Budgetunderlag för räkenskapsåren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018"

Transkript

1 Budgetunderlag för räkenskapsåren

2

3 Budgetunderlag för räkenskapsåren

4

5 5 BUDGETUNDERLAG

6

7 BUDGETUNDERLAG Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren Förslag till verksamhetens finansiering...11 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret :8 Statens jordbruksverk, anslagspost :4 Bidrag till veterinär fältverksamhet, anslagspost :5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder anslagsposterna 2 och x :6 Bekämpande av smittsamma husdjurs sjukdomar, anslagsposterna :9 Bekämpande av växtskadegörare, anslagspost :10 Gårdsstöd m.m., anslagspost 1 och Intervention för jordbruksprodukter m.m. anslagspost :12 Finansiella korrigeringar m.m., anslags post :13 Strukturstödet till fisket m.m., anslagspost 1, 3 och x :14 Från EU-budgeten finansierade struktur stöd till fisket m.m., anslagspost 1 och anslagspost :16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 1-5, 7 och :18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 1, 2, 4, 9 och x :19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagsposterna 2, 4, 7 och x :20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket anslagsposterna 1, 2, 3 och :21 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m., anslagspost :22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., anslagspost :1 Avgiften till Europeiska unionen, anslagspost Övriga ekonomiska villkor, investeringar...70 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras...72 Uppbörd inklusive återflöden från EU...74 Bemyndiganden...76 Bilaga 1, Landsbygdsprogrammet

8 Sammanfattning räkenskapsåren Budgetunderlaget lämnas till Regeringskansliet i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Jordbruksverket hemställer om en anslagsnivå om tkr under år För åren 2017 och 2018 räknas med tkr respektive tkr. Observera att verket har räknat anslagsbelastning enbart till vissa delar vad gäller Europeiska Havs- och fiskerifonden (anslagsposterna 1:13.1 och 1:14.1) då programmet inte är beslutat av regeringen. Jordbruksverkets budgetunderlag är komplext. Skälet till detta är en komplex verksamhet och där förutsägbarheten i utgiftstrycket är svårbedömt. Myndighetsanslaget är kärnan i verkets finansiering av verksamheten. Utöver detta anslag finns anslag för flera olika ändamål. Det finns till exempel anslag där utgifterna för 2016 inte kan beräknas med nämnvärd precision. Exempel på detta är att det inte går att förutse hur stora utbetalningarna av smittskyddsersättningar kommer att bli. Ett annat exempel är de bidrag som betalas ut inom ramen för gårdsstödet, där det slutliga utfallet bland annat är beroende av växelkursen gentemot euron. Ett tredje exempel är anslag där verket äskar medel som ett resultat av tidigare uppdrag från regeringen. Situationen är nu unik för Jordbruksverket. Dels drar de nya EU-reformerna avsevärda resurser framöver. Dels finns nya uppgifter som behöver hanteras. Detta påverkar behovet av medel inom ramen för förvaltningsanslaget. Men förstärkningar behövs även av så kallade sakanslag mot bakgrund av målsättningar som lagts fast av statsmakterna samt förslag om förstärkningar som verket redovisat i bland annat uppdrag från regeringen. Jordbruksverket behöver nu tydliggöra denna situation särskilt. Förändringen av jordbruks-, landsbygds- och fiskeripolitiken har utsatt Jordbruksverket för stora påfrestningar. Tidigare har det inte inträffat så stora förändringar vid ett tillfälle inom ramen för gårdsstödet, landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet. Förhandlingarna kring ny politik där Jordbruksverket deltagit i förberedelserna successivt med underlag, har dragit ut på tiden kraftigt. När Jordbruksverket planerade detta arbete var en utgångspunkt att de nya åtgärderna i sin helhet skulle börja gälla från 2014 och att det även skulle finnas rimlig tid för att omsätta de politiska besluten till regelverk samt ansöknings- och handläggningsstöd. Fortfarande (februari 2015) saknas ett antal klarlägganden gällande åtgärder där ansökningsperioden börjar i mars Jordbruksverket redovisade 2012 ett förslag till långtgående förenklingar i landsbygdsprogrammet. Men istället har komplexiteten ökat. Såväl förseningen som den ökade komplexiteten har medfört att verkets arbete blivit mycket dyrare jämfört med de beräkningar som kunde göras Utgiften till och med slutet av 2015 för implementeringen av den nya politiken beräknas nu till tkr jämfört med tkr som beräknades Detta belopp kan ställas i relation till de totala handläggningskostnaderna för staten, inkl. länsstyrelserna och andra samarbetspartners, som under en sjuårsperiod kan beräknas till ca 5,8 miljarder kr (6 %) eller till totalt utbetalt belopp om ca 70 miljarder kr (0,5 %). Till den utgift som redovisas ovan kommer kostnader för de analyser med mera som verket bistått regeringen med. Utmaningen den närmaste tiden är att slutföra implementeringsarbetet av den nya politiken. Verket räknar med att detta kan bli klart under Men nya regler för kompensationsstödet kommer redan stödåret Det är därför inte möjligt att nu göra en god uppskattning över de utgifter för detta som kommer att uppstå under 2016.

