TEKNISK DOKUMENTATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK DOKUMENTATION"

Transkript

1 TEKNISK DOKUMENTATION

2 PNEUMATIKENS PRINCIPER Tryck: Atmosfäriskt tryck: Absolut tryck: Manometertryck: Värdet mellan en kraft och ytan mot vilken den arbetar. F (N) P= = Pa S (m ) Lika med det uppmätta trycket vid samma nivå som havsytan vid 0 C och vid % luftfuktighet: 0. m H O, 70 mm Hg.0 x 0 Pa. Trycket över det a nolltrycket - tryck 0 = vakuum. Trycket som refererar till omgivande atmosfärtryck: det indikeras normalt över manometern som användes i det pneumatiska systemet. Avläst tryck på manometern ( bar) Atmosfäriskt tryck Manometertryck ( bar) Absolut tryck (7 bar) Absolut vakuum Manometertryck = ( P) - (atmosfäriskt P.) Ingångstryck: Utgångstryck: ΔP Tryckfall: LUFTFLÖDE: Trycket vid den pneumatiska komponentens ingångsport. Trycket vid den pneumatiska komponentens utgångsport. Skillnaden mellan ingångstryck och utgångstryck. Den luftvolym som passerar ett givet tvärsnitt på en viss tid. Inom pneumatik anger man volymen i Nl (Normal liter). I praktiken motsvarar detta luftens volymkapacitet i förhållande till gällande atmosfäriska tryck. Exempel: I ett givet tvärsnitt, finns en flödesmassa av en liter luft ( dm ) vid 7 bar tryck. Detta värde uttryckt i luftvolym motsvarar 7 liter luft (7 dm ) vid omgivande atmosfärtryck ( bar). dm 7 bar = dm bar dm bar dm bar dm bar Flödesmassa dm bar dm bar dm bar Volym flödesvärde (refererande till tryck) Vid samma tryck så är flödesvärdet direkt proportionellt till portens tvärsnitt. Med samma tvärsnitt är trycket direkt proportionellt till flödesvärdet. Utan ett ΔP (skillnaden mellan ingångstryck och utgångstryck), kan inget flödesvärde uppnås. Pascals princip: ett tryck som utövas på en vätska i ett slutet kärl, utbreder sig oförändrat genom vätskan till kärlets alla väggar. Luftens densitet, mätt vid 0 C och atmosfäriskt tryck:.7 kg m./0

3 BERÄKNING AV EN VENTILS FLÖDE MED HJÄLP AV FLÖDESKOEFFICIENT K V Flödeskoefficient k V ger ungefärliga värden vid användning av tryckluft. Flödet Q N vid en normalvolym genom en ventil är: P Underkritiskt flöde: P > Överkritiskt flöde: P < Q N = 8, k v P ΔP t där Q N = flödesvärde vid normalvolym [Nl/min] Q N * = kritiskt flödesvärde vid normalvolym [Nl/min] l kg k V = hydraulisk koefficient i min( dm bar) / P = ingångstryck [bar] P = utgångstryck [bar] ΔP = tryckfall P P [bar] t = lufttemperatur ingång [ C] P Q* N =, k v P t BERÄKNING AV FLÖDET MED HJÄLP AV FLÖDESKOEFFICIENTERNA C och b Flödet Q N vid en normalvolym genom en ventil är: Underkritiskt flöde: P > b P Överkritiskt flöde: P < b P ( ) t Q N = C P r b b Q N * = C P t där Q N = flödesvärde vid normalvolym [Nl/min] Q N * = kritiskt flödesvärde vid normalvolym [Nl/min] C = konduktans i [Nl/min bar] P = ingångstryck [bar] P = utgångstryck [bar] r = förhållande ingångstryck: utgångstryck P /P b = förhållande kritiskt värde tryck b = P * /P t = lufttemperatur ingång [ C] BERÄKNING AV FLÖDET MED HJÄLP AV FLÖDESKOEFFICIENT C V Flödet Q N vid en normalvolym genom en ventil är: Underkritiskt flöde: P > 0,8 P Överkritiskt flöde: P < 0,8 P Q N = 00 C V P ΔP t Q N * = 00 C V P t där Q N = flödesvärde vid normalvolym [Nl/min] Q N * = kritiskt flödesvärde vid normalvolym [Nl/min] C V = flödeskoefficient [US GPM / p.s.i.] P = ingångstryck [bar] P = utgångstryck [bar] t = lufttemperatur ingång [ C]./0

4 BERÄKNING AV NOMINELLT FLÖDE Det nominella flödet Q Nm för en ventil, under förutsättning att en normalvolym passerar genom ventilen med P = [bar] (P =7 [bar] ) och ΔP = [bar], kan beräknas med hjälp av föregående formel på följande sätt: Q Nn = k v Q Nn = 9,8 C V Q Nn = 7 C 0,87 b ( b ) Utjämning av de första två formlerna ger: kv =, C V REAKTIONER MELLAN QNn - C V - k v - K V - S - de C v S e d e Q Nn k v K v Q Nn = flödesvärde i [Nl/min] med p = [bar] (P =7 [bar] ) och ΔP = [bar] k v K V hydraulisk koefficient i hydraulisk koefficient i l min m h kg ( dm bar) / ( ) / kg dm bar C V flödeskoefficient [US GPM / p.s.i.] S e ekvivalent korssektion [mm ] d e = S genom diameter i [mm ] erhållen från den ekvivalenta korssektionen π./0

5 OMVANDLINGSTABELLER TABELL - OMVANDLINGSTABELL MÄTSYSTEM Tekniska system och CGS system Multiplicera med Internationellt system Muliplicera med Engelskt system Längd m m 0,0 in (tum) m 0,08 ft (fot) Tid s s s Yta m m 0,000 in m 0,099 ft Volym m m,9 0 in m 0,08 ft Hastighet m s m s 0,08 ft s Acceleration m s m s 0,08 ft s Massa kg s m 9,8 kg 0, lb (pund) kg,9 slug = lb ƒ s ft Kraft kg o kp 9,8 N,8 lb ƒ (pund) kg 0,98 da N = 0 N Vridmoment kg m 9,8 N m, lb ƒ ft Densitet kg s m 9,8 kg m,0 lb ft Specifik vikt kg m 9,8 N m 7, lb ƒ ft Arbete,energi kg m 9,8 J, lb ƒ ft KWh=, 0 J Värme J 0, BTU Effekt W,8 lb ƒ ft s W 7,7 HP Tryck Pa,898 0 p.s.i.=lb ƒ in Pa bar = 0 Pa kg s s Flödesmassa Volymström Dynamisk viskositet Kinetisk viskositet Cal kg m s CV kg m kg cm kg cm kg s m m s Nl/min kg s m Po (poise CGS) m s St (stokes CGS) 8 9,8 7 9,8 9,8 0 0,98 9,8 0, ,8 0, 0 m Nm S Pa s Pa s m s m s 0, 0,08 0,0007,89 0,099 lb s ft s SCFM lb ƒ s in ft s Tekniska system och CGS system Dividera med Internationellt system Dividera med Engelskt system TABELL - TEMPERATURER F = [,8 C] + C = [ F - ] 0, K = C + 7 C = grader Celsius K = grader Kelvin F = grader Fahrenheit TABELL - MULTIPEL PREFIX Namn tera giga mega kilo etto deca deci centi milli micro nano pico Symbol T G M k h da d c m n p Värde TABELL - OMVANDLINGSTABELL TRYCK För beräkning av tryck, multiplicera värdet för angivna tryckenheter med koefficienten i tabellen Tryckenheter Pa kpa MPa bar mbar kp/cm cm H O mm H O mm Hg p.s.i. Pa , 98,0 9,80,.89,7 kpa , 98,0 98,0 0 9,80 0, 0,897 MPa ,0 0 98,0 0 9,80 0, 0,897 0 bar ,989 0, ,0 0, 0 8,97 0 mbar , 0,98 98,0 0, 8,97 kp/cm 0,97 0 0,97 0 0,97,097, ,9 0 70,07 0 cm H O 0,97 0 0,97 0,97 0,097 0, ,,9 70,07 mm H O 0,97 0 0,97 0,97 0 0,97 0 0, ,9 70,07 mm Hg 7,00 0 7,00 7, ,0 0,700 7,9 0,79 7,9 0,79 p.s.i. 0,08 0 0,08 0,08 0,08,08 0,, 0, 0 9,8 0./0

6 TABELL - LUFTKONSTANTER Enhet Dynamisk viskositet Kinetisk viskositet Densitet Specifik värme vid konstant tryck Ljudhastighet Gaskonstant Symbol Cp a R 7,89 0, 0,,00 0,9 87, Värde Pa s m s kg m KJ kg K m s J kg K TABELL - INNEHÅLL AV VATTENÅNGA I FUKTIG TRYCKLUFT Gram vattenånga per kubikmeter (g/m ) luft vid ett omgivande tryck av,0 bar (manometertryck 0 bar), vid i tabellen angivna tryck- och temperaturvärden. Tryck - bar Temperatur C ,8,88 9,,7 7,, 0, 9 9,, 8 0,,,9,7 9,08,,9,8 7,9,, 8 0,,97,,80 7,8 0,7, 8,8 0, 9, 9,9,,,7,9 8,7,9, 9,,9,9 0,7,,87,8,,9,77 9,8,9, 9,,7,,,9,99,7,7,0,8 8,8,, 8,, 0,97,9,90,,,77, 7,87 0,8,, 0,7 0,9,0,7,,7,,0,87 8,79, 8 0, 0,77,0,,9,,,8,7 7, 9,0 0 0, 0, 0,87,7,0,7,8,9,,8 7,, 0, 0, 0,70 0,9,0,77,9,9,7,7,07 0,9 0, 0, 0,7,0,0,8,,9,77,8 0 0, 0, 0, 0, 0,8,,7,88,9,0,90 TABELL 7 - OMRÄKNINGSTABELL FLÖDE För beräkning av flöde, multiplicera värdet för angivna flödesenheter med koefficienten i tabellen Flödesenheter m /s l/s cm /s m /h m /min l/h l/min ft /min gallon m. UK gallon m. USA m/s 0 0 0, ,7 0 0,7778 0,7 0 0,79 0 7,78 0,090 0 l/s 0 0 0,7778,7 0,7778 0,7 0 0,79 7,78,090 0 cm /s 0 0 0, ,7 0 0,7778,7 0,79 0 7,78,090 m /h 00, ,990 0,77 0,7 m /min ,7 0, ,7 0, 0,78 0 l/h, 0, 0, 0 0 0, ,7 7, l/min ,7 0,7 0 8,7,,78 ft /min (scfm),88 0,88,88 0 0,88, 0,88 0, 0 0,0 0,8 gallon/min UK,98 0,98,98 0, 9,97, 0 9,97 0,88 0,8 gallon/min USA,80 0,80,80 0,08,7,08 0,7 0 7,80,009./0

7 TABELL 8 - REKOMMENDERAT FLÖDE Max rekommenderat flöde i Nl/min för ett pneumatiskt rörsystem. Flödesvärdena är beräknat på följande sätt: rör Ø till Ø mm med ett tryckfall lika med 0,% av arbetstrycket per meter rör rör Ø till Ø 0 mm med ett tryckfall lika med 0, % av arbetstrycket per meter rör Invändig diameter i mm - Nominell diameter, rörgängor i tum Tryck bar 8 0 Ø,, 9,8, Ø /8 Ø / Ø /8 Ø Ø / Ø / Ø Ø / Ø / Ø TABELL 9 - INDIKERING AV LUFTFÖRBRUKNING HOS OLIKA TYPER AV UTRUSTNING Typ av utrustning Luftförbrukning Nl/min Typ av utrustning Luftförbrukning Nl/min Ø mm borr Ø mm borr Ø 0 mm borr Ø mm borr M skruvdragare M0 skruvdragare M slagborr M slagborr Ø slipmaskin Ø slipmaskin 9 Ø slipmaskin Poleringsmaskin 000 kg lyftanordning Svetsmaskin Bänkpress Press 8 kg 0 mm Ø nitningsmaskin 0 mm Ø nitningsmaskin kg huggmejsel kg huggmejsel Mindre sprutpistol Industriell sprutpistol mm Ø blåspistol mm Ø blåspistol 8 mm Ø sandblästringsmaskin 8 mm Ø sandblästringsmaskin Sprutpistol för väggputs Betongvibrator kg huggverktyg 8 kg huggverktyg 0 kg huggverktyg SKYDDSKLASS SKYDDSKLASS (EN 09 och CEI 9) IP SKYDDSGRAD FÖR VATTENSKYDD SKYDDSGRAD MOT BERÖRING OCH FÖRORENINGAR Siffra BESKRIVNING Siffra BESKRIVNING 0 Inget skydd 0 Inget skydd Skydd mot föroreningar större än 0 mm Skydd mot föroreningar större än mm Skydd mot föroreningar större än, mm Skydd mot föroreningar större än mm Skydd mot skadlig damminträngning Fullständigt skydd mot damminträngning 7 Skydd mot vertikalt fallande vattendroppar, kondens Skydd mot vattendroppar som faller med en vinkel upp till Skydd mot vattendroppar som faller med en vinkel upp till 0 Skydd mot sprutande vatten, alla riktningar Skydd mot koncentrerad vattenstråle, alla riktningar Skydd mot tillfällig översvämning, grov sjö eller liknande Skydd mot nersänkning i vatten under specificerat tryck och tidsintervall./07

8 CHECK COMPATIBILITY Pneumatiska produkter innehåller tätningar av plaster som är tillverkade av akryl-nitril butadien (NBR), polyuretan eller fluorcarbon gummi (FKM/FPM). Det är viktigt att tätningarna inte kommer i kontakt med substanser som dom inte är resistenta mot, vilket kan medföra att dom sväller eller spricker med följande täthetsproblem. Det är särskilt viktigt att kontrollera resistensen mot: Oljor som användes i kompressorer Oljor som användes i dimsmörjare Oljor eller skärvätskor som användes i maskiner, som kan tränga in i cylindrarna, och därifrån till ventilerna. Vi har upprättat en resistenstabell innehållande en lista över kemikalier och plaster och även Hostaform, den mest vanliga teknopolymer som användes i våra produkter. Vi hänvisar till vår hemsida Parker Pradifa, som är en av våra leverantörer av tätningar, har en hemsida som innehåller en interaktiv resistenstabell. Här nedan följer några oljor som definitivt kan användas tillsammans med tätningarna i våra produkter: UNI och ISO FD olja (Energol HPL, Spinesso, Mobil DET, Tellus Oil) Kompressorolja för låga tryck: SHELL CORENA OIL d Kompressorolja för håga tryck: SHELL RIMULA X OIL 0. Vänligen notera att en del ester-baserade syntetoljor som användes i kompressorer, är extremt oresistenta med NBR och polyuretan. ROTOROIL 8000 F är en av dem../08

9 PNEUMATISKA SYMBOLER VENTILER OCH REGLERING /-ventil portar/ lägen normalt stängd /-ventil portar/ lägen normalt öppen /-ventil portar/ lägen normalt stängd /-ventil portar/ lägen normalt öppen /-ventil portar/ lägen normalt stängd/normalt öppen /-ventil portar/ lägen /-ventil portar/ lägen trycksatt mittläge /-ventil portar/ lägen öppet/avluftat mittläge /-ventil portar/ lägen stängt mittläge Säkerhetsventil/ tryckbegränsningsventil Tryckregulator utan avluftning av sekundärtrycket Tryckregulator med avluftning av sekundärtrycket Pilotstyrd regulator med avluftning av sekundärtrycket Avstängningsventil Tvåtrycksventil OCH-element Luftstyrd mjukstartsventil (APR) Elstyrd mjukstartsventil (APR) Luftstyrd mjukstartsventil (APR) (ndast Skillair 00) Backventil Elstyrd mjukstartsventil (APR) (endast Skillair 00) Backventil, fjäderbelastad / -vägs avstängningsventil (VV) med låsanordning Växelventil ELLER-element Luftstyrd /-vägs avstängningsventil (VV) Snabbavluftningsventil Elstyrd /-vägs avstängningsventil (VV) Strypventil med ställbar strypning Luftstyrd /-vägs mjukstartsventil (VAP) (endast Skillair 00) Inställbar strypbackventil Elstyrd /-vägs mjukstartsventil (VAP) (endast Skillair 00)./09

10 MANÖVRERING Allmän symbol, anger ej manövrering Mekanisk med rulle, servostyrd Tryckknapp Mekanisk med vikande rulle Handspak Drag/tryck Handspak, -läges Elstyrd Handspak, -läges Servostyrd elventil Pedal Elstyrd med separat styrluft till pilotdelen Mekanisk med pinne Piezo-elektrisk Mekanisk med pinne, servostyrd Luftstyrd Fjäder Mekaniskt stopp Mekanisk med rulle Avluftningsenhet./0

11 ENERGIÖVERFÖRING Tryckkälla Snabbkopplingsdel med backventil Arbetsluftsledning Vridbar anslutning med strömningsväg Styrluftledning Vridbar anslutning med strömningsvägar Avluftningsledning Ljuddämpare Böjlig ledning Tryckluftsbehållare Elektrisk ledning Filter Ihopkopplade ledningar Vattenavskiljare med manuell dränering Ihopkopplade ledningar Vattenavskiljare med automatisk dränering Korsande ledningar utan kontakt med varandra Filter med vattenavskiljare, manuell dränering Avluftningspunkt Filter med vattenavskiljare, automatisk dränering Avluftningsöppning utan anslutningsgänga Dimsmörjare Avluftningsöppning med anslutningsgänga Manometer Luftuttag med plugg Pressostat/tryckströmbrytare Luftuttag med röranslutning Optisk tryckindikator Snabbkoppling utan backventil Snabbkoppling med backventil Snabbkopplingsdel med öppen anslutning Luftberedningsenhet FRL+manometer Luftberedningsenhet FRL+manometer, förenklad symbol Luftberedningsenhet FR+manometer./

12 ENERGIOMVANDLING DE, dubbelverkande cylinder, med justerbar ändlägesdämpning och magnetkolv SE, enkelverkande cylinder med magnetkolv dubbla kolvstänger, justerbar ändlägesdämpning och magnetkolv Hydrauldämpare med hastighetsreglering i en riktning genomgående, dubbla kolvstänger, justerbar ändlägesdämpning och magnetkolv genomgående kolvstång (dubbla på ena sidan), justerbar ändlägesdämpning och magnetkolv justerbar ändlägesdämpning, magnetkolv och DZB mekanisk kolvstångslåsning justerbar ändlägesdämpning, magnetkolv och DZBA mekanisk kolvstångslåsning genomgående kolvstång och justerbar ändlägesdämpning Y Y X X Hydrauldämpare med hastighetsreglering i båda riktningarna Stötdämpare, dämpningsfunktion i en riktning Tryckstegrare för tryckmedia med samma egenskaper, t. ex. Ett pneumatiskt tryck X omvandlas till ett högre pneumatiskt tryck Y Tryckstegrare för två olika tryckmedia, t. ex. Ett pneumatiskt tryck X omvandlas till ett högre, hydrauliskt tryck Y Tryckmediaomvandlare, för omvandling av ett pneumatiskt tryck till ett lika stort hydrauliskt tryck, eller omvänt genomgående kolvstång Kompressor, endast en strömningsriktning genomgående kolvstång, magnetkolv och justerbar ändlägesdämpning Luftmotor med en strömningsriktning genomgående kolvstång och magnetkolv Luftmotor med två strömningsriktningar DE, dubbelverkande cylinder Luftmotor med variabelt deplacement, en strömningsriktning justerbar ändlägesdämpning Luftmotor med variabelt deplacement, två strömningsriktningar magnetkolv Vridmotor, pneumatisk tryckluftsmotor med begränsad vridningsvimkel på utgående axel SE, enkelverkande cylinder Dubbelverkande cylinder med ändlägesdämpning på ena sidan./

PNEUMATIKENS PRINCIPER

PNEUMATIKENS PRINCIPER PNEUMATIKENS PRINCIPER Tryck: Atosfäriskt tryck: Absolut tryck: Manoetertryck: Värdet ellan en kraft och ytan ot vilken den arbetar. F (N) P= = S ( ) Lika ed det uppätta trycket vid saa nivå so havsytan

Läs mer

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER)

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) Tryckstegraren, eller boostern, är ett automatiskt system som komprimerar luft för att ge ett utgångstryck som är dubbelt så stort som ingångstrycket. Enheten användes oftast till

Läs mer

SI-enheter, symboler och dimensionering

SI-enheter, symboler och dimensionering 7 SI-enheter, symboler och dimensionering 8 Innehåll Vanliga pneumatiksymboler Numrering av anslutningar Gängstorlekar Uttryck och definitioner SI-enheter och benämningar Enheter för flöde Dimensionering

Läs mer

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER)

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) Tryckstegraren, eller boostern, är ett automatiskt system som komprimerar luft för att ge ett utgångstryck som är dubbelt så stort som ingångstrycket. Enheten användes oftast till

Läs mer

Serie L-25 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida M 5, 160 Nl/min Tekniska data Dimensioner

Serie L-25 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida M 5, 160 Nl/min Tekniska data Dimensioner info Urval Serie L-25 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida M 5, 160 Nl/min Tekniska data Dimensioner Serie L-28 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida R 1/8, 600 Nl/min Tekniska data Dimensioner

Läs mer

DIMSMÖRJARE TEKNISKA DATA LUB 100 LUB 100 LUB 200 LUB 200 LUB 200 LUB 300 LUB 300 LUB 300 MATERIALSPECIFIKATION

DIMSMÖRJARE TEKNISKA DATA LUB 100 LUB 100 LUB 200 LUB 200 LUB 200 LUB 300 LUB 300 LUB 300 MATERIALSPECIFIKATION SÖRJR imsmörjaren är en enkel men effektiv metod för helautomatisk smörjning av cylindrar och ventiler. Viktiga delar för dimsmörjarens funktioner är: Venturirör, membran för olika sektorer, kupol och

Läs mer

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19.

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19. KARLSTADS UNIVERSITET Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik Kod: MSGB24 Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26 Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00

Läs mer

2. Visa vilken väg vätskan strömmar från A till B och från B till A med olikfärgade pilar

2. Visa vilken väg vätskan strömmar från A till B och från B till A med olikfärgade pilar Testfrågor 5. Backventilen 1. Gör klart teckningen nedan så att den visar en backventil. 2. Visa vilken väg vätskan strömmar från A till B och från B till A med olikfärgade pilar. A---...-B 3. Varför används

Läs mer

Electric Drives. Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service. Serie Classic. Technical data

Electric Drives. Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service. Serie Classic. Technical data Electric Drives and Controls Hydralics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Serie Classic Technical data Avstängningsventil 90, 3/2 Kulventil Matartryck 2 bar max., vid 6 bar, p =

Läs mer

funktionsanslutningar

funktionsanslutningar funktionsanslutningar blockeringsventiler arbetande cylinder stoppad cylinder 12 styrsignal membran membran 1 2 fjäder till riktningsventil fjäder kolv kolv returluft styrsignal ger rörelse Legris blockeringsventiler

Läs mer

Metal Work arbetar för miljön

Metal Work arbetar för miljön Miljö och energibesparing Metal Work arbetar för miljön Metal Work SpA har alltid lagt ner mycket energi på miljöfrågor, och nu - genom att följa miljöledningssystemet och efter att ha blivit certifierade

Läs mer

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 TEKNISK INFORMATION Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 Beskrivning Injusteringventil CIM 790 är konstruerad för automatisk balansering av värme- och kylanläggningar. Den automatiska balanseringen

Läs mer

Tekniska data R25Z-9A

Tekniska data R25Z-9A Tekniska data R25Z-9A MOTOR MODELL MITSUBISHI S3L2 Vattenkyld 4-takts dieselmotor. 3 cylindrar i rad Nominell svänghjuls effekt SAE J1995 (brutto) 24,7 hk ( 18,4 kw) / 2300 rpm J1349 (netto) 23,1 hk (

Läs mer

Filter, Regulatorer, Smörjare Serie Y, 1/4-1

Filter, Regulatorer, Smörjare Serie Y, 1/4-1 Filter, Regulatorer, Smörjare Filter enämning F-114 F-138 F-212 F-334 F-310 nslutning R1/4 R3/8 R1/2 R3/4 R1 Filtreringsgrad För automatiskt dränering lägg till eställningsnyckel t.ex F-114 5µm, mot förfrågan

Läs mer

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon NAF-Turnex pneumatiska manöverdon för on/off och reglering, NAF 791290/92/94, NAF 791390/92/94 Fk 74.59(8)SE 11.02 Primära egenskaper NAFs pneumatiska manöverdon är konstruerat för 90 vridningsvinkel och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 2 Grundläggande fysik 3 SI enheter 3 Area och godstjocklek 4 Tryck 5 Temperatur 7 Densitet 8 Flöde 10 Värmevärde 11 Värmeutvidgning 14 Sträckgränser 15 Allmänna gaslagen

Läs mer

9 Storheter och enheter

9 Storheter och enheter 9 Storheter och enheter 9.1 SI - DET INTERNATIONELLA ENHETSSYSTEMET SI (Systeme Internationale d'unites), det internationella måttenhetssystemet, är inte ett helt nytt måttsystem. Det bygger på tidigare

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Ventiler

Optimerande kontrollenheter Ventiler pisave sense, avkänningsventil Vakuumbackventiler som möjliggör att ett fåtal sugkoppar missar objektet/objekten och fortfarande håller tillräcklig vakuumnivå i systemet med snabb svars- och frisläppstid.

Läs mer

Lektion 2: FSR. Förväntade studieresultat (FSR) i kursen: Kunna förklara uppbyggnaden av olika hydrauliska system. c 5MT007: Lektion 2 p.

Lektion 2: FSR. Förväntade studieresultat (FSR) i kursen: Kunna förklara uppbyggnaden av olika hydrauliska system. c 5MT007: Lektion 2 p. Lektion 2: FSR Förväntade studieresultat (FSR) i kursen: Kunna förklara uppbyggnaden av olika hydrauliska system c 5MT007: Lektion 2 p. 1 Lektion 2: FSR Förväntade studieresultat (FSR) i kursen: Kunna

Läs mer

Scanwill. Parmab Drivelement AB. Produktprogram

Scanwill. Parmab Drivelement AB. Produktprogram Scanwill Produktprogram Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn Hydrauliska Tryckstegrare MP-T En inbyggnadstryckstegrare

Läs mer

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum.

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. MÄT S0304 8A 8B Mätsystem www.meiro.se 0304 TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. Ett brett sortiment av anslutnings- och övergångsnipplar

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

Teknik Formelsamling... 4 Omvandlingsfaktorer... 5 Ledningsdimensionering... 6

Teknik Formelsamling... 4 Omvandlingsfaktorer... 5 Ledningsdimensionering... 6 Teknik... 3-6 Formelsamling... 4 Omvandlingsfaktorer... 5 Ledningsdimensionering... 6 Pumpar Kugghjulspumpar Aluminium... 7-12 Kugghjulspumpar Gjutjärn... 13-14 Kolvpumpar Fast deplacement... 15 Kolvpumpar

Läs mer

www.airtec.se Pneumatik cylinder, Ø32-125mm Dubbelverkande med magnetkolv Enligt DIN ISO 6431/VDMA 24562 Tekniska data för serie XL 032-250

www.airtec.se Pneumatik cylinder, Ø32-125mm Dubbelverkande med magnetkolv Enligt DIN ISO 6431/VDMA 24562 Tekniska data för serie XL 032-250 Pneumatik cylinder, 32-125mm Dubbelverkande med magnetkolv Enligt DIN ISO 6431/VDMA 24562 Tekniska data för serie XL XL (050) XLG (450) XL21 (070) Beställningsnyckel XL 032-250 Serie Diameter Slaglängd

Läs mer

3/2-ventil, elektriskt styrd, Serie AS3-SOV-...-POS Med integrerad sensor ST6 G 3/8 - G 1/2 Röranslutning

3/2-ventil, elektriskt styrd, Serie AS3-SOV-...-POS Med integrerad sensor ST6 G 3/8 - G 1/2 Röranslutning 1 Med integrerad sensor ST6 - Röranslutning Typ Nominellt flöde Nominellt flöde, 1 2 Nominellt flöde, 2 3 Arbetstryck min./max. Sätesventil, kan rampmonteras 4500 l/min 4500 l/min 3200 l/min 2,5 bar /

Läs mer

PROPORTIONALVENTIL SERIE REGTRONIC

PROPORTIONALVENTIL SERIE REGTRONIC PROPORTIONLVENTIL SERIE REGTRONI Proportionalventiler serie REGTRONI, har till uppgift att reglera trycket i ett system väldigt exakt. Variablerna är beroende av ingångssignalen. Inställt tryck samt en

Läs mer

P NE UMATIK CYL INDR AR STANDAR DCYL INDR AR K OMPAK TCYL INDR AR B ÄL GCYL INDR AR 2004-06

P NE UMATIK CYL INDR AR STANDAR DCYL INDR AR K OMPAK TCYL INDR AR B ÄL GCYL INDR AR 2004-06 P NE UMATIK CYL INDR AR STANDAR DCYL INDR AR K OMPAK TCYL INDR AR B ÄL GCYL INDR AR 2004-06 Denna översikt i kortform visar ett begränsat urval av Norgren s produkter. Utöver vad som presenteras i översikten

Läs mer

STOPPCYLINDER Ø 20, Ø 32, Ø50, Ø 80

STOPPCYLINDER Ø 20, Ø 32, Ø50, Ø 80 STOPPYLIER Ø 0, Ø, Ø, Ø 0 Stoppcylindrar är avsedda att användas för att stoppa rörliga laster. med eller utan magnetkolv Enkelverkande, med förstärkt kolvstång i plusläge Kan även användas som dubbelverkande

Läs mer

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Plast

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Plast ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Plast Datablad 1 (14) EXP är AROs nya serie tryckluftsdrivna membranpumpar (EXPert-serien). De finns i många storlekar med en mängd olika materialkombinationer som

Läs mer

Testfrågor. Namn: Datum: 1. Fysikaliska principer för hydrauliska system. 4. Av vilket media överförs tryck i hydrauliska system?

Testfrågor. Namn: Datum: 1. Fysikaliska principer för hydrauliska system. 4. Av vilket media överförs tryck i hydrauliska system? Testfrågor 1. Fysikaliska principer för hydrauliska system Namn: Datum: 1. Skriv ned minst fyra tillämpningar av hydrauliska system......................................... 2. Gör klart det påbörjade schemat

Läs mer

Utförsäljning av lab.stationer etc. för styrteknik och hydraulik Datum: 2008-11-13

Utförsäljning av lab.stationer etc. för styrteknik och hydraulik Datum: 2008-11-13 Utförsäljning av lab.stationer etc. för styrteknik och hydraulik Datum: 2008-11-13 Här följer en lista på våra lab.stationer, komponentsatser och styrobjekt för kurser i styrteknik, hydraulik och reglerteknik,

Läs mer

Hydraulikcertifiering

Hydraulikcertifiering Grundkurs 1 Facit till Självtest sid. 1:5 UPPGIFT 1 Stryk under de påståenden som Du anser vara riktiga. (Flera alternativ kan vara rätt) a/ Flödet från en hydraulpump bestäms av: (ev förändring i volymetrisk

Läs mer

EL- OCH LUFTSTYRDA VENTILER MEKANISKA VENTILER HJÄLPVENTILER

EL- OCH LUFTSTYRDA VENTILER MEKANISKA VENTILER HJÄLPVENTILER PNEUMATIKVENTILER EL- OCH LUFTSTYRDA VENTILER MEKANISKA VENTILER HJÄLPVENTILER V60, V61, V62 och V63 In-lineventiler... 2 Super X Manuella och mekaniska ventiler... 5 Excel 22 3/2 elstyrd ventil för plattmontage...

Läs mer

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall Datablad 1 (14) EXP är AROs nya serie tryckluftsdrivna membranpumpar (EXPert-serien). De finns i många storlekar med en mängd olika materialkombinationer som

Läs mer

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Bo R. ndersson Fluida och Mekatroniska System, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköping, Sverige E-mail: bo.andersson@liu.se Sammanfattning

Läs mer

STOPPCYLINDER Ø 20, Ø 32, Ø50, Ø 80

STOPPCYLINDER Ø 20, Ø 32, Ø50, Ø 80 STOPPYLIER Ø 0, Ø 3, Ø, Ø 0 Stoppcylindrar är avsedda att användas för att stoppa rörliga laster. med eller utan magnetkolv Enkelverkande, med förstärkt kolvstång i plusläge Kan även användas som dubbelverkande

Läs mer

Pneumatiska lösningar för sågverksbranschen

Pneumatiska lösningar för sågverksbranschen Pneumatiska lösningar för sågverksbranschen Öka driftsäkerheten Minska underhållet SMC:s historia i sågverksbranschen sträcker sig inte så långt tillbaka i tiden som för vissa andra. Detta ser vi som vår

Läs mer

Standardiserade ventiler 3/2-vägs enligt NAMUR, 750 Nl/min

Standardiserade ventiler 3/2-vägs enligt NAMUR, 750 Nl/min 3/2-vägs enligt NAMUR, 750 Nl/min Tekniska data för serie MN-06 MN-06-310-HN MN-06-311-HN Design and function Slidventiler för enkelverkande vriddon vilka omställes med en elektrisk signal. Avluftningen

Läs mer

TRYCKREGULATOR. Lucifer EPP 4 - Basic. Beskrivning. Tekniska data

TRYCKREGULATOR. Lucifer EPP 4 - Basic. Beskrivning. Tekniska data Beskrivning EPP 4 - Basic är en elektropneumatisk flödesregulator som med hjälp av ett integrerat elektroniskt kontrollsystem och pulsbreddsmodulerade magnetventiler, kontrollerar sekundärtrycket proportionellt

Läs mer

Snabbkopplingar för vätskor. Ditt självklara val med tanke på prestanda, smidighet och säkerhet. vätskor

Snabbkopplingar för vätskor. Ditt självklara val med tanke på prestanda, smidighet och säkerhet. vätskor Snabbkopplingar för vätskor Ditt självklara val med tanke på prestanda, smidighet och säkerhet vätskor 2 CEJN förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Pålitliga kopplingar

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

2/2-vägs tryckluftstyrda snedsätesventiler KLA-DG2D3

2/2-vägs tryckluftstyrda snedsätesventiler KLA-DG2D3 _tryckluftstyrda_snedsätesventiler_130927 Sida 1(6) Normalt öppen eller normalt stängd Ventilhus av rostfritt stål Storlek DN15 till DN80 Invändig gänga, svetsändar eller flänsar Arbetstryck upp till max

Läs mer

# /03/2005. Hydrauliska Spännare. Introduktion

# /03/2005. Hydrauliska Spännare. Introduktion Hydrauliska Spännare GATES ART. NUMMER TILLVERKARE MODELL MOTOR MOTOR TYP Introduktion Hydrauliska Spännare FORD / OPEL / VOLKSWAGEN GROUP MULTIPLE Både kamremssystemet och fläktremssystemet kan ha olika

Läs mer

Ventiler. Vi har ökat vårt sortiment av ventiler. Detta för kunna erbjuda dig ett komplett sortiment.

Ventiler. Vi har ökat vårt sortiment av ventiler. Detta för kunna erbjuda dig ett komplett sortiment. Ventiler Vi har ökat vårt sortiment av ventiler. Detta för kunna erbjuda dig ett komplett sortiment. 32 Ventiler FT Ventiler Benämning Symbol Typ Sida Nålventiler FT 257/1 FT 257/2 FT 258/1 FT 258/2 FT

Läs mer

Kracht Tryckbegränsningsventil DBD Högtryck

Kracht Tryckbegränsningsventil DBD Högtryck 1 (5) c. Det innebär att de för varje varv transporterar lika stor volym, oavsett vilket mottryck det är på trycksidan. Om tryckledningen är helt stängd innebär det att pumpen ökar trycket till dess att

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

1. a) 2-ports konstantflödesventil. b) Konstantflödessystem med öppet-centrum ventil. c) Startmoment och volymetrisk verkningsgrad för hydraulmotor

1. a) 2-ports konstantflödesventil. b) Konstantflödessystem med öppet-centrum ventil. c) Startmoment och volymetrisk verkningsgrad för hydraulmotor LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA TENTAMEN () Fluida och Mekatroniska Syste 00-03-. a) -orts konstantflödesventil Figuren nedan visar ett sybolschea för en -orts konstantflödesventil. Tryckkoensatorns fjäderförsänning

Läs mer

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m.

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m. PI-Air typ WV-121 Pneumatisk ställcyliner med lägesregulator PI-Air WV-121 Stor ställkraft i förening med litet utrymmesbehov Påbyggd lättåtkomlig lägesregulator Nollpunktsinställning lätt åtkomlig från

Läs mer

Utförsäljning av lab.utrustning Datum: 2009-04-20

Utförsäljning av lab.utrustning Datum: 2009-04-20 Utförsäljning av lab.utrustning Datum: 2009-04-20 Här följer en lista på lab.utrustning för kurser i styrteknik, hydraulik och reglerteknik, vilka vi nu säljer ut till rabatterade priser. Utrustningarna

Läs mer

REGULATORER TEKNISKA DATA MATERIALSPECIFIKATION

REGULATORER TEKNISKA DATA MATERIALSPECIFIKATION RUTORR ör att ett pneumatiskt system skall fungera tillfredsställande krävs oftast ett konstant arbetstryck. ör att erhålla detta krävs en regulator som kontrollerar och reglerar trycket inom ett avgränsat

Läs mer

TRYCKLUFTSSKOLAN - tryckluft

TRYCKLUFTSSKOLAN - tryckluft TRYCKLUFTSKOLAN 41 TRYCKLUFTSSKOLAN - tryckluft LUFTMÄNGD Kompressorerna skall producera ett visst flöde (kapacitet); luftmängd, eller volym, per tidsenhet. All kapacitet mäts i m³/min, l/min alternativt

Läs mer

FRL-ENHETER OCH VENTILER FÖR MONTAGE AV SPOLAR GODKÄNDA ENLIGT UL/CSA

FRL-ENHETER OCH VENTILER FÖR MONTAGE AV SPOLAR GODKÄNDA ENLIGT UL/CSA FRL-ENHETER OCH VENTILER FÖR MONTAGE AV SPOLAR GODKÄNDA ENLIGT UL/CSA Följande FRL-enheter och ventiler kan erhållas för montage av spolar godkända enligt UL/CSA: - Serie 70 ventiler, dimensioner 1/8,

Läs mer

Atlas Copco. Efterkylare, vattenavskiljare och kondensavledare. HD 4-96 och TD 8-650, WSD och WD 80/EWD

Atlas Copco. Efterkylare, vattenavskiljare och kondensavledare. HD 4-96 och TD 8-650, WSD och WD 80/EWD Atlas Copco Efterkylare, vattenavskiljare och kondensavledare HD -96 och TD 8-650, WSD 25-750 och WD 80/EWD 50-1500 Ett sortiment bestående av effektiva efterkylare och vattenavskiljare som passar till

Läs mer

Repetition: Transmission med överbelastningsskydd

Repetition: Transmission med överbelastningsskydd Repetition: Transmission med överbelastningsskydd Överbelastningsskydd för en transmission Övertrycksventilerna skyddar pump och motor. c 5MT007: Lektion 8 p. 1 Repetition: Transmission med överbelastningsskydd

Läs mer

Standard ISO 15552 Standard elanslutning ISO 4400. Max. partikelstorlek 50 µm. Tryck för att fastställa kolvkrafterna. Cylinderserie.

Standard ISO 15552 Standard elanslutning ISO 4400. Max. partikelstorlek 50 µm. Tryck för att fastställa kolvkrafterna. Cylinderserie. 1 Standard ISO 15552 Standard elanslutning ISO 4400 Arbetstryck min./max. Omgivningstemperatur min./max. Mediumtemperatur min./max. Medium Tryckluft Max. partikelstorlek 50 µm Tryckluftens oljehalt 0 mg/m³

Läs mer

alla komponenter som krävs för att bygga ett komplett system för högtryckshydraulik och för att komma igång.

alla komponenter som krävs för att bygga ett komplett system för högtryckshydraulik och för att komma igång. alla komponenter som krävs för att bygga ett komplett system för högtryckshydraulik och för att komma igång. Alla komponenter har utvecklats för största möjliga precision och är konstruerade för att fungera

Läs mer

Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. c 5MT007: Lektion 8 p. 1

Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. c 5MT007: Lektion 8 p. 1 Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. c 5MT007: Lektion 8 p. 1 Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. Pilotventilen c 5MT007: Lektion 8 p. 1 Lektion 8: Innehåll:

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Regulatorer

Optimerande kontrollenheter Regulatorer pisave optimize Vakuumstyrd proportionell tryckregulator, en helt pneumatisk enhet lämplig för luftdrivna ejektorer/pumpar. Drivtrycket till vakuumpumpen/ejektorn regleras automatiskt och styrs för att

Läs mer

Ventilsystem Ventilsystem Serie LP04. Katalogbroschyr

Ventilsystem Ventilsystem Serie LP04. Katalogbroschyr Ventilsystem Ventilsystem Serie LP04 Katalogbroschyr 2 Ventilsystem Ventilsystem Serie LP04 Ventilsystem Qn Max. = 350 l/min Direkt fältbussanslutning (BDC) Fältbussprotokoll som stöds:profibus DP 3 Qn

Läs mer

Fysikens lagar och hur dessa påverkar en robot

Fysikens lagar och hur dessa påverkar en robot Fysikens lagar och hur dessa påverkar en robot Kraft Newtons andra lag: kraften F = massan m * accellerationen a "Begreppet kraft är en abstraktion inom fysiken för att förklara och beskriva orsaken till

Läs mer

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion Oljeskimmers & pneumatiska blås/vakuumsystem Proportionaldoserare modell Q-Dos För enkel och exakt dosering av kylvätska Reglerbar koncentration. Unik patenterad blandningskammare för optimal blandning.

Läs mer

Tryckluft 4. Innehåll: Slangupprullare FRL-Enheter...66 Ventiler, blåspistoler etc...67 Snabbkopplingar...69

Tryckluft 4. Innehåll: Slangupprullare FRL-Enheter...66 Ventiler, blåspistoler etc...67 Snabbkopplingar...69 Tryckluft 4 Innehåll: Slangupprullare... 64-65 FRL-Enheter...66 Ventiler, blåspistoler etc...67 ar...69 63 4 TRYCKLUFT Slangupprullare Serie ORK, ORM Öppen slangupprullare. Tillverkad av lackerad stålplåt.

Läs mer

Översiktskatalog. Pumpar

Översiktskatalog. Pumpar Översiktskatalog Pumpar Kugghjulspumpar grupp 1-3, Tandem Axialkolvpump J-RP Rotorpump Axialkolvpump J-V Axialkolvpump 45 Lågtryckspump GP1 Handpump PAM, PAM-T Kugghjulspumpar Sauer Danfoss Kugghjulspumpar

Läs mer

Hjälpventil QDS6 Sekvensventil, 3-vägs. Katalog HY17-8542/SE December, 2001

Hjälpventil QDS6 Sekvensventil, 3-vägs. Katalog HY17-8542/SE December, 2001 Hjälpventil ekvensventil, 3-vägs Katalog HY17-8542/E December, 2001 Rätt till ändringar förbehålles. Kurvor och diagram i katalogen är endast typkurvor. Katalogens innehåll uppdateras fortlöpande men kan

Läs mer

TENTAMEN I HYDRAULIK 7.5 hp

TENTAMEN I HYDRAULIK 7.5 hp UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik 2016-01-15 TENTAMEN I HYDRAULIK 7.5 hp Tentamensdatum: 15 januari 2016 Skrivtid: 14 00-20 00 Antal uppgifter:

Läs mer

10 tips för att reducera energikostnaderna för produktion

10 tips för att reducera energikostnaderna för produktion 10 tips för att reducera energikostnaderna för produktion Ökad effektivitet och minskad energiförbrukning Effektiv användning av tryckluft är ett område där många producerande företag kan göra betydande

Läs mer

Dubbelverkande pneumatiska ställdon. ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik. ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik

Dubbelverkande pneumatiska ställdon. ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik. ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik Typblad 8515.1/2-55 Dubbelverkande ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik Utgående moment upp till 3200 Nm Konstruerade för manövrering av 1/4-varvsventiler

Läs mer

H m. P kw. NPSH m. Dessa pumper är normalt drivna av en elmotor på 2900 1/min med 2-pols motor vid 50Hz, 0 eller 1450 1/min med 4-pols motor vid 50Hz.

H m. P kw. NPSH m. Dessa pumper är normalt drivna av en elmotor på 2900 1/min med 2-pols motor vid 50Hz, 0 eller 1450 1/min med 4-pols motor vid 50Hz. Hur man väljer en centrifugalpump Valet av en centrifugalpump skall ske me beaktning av en befintliga anläggningens karakteristik samt konition. För att välja pump är följane ata növäniga: Flöe Q Kvantitet

Läs mer

Hydraulpump Serie F1Plus Fast Deplacement

Hydraulpump Serie F1Plus Fast Deplacement Fast Deplacement Katalog 9129 8218-01 Augusti 1998, SE Innehåll Allmänt, konstruktion 3 Specifikationer 4 Pump i genomskärning 4 Pumpval och dimensionering 5 Installationsmått Orderinformation 6 F1-25/-41/-51/-61

Läs mer

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 pisave 594 pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 595 pisave Introduktion pisave För pump/system Inkluderad i kod

Läs mer

Hydraulikcertifiering

Hydraulikcertifiering UH-Tekniker Facit till Självtest sid. 1: UPPGIFT 1 Stryk under de påståenden som Du anser vara riktiga. (Flera alternativ kan vara rätt) a/ Försämringen av den volymetriska verkningsgraden i en pump är

Läs mer

Modular FRL - 1" Catalogue: PDE2592TCSE-ca Edition: Juli 2007

Modular FRL - 1 Catalogue: PDE2592TCSE-ca Edition: Juli 2007 Modular FRL - " Catalogue: PDE2592TCSE-ca Edition: Juli 2007 Modular FRL - " VRNING FELKTIGT ELLER OLÄMPLIGT VL OCH OLÄMPLIG NVÄNDNING V PRODUKTER OCH/ELLER SYSTEM SOM BESKRIVS HÄRI ELLER V KRINGUTRUSTNING

Läs mer

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1 Perma 2 VÄRMEPRESSAR Perma 1 VÄRMEPRESS PERMA 1 Pneumatisk med en bottenplatta Perma 1 är en elektrisk och pneumatisk värmepress avsedd för påvärmning av värmetransfers på textilier. Denna pålitliga maskin

Läs mer

Riktningsventiler Pneumatiskt styrda, enligt standard ISO , storlek 4, serie 581. Katalogbroschyr

Riktningsventiler Pneumatiskt styrda, enligt standard ISO , storlek 4, serie 581. Katalogbroschyr Riktningsventiler Pneumatiskt styrda, enligt standard ISO 5599-1, storlek 4, serie 581 Katalogbroschyr 2 Riktningsventiler Pneumatiskt styrda, enligt standard ISO 5599-1, storlek 4, serie 581 Singelventiler,

Läs mer

Beskrivning Serie Sida

Beskrivning Serie Sida Katalog HY028003/SE Innehåll Industrihydraulik Flödesventiler 5. Flödesventiler Serie Sida Strypventiler MV 56 Strypventiler N 58 Strypbackventiler F 510 Tryckkompenserande stryp och strypbackventiler

Läs mer

Teknisk Referens. Teknisk Referens. Innehåll

Teknisk Referens. Teknisk Referens. Innehåll Teknisk Referens Innehåll Faktorer som påverkar sprutprestandan Grundläggande dyskarakteristik... A2 Kapacitet... A4 Specifik densitet.......................................... A4 Spridningsvinkel och

Läs mer

Beskrivning Serie Storlekar Sida. Montering på multipelplatta C 1/8-1, M

Beskrivning Serie Storlekar Sida. Montering på multipelplatta C 1/8-1, M Innehåll Industrihydraulik Backventiler. Backventiler Beskrivning Serie Storlekar Sida Backventiler Direktstyrda Montering på multipelplatta C 1/8-1 M 1-27 -3 Pilotstyrda Montering på multipelplatta CP

Läs mer

Lektion 3: Verkningsgrad

Lektion 3: Verkningsgrad Lektion 3: Verkningsgrad Exempel; Hydraulsystem för effektöverföring Verkningsgrad: η = P U P T = ω UM U ω T M T η medel (T) = T 0 P UT(t)dt T 0 P IN(t)dt Lektion 3: Innehåll Dagens innehåll: Arbete/effekt

Läs mer

MOBILPNEUMATIK SNABBÖVERSIKT

MOBILPNEUMATIK SNABBÖVERSIKT Tillbehör Magnetventiler Snabbavluftningsventiler Cylindrar för nordiskt klimat PA-rör enligt DIN 74324 och SAE J844C Instickskopplingar för luft- och bromssystem MOBILPNEUMATIK SNABBÖVERSIKT MAGNETVENTILER

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning Användning V4-36B AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn

Läs mer

Serviceinstrument för tryck

Serviceinstrument för tryck Utförande Portablet serviceinstrument för tryck i med digitalt handinstrument och tryckgivare. Typ CPH 6400 Handinstrument Mätfunktioner Minnesfunktion Datalogger Matarspänning Digital utgång Stänkvattenskyddat

Läs mer

HERION SERIE 97300 Indirekt elstyrd mjuktätande slidventil

HERION SERIE 97300 Indirekt elstyrd mjuktätande slidventil HERION SERIE 9700 Indirekt elstyrd mjuktätande slidventil med NAMUR-gränssnitt /, 5/ - G/ För enkel- och dubbelverkande ställdon Positiv överlappningstid, kopplingsfunktion garanterad även vid liten lufttillförsel

Läs mer

Serie E Gränsläge med tapp, 3/2- och 5/2-vägs, M5 och T1/8. Serie ER Gränsläge med rulle, 3/2- och 5/2-vägs, M 5 och R1/8

Serie E Gränsläge med tapp, 3/2- och 5/2-vägs, M5 och T1/8. Serie ER Gränsläge med rulle, 3/2- och 5/2-vägs, M 5 och R1/8 Mekaniska och manuella ventiler Serie E Gränsläge med tapp, 3/2- och 5/2-vägs, M5 och T1/8 Serie ER Gränsläge med rulle, 3/2- och 5/2-vägs, M 5 och R1/8 Serie EL Gränsläge med vikande kam 3/2- och 5/2-vägs,

Läs mer

Kap 5 mass- och energianalys av kontrollvolymer

Kap 5 mass- och energianalys av kontrollvolymer Kapitel 4 handlade om slutna system! Nu: öppna system (): energi och massa kan röra sig över systemgränsen. Exempel: pumpar, munstycken, turbiner, kondensorer mm Konstantflödesmaskiner (steady-flow devices)

Läs mer

3/2-ventil, elektriskt styrd, Serie AS3-SOV G 3/8 - G 1/2 Röranslutning Alternativt i ATEX

3/2-ventil, elektriskt styrd, Serie AS3-SOV G 3/8 - G 1/2 Röranslutning Alternativt i ATEX Luftbehandlingsenheter Luftbehandlingsenheter och komponenter 1 00133928_b Typ Nominellt flöde Nominellt flöde, 1 2 Nominellt flöde, 2 3 Arbetstryck min./max. Sätesventil, kan rampmonteras 4500 l/min 4500

Läs mer

Repetition. Termodynamik handlar om energiomvandlingar

Repetition. Termodynamik handlar om energiomvandlingar Repetition Termodynamik handlar om energiomvandlingar Termodynamikens första huvudsats: (Energiprincipen) Energi kan inte skapas och inte förstöras bara omvandlas från en form till en annan!! Termodynamikens

Läs mer

fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support

fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support Lufthastighet fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support Er kunskapspartner Nordtec Instrument AB 31-74 1 7 122 Fakta

Läs mer

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Datablad Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 5, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Beskrivning AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 AFQM (6) är en självverkande flödesregulator

Läs mer

Temperatur T 1K (Kelvin)

Temperatur T 1K (Kelvin) Temperatur T 1K (Kelvin) Makroskopiskt: mäts med termometer (t.ex. volymutvidgning av vätska) Mikroskopiskt: molekylers genomsnittliga kinetiska energi Temperaturskalor Celsius 1 o C: vattens fryspunkt

Läs mer

STAD-C INJUSTERINGSVENTILER

STAD-C INJUSTERINGSVENTILER SVENTILER SVENTIL Injusteringsventilen STAD-C har specialutvecklats för användning i indirekta kylanläggningar, men är precis lika effektiv i kyldiskar och kylrum. Oavsett applikation ger STAD-C samma

Läs mer

CCO kit Compact Change Over

CCO kit Compact Change Over kit Compact Change Over 6-vägs växelventil med motor CCO Möjliggör värme & kyla i produkter med endast en värmeväxlarkrets Exakt flödesreglering För 4-rörssystem kyla/värme Ventil PN10, DN10, Kvs 0,9 m

Läs mer

Kapitel 9 Hydrostatik. Fysik 1 - MB 2008

Kapitel 9 Hydrostatik. Fysik 1 - MB 2008 Tryck Kraft per yta kallas tryck. När en kraft F verkar vinkelrätt och jämnt fördelad mot en yta A erhålls trycket p F p där A p = tryck F = kraft A = area eller yta Tryck forts. p F A Enheten för tryck

Läs mer

Hydraulikcertifiering

Hydraulikcertifiering Grundkurs 1 - Självtest Sid. 1:5 UPPGIFT 1 Stryk under de påståenden som Du anser vara riktiga. (Flera alternativ kan vara rätt) a/ Flödet från en hydraulpump bestäms av: (ev förändring i volymetrisk verkningsgrad

Läs mer

Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM , fabrikat Castflow

Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM , fabrikat Castflow Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM 6590-6591, fabrikat Castflow Dubbelklaffbackventil med lågt tryckfall och fastvulkaniserat säte samt fjäderbelastade klaffar för vätskor. Ett bra val! Innehållsförteckning

Läs mer

Hydraulik. En sammanfattning av teori, och ett exempel på uppbyggnad av ett enkelt hydrauliskt kranfordon. Danny Nygård MI.3

Hydraulik. En sammanfattning av teori, och ett exempel på uppbyggnad av ett enkelt hydrauliskt kranfordon. Danny Nygård MI.3 Hydraulik En sammanfattning av teori, och ett exempel på uppbyggnad av ett enkelt hydrauliskt kranfordon Danny Nygård MI.3 Individuell fördjupning Uppsala universitet vt 15 Innehåll Innehåll... 1 1. Allmänt...

Läs mer

ZAXIS-2-serien HYDRAULISK GRÄVMASKIN. Modell: ZX10U-2 Märkeffekt hos motor: 9,5 kw (12,8 HP) Arbetsvikt: 1 110 kg Djupskopa: 0,022 m 3

ZAXIS-2-serien HYDRAULISK GRÄVMASKIN. Modell: ZX10U-2 Märkeffekt hos motor: 9,5 kw (12,8 HP) Arbetsvikt: 1 110 kg Djupskopa: 0,022 m 3 ZAXIS-2-serien HYDRAULISK GRÄVMASKIN Modell: ZX10U-2 Märkeffekt hos motor: 9,5 kw (12,8 HP) Arbetsvikt: 1 110 kg Djupskopa: 0,022 m 3 Mångsidig grävmaskin med anpassningsbar bredd för effektiv användning

Läs mer

Hydrauliska pumpaggregat Serie 108

Hydrauliska pumpaggregat Serie 108 Hydrauliska pumpaggregat Serie 18 Katalog HY17-131/SE Mars 3 Katalog HY17-131/SE Innehåll Serie 18 Innehåll Sid. Serie 18 hydrauliska pumpaggregat... 3 Typiska applikationer... 3 Beställningsinformation...

Läs mer

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Plast

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Plast ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Plast Datablad 1 (16) EXP (EXPert-serien) är AROs nya serie Tryckluftsdrivna Membranpumpar. De finns i många storlekar och i en mängd materialkombinationer vilket

Läs mer

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 301 : 1

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 301 : 1 TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 301 : 1 CH/CHF - Enkelverkande hålcylindrar av stål CH/CHF hålcylindrar kan tack vare det genomgående hålet användas för både tryck- och dragoperationer.

Läs mer