Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag. för räkenskapsåren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2014 2016"

Transkript

1 Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle Budgetunderlag för räkenskapsåren

2

3 Budgetunderlag för räkenskapsåren

4

5 5 BUDGETUNDERLAG

6

7 BUDGETUNDERLAG Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren Förslag till verksamhetens finansiering...11 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret :8 Statens jordbruksverk, anslagspost :4 Bidrag till veterinär fältverksamhet, anslagspost :5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder anslagsposterna 2 och x :6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, anslagsposterna :9 Bekämpande av växtsjukdomar, anslagspost :10 Gårdsstöd m.m., anslagspost 1 och :11 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter, anslagspost :12 Finansiella korrigeringar m.m., anslagspost :13 Strukturstödet till fisket m.m., anslagspost :14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., anslagspost :16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 1 4, 7 och :18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 4, 8, och x :19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagsposterna 3, 7 och x :20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, anslagsposterna 1, 2 och :21 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m., anslagspost :22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., anslagspost :1 Avgiften till Europeiska unionen, anslagspost Övriga ekonomiska villkor, investeringar...64 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras...66 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras...67 Uppbörd inklusive återflöden från EU...68 Bemyndiganden...70 Bilaga 1 Landsbygdsprogrammet

8

9 BUDGETUNDERLAG Sammanfattning räkenskapsåren Budgetunderlag lämnas till regeringskansliet i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Jordbruksverket hemställer om en anslagsnivå om tkr under år För åren 2015 och 2016 räknas med tkr respektive tkr. För några anslag föreslås anslagsnivåer för 2014 som är högre än beräknade belopp i budgetpropositionen 2012/13:1. Skälen till dessa föreslagna höjningar är bland annat att ambitionsnivåer har höjts och en anpassning till kommissionens ackrediteringsregler för utbetalningsstället Jordbruksverket. Jordbruksverket återkommer så snart det är möjligt med kompletteringar av verkets merkostnader från 2013 för implementeringen av reformen av jordbruks- och fiskeripolitiken. Jordbruksverket ska verka för goda förutsättningar för att uppnå ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv och samtidigt främja hållbarhet och ett gott djurskydd. Regler ska när så är möjligt vila på vetenskaplig grund. För att nå dessa mål behövs medel för tillämpad forskning om djur- och växtskydd. Ifråga om stödhanteringen är målen att aktivt minska den administrativa bördan för kunderna och att minimera risken för finansiella korrigeringar. Ökad tillgång till information är också högt prioriterat. För anslagsposten 1:8.1, Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader föreslås en höjning av anslagsnivån från Höjningen härleds till stor del av kostnader för Jordbruksverket som det enda ackrediterade utbetalningsstället. Uppgifter föreslås överföras från länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Sametinget till Jordbruksverket. En del av anslagshöjningen avser också ajourhållningen av blockdatabasen. Vidare hemställs om anslagsmedel för att kunna inrätta ett nationellt kompetenscenter för frågor rörande alternativa metoder till djurförsök samt för att driva arbetet, krisberedskap m.m. Merkostnader för arbetet med de nya programmen kommer att kompletteras senare när förutsättningarna har klarnat. För anslaget 1:5, Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder föreslås att en ny anslagspost Djurskyddsbefrämjande åtgärder inrättas från 2014 vars anslagsmedel om hemställda tkr ska användas för forskning och åtgärder för att främja djurskyddet. Vidare hemställs om en ökning med ca 800 tkr för s.k. djurhälsovårdsaktiviteter under anslagsposten 2. För anslaget 1:6, Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar föreslås en höjning av anslagsnivån för ökade kostnader vid sjukdomsutbrott för anslagsposten 1 om tkr. För anslagsposten 3 föreslås en höjning av anslagsnivån med tkr för att klara av Jordbruksverkets målsättning att ca lantbruksdjur inklusive fjäderfä ska obduceras varje år. För anslagsposten 4 föreslås en höjning av anslagsnivån med 300 tkr för övervakningsprogram för att bl.a. kunna följa spridningen av rävens dvärgbandmask. För anslaget 1:12.1, Finansiella korrigeringar m.m. är föreslaget belopp ca tkr högre än vad som framgår i budgetpropositionen. Av beräknad anslagsbelastning på tkr är tkr befarade korrigeringar i pågående revisionsärenden. Därutöver beräknas att ca tkr kan bli föremål för s.k. korrigering i samband med deklarationerna till EU av utbetalda belopp inom fiskerifonden. Resterande belopp om tkr avser schablonmässiga kostnader. För anslaget 1:13, Strukturstöd till fisket m.m. räknas med en belastning om ca tkr högre än vad som beräknades i propositionen. För anslaget 1:14, Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., räknas med en belastning om tkr högre än vad som beräknades i propositionen. 9

10 För anslaget 1:20, Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket föreslås ytterligare närmare tkr utöver den nivån som är föreslagen i budgetpropositionen för Ökningen avser framförallt medel för forskning och utveckling rörande integrerat växtskydd inom ramen för direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel och för strategin för växtskyddsmedel m.m. För anslaget 1:21.1, Stöd till jordbrukets rationalisering föreslås att anslagsnivån höjs till tkr för att kunna utnyttja den markreserv som byggts upp i nya omarronderingsområden. För anslaget 1:22.1, Stöd till innehavare av fjällägenheter, föreslås en höjning av anslagsnivån till tkr för att kunna klara av det löpande underhållet av statens fastigheter. För respektive anslagspost är det vid prognostiserade överskott år 2013 inte medräknat något disponibelt ingående överskott Jordbruksverket har enbart beräknat anslagsbelastningar från 2014 och framåt som är hänförliga till de nuvarande programperioderna och för beslutade stöd/åtaganden som bygger på dagens regelverk men som kommer att finansieras av de nya programmen. Detta berör direkt anslagsposterna 1:10.1, 1:11.1, 1:13.3, 1:14.3, 1:18.9 och 1:19.7 För garantifonden EGFJ för jordbruket är det i huvudsak restutbetalningar avseende de årsvisa stöden samt vissa interventionsstöd som kommer att finansieras inom det nya programmet (belastningar på anslagen 1:10 och 1:11). Inom ramen för nuvarande fiskerifondsbudget (EFF) kan beviljade stöd betalas ut t.o.m den 31 december 2015, det är dessa belopp som är med i anslagsbelastningen (belastningar på anslagen 1:13 och 1:14). Det är inte aktuellt med att vissa beslut om utbetalning ska belasta nästa programperiods budget. Inom ramen för nuvarande landsbygdsprogramsbudget (EJFLU) kan stöd som beviljas t.o.m under axlarna 1,3, 4 och 5 betalas ut fram t.o.m. 31 december 2015 och det är dessa belopp som är med i anslagsbelastningen för 2014 och För beslutade fleråriga åtaganden för miljöersättningar (axel 2) beräknas att anslagsbelastningen för 2014 och framåt belastar det nya programmet och dessa belopp har redovisats separat under en ny anslagspost. Det bör observeras att verket ännu inte har beräknat anslagsbelastningar för ett övergångsår 2014 om vi antar att det nya landsbygdsprogrammet gäller först från Enligt beräkningar hemställs om en total bemyndiganderam för berörda anslag om tkr för år 2014 avseende förpliktelser som infrias under 2015 och framåt. Vidare föreslås tkr i anslagskrediter 2014 vilket framgår i särskild tabell. Räntekontokrediten för förvaltningen m.m. föreslås till tkr och låneramen föreslås till tkr för räkenskapsåret Avgiftsinkomster som disponeras inom de sex resultatområden beräknas till tkr för år Samtliga belopp är redovisade i 2013-års prisnivå. Eurokurs 8,60 kr har genomgående använts för aktuella anslagsposter. 10

11 BUDGETUNDERLAG Förslag till verksamhetens finansiering Samtliga belopp i tabellerna är i tkr och i 2013 års prisnivå. Gråmarkerade belopp avser förslag till höjning av anslaget i förhållande till Budgetpropositionen 2012/13:1 för år Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) :8 Statens jordbruksverk Förvaltningsanslag Statistik :4 Bidrag till veterinär fältverksamhet :5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder :5.2 Djurhälsovård :5.x Djurskyddsbefrämjande medel :6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar :6.3 Bidrag till obduktionsverksamheten :6.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller :9.1 Bekämpande av växtsjukdomar :10 Gårdsstöd m.m :10.1 Gårdsstöd m.m :10.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar :11.1 Intervention för jordbruksprodukter :12.1 Finansiella korrigeringar m.m :13 Strukturstödet till fisket m.m. EFF :14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. EFF :16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor :16.1 Exportfrämjande åtgärder :16.2 Matlandetkonferens och gastronomiska regioner :16.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn 1:16.4 Kommunikation :16.7 Jakt och fiske :16.9 Insatser vid slakt :16.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll :18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :18.4 Nationellt stöd, stödområde :18.5 Återföring av handelsgödselskatt :18.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :18.9 Landsbygdsprogram :18.x Landsbygdsprogram :19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (ram) 1:19.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering :19.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel 1:19.x Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel

12 Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) :20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket :20.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet :20.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel :20.3 Omställningspremie och energieffektivisering :21.1 Stöd till jordbrukets rationalisering :22.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m :1 Avgiften till Europeiska unionen :1.2 Sockeravgifter Totalt anslag Beslut Förslag Förslag Förslag Avgiftsinkomster som disponeras (tkr) Offentlig rättslig verksamhet Djur Växt Tillsyn Utsäde Distriktsveterinärna Uppdragsverksamhet Vatten Tillsyn Utsäde Distriktsveterinärerna Summa: Ovanstående tabell är rensad från intäkter från anslagen 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet till resultatområde Distriktsveterinärerna och från 1:9.1 Bekämpande av växtsjukdomar till resultat område Växt samt från myndighetsbidrag. Se prognostiserade resultat för verksamheterna under avsnitt Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras. 12

13 BUDGETUNDERLAG Tilldelat Förslag Anslagskrediter (tkr) :8 Statens jordbruksverk Förvaltningskostnader Statistik :4.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet 0 0 1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder :5.2 Djurhälsovård :5.x Djurskyddsbefrämjande åtgärder - 0 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar :6.3 Bidrag till obduktionsverksamheten :6.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller :9.1 Bekämpande av växtsjukdomar :10 Gårdsstöd m.m :10.1 Gårdsstöd m.m :10.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar :11.1 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter :12.1 Finansiella korrigeringar m.m :13.3 Strukturstödet till fisket m.m. (EFF) :14.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (EFF) :16 Konkurrenskraftig livsmedelsektor :16.1 Exportfrämjande åtgärder :16.2 Matlandetkonferens och gastronomiska regioner 138-1:16.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre komptens i livsmedelsektorn :16.4 Kommunikation :16.7 Jakt och fiske :16.9 Insatser vid slakt 93-1:16.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll 0-1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :18.4 Nationellt stöd, stödområde :18.5 Återföring av handelsgödselskatt 0-1:18.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :18.9 Landsbygdsprogram :18.x Landsbygdsprogram :19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :19.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering :19.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU medel :19.x Landsbygdsprogram för Sverige år , EU medel :20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket :20.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet :20.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel :20.3 Omställningspremie och energieffektivisering :21.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m :22.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m :1.2 Avgiften till Europeiska unionen, sockeravgifter Totalt anslagkrediter

14 Bemyndiganden (tkr) Anslag Anslagsbenämning 2013 Tilldelat 2014 Föreslagen bemyndiganderam 2014 Utestående förpliktelser 2015 Infriade förpliktelser 2016 Infriade förpliktelser 1:11.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag 1:13.3 Strukturstöd till fisket m.m :14.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. 1:18.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering 1:18.9 Landsbygdsprogram ) :19.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering 1:19.7 Landsbygdsprogram för Sverige ) år , EU-medel Totalt bemyndiganden ) Verket har hemställt om bemyndiganderam för anslag 1:18.9 och 1:19.7 på tkr respektive tkr i skrivelse Övriga ekonomiska villkor (tkr) Tilldelat 2013 Förslag 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 Låneram Räntekontokredit Jordfondsram

15 BUDGETUNDERLAG Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2013 Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader (1:8.1) Merkostnaderna för ProCAP-projektet beräknas inte kunna inrymmas i disponibla anslagsmedel jämte nuvarande anslagskredit om drygt tkr. Jordbruksverket beräknas återkomma i juni med begäran om höjd anslagskredit. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (1:6.1) Tilldelat anslag är tkr för år Genomsnittlig anslagsbelastning de senaste fem åren har varit närmare tkr. I dagsläget ligger prognosen på en anslagsbelastning om tkr. Jordbruksverket följer sjukdomsläget under våren och vid befarat överskridande av anslag återkommer verket i särskild skrivelse med hemställan om ytterligare anslagsmedel. Finansiella korrigeringar m.m. (1:12.1) Tidigare år har delar av kostnaden för ESV:s revision av fiskerifonden finansierats med s.k. TAmedel inom fiskerifonden EFF. P.g.a. medelsbrist är detta inte möjligt från och med Verket återkommer med en hemställan under juni 2013 om att revisionskostnaderna för ESV i egenskap av s.k. Revisionsmyndighet för fiskerifonden EFF belastar anslaget med ca tkr. Vidare hemställs om ett klargörande om att korrigeringar och egna rättelser som beslutas av verket, avseende räkenskaper inom jordbruksfonderna (EFGJ och EJFLU) och fiskerifonden (EFF), kan belasta anslaget. Se vidare sid 42 andra stycket. Strukturstöd till fisket m.m. Europeiska fiskerifonden (EFF) (1:13:3) För anslagsposten 3, Strukturstöd till fisket m.m., prognostiseras ett utestående åtagande om tkr per den 31 december, Anslagsposten har i dagsläget en bemyndiganderam om tkr. Anledningen till att beräknat utestående åtagande ökar beror på att utbetalningstakten fortsatt är betydligt lägre än vad som tidigare förväntats samt att beslutstakten kommer att öka ytterligare under året för att möjliggöra fullt utnyttjande av programmet. Jordbruksverket återkommer senare med en särskild hemställan för anslagsposten när en översyn har gjorts av beräkningarna i samband med anlagsprognosen i juni. Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. Europeiska fiskerifonden (EFF) (1:14.3) För anslagsposten 3, Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., prognostiseras ett utestående åtagande om tkr per den 31 december, Anslagsposten har i dagsläget en bemyndiganderam om tkr. Anledningen till höjt beräknat utestående åtagande, se tidigare text under anslag 1:13. Jordbruksverket återkommer senare med en särskild hemställan för anslagsposten när en översyn har gjorts av beräkningarna i samband med anlagsprognosen i juni. Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Nationellt stöd stödområde 1 3 (1:18.4) Ingående underskott 2013 uppgår till tkr ( tkr av anslaget drogs in under hösten 2012). Summa disponibelt belopp 2013 uppgår till tkr, beräknad anslagsbelastning är tkr. Jordbruksverket återkommer i särskild skrivelse i juni om begäran av ytterligare anslagsmedel för att täcka befarat underskott. Alternativt kan anslagskredit beviljas som kortsiktigt täcker behovet. 15

16 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Honungsprogrammet, nationell medfinansiering (1:18.8) Om det beslutas att kommande Honungsprogram för år ska uppgå till tkr finansierat av anslagsposterna 1:18.8/1:19.3 med 50 % vardera så återkommer Jordbruksverket under juni 2013 med en hemställan om att bemyndiganderamen höjs till tkr för anslagsposten. Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Landsbygdsprogram (1:18.9) Jordbruksverket har i särskild skrivelse daterad 24 januari, 2013 hemställt om att den totala bemyndiganderamen för anslaget 1:18, anslagspost 9 höjs från tkr till tkr. Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Honungsprogrammet, EU-finansiering (1:19.3) Om det beslutas att kommande Honungsprogram för år ska uppgå till tkr finansierat av anslagsposterna 1:18.8/1:19.3 med 50 % vardera så återkommer Jordbruksverket under juni 2013 med en hemställan om att bemyndiganderamen höjs till tkr för anslagsposten. Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Landsbygdsprogram , EU-medel (1:19.7) Jordbruksverket har i särskild skrivelse daterad 24 januari, 2013 hemställt om att den totala bemyndiganderamen för anslaget 1:22 anslagspost 7 höjs från tkr till tkr. Avgiften till Europeiska unionen, Sockeravgifter (1:1.2) Den 26 februari tas det beslut om möjlighet att omklassicificera utomkvotsocker till kvotsocker till reducerad straffavgift. Verket räknar med att berört sockerbolag ansöker om tilldelning av kvot och kommer betala in avgiften till Jordbruksverket. 75 % av det inbetalda beloppet ska betalas in till EU och blir då en anslagsbelastning på anslag 1:1.2 under mars månad, detta belopp beräknas att uppgå till tkr. Beloppet läggs till produktionsavgiften på tkr. Hur stor anslagsbelastningen blir vet verket först när berört sockerbolag har blivit tilldelad kvot (om de ansöker om nedsatt överskottsavgift). Verket återkommer i början av mars vilka anslagsmedel som behöver tillföras anslagsposten under mars månad. 16

17 BUDGETUNDERLAG :8 Statens jordbruksverk, anslagspost 1 2 Totalt (tkr) 2012 Utfall 2013 Prognos Totalt ingående sparande Disponibelt anslagssparande Anslag Disponibla medel Utfall Totalt utgående anslagssparande Ap 1 Förvaltningskostnader Ingående sparande Disponibelt anslagssparande Anslag Disponibla medel Utfall Utgående anslagssparande Ap 2 Statistik** Ingående sparande * Disponibelt anslagssparande Anslag Disponibla medel Utfall Utgående anslagssparande * Ingående anslagssparande på 635 tkr från budgetår 2012 avseende anslagsposten 1:17 (2012) Livsmedelstatistik. ** För en ökad jämförbarhet för 1:8.2 Statistik har uppgifterna för räkenskapsåret 2012 avseende anslagen 1:17.1 och 1:18.1 lagts in i tabellen enbart på postnivån. Beräkningsförutsättningar Anslagspost 1 Förvaltningskostnader Utgående positivt överföringsbelopp 2012 uppgick till tkr vilket ligger under vad som är budgeterat att disponeras Att det blev ett utgående överskott 2012 hänger samman med att det är knappt tkr kvar av de anslag för återkravsarbetet som erhölls extra 2012 samt att av erhållna anslag för förenklingsmedel under 2011 och 2012 ligger drygt tkr som oförbrukade. Om man rensar det utgående överskottet om drygt tkr från anslag för återkrav- och förenklingsarbete som inte förbrukats 2012 samt från ett ingående sparande från 2011 om drygt tkr kan årsresultatet 2012 beräknas till ett underskott om ca tkr. Kostnader för Pro CAP-arbetet (förberedelser för införande av ny jordbruks- och fiskeripolitik från 2014) under 2012 uppgick till ca tkr varav de s.k. merkostnaderna under förvaltningsanslaget uppgick till ca tkr avseende i huvudsak extraanställd personal i den ordinarie verksamheten (p.g.a. att fast personal arbetar i projektet) och IT-konsulter. Den större delen av beräknat årsunderskott 2012 om drygt tkr beror på merkostnader i projektet. I skrivelse januari 2012 hemställde verket om ytterligare tkr i anslagsmedel för merkostnaderna under 2012 men inga ytterligare medel erhölls detta år. Merkostnaderna blev dock något lägre vilket bl.a. har sin orsak i osäkerheten om när den nya jordbrukspolitiken ska träda i kraft. 17

18 År 2013 Härledningen av förändringen av anslagsbeloppet mellan 2012 och 2013 framgår av nedanstående tabell. Tkr Anslagsbelopp Avdrag nivåsänkning förenklingsmedel (14 till 12 mnkr) Avdrag återkravsarbete Införandeprojekt Pro CAP Drift djursjukdata PLO-omräkning 2013 (ca 0,5 % på ca 450 mnkr) Anslagsbelopp 2013 beslut I fastställd förvaltningsbudget 2013 beräknas att anslagskrediten under året utnyttjas i det närmaste maximalt. Det ingående överskottet från 2012 ligger ca tkr under mot vad som budgeterades i december Kvarvarande anslagsmedel för återkravs- och förenklingsarbetet om ca tkr är budgeterade och beräknas förbrukas under I den fastställda budgeten för Pro CAP-projektet beräknas kostnaderna till ca tkr på förvaltningsanslaget varav ca tkr finansieras med befintliga resurser medan resterande finansieras med erhållna tillfälliga anslagsmedel. Ytterligare tkr av projektets kostnader beräknas kunna finansieras med s.k. TA-medel inom nuvarande landsbygdsprogram. Resterande kostnader i projektet om knappt tkr läggs upp som en investering där avskrivningskostnader belastar anslaget/anslagen först när investeringen används. Jordbruksverket planerar nu att införandet av såväl den nya livsmedelspolitiken som landsbygdspolitiken börjar gälla först 2015 vilket medför en översyn av hela Pro CAP-projektet. Verket räknar dock fortfarande med att det nya fiskeriprogrammet ska införas under I budgetunderlaget för perioden ( ) beräknade Jordbruksverket en totalkostnad för projektet om knappt tkr varav verkets del stod för ca tkr. Beräkningarna grundades då på tidigare genomförda reformer, projekt och erfarenheter från dessa. Övriga myndigheters kostnader i projektet beräknades då till ca tkr och verket utgick ifrån att även dessa skulle hanteras inom projektets ramar. Vidare bedömde verket att omprioriteringar kunde göras av befintliga resurser vilket medför att ca 15 % av projektets kostnader motsvarande ca tkr kunde frigöras inom befintlig budget. Resterande ca tkr utgjorde en merkostnad i projektet (om man exkluderar erhållna förenklingsmedel om ca tkr som beräknas finansiera delar av projektet). Under dessa förutsättningar hemställde verket om tkr år 2012, tkr 2013, tkr 2014 och tkr För resterande år fram t.o.m beräknades merkostnader i form av avskrivningar till ytterligare ca tkr. Under 2013 har verket erhållit tkr (varav tkr tilldelats på anslagsposterna 1:18.9 och 1:19.7) jämfört med hemställan om drygt tkr. Erhållet belopp beräknas inte vara tillräckligt eftersom en lägre andel beräknas lånefinansieras varför merkostnaderna ligger kvar på tidigare beräknad nivå trots att vissa delar i projektet kommer att flyttas fram i tiden eftersom att införandet av den nya jordbrukspolitiken förskjuts till Senare under våren beräknar verket att hemställa om en höjning av anslagskrediten till det dubbla d.v.s. sex procent motsvarande ca tkr. Verket har i dessa kostnader inte räknat med att ersätta övriga myndigheters deltagande i projektet. Efter besked från Kommissionen är det inte aktuellt att vissa delar kan finansieras med s.k. TA-medel ur fiskerifonden EFF. Förskjutning i tid kommer att innebära fördyringar i projektet framöver. Budgeten för Pro CAPprojektet kommer att revideras när förutsättningarna för den nya jordbrukspolitiken har klarnat. Jordbruksverket återkommer i frågan till Regeringskansliet under våren. 18

19 BUDGETUNDERLAG År 2014 Pro CAP-projektet I avvaktan på ny budget för Pro CAP-projektet ligger regeringens föreslagna tkr med i hemställan av anslagsmedel 2014 under förvaltningsanslaget. Verket utgår vidare ifrån att merkostnader kan finansieras med s.k. TA-medel inom såväl landsbygdsfonden som fiskerifonden (avseende det nya programmet). Vad gäller landsbygdsfonden gäller det att under förlängningsåret 2014 ta höjd för denna kostnad. Jordbruksverket återkommer med ny budget så snart det är möjligt. Budgeten kommer att visa beräknade merkostnader samt möjlig finansiering på TA-medel medan resterande merkostnader belastar förvaltningsanslaget 1:8. Ajourhållning av blockdatabasen Kostnaden för ajourhållning av blockdatabasen uppgick 2012 till drygt tkr varav tkr finansierades med s.k. TA-medel inom landsbygdsprogrammet. Under 2011 uppgick kostnaden till ca tkr. Inför 2013 hemställde verket ånyo om ytterligare anslagsmedel för ajourhållningen av blockdatabasen. Jordbruksverket erhöll återigen tkr i anslagsmedel från landsbygdsprogrammet att jämföras med hemställan om tkr. För att komma upp till den beräknade kostnadsnivån om ca tkr har verket återigen omprioriterat verksamhet och avsatt ytterligare tkr av förvaltningsanslagets ordinarie budgetram. De tillförda medlen är en nödvändig satsning som får tas på bekostnad av andra nödvändiga åtgärder. Det är väsentligt att blockdatabasen underhålls årligen till en omfattning som krävs för att inte Sverige ska drabbas av framtida finansiella korrigeringar. Som nämnts i tidigare skrivelser finns det för närvarande begränsade möjligheter till automatiska uppdateringar vilket innebär att det årliga arbetet framöver kommer att förbruka stora personella resurser. Detta innebär att kostnaden till stor del ligger kvar på nivån tkr årligen. För 2014 beräknas att tkr behövs i ytterligare anslagsmedel för ajourföringen av blockdatabasen för att komma upp till den totala budgetnivån om ca tkr. Verket anser att kostnaden i sin helhet bör belasta förvaltningsanslaget och inte att delar ska belasta landsbygdsprogrammet. Krav på ackrediterat utbetalningsställe m.m. Jordbruksverket som utbetalande organ påverkas av de nya tillämpningsföreskrifterna som antogs inför räkenskapsåret 2007 i kommissionens förordning 885/2006 avseende godkännande av ut betalningsställen. Ändringen innebär att ett utbetalningsställe endast bör godkännas om det uppfyller ett antal obligatoriska kriterier som fastställs på EU-nivå. Dessa nya föreskrifter ger också kommissionen möjlighet att tillgripa finansiella korrigeringar i det fall ett ackrediterat utbetalningsställe ej uppfyller de fastställda kraven. Under 2011 och 2012 utredde Jordbruksverket vilka åtgärder och förändringar i den externa och interna organisations- och kontrollstrukturen som behöver vidtas för att uppfylla kraven. I skrivelse har Jordbruksverket översänt rapporten Genomgång av Jordbruksfondernas ackrediteringsvillkor samt sektorspecifika kontrollsystemförslag till ändringar till regeringskansliet. Av rapporten kan utläsas ett antal förslag på förändringar vars merkostnader för verket sammanlagt uppgår till minst tkr. Följande uppgifter föreslås överföras från länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Sametinget till Jordbruksverket och merkostnaden för verket fördelas enligt följande; Tkr *Mottagande och registrering av ansökan *Beslut om stödutbetalning och återkrav? *Hantering av återkrav (i rapporten mnkr) *Administrativ hantering av Leader

20 Merkostnaden för Beslut om stödutbetalning bedöms kostnadsneutral totalt sett och även inom respektive berörd myndighet, dock innebär förändringen ökade kostnader för Jordbruksverket bland annat avseende hantering och arkivering av handlingar vars kostnader ännu inte har beräknats. Vidare bedöms att det finns ett behov av att utöka resurserna inom Jordbruksverkets interna kontroll. Resursbehovet för denna uppgift bedöms till tkr årligen. Totalt hemställs således om tkr årligen från 2014 med tillägg av att verket återkommer om merkostnaden för beslutsdelen som omnämnts ovan. Av rapporten kan vidare utläsas att ca tkr kan omfördelas från övriga myndigheters anslag. Införlivande av direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel m.m. För 2014 och framåt hemställs om ytterligare tkr för arbete med införlivande av direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel. Arbetet innefattar förvaltardelar som koordinering med andra EU-länders nationella implementering, framtagning av föreskrifter och tillhörande styrdokument i form av riktlinjer och vägledning. Verksamhet i motsvarande omfattning finansieras t.o.m med medel från landsbygdsprogrammet. Verket ansvarar även för att nödvändiga förutsättningar för att genomföra integrerat växtskydd skapas. Det ska enligt direktivet ske genom att yrkesmässiga användare har tillgång till information, verktyg för övervakning av skadegörare och ogräs och för beslutsfattande samt till rådgivningstjänster om integrerat växtskydd. Arbetet sker vid Växtskyddscentralerna. Verksamheten syftar till att ge förutsättningar för konkurrenskraftig odling samtidigt som beslutade ambitioner på miljöområdet tillgodoses. Verksamheten finansieras för närvarande fullt ut av landsbygdsprogrammet. Fortsatt genomförande av befintliga åtaganden 2014 och framåt förutsätter fortsatt finansiering från landsbygdsprogrammet även efter Om möjligheten till finansiering via landsbygdsprogrammet begränsas kommer behov av ytterligare medel under förvaltningsanslaget 1:8.1 att uppstå. Se vidare i budgetunderaget under anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Krisberedskap Jordbruksverket har de senaste åren genomfört ett flertal projekt som finansierats med medel från anslaget 2:4 Krisberedskap. En stor del av projekten har implementerats fullt ut i linjeverksamheten och resulterat i att Jordbruksverket har förbättrat sin krisberedskap inom verkets ansvarsområde. Den befintliga ramen har dock inte gett utrymme för att fullt ut kunna dra nytta av den ökade kunskapen och den ökade förmågan till samverkan som projekten har genererat. Jordbruksverket äskar därför extra medel till att implementera och effektivt förvalta den kunskap och de erfarenheter såväl som fullfölja den ökade samverkan som projekt finansierade med medel från anslaget 2:4 Krisberedskap har resulterat i. I avvaktan på ställningstagande hur denna verksamhet långsiktigt ska finansieras (d.v.s. vilken anslagspost) hemställer Jordbruksverket om tkr årligen under förvaltningsanslaget 1:8. Inrättande av ett Nationellt kompetenscenter för 3R-frågor vid Jordbruksverket Den 14 juni 2012 redovisade Statens jordbruksverk, Sveriges lantbruksuniversitet och Vetenskapsrådet ett gemensamt förslag till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) om hur det framtida nationella arbetet med 3R-frågor (alternativa metoder till djurförsök) kunde utvecklas. Förslaget innebar bl.a. att ett Nationellt kompetenscenter för 3R-frågor skulle inrättas vid Jordbruksverket för att fungera som Nationella kommitténs verkställande organ och se till att Sverige levde upp till kraven gällande alternativa metoder till djurförsök i det nya direktivet. Enligt förslaget skulle kompetenscentrets resurser bestå av fem handläggare med vetenskaplig kompetens 20

Enklare tillsammans. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2015 2017

Enklare tillsammans. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2015 2017 Enklare tillsammans Budgetunderlag för räkenskapsåren 2015 2017 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2015 2017 5 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 Innehåll Förslag till verksamhetens finansiering...12

Läs mer

Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag för räkenskapsåren 2013 2015

Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag för räkenskapsåren 2013 2015 Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle Budgetunderlag för räkenskapsåren 2013 2015 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2013 2015 5 BUDGETUNDERLAG 2013 2015 BUDGETUNDERLAG 2013 2015 Innehåll

Läs mer

Budgetunderlag för räkenskapsåren 2011 2013

Budgetunderlag för räkenskapsåren 2011 2013 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2011 2013 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2011-2013 SKRIVELSE 2010-02-25 Dnr 07-2447/10 Regeringskansliet Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Statens jordbruksverks

Läs mer

Budgetunderlag för räkenskapsåren 2010 2012

Budgetunderlag för räkenskapsåren 2010 2012 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2010 2012. Budgetunderlag för räkenskapsåren 2010 2012 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren 2010-2012... 1 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2009... 8 1:9 Statens

Läs mer

www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018

www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2016 2018 5 BUDGETUNDERLAG 2016 2018 BUDGETUNDERLAG 2016 2018 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren

Läs mer

Budgetunderlag för räkenskapsåren

Budgetunderlag för räkenskapsåren Budgetunderlag för räkenskapsåren 2012 2014 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2012-2014 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren 2012-2014... 9 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2011... 18 1:9 Statens

Läs mer

Budgetunderlag för räkenskapsåren

Budgetunderlag för räkenskapsåren www.jordbruksverket.se Budgetunderlag för räkenskapsåren 2017 2019 Budgetunderlag för räkenskapsåren 2017 2019 5 BUDGETUNDERLAG 2017 2019 BUDGETUNDERLAG 2016 2018 Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

TVV Ekonomidag. Om anslag 1:1 och andra styrdokument Näringsdepartementet

TVV Ekonomidag. Om anslag 1:1 och andra styrdokument Näringsdepartementet TVV Ekonomidag Om anslag 1:1 och andra styrdokument 2016-06-15 Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Anslagsnivå på ca 1,5 miljarder kr (2016) Bemyndigande på 2 993 mnkr (2016 för åren 2017-2023) Anslagskredit:

Läs mer

Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015 REVISIONSRAPPORT NATURVÅRDSVERKET 106 48 STOCKHOLM DNR: 3.1. 2 2015-0615 Naturvårdsverket Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Naturvårdsverkets (NV) årsredovisning, daterad

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet

Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet 1 Befogenheter för avgiftsbelagd verksamhet Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skogsstyrelsen (SKS) granskat myndighetens efterlevnad av de ekonomiska målen för den avgiftsbelagda

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 7 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/08017/SUN N2016/07690/KLS (delvis) N2016/06636/SUN m.fl. Se bilaga 1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter:

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-11947/12 Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner

Läs mer

4 Konsekvenser av utredningens förslag

4 Konsekvenser av utredningens förslag 4 Konsekvenser av utredningens förslag Enligt 14 kommittéförordningen (1998:1474) gäller att om förslagen i ett betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, för kommuner, landsting, företag

Läs mer

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013.

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013. CARIN RYTOFT DRANGEL PKE Registrator@esv.se Datum Dnr Ert datum Er referens 2012-10-09 15-2012-1233 2012-09-26 49-642/2012 Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen - Nordisk tillsynskonferens 7-8 februari 2017 Leo Jager, teamchef Handel och myndighetssamverkan Santépaketet: nya EU-regler om offentlig kontroll av bl.a. livsmedel

Läs mer

Vad kan en EU-revision kosta?

Vad kan en EU-revision kosta? Vad kan en EU-revision kosta? Anders Elfström, enhetschef Regelutvecklingsenheten Stödavdelningen Jordbruksverket Regelutvecklingsenheten, ca 75 personer Regelarbete Förvaltning av Multikuben Ajourhållning

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Revisionsrapport Årsredovisning 2015 KEMIKALIEINSPEKTIONEN, BOX 2 172 13 SUNDBYBERG Kemikalieinspektionen Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, daterad 2016-02-22. Syftet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Regeringsbeslut I 2 2014-12-19 Fi2014/4531(delvis) Finansdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Riksdagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket

Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket Innehållsförteckning Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket...

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 BESLUT 1 (1) 2013-03-01 Dnr 100-1157-13 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket Regeringsbeslut I:10 2012-12-18 S2012/8855/SAM (delvis) Socialdepartementet Läkemedelsverket Box26 75103 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret avseende Läkemedelsverket Riksdagen har beslutat om Läkemedelsverkets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut 1:2 2016-02-11 U2016/00585/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet Regeringsbeslut IV 2 2015-11-19 N2015/07947/SUN Näringsdepartementet Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet 1bilaga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-06-30

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-06-30 SKRIVELSE 2015-08-13 Dnr 1.5.04-6162/15 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Statens jordbruksverks delårsrapport för perioden 2015-01-01

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Regeringsbeslut 13 Arbetsmarknadsdepartementet 216-12-2 A216/2465/A A216/2422/SV (delvis) Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box47141 174 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 217 avseende Rådet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut I:16 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:25 och 1:26

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:25 och 1:26 REGERINGEN FORMAS In/ut:2012-12-28 Dnr: 2012-2169 Regeringsbeslut 13 Handl: 2012-12-20 L2012/2240 L2012/2586 Landsbygdsdepartementet L2012/3395 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och s amhälls

Läs mer

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6 Bilaga 1. Slutlig Rådspromemoria 2005-12-09 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte (jordbruks- och fiskerådet) den 20 22 december 2005 Dagordningspunkt Punkt 6 Rubrik: Aviär influensa

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 10 2015-12-10 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 2 Näringsdepartementet -11-05 N/07690/SUN N/02178/SUN (delvis) Bolagsverket 851 81 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 12 Näringsdepartementet 2016-12-14 N2016/07811/SUN N2016/01678/SUN N2016/07690/KLS (delvis) Statens veterinärmedicinska anstalt 751 89 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP)

Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-06-21 Dnr: 12-5055 1(6) Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP) 1.1 Inledning PTS har fått i uppdrag av regeringen

Läs mer

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande.

Läs mer

Sammanfattande beskrivning över förvaltnings- och kontrollsystemet, EHFF

Sammanfattande beskrivning över förvaltnings- och kontrollsystemet, EHFF BILAGA 4 Sammanfattande beskrivning över förvaltnings- och kontrollsystemet, EHFF 1. Beskrivning av funktioner Jordbruksverket är förvaltande myndighet och Ekonomistyrningsverket är revisionsmyndighet.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 29 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2015-02-26 Dnr: 1.4-205/2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL Innehåll 1

Läs mer

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd

Läs mer

Försäkringar för nötkreatur

Försäkringar för nötkreatur Försäkringar för nötkreatur Försäkring och riskbedömning Att ha djur innebär också att ta risken att de skadar sig, dör eller blir sjuka. Nötkreatur är inget undantag. I lönsamhetsberäkningar inkluderas

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2015-06-25 S2015/04530/RS (delvis) Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella honungsprogrammet

Konsekvensutredning Ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella honungsprogrammet KONSEKVENS- Dnr. 3.2.16-6835/17 UTREDNING 2017-10-16 Stödregelenheten Konsekvensutredning Ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella honungsprogrammet Allmänt 1. BESKRIVNING

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur 1(5) 2014-09-12 Dnr: 6.6.16-9367/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur A Allmänt 1 Beskrivning av

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 47 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompetensutveckling

Läs mer

Yttrande om försäkran 16 oktober oktober 2012

Yttrande om försäkran 16 oktober oktober 2012 Yttrande om försäkran 16 oktober 2011-15 oktober 2012 Europeiska Garantifonden för Jordbruket (EGFJ) Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 2013:10 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål 1 2013-05-07 Landsbygdsavdelningen Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål Handlingsplaner istället för regionala genomförandestrategier I nästa programperiod kommer länen

Läs mer

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget 1 (10) Kommunledningskontoret 2008-11-04 Dnr Ks2008-855 Stig Metodiusson Rev 2008-12-01 Kommunfullmäktige Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget FÖRSLAG TILL

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt Regeringsbeslut IV 3 Näringsdepartementet -11-05 N/07697/SUN N/02178/SUN Statens veterinärmedicinska anstalt 751 89 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens veterinärmedicinska anstalt Riksdagen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM10. Översyn av EU:s budgetförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM10. Översyn av EU:s budgetförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s budgetförordning Finansdepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM(2016)605 Förslag till förordning av Europaparlamentet och Rådet om finansiella bestämmelser

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014

Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Minnesanteckningar från konsumentrådets möte den 4 mars 2014 Punkt 1 Mötesordföranden Christina Nordin inledde mötet med att hälsa deltagarna välkomna till konsumentrådets möte. Ordföranden började med

Läs mer

Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september

Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september 1(5) UNDERLAG Dnr 49-5199/11 2011-08-22 Landsbygdsavdelningen E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se Dialog om framtida miljöersättningar, 9 september Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har fått

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren.

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren. Regeringsbeslut 12 Miljödepartementet 2008-06-26 M2008/2699/A (delvis) Strålsäkerhetsmyndigheten 17116SOLNA Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala Regeringsbeslut 9 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 75120 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2016-04-07 S2016/01578/SF Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 BESLUT Datum 2016-08-15 Beteckning 111-27884-2016 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder. Innehållsförteckning

Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder. Innehållsförteckning Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder Innehållsförteckning Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder... 1 Beskrivning av delåtgärd 1.1, Stöd till yrkesutbildnings- och

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Regeringsbeslut 5 Försvarsdepartementet 2015-12-18 Fö2015/00120/ESL (delvis) Fö2015/00295/MFU Fö2015/00305/MFU m.fl. Se bilaga 1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad Regleringsbrev

Läs mer

517 minoriteter(ram) Ökad säkerhet för den judiska minoriteten(ram)

517 minoriteter(ram) Ökad säkerhet för den judiska minoriteten(ram) Regeringsbeslut II 6 Arbetsmarknadsdepartementet 2011-12-15 A2011/4505/DISK A2011/4445/EXPCH Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen

Läs mer

Välkommen till ESV:s seminarium

Välkommen till ESV:s seminarium Välkommen till ESV:s seminarium En framgångsrik EU-revision bidrar till att förvaltnings- och kontrollsystemen i medlemsstaten Sverige utvecklas och förbättras bidrar till att EU kommissionen i samarbete

Läs mer

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [8121] Denna förordning har till syfte att 1. förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i landet och

Läs mer

REMISS 1 (6) Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande svar på remissen.

REMISS 1 (6) Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar följande svar på remissen. 1 (6) Enheten för lantbruksfrågor Anders Larsson n.registrator@regeringskansliet.se Svar på remiss slutbetänkanden av konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning 1(7) 2012-04-13 Version 1.0 Dnr 33-3994/12 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning vid slakt Fastställd 2012-04-13

Läs mer

Riksdagen har den 27 april 2011 gett till känna att regeringen bör förbjuda kastrering av smågrisar utan bedövning så snart det finns

Riksdagen har den 27 april 2011 gett till känna att regeringen bör förbjuda kastrering av smågrisar utan bedövning så snart det finns Konsekvensutredning 2012-06-04 Landsbygdsdepartementet Konsekvensutredning till förslaget om ändring av 25 djurskyddsförordningen (1988:539) Sammanfattning I denna konsekvensutredning analyseras ett förslag

Läs mer