9 BUDGETUNDERLAG Det IT-system som vi utvecklar nu måste förvaltas och kommer att dra avsevärda resurser. Med tillämpning av allmänna tumregler kan den årliga förvaltningskostnaden i början av ett systems livstid beräknas till knappt tkr. Finansieringen av utvecklingsarbetet har i hög grad skett genom omprioriteringar inom verket och att arbetet har balanserats som pågående arbete, det vill säga en tillgång i vår bokföring. Jordbruksverkets ekonomi har hittills varit i god balans men framöver kommer stora avskrivningskostnader vilket påverkar verksamheten märkbart. Jordbruksverket har ett antal nya eller utökade uppgifter som måste utföras från Dessutom bortfaller särskild finansiering på vissa områden samtidigt som verksamheten fortsätter. Exempel på detta och som preciseras senare i budgetunderlaget är lagstiftningsarbete till följd av beslut inom det så kallade SANCO-paketet, bistå miljömålsrådet, inrätta och förvalta hästregister, dra nytta av utvecklingsarbete inom krisberedskapen, planering gällande civilt försvar, fortsätta att likrikta och samordna djurskyddskontroller, verkets ansvar inom en kommande livsmedelsstrategi, samt förbereda uppföljningar av de beslut inom jordbrukspolitiken som implementeras nu. Uppgifter som bortfaller och som nämnvärt påverkar verkets ekonomi har inte kunnat identifieras. Verket har beräknat att resursbehovet för dessa uppgifter, sett i relation till belopp per helår, uppgår till ca tkr. Verket har ett uppdrag gällande centrum för 3R-frågor. Resursbehov kan därför inte beräknas nu. Så långt det går att bedöma nu kommer samtidigt kostnaderna till följd av införandet av den nya politiken inom jordbruk, landsbygd och fiske medföra en ökad kostnad för 2016 med ca tkr. Detta belopp är i hög grad opåverkbart eftersom det huvudsakligen avser ökade avskrivningar och ökat underhåll av det IT-stöd som utvecklats. En grundläggande utgångspunkt för verkets prioriteringar är att säkerställa genomförandet av gårdsstödet samt landsbygds- och fiskeripolitiken. Exempel på resurskrävande uppgifter är inventering av jordbruksmark och àjourhållning av blockdatabasen samt implementeringen av den nya politiken. Jordbruksverket har bedömt att detta arbete måste prioriteras högt. Som exempel kan nämnas att verket kontinuerligt bedömer hur mycket IT-stöd olika funktioner behöver. Såväl prioriteringar utifrån resurseffektivitet som möjligheterna utifrån den tid som står till förfogande har varit viktiga faktorer i dessa bedömningar. En rättvisande blockdatabas och en väl genomförd implementering av den nya politiken ger nyttor genom en enkel hantering för dem som söker stöd, att handläggningen, inte minst på länsstyrelserna, ska bli resurseffektiv och att risken för finansiella korrigeringar från EU ska bli låg. De nya uppgifter som kommer under året måste Jordbruksverket prioritera tillsammans med verkets övriga uppgifter. Jordbruksverket kommer att fortsätta arbetet med att utveckla processerna inom verket och ta bort moment som inte är nödvändiga. Denna form av vardagsrationalisering kommer att frigöra vissa resurser. Erfarenhetsmässigt kan dock den slutsatsen dras att vinsterna kommer att motsvaras ungefär av produktivitetsavdraget i PLO-index. Exempel på verksamheter som särskilt måste analyseras är annat utvecklingsarbete än sådant som gäller stödhanteringen, verkets arbete med analyser och främjande samt de uppgifter som gäller arbete gentemot EU och andra internationella organisationer. Men även om betydande neddragningar görs inom dessa verksamheter, blir det inte tillräckligt för att få en ekonomi i balans. Risken är därför uppenbar att andra uppgifter, såsom främjandearbete, utvecklingsarbete på andra områden, analyser om politikens effektivitet och förberedelser inför översyner av politik, måste prioriteras ned. Mot bakgrund av det anförda konstaterar verket att en anslagsförstärkning krävs för 2016 med tkr (utöver tkr enligt tidigare riksdagsbeslut) för implementering av de nya reformerna och för ökad förvaltningskostnad. 9

10 För att dessutom genomföra de uppgifter som redovisades ovan, utöver genomförandet av gårdsstödet, landsbygds- och fiskeripolitiken, krävs en ytterligare anslagsförstärkning. För att nå målet om dagens ambitionsnivåer på dessa områden och att genomföra de nya uppgifterna krävs en ytterligare anslagsförstärkning med tkr för Beloppet är lägre än det som redovisades ovan eftersom allt arbete inte beräknas komma igång förrän en bit in på året I jämförelse med beräknat belopp i höstens budgetproposition hemställer verket om att förvaltningsanslaget 1:8 för 2016 ökar med drygt tkr mer än vad regeringen har beräknat. För övriga anslag i detta budgetunderlag hemställer verket om cirka tkr (exklusive anslagen 1:13 och 1:14) mer i anslag 2016 än vad regeringen beräknade i hösten budgetproposition. För fiskerianslagen har verket enbart lämnat förslag på vissa delar då programmet inte är beslutat av regeringen ännu därför har dessa anslag inte beräknats med i jämförelsen. Av ökningen står landsbygdsstöden under anslagen 1:18 och 1:19 för cirka tkr och gårdsstödet under 1:10 för cirka tkr. Resterande anslag står för en nettoökning med drygt tkr. I budgetunderlaget räknar verket med en eurokurs för år 2015 på 9,25 kr/euro. 8,98 kr/euro för år 2016, 8,70 kr/euro för år 2017 samt 8,64 kr/euro för år Kurspåverkande anslagsutfall gäller anslagen 1:10, 1:11, 1:12 och 1:1. 10

