VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 Inledning Det har varit ett år fyllt av händelser, nytänk, omtänk, framåtanda, engagemang, entusiasm, teambuilding, nya samverkansnivåer, utbildning, fortbildning för att bara nämna några av de substantiv som kantat vår avdelning under året. Året inleddes på samma sätt som året innan avslutades, det vill säga med erfarenhetsutbyte, då vi med tre fyllnadsval några månader tidigare än årsmötet visste att det skulle sluta både ordförande och kassör med flera. Tre ytterligare skulle tillsättas vid årsmötet. Vår valberedning fick mycket att göra. Valberedningens förslag gick igenom och vi fick ny ordförande, Susanne Lyckevall, samt tre nya ledamöter, Marie Petersson, Victoria Karlsson och Monica Åkesson. Ingegärd Salmose, valdes in som adjungerad till styrelsen. I samband med årsmötet avtackades Gunilla Gibson, Görel Pehrson och Stig-Ove Eriksson efter många års arbete i styrelsen. Med ny ordförande, och flera nya ledamöter fick vi mycket att arbeta med och med det alla möjligheter. Vi har under året bedrivit verksamhet som tidigare. Vi har haft löneförhandlingar, samverkansmöten, avtalsgrupper, rehabiliteringsärenden, övertalighetsförhandlingar, överläggningar, tvisteförhandlingar, medlemssupport, mediakontakter, opinionsarbete, arbetsgrupper, ombudsutbildningar mm. Under hösten har vi satsat på opinionsarbete för att påverka våra politiker. Det har handlat om att sätta skolan först. Vi kräver högre löner, minskad arbetsbelastning och resurser så att alla barn och elever får det stöd det behöver. När valrörelsen var över tog arbetet med kongressen för Lärarförbundet fart. Vi skrev motioner, läste på andras motioner, tyckte till om kommande verksamhetsinriktning, stadgar och budget innan Ronnie Ripgården och Susanne Lyckevall åkte till Stockholm och representerade Halland tillsammans med sex ytterligare ombud från Valkretsen. Vi har gjort arbetsplatsbesök och haft medlemsmöten på många arbetsplatser runtom i kommunen. Vi har också valt att prioritera utbildning inom styrelsen eftersom vi är många nya ledamöter. Av den anledningen tar vi sikte på att bli yttermera medlemsnära inför nästkommande år.

3 Styrelsen 2014 Susanne Lyckevall ordförande 2014 Ingrid Erikson Staag vice ordförande 2014 Maria Sjöström kassör Ann-Britt Eriksson sekreterare, studieorganisatör Helen Olsson Marie Petersson Jan Pettersson Ronnie Ripgården Viktoria Karlsson Monica Åkesson Peer Hovden Valkretsombud Ordinarie Ingegärd Salmose Marie Petersson Peer Hovden Ronald Johansson Stig-Ove Eriksson Susanne Bogren-Jaldestam Susanne Lyckevall Suppleanter Robert Johansson Ronnie Ripgården Peter Wall Elisabeth Soukup-Ackefur Christina Källqvist Valberedning Ordinarie Robert Johansson (sammankallande) Görel Pehrson Christopher Holmgren Christina Knape Susanne Bogren-Jaldestam Revisorer Ordinarie Inger Hjalmarsson Anna Chapovalova Suppleanter Maria Johansson Elisabeth Settergren

4 Representanter i nämnder, styrelser och grupper Nämnden för Förskola och Grundskola (NFG) Nämnden för Gymnasie- och Vuxenutbildning (NGV) Central samverkansgrupp (CSG) Samverkansgrupp Förvaltningen för Förskola och Grundskola (FFG) Ronnie Ripgården Peer Hovden Susanne Lyckevall Susanne Lyckevall Ingrid Erikson Staag Samverkansgrupp Förvaltningen för Gymnasie- och Vuxenutbildning (FGV) Lönedelegation Jan Pettersson Peer Hovden Ingrid Erikson Staag Susanne Lyckevall Ronnie Ripgården Ann-Britt Eriksson Uppdrag utanför lokalavdelningen Susanne Lyckevall Ronnie Ripgården Peer Hovden Representantskapsombud och Kongressombud Kongressombud Ledamot i skolformsnämnd gymnasieskola Möten under 2014 Styrelsen har under året haft elva protokollförda möten. För att förbereda styrelsemötena har det genomförts sju beredningsmöten. Medlemsantal Vid årsskiftet hade Kungsbacka lokalavdelning 1665 medlemmar. Det är en ökning med 8 medlemmar sedan förra årsskiftet.

5 Studieorganisatörens rapport Lärarförbundet har erbjudit vår styrelse olika utbildningar under året. Styrelsen har i sammanlagt 141 dagar deltagit i följande utbildningar och haft olika uppdrag på lokal, regional och central nivå: UTBILDNING ANTAL DELTAGARE DAGAR Utbildning Afa 1 1 Arbetsrätt 2 6 Central opinionsutbildning 1 2 Huvudskyddsombudsutbildning 2 2 Kongressen 2 5 Lokala ombudsutbildare 4 1 LOKA-medlem 2 1 Min Trygghet 1 1 Nätverk huvudskyddsombud 4 2 Nätverk internationellt ansvarig 1 1 Nätverk privata 5 3 Nätverk förskollärare i förskoleklass 1 1 Nätverk förskollärare i förskolan 2 1 Nätverk kulturskolan 1 1 Ny i styrelsen 4 1 Kassörsutbildning 2 1 Kommunal skolekonomi 2 3 Konferens musik och kulturskolan 1 1 Konferens studieorganisatör 1 1 Konferens fritidspedagoger 1 1 Ordförandekonferens Halland 1 5 Ordförandekonferens Central 2 2 Ordförandekonferens prioriterad avdelning 1 3 Regionalt skyddsombud 1 2 Regional utvecklingskonferens 4 2 Representantskap 2 2 Regionala Rådet 1 9 Sensus ledarseminarium 4 2 Styrelseutbildning 12 2 Utbildning Sensus 2 1 Utbildning nytt kurshanteringsprogram 1 1 Utvecklingsgrupp fritidshem 1 5

6 Våra medlemmar har erbjudits många skiftande utbildningar under året. Sammanlagt har 50 medlemmar deltagit och fördelningen är enligt följande: UTBILDNING ANTAL DELTAGARE Forma ett hållbart lärarliv 1 Ett nytt lärarskap i digitala fotspår' 2 Bygg relationer som stärker 1 Studiecirkel pensionärer 8 Pensionärskonferens 4 Konferens Mötesplats Chef 3 Skolledarföreningens ombudsmöte 2 Lärarmötet - Du och din löneutveckling 2 Skolledarkonventet Konferens och Valkretsmöten för skolledare 2 Skapa pedagogisk utvecklingstid i förskolan 4 Lärarförbundet Global 1 Utbildning Regionala skyddsombud inom KMR 1 Möte för stiftsombud 1 Regional ombudsdag 4 Konferens fritidspedagoger 1 Min trygghet för skolledare 4 Konferens för Rektorer och Förskolechefer 1 inom fristående verksamhet Nätverksträff privata området 3 Nätverksträff förskollärare i fsk-klass 1 Temakvällar 60 personer kom till vårt årsmöte på Varlaskolan i mars. Kulturskolans lärare och elever underhöll oss innan mötet. Lokalavdelningen sponsrade 132 biljetter till Bok och Biblioteksmässan i september. Vi har haft ett kategorimöte för förskollärare, där 60 medlemmar deltog och ett kategorimöte för lärare - Bilaga M, där 18 medlemmar deltog. I övrigt har vi under året haft medlemsmöten på 42 arbetsplatser. Där har vi sammanlagt träffat 442 medlemmar. Arbetsplats- och skyddsombudsutbildning Vi har erbjudit våra ombud en utbildningsdag/termin. Alla i styrelsen har deltagit som kursledare på dessa utbildningar. Till vårens utbildningar kom 60 ombud och på hösten 55 ombud. Vi har även haft träffar med våra ombud efter den nya omorganisationen i kommunen. Till dessa träffar kom ca 45 ombud. Ombud som sitter i lokala samverkansgrupper har haft fyra träffar med totalt 66 deltagare. Året avslutades med en trivselkväll, där deltog 50 ombud.

7 Arbetsmiljö- och förhandlingsverksamhet Året startade med löneöversyn i vanlig ordning. Lärarna i Kungsbacka fick ett av de lägsta löneutfallen i hela landet och därmed lägst i Halland. Den 1/ fick vi nya verksamhetsområden inom förskole- grundskoleförvaltningen enligt politikerbeslut. I samband med omorganisationen tog man bort en samverkansnivå. Vi har under året fört fortsatt dialog med arbetsgivaren om våra samverkansnivåer. I samband med nya enheter har det anställts nya verksamhetschefer, där vi var delaktiga i rekryteringsprocessen. Vi har under året noterat att många kvinnor, främst över 60 år, inte orkar med den ökande arbetsbelastningen och den stress som den medför. Detta har Lärarförbundet lyft både i FörvaltningsSamverkansGrupp(FSG) och i CentralSamverkansGrupp(CSG). Det saknas ett aktivt arbete från arbetsgivaren om att försöka bedriva en rehabilitering innan det är för sent. Frågan är aktuell och det har tillsatts en arbetsgrupp på tjänstemannanivå inom detta område. Vidare diskussioner kommer att föras. Arbetsmiljön är påfrestande för alla kategorier av lärare. Med en ökad arbetsbelastning ser vi med stor oro på de effektiviseringskrav som år efter år genomförs. I början av året skapades en partsgemensam arbetsgrupp mellan arbetsgivaren, Lärarförbundet och Kommunal gällande förskolans arbetsmiljö. Under hösten har vi efterfrågat uppföljning och arbetsgivaren skall redovisa detta i början på det nya året. Vi har lyft förskollärarnas arbetsmiljö på förvaltningssamverkansgruppen. Inom skolan ökar arbetsbelastningen och med sparkrav så finns det inget utrymme för att komma tillrätta med arbetsbelastningen. Vi har lyft lärarnas arbetsmiljö på förskola/ grundskola. Trots påtryckningar har man minskat på elevpengen. Vi ser med stor oro på ökade sjuktal och brist på resurser. Detta mottogs med stort allvar och arbetsgivare ville ha en tydligare bild. Vi har innan jul bett våra ombud på skolorna i kommunen att kort redogöra för hur den egna skolan ser på arbetsbelastning och vi har i skrivandets stund just presenterat vår kartläggning för arbetsgivaren. Vi kommer inte att släppa detta förrän vi får gehör. Avräkningsperioderna gäller i vårt avtal sedan Arbetsgivaren lovar att de skall följas från augusti, detta fördröjdes sedan till oktober. Avräkningsperioderna ska nu gälla. Inför budgetförhandlingarna har vi åter protesterat på alla nivåer. Vid Kommunfullmäktiges budgetförhandlingar i maj delade vi ut godispåsar med varierad mängd godis för att belysa orättvisorna för våra kommunala politiker. Det har varit ett år fyllt av opinion. Vi har synts i media både i insändare och i artiklar. Vi har också varit synliga utanför flera matbutiker och på stationen. Där har vi delat ut kundvagnspoletter, flyers och pratat Lärarförbundet med allmänheten, medlemmar, tjänstemän och politiker. Vi har haft möten med politiker och varit delaktiga på nämnderna. Vi har också stått på torget i Kungsbacka inför valet. På fritidshemmen är det hög arbetsbelastning och stora barngrupper. Vi har haft en tvist gällande tillsättning av fritidspedagog utan relevant utbildning. Detta resulterade i att arbetsgivaren fick betala skadestånd till Lärarförbundet då vi har ett lokalt kollektivavtal i Kungsbacka där arbetsgivaren endast kan tillsvidareanställa utbildad personal. Vi har också fört dialog med arbetsgivaren hur vi skall komma ifrån problemet med outbildad personal på fritidshemmen.

8 Vi har under året haft ett flertal överläggningar med arbetsgivaren angående vårt centrala avtal, HÖK12. Där ges möjlighet att skriva avvikande lokala kollektivavtal. Enligt Bilaga 6 skall avtalet leda till förbättrade resultat, effektivare arbetsformer och ökad måluppfyllelse. Efter medlemmars önskemål har vi tecknat avtal på Kullenskolan, Södergruppen, Presseskolan samt ett arbetslag på Tingbergsskolan. På förskole- och grundskoleförvaltningen har arbetsgivaren fortsatt att rekrytera förstelärare. I skrivandets stund är vi inne på tredje omgången. På gymnasie- och vuxenförvaltningen har man under året avstått att tillsätta fler karriärtjänster. Under hösten tecknade vi ett lokalt avtal med Lärarförbundet Skolledare i Kungsbacka. Vi ökar och har över 40 skolledare i vår avdelning. Arbetsbelastningen är hög även för denna grupp. Fadderverksamhet Under det gångna året har styrelsen fortsatt med arbetet att stötta medlemmarna genom fadderverksamhet gentemot de pedagogiska enheterna, enskild verksamhet samt kyrkan. Detta har vi gjort på många olika sätt, bland annat genom att ha ombuds och medlemsmöten samt att göra arbetsplatsbesök. Alla nya ombud bjuds in till expeditionen där vi berättar hur vi arbetar. Vi besöker också många arbetsplatser på medlemmarnas begäran. Rekrytering Under året har vi skickat ut välkomstmappar till nya medlemmar i Lärarförbundet Kungsbacka. Mappen innehåller skrifter från Lärarförbundet centralt och lokalt. I mappen finns bland annat information om våra uppdrag och olika ansvarsområden för styrelseledamöterna i Kungsbacka, våra kontaktuppgifter, samt en liten välkomstpresent. Utifrån kopior på anställningsavtal har vi skickat rekryteringsinformation till ett hundratal nyanställda som inte varit medlemmar i Lärarförbundet. Enskild/privat verksamhet I Kungsbacka lokalavdelning finns 29 arbetsplatser som drivs i enskild/privat regi med totalt 99 medlemmar. De flesta arbetsplatser har KFO som avtal. En arbetsplats har Almega och kyrkan har eget avtal. Tre arbetsplatser tillhör riksavdelningen AcadeMedia. Under året har Lärarförbundet i Kungsbacka erhållit medel från Lärarförbundet centralt för att fortsätta bygga en organisation som erbjuder dessa medlemmar en god service. Vi har fortsatt att utveckla kontakten med våra enskilda/privata arbetsplatser genom att besöka dessa och möta både medlemmarna och deras arbetsgivare. De medlemmar som arbetar under KFO:s avtal har i år fått ett nytt fyraårigt avtal. Vi arbetar vidare med att försöka få in lönerna från våra privata arbetsgivare och vara delaktiga i löneprocessen. Resultatet av de löner vi fått in visar att KFO som är det avtalet som flest medlemmar arbetar under, gav ca.3,2%. Avtalet garanterade minst 2,8%.

9 Webbsidan Antal besökare på vår webbsida ökar och allt fler medlemmar besöker sidan kontinuerligt. Vi uppdaterar sidan regelbundet och lägger dit aktuell information. De flesta utskick och mail går via vår lokala webbsida, vilket gör att vi når medlemmarna lättare. Det förutsätter dock att alla medlemmar har uppgivit aktuell mailadress på min sida på lararforbundet.se. Sociala medier Facebook är ytterligare ett forum för att skapa medlemsnära kontakt. Här kan alla uttrycka sig, inspirera och delge varandra saker. Här lägger vi ut information samt upplysning kring kommande aktiviteter för att snabbt nå ut till våra medlemmar. Internationellt Lärarförbundet driver ett omfattande internationellt arbete. Genom åren har nästan en miljon lärare i ett 50-tal länder på detta vis fått en grundläggande facklig utbildning. En av de stora globala utmaningarna är jämställdhet och Lärarförbundet bedriver ett antal projekt kring kvinnors utbildning i världen. Lärarförbundet i Kungsbacka stödjer särskilt ett solidaritetsprojekt som bedrivs genom Labour Education Foundation(LEF), i Lahore Pakistan. Projektet har sedan 1995 pågått i olika former. Utbildningsorganisationen består för närvarande av tio olika utbildningscentra. Förutom att lära sig läsa, skriva och räkna, så anordnas det styrelsemöten, studiecirklar och utskick av månadsbrev. Lärarförbundet är en Fair Union: Vi väljer leverantörer som har kollektivavtal, vi väljer i första hand de som har rättvisemärkta produkter. I Kungsbacka har vi under året uppmärksammat detta genom att under Queer Up-festivalen bjuda på Fairtrade-märkta bananer. Pensionärsverksamhet Ökningen av pensionärer i vår avdelning fortsätter och vid årsskiftet var vi 221 st. Specifika aktiviteter för pensionärer under året har varit: Bokcirkel Vårresa med buss till Gustaf Dahlénmuseet och Gunvor Johdets bonadssamling i Stenstorp och Löfwings Ateljé och konstcafé i Falköping Regional pensionärskonferens i Kulturhuset, Skövde Jullunch på Restaurang Ester i Kungsbacka

10 Verksamhetsplan för 2015 Kungsbacka avdelning Lärarförbundet skall erbjuda medlemskap och vara det självklara valet för Kungsbackas lärare, skolledare samt studie- och yrkesvägledare. Vi vill tydliggöra nyttan av medlemskapet i Lärarförbundet. Vi ska synas, märkas och göra skillnad för både nuvarande och potentiella medlemmar i deras vardag. Lärare ska få stöd i de frågor som är kopplade till anställningen och utvecklingen av lärarrollen. I Lärarförbundet ska alla lärare ha möjlighet att engagera sig och aktivera sig i yrkets vardagsfrågor. Lärarförbundet arbetar för jämställdhet, tolerans, demokrati och yttrandefrihet i skolan. Arbetsplatsen utgör en arena för engagemang och dialog. Där bearbetas frågor som är aktuella. På arbetsplatsen driver medlemmarna det fackliga arbetet i Lärarförbundet med hjälp av ombud och avdelningsstyrelse. Vi utgår från målen som beslutades på Lärarförbundets kongress Lärarförbundets övergripande verksamhetsinriktning är indelad i två områden: Ett attraktivt yrke i utveckling Det självklara valet Inom varje område sätter vi upp mål och vad vi ska arbeta med för prioriteringar under året. Nivåerna vi arbetar med i Kungsbacka är: Kungsbacka avdelning/styrelse. Lärare och skolledare Lokala politiker/tjänstemän och arbetsgivare Ombud Styrelsenivå - Avdelningsstyrelsen Kungsbackas styrelse arbetar i samverkan med och nära medlemmarna och ombuden på arbetsplatserna för att skapa medlemsnytta och rekrytera. 31 december 2015 ska Kungsbacka avdelning öka till 1700 medlemmar. För att uppnå målet ska vi o Lägga stort fokus/prioritera att alla arbetsplatser får besök under verksamhetsåret. o Erbjuda våra medlemmar stöd i fackliga frågor samt bjuda in till olika medlemsmöten. o Erbjuda våra pensionärer att delta i olika aktiviteter. o I styrelsen delta i aktuella utbildningar för att öka kunskapen om lagar och avtal som rör våra medlemmars arbetssituation.

11 Arbetsplatsnivå Lärare och skolledare Lärares och skolledares arbetsbelastning ska minska och skolans arbetsmiljö ska garantera ett hållbart arbetsliv. Lärare och skolledare agerar för att få till stånd fungerande löneprocesser på alla arbetsplatser Lärare och skolledare prioriterar de arbetsuppgifter som stärker undervisningens kvalitet och elevernas lärande. Prioriteringarna sker inom arbetstidens och resursernas ram. Förstelärarna och lektorerna spelar en viktig roll i arbetet kring undervisningens kvalitet. För att uppnå målen ska vi o Verka för att lärares och skolledares arbetsbelastning ska minska och skolans arbetsmiljö ska garantera ett hållbart arbetsliv. o Synliggöra löneprocessen hos alla ombud för att ombuden ska kunna informera medlemmarna på arbetsplatsen. o Verka för att lärare och skolledare ska kunna prioritera de arbetsuppgifter som stärker undervisningens kvalitet och elevernas lärande. Prioriteringarna ska ske inom arbetstiden och elevernas ram. o Aktivt arbeta för att avräkningsperioderna används och efterlevs. Huvudmannanivå Lokala politiker/tjänstemän och arbetsgivare Huvudmännen prioriterar skolan och lärarna vid resursfördelning och lönesättning Huvudmännen fattar beslut som säkerställer att lärare har pedagogisk utvecklingstid, det vill säga, tid för arbete som ger kvalitet i undervisningen, både kort- och långsiktigt. För att uppnå målen ska vi o Säkerställa yttrandefriheten och se oss som en självklar samarbetspartner gentemot politiker och arbetsgivare. o Upprätta en naturlig dialog och ett gott samarbete inom alla områden som handlar om våra medlemmars arbetssituation. o På olika sätt t.ex. via media och sociala medier, delta i den aktuella debatten kring skola och förskola o Driva opinionskampanjer för att påverka politiker och allmänhet. o Verka för att teckna ett lokalt avtal om pedagogisk utvecklingstid för förskollärare i förskolan. Arbetsplatsnivå Ombud Det finns minst ett ombud för Lärarförbundet på alla arbetsplatser Vi ska stötta och utveckla ombuden och samtidigt uppmana fler medlemmar att engagera sig fackligt. För att uppnå målet ska vi o Arrangera ombudsträffar för ombud som sitter i samverkan, minst två gånger per termin. o Förse ombuden med aktuell information via olika kanaler så att medlemmarna ser nyttan med att tillhöra Lärarförbundet. o Erbjuda ombuden grundutbildning och påbyggnadsutbildning för att de ska bli stärkta i sin roll som ombud.

12 Styrelsen för Kungsbacka lokalavdelning tackar för det gångna verksamhetsåret och önskar den nya styrelsen lycka till. Kungsbacka Susanne Lyckevall Ingrid Erikson Staag Ronnie Ripgården Helen Olsson Monica Åkesson Victoria Karlsson Ann-Britt Eriksson Peer Hovden Jan Pettersson Marie Petersson Maria Sjöström

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Lärarförbundets lokala avdelning i Kungälv lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014. Antal medlemmar 973 Vid årsmötet 2014-03-11 valdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31

Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetsberättelse Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-01-01-2014-12-31 LÄRARFÖRBUNDETS LOKALAVDELNING I TROLLHÄTTAN Medlemsantalet i lokalavdelningen var vid

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Lärarförbundet 2013-04. Grafisk form: Åsa Nilsson, AB Grafisk Stil. Innehåll Allt börjar med en bra lärare...4 Verksamhetsberättelse 2012...7 Mål 1: Vi är 233 000 medlemmar varav

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

vad ungdomar behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du?

vad ungdomar behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du? Allt börjar med en bra lärare. bli medlem. Du vet vad barn behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du? SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till 720 80. Du Vi behöver inte berätta för dig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ST inom Arbetsförmedlingen Verksamhetsberättelse för avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen, verksamhetsåret 2012 Mål och uppdrag för 2012 Förbundets övergripande mål Förbundets

Läs mer

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Verksamhetsberättelse 2008 Avdelning Stockholm Representantskap 2009 Verksamhetsberättelse 2008 Inledning År 2008 var ett innehållsrikt år för Avdelning Stockholm och

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Avdelning Stockholm Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet... 3 2 Ledning och organisation... 7 3 Medlemsutveckling... 13 4 Uppföljning av kongressens strategier... 17 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag (2014-12-31) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2008 2 innehållsförteckning förord Innehåll Steg i rätt riktning 2 Året som gick i korthet 4 2008 vad ville vi uppnå? 6 Att skapa en rörelse 7 Värderingsförändringen

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer