Övergripande projekt (IT-innovation) som har beröring med MVK för genomförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande projekt (IT-innovation) som har beröring med MVK för genomförande"

Transkript

1 Bakgrund Kansliet för Nationella kvalitetsregister har utlyst medel för innovativ IT-utveckling. Fyra av ansökningarna har direkt beroende till Mina vårdkontakter (MVK) för genomförande. Det finns behov om att bedöma genomförbarhet utifrån ett antal projekt (listas nedan). Gemensamt för samtliga projekt är de har en projekttid t.o.m. andra kvartalet 2014 Arbetsmöten med MVK och Nationella kansliet har genomförts. Här identifierades behov om att lista och skapa underlag för problematisering för respektive IT-innovations arbete avseende: Återanvändning av framtagen infrastruktur (IT-komponenter, tjänster) Planerad utveckling för MVK som sammanfaller med Kvalitetsregisterintressen Möjlighet till konsolidering eller kombinering av framtagen infrastruktur Identifiering av behov om nyutveckling samt kostnadsbild för detta Övergripande projekt (IT-innovation) som har beröring med MVK för genomförande 1. Nr.02. Möjlighet att ta del av egen hälsa baserat på uppgifter inrapporterade till kvalitetsregister via MVK genom en AHR (Automatisk hälsorapport). Primärt för CPUP register men lösning ska vara skalbar. I bilaga återges detaljerad information. 2. Nr.18. Använda MVK som inloggning för åtkomst av egna data i register (via dator, läsplatta, smartphone) 3. Nr.12. Registerutdrag via MVK proof of concept, MVK kanal för att möjliggöra för patienter att på ett säkert sätt att se vilka register de är med i. 4. Nr.19. Koppling mellan kvalitetsregister och patientutvecklade informations- och kommunikationsverktyg sk. PROM via MVK. Inom ökad patientmedverkan med koppling till MVK 5. Nr.09 Swedeheart och UCR Vi önskar att hitta rätt antal och för patient-, närstående- och vårdpersonalen rätta, meningsfulla PROM, patientrapporterade mått så att formulären känns viktiga att fylla i och vi kan delge dem i årsrapport. 6. Nr.25 Hjärntumörer och RC Norr Swedeheart har definierat ett antal kvalitetsindikatorer som ska styra kvaliteten av vården av hjärtpatienter. Patienten kan själv påverka rehabilitering och livskvalitet efter insjuknandet i hög utsträckning genom att lägga om sin livsstil gränssnitt för utdatarapportering. 7. Nr.19 SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry). Möjlighet till patientinmatning via app samt MVK. Detta gör patientmedverkan också viktig då vi önskar synpunkter på detta inmatningssätt.

2 Exempel på identifierade funktioner/beroenden till Mina Vårdkontakter. Läs igenom nedan bilagor så hittar ni säkert en hel del övriga delar som har beroenden, behov av nyutveckling. Vad Inloggning Autentisering Indexslagning Personlig rapport Samtyckestjänst Grafisk presentation Gränssnitt Data från flera källor Påminnelse Kommentar Ny förekomst av data i register Hantering Optout Extrahera data från register Dator/tablett/telefon) Egenrapporterade, f Påminnelsetjänst (kanske hör hemma i mina vårdflöden) Tjänstekontrakt Nedan återges bilagor Bilaga 1. Ansökan Nr. 02 Sökande: CPUP och RC syd. Kontaktperson: AHR (Automatisk hälsorapport) innebär att patienter ges möjlighet att själva när som helst ta del av information om sin egen hälsa baserat på uppgifter inrapporterade till kvalitetsregistret. AHR skapas primärt för CPUP men den tekniska lösningen är sådan att det kan anpassas till andra diagnoser, register och databaser. Det finns ett behov och en önskan från många patienter att få del av de uppgifter som finns rapporterade om deras hälsa/sjukdom. Det är en tydlig trend att patienter vill ta mer aktiv del och personligt ansvar för sin hälsa och sina behandlingar. För personer med kroniska tillstånd, som t ex cerebral pares (CP), är det viktigt att kunna följa sin utveckling över tid, för att tidigt kunna reagera och agera om förändring i hälsa/funktion sker. Många kroniska tillstånd är komplexa och svåröverskådliga eftersom de påverkar flera kroppssystem och funktioner och som patient kan det vara väldigt svårt att tillgodogöra sig den information man får i samband med möte med vården. Att i lugn och ro kunna logga in och på ett lättöverskådligt sätt få e-information om sin hälsa ökar sannolikt chansen att patienter blir motiverade till involvering. Med AHR vill vi utveckla en funktion som medger sådan insyn. Projektet genomförs i samarbete med RC Syd. Projektet är genomförbart, den tekniska beskrivningen är granskad av RC Syd. I planeringsfas diskuteras med representanter för CPUP, RC Syd och patienter vilka variabler som är viktigast att inkludera i funktionen och hur de skall presenteras på ett lättförståeligt sätt.

3 I utvecklingsfas tas den nödvändiga programvaran fram. AHR kommer att baseras på R programvaromiljö för statistiska beräkningar. Systemet kommer att extrahera relevanta uppgifter från registret och lagra informationen på ett säkert sätt i en annan skyddad server på RC Syd, varifrån de genererade patientspecifika rapporterna kommer att vara tillgängliga för auktoriserade patienter. Efter en identitetskontroll, kommer alla patienter i CPUP kunna hämta sin personliga rapport från databasen med hjälp av teknik som de själva valt (t.ex. dator, ipad eller annan mobil enhet). Systemet kommer att vara säkert både i termer av användarautentisering (t.ex. Bank ID) och i termer av säker dataöverföring via HTTPS. Patienterna kommer aldrig att få tillgång till själva databasen i kvalitetsregistret. De kommer bara att kunna se sina egna uppgifter i form av diagram och tabeller. Personer som inte har uppgifter som registrerats i kvalitetsregistret kommer inte att kunna logga in. I testfas kommer vi att genomföra en serie funktionstester och valideringstester. Vi kommer också att genomföra säkerhetstester (t ex penetrationstester) av systemet. Vi kommer att analysera nöjdhet och förståelse hos en grupp patienter. I genomförandefasen lanseras AHR. Manual och informationsmaterial tas fram. Systemet görs på ett sådant sätt att tekniken kan överföras till andra register oavsett vilken plattform deras primärdata ligger på. Bilaga 2. Ansökan Nr. 18 Sökande: BORIS, Barn Obestias Register I Sverige. Kontaktperson: En ny IT-funktion i registret som skal möjliggöra för patienter att logga in till registret och ta del av sina egna data med avseende på besöksstatus, behandlingsplan och behandlingsresultat, genom ett modernt internetbaserat gränssnitt tillgängligt via dator, läsplatta eller smartphone. Även påminnelser till kallade besök skall skickas till patient genom registret Funktionsbeskrivning A. Patienten får påminnelse till behandlingsbesök genom sms. B. Patienten loggar in och får tillgång till: 1. status från senaste besök (uppmätt vikt, längd, BMI, blodtryck, fasteblodsocker) 2. aktuell behandlingsplan (planerad behandling) 3. uppnått behandlingsresultat (kurva över vikt / BMI / blodtryck / fasteblodsocker över tid) Denna ansökan avser ett första steg i en satsning på en ökad patientmedverkan i registret. De kommande stegen som innefattar att patienten eller föräldrarna själva bidrar med information till registret kräver av juridiska skäl en annan och mer komplicerad uppbyggnad av registret varför detta senareläggs. Den nu aktuella funktionen innebär att patienter på ett lättillgängligt och säkert sätt skall få ta del av sina behandlingsdata som finns i registret. Funktionen har stor potential att öka

4 patientens engagemang i behandlingen, särskilt för tonåringar. Det finns vetenskapligt stöd för att ett IT-stöd ökar patientens delaktighet, behandlingens följsamhet och därmed ger bättre behandlingsresultat. Fetma är en diagnos som är förknippad med skuld och skam och många patienter, särskilt tonåringar, är inte alltid motiverade till behandlingen. Det är mycket vanligt med uteblivna besök, vilket får konsekvenser för behandlingsresultat och medför extra vårdkostnader. Motivation och delaktighet är en förutsättning för att lyckas med behandlingen. Funktionen ökar informationsspridningen om kvalitetsregistret, dess syfte och hur det används vilket ytterligare förbättrar möjligheterna till ett ökat engagemang för behandlingen. Avstämning med leverantör PharmaConsultingGroup under v Leverantören har bedömt projektet som genomförbart. En funktion för inloggning via ett särskilt gränssnitt till individdata i registret finns utvecklad sedan tidigare. Ny funktionalitet behöver utvecklas för att tillgängliggöra och visa ovan specificerade data. Utveckling av funktionen kan påbörjas i slutet av 2013 och färdigställas under första kvartalet Patienter och föräldrar kommer att involveras i utvecklingen av funktionen. Bilaga 3. Ansökan Nr. 12 Sökande: UCR Kontaktperson: Registerutdrag via Mina vårdkontakter (MVK), en proof of concept - PoC. Mina vårdkontakter är en nationell tjänst och erbjuds i landets alla regioner och landsting. Mina vårdkontakter erbjuder en kanal för att enkelt och säkert nå väldigt många patienter. Vi ser en stor potential i detta och för registrens räkning kunna nå ut till en stor del av patienterna på ett säkert sätt. Ett första steg i att nyttja denna kanal mer är att göra en teknisk undersökning och ett testfall, en PoC. Syftet med PoC:en är att se om vi kan möjliggöra för patienter att se vilka register de är med i. Projektet innebär att undersöker hur en lösning av detta slag bör se ut och sedan även tekniskt prövar att genomföra lösningen. Det blir ett arbete med att få register och Mina vårdkontakter att prata med varandra på ett säkert sätt samt ett gränssnitt för patienter att kunna ta del av information. Om PoC:en för detta projekt visar ett positivt resultat kan man sedan implementera tjänsten fullt ut och även börja förbereda för att rulla ut ytterligare tjänster, exempelvis PROMS. Implementationen för alla register ingår ej i detta projekt.

5 Möjligheten till att involvera och engagera patienter i registren genom att möjligöra tjänster via MVK är mycket stor. Genom att börja lägga ut tjänster som utdrag kan vi få en snabb och säker kanal till en stor del av målgruppen. Om POC:en är lyckad kan fler tjänster säkerligen anslutas vilket möjliggör ytterligare patientinvolvering. Genom att börja exponera registern på detta sätt kommer kunskapen, och intresset, för registren att öka bland patienterna. Potentialen att via MVK nå ut till patienter och erbjuda allt fler tjänster bedömer vi vara mycket stor och detta första projekt väldigt viktigt för den framtida utvecklingen. 1. Teknisk utredning kring lämplig arkitektur. För att kunna avgöra hur vi på bästa sätt kan integrera våra register mot MVK behövs en utredning med fokus på arkitektur och säkerhet. Utredningen kommer visa hur lösning kan utvecklas. 2. Utveckling av prototyp för utdrag ur register. Utveckling av integration mellan ett utvalt register som används som testfall i denna PoC. 3. Dokumentation för utveckling av fullskalig implementation. Utifrån den tekniska utredningen och den faktiska utveckling av prototypen dokumenteras hur lösningen kan implementeras i full skala för alla register. Projektet genomförs av personal från UCR tillsammans med personal som driver och förvaltar Mina vårdkontakter. Det finns redan en upparbetad kanal för detta samarbete och ett intresse från Mina vårdkontakter att delta i projektet. Bilaga 4. Ansökan Nr. 19 CF-register Sökande: Cytisk fibros register Kontaktperson: Innovation 1) är en kopplingen mellan kvalitetsregistret och patientutvecklade informationsoch kommunikationsverktyg i vardagen (Patient Reported Outcome Measures, PROM). Det är en it-funktion som idag inte är allmänt tillgänglig. I samarbete med C3Nproject.org vid Cincinnati Childrens Medical Center i USA och personalexperiments.org vid MIT har ett patientinitiativ vuxit fram knutet till Stockholm Cystisk Fibros (CF) Center. Utvecklingen har skett stegvis sedan Man har som ett helt privat initiativ i oktober 2012 lanserat en prototyp-app, Genia, som hjälper barn och familjer som lever med CF att observera saker i vardagen som sedan har relevans som underlag vid månadskontrollerna på CF-centret. Appen möjliggör att man i den personliga sfären samlar utfallsmått såsom lungsymptom och egenregistrerade spirometrier (lungfunktionsundersökningar). Under 2013 gjordes en film (http://www.youtube.com/watch?v=c1_pt0zw47o) för att presentera filosofin bakom Genia, tillsammans med VINNOVA projektet Mina Vårdflöden. I juni 2013 bidrog Genia till att man fick EU-kommissionens pris för bästa innovation i offentlig sektor inom kategorin invånarprojekt (http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=165159&l=sv&newsdep=130). Nästa version av Genia kommer att utvecklas under hösten 2013 och det finns då möjligheter att utveckla en koppling till vården. Det som patienterna och deras familjer observerar i

6 vardagen i form av olika lungsymptom och egenregistrerade spirometrier kan kopplas direkt med kvalitetsregistret och bli ett kliniskt utvecklingsstöd i förbättringsarbetet. Syftet med innovation 1) är ett förbättringsarbete genom att utveckla patientinvolveringen med egenrapporting av symptom som hjälper vårdpersonalen att bedöma patientens hälsa. Utvecklingen sker i samarbete med Genia-projektet och bygger på öppna standards och kopplingar till nationella tjänsteplattformen inom ehälsa. Kopplingen skulle tas fram av barnregisterplattformens IT-leverantör Carmona och en investering i detta leder till resultat som sedan kan användas på nationell nivå och inom alla diagnosområden som är knutna till barnplattformen. Avstämning med Gunnar Severinson och Claes Östlund på Carmona har skett. Tekniskt sett är innovationerna genomförbart. Angående innovation 1) ska i första skedet, d.v.s. det som är föremål för denna ansökan, en prototyp tas fram för överföring av patientens egenobserverade lungsymptom samt resultat av egna mätningar med mikrospirometer, som först registrerats i Genia och sedan överförs till kvalitetsregistret. Bilaga 5. Ansökan Nr. 09 Swedeheart Sökande: UCR och Swedeheart Kontaktperson: Swedeheart har definierat ett antal kvalitetsindikatorer som ska styra kvaliteten av vården av hjärtpatienter. Patienten kan själv påverka rehabilitering och livskvalitet efter insjuknandet i hög utsträckning genom att lägga om sin livsstil. De indikatorer som mäter dessa livsstilsrelaterade mål har i nuläget stor förbättringspotential. För att sjukvården ska lyckas lyfta kvaliteten på dessa områden krävs ett samarbete med patienterna i att få dem motiverade och aktiva i att vidta förändringar och delta i uppföljningsprogram. En del i detta arbete är att ge patienterna tillräcklig information om sin situation och vilka vinster som finns med att lägga om livsstilen. I patientmötet handlar det konkret om att ta fram ett underlag utifrån Swedeheartregistret (SEPHIA) som kan hjälpa läkare/sjuksköterska och patient att kommunicera. Materialet ska vara informativt och motivera patienten utifrån individens startläge till att vidta hälsoförbättrande åtgärder. Inget av UCRs register har i nuläget rapporter som är anpassade för patienter, som utgår från deras behov och presenteras på ett tillgängligt sätt för denna målgrupp. I ett sådant här projekt skulle ges tillfälle att strukturerat, enligt en patientcentrerad process, bygga kunskap kring att levandegöra registerdata för en målgrupp som har ett annat perspektiv än de intressenter som registren vanligvis vänder sig till. I projektet Användbara Data som UCR tidigare drivit blev vinsten med att arbeta strukturerat med användbarhet i fokus uppenbar. Tidigare har det varit ett eftersatt område vilket får inverkan på registrens verkningsgrad och den praktiska nyttan av utdata ur registren. Det känns därför angeläget och som ett naturligt steg att gå vidare, utifrån de lärdomar som gjorts i nämnda projekt och nu se till patientperspektivet.

7 Projektet avser att arbeta användarcentrerat ( patientcentrerat ). I detta ligger kunskap i att sätta upp kvalitativa mål för produkters användbarhet. Projektet avser säkerställa lösningens användbarhet genom bland annat prototyputvärderingar med användare. Arbetet kan delas in i följande arbetssteg: Användar- och behovsanalys Inläsning, exempelvis ta del av eventuella tidigare projekt som har relevans för problemområdet Informationsinsamling med vårdgivare med fokus på behandlande läkare/sjuksköterska på hjärtintensivvårds- och uppföljningsenheter Informationsinsamling utifrån ett patientperspektiv genom bland annat intervjuer med patienter, patientförening och om möjligt även anhöriga För att förstå patientperspektivet är det viktigt att ha en holistisk ansats och inte se ur ett registerperspektiv. Frågor som är viktiga för patientgruppen utifrån sitt sjukdomsområde och sin rehabilitering är viktiga att beakta. Det kan även handla om möjlighet att själv påverka sitt sjukdomsförlopp och att få insikt i hur vården bedrivs på olika sjukhus i landet för att bedöma insatser. Det kan också innebära behov av att samtidigt få ta del av information från fler delregister eller källor. Designkoncept och utvärdering Utifrån analysfasen påbörjas ett arbete med prototypa fram en presentation som ska hantera de frågeställningar som är identifierade som bör besvaras av materialet. Patientperspektivet ska vara styrande, vilket innebär att registerinformationen som presenteras måste göra det i rätt sammanhang så att den blir till hjälp och stöd för patienten i dennes fortsatta rehabilitering. Innehåll struktureras och designas iterativt, I detta arbete ingår även utvärderingar med läkare/sjuksköterskor och patienter. Dokumentation Konceptetet specificeras så att det är tekniskt byggbart och arbetet och delresultat dokumenteras för att göra det återanvändbart. Rapportprototyp Utifrån det dokumenterade konceptet byggs en rapportprototyp upp i de rapportverktyg som används idag. Denna prototyp kommer sedan att vara grund för hur rapporter mot patienter fungerar på både patientnivå och teknisk nivå. Utifrån denna prototyp kommer arbetet att ta fram och införa patientrapporter för andra register vara avsevärt mycket enklare vilket innebär en större och snabbare spridning än vad som annars skulle kunna vara möjligt. Förväntat resultat och effekter Projektet ska leverera följande direkta resultat: 1) En designlösning/specifikation för Swedeheartregistret, där det finns ett mervärde av patienttillvänd registerinformation, tas fram och utvärderas. Målet är en lösning som innehåller registerinformation som är relevant för patientgruppen

8 (fyller äkta behov) och är presenterad utifrån patientens livssituation, på ett sätt som gör att patienten kan förstå den och agera på ett konstruktivt sätt. 2) Erfarenhet och återanvändbara resultat som kan komma flertalet register till godo. Arbetsmetod och delresultat kommer att dokumenteras. Det gör det möjligt att återanvända och sprida resultatet på ett snabbt och smidigt sätt för andra register som har behov av att ta fram liknande lösningar. Projektet syftar till att stötta effektmålet för 2016 att 80% av de Nationella kvalitetsregistren ska presentera resultatdata för patienterna. Arbetet och projektets förväntade resultat ligger i linje med den övergripande målsättningen att användningen av registerdata för patienter som målgrupp ökar. Projektet avser att arbeta användarcentrerat ( patientcentrerat ). I detta ligger kunskap i att sätta upp kvalitativa mål för produkters användbarhet. Projektet avser säkerställa lösningens användbarhet genom bland annat prototyputvärderingar med användare. Arbetet kan delas in i följande arbetssteg: Användar- och behovsanalys - Inläsning, exempelvis ta del av eventuella tidigare projekt som har relevans för problemområdet - Informationsinsamling med vårdgivare med fokus på behandlande läkare/sjuksköterska på hjärtintensivvårds- och uppföljningsenheter - Informationsinsamling utifrån ett patientperspektiv genom bland annat intervjuer med patienter, patientförening och om möjligt även anhöriga För att förstå patientperspektivet är det viktigt att ha en holistisk ansats och inte se ur ett registerperspektiv. Frågor som är viktiga för patientgruppen utifrån sitt sjukdomsområde och sin rehabilitering är viktiga att beakta. Det kan även handla om möjlighet att själv påverka sitt sjukdomsförlopp och att få insikt i hur vården bedrivs på olika sjukhus i landet för att bedöma insatser. Det kan också innebära behov av att samtidigt få ta del av information från fler delregister eller källor. Designkoncept och utvärdering - Utifrån analysfasen påbörjas ett arbete med prototypa fram en presentation som ska hantera de frågeställningar som är identifierade som bör besvaras av materialet. Patientperspektivet ska vara styrande, vilket innebär att registerinformationen som presenteras måste göra det i rätt sammanhang så att den blir till hjälp och stöd för patienten i dennes fortsatta rehabilitering. Innehåll struktureras och designas iterativt, I detta arbete ingår även utvärderingar med läkare/sjuksköterskor och patienter.

9 Dokumentation Konceptetet specificeras så att det är tekniskt byggbart och arbetet och delresultat dokumenteras för att göra det återanvändbart. Rapportprototyp Utifrån det dokumenterade konceptet byggs en rapportprototyp upp i de rapportverktyg som används idag. Denna prototyp kommer sedan att vara grund för hur rapporter mot patienter fungerar på både patientnivå och teknisk nivå. Utifrån denna prototyp kommer arbetet att ta fram och införa patientrapporter för andra register vara avsevärt mycket enklare vilket innebär en större och snabbare spridning än vad som annars skulle kunna vara möjligt. Övrig information Arbetet följer samma typ av upplägg och delsteg som i projektet Användbara Data. AD har varit ett framgångskoncept som har lärt medverkande parterna en hel del vilket minskar tidsåtgång och kostnad för detta projekt. Det rör alltifrån synsätt till praktisk metodik och mallar för att samla in resultat till teknik kring gränssnittsprogrammering. Bilaga 6. Ansökan Nr. 25. Nationellt register för hjärntumörer Sökande: Nationellt kvalitetsregister för hjärntumörer och Regionalt cancercentrum Norr Kontaktperson: Vi önskar hitta ett sätt till patient- och anhörigmedverkan hos en patientgrupp med kort överlevnad och liten/svag patientförening Vi önskar skapa medvetenhet och intresse för registret hos patienter, anhöriga, Svenska hjärntumörsföreningen och kontaktsjuksköterskor Vi önskar att hitta rätt antal och för patient-, närstående- och vårdpersonalen rätta, meningsfulla PROM, patientrapporterade mått så att formulären känns viktiga att fylla i och vi kan delge dem i årsrapport. Eftersom införandet av PROM kommer att belasta vårdpersonalen, troligtvis framförallt kontaktsjuksköterskor är det viktigt att de är delaktiga i framtagande och hur det ska rapporteras in Patienterna ska kunna rapportera in direkt till kvalitetsregistret, ingen mellanhand ska behövas Patienterna ska fylla i PROM utan hjälp från anhörig el. vårdpersonal. Focusgrupps intervjuer - Svenska hjärntumörsföreningen är en liten och svag patientförening. I några regioner finns lokala grupper som träffas. Vi har svårt att hitta patienter som kan vara engagerade under en längre period pga sjukdomens ofta snabba förlopp. Därför kan fokusgrupper vara en lösning för att nå de här patienterna. Vårt mål är att starta projektet med fokusgrupps intervjuer i minst tre regioner och med minst 20 patienter och gärna några närstående.

10 Två dagars internat - För att utveckla rätt antal och för patient-, närstående- och vårdpersonalen rätta, meningsfulla PROM ska vi skapa en nationell arbetsgrupp med patienter, närstående, kontaktsjuksköterskor, styrgruppsmedlemmar och stödteamet som arbetar under två hela dagar. Eftersom införandet av PROM kommer att belasta vårdpersonalen, troligtvis framförallt kontaktsjuksköterskor är det viktigt att de är delaktiga i framtagande och hur det ska rapporteras in. Att under de här dagarna också skapa nätverk och få känna sig delaktig är också viktigt för en lyckad implementering. Efter fokusgrupps intervjuerna träffas den nationella projektgruppen under två dagar för att analysera data i workshops och färdigställa ett förslag för registrets styrgrupp. För att inrapporteringen patienterna ska kunna rapportera in direkt till kvalitetsregistret utan mellanhand ska varje regions universitetssjukhus införskaffa en läsplatta (sex stycken). Patienter med hjärntumör har eller får ofta en kognitiv påverkan. Det är också vanligt att patient och anhöriga har olika uppfattningar om ex patientens livskvalitet och funktion. Det är därför inte möjligt att skicka hem formulär till de här patienterna utan vi behöver engagera kontaktsjuksköterskor och eller läkare att kunna närvara när patienten själv fyller i formulären. Vi har haft svårt att rekrytera någon från patientföreningen att gå den nationella patientföreträdarutbildningen. Det är styrgruppsmöte torsdag 31 oktober där det här ska tas upp. Bilaga7. Nr.19 SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry) Sökande: SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry) Kontaktperson: SWIBREG önskar hela tiden att förbättras samt att öka täckningsgraden. Genom patientmedverkan kan vi förbättra återkoppling samt information om registrets nytta till patienterna. I förlängningen kan detta göra att täckningsgraden ökar. I SWIBREGs fall innefattar patientmedverkan också anhöriga eftersom våra patienter inkluderar även små barn. Detta kan göras genom: Patient och anhörig till barn med inflammatorisk tarmsjukdom sitter med i styrgruppen. Där tas alla beslut för hur registret hela tiden kan förbättras. Patient och anhörig redovisar kontinuerligt till Patientföreningen Magtarmförbundet både i syfte att återkoppla samt sprida information om registrets nytta till patienterna. I förlängningen kan täckningsgraden öka. En patient och en anhörig, utsedda av patientföreningen, ingår i styrgruppen. Dessa båda kan aktivt delta i förbättring av registret. Tanken är också att de sprider information om registret till patientföreningens medlemmar via t ex Mag-tarmförbundets hemsida, genom medlemstidningen samt på olika möten. Detta medför både en spridning av registrets nytta vilket kan öka täckningsgraden.

11 Under hösten 2013 får SWIBREG möjlighet till patientinmatning via app samt MVK. Detta gör patientmedverkan också viktig då vi önskar synpunkter på detta inmatningssätt.

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

Nationellt centrum för kvalitetsregister

Nationellt centrum för kvalitetsregister Nationellt centrum för kvalitetsregister Registercentrum Syd Registercentrum Syd (RC Syd) är ett resurscentrum för dig som arbetar med nationellt eller regionalt kvalitetsregister, klinisk forskning eller

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister

Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister Vad är kvalitet i vården? - kvalitetsbegreppet och kvalitetsregister Peter Kammerlind Civ ing, Tech Lic, Utvecklingsledare, Landstinget i Jönköpings län Registercentrum Sydost QULTURUM här jobbar jag Mäta

Läs mer

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS DAGENS SCHEMA 10-11 Aktuellt från Kansliet och korta rapporter över pågående nationella arbeten 11.00 Fika 11.10 Aktuellt från Registerservice och Socialstyrelsen 11.30

Läs mer

Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss

Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss 1 Mobil e-hälsa ett projekt med syftet att använda Health Innovation plattform (HIP) och Integrationsplattform för vårdgivare (IPV) med TakeCare information i Surfplatta Verksamhetsstöd ehälsa Innovationssluss

Läs mer

Sammanhållen vaccinationsinformation. Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell

Sammanhållen vaccinationsinformation. Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell Sammanhållen vaccinationsinformation Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell Projektet Sammanhållen Vaccinationsinformation Uppdrag från Sveriges Kommuner

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.

Läs mer

Värdelyftet Framtidens primärvård

Värdelyftet Framtidens primärvård Värdelyftet Framtidens primärvård Eva Pilsäter Faxner Samordnande chef primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten verksamhetsutveckling

Läs mer

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!?

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!? Undrar vad som händer sen? Vårdkedjan Hur ska jag komma dit? Resvägar Cytostatika låter farligt!? Information Meddelar du distriktssköterskan? Kommunikation Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård

Läs mer

Körschema 2013-04-26. 11:50 12:50 Lunch

Körschema 2013-04-26. 11:50 12:50 Lunch Körschema 2013-04-26 08:50 09:20 Vad påverkar patientperspektivet?, Joakim intro Bataldenbilden, grupparbete utifrån lappar 09.20 10:00 Kaffe 10:00 10:40 Presentera hemuppgift och börja jobba med den,

Läs mer

Presentation av den tekniska lösningen

Presentation av den tekniska lösningen Presentation av den tekniska lösningen Bakgrund & uppdrag Syfte Förutsättningar för att nå målet Kommande pilottester Film som visar gränssnitten Arkitekturen Tidplan Teknisk utveckling Anette Cederberg

Läs mer

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte ÖMSESIDIGT LÄRANDE FÖR STUDENTER, PATIENTER OCH PERSONAL PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte Förberett för: Pia Kinhult, Region Skåne Bearbetat av: Lars Lindmark, Jidoka Innovation AB Tomas Kirkhorn,

Läs mer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer

STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer STRATEGI OCH STYRDOKUMENT för nationellt kvalitetsregister för njurcancer BAKGRUND Njurcancerregistret startade 2004 och är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med njurcancer (ICD-10, C649).

Läs mer

Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda.

Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda. Kvalitet Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda. Florence Nightingale Att vara delägare Amputation och Protesregistret Andningssviktregistrett AuriculA (Nationellt

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

PROM & PREM FRÅN IDÉ TILL VERKSTAD

PROM & PREM FRÅN IDÉ TILL VERKSTAD PROM & PREM FRÅN IDÉ TILL VERKSTAD , Detta dokument är framtaget av arbetsgruppen nedan och fastställts av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, 2015-01-12. Arbetsgrupp: Marie Abrahamsson, Samordnande

Läs mer

Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro

Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro Verksamhetsplan Registercentrumorganisation Uppsala-Örebro Inledning och bakgrund RCO Uppsala Örebro utgörs av enheterna UCR och RCC Uppsala Örebro. Redan innan bildandet av RCO, finns sedan flera år tillbaka

Läs mer

IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom

IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom Norra Stockholms psykiatri, Affektivt centrum Projektansvarig Mikael Landén IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom Rapport från satsning på psykiatri och socialtjänst för personer med

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Patient- och närståendeutbildning

Patient- och närståendeutbildning Patient- och utbildning En uppdatering av PNU-processen med återkopplingsmodell för ömsesidigt lärande mellan patienter, och verksamheten. INTRODUKTION Välkommen och tack för att du tar dig tid att läsa

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport Nationella riktlinjer i nya digitala format Delrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se

Nationella register och vårdprogram. www.cancercentrum.se Nationella register och vårdprogram www.cancercentrum.se Magnus Rizell Registerhållare, ordf. nat VP magnus.rizell@vgregion.se Patient - process Ett processorienterat synsätt Vårdteam Regional vårdprocessgrupp

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen?

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Carina Andrén, vårddesigner, patientrepresentant Staffan Lindblad, SRQ registerhållare, QRC-chef Svensk Reumatologis

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC.

Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC. Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC.NET I samarbete med EULAR och 22 center i hela Europa - Med stöd av EG:s

Läs mer

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Sammanfattning Projektet fick till uppgift att med stöd av befintliga IT-stöd ta fram en regiongemensam mall i syfte att kunna

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI E-hälsa - hur kan vi dra nytta av den nya tekniken? Maria Hägglund, Ph.D. Hälsoinformatik Health Informatics Centre, Dept.

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR Agenda Presentationsrunda- erfarenheter av NDR Organisation och finansiering Varför registrera?

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Per Lewander Registerhållare. Nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar barn och vuxenkvalitetsregister

Per Lewander Registerhållare. Nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar barn och vuxenkvalitetsregister Per Lewander Registerhållare Nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar barn och vuxenkvalitetsregister Verksamhetsberättelse och årsrapport 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006

Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 NKO Lars Lidgren Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte 30 augusti 2006 - Lars Lidgren (ordf.), Lund - Olle Hägg, Göteborg - Johan Kärrholm, Göteborg - K-G Thorngren, Lund - Olle Nilsson, Uppsala - Olle

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar"

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2014-01-17 Vår kontaktperson: Maryanne Rönnersten Roger Molin Enheten för folkhälsa och sjukvård Socialdepartementet Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Kvantitativa metoder och datainsamling

Kvantitativa metoder och datainsamling Kvantitativa metoder och datainsamling Kurs i forskningsmetodik med fokus på patientsäkerhet 2015-09-23, Peter Garvin FoU-enheten för närsjukvården Kvantitativ och kvalitativ metodik Diskborsten, enkronan

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström

Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström Kunskapsstyrning leder till jämlik vård Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström Målbilden för kunskapsstyrning är att i mötet mellan professioner och patienter utgår man tillsammans

Läs mer

Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter. Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: 2015-05- 28 Version: 1.0

Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter. Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: 2015-05- 28 Version: 1.0 Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: 2015-05- 28 Version: 1.0 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 2 (13) Innehåll Inledning...

Läs mer

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014 Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare September 2014 Bakgrund Under 2011 genomförde Inera förstudien Din journal på nätet. Invånares, patienters och närståendes förväntningar och behov av

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2014 Psykiatriska kliniken NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare Tillgänglighetsplan hösten 2012 hösten 2013 Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare Bakgrund Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem men den senaste tidens utveckling

Läs mer

Projektrapport SAND. SAmverkan kring Nydiagnostiserad typ 2-Diabetes - ett samverkansprojekt mellan LIF* och Region Skåne

Projektrapport SAND. SAmverkan kring Nydiagnostiserad typ 2-Diabetes - ett samverkansprojekt mellan LIF* och Region Skåne Projektrapport SAND SAmverkan kring Nydiagnostiserad typ 2-Diabetes - ett samverkansprojekt mellan LIF* och Region Skåne April 2013 SAmverkan kring Nydiagnostiserad typ 2-Diabetes Bakgrund Vid möte mellan

Läs mer

<PRocessindustriell IOt infrastruktur: möjligheter och utmaningar> PROJEKTSAMMANFATTNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym Projektnamn 1 (6) Projektfakta Sökt belopp

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning?

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? 70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? Maria Brunefjäll, Region Halland Fredrik Sargren, Region Jönköpings

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2 INCA användarhandbok för inrapportör Version 3.2 VERSIONSHANTERING Version/Datum Författare Beskrivning av förändring 1.0/2008-05-20 Vania Godoy, RCC Stockholm/Gotland Första version 2.0/2013-01-30 Vania

Läs mer

Hur kvalitetssäkra komplexa IT-lösningar och vad är egentligen test?

Hur kvalitetssäkra komplexa IT-lösningar och vad är egentligen test? Hur kvalitetssäkra komplexa IT-lösningar och vad är egentligen test? Sätterstrand Business Park 2014-05-27 Peter Furster Robert Magnusson 2014-01-30 Varför Nordic MedTest? Sjukvården drabbas allt för ofta

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med. psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med. psykisk ohälsa Nyhetsbrev Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Det gemensamma projektet mellan Landstinget i Värmland, Försäkringskassan och samordningsförbunden

Läs mer

Svenska Barnnjurregistret

Svenska Barnnjurregistret Registerhållare Per Lewander, Landstinget i Östergötland Svenska Barnnjurregistret Årsrapport och Verksamhetsberättelse 2012-2013 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Rapporteringsperiod... 2 Bakgrund

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Definitioner, Akronymer och Förkortningar... 3 1.3 Referenser... 3

Läs mer

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Vad betyder innovationer för vården? Innovationer är nya verktyg och arbetssätt som leder till att patienten får en bättre och säkrare vård, och som

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Insamling av hälsodata i hemmet

Insamling av hälsodata i hemmet Insamling av hälsodata i hemmet Bakgrund/problemområde Idag i sker ett antal olika initiativ kring vård på distans, omvårdnad på distans, digitaliseringen av trygghetslarmen och olika typer av hälsosatsningar.

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Ett samarbete för framtidens strålbehandling

Ett samarbete för framtidens strålbehandling Ett samarbete för framtidens strålbehandling Linköping Sahlgrenska Norrlands Örebro Akademiska Karolinska Skånes Alla universitetssjukhusen tillsammans med företagen Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan

Läs mer

Health Informa.cs Centre a collabora.on between Stockholm County Council and KI

Health Informa.cs Centre a collabora.on between Stockholm County Council and KI Foto: Fröken Fokus Health Informa.cs Centre a collabora.on between Stockholm County Council and KI Användarcentrerad design för pa2entcentrerad e- hälsa Maria Hägglund, PhD hälsoinformatik Centrum för

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Särtryck Kvalitetsbokslut med fokus på Habilitering & Hälsa Heide Benser/Image Source/All Over Press Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Heide Benser/Image Source/All

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Ledningsstrukturen för ehälsa

Ledningsstrukturen för ehälsa Ledningsstrukturen för ehälsa Nationella ledningsgruppen Inera och andra utförare Invånare Privata vårdgivare Invånartjänster Vårdpersonal Omsorgspersonal Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen

Läs mer