11 BUDGETUNDERLAG Förslag till verksamhetens finansiering Samtliga belopp i tabellerna är i tkr och i 2015-års prisnivå. Markerade anslagsbeteckningar och belopp avser förslag till höjning i förhållande till föreslagna belopp i Budgetproposition 2014/15:1. Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) :8.1 Statens jordbruksverk :4 Bidrag till veterinär fältverksamhet Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande 1:5 åtgärder :5.2 Djurhälsovård :5.x Djurskyddsbefrämjande medel :6 1:6.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar :6.3 Bidrag till obduktionsverksamheten :6.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller :9.1 Bekämpande av växtskadegörare :10 Gårdsstöd m.m :10.1 Gårdsstöd m.m :10.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar :11.1 Intervention för jordbruksprodukter m.m :12.1 Finansiella korrigeringar m.m :13 Strukturstödet till fisket m.m :13.1 Strukturstödet till fisket m.m. - EHFF :13.3 Strukturstödet till fisket m.m. - EFF :13.x Nationellt stöd :14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m :14.1 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EHFF :14.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EFF :16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor :16.1 Exportfrämjande åtgärder :16.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn :16.5 Måltidslyftet :16.7 Jakt och fiske

12 Anslag (tkr) :18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :18.1 Landsbygdsprogram :18.2 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :18.4 Nationellt stöd, stödområde :18.9 Landsbygdsprogram :18.x Lokalt ledd utveckling (LLU) finansierat av Regional- och socialfonden inkl. TA-medel :19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur Landsbygdsprogram för Sverige år , 1:19.2 EU-medel :19.4 Honungsprogrammet, EU-finansiering Landsbygdsprogram för Sverige år , 1:19.7 EU-medel Lokalt ledd utveckling (LLU) finansierat av 1:19.x Regional- och socialfonden inkl. TA-medel :20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket :20.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet :20.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel :20.4 Stöd för metangasreducering :21.1 Stöd till jordbrukets rationalisering :22.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m :1.2 Avgiften till Europeiska unionen Totalt anslag Beslut Förslag Förslag Förslag Avgiftsinkomster som disponeras (tkr) Offentlig rättslig verksamhet Djur Växt Tillsyn Utsäde Distriktsveterinärna Uppdragsverksamhet Vatten *) Tillsyn Utsäde Tjänsteexport Distriktsveterinärerna Summa: *) Jordbruksverket avser upphöra med uppdragsverksamhet från och med Ovanstående tabell är rensad från intäkter från anslagen 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet till resultatområde Distriktsveterinärerna och från 1:9.1 Bekämpande av växtskadegörare till resultatområde Växt samt från myndighetsbidrag. Se prognostiserade resultat för verksamheterna under avsnitt Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras. 12

13 BUDGETUNDERLAG Tilldelat Förslag Anslagskrediter (tkr) :8.1 Statens jordbruksverk :4.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet :5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder :5.2 Djurhälsovård :5.x Djurskyddsbefrämjande åtgärder - 0 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar :6.3 Bidrag till obduktionsverksamheten 210-1:6.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller :9.1 Bekämpande av växtskadegörare :10 Gårdsstöd m.m :10.1 Gårdsstöd m.m :10.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar :11.1 Intervention för jordbruksprodukter m.m :12.1 Finansiella korrigeringar m.m :13 Strukturstödet till fisket m.m. 0 1:13.1 Strukturstöd fiske - EHFF :13.3 Strukturstödet till fisket m.m. - EFF :13.x Nationellt stöd 0 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. 0 1:14.1 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EHFF :14.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EFF :16 Konkurrenskraftig livsmedelsektor :16.1 Exportfrämjande åtgärder :16.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre komptens i livsmedelsektorn :16.5 Måltidslyftet 0 0 1:16.7 Jakt och fiske :18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :18.1 Landsbygdsprogram :18.2 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :18.4 Nationellt stöd, stödområde :18.9 Landsbygdsprogram :18.x Lokalt ledd utveckling (LLU) finansierat av Regional- och socialfonden inkl. TA-medel :19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :19.2 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU medel :19.4 Honungsprogrammet, EU-finansiering :19.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU medel 0-1:19.x Lokalt ledd utveckling (LLU) finansierat av Regional- och socialfonden inkl. TA-medel :20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket :20.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet :20.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel :20.4 Stöd för metangasreducering :21.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m :22.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m :1.2 Avgiften till Europeiska unionen, sockeravgifter Totalt anslagkrediter Markerade poster med x är förslag på nya anslagsposter. 13

14 Bemyndiganden (tkr) Anslag Anslagsbenämning 2015 Tilldelat 2016 Föreslagen bemyndiganderam 2016 Utestående förpliktelser 2017 Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser 1:11.1 Intervention för jordbruksprodukter m.m :13.1 Strukturstöd till fisket m.m. Europeiska Havs- och Fiskerifonden 2014_2020 1:14.1 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska Havs- och Fiskerifonden 2014_2020 1:18.1 Landsbygdprogram :18.2 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :19.2 Landsbygdsprogram , EU-finansiering :19.4 Honungsprogrammet, EU-finansiering :20.4 Stöd till metangasreducering Totala bemyndiganden På anslagsposterna 1:13.1 och 1:14.1 har Jordbruksverket inte kunnat beräkna några anslagsbelastningar gällande stödutbetalningar från 2015 och framåt som är hänförliga till den nya programperioden. Verket återkommer med beräkningar längre fram när Europeiska Havs och Fiskeriprogrammet är beslutad. Jordbruksverket utgår ifrån att regeringen föreslår ramar för landsbygds- och fiskeriprogrammet som täcker hela programperiodens behov. Övriga ekonomiska villkor (tkr) Tilldelat 2015 Förslag 2016 Förslag 2017 Förslag 2018 Låneram Räntekontokredit Jordfondsram

15 BUDGETUNDERLAG Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2015 Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader (1:8.1) Jordbruksverket återkommer eventuellt senare under året om ytterligare anslag för att täcka merkostnader för de delar som fortfarande är oklara inom implementeringen av de nya reformerna. Se vidare under sid Bekämpande av djursjukdomar (1:6.1) I prognoser som har lämnats under januari-februari 2015 har verket än så länge beräknat ett anslagsutfall som motsvarar tilldelade medel om tkr. Det finns en uppenbar risk att tilldelade medel inte räcker eftersom den genomsnittliga anslagsbelastningen på anslagsposten de senaste fem åren legat på cirka tkr. Verket återkommer till regeringen när det finns en risk för att tilldelade medel inklusive anslagskredit inte är tillräckligt. Bemyndigandebehov för interventionsstöd finansierade av anslag 1:11, Intervention för jordbruksprodukter m.m. Jordbruksverket återkommer senare under 2015 om eventuell höjning av bemyndiganderamen från disponibla tkr till drygt tkr. Finansiella korrigeringar m.m. (1:12.1) I prognoser som har lämnats under januari och februari 2015 har verket beräknat ett anslagsutfall om tkr vilket överstiger tilldelade anslagsmedel med närmare tkr. Grunden till beräknat belopp är i huvudsak förslag från Kommissionen om finansiella korrigeringar om närmare tusen euro för fem revisionsärenden. Vidare har verket i fastställda årsräkenskaper för 2014 gjort en finansiell korrigering om ytterligare cirka tusen euro. Verket har än så länge inte hemställt om ytterligare anslagsmedel för 2015 eftersom det är osäkert när det slutgiltiga beslutet tas av KOM och när i tid aktuella korrigeringar regleras och belastar anslaget. Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur/från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (1:18.1/1:19.2)-Lokalt ledd utveckling (LLU) finansierat av regional och socialfonden Jordbruksverket har i skrivelse hemställt om medel för den nationella delen för utbetalningar rörande programmet för lokalt ledd utveckling inom regional- och socialfonden. Hemställt belopp uppgår till tkr och avser nationell del för stödåtgärd och TA-medel som föreslås placeras under anslaget 1:18. Vidare har verket hemställt om att anslagna medel om tkr för stödåtgärder under anslagsposterna 1:4.3 och 1:6.4 överförs till anslaget 1:19 samt att ytterligare tkr tillförs avseende den EU-medfinansierade delen av TA-medel. Bemyndigandebehov för stöd finansierade av anslaget Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (1:20.4) Jordbruksverket har hemställt om att en bemyndiganderam inrättas till anslagsposten om tkr. Ramen beräknas omfatta beslutade stöd under året som infrias först under åren Avgiften till Europeiska unionen, Sockeravgifter (1:1.2) Jordbruksverket har i hemställan informerat om att det kommer uppstå en brist på anslagsposten. Anslagsbelastningen 2015 beräknas uppgå till tkr, disponibla medel uppgår 15

16 till tkr (exklusive anslagskredit om tkr). Vidare kan det tillkomma ytterligare anslagsbelastning då det kvarstår ca 670 tkr att återbetala till betodlare för regleringsåren 2001/ /2006. För de betodlare vi inte lyckas lokalisera och därmed betala ut till, så ska beloppet betalas tillbaka till EU med avdrag för 25 procent i administrationsavgift. Maximal tillkommande anslagsbelastning blir då ca 500 tkr, men det troliga är att beloppet blir lägre. För denna eventuellt tillkommande anslagsbelastning kan anslagskrediten på tkr användas. Jordbruksverket har hemställt om att ytterligare tkr i anslagsmedel tillförs anslagsposten. Övrigt *I den senaste prognosen över anslagsutfall av den EU-medfinansierade delen inom landsbygdsprogrammet under anslagsposten 1:19.7 beräknar verket en anslagsbelastning som överstiger disponibla medel om cirka tkr. Under anslagsposten 1:18.9 där den nationella finansieringen belastas beräknas närmare tkr inte disponeras. Verket återkommer efter sommaren när mer klarhet råder över de slutliga anslagsbelastningarna för landsbygdsprogrammet * Jordbruksverket har i skrivelse hemställt om att resultatområde Vatten ska avvecklas. Under 2015 beräknas pågående ärenden avslutas. *Låneramen om tkr behöver ökas till tkr, anledningen till detta är i huvudsakligen ökade utgifter för implementeringen av de nya reformerna för delar som ska lånefinansieras. 16

17 BUDGETUNDERLAG :8 Statens jordbruksverk, anslagspost 1 Totalt (tkr) Utfall Prognos Totalt ingående sparande Disponibelt anslagssparande Anslag Disponibla medel Utfall Totalt utgående anslagssparande Beräkningsförutsättningar Anslagspost 1 Förvaltningskostnader Under räkenskapsåret 2014 har förvaltningen ett överskott om drygt tkr. I senaste budgetrevideringen från oktober beräknades att överskottet skulle ligga på drygt tkr. Under 2014 erhöll Jordbruksverket tkr i en tillfällig anslagsförstärkning till anslaget samt ytterligare tkr i s.k. TA-medel under anslagen 1:18 och 1:19 för kostnader rörande en extra uppdatering av blockdatabasen. TA-medlen kan enligt beslut användas under perioden Projektet blev försenat och nu beräknas att denna uppdatering är klar först våren Av det utgående överskottet avser tkr ej förbrukade anslagsmedel för den extra blockinventeringen som påbörjades under Kvarvarande förvaltningsmedel om tkr liksom TA-medel om tkr beräknas förbrukas till största delen under En mindre del av beviljade medel kommer troligtvis att behövas användas även under Förbättrad myndighetsservice i stödhanteringen - de fyra initiativen Under 2014 har också serviceuppdraget De fyra initiativen utvecklat Kundakt och Mina Sidor med anpassning till SAM-ansökan och direktstöden. Det har också utvecklats ett gemensamt system för utskick av brev från handläggnings-system och kundakt. Detta är utvecklingsarbeten som kommer att resultera i driftsättningar under De regeringsuppdrag som ligger till grund för detta arbete har beskrivits i Jordbruksverkets årsredovisning för 2014 (under avsnitt Korrekt hantering av stöd ) som lämnades till Regeringskansliet den 19 februari Uppdraget avslutades i och med utgången av Kostnaden för att genomföra uppdraget under åren har uppgått till tkr. År 2015 Härledningen av förändringen av förvaltningsanslagets anslagsbelopp mellan 2014 och 2015 framgår av nedanstående tabell. Tkr Anslagsbelopp Avdrag extra blockinventering av blockdatabas Avdrag förenklingsmedel 4 ii (inkl. PLO) Avdrag införandeprojekt ProCAP (inkl. PLO) Avdrag nivåsänkning e-förvaltning -132 PLO-omräkning 2015 (ca 0,57 % på tkr) Anslagsbelopp

18 I beslutad förvaltningsbudget för 2015 beräknar verket att knappt tkr av beviljad anslagskredit kommer att utnyttjas. Utmaningen för verket under budgetprocessen hösten 2014 var framförallt finansieringen av ProCAP-programmet samt den ökande förvaltningskostnaden för leveranser av IT-stöd från programmet. Eftersom de äldre stödsystemen fortfarande kräver löpande förvaltning ökar förvaltningskostnaden markant under 2015 och För att få budgeten inom de ramar som beslutades av regeringen krävdes besparingar i storleksordningen 5 % för att delvis finansiera nytillkommande uppgifter. Dessutom beräknas utgifter för personal (lön m.m. för utveckling inom ProCAP) i större omfattning än under 2014 balanseras som en pågående investering. Kostnaden belastar istället respektive finansiär/anslag i form av avskrivningar under perioden Att kostnaden förskjuts framåt i den delen gör att cirka tkr har frigjorts i förvaltningsbudgeten 2015 i jämförelse med De delar av verket som till största delen finansieras av förvaltningsanlaget har fortfarande en tung uppgift i att komma ner till de budgetnivåer som beslutades inför Implementering av den nya politiken Planen var att den nya politiken om direktstöd, landsbygdsutvecklingsåtgärder och fiskeripolitiken skulle börja gälla från Starten fick av olika skäl förskjutas till Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet beräknas nu beslutas av Kommissionen före sommaren Jordbruksverket medverkar med underlag till regeringens arbete med utformningen av olika åtgärder. Jordbruksverket har också ansvar för att besluta om detaljföreskrifter, att framställa information om de olika stödformerna, att utarbeta stöd för handläggning och fysisk kontroll i form av bland annat IT-stöd och utbildning för personal vid främst länsstyrelserna. Jordbruksverket har organiserat detta arbete på två olika linjer, dels stöd till regeringen vid utarbetande av de olika stödformerna, dels att utarbeta informationsmaterial och IT-stöd. Det senare arbetet genomförs till största delen i ett sammanhållet program (ProCAP). Programmet startade under 2012 och beräknas pågå åtminstone fram till årsskiftet 2015/16. Planen nu är att åtgärder som ska öppnas för ansökningar först 2016 planeras att organiseras på annat sätt. Den kalkyl som låg till grund för det ursprungliga budgetäskandet var att ProCAP-programmet skulle pågå från augusti 2012 till juni 2014 och kosta totalt tkr för Jordbruksverket under perioden Kostnadsuppskattningen kunde då göras enbart med utgångspunkt från vad motsvarande utvecklingsarbeten har kostat tidigare. Från 2014/2015 består kostnaden till största delen av avskrivningar på byggda IT-applikationer. Våren 2012 räknade verket med att frigöra befintliga resurser om 15 % av projektets totala kostnader under den två-åriga projektperioden. Merkostnaden som bedömdes ligga på förvaltningsanslaget 1:8 beräknades därför till drygt tkr. Resterande beräknades kunna finansieras med huvudsakligen TA-medel inom framförallt landsbygdsprogrammet. Beloppet var bl.a. baserat på att politiska beslut var fattade under 2013 för såväl direktstöden som stöd inom fiskeri- och landsbygdsprogrammen. I riksdagsbeslut på budgetproposition 2013 hösten 2012 erhöll verket en tillfällig anslagsförstärkning på totalt tkr under åren Förutsättningarna för arbetet har efter hand förändrats genom de förseningar som har uppstått i förberedelserna och beslut om inriktningen av politiken. Men klarhet har ännu (februari 2015) inte nåtts gällande utformning av regionalstöden. Arbetet har belastats med två slag av problem. Ett problem är det försenade ikraftträdandet. I praktiken innebär det att arbetet förlängs med ca två år. Ett annat problem är att komplexiteten har ökat. De beräkningar som finns nu visar att kostnadsfördyringen för ProCAP-programmet kommer att bli knappt tkr. Totalkostnaden beräknas nu till knappt tkr. Kostnaden för projektperioden fördelas nu på åren

19 BUDGETUNDERLAG Huvuddelen av fördyringen beräknas belasta förvaltningsanslaget. Till detta ska även läggas kostnader för arbeten under 2015 och 2016 som nu kommer att utföras i separata projekt. Eftersom det ännu inte är klarlagt vad som måste utvecklas måste vi återkomma senare om kostnaderna för detta. Utvecklingsarbete för leverans 2015 Parallellt med arbetet inför öppningarna under hösten 2014 har mycket utveckling och förberedelser pågått för att kunna öppna för ansökan, handläggning och utbetalning av ytterligare stödformer under Gårdsstödet samt miljöersättningar och regionala stöd är en stor och viktig del i detta arbete. IT-stödet för stödrätter har arbetats om eftersom det tidigare IT-stödet varit mycket tungt att förvalta. Utvecklingen av handläggningssystem för åtgärder gällande landsbygd och fiske har kommit långt under året och kommer att öppnas under Nedan framgår utgifter och kostnader under perioden för ProCAP-programmet (exkl. tidigare omnämnda kostnader för De fyra initiativen ), tkr; År Kostnader Balanserade Totalt utgifter Totalt De totala utgifterna för programmet ProCAP uppgick under 2014 till tkr varav kostnaderna uppgick till tkr eftersom tkr av utgifterna redovisas som en immateriell anläggningstillgång. Kostnaden för tillgången förskjuts i tid och uppkommer först genom avskrivningar under en femårsperiod från att programvarorna börjar användas. Den totala utgiften under perioden uppgår till drygt tkr. Fortsatt implementering av de nya reformerna under 2015 Under 2015 beräknar Jordbruksverket att ProCAP-programmets kostnader kommer att uppgå till ca tkr. Av detta beräknas tkr finansieras av förvaltningsanslaget 1:8 medan resterande tkr finansieras av s.k. TA-medel från landsbygds- och fiskeriprogrammen. Därutöver beräknas utgifter om ca tkr balanseras som pågående investering där kostnaden för respektive finansiär uppkommer i form av avskrivningar först när applikationerna börjar användas. Utöver programmets kostnader 2015 tillkommer avskrivningskostnader för tidigare balanserade utgifter inom programmet om knappt tkr varav förvaltningsanslaget belastas med ca tkr och resterande belastar disponibla TA-medel. Projektperioden för att implementera de nya programmen fullt ut har nu förlängts från två år som var planen från början till fyra år. Förseningarna av olika beslut på såväl nationell nivå som EU-nivån innebär att kostnaden för verket stiger kraftigt. Vårt mål med implementeringen är fortfarande att göra det lätt att göra rätt för kunderna och att främst länsstyrelserna ska få ett effektivt stöd för sitt arbete. En god implementering ger förutsättningar för minskade risker för finansiella korrigeringar från EU och att samhällsmålen nås. Den totala kostnaden för ProCAP-programmet om cirka tkr beräknas belasta olika finansiärer enligt följande under perioden , mnkr; 19

20 Finansiär Anslag 1:8 21,8 43,0 53,8 44,0 17,0 Anslag 1:13/1: ,3 0,6 Anslag 1:18/1: ,7 30,3 19,5 10,4 Finansiär Totalt Anslag 1:8 17,0 17,0 17,0 11,0 241,6 Anslag 1:13/1:14 0,6 0,6 0,6 0,4 3,1 Anslag 1:18/1:19 10,4 10,4 10,4 6,0 115,1 Summa: 359,8 Verket räknar med att övriga finansiärer såsom TA-medel från landsbygds- och fiskeriprogrammen minst kan ta de belopp som framgår ovan från En översyn av beloppen kommer att ske under våren Under 2015 påbörjas även utveckling av IT-stöd för stödåtgärderna bete, våtmark, m.fl. som avgränsats från ProCAP-programmet. Huvuddelen av utgifterna 2015 balanseras som en pågående investering varför anslagsbelastningen/kostnaden skjuts framåt i tiden. Detta innebär också att delar av detta arbete utförs av egen personal varför lönekostnaden m.m. sjunker ytterligare. Det omfattande projektarbetet 2015 jämte kraftiga omprioriteringar medför att verket kan hålla sig inom befintliga ramar under förvaltningsanslaget. De avgränsningar som gjorts beror till stor del på att politiska beslut inte har tagits enligt den tidsplan som förutsattes, oklarheter i regelverk och att landsbygds- och havs- och fiskeriprogrammet ännu inte är godkända av Kommissionen. Årlig ajourhållning av blockdatabasen Ajourhållningens kostnader för 2015 budgeteras till tkr varav hälften finansieras med s.k. TA-medel från landsbygdsprogrammet Extra uppdatering av blockdatabasen Verket räknar med att kostnaden för uppdateringen 2015 kostar ca tkr varav förvaltningsanslaget står för tkr medan resterande tkr belastar TA-medel under anslagen 1:18 och 1:19. Kvarvarande anslagna medel på förvaltningsanslaget och av TA-medel om tkr beräknas att användas under våren Lokalt ledd utveckling och fondsamordning Under 2015 räknar verket med att kostnader om ca tkr finansieras av TA-medel från de fyra fonderna-landsbygdsfonden (EJFLU), fiskerifonden (EHFF), regionalfonden (ERUF) och socialfonden (ESF). I hemställan har verket hemställt om att TA-medel erhålls 2015 för att finansiera verkets kostnader om ca tkr för lokalt ledd utveckling rörande regionaloch socialfonden. För resterande tkr har verket erhållit disposition till TA-medel inom landsbygds- och fiskeriprogrammet. Utmaningar inför 2016 Inför 2016 står Jordbruksverket inför ett flertal viktiga utmaningar. Huvuddelen av arbetet med att förbereda den nya politiken för direktstöd samt åtgärder inom landsbygds- och fiskeriprogrammen är genomfört i slutet av Men dels står vi inför betydande förvaltning av det utvecklade IT-stödet, dels avskrivningar på upptagna lån. Arbetet med den årliga ajourhållningen av blockdatabasen har en otillfredsställande finansiering idag. Finansieringen bör i huvudsak ske via förvaltningsanslaget. Detta kan lösas genom att 20

Budgetunderlag för räkenskapsåren

Budgetunderlag för räkenskapsåren www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2017 2019 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2017 2019 5 BUDGETUNDERLAG 2017 2019 BUDGETUNDERLAG 2016 2018 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren

Läs mer

Enklare tillsammans. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2015 2017

Enklare tillsammans. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2015 2017 Enklare tillsammans Budgetunderlag för räkenskapsåren 2015 2017 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2015 2017 5 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 Innehåll Förslag till verksamhetens finansiering...12

Läs mer

Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2014 2016

Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2014 2016 Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle Budgetunderlag för räkenskapsåren 2014 2016 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2014 2016 5 BUDGETUNDERLAG 2014 2016 BUDGETUNDERLAG 2014 2016 Innehåll

Läs mer

Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag för räkenskapsåren 2013 2015

Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag för räkenskapsåren 2013 2015 Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle Budgetunderlag för räkenskapsåren 2013 2015 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2013 2015 5 BUDGETUNDERLAG 2013 2015 BUDGETUNDERLAG 2013 2015 Innehåll

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Budgetunderlag för räkenskapsåren 2011 2013

Budgetunderlag för räkenskapsåren 2011 2013 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2011 2013 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2011-2013 SKRIVELSE 2010-02-25 Dnr 07-2447/10 Regeringskansliet Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Statens jordbruksverks

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2018 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning Tabellförteckning... 4 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Avgiften till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-06-30

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-06-30 SKRIVELSE 2015-08-13 Dnr 1.5.04-6162/15 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Statens jordbruksverks delårsrapport för perioden 2015-01-01

Läs mer

Budgetunderlag för räkenskapsåren 2010 2012

Budgetunderlag för räkenskapsåren 2010 2012 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2010 2012. Budgetunderlag för räkenskapsåren 2010 2012 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren 2010-2012... 1 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2009... 8 1:9 Statens

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 BESLUT 1 (1) 2013-03-01 Dnr 100-1157-13 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

TVV Ekonomidag. Om anslag 1:1 och andra styrdokument Näringsdepartementet

TVV Ekonomidag. Om anslag 1:1 och andra styrdokument Näringsdepartementet TVV Ekonomidag Om anslag 1:1 och andra styrdokument 2016-06-15 Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Anslagsnivå på ca 1,5 miljarder kr (2016) Bemyndigande på 2 993 mnkr (2016 för åren 2017-2023) Anslagskredit:

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet

Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet 1 Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skogsstyrelsen (SKS) granskat myndighetens efterlevnad av de ekonomiska målen för den avgiftsbelagda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

Budgetunderlag för räkenskapsåren

Budgetunderlag för räkenskapsåren Budgetunderlag för räkenskapsåren 2012 2014 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2012-2014 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren 2012-2014... 9 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2011... 18 1:9 Statens

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Övervakningskommittén 11 maj 2016

Övervakningskommittén 11 maj 2016 Övervakningskommittén 11 maj 2016 Grundläggande om lokalt ledd utveckling Regelverk Vad innebär Leadermetoden? Budget Urvalskriterier En ansökans väg genom systemen Vad går det att söka stöd för? Jordbruksverket

Läs mer

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013.

