Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag. för räkenskapsåren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2014 2016"

Transkript

1 Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle Budgetunderlag för räkenskapsåren

2

3 Budgetunderlag för räkenskapsåren

4

5 5 BUDGETUNDERLAG

6

7 BUDGETUNDERLAG Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren Förslag till verksamhetens finansiering...11 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret :8 Statens jordbruksverk, anslagspost :4 Bidrag till veterinär fältverksamhet, anslagspost :5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder anslagsposterna 2 och x :6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, anslagsposterna :9 Bekämpande av växtsjukdomar, anslagspost :10 Gårdsstöd m.m., anslagspost 1 och :11 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter, anslagspost :12 Finansiella korrigeringar m.m., anslagspost :13 Strukturstödet till fisket m.m., anslagspost :14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., anslagspost :16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 1 4, 7 och :18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 4, 8, och x :19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagsposterna 3, 7 och x :20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, anslagsposterna 1, 2 och :21 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m., anslagspost :22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., anslagspost :1 Avgiften till Europeiska unionen, anslagspost Övriga ekonomiska villkor, investeringar...64 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras...66 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras...67 Uppbörd inklusive återflöden från EU...68 Bemyndiganden...70 Bilaga 1 Landsbygdsprogrammet

8

9 BUDGETUNDERLAG Sammanfattning räkenskapsåren Budgetunderlag lämnas till regeringskansliet i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Jordbruksverket hemställer om en anslagsnivå om tkr under år För åren 2015 och 2016 räknas med tkr respektive tkr. För några anslag föreslås anslagsnivåer för 2014 som är högre än beräknade belopp i budgetpropositionen 2012/13:1. Skälen till dessa föreslagna höjningar är bland annat att ambitionsnivåer har höjts och en anpassning till kommissionens ackrediteringsregler för utbetalningsstället Jordbruksverket. Jordbruksverket återkommer så snart det är möjligt med kompletteringar av verkets merkostnader från 2013 för implementeringen av reformen av jordbruks- och fiskeripolitiken. Jordbruksverket ska verka för goda förutsättningar för att uppnå ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv och samtidigt främja hållbarhet och ett gott djurskydd. Regler ska när så är möjligt vila på vetenskaplig grund. För att nå dessa mål behövs medel för tillämpad forskning om djur- och växtskydd. Ifråga om stödhanteringen är målen att aktivt minska den administrativa bördan för kunderna och att minimera risken för finansiella korrigeringar. Ökad tillgång till information är också högt prioriterat. För anslagsposten 1:8.1, Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader föreslås en höjning av anslagsnivån från Höjningen härleds till stor del av kostnader för Jordbruksverket som det enda ackrediterade utbetalningsstället. Uppgifter föreslås överföras från länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Sametinget till Jordbruksverket. En del av anslagshöjningen avser också ajourhållningen av blockdatabasen. Vidare hemställs om anslagsmedel för att kunna inrätta ett nationellt kompetenscenter för frågor rörande alternativa metoder till djurförsök samt för att driva arbetet, krisberedskap m.m. Merkostnader för arbetet med de nya programmen kommer att kompletteras senare när förutsättningarna har klarnat. För anslaget 1:5, Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder föreslås att en ny anslagspost Djurskyddsbefrämjande åtgärder inrättas från 2014 vars anslagsmedel om hemställda tkr ska användas för forskning och åtgärder för att främja djurskyddet. Vidare hemställs om en ökning med ca 800 tkr för s.k. djurhälsovårdsaktiviteter under anslagsposten 2. För anslaget 1:6, Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar föreslås en höjning av anslagsnivån för ökade kostnader vid sjukdomsutbrott för anslagsposten 1 om tkr. För anslagsposten 3 föreslås en höjning av anslagsnivån med tkr för att klara av Jordbruksverkets målsättning att ca lantbruksdjur inklusive fjäderfä ska obduceras varje år. För anslagsposten 4 föreslås en höjning av anslagsnivån med 300 tkr för övervakningsprogram för att bl.a. kunna följa spridningen av rävens dvärgbandmask. För anslaget 1:12.1, Finansiella korrigeringar m.m. är föreslaget belopp ca tkr högre än vad som framgår i budgetpropositionen. Av beräknad anslagsbelastning på tkr är tkr befarade korrigeringar i pågående revisionsärenden. Därutöver beräknas att ca tkr kan bli föremål för s.k. korrigering i samband med deklarationerna till EU av utbetalda belopp inom fiskerifonden. Resterande belopp om tkr avser schablonmässiga kostnader. För anslaget 1:13, Strukturstöd till fisket m.m. räknas med en belastning om ca tkr högre än vad som beräknades i propositionen. För anslaget 1:14, Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., räknas med en belastning om tkr högre än vad som beräknades i propositionen. 9

10 För anslaget 1:20, Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket föreslås ytterligare närmare tkr utöver den nivån som är föreslagen i budgetpropositionen för Ökningen avser framförallt medel för forskning och utveckling rörande integrerat växtskydd inom ramen för direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel och för strategin för växtskyddsmedel m.m. För anslaget 1:21.1, Stöd till jordbrukets rationalisering föreslås att anslagsnivån höjs till tkr för att kunna utnyttja den markreserv som byggts upp i nya omarronderingsområden. För anslaget 1:22.1, Stöd till innehavare av fjällägenheter, föreslås en höjning av anslagsnivån till tkr för att kunna klara av det löpande underhållet av statens fastigheter. För respektive anslagspost är det vid prognostiserade överskott år 2013 inte medräknat något disponibelt ingående överskott Jordbruksverket har enbart beräknat anslagsbelastningar från 2014 och framåt som är hänförliga till de nuvarande programperioderna och för beslutade stöd/åtaganden som bygger på dagens regelverk men som kommer att finansieras av de nya programmen. Detta berör direkt anslagsposterna 1:10.1, 1:11.1, 1:13.3, 1:14.3, 1:18.9 och 1:19.7 För garantifonden EGFJ för jordbruket är det i huvudsak restutbetalningar avseende de årsvisa stöden samt vissa interventionsstöd som kommer att finansieras inom det nya programmet (belastningar på anslagen 1:10 och 1:11). Inom ramen för nuvarande fiskerifondsbudget (EFF) kan beviljade stöd betalas ut t.o.m den 31 december 2015, det är dessa belopp som är med i anslagsbelastningen (belastningar på anslagen 1:13 och 1:14). Det är inte aktuellt med att vissa beslut om utbetalning ska belasta nästa programperiods budget. Inom ramen för nuvarande landsbygdsprogramsbudget (EJFLU) kan stöd som beviljas t.o.m under axlarna 1,3, 4 och 5 betalas ut fram t.o.m. 31 december 2015 och det är dessa belopp som är med i anslagsbelastningen för 2014 och För beslutade fleråriga åtaganden för miljöersättningar (axel 2) beräknas att anslagsbelastningen för 2014 och framåt belastar det nya programmet och dessa belopp har redovisats separat under en ny anslagspost. Det bör observeras att verket ännu inte har beräknat anslagsbelastningar för ett övergångsår 2014 om vi antar att det nya landsbygdsprogrammet gäller först från Enligt beräkningar hemställs om en total bemyndiganderam för berörda anslag om tkr för år 2014 avseende förpliktelser som infrias under 2015 och framåt. Vidare föreslås tkr i anslagskrediter 2014 vilket framgår i särskild tabell. Räntekontokrediten för förvaltningen m.m. föreslås till tkr och låneramen föreslås till tkr för räkenskapsåret Avgiftsinkomster som disponeras inom de sex resultatområden beräknas till tkr för år Samtliga belopp är redovisade i 2013-års prisnivå. Eurokurs 8,60 kr har genomgående använts för aktuella anslagsposter. 10

11 BUDGETUNDERLAG Förslag till verksamhetens finansiering Samtliga belopp i tabellerna är i tkr och i 2013 års prisnivå. Gråmarkerade belopp avser förslag till höjning av anslaget i förhållande till Budgetpropositionen 2012/13:1 för år Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) :8 Statens jordbruksverk Förvaltningsanslag Statistik :4 Bidrag till veterinär fältverksamhet :5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder :5.2 Djurhälsovård :5.x Djurskyddsbefrämjande medel :6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar :6.3 Bidrag till obduktionsverksamheten :6.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller :9.1 Bekämpande av växtsjukdomar :10 Gårdsstöd m.m :10.1 Gårdsstöd m.m :10.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar :11.1 Intervention för jordbruksprodukter :12.1 Finansiella korrigeringar m.m :13 Strukturstödet till fisket m.m. EFF :14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. EFF :16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor :16.1 Exportfrämjande åtgärder :16.2 Matlandetkonferens och gastronomiska regioner :16.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn 1:16.4 Kommunikation :16.7 Jakt och fiske :16.9 Insatser vid slakt :16.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll :18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :18.4 Nationellt stöd, stödområde :18.5 Återföring av handelsgödselskatt :18.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :18.9 Landsbygdsprogram :18.x Landsbygdsprogram :19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (ram) 1:19.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering :19.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel 1:19.x Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel

12 Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) :20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket :20.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet :20.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel :20.3 Omställningspremie och energieffektivisering :21.1 Stöd till jordbrukets rationalisering :22.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m :1 Avgiften till Europeiska unionen :1.2 Sockeravgifter Totalt anslag Beslut Förslag Förslag Förslag Avgiftsinkomster som disponeras (tkr) Offentlig rättslig verksamhet Djur Växt Tillsyn Utsäde Distriktsveterinärna Uppdragsverksamhet Vatten Tillsyn Utsäde Distriktsveterinärerna Summa: Ovanstående tabell är rensad från intäkter från anslagen 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet till resultatområde Distriktsveterinärerna och från 1:9.1 Bekämpande av växtsjukdomar till resultat område Växt samt från myndighetsbidrag. Se prognostiserade resultat för verksamheterna under avsnitt Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras. 12

13 BUDGETUNDERLAG Tilldelat Förslag Anslagskrediter (tkr) :8 Statens jordbruksverk Förvaltningskostnader Statistik :4.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet 0 0 1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder :5.2 Djurhälsovård :5.x Djurskyddsbefrämjande åtgärder - 0 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar :6.3 Bidrag till obduktionsverksamheten :6.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller :9.1 Bekämpande av växtsjukdomar :10 Gårdsstöd m.m :10.1 Gårdsstöd m.m :10.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar :11.1 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter :12.1 Finansiella korrigeringar m.m :13.3 Strukturstödet till fisket m.m. (EFF) :14.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (EFF) :16 Konkurrenskraftig livsmedelsektor :16.1 Exportfrämjande åtgärder :16.2 Matlandetkonferens och gastronomiska regioner 138-1:16.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre komptens i livsmedelsektorn :16.4 Kommunikation :16.7 Jakt och fiske :16.9 Insatser vid slakt 93-1:16.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll 0-1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :18.4 Nationellt stöd, stödområde :18.5 Återföring av handelsgödselskatt 0-1:18.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :18.9 Landsbygdsprogram :18.x Landsbygdsprogram :19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :19.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering :19.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU medel :19.x Landsbygdsprogram för Sverige år , EU medel :20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket :20.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet :20.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel :20.3 Omställningspremie och energieffektivisering :21.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m :22.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m :1.2 Avgiften till Europeiska unionen, sockeravgifter Totalt anslagkrediter

14 Bemyndiganden (tkr) Anslag Anslagsbenämning 2013 Tilldelat 2014 Föreslagen bemyndiganderam 2014 Utestående förpliktelser 2015 Infriade förpliktelser 2016 Infriade förpliktelser 1:11.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag 1:13.3 Strukturstöd till fisket m.m :14.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. 1:18.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering 1:18.9 Landsbygdsprogram ) :19.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering 1:19.7 Landsbygdsprogram för Sverige ) år , EU-medel Totalt bemyndiganden ) Verket har hemställt om bemyndiganderam för anslag 1:18.9 och 1:19.7 på tkr respektive tkr i skrivelse Övriga ekonomiska villkor (tkr) Tilldelat 2013 Förslag 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 Låneram Räntekontokredit Jordfondsram

15 BUDGETUNDERLAG Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2013 Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader (1:8.1) Merkostnaderna för ProCAP-projektet beräknas inte kunna inrymmas i disponibla anslagsmedel jämte nuvarande anslagskredit om drygt tkr. Jordbruksverket beräknas återkomma i juni med begäran om höjd anslagskredit. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (1:6.1) Tilldelat anslag är tkr för år Genomsnittlig anslagsbelastning de senaste fem åren har varit närmare tkr. I dagsläget ligger prognosen på en anslagsbelastning om tkr. Jordbruksverket följer sjukdomsläget under våren och vid befarat överskridande av anslag återkommer verket i särskild skrivelse med hemställan om ytterligare anslagsmedel. Finansiella korrigeringar m.m. (1:12.1) Tidigare år har delar av kostnaden för ESV:s revision av fiskerifonden finansierats med s.k. TAmedel inom fiskerifonden EFF. P.g.a. medelsbrist är detta inte möjligt från och med Verket återkommer med en hemställan under juni 2013 om att revisionskostnaderna för ESV i egenskap av s.k. Revisionsmyndighet för fiskerifonden EFF belastar anslaget med ca tkr. Vidare hemställs om ett klargörande om att korrigeringar och egna rättelser som beslutas av verket, avseende räkenskaper inom jordbruksfonderna (EFGJ och EJFLU) och fiskerifonden (EFF), kan belasta anslaget. Se vidare sid 42 andra stycket. Strukturstöd till fisket m.m. Europeiska fiskerifonden (EFF) (1:13:3) För anslagsposten 3, Strukturstöd till fisket m.m., prognostiseras ett utestående åtagande om tkr per den 31 december, Anslagsposten har i dagsläget en bemyndiganderam om tkr. Anledningen till att beräknat utestående åtagande ökar beror på att utbetalningstakten fortsatt är betydligt lägre än vad som tidigare förväntats samt att beslutstakten kommer att öka ytterligare under året för att möjliggöra fullt utnyttjande av programmet. Jordbruksverket återkommer senare med en särskild hemställan för anslagsposten när en översyn har gjorts av beräkningarna i samband med anlagsprognosen i juni. Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. Europeiska fiskerifonden (EFF) (1:14.3) För anslagsposten 3, Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., prognostiseras ett utestående åtagande om tkr per den 31 december, Anslagsposten har i dagsläget en bemyndiganderam om tkr. Anledningen till höjt beräknat utestående åtagande, se tidigare text under anslag 1:13. Jordbruksverket återkommer senare med en särskild hemställan för anslagsposten när en översyn har gjorts av beräkningarna i samband med anlagsprognosen i juni. Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Nationellt stöd stödområde 1 3 (1:18.4) Ingående underskott 2013 uppgår till tkr ( tkr av anslaget drogs in under hösten 2012). Summa disponibelt belopp 2013 uppgår till tkr, beräknad anslagsbelastning är tkr. Jordbruksverket återkommer i särskild skrivelse i juni om begäran av ytterligare anslagsmedel för att täcka befarat underskott. Alternativt kan anslagskredit beviljas som kortsiktigt täcker behovet. 15

16 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Honungsprogrammet, nationell medfinansiering (1:18.8) Om det beslutas att kommande Honungsprogram för år ska uppgå till tkr finansierat av anslagsposterna 1:18.8/1:19.3 med 50 % vardera så återkommer Jordbruksverket under juni 2013 med en hemställan om att bemyndiganderamen höjs till tkr för anslagsposten. Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Landsbygdsprogram (1:18.9) Jordbruksverket har i särskild skrivelse daterad 24 januari, 2013 hemställt om att den totala bemyndiganderamen för anslaget 1:18, anslagspost 9 höjs från tkr till tkr. Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Honungsprogrammet, EU-finansiering (1:19.3) Om det beslutas att kommande Honungsprogram för år ska uppgå till tkr finansierat av anslagsposterna 1:18.8/1:19.3 med 50 % vardera så återkommer Jordbruksverket under juni 2013 med en hemställan om att bemyndiganderamen höjs till tkr för anslagsposten. Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Landsbygdsprogram , EU-medel (1:19.7) Jordbruksverket har i särskild skrivelse daterad 24 januari, 2013 hemställt om att den totala bemyndiganderamen för anslaget 1:22 anslagspost 7 höjs från tkr till tkr. Avgiften till Europeiska unionen, Sockeravgifter (1:1.2) Den 26 februari tas det beslut om möjlighet att omklassicificera utomkvotsocker till kvotsocker till reducerad straffavgift. Verket räknar med att berört sockerbolag ansöker om tilldelning av kvot och kommer betala in avgiften till Jordbruksverket. 75 % av det inbetalda beloppet ska betalas in till EU och blir då en anslagsbelastning på anslag 1:1.2 under mars månad, detta belopp beräknas att uppgå till tkr. Beloppet läggs till produktionsavgiften på tkr. Hur stor anslagsbelastningen blir vet verket först när berört sockerbolag har blivit tilldelad kvot (om de ansöker om nedsatt överskottsavgift). Verket återkommer i början av mars vilka anslagsmedel som behöver tillföras anslagsposten under mars månad. 16

17 BUDGETUNDERLAG :8 Statens jordbruksverk, anslagspost 1 2 Totalt (tkr) 2012 Utfall 2013 Prognos Totalt ingående sparande Disponibelt anslagssparande Anslag Disponibla medel Utfall Totalt utgående anslagssparande Ap 1 Förvaltningskostnader Ingående sparande Disponibelt anslagssparande Anslag Disponibla medel Utfall Utgående anslagssparande Ap 2 Statistik** Ingående sparande * Disponibelt anslagssparande Anslag Disponibla medel Utfall Utgående anslagssparande * Ingående anslagssparande på 635 tkr från budgetår 2012 avseende anslagsposten 1:17 (2012) Livsmedelstatistik. ** För en ökad jämförbarhet för 1:8.2 Statistik har uppgifterna för räkenskapsåret 2012 avseende anslagen 1:17.1 och 1:18.1 lagts in i tabellen enbart på postnivån. Beräkningsförutsättningar Anslagspost 1 Förvaltningskostnader Utgående positivt överföringsbelopp 2012 uppgick till tkr vilket ligger under vad som är budgeterat att disponeras Att det blev ett utgående överskott 2012 hänger samman med att det är knappt tkr kvar av de anslag för återkravsarbetet som erhölls extra 2012 samt att av erhållna anslag för förenklingsmedel under 2011 och 2012 ligger drygt tkr som oförbrukade. Om man rensar det utgående överskottet om drygt tkr från anslag för återkrav- och förenklingsarbete som inte förbrukats 2012 samt från ett ingående sparande från 2011 om drygt tkr kan årsresultatet 2012 beräknas till ett underskott om ca tkr. Kostnader för Pro CAP-arbetet (förberedelser för införande av ny jordbruks- och fiskeripolitik från 2014) under 2012 uppgick till ca tkr varav de s.k. merkostnaderna under förvaltningsanslaget uppgick till ca tkr avseende i huvudsak extraanställd personal i den ordinarie verksamheten (p.g.a. att fast personal arbetar i projektet) och IT-konsulter. Den större delen av beräknat årsunderskott 2012 om drygt tkr beror på merkostnader i projektet. I skrivelse januari 2012 hemställde verket om ytterligare tkr i anslagsmedel för merkostnaderna under 2012 men inga ytterligare medel erhölls detta år. Merkostnaderna blev dock något lägre vilket bl.a. har sin orsak i osäkerheten om när den nya jordbrukspolitiken ska träda i kraft. 17

18 År 2013 Härledningen av förändringen av anslagsbeloppet mellan 2012 och 2013 framgår av nedanstående tabell. Tkr Anslagsbelopp Avdrag nivåsänkning förenklingsmedel (14 till 12 mnkr) Avdrag återkravsarbete Införandeprojekt Pro CAP Drift djursjukdata PLO-omräkning 2013 (ca 0,5 % på ca 450 mnkr) Anslagsbelopp 2013 beslut I fastställd förvaltningsbudget 2013 beräknas att anslagskrediten under året utnyttjas i det närmaste maximalt. Det ingående överskottet från 2012 ligger ca tkr under mot vad som budgeterades i december Kvarvarande anslagsmedel för återkravs- och förenklingsarbetet om ca tkr är budgeterade och beräknas förbrukas under I den fastställda budgeten för Pro CAP-projektet beräknas kostnaderna till ca tkr på förvaltningsanslaget varav ca tkr finansieras med befintliga resurser medan resterande finansieras med erhållna tillfälliga anslagsmedel. Ytterligare tkr av projektets kostnader beräknas kunna finansieras med s.k. TA-medel inom nuvarande landsbygdsprogram. Resterande kostnader i projektet om knappt tkr läggs upp som en investering där avskrivningskostnader belastar anslaget/anslagen först när investeringen används. Jordbruksverket planerar nu att införandet av såväl den nya livsmedelspolitiken som landsbygdspolitiken börjar gälla först 2015 vilket medför en översyn av hela Pro CAP-projektet. Verket räknar dock fortfarande med att det nya fiskeriprogrammet ska införas under I budgetunderlaget för perioden ( ) beräknade Jordbruksverket en totalkostnad för projektet om knappt tkr varav verkets del stod för ca tkr. Beräkningarna grundades då på tidigare genomförda reformer, projekt och erfarenheter från dessa. Övriga myndigheters kostnader i projektet beräknades då till ca tkr och verket utgick ifrån att även dessa skulle hanteras inom projektets ramar. Vidare bedömde verket att omprioriteringar kunde göras av befintliga resurser vilket medför att ca 15 % av projektets kostnader motsvarande ca tkr kunde frigöras inom befintlig budget. Resterande ca tkr utgjorde en merkostnad i projektet (om man exkluderar erhållna förenklingsmedel om ca tkr som beräknas finansiera delar av projektet). Under dessa förutsättningar hemställde verket om tkr år 2012, tkr 2013, tkr 2014 och tkr För resterande år fram t.o.m beräknades merkostnader i form av avskrivningar till ytterligare ca tkr. Under 2013 har verket erhållit tkr (varav tkr tilldelats på anslagsposterna 1:18.9 och 1:19.7) jämfört med hemställan om drygt tkr. Erhållet belopp beräknas inte vara tillräckligt eftersom en lägre andel beräknas lånefinansieras varför merkostnaderna ligger kvar på tidigare beräknad nivå trots att vissa delar i projektet kommer att flyttas fram i tiden eftersom att införandet av den nya jordbrukspolitiken förskjuts till Senare under våren beräknar verket att hemställa om en höjning av anslagskrediten till det dubbla d.v.s. sex procent motsvarande ca tkr. Verket har i dessa kostnader inte räknat med att ersätta övriga myndigheters deltagande i projektet. Efter besked från Kommissionen är det inte aktuellt att vissa delar kan finansieras med s.k. TA-medel ur fiskerifonden EFF. Förskjutning i tid kommer att innebära fördyringar i projektet framöver. Budgeten för Pro CAPprojektet kommer att revideras när förutsättningarna för den nya jordbrukspolitiken har klarnat. Jordbruksverket återkommer i frågan till Regeringskansliet under våren. 18

19 BUDGETUNDERLAG År 2014 Pro CAP-projektet I avvaktan på ny budget för Pro CAP-projektet ligger regeringens föreslagna tkr med i hemställan av anslagsmedel 2014 under förvaltningsanslaget. Verket utgår vidare ifrån att merkostnader kan finansieras med s.k. TA-medel inom såväl landsbygdsfonden som fiskerifonden (avseende det nya programmet). Vad gäller landsbygdsfonden gäller det att under förlängningsåret 2014 ta höjd för denna kostnad. Jordbruksverket återkommer med ny budget så snart det är möjligt. Budgeten kommer att visa beräknade merkostnader samt möjlig finansiering på TA-medel medan resterande merkostnader belastar förvaltningsanslaget 1:8. Ajourhållning av blockdatabasen Kostnaden för ajourhållning av blockdatabasen uppgick 2012 till drygt tkr varav tkr finansierades med s.k. TA-medel inom landsbygdsprogrammet. Under 2011 uppgick kostnaden till ca tkr. Inför 2013 hemställde verket ånyo om ytterligare anslagsmedel för ajourhållningen av blockdatabasen. Jordbruksverket erhöll återigen tkr i anslagsmedel från landsbygdsprogrammet att jämföras med hemställan om tkr. För att komma upp till den beräknade kostnadsnivån om ca tkr har verket återigen omprioriterat verksamhet och avsatt ytterligare tkr av förvaltningsanslagets ordinarie budgetram. De tillförda medlen är en nödvändig satsning som får tas på bekostnad av andra nödvändiga åtgärder. Det är väsentligt att blockdatabasen underhålls årligen till en omfattning som krävs för att inte Sverige ska drabbas av framtida finansiella korrigeringar. Som nämnts i tidigare skrivelser finns det för närvarande begränsade möjligheter till automatiska uppdateringar vilket innebär att det årliga arbetet framöver kommer att förbruka stora personella resurser. Detta innebär att kostnaden till stor del ligger kvar på nivån tkr årligen. För 2014 beräknas att tkr behövs i ytterligare anslagsmedel för ajourföringen av blockdatabasen för att komma upp till den totala budgetnivån om ca tkr. Verket anser att kostnaden i sin helhet bör belasta förvaltningsanslaget och inte att delar ska belasta landsbygdsprogrammet. Krav på ackrediterat utbetalningsställe m.m. Jordbruksverket som utbetalande organ påverkas av de nya tillämpningsföreskrifterna som antogs inför räkenskapsåret 2007 i kommissionens förordning 885/2006 avseende godkännande av ut betalningsställen. Ändringen innebär att ett utbetalningsställe endast bör godkännas om det uppfyller ett antal obligatoriska kriterier som fastställs på EU-nivå. Dessa nya föreskrifter ger också kommissionen möjlighet att tillgripa finansiella korrigeringar i det fall ett ackrediterat utbetalningsställe ej uppfyller de fastställda kraven. Under 2011 och 2012 utredde Jordbruksverket vilka åtgärder och förändringar i den externa och interna organisations- och kontrollstrukturen som behöver vidtas för att uppfylla kraven. I skrivelse har Jordbruksverket översänt rapporten Genomgång av Jordbruksfondernas ackrediteringsvillkor samt sektorspecifika kontrollsystemförslag till ändringar till regeringskansliet. Av rapporten kan utläsas ett antal förslag på förändringar vars merkostnader för verket sammanlagt uppgår till minst tkr. Följande uppgifter föreslås överföras från länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Sametinget till Jordbruksverket och merkostnaden för verket fördelas enligt följande; Tkr *Mottagande och registrering av ansökan *Beslut om stödutbetalning och återkrav? *Hantering av återkrav (i rapporten mnkr) *Administrativ hantering av Leader

20 Merkostnaden för Beslut om stödutbetalning bedöms kostnadsneutral totalt sett och även inom respektive berörd myndighet, dock innebär förändringen ökade kostnader för Jordbruksverket bland annat avseende hantering och arkivering av handlingar vars kostnader ännu inte har beräknats. Vidare bedöms att det finns ett behov av att utöka resurserna inom Jordbruksverkets interna kontroll. Resursbehovet för denna uppgift bedöms till tkr årligen. Totalt hemställs således om tkr årligen från 2014 med tillägg av att verket återkommer om merkostnaden för beslutsdelen som omnämnts ovan. Av rapporten kan vidare utläsas att ca tkr kan omfördelas från övriga myndigheters anslag. Införlivande av direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel m.m. För 2014 och framåt hemställs om ytterligare tkr för arbete med införlivande av direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel. Arbetet innefattar förvaltardelar som koordinering med andra EU-länders nationella implementering, framtagning av föreskrifter och tillhörande styrdokument i form av riktlinjer och vägledning. Verksamhet i motsvarande omfattning finansieras t.o.m med medel från landsbygdsprogrammet. Verket ansvarar även för att nödvändiga förutsättningar för att genomföra integrerat växtskydd skapas. Det ska enligt direktivet ske genom att yrkesmässiga användare har tillgång till information, verktyg för övervakning av skadegörare och ogräs och för beslutsfattande samt till rådgivningstjänster om integrerat växtskydd. Arbetet sker vid Växtskyddscentralerna. Verksamheten syftar till att ge förutsättningar för konkurrenskraftig odling samtidigt som beslutade ambitioner på miljöområdet tillgodoses. Verksamheten finansieras för närvarande fullt ut av landsbygdsprogrammet. Fortsatt genomförande av befintliga åtaganden 2014 och framåt förutsätter fortsatt finansiering från landsbygdsprogrammet även efter Om möjligheten till finansiering via landsbygdsprogrammet begränsas kommer behov av ytterligare medel under förvaltningsanslaget 1:8.1 att uppstå. Se vidare i budgetunderaget under anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Krisberedskap Jordbruksverket har de senaste åren genomfört ett flertal projekt som finansierats med medel från anslaget 2:4 Krisberedskap. En stor del av projekten har implementerats fullt ut i linjeverksamheten och resulterat i att Jordbruksverket har förbättrat sin krisberedskap inom verkets ansvarsområde. Den befintliga ramen har dock inte gett utrymme för att fullt ut kunna dra nytta av den ökade kunskapen och den ökade förmågan till samverkan som projekten har genererat. Jordbruksverket äskar därför extra medel till att implementera och effektivt förvalta den kunskap och de erfarenheter såväl som fullfölja den ökade samverkan som projekt finansierade med medel från anslaget 2:4 Krisberedskap har resulterat i. I avvaktan på ställningstagande hur denna verksamhet långsiktigt ska finansieras (d.v.s. vilken anslagspost) hemställer Jordbruksverket om tkr årligen under förvaltningsanslaget 1:8. Inrättande av ett Nationellt kompetenscenter för 3R-frågor vid Jordbruksverket Den 14 juni 2012 redovisade Statens jordbruksverk, Sveriges lantbruksuniversitet och Vetenskapsrådet ett gemensamt förslag till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) om hur det framtida nationella arbetet med 3R-frågor (alternativa metoder till djurförsök) kunde utvecklas. Förslaget innebar bl.a. att ett Nationellt kompetenscenter för 3R-frågor skulle inrättas vid Jordbruksverket för att fungera som Nationella kommitténs verkställande organ och se till att Sverige levde upp till kraven gällande alternativa metoder till djurförsök i det nya direktivet. Enligt förslaget skulle kompetenscentrets resurser bestå av fem handläggare med vetenskaplig kompetens 20

Enklare tillsammans. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2015 2017

Enklare tillsammans. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2015 2017 Enklare tillsammans Budgetunderlag för räkenskapsåren 2015 2017 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2015 2017 5 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 Innehåll Förslag till verksamhetens finansiering...12

Läs mer

Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag för räkenskapsåren 2013 2015

Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag för räkenskapsåren 2013 2015 Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle Budgetunderlag för räkenskapsåren 2013 2015 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2013 2015 5 BUDGETUNDERLAG 2013 2015 BUDGETUNDERLAG 2013 2015 Innehåll

Läs mer

www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018

www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 5 BUDGETUNDERLAG 2016 2018 BUDGETUNDERLAG 2016 2018 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande.

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Punkt 1 Mötesordföranden Christina Nordin inledde mötet med att hälsa deltagarna välkomna till konsumentrådets möte. Ordföranden började med

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

Vad kan en EU-revision kosta?

Vad kan en EU-revision kosta? Vad kan en EU-revision kosta? Anders Elfström, enhetschef Regelutvecklingsenheten Stödavdelningen Jordbruksverket Regelutvecklingsenheten, ca 75 personer Regelarbete Förvaltning av Multikuben Ajourhållning

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2015-02-26 Dnr: 1.4-205/2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL Innehåll 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Dnr 22/14 Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Februari 2014 Innehåll 1. INLEDNING... 5 1.1. ANSLAGSÖVERSIKT... 5 2. INFORMATION AVSEENDE UTGIFTSOMRÅDEN... 6 2.1. UO 16, 3:5 RYMDSTYRELSEN: FÖRVALTNING...

Läs mer

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2015-02-18 Dnr 134/2015 1 (8) Budgetunderlag för budgetåren 2016, 2017 och 2018 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Välkommen till ESV:s seminarium

Välkommen till ESV:s seminarium Välkommen till ESV:s seminarium En framgångsrik EU-revision bidrar till att förvaltnings- och kontrollsystemen i medlemsstaten Sverige utvecklas och förbättras bidrar till att EU kommissionen i samarbete

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 1(6) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 Sammanfattning Mötet diskuterade den andra uppsättningen artiklar om PO-stödet (förordning 543/2011). De nya skolfruktsreglerna

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Försäkringar för nötkreatur

Försäkringar för nötkreatur Försäkringar för nötkreatur Försäkring och riskbedömning Att ha djur innebär också att ta risken att de skadar sig, dör eller blir sjuka. Nötkreatur är inget undantag. I lönsamhetsberäkningar inkluderas

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-29 Sida: 2 av 15 Sida: 3 av 15 Dnr: Af-2012/445712 Datum: 2013-11-29 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa den ekonomiska

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2013-2015 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2013-2015 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Distriktsveterinärernas hygienpolicy

Distriktsveterinärernas hygienpolicy Policy 2010-09 Distriktsveterinärernas hygienpolicy Bilden av organisationen skapas av oss som arbetar inom den. Därför är det viktigt att vi tänker på liknande sätt och arbetar mot samma mål. Det förhållningssätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Budgetunderlag 2016-2018, Bilaga 1 Datum Vår beteckning 2015-02-20 2014/118654 Bilaga 1 Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Nuläge I årsredovisningen avseende år 2014

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 R4 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1(8) Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 JOKKMOKK Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Sameskolstyrelsens (SamS) årsredovisning,

Läs mer

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas 1 (5) Datum 2007-03-27 Marknad PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas Sammanfattning Svenska Kraftnät konstaterar

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 28 oktober 2014

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 28 oktober 2014 Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 28 oktober 2014 Punkt 1 Mötesordföranden Leif Denneberg inledde mötet med att hälsa deltagarna välkomna till konsumentrådets möte. Ordföranden började med

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Denna åtgärd kom in sent i processen och texter finns därför inte ännu Innehållsförteckning Artikel 21, Investeringar

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 Regeringsuppdrag Rapport Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Budgetlag; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:203 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 1(7) 2007-02-27 Dnr 2007-456 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2016-2018

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2016-2018 ARBETSMILJÖ ~ VERKET Budgetunderlag 2016-2018 Datum Vår beteckning 2015-02-20 AE 2014/118654 Sid 1 (2) Enheten för ekonomi och planering Kerstin Lindberg, 010-730 96 01 arbetsmiljover ket@av.se Regeringen

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Dnr 5.1.16-5994/15 REMISS 2015-09-04. Enligt sändlista 1(4) Avdelningen för djurskydd och hälsa Karin Åhl

Dnr 5.1.16-5994/15 REMISS 2015-09-04. Enligt sändlista 1(4) Avdelningen för djurskydd och hälsa Karin Åhl 1(4) REMISS Dnr 5.1.16-5994/15 2015-09-04 Avdelningen för djurskydd och hälsa Karin Åhl Enligt sändlista Förslag på ny föreskrift - Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:16) om obligatorisk hälsokontroll

Läs mer

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13 INFORMATION Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19 Dnr 3.2.17-2297 13 Strukturen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet får en helt ny struktur jämfört med det förra landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-03-14 Dnr: 14-2093 1(10) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm Regeringsbeslut IV 4 Arbetsmarknadsdepartementet 2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Regeringsbeslut II:10 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Box 308 10126 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Generella beställningsbemyndigandet i anslagsförordningen vilka ekonomiska. åtaganden kan myndigheter göra?

Regeringsuppdrag. Rapport Generella beställningsbemyndigandet i anslagsförordningen vilka ekonomiska. åtaganden kan myndigheter göra? Regeringsuppdrag Rapport Generella beställningsbemyndigandet i anslagsförordningen vilka ekonomiska åtaganden kan myndigheter göra? ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 1 Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, inklusive komplettering, daterad 2019-02-19. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer