of-work system, i syfte för att skapa och hantera valutan. Proof-of-work innebär komplex kodning för att säkerställa systemet. Offentliga och privata nycklar används vanligen för att överföra den kryptografiska valutan från en person till en annan (Technopedia TM 2014). Kryptovalutor fungerar i huvudsak som en fiatvaluta, vilket innebär att den har ett värde eftersom människor är överens om det. Kryptovalutor är däremot inte är knutet till något land, värdet på valutan påverkas inte av en centralbank. I fallet med Bitcoin, det mest framträdande exempel på kryptovaluta, bestäms dess värde av utbud och efterfrågan på marknaden. Som sådan, uppför sig värdet på kryptovalutor likt guld och andra ädelmetaller. 11

16 2.3 Bitcoin Bitcoin har under senaste året blivit ett modeord. Som alla nya fenomen som bryter sig snabbt in på den publika scenen, uppstår det spekulationer, rykten och förvirring. Vad är egentligen Bitcoin? Faktum är att Bitcoin är komplicerat. I detta kapitel ges en grundläggande beskrivning för att bekanta läsaren om vad Bitcoin är och hur det fungerar 3. Beskrivningen är ur författarens perspektiv, vars bild av Bitcoin skapats från diverse källor under en längre tidsperiod, det förekommer därför bristande källhänvisning i främst i den tekniska beskrivningen. Bitcoin är en den största och mest kontroversiella virtuella valuta som finns idag (Cryptocoincharts 2014). Bitcoin är ett decentraliserat system vars huvudsyfte är att kringgå en tredjeparts inblandning vid transaktioner. Bitcoin avser även den open source -mjukvara som Satoshi Nakamoto skapade där användarna tillsammans skapar ett peer-to-peer -nätverk. Skype och Spotify m.m. är mjukvaror som är uppbyggda på liknande sätt. Detta innebär att det inte förekommer någon hierarki bland användarna, alla har samma privilegier som övriga i nätverket. Bitcoin är verksamt på en global nivå och kan användas som valuta för både virtuella och verkliga varor och tjänster och därmed konkurrerar Bitcoin med officiella valutor som t.ex. euron och dollarn. Bitcoin är utformat till att vara oberoende av några centrala utfärdare i form av t.ex. centralbank för hantering av skapande av pengar. För att förhindra missbruk av systemet förlitar sig Bitcoin på matematiska algoritmer och kryptografi istället för banker och regeringar. Bitcoin är alltså två saker, det är en digital valutaenhet och det är ett nätverk. Både valutaenheten och nätverket delar samma namn, Bitcoin. I nätverket överförs den digitala valutaenheten till varandra utan inblandning av någon tredje part. Världen har idag dollar (USD), euro (EUR) osv, och nu även Bitcoin (BTC). 3 En rad frågor kan uppstå ifall du läser om Bitcoin för första gången eller endast hört det någon enstaka gång, i så fall hänvisar jag dig till hemsidan där vanligt förekommande frågor besvaras. 12

17 2.3.1 Bitcoins ursprung och ideologi År 2008 publicerade en person under pseudonymet Satoshi Nakamoto en teknisk rapport innehållande en konstruktion för en ny virtuell valuta kallad Bitcoin. Nakamoto beskriver hans skapelse som följande; Det är helt decentraliserad, med ingen central server eller betrodda parter, eftersom allt bygger på kryptografiska bevis istället för förtroende." (Nakamoto 2008, min översättning). Hen beskriver Bitcoin som en fristående fungerande valuta vars förtroende grundar sig i matematik istället för en tredje part. I sin tekniska rapport förklarar Nakamoto Bitcoins ändamål och politiska natur med bl.a. följande uttalande. Det grundläggande problemet med vanlig valuta är allt det förtroende som behövs för att få det att fungera. Centralbanken måste litas på att inte försämra valutan, men historien om fiatvalutor är full av överträdelser av det förtroendet. Bankerna måste litas på att hålla våra pengar och överföra dem elektroniskt, men de lånar ut i vågor av kreditbubblor med knappt en bråkdel i reserv. Vi måste lita på dem med vår integritet, lita på dem att inte låta identitetstjuvar dränera våra konton. Deras massiva omkostnader omöjliggör mikrobetalningar (Nakamoto 2008, min översättning) Nakamoto argumenterar vidare att vi måste lita på en tredjepart med vår integritet, ett förtroende som hen hävdar är lätt att bryta. Ämnet integritet har blivit känsligare sedan visselblåsaren Edward Snowden läckte sekretessbelagda dokument från den amerikanska underrättelsetjänsten CIA där de bröt detta förtroende (SvD 2013). Missbruk av förtroende från tredjepart förekommer även i Sverige (Aftonbladet 2013). Sekretess kan alltid åsidosättas av administratör utifrån hans omdöme som väger principen om integritet mot andra frågor, eller på order av sina överordnade. Regeringar är bra på att skära av huvudet på centralt styrda nätverk som Napster 13

18 men rena P2P-nätverk klarar sig. Det är väldigt attraktivt för den frihetliga synvinkeln, om vi kan förklara det på rätt sätt " (Nakamoto 2008, min översättning) Som tidigare nämnt konsumerar vi människor på internet i större och större utsträckning, betalning sker mestadels med betalkort dvs. genom en tredje part som tar betalt för att genomföra betalningen. I den tekniska rapport som i detalj beskriver konstruktionen förklarar Nakamoto Bitcoins relevans enligt följande. Handel på Internet har kommit att förlita sig nästan enbart på finansiella institut som fungerar som betrodd tredje part för att bearbeta elektroniska betalningar. Medan systemet fungerar tillräckligt bra för de flesta transaktioner, lider fortfarande betalningsprocessen från den inneboende svagheten hos en förtroendebaserad modell. Helt icke-reversibla transaktioner är inte möjligt, eftersom finansinstitut inte kan undvika att medla tvister. Kostnaden för medling ökar transaktionskostnaderna, vilket begränsar den minsta praktiska transaktionsstorlek och skär av möjligheten för små tillfälliga transaktioner. Vad som behövs är ett elektroniskt betalningssystem som bygger på kryptografiska bevis istället för förtroende, vilket gör att två villiga parter att handla direkt med varandra utan behov av en betrodd tredje part (Nakamoto 2008, min översättning) Bitcoin gör det möjligt att undgå inblandning av finansiella institut vid elektroniska betalningar och är lösningen på problemen ovan påstår Nakamoto. En röd tråd som finns i Nakamoto s uttalanden är brist på förtroende och misstro till de finansiella institutionerna. Denna skepsis till de institutioner som kontrollerar de finansiella systemen är mest troligt hens motivation till utvecklandet av Bitcoin. 14

19 2.3.2 Teknisk beskrivning En detaljerad teknisk förklaring om hur Bitcoin fungerar är långt utanför ramarna för den här texten. De finns tekniska aspekter av Bitcoin som är väldigt komplexa, en god teknisk bakgrund är nödvändigt för att skapa en fullständig förståelse. I texten förekommer därför förenklingar av tekniska beskrivningar på bekostnad av små felaktigheter, detta görs för att fokusera på de ekonomiska aspekterna och underlätta för läsaren 4. Kom ihåg att både valutaenheten och nätverket delar samma namn, Bitcoin. Bokföringsbok I grunden är Bitcoin en digital fil som innehåller konton med pengar, likt en bokföringsbok. En full kopia av denna bokföringsbok finns hos varje användare i Bitcoin nätverket 5. Dessa siffror har endast värde då vi tror de har värde, precis som vilka fiatpengar som helst. För att överföra pengar meddelar du nätverket att ditt eget konto ska minska en summa och att mottagarens konto ska öka denna summa, användarna i nätverket antecknar överföringen i deras kopia av bokföringsboken, allting sker elektroniskt med hjälp av datorer. Det låter likt hur bankerna sköter sina finansiella system men det finns en markant skillnad. Bokföringsboken uppdateras av användarna istället för en central enhet, de innebär att alla vet om allas transaktioner. Hur funkar en transaktion? Bitcoin är konstruerat så det krävs ett slags lösenord för att kunna överföra pengar, detta lösenord kallas en digital signatur. Likt en handskriven signatur bevisar den digitala signaturen att överföringen är legitim, men görs så genom en matematisk algoritm vilket förhindrar förfalskning och kopiering i den digitala världen, en ny digital signatur krävs för varje överföring. 4 För en mer utvecklad teknisk beskrivning hänvisar jag läsaren till Nakamoto s tekniska rapport Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 5 Det är ej nödvändigt att alla användare har en fullständig version av bokföringsboken för att systemet ska fungera. 15

20 En digital signatur består av två olika, men anslutna nycklar, en privat nyckel för att skapa en signatur och en offentlig nyckel som andra användare kan använda för att kontrollera signaturen. Detta är inget som sändaren eller mottagaren manuellt behöver signera eller fundera på, utan allting sker med hjälp av datorer. I grunden består nycklarna av lång rad slumpmässigt utvalda bokstäver och siffror. Tänk dig den privata nyckeln som det sanna lösenordet och signaturen som en mellanhand för att bevisa att lösenordet tillhör dig, utan att du behöver visa det sanna lösenordet. Genom användning av de två nycklarna i matematiska formler kan Bitcoin genomföra en transaktion med noll stöldrisk utan inblandning av någon finansiell institution. Den offentliga nyckeln identifierar ett Bitcoinkonto, medan den privata nyckeln kan skapa transaktioner som tillhör till detta konto. Ett konto består av en lång sträng av siffror och bokstäver alternativt en QR-kod som kopplas till den långa strängen av siffror och bokstäver. Ett Bitcoinkonto används för att erhålla Bitcoins, på samma sätt som ett bankkonto används för att erhålla fiatpengar. En överföring sker enklast med en applikation i antigen en dator eller smartphone, där du skriver in mottagarens bankkonto alternativt scannar in mottagarens QR-kod och trycker skicka. Den långa strängen av bokstäver och siffor kan döpas om till valfritt namn i applikationen för att användaren inte ska behöver memorera till vem alla offentliga nycklar tillhör. Överföringen sker på sekunden till en kostnad i Bitcoins motsvarande ett par ören. 17u7eneHYX5e1YTjFNyeqrCQf9K5hEjc2u 6 (Offentlig nyckel) 6 Den offentliga nyckeln och tillhörande QR-kod är författarens egna, tycker du att uppsatsen varit givande får du gärna donera en liten peng. 16

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer En virtuell valuta är ett betalningsmedel i form av en digital värde enhet. Virtuella valutor finns i många olika former och är avsedda att användas för betalningar på eller via

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 2 februari 2016 följande dom (mål nr 7101-13).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 2 februari 2016 följande dom (mål nr 7101-13). HFD 2016 ref. 6 Transaktioner i form av växling av traditionell valuta till den virtuella valutan bitcoin och omvänt utgör omsättning av tjänster som omfattas av undantag från skatteplikt för finansieringstjänster.

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER!

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER! börs Världsmarknaden update valutor aktier råvaror index valutor Ett marknadsbrev från Börstjänaren Världsmarknaden update valutor aktier råvaror index valutor 2 3 tjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

exer Nätverkande med lika villkor för alla!

exer Nätverkande med lika villkor för alla! exer Nätverkande med lika villkor för alla! Innehåll exer Företaget exer Arbeta med exer Mining Investeringar Utbildningar Nätverka exer Diamantpoolen exer Hur kommer man igång exer - Företaget Mycket

Läs mer

URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER

URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

Varför guld? [first published at mises.se, Oct 2, 2010]

Varför guld? [first published at mises.se, Oct 2, 2010] Varför guld? [first published at mises.se, Oct 2, 2010] De senaste åren har vi sett ett tilltagande intresse för guld. Hur kommer det sig? Vad finns det för bra förklaringar till det? Är inte guld en barbarisk

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

exer Nätverkande med lika villkor för alla!

exer Nätverkande med lika villkor för alla! exer Nätverkande med lika villkor för alla! Innehåll exer Företaget exer Arbeta med exer Mining Investeringar Utbildningar Nätverka exer Diamantpoolen exer Hur kommer man igång exer - Företaget Mycket

Läs mer

Gör vi motsvarande övning men fokuserar på relativa arbetskraftskostnader istället för relativ KPI framträder i grunden samma mönster.

Gör vi motsvarande övning men fokuserar på relativa arbetskraftskostnader istället för relativ KPI framträder i grunden samma mönster. Avtalsrörelsen avgörande för konkurrenskraften! Ett vanligt argument som framförs i debatten kring avtalsförhandlingarna är att det egentligen inte spelar någon större roll för industrins konkurrenskraft

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven

Förvaltning av guld- och valutareserven Förvaltning av guld- och valutareserven Innehåll Riksbankens mål och syftet med guld- och valutareserven Vad innebär förvaltningsuppdraget? Guldreserven Valutareserven Styrande regelverk Riksbankens guld-

Läs mer

Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström AEplan 45 o 1 0 Idioten i duschen Aggregerad prisnivå

Läs mer

Självvärdering The big five

Självvärdering The big five Kommunikativ förmåga Samtala, resonera och diskutera med varandra. I ett samtal är jag delaktig. Jag lyssnar på mina kamrater. Jag lyssnar på mina kamrater och värderar deras åsikter. Jag ser till att

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

Datasäkerhet. Petter Ericson pettter@cs.umu.se

Datasäkerhet. Petter Ericson pettter@cs.umu.se Datasäkerhet Petter Ericson pettter@cs.umu.se Vad vet jag? Doktorand i datavetenskap (naturliga och formella språk) Ordförande Umeå Hackerspace Sysadmin CS 07-09 (typ) Aktiv från och till i ACC m.fl. andra

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Nominell vs real vinst - effekten av inflation -

Nominell vs real vinst - effekten av inflation - 1 Nominell vs real vinst - effekten av inflation - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur inflationen påverkar de bokföringsmässiga vinsterna i företagen. Det kommer att framgå att

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER VARNING HÖGRISKINVESTERING: valutahandel (forex) och spekulationer i prisförändringar (CFD:s) är mycket spekulativa och innebär en hög risknivå och passar kanske inte alla

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

TEKNISKA AN- MÄRKNINGAR

TEKNISKA AN- MÄRKNINGAR TEKNISKA AN- MÄRKNINGAR Seesaw belönings balanssystem Whitepaper dokument Revision 0.8a March 23 2017 Pivx.org Dessa tekniska anteckningar är avsedda att formellt dokumentera och beskriva funktionerna

Läs mer

Synkronisering av kalenderdata

Synkronisering av kalenderdata Datavetenskap Jonas Lindelöw, Richard Löfberg Sten Hansson Bjerke, Anders Friberg Synkronisering av kalenderdata Oppositionsrapport, C/D-nivå 2006:07 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker att

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR. ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR. ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan Fastställda i oktober 2016 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa Listan (Alternativa)

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Kryptering. Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin

Kryptering. Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin Kryptering Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin Inledning Den här rapporten ska hjälpa en att få insikt och förståelse om kryptering. Vad betyder

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

DNSSec. Garanterar ett säkert internet

DNSSec. Garanterar ett säkert internet DNSSec Garanterar ett säkert internet Vad är DNSSec? 2 DNSSec är ett tillägg i Domain Name System (DNS), som säkrar DNS-svarens äkthet och integritet. Tekniska åtgärder tillämpas vilket gör att den dator

Läs mer

US $ Utveckling SEK 12 GÅRDAGENS PENGAR

US $ Utveckling SEK 12 GÅRDAGENS PENGAR SEK 12 US $ Utveckling GÅRDAGENS PENGAR 10 8 6 4 Fiatvaluta inte uppbackat av någonting Ingen Fiatvaluta har behållit sitt värde över tid Varje gång centralbanken trycker upp mer sedlar så förlorar valutan

Läs mer

HDMI, Displayport och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar

HDMI, Displayport och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar HDMI, Displayport och USB Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar 1 HDMI 2 2 HDMI versioner HDMI versioner har olika specifikationer och stödjer olika funktioner. Alla nya specifikationer är bakåtkompatibla

Läs mer

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET

EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET TILLÄGGSMATERIAL Christer Lindholm ÖVNINGAR till del 1 1. Placera in följande ekonomiska beslut i rätt kategori (privatekonomi, företagsekonomi, samhällsekonomi). a) Att köpa

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013 Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 121206, 5 Beslut DATUM: 2012-12-06 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

DROGHANDELN PÅ DARKNET

DROGHANDELN PÅ DARKNET DROGHANDELN PÅ DARKNET EN KORT ÖVERSIKT Niklas Lindroth Bild 2 TVÅ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DROGHANDELN THE ONION ROUTER BITCOIN Står för anonymiteten Står för likviditeten 1 Bitcoin värd ca: 2000 SEK - 2015-05-18

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer.

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer. v.40 15 november 2009 Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Råvaruindex 8 Råvarukanalen 9 Graföversikt 11 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER!

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER! börs Världsmarknaden update valutor aktier råvaror index valutor Ett marknadsbrev från Börstjänaren Världsmarknaden update valutor aktier råvaror index valutor 2 3 tjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport juni 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

YTTRE OCH INRE BALANS

YTTRE OCH INRE BALANS DEN ÖPPNA EKONOMIN YTTRE OCH INRE BALANS Bytesbalansen är ett viktigt mått på utbyte mellan nation och omvärldenà underskott i bytesbalansen leder till utlandsskuld Yttre(extern) balans: saldo i bytesbalansen

Läs mer

INTRODUKTION TILL KURSEN. Makroekonomi

INTRODUKTION TILL KURSEN. Makroekonomi INTRODUKTION TILL KURSEN ROB HART Makroekonomi I makroekonomi studerar vi ekonomisk aktivitet inom systemet i sin helhet; företeelser som tillväxt, inflation och arbetslöshet analyseras,

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet 3 Internet Detta kapitel presenteras det världsomspännande datanätet Internet. Här beskrivs bakgrunden till Internet och Internets uppkomst. Dessutom presenteras

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

PENGAR PENGARNAS ÄLDSTA HISTORIA DE FÖRSTA SEDLARNA

PENGAR PENGARNAS ÄLDSTA HISTORIA DE FÖRSTA SEDLARNA PENGAR Konceptet pengar är en formaliserad överenskommelse om värdet på ett betalningsmedel. I regel är pengar standardiserade föremål vars värde garanteras av en centralbank och som samhällets aktörer

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem.

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem. 1 Jobbet har slutat vara något vi går till och det är numera något vi gör. Våra kollegor är vana att använda ny teknik hemma, de vill nu göra det på jobbet. Helst vill de dessutom jobba från sina enheter

Läs mer

HDMI, DisplayPort och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar

HDMI, DisplayPort och USB. Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar HDMI, DisplayPort och USB Utbildningsmaterial med fokus på certifieringar 1 HDMI 2 2 HDMI versioner HDMI versioner har olika specifikationer och stödjer olika funktioner. Alla nya specifikationer är bakåtkompatibla

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev börs 2 3 tjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB The Empire AB (556586-2264) 2003-10-20 BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB Bästa aktieägare! Som tidigare meddelats på vår hemsida www.emcap.se samt i pressreleaser av den 29 april, den 20 maj, den 14

Läs mer

under en options löptid. Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission

under en options löptid. Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission Del 1 Volatilitet Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är volatilitet?... 3 Volatility trading... 3 Historisk volatilitet... 3 Hur beräknas volatiliteten?... 4 Implicit volatilitet... 4 Smile... 4 Vega...

Läs mer