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013. CARIN RYTOFT DRANGEL PKE Registrator@esv.se Datum Dnr Ert datum Er referens 2012-10-09 15-2012-1233 2012-09-26 49-642/2012 Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Budgetunderlag för

Budgetunderlag för KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2018 2020 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2016-02-16 Dnr 75/2017 1 (9) Budgetunderlag för budgetåren 2018, 2019 och 2020 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 12 Näringsdepartementet 2016-12-14 N2016/07811/SUN N2016/01678/SUN N2016/07690/KLS (delvis) Statens veterinärmedicinska anstalt 751 89 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01-2016-06-30 SKRIVELSE 2016-08-11 Dnr 1.5.04-5535/16 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Statens jordbruksverks delårsrapport för perioden 2016-01-01

Läs mer

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Dnr 22/14 Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Februari 2014 Innehåll 1. INLEDNING... 5 1.1. ANSLAGSÖVERSIKT... 5 2. INFORMATION AVSEENDE UTGIFTSOMRÅDEN... 6 2.1. UO 16, 3:5 RYMDSTYRELSEN: FÖRVALTNING...

Läs mer

Avgiften till. Europeiska gemenskapen

Avgiften till. Europeiska gemenskapen Avgiften till 27 Europeiska gemenskapen Förslag till statsbudget för 2005 Avgiften till Europeiska gemenskapen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Regeringsbeslut 13 Arbetsmarknadsdepartementet 216-12-2 A216/2465/A A216/2422/SV (delvis) Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box47141 174 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 217 avseende Rådet

Läs mer

Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Revisionsrapport Årsredovisning 2015 KEMIKALIEINSPEKTIONEN, BOX 2 172 13 SUNDBYBERG Kemikalieinspektionen Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, daterad 2016-02-22. Syftet

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2015-02-26 Dnr: 1.4-205/2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL Innehåll 1

Läs mer

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala Regeringsbeslut 9 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 75120 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2014 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Budgetunderlag

Budgetunderlag Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46

Läs mer

Proposition Ekonomisk ram för år 2018

Proposition Ekonomisk ram för år 2018 Proposition för år 2018 Inledning och sammanfattning En verksamhet som Vårdförbundets syftar inte till att generera ekonomisk vinst. Det är idéerna som är det bärande och syftet med verksamheten. Pengarna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut III:13 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för vård och

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut I:16 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter:

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-11947/12 Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Regeringsbeslut I 2 2014-12-19 Fi2014/4531(delvis) Finansdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 29 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:3)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:3) REGERINGSRAPPORT 1 (5) Hanteringsklass: Öppen 2014-11-14 Dnr 2014/1543 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 10 2015-12-10 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Förslag till anslag m.m. för den nya myndigheten för havs- och vattenmiljö

Förslag till anslag m.m. för den nya myndigheten för havs- och vattenmiljö Delrapport 2 2010-08-03 M2010:03/2010/4 Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö M 2010:03 Folke K Larsson Ingela Englund Förslag till anslag m.m. för den nya myndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt Regeringsbeslut IV 3 Näringsdepartementet -11-05 N/07697/SUN N/02178/SUN Statens veterinärmedicinska anstalt 751 89 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens veterinärmedicinska anstalt Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2017 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning Tabellförteckning... 4 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:9-12-11 Ku/1782/KA Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Regeringsbeslut 5-12-12 Fö//ESL (delvis) Försvarsdepartementet Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad Regleringsbrev för budgetåret avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 36 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/1844/KO Ku2013/1934/KO Ku2013/2461/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

Revisionsrapport Felaktig redovisning av EUmedel i delårsrapporten 2016

Revisionsrapport Felaktig redovisning av EUmedel i delårsrapporten 2016 TILLVÄXTVERKET 102 61 STOCKHOLM Tillväxtverket Revisionsrapport Felaktig redovisning av EUmedel i delårsrapporten 2016 Riksrevisionen har översiktligt granskat Tillväxtverkets delårsrapport, daterad 2016-08-

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige 2014-2020 Möjligheternas landsbygd Tranås, 8 oktober 2015 johan.magnusson@jordbruksverket.se Leadermetoden Boende och verksamma driver och påverkar

Läs mer

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110 2 (13) 1 NUVARANDE OCH KOMMANDE VERKSAMHET... 3 1.1 MYNDIGHETENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING... 3 Ett långsiktigt behov av ytterligare resurser... 3 Balansen mellan förvaltnings- och sakanslag... 4 Slutsats...

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september

Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september 1(5) UNDERLAG Dnr 49-5199/11 2011-08-22 Landsbygdsavdelningen E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har fått

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2015-06-25 S2015/04530/RS (delvis) Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015 REVISIONSRAPPORT NATURVÅRDSVERKET 106 48 STOCKHOLM DNR: 3.1. 2 2015-0615 Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Naturvårdsverkets (NV) årsredovisning, daterad

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 BESLUT Datum 2016-08-15 Beteckning 111-27884-2016 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer