SI-enheter, symboler och dimensionering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SI-enheter, symboler och dimensionering"

Transkript

1 7 SI-enheter, symboler och dimensionering

2 8 Innehåll Vanliga pneumatiksymboler Numrering av anslutningar Gängstorlekar Uttryck och definitioner SI-enheter och benämningar Enheter för flöde Dimensionering Flöde i slang och armatur Genomsnittlig luftförbrukning Maximalt luftflöde Snabbvalstabell för val av rätt flöde Lyftkraft hos sugkoppar Tömningstid för sugkoppar Masströghetsmoment

3 S I -enheter, s y m b o ler o ch d i m ensio nering Vanliga pneumatiksymboler Ventilstyrning, elstyrd pilotventil Tillförsel av tryckluft ( eller P) /-ventil, normalt stängd, mono stabil, tryckknappstyrd med fjäderretur Avlopp (, eller E, R) Ljuddämpare /-ventil, normalt stängd, mono stabil, tryckstyrd med fjäderretur Filter med vatten avskiljare och manuell dränering /-ventil, normalt stängd Filter med vatten avskiljare och automatisk dränering /-ventil, normalt öppen Tryckregulator med sekundär avluftning Dimsmörjnings apparat /-ventil, bistabil /-ventil, mono stabil FRL kombinerat filter-/regulator-/ dimsmörjare- aggregat /-ventil, stängt mittläge Backventil /-ventil, öppet mittläge Strypning /-ventil, påluftat mittläge Ställbar strypning Ställbar stryp-backventil ELLER-ventil OCH-ventil Snabbavluftare Dubbel /-ventil, normalt öppen/normalt öppen Dubbel /-ventil, normalt stängd/normalt stängd Dubbel /-ventil, normalt stängd/normalt öppen Enkelverkande cylinder med fjäder retur Ventilstyrning, generell symbol Dubbelverkande cylinder Ventilstyrning, rulle Ventilstyrning, fjäder Ventilstyrning, tryckknapp Dubbelverkande cylinder med magnetkolv för avkännare Dubbelverkande cylinder med ställbar dämpning i båda änd lägena Ventilstyrning, pilotventil Dubbelverkande cylinder med magnet kolv för avkännare och ställbar dämpning i båda änd lägena Ventilstyrning, direktverkande elstyrd Vridcylinder 9

4 60 Numrering av anslutningar Förklaring till hur de olika anslutningarna på pneumatiska komponenter benämns. Portnummer: (P) Inlopp, normalt anslutning till tryckluftstammen. (B) Utlopp till förbrukare. (R, E) Avlopp genom vilket den luft avgår som tillförts förbrukare genom anslutning. (A) Utlopp till förbrukare. (R, E) Avlopp genom vilket den luft avgår som tillförts förbrukare genom anslutning., R, P, B 0 Anslutning för impuls som stänger ventilen. Bara / N.O. Anslutning för impuls som sätter inloppet i förbindelse med utlopp. Anslutning för impuls som sätter inloppet i förbindelse med utlopp., R, P, B PA, A R P R, B PB Ensiffriga jämna tal anger utlopp. Ensiffriga udda tal (utom ) anger avlopp. Tvåsiffriga tal anger styrledningars anslutningar. Andra beteckningar förekommer beroende på fabrikat. Gängstorlekar Utvändig Invändig Gängbeteckning diameter diameter M mm, mm M mm, mm /8" 0 R6 9,7 mm 8,6 mm /" 0 R8, mm, mm /8" 0 R0 6,7 mm mm /" 0 R mm 8,6 mm /" 06 R0 6, mm, mm " 0 R, mm 0, mm /" R,9 mm 9,8 mm /" R0 7,8 mm,8 mm " 0 R0 9,6 mm 6,7 mm mm SMC:s beställningsnummer ger information om gängan. I kapitel 0 hittar du KQ-kopplingar. De sista positionerna i beställningsnumret anger typen av gänga. Här kan du se vad de står för: U0 Unigänga. Passar konisk, NPT och rak gänga. Bricka för tätning. 0S Konisk rörgänga. Passar även rak gänga. Påsprutad PTFE på gängan för tätning. G0 Rak rörgänga. Bricka för tätning. M/M Metrisk gänga. Bricka för tätning. R/8 R/ R/8 R/

5 6 Uttryck och definitioner Liten ordlista över vanligt förekommande uttryck och definitioner inom pneumatik. Cylindrar Dubbelverkande cylinder Cylinder där kolvrörelse i båda riktningarna sker genom påverkan av tryckmedium. Enkelverkande cylinder Cylinder där kolvrörelse i ena riktningen sker genom påverkan av tryckmedium och i andra riktningen genom någon annan kraft (fjäder). Cylindergavel De ändstycken som begränsar kolvens rörelse i cylindern. Kolvstång Den del som är fast kopplad till kolven och går genom ena gaveln alternativt båda gavlarna. Plusrörelse Då kolvstången rör sig ut ur cylindern. Minusrörelse Då kolvstången rör sig in i cylindern. Plusläge Då kolvstången befinner sig i sitt yttre ändläge. Minusläge Då kolvstången befinner sig i sitt inre ändläge. Pluskammare Den cylinderkammare, som då den sätts under tryck ger upphov till plusrörelse. Minuskammare Den cylinderkammare, som då den sätts under tryck ger upphov till minusrörelse. Ventiler /-ventil Ventil med ett inlopp och ett utlopp, kan inta två olika lägen. /-ventil Ventil med ett inlopp, ett utlopp och ett avlopp, kan inta två olika lägen. /-ventil Ventil med ett inlopp, två utlopp och två avlopp, kan inta två olika lägen. /-ventil Ventil med ett inlopp, två utlopp och två avlopp, kan inta tre olika lägen. Normalt stängd ventil (N.C.) Ventil som vid opåverkat styrorgan har förbindelsen mellan inlopp och utlopp stängd. Normalt öppen ventil (N.C.) Ventil som vid opåverkat styrorgan har förbindelsen mellan inlopp och utlopp öppen. Bistabil ventil Saknar fjäder och står kvar i sitt läge tills den blir påverkad. Har två stabila lägen och»minne«. Monostabil ventil Har en fjäder och återgår till sitt grundläge när den är opåverkad. Riktningstyrande ventil Ventil som kan styra flödet alternativa vägar eller öppna, alternativt stänga, flödes vägen. Volymströmstyrande ventil Ventil med vilken flödesvolymen kan regleras. Tryckstyrande ventil Ventil med vilket trycket kan regleras. Direktstyrd Ventilens styrorgan påverkas direkt med handen, foten eller på mekanisk väg. Pilotstyrd Ventilens styrorgan påverkas manuellt, mekaniskt eller elektriskt och förstärks med tryckluft för att sedan ställa om ventilspindeln eller sliden. En liten och enkelt reglerbar ventil styr en större.

6 6 SI-enheter och benämningar SI-systemet baseras på sju grundenheter som kan kombineras till härledda enheter. Här visar vi de enheter som är vanliga inom pneumatiken. I Europa har SI-systemet använts sedan länge, och det är infört i över hundra länder världen över. Förkortningen»SI«är franska och utläses Système International d Unités det vill säga»det internationella mått enhetssystemet«. Prefix Inom SI-systemet gör man grundenheterna större eller mindre genom att använda prefix för att ange tiopotenser. De vanligaste prefixen finner du i tabellen till höger. Enheter för tryck Tryck anges i pascal (bar är en äldre benämning som används allt mindre). bar = Pa (pascal) = 00 kpa (kilopascal) = 0, MPa (megapascal). Tryck inom fysiken Inom fysiken används absoluttryck (p abs), vilket innebär att skalan börjar med noll punkten vid absolut vakuum. Tryck inom pneumatiken Inom pneumatiken använ ds en skala där nollpunkten ligger vid at mosfärs tryck och 00 kpa vid ab so lut vakuum. Så anger vi lufttryck i denna produkt översikt. Luft i normaltillstånd an ges van li gen med ett n ef ter en he ten ( exempelvis l n för nor mal liter). Den na nor mal luft har at mos färstryck, tem pe ra tur 0 C och en re la tiv luft fuk tig het på 6 %. Po pu lärt kal lad»luft vid rums miljö«. Härledda enheter A m kvadratmeter V m kubikmeter v m/s meter per sekund a m/s meter per sekundkvadrat J kgm kilogramkvadratmeter F N newton = kg m/s G N newton = kg 9,8 W J joule (= newtonmeter) = kg m /s M Nm newtonmeter P W watt = J/s = Nm/s Härledda enheter relaterade till tryckluft p Pa pascal = N/m V n m n normalkubikmeter m n/s normalkubikmeter per sekund Q n Potens Multiplikator Prefix Symbol 0 6 0, mikro- µ 0 0,00 milli- m 0 0,0 centi- c 0 0, deci- d 0 0 deka- da 0 00 hekto- h kilo- k mega- M 0, MPa 0, MPa 0, MPa 0, MPa Storhet Symbol SI-enhet Benämning Anmärkningar Grundenheter Massa m kg kilogram Längd s m meter Tid t s sekund Area Volym Hastighet Acceleration Tröghet Kraft Tyngd Energi (arbete) Moment Effekt Tryck Standardvolym Volymflöde Fysik Meteorologi Pneumatik 00 kpa 00 kpa 00 kpa 00 kpa 00 kpa 0 kpa 0 mbar (atmosfärstryck) p = övertryck bar bar bar bar 0 bar undertryck bar 0 MPa 00 kpa

7 6 Enheter för flöde Jämförelse och omräkning mellan olika internationella flödesenheter. För att kunna fastställa om en ventil har tillräckligt genomflöde för en given applikation krävs mer än att känna till maxflödet. Du måste även känna till på vilket sätt ett värde är uppmätt för att kunna använda det i det aktuella fallet. En ventils flödesprestanda beror inte enbart på mått och geometri hos själva ventilkroppen. Även följande variabler har betydelse: Trycket vid utgångsporten Tryckfallet över ventilen Förhållandet mellan detta tryckfall och primärtrycket Temperaturen I samtliga fall baseras en uppgift om flödespres tanda på den så kallade normalvolymen. Det är den volym som luftmängden upptar vid atmosfärstryck, 0 C och relativ fuktighet på 6 % (normalluft). Denna volym anges ofta med l n respektive Nm. Sedan newton (N) införts som enhet för kraft är detta skrivsätt inte längre korrekt. Eftersom liter inte heller är en SI-enhet, ska volymen anges i enheten dm n, enheten är dock onödigt krånglig varför vi för enkelhetens skull valt att använda l n. I vidstående schema finns de internationellt använda enheterna och deras inbördes samband. Pilarna som pekar på en annan enhet anger omräkningsfaktor. Q n normalvolymström För att grovt kunna ange flöde an vänds enheten volymström, det vill säga det flöde som ven ti len presterar vid ett primärtryck på 6 bar och bar tryck fall över ventilen. Den är endast en grov angivelse, efter som mätmetod och förutsättningar kan variera från fabrikat till fabrikat. S ekvivalent genomloppsarea Värdet på S i mm är den genomloppsarea (hål) i ett mätinstrument som ger samma tryckfall som en ventil eller ett system av komponenter vid samma genomflöde. SMC anger detta värde för varje komponent. Det är uppmätt med luft som medium och kan omräknas till andra enheter, till exempel kv- eller Cv-faktor.,06 6,67 f kv 0,06 Kv 0,89 Cv 0,07 0,00 98,, 0,0 68,6 0,0 Q n 0,79,9 8 0,007, 0,08 70 S C S mm kv dm /min Kv m /h Cv USG/min f gal/min Q n l n/min S 0,79 0,08 0,0 0,06, kv,9 0,06 0,07 0,08 68,6 Kv 0,979 6,667,66,0 Cv 8, 0,88 0,89 98, f,7 7, 0,967,06 8 0,

8 6 p p Tryckregulator Flödesmätare Tryckmätare Mätobjekt Tryckmätare Ställbar strypning C-värde C-värde (konduktans) är den enhet som ISO och dagens standard använder för att ange flöde. Ett sätt att få reda på en produkts C-värde är att dividera produktens maximala flöde (Q n ) med det absoluta ingångstrycket (Pa). Enheten är liter/sekund/bar. Q n C 70. Faktorn 70 varierar beroende på produktens b-värde. b-värde En produkts b-värde får du genom att dividera det absoluta utgångstrycket (Pa) med det absoluta ingångstrycket (Pa), vid brytpunkten mellan över- och underkritiskt flöde. Värdet blir ett tal mindre än och är utan enhet, då det anger ett förhållande. Ju större tal, desto större flöde. Två produkter kan ha samma C-värde men olika b-värde. Detta innebär att produkterna har samma maximala flöde (Q n ), men olika tryckfall vid, till exempel, halva flödet. kv-värde Metriskt mått i»normalliter per minut«. Detta mått baseras på mätningar med vatten. När varje minut liter vatten passerar med ett tryckfall på bar definieras kvvärdet som. Det är därmed en ren och dimensionslös jämförelsefaktor. Kv-värde Som kv-värde ovan, dock uttryckt i m /h, ett mått som uppfyller SI-normen. Cv-faktor Som ovan angivna värde men baserat på det anglosaxiska måttsystemet. Det relateras till US gallons (USG) per minut, vid ett tryckfall på psi (0,07 bar) och en temperatur på 60 F (,6 C). f-faktor Som Cv-faktor men i Imperial gallons (gal) per minut.

9 6 Dimensionering Här får du hjälp att beräkna vilken cylinderstorlek som lämpar sig bäst för varje enskild arbetsuppgift. Cylinderkraften bestämmer du med hjälp av tabellen för beräkning av teoretisk cylinderkraft nedan, eller med följande formler: Beräkning av teoretisk cylinderkraft Nominell cylinderdiameter Kolvstångsdiameter 6 mm mm 0 mm mm mm 6 mm 6 mm 6 mm 0 mm 8 mm mm 0 mm mm mm 0 mm 6 mm 0 mm 0 mm 6 mm 0 mm 80 mm mm 00 mm 0 mm mm mm 0 mm 6 mm 60 mm 0 mm 80 mm mm 00 mm 0 mm 0 mm 60 mm 00 mm 70 mm F = P A F = kraft (N) P = tryck (MPa) d = cylinderdiameter (mm) A = area (mm ) π d A = Vid minusrörelse är kraften mindre eftersom kolvstången minskar kolvens tillgängliga area. Belastningsgraden bör vara runt 70 % för vanliga cylinderrörelser och runt 0 % för långsamtgående. Kontrollera tillgängligt tryck (som grundregel använder SMC kolumnen för 0, MPa). Exempel: För cylinderkraft 000 N bör du välja cylinder diameter 6 mm: 000 (kraft) 0,7 (max. be lastnings grad 70 %) 8; närmast högre cylinderkraft i kolumnen för 0, MPa är 9 som motsvarar cylinderdiameter 6. Effektiv Tryck (MPa), cylinderkraft i newton (N) kolv area Rörelse (cm ) 0, 0, 0, 0, 0,6 0,7 0,8 0,9,0 Plus 0, Minus 0, 6 8 Plus 0, Minus 0, Plus, Minus 0, Plus, Minus, Plus, Minus, Plus, Minus, Plus 8, Minus 6, Plus, Minus 0, Plus 9, Minus 6, Plus, Minus 8, Plus 0, Minus, Plus 78, Minus 7, Plus Minus Plus Minus Plus Minus Plus Minus Plus Minus Plus Minus Plus Minus

10 66 Flöde i slang och armatur En enkel lathund för att beräkna luftflödet i slangar av varierande längder och dimensioner. Nedanstående tabell visar luftflödet i olika slangdimensioner och längder. Det övre värdet är för enbart slang och det undre är för slang med en rak KQH-koppling i ena änden och en KQL vinkelkoppling i andra. Flödet anges i Q n i l n /min, det vill säga: IN = 0,6 MPa och UT = 0, MPa. Slang (ytter-/innerdiam.) 0, m m m m, mm/ mm 76 7 med kopplingar mm/, mm med kopplingar mm/ mm 09 6 med kopplingar mm/ mm med kopplingar mm/6 mm med kopplingar mm/8 mm med kopplingar mm/9 mm med kopplingar Obs! Väljer du en slang med samma flöde som den valda ventilen, minskar flödet till 7 % av ventilens kapacitet. Exempel: En VZ000-ventil (96 l n /min) med meter slang, diameter 6 mm/ mm (9 l n /min med kopplingar), ger ett flöde om cirka 0 l n /min. Seriekoppling med samma flödestal Seriekoppling med olika flödestal Parallellkoppling + 7 % + 89 % % + 9 % % + 97 % + Exempel: Om två komponenter med samma flöde () serie kopplas, minskar flödet till 7 % av vad en komponent har. Seriekoppling = + + S S S S n Parallellkoppling S = S + S + S n

11 67 Genomsnittlig luftförbrukning Hur du räknar ut den genomsnittliga luftförbrukningen för cylindrar och luftledningar. Du måste känna till den genomsnittliga luftförbrukningen för att kunna bestämma kompressor storlek och driftskostnad. Här visar vi hur du använder diagrammen på detta uppslag för att räkna ut den genomsnittliga luftförbrukningen för cylindrar och luftledningar. Enkelslag (fram eller bak) Dubbelslag = cykel (fram och åter) Exempel: Cylinderdiameter: 0 mm Slaglängd: 600 mm Arbetstryck: 0, MPa Arbetscykler: cykler per minut Luftledningens innerdiameter: 6 mm Luftledningens längd: m Luftförbrukning för cylinder. Använd diagram och sök den punkt där arbetstryckets linje (0, MPa) korsar slaglängdens linje (600 mm). Se punkt A.. Från punkt A går du lodrätt upp tills du korsar linjen för cylinderdiameterna (0 mm). Se punkt B.. Därifrån går du vågrätt till höger eller vänster och avläser luftförbrukningen per cykel (Q t ) = l n.. Eftersom det är arbetscykler per minut multiplicerar du luftförbrukningen per cykel (Q t ) med för att få den verkliga genomsnittliga luftförbrukningen (Q v ). Q v = Q t antal cykler per minut Q v = l n /min Q v = 6 l n /min Slaglängd (mm) Luftförbrukning per cykel (ln) Diagram cylinders luftförbrukning per cykel ,, 0, Cylinderdiameter (mm) B A Arbetstryck (MPa) 0 6 0, 0, 0, 0, 0,6 0,7 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Luftförbrukning per cykel (ln)

12 68 Luftförbrukning för luftledning. Använd diagram och sök den punkt där arbetstryckets linje (0, MPa) korsar linjen för luftledningens längd ( m). Se punkt C. 6. Från punkt C går du lodrätt upp tills du korsar linjen för luftledningens innerdiameter (6 mm). Se punkt D. 7. Därifrån går du vågrätt till höger eller vänster och avläser luftförbrukningen per cykel (Q t ) = 0,6 l n. 8. Eftersom det är arbetscykler per minut multiplicerar du luftförbrukningen per cykel (Q t ) med för att få den verkliga genomsnittliga luftförbrukningen (Q v ). Q v = Q t antal cykler per minut Q v = 0,6 l n /min Q v =,8 l n /min Total luftförbrukning Den totala genomsnittliga luftförbrukningen (Q) för cylinder och luftledning får du genom att addera de två Q v -värdena. Q = Q v cylinder + Q v luftledning Q = 6 l n /min +,8 ln/min Q = 67,8 l n /min Formler Den genomsnittliga luftförbrukningen kan också beräknas med följande formler: Genomsnittlig luftförbrukning för cylinder π D H (p + 0,) n Q = 0 Genomsnittlig luftförbrukning för luftledning π ID L p n Q = 0 Q = Luftförbrukning (l n /min) D = Cylinderdiameter (mm) H = Slaglängd (mm) ID = Luftledningens innerdiameter (mm) L = Luftledningens längd (mm) p = Arbetstryck (MPa) n = Antal enkelslag per minut Luftledningens längd (m) Luftförbrukning per cykel (ln) Luftförbrukning eller flöde anges i normalliter per minut (l n /min). En normalliter är dm luft vid»rumsmiljö«(normalt atmosfärstryck, temperatur 0 C och en relativ luftfuktighet på 6 %). Diagram luftlednings luftförbrukning per cykel 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9 8 7, 6, Luftledningens innerdiameter (mm) D C Arbetstryck (MPa) 9 8 7, 6, 0, 0, 0, 0, 0,6 0,7 0, , 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Luftförbrukning per cykel (ln)

13 69 Maximalt luftflöde Hur du räknar ut det maximala luftflödet för cylindrar och luftledningar. Det är nödvändigt att känna till det maximala luftflödet för att kunna bestämma storlek på FRL, ventiler, slangar, med mera. Om de ingående komponenterna är för små uppnås inte den maximala/nödvändiga cylinderhastigheten. Här visar vi hur du använder diagrammet på denna sida för att räkna ut det maximala luftflödet för en cylinder. Exempel: Cylinderdiameter: 6 mm Medelkolvhastighet: mm/s Arbetstryck: 0,6 MPa Maximalt luftflöde för cylinder. Bestäm kolvens maximala hastighet genom att multi plicera medelhastigheten med,. v max = v medel, v max = mm/s, = 00 mm/s. Använd diagram och sök den punkt där arbetstryckets linje (0,6 MPa) korsar linjen för maximal kolvhastighet (00 mm/s). Se punkt E.. Från punkt E går du lodrätt upp tills du korsar linjen för cylinderns diameter (6 mm). Se punkt F.. Från punkt F går du vågrätt åt höger eller vänster och avläser maximalt luftflöde (Q) = 60 l n /min. Formler Det maximala luftflödet kan också räknas ut med hjälp av följande formler: Maximalt luftflöde för cylinder π D v (p + 0,) 60 Q = 0 Maximalt luftflöde för luftledning π ID v l p 60 Q = 0 Maximal kolvhastighet (mm/s) Maximalt luftflöde (ln/min) Diagram cylinders maximala luftflöde Arbetstryck (MPa) Cylinderdiameter (mm) F E 0, 0, 0, 0, 0,7 0,8 0,6 Q = Luftflöde (l n /min) D = Cylinderdiameter (mm) ID = Luftledningens innerdiameter (mm) p = Arbetstryck (MPa) v = Max. hastighet = medelhastighet, (mm/s) v l = Max. hastighet för luftrörelsen i ledningen , Maximalt luftflöde (ln/min)

14 70 Snabbvalstabell för val av rätt flöde Om du inte gör en beräkning av cylinderns luft förbrukning enligt de metoder som visats på föregående sidor kan nedanstående snabbvalstabell ge riktvärden vid dimensioneringen. Nedanstående tabell visar det maximala luftflöde (i normalliter per minut [l n /min]) en cylinder behöver. Detta värde är beroende av cylinderns kolvdiameter och rörelsehastighet. Tabellen gäller vid ett tryck av 0, MPa och hastigheten som används är maxhastigheten/sluthastigheten. Känner du till medelhastigheten och vill få reda på max hastigheten får du ett närmevärde om du multiplicerar medel hastigheten med,. v max v medel, Exempel: En cylinder med diameter mm rör sig med max. 00 mm/s. Enligt tabellen behöver cylindern ett flöde av 90 normalliter per minut. Ska du välja passande filter, regulator, ventil och slang kan du inte välja dessa komponenter med ett flöde runt 90 normalliter per minut. Gör du det blir tryck fallet för stort och flödet till cylindern bara hälften. Alla komponenter som sitter innan cylindern är som en lång kedja och ger upphov till strypningar och förluster. Som en generell regel kan man säga att tryckfallet får vara max. 0,0 MPa över varje komponent. För att få rätt flöde till cylindern måste varje komponent klara betydligt mer i flöde. Ett grovt riktvärde är att varje komponent ska ha fyra gånger större flöde än vad cylindern behöver. Eftersom 90 är 60 bör alltså filter, regulator och alla de övriga komponenterna ha ett flöde på runt 00 normalliter per minut. I början av kapitel finns tabeller som också kan komma till nytta vid dimensionering. Luftflödeskrav för cylinder l n/min, vid ett tryck av 0, MPa Diameter Maximal cylinderhastighet (mm/s) (mm)

15 7 Lyftkraft hos sugkoppar Hur du räknar ut den teoretiska lyftkraften hos sugkoppar vid olika vakuum. För att kunna välja rätt dimensioner på sugkoppar bör du känna till olika sugkoppars teoretiska lyftkraft vid olika vakuum. Här presenterar vi formler och en tabell som du kan använda som underlag för dina beräkningar. Formler Vakuum i kpa P = Vakuum (kpa) Vakuum i mmhg F = P A 0 F = P 760 A t t 0, P = Vakuum (mmhg) F = Lyftkraft med säkerhetsfaktor (N) A = Sugkoppsarea (cm ) t = Säkerhetsfaktor (horisontell anliggning: ; vertikal anliggning: 8) Som ett komplement till dessa formler kan du finna lyftkraft vid olika vakuum i nedanstående tabell. Obs! De värden du får ur tabellen ska multipliceras med precis som i formlerna ovan. t Horisontell anliggning Sugkopp Vertikal anliggning Sugkopp W W Beräkning av teoretisk lyftkraft Sugkoppsdiameter mm mm 6 mm 0 mm 6 mm 0 mm mm mm 0 mm 0 mm Sugkoppsarea (cm ) 0,0 0,6 0,8 0,78,0,,9 8,0,6 9,6 86 kpa 60 mmhg 0,7 N,09 N, N 6,8 N 7, N 7, N, N 69,7 N 09, N 69,8 N 80 kpa 600 mmhg 0, N 0,98 N,6 N 6, N 6, N, N 9, N 6, N 00,8 N 6,7 N 7 kpa 0 mmhg 0, N 0,9 N,07 N,8 N,7 N N 6 N 8,9 N 9, N,7 N 66 kpa 00 mmhg 0, N 0,8 N,89 N, N, N 0,9 N,7 N,6 N 8 N 0,6 N 60 kpa 0 mmhg 0,9 N 0,76 N,7 N,7 N, N 8,8 N 9, N 8, N 7,6 N 7,6 N kpa 00 mmhg 0,7 N 0,67 N, N, N 0,7 N 6,7 N 6, N,9 N 67, N 0, N 6 kpa 0 mmhg 0, N 0,9 N, N,7 N 9, N,6 N,9 N 7, N 8,8 N 9, N 0 kpa 00 mmhg 0, N 0, N, N, N 8 N,6 N 6,9 N, N 0, N 78, N Vakuum 00 kpa = 0, MPa = bar = 000 mbar

16 7 Tömningstid för sugkoppar Hur du räknar ut tömningstiden för sugkoppar, samt väljer ejektor och slang. Här visar vi, med hjälp av formler och diagram, hur du går tillväga för att beräkna hur lång tid det tar för en sugkopp att uppnå önskad vakuumnivå. Beräkning av tömningstid Vakuum (PV),0 P V 0,9 P V 0,6 0, Genomsnittligt sugflöde i ejektorn Q = 0, Q max Rörledningens maximala flöde Q = S, Ledningsvolym mellan ejektor och sugkopp V = 000 π D L Evakueringstid T = V 60 Q T = T Tryck (vakuum) T T 0 Tid Exempel: Ejektor: ZH0BS Max. vakuum (P V ): 88 kpa Max. sugflöde (Q max ): l/min Ledningslängd (L): m Rörinnerdiameter (D): 6 mm Sugkoppsdiameter: 0 mm Nödvändigt vakuum: 6 % av P V, inget läckage. Räkna ut ejektorns genomsnittliga sugflöde (Q ) genom att multiplicera det maximala sugflödet med 0,. Q = 0, l/min = 9,6 l/min. Räkna ut rörledningens maximala flöde (Q ) genom att finna rörledningens ekvivalenta tvärsnittsarea (S) i diagram och multiplicera denna med,. Q = 8, = 98 l/min. Räkna ut ledningsvolym mellan ejektor och sugkopp. V = 000 π 6 = 0,08 l. Räkna ut evakueringstiden. Eftersom Q är mindre än Q blir Q = Q dvs. 9,6 l/min. Tidsåtgången för att nå 6 % av max. vakuum blir då: T = 0, ,6 = 0,8 s Q max = Ejektorns maximala sugförmåga (l/min), se produktens tekniska data S = Rörledningens ekvivalenta tvärsnittsarea (mm ), se diagram V = Ledningsvolym (l) mellan ejektor och sugkopp T = Tidsåtgång (s) för att nå 6 % av maximal vakuum nivå (P V ) T = Tidsåtgång (s) för att nå 9 % av maximal vakuum nivå (P V ) Q = Det minsta av Q och Q Diagram rörlednings ekvivalenta tvärsnittsarea Ekvivalent tvärsnitt (mm ) S , 0, 0, 0, 8 6, 7, 6,,,8 Ledningens innerdiameter (mm) L 0 0 Ledningens längd (m)

17 Inkopplingsexempel EXH Individuell styrning av ejektor och lossblåsning Omkoppling mellan vakuum och blås Omkoppling mellan vakuum och blås på sugsidan Gemensamt avlopp Anvisningar Matningsanslutning (sup): Dimensionera matningsledning, ventil och anslutningar med avseende på ejektorns luftförbrukning (se produktens tekniska data). Vakuumejektor (vac): Rörledningen mellan ejektor och sugkopp ska vara så kort som möjligt. Filter bör installeras vid bruk i dammig miljö (stoft). Avloppsanslutning (exh): Utförande B täck inte för ljuddämparen. Utförande D anslut inte längre ledning än 0, meter (= mottryck < kpa). Antal sugkoppar: En sugkopp per ejektor ger maximal säkerhet. 7

18 Masströghetsmoment Vid dimensionering av vriddon måste du, förutom nödvändigt vrid moment, även beakta lastens masströghetsmoment. Till hjälp har du nedanstående formler (mått i meter).. Tunn axel, excentriskt upphängd a J = m + m a a a. Tunn axel, centrerad upphängning a J = m a. Tunn rektangulär platta, på högkant och centrerad a J = m a b. Tunn rektangulär platta, liggande och excentriskt upphängd a + b J = m + m a + b a a b. Tunn rektangulär platta, liggande och centrerad J = m a + b a b 6. Tunn skiva, liggande och centrerad r J = m r 7. Sfär (klot), centrerad J = m r r 8. Tunn skiva, på högkant och centrerad r J = m r 7 9. Tunn axel med massa a J = m + m a + K När m är sfärisk blir K, enligt fall 7: K = m r Om axeln bär en skiva beräknas K som i fall 6 eller 8. a a m m r 0. Utväxling Beräkna först masströghetsmomentet för kugghjul A respektive B (som i fall 6) och sedan: a J = ( ) b J B + J B (A) Antal kuggar = a (B) Antal kuggar = b

9 Storheter och enheter

9 Storheter och enheter 9 Storheter och enheter 9.1 SI - DET INTERNATIONELLA ENHETSSYSTEMET SI (Systeme Internationale d'unites), det internationella måttenhetssystemet, är inte ett helt nytt måttsystem. Det bygger på tidigare

Läs mer

Serie L-25 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida M 5, 160 Nl/min Tekniska data Dimensioner

Serie L-25 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida M 5, 160 Nl/min Tekniska data Dimensioner info Urval Serie L-25 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida M 5, 160 Nl/min Tekniska data Dimensioner Serie L-28 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida R 1/8, 600 Nl/min Tekniska data Dimensioner

Läs mer

TEKNISK DOKUMENTATION

TEKNISK DOKUMENTATION TEKNISK DOKUMENTATION PNEUMATIKENS PRINCIPER Tryck: Atmosfäriskt tryck: Absolut tryck: Manometertryck: Värdet mellan en kraft och ytan mot vilken den arbetar. F (N) P= = Pa S (m ) Lika med det uppmätta

Läs mer

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19.

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19. KARLSTADS UNIVERSITET Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik Kod: MSGB24 Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26 Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00

Läs mer

Pneumatiska lösningar för sågverksbranschen

Pneumatiska lösningar för sågverksbranschen Pneumatiska lösningar för sågverksbranschen Öka driftsäkerheten Minska underhållet SMC:s historia i sågverksbranschen sträcker sig inte så långt tillbaka i tiden som för vissa andra. Detta ser vi som vår

Läs mer

Metal Work arbetar för miljön

Metal Work arbetar för miljön Miljö och energibesparing Metal Work arbetar för miljön Metal Work SpA har alltid lagt ner mycket energi på miljöfrågor, och nu - genom att följa miljöledningssystemet och efter att ha blivit certifierade

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 2 Grundläggande fysik 3 SI enheter 3 Area och godstjocklek 4 Tryck 5 Temperatur 7 Densitet 8 Flöde 10 Värmevärde 11 Värmeutvidgning 14 Sträckgränser 15 Allmänna gaslagen

Läs mer

funktionsanslutningar

funktionsanslutningar funktionsanslutningar blockeringsventiler arbetande cylinder stoppad cylinder 12 styrsignal membran membran 1 2 fjäder till riktningsventil fjäder kolv kolv returluft styrsignal ger rörelse Legris blockeringsventiler

Läs mer

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07 V7-07 Användning VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventilerna ger en högkvalitativ och kostnadseffektiv lösning för reglering av varmt och/ eller kallt vatten i fancoils, små värme- och kylapparater i temperaturstyrda

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

www.airtec.se Pneumatik cylinder, Ø32-125mm Dubbelverkande med magnetkolv Enligt DIN ISO 6431/VDMA 24562 Tekniska data för serie XL 032-250

www.airtec.se Pneumatik cylinder, Ø32-125mm Dubbelverkande med magnetkolv Enligt DIN ISO 6431/VDMA 24562 Tekniska data för serie XL 032-250 Pneumatik cylinder, 32-125mm Dubbelverkande med magnetkolv Enligt DIN ISO 6431/VDMA 24562 Tekniska data för serie XL XL (050) XLG (450) XL21 (070) Beställningsnyckel XL 032-250 Serie Diameter Slaglängd

Läs mer

2. Visa vilken väg vätskan strömmar från A till B och från B till A med olikfärgade pilar

2. Visa vilken väg vätskan strömmar från A till B och från B till A med olikfärgade pilar Testfrågor 5. Backventilen 1. Gör klart teckningen nedan så att den visar en backventil. 2. Visa vilken väg vätskan strömmar från A till B och från B till A med olikfärgade pilar. A---...-B 3. Varför används

Läs mer

LAP4, LAP8 Pneumatisk drivning

LAP4, LAP8 Pneumatisk drivning AP4, AP Pneumatisk drivning Cylinderstorlekar: 4 & Profiler med vrid- och böjmotstånd T-spår i den yttre profilen ger flera monteringsalternativ Justerbart styrsystem (AP4) Precisions rullstyrning (AP)

Läs mer

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER)

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) Tryckstegraren, eller boostern, är ett automatiskt system som komprimerar luft för att ge ett utgångstryck som är dubbelt så stort som ingångstrycket. Enheten användes oftast till

Läs mer

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion Oljeskimmers & pneumatiska blås/vakuumsystem Proportionaldoserare modell Q-Dos För enkel och exakt dosering av kylvätska Reglerbar koncentration. Unik patenterad blandningskammare för optimal blandning.

Läs mer

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 pisave 594 pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 595 pisave Introduktion pisave För pump/system Inkluderad i kod

Läs mer

Backventil. Strypning. Ställbar strypning. Ställbar stryp-backventil. ELLER-ventil. OCH-ventil. Snabbavluftare. Flödesreglerande ventiler

Backventil. Strypning. Ställbar strypning. Ställbar stryp-backventil. ELLER-ventil. OCH-ventil. Snabbavluftare. Flödesreglerande ventiler 7 Backventil Strypning Ställbar strypning Ställbar stryp-backventil 1 2 ELLER-ventil 1 1 2 OCH-ventil 1 1 2 Snabbavluftare 1 2 Flödesreglerande ventiler Innehåll AS stryp-backventil Skyddad mot ofrivillig

Läs mer

Electric Drives. Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service. Serie Classic. Technical data

Electric Drives. Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service. Serie Classic. Technical data Electric Drives and Controls Hydralics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Serie Classic Technical data Avstängningsventil 90, 3/2 Kulventil Matartryck 2 bar max., vid 6 bar, p =

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Ventiler

Optimerande kontrollenheter Ventiler pisave sense, avkänningsventil Vakuumbackventiler som möjliggör att ett fåtal sugkoppar missar objektet/objekten och fortfarande håller tillräcklig vakuumnivå i systemet med snabb svars- och frisläppstid.

Läs mer

Testfrågor. Namn: Datum: 1. Fysikaliska principer för hydrauliska system. 4. Av vilket media överförs tryck i hydrauliska system?

Testfrågor. Namn: Datum: 1. Fysikaliska principer för hydrauliska system. 4. Av vilket media överförs tryck i hydrauliska system? Testfrågor 1. Fysikaliska principer för hydrauliska system Namn: Datum: 1. Skriv ned minst fyra tillämpningar av hydrauliska system......................................... 2. Gör klart det påbörjade schemat

Läs mer

Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. c 5MT007: Lektion 8 p. 1

Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. c 5MT007: Lektion 8 p. 1 Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. c 5MT007: Lektion 8 p. 1 Lektion 8: Innehåll: Överbelastningsskydd på en transmission. Pilotventilen c 5MT007: Lektion 8 p. 1 Lektion 8: Innehåll:

Läs mer

Datablad Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G

Datablad Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G Ventil RA-N/RA-U med förinställning Ventil RA-G utan förinställning EN 215-1 HD 1215-2 Användning Danfoss VVS V2-10D RA-N RA-N vinkel RA-N, UK RA-U

Läs mer

Datablad Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering

Datablad Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering Beskrivning Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska motorer: AMV 150 1) AMV(E) 10 1)

Läs mer

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium nerpac lättviktscylindrar i aluminium rån vänster till höger: RC-6, RCL-6, RC-14, RR-6 RC, RCL, RC, RR Serien apacitet: 20-1 @ 700 bar Slaglängd: -2 mm Lättvikt, enkla att bära och placera för att få ut

Läs mer

Max. partikelstorlek 5 µm. Tryck för att fastställa kolvkrafterna. Material:

Max. partikelstorlek 5 µm. Tryck för att fastställa kolvkrafterna. Material: Kolvstångslösa cylindrar Skyttelcylindrar Anslutningar 10-32 UNF - 3/8 NPTF 16-80 mm Dubbelverkande Med magnetkolv Integrerad styrning 1 Arbetstryck min./max. 2 bar / 8 bar Omgivningstemperatur min./max.

Läs mer

Bevent Rasch - Spjäll, Mätspjäll -

Bevent Rasch - Spjäll, Mätspjäll - Bevent Rasch - Spjäll, Mätspjäll - Pneumatiska ställdon 2015-11-05 www.bevent-rasch.se Pneumatiska ställdon Val av ställdon Ställdon för lågtryck eller högtryck Valet av pneumatiskt låg- eller högtrycksdon

Läs mer

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER)

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) Tryckstegraren, eller boostern, är ett automatiskt system som komprimerar luft för att ge ett utgångstryck som är dubbelt så stort som ingångstrycket. Enheten användes oftast till

Läs mer

Dimensionering av kulsektorventiler och sätesventiler för kontinuerlig reglering

Dimensionering av kulsektorventiler och sätesventiler för kontinuerlig reglering F 756 S It isn t just Industrial Control alves and Regulators It s the now How! Dimensionering av kulsektorventiler och sätesventiler för kontinuerlig reglering entilkoefficienten v och C v id dimensionering

Läs mer

2/2-vägs tryckluftstyrda snedsätesventiler KLA-DG2D3

2/2-vägs tryckluftstyrda snedsätesventiler KLA-DG2D3 _tryckluftstyrda_snedsätesventiler_130927 Sida 1(6) Normalt öppen eller normalt stängd Ventilhus av rostfritt stål Storlek DN15 till DN80 Invändig gänga, svetsändar eller flänsar Arbetstryck upp till max

Läs mer

EL- OCH LUFTSTYRDA VENTILER MEKANISKA VENTILER HJÄLPVENTILER

EL- OCH LUFTSTYRDA VENTILER MEKANISKA VENTILER HJÄLPVENTILER PNEUMATIKVENTILER EL- OCH LUFTSTYRDA VENTILER MEKANISKA VENTILER HJÄLPVENTILER V60, V61, V62 och V63 In-lineventiler... 2 Super X Manuella och mekaniska ventiler... 5 Excel 22 3/2 elstyrd ventil för plattmontage...

Läs mer

MMVA01 Termodynamik med strömningslära Exempel på tentamensuppgifter

MMVA01 Termodynamik med strömningslära Exempel på tentamensuppgifter TERMODYNAMIK MMVA01 Termodynamik med strömningslära Exempel på tentamensuppgifter T1 En behållare med 45 kg vatten vid 95 C placeras i ett tätslutande, välisolerat rum med volymen 90 m 3 (stela väggar)

Läs mer

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Bo R. ndersson Fluida och Mekatroniska System, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköping, Sverige E-mail: bo.andersson@liu.se Sammanfattning

Läs mer

MOBILPNEUMATIK SNABBÖVERSIKT

MOBILPNEUMATIK SNABBÖVERSIKT Tillbehör Magnetventiler Snabbavluftningsventiler Cylindrar för nordiskt klimat PA-rör enligt DIN 74324 och SAE J844C Instickskopplingar för luft- och bromssystem MOBILPNEUMATIK SNABBÖVERSIKT MAGNETVENTILER

Läs mer

Information ejektorer

Information ejektorer Information ejektorer Funktionsprincip ejektorer (Radialtyp) Luftanslutning Ringspalt Palett MACH 2+ bygger på fysikens ejektorprincip. Ejektorns prestanda påverkas ytterst lite av hur hög hastighet luftströmmen

Läs mer

Repetition grunder, kraft, densitet & tryck Heureka Fysik 1: kap. 1-3 version 2012

Repetition grunder, kraft, densitet & tryck Heureka Fysik 1: kap. 1-3 version 2012 Repetition grunder, kraft, densitet & tryck Heureka Fysik 1: kap. 1-3 version 2012 Mätning & värdesiffror Så fort man mäter någon storhet (exempelvis en längd, en massa o.s.v.) ger själva mätningen en

Läs mer

P NE UMATIK CYL INDR AR STANDAR DCYL INDR AR K OMPAK TCYL INDR AR B ÄL GCYL INDR AR 2004-06

P NE UMATIK CYL INDR AR STANDAR DCYL INDR AR K OMPAK TCYL INDR AR B ÄL GCYL INDR AR 2004-06 P NE UMATIK CYL INDR AR STANDAR DCYL INDR AR K OMPAK TCYL INDR AR B ÄL GCYL INDR AR 2004-06 Denna översikt i kortform visar ett begränsat urval av Norgren s produkter. Utöver vad som presenteras i översikten

Läs mer

Sammanfattning av räkneövning 1 i Ingenjörsmetodik för ME1 och IT1. SI-enheter (MKSA)

Sammanfattning av räkneövning 1 i Ingenjörsmetodik för ME1 och IT1. SI-enheter (MKSA) Sammanfattning av räkneövning 1 i Ingenjörsmetodik för ME1 och IT1 Torsdagen den 4/9 2008 SI-enheter (MKSA) 7 grundenheter Längd: meter (m), dimensionssymbol L. Massa: kilogram (kg), dimensionssymbol M.

Läs mer

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran.

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran. Datablad Flödesregulator/differenstrycksregulator med flödesbegränsning, med inbyggd reglerventil (PN 16) AHQM flödesregulator med inbyggd reglerventil AHPBM-F differenstrycksregulator (fast inställning)

Läs mer

Hydraulik. En sammanfattning av teori, och ett exempel på uppbyggnad av ett enkelt hydrauliskt kranfordon. Danny Nygård MI.3

Hydraulik. En sammanfattning av teori, och ett exempel på uppbyggnad av ett enkelt hydrauliskt kranfordon. Danny Nygård MI.3 Hydraulik En sammanfattning av teori, och ett exempel på uppbyggnad av ett enkelt hydrauliskt kranfordon Danny Nygård MI.3 Individuell fördjupning Uppsala universitet vt 15 Innehåll Innehåll... 1 1. Allmänt...

Läs mer

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Datablad Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 5, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Beskrivning AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 AFQM (6) är en självverkande flödesregulator

Läs mer

Hydraulikcertifiering

Hydraulikcertifiering Grundkurs 1 - Självtest Sid. 1:5 UPPGIFT 1 Stryk under de påståenden som Du anser vara riktiga. (Flera alternativ kan vara rätt) a/ Flödet från en hydraulpump bestäms av: (ev förändring i volymetrisk verkningsgrad

Läs mer

Sammanfattning av räkneövning 1 i Ingenjörsmetodik för ME1 och IT1. SI-enheter (MKSA)

Sammanfattning av räkneövning 1 i Ingenjörsmetodik för ME1 och IT1. SI-enheter (MKSA) Sammanfattning av räkneövning 1 i Ingenjörsmetodik för ME1 och IT1 Torsdagen den 3/9 2009 SI-enheter (MKSA) 7 grundenheter Längd: meter (m), dimensionssymbol L. Massa: kilogram (kg), dimensionssymbol M.

Läs mer

alla komponenter som krävs för att bygga ett komplett system för högtryckshydraulik och för att komma igång.

alla komponenter som krävs för att bygga ett komplett system för högtryckshydraulik och för att komma igång. alla komponenter som krävs för att bygga ett komplett system för högtryckshydraulik och för att komma igång. Alla komponenter har utvecklats för största möjliga precision och är konstruerade för att fungera

Läs mer

HYDRAULIK INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2007.03.01

HYDRAULIK INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2007.03.01 2007.03.01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Hydraulcylindrar dubbelv 1 Tippcylinder 2 Tippcylinder 3 Tippcylinder 4 Bromscylindrar 5 Hydraulfilter 6 Vedklyvscylindrar / Reglage 7 Hydraulventiler 3/8" / 1/2" 8

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

Repetition: Transmission med överbelastningsskydd

Repetition: Transmission med överbelastningsskydd Repetition: Transmission med överbelastningsskydd Överbelastningsskydd för en transmission Övertrycksventilerna skyddar pump och motor. c 5MT007: Lektion 8 p. 1 Repetition: Transmission med överbelastningsskydd

Läs mer

Riktningsventiler och proportionalflödesventiler. 3/2-ventil, normalt öppen. Ventilstyrning, generell symbol. 5/2-ventil, bistabil

Riktningsventiler och proportionalflödesventiler. 3/2-ventil, normalt öppen. Ventilstyrning, generell symbol. 5/2-ventil, bistabil 7 Ventilstyrning, generell symbol 3/-ventil, normalt öppen 3 1 Ventilstyrning, rulle 5/-ventil, bistabil 5 1 3 Ventilstyrning, fjäder Ventilstyrning, tryckknapp 5/-ventil, mono stabil 5/3-ventil, stängt

Läs mer

SPILLOLJA 3. Information

SPILLOLJA 3. Information 3 Spillolja Innehåll: Vakuumsystem...48-49 Sugpumpar...50 Slangupprullare...51 Smörjgropsutrustning...52-53 Gropvagn & Lyft...54 Spilloljebehållare och Vagnar...55-57 Sug & Spilloljepumpar...58-60 Handpumpar...60

Läs mer

a) Vi kan betrakta luften som ideal gas, så vi kan använda allmänna gaslagen: PV = mrt

a) Vi kan betrakta luften som ideal gas, så vi kan använda allmänna gaslagen: PV = mrt Lösningsförslag till tentamen Energiteknik 060213 Uppg 1. BA Trycket i en luftfylld pistong-cylinder är från början 100 kpa och temperaturen är 27C. Volymen är 125 l. Pistongen, som har diametern 3 dm,

Läs mer

STOPPCYLINDER Ø 20, Ø 32, Ø50, Ø 80

STOPPCYLINDER Ø 20, Ø 32, Ø50, Ø 80 STOPPYLIER Ø 0, Ø, Ø, Ø 0 Stoppcylindrar är avsedda att användas för att stoppa rörliga laster. med eller utan magnetkolv Enkelverkande, med förstärkt kolvstång i plusläge Kan även användas som dubbelverkande

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

TENTAMEN I HYDRAULIK 7.5 hp

TENTAMEN I HYDRAULIK 7.5 hp UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik 2016-01-15 TENTAMEN I HYDRAULIK 7.5 hp Tentamensdatum: 15 januari 2016 Skrivtid: 14 00-20 00 Antal uppgifter:

Läs mer

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16) AVQM retur- och tilloppsmontering

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16) AVQM retur- och tilloppsmontering Datablad Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16) AVQM retur- och tilloppsmontering Beskrivning Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska ställdon: AMV 0 AMV(E) 10 /AMV(E) 20/AMV(E)

Läs mer

C Y L I N D R A R 2 V A K U U M 67 V E N T I L E R 72 T R Y C K V A K T E R 140 A I R L I N E U T R U S T N I N G 144

C Y L I N D R A R 2 V A K U U M 67 V E N T I L E R 72 T R Y C K V A K T E R 140 A I R L I N E U T R U S T N I N G 144 C Y L I N D R A R 2 V A K U U M 67 V E N T I L E R 72 T R Y C K V A K T E R 40 A I R L I N E U T R U S T N I N G 44 K O P P L I N G A R 205 R Ö R O C H T I L L B E H Ö R 240 K L A S S I S K A P R O D U

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

Lektion 2: FSR. Förväntade studieresultat (FSR) i kursen: Kunna förklara uppbyggnaden av olika hydrauliska system. c 5MT007: Lektion 2 p.

Lektion 2: FSR. Förväntade studieresultat (FSR) i kursen: Kunna förklara uppbyggnaden av olika hydrauliska system. c 5MT007: Lektion 2 p. Lektion 2: FSR Förväntade studieresultat (FSR) i kursen: Kunna förklara uppbyggnaden av olika hydrauliska system c 5MT007: Lektion 2 p. 1 Lektion 2: FSR Förväntade studieresultat (FSR) i kursen: Kunna

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

1. a) 2-ports konstantflödesventil. b) Konstantflödessystem med öppet-centrum ventil. c) Startmoment och volymetrisk verkningsgrad för hydraulmotor

1. a) 2-ports konstantflödesventil. b) Konstantflödessystem med öppet-centrum ventil. c) Startmoment och volymetrisk verkningsgrad för hydraulmotor LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA TENTAMEN () Fluida och Mekatroniska Syste 00-03-. a) -orts konstantflödesventil Figuren nedan visar ett sybolschea för en -orts konstantflödesventil. Tryckkoensatorns fjäderförsänning

Läs mer

Kracht Kugghjulsmätare VC Material Gjutjärn, Syrafast Stål

Kracht Kugghjulsmätare VC Material Gjutjärn, Syrafast Stål 1 (17) Kracht Kugghjulsmätare i VC-serien är av typen deplacementmätare. Kvalitet och mycket hög mätnoggrannhet är några av de faktorer som gör att dessa mätare används i mycket tuffa applikationer. Mätprincipen

Läs mer

2 x 3/2-, 5/2- och 5/3-ventiler Serie 590 On-Line System Kompletta ventilramper, ISO 1

2 x 3/2-, 5/2- och 5/3-ventiler Serie 590 On-Line System Kompletta ventilramper, ISO 1 2 x 3/2-, 5/2- och er Serie 590 Tekniska Data Ventiltyp Slidventil Standard ISO 5599/1 storlek 1 Arbetstryck Se tabell Flöde vid 6 bar och p (tryckfall) 1 barqn 1000 Nl/min p (tryckfall] 1 bar (15 psi)

Läs mer

STOPPCYLINDER Ø 20, Ø 32, Ø50, Ø 80

STOPPCYLINDER Ø 20, Ø 32, Ø50, Ø 80 STOPPYLIER Ø 0, Ø 3, Ø, Ø 0 Stoppcylindrar är avsedda att användas för att stoppa rörliga laster. med eller utan magnetkolv Enkelverkande, med förstärkt kolvstång i plusläge Kan även användas som dubbelverkande

Läs mer

Temperatur T 1K (Kelvin)

Temperatur T 1K (Kelvin) Temperatur T 1K (Kelvin) Makroskopiskt: mäts med termometer (t.ex. volymutvidgning av vätska) Mikroskopiskt: molekylers genomsnittliga kinetiska energi Temperaturskalor Celsius 1 o C: vattens fryspunkt

Läs mer

CCO kit Compact Change Over

CCO kit Compact Change Over kit Compact Change Over 6-vägs växelventil med motor CCO Möjliggör värme & kyla i produkter med endast en värmeväxlarkrets Exakt flödesreglering För 4-rörssystem kyla/värme Ventil PN10, DN10, Kvs 0,9 m

Läs mer

Tentamen i Mekanik II

Tentamen i Mekanik II Institutionen för fysik och astronomi F1Q1W2 Tentamen i Mekanik II 30 maj 2016 Hjälpmedel: Mathematics Handbook, Physics Handbook och miniräknare. Maximalt 5 poäng per uppgift. För betyg 3 krävs godkänd

Läs mer

Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM , fabrikat Castflow

Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM , fabrikat Castflow Bruksanvisning dubbelklaffbackventiler VM 6590-6591, fabrikat Castflow Dubbelklaffbackventil med lågt tryckfall och fastvulkaniserat säte samt fjäderbelastade klaffar för vätskor. Ett bra val! Innehållsförteckning

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Med denna katalog vill vi på ett överskådligt sätt presentera ett urval av komponenter anpassade för fordonsapplikationer.

Med denna katalog vill vi på ett överskådligt sätt presentera ett urval av komponenter anpassade för fordonsapplikationer. Inledning Med denna katalog vill vi på ett överskådligt sätt presentera ett urval av komponenter anpassade för fordonsapplikationer. Med hjälp av vår samlade erfarenhet samt vårt breda produktprogram med

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 6

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 6 Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 000 kurs A, kapitel Kapitel.1 101, 10, 10 Eempel som löses i boken. 104, 105, 10, 107, 108, 109 Se facit 110 a) Ledning: Alla punkter med positiva

Läs mer

V212. Venta. TEKNISKA DATA Typ... 2-vägskägelventil, tryckbalanserad Tryckklass...PN 16 Flödeskarakteristik...EQM Lyfthöjd... Reglerområde Kv/Kv min

V212. Venta. TEKNISKA DATA Typ... 2-vägskägelventil, tryckbalanserad Tryckklass...PN 16 Flödeskarakteristik...EQM Lyfthöjd... Reglerområde Kv/Kv min 1 Tryckbalanserad tvåvägs kägelventil PN 16 (Mjuktätande) kan användas i ett stort antal applikationer, såsom värme, kyla, lufthantering och tappvatten. Ventilen klarar följande typer av media: Hetvatten

Läs mer

DLDY. Rektangulär rak ljuddämpare. Dimensioner

DLDY. Rektangulär rak ljuddämpare. Dimensioner Rektangulär rak ljuddämpare Dimensioner a + 00 b a Beskrivning är försedd med inbyggda sidobafflar placerade utanför det anslutande breddmåttet. n kan tillverkas i alla normalt förekoande kanaldimensioner.

Läs mer

TSA - Virveldon. Halton TSA. Virveldon

TSA - Virveldon. Halton TSA. Virveldon Halton TSA Virveldon Horisontellt radiellt eller vertikalt luftflöde. Kan även användas för uppvärmning Lämplig för stora och höga lokaler Tilluftens spridningsbild kan ställas in manuellt eller via ställdon

Läs mer

Wilma kommer ut från sitt luftkonditionerade hotellrum bildas genast kondens (imma) på hennes glasögon. Uppskatta

Wilma kommer ut från sitt luftkonditionerade hotellrum bildas genast kondens (imma) på hennes glasögon. Uppskatta TENTAMEN I FYSIK FÖR V1, 18 AUGUSTI 2011 Skrivtid: 14.00-19.00 Hjälpmedel: Formelblad och räknare. Börja varje ny uppgift på nytt blad. Lösningarna ska vara väl motiverade och försedda med svar. Kladdblad

Läs mer

Mätverk & Ventiler 9 Innehåll: 103

Mätverk & Ventiler 9 Innehåll: 103 Mätverk & Ventiler 9 Innehåll: Fettventiler...104 Fettmätverk & Tillbehör...105 Luft,Vatten, Spolarvätske-ventiler...106 Avfettningsventiler...107 AdBlue. Diesel ventiler...108 Oljeventiler...109 Ventil

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning Användning V4-36B AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn

Läs mer

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon NAF-Turnex pneumatiska manöverdon för on/off och reglering, NAF 791290/92/94, NAF 791390/92/94 Fk 74.59(8)SE 11.02 Primära egenskaper NAFs pneumatiska manöverdon är konstruerat för 90 vridningsvinkel och

Läs mer

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Tekniskt Datablad Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Användning Rikningsventilerna avänds till att styra vattnets genomströmningsriktning. Ventilerna

Läs mer

Om-Tentamen Inledande kurs i energiteknik 7,5hp. Lösningsförslag. Tid: , Kl Plats: Östra paviljongerna

Om-Tentamen Inledande kurs i energiteknik 7,5hp. Lösningsförslag. Tid: , Kl Plats: Östra paviljongerna UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad Fysik & Elektronik A Åstrand Mohsen Soleimani-Mohseni 2014-11-15 Om-Tentamen Inledande kurs i energiteknik 7,5hp Lösningsförslag Tid: 141115, Kl. 09.00-15.00 Plats: Östra paviljongerna

Läs mer

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs

Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs Datablad Sätesventiler VF 2, VL 2 2-Vägs VF 3, VL 3 3-Vägs V7-71 Beskrivning Ventilerna är en kvalitets- och kostnadseffektiv lösning för de flesta värme- och kylapplikationer. Ventilerna kan användas

Läs mer

Information sugkoppar

Information sugkoppar Information sugkoppar Dimensionering av sugkoppar vid horisontella lyft Grundförutsättningar: D = Sugkoppens diameter (mm) m = Massa (Kg) U = Undertryck (-ka) n = Säkerhetsfaktor s = Antalet sugkoppar

Läs mer

3/2-, 5/2- och 5/3-ventiler Serie 590 On-Line System Kompletta ventilramper,

3/2-, 5/2- och 5/3-ventiler Serie 590 On-Line System Kompletta ventilramper, Tekniska Data Ventiltyp Slidventil Standard VDMA 24 563 storlek 01 Arbetstryck Se tabell Flöde vid 6 bar och p (tryckfall) 1 bar Qn 750 NI/min. Temperaturområde +5 C till +50 C Tryckmedium Luft, smord

Läs mer

Ventilhus RA 2000 Ventil RA-N/RA-U med förinställning

Ventilhus RA 2000 Ventil RA-N/RA-U med förinställning Datablad Ventilhus RA 2000 Ventil RA-N/RA-U med förinställning Användning V2-10D Certifierade enligt EN 215 RA-N RA-N vinkel RA-N, UK RA-U Inbyggnadsmått enligt Euronormen HD 1215-2 serie S. Tekniska data

Läs mer

Hydraulpump Serie F1Plus Fast Deplacement

Hydraulpump Serie F1Plus Fast Deplacement Fast Deplacement Katalog 9129 8218-01 Augusti 1998, SE Innehåll Allmänt, konstruktion 3 Specifikationer 4 Pump i genomskärning 4 Pumpval och dimensionering 5 Installationsmått Orderinformation 6 F1-25/-41/-51/-61

Läs mer

3/2-ventil, elektriskt styrd, Serie AS3-SOV-...-POS Med integrerad sensor ST6 G 3/8 - G 1/2 Röranslutning

3/2-ventil, elektriskt styrd, Serie AS3-SOV-...-POS Med integrerad sensor ST6 G 3/8 - G 1/2 Röranslutning 1 Med integrerad sensor ST6 - Röranslutning Typ Nominellt flöde Nominellt flöde, 1 2 Nominellt flöde, 2 3 Arbetstryck min./max. Sätesventil, kan rampmonteras 4500 l/min 4500 l/min 3200 l/min 2,5 bar /

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT SE.TBPA8. Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT. Allmänt När luftvärmare utan frostsprängningsskydd används krävs det, för att säkerställa frysvaktsfunktionen, att man har en cirkulationspump

Läs mer

Sökgränser: (0.9-1.3) * Vönskad. Önskad arb.punkt Fläktkurva

Sökgränser: (0.9-1.3) * Vönskad. Önskad arb.punkt Fläktkurva Sökgränser vid direktdrift utan frekvensomriktare Vanligtvis för direktdrivna fläktar med fast varvtal så hamnar inte önskad arbetspunkt exakt på fläktkurvan. Den verkliga arbetspunkten blir då den önskade

Läs mer

Ett modulärt, flexibelt och kompakt ventilsystem

Ett modulärt, flexibelt och kompakt ventilsystem Ett modulärt, flexibelt och kompakt ventilsystem Moduflex är ett kompakt och komplett system, som uppfyller alla pneumatiska installationskrav. Välj antingen fristående ventiler eller ventilblock med individuella

Läs mer

LUFTBEHANDLING LUFTFILTER SMÖRJAPPARATER TRYCKREGULATORER

LUFTBEHANDLING LUFTFILTER SMÖRJAPPARATER TRYCKREGULATORER LUFTBEHANDLING LUFTFILTER SMÖRJAPPARATER TRYCKREGULATORER MINIATYR SERIE 07... 3 EXCELON SERIE 72, G1/4.... 4 EXCELON SERIE 73, G3/8..... 5 EXCELON SERIE 74, G1/2.... 6 OLYMPIA PLUS 64........ 7 OLYMPIA

Läs mer

Standardiserade ventiler 5/2- och 5/3-vägs, 1700 Nl/min ISO 5599/1, storlek 1

Standardiserade ventiler 5/2- och 5/3-vägs, 1700 Nl/min ISO 5599/1, storlek 1 5/2- och 5/3-vägs, 1700 Nl/min ISO 5599/1, storlek 1 Tekniska data MI-01 MI-01-510-HN MI-01-511-HN MI-01-520-HN MI-01-530-HN MI-01-533-HN Design och funktion Slidventil som styrs med en elektrisk signal.

Läs mer

Tryck. www.lektion.se. fredag 31 januari 14

Tryck. www.lektion.se. fredag 31 januari 14 Tryck www.lektion.se Trycket är beroende av kraft och area Om du klämmer med tummen på din arm känner du ett tryck från tummen. Om du i stället lägger en träbit över armen och trycker med tummen kommer

Läs mer

Hjälpventil QDS6 Sekvensventil, 3-vägs. Katalog HY17-8542/SE December, 2001

Hjälpventil QDS6 Sekvensventil, 3-vägs. Katalog HY17-8542/SE December, 2001 Hjälpventil ekvensventil, 3-vägs Katalog HY17-8542/E December, 2001 Rätt till ändringar förbehålles. Kurvor och diagram i katalogen är endast typkurvor. Katalogens innehåll uppdateras fortlöpande men kan

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TSI VELOCICALC

FÄLTMÄTINSTRUKTION TSI VELOCICALC 1(10) Introduktion VelociCal-mätarna är utrustade med ett antal olika funktioner för mätning av lufthastighet, temperatur, tryck, luftfuktighet, daggpunkt och flöde. Fältmätinstruktionen följer Mätforums

Läs mer

Trycket är beroende av kraft och area

Trycket är beroende av kraft och area Vad är tryck? Trycket är beroende av kraft och area Om du klämmer med tummen på din arm känner du ett tryck från tummen. Om du i stället lägger en träbit över armen och trycker med tummen kommer du inte

Läs mer

Parmab Drivelement AB. Den flexibla kopplingen

Parmab Drivelement AB. Den flexibla kopplingen Dentex Den flexibla kopplingen Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn DENTEX den flexibla kopplingen DENTEX

Läs mer

Flödesregulator med integrerad reglerventil (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering

Flödesregulator med integrerad reglerventil (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Datablad Flödesregulator med integrerad reglerventil (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Beskrivning AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 AFQM (6) är en självverkande flödesregulator

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Pneumatiska riktningsventiler Serie VA13 och VA15 3- och 5-portsventiler, G1/8

Pneumatiska riktningsventiler Serie VA13 och VA15 3- och 5-portsventiler, G1/8 Pneumatiska riktningsventiler Serie VA13 och VA15 3- och 5-portsventiler, G1/8 Katalog 9127003471S-ul VA13 och VA15 Pneumatiska riktningsventiler Robusta 3- och 5-portsventiler med hus av mässing och O-ringstätad

Läs mer

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden 1 (14) inför kursen Injustering av luftflöden 1. I vilken skrift kan man läsa om de mätmetoder som normalt skall användas vid mätningar i ventilationsinstallationer? 2. Ange vad de tre ingående parametrarna

Läs mer

Fysikens lagar och hur dessa påverkar en robot

Fysikens lagar och hur dessa påverkar en robot Fysikens lagar och hur dessa påverkar en robot Kraft Newtons andra lag: kraften F = massan m * accellerationen a "Begreppet kraft är en abstraktion inom fysiken för att förklara och beskriva orsaken till

Läs mer

TRYCKREGULATOR. Lucifer EPP 4 - Basic. Beskrivning. Tekniska data

TRYCKREGULATOR. Lucifer EPP 4 - Basic. Beskrivning. Tekniska data Beskrivning EPP 4 - Basic är en elektropneumatisk flödesregulator som med hjälp av ett integrerat elektroniskt kontrollsystem och pulsbreddsmodulerade magnetventiler, kontrollerar sekundärtrycket proportionellt

Läs mer