Övergripande projekt (IT-innovation) som har beröring med MVK för genomförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande projekt (IT-innovation) som har beröring med MVK för genomförande"

Transkript

1 Bakgrund Kansliet för Nationella kvalitetsregister har utlyst medel för innovativ IT-utveckling. Fyra av ansökningarna har direkt beroende till Mina vårdkontakter (MVK) för genomförande. Det finns behov om att bedöma genomförbarhet utifrån ett antal projekt (listas nedan). Gemensamt för samtliga projekt är de har en projekttid t.o.m. andra kvartalet 2014 Arbetsmöten med MVK och Nationella kansliet har genomförts. Här identifierades behov om att lista och skapa underlag för problematisering för respektive IT-innovations arbete avseende: Återanvändning av framtagen infrastruktur (IT-komponenter, tjänster) Planerad utveckling för MVK som sammanfaller med Kvalitetsregisterintressen Möjlighet till konsolidering eller kombinering av framtagen infrastruktur Identifiering av behov om nyutveckling samt kostnadsbild för detta Övergripande projekt (IT-innovation) som har beröring med MVK för genomförande 1. Nr.02. Möjlighet att ta del av egen hälsa baserat på uppgifter inrapporterade till kvalitetsregister via MVK genom en AHR (Automatisk hälsorapport). Primärt för CPUP register men lösning ska vara skalbar. I bilaga återges detaljerad information. 2. Nr.18. Använda MVK som inloggning för åtkomst av egna data i register (via dator, läsplatta, smartphone) 3. Nr.12. Registerutdrag via MVK proof of concept, MVK kanal för att möjliggöra för patienter att på ett säkert sätt att se vilka register de är med i. 4. Nr.19. Koppling mellan kvalitetsregister och patientutvecklade informations- och kommunikationsverktyg sk. PROM via MVK. Inom ökad patientmedverkan med koppling till MVK 5. Nr.09 Swedeheart och UCR Vi önskar att hitta rätt antal och för patient-, närstående- och vårdpersonalen rätta, meningsfulla PROM, patientrapporterade mått så att formulären känns viktiga att fylla i och vi kan delge dem i årsrapport. 6. Nr.25 Hjärntumörer och RC Norr Swedeheart har definierat ett antal kvalitetsindikatorer som ska styra kvaliteten av vården av hjärtpatienter. Patienten kan själv påverka rehabilitering och livskvalitet efter insjuknandet i hög utsträckning genom att lägga om sin livsstil gränssnitt för utdatarapportering. 7. Nr.19 SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry). Möjlighet till patientinmatning via app samt MVK. Detta gör patientmedverkan också viktig då vi önskar synpunkter på detta inmatningssätt.

2 Exempel på identifierade funktioner/beroenden till Mina Vårdkontakter. Läs igenom nedan bilagor så hittar ni säkert en hel del övriga delar som har beroenden, behov av nyutveckling. Vad Inloggning Autentisering Indexslagning Personlig rapport Samtyckestjänst Grafisk presentation Gränssnitt Data från flera källor Påminnelse Kommentar Ny förekomst av data i register Hantering Optout Extrahera data från register Dator/tablett/telefon) Egenrapporterade, f Påminnelsetjänst (kanske hör hemma i mina vårdflöden) Tjänstekontrakt Nedan återges bilagor Bilaga 1. Ansökan Nr. 02 Sökande: CPUP och RC syd. Kontaktperson: AHR (Automatisk hälsorapport) innebär att patienter ges möjlighet att själva när som helst ta del av information om sin egen hälsa baserat på uppgifter inrapporterade till kvalitetsregistret. AHR skapas primärt för CPUP men den tekniska lösningen är sådan att det kan anpassas till andra diagnoser, register och databaser. Det finns ett behov och en önskan från många patienter att få del av de uppgifter som finns rapporterade om deras hälsa/sjukdom. Det är en tydlig trend att patienter vill ta mer aktiv del och personligt ansvar för sin hälsa och sina behandlingar. För personer med kroniska tillstånd, som t ex cerebral pares (CP), är det viktigt att kunna följa sin utveckling över tid, för att tidigt kunna reagera och agera om förändring i hälsa/funktion sker. Många kroniska tillstånd är komplexa och svåröverskådliga eftersom de påverkar flera kroppssystem och funktioner och som patient kan det vara väldigt svårt att tillgodogöra sig den information man får i samband med möte med vården. Att i lugn och ro kunna logga in och på ett lättöverskådligt sätt få e-information om sin hälsa ökar sannolikt chansen att patienter blir motiverade till involvering. Med AHR vill vi utveckla en funktion som medger sådan insyn. Projektet genomförs i samarbete med RC Syd. Projektet är genomförbart, den tekniska beskrivningen är granskad av RC Syd. I planeringsfas diskuteras med representanter för CPUP, RC Syd och patienter vilka variabler som är viktigast att inkludera i funktionen och hur de skall presenteras på ett lättförståeligt sätt.

3 I utvecklingsfas tas den nödvändiga programvaran fram. AHR kommer att baseras på R programvaromiljö för statistiska beräkningar. Systemet kommer att extrahera relevanta uppgifter från registret och lagra informationen på ett säkert sätt i en annan skyddad server på RC Syd, varifrån de genererade patientspecifika rapporterna kommer att vara tillgängliga för auktoriserade patienter. Efter en identitetskontroll, kommer alla patienter i CPUP kunna hämta sin personliga rapport från databasen med hjälp av teknik som de själva valt (t.ex. dator, ipad eller annan mobil enhet). Systemet kommer att vara säkert både i termer av användarautentisering (t.ex. Bank ID) och i termer av säker dataöverföring via HTTPS. Patienterna kommer aldrig att få tillgång till själva databasen i kvalitetsregistret. De kommer bara att kunna se sina egna uppgifter i form av diagram och tabeller. Personer som inte har uppgifter som registrerats i kvalitetsregistret kommer inte att kunna logga in. I testfas kommer vi att genomföra en serie funktionstester och valideringstester. Vi kommer också att genomföra säkerhetstester (t ex penetrationstester) av systemet. Vi kommer att analysera nöjdhet och förståelse hos en grupp patienter. I genomförandefasen lanseras AHR. Manual och informationsmaterial tas fram. Systemet görs på ett sådant sätt att tekniken kan överföras till andra register oavsett vilken plattform deras primärdata ligger på. Bilaga 2. Ansökan Nr. 18 Sökande: BORIS, Barn Obestias Register I Sverige. Kontaktperson: En ny IT-funktion i registret som skal möjliggöra för patienter att logga in till registret och ta del av sina egna data med avseende på besöksstatus, behandlingsplan och behandlingsresultat, genom ett modernt internetbaserat gränssnitt tillgängligt via dator, läsplatta eller smartphone. Även påminnelser till kallade besök skall skickas till patient genom registret Funktionsbeskrivning A. Patienten får påminnelse till behandlingsbesök genom sms. B. Patienten loggar in och får tillgång till: 1. status från senaste besök (uppmätt vikt, längd, BMI, blodtryck, fasteblodsocker) 2. aktuell behandlingsplan (planerad behandling) 3. uppnått behandlingsresultat (kurva över vikt / BMI / blodtryck / fasteblodsocker över tid) Denna ansökan avser ett första steg i en satsning på en ökad patientmedverkan i registret. De kommande stegen som innefattar att patienten eller föräldrarna själva bidrar med information till registret kräver av juridiska skäl en annan och mer komplicerad uppbyggnad av registret varför detta senareläggs. Den nu aktuella funktionen innebär att patienter på ett lättillgängligt och säkert sätt skall få ta del av sina behandlingsdata som finns i registret. Funktionen har stor potential att öka

4 patientens engagemang i behandlingen, särskilt för tonåringar. Det finns vetenskapligt stöd för att ett IT-stöd ökar patientens delaktighet, behandlingens följsamhet och därmed ger bättre behandlingsresultat. Fetma är en diagnos som är förknippad med skuld och skam och många patienter, särskilt tonåringar, är inte alltid motiverade till behandlingen. Det är mycket vanligt med uteblivna besök, vilket får konsekvenser för behandlingsresultat och medför extra vårdkostnader. Motivation och delaktighet är en förutsättning för att lyckas med behandlingen. Funktionen ökar informationsspridningen om kvalitetsregistret, dess syfte och hur det används vilket ytterligare förbättrar möjligheterna till ett ökat engagemang för behandlingen. Avstämning med leverantör PharmaConsultingGroup under v Leverantören har bedömt projektet som genomförbart. En funktion för inloggning via ett särskilt gränssnitt till individdata i registret finns utvecklad sedan tidigare. Ny funktionalitet behöver utvecklas för att tillgängliggöra och visa ovan specificerade data. Utveckling av funktionen kan påbörjas i slutet av 2013 och färdigställas under första kvartalet Patienter och föräldrar kommer att involveras i utvecklingen av funktionen. Bilaga 3. Ansökan Nr. 12 Sökande: UCR Kontaktperson: Registerutdrag via Mina vårdkontakter (MVK), en proof of concept - PoC. Mina vårdkontakter är en nationell tjänst och erbjuds i landets alla regioner och landsting. Mina vårdkontakter erbjuder en kanal för att enkelt och säkert nå väldigt många patienter. Vi ser en stor potential i detta och för registrens räkning kunna nå ut till en stor del av patienterna på ett säkert sätt. Ett första steg i att nyttja denna kanal mer är att göra en teknisk undersökning och ett testfall, en PoC. Syftet med PoC:en är att se om vi kan möjliggöra för patienter att se vilka register de är med i. Projektet innebär att undersöker hur en lösning av detta slag bör se ut och sedan även tekniskt prövar att genomföra lösningen. Det blir ett arbete med att få register och Mina vårdkontakter att prata med varandra på ett säkert sätt samt ett gränssnitt för patienter att kunna ta del av information. Om PoC:en för detta projekt visar ett positivt resultat kan man sedan implementera tjänsten fullt ut och även börja förbereda för att rulla ut ytterligare tjänster, exempelvis PROMS. Implementationen för alla register ingår ej i detta projekt.

5 Möjligheten till att involvera och engagera patienter i registren genom att möjligöra tjänster via MVK är mycket stor. Genom att börja lägga ut tjänster som utdrag kan vi få en snabb och säker kanal till en stor del av målgruppen. Om POC:en är lyckad kan fler tjänster säkerligen anslutas vilket möjliggör ytterligare patientinvolvering. Genom att börja exponera registern på detta sätt kommer kunskapen, och intresset, för registren att öka bland patienterna. Potentialen att via MVK nå ut till patienter och erbjuda allt fler tjänster bedömer vi vara mycket stor och detta första projekt väldigt viktigt för den framtida utvecklingen. 1. Teknisk utredning kring lämplig arkitektur. För att kunna avgöra hur vi på bästa sätt kan integrera våra register mot MVK behövs en utredning med fokus på arkitektur och säkerhet. Utredningen kommer visa hur lösning kan utvecklas. 2. Utveckling av prototyp för utdrag ur register. Utveckling av integration mellan ett utvalt register som används som testfall i denna PoC. 3. Dokumentation för utveckling av fullskalig implementation. Utifrån den tekniska utredningen och den faktiska utveckling av prototypen dokumenteras hur lösningen kan implementeras i full skala för alla register. Projektet genomförs av personal från UCR tillsammans med personal som driver och förvaltar Mina vårdkontakter. Det finns redan en upparbetad kanal för detta samarbete och ett intresse från Mina vårdkontakter att delta i projektet. Bilaga 4. Ansökan Nr. 19 CF-register Sökande: Cytisk fibros register Kontaktperson: Innovation 1) är en kopplingen mellan kvalitetsregistret och patientutvecklade informationsoch kommunikationsverktyg i vardagen (Patient Reported Outcome Measures, PROM). Det är en it-funktion som idag inte är allmänt tillgänglig. I samarbete med C3Nproject.org vid Cincinnati Childrens Medical Center i USA och personalexperiments.org vid MIT har ett patientinitiativ vuxit fram knutet till Stockholm Cystisk Fibros (CF) Center. Utvecklingen har skett stegvis sedan Man har som ett helt privat initiativ i oktober 2012 lanserat en prototyp-app, Genia, som hjälper barn och familjer som lever med CF att observera saker i vardagen som sedan har relevans som underlag vid månadskontrollerna på CF-centret. Appen möjliggör att man i den personliga sfären samlar utfallsmått såsom lungsymptom och egenregistrerade spirometrier (lungfunktionsundersökningar). Under 2013 gjordes en film (http://www.youtube.com/watch?v=c1_pt0zw47o) för att presentera filosofin bakom Genia, tillsammans med VINNOVA projektet Mina Vårdflöden. I juni 2013 bidrog Genia till att man fick EU-kommissionens pris för bästa innovation i offentlig sektor inom kategorin invånarprojekt (http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=165159&l=sv&newsdep=130). Nästa version av Genia kommer att utvecklas under hösten 2013 och det finns då möjligheter att utveckla en koppling till vården. Det som patienterna och deras familjer observerar i

6 vardagen i form av olika lungsymptom och egenregistrerade spirometrier kan kopplas direkt med kvalitetsregistret och bli ett kliniskt utvecklingsstöd i förbättringsarbetet. Syftet med innovation 1) är ett förbättringsarbete genom att utveckla patientinvolveringen med egenrapporting av symptom som hjälper vårdpersonalen att bedöma patientens hälsa. Utvecklingen sker i samarbete med Genia-projektet och bygger på öppna standards och kopplingar till nationella tjänsteplattformen inom ehälsa. Kopplingen skulle tas fram av barnregisterplattformens IT-leverantör Carmona och en investering i detta leder till resultat som sedan kan användas på nationell nivå och inom alla diagnosområden som är knutna till barnplattformen. Avstämning med Gunnar Severinson och Claes Östlund på Carmona har skett. Tekniskt sett är innovationerna genomförbart. Angående innovation 1) ska i första skedet, d.v.s. det som är föremål för denna ansökan, en prototyp tas fram för överföring av patientens egenobserverade lungsymptom samt resultat av egna mätningar med mikrospirometer, som först registrerats i Genia och sedan överförs till kvalitetsregistret. Bilaga 5. Ansökan Nr. 09 Swedeheart Sökande: UCR och Swedeheart Kontaktperson: Swedeheart har definierat ett antal kvalitetsindikatorer som ska styra kvaliteten av vården av hjärtpatienter. Patienten kan själv påverka rehabilitering och livskvalitet efter insjuknandet i hög utsträckning genom att lägga om sin livsstil. De indikatorer som mäter dessa livsstilsrelaterade mål har i nuläget stor förbättringspotential. För att sjukvården ska lyckas lyfta kvaliteten på dessa områden krävs ett samarbete med patienterna i att få dem motiverade och aktiva i att vidta förändringar och delta i uppföljningsprogram. En del i detta arbete är att ge patienterna tillräcklig information om sin situation och vilka vinster som finns med att lägga om livsstilen. I patientmötet handlar det konkret om att ta fram ett underlag utifrån Swedeheartregistret (SEPHIA) som kan hjälpa läkare/sjuksköterska och patient att kommunicera. Materialet ska vara informativt och motivera patienten utifrån individens startläge till att vidta hälsoförbättrande åtgärder. Inget av UCRs register har i nuläget rapporter som är anpassade för patienter, som utgår från deras behov och presenteras på ett tillgängligt sätt för denna målgrupp. I ett sådant här projekt skulle ges tillfälle att strukturerat, enligt en patientcentrerad process, bygga kunskap kring att levandegöra registerdata för en målgrupp som har ett annat perspektiv än de intressenter som registren vanligvis vänder sig till. I projektet Användbara Data som UCR tidigare drivit blev vinsten med att arbeta strukturerat med användbarhet i fokus uppenbar. Tidigare har det varit ett eftersatt område vilket får inverkan på registrens verkningsgrad och den praktiska nyttan av utdata ur registren. Det känns därför angeläget och som ett naturligt steg att gå vidare, utifrån de lärdomar som gjorts i nämnda projekt och nu se till patientperspektivet.

7 Projektet avser att arbeta användarcentrerat ( patientcentrerat ). I detta ligger kunskap i att sätta upp kvalitativa mål för produkters användbarhet. Projektet avser säkerställa lösningens användbarhet genom bland annat prototyputvärderingar med användare. Arbetet kan delas in i följande arbetssteg: Användar- och behovsanalys Inläsning, exempelvis ta del av eventuella tidigare projekt som har relevans för problemområdet Informationsinsamling med vårdgivare med fokus på behandlande läkare/sjuksköterska på hjärtintensivvårds- och uppföljningsenheter Informationsinsamling utifrån ett patientperspektiv genom bland annat intervjuer med patienter, patientförening och om möjligt även anhöriga För att förstå patientperspektivet är det viktigt att ha en holistisk ansats och inte se ur ett registerperspektiv. Frågor som är viktiga för patientgruppen utifrån sitt sjukdomsområde och sin rehabilitering är viktiga att beakta. Det kan även handla om möjlighet att själv påverka sitt sjukdomsförlopp och att få insikt i hur vården bedrivs på olika sjukhus i landet för att bedöma insatser. Det kan också innebära behov av att samtidigt få ta del av information från fler delregister eller källor. Designkoncept och utvärdering Utifrån analysfasen påbörjas ett arbete med prototypa fram en presentation som ska hantera de frågeställningar som är identifierade som bör besvaras av materialet. Patientperspektivet ska vara styrande, vilket innebär att registerinformationen som presenteras måste göra det i rätt sammanhang så att den blir till hjälp och stöd för patienten i dennes fortsatta rehabilitering. Innehåll struktureras och designas iterativt, I detta arbete ingår även utvärderingar med läkare/sjuksköterskor och patienter. Dokumentation Konceptetet specificeras så att det är tekniskt byggbart och arbetet och delresultat dokumenteras för att göra det återanvändbart. Rapportprototyp Utifrån det dokumenterade konceptet byggs en rapportprototyp upp i de rapportverktyg som används idag. Denna prototyp kommer sedan att vara grund för hur rapporter mot patienter fungerar på både patientnivå och teknisk nivå. Utifrån denna prototyp kommer arbetet att ta fram och införa patientrapporter för andra register vara avsevärt mycket enklare vilket innebär en större och snabbare spridning än vad som annars skulle kunna vara möjligt. Förväntat resultat och effekter Projektet ska leverera följande direkta resultat: 1) En designlösning/specifikation för Swedeheartregistret, där det finns ett mervärde av patienttillvänd registerinformation, tas fram och utvärderas. Målet är en lösning som innehåller registerinformation som är relevant för patientgruppen

8 (fyller äkta behov) och är presenterad utifrån patientens livssituation, på ett sätt som gör att patienten kan förstå den och agera på ett konstruktivt sätt. 2) Erfarenhet och återanvändbara resultat som kan komma flertalet register till godo. Arbetsmetod och delresultat kommer att dokumenteras. Det gör det möjligt att återanvända och sprida resultatet på ett snabbt och smidigt sätt för andra register som har behov av att ta fram liknande lösningar. Projektet syftar till att stötta effektmålet för 2016 att 80% av de Nationella kvalitetsregistren ska presentera resultatdata för patienterna. Arbetet och projektets förväntade resultat ligger i linje med den övergripande målsättningen att användningen av registerdata för patienter som målgrupp ökar. Projektet avser att arbeta användarcentrerat ( patientcentrerat ). I detta ligger kunskap i att sätta upp kvalitativa mål för produkters användbarhet. Projektet avser säkerställa lösningens användbarhet genom bland annat prototyputvärderingar med användare. Arbetet kan delas in i följande arbetssteg: Användar- och behovsanalys - Inläsning, exempelvis ta del av eventuella tidigare projekt som har relevans för problemområdet - Informationsinsamling med vårdgivare med fokus på behandlande läkare/sjuksköterska på hjärtintensivvårds- och uppföljningsenheter - Informationsinsamling utifrån ett patientperspektiv genom bland annat intervjuer med patienter, patientförening och om möjligt även anhöriga För att förstå patientperspektivet är det viktigt att ha en holistisk ansats och inte se ur ett registerperspektiv. Frågor som är viktiga för patientgruppen utifrån sitt sjukdomsområde och sin rehabilitering är viktiga att beakta. Det kan även handla om möjlighet att själv påverka sitt sjukdomsförlopp och att få insikt i hur vården bedrivs på olika sjukhus i landet för att bedöma insatser. Det kan också innebära behov av att samtidigt få ta del av information från fler delregister eller källor. Designkoncept och utvärdering - Utifrån analysfasen påbörjas ett arbete med prototypa fram en presentation som ska hantera de frågeställningar som är identifierade som bör besvaras av materialet. Patientperspektivet ska vara styrande, vilket innebär att registerinformationen som presenteras måste göra det i rätt sammanhang så att den blir till hjälp och stöd för patienten i dennes fortsatta rehabilitering. Innehåll struktureras och designas iterativt, I detta arbete ingår även utvärderingar med läkare/sjuksköterskor och patienter.

9 Dokumentation Konceptetet specificeras så att det är tekniskt byggbart och arbetet och delresultat dokumenteras för att göra det återanvändbart. Rapportprototyp Utifrån det dokumenterade konceptet byggs en rapportprototyp upp i de rapportverktyg som används idag. Denna prototyp kommer sedan att vara grund för hur rapporter mot patienter fungerar på både patientnivå och teknisk nivå. Utifrån denna prototyp kommer arbetet att ta fram och införa patientrapporter för andra register vara avsevärt mycket enklare vilket innebär en större och snabbare spridning än vad som annars skulle kunna vara möjligt. Övrig information Arbetet följer samma typ av upplägg och delsteg som i projektet Användbara Data. AD har varit ett framgångskoncept som har lärt medverkande parterna en hel del vilket minskar tidsåtgång och kostnad för detta projekt. Det rör alltifrån synsätt till praktisk metodik och mallar för att samla in resultat till teknik kring gränssnittsprogrammering. Bilaga 6. Ansökan Nr. 25. Nationellt register för hjärntumörer Sökande: Nationellt kvalitetsregister för hjärntumörer och Regionalt cancercentrum Norr Kontaktperson: Vi önskar hitta ett sätt till patient- och anhörigmedverkan hos en patientgrupp med kort överlevnad och liten/svag patientförening Vi önskar skapa medvetenhet och intresse för registret hos patienter, anhöriga, Svenska hjärntumörsföreningen och kontaktsjuksköterskor Vi önskar att hitta rätt antal och för patient-, närstående- och vårdpersonalen rätta, meningsfulla PROM, patientrapporterade mått så att formulären känns viktiga att fylla i och vi kan delge dem i årsrapport. Eftersom införandet av PROM kommer att belasta vårdpersonalen, troligtvis framförallt kontaktsjuksköterskor är det viktigt att de är delaktiga i framtagande och hur det ska rapporteras in Patienterna ska kunna rapportera in direkt till kvalitetsregistret, ingen mellanhand ska behövas Patienterna ska fylla i PROM utan hjälp från anhörig el. vårdpersonal. Focusgrupps intervjuer - Svenska hjärntumörsföreningen är en liten och svag patientförening. I några regioner finns lokala grupper som träffas. Vi har svårt att hitta patienter som kan vara engagerade under en längre period pga sjukdomens ofta snabba förlopp. Därför kan fokusgrupper vara en lösning för att nå de här patienterna. Vårt mål är att starta projektet med fokusgrupps intervjuer i minst tre regioner och med minst 20 patienter och gärna några närstående.

10 Två dagars internat - För att utveckla rätt antal och för patient-, närstående- och vårdpersonalen rätta, meningsfulla PROM ska vi skapa en nationell arbetsgrupp med patienter, närstående, kontaktsjuksköterskor, styrgruppsmedlemmar och stödteamet som arbetar under två hela dagar. Eftersom införandet av PROM kommer att belasta vårdpersonalen, troligtvis framförallt kontaktsjuksköterskor är det viktigt att de är delaktiga i framtagande och hur det ska rapporteras in. Att under de här dagarna också skapa nätverk och få känna sig delaktig är också viktigt för en lyckad implementering. Efter fokusgrupps intervjuerna träffas den nationella projektgruppen under två dagar för att analysera data i workshops och färdigställa ett förslag för registrets styrgrupp. För att inrapporteringen patienterna ska kunna rapportera in direkt till kvalitetsregistret utan mellanhand ska varje regions universitetssjukhus införskaffa en läsplatta (sex stycken). Patienter med hjärntumör har eller får ofta en kognitiv påverkan. Det är också vanligt att patient och anhöriga har olika uppfattningar om ex patientens livskvalitet och funktion. Det är därför inte möjligt att skicka hem formulär till de här patienterna utan vi behöver engagera kontaktsjuksköterskor och eller läkare att kunna närvara när patienten själv fyller i formulären. Vi har haft svårt att rekrytera någon från patientföreningen att gå den nationella patientföreträdarutbildningen. Det är styrgruppsmöte torsdag 31 oktober där det här ska tas upp. Bilaga7. Nr.19 SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry) Sökande: SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry) Kontaktperson: SWIBREG önskar hela tiden att förbättras samt att öka täckningsgraden. Genom patientmedverkan kan vi förbättra återkoppling samt information om registrets nytta till patienterna. I förlängningen kan detta göra att täckningsgraden ökar. I SWIBREGs fall innefattar patientmedverkan också anhöriga eftersom våra patienter inkluderar även små barn. Detta kan göras genom: Patient och anhörig till barn med inflammatorisk tarmsjukdom sitter med i styrgruppen. Där tas alla beslut för hur registret hela tiden kan förbättras. Patient och anhörig redovisar kontinuerligt till Patientföreningen Magtarmförbundet både i syfte att återkoppla samt sprida information om registrets nytta till patienterna. I förlängningen kan täckningsgraden öka. En patient och en anhörig, utsedda av patientföreningen, ingår i styrgruppen. Dessa båda kan aktivt delta i förbättring av registret. Tanken är också att de sprider information om registret till patientföreningens medlemmar via t ex Mag-tarmförbundets hemsida, genom medlemstidningen samt på olika möten. Detta medför både en spridning av registrets nytta vilket kan öka täckningsgraden.

11 Under hösten 2013 får SWIBREG möjlighet till patientinmatning via app samt MVK. Detta gör patientmedverkan också viktig då vi önskar synpunkter på detta inmatningssätt.

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV RC SYD REGISTERDAGAR 2014-09-26--27 Karin Christensson Kansliet för Nationella Kvalitetsregister VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat

Läs mer

Case: Kunskapsstöd för bättre hälsa: Patienten rapporterar själv inför läkarbesök

Case: Kunskapsstöd för bättre hälsa: Patienten rapporterar själv inför läkarbesök Case: Kunskapsstöd för bättre hälsa: Patienten rapporterar själv inför läkarbesök SAMMANFATTNING PER är en internetbaserad e-hälsotjänst där patienten själv registrerar uppgifter om sin hälsa och sjukdomsutveckling

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

Patientens Egen Registrering (PER)

Patientens Egen Registrering (PER) Svensk Reumatologis Kvalitetsregister - klinisk utveckling och forskning SRQ ny PROM-strategi Malin Regardt Med Dr. Leg arbetsterapeut Patientens Egen Registrering (PER) Sedan 2004 har patienter med reumatiska

Läs mer

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam

Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Funktioner kring nationella kvalitetsregister Registerhållare Nationella och regionala stödteam Registerstyrgrupp Leds av registerhållaren som är den som driver arbetet, är sammankallande och ytterst ansvarig

Läs mer

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR 2015-09-17 1 HISTORIK 1975 bildades det första kvalitetsregistret. 1995 började Socialstyrelsen och Landstingsförbundet ge ekonomiskt stöd till registren

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister 1.1 God samverkan med industrin leder till bättre vård I Sverige förekommer

Läs mer

GUIDE PATIENTERS MEDVERKAN I KVALITETSREGISTERARBETE

GUIDE PATIENTERS MEDVERKAN I KVALITETSREGISTERARBETE GUIDE PATIENTERS MEDVERKAN I KVALITETSREGISTERARBETE 1 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt av svensk hälso- och sjukvård och omsorgsverksamhet för löpande lärande, förbättring,

Läs mer

Nationell registerservice

Nationell registerservice Nationell registerservice Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utveckla och driva en nationell registerservice Syftet med detta är bl.a. att bidra till ökad kvalitet på data i de nationella

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Implementeringsdag Autismspektrumtillstånd hos vuxna Saturnus konferens 16 april 2015

Implementeringsdag Autismspektrumtillstånd hos vuxna Saturnus konferens 16 april 2015 Implementeringsdag Autismspektrumtillstånd hos vuxna Saturnus konferens 16 april 2015 Vad är Nationella Kvalitetsregister? De är ett system av kvalitetsverktyg som ger oss i Sverige unika möjligheter att

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister

Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister Peter Kammerlind Civ ing, Tech Lic, Utvecklingsledare, Landstinget i Jönköpings län Registercentrum Sydost QULTURUM här jobbar jag Mäta

Läs mer

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Sjukvården är inne i ett skede av stora förändringar. Den

Läs mer

Vad är nyttan med HabQ? Vem har nytta av HabQ? Vilka patienter följs upp i HabQ? dvs för vem gäller resultaten?

Vad är nyttan med HabQ? Vem har nytta av HabQ? Vilka patienter följs upp i HabQ? dvs för vem gäller resultaten? Vad är nyttan med HabQ? Hur kan kvalitet i hälso- och sjukvård mätas? Habiliteringen ska vara; Person och omgivningsfaktorer Diagnos och funktionstillstånd Socioekonomiska faktorer Kunskapsbaserad och

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren Utdrag Protokoll I:9 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8974/FS/(delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren

Läs mer

Nationellt centrum för kvalitetsregister

Nationellt centrum för kvalitetsregister Nationellt centrum för kvalitetsregister Registercentrum Syd Registercentrum Syd (RC Syd) är ett resurscentrum för dig som arbetar med nationellt eller regionalt kvalitetsregister, klinisk forskning eller

Läs mer

Kroniskt engagerad. Slutrapport S2014/134/FS LK/ LS-LED13-732

Kroniskt engagerad. Slutrapport S2014/134/FS LK/ LS-LED13-732 Kroniskt engagerad ett nationellt designprojekt Slutrapport Hanna Lundstedt Landstinget Sörmland Tomas Edman Landstinget i Värmland, Experio Lab SID 1(10) Innehåll 1. PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.1. Sammanfattning...

Läs mer

PERSONLIGA E-TJÄNSTER GER MÖJLIGHET TILL INTERAKTION MED PATIENTER

PERSONLIGA E-TJÄNSTER GER MÖJLIGHET TILL INTERAKTION MED PATIENTER PERSONLIGA E-TJÄNSTER GER MÖJLIGHET TILL INTERAKTION MED PATIENTER Andreas Hager, Upstream Dream AB Staffan Lindblad, Kvalitetsregistercentrum Stockholm Mats Löfgren, Registerhållare GynOp Björn Hultgren,

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Reviderade förslag på mål för graviditetsregistret. Olof Stephansson

Reviderade förslag på mål för graviditetsregistret. Olof Stephansson Reviderade förslag på mål för graviditetsregistret Olof Stephansson Ny vision och mål för GR Visionen för graviditetsregistret är att förbättra hälsa för mödrar och barn. Övergripande mål graviditetsregistret

Läs mer

Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss

Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss 1 Mobil e-hälsa ett projekt med syftet att använda Health Innovation plattform (HIP) och Integrationsplattform för vårdgivare (IPV) med TakeCare information i Surfplatta Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss

Läs mer

ÄR KVALITETSREGISTREN EN GIVEN KÄLLA? Tveksamt

ÄR KVALITETSREGISTREN EN GIVEN KÄLLA? Tveksamt VÅRDEN I SIFFROR ÄR KVALITETSREGISTREN EN GIVEN KÄLLA? Tveksamt Öppen dataplattform Nationell tjänsteplattform Innovatörer 1177 Vårdguiden Vården i siffror VÅRDEN I SIFFROR Vardenisiffror.se Enklare tillgång

Läs mer

Körschema 2013-04-26. 11:50 12:50 Lunch

Körschema 2013-04-26. 11:50 12:50 Lunch Körschema 2013-04-26 08:50 09:20 Vad påverkar patientperspektivet?, Joakim intro Bataldenbilden, grupparbete utifrån lappar 09.20 10:00 Kaffe 10:00 10:40 Presentera hemuppgift och börja jobba med den,

Läs mer

Protokoll Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister

Protokoll Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister 2013-04-25 1 (7) Protokoll Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister 2012-04-25 Närvarande: Henrik Almkvist, (Ordf.) Stockholms läns landsting Åsa Andersson, Svensk sjuksköterskeförening Margareta

Läs mer

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

Min vårdplan introduktion och manual

Min vårdplan introduktion och manual Min vårdplan introduktion och manual Nationella cancerstrategin lyfter i många stycken fram sådant som stärker patientens ställning. Ett kriterium för en god cancervård är att varje cancerpatient får en

Läs mer

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING senioralert@lj.se AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Organisation: Organisationsnummer: Postadress: Telefon: E-post:

Läs mer

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF tackar för möjligheten att få besvara remiss avseende:

Läs mer

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte ÖMSESIDIGT LÄRANDE FÖR STUDENTER, PATIENTER OCH PERSONAL PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte Förberett för: Pia Kinhult, Region Skåne Bearbetat av: Lars Lindmark, Jidoka Innovation AB Tomas Kirkhorn,

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede 2017-03-29 Helena Adlitzer Utbildning 1. Information om grunden för VP 2. Revideringen 3. Arbetsprocessen 4. Innehållet 5. Axplock ur VP ---------------------------------------------------

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

Enklare att utveckla e- tjänster med gemensam arkitektur och infrastruktur

Enklare att utveckla e- tjänster med gemensam arkitektur och infrastruktur Enklare att utveckla e- tjänster med gemensam arkitektur och infrastruktur Enklare att utveckla e-tjänster med gemensam arkitektur och infrastruktur Sara Meunier Sofie Zetterström 2015-10-06 Sara Meunier

Läs mer

Från Guru till Guide - personcentrerad vård i Landstinget Sörmland

Från Guru till Guide - personcentrerad vård i Landstinget Sörmland Från Guru till Guide - personcentrerad vård i Landstinget Sörmland Hanna Lundstedt Programsamordnare personcentrerad vård Linda Lännerström Verksamhetsutvecklare, doktorand, division primärvård Sveriges

Läs mer

Brukarmedverkan. Eva Nordmark CPUP-dagarna 2014

Brukarmedverkan. Eva Nordmark CPUP-dagarna 2014 Brukarmedverkan Eva Nordmark CPUP-dagarna 2014 What s in it for me? Attstärkabrukarperspektivet ökainflytandeochdelaktighet ikvalitetsregistret Vad är ett kvalitetsregister? Varförfinnsdet? Till vilken

Läs mer

Ökad patientdialog med digitala formulär

Ökad patientdialog med digitala formulär Ökad patientdialog med digitala formulär Nationell Handlingsplan 2013-2018 Målbild 2018 Ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränser Individen Kunna nå

Läs mer

Validering av kvalitetsregister på INCA Version 1.0

Validering av kvalitetsregister på INCA Version 1.0 Version 1.0 Information från AKI: Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA Versionshantering Version/Datum Författare Beskrivning av förändring Godkänt av AKI 1.0/2014-04-24 Mats Lambe - 2014-05-13

Läs mer

Min Vårdplan Cancer i Stöd och behandling Utvärdering av piloter , Version 3

Min Vårdplan Cancer i Stöd och behandling Utvärdering av piloter , Version 3 Min Vårdplan Cancer i Stöd och behandling Utvärdering av piloter 2017-09-29, Version 3 Bakgrund Enlig den nationella cancerstrategin ska en individuell skriftlig vårdplan tas fram för varje patient med

Läs mer

Svenska barnnjurregistret

Svenska barnnjurregistret Svenska barnnjurregistret Verksamhetsberättelse 2013 Per Lewander, registerhållare Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Redovisning av aktiviteter... 2 Möte med SNR januari 2013 samarbete... 2 Styrgruppsmöte

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst.

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. Tillsammans utvecklar vi beroendevården Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. En säker och enkel väg till bättre beroendevård Svenskt Beroenderegister

Läs mer

Benchmarking men sen då? - Att förbättra kvalitet med Capiomodellen. Måns Belfrage, chefläkare Anna Zerne, verksamhetsutvecklare kvalitet

Benchmarking men sen då? - Att förbättra kvalitet med Capiomodellen. Måns Belfrage, chefläkare Anna Zerne, verksamhetsutvecklare kvalitet Benchmarking men sen då? - Att förbättra kvalitet med Capiomodellen Måns Belfrage, chefläkare Anna Zerne, verksamhetsutvecklare kvalitet CStG vill säkerställa att alla patienter får standardiserad, högkvalitativ

Läs mer

IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom

IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom Norra Stockholms psykiatri, Affektivt centrum Projektansvarig Mikael Landén IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom Rapport från satsning på psykiatri och socialtjänst för personer med

Läs mer

Projekt Strukturerad vårddokumentation Primärvårdsseminarium Uppsala Åsa Ahlström Projektledare

Projekt Strukturerad vårddokumentation Primärvårdsseminarium Uppsala Åsa Ahlström Projektledare Projekt Strukturerad vårddokumentation 2016-09-27 Primärvårdsseminarium Uppsala Åsa Ahlström Projektledare Syfte Dokumentationen utgår från patientens vårdprocess, beskriver och stödjer den på ett effektivt,

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister (PROM) - användbara för forskning?

Patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister (PROM) - användbara för forskning? Patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister (PROM) - användbara för forskning? Lotti Orwelius Med Dr, Intensivvårdssjuksköterska Registercentrum sydost (RCSO) /PROMcenter Verksamhetsutvecklare

Läs mer

Registrera flera eller analysera mera?

Registrera flera eller analysera mera? Rapport 2014:9 Registrera flera eller analysera mera? Delutvärdering av satsningen på nationella kvalitetsregister Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Vårdhändelser. Bakgrund och övergripande nytta

Vårdhändelser. Bakgrund och övergripande nytta Vårdhändelser Bakgrund och övergripande nytta Upplägg Bakomliggande behov Övergripande nytta Kort om det praktiska Invånartjänsters mål ur tre perspektiv Behov Styrning ställer krav på våra e-hälsotjänster

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 201 Angående utlämning av data från kvalitétsregistret Swespine Diarienummer: RJL 2016/3649

Läs mer

Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2017 med motiveringar

Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2017 med motiveringar Bilaga 1/4 Bilaga: Förslag på områden för behovsanalyser och brukardialoger 2017 med motiveringar I detta dokument redovisas beredningen för behovsstyrnings förslag på områden för behovsanalyser 2017.

Läs mer

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård!

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Det behövs en nationell satsning på en gemensam plattform som möjliggör att kunskaps- och beslutsstöd på

Läs mer

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS DAGENS SCHEMA 10-11 Aktuellt från Kansliet och korta rapporter över pågående nationella arbeten 11.00 Fika 11.10 Aktuellt från Registerservice och Socialstyrelsen 11.30

Läs mer

Värdelyftet Framtidens primärvård

Värdelyftet Framtidens primärvård Värdelyftet Framtidens primärvård Eva Pilsäter Faxner Samordnande chef primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten verksamhetsutveckling

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

HälsaFörMig en säker elektronisk lagringsplats där den enskilde kan samla sin hälsoinformation

HälsaFörMig en säker elektronisk lagringsplats där den enskilde kan samla sin hälsoinformation HälsaFörMig en säker elektronisk lagringsplats där den enskilde kan samla sin hälsoinformation Eva Leach, projektledare, Apotekens Service AB Henrik Moberg, departementssekreterare, Social/departementet

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

Pernilla Svensson, Lunds skolors ITK-team

Pernilla Svensson, Lunds skolors ITK-team Pernilla Svensson, Lunds skolors ITK-team Skolkontakten Samlat IT-stöd för vårdnadshavares kontakter med grundskolan Hur vill man som förälder att kontakterna med grundskolan ska fungera? Vill man ha information

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Avtal mellan organisationerna:

Avtal mellan organisationerna: Avtal mellan organisationerna: * nedan kallat organisationen och Landstinget i *namnge på raden ovan den kommun, det landsting eller den privata vårdgivaren det gäller Jönköpings län nedan kallat registerhållare

Läs mer

Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården?

Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården? Hur använder vi kvalitetsregister för att vässa IBD-vården? Pär Myrelid Registerhållare SWIBREG 2014-08-29 Nationellt kvalitetsregister med syftet att öka kunskapen om och förbättra vården av inflammatorisk

Läs mer

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra?

Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Mina Vårdkontakter och HälsaFörMig - hur kompletterar de varandra? Sofie Zetterström, vice vd Inera Eva Leach, chef Avdelning Invånartjänster ehälsomyndigheten 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter)

Läs mer

Styrgruppsmöte i SweTrau, mötesprotokoll (telefonmöte)

Styrgruppsmöte i SweTrau, mötesprotokoll (telefonmöte) Styrgruppsmöte i SweTrau, mötesprotokoll (telefonmöte) Datum 2016-09-12 Tid 13:00 14:15 Mötesdeltagare: Olof Brattström, Hans Granhed (tom punkt 11), Gunilla Wihlke, Per Örtenwall, Tina Friberg RC Syd:

Läs mer

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. November 2015

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. November 2015 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status November 2015 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Det finns nu förslag på övergripande koncept och utvecklingsstrategi för tjänsten

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister Nationella Kvalitetsregister Presentation 2007-05-10 Bodil Klintberg Sektionen för verksamhetsutveckling Sveriges Kommuner och Landsting 1 Varför kvalitetsregister? All sjukvård skall omfattas av system

Läs mer

TANKAR OM KVALITETSREGISTERS FUNKTION I VÅRDEN

TANKAR OM KVALITETSREGISTERS FUNKTION I VÅRDEN TANKAR OM KVALITETSREGISTERS FUNKTION I VÅRDEN Björn Hultgren, Nationella kansliet för kvalitetsregister IT-strateg Stockholm 5 februari 10.10 10.45 AGENDA Kvalitetsregistersatsningen Presentation av data

Läs mer

BESKRIVNING AV FRAMGÅNGSFAKTORERNA

BESKRIVNING AV FRAMGÅNGSFAKTORERNA 1(5) BESKRIVNING AV FRAMGÅNGSFAKTORERNA LEDNINGSBESLUT POLITISKT BESLUT Finns det beslut? STYRDOKUMENT Riktlinjer/Beslut/Rutin Finns det, hur ser dem ut? Vem ansvarar för dem? Används dem? Följs de upp?

Läs mer

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 2 SYFTE 3 BAKGRUND 3 PROJEKT FÖR ÅR 2010 4 1. FÖRSÖKSVERKSAMHET FÖR EN PATIENTFOKUSERAD OCH SAMMANHÅLLEN CANCERVÅRD 4 2. INFORMATIONSTJÄNST

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Årsrapport för 2009. Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit. Hans Östholm Jörgen Paulander Inger v. Bültzingslöwen

Årsrapport för 2009. Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit. Hans Östholm Jörgen Paulander Inger v. Bültzingslöwen Årsrapport för 2009 Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit Hans Östholm Jörgen Paulander Inger v. Bültzingslöwen SKaPa Älvgatan 47 652 30 Karlstad www.skapareg.se skapa@liv.se 054-615000 2010-09-16

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR PROCESSUTVÄRDERING AV INFÖRANDET AV SINGLE SYSTEM DESIGN (SSD) HOS BOENDESTÖDJARE INOM UTFÖRARENHETEN SOCIALPSYKIATRIN

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen?

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Carina Andrén, vårddesigner, patientrepresentant Staffan Lindblad, SRQ registerhållare, QRC-chef Svensk Reumatologis

Läs mer

Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet

Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet Chef RC Norr Umeå Kvalitetsregisterbaserad forskning Nuläget, framtiden och metodologisk utveckling som ställer nya krav på infrastrukturen

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Kvalitetsregister hörselrehabilitering för vuxna. Årsrapport 2012

Kvalitetsregister hörselrehabilitering för vuxna. Årsrapport 2012 Kvalitetsregister hörselrehabilitering för vuxna Årsrapport 2012 Version 1 Rapport utgiven av Forskningsinstitutet Hörselbron Innehåll Introduktion... 3 Referensgrupp... 4 Metod... 5 Deltagare... 6 Täckningsgrad...

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012

Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012 Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012 I Örebro län har projektgruppen uppdraget för införandet av kvalitetsregistren Senior alert, Svenska palliativregistret,

Läs mer

Registercentrum sydost (RCSO) till stöd för nya och befintliga kvalitetsregister. Göran Henriks Ref:Anders Tennlind, RCSO

Registercentrum sydost (RCSO) till stöd för nya och befintliga kvalitetsregister. Göran Henriks Ref:Anders Tennlind, RCSO Registercentrum sydost (RCSO) till stöd för nya och befintliga kvalitetsregister Göran Henriks Ref:Anders Tennlind, RCSO Vad är kvalitetsregister? Vad är kvalitetsregister? Definition av Nationellt Kvalitetsregister:

Läs mer

HELA VÄGEN MED GEMENSAMMA STRUKTURER FÖR UTFALLS- OCH UPPLEVELSEMÅTT

HELA VÄGEN MED GEMENSAMMA STRUKTURER FÖR UTFALLS- OCH UPPLEVELSEMÅTT HELA VÄGEN MED 1177 - GEMENSAMMA STRUKTURER FÖR UTFALLS- OCH UPPLEVELSEMÅTT Björn Hultgren, Nationella kansliet för kvalitetsregister, SKL Olof Stephansson, Graviditetsregistret Hans Lindkvist, QRC Martin

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP

Läs mer

Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet

Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet Internetbaserat stöd & behandling Övergång från pilot till verksamhet Nyutveckling stöd & behandling

Läs mer

Trycksår - handlingsplan

Trycksår - handlingsplan Nationella satsningen för ökad patientsäkerhet, indikator 4, 2013 Handlingsplan med mål och förbättringsarbete för att minska andelen trycksår inom Norrbottens läns landsting (NLL). Handlingsplan: NLL;s

Läs mer

Sammanhållen vaccinationsinformation. Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell

Sammanhållen vaccinationsinformation. Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell Sammanhållen vaccinationsinformation Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell Projektet Sammanhållen Vaccinationsinformation Uppdrag från Sveriges Kommuner

Läs mer

Mobile Health Öresund 11 april 2012. Tema Äldrevård

Mobile Health Öresund 11 april 2012. Tema Äldrevård Mobile Health Öresund 11 april 2012 Tema Äldrevård PROGRAM M- healthprojekt inom äldrevård i Sverige Olof Jarlman Senior i Centrum Ola Björgell DORO Thomas Bergdahl IntraPhone Johan Jacobsson in4it Mårten

Läs mer

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi

Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi, FAR14-111 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Kvalitetsregistret för Gynekologisk

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!?

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!? Undrar vad som händer sen? Vårdkedjan Hur ska jag komma dit? Resvägar Cytostatika låter farligt!? Information Meddelar du distriktssköterskan? Kommunikation Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård

Läs mer

4 april, 2014. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne

4 april, 2014. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 4 april, 2014 Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 2013 Öppna jämförelser 2013 - analys och handlingsplan för indikatorer för psykiatrisk hälsooch sjukvård

Läs mer

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Sid 1/6 1. Syfte I projektets uppdrag ingår att granska och utreda de legala aspekterna av projektet Mina intyg. Syftet med den preliminära rapporten är att initialt

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014 Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare September 2014 Bakgrund Under 2011 genomförde Inera förstudien Din journal på nätet. Invånares, patienters och närståendes förväntningar och behov av

Läs mer

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.

Läs mer

REGISTERFORSKNING OCH GRUNDLÄGGANDE JURIDIK FÖR KVALITETSREGISTER. Manólis Nymark, jurist, SKL

REGISTERFORSKNING OCH GRUNDLÄGGANDE JURIDIK FÖR KVALITETSREGISTER. Manólis Nymark, jurist, SKL REGISTERFORSKNING OCH GRUNDLÄGGANDE JURIDIK FÖR KVALITETSREGISTER Manólis Nymark, jurist, SKL AGENDA Registerforskning: 1. Hur forskningen får utföras (etikprövningslagen) 2. Hur uppgifter får lämnas ut

Läs mer