Enklare tillsammans. Budgetunderlag. för räkenskapsåren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enklare tillsammans. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2015 2017"

Transkript

1 Enklare tillsammans Budgetunderlag för räkenskapsåren

2

3 Budgetunderlag för räkenskapsåren

4

5 5 BUDGETUNDERLAG

6

7 BUDGETUNDERLAG Innehåll Förslag till verksamhetens finansiering...12 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret :8 Statens jordbruksverk, anslagspost :4 Bidrag till veterinär fältverksamhet, anslagspost :5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder anslagsposterna 2 och x :6 Bekämpande av smittsamma husdjurs sjukdomar, anslagsposterna :9 Bekämpande av växtskadegörare, anslagspost :10 Gårdsstöd m.m., anslagspost 1 och Intervention för jordbruksprodukter m.m. anslagspost :12 Finansiella korrigeringar m.m., anslagspost :13 Strukturstödet till fisket m.m., anslagspost 3 och anslagspost x :14 Från EU-budgeten finansierade struktur stöd till fisket m.m., anslagspost 3 och anslagspost x :16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 1-4, 7 och :18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 1, 2, 4, och :19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagsposterna 2, 4 och :20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket anslagsposterna 1, 2, 3 och :21 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m., anslagspost :22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., anslagspost :1 Avgiften till Europeiska unionen, anslagspost Övriga ekonomiska villkor, investeringar...65 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras...67 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras...68 Uppbörd inklusive återflöden från EU...69 Bemyndiganden...71 Bilaga 1 Landsbygdsprogrammet

8

9 BUDGETUNDERLAG Sammanfattning räkenskapsåren Budgetunderlag lämnas till regeringskansliet i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Jordbruksverket hemställer om en anslagsnivå om tkr under år För åren 2016 och 2017 räknas med tkr respektive tkr. Observera dock att verket inte har beräknat anslagsmedel för de nya programperioderna, se avgränsning nedan. För några anslag föreslås anslagsnivåer för 2015 som är högre än beräknade belopp i budgetpropositionen 2013/14:1. Skälen till dessa föreslagna höjningar är bland annat att ambitionsnivåer har höjts och en anpassning till kommissionens regelverk för utbetalningsstället Jordbruksverket. Jordbruksverket ska verka för goda förutsättningar för att uppnå ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv vilket också inkluderar hållbarhet och ett gott djurskydd. Regler ska när så är möjligt vila på vetenskaplig grund. För att nå dessa mål behövs medel för tillämpad forskning om djur- och växtskydd. Ifråga om stödhanteringen är målen att förenkla för kunderna och att minimera risken för finansiella korrigeringar. Ökad tillgång till information är också högt prioriterat. För anslagsposten 1:8.1, Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader föreslås en höjning av anslagsnivån från Höjningen härleds till kostnader för Jordbruksverket som det enda ackrediterade utbetalningsstället. Utifrån de krav som kommissionen ställer i ackrediteringsförordningen föreslås att uppgifter överförs till Jordbruksverket. Vidare hemställs om anslagsmedel för att kunna utföra en extra uppdatering av blockdatabasen som krävs av de nya regelverken från En del av anslagshöjningen avser också medel för den årliga ajourhållningen av blockdatabasen och för att kunna inrätta ett nationellt kompetenscenter för frågor rörande alternativa metoder till djurförsök samt för att driva arbetet, krisberedskap m.m. För anslaget 1:5, Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder föreslås att en ny anslagspost, Djurskyddsbefrämjande åtgärder, inrättas från 2015 vars anslagsmedel om hemställda tkr ska användas för forskning och åtgärder för att främja djurskyddet och samtidigt åstadkomma önskvärda regelförenklingar. Vidare hemställs om en ökning av anslagsmedel till olika prioriterade djurhälsoaktiviteter. Ökningen av bidrag till olika branschorganisationer föreslås därmed till ca tkr årligen, resterande höjning om ca tkr avser stödet kastrering av smågrisar. För anslaget 1:6, Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar föreslås en höjning av anslagsnivån för ökade kostnader vid sjukdomsutbrott för anslagsposten 1 om tkr. För anslagsposten 3 föreslås en höjning av anslagsnivån med tkr för att klara av Jordbruksverkets målsättning att ca lantbruksdjur inklusive fjäderfä ska obduceras varje år. För anslagsposten 4 föreslås en tillfällig höjning av anslagsnivån med tkr för övervakningsprogram för att bl.a. kunna följa spridningen av rävens dvärgbandmask. Vidare beräknas att pågående övervakningsprogram för Leukos, PRRS m.fl. kräver ytterligare 800 tkr per år. För anslaget 1:9.1 Bekämpande av växtskadegörare föreslås en höjning av anslagsnivån med tkr för kostnader med att införa en riskvärderingsfunktion för växtskadegörare. Efter 2015 beräknas att beloppet stiger med ytterligare 600 tkr per år. För anslaget 1:12.1, Finansiella korrigeringar m.m. är föreslaget belopp ca tkr högre än vad som framgår i budgetpropositionen. Av beräknad anslagsbelastning på tkr är tkr befarade korrigeringar i pågående revisionsärenden Resterande belopp om tkr avser uppskattade kostnader för offentlig lagring, skadestånd m.m. 9

10 För anslaget 1:13.3, Strukturstöd till fisket m.m. räknas med en belastning som är drygt tkr högre än vad som beräknades i propositionen för Beräknade kostnader avser avslutet av pågående programperiod. För anslaget 1:14.3, Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., räknas med en belastning som är drygt tkr högre än vad som beräknades i propositionen för Beräknade kostnader avser avslutet av pågående programperiod. För anslaget 1:16, Konkurrenskraftig livsmedelssektor räknas med en anslagsbelastning om tkr vilket överstiger vad som beräknades i propositionen med ca tkr. Ökningen avser framförallt ett fortsatt behov av medel till svenskt vattenbruk samt nationella medel till pågående fiskeriprogram. För anslaget 1:20, Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket föreslås ytterligare närmare tkr utöver den nivån som är föreslagen i budgetpropositionen för Ökningen avser framförallt medel för forskning och utveckling rörande integrerat växtskydd inom ramen för direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel och för strategin för växtskyddsmedel m.m. För anslaget 1:21.1, Stöd till jordbrukets rationalisering föreslås att anslagsnivån höjs till tkr för att kunna utnyttja den markreserv som byggts upp i nya omarronderingsområden. Vidare hemställs om att ramen för jordfonden utökas med knappt tkr till tkr. För anslaget 1:22.1, Stöd till innehavare av fjällägenheter, föreslås en höjning av anslagsnivån till tkr för att kunna klara av det löpande underhållet av statens fastigheter. 10

11 BUDGETUNDERLAG Jordbruksverket har i huvudsak beräknat anslagsbelastningar från 2014 och framåt som är hänförliga till de nuvarande programperioderna och för beslutade stöd/åtaganden som bygger på dagens regelverk men som kommer att finansieras av de nya programmen. Detta berör direkt anslagsposterna 1:10.1, 1:11.1, 1:13.3, 1:14.3, 1:18.9 och 1:19.7 För garantifonden för jordbruket (EGFJ) är det i huvudsak restutbetalningar avseende de årsvisa stöden samt vissa interventionsstöd som kommer att finansieras inom det nya programmet (belastningar på anslagen 1:10 och 1:11). För anslaget 1:10.1 (gårdsstödet) har det i prognos lagts till utfall för stödåret Inom ramen för nuvarande fiskerifondsbudget (EFF) kan beviljade stöd betalas ut t.o.m. den 31 december 2015, det är dessa belopp som är med i anslagsbelastningen (belastningar på anslagen 1:13 och 1:14). Det är inte aktuellt med att vissa beslut om utbetalning ska belasta nästa programperiods budget. För den nya Europeiska Havs- och fiskerifonden , anslagspost 1:13.x och 1:14.x, är det för 2014 beräknat anslagsbelastning för vissa kostnader finansierade av TA-medel. Inom ramen för nuvarande landsbygdsprogramsbudget (EJFLU) kan stöd som beviljas t.o.m under axlarna 1,3, 4 och 5 betalas ut fram t.o.m. 31 december 2015 och det är dessa belopp som är med i anslagsbelastningen för 2014 och För beslutade fleråriga åtaganden för miljöersättningar (axel 2) beräknas att anslagsbelastningen för 2014 och framåt belastar det nya programmet. För de miljöersättningar som löpte ut under 2013 är det med i prognos beräkningar för ett förlängningsår (utbetalningar sker under 2014 och 2015). Följande miljöersättningar var aktuella för förlängning: certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion, betesmarker och slåtterängar (inte utvald miljö) samt vallodling. Vidare beräknas att kompensationsbidrag, kompetensutveckling avseende Jordbruksverket och TA-medel beviljas för 2014 och belastar anslagen för det nya landsbygdsprogrammet. I prognosen räknar verket räknat med en eurokurs för år 2014 på 8,80 kr/euro och 8,60 kr/euro från 2015 och åren framåt. Kurspåverkande anslagsutfall gäller anslagen 1:10, 1:11, 1:12 och 1:1. 11

12 Förslag till verksamhetens finansiering Samtliga belopp i tabellerna är i tkr och i 2014-års prisnivå. Gråmarkerade belopp avser förslag till höjning i förhållande till föreslagna belopp i Budgetproposition 2013/14:1. Tilldelat Förslag Förslag Förslag (tkr) Anslag :8.1 Statens jordbruksverk :4 Bidrag till veterinär fältverksamhet :5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder :5.2 Djurhälsovård :5.x Djurskyddsbefrämjande medel :6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar :6.3 Bidrag till obduktionsverksamheten :6.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller :9.1 Bekämpande av växtskadegörare :10 Gårdsstöd m.m :10.1 Gårdsstöd m.m :10.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar :11.1 Intervention för jordbruksprodukter m.m :12.1 Finansiella korrigeringar m.m :13 Strukturstödet till fisket m.m :13.3 Strukturstödet till fisket m.m. - EFF :13.x Strukturstödet till fisket m.m. - EHFF :14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m :14.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EFF :14.x Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EHFF :16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor :16.1 Exportfrämjande åtgärder :16.2 Matlandetkonferens och gastronomiska regioner 700 1:16.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn :16.4 Kommunikation :16.7 Jakt och fiske :16.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll

13 BUDGETUNDERLAG Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) :18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :18.1 Landsbygdsprogram :18.2 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :18.4 Nationellt stöd, stödområde :18.9 Landsbygdsprogram :19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1: Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel :19.4 Honungsprogrammet, EU-finansiering :19.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel :20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket :20.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet :20.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel :20.3 Omställningspremie :20.4 Ersättning för dubbel miljönytta :21.1 Stöd till jordbrukets rationalisering :22.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m :1.2 Avgiften till Europeiska unionen Totalt anslag

14 Beslut Förslag Förslag Förslag Avgiftsinkomster som disponeras (tkr) Offentlig rättslig verksamhet Djur Växt Tillsyn Utsäde Distriktsveterinärna Uppdragsverksamhet Vatten Tillsyn Utsäde Tjänsteexport Distriktsveterinärerna Summa: Ovanstående tabell är rensad från intäkter från anslagen 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet till resultatområde Distriktsveterinärerna och från 1:9.1 Bekämpande av växtskadegörare till resultatområde Växt samt från myndighetsbidrag. Se prognostiserade resultat för verksamheterna under avsnitt Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras. Avgiftsinkomster för tjänsteexport år kan inte lämnas i nuläget. Främst p.g.a. att pågående projekt i Georgien löper ut under Insatsen förväntas inleda en ny fas ( ) med ny budget som ännu inte är fastställd. 14

15 BUDGETUNDERLAG Tilldelat Förslag Anslagskrediter (tkr) :8.1 Statens jordbruksverk :4.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet 0 0 1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder :5.2 Djurhälsovård :5.x Djurskyddsbefrämjande åtgärder - 0 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar :6.3 Bidrag till obduktionsverksamheten :6.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller :9.1 Bekämpande av växtskadegörare :10 Gårdsstöd m.m :10.1 Gårdsstöd m.m :10.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar :11.1 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter :12.1 Finansiella korrigeringar m.m :13 Strukturstödet till fisket m.m :13.3 Strukturstödet till fisket m.m. - EFF :13.x Strukturstödet till fisket m.m. - EHFF :14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m :14.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EFF :14.x Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EHFF :16 Konkurrenskraftig livsmedelsektor :16.1 Exportfrämjande åtgärder :16.2 Matlandetkonferens och gastronomiska regioner 0 1:16.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre komptens i livsmedelsektorn 975 1:16.4 Kommunikation 210 1:16.7 Jakt och fiske :16.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll 313 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :18.1 Landsbygdsprogram :18.2 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :18.4 Nationellt stöd, stödområde :18.9 Landsbygdsprogram :19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :19.2 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU medel :19.4 Honungsprogrammet, EU-finansiering :19.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU medel :20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket :20.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet :20.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel :20.3 Omställningspremie 75 1:20.4 Ersättning för dubbel miljönytta :21.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m :22.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m :1.2 Avgiften till Europeiska unionen, sockeravgifter Totalt anslagkrediter

16 Bemyndiganden (tkr) Anslag Anslagsbenämning 2014 Tilldelat 2015 Föreslagen bemyndiganderam 2015 Utestående förpliktelser 2016 Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser 1:11.1 Intervention för jordbruksprodukter m.m :13.3 Strukturstöd till fisket m.m. Europeiska Fiskerifonden :13.x Europeiska Havs- och fiskerifonden :14.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska Fiskerifonden :14.x Europeiska Havs- och fiskerifonden , EU-finansiering 0 1:18.1 Landsbygdsstöd :18.2 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :18.9 Landsbygdsprogram :19.2 Landsbygdsstöd, EU , EU-finansiering :19.4 Honungsprogrammet, EU-finansiering :19.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel Totalt bemyndiganden På anslagsposterna 1:11.1, 1:13.x, 1:14.x, 1:18.1 och 1:19.2 har Jordbruksverket inte kunnat beräkna några anslagsbelastningar från 2015 och framåt som är hänförliga till den nya programperioden. Verket återkommer med beräkningar längre fram när vi fått besked om de nya programmen. Övriga ekonomiska villkor (tkr) Tilldelat 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 Förslag 2017 Låneram Räntekontokredit Jordfondsram

17 BUDGETUNDERLAG Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2014 Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader (1:8.1) På grund av nytt regelverk inför stödåret 2015 krävs en extra uppdatering av blockdatabasen. Verket har beräknat engångskostnaden till tkr totalt och arbetet beräknas att utföras under 2014 och Den delen som utförs 2014 beräknas kosta tkr. Jordbruksverket önskar besked snarast om finansiering så att projektet kan starta under april månad. Konkurrenskraftig livsmedelssektor, Matlandetkonferens och gastronomiska regioner (1:16.2) I regeringsbeslut fick verket i uppdrag att under 2013 och 2014 utveckla gastronomiska regioner inom ramen för Sverige det nya matlandet. Medel för detta anslogs i regleringsbrev 2013 med tkr. Under 2013 förbrukades 192 tkr. I regleringsbrev för 2014 drogs samtliga kvarstående medel in. Återstående medel om tkr måste göras disponibla för verket eftersom det är ett projekt som ska pågå under två år. Avgiften till Europeiska unionen, Sockeravgifter (1:1.2) Jordbruksverket ska beräkna nya produktionsavgifter för regleringsåren 2001/ /2006 enligt EU-kommissionens förordning (EU)13690/2013. Den nya beräkningen innebär att näringen (industri och sockerbetsodlare) ska återbetala tkr. Av detta belopp ska 75 procent, d.v.s tkr, betalas till EU vilket medför en anslagsbelastning. Anslagsbristen beräknas uppgå till drygt detta belopp. Strukturstöd till fisket m.m./från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.(1:13/1:14) Jordbruksverket har informerat departementet om vissa s.k. måsteutgifter som beräknas finansieras av s.k. TA-medel ur det nya fiskeriprogrammet. Utgifterna avser bl.a. nätverk, revision, IT-förvaltning, medfinansiering av ProCAP, m.m. Bemyndigandebehov på fiskeriprogrammen kopplade till anslagen 1.13 och 1:14 Jordbruksverket har aviserat ett behov av att bemyndiganderamar införs för såväl det nuvarande fiskeriprogrammet som det nya. Ramarna bör täcka såväl tagna utestående beslut i nuvarande program som inte är utbetalda per samt beslut på det nya programmet avseende datainsamling vid SLU m.m. Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur/från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (1:18.1/1:19.2) För att möjliggöra belastning av verkets kostnader för egen kompetensutveckling på det nya landsbygdsprogrammet från våren 2014 liksom för länsstyrelsernas kompetensutveckling krävs en ändring motsvarande den lydelse som beslutats för TA-medel. Verket har informerat departementet om att ändringen behöver beslutas innan halvårsskiftet. Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur/från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (1:18.9/1:19.7) Lägga till text i regleringsbrev för TA-medel avseende länsstyrelsernas kostnader att outnyttjade medel från 2013 får disponeras 2014 för motsvarande ändamål. 17

18 Bemyndigandebehov för stöd finansierade av anslaget Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (1:20.4) Jordbruksverket återkommer senare i vår om behov finns att införa bemyndiganderamar avseende ersättning för dubbel miljönytta (stöd för gödselgas). Låneramen Införandet av programmen för den nya livsmedels- och landsbygds-programmet har blivit fördröjda och avskrivningarna av IT-systemen beräknas inte påbörjas förrän hösten Låneramen för 2014 behöver därför höjas från tkr och uppgå till tkr. 18

19 BUDGETUNDERLAG :8 Statens jordbruksverk, anslagspost 1 Totalt, (tkr) Utfall Prognos Totalt ingående sparande Disponibelt anslagssparande Anslag Disponibla medel Utfall Totalt utgående anslagssparande Ap 1 Förvaltningskostnader Ingående sparande Disponibelt anslagssparande Anslag Disponibla medel Utfall Utgående anslagssparande **) Ap 2 Statistik* Ingående sparande 0 Disponibelt anslagssparande 0 Anslag Disponibla medel Utfall Utgående anslagssparande -320 *) Fr o m 2014 ingår Statistikanslaget i anslagspost 1 **) Verket har hemställt om tkr i anslagsmedel för extra uppdatering av blockdatabasen i skrivelse Beräkningsförutsättningar Anslagspost 1 Förvaltningskostnader Under räkenskapsåret 2013 har förvaltningen haft ett årsunderskott om drygt tkr som har täckts upp med ett disponibelt ackumulerat överskott från tidigare år. Utgående positivt över förings belopp 2013 uppgick till 590 tkr vilket ligger i nivå med vad som var budgeterat. Utöver förvaltningskostnaderna kommer även verksamheten med statistik att ingå under posten 1 från Det utgående negativa överföringsbeloppet 2013 för statistik uppgår till 317 tkr vilket medför att det ingående positiva överföringsbeloppet 2014 under anslagsposten 1 uppgår till 270 tkr. ProCAP-programmet m.m. Från 2014 införs successivt nya stödformer inom direktstöd, övrigt inom landsbygdsprogrammet och åtgärder inom fiskeripolitiken. Programmet (Pro CAP) är på en övergripande nivå indelat i fyra projekt: *Regler *Processer *Förändring *IT-utveckling Projektet startade 2012 och kostnaderna för det året uppgick till ca tkr. Under 2013 har kostnaderna för ProCAP-programmet uppgått till ca tkr. Projektet har 19

20 finansierats 2013 med extra erhållna anslagsmedel under 1:8.1 med tkr, s.k. TA-medel (tekniskt stöd) från landsbygdsprogrammet med tkr, ca tkr som utgör en del av ordinarie personals utgifter som balanseras som pågående uppbyggnad av anläggningstillgång samt att verket har kunnat omfördela ca tkr av befintliga resurser. Utöver kostnaderna om tkr har verket aktiverat knappt tkr i utgifter som en immateriell anläggningstillgång. Kostnaden för den aktiverade delen kommer i form av avskrivningar successivt från Sammanfattningsvis har kostnaderna under för ProCAP uppgått till ca tkr samt att ytterligare tkr har balanserats som en tillgång. Hittills utfört arbete inom ProCAP-programmet kan kort sammanfattas enligt följande; Inom regelprojektet har mycket arbete bestått i att tolka regelverk och beskriva det för fortsatt hantering inom IT-utveckling samt utformning av föreskrifter. Processprojektet har i huvudsak slutfört övergripande processbeskrivningar och arbetat med utformning av arbetsrutiner. Regeloch processprojektet har under 2013 slagits samman till ett gemensamt projekt. Förändringsprojektet ansvarar för extern och intern information. En viktig arbetsuppgift under 2013 har varit att internt börja informera och utbilda personal i de förändringsmål som är baserade på nya regelverk och delvis nya arbetssätt. IT-utvecklingen på bred front har kommit igång och fyra större projekt har etablerats inom följande områden: Projekt- och företagsstöd (landsbygd och fiskeri) Jordbrukarstöd och stödrätter Kontroll Styrning och ledning Bland dessa har det förstnämnda projektet kommit längst i sin utveckling eftersom planen är att kunna erbjuda tjänster mot kunder och handläggare under År 2014 Härledningen av förändringen av anslagsbeloppet mellan 2013 och 2014 framgår av nedanstående tabell. Tkr Anslagsbelopp Statistik Avdrag nivåsänkning e-förvaltning 595 Övriga avdrag -662 PLO-omräkning 2014 (ca 3,32 % på ca 504,4 mnkr) Anslagsbelopp 2014-beslut I fastställd förvaltningsbudget för 2014 beräknar verket att ca tkr av anslagskrediten kommer att utnyttjas. ProCAP-programmet m.m. Under 2014 beräknar Jordbruksverket att ProCAP-programmets kostnader kommer att uppgå till ca tkr. Av detta beräknas tkr finansieras av förvaltnings-anslaget medan resterande tkr beräknas finansieras av s.k. TA-medel från landsbygdsprogrammen och samt fiskeriprogrammet Därutöver tillkommer avskrivningskostnader för programvaror som börjar användas vilka uppgår till ytterligare ca tkr. Utöver nämnda kostnader om tkr beräknas att knappt tkr i utgifter aktiveras som en immateriell anläggningstillgång. 20

21 BUDGETUNDERLAG Arbetet under 2014 består av utvecklingsarbete inom landsbygdsprogrammet, fiskeriprogrammet och gårdsstödet. Fokus ligger i första skedet på öppningen av delar i det nya landsbygdsprogrammet. Inom programmet ProCAP hanteras också det regeringsuppdrag som avser höjd servicenivå mot kunderna benämnt De fyra initiativen. Under perioden har regeringen avsatt samman lagt tkr i extra anslagsmedel för att genomföra ett antal förenklingsåtgärder inom e-handläggning, En väg in, Samlad kundbild och Mina sidor för lantbrukare. Under åren har drygt tkr förbrukats. Resterande tkr beräknas användas under 2014 för bl.a. vidareutveckling av e-handläggning, utskick och kommunicering, regelförenklingsarbeten och fortsatta arbeten med projektet En väg in. Årlig ajourhållning av blockdatabasen Ajourhållningens kostnader under 2014 beräknas till knappt tkr varav hälften finansieras med s.k. TA-medel från landsbygdsprogrammet Extra uppdatering av blockdatabasen p.g.a. förändrat regelverk Förutom de årliga uppdateringarna kommer reformen av CAP att medföra ytterligare uppdateringar. Det nya regelverket från 2015 kräver förändringar som ger uppdateringsbehov på följande områden till en beräknad engångskostnad om cirka tkr; Ny betesmarksdefinition - 11 mnkr Maximalt stödberättigade areal för arealbaserade miljöersättningar - 36 mnkr Ekologiska fokusarealer (EFA) - 0,4 mnkr Permanent gräsmark - 3,6 mnkr Tvärvillkorselement - 1 mnkr Permanenta grödor - 0,18 mnkr Observera att kostnaderna beräknats utifrån ett icke beslutat regelverk. Kostnaderna kan komma att justeras när regelverk och uppdateringsmetoder är fastlagda. Jordbruksverket räknar med att utföra det extra uppdateringsarbetet under en 12-månadersperiod från april 2014 till våren 2015 vilket innebär att kostnaden fördelar sig på två räkenskapsår. För 2014 beräknar verket att kostnaden uppgår till drygt tkr och att resterande tkr belöper på I samtalen med Landsbygdsdepartementet har verket meddelat att det behövs besked snarast på finansieringen för att verket ska kunna förbereda arbetet inför projektstart senare i vår. För att inte orsaka kvalitetsbrister i blockdatabasen, som i förlängningen kan innebära finansiella korrigeringar, anser verket att arbetet bör göras utöver den årliga ajourhållningen. Verket förordar inte en tillfällig ambitionssänkning på den löpande ajourhållningen för att kunna frigöra vissa resurser till den extra uppdateringen. Verket har i särskild skrivelse hemställt om tkr i anslagsmedel Under räkenskapsåret räknar verket med att det kommer att finnas oförbrukade anslagsmedel under anslaget 1:12, Finansiella korrigeringar m.m. Den senaste prognosen pekar på att det rör sig om drygt tkr varför det finns möjlighet att omfördela hela anslagsbehovet från anslaget 1:12.1 till 1:8.1. Tkr Anslagsbelopp 2014-beslutat Extra uppdatering av blockdatabas Hemställt anslagsbelopp

22 År 2015 ProCAP-programmet Regeringen har aviserat att den extra anslagsförstärkningen på förvaltningsanslaget för projektet kommer att sjunka från tkr till tkr för Trots att projektet har gjort neddragningar och omprioriteringar i övrigt inom verket, ser verket stora bekymmer med att klara finansieringen under Budgetbehovet utgår också ifrån att projektet kan finansieras med s.k. TA-medel inom landsbygds- och fiskeriprogrammen om ca tkr. I en analys runt årsskiftet framkom att ProCAP-programmets budgetpåverkan på förvaltningsanslaget 2015 kommer att innebära en kostnadsökning med drygt tkr jämfört med Merkostnaderna på förvaltningen beräknas till drygt tkr även detta år varför verket ser ett behov av att behålla extraanslaget om tkr i ytterligare ett år. I merkostnaderna har inte beräknats att verket har dubbla förvaltningskostnader för ett antal olika IT-system p.g.a. av att gammal och ny programperiod för såväl landsbygd som fiskeri går omlott under ett par år. Denna extra kostnad räknar dock verket med att kunna hantera genom omfördelning av resurser inom ordinarie ramar. Arbetet som planeras att utföras under 2015 består i första hand av utvecklingsarbete inom det nya gårdsstödet, miljöersättningar och regionala stöd. De totala utgifterna för 2015 beräknar verket i dagsläget till knappt tkr varav tkr kostnadsförs direkt. Resterande belopp om drygt tkr aktiveras som en anläggningstillgång vilket innebär att den totala aktiveringen under åren inom programmet beräknas uppgå till ca tkr. Den aktiverade tillgången skrivs av under fem år vilket innebär att de senast färdigställda IT-systemen är avskrivna först år Jordbruksverket gör löpande uppdateringar och omtag av budgeten för ProCAP och räknar med att totalbudgeten revideras återigen i juni 2014 när större klarhet råder i hur programmen ska utformas. Ajourhållning av blockdatabasen Som nämnts tidigare uppgår kostnaden för den årliga ajourhållningen av blockdatabasen 2014 till tkr varav hälften finansieras med s.k. TA-medel inom landsbygdsprogrammet Kostnaden har gått ner något det senaste året. Framöver kommer ajourhållningen fortsatt att kräva stora personella resurser. Liksom tidigare år anser verket att hela kostnaden bör läggas på förvaltningsanslaget. Det är väsentligt att blockdatabasen underhålls årligen till en omfattning som krävs för att inte Sverige ska drabbas av framtida finansiella korrigeringar. För 2015 beräknas att tkr behövs i ytterligare anslagsmedel för ajourföringen av blockdatabasen för att komma upp till det totala budgetbehovet om tkr. Extra uppdatering av blockdatabas Under 2015 hemställer verket om att tkr anslås för att slutföra den extra uppdateringen av blockdatabasen p.g.a. av förändrat regelverk. Se tidigare beskrivning av planerat arbete under avsnitt År Krav på ackrediterat utbetalningsställe m.m. Jordbruksverket som utbetalande organ påverkas av de nya tillämpningsföreskrifterna som antogs inför räkenskapsåret 2007 i kommissionens förordning 885/2006 avseende godkännande av utbetalningsställen. Ändringen innebär att ett utbetalningsställe endast bör godkännas om det uppfyller ett antal obligatoriska kriterier som fastställs på EU-nivå. Dessa nya föreskrifter ger också kommissionen möjlighet att tillgripa finansiella korrigeringar i det fall ett ackrediterat 22

Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2014 2016

Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2014 2016 Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle Budgetunderlag för räkenskapsåren 2014 2016 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2014 2016 5 BUDGETUNDERLAG 2014 2016 BUDGETUNDERLAG 2014 2016 Innehåll

Läs mer

Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag för räkenskapsåren 2013 2015

Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag för räkenskapsåren 2013 2015 Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle Budgetunderlag för räkenskapsåren 2013 2015 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2013 2015 5 BUDGETUNDERLAG 2013 2015 BUDGETUNDERLAG 2013 2015 Innehåll

Läs mer

www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018

www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 5 BUDGETUNDERLAG 2016 2018 BUDGETUNDERLAG 2016 2018 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren

Läs mer

Budgetunderlag för räkenskapsåren 2011 2013

Budgetunderlag för räkenskapsåren 2011 2013 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2011 2013 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2011-2013 SKRIVELSE 2010-02-25 Dnr 07-2447/10 Regeringskansliet Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Statens jordbruksverks

Läs mer

Budgetunderlag för räkenskapsåren 2010 2012

Budgetunderlag för räkenskapsåren 2010 2012 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2010 2012. Budgetunderlag för räkenskapsåren 2010 2012 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren 2010-2012... 1 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2009... 8 1:9 Statens

Läs mer

Budgetunderlag för räkenskapsåren

Budgetunderlag för räkenskapsåren www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2017 2019 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2017 2019 5 BUDGETUNDERLAG 2017 2019 BUDGETUNDERLAG 2016 2018 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren

Läs mer

Budgetunderlag för räkenskapsåren

Budgetunderlag för räkenskapsåren Budgetunderlag för räkenskapsåren 2012 2014 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2012-2014 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren 2012-2014... 9 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2011... 18 1:9 Statens

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-06-30

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-06-30 SKRIVELSE 2015-08-13 Dnr 1.5.04-6162/15 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Statens jordbruksverks delårsrapport för perioden 2015-01-01

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter:

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-11947/12 Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner

Läs mer

TVV Ekonomidag. Om anslag 1:1 och andra styrdokument Näringsdepartementet

TVV Ekonomidag. Om anslag 1:1 och andra styrdokument Näringsdepartementet TVV Ekonomidag Om anslag 1:1 och andra styrdokument 2016-06-15 Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Anslagsnivå på ca 1,5 miljarder kr (2016) Bemyndigande på 2 993 mnkr (2016 för åren 2017-2023) Anslagskredit:

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 7 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/08017/SUN N2016/07690/KLS (delvis) N2016/06636/SUN m.fl. Se bilaga 1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206

Läs mer

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

Vad kan en EU-revision kosta?

Vad kan en EU-revision kosta? Vad kan en EU-revision kosta? Anders Elfström, enhetschef Regelutvecklingsenheten Stödavdelningen Jordbruksverket Regelutvecklingsenheten, ca 75 personer Regelarbete Förvaltning av Multikuben Ajourhållning

Läs mer

Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015 REVISIONSRAPPORT NATURVÅRDSVERKET 106 48 STOCKHOLM DNR: 3.1. 2 2015-0615 Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Naturvårdsverkets (NV) årsredovisning, daterad

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål 1 2013-05-07 Landsbygdsavdelningen Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål Handlingsplaner istället för regionala genomförandestrategier I nästa programperiod kommer länen

Läs mer

Sammanfattande beskrivning över förvaltnings- och kontrollsystemet, EHFF

Sammanfattande beskrivning över förvaltnings- och kontrollsystemet, EHFF BILAGA 4 Sammanfattande beskrivning över förvaltnings- och kontrollsystemet, EHFF 1. Beskrivning av funktioner Jordbruksverket är förvaltande myndighet och Ekonomistyrningsverket är revisionsmyndighet.

Läs mer

4 Konsekvenser av utredningens förslag

4 Konsekvenser av utredningens förslag 4 Konsekvenser av utredningens förslag Enligt 14 kommittéförordningen (1998:1474) gäller att om förslagen i ett betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, för kommuner, landsting, företag

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Regeringsbeslut 13 Arbetsmarknadsdepartementet 216-12-2 A216/2465/A A216/2422/SV (delvis) Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box47141 174 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 217 avseende Rådet

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket

Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket Innehållsförteckning Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 12 Näringsdepartementet 2016-12-14 N2016/07811/SUN N2016/01678/SUN N2016/07690/KLS (delvis) Statens veterinärmedicinska anstalt 751 89 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut 1:2 2016-02-11 U2016/00585/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Regeringsbeslut I 2 2014-12-19 Fi2014/4531(delvis) Finansdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Riksdagen

Läs mer

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala Regeringsbeslut 9 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 75120 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013.

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013. CARIN RYTOFT DRANGEL PKE Registrator@esv.se Datum Dnr Ert datum Er referens 2012-10-09 15-2012-1233 2012-09-26 49-642/2012 Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och

Läs mer

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110 2 (13) 1 NUVARANDE OCH KOMMANDE VERKSAMHET... 3 1.1 MYNDIGHETENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING... 3 Ett långsiktigt behov av ytterligare resurser... 3 Balansen mellan förvaltnings- och sakanslag... 4 Slutsats...

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:25 och 1:26

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:25 och 1:26 REGERINGEN FORMAS In/ut:2012-12-28 Dnr: 2012-2169 Regeringsbeslut 13 Handl: 2012-12-20 L2012/2240 L2012/2586 Landsbygdsdepartementet L2012/3395 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och s amhälls

Läs mer

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6 Bilaga 1. Slutlig Rådspromemoria 2005-12-09 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte (jordbruks- och fiskerådet) den 20 22 december 2005 Dagordningspunkt Punkt 6 Rubrik: Aviär influensa

Läs mer

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen - Nordisk tillsynskonferens 7-8 februari 2017 Leo Jager, teamchef Handel och myndighetssamverkan Santépaketet: nya EU-regler om offentlig kontroll av bl.a. livsmedel

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 10 2015-12-10 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket Regeringsbeslut I:10 2012-12-18 S2012/8855/SAM (delvis) Socialdepartementet Läkemedelsverket Box26 75103 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret avseende Läkemedelsverket Riksdagen har beslutat om Läkemedelsverkets

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 BESLUT 1 (1) 2013-03-01 Dnr 100-1157-13 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Övervakningskommittén 11 maj 2016

Övervakningskommittén 11 maj 2016 Övervakningskommittén 11 maj 2016 Grundläggande om lokalt ledd utveckling Regelverk Vad innebär Leadermetoden? Budget Urvalskriterier En ansökans väg genom systemen Vad går det att söka stöd för? Jordbruksverket

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Länsstyrelsen i Västerbotten lämnar yttrande över Konkurrenskraftsutredningen.

Länsstyrelsen i Västerbotten lämnar yttrande över Konkurrenskraftsutredningen. Yttrande 1(6) Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15, Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks-

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 29 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt Regeringsbeslut IV 3 Näringsdepartementet -11-05 N/07697/SUN N/02178/SUN Statens veterinärmedicinska anstalt 751 89 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens veterinärmedicinska anstalt Riksdagen

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september

Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september 1(5) UNDERLAG Dnr 49-5199/11 2011-08-22 Landsbygdsavdelningen E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har fått

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2015-02-26 Dnr: 1.4-205/2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL Innehåll 1

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet Regeringsbeslut IV 2 2015-11-19 N2015/07947/SUN Näringsdepartementet Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet 1bilaga

Läs mer

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Miljöersättning för hotade husdjursraser Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(12) Texten är från 2010-02-23 JS6005 Miljöersättning för hotade husdjursraser

Läs mer

Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020

Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020 Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020 Foto: Nils-Erik Nordh Lena Niemi Hjulfors, klimatenheten, Jordbruksverket. lena.niemi@jordbruksverket.se Ny gemensam jordbrukspolitik 2015 Förändringar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2015-06-25 S2015/04530/RS (delvis) Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Uppdrag att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

Uppdrag att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin Regeringsbeslut IV 2 2017-02-09 N2017/01028/SUN Näringsdepartementet Livsmedelsverket 751 26 Uppsala m.fl. Uppdrag att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01-2016-06-30 SKRIVELSE 2016-08-11 Dnr 1.5.04-5535/16 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Statens jordbruksverks delårsrapport för perioden 2016-01-01

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 5 Näringsdepartementet 2015-12-18 N2015/08973/SUN N2015/08902/KLS (delvis) Statens veterinärmedicinska anstalt 751 89 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Regeringsbeslut 5 Försvarsdepartementet 2015-12-18 Fö2015/00120/ESL (delvis) Fö2015/00295/MFU Fö2015/00305/MFU m.fl. Se bilaga 1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut I:16 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm Regeringsbeslut 33 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 111 49 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2018 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning Tabellförteckning... 4 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Avgiften till

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP)

Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-06-21 Dnr: 12-5055 1(6) Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP) 1.1 Inledning PTS har fått i uppdrag av regeringen

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut 27 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

Försäkringar för nötkreatur

Försäkringar för nötkreatur Försäkringar för nötkreatur Försäkring och riskbedömning Att ha djur innebär också att ta risken att de skadar sig, dör eller blir sjuka. Nötkreatur är inget undantag. I lönsamhetsberäkningar inkluderas

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 47 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompetensutveckling

Läs mer

Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder. Innehållsförteckning

Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder. Innehållsförteckning Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder Innehållsförteckning Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder... 1 Beskrivning av delåtgärd 1.1, Stöd till yrkesutbildnings- och

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

Promemoria 29 maj 2013

Promemoria 29 maj 2013 Promemoria 29 maj 2013 Landsbygdsdepartementet Förslag till ändring av Sveriges landsbygdsprogram för perioden 2007-2013 Medlemsstat: Sverige Programändring nr. 11 2 1. Godkänt program: Landsbygdsprogram

Läs mer

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm Regeringsbeslut I 5 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1 Patent- och registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Regleringsbrev för

Läs mer

Välkommen till ESV:s seminarium

Välkommen till ESV:s seminarium Välkommen till ESV:s seminarium En framgångsrik EU-revision bidrar till att förvaltnings- och kontrollsystemen i medlemsstaten Sverige utvecklas och förbättras bidrar till att EU kommissionen i samarbete

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet

Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet 1 Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skogsstyrelsen (SKS) granskat myndighetens efterlevnad av de ekonomiska målen för den avgiftsbelagda

Läs mer