VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 Inledning Det har varit ett år fyllt av händelser, nytänk, omtänk, framåtanda, engagemang, entusiasm, teambuilding, nya samverkansnivåer, utbildning, fortbildning för att bara nämna några av de substantiv som kantat vår avdelning under året. Året inleddes på samma sätt som året innan avslutades, det vill säga med erfarenhetsutbyte, då vi med tre fyllnadsval några månader tidigare än årsmötet visste att det skulle sluta både ordförande och kassör med flera. Tre ytterligare skulle tillsättas vid årsmötet. Vår valberedning fick mycket att göra. Valberedningens förslag gick igenom och vi fick ny ordförande, Susanne Lyckevall, samt tre nya ledamöter, Marie Petersson, Victoria Karlsson och Monica Åkesson. Ingegärd Salmose, valdes in som adjungerad till styrelsen. I samband med årsmötet avtackades Gunilla Gibson, Görel Pehrson och Stig-Ove Eriksson efter många års arbete i styrelsen. Med ny ordförande, och flera nya ledamöter fick vi mycket att arbeta med och med det alla möjligheter. Vi har under året bedrivit verksamhet som tidigare. Vi har haft löneförhandlingar, samverkansmöten, avtalsgrupper, rehabiliteringsärenden, övertalighetsförhandlingar, överläggningar, tvisteförhandlingar, medlemssupport, mediakontakter, opinionsarbete, arbetsgrupper, ombudsutbildningar mm. Under hösten har vi satsat på opinionsarbete för att påverka våra politiker. Det har handlat om att sätta skolan först. Vi kräver högre löner, minskad arbetsbelastning och resurser så att alla barn och elever får det stöd det behöver. När valrörelsen var över tog arbetet med kongressen för Lärarförbundet fart. Vi skrev motioner, läste på andras motioner, tyckte till om kommande verksamhetsinriktning, stadgar och budget innan Ronnie Ripgården och Susanne Lyckevall åkte till Stockholm och representerade Halland tillsammans med sex ytterligare ombud från Valkretsen. Vi har gjort arbetsplatsbesök och haft medlemsmöten på många arbetsplatser runtom i kommunen. Vi har också valt att prioritera utbildning inom styrelsen eftersom vi är många nya ledamöter. Av den anledningen tar vi sikte på att bli yttermera medlemsnära inför nästkommande år.

3 Styrelsen 2014 Susanne Lyckevall ordförande 2014 Ingrid Erikson Staag vice ordförande 2014 Maria Sjöström kassör Ann-Britt Eriksson sekreterare, studieorganisatör Helen Olsson Marie Petersson Jan Pettersson Ronnie Ripgården Viktoria Karlsson Monica Åkesson Peer Hovden Valkretsombud Ordinarie Ingegärd Salmose Marie Petersson Peer Hovden Ronald Johansson Stig-Ove Eriksson Susanne Bogren-Jaldestam Susanne Lyckevall Suppleanter Robert Johansson Ronnie Ripgården Peter Wall Elisabeth Soukup-Ackefur Christina Källqvist Valberedning Ordinarie Robert Johansson (sammankallande) Görel Pehrson Christopher Holmgren Christina Knape Susanne Bogren-Jaldestam Revisorer Ordinarie Inger Hjalmarsson Anna Chapovalova Suppleanter Maria Johansson Elisabeth Settergren

4 Representanter i nämnder, styrelser och grupper Nämnden för Förskola och Grundskola (NFG) Nämnden för Gymnasie- och Vuxenutbildning (NGV) Central samverkansgrupp (CSG) Samverkansgrupp Förvaltningen för Förskola och Grundskola (FFG) Ronnie Ripgården Peer Hovden Susanne Lyckevall Susanne Lyckevall Ingrid Erikson Staag Samverkansgrupp Förvaltningen för Gymnasie- och Vuxenutbildning (FGV) Lönedelegation Jan Pettersson Peer Hovden Ingrid Erikson Staag Susanne Lyckevall Ronnie Ripgården Ann-Britt Eriksson Uppdrag utanför lokalavdelningen Susanne Lyckevall Ronnie Ripgården Peer Hovden Representantskapsombud och Kongressombud Kongressombud Ledamot i skolformsnämnd gymnasieskola Möten under 2014 Styrelsen har under året haft elva protokollförda möten. För att förbereda styrelsemötena har det genomförts sju beredningsmöten. Medlemsantal Vid årsskiftet hade Kungsbacka lokalavdelning 1665 medlemmar. Det är en ökning med 8 medlemmar sedan förra årsskiftet.

5 Studieorganisatörens rapport Lärarförbundet har erbjudit vår styrelse olika utbildningar under året. Styrelsen har i sammanlagt 141 dagar deltagit i följande utbildningar och haft olika uppdrag på lokal, regional och central nivå: UTBILDNING ANTAL DELTAGARE DAGAR Utbildning Afa 1 1 Arbetsrätt 2 6 Central opinionsutbildning 1 2 Huvudskyddsombudsutbildning 2 2 Kongressen 2 5 Lokala ombudsutbildare 4 1 LOKA-medlem 2 1 Min Trygghet 1 1 Nätverk huvudskyddsombud 4 2 Nätverk internationellt ansvarig 1 1 Nätverk privata 5 3 Nätverk förskollärare i förskoleklass 1 1 Nätverk förskollärare i förskolan 2 1 Nätverk kulturskolan 1 1 Ny i styrelsen 4 1 Kassörsutbildning 2 1 Kommunal skolekonomi 2 3 Konferens musik och kulturskolan 1 1 Konferens studieorganisatör 1 1 Konferens fritidspedagoger 1 1 Ordförandekonferens Halland 1 5 Ordförandekonferens Central 2 2 Ordförandekonferens prioriterad avdelning 1 3 Regionalt skyddsombud 1 2 Regional utvecklingskonferens 4 2 Representantskap 2 2 Regionala Rådet 1 9 Sensus ledarseminarium 4 2 Styrelseutbildning 12 2 Utbildning Sensus 2 1 Utbildning nytt kurshanteringsprogram 1 1 Utvecklingsgrupp fritidshem 1 5

6 Våra medlemmar har erbjudits många skiftande utbildningar under året. Sammanlagt har 50 medlemmar deltagit och fördelningen är enligt följande: UTBILDNING ANTAL DELTAGARE Forma ett hållbart lärarliv 1 Ett nytt lärarskap i digitala fotspår' 2 Bygg relationer som stärker 1 Studiecirkel pensionärer 8 Pensionärskonferens 4 Konferens Mötesplats Chef 3 Skolledarföreningens ombudsmöte 2 Lärarmötet - Du och din löneutveckling 2 Skolledarkonventet Konferens och Valkretsmöten för skolledare 2 Skapa pedagogisk utvecklingstid i förskolan 4 Lärarförbundet Global 1 Utbildning Regionala skyddsombud inom KMR 1 Möte för stiftsombud 1 Regional ombudsdag 4 Konferens fritidspedagoger 1 Min trygghet för skolledare 4 Konferens för Rektorer och Förskolechefer 1 inom fristående verksamhet Nätverksträff privata området 3 Nätverksträff förskollärare i fsk-klass 1 Temakvällar 60 personer kom till vårt årsmöte på Varlaskolan i mars. Kulturskolans lärare och elever underhöll oss innan mötet. Lokalavdelningen sponsrade 132 biljetter till Bok och Biblioteksmässan i september. Vi har haft ett kategorimöte för förskollärare, där 60 medlemmar deltog och ett kategorimöte för lärare - Bilaga M, där 18 medlemmar deltog. I övrigt har vi under året haft medlemsmöten på 42 arbetsplatser. Där har vi sammanlagt träffat 442 medlemmar. Arbetsplats- och skyddsombudsutbildning Vi har erbjudit våra ombud en utbildningsdag/termin. Alla i styrelsen har deltagit som kursledare på dessa utbildningar. Till vårens utbildningar kom 60 ombud och på hösten 55 ombud. Vi har även haft träffar med våra ombud efter den nya omorganisationen i kommunen. Till dessa träffar kom ca 45 ombud. Ombud som sitter i lokala samverkansgrupper har haft fyra träffar med totalt 66 deltagare. Året avslutades med en trivselkväll, där deltog 50 ombud.

7 Arbetsmiljö- och förhandlingsverksamhet Året startade med löneöversyn i vanlig ordning. Lärarna i Kungsbacka fick ett av de lägsta löneutfallen i hela landet och därmed lägst i Halland. Den 1/ fick vi nya verksamhetsområden inom förskole- grundskoleförvaltningen enligt politikerbeslut. I samband med omorganisationen tog man bort en samverkansnivå. Vi har under året fört fortsatt dialog med arbetsgivaren om våra samverkansnivåer. I samband med nya enheter har det anställts nya verksamhetschefer, där vi var delaktiga i rekryteringsprocessen. Vi har under året noterat att många kvinnor, främst över 60 år, inte orkar med den ökande arbetsbelastningen och den stress som den medför. Detta har Lärarförbundet lyft både i FörvaltningsSamverkansGrupp(FSG) och i CentralSamverkansGrupp(CSG). Det saknas ett aktivt arbete från arbetsgivaren om att försöka bedriva en rehabilitering innan det är för sent. Frågan är aktuell och det har tillsatts en arbetsgrupp på tjänstemannanivå inom detta område. Vidare diskussioner kommer att föras. Arbetsmiljön är påfrestande för alla kategorier av lärare. Med en ökad arbetsbelastning ser vi med stor oro på de effektiviseringskrav som år efter år genomförs. I början av året skapades en partsgemensam arbetsgrupp mellan arbetsgivaren, Lärarförbundet och Kommunal gällande förskolans arbetsmiljö. Under hösten har vi efterfrågat uppföljning och arbetsgivaren skall redovisa detta i början på det nya året. Vi har lyft förskollärarnas arbetsmiljö på förvaltningssamverkansgruppen. Inom skolan ökar arbetsbelastningen och med sparkrav så finns det inget utrymme för att komma tillrätta med arbetsbelastningen. Vi har lyft lärarnas arbetsmiljö på förskola/ grundskola. Trots påtryckningar har man minskat på elevpengen. Vi ser med stor oro på ökade sjuktal och brist på resurser. Detta mottogs med stort allvar och arbetsgivare ville ha en tydligare bild. Vi har innan jul bett våra ombud på skolorna i kommunen att kort redogöra för hur den egna skolan ser på arbetsbelastning och vi har i skrivandets stund just presenterat vår kartläggning för arbetsgivaren. Vi kommer inte att släppa detta förrän vi får gehör. Avräkningsperioderna gäller i vårt avtal sedan Arbetsgivaren lovar att de skall följas från augusti, detta fördröjdes sedan till oktober. Avräkningsperioderna ska nu gälla. Inför budgetförhandlingarna har vi åter protesterat på alla nivåer. Vid Kommunfullmäktiges budgetförhandlingar i maj delade vi ut godispåsar med varierad mängd godis för att belysa orättvisorna för våra kommunala politiker. Det har varit ett år fyllt av opinion. Vi har synts i media både i insändare och i artiklar. Vi har också varit synliga utanför flera matbutiker och på stationen. Där har vi delat ut kundvagnspoletter, flyers och pratat Lärarförbundet med allmänheten, medlemmar, tjänstemän och politiker. Vi har haft möten med politiker och varit delaktiga på nämnderna. Vi har också stått på torget i Kungsbacka inför valet. På fritidshemmen är det hög arbetsbelastning och stora barngrupper. Vi har haft en tvist gällande tillsättning av fritidspedagog utan relevant utbildning. Detta resulterade i att arbetsgivaren fick betala skadestånd till Lärarförbundet då vi har ett lokalt kollektivavtal i Kungsbacka där arbetsgivaren endast kan tillsvidareanställa utbildad personal. Vi har också fört dialog med arbetsgivaren hur vi skall komma ifrån problemet med outbildad personal på fritidshemmen.

8 Vi har under året haft ett flertal överläggningar med arbetsgivaren angående vårt centrala avtal, HÖK12. Där ges möjlighet att skriva avvikande lokala kollektivavtal. Enligt Bilaga 6 skall avtalet leda till förbättrade resultat, effektivare arbetsformer och ökad måluppfyllelse. Efter medlemmars önskemål har vi tecknat avtal på Kullenskolan, Södergruppen, Presseskolan samt ett arbetslag på Tingbergsskolan. På förskole- och grundskoleförvaltningen har arbetsgivaren fortsatt att rekrytera förstelärare. I skrivandets stund är vi inne på tredje omgången. På gymnasie- och vuxenförvaltningen har man under året avstått att tillsätta fler karriärtjänster. Under hösten tecknade vi ett lokalt avtal med Lärarförbundet Skolledare i Kungsbacka. Vi ökar och har över 40 skolledare i vår avdelning. Arbetsbelastningen är hög även för denna grupp. Fadderverksamhet Under det gångna året har styrelsen fortsatt med arbetet att stötta medlemmarna genom fadderverksamhet gentemot de pedagogiska enheterna, enskild verksamhet samt kyrkan. Detta har vi gjort på många olika sätt, bland annat genom att ha ombuds och medlemsmöten samt att göra arbetsplatsbesök. Alla nya ombud bjuds in till expeditionen där vi berättar hur vi arbetar. Vi besöker också många arbetsplatser på medlemmarnas begäran. Rekrytering Under året har vi skickat ut välkomstmappar till nya medlemmar i Lärarförbundet Kungsbacka. Mappen innehåller skrifter från Lärarförbundet centralt och lokalt. I mappen finns bland annat information om våra uppdrag och olika ansvarsområden för styrelseledamöterna i Kungsbacka, våra kontaktuppgifter, samt en liten välkomstpresent. Utifrån kopior på anställningsavtal har vi skickat rekryteringsinformation till ett hundratal nyanställda som inte varit medlemmar i Lärarförbundet. Enskild/privat verksamhet I Kungsbacka lokalavdelning finns 29 arbetsplatser som drivs i enskild/privat regi med totalt 99 medlemmar. De flesta arbetsplatser har KFO som avtal. En arbetsplats har Almega och kyrkan har eget avtal. Tre arbetsplatser tillhör riksavdelningen AcadeMedia. Under året har Lärarförbundet i Kungsbacka erhållit medel från Lärarförbundet centralt för att fortsätta bygga en organisation som erbjuder dessa medlemmar en god service. Vi har fortsatt att utveckla kontakten med våra enskilda/privata arbetsplatser genom att besöka dessa och möta både medlemmarna och deras arbetsgivare. De medlemmar som arbetar under KFO:s avtal har i år fått ett nytt fyraårigt avtal. Vi arbetar vidare med att försöka få in lönerna från våra privata arbetsgivare och vara delaktiga i löneprocessen. Resultatet av de löner vi fått in visar att KFO som är det avtalet som flest medlemmar arbetar under, gav ca.3,2%. Avtalet garanterade minst 2,8%.

9 Webbsidan Antal besökare på vår webbsida ökar och allt fler medlemmar besöker sidan kontinuerligt. Vi uppdaterar sidan regelbundet och lägger dit aktuell information. De flesta utskick och mail går via vår lokala webbsida, vilket gör att vi når medlemmarna lättare. Det förutsätter dock att alla medlemmar har uppgivit aktuell mailadress på min sida på lararforbundet.se. Sociala medier Facebook är ytterligare ett forum för att skapa medlemsnära kontakt. Här kan alla uttrycka sig, inspirera och delge varandra saker. Här lägger vi ut information samt upplysning kring kommande aktiviteter för att snabbt nå ut till våra medlemmar. Internationellt Lärarförbundet driver ett omfattande internationellt arbete. Genom åren har nästan en miljon lärare i ett 50-tal länder på detta vis fått en grundläggande facklig utbildning. En av de stora globala utmaningarna är jämställdhet och Lärarförbundet bedriver ett antal projekt kring kvinnors utbildning i världen. Lärarförbundet i Kungsbacka stödjer särskilt ett solidaritetsprojekt som bedrivs genom Labour Education Foundation(LEF), i Lahore Pakistan. Projektet har sedan 1995 pågått i olika former. Utbildningsorganisationen består för närvarande av tio olika utbildningscentra. Förutom att lära sig läsa, skriva och räkna, så anordnas det styrelsemöten, studiecirklar och utskick av månadsbrev. Lärarförbundet är en Fair Union: Vi väljer leverantörer som har kollektivavtal, vi väljer i första hand de som har rättvisemärkta produkter. I Kungsbacka har vi under året uppmärksammat detta genom att under Queer Up-festivalen bjuda på Fairtrade-märkta bananer. Pensionärsverksamhet Ökningen av pensionärer i vår avdelning fortsätter och vid årsskiftet var vi 221 st. Specifika aktiviteter för pensionärer under året har varit: Bokcirkel Vårresa med buss till Gustaf Dahlénmuseet och Gunvor Johdets bonadssamling i Stenstorp och Löfwings Ateljé och konstcafé i Falköping Regional pensionärskonferens i Kulturhuset, Skövde Jullunch på Restaurang Ester i Kungsbacka

10 Verksamhetsplan för 2015 Kungsbacka avdelning Lärarförbundet skall erbjuda medlemskap och vara det självklara valet för Kungsbackas lärare, skolledare samt studie- och yrkesvägledare. Vi vill tydliggöra nyttan av medlemskapet i Lärarförbundet. Vi ska synas, märkas och göra skillnad för både nuvarande och potentiella medlemmar i deras vardag. Lärare ska få stöd i de frågor som är kopplade till anställningen och utvecklingen av lärarrollen. I Lärarförbundet ska alla lärare ha möjlighet att engagera sig och aktivera sig i yrkets vardagsfrågor. Lärarförbundet arbetar för jämställdhet, tolerans, demokrati och yttrandefrihet i skolan. Arbetsplatsen utgör en arena för engagemang och dialog. Där bearbetas frågor som är aktuella. På arbetsplatsen driver medlemmarna det fackliga arbetet i Lärarförbundet med hjälp av ombud och avdelningsstyrelse. Vi utgår från målen som beslutades på Lärarförbundets kongress Lärarförbundets övergripande verksamhetsinriktning är indelad i två områden: Ett attraktivt yrke i utveckling Det självklara valet Inom varje område sätter vi upp mål och vad vi ska arbeta med för prioriteringar under året. Nivåerna vi arbetar med i Kungsbacka är: Kungsbacka avdelning/styrelse. Lärare och skolledare Lokala politiker/tjänstemän och arbetsgivare Ombud Styrelsenivå - Avdelningsstyrelsen Kungsbackas styrelse arbetar i samverkan med och nära medlemmarna och ombuden på arbetsplatserna för att skapa medlemsnytta och rekrytera. 31 december 2015 ska Kungsbacka avdelning öka till 1700 medlemmar. För att uppnå målet ska vi o Lägga stort fokus/prioritera att alla arbetsplatser får besök under verksamhetsåret. o Erbjuda våra medlemmar stöd i fackliga frågor samt bjuda in till olika medlemsmöten. o Erbjuda våra pensionärer att delta i olika aktiviteter. o I styrelsen delta i aktuella utbildningar för att öka kunskapen om lagar och avtal som rör våra medlemmars arbetssituation.

11 Arbetsplatsnivå Lärare och skolledare Lärares och skolledares arbetsbelastning ska minska och skolans arbetsmiljö ska garantera ett hållbart arbetsliv. Lärare och skolledare agerar för att få till stånd fungerande löneprocesser på alla arbetsplatser Lärare och skolledare prioriterar de arbetsuppgifter som stärker undervisningens kvalitet och elevernas lärande. Prioriteringarna sker inom arbetstidens och resursernas ram. Förstelärarna och lektorerna spelar en viktig roll i arbetet kring undervisningens kvalitet. För att uppnå målen ska vi o Verka för att lärares och skolledares arbetsbelastning ska minska och skolans arbetsmiljö ska garantera ett hållbart arbetsliv. o Synliggöra löneprocessen hos alla ombud för att ombuden ska kunna informera medlemmarna på arbetsplatsen. o Verka för att lärare och skolledare ska kunna prioritera de arbetsuppgifter som stärker undervisningens kvalitet och elevernas lärande. Prioriteringarna ska ske inom arbetstiden och elevernas ram. o Aktivt arbeta för att avräkningsperioderna används och efterlevs. Huvudmannanivå Lokala politiker/tjänstemän och arbetsgivare Huvudmännen prioriterar skolan och lärarna vid resursfördelning och lönesättning Huvudmännen fattar beslut som säkerställer att lärare har pedagogisk utvecklingstid, det vill säga, tid för arbete som ger kvalitet i undervisningen, både kort- och långsiktigt. För att uppnå målen ska vi o Säkerställa yttrandefriheten och se oss som en självklar samarbetspartner gentemot politiker och arbetsgivare. o Upprätta en naturlig dialog och ett gott samarbete inom alla områden som handlar om våra medlemmars arbetssituation. o På olika sätt t.ex. via media och sociala medier, delta i den aktuella debatten kring skola och förskola o Driva opinionskampanjer för att påverka politiker och allmänhet. o Verka för att teckna ett lokalt avtal om pedagogisk utvecklingstid för förskollärare i förskolan. Arbetsplatsnivå Ombud Det finns minst ett ombud för Lärarförbundet på alla arbetsplatser Vi ska stötta och utveckla ombuden och samtidigt uppmana fler medlemmar att engagera sig fackligt. För att uppnå målet ska vi o Arrangera ombudsträffar för ombud som sitter i samverkan, minst två gånger per termin. o Förse ombuden med aktuell information via olika kanaler så att medlemmarna ser nyttan med att tillhöra Lärarförbundet. o Erbjuda ombuden grundutbildning och påbyggnadsutbildning för att de ska bli stärkta i sin roll som ombud.

12 Styrelsen för Kungsbacka lokalavdelning tackar för det gångna verksamhetsåret och önskar den nya styrelsen lycka till. Kungsbacka Susanne Lyckevall Ingrid Erikson Staag Ronnie Ripgården Helen Olsson Monica Åkesson Victoria Karlsson Ann-Britt Eriksson Peer Hovden Jan Pettersson Marie Petersson Maria Sjöström

Skövde. Verksamhetsberättelse

Skövde. Verksamhetsberättelse Skövde Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Antalet medlemmar var vid årets början 1470 och vid årets slut 1394. Större delen av medlemmarna är anställda av Skövde kommun, varav 37 är

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 002 Lundaavdelningen 1(5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Vellinge Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Ordinarie ledamöter: Ordförande Vice ordförande Åsa Anvåg Jenny Sten Sekreterare Berith Lindberg Kassör Annika Lindström Biträdande kassör

Läs mer

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar.

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Årsberättelse 2014 ORGANISATION Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Styrelsen: Liisa Karlsson Siv Arnström Yvonne Töyrylä Ordförande. Förhandlare.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Lärarförbundet i Karlstad Årsmöte 2015

Lärarförbundet i Karlstad Årsmöte 2015 Lärarförbundet i Karlstad Årsmöte 2015 Dagordningar Lokalavdelningens årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av dagordning 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Frågor och svar kring Läraravtalet

Frågor och svar kring Läraravtalet Frågor och svar kring Läraravtalet 2 Frågor och svar kring Läraravtalet Läraravtalet Vi som företräder lärare och landets kommuner är överens om att vi gemensamt vill höja kvaliteten i skolan och förbättra

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. ST inom Polisväsendet i Stockholms län Årsmöteshandlingar 2012-03-22

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. ST inom Polisväsendet i Stockholms län Årsmöteshandlingar 2012-03-22 ÅRSMÖTESHANDLINGAR Årsmöteshandlingar 2012-03-22 2012 Innehållsförteckning DAGORDNING 2012-03-22... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 STYRELSEN... 4 STYRELSEUPPDRAG EFTER KONSTITUERANDE MÖTE 2011-03-25... 5

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 1 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Kommunal Södertälje, avlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för år 2013. Sektionen hade den 31 december 2013 3.892 medlemmar, det är en ökning med 141

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Lärarförbundets lokala avdelning i Kungälv lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014. Antal medlemmar 973 Vid årsmötet 2014-03-11 valdes

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår fackförening Vision har utvecklats enormt under de senaste åren. Vi har varit modiga genom att vi vågat fatta beslut som förbundit oss till förändring

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Våra viktigaste frågor Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Skolledarlöner Sveriges Skolledarförbund anser att Sveriges viktigaste chefer skolledarna ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland Protokoll nr 3 Sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-05-09 Plats: AF City Göteborg Ordförande Anders Wikström fackexp. Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Oscar Vilotti fackexp Sekreterare Kerstin

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret:

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret: Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) För dig som arbetar i grundskolorna i Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta Norrmalm, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Södermalm och Östermalm. Nr 1

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Omorganisation av Vallentuna Kommun Kommunstyrelsen har beslutata att dra tillbaka den tänkta omorganisationen angående att inte tillsätta någon kommundirektör.

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31

Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetsberättelse Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-01-01-2014-12-31 LÄRARFÖRBUNDETS LOKALAVDELNING I TROLLHÄTTAN Medlemsantalet i lokalavdelningen var vid

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Det här är FAS www.ifas.se FAS VERKTYG Dialogverktyg för delaktighet på arbetsplatsen FAS Arbetsliv är ett dialogverktyg med pedagogiska

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4.

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun. Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna

Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun. Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna 1 Innehåll Parterna träffar lokalt samverkansavtal. 2 Bilagor I avtalet ingår

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen.

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. Verksamhetsberättelse 2011 ST Umeåsektionen ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelse, revisorer och parts- och arbetsgrupper. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden

Läs mer

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Protokoll nr 11 Styrelsemöte 131017+18 Plats: Varberg Ordförande Anders Wikström Af Bygg Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare Kerstin Bernehag Af City Studieorganisatör

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014.

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Årsberättelse 2014 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Läs mer

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Protokoll nr 4 konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Ordförande Anders Wikström Af Bygg/Fackexp Vice ordförande Lotta Andersson Af Bygg, förhinder Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

tudentjuristernas Stadga

tudentjuristernas Stadga 1. Grunderna 1.1 Firma Föreningens firma är Studentjuristerna (stiliserat tudentjuristerna). 1.2 Ändamål Studentjuristerna har till ändamål att ge kostnadsfri juridisk rådgivning till utsatta och behövande

Läs mer

Vision Verksamhetsidé

Vision Verksamhetsidé Vision Verksamhetsidé Målsättning Vision Kustflottans Officersförening (Kfl OF) skall vara det självklara valet av organisation som företräder samtlig personal vid sjöstridsförbanden samt värnar om dess

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook!

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook! Malmöavdelningen ETTAN nr 1 2014 Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Utbildningar 2 Inbjudan årsmöte 3 Löneöversynen är igång! 4 Medarbetarenkät 2014

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer