DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning"

Transkript

1 DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459

2 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom stressanalys: Maximal strukturell tjockhet för bästa styvhet hos hållare. Kontrollerad vibration för en mer stabil bearbetning. tor spånficka: Ger överlägset spånflöde Jämförelse av ficklängden pånflödets riktning spånfickans längd CTW-typ skär DV-typ skär (mm) Beteckning Dynamic-Bar pånfickans längd Konkurrent A A16-CLPR09-18 Typ A20-CLCR09-22 Typ micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

3 !"#$"%&%' Överlägset spånflöde (utvändig kylning) Dynamic-Bar Konkurrent A Konkurrent B Insidan av arbetsstycket I arbetsstycket konkurrent A och B kolliderar spånorna med insidan på arbetsstycket. I fallet med Dynamic-Bar skedde ingen kollision med spånorna. ritt flöde rådde. God (L/D) Vc=150m/min ap=0.5mm f=0.1mm/varv 16-CLPR09 typ CPM090304L-Y Dynamic-Bar ger minimal vibration Dynamic-Bar AE-typ Konkurrent A Konkurrent B Jämförelse av ytfinish Dynamic-Bar Konkurrent A Konkurrent B Ytfinhet Vibration Ra=0.4µm Rz=2.3µm Ra=0.6µm Rz=3.6µm Ra=3.4µm Rz=14.0µm Vibrationen av Dynamic-Bar var minimal även vid hög hastighet och instabil bearbetning Vc=210m/min ap=0.5mm f=0.1mm/varv A16Q-CLPR09-18 typ CPMT090304XP(PV7020) L/D=4 Utvändig kylning Riktning av vibrationsmätning micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 461

4 !"#$%&'()$* Indexeringsnogrannhet AE typ av Dynamic-Bar tillåter hög nogrannhet i plattläget genom sitt speciella material vilket resulterar i hög indexeringsnogrannhet Vc=180m/min, ap=2mm f=0.2mm/varv /A16Q-CLPR09-18type CPM090308(CA5525) L/D=4 Utvändig kylning Riktning vid vibrationsmätning X X-axelns förändring (mm)* "#"% AE-typ "#"& Konkurrent B "#"' "#"" " ("" '""" '("" &"""!"#"'!"#"& Dynamic-Bar AE-typ!"#"%!"#"$ Antal skärbyten ördelar med Dynamic-Bar (Vändskärstyp D och V ) tot spånutrymme tillåter spånen att flyta bakom stålhållaren. Kylkanal pånflöde DUC-typ (konventionell modell) idospånutrymmet tillåter spånan att fritt ta sig fram. DUC-typ (konventionell modell) Tvåvägskylning hjälper en säker spånavgång. 462 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

5 !"#$"%&%' 1!2.23 3!3,453*+67 3!"#$%&'(%)*+, A D A L3 D 0 0 3!45&#6"))(#&3%&$378)7(.() A ()**+,-./0!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2 9:.;'&#;7:#3<(;;(#3=3645&#6"))(#&3>-63645&#;7:#3<(;;(#3=3?:.;'&#6"))(#&0 D C=%&.;=>.&# D&'&-7.=.5 E(5&# =.;'( 6")G $=(%0 L6 "''3%%I J E MN MC! EA EB EO W8)7(.() J='.=.5 17#K?3 J&;&#?$&)(#3 L8-7&) +,-&))&.'3D(# 1'")!"#$%&'())!89(:!2.29;:9<#= / B2 AA B0/ A/R!89(:!2.29;:9?#= BU AO O AP Q APP * OB A/ U O* A/ 2 AAR #9BC:!2.29?:89#= AP U * ABP A BP A* / A2R #89.:!2.29?:8D#= AB AP Q A2P BP B/ BA ABR A2 AB AA A/P B2 OP B/ * #8?:!2.29G:8B#= AU A A/ AUP OP O2 OA Q APR #D9$:!2.29G:DD#= BB BP AQ BPP O 2Q O* AA UR #D<!:!2.29G:DA#= B* B/ B2 B/P 2 // 2 AO0/ R!9BC:!2.29?:89# AP U * ABP A BP A* / A2R!89.:!2.29?:8D# AB AP Q A2P BP B/ BA A2 AB AA A/P B2 OP B/ * APR!8?:!2.29G:8B# AU A A/ AUP OP O2 OA Q APR!D9$:!2.29G:DD# BB BP AQ BPP O 2Q O* AA UR!D<!:!2.29G:DA# B* B/ B2 B/P 2 // 2 AO0/ R / 2 O0U QP Q U B0/ A/R 29<(:!2.29;:9?# / 202 APP AA AA O AOR * /02 AAP AB AB O0/ AOR U * 02 AB/ AO AO 2 AAR =9B.:!2.29?:89# A2P AP U * =9B.:!2.29?:89#:D1/1; QP =89%:!2.29?:8D# AP AB AP Q =89%:!2.29?:8D#:D1/1; AP/ AUP A2 AB AA ABP =8?C:!2.29G:8B# BBP AU A A/ =8?C:!2.29G:8B#:D1/1; A2/ =D9!:!2.29G:DD# B/P BB BP AQ =D9!:!2.29G:DD#:D1/1; A/ =D<J:!2.29G:DA# OPP B* B/ B2 =D<J:!2.29G:DA#:D1/1; BPP A A/ A/ / A2R BP AQ AQ ABR BO BB BB * APR BU B* B* Q APR OB OA OA AA UR OU O* O* AO0/ R P0B P02 P02 P0B P02 1DGAO/TJ 1DGBPO/TJ 1DGB/2/TJ 1DG2P/TJ 1DGB/2/TJ 1DG2P/TJ 1DGAO/TJ 1DGBPO/TJ X(;;(.$&3;7:#!"))(#& KKK :!2.29;: KKK KKK KKK KKK :!2.29?: KKK KKK :!2.29G: KKK X(;;(.$&3;7:# YY POPA YY P2PA YY PPB YY PQTO micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 463

