Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag för räkenskapsåren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag för räkenskapsåren 2013 2015"

Transkript

1 Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle Budgetunderlag för räkenskapsåren

2

3 Budgetunderlag för räkenskapsåren

4

5 5 BUDGETUNDERLAG

6

7 BUDGETUNDERLAG Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren Ekonomiska frågor för räkenskapsåret :9 Statens jordbruksverk anslagspost 1, förvaltningskostnader :5 Bidrag till veterinär fältverksamhet, anslagspost :6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder anslagsposterna 2, 4 och x :7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, anslagsposterna :10 Bekämpande av växtsjukdomar, anslagspost :11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m., anslagspost 1 och :12 Intervention och exportbidrag för jord-bruksprodukter, anslagsposterna 1 och :13 Finansiella korrigeringar m.m., anslagspost :14 Strukturstöd till fisket m.m., anslagspost 3 och :15 Från EU-budgeten finansierade struktur-stöd till fisket m.m., anslagspost 3 och :17 Livsmedelsstatistik, anslagspost :18 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten, anslagspost :19 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 1, 3, 4, 7, 9, 10 och :21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 4-6, 8 och :22 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagsposterna 3 och :23 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket anslagsposterna 1, 2 och :24 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m., anslagspost :25 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., anslagspost :1 Avgiften till Europeiska unionen, anslagspost Övriga ekonomiska villkor, Investeringar...66 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret...67 Behov av lokaler...67 Avgiftsbelagd verksamhet...68 Uppbörd inklusive återflöden från EU...69 Bemyndiganden...71 Bilaga 1 Finansiering avseende införande av direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel och genomförande av strategin för växtskyddsmedel Bilaga 2 Landsbygdsprogrammet

8

9 BUDGETUNDERLAG Sammanfattning räkenskapsåren Budgetunderlag lämnas till regeringskansliet i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Jordbruksverket hemställer om en anslagsnivå om tkr under år För åren 2014 och 2015 räknas med tkr respektive tkr. Att beloppet sjunker kraftigt från räkenskapsåret 2014 hänger samman med att verket beräknat anslagsbelastningar för pågående programperiod av landsbygdsprogrammet som sträcker sig fram t.o.m med utbetalningar. Motsvarande gäller för fiskeriprogrammet. Utfallsprognoser för de nya programperioderna från 2014 kommer att lämnas senare när mer klarhet råder om omfattning. För några anslag/anslagsposter föreslås anslagsnivåer för 2013 som är högre än beräknade belopp i budgetpropositionen 2011/12:1. Skälen till dessa föreslagna höjningar är bland annat att ambitionsnivåer har höjts och att implementeringen av reformen av jordbruks- och fiskeripolitiken ställer höga krav. Jordbruksverket ska verka för goda förutsättningar för att uppnå ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv och samtidigt främja hållbarhet och ett gott djurskydd. Regler ska vila på vetenskaplig grund. För att nå dessa mål behövs medel för tillämpad forskning om djur- och växtskydd. Ifråga om stödhanteringen är målen att aktivt minska den administrativa bördan för kunderna och att minimiera risken för finansiella korrigeringar. Ökad tillgång till information är också högt prioriterat. För anslaget 1:9, Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader förslås en höjning av anslagsnivån från Höjningen härleds till stor del av kostnader för ajourhållning av blockdatabas samt införandekostnader rörande den nya jordbruks- och fiskeripolitiken som ska gälla från Vidare hemställs om anslagsmedel för att kunna driva arbetet med en strategi för växtskyddsmedel, krisberedskap m.m. För anslaget 1:6, Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder föreslås att en ny anslagspost Djurskyddsbefrämjande åtgärder inrättas från 2013 vars anslagsmedel om hemställda tkr ska användas för forskning och åtgärder för att främja djurskyddet. Vidare hemställs om en ökning med tkr för s.k. djurhälsovårdsaktiviteter under anslagsposten 2. För anslaget 1:7, Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar föreslås en höjning av anslagsnivån för ökade kostnader vid sjukdomsutbrott för anslagsposten 1 om närmare tkr. För anslagsposten 4 föreslås en höjning av anslagsnivån med tkr för övervakningsprogram för bl.a. rävens dvärgbandmask. För anslaget 1:11, Gårdsstöd och djurbidrag m.m. är föreslaget belopp något högre än beräknat belopp i propositionen. Verket har i beräkningen för gårdsstöd m.m räknat med en eurokurs om 9,00 kr/euro. Om eurokursen blir högre krävs mer anslagsmedel. Jämfört mot beräknat belopp i budgetpropositionen är föreslaget belopp ca tkr högre. För anslaget 1:13.1, Finansiella korrigeringar m.m. är föreslaget belopp ca tkr högre än vad som framgår i budgetpropositionen. Ökningen förklaras till stor del av korrigeringar för stödåren rörande blockdatabasen samt befarade korrigeringar i sex andra revisionsärenden. För anslaget 1:14, Strukturstöd till fisket m.m. räknas med en belastning om närmare tkr högre än vad som beräknades i propositionen. 9

10 För anslaget 1:21, Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur föreslås en högre anslagsnivå 2013 jämfört med av regeringskansliet beräknat belopp i propositionen. Föreslaget belopp är ca tkr högre. För anslaget 1:22, Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur föreslås en högre anslagsnivå 2013 jämfört med av regeringskansliet beräknat belopp i propositionen. Föreslaget belopp är ca tkr högre. För anslaget 1:23, Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket föreslås ytterligare närmare tkr utöver den nivån som är föreslagen i budgetpropositionen för Ökningen avser framförallt medel för forskning och utveckling rörande integrerat växtskydd och för strategi för växtskyddsmedel. För anslaget 1:24.1, Stöd till jordbrukets rationalisering föreslås att anslagsnivån återställs till den nivå som gällde 2011 och tidigare vilket innebär en ökning med tkr jämfört med förslag i proposition. För anslaget 1:1.2, Avgiften till Europeiska gemenskapen, Sockeravgifter räknar verket med att nivån bör ligga på knappt tkr mer än vad som tagits upp i budgetpropositionen. För anslag med beräknat negativt utgående anslagssparande 2012 och där ingående anslagssparande 2012 har satts till noll har eller kommer Jordbruksverket att i särskild skrivelse hemställa om tilläggsanslag alternativt att underskottet täcks med anslagskredit För respektive anslagspost är det vid prognostiserade överskott år 2012 inte medräknat något disponibelt ingående överskott Enligt beräkningar hemställs om en total bemyndiganderam för berörda anslag om tkr för år 2013 avseende förpliktelser som infrias under 2014 och framåt. Vidare förslås tkr i anslagskrediter 2013 vilket framgår i särskild tabell. Räntekontokrediten för förvaltningen m.m. föreslås till tkr och låneramen föreslås till tkr för räkenskapsåret Avgiftsinkomster som disponeras inom de sex resultatområden beräknas till tkr för år Samtliga belopp är redovisade i 2012 års prisnivå. Eurokurs 9,00 kr har genomgående använts för aktuella anslagsposter. 10

11 BUDGETUNDERLAG Förslag till verksamhetens finansiering Samtliga belopp i tabellerna är i tkr och i 2012 års prisnivå. Gråmarkerade belopp avser förslag till höjning av anslaget i förhållande till beräknat i Budgetproposition 2011/12:1 för år Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) :9 Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader :5 Bidrag till veterinär fältverksamhet :6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder :6.2 Djurhälsovård :6.4 Djursjukdata :6.x Djurskyddsbefrämjande åtgärder :7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :7.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :7.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar :7.3 Bidrag till obduktionsverksamheten :7.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller 1:10.1 Bekämpande av växtsjukdomar :11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m :11.1 Gårdsstöd och djurbidrag m.m :11.4 EU-medfinansierade djursjukdomar :12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter :12.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag :12.5 Omstruktureringsfond för socker :13.1 Finansiella korrigeringar m.m :14 Strukturstödet till fisket m.m :14.3 Strukturstöd till fisket m.m. - EFF :14.4 Strukturstöd till fisket m.m :15 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m :15.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EFF :15.4 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m :17.1 Livsmedelsstatistik :18.1 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten :19 Konkurrenskraftig livsmedelssektor :19.1 Exportfrämjande åtgärder :19.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn :19.4 Kommunikation :19.7 Jakt och fiske :19.9 TSE-tester :19.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll :19.11 Musselkontroll

12 Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) :21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :21.4 Nationellt stöd, stödområde :21.5 Återföring av handelsgödsel :21.6 Återföring av handelsgödselmedel, ej fördelade :21.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :21.9 Landsbygdsprogram :22 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (ram) :22.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering :22.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel :23 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket :23.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet :23.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel :23.3 Omställningspremie och energieffektivisering :24.1 Stöd till jordbrukets rationalisering :25.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m :1 Avgiften till Europeiska gemenskapen :1.2 Sockeravgifter Totalt anslag Beslut Förslag Förslag Förslag Avgiftsinkomster som disponeras Offentligrättslig verksamhet Djur Växt Tillsyn Utsäde Distriktsveterinärerna Uppdragsverksamhet Vatten Tillsyn Utsäde Distriktsveterinärerna Summa: Ovanstående tabell är rensad från intäkter från anslagen 1:5.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet till resultatområde Distriktsveterinärerna och från 1:10.1 Bekämpande av växtsjukdomar till resultatområde Växt samt från myndighetsuppdrag. Se prognostiserade resultat för verksamheten på sid

13 BUDGETUNDERLAG Tilldelat Förslag Anslagskrediter (tkr) :9.1 Statens jordbruksverk, förvaltningskostnader :5.1 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen 0 0 1:6 Djurhälsovård :6.2 Djurhälsovård :6.4 Djursjukdata :6.x Djurskyddsbefrämjande åtgärder - 0 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :7.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :7.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar :7.3 Bidrag till obduktionsverksamheten :7.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller :10.1 Bekämpande av växtsjukdomar :11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m :11.1 Gårdsstöd och djurbidrag m.m :11.4 EU-medfinansierade djursjukdomar :12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter :12.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag :12.5 Omstruktureringsfond för socker :13.1 Finansiella korrigeringar m.m :14 Strukturstödet till fisket m.m :14.3 Strukturstöd till fisket m.m. - EFF :14.4 Strukturstöd till fisket m.m. 0-1:15 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m :15.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EFF :15.4 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. 0-1:17.1 Livsmedelsstatistik :18.1 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten :19 Konkurrenskraftig livsmedelsektor :19.1 Exportfrämjande åtgärder :19.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre komptens i livsmedelsektorn :19.4 Kommunikation :19.7 Jakt och fiske :19.9 TSE-tester 60-1:19.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll 0-1:19.11 Musselkontroll 0-1:21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :21.4 Nationellt stöd, stödområde :21.5 Återföring av handelsgödselmedel 0-1:21.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :21.9 Landsbygdsprogram :22 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :22.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering :22.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU medel :23 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket :23.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet :23.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel :23.3 Omställningspremie och energieffektivisering :24 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m :25 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m :1.2 Avgiften till Europeiska unionen, sockeravgifter Totalt anslagkrediter

14 Bemyndiganden (tkr) Anslag Anslagsbenämning 2012 Tilldelat 2013 Föreslagen bemyndiganderam 2013 Utestående förpliktelser 2014 Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser 1:12.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag 1) :14.3 Strukturstöd till fisket m.m :15.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m :21.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :21.9 Landsbygdsprogram :22.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering 1:22.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel Totalt bemyndiganden ) Verket har hemställt om en bemyndiganderam på tkr i skrivelse Övriga ekonomiska villkor (tkr) Tilldelat 2012 Förslag 2013 Förslag 2014 Förslag 2015 Låneram Kredit räntekonto Jordfondsram

15 BUDGETUNDERLAG Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2012 Jordbruksverket har i skrivelse till Regeringskansliet den 26 januari 2012 hemställt om ytterligare anslagsmedel m.m. rörande nedanstående anslagsposter. Förvaltningsanslaget (1:9.1) I skrivelse har verket hemställt om ytterligare tkr i anslagsmedel avseende Jordbruksverkets merkostnader för införandeprojektet Pro CAP som beräknas starta hösten Se vidare om projektet Pro CAP på sidorna Vidare har verket hemställt om att låneramen höjs till tkr. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (1:7.1 ) Jordbruksverket har hemställt om ytterligare tkr i anslagsmedel. Beviljad anslagsnivå om tkr för anslagsposten motsvarar inte de beräkningar av kostnader som verket har aviserat i tidigare prognoser. Det är framförallt ersättningarna för salmonellautbrotten som är kostnadsdrivande. Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag (1:12.1) Verket hemställde om att en ram för beställningsbemyndigande införs uppgående till tkr. Under senhösten 2012 planerar Jordbruksverket att besluta om stöd till producentorganisationer inom frukt och grönt som infrias under 2013 och Finansiella korrigeringar m.m. (1:13.1) I skrivelsen hemställdes om ytterligare tkr i anslagsmedel för att kunna reglera beräknade finansiella korrigeringar under året. Hemställan bygger på dagens redovisningsprinciper (förutom ett undantag som framgår regleringsbrev 2012 där regeringen villkorat att verket inte får belasta hela korrigeringen för stödåren avseende gårdsstöden m.fl. med mer än tkr), en beräknad eurokurs om 9 kr/euro vid belastningstidpunkten, m.m. Strukturstöd till fisket m.m.-europeiska fiskerifonden, EFF (1:14.3) Jordbruksverket har hemställt om ytterligare tkr i anslagsmedel för att kunna hantera beräknade stödutbetalningar under året. Konkurrenskraftig livsmedelssektor, Jakt och Fiske (1:19.7) Jordbruksverket har i januariskrivelsen även hemställt om en anslagskredit om tkr för att kunna hantera det större medelsbehovet rörande koordineringen av den svenska vattenbruksnäringen i början av perioden Vidare hemställdes om ett undantag från ekonomiadministrativa regelverket i mening att verket får rätt att ha utestående åtaganden om högst tkr per Nationellt stöd, stödområde 1-3 (1:21.4) Medelsbrist beräknas under anslagsposten under 2012 vilket beror på att ett ingående underskott om drygt tkr sänker de disponibla anslagsmedlen för Medelsbristen uppgår till ca tkr varför verket hemställde om att en anslagskredit införs under posten alternativt att ytterligare anslagsmedel erhålls. 15

16 Landsbygdsprogram (1:21.9) Verket hemställde om rätten att få disponera tkr, vilken utgör drygt hälften, av det ingående överföringsbeloppet från 2011 för att möta ett befarat överskridande. Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel (1:22.7) Verket hemställde om rätten att få disponera tkr, vilken utgör knappt hälften, av det ingående överföringsbeloppet från 2011 för att möta ett befarat överskridande. Sockeravgifter (1:1.2) Först i december 2011 blev det känt och fastställt att en överskottsavgift om ca tkr skulle betalas in från Nordic Sugar AB. Eftersom EU ska ha 75 % av inbetalat belopp och denna överföring sker genom en anslagsbelastning under posten 1:1.2 uppstår en brist på medel i början av Verket hemställde om att ytterligare tkr i anslagmedel tillförs posten - dock senast under mars Övrigt Jordbruksverket indikerade att bemyndigandebehovet som är knutet till anslagsposterna 1:21.9 och 1:22.7 rörande landsbygdsprogrammen kan vara högre än de ramar som är beviljade. Verket återkommer till regeringen senast under juni 2012 om dagens beviljade ramar om tkr respektive tkr inte är tillräckliga. 16

17 BUDGETUNDERLAG :9 Statens jordbruksverk anslagspost 1, förvaltningskostnader (tkr) Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande Disponibelt anslagssparande Anslag Disponibla medel Utfall * Utgående anslagssparande * inklusive merkostnader enligt hemställan om tkr avseende kostnader för införandeprojekt Pro CAP. Beräkningsförutsättningar Anslagspost 1 Förvaltningskostnader Utgående överföringsbelopp 2011 uppgick till tkr vilket ligger i nivå med vad som är budgeterat att disponeras Anledningen till att räkenskapsåret 2011 uppvisar ett positivt resultat är framförallt beroende på att semesterlöneskuldens påverkan blev lägre än budgeterat. År 2012 Härledningen av förändringen av anslagsbeloppet mellan 2011 och 2012 framgår av nedanstående tabell. Tkr Anslagsbelopp Avdrag djurskyddskontroll Avdrag insatser energiområdet Avdrag djurförbuds- djurskyddskontrollregister Återföring minskning energi Återkravsarbete vid LST och SJV Fiskerifrågor uppräknat helår Ajourhållning blockdatabas Djurskyddskontroll Miljötillsynsvägledningsansvar +500 PLO-omräkning 2012 (0,98 % på ca 441 mnkr) Anslagsbelopp 2012-beslut

18 I fastställd förvaltningsbudget 2012, under december 2011, ligger utnyttjandet av anslagskrediten på drygt tkr i ett utgående underskott vilket var beräknat på ett ingående disponibelt överskott från 2011 om tkr. Det fastställda disponibla överskottet från 2011 uppgår till tkr vilket väl överensstämmer med lagd budget. I fastställd förvaltningsbudget 2012 har kostnader för vårens förberedelsearbete avseende Pro CAP lagts in och vidare har ytterligare anslagsmedel avsatts för ajourhållningen 2012 (se vidare längre fram under rubrik År 2013 ). Detta sammantaget gör att budgeterat årsunderskott ligger på närmare tkr I budgetunderlaget från februari 2011 informerades om Jordbruksverkets arbete med att modernisera den tekniska plattformen. Sent under hösten 2010 påbörjades arbetet med att ta fram en ny utvecklingsplattform (JUP) för att på ett bättre sätt kunna uppfylla framtida krav och behov. Inom JUP utvecklas bl.a. ett centralt kundsystem, ett nytt behörighetssystem, m.m.. Under våren 2011 påbörjades även arbetet med att möjliggöra mer effektiva sätt att lösa behoven dokumenthantering, samarbetsytor, ledningssystem, m.m. i en samarbetsplattform (JOS) vilken utgör ett komplement till utvecklingsplattformen JUP. Båda plattformarna beräknas vara klara under våren 2012 och utgör en förutsättning inför projektet att bygga nya IT-system med anledning av att jordbruks- och fiskeripolitiken kommer att förändras från Jordbruksverket räknar med att kunna finansiera avskrivningarna för IT-systemen JUP och JOS framöver med befintliga anslagsmedel. Kostnaderna som beräknas aktiveras som investering ligger på ca tkr och skrivs av på fem år. Under 2011 erhöll Jordbruksverket tkr i extra anslagsmedel för att arbeta med förenklingsfrågor. Kostnaden 2011 uppgick till närmare tkr. Enligt budgetpropositionen för 2011 framgår att tkr kommer att avsättas för perioden Förenklingsarbetet är nedbrutet på fyra s.k. initiativ enligt nedan; * En väg in -initiativet avser att skapa en gemensam kundsupport där såväl Jordbruksverket som alla länsstyrelser ingår. Syftet är att skapa en förbättrad tillgänglighet såväl som en ökad likabehandling. * e-handläggning -initiativet är att skapa ett e-arkiv och digitala akter för att gå över till helt papperslös handläggning för jordbrukarstöden. * Samlad kundbild -initiativet är att bygga upp en portal där en handläggare kan se hela lantbrukarens engagemang på länsstyrelsen och Jordbruksverket när det gäller de olika EU-stöden. * Mina sidor för lantbrukare -initiativet är en vidareutveckling av det befintliga Mina sidor som idag finns på jordbruksverket.se Förenklingsarbetet som pågår är också en förutsättning för såväl lantbrukare som myndighetspersonal inför den nya jordbruks- och fiskeripolitiken från Som nämnts tidigare kommer jordbrukspolitiken att förändras från 2014 vilket innebär att såväl gårdsstödet som landsbygdsprogrammet omfattas. Vidare kommer även fiskeripolitiken att förändras. Vid en genomgång av den övergripande tidplanen framkom det att det förberedande arbetet med administrationen, piloter och vägval bör vara klart i juni Ett införandeprojekt bör därefter påbörjas i augusti 2012 med huvudleverans under senhösten Projektet (Pro CAP) beräknas därefter att avslutas i mitten av Det finns idag, av naturliga skäl, inte någon detaljerad bild över det regelverk som ska införas. Omfattningen av de delar som ska byggas är inte känd. På grund av detta går det i dagsläget inte 18

19 BUDGETUNDERLAG att göra en fullständig budget. Jordbruksverket har försökt att skapa en kostnadsbild med utgångspunkt från tidigare genomförda reformer, projekt och erfarenheten från dessa. Hänsyn har också tagits till det förberedande arbete som genomförts på Jordbruksverket. I en första bedömning beräknas den totala kostnaden för projektet till knappt 290 mnkr för Jordbruksverket och länsstyrelserna (inklusive en mindre del som rör Skogsstyrelsen och Sametinget). Den del som faller på Jordbruksverket beräknas till 274 mnkr (inkl. räntor om knappt 11 mnkr för lånefinansierade delar). Jordbruksverket räknar med att kostnaderna för länsstyrelsernas medverkan i projektet som här bedöms till närmare 16 mnkr också hanteras centralt av verket. I beräknade kostnader ingår inte arbeten för utveckling av IT-stöden m.m. för marknadsstöden finansierade av Jordbruksfonden. Kostnader avseende marknadsstöden kommer att kompletteras med senare. Nedan framgår fördelningen av den beräknade totala kostnaden, mnkr; Ekonomiska erfarenheter från relevanta tidigare projekt 218,5 Kostnader för applikationer som behöver justeras 20,6 Kostnader för tillkommande applikationer 39,0 Räntekostnader för lånefinansierade delar 10,9 Totala kostnader 289,0 Av det totala beloppet om 289 mnkr bör ca 88 mnkr kunna finansieras av s.k. TA-medel inom kommande landsbygdsprogram från Vidare bör ytterligare ca 12 mnkr kunna finansieras av s.k. TA-medel inom det nya fiskeriprogrammet. Detta bygger på att regelverket kring TA-medlen är desamma som i dagens program. I avvaktan på beslutade program har hemställan om ytterligare anslagsmedel för täckning av merkostnader i sin helhet lagts på förvaltningsanslaget för åren 2012 och framåt. Jordbruksverket bedömer mot bakgrund av möjligheten att tillgodose verket med kompetens att omprioriteringar måste göras. Jordbruksverket bedömer att denna omprioritering medför att ca 15 % av projektets kostnader motsvarande 42 mnkr frigörs av befintliga resurser. Av den totala kostnaden på 289 mnkr beräknas således merkostnaden till 242 mnkr utifrån beräkning att de s.k. förenklingsmedlen kan finansiera knappt 5 mnkr av kostnaderna. Projektet beräknas pågå under perioden augusti 2012 t.o.m. juni 2014 d.v.s. i knappt två år. Utgifterna fördelar sig med ca 20 procent under 2012, 60 procent under 2013 och resterande 20 procent under Vidare har bedömts att ca 65 procent av utgifterna bör kunna aktiveras och lånefinansieras och betraktas som en immateriell anläggningstillgång, ca 181 mnkr, medan resterande utgifter kostnadsförs direkt under projektperioden. Jordbruksverket räknar med att tillgången i form av nya IT-applikationer kan skrivas av under fem år från det att applikationerna är utvecklade och klara. Den sista avskrivningskostnaden beräknas ske våren 2019 vilket ligger inom programperioden

20 I nedanstående tabell framgår förslag på finansiering/anslagsbelastning av kostnaderna för införandeprojektet under perioden , mnkr Förvaltning 1:9-merkost.direkt 12,5 42,1 0, Förvaltning 1:9-merkostnader avskrivningar 0 4,2 15,0 14,6 14,6 14,6 Förvaltning 1:9-befintliga medel 7,0 14,0 7,0 3,0 3,0 3,0 Förvaltning 1:9-förenklingsmedel 0 2,3 2, Kostnader LBP ,6 16,3 16,3 16,3 Kostnader Fiskeri ,1 2,2 2,2 2,2 Förvaltning 1:9-merkostn. räntor 0,2 1,8 2,9 2,6 1,9 1,1 TOTALT 19,7 64,4 53,0 38,7 38,0 37,2 Därav merkostnader för Jordbruksverket 12,7 48,1 43,8 35,7 35,0 34, TOTALT Förvaltning 1:9-merkost.direkt ,8 Förvaltning 1:9-merkostnader avskrivningar 12,6 0,6 76,2 Förvaltning 1:9-befintliga medel 3,0 2,0 42,0 Förvaltning 1:9-förenklingsmedel 0 0 4,5 Kostnader LBP ,4 2,5 88,4 Kostnader Fiskeri ,0 0,3 12,0 Förvaltning 1:9-merkostn. räntor 10,9 TOTALT 288,8 Därav merkostnader för Jordbruksverket 29,4 3,4 242,3 Av tabellen framgår att Jordbruksverket hemställer om drygt 242 mnkr i ytterligare anslagsmedel under perioden Under motsvarande period räknar verket med att kunna finansiera knappt 47 mnkr (inkl. förenklingsmedel) med befintliga anslagsmedel. Med anledning av byggnation av nya IT-system inom införandeprojektet behöver såväl låneram som räntekontokrediten hos Riksgälden tillfälligt höjas. Vad gäller låneramen behöver den höjas till 180 mnkr för 2012 för att kunna omfatta även pågående nyanläggningar. Eftersom det första lånet beräknas tas först i slutet av 2013 och det andra lånet sommaren 2014 för färdiga IT-applikationer kommer delarna som byggs hösten 2012 att balanseras som Pågående nyanläggning per Som Jordbruksverket tolkar regelverket ska även balanserade pågående nyanläggningarna inrymmas i låneramen. För 2013 behöver låneramen höjas till 310 mnkr. Räntekontokrediten beräknas vara tillräcklig för 2012 dvs. 78 mnkr vilket bygger på att verket erhåller ytterligare anslagsmedel under För 2013 behöver krediten tillfälligt höjas till 160 mnkr för att klara de högsta dagssaldona som beräknas inträffa i slutet av året, inför upplåning av den första etappens leverans av färdiga programvaror, budgeterat under okt/nov Krediten kan åren därefter succesivt sänkas till den s.k. normalnivån 78 mnkr. 20

Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2014 2016

Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2014 2016 Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle Budgetunderlag för räkenskapsåren 2014 2016 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2014 2016 5 BUDGETUNDERLAG 2014 2016 BUDGETUNDERLAG 2014 2016 Innehåll

Läs mer

Enklare tillsammans. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2015 2017

Enklare tillsammans. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2015 2017 Enklare tillsammans Budgetunderlag för räkenskapsåren 2015 2017 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2015 2017 5 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 Innehåll Förslag till verksamhetens finansiering...12

Läs mer

www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018

www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 5 BUDGETUNDERLAG 2016 2018 BUDGETUNDERLAG 2016 2018 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Vad kan en EU-revision kosta?

Vad kan en EU-revision kosta? Vad kan en EU-revision kosta? Anders Elfström, enhetschef Regelutvecklingsenheten Stödavdelningen Jordbruksverket Regelutvecklingsenheten, ca 75 personer Regelarbete Förvaltning av Multikuben Ajourhållning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Budgetunderlag 2016-2018, Bilaga 1 Datum Vår beteckning 2015-02-20 2014/118654 Bilaga 1 Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Nuläge I årsredovisningen avseende år 2014

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Dnr 22/14 Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Februari 2014 Innehåll 1. INLEDNING... 5 1.1. ANSLAGSÖVERSIKT... 5 2. INFORMATION AVSEENDE UTGIFTSOMRÅDEN... 6 2.1. UO 16, 3:5 RYMDSTYRELSEN: FÖRVALTNING...

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-29 Sida: 2 av 15 Sida: 3 av 15 Dnr: Af-2012/445712 Datum: 2013-11-29 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa den ekonomiska

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2015-02-18 Dnr 134/2015 1 (8) Budgetunderlag för budgetåren 2016, 2017 och 2018 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2016-2018

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2016-2018 ARBETSMILJÖ ~ VERKET Budgetunderlag 2016-2018 Datum Vår beteckning 2015-02-20 AE 2014/118654 Sid 1 (2) Enheten för ekonomi och planering Kerstin Lindberg, 010-730 96 01 arbetsmiljover ket@av.se Regeringen

Läs mer

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Punkt 1 Mötesordföranden Christina Nordin inledde mötet med att hälsa deltagarna välkomna till konsumentrådets möte. Ordföranden började med

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Budgetlag; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:203 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016 Staben Föredragande Anna Lindholm Stabschef anna.lindholm@uhr.se Diarienummer 1.1.1-930-2013 Datum 2013-03-01 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2015-02-26 Dnr: 1.4-205/2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL Innehåll 1

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 1(7) 2007-02-27 Dnr 2007-456 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-03-14 Dnr: 14-2093 1(10) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Kurser i djurskyddsbedömning våren 2010 samt januari 2011 Björn Dahlén Djurskyddschef 1 Den svenska modellen Samtal,

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Distriktsveterinärernas hygienpolicy

Distriktsveterinärernas hygienpolicy Policy 2010-09 Distriktsveterinärernas hygienpolicy Bilden av organisationen skapas av oss som arbetar inom den. Därför är det viktigt att vi tänker på liknande sätt och arbetar mot samma mål. Det förhållningssätt

Läs mer

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan ontrollsystemet: regelverket, riskbaserade kontroller, handläggning, bondens rättigheter och skyldigheter Regelverket ontrollsystemet ontroll, handläggn ing Hemma hos bonden Efter kontrollen En 30-minuters

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Nya principer för utformning av statsbudgeten

Nya principer för utformning av statsbudgeten Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen en no REGERINGSKANSLIET Finansdepartementet Sammanfattning 11 1 Lagtext 21 1.1 Förslag till budgetlag 21 1.2 Förslag till lag

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1/11 Datum Handläggare 2015-06-17 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 3.2-540/2014 Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1 Finansiella befogenheter Fråga M1 Hantering av inomstatliga bidrag Myndigheter

Läs mer

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm Regeringsbeslut IV 4 Arbetsmarknadsdepartementet 2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas 1 (5) Datum 2007-03-27 Marknad PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas Sammanfattning Svenska Kraftnät konstaterar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2013-2015 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2013-2015 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tar över kommunernas ansvar för kontroller av djurskydd

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Projekt ELOF Nr 1, sep 2008

Projekt ELOF Nr 1, sep 2008 Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller mm Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig på kommunen som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelserna tar över kommunernas ansvar för kontroller

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik]

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] SFS 1971:810 Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I förordningen meddelas bestämmelser för länsveterinärer, för distrikts- och besiktningsveterinärorganisationerna

Läs mer

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Författningskunskap Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare Presentation av Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Varför författningskunskap? Skyldigheter som ställs på er genom legitimationen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Regeringsbeslut II:10 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Box 308 10126 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten

Läs mer

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Denna åtgärd kom in sent i processen och texter finns därför inte ännu Innehållsförteckning Artikel 21, Investeringar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 1(6) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 Sammanfattning Mötet diskuterade den andra uppsättningen artiklar om PO-stödet (förordning 543/2011). De nya skolfruktsreglerna

Läs mer

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga)

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga) Vår beteckning 215-2-25 215/98 1 (11) Sändlista Budgetunderlag 216-218 (1 bilaga) RM1, v1., 213-6-14 Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 8 Karlstad, Besöksadress Våxnäsgatan 1, Karlstad Telefon 771-24

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006

Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Stöd till byggande av egnahem i glesbygd 24 februari 2006 Ronnebygatan 40 TELEFON TELEFAX ORG.NR E-POST INTERNET Box 531, 371 23 Karlskrona 0455-33 49 40 0455-805 70 202100-4276 registrator@bkn.se www.bkn.se

Läs mer

Försäkringar för nötkreatur

Försäkringar för nötkreatur Försäkringar för nötkreatur Försäkring och riskbedömning Att ha djur innebär också att ta risken att de skadar sig, dör eller blir sjuka. Nötkreatur är inget undantag. I lönsamhetsberäkningar inkluderas

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet 1(22) Övervakningskommittén 1(22) 5 oktober 2012 Lägesrapport per den 30 juni 2012 Highlights Totalt utbetalt 23 592 mnkr sedan programstart 1 339 mnkr utbetalt januari-juni 2012 77 procent beviljat av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlåning och garantier; SFS 2011:211 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde

Läs mer