Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag för räkenskapsåren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag för räkenskapsåren 2013 2015"

Transkript

1 Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle Budgetunderlag för räkenskapsåren

2

3 Budgetunderlag för räkenskapsåren

4

5 5 BUDGETUNDERLAG

6

7 BUDGETUNDERLAG Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren Ekonomiska frågor för räkenskapsåret :9 Statens jordbruksverk anslagspost 1, förvaltningskostnader :5 Bidrag till veterinär fältverksamhet, anslagspost :6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder anslagsposterna 2, 4 och x :7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, anslagsposterna :10 Bekämpande av växtsjukdomar, anslagspost :11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m., anslagspost 1 och :12 Intervention och exportbidrag för jord-bruksprodukter, anslagsposterna 1 och :13 Finansiella korrigeringar m.m., anslagspost :14 Strukturstöd till fisket m.m., anslagspost 3 och :15 Från EU-budgeten finansierade struktur-stöd till fisket m.m., anslagspost 3 och :17 Livsmedelsstatistik, anslagspost :18 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten, anslagspost :19 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 1, 3, 4, 7, 9, 10 och :21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 4-6, 8 och :22 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagsposterna 3 och :23 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket anslagsposterna 1, 2 och :24 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m., anslagspost :25 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., anslagspost :1 Avgiften till Europeiska unionen, anslagspost Övriga ekonomiska villkor, Investeringar...66 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret...67 Behov av lokaler...67 Avgiftsbelagd verksamhet...68 Uppbörd inklusive återflöden från EU...69 Bemyndiganden...71 Bilaga 1 Finansiering avseende införande av direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel och genomförande av strategin för växtskyddsmedel Bilaga 2 Landsbygdsprogrammet

8

9 BUDGETUNDERLAG Sammanfattning räkenskapsåren Budgetunderlag lämnas till regeringskansliet i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Jordbruksverket hemställer om en anslagsnivå om tkr under år För åren 2014 och 2015 räknas med tkr respektive tkr. Att beloppet sjunker kraftigt från räkenskapsåret 2014 hänger samman med att verket beräknat anslagsbelastningar för pågående programperiod av landsbygdsprogrammet som sträcker sig fram t.o.m med utbetalningar. Motsvarande gäller för fiskeriprogrammet. Utfallsprognoser för de nya programperioderna från 2014 kommer att lämnas senare när mer klarhet råder om omfattning. För några anslag/anslagsposter föreslås anslagsnivåer för 2013 som är högre än beräknade belopp i budgetpropositionen 2011/12:1. Skälen till dessa föreslagna höjningar är bland annat att ambitionsnivåer har höjts och att implementeringen av reformen av jordbruks- och fiskeripolitiken ställer höga krav. Jordbruksverket ska verka för goda förutsättningar för att uppnå ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv och samtidigt främja hållbarhet och ett gott djurskydd. Regler ska vila på vetenskaplig grund. För att nå dessa mål behövs medel för tillämpad forskning om djur- och växtskydd. Ifråga om stödhanteringen är målen att aktivt minska den administrativa bördan för kunderna och att minimiera risken för finansiella korrigeringar. Ökad tillgång till information är också högt prioriterat. För anslaget 1:9, Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader förslås en höjning av anslagsnivån från Höjningen härleds till stor del av kostnader för ajourhållning av blockdatabas samt införandekostnader rörande den nya jordbruks- och fiskeripolitiken som ska gälla från Vidare hemställs om anslagsmedel för att kunna driva arbetet med en strategi för växtskyddsmedel, krisberedskap m.m. För anslaget 1:6, Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder föreslås att en ny anslagspost Djurskyddsbefrämjande åtgärder inrättas från 2013 vars anslagsmedel om hemställda tkr ska användas för forskning och åtgärder för att främja djurskyddet. Vidare hemställs om en ökning med tkr för s.k. djurhälsovårdsaktiviteter under anslagsposten 2. För anslaget 1:7, Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar föreslås en höjning av anslagsnivån för ökade kostnader vid sjukdomsutbrott för anslagsposten 1 om närmare tkr. För anslagsposten 4 föreslås en höjning av anslagsnivån med tkr för övervakningsprogram för bl.a. rävens dvärgbandmask. För anslaget 1:11, Gårdsstöd och djurbidrag m.m. är föreslaget belopp något högre än beräknat belopp i propositionen. Verket har i beräkningen för gårdsstöd m.m räknat med en eurokurs om 9,00 kr/euro. Om eurokursen blir högre krävs mer anslagsmedel. Jämfört mot beräknat belopp i budgetpropositionen är föreslaget belopp ca tkr högre. För anslaget 1:13.1, Finansiella korrigeringar m.m. är föreslaget belopp ca tkr högre än vad som framgår i budgetpropositionen. Ökningen förklaras till stor del av korrigeringar för stödåren rörande blockdatabasen samt befarade korrigeringar i sex andra revisionsärenden. För anslaget 1:14, Strukturstöd till fisket m.m. räknas med en belastning om närmare tkr högre än vad som beräknades i propositionen. 9

10 För anslaget 1:21, Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur föreslås en högre anslagsnivå 2013 jämfört med av regeringskansliet beräknat belopp i propositionen. Föreslaget belopp är ca tkr högre. För anslaget 1:22, Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur föreslås en högre anslagsnivå 2013 jämfört med av regeringskansliet beräknat belopp i propositionen. Föreslaget belopp är ca tkr högre. För anslaget 1:23, Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket föreslås ytterligare närmare tkr utöver den nivån som är föreslagen i budgetpropositionen för Ökningen avser framförallt medel för forskning och utveckling rörande integrerat växtskydd och för strategi för växtskyddsmedel. För anslaget 1:24.1, Stöd till jordbrukets rationalisering föreslås att anslagsnivån återställs till den nivå som gällde 2011 och tidigare vilket innebär en ökning med tkr jämfört med förslag i proposition. För anslaget 1:1.2, Avgiften till Europeiska gemenskapen, Sockeravgifter räknar verket med att nivån bör ligga på knappt tkr mer än vad som tagits upp i budgetpropositionen. För anslag med beräknat negativt utgående anslagssparande 2012 och där ingående anslagssparande 2012 har satts till noll har eller kommer Jordbruksverket att i särskild skrivelse hemställa om tilläggsanslag alternativt att underskottet täcks med anslagskredit För respektive anslagspost är det vid prognostiserade överskott år 2012 inte medräknat något disponibelt ingående överskott Enligt beräkningar hemställs om en total bemyndiganderam för berörda anslag om tkr för år 2013 avseende förpliktelser som infrias under 2014 och framåt. Vidare förslås tkr i anslagskrediter 2013 vilket framgår i särskild tabell. Räntekontokrediten för förvaltningen m.m. föreslås till tkr och låneramen föreslås till tkr för räkenskapsåret Avgiftsinkomster som disponeras inom de sex resultatområden beräknas till tkr för år Samtliga belopp är redovisade i 2012 års prisnivå. Eurokurs 9,00 kr har genomgående använts för aktuella anslagsposter. 10

11 BUDGETUNDERLAG Förslag till verksamhetens finansiering Samtliga belopp i tabellerna är i tkr och i 2012 års prisnivå. Gråmarkerade belopp avser förslag till höjning av anslaget i förhållande till beräknat i Budgetproposition 2011/12:1 för år Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) :9 Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader :5 Bidrag till veterinär fältverksamhet :6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder :6.2 Djurhälsovård :6.4 Djursjukdata :6.x Djurskyddsbefrämjande åtgärder :7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :7.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :7.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar :7.3 Bidrag till obduktionsverksamheten :7.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller 1:10.1 Bekämpande av växtsjukdomar :11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m :11.1 Gårdsstöd och djurbidrag m.m :11.4 EU-medfinansierade djursjukdomar :12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter :12.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag :12.5 Omstruktureringsfond för socker :13.1 Finansiella korrigeringar m.m :14 Strukturstödet till fisket m.m :14.3 Strukturstöd till fisket m.m. - EFF :14.4 Strukturstöd till fisket m.m :15 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m :15.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EFF :15.4 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m :17.1 Livsmedelsstatistik :18.1 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten :19 Konkurrenskraftig livsmedelssektor :19.1 Exportfrämjande åtgärder :19.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn :19.4 Kommunikation :19.7 Jakt och fiske :19.9 TSE-tester :19.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll :19.11 Musselkontroll

12 Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) :21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :21.4 Nationellt stöd, stödområde :21.5 Återföring av handelsgödsel :21.6 Återföring av handelsgödselmedel, ej fördelade :21.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :21.9 Landsbygdsprogram :22 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (ram) :22.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering :22.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel :23 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket :23.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet :23.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel :23.3 Omställningspremie och energieffektivisering :24.1 Stöd till jordbrukets rationalisering :25.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m :1 Avgiften till Europeiska gemenskapen :1.2 Sockeravgifter Totalt anslag Beslut Förslag Förslag Förslag Avgiftsinkomster som disponeras Offentligrättslig verksamhet Djur Växt Tillsyn Utsäde Distriktsveterinärerna Uppdragsverksamhet Vatten Tillsyn Utsäde Distriktsveterinärerna Summa: Ovanstående tabell är rensad från intäkter från anslagen 1:5.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet till resultatområde Distriktsveterinärerna och från 1:10.1 Bekämpande av växtsjukdomar till resultatområde Växt samt från myndighetsuppdrag. Se prognostiserade resultat för verksamheten på sid

13 BUDGETUNDERLAG Tilldelat Förslag Anslagskrediter (tkr) :9.1 Statens jordbruksverk, förvaltningskostnader :5.1 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen 0 0 1:6 Djurhälsovård :6.2 Djurhälsovård :6.4 Djursjukdata :6.x Djurskyddsbefrämjande åtgärder - 0 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :7.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :7.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar :7.3 Bidrag till obduktionsverksamheten :7.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller :10.1 Bekämpande av växtsjukdomar :11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m :11.1 Gårdsstöd och djurbidrag m.m :11.4 EU-medfinansierade djursjukdomar :12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter :12.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag :12.5 Omstruktureringsfond för socker :13.1 Finansiella korrigeringar m.m :14 Strukturstödet till fisket m.m :14.3 Strukturstöd till fisket m.m. - EFF :14.4 Strukturstöd till fisket m.m. 0-1:15 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m :15.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EFF :15.4 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. 0-1:17.1 Livsmedelsstatistik :18.1 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten :19 Konkurrenskraftig livsmedelsektor :19.1 Exportfrämjande åtgärder :19.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre komptens i livsmedelsektorn :19.4 Kommunikation :19.7 Jakt och fiske :19.9 TSE-tester 60-1:19.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll 0-1:19.11 Musselkontroll 0-1:21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :21.4 Nationellt stöd, stödområde :21.5 Återföring av handelsgödselmedel 0-1:21.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :21.9 Landsbygdsprogram :22 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :22.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering :22.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU medel :23 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket :23.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet :23.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel :23.3 Omställningspremie och energieffektivisering :24 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m :25 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m :1.2 Avgiften till Europeiska unionen, sockeravgifter Totalt anslagkrediter

14 Bemyndiganden (tkr) Anslag Anslagsbenämning 2012 Tilldelat 2013 Föreslagen bemyndiganderam 2013 Utestående förpliktelser 2014 Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser 1:12.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag 1) :14.3 Strukturstöd till fisket m.m :15.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m :21.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :21.9 Landsbygdsprogram :22.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering 1:22.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel Totalt bemyndiganden ) Verket har hemställt om en bemyndiganderam på tkr i skrivelse Övriga ekonomiska villkor (tkr) Tilldelat 2012 Förslag 2013 Förslag 2014 Förslag 2015 Låneram Kredit räntekonto Jordfondsram

15 BUDGETUNDERLAG Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2012 Jordbruksverket har i skrivelse till Regeringskansliet den 26 januari 2012 hemställt om ytterligare anslagsmedel m.m. rörande nedanstående anslagsposter. Förvaltningsanslaget (1:9.1) I skrivelse har verket hemställt om ytterligare tkr i anslagsmedel avseende Jordbruksverkets merkostnader för införandeprojektet Pro CAP som beräknas starta hösten Se vidare om projektet Pro CAP på sidorna Vidare har verket hemställt om att låneramen höjs till tkr. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (1:7.1 ) Jordbruksverket har hemställt om ytterligare tkr i anslagsmedel. Beviljad anslagsnivå om tkr för anslagsposten motsvarar inte de beräkningar av kostnader som verket har aviserat i tidigare prognoser. Det är framförallt ersättningarna för salmonellautbrotten som är kostnadsdrivande. Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag (1:12.1) Verket hemställde om att en ram för beställningsbemyndigande införs uppgående till tkr. Under senhösten 2012 planerar Jordbruksverket att besluta om stöd till producentorganisationer inom frukt och grönt som infrias under 2013 och Finansiella korrigeringar m.m. (1:13.1) I skrivelsen hemställdes om ytterligare tkr i anslagsmedel för att kunna reglera beräknade finansiella korrigeringar under året. Hemställan bygger på dagens redovisningsprinciper (förutom ett undantag som framgår regleringsbrev 2012 där regeringen villkorat att verket inte får belasta hela korrigeringen för stödåren avseende gårdsstöden m.fl. med mer än tkr), en beräknad eurokurs om 9 kr/euro vid belastningstidpunkten, m.m. Strukturstöd till fisket m.m.-europeiska fiskerifonden, EFF (1:14.3) Jordbruksverket har hemställt om ytterligare tkr i anslagsmedel för att kunna hantera beräknade stödutbetalningar under året. Konkurrenskraftig livsmedelssektor, Jakt och Fiske (1:19.7) Jordbruksverket har i januariskrivelsen även hemställt om en anslagskredit om tkr för att kunna hantera det större medelsbehovet rörande koordineringen av den svenska vattenbruksnäringen i början av perioden Vidare hemställdes om ett undantag från ekonomiadministrativa regelverket i mening att verket får rätt att ha utestående åtaganden om högst tkr per Nationellt stöd, stödområde 1-3 (1:21.4) Medelsbrist beräknas under anslagsposten under 2012 vilket beror på att ett ingående underskott om drygt tkr sänker de disponibla anslagsmedlen för Medelsbristen uppgår till ca tkr varför verket hemställde om att en anslagskredit införs under posten alternativt att ytterligare anslagsmedel erhålls. 15

16 Landsbygdsprogram (1:21.9) Verket hemställde om rätten att få disponera tkr, vilken utgör drygt hälften, av det ingående överföringsbeloppet från 2011 för att möta ett befarat överskridande. Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel (1:22.7) Verket hemställde om rätten att få disponera tkr, vilken utgör knappt hälften, av det ingående överföringsbeloppet från 2011 för att möta ett befarat överskridande. Sockeravgifter (1:1.2) Först i december 2011 blev det känt och fastställt att en överskottsavgift om ca tkr skulle betalas in från Nordic Sugar AB. Eftersom EU ska ha 75 % av inbetalat belopp och denna överföring sker genom en anslagsbelastning under posten 1:1.2 uppstår en brist på medel i början av Verket hemställde om att ytterligare tkr i anslagmedel tillförs posten - dock senast under mars Övrigt Jordbruksverket indikerade att bemyndigandebehovet som är knutet till anslagsposterna 1:21.9 och 1:22.7 rörande landsbygdsprogrammen kan vara högre än de ramar som är beviljade. Verket återkommer till regeringen senast under juni 2012 om dagens beviljade ramar om tkr respektive tkr inte är tillräckliga. 16

17 BUDGETUNDERLAG :9 Statens jordbruksverk anslagspost 1, förvaltningskostnader (tkr) Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande Disponibelt anslagssparande Anslag Disponibla medel Utfall * Utgående anslagssparande * inklusive merkostnader enligt hemställan om tkr avseende kostnader för införandeprojekt Pro CAP. Beräkningsförutsättningar Anslagspost 1 Förvaltningskostnader Utgående överföringsbelopp 2011 uppgick till tkr vilket ligger i nivå med vad som är budgeterat att disponeras Anledningen till att räkenskapsåret 2011 uppvisar ett positivt resultat är framförallt beroende på att semesterlöneskuldens påverkan blev lägre än budgeterat. År 2012 Härledningen av förändringen av anslagsbeloppet mellan 2011 och 2012 framgår av nedanstående tabell. Tkr Anslagsbelopp Avdrag djurskyddskontroll Avdrag insatser energiområdet Avdrag djurförbuds- djurskyddskontrollregister Återföring minskning energi Återkravsarbete vid LST och SJV Fiskerifrågor uppräknat helår Ajourhållning blockdatabas Djurskyddskontroll Miljötillsynsvägledningsansvar +500 PLO-omräkning 2012 (0,98 % på ca 441 mnkr) Anslagsbelopp 2012-beslut

18 I fastställd förvaltningsbudget 2012, under december 2011, ligger utnyttjandet av anslagskrediten på drygt tkr i ett utgående underskott vilket var beräknat på ett ingående disponibelt överskott från 2011 om tkr. Det fastställda disponibla överskottet från 2011 uppgår till tkr vilket väl överensstämmer med lagd budget. I fastställd förvaltningsbudget 2012 har kostnader för vårens förberedelsearbete avseende Pro CAP lagts in och vidare har ytterligare anslagsmedel avsatts för ajourhållningen 2012 (se vidare längre fram under rubrik År 2013 ). Detta sammantaget gör att budgeterat årsunderskott ligger på närmare tkr I budgetunderlaget från februari 2011 informerades om Jordbruksverkets arbete med att modernisera den tekniska plattformen. Sent under hösten 2010 påbörjades arbetet med att ta fram en ny utvecklingsplattform (JUP) för att på ett bättre sätt kunna uppfylla framtida krav och behov. Inom JUP utvecklas bl.a. ett centralt kundsystem, ett nytt behörighetssystem, m.m.. Under våren 2011 påbörjades även arbetet med att möjliggöra mer effektiva sätt att lösa behoven dokumenthantering, samarbetsytor, ledningssystem, m.m. i en samarbetsplattform (JOS) vilken utgör ett komplement till utvecklingsplattformen JUP. Båda plattformarna beräknas vara klara under våren 2012 och utgör en förutsättning inför projektet att bygga nya IT-system med anledning av att jordbruks- och fiskeripolitiken kommer att förändras från Jordbruksverket räknar med att kunna finansiera avskrivningarna för IT-systemen JUP och JOS framöver med befintliga anslagsmedel. Kostnaderna som beräknas aktiveras som investering ligger på ca tkr och skrivs av på fem år. Under 2011 erhöll Jordbruksverket tkr i extra anslagsmedel för att arbeta med förenklingsfrågor. Kostnaden 2011 uppgick till närmare tkr. Enligt budgetpropositionen för 2011 framgår att tkr kommer att avsättas för perioden Förenklingsarbetet är nedbrutet på fyra s.k. initiativ enligt nedan; * En väg in -initiativet avser att skapa en gemensam kundsupport där såväl Jordbruksverket som alla länsstyrelser ingår. Syftet är att skapa en förbättrad tillgänglighet såväl som en ökad likabehandling. * e-handläggning -initiativet är att skapa ett e-arkiv och digitala akter för att gå över till helt papperslös handläggning för jordbrukarstöden. * Samlad kundbild -initiativet är att bygga upp en portal där en handläggare kan se hela lantbrukarens engagemang på länsstyrelsen och Jordbruksverket när det gäller de olika EU-stöden. * Mina sidor för lantbrukare -initiativet är en vidareutveckling av det befintliga Mina sidor som idag finns på jordbruksverket.se Förenklingsarbetet som pågår är också en förutsättning för såväl lantbrukare som myndighetspersonal inför den nya jordbruks- och fiskeripolitiken från Som nämnts tidigare kommer jordbrukspolitiken att förändras från 2014 vilket innebär att såväl gårdsstödet som landsbygdsprogrammet omfattas. Vidare kommer även fiskeripolitiken att förändras. Vid en genomgång av den övergripande tidplanen framkom det att det förberedande arbetet med administrationen, piloter och vägval bör vara klart i juni Ett införandeprojekt bör därefter påbörjas i augusti 2012 med huvudleverans under senhösten Projektet (Pro CAP) beräknas därefter att avslutas i mitten av Det finns idag, av naturliga skäl, inte någon detaljerad bild över det regelverk som ska införas. Omfattningen av de delar som ska byggas är inte känd. På grund av detta går det i dagsläget inte 18

19 BUDGETUNDERLAG att göra en fullständig budget. Jordbruksverket har försökt att skapa en kostnadsbild med utgångspunkt från tidigare genomförda reformer, projekt och erfarenheten från dessa. Hänsyn har också tagits till det förberedande arbete som genomförts på Jordbruksverket. I en första bedömning beräknas den totala kostnaden för projektet till knappt 290 mnkr för Jordbruksverket och länsstyrelserna (inklusive en mindre del som rör Skogsstyrelsen och Sametinget). Den del som faller på Jordbruksverket beräknas till 274 mnkr (inkl. räntor om knappt 11 mnkr för lånefinansierade delar). Jordbruksverket räknar med att kostnaderna för länsstyrelsernas medverkan i projektet som här bedöms till närmare 16 mnkr också hanteras centralt av verket. I beräknade kostnader ingår inte arbeten för utveckling av IT-stöden m.m. för marknadsstöden finansierade av Jordbruksfonden. Kostnader avseende marknadsstöden kommer att kompletteras med senare. Nedan framgår fördelningen av den beräknade totala kostnaden, mnkr; Ekonomiska erfarenheter från relevanta tidigare projekt 218,5 Kostnader för applikationer som behöver justeras 20,6 Kostnader för tillkommande applikationer 39,0 Räntekostnader för lånefinansierade delar 10,9 Totala kostnader 289,0 Av det totala beloppet om 289 mnkr bör ca 88 mnkr kunna finansieras av s.k. TA-medel inom kommande landsbygdsprogram från Vidare bör ytterligare ca 12 mnkr kunna finansieras av s.k. TA-medel inom det nya fiskeriprogrammet. Detta bygger på att regelverket kring TA-medlen är desamma som i dagens program. I avvaktan på beslutade program har hemställan om ytterligare anslagsmedel för täckning av merkostnader i sin helhet lagts på förvaltningsanslaget för åren 2012 och framåt. Jordbruksverket bedömer mot bakgrund av möjligheten att tillgodose verket med kompetens att omprioriteringar måste göras. Jordbruksverket bedömer att denna omprioritering medför att ca 15 % av projektets kostnader motsvarande 42 mnkr frigörs av befintliga resurser. Av den totala kostnaden på 289 mnkr beräknas således merkostnaden till 242 mnkr utifrån beräkning att de s.k. förenklingsmedlen kan finansiera knappt 5 mnkr av kostnaderna. Projektet beräknas pågå under perioden augusti 2012 t.o.m. juni 2014 d.v.s. i knappt två år. Utgifterna fördelar sig med ca 20 procent under 2012, 60 procent under 2013 och resterande 20 procent under Vidare har bedömts att ca 65 procent av utgifterna bör kunna aktiveras och lånefinansieras och betraktas som en immateriell anläggningstillgång, ca 181 mnkr, medan resterande utgifter kostnadsförs direkt under projektperioden. Jordbruksverket räknar med att tillgången i form av nya IT-applikationer kan skrivas av under fem år från det att applikationerna är utvecklade och klara. Den sista avskrivningskostnaden beräknas ske våren 2019 vilket ligger inom programperioden

20 I nedanstående tabell framgår förslag på finansiering/anslagsbelastning av kostnaderna för införandeprojektet under perioden , mnkr Förvaltning 1:9-merkost.direkt 12,5 42,1 0, Förvaltning 1:9-merkostnader avskrivningar 0 4,2 15,0 14,6 14,6 14,6 Förvaltning 1:9-befintliga medel 7,0 14,0 7,0 3,0 3,0 3,0 Förvaltning 1:9-förenklingsmedel 0 2,3 2, Kostnader LBP ,6 16,3 16,3 16,3 Kostnader Fiskeri ,1 2,2 2,2 2,2 Förvaltning 1:9-merkostn. räntor 0,2 1,8 2,9 2,6 1,9 1,1 TOTALT 19,7 64,4 53,0 38,7 38,0 37,2 Därav merkostnader för Jordbruksverket 12,7 48,1 43,8 35,7 35,0 34, TOTALT Förvaltning 1:9-merkost.direkt ,8 Förvaltning 1:9-merkostnader avskrivningar 12,6 0,6 76,2 Förvaltning 1:9-befintliga medel 3,0 2,0 42,0 Förvaltning 1:9-förenklingsmedel 0 0 4,5 Kostnader LBP ,4 2,5 88,4 Kostnader Fiskeri ,0 0,3 12,0 Förvaltning 1:9-merkostn. räntor 10,9 TOTALT 288,8 Därav merkostnader för Jordbruksverket 29,4 3,4 242,3 Av tabellen framgår att Jordbruksverket hemställer om drygt 242 mnkr i ytterligare anslagsmedel under perioden Under motsvarande period räknar verket med att kunna finansiera knappt 47 mnkr (inkl. förenklingsmedel) med befintliga anslagsmedel. Med anledning av byggnation av nya IT-system inom införandeprojektet behöver såväl låneram som räntekontokrediten hos Riksgälden tillfälligt höjas. Vad gäller låneramen behöver den höjas till 180 mnkr för 2012 för att kunna omfatta även pågående nyanläggningar. Eftersom det första lånet beräknas tas först i slutet av 2013 och det andra lånet sommaren 2014 för färdiga IT-applikationer kommer delarna som byggs hösten 2012 att balanseras som Pågående nyanläggning per Som Jordbruksverket tolkar regelverket ska även balanserade pågående nyanläggningarna inrymmas i låneramen. För 2013 behöver låneramen höjas till 310 mnkr. Räntekontokrediten beräknas vara tillräcklig för 2012 dvs. 78 mnkr vilket bygger på att verket erhåller ytterligare anslagsmedel under För 2013 behöver krediten tillfälligt höjas till 160 mnkr för att klara de högsta dagssaldona som beräknas inträffa i slutet av året, inför upplåning av den första etappens leverans av färdiga programvaror, budgeterat under okt/nov Krediten kan åren därefter succesivt sänkas till den s.k. normalnivån 78 mnkr. 20

Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2014 2016

Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2014 2016 Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle Budgetunderlag för räkenskapsåren 2014 2016 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2014 2016 5 BUDGETUNDERLAG 2014 2016 BUDGETUNDERLAG 2014 2016 Innehåll

Läs mer

Budgetunderlag för räkenskapsåren 2011 2013

Budgetunderlag för räkenskapsåren 2011 2013 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2011 2013 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2011-2013 SKRIVELSE 2010-02-25 Dnr 07-2447/10 Regeringskansliet Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Statens jordbruksverks

Läs mer

Budgetunderlag för räkenskapsåren 2010 2012

Budgetunderlag för räkenskapsåren 2010 2012 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2010 2012. Budgetunderlag för räkenskapsåren 2010 2012 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren 2010-2012... 1 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2009... 8 1:9 Statens

Läs mer

Enklare tillsammans. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2015 2017

Enklare tillsammans. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2015 2017 Enklare tillsammans Budgetunderlag för räkenskapsåren 2015 2017 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2015 2017 5 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 Innehåll Förslag till verksamhetens finansiering...12

Läs mer

Budgetunderlag för räkenskapsåren

Budgetunderlag för räkenskapsåren Budgetunderlag för räkenskapsåren 2012 2014 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2012-2014 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren 2012-2014... 9 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2011... 18 1:9 Statens

Läs mer

www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018

www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 5 BUDGETUNDERLAG 2016 2018 BUDGETUNDERLAG 2016 2018 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren

Läs mer

Budgetunderlag för räkenskapsåren

Budgetunderlag för räkenskapsåren www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2017 2019 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2017 2019 5 BUDGETUNDERLAG 2017 2019 BUDGETUNDERLAG 2016 2018 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

TVV Ekonomidag. Om anslag 1:1 och andra styrdokument Näringsdepartementet

TVV Ekonomidag. Om anslag 1:1 och andra styrdokument Näringsdepartementet TVV Ekonomidag Om anslag 1:1 och andra styrdokument 2016-06-15 Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Anslagsnivå på ca 1,5 miljarder kr (2016) Bemyndigande på 2 993 mnkr (2016 för åren 2017-2023) Anslagskredit:

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 7 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/08017/SUN N2016/07690/KLS (delvis) N2016/06636/SUN m.fl. Se bilaga 1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Vad kan en EU-revision kosta?

Vad kan en EU-revision kosta? Vad kan en EU-revision kosta? Anders Elfström, enhetschef Regelutvecklingsenheten Stödavdelningen Jordbruksverket Regelutvecklingsenheten, ca 75 personer Regelarbete Förvaltning av Multikuben Ajourhållning

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-06-30

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-06-30 SKRIVELSE 2015-08-13 Dnr 1.5.04-6162/15 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Statens jordbruksverks delårsrapport för perioden 2015-01-01

Läs mer

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd

Läs mer

Jordbruksverkets service till företagare

Jordbruksverkets service till företagare Dnr 07-13968/10 1(5) 2011-10-13 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Jordbruksverkets service till företagare Inledning Enligt regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens jordbruksverk

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015 REVISIONSRAPPORT NATURVÅRDSVERKET 106 48 STOCKHOLM DNR: 3.1. 2 2015-0615 Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Naturvårdsverkets (NV) årsredovisning, daterad

Läs mer

4 Konsekvenser av utredningens förslag

4 Konsekvenser av utredningens förslag 4 Konsekvenser av utredningens förslag Enligt 14 kommittéförordningen (1998:1474) gäller att om förslagen i ett betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, för kommuner, landsting, företag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet

Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet 1 Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skogsstyrelsen (SKS) granskat myndighetens efterlevnad av de ekonomiska målen för den avgiftsbelagda

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter:

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-11947/12 Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 BESLUT 1 (1) 2013-03-01 Dnr 100-1157-13 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Revisionsrapport Årsredovisning 2015 KEMIKALIEINSPEKTIONEN, BOX 2 172 13 SUNDBYBERG Kemikalieinspektionen Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, daterad 2016-02-22. Syftet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013.

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013. CARIN RYTOFT DRANGEL PKE Registrator@esv.se Datum Dnr Ert datum Er referens 2012-10-09 15-2012-1233 2012-09-26 49-642/2012 Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut 1:2 2016-02-11 U2016/00585/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2015-06-25 S2015/04530/RS (delvis) Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6 Bilaga 1. Slutlig Rådspromemoria 2005-12-09 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte (jordbruks- och fiskerådet) den 20 22 december 2005 Dagordningspunkt Punkt 6 Rubrik: Aviär influensa

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv Regeringsbeslut 6-11-24 Ku/02630/MF Kulturdepartementet Myndigheten för press, radio och tv Box33 121 25 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för press, radio och tv Riksdagen har

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Regeringsbeslut 13 Arbetsmarknadsdepartementet 216-12-2 A216/2465/A A216/2422/SV (delvis) Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box47141 174 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 217 avseende Rådet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Regeringsbeslut I 2 2014-12-19 Fi2014/4531(delvis) Finansdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Riksdagen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 2 Näringsdepartementet -11-05 N/07690/SUN N/02178/SUN (delvis) Bolagsverket 851 81 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 13 Näringsdepartementet 2011-12-22 N2011/7273/ENT N2011/7416/KLS(delvis) N2011/1625/ENT m.fl. Sebilaga1 Bolagsverket 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut I:16 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

REMISS 1 (6) Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande svar på remissen.

REMISS 1 (6) Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande svar på remissen. 1 (6) Enheten för lantbruksfrågor Anders Larsson n.registrator@regeringskansliet.se Svar på remiss slutbetänkanden av konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 10 2015-12-10 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv Regeringsbeslut 2-03-17 Ku/00711/MF Kulturdepartementet Myndigheten för press, radio och tv Box33 12125 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för press, radio och tv Riksdagen har

Läs mer

Budgetunderlag för

Budgetunderlag för KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2018 2020 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2016-02-16 Dnr 75/2017 1 (9) Budgetunderlag för budgetåren 2018, 2019 och 2020 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala Regeringsbeslut 9 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 75120 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket Regeringsbeslut I:10 2012-12-18 S2012/8855/SAM (delvis) Socialdepartementet Läkemedelsverket Box26 75103 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret avseende Läkemedelsverket Riksdagen har beslutat om Läkemedelsverkets

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 BESLUT Datum 2016-08-15 Beteckning 111-27884-2016 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2016-04-07 S2016/01578/SF Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt Regeringsbeslut IV 3 Näringsdepartementet -11-05 N/07697/SUN N/02178/SUN Statens veterinärmedicinska anstalt 751 89 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens veterinärmedicinska anstalt Riksdagen

Läs mer

Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP)

Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-06-21 Dnr: 12-5055 1(6) Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP) 1.1 Inledning PTS har fått i uppdrag av regeringen

Läs mer

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110 2 (13) 1 NUVARANDE OCH KOMMANDE VERKSAMHET... 3 1.1 MYNDIGHETENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING... 3 Ett långsiktigt behov av ytterligare resurser... 3 Balansen mellan förvaltnings- och sakanslag... 4 Slutsats...

Läs mer

Länsstyrelsen i Västerbotten lämnar yttrande över Konkurrenskraftsutredningen.

Länsstyrelsen i Västerbotten lämnar yttrande över Konkurrenskraftsutredningen. Yttrande 1(6) Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15, Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks-

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Budgetunderlag

Budgetunderlag Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 14 2016-12-20 Fi2016/04489/S3 Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten 1bilaga Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 3-02-18 N/01415/SUN Näringsdepartementet Bolagsverket 85181 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 12 Näringsdepartementet 2016-12-14 N2016/07811/SUN N2016/01678/SUN N2016/07690/KLS (delvis) Statens veterinärmedicinska anstalt 751 89 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 29 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Vårdhygien inom djursjukvården teori och praktik, del 1

Vårdhygien inom djursjukvården teori och praktik, del 1 Vårdhygien inom djursjukvården teori och praktik, del 1 Christina Thörn, veterinär på Jordbruksverket, Avdelningen för djurskydd och hälsa christina.thorn@jordbruksverket.se Innehåll Lite kort om Jordbruksverkets

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:3)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2014:3) REGERINGSRAPPORT 1 (5) Hanteringsklass: Öppen 2014-11-14 Dnr 2014/1543 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Dnr 22/14 Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Februari 2014 Innehåll 1. INLEDNING... 5 1.1. ANSLAGSÖVERSIKT... 5 2. INFORMATION AVSEENDE UTGIFTSOMRÅDEN... 6 2.1. UO 16, 3:5 RYMDSTYRELSEN: FÖRVALTNING...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren.

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren. Regeringsbeslut 12 Miljödepartementet 2008-06-26 M2008/2699/A (delvis) Strålsäkerhetsmyndigheten 17116SOLNA Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Budgetunderlag 2016-2018, Bilaga 1 Datum Vår beteckning 2015-02-20 2014/118654 Bilaga 1 Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Nuläge I årsredovisningen avseende år 2014

Läs mer

Nya principer för utformning av statsbudgeten

Nya principer för utformning av statsbudgeten Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen en no REGERINGSKANSLIET Finansdepartementet Sammanfattning 11 1 Lagtext 21 1.1 Förslag till budgetlag 21 1.2 Förslag till lag

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Sammanfattande beskrivning över förvaltnings- och kontrollsystemet, EHFF

Sammanfattande beskrivning över förvaltnings- och kontrollsystemet, EHFF BILAGA 4 Sammanfattande beskrivning över förvaltnings- och kontrollsystemet, EHFF 1. Beskrivning av funktioner Jordbruksverket är förvaltande myndighet och Ekonomistyrningsverket är revisionsmyndighet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

517 minoriteter(ram) Ökad säkerhet för den judiska minoriteten(ram)

517 minoriteter(ram) Ökad säkerhet för den judiska minoriteten(ram) Regeringsbeslut II 6 Arbetsmarknadsdepartementet 2011-12-15 A2011/4505/DISK A2011/4445/EXPCH Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen

Läs mer

Nationella kunskapscentra 15200

Nationella kunskapscentra 15200 Regeringsbeslut II:7 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 4:5 Riksdagen har beslutat om anslaget 4:5

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Regeringsbeslut 5 Försvarsdepartementet 2015-12-18 Fö2015/00120/ESL (delvis) Fö2015/00295/MFU Fö2015/00305/MFU m.fl. Se bilaga 1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad Regleringsbrev

Läs mer

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen - Nordisk tillsynskonferens 7-8 februari 2017 Leo Jager, teamchef Handel och myndighetssamverkan Santépaketet: nya EU-regler om offentlig kontroll av bl.a. livsmedel

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer