13 KOMMUNALA OCH GEMENSAMMA RESURSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "13 KOMMUNALA OCH GEMENSAMMA RESURSER"

Transkript

1 13 KOMMUNALA OCH GEMENSAMMA RESURSER 13.1 Kommunala resurser BROMÖLLA KOMMUN Organisation/verksamheter IFO i Bromölla är en liten enhet. Det finns ingen särskild enhet/grupp eller verksamhet som riktar sig till denna målgrupp, då underlaget är för litet. Alla i socialsekreterargruppen kan komma att möta och arbeta med kvinnor som utsatts för våld. Behövs spetskompetens köps den från andra kommuner. Individ- och familjeomsorgens behandlingsgrupp Behandlingsgruppen har telefontid alla dagar, utom onsdagar, mellan Under dagtid finns en socialsekreterarjour, för akutärenden som inte kan vänta till nästa dag. Socialförvaltningens reception, tel: , kan ge upplysningar om vilken socialsekreterare som har dagsjouren. Besöksadress,: Storgatan 43, Bromölla. Kontaktperson missbruk: Tel: Kontaktperson barn och familj: Individ- och familjeomsorgens försörjningsstödsgrupp Försörjningsstödsgruppen har telefontid alla dagar, utom onsdagar, mellan , samt måndagar Under dagtid finns en socialsekreterarjour, för akutärenden som inte kan vänta till nästa dag. Socialförvaltningens reception, tel: , kan ge upplysningar om vilken socialsekreterare som har dagsjouren. Besöksadress,: Storgatan 43, Bromölla. Kontakperson försörjningsstöd, soc sekr; Jourlägenhet Socialförvaltningen har en särskild jourlägenhet, med hemlig adress, för kvinnor och barn som utsatts för våld. Lägenheten är utrustad, så att nyckeln bara är att sätta i dörren. Kontaktpersonerna eller socialförvaltningens reception kan ge närmare upplysningar om lägenheten. Social jour Bromölla har ingen ordnad socialjour. I en akut situation under icke kontorstid kan socialtjänsten nås vis larmcentral, tel 112. Larmcentralen kontaktar sedan socialnämndens ordförande, Göran Svärd. Ordföranden kontakter, om så behövs, någon socialsekreterare. Kontakta i första hand Avd chef IFO Tel: el Socialförvaltningens reception: Tel: Fax

2 Kontaktpersoner: Missbruk Tel: Barn och familj Försörjningsstöd Kommungemensamma verksamheter Familjerådgivningen Bromölla kommun är med i Familjerådgivning i kommunal samverkan. Kriscentrum i Kristianstad Bromölla kommun är med i kommunövergripande samverkan. 75

3 HÄSSLEHOLMS KOMMUN Organisation/verksamheter Individ- och familjeomsorgen i Hässleholm utgörs av Socialförvaltningen. Förvaltningen har ca 130 anställda vilka är indelade i fem enheter, varav fyra arbetar klientcentrerat. Förvaltningens hela arbete leds av en socialchef och enheterna av en enhetschef och gruppledare. Enheterna är indelad i mindre arbetsgrupper som arbetar med antingen myndighetsutövning eller öppenvård. Barn- och ungdomsenheten Enhetens målgrupp är barn och ungdomar upp till 20 år samt deras familjer. Enhetschef telefon Verksamheterna är följande: Barngrupp Utredningar om barns sociala situation. Ärenden aktualiseras via anmälningar eller ansökningar. Ungdomsgrupp Utredningar om ungdomars sociala situation. Ärenden aktualiseras via anmälningar eller ansökningar. Familjebehandling Samtalsbehandling samt stöd i hemmet till föräldrar med barn eller ungdomar. Arbetsgruppen är uppdelad i en grupp för behandling av familjer med barn mellan 0 och 12 och en grupp som arbetar med familjer med tonårsbarn. Fältsekreterare Förebyggande arbete i utsatta ungdomsmiljöer samt gruppverksamhet m m i både skolor och egen lokal. Ungdomsboende Boende för tonåringar samt stöd i hemmet. Socialsekreterare i skola Socialsekreterare stationerade i kommunens grundskolor som främst arbetar förebyggande med barn och deras familjer. Verksamheterna nås via kommunens växel, telefon Ekonomiskt Bistånd Enheten arbetar med försörjningsstöd samt rehabilitering efter lång tids arbetslöshet. Enhetschef telefon Familjerättsenheten Enheten arbetar med hjälp eller rådgivning rörande familjerättsliga frågor. Det kan vara frågor om vårdnad, boende och umgänge eller handla om faderskap eller adoptioner. Familjerätten gör också utredningar på uppdrag av domstol i vårdnads- boende- och umgängesärenden. Domstol begär även yttrande i adoptionsärenden och i vissa mål som rör barns efternamn. Enhetschef telefon

4 Vuxenenheten Enhetens målgrupp är vuxna från 21 år, men i öppenvårdsverksamheterna tar man även emot yngre personer. Enhetschef telefon Vuxenenhetens verksamheter är: Utredningsteamet Utredningar om personers sociala situation. Ärenden aktualiseras genom anmälningar eller ansökningar. I teamet ingår även uppsökande arbete bland missbrukare samt handläggning av ärenden rörande alkoholutskänkning och speltillstånd. Jour telefon f m må, ons, fre 10-12, nya ärenden Boendegruppen Gruppen arbetar med kategoriboende i olika former samt stöd i hemmet. Telefon eller gruppledare Södra Flygeln Arbetsrehabilitering av personer som är långvarigt arbetslösa. Telefon Lyktan Öppen dagverksamhet för främst missbrukare. Telefon NOVUM Samtalsterapi för enskilda, par och grupper. Terapin är gratis och man kan vara anonym. Telefon , SFF-teamet (Säkerhetsprogrammet för familjefrid) med två familjeterapeuter och en lekarbetspedagog för stöd till kvinnor, män och barn vid våld i nära relation. Man kan vara anonym och det kostar inget. Kontaktperson Social jour/beredskap I Hässleholm sköts beredskapen efter kontorstid på vardagarna samt på helgerna av Vuxenenhetens Boendegrupp. Gruppen kan då nås via räddningstjänstens larmcentral på telefon Under helg är en socialsekreterare i beredskap som bakjour till boendegruppen. Kontakta i första hand: Socialförvaltningens reception: Tel: eller Kontaktpersoner: Barngruppen Ungdomsgruppen Ekonomiskt bistånd Vuxen Familjerätten NOVUM el 71 Boendegruppen Familjefridssamordnare

5 Kommungemensamma verksamheter Familjerådgivningen Hässleholms kommun är med i Familjerådgivning i kommunal samverkan. Samrådsgruppen för övergreppsärenden Hässleholms kommun är med i samrådgrupp för övergreppsärenden. Samverkansgrupp vid våld nära relation Hässleholms kommun är med i samverkansgrupp vid våld i nära relation 78

6 KRISTIANSTADS KOMMUN Organisation Socialförvaltningen i Kristianstad är organiserad i tre enheter: Försörjnings- och Rehabiliteringsenheten (FoR-enheten) som i först hand handlägger ekonomiskt bistånd. Barn-och Ungdomsenheten handlägger ärende som rör barn och familj. Vuxenvårdsenheten har ansvar för stöd- och behandlingsinsatser för vuxna Personal på alla enheter kan komma i kontakt med utsatta kvinnor. Den första kontakten med Socialförvaltningen sker genom Mottagningsgruppen som tar emot alla nya ärende, även gällande barn & ungdom. Socialförvaltningens öppettider är måndag , tisdag torsdag och fredag , lunchstängt Försörjnings- och rehabiliteringsenheten Socialsekreterare på enheten nås via Socialförvaltningens reception telefon eller kommunens växel Enhetschef , Mottagningsgruppen. 1:e socialsekr/arbetsledare , Besöksadress Ö Kaserngatan 6, 1:a vån. Rehabiliteringsgruppen. 1:e socialsekr/arbetsledare , Besöksadress Ö Kaserngatan 6, 1:a vån. Ungdomsgruppen. 1:e socialsekr/arbetsledare , Arbetar med ungdomar i åldern Besöksadress V Boulevarden 39. Barn och ungdomsenheten Enhetschef , Stöd- och utredningsgruppen består av två team. Arbetsledare i team 1: , Arbetsledare i team 2: , Socialsekreteraren i Stöd- och utredningsgruppen nås via receptionens telefon under Socialförvaltningens öppettider. Besöksadress Ö Kaserngatan 6, 2:a vån. Familjerätten kommunens växel Familjerättssekreterarna kan även nås via telefon under kontorstid. Besöksadress Ö. Kaserngatan 6, 3:e vån. Arbetsledare Familjerätten: ,

7 Centrum för förebyggande arbete (f d Fältgruppen) Arbetar förebyggande och uppsökande med ungdomar mellan för att förebygga missbruk, kriminalitet och annan social ohälsa. 1:e soc sekr/arbetsledare , Vuxenvårdsenheten Vuxenvårdsenheten har flera olika verksamheter: socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning och andra former av bistånd, stödboende i form av Ungdomsbasen och Boendebasen samt samtalsbehandling i form av Lönnen, Tyggårdsgruppen, Familjerådgivningen och Kriscentrum. Besöksadress: Ö Storgatan 2. Enhetschef , Boendebasen Både öppenvårdsverksamhet och drogfritt boende. Bemannad dygnet runt. Besöksadress: Ö Storgatan Arbetsledare för socialsekreterare , Arbetsledare för behandlingsassistenter , Ungdomsbasen Ger ungdomar 16-25, deras familjer och anhöriga stöd och hjälp. Bemannad dygnet runt. Besöksadress: V Boulevarden 39. Rådgivning & stöd Arbetsledare , Lönnen Öppenvårdsmottagning som erbjuder lösningsfokuserad samtalsterapi. Besöksadress J H Dahlsgatan 21. Tel: Tyggårdsgruppen Öppenvårdsmottagning som erbjuder samtalskontakt. Besöksadress J H Dahlsgatan 21 Tel: Familjerådgivningen Kriscentrum Se avsnitt Kommungemensamma verksamheter. 80

8 Jourlägenheter Socialförvaltningen har jourlägenheter för akuta situationer. Lägenheterna är avsedda dels för kvinnor utsatta för våld, men även för andra akuta situationer. Social jour Tjänstemän vid Socialförvaltningen i Kristianstad har social beredskap under helger enligt följande: Fredagar till lördag Utökad beredskap gäller vissa storhelger. På söndagar har ordförande eller vice ordförande i socialnämnde beredskapen. Beredskapen nås via räddningstjänstens larmcentral telefon: I akuta situationer utanför kontorstid när beredskapen ej finns, kontaktar larmcentralen den politiker i socialnämnden som har jour Samordnare för kvinnofrid Sedan 2006 finns en samordnare för kvinnofrid med ansvar för; kommunens samordning för kvinnofridsfrågor, Kriscentrum i Kristianstad, samverkan med ideella jourer, Region Skåne, polis och åklagarväsende, förvaltningens representation i kontakter med samverkansparter samt handlingsprogram för kvinnofrid och uppdatering av detta. Samordnare för kvinnofridsfrågor: tel: , Kommungemensamma verksamheter Familjerådgivningen Kristianstads kommun är med i familjerådgivning i kommunal samverkan. Kriscentrum i Kristianstad Kristianstad kommun är med i kommunövergripande samverkan. Samverkansgrupp vid våld nära relation Kristianstad kommun är med i samverkansgrupp vid våld i nära relation 81

9 OSBY KOMMUN (ej uppdaterad) Organisation/verksamhet Organisationen för Individ- och familj är organiserade i två områden. Vuxen- och ekonomienheten samt Barn- och familjeenheten. Vuxen- och ekonomienheten, ansvarsområde: - vuxna missbrukare (över 25 år) - psykiatri (över 25 år) - ekonomiskt bistånd - flyktingmottagande Inom enheten ingår öppenvårdsverksamheter. Utsikten erbjuder vuxna missbrukare strukturerade insatser i form av daglig samvaro och sysselsättning. Psykiskt funktionshindrade kan via AMBO erbjudas motsvarande insatser. Kontaktperson missbruk/psykiatri: Soc.sekr, tfn Kontaktperson försörjningsstöd: Soc.sekr, tfn: Barn- och familjeenheten, ansvarsområde: - frågor avseende barn- och ungdomars levnadsvillkor - utredning och behandling - vårdnad, boende och umgängesfrågor - adoption - faderskap Enheten erbjuder barn, ungdomar och föräldrar förebyggande och stödjande insatser genom två öppenvårdsverksamheter. Origo vänder sig till barn och ungdomar mellan 13 och 25 år och deras föräldrar. Origo kan bl.a. erbjuda familjesamtal eller enskilda samtal. I Origos uppdrag ingår även fältverksamhet. Iduns verksamhet riktar sig föräldrar med barn i åldern 0 12 år. Genom olika insatser och aktiviteter utgör Idun ett viktigt stöd för de familjer som är i behov av råd och vägledning. Jourlägenhet: Socialförvaltningen har tillgång till två jourlägenheter. Adresserna är hemliga. Lägenheterna är utrustade för att ta emot individer i akuta situationer. Socialjour: Om akuta situationer uppstår efter kontorstid och under helger finns socialnämndens ordförande, anträffbar på tfn: Om ärendet är av sådan beskaffenhet att det omedelbart måste handläggas kommer en tjänsteman att ta över den fortsatta handläggningen. 82

10 Kontakta i första hand (under kontorstid) Områdeschef vid Vuxen- och Ekonomienheten, tfn: Områdeschef vid Barn- och familjeenheten, tfn: Socialkontorets reception tfn: Fax: Kontaktpersoner: Missbruk/psykiatri soc.sekr. tfn Barn och fam.enheten soc.sekr. tfn Familjerätt soc.sekr. tfn Försörjningsstöd soc.sekr. tfn Kommungemensamma verksamheter Familjerådgivningen Osby kommun är med i Familjerådgivning i kommunal samverkan. Kriscentrum i Kristianstad Osby kommun är med i kommunövergripande samverkan. 83

11 PERSTORPS KOMMUN (ej uppdaterad) Organisation/verksamheter Individ och Familjeomsorgsförvaltningen i Perstorp består av tre mindre enheter: Ekonomienheten, Vuxenenheten och Barn och familjeenheten. Ingen av enheterna riktar sig särskilt till målgruppen. Alla socialsekreterare inom förvaltningen kan komma att möta och arbeta med kvinnor som varit utsatta för våld. Ekonomienheten Ekonomienheten har telefontid alla dagar, vanligen mellan och Socialsekreterarna nås genom kommunens växel 0435/ Besöksadress: Torget 1, Perstorp Kontaktperson i Ekonomienheten: 0435/39135 Vuxenenheten I enheten arbetar vårdansvarig socialsekreterare samt behandlingsansvarig socialsekreterare. Båda finns tillgängliga på telefon under dagtid. Besöksadress: Torget 1, Perstorp Kontaktperson i Vuxenenheten: 0435/39135 Barn och familjeenheten Enheten handlägger ärenden rörande barn och deras familjer samt familjerätt. Socialsekreterarna har telefontid alla dagar, vanligen mellan 9 och 10. Familjepedagogen tar emot meddelanden för att sedan ringa upp. I akuta ärenden vänder du dig till IFO-förvaltningens reception 0435/39140 eller kommunens växel 0435/ Besöksadress: Torget 1 Perstorp Kontakperson i Barn och familjeenheten: 0435/39132 Jourlägenhet Någon jourlägenhet finns inte i Perstorp. IFO-förvaltningen tar kontakt med Kvinnojourerna i närliggande kommuner när det finns behov av jourboende. Social jour I Perstorp har inte socialsekreterarna jour. I akuta situationer kan socialnämndens ordförande nås via larmcentralen, telefon 112. Kontakta i första hand Förvaltningschef IFO-förvaltningen, 0435/39146 IFO-förvaltningens reception: tel 0435/39140, fax 0435/

12 Kommungemensamma verksamheter Familjerådgivningen Perstorps kommun köper under innevarande år tjänster från Familjerådgivning i kommunal samverkan. 85

13 ÖSTRA GÖINGE KOMMUN (ej uppdaterad) Organisation Individ och familjeomsorgen i Östra Göinge kommun är uppdelat i tre enheter, barn och familj, vuxenenheten samt öppenvården med en gemensam områdeschef. Inom enheten handläggs allt individinriktat bistånd förutom psykiatrin som handläggs inom handikappomsorgen Barn- och familjeenheten Inom enheten handläggs barn och ungdoms ärenden 0 18 år samt familjerättsliga ärenden. Inom familjerätten handläggs även rekrytering och utbildning av kontaktpersoner, kontakt/avlastningsfamiljer samt familjehem. Vuxenenheten Inom enheten handläggs försörjningsstöd, missbruksärenden vuxen, arbetsmarknadsinsatser ex. kompetenshöjande verksamhet samt övrigt socialt bistånd riktat till vuxna. Öppenvården Enheten verkställer bland annat behandlingsinsatser inom öppenvård som är beviljade som bistånd av handläggare inom enheterna barn och familj samt vuxen. Kommuninnevånarna kan även vända sig hit anonymt för rådgivning utan att först ha kontakt med socialsekreterare. Enheten består av; Stödteamet som är knutna till barn och familjegruppen och arbetar med barn, unga och deras familjer utifrån ett nätverksperspektiv och med salutogen inriktning. Hemma hos terapeut är också knuten till barn och familjegruppen och arbetar praktiskt pedagogiskt i hemmet främst med familjer med mindre barn. Fyren är knutna till vuxengruppen och arbetar med missbruksärenden i öppenvård utifrån ett nätverksperspektiv och med salutogen inriktning. Jourlägenhet Socialförvaltningen har två träningslägenheter och en jourlägenhet. Träningslägenheterna används i första hand för boendeträning i samband med andra biståndsinsatser men kan i mån av tillgång även användas för jourboende. Jourlägenheten används för akutboende och kan ses som ett komplement till kvinnojourens lägenheter. Social jour Inom kommunen finns ingen organiserad social jour. I akuta lägen kvällar och helger ringer man larmnumret 112 och de tar i sin tur kontakt med tjänstgörande ordförande i socialnämnden. På vardagar under kontorstid kontaktas socialförvaltningens reception som i sin tur kopplar till socialsekreterare i respektive enheter. Telefonnummer Receptionen IFO tel:

14 Socialnämndens ordförande tel: Socialchef tel: Områdeschef IFO tel: Kommungemensamma verksamheter Familjerådgivningen Östra Göinge kommun är med i Familjerådgivning i kommunal samverkan. Kriscentrum i Kristianstad Östra Göinge kommun är med i kommunövergripande samverkan. 87

15 13.2 Gemensamma resurser Under denna rubrik beskrivs verksamheter som vänder sig till flera av de fem kommunerna som är berörda av detta material. Det är verksamheter som i olika utsträckning möter våld mot kvinnor/barn och kan vara bra att känna till Familjerådgivningen Familjerådgivningen drivs i kommunal samverkan (Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge, Hässleholm, Osby, Perstorp, Simrishamn och Tomelilla) med Kristianstad kommun som huvudman. Våld och rädsla för våld Vid tidsbeställningen försöker vi klarlägga eventuell förekomst av våld i parrelationen. I sådana fall träffar vi parterna enskilt i ett första samtal. I de fall vi får sådan kunskap vid första besöket, tar vi då ställning till om och på vilket sätt stöd kan erbjudas. Pararbete är generellt ingen framkomlig väg då våld förekommit i relationen. Vi försöker hjälpa båda parter till adekvata enskilda behandlingskontakter. Viktigt är att inventera barnens situation. Vår anmälningsskyldighet är begränsad och gäller vid kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Utformningen av verksamheten Verksamheten skall underlätta för människor att med förtroende vända sig till familjerådgivningen. Hörnstenar är frivillighet och sekretess. Sekretesskyddet innebär att det råder s.k. absolut sekretess ( 7 kap. 4 2 st. sekretesslagen). Familjerådgivningen skall vara en självständig verksamhetsgren med högt sekretesskydd och inte inordnas i den övriga verksamheten som bedrivs inom socialtjänsten (Reg. prop. 93/94). Anmälningsplikten rörande barn som far illa är begränsad (14 kap. 1 3 st. socialtjänstlagen). Familjerådgivaren har begränsad vittnesplikt ( 36 kap. 5 2 st. rättegångsbalken). Behandlingsarbetet Vi möter par, familjer och enskilda individer i olika typer av samtalskontakter. - Utredande och stödjande/rådgivande kontakter - Krisbehandling - Kortare kontakter med avgränsat fokus - Längre bearbetande par- och individualterapier - Föräldrakonsultationer - Barnsamtal Övrigt Vi som arbetar på familjerådgivningen är socionomer med mycket lång yrkeserfarenhet och vidareutbildning, vilket innebär att vi är auktoriserade familjerådgivare och/eller legitimerade psykoterapeuter. Förutom förstärkt tystnadsplikt erbjuder vi våra klienter att vara anonyma. Det sker ingen registrering, det förs inga journaler. Kontakten är helt frivillig och bygger alltid på 88

16 eget initiativ. Samtalet kostar 100:- per person. Man ringer själv och beställer tid på någon av våra tre mottagningar: Kristianstad Lasarettsboulevarden 4 B tel Hässleholm Frykholmsgatan 15 B tel Simrishamn Garvaregatan 3 tel Kriscentrum i Kristianstad mot våld i nära relationer Kriscentrum i Kristianstad är en kommunövergripande samverkan mellan Kristianstad, Simrishamn, Östra Göinge, Bromölla, Osby och Tomelilla. Verksamheten är en öppen och kostnadsfri professionell samtalsmottagning med tidsbeställda besök för alla berörda kommuninvånare. Ingen journalföring sker, vi har tystnadsplikt och man kan vara anonym. Målgrupp Kriscentrum vänder sig till: Kvinnor utsatta för våld och kvinnor som använder våld. Män utsatta för våld och män som använder våld. Barn och ungdomar som upplevt/bevittnat våld och/eller själva utsatts för våld. Kvinnor, män, barn och ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och/eller förtryck. På Kriscentrum arbetar vi mot våld i nära relationer. Våldet kan se olika ut. Det kan handla om alla former av hot, om psykiskt våld, känslomässiga övergrepp, ekonomisk kontroll, isolering, tvångsgifte, fysiskt våld, skadegörelse, sexuella övergrepp/sexuellt våld etc. Våldet kan finnas i olika slags relationer: homo- och heterosexuella relationer, mellan föräldrar och barn, mellan släktingar och i andra närstående relationer. I verksamheten arbetar behandlarna med professionellt stödjande och krisbearbetande samtal och behandling och erbjuder: Rådgivning, stöd och hjälp Krisbearbetning, möjlighet att reda ut och få ordning och struktur i en krissituation samt hjälp att börja bearbeta problemen. Samtal/behandling, individuellt som innebär att vi lyssnar och kartlägger problemen, formulera behov och möjliggör bearbetning och att gå vidare. Tel nr: Besöksadress Höjdvägen Arbetsledare , Hemsida: 89

17 Brottsofferjouren i Nordöstra Skåne Brottsofferjouren i Nordöstra Skåne omfattar Bromölla, Östra Göinge och Kristianstad kommun. I verksamheten finns en anställd brottsofferassistent och ca 30 ideellt arbetande personer. Brottsofferjouren erbjuder kostnadsfritt råd och stöd till alla som har råkat ut för någon form av brottslig handling. Vi erbjuder och stöd i samband med eventuell rättegång. Brottsofferjouren i Nordöstra Skåne har telefonnummer 044/ telefontid måndag - fredag kl , kl , övrig tid telefonsvarare. E-post Brottsofferjouren i Hässleholm, Osby och Perstorp Brottsofferjouren har ideellt arbetande stödpersoner respektive vittnesstöd, varav en av arbetar på Brottsofferjouren som assistent. Vi kan erbjuda dig: råd och stöd hjälp i kontakter med myndigheter, försäkringsbolag mm. stöd i samband med rättegång någon att tala med. Telefonnummer: telefontid , övrig tid telefonsvarare (lämna meddelande och vi ringer inom 24 timmar). Kontakten med oss är kostnadsfri och sekretesskyddad Kvinnojourer Frida Kvinnojour i Hässleholm, Kristianstad Kvinnojour och Kvinnojouren Embla i Sölvesborg är ideella organisationer som finns till för kvinnor i nöd vilka behöver hjälp. Vi stödjer och hjälper kvinnor som blivit hotade, våldtagna, psykiskt eller fysiskt misshandlade eller känner rädsla i sin livssituation. Jourerna har lägenheter med hemliga adresser där kvinnor och barn kan erbjudas ett tillfälligt boende. Jourerna har också möjlighet att förmedla kontakt med jourer på andra orter om så krävs. Vi samarbetar med polis, advokat, läkare och myndigheter. Vi kan följa med och stödja vid dessa kontakter samt vid rättegång. Kvinnorna får gärna vara anonyma. Syftet är att kvinnorna ska få tillbaka självförtroendet och livsglädje så att de åter kan ta kontroll över sitt liv. Vi har tystnadsplikt och hjälpen vi erbjuder kostar ingenting. 90

18 Hässleholm Frida Kvinnojour träffas på: Jourtelefon E-post: Kristianstad Kristianstads Kvinnojour träffas på: Telefon Fax E-post: Det går alltid att komma i kontakt med oss genom att lämna meddelande på telefonsvararen eller genom polisen, telefon Sölvesborg Kvinnojouren Embla i Sölvesborg träffas på: Jourtelefon Räddningstjänsten, begär Kvinnojouren Verksamheter m.m. som kan vara till hjälp Nedan följer några exempel på verksamheter och organisationer som kan bistå med kunskaper och stöd till såväl professionella yrkesutövare som till enskilda individer Allmänt Länsstyrelserna kan vara behjälpliga om osäkerheter i handläggningen uppstår. Ungdomsmottagningarnas personal är van att möta olika ungdomsgrupper för samtal kring exempelvis hälsa och sexualitet. I invandrartäta områden brukar man dela upp grupperna med pojkar och flickor för sig. Individuella besök är naturligtvis också möjligt. NKC Nationellt Kunskapscentrum. Kvinnofridslinjen Nationell stödtelefon till dig som upplevt hot och våld. Kvinnofridsportalen. Kvinnofridsportalen är ett faktacentrum på Internet med information om kunskapsutveckling och praktiskt arbete inom området våld mot kvinnor. Kvinnofridsportalen länkar till statliga myndigheter, kommuner, landsting, länsstyrelser men även till frivilligorganisationer och universitet. Se hemsida: Några frivilligorganisationer SKR - Sveriges kvinnojourers Riksförbund Skyddat boende, stöd och hjälp. Tel kansliet:

19 E-post: ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks bedriver jourverksamhet från norr till söder. På jouren kan du få samtalsstöd, skyddat boende och juridisk hjälp. Förutom kvinno- och tjejjourer har Roks juridik-, barn-, HBT- och dövjourer. Tel: RFSL:s brottsofferjour för HBT-personer Nationellt täckande hbt-brottsofferjouren för bland annat, våld i samkönade par/partnerrelationer Telefon: E-post: Terrafem Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Jourtelefon: (samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen) FemCenter, Malmö (fd. Terrafem Malmö) Rikstäckande jourtelefon för kvinnor/flickor med utländsk härkomst. 29 olika språk. Kontor tel: Jourtelefon: Tjejcenter skyddat boende för tjejer mellan år. Kvinnocenter skyddat boende för kvinnor med barn. Hopp Riksorganisationen mot sexuella övergrepp. Ideell, partipolitiskt och religiöst oberoende organisation som sedan 1999 arbetar mot sexuella övergrepp. Genom våra lokala HOPP-föreningar på olika platser i landet, vänder vi oss till män och kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp och till anhöriga till utsatta. Du som varit utsatt för sexuella övergrepp, våldtäkt eller sexuella trakasserier. Maila vår jourmail med dina frågor.vi svarar inom tre dagar arbetsdagar. Jourmailen Var kan barn och unga som behöver hjälp vända sig? BRIS Barnens rätt i samhället. Barnens hjälptelefon: Heder.nu Nationellt projekt mot hedersrelaterat våld. Erbjuder hjälp till utsatta ungdomar samt utbildar yrkesverksamma i frågor som handlar om heder och HBT (homosexuella, bisexuella och transpersoner). Hemsida: 92

20 Flicka.nu Flicka.nu drivs av Rädda barnen och syftar till att hjälpa unga kvinnor som lever i två kulturer. BUP - På BUP:s hemsida kan man anonymt ställa frågor som besvaras på nätet av personal från BUP. Elektras stödverksamhet Fryshusets organisation mot hedersvåld. Telefon: Mail: KRUTON stöd & rådgivningscenter kring hedersrelaterat våld Mail: Kvinnors Nätverk - stöd till ungdomar och kvinnor utsatta för hedersrelaterat förtryck. För ungdomar Jourtelefon: (Du kan vara anonym) E-post: Systra mi - mötesplats för unga tjejer E-post: Systerjouren Somaya Kvinnojouren Telefon: Mail: Tjejjouren Telefon: Mail: 93

Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer

Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer Socialnämnden 2009-12-02 Reviderad 2014-03-20 Reviderad 2015-03-05 1 1 INLEDNING... 6 1.1 Syfte... 6 2. OMVÄRLDSANALYS... 7 2.1 Bakgrund... 7 2.2 Definition...

Läs mer

Lokalt handlingsprogram för kvinnofrid

Lokalt handlingsprogram för kvinnofrid = KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Lokalt handlingsprogram för kvinnofrid Box 490 39, 100 28 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 47 A Telefon 508 08 000. Fax 508 08 099 www.stockholm.se 2 3 Innehållsförteckning

Läs mer

våld i nära relationer

våld i nära relationer våld i nära relationer En liten broschyr om vilken hjälp som går att få i Ljungby, Markaryd och Älmhult Det berör oss alla Är du kvinna, man, ungdom, barn som blir utsatt för någon form av våld av någon

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer 1 (9) Våld i nära relationer Här kan du få hjälp! Arbetsgruppen för Familjefrid i Höör Maj 2011 Höörs kommun: Social sektor Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207

Läs mer

När det är bråttom...

När det är bråttom... HJÄLP OCH STÖD Missbruk Sjukdom Föräldraskap Samhällsfrågor Våld i nära relation Ekonomiska problem Någon att prata med Relationer som skadar Sexualitet & samlevnad När det är bråttom... Nödnummer 112

Läs mer

Livslotsen. En sammanställning över vart Du kan vända Dig för råd och stöd när livet gungar.

Livslotsen. En sammanställning över vart Du kan vända Dig för råd och stöd när livet gungar. Livslotsen En sammanställning över vart Du kan vända Dig för råd och stöd när livet gungar. Stenungsunds kommun 2015 1 Många kriser klarar man av själv, men ibland känner man sig ganska ensam med sin oro

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 1 av (18) Gällande 22 augusti 2011 HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 2 av (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 RUTINER FÖR SOCIALKONTORET 4-6 RUTINSCHEMA

Läs mer

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle Plan för genomförande av samverkan Syfte: Syftet med denna samverkan är att strukturera och samordna samverkan i arbetet med våldsutsatta familjer

Läs mer

Program mot våld i nära relationer

Program mot våld i nära relationer 1 (16) Id nr: 0:22 Typ: Program Giltighetstid: 2014-12-02 Version: 2:0 Fastställd: Socialnämnd och Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Uppdateras: 2016-12-01 SN 2014-12-02, 131 NVN 2015-01-30, 7 Program

Läs mer

Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg

Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg 2012-2014 1 Denna handling antogs av kommunfullmäktige 2012-xx-xx INNEHÅLL Inledning 5 1. Samverkansaktiviteter 5 2. Översikt aktörer och deras ansvarsområden

Läs mer

Yrkesgemensam handbok Ljungby Markaryd Älmhult

Yrkesgemensam handbok Ljungby Markaryd Älmhult Yrkesgemensam handbok Ljungby Markaryd Älmhult Våld i nära relationer 2009 Inledning Vad är våld och vilka utsätts? Våld i nära relationer består av ett mönster av makt och kontrollutövanden och är i allra

Läs mer

Bräcke kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer. Antagen av fullmäktige 75/ 2013

Bräcke kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer. Antagen av fullmäktige 75/ 2013 Bräcke kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer Antagen av fullmäktige 75/ 2013 Innehållsförteckning 1. Förord 3 2 Utgångspunkt för handlingsplanen 3 3 Kvinnor och barn är brottsoffer 4 4 Målgrupper

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar

Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar Det berör oss alla! Den här broschyren har vi tagit fram för till stöd för den som lever med våld eller hot eller som känner rädsla för hot och

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

Våld i nära relationer - Kommunövergripande samverkansplan

Våld i nära relationer - Kommunövergripande samverkansplan Våld i nära relationer - Kommunövergripande samverkansplan 2015-02-04 Innehåll Inledning... 5 Målgrupp... 5 Syfte... 5 Definition av våld och våld i nära relationer... 5 Myndigheternas uppdrag att samverka...

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Våld mot kvinnor och barn i nära relationer

Våld mot kvinnor och barn i nära relationer 070912 Handlingsplan för Strömstads kommun Våld mot kvinnor och barn i nära relationer Våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi accepterar ej våld, hot och trakasserier i nära relationer.

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014 SAMVERKANSGRUPPEN. Socialtjänsten i Sala Ungdomsmottagningen Familjerådgivningen

Handlingsplan 2012-2014 SAMVERKANSGRUPPEN. Socialtjänsten i Sala Ungdomsmottagningen Familjerådgivningen Handlingsplan 2012-2014 SAMVERKANSGRUPPEN Socialtjänsten i Sala Ungdomsmottagningen Familjerådgivningen Kvinnojouren Polisen Skolan Landstinget Barnavårdscentralen Vuxenpsykiatrin Brottsofferjouren Hela

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 92 Den 2007-11-26 Kommunfullmäktige 2007-11-26 110 Kommunstyrelsen 2007-11-12 203 Kf 92 Ks 169 Dnr 2007.311 750 Reviderad handlingsplan Våld mot kvinnor Smedjebacken Kommunfullmäktige

Läs mer

Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012

Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012 Kartläggning: Våld i nära relation i Malmö stad 2012 Sociala Resursförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2013-03-28 1.0 Emma Söderström, Margot Olsson Sociala resursförvaltningen

Läs mer

Handlingsprogram för Arvidsjaur

Handlingsprogram för Arvidsjaur Våld mot kvinnor Handlingsprogram för Arvidsjaur Norrbottens läns landsting Polisen Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25 37. Arvidsjaurs kommun INLEDNING Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer

Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer Socialtjänsten Datum Reviderad 2015-02-16 Ärendenr Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer Socialnämndens Individ- och familjeomsorg i Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se

Läs mer