6 !"#$%&'()$* D45/6 4I*JKI-$%L ) A 5!"#$%&'(%)*+, D L3 5 +,--$*. /0! )8./&'-011+'&):&9)(I1(+#+1 6,/57) 80'9:&%+11 ~; <=3&11&#% ~>5>?%01 A,:&#$,2#&' B&%&3(#,#/))))))))))))))))))))))) C+/&') D,#$%+ -01E 9,+:5 D0%%)::G) J C MN MA 8 C7 CO CP 6 I1(+#+1 J,%#,#/?('K4 J&$&'49&1+' LI3(&1 <=3&11&#%)B+'?%01 80'9:&% /(45/637(2819 7O 7Q R OQ O> OQ >T 128:(45/637(2;19 OR ; 7O 77 7>Q 128:(45/63<(2=19 7 P7 12=>(45/63<(2719 7W 7 7> 7WQ PQ P; PQ R P5>T 183?(45/63<(8819 OO OQ 7R OQQ P; 77 OT O; O> 7P5> QT 423/(45/637(281 7O 7Q R OQ O> OQ >T 428:(45/637(2;1 OR ; 7O 77 7>Q 428:(45/63<(2=1 7 P7 42=>(45/63<(271 7W 7 7> 7WQ PQ P; PQ R P5>T 483?(45/63<(881 OO OQ 7R OQQ P; 77 OT O; O> 7P5> QT 923B(45/637(281 7Q 923B(45/637(281(8D0DE 7O 7Q R 7Q> 923B(45/637(281(2D0D8 WQ 928>(45/637(2;1 7WQ 928>(45/637(2;1(8D0DE 7O 77 7OQ 928>(45/637(2;1(2D0D8 RQ 92=(45/63<(271 OOQ 92=(45/63<(271(8D0DE 7W 7 7> 92=(45/63<(271(2D0D8 77Q 9834(45/63<(881 O>Q 9834(45/63<(881(8D0DE OO OQ 7R 7> 9834(45/63<(881(2D0D8 7O> O; O> PQQ OQQ OQ 7R 7R >T OP OO OO OW O; O; R P5>T PO P7 P7 77 OT PW P; P; 7P5> QT U+ 6,/57 B.C 6,/57 U+ 6VE7Q 6VE7> 6VE7Q 6VE7> 6VE7Q 6VE7> )X+$$+#9&)$("' 8011+'& (45/637( (45/63<( X+$$+#9&)$("' YX )QWQO YX )QRQP 464 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

7 !"#$"%&%' 1!0233 3!D,ED*+G %%".!&'(+/#0.%."!)*1, 3!"#$%!&'(!)*+, A 20 D A D 30 3?9<0A3 ()**+,-./0!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2 45.6'&#675#38(66(#393:;<&#:"))(#&3=-:3:;<&#675#38(66(#393>5.6'&#:"))(#&0 B9%&.69=.&# C&'&-7.9.< D(<&#3 E9.6'( :") $9(%0 E"''3G%% K D NO NB! DA DP D2? 1 IJ)7(.() K9'.9.< K&6&#>$&)(# 17#L>3 MJ-7&) 3 +,-&))&.'3C(# AR 202 1CA/QUK?UR 5 #<8$7!023447<8#; A A 2R A @/ A2 V0* P0P 1CA/QUK?UR T( #4567!023897<8#; @R 5 02?9<0A #4567!023447<>#; #<8$7!023447<9#; A* A AP #<?!7!023447><#; PA A/ A2 A/ @R AR 202 1CA/QUK?UR 5 A A 2R V @/ A2 V0* P0P 1CA/QUK?UR @R 5 02?9<0A!4567!023447<># A* A AP PA A/ A2 A/ A2 V ;45A7!023897<8# AA @/ ;45A7!023447<># AA AP ;<8!7!023447<9# A/ A* ;<?B7!023447><# P PA A/ A2 ;<?B7!023447><#7<1/1> A R0* AP AA V0* AR AQ PR P0P 5 02 T(?9<0A 1CA/QUK?UR 3W(66(.$&3675#!"))(#& CCC 7! CCC CCC 7! CCC W(66(.$&3675# BX 3*A BX micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 465

8 !"#$%&'()$* 12!34 2E*GE-$% !"#$%&'(%)*+, A D +,--$*. /0!!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2 34.5'&#564#78(55(#797:;<&#:"))(#&7=-:7:;<&#564#78(55(#797>4.5'&#:"))(#&0 A9%&.59=.&# B&'&-6.9.<7 C(<&#7 D9.5'( :")E $9(%0 D"''7%%G J C MN MA! CO CP C2? 1 I)6(.() J9'.9.< J&5&#>$&)(#7 16#K> LI-6&) +,-&))&.'7B(# 1'")!"#$%&'()) OO O/ *0/ R0O/ W @WQ O/ E PO O0U U 5;7>(2!3466(;?5: O/ OQQ P0* / 5;?2(2!3466(975: PQ O/ O2 O/Q PW P0* @R OO O/ R0O/ O0U W @WQ O/ E PO O0U U 2;7>(2!3466(;?5 O/ OQQ P0* / 2;?2(2!3466(975 PQ O/ O2 O/Q PW @Q/ OQ OP E OO R0O/ O0U W OOQ OW E O* O0U U :;72(2!3466(;?5 O/ O/Q PO P0* / :;?C(2!3466(975 PQQ PQ O/ O2 :;?C(2!3466(975(;1019 OQQ PW E P0* 2 Q02 Q02 Q02 1BEO/UQVJ 1BE2QU/VJ 1BEO/UQVJ 1BE2QU/VJ 1BEO/UQVJ 7X(55(.$&7564#!"))(#& DDD (2!3478( DDD DDD (2!3466( DDD X(55(.$&7564# AY 7Q*QO AY 466 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

9 !"#$"%&%' 1!023 A-DZC-AEA16Q-DZCRL07-20AE31fig!C,DEC*+G 8 A 3!""#$%&'()*+,-%./01 3!"#$%&'( 3 L5 20 D >:40?8 A 3 L5 ()**+,-./0!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2!34&#567#89(55(#8:8;34&#;"))(#&8<-;8=7.5'&#567#89(55(#8:8=7.5'&#;"))(#&0 D A:%&.5:<.&# B&'&-6.:.4 C(4&# D:.5'( ;")E $:(%0 D"''8%%G J C MN MA! C? C2 C/ > 1 I)6(.() J:'.:.4 J&5&#=$&)(# 16#K= LI-6&) +,-&))&.'8B(# 1'")!"#$%&'()) #4567! :#;?2?O?/?PQ RQ?*?Q?Q0P 202 >UEP / Q02 @QQ O0? 1BE2QO/UJ >UE?/ #48.7! :#;?2?Q V?2Q?2?O V0/ P0* R0R @Q?Q0/ V0* R0R >UEP T( R0R / Q02 O0? 1BE2QO/UJ O0?!4567! :#?2?O?/?PQ RQ?*?Q?Q0P 202 >UEP / @QQ O0? 1BE2QO/UJ >UE?/!48.7! :#?2?Q V?2Q?2?O V0/ P0* V0* R0R >UEP @Q?O?/?PQ?2 R0R / @/?/?O0/ O0? O0? ;48%7! :#?2?Q V?OQ?Q0/?O V0/ P0* R0R @Q?Q0/ V0* R0R >UEP R0R / Q02 T( @/?/?O0/ O0? 1BE2QO/UJ >UE?/ 8W(55(.$&8567#!"))(#& BBB 7! BBB BBB 7! BBB W(55(.$&8567# AX AX 8??UR micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 467

10 !"#$%&'()$* 123/)456 2L*MNL-$%O 7 5 5!"#$%&'(%)*+, A 0 7!;<&#:"))(#&7%&$76?)6(.() A 5 L3 +,--$*. /0!!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2 D C9%&.59=.&# D&'&-6.9.< E(<&#7 9.5'( :")G $9(%0 "''7%%I7 K E NO NC! EA EB EP 1 J?)6(.() K9'.9.< K&5&#>$&)(#7 16#L>7 M?-6&) 7 +,-&))&.'7D(# 1'")!"#$%&'()) 278+(23/)78(79:; Q R / A AB G AB P0Q 0/ 12 0B A Q * AB AR BB AR / 0/ 10 B/ R0B 0V 8 AB A V A2 B B BR R 0* 10 A2 AB AA A/ B2 P B2 *0B 0Q AQ AR A/ AQ P PR P V0B 3.5 BB B AV B PR 2R P* AA0B 0* 2 B* B/ B2 B/ 2R // 2R AP0* (23/)78(79: Q R / A AB G AB P0Q 0/ 12 A Q * AB AR BB AR / 0/ 10 B/ R0B 0V 8 AB A V A2 B B BR R 0* 10 <.= A2 AB AA A/ B2 P B2 *0B 0Q 7 AQ AR A/ AQ P PR P V0B 3.5 BB B AV B PR 2R P* AA0B 0* 2 B* B/ B2 B/ 2R // 2R AP0* 0 78I(23/)78(79: Q R /02 AA AB G AB P0Q 0/ 12 0B A Q * A2 AR A/ A/ / 0/ 10 AR A/ R0B 0V 8 Q AB A V AR B AV AV A/ R 0* 10 Q AQ A2 AB AA AB BP BB BB *0B 0Q 7 02 V BB AQ AR A/ A2/ BQ B* B* V0B 3.5 AA B/ 0* BB B AV AR/ PB PA PA AA0B 2 AB/ P B* B/ B2 B PQ P* P* AP0* 0 W(55(.$&7564#!"))(#& KKK(23/)78(KKK KKK(23/57?(KKK W(55(.$&7564# TD 7RA TW 7VB TW 7AAP TW 7ARP 468 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

11 !"#$"%&%' (!)*+!B>CDB<=E!"#$%&'(%)*+, A L3 D )6./&'-011+'&)7&8)(91(+#+1 :,/5; 0 :;<<=>8 MN3&11&#% ~5 E%01 ~L!"#$%&'$("')*+$$+'),)-./&'-011+'&)23-)-./&'$("')*+$$+'),)4"#$%&'-011+'&5 <,7&#$,2#&' =&%&3(#,#/ >+/&'?,#$%+ 8,+75?0%%)A77B D > I < 6 >; >J >K >L : E C91(+#+1 D,%#,#/ E('4 D&$&'48&1+' G93(&1) MN3&11&#%)=+' E%01 #,-./!)*+,0/1,#2 ;O P Q ;JO ;R JJ) ;R) O5 ;LT #1,*/!)*+,0/13#2 #1,*/!)*+11/13#2 ;J ;O W ;LO JO JR) JO) R5J O5W ;JT #134/!)*+11/15#2 ;L ;J ;; ;O JL KO) J) Q5J ;OT #167/!)*+11/1-#2 ;P ;R ; ;PO KO KW) K;) W5J O5Q PT #3,$/!)*+11/33#2 JJ JO ;W JOO KR LL) KR) ;;5J RT!,-./!)*+,0/1,# ;O P Q ;JO ;R JJ) ;R) O5 ;LT!1,*/!)*+,0/13#!1,*/!)*+11/13# ;J ;O W ;LO JO JR) JO) R5J O5W ;JT!134/!)*+11/15# ;L ;J ;; ;O JL KO) J) Q5J ;OT!167/!)*+11/1-# ;P ;R ; ;PO KO KW) K;) W5J O5Q PT!3,$/!)*+11/33# JJ JO ;W JOO KR LL) KR) ;;5J RT O5L U+ :,/5; O5L %89 :,/5; X+$$+#8&)$("' 6011+'& AAA/!)*+,0/AAA AAA/!)*+11/AAA X+$$+#8&)$("' VY )OWOJ VY );;OJ micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 469

12 !"#$%&'()$* )8 2K*LMK-$%N 2!"#$%&'"(')*+(,-./!"#$%&'"(')*+(,-./ +,--$*. /0! ;58)<2 ;58)=2!"#$%%$&' ~()( *'+% ~, -.&/'$0/1.0234// $06+%%40$29#62678$0/1.0234//40252:.&/'$06+%%40$) )8 2K*LMK-$%N!"#$%&'"(')*+!"#$%&'"(')*+ 2V78$06+%%40$2N$A21J%14&4% +,--$*. /0! ;58)W ;58), V+0AN$'4%% ~]!"#$%%$&' ~()( *'+% ~, -.&/'$0/1.0234// $06+%%40$29#62678$0/1.0234//40252:.&/'$06+%%40$) M5N$&/59&$0 L$'$#1&5&8 O48$0 P5&/'4 6+%A54N) P+''2ENNG R O TU TM V O< O= OW O, ; * QJ%14&4% R5'&5&8 R$/$0:A$%40 J#1$%!"#$%%$&'20 *'+%!"#$%%$&'20 *'+% V+0AN$'4%% <X <= << <( =X WW =< = Y (Z )= <X <= << <( =X WW = = Y (Z *LY=([R ;[YX = <X <( <I WX,W == = Y (Z ;58)< =( = <\ = W])(,I W = Y (Z C4 ), W =( =, =(,( (I WW W)( Y (Z *LY=(][R ;[YI W= W< =( X ],,( W)( Y IZ (, W\ W ]( \<,\,)( Y ]Z ;58)= *LY,<=([R ;[Y<( 2:;<(2345=>(:?9 <X <= << <( =X WW =< = Y (Z )= 2:;<(2347=>(:?9 <X <= << <( =X WW = = Y (Z *LY=([R ;[YX 2:?A(2347=>(;=9 = <X <( <I WX,W == = Y (Z ;58)< 2;=B(234)::(;C9 =( = <\ = W])(,I W = Y (Z G. ), 2;C2(234)::(D=9 W =( =, =(,( (I WW W)( Y (Z *LY=(][R ;[YI 2D;2(234):?(E=9, W= W< =( X ],,( W)( Y IZ 2E=(234):?(C=9 (, W\ W ]( \<,\,)( Y ]Z ;58)= *LY,<=([R ;[Y<( <, < \ <, =, Y =< I)( W IZ *LY=([R ;[YX <I <= << <( =\ Y =X <<,)( IZ ;58)W == <X <( <I W( Y WW <W)( ( (Z ), C4 =X = <\ =,< Y W\ <()( ( (Z *LY=(][R ;[YI W< =( =, =( (< Y,\ <I ( <WZ W= W< =( (, Y (W =W X)( \Z ;58), *LY,<=([R ;[Y<( 2:=/(2357=>(:E9 <, < \ <, =, Y =< I)( W IZ *LY=([R ;[YX 2:;<(235)::(:>9 <I <= << <( =\ Y =X <<,)( IZ ;58)W 2:?A(235)::(;;9 == <X <( <I W( Y WW <W)( ( (Z ), G. 2;=B(235)::(;?9 =X = <\ =,< Y W\ <()( ( (Z *LY=(][R ;[YI 2;C2(235):?(D:9 W< =( =, =( (< Y,\ <I ( <WZ 2D;2(235):?(E=9, W= W< =( (, Y (W =W X)( \Z ;58), *LY,<=([R <, < \ <X = Y <I)( I)( W IZ *LY=([R <I <= << <I =W Y == <<,)( IZ == <X <( == =I Y =] <W)( ( (Z ), C4 *LY=(][R =X = <\ =( W= Y W< <()( ( W< =( =, W WI Y W] <I ( <WZ ;58), *LY,<=([R ;[Y<( D4//4&A$2/1.0 V+%%40$ JJJ(2345=>(JJJ JJJ(2347=>(JJJ JJJ(2357=>(JJJ JJJ(234)::(JJJ JJJ(235)::(JJJ JJJ(234):?(JJJ JJJ(235):?(JJJ D4//4&A$2/1.0 -D 2I= - 2I= - 2I= -L 2<<W -L 2<X, R$/$0:A$%40 L$'$#1&5&8 D;2(234):?(E=9 E=(234):?(C=9 ;C2(235):?(D:9 D;2(235):?(E=9 R$/$0:A$%40 ^&A$0%.88/3) *-YW= **Y, O_Y, 470 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

13 !"#$"%&%' #()*(+(,(-./ !!"7 8#!9&5!&1!1%':);, -VJB VJB VJB VJB11-25 RA/2 A VB 1604 type VB 1103 type 20 -VJC VJC VJP08-16 VCP 0802 type "#!$%&'(%)*+*,-.%)/0 1+0!2)&*!345 6+*(%&'(%)*+*, (rε= 0.4) d=0.5mm (rε= 0.4) d=0.5mm sfärisk bearbetning sfärisk bearbetning invändig planing 6!-:&55!1&'&!2*0%'!=#=>..?1&'1!1+0!'&0+%55!.&)*+*,# 1+0!67'(/''&)!345 sfärisk bearbetning invändig planing borrat hål invändig planing 6!-:&55!1&'&!2*0%'!=#=>..?1&'1!1+0!'&0+%55!.&)*+*,# Bearbetningsprocess Plansvarva först Därefter färdigställ diametern <#!9&'*+*, ø16 sfärisk bearbetning Vid bearbetning förbi centrum riskeras verktygsbrott R8 R7.6 (rε= 0.4) ixera vändskäret i centrum av arbetsstycket Justera maskinprogrammet mindre än hörnradien (rε) Vid invändig profilering ska ap-värdet vara mindre än nosradien (rε) ap Dålig yta Denna typ av bearbetning är möjlig, men arbetsstycket kan skadas av spånor Mindre än nosradien (rε) [ Grader kan förekomma om ap är större än hörnradien (rε) ] micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 471

14 !"#$%&'()$* )7 A-VUB-AEA20R-VUBR11-25AE *.#$%&'()*+,-%/012%34#%57>D9:;<C6697E5A 38fig1 A-VUB-AE A25-VUBR16-34AE 38 fig2 2K*LMK-$%N 7 A 3!""#$%&'()*+,- 3!"#$%&'"(')*+ 20 D A D 0 +,--$*. /0!!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2 34.5'&#564#78(55(#797:;<&#:"))(#&7=-:7:;<&#564#78(55(#797>4.5'&#:"))(#& )7 A-VZB-AE(A16Q-VZBR1-20AE) 38fig6 2K*LMK-$%N 7 *.#$%&'()*+,-%/012%34#%57>D9:;<C6697E5A 3!""#$%&'()*+,-!"#$%&'"(')*+ D L ,--$*. C7D.<&.7E.$&#)4<<58)(''(7;#713G7IJ7'?8&7K713GL7AA7'?80 +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2!;<&#564#78(55(#797:;<&#:"))(#&7=-:7>4.5'&#564#78(55(#797>4.5'&#:"))(#&0 V9%&.59=.&# L&'&-6.9.< T(<&# W9.5'( :") $9(%0 W"''7Q%%R N T YZ YV! TA TB T2 1 X?)6(.() N9'.9.< 16#E> N&5&#>$&)(# P?-6&) 1'") +,-&))&.'7L(#!"#$%&'()) 1'") +,-&))&.'7L(# BI AB AA A/ A/I AJI B/0/ MB0/ BM B* AA0/ /0/ J J\ B/ BI A_ BII 2I0/ MA AJ J *\ I02 ]( M2 B/ B2 B/I 2I M* BI0/ J0/ 2I MB MA B/I J2 2* BJ AB 2<:B(2345AC(<=9 2<=D(234)<<(:A9 BI AB AA A/ A/I AJI B/0/ MB0/ BM B* AA0/ /0/ J J\ 2:AE(234)<<(:;9 B/ BI A_ BII 2I0/ MA AJ J *\ I02.G 2:;2(234)<=(>?9 M2 B/ B2 B/I 2I M* BI0/ J0/ 2>:2(234)<=(?A9 2I MB MA B/I J2 2* BJ AB 1LBI/I^N 1LB/*I^N 1L2IAB/^NP 1LBI/I^N 1LB/*I^N AJ AB AA AJI BM BB AA0/ /0/ B/ A/ BBI BJ B* J J\ I02 1LB/*I^N B_ BI A_ B/I MB MI AJ J M2 B/ B2 MII MJ M* BA J0/ AM\ BI AB AA A/ A/I AJI B/0/ MB0/ A2 BI *0/ AI AA0/ /0/ J J\ B/ BI A_ BII 2I0/ BM AI AJ J *\ I02 ]( M2 B/ B2 B/I MI M2 A*0/ BI0/ J0/ 2I MB MA B/I *B0/ M[ A*0/ BJ AB 2<:B(2385AC(<=9 2<=D(238)<<(:A9 BI AB AA A/ A/I AJI B/0/ MB0/ A2 BI *0/ AI AA0/ /0/ J J\ 2:AE(238)<<(:;9 B/ BI A_ BII 2I0/ BM AI AJ J *\ I02.G 2:;2(238)<=(>?9 M2 B/ B2 B/I MI M2 A*0/ BI0/ J0/ 2>:2(238)<=(?A9 2I MB MA B/I *B0/ M[ A*0/ BJ AB 1LBI/I^N 1LB/*I^N 1L2IAB/^NP 1LBI/I^N `(55(.$&7564#!"))(#& OOO(2345AC(OOO OOO(2385AC(OOO OOO(234)<<(OOO OOO(238)<<(OOO `(55(.$&7564# 3 7IJIB 3L 7AAIM N&5&#>$&)(# L&'&-6.9.< N&5&#>$&)(# O.$&#)4<< #E> P?-6&)7Q;# #E>R OOO(234)<=(OOO OOO(238)<=(OOO 3L 7I2 13PMBP 112P TU2 472 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

15 !"#$"%&%' 1! A-WUP-AE A16Q-WUPR16-18AE 40fig2!K,LMK*+NO 7 A 3 L3!"#$%&'(%?9<0P7 0 för ()**+,-./0!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2 34.5'&#564#78(55(#797:;<&#:"))(#&7=-:7:;<&#564#78(55(#797>4.5'&#:"))(#&0 7B9%&.59=.&# C&'&-6.9.< D(<&# E9.5'( :") $9(%0 E"''7G%% K D NO NB! DP DA D2? 1 IJ)6(.() K9'.9.< K&5&#>$&)(# 16#L> MJ-6&) +,-&))&.'7C(# 1'")!"#$%&'())!89(:!2349;:9;#< Q PR PA A P/T!89(:!2349;:9>#< * PR P/ A0/ PAT!89(:!2349?:9?#< V PR P/ 2 P/T PR V * PQ / PAT #89.:!2349?:8A#< @R Q PRT #8AB:!23688:8C#< P2 PP * 2T #8;D:!23688:8?#< PT PV PQ P/ PVR AR A* AR #8;D:!2368;:8?#< A0/T AQ 2Q A* Q PR PA A P/T!89(:!2349;:9># * PR P/ A0/ PAT!89(:!2349?:9?# V PR P/ 2 PR V * PQ / PAT!89.:!2349?:8A# @R Q PRT!8AB:!23688:8C# P2 PP * 2T!8;D:!23688:8?# PT PV PQ P/ PVR AR A* AR!8;D:!2368;:8?# AQ 2Q A* E9(:!2349;:9;# Q / 202 PRR PP PP A PAT E9;G:!2349;:9># * Q /02 PPR A0/ PAT E9>:!2349?:9?# V * Q02 PA PA 2 PAT <9?.:!2349?:89# PR V * P2R PQ P/ P/ / PAT <89%:!2349?:8A# PQR <89%:!2349?:8A#:A1/1I PR P P Q PRT <89%:!2349?:8A#:81/1A VR <8AD:!23688:8C# PVR <8AD:!23688:8C#:A1/1I P2 * 2T <8AD:!23688:8C#:81/1A R P2/ PT PPR PV @* P2/ A0/T PPR P PQ/ AP AP <A9!:!2368;:AA#:81/1A X(55(.$&7564#!"))(#& JJJ:!2349;:JJJ JJJ:!2349?:JJJ JJJ:!23688:JJJ JJJ:!2368;:JJJ X(55(.$&7564# YC 7RQRP YC YX YX 7PQRA %-=?9<0P R02 R0V 1C2RQ/UK?UP/?9<0P7 %-= R0V 1C2RQ/UK?UP/ %-=?9<0A7 R02 R0V 1C2RQ/UK?UP/ micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 473

16 !"#$%&'()$* Utförande Excellent Bar Ger mindre vibrationer och ett bättre spånflöde med invändig kylkanal. tål Låg kostnad utan kylkanal årdmetall ög stabilitet för precision och stora överhäng. 474 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Fräsning. Tapio Alatalo, Product Manager Milling

Fräsning. Tapio Alatalo, Product Manager Milling Fräsning Tapio Alatalo, Product Manager Milling 335.25 En ny generation skivfräsar för breda spår Skivfräsar 335.25 Innehåll: 1. Historik och bakgrund 2. SECO skivfräsprogram 3. Lanseringsdatum 4. Vad

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

Enklare matematiska uppgifter

Enklare matematiska uppgifter Elementa Årgång 4, 94 Årgång 4, 94 Första häftet 47. Om en triangels hörn speglas i motstående sidor, bilda spegelbilderna en liksidig triangel. Beräkna den ursprungliga triangelns vinklar. 48. Att konstruera

Läs mer

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter.

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. 1 Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. REDAKTIONEN På www.interfem.se kan du beställa boken gratis och ladda ner den som pdf-fil. Kommentera

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

SKÄRDATA- REKOMMENDATIONER FÖR PM-STÅL

SKÄRDATA- REKOMMENDATIONER FÖR PM-STÅL V ERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER SKÄRDATA- REKOMMENDATIONER FÖR PM-STÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används 1 Följande skärdatarekommendationer gäller för Uddeholms pulvermetallurgiskt framställda

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 1 av 12 2012-04-25 07:35 Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 Tävling Mora Cup 2012 Utskriftsdatum 02 april 2012 Tävlingsort Mora Utskriftstid 18:57 Arrangör Simsällskapet Mora Bassäng 25m Tävlingsledare Pia

Läs mer

Kapsåg SP720 15-03 / SE-W

Kapsåg SP720 15-03 / SE-W 15-03 / SE-W Sågar med sväng- och lutningsbara snitt I Randeks serie SP720 hittar man pålitliga kapsågar som har visat sig vara en stor tillgång för husoch takstolstillverkare i hela världen. Kapsåg SP728

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 !"# $&%' ( #)!"#"$" %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet.

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet. Hej. ' '. ' ';: «! :: : ANS;,; ; ;TAiyiA-'\--i.ve i! 'UCUM :: ' ->.:'>.! 'J',i-J Vi är en tredjeklass på Södermalmsskolan i Kristinehamn. Klassen består till stor del av invandrarbarn från olika delar

Läs mer

Gängfräsverktyg. Komplett program av gängfräsar. Fördelen med solida gängfräsar från SmiCut är att du kan gänga och grada i samma operation.

Gängfräsverktyg. Komplett program av gängfräsar. Fördelen med solida gängfräsar från SmiCut är att du kan gänga och grada i samma operation. SmiCut - Danmark I Ludvika finns SmiCut som tillverkar och säljer skärande verktyg. Företaget ägs och drivs av familjen Schmidt som har mer än 50 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av skärande

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter m.m. om icke kärnenergianknutet

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Alternativa namn Verksamhetstid NAD-kategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

Standard 4.3c Bilaga 1

Standard 4.3c Bilaga 1 Standard.c Bilaga Kapitalkrav för kreditrisker : Förteckning över godkända kreditvärderingsföretag och deras kreditbetyg översatta till kreditkvalitetssteg FINANSINSPEKTIONEN Utfärdad..00 Kapitaltäckning

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Matriser och vektorer i Matlab

Matriser och vektorer i Matlab CTH/GU LABORATION 3 TMV206-2013/2014 Matematiska vetenskaper 1 Inledning Matriser och vektorer i Matlab I denna laboration ser vi på hantering och uppbyggnad av matriser samt operationer på matriser En

Läs mer

!"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!

!##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!! !"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!! 8(9/!! "#$%&'!()!&*+#,!-,!(./(0! :#"'%/! 1)2!1345$67!!"##"9$/& 86-7#9:6:$!;6%,6;;&+! 86-7#9:6:$!$7#$9+6+:&!!?#:"6-$!$7

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

BOFAKTA 1a. R u.k 1200 ö.f.g i Lgh 1001

BOFAKTA 1a. R u.k 1200 ö.f.g i Lgh 1001 OATA 1a 1 O, 27 m² P E P 2 P4 IEI H: 1001 1202 1402 H: 1003 1204 1404 H: 1005 1206 1406 H: 1007 1208 1408 H H: 1009 1210 1410 J H: 1011 1212 1412 an ej öppnas i 90 i gh 1001 u.k 1200 ö.f.g i gh 1001 OVUM

Läs mer

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden Starta Excel och besvara sedan nedanstående frågor. Testa dig gärna fram när du försöker besvara frågorna. Märk ut nedanstående delar i skärmbilden 1. Office-knappen 2. Snabbåtkomst 3. Menyfliksområde

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

utskrivningsanvisningar Samma åsikt Varken samma eller annan åsikt Annan åsikt Svararna ^jjjj^ Jl sss, BBil ] 7 /» 10502 [äaai.18% 3% 10488 ^yjjb,

utskrivningsanvisningar Samma åsikt Varken samma eller annan åsikt Annan åsikt Svararna ^jjjj^ Jl sss, BBil ] 7 /» 10502 [äaai.18% 3% 10488 ^yjjb, Amosparkens skola utskrivningsanvisningar Flickor: Pojkar: s va ra ren 35 (51 %) 34 (49 %) Skolans utrymmen och verksamhet Samma åsikt Varken samma eller annan åsikt Annan åsikt Svararna Klassrummet är

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K 1-krona 2-krona 5-krona 10-krona Sverige får nya sedlar och mynt Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Vi

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control

Crossroads and XMASS: System IT Security Assessment JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, FOI-R--2154--SE. Scientific report Command and Control JONAS HALLBERG, NIKLAS HALLBERG, JONAS AMUND HALLBERG, HUNSTAD NIKLAS HALLBERG, AMUND HUNSTAD Crossroads and XMASS: Framework Crossroads and Method and XMASS: for System Framework IT Security and Assessment

Läs mer

Linjär Algebra, Föreläsning 2

Linjär Algebra, Föreläsning 2 Linjär Algebra, Föreläsning 2 Tomas Sjödin Linköpings Universitet Riktade sträckor och Geometriska vektorer En (geometrisk) vektor är ett objekt som har storlek och riktning, men inte någon naturlig startpunkt.

Läs mer

ERIX Bakplaningsverktyg

ERIX Bakplaningsverktyg ERIX Bakplaningsverktyg ERIX Bakplaningsverktyg 89 Rationalisera produktionen med svensktillverkade ERIX-verktyg och utför: Bakplaning Bakfasning Fram- och bakplaning Fram- och bakfasning ERIX Teknisk

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

2013-08-20. Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025

2013-08-20. Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025 TIRPS KOMMUN SAM MANTRÄDSPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsut 213-8-2 49 Dnr Ks 213.472 Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 214-225 Förslag till beslut Arbetsutskottet

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Lösningsskisser till Tentamen 0i Hållfasthetslära 1 för 0 Z2 (TME017), = @ verkar 8 (enbart) skjuvspänningen xy =1.5MPa. med, i detta fall,

Lösningsskisser till Tentamen 0i Hållfasthetslära 1 för 0 Z2 (TME017), = @ verkar 8 (enbart) skjuvspänningen xy =1.5MPa. med, i detta fall, Huvudspänningar oc uvudspänningsriktningar n från: Huvudtöjningar oc uvudtöjningsriktningar n från: (S I)n = 0 ) det(s I) =0 ösningsskisser till där S är spänningsmatrisen Tentamen 0i Hållfastetslära för

Läs mer

TOTAL TOOLING=KVALITET x SERVICE 2

TOTAL TOOLING=KVALITET x SERVICE 2 New Augusti 2015 Nya produkter för skärteknikern HM fräsar typ Med en skräddarsydd geometri för icke-järn metaller och med speciellt avstämda beläggningar TOTAL TOOLING=VALITET x SERVICE 2 NT Scandinavia

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

A.1-1 Strategisk planering Flödesschema 15.06.2011 6 16.06.2014. A.1-2 Strategier och policyer vid HÅ Rutinbeskrivning 05.04.2013 7 22.10.

A.1-1 Strategisk planering Flödesschema 15.06.2011 6 16.06.2014. A.1-2 Strategier och policyer vid HÅ Rutinbeskrivning 05.04.2013 7 22.10. Sida 1 av 12 Högskolan på Åland-vår verksamhet Styrdokument Rektor 19.04.2011 14 04.11.2014 A.1 Strategisk planering Rektor A.1 Strategisk planering Styrdokument 15.06.2011 4 08.02.2013 A.1-1 Strategisk

Läs mer

OBS: Fräskroppar med röda priser = NETTOPRIS

OBS: Fräskroppar med röda priser = NETTOPRIS Index Z Art. Nr Sida HSC Info WEX 6.2 Stål hårdhet Stål Rostfritt Gjutjärn Alu. Plast Grafit Inconel Titan För Stål, Rostfritt, Gjutjärn, Aliminium, Inconel, Titan Inv. kylning Fräskroppar med Nettopriser

Läs mer

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie 200: LA7 Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Jeanette Strandelin EXAMENSARBETE Lantmäteriteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Bostadsrätten och ägarlägenheten en

Läs mer

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS Uppgift 1 a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU LS AU KS AE BN* BN b) Kontraktiv penningpolitik: höjd ränta dyrare att låna till investeringar

Läs mer

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C Sats 1.3 De Morgans lagar för mängder För alla mängder A och B gäller att (A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B C A C B C (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B

Läs mer

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Prioriterade användarkrav...... vid djupare avstickning var något man tog hänsyn till redan tidigt under utvecklingen av det nya konceptet. Resultatet bygger

Läs mer

FINN-POWER, ADIGE, PRECITEC

FINN-POWER, ADIGE, PRECITEC Duralens - Högkvalitativ Lins Absorberar 0,20% Konstruerad för hög hållbarhet och noggrannhet Tillverkad med högsta precision Godkänd och använd av ledande maskintillverkare Black Magic Lågabsorberande

Läs mer

Bilaga 4. Bränslebehov och värmeproduktion under 2005

Bilaga 4. Bränslebehov och värmeproduktion under 2005 Bilaga 4. Bränslebehov och värmeproduktion under 2005 Data från 2005 redovisas med beräkningar gällande förbrukade bränslen i kraftvärmeverket (KVV) för värmeproduktion och det totala bränslebehovet. Värden

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

MATEMATIKPROV, KORT LÄROKURS 18.3.2015 BESKRIVNING AV GODA SVAR

MATEMATIKPROV, KORT LÄROKURS 18.3.2015 BESKRIVNING AV GODA SVAR MATEMATIKPROV, KORT LÄROKURS 8..05 BESKRIVNING AV GODA SVAR De beskrivningar av svarens innehåll och poängsättningar som ges här är inte bindande för studentexamensnämndens bedömning. Censorerna beslutar

Läs mer

===================================================

=================================================== Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 1 av 9 Avstånsbeäkning AVSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERAT KOORDINATSYSTEM ) Avstånet mellan två punkte Låt A = ( x1, och B = ( x, y, z ) vaa två punkte

Läs mer

Gott Nytt OL-år 2015!

Gott Nytt OL-år 2015! Nr. 3 2014 Gott Nytt OL-år 2015! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Nettoprislista Nr 2-2015

Nettoprislista Nr 2-2015 Nettoprislista Nr 2-2015 erna gäller t.o.m. 2015-06-26 kan ej kombineras med andra rabatter, kampanjer mm. samt är exkl. moms och frakt. Med reservation för feltryck. Gängtappar stål & rostfritt verktygsstål

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer