TEKNISK DOKUMENTATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK DOKUMENTATION"

Transkript

1 TEKNISK DOKUMENTATION

2 PNEUMATIKENS PRINCIPER Tryck: Atmosfäriskt tryck: Absolut tryck: Manometertryck: Värdet mellan en kraft och ytan mot vilken den arbetar. F (N) P= = Pa S (m ) Lika med det uppmätta trycket vid samma nivå som havsytan vid 0 C och vid % luftfuktighet: 0. m H O, 70 mm Hg.0 x 0 Pa. Trycket över det a nolltrycket - tryck 0 = vakuum. Trycket som refererar till omgivande atmosfärtryck: det indikeras normalt över manometern som användes i det pneumatiska systemet. Avläst tryck på manometern ( bar) Atmosfäriskt tryck Manometertryck ( bar) Absolut tryck (7 bar) Absolut vakuum Manometertryck = ( P) - (atmosfäriskt P.) Ingångstryck: Utgångstryck: ΔP Tryckfall: LUFTFLÖDE: Trycket vid den pneumatiska komponentens ingångsport. Trycket vid den pneumatiska komponentens utgångsport. Skillnaden mellan ingångstryck och utgångstryck. Den luftvolym som passerar ett givet tvärsnitt på en viss tid. Inom pneumatik anger man volymen i Nl (Normal liter). I praktiken motsvarar detta luftens volymkapacitet i förhållande till gällande atmosfäriska tryck. Exempel: I ett givet tvärsnitt, finns en flödesmassa av en liter luft ( dm ) vid 7 bar tryck. Detta värde uttryckt i luftvolym motsvarar 7 liter luft (7 dm ) vid omgivande atmosfärtryck ( bar). dm 7 bar = dm bar dm bar dm bar dm bar Flödesmassa dm bar dm bar dm bar Volym flödesvärde (refererande till tryck) Vid samma tryck så är flödesvärdet direkt proportionellt till portens tvärsnitt. Med samma tvärsnitt är trycket direkt proportionellt till flödesvärdet. Utan ett ΔP (skillnaden mellan ingångstryck och utgångstryck), kan inget flödesvärde uppnås. Pascals princip: ett tryck som utövas på en vätska i ett slutet kärl, utbreder sig oförändrat genom vätskan till kärlets alla väggar. Luftens densitet, mätt vid 0 C och atmosfäriskt tryck:.7 kg m./0

3 BERÄKNING AV EN VENTILS FLÖDE MED HJÄLP AV FLÖDESKOEFFICIENT K V Flödeskoefficient k V ger ungefärliga värden vid användning av tryckluft. Flödet Q N vid en normalvolym genom en ventil är: P Underkritiskt flöde: P > Överkritiskt flöde: P < Q N = 8, k v P ΔP t där Q N = flödesvärde vid normalvolym [Nl/min] Q N * = kritiskt flödesvärde vid normalvolym [Nl/min] l kg k V = hydraulisk koefficient i min( dm bar) / P = ingångstryck [bar] P = utgångstryck [bar] ΔP = tryckfall P P [bar] t = lufttemperatur ingång [ C] P Q* N =, k v P t BERÄKNING AV FLÖDET MED HJÄLP AV FLÖDESKOEFFICIENTERNA C och b Flödet Q N vid en normalvolym genom en ventil är: Underkritiskt flöde: P > b P Överkritiskt flöde: P < b P ( ) t Q N = C P r b b Q N * = C P t där Q N = flödesvärde vid normalvolym [Nl/min] Q N * = kritiskt flödesvärde vid normalvolym [Nl/min] C = konduktans i [Nl/min bar] P = ingångstryck [bar] P = utgångstryck [bar] r = förhållande ingångstryck: utgångstryck P /P b = förhållande kritiskt värde tryck b = P * /P t = lufttemperatur ingång [ C] BERÄKNING AV FLÖDET MED HJÄLP AV FLÖDESKOEFFICIENT C V Flödet Q N vid en normalvolym genom en ventil är: Underkritiskt flöde: P > 0,8 P Överkritiskt flöde: P < 0,8 P Q N = 00 C V P ΔP t Q N * = 00 C V P t där Q N = flödesvärde vid normalvolym [Nl/min] Q N * = kritiskt flödesvärde vid normalvolym [Nl/min] C V = flödeskoefficient [US GPM / p.s.i.] P = ingångstryck [bar] P = utgångstryck [bar] t = lufttemperatur ingång [ C]./0

4 BERÄKNING AV NOMINELLT FLÖDE Det nominella flödet Q Nm för en ventil, under förutsättning att en normalvolym passerar genom ventilen med P = [bar] (P =7 [bar] ) och ΔP = [bar], kan beräknas med hjälp av föregående formel på följande sätt: Q Nn = k v Q Nn = 9,8 C V Q Nn = 7 C 0,87 b ( b ) Utjämning av de första två formlerna ger: kv =, C V REAKTIONER MELLAN QNn - C V - k v - K V - S - de C v S e d e Q Nn k v K v Q Nn = flödesvärde i [Nl/min] med p = [bar] (P =7 [bar] ) och ΔP = [bar] k v K V hydraulisk koefficient i hydraulisk koefficient i l min m h kg ( dm bar) / ( ) / kg dm bar C V flödeskoefficient [US GPM / p.s.i.] S e ekvivalent korssektion [mm ] d e = S genom diameter i [mm ] erhållen från den ekvivalenta korssektionen π./0

5 OMVANDLINGSTABELLER TABELL - OMVANDLINGSTABELL MÄTSYSTEM Tekniska system och CGS system Multiplicera med Internationellt system Muliplicera med Engelskt system Längd m m 0,0 in (tum) m 0,08 ft (fot) Tid s s s Yta m m 0,000 in m 0,099 ft Volym m m,9 0 in m 0,08 ft Hastighet m s m s 0,08 ft s Acceleration m s m s 0,08 ft s Massa kg s m 9,8 kg 0, lb (pund) kg,9 slug = lb ƒ s ft Kraft kg o kp 9,8 N,8 lb ƒ (pund) kg 0,98 da N = 0 N Vridmoment kg m 9,8 N m, lb ƒ ft Densitet kg s m 9,8 kg m,0 lb ft Specifik vikt kg m 9,8 N m 7, lb ƒ ft Arbete,energi kg m 9,8 J, lb ƒ ft KWh=, 0 J Värme J 0, BTU Effekt W,8 lb ƒ ft s W 7,7 HP Tryck Pa,898 0 p.s.i.=lb ƒ in Pa bar = 0 Pa kg s s Flödesmassa Volymström Dynamisk viskositet Kinetisk viskositet Cal kg m s CV kg m kg cm kg cm kg s m m s Nl/min kg s m Po (poise CGS) m s St (stokes CGS) 8 9,8 7 9,8 9,8 0 0,98 9,8 0, ,8 0, 0 m Nm S Pa s Pa s m s m s 0, 0,08 0,0007,89 0,099 lb s ft s SCFM lb ƒ s in ft s Tekniska system och CGS system Dividera med Internationellt system Dividera med Engelskt system TABELL - TEMPERATURER F = [,8 C] + C = [ F - ] 0, K = C + 7 C = grader Celsius K = grader Kelvin F = grader Fahrenheit TABELL - MULTIPEL PREFIX Namn tera giga mega kilo etto deca deci centi milli micro nano pico Symbol T G M k h da d c m n p Värde TABELL - OMVANDLINGSTABELL TRYCK För beräkning av tryck, multiplicera värdet för angivna tryckenheter med koefficienten i tabellen Tryckenheter Pa kpa MPa bar mbar kp/cm cm H O mm H O mm Hg p.s.i. Pa , 98,0 9,80,.89,7 kpa , 98,0 98,0 0 9,80 0, 0,897 MPa ,0 0 98,0 0 9,80 0, 0,897 0 bar ,989 0, ,0 0, 0 8,97 0 mbar , 0,98 98,0 0, 8,97 kp/cm 0,97 0 0,97 0 0,97,097, ,9 0 70,07 0 cm H O 0,97 0 0,97 0,97 0,097 0, ,,9 70,07 mm H O 0,97 0 0,97 0,97 0 0,97 0 0, ,9 70,07 mm Hg 7,00 0 7,00 7, ,0 0,700 7,9 0,79 7,9 0,79 p.s.i. 0,08 0 0,08 0,08 0,08,08 0,, 0, 0 9,8 0./0

6 TABELL - LUFTKONSTANTER Enhet Dynamisk viskositet Kinetisk viskositet Densitet Specifik värme vid konstant tryck Ljudhastighet Gaskonstant Symbol Cp a R 7,89 0, 0,,00 0,9 87, Värde Pa s m s kg m KJ kg K m s J kg K TABELL - INNEHÅLL AV VATTENÅNGA I FUKTIG TRYCKLUFT Gram vattenånga per kubikmeter (g/m ) luft vid ett omgivande tryck av,0 bar (manometertryck 0 bar), vid i tabellen angivna tryck- och temperaturvärden. Tryck - bar Temperatur C ,8,88 9,,7 7,, 0, 9 9,, 8 0,,,9,7 9,08,,9,8 7,9,, 8 0,,97,,80 7,8 0,7, 8,8 0, 9, 9,9,,,7,9 8,7,9, 9,,9,9 0,7,,87,8,,9,77 9,8,9, 9,,7,,,9,99,7,7,0,8 8,8,, 8,, 0,97,9,90,,,77, 7,87 0,8,, 0,7 0,9,0,7,,7,,0,87 8,79, 8 0, 0,77,0,,9,,,8,7 7, 9,0 0 0, 0, 0,87,7,0,7,8,9,,8 7,, 0, 0, 0,70 0,9,0,77,9,9,7,7,07 0,9 0, 0, 0,7,0,0,8,,9,77,8 0 0, 0, 0, 0, 0,8,,7,88,9,0,90 TABELL 7 - OMRÄKNINGSTABELL FLÖDE För beräkning av flöde, multiplicera värdet för angivna flödesenheter med koefficienten i tabellen Flödesenheter m /s l/s cm /s m /h m /min l/h l/min ft /min gallon m. UK gallon m. USA m/s 0 0 0, ,7 0 0,7778 0,7 0 0,79 0 7,78 0,090 0 l/s 0 0 0,7778,7 0,7778 0,7 0 0,79 7,78,090 0 cm /s 0 0 0, ,7 0 0,7778,7 0,79 0 7,78,090 m /h 00, ,990 0,77 0,7 m /min ,7 0, ,7 0, 0,78 0 l/h, 0, 0, 0 0 0, ,7 7, l/min ,7 0,7 0 8,7,,78 ft /min (scfm),88 0,88,88 0 0,88, 0,88 0, 0 0,0 0,8 gallon/min UK,98 0,98,98 0, 9,97, 0 9,97 0,88 0,8 gallon/min USA,80 0,80,80 0,08,7,08 0,7 0 7,80,009./0

7 TABELL 8 - REKOMMENDERAT FLÖDE Max rekommenderat flöde i Nl/min för ett pneumatiskt rörsystem. Flödesvärdena är beräknat på följande sätt: rör Ø till Ø mm med ett tryckfall lika med 0,% av arbetstrycket per meter rör rör Ø till Ø 0 mm med ett tryckfall lika med 0, % av arbetstrycket per meter rör Invändig diameter i mm - Nominell diameter, rörgängor i tum Tryck bar 8 0 Ø,, 9,8, Ø /8 Ø / Ø /8 Ø Ø / Ø / Ø Ø / Ø / Ø TABELL 9 - INDIKERING AV LUFTFÖRBRUKNING HOS OLIKA TYPER AV UTRUSTNING Typ av utrustning Luftförbrukning Nl/min Typ av utrustning Luftförbrukning Nl/min Ø mm borr Ø mm borr Ø 0 mm borr Ø mm borr M skruvdragare M0 skruvdragare M slagborr M slagborr Ø slipmaskin Ø slipmaskin 9 Ø slipmaskin Poleringsmaskin 000 kg lyftanordning Svetsmaskin Bänkpress Press 8 kg 0 mm Ø nitningsmaskin 0 mm Ø nitningsmaskin kg huggmejsel kg huggmejsel Mindre sprutpistol Industriell sprutpistol mm Ø blåspistol mm Ø blåspistol 8 mm Ø sandblästringsmaskin 8 mm Ø sandblästringsmaskin Sprutpistol för väggputs Betongvibrator kg huggverktyg 8 kg huggverktyg 0 kg huggverktyg SKYDDSKLASS SKYDDSKLASS (EN 09 och CEI 9) IP SKYDDSGRAD FÖR VATTENSKYDD SKYDDSGRAD MOT BERÖRING OCH FÖRORENINGAR Siffra BESKRIVNING Siffra BESKRIVNING 0 Inget skydd 0 Inget skydd Skydd mot föroreningar större än 0 mm Skydd mot föroreningar större än mm Skydd mot föroreningar större än, mm Skydd mot föroreningar större än mm Skydd mot skadlig damminträngning Fullständigt skydd mot damminträngning 7 Skydd mot vertikalt fallande vattendroppar, kondens Skydd mot vattendroppar som faller med en vinkel upp till Skydd mot vattendroppar som faller med en vinkel upp till 0 Skydd mot sprutande vatten, alla riktningar Skydd mot koncentrerad vattenstråle, alla riktningar Skydd mot tillfällig översvämning, grov sjö eller liknande Skydd mot nersänkning i vatten under specificerat tryck och tidsintervall./07

8 CHECK COMPATIBILITY Pneumatiska produkter innehåller tätningar av plaster som är tillverkade av akryl-nitril butadien (NBR), polyuretan eller fluorcarbon gummi (FKM/FPM). Det är viktigt att tätningarna inte kommer i kontakt med substanser som dom inte är resistenta mot, vilket kan medföra att dom sväller eller spricker med följande täthetsproblem. Det är särskilt viktigt att kontrollera resistensen mot: Oljor som användes i kompressorer Oljor som användes i dimsmörjare Oljor eller skärvätskor som användes i maskiner, som kan tränga in i cylindrarna, och därifrån till ventilerna. Vi har upprättat en resistenstabell innehållande en lista över kemikalier och plaster och även Hostaform, den mest vanliga teknopolymer som användes i våra produkter. Vi hänvisar till vår hemsida Parker Pradifa, som är en av våra leverantörer av tätningar, har en hemsida som innehåller en interaktiv resistenstabell. Här nedan följer några oljor som definitivt kan användas tillsammans med tätningarna i våra produkter: UNI och ISO FD olja (Energol HPL, Spinesso, Mobil DET, Tellus Oil) Kompressorolja för låga tryck: SHELL CORENA OIL d Kompressorolja för håga tryck: SHELL RIMULA X OIL 0. Vänligen notera att en del ester-baserade syntetoljor som användes i kompressorer, är extremt oresistenta med NBR och polyuretan. ROTOROIL 8000 F är en av dem../08

9 PNEUMATISKA SYMBOLER VENTILER OCH REGLERING /-ventil portar/ lägen normalt stängd /-ventil portar/ lägen normalt öppen /-ventil portar/ lägen normalt stängd /-ventil portar/ lägen normalt öppen /-ventil portar/ lägen normalt stängd/normalt öppen /-ventil portar/ lägen /-ventil portar/ lägen trycksatt mittläge /-ventil portar/ lägen öppet/avluftat mittläge /-ventil portar/ lägen stängt mittläge Säkerhetsventil/ tryckbegränsningsventil Tryckregulator utan avluftning av sekundärtrycket Tryckregulator med avluftning av sekundärtrycket Pilotstyrd regulator med avluftning av sekundärtrycket Avstängningsventil Tvåtrycksventil OCH-element Luftstyrd mjukstartsventil (APR) Elstyrd mjukstartsventil (APR) Luftstyrd mjukstartsventil (APR) (ndast Skillair 00) Backventil Elstyrd mjukstartsventil (APR) (endast Skillair 00) Backventil, fjäderbelastad / -vägs avstängningsventil (VV) med låsanordning Växelventil ELLER-element Luftstyrd /-vägs avstängningsventil (VV) Snabbavluftningsventil Elstyrd /-vägs avstängningsventil (VV) Strypventil med ställbar strypning Luftstyrd /-vägs mjukstartsventil (VAP) (endast Skillair 00) Inställbar strypbackventil Elstyrd /-vägs mjukstartsventil (VAP) (endast Skillair 00)./09

10 MANÖVRERING Allmän symbol, anger ej manövrering Mekanisk med rulle, servostyrd Tryckknapp Mekanisk med vikande rulle Handspak Drag/tryck Handspak, -läges Elstyrd Handspak, -läges Servostyrd elventil Pedal Elstyrd med separat styrluft till pilotdelen Mekanisk med pinne Piezo-elektrisk Mekanisk med pinne, servostyrd Luftstyrd Fjäder Mekaniskt stopp Mekanisk med rulle Avluftningsenhet./0

11 ENERGIÖVERFÖRING Tryckkälla Snabbkopplingsdel med backventil Arbetsluftsledning Vridbar anslutning med strömningsväg Styrluftledning Vridbar anslutning med strömningsvägar Avluftningsledning Ljuddämpare Böjlig ledning Tryckluftsbehållare Elektrisk ledning Filter Ihopkopplade ledningar Vattenavskiljare med manuell dränering Ihopkopplade ledningar Vattenavskiljare med automatisk dränering Korsande ledningar utan kontakt med varandra Filter med vattenavskiljare, manuell dränering Avluftningspunkt Filter med vattenavskiljare, automatisk dränering Avluftningsöppning utan anslutningsgänga Dimsmörjare Avluftningsöppning med anslutningsgänga Manometer Luftuttag med plugg Pressostat/tryckströmbrytare Luftuttag med röranslutning Optisk tryckindikator Snabbkoppling utan backventil Snabbkoppling med backventil Snabbkopplingsdel med öppen anslutning Luftberedningsenhet FRL+manometer Luftberedningsenhet FRL+manometer, förenklad symbol Luftberedningsenhet FR+manometer./

12 ENERGIOMVANDLING DE, dubbelverkande cylinder, med justerbar ändlägesdämpning och magnetkolv SE, enkelverkande cylinder med magnetkolv dubbla kolvstänger, justerbar ändlägesdämpning och magnetkolv Hydrauldämpare med hastighetsreglering i en riktning genomgående, dubbla kolvstänger, justerbar ändlägesdämpning och magnetkolv genomgående kolvstång (dubbla på ena sidan), justerbar ändlägesdämpning och magnetkolv justerbar ändlägesdämpning, magnetkolv och DZB mekanisk kolvstångslåsning justerbar ändlägesdämpning, magnetkolv och DZBA mekanisk kolvstångslåsning genomgående kolvstång och justerbar ändlägesdämpning Y Y X X Hydrauldämpare med hastighetsreglering i båda riktningarna Stötdämpare, dämpningsfunktion i en riktning Tryckstegrare för tryckmedia med samma egenskaper, t. ex. Ett pneumatiskt tryck X omvandlas till ett högre pneumatiskt tryck Y Tryckstegrare för två olika tryckmedia, t. ex. Ett pneumatiskt tryck X omvandlas till ett högre, hydrauliskt tryck Y Tryckmediaomvandlare, för omvandling av ett pneumatiskt tryck till ett lika stort hydrauliskt tryck, eller omvänt genomgående kolvstång Kompressor, endast en strömningsriktning genomgående kolvstång, magnetkolv och justerbar ändlägesdämpning Luftmotor med en strömningsriktning genomgående kolvstång och magnetkolv Luftmotor med två strömningsriktningar DE, dubbelverkande cylinder Luftmotor med variabelt deplacement, en strömningsriktning justerbar ändlägesdämpning Luftmotor med variabelt deplacement, två strömningsriktningar magnetkolv Vridmotor, pneumatisk tryckluftsmotor med begränsad vridningsvimkel på utgående axel SE, enkelverkande cylinder Dubbelverkande cylinder med ändlägesdämpning på ena sidan./

Rörelser i mekanismer

Rörelser i mekanismer Innehåll Mekanismer 1. Vad är en mekanism? 2. Rörelser i mekanismer 3. Vanliga komponenter 4. Länk 5. Hävstång 1 6. Hävstång 2 7. Remskiva 1 8. Remskiva 2 9. Kugghjul 10. Snäckhjul 11. Koniskt kugghjul

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

L90LS Mobil riktningsventil

L90LS Mobil riktningsventil Proportionell, lastkännande, tryckkompenserad Kataloginformation Kataloguppbyggnad Denna katalog har utformats för att ge en god översikt av, och att göra det lätt för dig att studera och välja från tillgängliga

Läs mer

ELFA AB 2007. Faktasidor

ELFA AB 2007. Faktasidor ELFA AB 2007 Faktasidor Faktasidor Säkringar 1723 Jordfelsbrytare 1723-1724 Ljus och lampor 1724-1727 Strömställare och reläer 1727-1729 Givare 1729 Impulsräknare och tidmätare 1729-1730 Larm 1730 Fläktar

Läs mer

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. EG-försäkran om överensstämmelse (Direktiv 98/37/EG, Bilaga

Läs mer

Handbok över dräneringspumpar 50 Hz

Handbok över dräneringspumpar 50 Hz 1) Den växtvävnad som leder upp vattnet från rötterna 2) Ett ledande globalt vattenteknikföretag Vi är 12 personer med ett gemensamt mål: att skapa innovativa lösningar som kan uppfylla världens vattenbehov.

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234

Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234 Översättning av originalbruksanvisningen Cobra 40-10 Utgåva 10/2013 Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234 Innehällsförteckning 1 OM DENNA HANDLEDNING 5 1.1 Förord 5 1.2 Varningar, anmärkningar och symboler

Läs mer

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter.

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter. PRODUKTKATALOG 2014 JAN COMSTEDT AB är ett grossistföretag i marin- och industribranschen. Det startades 1983 av Jan Comstedt, med hans då trettioåriga erfarenhet av den svenska marinmarknaden. Nu 31 år

Läs mer

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual GE Oil & Gas 87/88 Serie Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual Innehåll 1. Inledning............................................................................2 2. Allmänt.............................................................................2

Läs mer

Frihängande komfortmodul

Frihängande komfortmodul Frihängande komfortmodul www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Komfortmodul Parasol EX Parasol EX är benämningen på produktfamiljen komfortmoduler för frihängande installation. Modulerna är

Läs mer

ALLMÄN FLYGMOTORTEORI MTM 461 2006-01-17 2006-03-09

ALLMÄN FLYGMOTORTEORI MTM 461 2006-01-17 2006-03-09 ALLMÄN FLYGMOTORTEORI MTM 461 2006-01-17 2006-03-09 Innehållsförteckning Ref: Part-66 / 15:1 Fundamentals, Level 2/B1 Sidan: 1 Introduktion Ref: Part-66 / 15:1 Fundamentals, Level 2/B1 Sidan: 2 Grundläggande

Läs mer

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311 AVFUKTARE DA 290 Drift- och skötselinstruktion Gäller från serienummer 4690311 FUKTKONTROLL AB Tel: 08-792 11 55 Enhagsslingan 23 Fax: 08-792 55 59 187 40 TÄBY E-post: info@fuktkontroll.com Sweden Hemsidor:

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

1.1 Förklara skillnaden mellan Otto- och Dieselmotorer. 1.2 Varför användes inte bensinmotorer på handelsfartyg? 1.3 Vad menas med flampunkt?

1.1 Förklara skillnaden mellan Otto- och Dieselmotorer. 1.2 Varför användes inte bensinmotorer på handelsfartyg? 1.3 Vad menas med flampunkt? 1 1.1 Förklara skillnaden mellan Otto- och Dieselmotorer. Ottomotorn drivs med bensin och använder tändstift för tändning. Luften och bränslet blandas i förgasare eller i inloppsröret. Dieselmotorn drivs

Läs mer

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG)

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG) INSTRUKTIONSBOK Explosionsskydd enligt ATEX 95 (94/9/EG) CENTR-EX/SV (1505) 3.4 Översättning av originalinstruktionerna Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. Intyg

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

SMÅ VATTENKRAFTVERK - EN HANDBOK

SMÅ VATTENKRAFTVERK - EN HANDBOK SMÅ VATTENKRAFTVERK - EN HANDBOK Svensk utgåva av Guide on how to develop a small hydro site Celso Penche et al, ESHA 2004, Översatt och anpassad av Jonas Rundqvist, Christer Söderberg och Bo Bergander

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c Bedömningsexempel Matematik kurs b och c Innehåll Inledning... Allmänna riktlinjer för bedömning... Bedömningsanvisningar... 3 Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga... 3 Provsammanställning... 4

Läs mer

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga 01 Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga är främst avsedd för att användas i system med ånga men kan användas HVAC system för värmning, kylning och lufthantering. Ventilen kan hantera följande media:

Läs mer

ENGINEERING ADVANTAGE. Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering. Byt och förnya. minska din energianvändning

ENGINEERING ADVANTAGE. Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering. Byt och förnya. minska din energianvändning Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Byt och förnya minska din energianvändning INLEDNING ROT betyder renovering, om- och tillbyggnad. Denna

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer