Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag för räkenskapsåren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag för räkenskapsåren 2013 2015"

Transkript

1 Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle Budgetunderlag för räkenskapsåren

2

3 Budgetunderlag för räkenskapsåren

4

5 5 BUDGETUNDERLAG

6

7 BUDGETUNDERLAG Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren Ekonomiska frågor för räkenskapsåret :9 Statens jordbruksverk anslagspost 1, förvaltningskostnader :5 Bidrag till veterinär fältverksamhet, anslagspost :6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder anslagsposterna 2, 4 och x :7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, anslagsposterna :10 Bekämpande av växtsjukdomar, anslagspost :11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m., anslagspost 1 och :12 Intervention och exportbidrag för jord-bruksprodukter, anslagsposterna 1 och :13 Finansiella korrigeringar m.m., anslagspost :14 Strukturstöd till fisket m.m., anslagspost 3 och :15 Från EU-budgeten finansierade struktur-stöd till fisket m.m., anslagspost 3 och :17 Livsmedelsstatistik, anslagspost :18 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten, anslagspost :19 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 1, 3, 4, 7, 9, 10 och :21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 4-6, 8 och :22 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagsposterna 3 och :23 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket anslagsposterna 1, 2 och :24 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m., anslagspost :25 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., anslagspost :1 Avgiften till Europeiska unionen, anslagspost Övriga ekonomiska villkor, Investeringar...66 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret...67 Behov av lokaler...67 Avgiftsbelagd verksamhet...68 Uppbörd inklusive återflöden från EU...69 Bemyndiganden...71 Bilaga 1 Finansiering avseende införande av direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel och genomförande av strategin för växtskyddsmedel Bilaga 2 Landsbygdsprogrammet

8

9 BUDGETUNDERLAG Sammanfattning räkenskapsåren Budgetunderlag lämnas till regeringskansliet i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Jordbruksverket hemställer om en anslagsnivå om tkr under år För åren 2014 och 2015 räknas med tkr respektive tkr. Att beloppet sjunker kraftigt från räkenskapsåret 2014 hänger samman med att verket beräknat anslagsbelastningar för pågående programperiod av landsbygdsprogrammet som sträcker sig fram t.o.m med utbetalningar. Motsvarande gäller för fiskeriprogrammet. Utfallsprognoser för de nya programperioderna från 2014 kommer att lämnas senare när mer klarhet råder om omfattning. För några anslag/anslagsposter föreslås anslagsnivåer för 2013 som är högre än beräknade belopp i budgetpropositionen 2011/12:1. Skälen till dessa föreslagna höjningar är bland annat att ambitionsnivåer har höjts och att implementeringen av reformen av jordbruks- och fiskeripolitiken ställer höga krav. Jordbruksverket ska verka för goda förutsättningar för att uppnå ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv och samtidigt främja hållbarhet och ett gott djurskydd. Regler ska vila på vetenskaplig grund. För att nå dessa mål behövs medel för tillämpad forskning om djur- och växtskydd. Ifråga om stödhanteringen är målen att aktivt minska den administrativa bördan för kunderna och att minimiera risken för finansiella korrigeringar. Ökad tillgång till information är också högt prioriterat. För anslaget 1:9, Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader förslås en höjning av anslagsnivån från Höjningen härleds till stor del av kostnader för ajourhållning av blockdatabas samt införandekostnader rörande den nya jordbruks- och fiskeripolitiken som ska gälla från Vidare hemställs om anslagsmedel för att kunna driva arbetet med en strategi för växtskyddsmedel, krisberedskap m.m. För anslaget 1:6, Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder föreslås att en ny anslagspost Djurskyddsbefrämjande åtgärder inrättas från 2013 vars anslagsmedel om hemställda tkr ska användas för forskning och åtgärder för att främja djurskyddet. Vidare hemställs om en ökning med tkr för s.k. djurhälsovårdsaktiviteter under anslagsposten 2. För anslaget 1:7, Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar föreslås en höjning av anslagsnivån för ökade kostnader vid sjukdomsutbrott för anslagsposten 1 om närmare tkr. För anslagsposten 4 föreslås en höjning av anslagsnivån med tkr för övervakningsprogram för bl.a. rävens dvärgbandmask. För anslaget 1:11, Gårdsstöd och djurbidrag m.m. är föreslaget belopp något högre än beräknat belopp i propositionen. Verket har i beräkningen för gårdsstöd m.m räknat med en eurokurs om 9,00 kr/euro. Om eurokursen blir högre krävs mer anslagsmedel. Jämfört mot beräknat belopp i budgetpropositionen är föreslaget belopp ca tkr högre. För anslaget 1:13.1, Finansiella korrigeringar m.m. är föreslaget belopp ca tkr högre än vad som framgår i budgetpropositionen. Ökningen förklaras till stor del av korrigeringar för stödåren rörande blockdatabasen samt befarade korrigeringar i sex andra revisionsärenden. För anslaget 1:14, Strukturstöd till fisket m.m. räknas med en belastning om närmare tkr högre än vad som beräknades i propositionen. 9

10 För anslaget 1:21, Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur föreslås en högre anslagsnivå 2013 jämfört med av regeringskansliet beräknat belopp i propositionen. Föreslaget belopp är ca tkr högre. För anslaget 1:22, Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur föreslås en högre anslagsnivå 2013 jämfört med av regeringskansliet beräknat belopp i propositionen. Föreslaget belopp är ca tkr högre. För anslaget 1:23, Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket föreslås ytterligare närmare tkr utöver den nivån som är föreslagen i budgetpropositionen för Ökningen avser framförallt medel för forskning och utveckling rörande integrerat växtskydd och för strategi för växtskyddsmedel. För anslaget 1:24.1, Stöd till jordbrukets rationalisering föreslås att anslagsnivån återställs till den nivå som gällde 2011 och tidigare vilket innebär en ökning med tkr jämfört med förslag i proposition. För anslaget 1:1.2, Avgiften till Europeiska gemenskapen, Sockeravgifter räknar verket med att nivån bör ligga på knappt tkr mer än vad som tagits upp i budgetpropositionen. För anslag med beräknat negativt utgående anslagssparande 2012 och där ingående anslagssparande 2012 har satts till noll har eller kommer Jordbruksverket att i särskild skrivelse hemställa om tilläggsanslag alternativt att underskottet täcks med anslagskredit För respektive anslagspost är det vid prognostiserade överskott år 2012 inte medräknat något disponibelt ingående överskott Enligt beräkningar hemställs om en total bemyndiganderam för berörda anslag om tkr för år 2013 avseende förpliktelser som infrias under 2014 och framåt. Vidare förslås tkr i anslagskrediter 2013 vilket framgår i särskild tabell. Räntekontokrediten för förvaltningen m.m. föreslås till tkr och låneramen föreslås till tkr för räkenskapsåret Avgiftsinkomster som disponeras inom de sex resultatområden beräknas till tkr för år Samtliga belopp är redovisade i 2012 års prisnivå. Eurokurs 9,00 kr har genomgående använts för aktuella anslagsposter. 10

11 BUDGETUNDERLAG Förslag till verksamhetens finansiering Samtliga belopp i tabellerna är i tkr och i 2012 års prisnivå. Gråmarkerade belopp avser förslag till höjning av anslaget i förhållande till beräknat i Budgetproposition 2011/12:1 för år Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) :9 Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader :5 Bidrag till veterinär fältverksamhet :6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder :6.2 Djurhälsovård :6.4 Djursjukdata :6.x Djurskyddsbefrämjande åtgärder :7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :7.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :7.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar :7.3 Bidrag till obduktionsverksamheten :7.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller 1:10.1 Bekämpande av växtsjukdomar :11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m :11.1 Gårdsstöd och djurbidrag m.m :11.4 EU-medfinansierade djursjukdomar :12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter :12.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag :12.5 Omstruktureringsfond för socker :13.1 Finansiella korrigeringar m.m :14 Strukturstödet till fisket m.m :14.3 Strukturstöd till fisket m.m. - EFF :14.4 Strukturstöd till fisket m.m :15 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m :15.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EFF :15.4 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m :17.1 Livsmedelsstatistik :18.1 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten :19 Konkurrenskraftig livsmedelssektor :19.1 Exportfrämjande åtgärder :19.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn :19.4 Kommunikation :19.7 Jakt och fiske :19.9 TSE-tester :19.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll :19.11 Musselkontroll

12 Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) :21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :21.4 Nationellt stöd, stödområde :21.5 Återföring av handelsgödsel :21.6 Återföring av handelsgödselmedel, ej fördelade :21.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :21.9 Landsbygdsprogram :22 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (ram) :22.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering :22.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel :23 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket :23.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet :23.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel :23.3 Omställningspremie och energieffektivisering :24.1 Stöd till jordbrukets rationalisering :25.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m :1 Avgiften till Europeiska gemenskapen :1.2 Sockeravgifter Totalt anslag Beslut Förslag Förslag Förslag Avgiftsinkomster som disponeras Offentligrättslig verksamhet Djur Växt Tillsyn Utsäde Distriktsveterinärerna Uppdragsverksamhet Vatten Tillsyn Utsäde Distriktsveterinärerna Summa: Ovanstående tabell är rensad från intäkter från anslagen 1:5.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet till resultatområde Distriktsveterinärerna och från 1:10.1 Bekämpande av växtsjukdomar till resultatområde Växt samt från myndighetsuppdrag. Se prognostiserade resultat för verksamheten på sid

13 BUDGETUNDERLAG Tilldelat Förslag Anslagskrediter (tkr) :9.1 Statens jordbruksverk, förvaltningskostnader :5.1 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen 0 0 1:6 Djurhälsovård :6.2 Djurhälsovård :6.4 Djursjukdata :6.x Djurskyddsbefrämjande åtgärder - 0 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :7.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :7.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar :7.3 Bidrag till obduktionsverksamheten :7.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller :10.1 Bekämpande av växtsjukdomar :11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m :11.1 Gårdsstöd och djurbidrag m.m :11.4 EU-medfinansierade djursjukdomar :12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter :12.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag :12.5 Omstruktureringsfond för socker :13.1 Finansiella korrigeringar m.m :14 Strukturstödet till fisket m.m :14.3 Strukturstöd till fisket m.m. - EFF :14.4 Strukturstöd till fisket m.m. 0-1:15 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m :15.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EFF :15.4 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. 0-1:17.1 Livsmedelsstatistik :18.1 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten :19 Konkurrenskraftig livsmedelsektor :19.1 Exportfrämjande åtgärder :19.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre komptens i livsmedelsektorn :19.4 Kommunikation :19.7 Jakt och fiske :19.9 TSE-tester 60-1:19.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll 0-1:19.11 Musselkontroll 0-1:21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :21.4 Nationellt stöd, stödområde :21.5 Återföring av handelsgödselmedel 0-1:21.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :21.9 Landsbygdsprogram :22 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :22.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering :22.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU medel :23 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket :23.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet :23.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel :23.3 Omställningspremie och energieffektivisering :24 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m :25 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m :1.2 Avgiften till Europeiska unionen, sockeravgifter Totalt anslagkrediter

14 Bemyndiganden (tkr) Anslag Anslagsbenämning 2012 Tilldelat 2013 Föreslagen bemyndiganderam 2013 Utestående förpliktelser 2014 Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser 1:12.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag 1) :14.3 Strukturstöd till fisket m.m :15.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m :21.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :21.9 Landsbygdsprogram :22.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering 1:22.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel Totalt bemyndiganden ) Verket har hemställt om en bemyndiganderam på tkr i skrivelse Övriga ekonomiska villkor (tkr) Tilldelat 2012 Förslag 2013 Förslag 2014 Förslag 2015 Låneram Kredit räntekonto Jordfondsram

15 BUDGETUNDERLAG Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2012 Jordbruksverket har i skrivelse till Regeringskansliet den 26 januari 2012 hemställt om ytterligare anslagsmedel m.m. rörande nedanstående anslagsposter. Förvaltningsanslaget (1:9.1) I skrivelse har verket hemställt om ytterligare tkr i anslagsmedel avseende Jordbruksverkets merkostnader för införandeprojektet Pro CAP som beräknas starta hösten Se vidare om projektet Pro CAP på sidorna Vidare har verket hemställt om att låneramen höjs till tkr. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (1:7.1 ) Jordbruksverket har hemställt om ytterligare tkr i anslagsmedel. Beviljad anslagsnivå om tkr för anslagsposten motsvarar inte de beräkningar av kostnader som verket har aviserat i tidigare prognoser. Det är framförallt ersättningarna för salmonellautbrotten som är kostnadsdrivande. Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag (1:12.1) Verket hemställde om att en ram för beställningsbemyndigande införs uppgående till tkr. Under senhösten 2012 planerar Jordbruksverket att besluta om stöd till producentorganisationer inom frukt och grönt som infrias under 2013 och Finansiella korrigeringar m.m. (1:13.1) I skrivelsen hemställdes om ytterligare tkr i anslagsmedel för att kunna reglera beräknade finansiella korrigeringar under året. Hemställan bygger på dagens redovisningsprinciper (förutom ett undantag som framgår regleringsbrev 2012 där regeringen villkorat att verket inte får belasta hela korrigeringen för stödåren avseende gårdsstöden m.fl. med mer än tkr), en beräknad eurokurs om 9 kr/euro vid belastningstidpunkten, m.m. Strukturstöd till fisket m.m.-europeiska fiskerifonden, EFF (1:14.3) Jordbruksverket har hemställt om ytterligare tkr i anslagsmedel för att kunna hantera beräknade stödutbetalningar under året. Konkurrenskraftig livsmedelssektor, Jakt och Fiske (1:19.7) Jordbruksverket har i januariskrivelsen även hemställt om en anslagskredit om tkr för att kunna hantera det större medelsbehovet rörande koordineringen av den svenska vattenbruksnäringen i början av perioden Vidare hemställdes om ett undantag från ekonomiadministrativa regelverket i mening att verket får rätt att ha utestående åtaganden om högst tkr per Nationellt stöd, stödområde 1-3 (1:21.4) Medelsbrist beräknas under anslagsposten under 2012 vilket beror på att ett ingående underskott om drygt tkr sänker de disponibla anslagsmedlen för Medelsbristen uppgår till ca tkr varför verket hemställde om att en anslagskredit införs under posten alternativt att ytterligare anslagsmedel erhålls. 15

16 Landsbygdsprogram (1:21.9) Verket hemställde om rätten att få disponera tkr, vilken utgör drygt hälften, av det ingående överföringsbeloppet från 2011 för att möta ett befarat överskridande. Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel (1:22.7) Verket hemställde om rätten att få disponera tkr, vilken utgör knappt hälften, av det ingående överföringsbeloppet från 2011 för att möta ett befarat överskridande. Sockeravgifter (1:1.2) Först i december 2011 blev det känt och fastställt att en överskottsavgift om ca tkr skulle betalas in från Nordic Sugar AB. Eftersom EU ska ha 75 % av inbetalat belopp och denna överföring sker genom en anslagsbelastning under posten 1:1.2 uppstår en brist på medel i början av Verket hemställde om att ytterligare tkr i anslagmedel tillförs posten - dock senast under mars Övrigt Jordbruksverket indikerade att bemyndigandebehovet som är knutet till anslagsposterna 1:21.9 och 1:22.7 rörande landsbygdsprogrammen kan vara högre än de ramar som är beviljade. Verket återkommer till regeringen senast under juni 2012 om dagens beviljade ramar om tkr respektive tkr inte är tillräckliga. 16

17 BUDGETUNDERLAG :9 Statens jordbruksverk anslagspost 1, förvaltningskostnader (tkr) Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande Disponibelt anslagssparande Anslag Disponibla medel Utfall * Utgående anslagssparande * inklusive merkostnader enligt hemställan om tkr avseende kostnader för införandeprojekt Pro CAP. Beräkningsförutsättningar Anslagspost 1 Förvaltningskostnader Utgående överföringsbelopp 2011 uppgick till tkr vilket ligger i nivå med vad som är budgeterat att disponeras Anledningen till att räkenskapsåret 2011 uppvisar ett positivt resultat är framförallt beroende på att semesterlöneskuldens påverkan blev lägre än budgeterat. År 2012 Härledningen av förändringen av anslagsbeloppet mellan 2011 och 2012 framgår av nedanstående tabell. Tkr Anslagsbelopp Avdrag djurskyddskontroll Avdrag insatser energiområdet Avdrag djurförbuds- djurskyddskontrollregister Återföring minskning energi Återkravsarbete vid LST och SJV Fiskerifrågor uppräknat helår Ajourhållning blockdatabas Djurskyddskontroll Miljötillsynsvägledningsansvar +500 PLO-omräkning 2012 (0,98 % på ca 441 mnkr) Anslagsbelopp 2012-beslut

18 I fastställd förvaltningsbudget 2012, under december 2011, ligger utnyttjandet av anslagskrediten på drygt tkr i ett utgående underskott vilket var beräknat på ett ingående disponibelt överskott från 2011 om tkr. Det fastställda disponibla överskottet från 2011 uppgår till tkr vilket väl överensstämmer med lagd budget. I fastställd förvaltningsbudget 2012 har kostnader för vårens förberedelsearbete avseende Pro CAP lagts in och vidare har ytterligare anslagsmedel avsatts för ajourhållningen 2012 (se vidare längre fram under rubrik År 2013 ). Detta sammantaget gör att budgeterat årsunderskott ligger på närmare tkr I budgetunderlaget från februari 2011 informerades om Jordbruksverkets arbete med att modernisera den tekniska plattformen. Sent under hösten 2010 påbörjades arbetet med att ta fram en ny utvecklingsplattform (JUP) för att på ett bättre sätt kunna uppfylla framtida krav och behov. Inom JUP utvecklas bl.a. ett centralt kundsystem, ett nytt behörighetssystem, m.m.. Under våren 2011 påbörjades även arbetet med att möjliggöra mer effektiva sätt att lösa behoven dokumenthantering, samarbetsytor, ledningssystem, m.m. i en samarbetsplattform (JOS) vilken utgör ett komplement till utvecklingsplattformen JUP. Båda plattformarna beräknas vara klara under våren 2012 och utgör en förutsättning inför projektet att bygga nya IT-system med anledning av att jordbruks- och fiskeripolitiken kommer att förändras från Jordbruksverket räknar med att kunna finansiera avskrivningarna för IT-systemen JUP och JOS framöver med befintliga anslagsmedel. Kostnaderna som beräknas aktiveras som investering ligger på ca tkr och skrivs av på fem år. Under 2011 erhöll Jordbruksverket tkr i extra anslagsmedel för att arbeta med förenklingsfrågor. Kostnaden 2011 uppgick till närmare tkr. Enligt budgetpropositionen för 2011 framgår att tkr kommer att avsättas för perioden Förenklingsarbetet är nedbrutet på fyra s.k. initiativ enligt nedan; * En väg in -initiativet avser att skapa en gemensam kundsupport där såväl Jordbruksverket som alla länsstyrelser ingår. Syftet är att skapa en förbättrad tillgänglighet såväl som en ökad likabehandling. * e-handläggning -initiativet är att skapa ett e-arkiv och digitala akter för att gå över till helt papperslös handläggning för jordbrukarstöden. * Samlad kundbild -initiativet är att bygga upp en portal där en handläggare kan se hela lantbrukarens engagemang på länsstyrelsen och Jordbruksverket när det gäller de olika EU-stöden. * Mina sidor för lantbrukare -initiativet är en vidareutveckling av det befintliga Mina sidor som idag finns på jordbruksverket.se Förenklingsarbetet som pågår är också en förutsättning för såväl lantbrukare som myndighetspersonal inför den nya jordbruks- och fiskeripolitiken från Som nämnts tidigare kommer jordbrukspolitiken att förändras från 2014 vilket innebär att såväl gårdsstödet som landsbygdsprogrammet omfattas. Vidare kommer även fiskeripolitiken att förändras. Vid en genomgång av den övergripande tidplanen framkom det att det förberedande arbetet med administrationen, piloter och vägval bör vara klart i juni Ett införandeprojekt bör därefter påbörjas i augusti 2012 med huvudleverans under senhösten Projektet (Pro CAP) beräknas därefter att avslutas i mitten av Det finns idag, av naturliga skäl, inte någon detaljerad bild över det regelverk som ska införas. Omfattningen av de delar som ska byggas är inte känd. På grund av detta går det i dagsläget inte 18

19 BUDGETUNDERLAG att göra en fullständig budget. Jordbruksverket har försökt att skapa en kostnadsbild med utgångspunkt från tidigare genomförda reformer, projekt och erfarenheten från dessa. Hänsyn har också tagits till det förberedande arbete som genomförts på Jordbruksverket. I en första bedömning beräknas den totala kostnaden för projektet till knappt 290 mnkr för Jordbruksverket och länsstyrelserna (inklusive en mindre del som rör Skogsstyrelsen och Sametinget). Den del som faller på Jordbruksverket beräknas till 274 mnkr (inkl. räntor om knappt 11 mnkr för lånefinansierade delar). Jordbruksverket räknar med att kostnaderna för länsstyrelsernas medverkan i projektet som här bedöms till närmare 16 mnkr också hanteras centralt av verket. I beräknade kostnader ingår inte arbeten för utveckling av IT-stöden m.m. för marknadsstöden finansierade av Jordbruksfonden. Kostnader avseende marknadsstöden kommer att kompletteras med senare. Nedan framgår fördelningen av den beräknade totala kostnaden, mnkr; Ekonomiska erfarenheter från relevanta tidigare projekt 218,5 Kostnader för applikationer som behöver justeras 20,6 Kostnader för tillkommande applikationer 39,0 Räntekostnader för lånefinansierade delar 10,9 Totala kostnader 289,0 Av det totala beloppet om 289 mnkr bör ca 88 mnkr kunna finansieras av s.k. TA-medel inom kommande landsbygdsprogram från Vidare bör ytterligare ca 12 mnkr kunna finansieras av s.k. TA-medel inom det nya fiskeriprogrammet. Detta bygger på att regelverket kring TA-medlen är desamma som i dagens program. I avvaktan på beslutade program har hemställan om ytterligare anslagsmedel för täckning av merkostnader i sin helhet lagts på förvaltningsanslaget för åren 2012 och framåt. Jordbruksverket bedömer mot bakgrund av möjligheten att tillgodose verket med kompetens att omprioriteringar måste göras. Jordbruksverket bedömer att denna omprioritering medför att ca 15 % av projektets kostnader motsvarande 42 mnkr frigörs av befintliga resurser. Av den totala kostnaden på 289 mnkr beräknas således merkostnaden till 242 mnkr utifrån beräkning att de s.k. förenklingsmedlen kan finansiera knappt 5 mnkr av kostnaderna. Projektet beräknas pågå under perioden augusti 2012 t.o.m. juni 2014 d.v.s. i knappt två år. Utgifterna fördelar sig med ca 20 procent under 2012, 60 procent under 2013 och resterande 20 procent under Vidare har bedömts att ca 65 procent av utgifterna bör kunna aktiveras och lånefinansieras och betraktas som en immateriell anläggningstillgång, ca 181 mnkr, medan resterande utgifter kostnadsförs direkt under projektperioden. Jordbruksverket räknar med att tillgången i form av nya IT-applikationer kan skrivas av under fem år från det att applikationerna är utvecklade och klara. Den sista avskrivningskostnaden beräknas ske våren 2019 vilket ligger inom programperioden

20 I nedanstående tabell framgår förslag på finansiering/anslagsbelastning av kostnaderna för införandeprojektet under perioden , mnkr Förvaltning 1:9-merkost.direkt 12,5 42,1 0, Förvaltning 1:9-merkostnader avskrivningar 0 4,2 15,0 14,6 14,6 14,6 Förvaltning 1:9-befintliga medel 7,0 14,0 7,0 3,0 3,0 3,0 Förvaltning 1:9-förenklingsmedel 0 2,3 2, Kostnader LBP ,6 16,3 16,3 16,3 Kostnader Fiskeri ,1 2,2 2,2 2,2 Förvaltning 1:9-merkostn. räntor 0,2 1,8 2,9 2,6 1,9 1,1 TOTALT 19,7 64,4 53,0 38,7 38,0 37,2 Därav merkostnader för Jordbruksverket 12,7 48,1 43,8 35,7 35,0 34, TOTALT Förvaltning 1:9-merkost.direkt ,8 Förvaltning 1:9-merkostnader avskrivningar 12,6 0,6 76,2 Förvaltning 1:9-befintliga medel 3,0 2,0 42,0 Förvaltning 1:9-förenklingsmedel 0 0 4,5 Kostnader LBP ,4 2,5 88,4 Kostnader Fiskeri ,0 0,3 12,0 Förvaltning 1:9-merkostn. räntor 10,9 TOTALT 288,8 Därav merkostnader för Jordbruksverket 29,4 3,4 242,3 Av tabellen framgår att Jordbruksverket hemställer om drygt 242 mnkr i ytterligare anslagsmedel under perioden Under motsvarande period räknar verket med att kunna finansiera knappt 47 mnkr (inkl. förenklingsmedel) med befintliga anslagsmedel. Med anledning av byggnation av nya IT-system inom införandeprojektet behöver såväl låneram som räntekontokrediten hos Riksgälden tillfälligt höjas. Vad gäller låneramen behöver den höjas till 180 mnkr för 2012 för att kunna omfatta även pågående nyanläggningar. Eftersom det första lånet beräknas tas först i slutet av 2013 och det andra lånet sommaren 2014 för färdiga IT-applikationer kommer delarna som byggs hösten 2012 att balanseras som Pågående nyanläggning per Som Jordbruksverket tolkar regelverket ska även balanserade pågående nyanläggningarna inrymmas i låneramen. För 2013 behöver låneramen höjas till 310 mnkr. Räntekontokrediten beräknas vara tillräcklig för 2012 dvs. 78 mnkr vilket bygger på att verket erhåller ytterligare anslagsmedel under För 2013 behöver krediten tillfälligt höjas till 160 mnkr för att klara de högsta dagssaldona som beräknas inträffa i slutet av året, inför upplåning av den första etappens leverans av färdiga programvaror, budgeterat under okt/nov Krediten kan åren därefter succesivt sänkas till den s.k. normalnivån 78 mnkr. 20

Villkoren för veterinär verksamhet

Villkoren för veterinär verksamhet Rapport 2002/03: 4 Villkoren för veterinär verksamhet RIKSDAGENS REVISORER 100 12 STOCKHOLM TEL 08-786 40 00 FAX 08-786 61 88 www.riksdagen.se/rr Förord Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016 samhällsskydd och beredskap Ert datum -977 Er referens Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för -2016 Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Budgetunderlag 2015 2017

Budgetunderlag 2015 2017 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (21) 2015 2017 Skolverket överlämnar härmed budgetunderlag för 2015 2017. Beslut i ärendet har fattats av Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. I den slutgiltiga

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2015-02-26 Dnr: 1.4-205/2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL Innehåll 1

Läs mer

www.jordbruksverket.se Årsredovisning 2013

www.jordbruksverket.se Årsredovisning 2013 www.jordbruksverket.se Årsredovisning 2013 Samtliga bilder i årsredovisningen är tagna av Jordbruksverkets personal. Foto, omslag: Anna Gustavsson Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB Innehållsförteckning

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Bilaga till reg.beslut 2013-04-11 nr 1 2013-04-11 Landsbygdsdepartementet Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Innehåll

Läs mer

Jordbruksverket osund konkurrens och dubbla roller.

Jordbruksverket osund konkurrens och dubbla roller. 1 2012-03-20 Europeiska kommissionen Direktoratet för statlig konkurrens B-1049 Bryssel Belgien Jordbruksverket osund konkurrens och dubbla roller. Sammanfattning. Jordbruksverket är Sveriges högsta veterinära

Läs mer

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Regeringsuppdrag ESV 2007:43 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 Regeringsuppdrag Rapport Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin

Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin R A P P O R T 2 0 0 1 : 2 Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin Eva Kaspersson Mats Marcusson Livsmedelsekonomiska institutet Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Konstnärsnämndens budgetunderlag 2012-14. KN Adm 2012/14

Konstnärsnämndens budgetunderlag 2012-14. KN Adm 2012/14 Konstnärsnämndens budgetunderlag 2012-14 KN Adm 2012/14 1 Maria Skolgata 83 118 53 Stockholm Tel 08-50 65 50 00 E-post: info@konstnarsnamnden.se 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Internationellt

Läs mer

RiR 2009:18. IT-investeringar över gränserna

RiR 2009:18. IT-investeringar över gränserna RiR 2009:18 IT-investeringar över gränserna ISBN 978 91 7086 191 8 RiR 2009:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0098 Riksrevisionen

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 3 Samarbete och ständiga förbättringar Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen,

Läs mer

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras 1 YTTRANDE Dnr 3.4.17 11374/2013 2013-11-04 Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras Landsbygdsdepartementet har bett Jordbruksverket om verkets syn på gårdsstödsreformen

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05

Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05 Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05 MAPSEC KB Box 70396 Telefon 08-506 361 50 Fax 08-506 362 10 info@mapsec.com

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Resultatredovisning. Viktiga händelser under året. Innehåll. Verksamhetsområde 8 Friska djur, trygga människor Verksamhetsgrenar

Resultatredovisning. Viktiga händelser under året. Innehåll. Verksamhetsområde 8 Friska djur, trygga människor Verksamhetsgrenar ÅRSREDOVISNING 2008 Viktiga händelser under året Innehåll 2 Generaldirektören har ordet 4 Förkortningar och ordförklaringar Resultatredovisning 6 Ekonomisk utveckling Verksamhetsområde 8 Friska djur, trygga

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Landshövdingen har ordet 1. Organisation 6. Resultatredovisning 7

Landshövdingen har ordet 1. Organisation 6. Resultatredovisning 7 Årsredovisning 2014 Landshövdingen har ordet 1 Organisation 6 Resultatredovisning 7 Länsstyrelseinstruktion 2 8 Övrig förvaltning 14 Trafikföreskrifter 16 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna

Läs mer

Djurens hälso- och sjukvård i ett tioårsperspektiv

Djurens hälso- och sjukvård i ett tioårsperspektiv Djurens hälso- och sjukvård i ett tioårsperspektiv Foto: Shutterstock Ett framtida överskott på veterinärer förutses och redan idag råder en brist på legitimerade djursjukskötare. Antalet platser på respektive

Läs mer

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket 2015:15 Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-11 2014/201-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-11 Fi2014/4418 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Landshövdingen har ordet 2 Organisation 4 Resultatredovisning 5 Länsstyrelseinstruktion 2 5 Övrig förvaltning 10 Trafikföreskrifter 13 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna

Läs mer

Budgetunderlag 2010 2012

Budgetunderlag 2010 2012 Budgetunderlag 2010 2012 Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5

Läs mer