Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag. för räkenskapsåren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle. Budgetunderlag. för räkenskapsåren 2014 2016"

Transkript

1 Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle Budgetunderlag för räkenskapsåren

2

3 Budgetunderlag för räkenskapsåren

4

5 5 BUDGETUNDERLAG

6

7 BUDGETUNDERLAG Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren Förslag till verksamhetens finansiering...11 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret :8 Statens jordbruksverk, anslagspost :4 Bidrag till veterinär fältverksamhet, anslagspost :5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder anslagsposterna 2 och x :6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, anslagsposterna :9 Bekämpande av växtsjukdomar, anslagspost :10 Gårdsstöd m.m., anslagspost 1 och :11 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter, anslagspost :12 Finansiella korrigeringar m.m., anslagspost :13 Strukturstödet till fisket m.m., anslagspost :14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., anslagspost :16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 1 4, 7 och :18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 4, 8, och x :19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagsposterna 3, 7 och x :20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, anslagsposterna 1, 2 och :21 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m., anslagspost :22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., anslagspost :1 Avgiften till Europeiska unionen, anslagspost Övriga ekonomiska villkor, investeringar...64 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras...66 Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras...67 Uppbörd inklusive återflöden från EU...68 Bemyndiganden...70 Bilaga 1 Landsbygdsprogrammet

8

9 BUDGETUNDERLAG Sammanfattning räkenskapsåren Budgetunderlag lämnas till regeringskansliet i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Jordbruksverket hemställer om en anslagsnivå om tkr under år För åren 2015 och 2016 räknas med tkr respektive tkr. För några anslag föreslås anslagsnivåer för 2014 som är högre än beräknade belopp i budgetpropositionen 2012/13:1. Skälen till dessa föreslagna höjningar är bland annat att ambitionsnivåer har höjts och en anpassning till kommissionens ackrediteringsregler för utbetalningsstället Jordbruksverket. Jordbruksverket återkommer så snart det är möjligt med kompletteringar av verkets merkostnader från 2013 för implementeringen av reformen av jordbruks- och fiskeripolitiken. Jordbruksverket ska verka för goda förutsättningar för att uppnå ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv och samtidigt främja hållbarhet och ett gott djurskydd. Regler ska när så är möjligt vila på vetenskaplig grund. För att nå dessa mål behövs medel för tillämpad forskning om djur- och växtskydd. Ifråga om stödhanteringen är målen att aktivt minska den administrativa bördan för kunderna och att minimera risken för finansiella korrigeringar. Ökad tillgång till information är också högt prioriterat. För anslagsposten 1:8.1, Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader föreslås en höjning av anslagsnivån från Höjningen härleds till stor del av kostnader för Jordbruksverket som det enda ackrediterade utbetalningsstället. Uppgifter föreslås överföras från länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Sametinget till Jordbruksverket. En del av anslagshöjningen avser också ajourhållningen av blockdatabasen. Vidare hemställs om anslagsmedel för att kunna inrätta ett nationellt kompetenscenter för frågor rörande alternativa metoder till djurförsök samt för att driva arbetet, krisberedskap m.m. Merkostnader för arbetet med de nya programmen kommer att kompletteras senare när förutsättningarna har klarnat. För anslaget 1:5, Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder föreslås att en ny anslagspost Djurskyddsbefrämjande åtgärder inrättas från 2014 vars anslagsmedel om hemställda tkr ska användas för forskning och åtgärder för att främja djurskyddet. Vidare hemställs om en ökning med ca 800 tkr för s.k. djurhälsovårdsaktiviteter under anslagsposten 2. För anslaget 1:6, Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar föreslås en höjning av anslagsnivån för ökade kostnader vid sjukdomsutbrott för anslagsposten 1 om tkr. För anslagsposten 3 föreslås en höjning av anslagsnivån med tkr för att klara av Jordbruksverkets målsättning att ca lantbruksdjur inklusive fjäderfä ska obduceras varje år. För anslagsposten 4 föreslås en höjning av anslagsnivån med 300 tkr för övervakningsprogram för att bl.a. kunna följa spridningen av rävens dvärgbandmask. För anslaget 1:12.1, Finansiella korrigeringar m.m. är föreslaget belopp ca tkr högre än vad som framgår i budgetpropositionen. Av beräknad anslagsbelastning på tkr är tkr befarade korrigeringar i pågående revisionsärenden. Därutöver beräknas att ca tkr kan bli föremål för s.k. korrigering i samband med deklarationerna till EU av utbetalda belopp inom fiskerifonden. Resterande belopp om tkr avser schablonmässiga kostnader. För anslaget 1:13, Strukturstöd till fisket m.m. räknas med en belastning om ca tkr högre än vad som beräknades i propositionen. För anslaget 1:14, Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., räknas med en belastning om tkr högre än vad som beräknades i propositionen. 9

10 För anslaget 1:20, Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket föreslås ytterligare närmare tkr utöver den nivån som är föreslagen i budgetpropositionen för Ökningen avser framförallt medel för forskning och utveckling rörande integrerat växtskydd inom ramen för direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel och för strategin för växtskyddsmedel m.m. För anslaget 1:21.1, Stöd till jordbrukets rationalisering föreslås att anslagsnivån höjs till tkr för att kunna utnyttja den markreserv som byggts upp i nya omarronderingsområden. För anslaget 1:22.1, Stöd till innehavare av fjällägenheter, föreslås en höjning av anslagsnivån till tkr för att kunna klara av det löpande underhållet av statens fastigheter. För respektive anslagspost är det vid prognostiserade överskott år 2013 inte medräknat något disponibelt ingående överskott Jordbruksverket har enbart beräknat anslagsbelastningar från 2014 och framåt som är hänförliga till de nuvarande programperioderna och för beslutade stöd/åtaganden som bygger på dagens regelverk men som kommer att finansieras av de nya programmen. Detta berör direkt anslagsposterna 1:10.1, 1:11.1, 1:13.3, 1:14.3, 1:18.9 och 1:19.7 För garantifonden EGFJ för jordbruket är det i huvudsak restutbetalningar avseende de årsvisa stöden samt vissa interventionsstöd som kommer att finansieras inom det nya programmet (belastningar på anslagen 1:10 och 1:11). Inom ramen för nuvarande fiskerifondsbudget (EFF) kan beviljade stöd betalas ut t.o.m den 31 december 2015, det är dessa belopp som är med i anslagsbelastningen (belastningar på anslagen 1:13 och 1:14). Det är inte aktuellt med att vissa beslut om utbetalning ska belasta nästa programperiods budget. Inom ramen för nuvarande landsbygdsprogramsbudget (EJFLU) kan stöd som beviljas t.o.m under axlarna 1,3, 4 och 5 betalas ut fram t.o.m. 31 december 2015 och det är dessa belopp som är med i anslagsbelastningen för 2014 och För beslutade fleråriga åtaganden för miljöersättningar (axel 2) beräknas att anslagsbelastningen för 2014 och framåt belastar det nya programmet och dessa belopp har redovisats separat under en ny anslagspost. Det bör observeras att verket ännu inte har beräknat anslagsbelastningar för ett övergångsår 2014 om vi antar att det nya landsbygdsprogrammet gäller först från Enligt beräkningar hemställs om en total bemyndiganderam för berörda anslag om tkr för år 2014 avseende förpliktelser som infrias under 2015 och framåt. Vidare föreslås tkr i anslagskrediter 2014 vilket framgår i särskild tabell. Räntekontokrediten för förvaltningen m.m. föreslås till tkr och låneramen föreslås till tkr för räkenskapsåret Avgiftsinkomster som disponeras inom de sex resultatområden beräknas till tkr för år Samtliga belopp är redovisade i 2013-års prisnivå. Eurokurs 8,60 kr har genomgående använts för aktuella anslagsposter. 10

11 BUDGETUNDERLAG Förslag till verksamhetens finansiering Samtliga belopp i tabellerna är i tkr och i 2013 års prisnivå. Gråmarkerade belopp avser förslag till höjning av anslaget i förhållande till Budgetpropositionen 2012/13:1 för år Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) :8 Statens jordbruksverk Förvaltningsanslag Statistik :4 Bidrag till veterinär fältverksamhet :5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder :5.2 Djurhälsovård :5.x Djurskyddsbefrämjande medel :6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar :6.3 Bidrag till obduktionsverksamheten :6.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller :9.1 Bekämpande av växtsjukdomar :10 Gårdsstöd m.m :10.1 Gårdsstöd m.m :10.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar :11.1 Intervention för jordbruksprodukter :12.1 Finansiella korrigeringar m.m :13 Strukturstödet till fisket m.m. EFF :14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. EFF :16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor :16.1 Exportfrämjande åtgärder :16.2 Matlandetkonferens och gastronomiska regioner :16.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn 1:16.4 Kommunikation :16.7 Jakt och fiske :16.9 Insatser vid slakt :16.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll :18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :18.4 Nationellt stöd, stödområde :18.5 Återföring av handelsgödselskatt :18.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :18.9 Landsbygdsprogram :18.x Landsbygdsprogram :19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (ram) 1:19.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering :19.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel 1:19.x Landsbygdsprogram för Sverige år , EU-medel

12 Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) :20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket :20.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet :20.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel :20.3 Omställningspremie och energieffektivisering :21.1 Stöd till jordbrukets rationalisering :22.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m :1 Avgiften till Europeiska unionen :1.2 Sockeravgifter Totalt anslag Beslut Förslag Förslag Förslag Avgiftsinkomster som disponeras (tkr) Offentlig rättslig verksamhet Djur Växt Tillsyn Utsäde Distriktsveterinärna Uppdragsverksamhet Vatten Tillsyn Utsäde Distriktsveterinärerna Summa: Ovanstående tabell är rensad från intäkter från anslagen 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet till resultatområde Distriktsveterinärerna och från 1:9.1 Bekämpande av växtsjukdomar till resultat område Växt samt från myndighetsbidrag. Se prognostiserade resultat för verksamheterna under avsnitt Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras. 12

13 BUDGETUNDERLAG Tilldelat Förslag Anslagskrediter (tkr) :8 Statens jordbruksverk Förvaltningskostnader Statistik :4.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet 0 0 1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder :5.2 Djurhälsovård :5.x Djurskyddsbefrämjande åtgärder - 0 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar :6.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar :6.3 Bidrag till obduktionsverksamheten :6.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller :9.1 Bekämpande av växtsjukdomar :10 Gårdsstöd m.m :10.1 Gårdsstöd m.m :10.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar :11.1 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter :12.1 Finansiella korrigeringar m.m :13.3 Strukturstödet till fisket m.m. (EFF) :14.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (EFF) :16 Konkurrenskraftig livsmedelsektor :16.1 Exportfrämjande åtgärder :16.2 Matlandetkonferens och gastronomiska regioner 138-1:16.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre komptens i livsmedelsektorn :16.4 Kommunikation :16.7 Jakt och fiske :16.9 Insatser vid slakt 93-1:16.10 Offentliga måltider och utveckling av livsmedelskontroll 0-1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :18.4 Nationellt stöd, stödområde :18.5 Återföring av handelsgödselskatt 0-1:18.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering :18.9 Landsbygdsprogram :18.x Landsbygdsprogram :19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur :19.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering :19.7 Landsbygdsprogram för Sverige år , EU medel :19.x Landsbygdsprogram för Sverige år , EU medel :20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket :20.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet :20.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel :20.3 Omställningspremie och energieffektivisering :21.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m :22.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m :1.2 Avgiften till Europeiska unionen, sockeravgifter Totalt anslagkrediter

14 Bemyndiganden (tkr) Anslag Anslagsbenämning 2013 Tilldelat 2014 Föreslagen bemyndiganderam 2014 Utestående förpliktelser 2015 Infriade förpliktelser 2016 Infriade förpliktelser 1:11.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag 1:13.3 Strukturstöd till fisket m.m :14.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. 1:18.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering 1:18.9 Landsbygdsprogram ) :19.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering 1:19.7 Landsbygdsprogram för Sverige ) år , EU-medel Totalt bemyndiganden ) Verket har hemställt om bemyndiganderam för anslag 1:18.9 och 1:19.7 på tkr respektive tkr i skrivelse Övriga ekonomiska villkor (tkr) Tilldelat 2013 Förslag 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 Låneram Räntekontokredit Jordfondsram

15 BUDGETUNDERLAG Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2013 Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader (1:8.1) Merkostnaderna för ProCAP-projektet beräknas inte kunna inrymmas i disponibla anslagsmedel jämte nuvarande anslagskredit om drygt tkr. Jordbruksverket beräknas återkomma i juni med begäran om höjd anslagskredit. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (1:6.1) Tilldelat anslag är tkr för år Genomsnittlig anslagsbelastning de senaste fem åren har varit närmare tkr. I dagsläget ligger prognosen på en anslagsbelastning om tkr. Jordbruksverket följer sjukdomsläget under våren och vid befarat överskridande av anslag återkommer verket i särskild skrivelse med hemställan om ytterligare anslagsmedel. Finansiella korrigeringar m.m. (1:12.1) Tidigare år har delar av kostnaden för ESV:s revision av fiskerifonden finansierats med s.k. TAmedel inom fiskerifonden EFF. P.g.a. medelsbrist är detta inte möjligt från och med Verket återkommer med en hemställan under juni 2013 om att revisionskostnaderna för ESV i egenskap av s.k. Revisionsmyndighet för fiskerifonden EFF belastar anslaget med ca tkr. Vidare hemställs om ett klargörande om att korrigeringar och egna rättelser som beslutas av verket, avseende räkenskaper inom jordbruksfonderna (EFGJ och EJFLU) och fiskerifonden (EFF), kan belasta anslaget. Se vidare sid 42 andra stycket. Strukturstöd till fisket m.m. Europeiska fiskerifonden (EFF) (1:13:3) För anslagsposten 3, Strukturstöd till fisket m.m., prognostiseras ett utestående åtagande om tkr per den 31 december, Anslagsposten har i dagsläget en bemyndiganderam om tkr. Anledningen till att beräknat utestående åtagande ökar beror på att utbetalningstakten fortsatt är betydligt lägre än vad som tidigare förväntats samt att beslutstakten kommer att öka ytterligare under året för att möjliggöra fullt utnyttjande av programmet. Jordbruksverket återkommer senare med en särskild hemställan för anslagsposten när en översyn har gjorts av beräkningarna i samband med anlagsprognosen i juni. Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. Europeiska fiskerifonden (EFF) (1:14.3) För anslagsposten 3, Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., prognostiseras ett utestående åtagande om tkr per den 31 december, Anslagsposten har i dagsläget en bemyndiganderam om tkr. Anledningen till höjt beräknat utestående åtagande, se tidigare text under anslag 1:13. Jordbruksverket återkommer senare med en särskild hemställan för anslagsposten när en översyn har gjorts av beräkningarna i samband med anlagsprognosen i juni. Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Nationellt stöd stödområde 1 3 (1:18.4) Ingående underskott 2013 uppgår till tkr ( tkr av anslaget drogs in under hösten 2012). Summa disponibelt belopp 2013 uppgår till tkr, beräknad anslagsbelastning är tkr. Jordbruksverket återkommer i särskild skrivelse i juni om begäran av ytterligare anslagsmedel för att täcka befarat underskott. Alternativt kan anslagskredit beviljas som kortsiktigt täcker behovet. 15

16 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Honungsprogrammet, nationell medfinansiering (1:18.8) Om det beslutas att kommande Honungsprogram för år ska uppgå till tkr finansierat av anslagsposterna 1:18.8/1:19.3 med 50 % vardera så återkommer Jordbruksverket under juni 2013 med en hemställan om att bemyndiganderamen höjs till tkr för anslagsposten. Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Landsbygdsprogram (1:18.9) Jordbruksverket har i särskild skrivelse daterad 24 januari, 2013 hemställt om att den totala bemyndiganderamen för anslaget 1:18, anslagspost 9 höjs från tkr till tkr. Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Honungsprogrammet, EU-finansiering (1:19.3) Om det beslutas att kommande Honungsprogram för år ska uppgå till tkr finansierat av anslagsposterna 1:18.8/1:19.3 med 50 % vardera så återkommer Jordbruksverket under juni 2013 med en hemställan om att bemyndiganderamen höjs till tkr för anslagsposten. Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Landsbygdsprogram , EU-medel (1:19.7) Jordbruksverket har i särskild skrivelse daterad 24 januari, 2013 hemställt om att den totala bemyndiganderamen för anslaget 1:22 anslagspost 7 höjs från tkr till tkr. Avgiften till Europeiska unionen, Sockeravgifter (1:1.2) Den 26 februari tas det beslut om möjlighet att omklassicificera utomkvotsocker till kvotsocker till reducerad straffavgift. Verket räknar med att berört sockerbolag ansöker om tilldelning av kvot och kommer betala in avgiften till Jordbruksverket. 75 % av det inbetalda beloppet ska betalas in till EU och blir då en anslagsbelastning på anslag 1:1.2 under mars månad, detta belopp beräknas att uppgå till tkr. Beloppet läggs till produktionsavgiften på tkr. Hur stor anslagsbelastningen blir vet verket först när berört sockerbolag har blivit tilldelad kvot (om de ansöker om nedsatt överskottsavgift). Verket återkommer i början av mars vilka anslagsmedel som behöver tillföras anslagsposten under mars månad. 16

17 BUDGETUNDERLAG :8 Statens jordbruksverk, anslagspost 1 2 Totalt (tkr) 2012 Utfall 2013 Prognos Totalt ingående sparande Disponibelt anslagssparande Anslag Disponibla medel Utfall Totalt utgående anslagssparande Ap 1 Förvaltningskostnader Ingående sparande Disponibelt anslagssparande Anslag Disponibla medel Utfall Utgående anslagssparande Ap 2 Statistik** Ingående sparande * Disponibelt anslagssparande Anslag Disponibla medel Utfall Utgående anslagssparande * Ingående anslagssparande på 635 tkr från budgetår 2012 avseende anslagsposten 1:17 (2012) Livsmedelstatistik. ** För en ökad jämförbarhet för 1:8.2 Statistik har uppgifterna för räkenskapsåret 2012 avseende anslagen 1:17.1 och 1:18.1 lagts in i tabellen enbart på postnivån. Beräkningsförutsättningar Anslagspost 1 Förvaltningskostnader Utgående positivt överföringsbelopp 2012 uppgick till tkr vilket ligger under vad som är budgeterat att disponeras Att det blev ett utgående överskott 2012 hänger samman med att det är knappt tkr kvar av de anslag för återkravsarbetet som erhölls extra 2012 samt att av erhållna anslag för förenklingsmedel under 2011 och 2012 ligger drygt tkr som oförbrukade. Om man rensar det utgående överskottet om drygt tkr från anslag för återkrav- och förenklingsarbete som inte förbrukats 2012 samt från ett ingående sparande från 2011 om drygt tkr kan årsresultatet 2012 beräknas till ett underskott om ca tkr. Kostnader för Pro CAP-arbetet (förberedelser för införande av ny jordbruks- och fiskeripolitik från 2014) under 2012 uppgick till ca tkr varav de s.k. merkostnaderna under förvaltningsanslaget uppgick till ca tkr avseende i huvudsak extraanställd personal i den ordinarie verksamheten (p.g.a. att fast personal arbetar i projektet) och IT-konsulter. Den större delen av beräknat årsunderskott 2012 om drygt tkr beror på merkostnader i projektet. I skrivelse januari 2012 hemställde verket om ytterligare tkr i anslagsmedel för merkostnaderna under 2012 men inga ytterligare medel erhölls detta år. Merkostnaderna blev dock något lägre vilket bl.a. har sin orsak i osäkerheten om när den nya jordbrukspolitiken ska träda i kraft. 17

18 År 2013 Härledningen av förändringen av anslagsbeloppet mellan 2012 och 2013 framgår av nedanstående tabell. Tkr Anslagsbelopp Avdrag nivåsänkning förenklingsmedel (14 till 12 mnkr) Avdrag återkravsarbete Införandeprojekt Pro CAP Drift djursjukdata PLO-omräkning 2013 (ca 0,5 % på ca 450 mnkr) Anslagsbelopp 2013 beslut I fastställd förvaltningsbudget 2013 beräknas att anslagskrediten under året utnyttjas i det närmaste maximalt. Det ingående överskottet från 2012 ligger ca tkr under mot vad som budgeterades i december Kvarvarande anslagsmedel för återkravs- och förenklingsarbetet om ca tkr är budgeterade och beräknas förbrukas under I den fastställda budgeten för Pro CAP-projektet beräknas kostnaderna till ca tkr på förvaltningsanslaget varav ca tkr finansieras med befintliga resurser medan resterande finansieras med erhållna tillfälliga anslagsmedel. Ytterligare tkr av projektets kostnader beräknas kunna finansieras med s.k. TA-medel inom nuvarande landsbygdsprogram. Resterande kostnader i projektet om knappt tkr läggs upp som en investering där avskrivningskostnader belastar anslaget/anslagen först när investeringen används. Jordbruksverket planerar nu att införandet av såväl den nya livsmedelspolitiken som landsbygdspolitiken börjar gälla först 2015 vilket medför en översyn av hela Pro CAP-projektet. Verket räknar dock fortfarande med att det nya fiskeriprogrammet ska införas under I budgetunderlaget för perioden ( ) beräknade Jordbruksverket en totalkostnad för projektet om knappt tkr varav verkets del stod för ca tkr. Beräkningarna grundades då på tidigare genomförda reformer, projekt och erfarenheter från dessa. Övriga myndigheters kostnader i projektet beräknades då till ca tkr och verket utgick ifrån att även dessa skulle hanteras inom projektets ramar. Vidare bedömde verket att omprioriteringar kunde göras av befintliga resurser vilket medför att ca 15 % av projektets kostnader motsvarande ca tkr kunde frigöras inom befintlig budget. Resterande ca tkr utgjorde en merkostnad i projektet (om man exkluderar erhållna förenklingsmedel om ca tkr som beräknas finansiera delar av projektet). Under dessa förutsättningar hemställde verket om tkr år 2012, tkr 2013, tkr 2014 och tkr För resterande år fram t.o.m beräknades merkostnader i form av avskrivningar till ytterligare ca tkr. Under 2013 har verket erhållit tkr (varav tkr tilldelats på anslagsposterna 1:18.9 och 1:19.7) jämfört med hemställan om drygt tkr. Erhållet belopp beräknas inte vara tillräckligt eftersom en lägre andel beräknas lånefinansieras varför merkostnaderna ligger kvar på tidigare beräknad nivå trots att vissa delar i projektet kommer att flyttas fram i tiden eftersom att införandet av den nya jordbrukspolitiken förskjuts till Senare under våren beräknar verket att hemställa om en höjning av anslagskrediten till det dubbla d.v.s. sex procent motsvarande ca tkr. Verket har i dessa kostnader inte räknat med att ersätta övriga myndigheters deltagande i projektet. Efter besked från Kommissionen är det inte aktuellt att vissa delar kan finansieras med s.k. TA-medel ur fiskerifonden EFF. Förskjutning i tid kommer att innebära fördyringar i projektet framöver. Budgeten för Pro CAPprojektet kommer att revideras när förutsättningarna för den nya jordbrukspolitiken har klarnat. Jordbruksverket återkommer i frågan till Regeringskansliet under våren. 18

19 BUDGETUNDERLAG År 2014 Pro CAP-projektet I avvaktan på ny budget för Pro CAP-projektet ligger regeringens föreslagna tkr med i hemställan av anslagsmedel 2014 under förvaltningsanslaget. Verket utgår vidare ifrån att merkostnader kan finansieras med s.k. TA-medel inom såväl landsbygdsfonden som fiskerifonden (avseende det nya programmet). Vad gäller landsbygdsfonden gäller det att under förlängningsåret 2014 ta höjd för denna kostnad. Jordbruksverket återkommer med ny budget så snart det är möjligt. Budgeten kommer att visa beräknade merkostnader samt möjlig finansiering på TA-medel medan resterande merkostnader belastar förvaltningsanslaget 1:8. Ajourhållning av blockdatabasen Kostnaden för ajourhållning av blockdatabasen uppgick 2012 till drygt tkr varav tkr finansierades med s.k. TA-medel inom landsbygdsprogrammet. Under 2011 uppgick kostnaden till ca tkr. Inför 2013 hemställde verket ånyo om ytterligare anslagsmedel för ajourhållningen av blockdatabasen. Jordbruksverket erhöll återigen tkr i anslagsmedel från landsbygdsprogrammet att jämföras med hemställan om tkr. För att komma upp till den beräknade kostnadsnivån om ca tkr har verket återigen omprioriterat verksamhet och avsatt ytterligare tkr av förvaltningsanslagets ordinarie budgetram. De tillförda medlen är en nödvändig satsning som får tas på bekostnad av andra nödvändiga åtgärder. Det är väsentligt att blockdatabasen underhålls årligen till en omfattning som krävs för att inte Sverige ska drabbas av framtida finansiella korrigeringar. Som nämnts i tidigare skrivelser finns det för närvarande begränsade möjligheter till automatiska uppdateringar vilket innebär att det årliga arbetet framöver kommer att förbruka stora personella resurser. Detta innebär att kostnaden till stor del ligger kvar på nivån tkr årligen. För 2014 beräknas att tkr behövs i ytterligare anslagsmedel för ajourföringen av blockdatabasen för att komma upp till den totala budgetnivån om ca tkr. Verket anser att kostnaden i sin helhet bör belasta förvaltningsanslaget och inte att delar ska belasta landsbygdsprogrammet. Krav på ackrediterat utbetalningsställe m.m. Jordbruksverket som utbetalande organ påverkas av de nya tillämpningsföreskrifterna som antogs inför räkenskapsåret 2007 i kommissionens förordning 885/2006 avseende godkännande av ut betalningsställen. Ändringen innebär att ett utbetalningsställe endast bör godkännas om det uppfyller ett antal obligatoriska kriterier som fastställs på EU-nivå. Dessa nya föreskrifter ger också kommissionen möjlighet att tillgripa finansiella korrigeringar i det fall ett ackrediterat utbetalningsställe ej uppfyller de fastställda kraven. Under 2011 och 2012 utredde Jordbruksverket vilka åtgärder och förändringar i den externa och interna organisations- och kontrollstrukturen som behöver vidtas för att uppfylla kraven. I skrivelse har Jordbruksverket översänt rapporten Genomgång av Jordbruksfondernas ackrediteringsvillkor samt sektorspecifika kontrollsystemförslag till ändringar till regeringskansliet. Av rapporten kan utläsas ett antal förslag på förändringar vars merkostnader för verket sammanlagt uppgår till minst tkr. Följande uppgifter föreslås överföras från länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Sametinget till Jordbruksverket och merkostnaden för verket fördelas enligt följande; Tkr *Mottagande och registrering av ansökan *Beslut om stödutbetalning och återkrav? *Hantering av återkrav (i rapporten mnkr) *Administrativ hantering av Leader

Villkoren för veterinär verksamhet

Villkoren för veterinär verksamhet Rapport 2002/03: 4 Villkoren för veterinär verksamhet RIKSDAGENS REVISORER 100 12 STOCKHOLM TEL 08-786 40 00 FAX 08-786 61 88 www.riksdagen.se/rr Förord Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för 2014-2016 samhällsskydd och beredskap Ert datum -977 Er referens Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps budgetunderlag för -2016 Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2015-02-26 Dnr: 1.4-205/2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL Innehåll 1

Läs mer

Budgetunderlag 2015 2017

Budgetunderlag 2015 2017 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (21) 2015 2017 Skolverket överlämnar härmed budgetunderlag för 2015 2017. Beslut i ärendet har fattats av Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. I den slutgiltiga

Läs mer

www.jordbruksverket.se Årsredovisning 2013

www.jordbruksverket.se Årsredovisning 2013 www.jordbruksverket.se Årsredovisning 2013 Samtliga bilder i årsredovisningen är tagna av Jordbruksverkets personal. Foto, omslag: Anna Gustavsson Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 Regeringsuppdrag Rapport Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin

Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin R A P P O R T 2 0 0 1 : 2 Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin Eva Kaspersson Mats Marcusson Livsmedelsekonomiska institutet Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin

Läs mer

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Regeringsuppdrag ESV 2007:43 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016

Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Bilaga till reg.beslut 2013-04-11 nr 1 2013-04-11 Landsbygdsdepartementet Förslag till nationellt program för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung för åren 2014-2016 Innehåll

Läs mer

Jordbruksverket osund konkurrens och dubbla roller.

Jordbruksverket osund konkurrens och dubbla roller. 1 2012-03-20 Europeiska kommissionen Direktoratet för statlig konkurrens B-1049 Bryssel Belgien Jordbruksverket osund konkurrens och dubbla roller. Sammanfattning. Jordbruksverket är Sveriges högsta veterinära

Läs mer

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket 2015:15 Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-11 2014/201-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-11 Fi2014/4418 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras

Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras 1 YTTRANDE Dnr 3.4.17 11374/2013 2013-11-04 Jordbruksverkets syn på gårdsstödsreformen och de nationella val som behöver göras Landsbygdsdepartementet har bett Jordbruksverket om verkets syn på gårdsstödsreformen

Läs mer

Regeringsuppdrag. Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13

Regeringsuppdrag. Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13 Regeringsuppdrag Delrapport Utvecklad finansiell styrning ESV 2009:13 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 3 Samarbete och ständiga förbättringar Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen,

Läs mer

STATENS KULTURRÅDS BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2005 2007. Dnr KUR 2004/292-21

STATENS KULTURRÅDS BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2005 2007. Dnr KUR 2004/292-21 STATENS KULTURRÅDS BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2005 2007 Dnr KUR 2004/292-21 Kopia till Finansdepartementet (4) Riksdagens utredningstjänst (9) Riksrevisionen (2) Statskontoret (2) Arbetsgivarverket (2) Ekonomistyrningsverket

Läs mer

Myndigheters säljverksamhet

Myndigheters säljverksamhet OM OFFENTLIG SEKTOR Myndigheters säljverksamhet hur och varför? Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Varför en rapport om statliga myndigheters säljverksamhet? Rapportens metod och inriktning

Läs mer

Djurens hälso- och sjukvård i ett tioårsperspektiv

Djurens hälso- och sjukvård i ett tioårsperspektiv Djurens hälso- och sjukvård i ett tioårsperspektiv Foto: Shutterstock Ett framtida överskott på veterinärer förutses och redan idag råder en brist på legitimerade djursjukskötare. Antalet platser på respektive

Läs mer

Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05

Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05 Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05 MAPSEC KB Box 70396 Telefon 08-506 361 50 Fax 08-506 362 10 info@mapsec.com

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna?

Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07. Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 12-3269/07 Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? FÖRORD Har Miljö- och landsbygdsprogrammet gjort den nytta

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

2012:29. Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan

2012:29. Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012:29 Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-16 2012/112-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-03 U2012/2730/GV Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

årsredovisning 2011 Statens veterinärmedicinska anstalt

årsredovisning 2011 Statens veterinärmedicinska anstalt årsredovisning 2011 Statens veterinärmedicinska anstalt besök. Ulls väg 2B post. 751 89 Uppsala telefon. +46 18 67 40 00 fax. +46 18 30 91 62 e-post. sva@sva.se webb. www.sva.se omslagsbild. Rödräv, fotograf

Läs mer

Konstnärsnämndens budgetunderlag 2012-14. KN Adm 2012/14

Konstnärsnämndens budgetunderlag 2012-14. KN Adm 2012/14 Konstnärsnämndens budgetunderlag 2012-14 KN Adm 2012/14 1 Maria Skolgata 83 118 53 Stockholm Tel 08-50 65 50 00 E-post: info@konstnarsnamnden.se 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Internationellt

Läs mer