Enklare tillsammans. Budgetunderlag. för räkenskapsåren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enklare tillsammans. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2015 2017"

Transkript

1 Enklare tillsammans Budgetunderlag för räkenskapsåren

2

3 Budgetunderlag för räkenskapsåren

4

5 5 BUDGETUNDERLAG

6

7 BUDGETUNDERLAG Innehåll Förslag till verksamhetens finansiering...12 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret :8 Statens jordbruksverk, anslagspost :4 Bidrag till veterinär fältverksamhet, anslagspost :5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder anslagsposterna 2 och x :6 Bekämpande av smittsamma husdjurs sjukdomar, anslagsposterna :9 Bekämpande av växtskadegörare, anslagspost :10 Gårdsstöd m.m., anslagspost 1 och Intervention för jordbruksprodukter m.m. anslagspost :12 Finansiella korrigeringar m.m., anslagspost :13 Strukturstödet till fisket m.m., anslagspost 3 och anslagspost x :14 Från EU-budgeten finansierade struktur stöd till fisket m.m., anslagspost 3 och anslagspost x :16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 1-4, 7 och :18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 1, 2, 4, och :19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagsposterna 2, 4 och :20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket anslagsposterna 1, 2, 3 och :21 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m., anslagspost :22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., anslagspost :1 Avgiften till Europeiska unionen, anslagspost Övriga ekonomiska villkor, investeringar...65 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras...67 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras...68 Uppbörd inklusive återflöden från EU...69 Bemyndiganden...71 Bilaga 1 Landsbygdsprogrammet

8

9 BUDGETUNDERLAG Sammanfattning räkenskapsåren Budgetunderlag lämnas till regeringskansliet i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Jordbruksverket hemställer om en anslagsnivå om tkr under år För åren 2016 och 2017 räknas med tkr respektive tkr. Observera dock att verket inte har beräknat anslagsmedel för de nya programperioderna, se avgränsning nedan. För några anslag föreslås anslagsnivåer för 2015 som är högre än beräknade belopp i budgetpropositionen 2013/14:1. Skälen till dessa föreslagna höjningar är bland annat att ambitionsnivåer har höjts och en anpassning till kommissionens regelverk för utbetalningsstället Jordbruksverket. Jordbruksverket ska verka för goda förutsättningar för att uppnå ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv vilket också inkluderar hållbarhet och ett gott djurskydd. Regler ska när så är möjligt vila på vetenskaplig grund. För att nå dessa mål behövs medel för tillämpad forskning om djur- och växtskydd. Ifråga om stödhanteringen är målen att förenkla för kunderna och att minimera risken för finansiella korrigeringar. Ökad tillgång till information är också högt prioriterat. För anslagsposten 1:8.1, Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader föreslås en höjning av anslagsnivån från Höjningen härleds till kostnader för Jordbruksverket som det enda ackrediterade utbetalningsstället. Utifrån de krav som kommissionen ställer i ackrediteringsförordningen föreslås att uppgifter överförs till Jordbruksverket. Vidare hemställs om anslagsmedel för att kunna utföra en extra uppdatering av blockdatabasen som krävs av de nya regelverken från En del av anslagshöjningen avser också medel för den årliga ajourhållningen av blockdatabasen och för att kunna inrätta ett nationellt kompetenscenter för frågor rörande alternativa metoder till djurförsök samt för att driva arbetet, krisberedskap m.m. För anslaget 1:5, Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder föreslås att en ny anslagspost, Djurskyddsbefrämjande åtgärder, inrättas från 2015 vars anslagsmedel om hemställda tkr ska användas för forskning och åtgärder för att främja djurskyddet och samtidigt åstadkomma önskvärda regelförenklingar. Vidare hemställs om en ökning av anslagsmedel till olika prioriterade djurhälsoaktiviteter. Ökningen av bidrag till olika branschorganisationer föreslås därmed till ca tkr årligen, resterande höjning om ca tkr avser stödet kastrering av smågrisar. För anslaget 1:6, Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar föreslås en höjning av anslagsnivån för ökade kostnader vid sjukdomsutbrott för anslagsposten 1 om tkr. För anslagsposten 3 föreslås en höjning av anslagsnivån med tkr för att klara av Jordbruksverkets målsättning att ca lantbruksdjur inklusive fjäderfä ska obduceras varje år. För anslagsposten 4 föreslås en tillfällig höjning av anslagsnivån med tkr för övervakningsprogram för att bl.a. kunna följa spridningen av rävens dvärgbandmask. Vidare beräknas att pågående övervakningsprogram för Leukos, PRRS m.fl. kräver ytterligare 800 tkr per år. För anslaget 1:9.1 Bekämpande av växtskadegörare föreslås en höjning av anslagsnivån med tkr för kostnader med att införa en riskvärderingsfunktion för växtskadegörare. Efter 2015 beräknas att beloppet stiger med ytterligare 600 tkr per år. För anslaget 1:12.1, Finansiella korrigeringar m.m. är föreslaget belopp ca tkr högre än vad som framgår i budgetpropositionen. Av beräknad anslagsbelastning på tkr är tkr befarade korrigeringar i pågående revisionsärenden Resterande belopp om tkr avser uppskattade kostnader för offentlig lagring, skadestånd m.m. 9

10 För anslaget 1:13.3, Strukturstöd till fisket m.m. räknas med en belastning som är drygt tkr högre än vad som beräknades i propositionen för Beräknade kostnader avser avslutet av pågående programperiod. För anslaget 1:14.3, Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., räknas med en belastning som är drygt tkr högre än vad som beräknades i propositionen för Beräknade kostnader avser avslutet av pågående programperiod. För anslaget 1:16, Konkurrenskraftig livsmedelssektor räknas med en anslagsbelastning om tkr vilket överstiger vad som beräknades i propositionen med ca tkr. Ökningen avser framförallt ett fortsatt behov av medel till svenskt vattenbruk samt nationella medel till pågående fiskeriprogram. För anslaget 1:20, Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket föreslås ytterligare närmare tkr utöver den nivån som är föreslagen i budgetpropositionen för Ökningen avser framförallt medel för forskning och utveckling rörande integrerat växtskydd inom ramen för direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel och för strategin för växtskyddsmedel m.m. För anslaget 1:21.1, Stöd till jordbrukets rationalisering föreslås att anslagsnivån höjs till tkr för att kunna utnyttja den markreserv som byggts upp i nya omarronderingsområden. Vidare hemställs om att ramen för jordfonden utökas med knappt tkr till tkr. För anslaget 1:22.1, Stöd till innehavare av fjällägenheter, föreslås en höjning av anslagsnivån till tkr för att kunna klara av det löpande underhållet av statens fastigheter. 10

11 BUDGETUNDERLAG Jordbruksverket har i huvudsak beräknat anslagsbelastningar från 2014 och framåt som är hänförliga till de nuvarande programperioderna och för beslutade stöd/åtaganden som bygger på dagens regelverk men som kommer att finansieras av de nya programmen. Detta berör direkt anslagsposterna 1:10.1, 1:11.1, 1:13.3, 1:14.3, 1:18.9 och 1:19.7 För garantifonden för jordbruket (EGFJ) är det i huvudsak restutbetalningar avseende de årsvisa stöden samt vissa interventionsstöd som kommer att finansieras inom det nya programmet (belastningar på anslagen 1:10 och 1:11). För anslaget 1:10.1 (gårdsstödet) har det i prognos lagts till utfall för stödåret Inom ramen för nuvarande fiskerifondsbudget (EFF) kan beviljade stöd betalas ut t.o.m. den 31 december 2015, det är dessa belopp som är med i anslagsbelastningen (belastningar på anslagen 1:13 och 1:14). Det är inte aktuellt med att vissa beslut om utbetalning ska belasta nästa programperiods budget. För den nya Europeiska Havs- och fiskerifonden , anslagspost 1:13.x och 1:14.x, är det för 2014 beräknat anslagsbelastning för vissa kostnader finansierade av TA-medel. Inom ramen för nuvarande landsbygdsprogramsbudget (EJFLU) kan stöd som beviljas t.o.m under axlarna 1,3, 4 och 5 betalas ut fram t.o.m. 31 december 2015 och det är dessa belopp som är med i anslagsbelastningen för 2014 och För beslutade fleråriga åtaganden för miljöersättningar (axel 2) beräknas att anslagsbelastningen för 2014 och framåt belastar det nya programmet. För de miljöersättningar som löpte ut under 2013 är det med i prognos beräkningar för ett förlängningsår (utbetalningar sker under 2014 och 2015). Följande miljöersättningar var aktuella för förlängning: certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion, betesmarker och slåtterängar (inte utvald miljö) samt vallodling. Vidare beräknas att kompensationsbidrag, kompetensutveckling avseende Jordbruksverket och TA-medel beviljas för 2014 och belastar anslagen för det nya landsbygdsprogrammet. I prognosen räknar verket räknat med en eurokurs för år 2014 på 8,80 kr/euro och 8,60 kr/euro från 2015 och åren framåt. Kurspåverkande anslagsutfall gäller anslagen 1:10, 1:11, 1:12 och 1:1. 11

12 Förslag till verksamhetens finansiering Samtliga belopp i tabellerna är i tkr och i 2014-års prisnivå. Gråmarkerade belopp avser förslag till höjning i förhållande till föreslagna belopp i Budgetproposition 2013/14:1. Tilldelat Förslag Förslag Förslag (tkr) Anslag :8.1 Statens jordbruksverk :4 Bidrag till veterinär fältverksamhet :5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder :5.2 Djurhälsovård :5.x Djurskyddsbefrämjande medel :6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar :6.3 Bidrag till obduktionsverksamheten :6.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller :9.1 Bekämpande av växtskadegörare :10 Gårdsstöd m.m :10.1 Gårdsstöd m.m :10.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar :11.1 Intervention för jordbruksprodukter m.m :12.1 Finansiella korrigeringar m.m :13 Strukturstödet till fisket m.m :13.3 Strukturstödet till fisket m.m. - EFF :13.x Strukturstödet till fisket m.m. - EHFF :14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m :14.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EFF :14.x Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EHFF :16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor :16.1 Exportfrämjande åtgärder :16.2 Matlandetkonferens och gastronomiska regioner 700 1:16.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn :16.4 Kommunikation :16.7 Jakt och fiske :16.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll

13 BUDGETUNDERLAG Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) :18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :18.1 Landsbygdsprogram :18.2 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :18.4 Nationellt stöd, stödområde :18.9 Landsbygdsprogram :19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1: Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel :19.4 Honungsprogrammet, EU-finansiering :19.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel :20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket :20.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet :20.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel :20.3 Omställningspremie :20.4 Ersättning för dubbel miljönytta :21.1 Stöd till jordbrukets rationalisering :22.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m :1.2 Avgiften till Europeiska unionen Totalt anslag

14 Beslut Förslag Förslag Förslag Avgiftsinkomster som disponeras (tkr) Offentlig rättslig verksamhet Djur Växt Tillsyn Utsäde Distriktsveterinärna Uppdragsverksamhet Vatten Tillsyn Utsäde Tjänsteexport Distriktsveterinärerna Summa: Ovanstående tabell är rensad från intäkter från anslagen 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet till resultatområde Distriktsveterinärerna och från 1:9.1 Bekämpande av växtskadegörare till resultatområde Växt samt från myndighetsbidrag. Se prognostiserade resultat för verksamheterna under avsnitt Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras. Avgiftsinkomster för tjänsteexport år kan inte lämnas i nuläget. Främst p.g.a. att pågående projekt i Georgien löper ut under Insatsen förväntas inleda en ny fas ( ) med ny budget som ännu inte är fastställd. 14

15 BUDGETUNDERLAG Tilldelat Förslag Anslagskrediter (tkr) :8.1 Statens jordbruksverk :4.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet 0 0 1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder :5.2 Djurhälsovård :5.x Djurskyddsbefrämjande åtgärder - 0 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar :6.3 Bidrag till obduktionsverksamheten :6.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller :9.1 Bekämpande av växtskadegörare :10 Gårdsstöd m.m :10.1 Gårdsstöd m.m :10.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar :11.1 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter :12.1 Finansiella korrigeringar m.m :13 Strukturstödet till fisket m.m :13.3 Strukturstödet till fisket m.m. - EFF :13.x Strukturstödet till fisket m.m. - EHFF :14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m :14.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EFF :14.x Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EHFF :16 Konkurrenskraftig livsmedelsektor :16.1 Exportfrämjande åtgärder :16.2 Matlandetkonferens och gastronomiska regioner 0 1:16.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre komptens i livsmedelsektorn 975 1:16.4 Kommunikation 210 1:16.7 Jakt och fiske :16.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll 313 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :18.1 Landsbygdsprogram :18.2 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :18.4 Nationellt stöd, stödområde :18.9 Landsbygdsprogram :19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :19.2 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU medel :19.4 Honungsprogrammet, EU-finansiering :19.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU medel :20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket :20.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet :20.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel :20.3 Omställningspremie 75 1:20.4 Ersättning för dubbel miljönytta :21.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m :22.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m :1.2 Avgiften till Europeiska unionen, sockeravgifter Totalt anslagkrediter

16 Bemyndiganden (tkr) Anslag Anslagsbenämning 2014 Tilldelat 2015 Föreslagen bemyndiganderam 2015 Utestående förpliktelser 2016 Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser 1:11.1 Intervention för jordbruksprodukter m.m :13.3 Strukturstöd till fisket m.m. Europeiska Fiskerifonden :13.x Europeiska Havs- och fiskerifonden :14.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska Fiskerifonden :14.x Europeiska Havs- och fiskerifonden , EU-finansiering 0 1:18.1 Landsbygdsstöd :18.2 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :18.9 Landsbygdsprogram :19.2 Landsbygdsstöd, EU , EU-finansiering :19.4 Honungsprogrammet, EU-finansiering :19.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel Totalt bemyndiganden På anslagsposterna 1:11.1, 1:13.x, 1:14.x, 1:18.1 och 1:19.2 har Jordbruksverket inte kunnat beräkna några anslagsbelastningar från 2015 och framåt som är hänförliga till den nya programperioden. Verket återkommer med beräkningar längre fram när vi fått besked om de nya programmen. Övriga ekonomiska villkor (tkr) Tilldelat 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 Förslag 2017 Låneram Räntekontokredit Jordfondsram

17 BUDGETUNDERLAG Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2014 Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader (1:8.1) På grund av nytt regelverk inför stödåret 2015 krävs en extra uppdatering av blockdatabasen. Verket har beräknat engångskostnaden till tkr totalt och arbetet beräknas att utföras under 2014 och Den delen som utförs 2014 beräknas kosta tkr. Jordbruksverket önskar besked snarast om finansiering så att projektet kan starta under april månad. Konkurrenskraftig livsmedelssektor, Matlandetkonferens och gastronomiska regioner (1:16.2) I regeringsbeslut fick verket i uppdrag att under 2013 och 2014 utveckla gastronomiska regioner inom ramen för Sverige det nya matlandet. Medel för detta anslogs i regleringsbrev 2013 med tkr. Under 2013 förbrukades 192 tkr. I regleringsbrev för 2014 drogs samtliga kvarstående medel in. Återstående medel om tkr måste göras disponibla för verket eftersom det är ett projekt som ska pågå under två år. Avgiften till Europeiska unionen, Sockeravgifter (1:1.2) Jordbruksverket ska beräkna nya produktionsavgifter för regleringsåren 2001/ /2006 enligt EU-kommissionens förordning (EU)13690/2013. Den nya beräkningen innebär att näringen (industri och sockerbetsodlare) ska återbetala tkr. Av detta belopp ska 75 procent, d.v.s tkr, betalas till EU vilket medför en anslagsbelastning. Anslagsbristen beräknas uppgå till drygt detta belopp. Strukturstöd till fisket m.m./från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.(1:13/1:14) Jordbruksverket har informerat departementet om vissa s.k. måsteutgifter som beräknas finansieras av s.k. TA-medel ur det nya fiskeriprogrammet. Utgifterna avser bl.a. nätverk, revision, IT-förvaltning, medfinansiering av ProCAP, m.m. Bemyndigandebehov på fiskeriprogrammen kopplade till anslagen 1.13 och 1:14 Jordbruksverket har aviserat ett behov av att bemyndiganderamar införs för såväl det nuvarande fiskeriprogrammet som det nya. Ramarna bör täcka såväl tagna utestående beslut i nuvarande program som inte är utbetalda per samt beslut på det nya programmet avseende datainsamling vid SLU m.m. Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur/från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (1:18.1/1:19.2) För att möjliggöra belastning av verkets kostnader för egen kompetensutveckling på det nya landsbygdsprogrammet från våren 2014 liksom för länsstyrelsernas kompetensutveckling krävs en ändring motsvarande den lydelse som beslutats för TA-medel. Verket har informerat departementet om att ändringen behöver beslutas innan halvårsskiftet. Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur/från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (1:18.9/1:19.7) Lägga till text i regleringsbrev för TA-medel avseende länsstyrelsernas kostnader att outnyttjade medel från 2013 får disponeras 2014 för motsvarande ändamål. 17

18 Bemyndigandebehov för stöd finansierade av anslaget Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (1:20.4) Jordbruksverket återkommer senare i vår om behov finns att införa bemyndiganderamar avseende ersättning för dubbel miljönytta (stöd för gödselgas). Låneramen Införandet av programmen för den nya livsmedels- och landsbygds-programmet har blivit fördröjda och avskrivningarna av IT-systemen beräknas inte påbörjas förrän hösten Låneramen för 2014 behöver därför höjas från tkr och uppgå till tkr. 18

19 BUDGETUNDERLAG :8 Statens jordbruksverk, anslagspost 1 Totalt, (tkr) Utfall Prognos Totalt ingående sparande Disponibelt anslagssparande Anslag Disponibla medel Utfall Totalt utgående anslagssparande Ap 1 Förvaltningskostnader Ingående sparande Disponibelt anslagssparande Anslag Disponibla medel Utfall Utgående anslagssparande **) Ap 2 Statistik* Ingående sparande 0 Disponibelt anslagssparande 0 Anslag Disponibla medel Utfall Utgående anslagssparande -320 *) Fr o m 2014 ingår Statistikanslaget i anslagspost 1 **) Verket har hemställt om tkr i anslagsmedel för extra uppdatering av blockdatabasen i skrivelse Beräkningsförutsättningar Anslagspost 1 Förvaltningskostnader Under räkenskapsåret 2013 har förvaltningen haft ett årsunderskott om drygt tkr som har täckts upp med ett disponibelt ackumulerat överskott från tidigare år. Utgående positivt över förings belopp 2013 uppgick till 590 tkr vilket ligger i nivå med vad som var budgeterat. Utöver förvaltningskostnaderna kommer även verksamheten med statistik att ingå under posten 1 från Det utgående negativa överföringsbeloppet 2013 för statistik uppgår till 317 tkr vilket medför att det ingående positiva överföringsbeloppet 2014 under anslagsposten 1 uppgår till 270 tkr. ProCAP-programmet m.m. Från 2014 införs successivt nya stödformer inom direktstöd, övrigt inom landsbygdsprogrammet och åtgärder inom fiskeripolitiken. Programmet (Pro CAP) är på en övergripande nivå indelat i fyra projekt: *Regler *Processer *Förändring *IT-utveckling Projektet startade 2012 och kostnaderna för det året uppgick till ca tkr. Under 2013 har kostnaderna för ProCAP-programmet uppgått till ca tkr. Projektet har 19

20 finansierats 2013 med extra erhållna anslagsmedel under 1:8.1 med tkr, s.k. TA-medel (tekniskt stöd) från landsbygdsprogrammet med tkr, ca tkr som utgör en del av ordinarie personals utgifter som balanseras som pågående uppbyggnad av anläggningstillgång samt att verket har kunnat omfördela ca tkr av befintliga resurser. Utöver kostnaderna om tkr har verket aktiverat knappt tkr i utgifter som en immateriell anläggningstillgång. Kostnaden för den aktiverade delen kommer i form av avskrivningar successivt från Sammanfattningsvis har kostnaderna under för ProCAP uppgått till ca tkr samt att ytterligare tkr har balanserats som en tillgång. Hittills utfört arbete inom ProCAP-programmet kan kort sammanfattas enligt följande; Inom regelprojektet har mycket arbete bestått i att tolka regelverk och beskriva det för fortsatt hantering inom IT-utveckling samt utformning av föreskrifter. Processprojektet har i huvudsak slutfört övergripande processbeskrivningar och arbetat med utformning av arbetsrutiner. Regeloch processprojektet har under 2013 slagits samman till ett gemensamt projekt. Förändringsprojektet ansvarar för extern och intern information. En viktig arbetsuppgift under 2013 har varit att internt börja informera och utbilda personal i de förändringsmål som är baserade på nya regelverk och delvis nya arbetssätt. IT-utvecklingen på bred front har kommit igång och fyra större projekt har etablerats inom följande områden: Projekt- och företagsstöd (landsbygd och fiskeri) Jordbrukarstöd och stödrätter Kontroll Styrning och ledning Bland dessa har det förstnämnda projektet kommit längst i sin utveckling eftersom planen är att kunna erbjuda tjänster mot kunder och handläggare under År 2014 Härledningen av förändringen av anslagsbeloppet mellan 2013 och 2014 framgår av nedanstående tabell. Tkr Anslagsbelopp Statistik Avdrag nivåsänkning e-förvaltning 595 Övriga avdrag -662 PLO-omräkning 2014 (ca 3,32 % på ca 504,4 mnkr) Anslagsbelopp 2014-beslut I fastställd förvaltningsbudget för 2014 beräknar verket att ca tkr av anslagskrediten kommer att utnyttjas. ProCAP-programmet m.m. Under 2014 beräknar Jordbruksverket att ProCAP-programmets kostnader kommer att uppgå till ca tkr. Av detta beräknas tkr finansieras av förvaltnings-anslaget medan resterande tkr beräknas finansieras av s.k. TA-medel från landsbygdsprogrammen och samt fiskeriprogrammet Därutöver tillkommer avskrivningskostnader för programvaror som börjar användas vilka uppgår till ytterligare ca tkr. Utöver nämnda kostnader om tkr beräknas att knappt tkr i utgifter aktiveras som en immateriell anläggningstillgång. 20

21 BUDGETUNDERLAG Arbetet under 2014 består av utvecklingsarbete inom landsbygdsprogrammet, fiskeriprogrammet och gårdsstödet. Fokus ligger i första skedet på öppningen av delar i det nya landsbygdsprogrammet. Inom programmet ProCAP hanteras också det regeringsuppdrag som avser höjd servicenivå mot kunderna benämnt De fyra initiativen. Under perioden har regeringen avsatt samman lagt tkr i extra anslagsmedel för att genomföra ett antal förenklingsåtgärder inom e-handläggning, En väg in, Samlad kundbild och Mina sidor för lantbrukare. Under åren har drygt tkr förbrukats. Resterande tkr beräknas användas under 2014 för bl.a. vidareutveckling av e-handläggning, utskick och kommunicering, regelförenklingsarbeten och fortsatta arbeten med projektet En väg in. Årlig ajourhållning av blockdatabasen Ajourhållningens kostnader under 2014 beräknas till knappt tkr varav hälften finansieras med s.k. TA-medel från landsbygdsprogrammet Extra uppdatering av blockdatabasen p.g.a. förändrat regelverk Förutom de årliga uppdateringarna kommer reformen av CAP att medföra ytterligare uppdateringar. Det nya regelverket från 2015 kräver förändringar som ger uppdateringsbehov på följande områden till en beräknad engångskostnad om cirka tkr; Ny betesmarksdefinition - 11 mnkr Maximalt stödberättigade areal för arealbaserade miljöersättningar - 36 mnkr Ekologiska fokusarealer (EFA) - 0,4 mnkr Permanent gräsmark - 3,6 mnkr Tvärvillkorselement - 1 mnkr Permanenta grödor - 0,18 mnkr Observera att kostnaderna beräknats utifrån ett icke beslutat regelverk. Kostnaderna kan komma att justeras när regelverk och uppdateringsmetoder är fastlagda. Jordbruksverket räknar med att utföra det extra uppdateringsarbetet under en 12-månadersperiod från april 2014 till våren 2015 vilket innebär att kostnaden fördelar sig på två räkenskapsår. För 2014 beräknar verket att kostnaden uppgår till drygt tkr och att resterande tkr belöper på I samtalen med Landsbygdsdepartementet har verket meddelat att det behövs besked snarast på finansieringen för att verket ska kunna förbereda arbetet inför projektstart senare i vår. För att inte orsaka kvalitetsbrister i blockdatabasen, som i förlängningen kan innebära finansiella korrigeringar, anser verket att arbetet bör göras utöver den årliga ajourhållningen. Verket förordar inte en tillfällig ambitionssänkning på den löpande ajourhållningen för att kunna frigöra vissa resurser till den extra uppdateringen. Verket har i särskild skrivelse hemställt om tkr i anslagsmedel Under räkenskapsåret räknar verket med att det kommer att finnas oförbrukade anslagsmedel under anslaget 1:12, Finansiella korrigeringar m.m. Den senaste prognosen pekar på att det rör sig om drygt tkr varför det finns möjlighet att omfördela hela anslagsbehovet från anslaget 1:12.1 till 1:8.1. Tkr Anslagsbelopp 2014-beslutat Extra uppdatering av blockdatabas Hemställt anslagsbelopp

22 År 2015 ProCAP-programmet Regeringen har aviserat att den extra anslagsförstärkningen på förvaltningsanslaget för projektet kommer att sjunka från tkr till tkr för Trots att projektet har gjort neddragningar och omprioriteringar i övrigt inom verket, ser verket stora bekymmer med att klara finansieringen under Budgetbehovet utgår också ifrån att projektet kan finansieras med s.k. TA-medel inom landsbygds- och fiskeriprogrammen om ca tkr. I en analys runt årsskiftet framkom att ProCAP-programmets budgetpåverkan på förvaltningsanslaget 2015 kommer att innebära en kostnadsökning med drygt tkr jämfört med Merkostnaderna på förvaltningen beräknas till drygt tkr även detta år varför verket ser ett behov av att behålla extraanslaget om tkr i ytterligare ett år. I merkostnaderna har inte beräknats att verket har dubbla förvaltningskostnader för ett antal olika IT-system p.g.a. av att gammal och ny programperiod för såväl landsbygd som fiskeri går omlott under ett par år. Denna extra kostnad räknar dock verket med att kunna hantera genom omfördelning av resurser inom ordinarie ramar. Arbetet som planeras att utföras under 2015 består i första hand av utvecklingsarbete inom det nya gårdsstödet, miljöersättningar och regionala stöd. De totala utgifterna för 2015 beräknar verket i dagsläget till knappt tkr varav tkr kostnadsförs direkt. Resterande belopp om drygt tkr aktiveras som en anläggningstillgång vilket innebär att den totala aktiveringen under åren inom programmet beräknas uppgå till ca tkr. Den aktiverade tillgången skrivs av under fem år vilket innebär att de senast färdigställda IT-systemen är avskrivna först år Jordbruksverket gör löpande uppdateringar och omtag av budgeten för ProCAP och räknar med att totalbudgeten revideras återigen i juni 2014 när större klarhet råder i hur programmen ska utformas. Ajourhållning av blockdatabasen Som nämnts tidigare uppgår kostnaden för den årliga ajourhållningen av blockdatabasen 2014 till tkr varav hälften finansieras med s.k. TA-medel inom landsbygdsprogrammet Kostnaden har gått ner något det senaste året. Framöver kommer ajourhållningen fortsatt att kräva stora personella resurser. Liksom tidigare år anser verket att hela kostnaden bör läggas på förvaltningsanslaget. Det är väsentligt att blockdatabasen underhålls årligen till en omfattning som krävs för att inte Sverige ska drabbas av framtida finansiella korrigeringar. För 2015 beräknas att tkr behövs i ytterligare anslagsmedel för ajourföringen av blockdatabasen för att komma upp till det totala budgetbehovet om tkr. Extra uppdatering av blockdatabas Under 2015 hemställer verket om att tkr anslås för att slutföra den extra uppdateringen av blockdatabasen p.g.a. av förändrat regelverk. Se tidigare beskrivning av planerat arbete under avsnitt År Krav på ackrediterat utbetalningsställe m.m. Jordbruksverket som utbetalande organ påverkas av de nya tillämpningsföreskrifterna som antogs inför räkenskapsåret 2007 i kommissionens förordning 885/2006 avseende godkännande av utbetalningsställen. Ändringen innebär att ett utbetalningsställe endast bör godkännas om det uppfyller ett antal obligatoriska kriterier som fastställs på EU-nivå. Dessa nya föreskrifter ger också kommissionen möjlighet att tillgripa finansiella korrigeringar i det fall ett ackrediterat 22

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016 samhällsskydd och beredskap Ert datum -977 Er referens Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för -2016 Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

Villkoren för veterinär verksamhet

Villkoren för veterinär verksamhet Rapport 2002/03: 4 Villkoren för veterinär verksamhet RIKSDAGENS REVISORER 100 12 STOCKHOLM TEL 08-786 40 00 FAX 08-786 61 88 www.riksdagen.se/rr Förord Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat

Läs mer

www.jordbruksverket.se Årsredovisning 2013

www.jordbruksverket.se Årsredovisning 2013 www.jordbruksverket.se Årsredovisning 2013 Samtliga bilder i årsredovisningen är tagna av Jordbruksverkets personal. Foto, omslag: Anna Gustavsson Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB Innehållsförteckning

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2015-02-26 Dnr: 1.4-205/2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL Innehåll 1

Läs mer

Budgetunderlag 2015 2017

Budgetunderlag 2015 2017 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (21) 2015 2017 Skolverket överlämnar härmed budgetunderlag för 2015 2017. Beslut i ärendet har fattats av Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. I den slutgiltiga

Läs mer

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras 1 YTTRANDE Dnr 3.4.17 11374/2013 2013-11-04 Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras Landsbygdsdepartementet har bett Jordbruksverket om verkets syn på gårdsstödsreformen

Läs mer

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket 2015:15 Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-11 2014/201-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-11 Fi2014/4418 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 Regeringsuppdrag Rapport Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Bilaga till reg.beslut 2013-04-11 nr 1 2013-04-11 Landsbygdsdepartementet Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Innehåll

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Jordbruksverket osund konkurrens och dubbla roller.

Jordbruksverket osund konkurrens och dubbla roller. 1 2012-03-20 Europeiska kommissionen Direktoratet för statlig konkurrens B-1049 Bryssel Belgien Jordbruksverket osund konkurrens och dubbla roller. Sammanfattning. Jordbruksverket är Sveriges högsta veterinära

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

2012:29. Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan

2012:29. Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012:29 Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-16 2012/112-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-03 U2012/2730/GV Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Regeringsuppdrag ESV 2007:43 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin

Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin R A P P O R T 2 0 0 1 : 2 Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin Eva Kaspersson Mats Marcusson Livsmedelsekonomiska institutet Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 3 Samarbete och ständiga förbättringar Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen,

Läs mer

STATENS KULTURRÅDS BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2005 2007. Dnr KUR 2004/292-21

STATENS KULTURRÅDS BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2005 2007. Dnr KUR 2004/292-21 STATENS KULTURRÅDS BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2005 2007 Dnr KUR 2004/292-21 Kopia till Finansdepartementet (4) Riksdagens utredningstjänst (9) Riksrevisionen (2) Statskontoret (2) Arbetsgivarverket (2) Ekonomistyrningsverket

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Konstnärsnämndens budgetunderlag 2012-14. KN Adm 2012/14

Konstnärsnämndens budgetunderlag 2012-14. KN Adm 2012/14 Konstnärsnämndens budgetunderlag 2012-14 KN Adm 2012/14 1 Maria Skolgata 83 118 53 Stockholm Tel 08-50 65 50 00 E-post: info@konstnarsnamnden.se 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Internationellt

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Polisens budgetunderlag för åren 2007-2009

Polisens budgetunderlag för åren 2007-2009 Polisens budgetunderlag för åren 2007-2009 Rikspolisstyrelsen/ Ekonomibyrån EKB-902-5998/05 1 (22) Ekonomibyrån Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Göran Bäckström 2006-02-16 EKB-902-5998/05 Regeringen

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Innehåll årsredovisning Skatteverket 2010

Innehåll årsredovisning Skatteverket 2010 Årsredovisning för Skatteverket 2010 Bollnäs NÄSSJÖ Helsingborg Landskrona TIERP SVEG Lund Sandviken Ulricehamn Stockholm Alingsås västerås Kristianstad Ludvika SOLLEFTEÅ VISBY Kristinehamn FALUN Mariestad

Läs mer

2 (32) 1 Kapitalutnyttjande=andel av rörelsekostnader som ej finansieras av medlemsintäkter

2 (32) 1 Kapitalutnyttjande=andel av rörelsekostnader som ej finansieras av medlemsintäkter UNIONEN SKA HA EN VÄLSKÖTT EKONOMI. DET ÄR EN FÖRUT- SÄTTNING FÖR FACKLIG STYRKA. MED EN VÄLSKÖTT EKONOMI, AVSES EN EKONOMI SOM ÄR UNDER KONTROLL OCH ATT FÖRBUNDET MED FINANSIELL STYRKA HAR KRAFT ATT SÄTTA

Läs mer

Budgetunderlaget 2012-2014

Budgetunderlaget 2012-2014 Budgetunderlaget 2012-2014 2 (90) Budgetunderlaget 2012-2014 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2012-2014...

Läs mer

Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05

Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05 Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05 MAPSEC KB Box 70396 Telefon 08-506 361 50 Fax 08-506 362 10 info@mapsec.com

Läs mer