TEKNISK DOKUMENTATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISK DOKUMENTATION"

Transkript

1 TEKNISK DOKUMENTATION

2 PNEUMATIKENS PRINCIPER Tryck: Atmosfäriskt tryck: Absolut tryck: Manometertryck: Värdet mellan en kraft och ytan mot vilken den arbetar. F (N) P= = Pa S (m ) Lika med det uppmätta trycket vid samma nivå som havsytan vid 0 C och vid % luftfuktighet: 0. m H O, 70 mm Hg.0 x 0 Pa. Trycket över det a nolltrycket - tryck 0 = vakuum. Trycket som refererar till omgivande atmosfärtryck: det indikeras normalt över manometern som användes i det pneumatiska systemet. Avläst tryck på manometern ( bar) Atmosfäriskt tryck Manometertryck ( bar) Absolut tryck (7 bar) Absolut vakuum Manometertryck = ( P) - (atmosfäriskt P.) Ingångstryck: Utgångstryck: ΔP Tryckfall: LUFTFLÖDE: Trycket vid den pneumatiska komponentens ingångsport. Trycket vid den pneumatiska komponentens utgångsport. Skillnaden mellan ingångstryck och utgångstryck. Den luftvolym som passerar ett givet tvärsnitt på en viss tid. Inom pneumatik anger man volymen i Nl (Normal liter). I praktiken motsvarar detta luftens volymkapacitet i förhållande till gällande atmosfäriska tryck. Exempel: I ett givet tvärsnitt, finns en flödesmassa av en liter luft ( dm ) vid 7 bar tryck. Detta värde uttryckt i luftvolym motsvarar 7 liter luft (7 dm ) vid omgivande atmosfärtryck ( bar). dm 7 bar = dm bar dm bar dm bar dm bar Flödesmassa dm bar dm bar dm bar Volym flödesvärde (refererande till tryck) Vid samma tryck så är flödesvärdet direkt proportionellt till portens tvärsnitt. Med samma tvärsnitt är trycket direkt proportionellt till flödesvärdet. Utan ett ΔP (skillnaden mellan ingångstryck och utgångstryck), kan inget flödesvärde uppnås. Pascals princip: ett tryck som utövas på en vätska i ett slutet kärl, utbreder sig oförändrat genom vätskan till kärlets alla väggar. Luftens densitet, mätt vid 0 C och atmosfäriskt tryck:.7 kg m./0

3 BERÄKNING AV EN VENTILS FLÖDE MED HJÄLP AV FLÖDESKOEFFICIENT K V Flödeskoefficient k V ger ungefärliga värden vid användning av tryckluft. Flödet Q N vid en normalvolym genom en ventil är: P Underkritiskt flöde: P > Överkritiskt flöde: P < Q N = 8, k v P ΔP t där Q N = flödesvärde vid normalvolym [Nl/min] Q N * = kritiskt flödesvärde vid normalvolym [Nl/min] l kg k V = hydraulisk koefficient i min( dm bar) / P = ingångstryck [bar] P = utgångstryck [bar] ΔP = tryckfall P P [bar] t = lufttemperatur ingång [ C] P Q* N =, k v P t BERÄKNING AV FLÖDET MED HJÄLP AV FLÖDESKOEFFICIENTERNA C och b Flödet Q N vid en normalvolym genom en ventil är: Underkritiskt flöde: P > b P Överkritiskt flöde: P < b P ( ) t Q N = C P r b b Q N * = C P t där Q N = flödesvärde vid normalvolym [Nl/min] Q N * = kritiskt flödesvärde vid normalvolym [Nl/min] C = konduktans i [Nl/min bar] P = ingångstryck [bar] P = utgångstryck [bar] r = förhållande ingångstryck: utgångstryck P /P b = förhållande kritiskt värde tryck b = P * /P t = lufttemperatur ingång [ C] BERÄKNING AV FLÖDET MED HJÄLP AV FLÖDESKOEFFICIENT C V Flödet Q N vid en normalvolym genom en ventil är: Underkritiskt flöde: P > 0,8 P Överkritiskt flöde: P < 0,8 P Q N = 00 C V P ΔP t Q N * = 00 C V P t där Q N = flödesvärde vid normalvolym [Nl/min] Q N * = kritiskt flödesvärde vid normalvolym [Nl/min] C V = flödeskoefficient [US GPM / p.s.i.] P = ingångstryck [bar] P = utgångstryck [bar] t = lufttemperatur ingång [ C]./0

4 BERÄKNING AV NOMINELLT FLÖDE Det nominella flödet Q Nm för en ventil, under förutsättning att en normalvolym passerar genom ventilen med P = [bar] (P =7 [bar] ) och ΔP = [bar], kan beräknas med hjälp av föregående formel på följande sätt: Q Nn = k v Q Nn = 9,8 C V Q Nn = 7 C 0,87 b ( b ) Utjämning av de första två formlerna ger: kv =, C V REAKTIONER MELLAN QNn - C V - k v - K V - S - de C v S e d e Q Nn k v K v Q Nn = flödesvärde i [Nl/min] med p = [bar] (P =7 [bar] ) och ΔP = [bar] k v K V hydraulisk koefficient i hydraulisk koefficient i l min m h kg ( dm bar) / ( ) / kg dm bar C V flödeskoefficient [US GPM / p.s.i.] S e ekvivalent korssektion [mm ] d e = S genom diameter i [mm ] erhållen från den ekvivalenta korssektionen π./0

5 OMVANDLINGSTABELLER TABELL - OMVANDLINGSTABELL MÄTSYSTEM Tekniska system och CGS system Multiplicera med Internationellt system Muliplicera med Engelskt system Längd m m 0,0 in (tum) m 0,08 ft (fot) Tid s s s Yta m m 0,000 in m 0,099 ft Volym m m,9 0 in m 0,08 ft Hastighet m s m s 0,08 ft s Acceleration m s m s 0,08 ft s Massa kg s m 9,8 kg 0, lb (pund) kg,9 slug = lb ƒ s ft Kraft kg o kp 9,8 N,8 lb ƒ (pund) kg 0,98 da N = 0 N Vridmoment kg m 9,8 N m, lb ƒ ft Densitet kg s m 9,8 kg m,0 lb ft Specifik vikt kg m 9,8 N m 7, lb ƒ ft Arbete,energi kg m 9,8 J, lb ƒ ft KWh=, 0 J Värme J 0, BTU Effekt W,8 lb ƒ ft s W 7,7 HP Tryck Pa,898 0 p.s.i.=lb ƒ in Pa bar = 0 Pa kg s s Flödesmassa Volymström Dynamisk viskositet Kinetisk viskositet Cal kg m s CV kg m kg cm kg cm kg s m m s Nl/min kg s m Po (poise CGS) m s St (stokes CGS) 8 9,8 7 9,8 9,8 0 0,98 9,8 0, ,8 0, 0 m Nm S Pa s Pa s m s m s 0, 0,08 0,0007,89 0,099 lb s ft s SCFM lb ƒ s in ft s Tekniska system och CGS system Dividera med Internationellt system Dividera med Engelskt system TABELL - TEMPERATURER F = [,8 C] + C = [ F - ] 0, K = C + 7 C = grader Celsius K = grader Kelvin F = grader Fahrenheit TABELL - MULTIPEL PREFIX Namn tera giga mega kilo etto deca deci centi milli micro nano pico Symbol T G M k h da d c m n p Värde TABELL - OMVANDLINGSTABELL TRYCK För beräkning av tryck, multiplicera värdet för angivna tryckenheter med koefficienten i tabellen Tryckenheter Pa kpa MPa bar mbar kp/cm cm H O mm H O mm Hg p.s.i. Pa , 98,0 9,80,.89,7 kpa , 98,0 98,0 0 9,80 0, 0,897 MPa ,0 0 98,0 0 9,80 0, 0,897 0 bar ,989 0, ,0 0, 0 8,97 0 mbar , 0,98 98,0 0, 8,97 kp/cm 0,97 0 0,97 0 0,97,097, ,9 0 70,07 0 cm H O 0,97 0 0,97 0,97 0,097 0, ,,9 70,07 mm H O 0,97 0 0,97 0,97 0 0,97 0 0, ,9 70,07 mm Hg 7,00 0 7,00 7, ,0 0,700 7,9 0,79 7,9 0,79 p.s.i. 0,08 0 0,08 0,08 0,08,08 0,, 0, 0 9,8 0./0

6 TABELL - LUFTKONSTANTER Enhet Dynamisk viskositet Kinetisk viskositet Densitet Specifik värme vid konstant tryck Ljudhastighet Gaskonstant Symbol Cp a R 7,89 0, 0,,00 0,9 87, Värde Pa s m s kg m KJ kg K m s J kg K TABELL - INNEHÅLL AV VATTENÅNGA I FUKTIG TRYCKLUFT Gram vattenånga per kubikmeter (g/m ) luft vid ett omgivande tryck av,0 bar (manometertryck 0 bar), vid i tabellen angivna tryck- och temperaturvärden. Tryck - bar Temperatur C ,8,88 9,,7 7,, 0, 9 9,, 8 0,,,9,7 9,08,,9,8 7,9,, 8 0,,97,,80 7,8 0,7, 8,8 0, 9, 9,9,,,7,9 8,7,9, 9,,9,9 0,7,,87,8,,9,77 9,8,9, 9,,7,,,9,99,7,7,0,8 8,8,, 8,, 0,97,9,90,,,77, 7,87 0,8,, 0,7 0,9,0,7,,7,,0,87 8,79, 8 0, 0,77,0,,9,,,8,7 7, 9,0 0 0, 0, 0,87,7,0,7,8,9,,8 7,, 0, 0, 0,70 0,9,0,77,9,9,7,7,07 0,9 0, 0, 0,7,0,0,8,,9,77,8 0 0, 0, 0, 0, 0,8,,7,88,9,0,90 TABELL 7 - OMRÄKNINGSTABELL FLÖDE För beräkning av flöde, multiplicera värdet för angivna flödesenheter med koefficienten i tabellen Flödesenheter m /s l/s cm /s m /h m /min l/h l/min ft /min gallon m. UK gallon m. USA m/s 0 0 0, ,7 0 0,7778 0,7 0 0,79 0 7,78 0,090 0 l/s 0 0 0,7778,7 0,7778 0,7 0 0,79 7,78,090 0 cm /s 0 0 0, ,7 0 0,7778,7 0,79 0 7,78,090 m /h 00, ,990 0,77 0,7 m /min ,7 0, ,7 0, 0,78 0 l/h, 0, 0, 0 0 0, ,7 7, l/min ,7 0,7 0 8,7,,78 ft /min (scfm),88 0,88,88 0 0,88, 0,88 0, 0 0,0 0,8 gallon/min UK,98 0,98,98 0, 9,97, 0 9,97 0,88 0,8 gallon/min USA,80 0,80,80 0,08,7,08 0,7 0 7,80,009./0

7 TABELL 8 - REKOMMENDERAT FLÖDE Max rekommenderat flöde i Nl/min för ett pneumatiskt rörsystem. Flödesvärdena är beräknat på följande sätt: rör Ø till Ø mm med ett tryckfall lika med 0,% av arbetstrycket per meter rör rör Ø till Ø 0 mm med ett tryckfall lika med 0, % av arbetstrycket per meter rör Invändig diameter i mm - Nominell diameter, rörgängor i tum Tryck bar 8 0 Ø,, 9,8, Ø /8 Ø / Ø /8 Ø Ø / Ø / Ø Ø / Ø / Ø TABELL 9 - INDIKERING AV LUFTFÖRBRUKNING HOS OLIKA TYPER AV UTRUSTNING Typ av utrustning Luftförbrukning Nl/min Typ av utrustning Luftförbrukning Nl/min Ø mm borr Ø mm borr Ø 0 mm borr Ø mm borr M skruvdragare M0 skruvdragare M slagborr M slagborr Ø slipmaskin Ø slipmaskin 9 Ø slipmaskin Poleringsmaskin 000 kg lyftanordning Svetsmaskin Bänkpress Press 8 kg 0 mm Ø nitningsmaskin 0 mm Ø nitningsmaskin kg huggmejsel kg huggmejsel Mindre sprutpistol Industriell sprutpistol mm Ø blåspistol mm Ø blåspistol 8 mm Ø sandblästringsmaskin 8 mm Ø sandblästringsmaskin Sprutpistol för väggputs Betongvibrator kg huggverktyg 8 kg huggverktyg 0 kg huggverktyg SKYDDSKLASS SKYDDSKLASS (EN 09 och CEI 9) IP SKYDDSGRAD FÖR VATTENSKYDD SKYDDSGRAD MOT BERÖRING OCH FÖRORENINGAR Siffra BESKRIVNING Siffra BESKRIVNING 0 Inget skydd 0 Inget skydd Skydd mot föroreningar större än 0 mm Skydd mot föroreningar större än mm Skydd mot föroreningar större än, mm Skydd mot föroreningar större än mm Skydd mot skadlig damminträngning Fullständigt skydd mot damminträngning 7 Skydd mot vertikalt fallande vattendroppar, kondens Skydd mot vattendroppar som faller med en vinkel upp till Skydd mot vattendroppar som faller med en vinkel upp till 0 Skydd mot sprutande vatten, alla riktningar Skydd mot koncentrerad vattenstråle, alla riktningar Skydd mot tillfällig översvämning, grov sjö eller liknande Skydd mot nersänkning i vatten under specificerat tryck och tidsintervall./07

8 CHECK COMPATIBILITY Pneumatiska produkter innehåller tätningar av plaster som är tillverkade av akryl-nitril butadien (NBR), polyuretan eller fluorcarbon gummi (FKM/FPM). Det är viktigt att tätningarna inte kommer i kontakt med substanser som dom inte är resistenta mot, vilket kan medföra att dom sväller eller spricker med följande täthetsproblem. Det är särskilt viktigt att kontrollera resistensen mot: Oljor som användes i kompressorer Oljor som användes i dimsmörjare Oljor eller skärvätskor som användes i maskiner, som kan tränga in i cylindrarna, och därifrån till ventilerna. Vi har upprättat en resistenstabell innehållande en lista över kemikalier och plaster och även Hostaform, den mest vanliga teknopolymer som användes i våra produkter. Vi hänvisar till vår hemsida Parker Pradifa, som är en av våra leverantörer av tätningar, har en hemsida som innehåller en interaktiv resistenstabell. Här nedan följer några oljor som definitivt kan användas tillsammans med tätningarna i våra produkter: UNI och ISO FD olja (Energol HPL, Spinesso, Mobil DET, Tellus Oil) Kompressorolja för låga tryck: SHELL CORENA OIL d Kompressorolja för håga tryck: SHELL RIMULA X OIL 0. Vänligen notera att en del ester-baserade syntetoljor som användes i kompressorer, är extremt oresistenta med NBR och polyuretan. ROTOROIL 8000 F är en av dem../08

9 PNEUMATISKA SYMBOLER VENTILER OCH REGLERING /-ventil portar/ lägen normalt stängd /-ventil portar/ lägen normalt öppen /-ventil portar/ lägen normalt stängd /-ventil portar/ lägen normalt öppen /-ventil portar/ lägen normalt stängd/normalt öppen /-ventil portar/ lägen /-ventil portar/ lägen trycksatt mittläge /-ventil portar/ lägen öppet/avluftat mittläge /-ventil portar/ lägen stängt mittläge Säkerhetsventil/ tryckbegränsningsventil Tryckregulator utan avluftning av sekundärtrycket Tryckregulator med avluftning av sekundärtrycket Pilotstyrd regulator med avluftning av sekundärtrycket Avstängningsventil Tvåtrycksventil OCH-element Luftstyrd mjukstartsventil (APR) Elstyrd mjukstartsventil (APR) Luftstyrd mjukstartsventil (APR) (ndast Skillair 00) Backventil Elstyrd mjukstartsventil (APR) (endast Skillair 00) Backventil, fjäderbelastad / -vägs avstängningsventil (VV) med låsanordning Växelventil ELLER-element Luftstyrd /-vägs avstängningsventil (VV) Snabbavluftningsventil Elstyrd /-vägs avstängningsventil (VV) Strypventil med ställbar strypning Luftstyrd /-vägs mjukstartsventil (VAP) (endast Skillair 00) Inställbar strypbackventil Elstyrd /-vägs mjukstartsventil (VAP) (endast Skillair 00)./09

10 MANÖVRERING Allmän symbol, anger ej manövrering Mekanisk med rulle, servostyrd Tryckknapp Mekanisk med vikande rulle Handspak Drag/tryck Handspak, -läges Elstyrd Handspak, -läges Servostyrd elventil Pedal Elstyrd med separat styrluft till pilotdelen Mekanisk med pinne Piezo-elektrisk Mekanisk med pinne, servostyrd Luftstyrd Fjäder Mekaniskt stopp Mekanisk med rulle Avluftningsenhet./0

11 ENERGIÖVERFÖRING Tryckkälla Snabbkopplingsdel med backventil Arbetsluftsledning Vridbar anslutning med strömningsväg Styrluftledning Vridbar anslutning med strömningsvägar Avluftningsledning Ljuddämpare Böjlig ledning Tryckluftsbehållare Elektrisk ledning Filter Ihopkopplade ledningar Vattenavskiljare med manuell dränering Ihopkopplade ledningar Vattenavskiljare med automatisk dränering Korsande ledningar utan kontakt med varandra Filter med vattenavskiljare, manuell dränering Avluftningspunkt Filter med vattenavskiljare, automatisk dränering Avluftningsöppning utan anslutningsgänga Dimsmörjare Avluftningsöppning med anslutningsgänga Manometer Luftuttag med plugg Pressostat/tryckströmbrytare Luftuttag med röranslutning Optisk tryckindikator Snabbkoppling utan backventil Snabbkoppling med backventil Snabbkopplingsdel med öppen anslutning Luftberedningsenhet FRL+manometer Luftberedningsenhet FRL+manometer, förenklad symbol Luftberedningsenhet FR+manometer./

12 ENERGIOMVANDLING DE, dubbelverkande cylinder, med justerbar ändlägesdämpning och magnetkolv SE, enkelverkande cylinder med magnetkolv dubbla kolvstänger, justerbar ändlägesdämpning och magnetkolv Hydrauldämpare med hastighetsreglering i en riktning genomgående, dubbla kolvstänger, justerbar ändlägesdämpning och magnetkolv genomgående kolvstång (dubbla på ena sidan), justerbar ändlägesdämpning och magnetkolv justerbar ändlägesdämpning, magnetkolv och DZB mekanisk kolvstångslåsning justerbar ändlägesdämpning, magnetkolv och DZBA mekanisk kolvstångslåsning genomgående kolvstång och justerbar ändlägesdämpning Y Y X X Hydrauldämpare med hastighetsreglering i båda riktningarna Stötdämpare, dämpningsfunktion i en riktning Tryckstegrare för tryckmedia med samma egenskaper, t. ex. Ett pneumatiskt tryck X omvandlas till ett högre pneumatiskt tryck Y Tryckstegrare för två olika tryckmedia, t. ex. Ett pneumatiskt tryck X omvandlas till ett högre, hydrauliskt tryck Y Tryckmediaomvandlare, för omvandling av ett pneumatiskt tryck till ett lika stort hydrauliskt tryck, eller omvänt genomgående kolvstång Kompressor, endast en strömningsriktning genomgående kolvstång, magnetkolv och justerbar ändlägesdämpning Luftmotor med en strömningsriktning genomgående kolvstång och magnetkolv Luftmotor med två strömningsriktningar DE, dubbelverkande cylinder Luftmotor med variabelt deplacement, en strömningsriktning justerbar ändlägesdämpning Luftmotor med variabelt deplacement, två strömningsriktningar magnetkolv Vridmotor, pneumatisk tryckluftsmotor med begränsad vridningsvimkel på utgående axel SE, enkelverkande cylinder Dubbelverkande cylinder med ändlägesdämpning på ena sidan./

DIMSMÖRJARE TEKNISKA DATA LUB 100 LUB 100 LUB 200 LUB 200 LUB 200 LUB 300 LUB 300 LUB 300 MATERIALSPECIFIKATION

DIMSMÖRJARE TEKNISKA DATA LUB 100 LUB 100 LUB 200 LUB 200 LUB 200 LUB 300 LUB 300 LUB 300 MATERIALSPECIFIKATION SÖRJR imsmörjaren är en enkel men effektiv metod för helautomatisk smörjning av cylindrar och ventiler. Viktiga delar för dimsmörjarens funktioner är: Venturirör, membran för olika sektorer, kupol och

Läs mer

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum.

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. MÄT S0304 8A 8B Mätsystem www.meiro.se 0304 TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. Ett brett sortiment av anslutnings- och övergångsnipplar

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall Datablad 1 (14) EXP är AROs nya serie tryckluftsdrivna membranpumpar (EXPert-serien). De finns i många storlekar med en mängd olika materialkombinationer som

Läs mer

Snabbkopplingar för vätskor. Ditt självklara val med tanke på prestanda, smidighet och säkerhet. vätskor

Snabbkopplingar för vätskor. Ditt självklara val med tanke på prestanda, smidighet och säkerhet. vätskor Snabbkopplingar för vätskor Ditt självklara val med tanke på prestanda, smidighet och säkerhet vätskor 2 CEJN förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Pålitliga kopplingar

Läs mer

Ventiler. Vi har ökat vårt sortiment av ventiler. Detta för kunna erbjuda dig ett komplett sortiment.

Ventiler. Vi har ökat vårt sortiment av ventiler. Detta för kunna erbjuda dig ett komplett sortiment. Ventiler Vi har ökat vårt sortiment av ventiler. Detta för kunna erbjuda dig ett komplett sortiment. 32 Ventiler FT Ventiler Benämning Symbol Typ Sida Nålventiler FT 257/1 FT 257/2 FT 258/1 FT 258/2 FT

Läs mer

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Bo R. ndersson Fluida och Mekatroniska System, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköping, Sverige E-mail: bo.andersson@liu.se Sammanfattning

Läs mer

TRYCKLUFTSSKOLAN - tryckluft

TRYCKLUFTSSKOLAN - tryckluft TRYCKLUFTSKOLAN 41 TRYCKLUFTSSKOLAN - tryckluft LUFTMÄNGD Kompressorerna skall producera ett visst flöde (kapacitet); luftmängd, eller volym, per tidsenhet. All kapacitet mäts i m³/min, l/min alternativt

Läs mer

Hydrauliska pumpaggregat Serie 108

Hydrauliska pumpaggregat Serie 108 Hydrauliska pumpaggregat Serie 18 Katalog HY17-131/SE Mars 3 Katalog HY17-131/SE Innehåll Serie 18 Innehåll Sid. Serie 18 hydrauliska pumpaggregat... 3 Typiska applikationer... 3 Beställningsinformation...

Läs mer

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 pisave 594 pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 595 pisave Introduktion pisave För pump/system Inkluderad i kod

Läs mer

Hjälpventil QDS6 Sekvensventil, 3-vägs. Katalog HY17-8542/SE December, 2001

Hjälpventil QDS6 Sekvensventil, 3-vägs. Katalog HY17-8542/SE December, 2001 Hjälpventil ekvensventil, 3-vägs Katalog HY17-8542/E December, 2001 Rätt till ändringar förbehålles. Kurvor och diagram i katalogen är endast typkurvor. Katalogens innehåll uppdateras fortlöpande men kan

Läs mer

OLJA / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN

OLJA / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN OLJA / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN Oljepump 1:1, Kort modell för vägg eller golvmontage Artnr: 11-26091 Pris: 3725:- Raasm tryckluftsdrivna dubbelverkande pump för icke korrosiva vätskor, mindre aggressiva

Läs mer

fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support

fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support Lufthastighet fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support Er kunskapspartner Nordtec Instrument AB 31-74 1 7 122 Fakta

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Produkt översikt. . Energi effektiv. Pålitlig. Mycket långa service intervaller HIGH-PRESSURE SYSTEMS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Produkt översikt. . Energi effektiv. Pålitlig. Mycket långa service intervaller HIGH-PRESSURE SYSTEMS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Produkt översikt. Energi effektiv. Pålitlig. Mycket långa service intervaller HIGH-PRESSURE SYSTEMS Applikations exempel: Brandsläckning: Högtrycks-vattendimma är det effektivaste

Läs mer

MSD SERIEN. Membrantorkar för tryckluft i modulutförande CORPORATION

MSD SERIEN. Membrantorkar för tryckluft i modulutförande CORPORATION MSD SRIN Membrantorkar för tryckluft i modulutförande CORPORATION INNOVATIV KOMPAKT TRYCKLUFTTORK AV MMBRANTYP Wilkerson MSD membrantorkar har ett avancerat molekylärmembran som kan skapa en atmosfärisk

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Herion 97100-serien. elstyrd NAMUR-ventil. modeller 3/2, 5/2 & 5/3 ventiler. modeller 3/2, 5/2 och 5/3 ventiler med lågt effektbehov

Herion 97100-serien. elstyrd NAMUR-ventil. modeller 3/2, 5/2 & 5/3 ventiler. modeller 3/2, 5/2 och 5/3 ventiler med lågt effektbehov Namurventiler Herion 97100-serien elstyrd NAMUR-ventil 6 mm genomlopp (ND) 3/2, 5/2, 5/3, NC/APB, G1/4 3/2 eller 5/2 funktion via adapterplatta Återcirkulation av avloppsluft Positiv överlappning Återgår

Läs mer

Värmelära. Fysik åk 8

Värmelära. Fysik åk 8 Värmelära Fysik åk 8 Fundera på det här! Varför kan man hålla i en grillpinne av trä men inte av järn? Varför spolar man syltburkar under varmvatten om de inte går att få upp? Varför hänger elledningar

Läs mer

People. Passion. Performance. Mobila dieselkompressorer Byggda för tillförlitlig drift

People. Passion. Performance. Mobila dieselkompressorer Byggda för tillförlitlig drift People. Passion. Performance. Mobila dieselkompressorer Byggda för tillförlitlig drift Kraft när du behöver det En mobil kompressor ska fylla en funktion: ge kraft på rätt plats, vid rätt tid. Chicago

Läs mer

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco PMC cyklontank Spar utrymme, pengar och miljön Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7 Foto: Atlas Copco Upp till 90 procent av utrymmet (ibland mer) blir över när man ersätter en traditionell

Läs mer

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Camozzi är ett internationellt företag inom automation med huvudkontor i Italien och med representation i mer än 75 länder i form av

Läs mer

INTEGRERAD HYDRAULBROMS

INTEGRERAD HYDRAULBROMS ITGRR YRURO en integrerade hydraulbromsen är uppbyggd av en pneumatisk cylinder som utför rörelsen, samt en hydraulisk enhet som arbetar som broms. imensionerna hos den pneumatiska cylindern (diameter

Läs mer

SPILLVAC modell PressOut

SPILLVAC modell PressOut modell PressOut Ersätter eller som ett komplement till absorbenter Underhållsfri våtsug med smart tömningsfunktion Standard: 20W054R ATEX: 20ATEXW054R Suger upp golvspill eller tömmer maskinsumpen. PressOut

Läs mer

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Tekniskt Datablad Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Användning Rikningsventilerna avänds till att styra vattnets genomströmningsriktning. Ventilerna

Läs mer

Automation. Innehållsförteckning. Ledn. komponenter pneumatik/hydraulik. Pneumatik. Linjära enheter. Tabeller

Automation. Innehållsförteckning. Ledn. komponenter pneumatik/hydraulik. Pneumatik. Linjära enheter. Tabeller Innehållsförteckning Benämning Sida Ledn. komponenter pneumatik/hydraulik Snabbkopplingar 2 Snabbkopplingar för hydraulik 7 Nipplar 8 Kulkranar 10 Tryckluftsslangar 11 Slangupprullare 12 Pneumatik Blåspistoler

Läs mer

Dedikerad renrumsdammsugare

Dedikerad renrumsdammsugare Dammsugning är generellt en accepterad städmetod i renrum med klass ISO 5 (Ibland även i ISO 4)När man behöver ta upp små kvantiteter av pulver eller annat spill, är en liten behändig dammsugare ofta det

Läs mer

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden 1 (14) inför kursen Injustering av luftflöden 1. I vilken skrift kan man läsa om de mätmetoder som normalt skall användas vid mätningar i ventilationsinstallationer? 2. Ange vad de tre ingående parametrarna

Läs mer

LUFTBEHANDLING LUFTFILTER SMÖRJAPPARATER TRYCKREGULATORER

LUFTBEHANDLING LUFTFILTER SMÖRJAPPARATER TRYCKREGULATORER LUFTBEHANDLING LUFTFILTER SMÖRJAPPARATER TRYCKREGULATORER MINIATYR SERIE 07... 3 EXCELON SERIE 72, G1/4.... 4 EXCELON SERIE 73, G3/8..... 5 EXCELON SERIE 74, G1/2.... 6 OLYMPIA PLUS 64........ 7 OLYMPIA

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

Bokens innehåll 1. MEKATRONIK en del av vår vardag 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER

Bokens innehåll 1. MEKATRONIK en del av vår vardag 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER 1. MEKATRONIK en del av vår vardag Mekatronik i hemmet Mekatronik i fabriken Elektromekaniska styrsystem Pneumatiska styrsystem Hydrauliska styrsystem Elektriska styrsystem 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER

Läs mer

Rörelser i mekanismer

Rörelser i mekanismer Innehåll Mekanismer 1. Vad är en mekanism? 2. Rörelser i mekanismer 3. Vanliga komponenter 4. Länk 5. Hävstång 1 6. Hävstång 2 7. Remskiva 1 8. Remskiva 2 9. Kugghjul 10. Snäckhjul 11. Koniskt kugghjul

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Energieffektiv vattenrening

Energieffektiv vattenrening Energieffektiv vattenrening Gustaf Olsson Lunds Tekniska Högskola Världsvattendagen Stockholm 21 mars 2014 Energi i vattenoperationer 1-3 % av den globala el-energin används för att producera, behandla

Läs mer

Pneumatiska hjälpventiler

Pneumatiska hjälpventiler Pneumatiska hjälpventiler Serie Prestoflow, VQB, PQ, VB, VE, VFQ Katalog 917003501S-ul Hjälpventiler Innehåll sida Strypbackventil, Prestoflow...-6 Stryp- och strypbackventil, VQB...7-9 Snabbavluftningsventil,

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

Vi löser ditt dammproblem

Vi löser ditt dammproblem Ett komplett system 4 Vi löser ditt dammproblem Optimierad lokal lösning Design av utsugningsanläggningar utgår alltid från det specifika behovet på varje arbetsplats. Man kan sedan bygga stora centrala

Läs mer

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått.

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. 12) Terminologi Brandflöde Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. Medelbrandflöde Ökningen av luftvolymen som skapas i brandrummet när rummet

Läs mer

Filter. Alfa Port-filter ALF 13:2. Läs mer på sidan 13:7. Läs mer på sidan 13:3

Filter. Alfa Port-filter ALF 13:2. Läs mer på sidan 13:7. Läs mer på sidan 13:3 Kapitel 13 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

5/2- och 5/3-ventiler, Serie VS15, snabbanslutning rör Ø 6x1, 8x1 mm eller 5/16 och 1/ 4 tum

5/2- och 5/3-ventiler, Serie VS15, snabbanslutning rör Ø 6x1, 8x1 mm eller 5/16 och 1/ 4 tum Electric Drives and Controls Hydralics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service 5/2- och 5/3-ventiler, Serie VS5, snabbanslutning rör Ø 6x, 8x mm eller 5/6 och / 4 tum Technical data

Läs mer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Ventiler och ventilgrupper TIMA har stöd för upp till 16 ventiler som är placerade i två ventilgrupper. När vattning genomförs så vattnar alla ventiler i gruppen

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa.

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa. SPILLOLJA / PUMPAR Pumputrustning för spillolja för väggmontage med sugsondsats och kolvpump Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Sugpump med tryckförhållande 1:1 med vakuummeter för sugning av spillolja, diesel,

Läs mer

KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN

KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN Kemikaliepump rostfri 1:1 för 1/1-fat Artnr: 11-33396 Pris: 7350:- Tryckluftsdriven pump för en mängd olika vätskor kompatibla med materialet i pumparna:

Läs mer

HYDRAULIK INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2007.03.01

HYDRAULIK INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2007.03.01 2007.03.01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Hydraulcylindrar dubbelv 1 Tippcylinder 2 Tippcylinder 3 Tippcylinder 4 Bromscylindrar 5 Hydraulfilter 6 Vedklyvscylindrar / Reglage 7 Hydraulventiler 3/8" / 1/2" 8

Läs mer

RC 200-utföranden. Tryckområden RC 200-DA: 2-10 bar / 30-145 psi RC 200-SR: 2-10 bar / 30-145 psi

RC 200-utföranden. Tryckområden RC 200-DA: 2-10 bar / 30-145 psi RC 200-SR: 2-10 bar / 30-145 psi RC-DA/SR Tekniska Data RC-DA RC-SR Alla Remote Control manöverdon Genomgår 0% täthets- och funktionskontroll Märks enligt internationell standard med alla tekniska data Levereras med instruktioner på samtliga

Läs mer

Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag

Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag Värme och väder. Prov v.49 7A onsdag, 7B onsdag, 7C tisdag, 7D torsdag Värme år 7 I detta område kommer vi att arbeta med följande centrala innehåll: Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Varje laborant ska vid laborationens början lämna renskrivna lösningar till handledaren för kontroll.

Varje laborant ska vid laborationens början lämna renskrivna lösningar till handledaren för kontroll. Strömning Förberedelser Läs i "Fysik i vätskor och gaser" om strömmande gaser och vätskor (sid 141-160). Titta därefter genom utförandedelen på laborationen så att du vet vilka moment som ingår. Om du

Läs mer

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120 Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-12/GOLD CX /12 SILVER C SD 12-12/SILVER C CX 35-12 1. Allmänt Rörkopplingsenheten används för att driva runt vatten-/ glykolblandning mellan

Läs mer

Precisionsregulatorer

Precisionsregulatorer Precisionsregulatorer Serie R210 / R220 / R230 Katalog PDE2542TCSE-ca VARNING FELAKTIGT ELLER OLÄMPLIGT VAL OCH OLÄMPLIG ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH/ELLER SYSTEM SOM BESKRIVS HÄRI ELLER AV KRINGUTRUSTNING

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Tentamen Joakim Wren Exempeltentamen 8 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära, miniräknare.

Läs mer

Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet!

Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet! TM Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet! TRYCKLUFT www.cejn.com Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden.

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Atlas Copco trycklufttorkar Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Luftförbättring en klok investering Den dolda faran med obehandlad luft När den omgivande luften komprimeras

Läs mer

DD 3001 4 Dieselpump, levererar 7 90 l/min. Består av: DD3010 13 Dieselpump, levererar upp till 50 l/min

DD 3001 4 Dieselpump, levererar 7 90 l/min. Består av: DD3010 13 Dieselpump, levererar upp till 50 l/min Dieselutrustning Dieselutrustning DD 3001 4 Dieselpump, levererar 7 90 l/min Rotorpump med by passventil och överströmsskydd Volymmätare med 4 st resetbara siffror och 8 som ej går att resetta för totala

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

LÖSNING: ETT KUNSKAPSFÖRETAG SOM VERKLIGEN FÖRSTÅR DITT SYSTEM

LÖSNING: ETT KUNSKAPSFÖRETAG SOM VERKLIGEN FÖRSTÅR DITT SYSTEM PROBLEM: DET FINNS FLERA FAKTORER ATT TA HÄNSYN TILL NÄR DU SKALL VÄLJA VENTILER I ETT RÖRSYSTEM LÖSNING: ETT KUNSKAPSFÖRETAG SOM VERKLIGEN FÖRSTÅR DITT SYSTEM UTGÅVA 2 Solutions for heating and cooling

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 12 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum NY OCH FÖRBÄTTRAD VERSION AV PUSH 12 Golvvärmeinstallation i

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet!

Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet! Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet! TRYCKLUFT www.cejn.com Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden.

Läs mer

SPILLVAC modell SumpEvac

SPILLVAC modell SumpEvac modell SumpEvac Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång? Standard: 20100SE ATEX: Finns ej På det enkla sättet? SumpEvac Montera utrustningen i fatets 2 och 3/4 anslutning på locket. Fyller fatet på några

Läs mer

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga

VGS211F 15-100CS. Field Devices Europe TEKNISKA DATA. Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga 01 Tvåvägsventil, flänsade PN16, 200 C ånga är främst avsedd för att användas i system med ånga men kan användas HVAC system för värmning, kylning och lufthantering. Ventilen kan hantera följande media:

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

ROSTFRIA MINIATYRREGULATORER Tryckregulator & Filter-regulator B05, R05-1/4" PTF

ROSTFRIA MINIATYRREGULATORER Tryckregulator & Filter-regulator B05, R05-1/4 PTF R05 ROSTFRI MINITYRREGULTORER Tryckregulator & Filter-regulator, R05 - /" PTF Materialen uppfyller kraven i NCE* rekommendationer Korrosionstålig miniatyrregulator Justerratt med snäpplåsning nvänd inom

Läs mer

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS PROBLEM: HITTA RÄTT TYP AV AUTOMATISERING FÖR MAXIMAL PRESTANDA LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS solutions for flow technology MANÖVERDON ON/OFF SPECIAL AT3910, AT3911,

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Tryckvakter & Sensorer

Tryckvakter & Sensorer Tryckvakter & Sensorer Norgren 18D-serien Pneumatiska och hydrauliska tryckvakter Guldbelagd kontakt Lång livslängd Vibrationsäker upp till 15 g Mikrobrytare godkänd av UL och CSA Explosionsskyddat utförande

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet För att tydligare få en uppfattning om hur konceptet kommer se ut och fungera i verkligheten måste en systemarkitektur, detaljkonstruktion, produktionsanpassning och en kostnadsuppskattning

Läs mer

Tekniska data R480LC-9A

Tekniska data R480LC-9A Tekniska data R480LC-9A MOTOR MODELL Typ CUMMINS QSX11.9 Vattenkyld 4-takts dieselmotor. 6 cylindrar i rad med direktinprutning, turbomatning, laddluftkylning och låga emissioner Nominell svänghjuls effekt

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg Denna standard är ej till fullo återgiven på CD-skivan. Standarden kan beställas från: FMV:AuhA Standardcentrum, 115 88 Stockholm Fax: 08-782 6161 CC:MAIL: Standardcentrum MÄRKNING 1 1 (6) Grupp A59 Bestämmelser

Läs mer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer GX 2-11 2,2-11 kw/3,0-15 hk Oljeinsprutade skruvkompressorer Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet GX 2-11: Industriteknik för verkstaden. Atlas Copcos skruvkompressorer har alltid varit normgivande

Läs mer

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar Rening av olja med Emmie Oljerening med Emmie Nu har alla råd med effektiv oljerening Hittills har användning av separatorer för oljerening varit ett ekonomiskt

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Kraft, tryck och rörelse

Kraft, tryck och rörelse Kraft, tryck och rörelse Kraft En kraft kan ändra form, fart och rörelseriktning hos föremål. Kraft mäts i Newton, N. Enheten är uppkallad efter fysikern Isaac Newton som levde på 1600- talet. 1 N är ungefär

Läs mer

Datorlaboration 1. Enkla hydraulsystem

Datorlaboration 1. Enkla hydraulsystem Datorlaboration 1 Enkla hydraulsystem Grundläggande hydrauliska system och dess ekvationer Datorlaboration i kursen TMMI13 Hydraulik och Pneumatik för Mi2 Namn:.. Namn:.. Personnummer:.. Personnummer:..

Läs mer

7 Tryck. 2 Hur stort är ditt tryck mot golvet? 3 Ordfläta 4 Räkneuppgifter på tryck

7 Tryck. 2 Hur stort är ditt tryck mot golvet? 3 Ordfläta 4 Räkneuppgifter på tryck 7 Tryck 7.1 1 Kraft och tryck 2 Hur stort är ditt tryck mot golvet? 3 Ordfläta 4 Räkneuppgifter på tryck 7.2 OH1 Vattentorn 5 Vattnets lyftkraft 6 När flyter ett föremål på en vätska? 7 Arkimedes princip

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM Tentamensskrivning del 2 i Fysik A för Basåret Tisdagen den 10 april 2012 kl. 9.00-13.00 (Denna tentamen avser andra halvan av Fysik A, kap 2 och 7-9 i Heureka. Fysik A)

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Atlas Copco Stationära luftkompressorer. L-serien Oljesmorda och oljefria kolvkompressorer 0,75 20 hk/0,55 15 kw LÅNG LIVSLÄNGD LITET UNDERHÅLL

Atlas Copco Stationära luftkompressorer. L-serien Oljesmorda och oljefria kolvkompressorer 0,75 20 hk/0,55 15 kw LÅNG LIVSLÄNGD LITET UNDERHÅLL Atlas Copco Stationära luftkompressorer Lserien Oljesmorda och oljefria kolvkompressorer 0,75 hk/0,55 kw LÅNG LIVSLÄNGD LITET UNDERHÅLL Atlas Copcos Lserie, oljefria och oljesmorda kolvkompressorer med

Läs mer

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D Magnetventiler EV I7-85D Användning Magnetventiler med sina varierande konstruktioner täcker flertalet användningsområden där det genomströmmande mediet är olja, luft, vatten eller ånga. Det finns två

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder Värme och väder Solen värmer och skapar väder Värmeenergi Värme är en form av energi Värme är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig. Ju varmare det är desto mer rör de sig. Värme får material att

Läs mer