DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning"

Transkript

1 DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459

2 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom stressanalys: Maximal strukturell tjockhet för bästa styvhet hos hållare. Kontrollerad vibration för en mer stabil bearbetning. tor spånficka: Ger överlägset spånflöde Jämförelse av ficklängden pånflödets riktning spånfickans längd CTW-typ skär DV-typ skär (mm) Beteckning Dynamic-Bar pånfickans längd Konkurrent A A16-CLPR09-18 Typ A20-CLCR09-22 Typ micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

3 !"#$"%&%' Överlägset spånflöde (utvändig kylning) Dynamic-Bar Konkurrent A Konkurrent B Insidan av arbetsstycket I arbetsstycket konkurrent A och B kolliderar spånorna med insidan på arbetsstycket. I fallet med Dynamic-Bar skedde ingen kollision med spånorna. ritt flöde rådde. God (L/D) Vc=150m/min ap=0.5mm f=0.1mm/varv 16-CLPR09 typ CPM090304L-Y Dynamic-Bar ger minimal vibration Dynamic-Bar AE-typ Konkurrent A Konkurrent B Jämförelse av ytfinish Dynamic-Bar Konkurrent A Konkurrent B Ytfinhet Vibration Ra=0.4µm Rz=2.3µm Ra=0.6µm Rz=3.6µm Ra=3.4µm Rz=14.0µm Vibrationen av Dynamic-Bar var minimal även vid hög hastighet och instabil bearbetning Vc=210m/min ap=0.5mm f=0.1mm/varv A16Q-CLPR09-18 typ CPMT090304XP(PV7020) L/D=4 Utvändig kylning Riktning av vibrationsmätning micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 461

4 !"#$%&'()$* Indexeringsnogrannhet AE typ av Dynamic-Bar tillåter hög nogrannhet i plattläget genom sitt speciella material vilket resulterar i hög indexeringsnogrannhet Vc=180m/min, ap=2mm f=0.2mm/varv /A16Q-CLPR09-18type CPM090308(CA5525) L/D=4 Utvändig kylning Riktning vid vibrationsmätning X X-axelns förändring (mm)* "#"% AE-typ "#"& Konkurrent B "#"' "#"" " ("" '""" '("" &"""!"#"'!"#"& Dynamic-Bar AE-typ!"#"%!"#"$ Antal skärbyten ördelar med Dynamic-Bar (Vändskärstyp D och V ) tot spånutrymme tillåter spånen att flyta bakom stålhållaren. Kylkanal pånflöde DUC-typ (konventionell modell) idospånutrymmet tillåter spånan att fritt ta sig fram. DUC-typ (konventionell modell) Tvåvägskylning hjälper en säker spånavgång. 462 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

5 !"#$"%&%' 1!2.23 3!3,453*+67 3!"#$%&'(%)*+, A D A L3 D 0 0 3!45&#6"))(#&3%&$378)7(.() A ()**+,-./0!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2 9:.;'&#;7:#3<(;;(#3=3645&#6"))(#&3>-63645&#;7:#3<(;;(#3=3?:.;'&#6"))(#&0 D C=%&.;=>.&# D&'&-7.=.5 E(5&# =.;'( 6")G $=(%0 L6 "''3%%I J E MN MC! EA EB EO W8)7(.() J='.=.5 17#K?3 J&;&#?$&)(#3 L8-7&) +,-&))&.'3D(# 1'")!"#$%&'())!89(:!2.29;:9<#= / B2 AA B0/ A/R!89(:!2.29;:9?#= BU AO O AP Q APP * OB A/ U O* A/ 2 AAR #9BC:!2.29?:89#= AP U * ABP A BP A* / A2R #89.:!2.29?:8D#= AB AP Q A2P BP B/ BA ABR A2 AB AA A/P B2 OP B/ * #8?:!2.29G:8B#= AU A A/ AUP OP O2 OA Q APR #D9$:!2.29G:DD#= BB BP AQ BPP O 2Q O* AA UR #D<!:!2.29G:DA#= B* B/ B2 B/P 2 // 2 AO0/ R!9BC:!2.29?:89# AP U * ABP A BP A* / A2R!89.:!2.29?:8D# AB AP Q A2P BP B/ BA A2 AB AA A/P B2 OP B/ * APR!8?:!2.29G:8B# AU A A/ AUP OP O2 OA Q APR!D9$:!2.29G:DD# BB BP AQ BPP O 2Q O* AA UR!D<!:!2.29G:DA# B* B/ B2 B/P 2 // 2 AO0/ R / 2 O0U QP Q U B0/ A/R 29<(:!2.29;:9?# / 202 APP AA AA O AOR * /02 AAP AB AB O0/ AOR U * 02 AB/ AO AO 2 AAR =9B.:!2.29?:89# A2P AP U * =9B.:!2.29?:89#:D1/1; QP =89%:!2.29?:8D# AP AB AP Q =89%:!2.29?:8D#:D1/1; AP/ AUP A2 AB AA ABP =8?C:!2.29G:8B# BBP AU A A/ =8?C:!2.29G:8B#:D1/1; A2/ =D9!:!2.29G:DD# B/P BB BP AQ =D9!:!2.29G:DD#:D1/1; A/ =D<J:!2.29G:DA# OPP B* B/ B2 =D<J:!2.29G:DA#:D1/1; BPP A A/ A/ / A2R BP AQ AQ ABR BO BB BB * APR BU B* B* Q APR OB OA OA AA UR OU O* O* AO0/ R P0B P02 P02 P0B P02 1DGAO/TJ 1DGBPO/TJ 1DGB/2/TJ 1DG2P/TJ 1DGB/2/TJ 1DG2P/TJ 1DGAO/TJ 1DGBPO/TJ X(;;(.$&3;7:#!"))(#& KKK :!2.29;: KKK KKK KKK KKK :!2.29?: KKK KKK :!2.29G: KKK X(;;(.$&3;7:# YY POPA YY P2PA YY PPB YY PQTO micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 463

6 !"#$%&'()$* D45/6 4I*JKI-$%L ) A 5!"#$%&'(%)*+, D L3 5 +,--$*. /0! )8./&'-011+'&):&9)(I1(+#+1 6,/57) 80'9:&%+11 ~; <=3&11&#% ~>5>?%01 A,:&#$,2#&' B&%&3(#,#/))))))))))))))))))))))) C+/&') D,#$%+ -01E 9,+:5 D0%%)::G) J C MN MA 8 C7 CO CP 6 I1(+#+1 J,%#,#/?('K4 J&$&'49&1+' LI3(&1 <=3&11&#%)B+'?%01 80'9:&% /(45/637(2819 7O 7Q R OQ O> OQ >T 128:(45/637(2;19 OR ; 7O 77 7>Q 128:(45/63<(2=19 7 P7 12=>(45/63<(2719 7W 7 7> 7WQ PQ P; PQ R P5>T 183?(45/63<(8819 OO OQ 7R OQQ P; 77 OT O; O> 7P5> QT 423/(45/637(281 7O 7Q R OQ O> OQ >T 428:(45/637(2;1 OR ; 7O 77 7>Q 428:(45/63<(2=1 7 P7 42=>(45/63<(271 7W 7 7> 7WQ PQ P; PQ R P5>T 483?(45/63<(881 OO OQ 7R OQQ P; 77 OT O; O> 7P5> QT 923B(45/637(281 7Q 923B(45/637(281(8D0DE 7O 7Q R 7Q> 923B(45/637(281(2D0D8 WQ 928>(45/637(2;1 7WQ 928>(45/637(2;1(8D0DE 7O 77 7OQ 928>(45/637(2;1(2D0D8 RQ 92=(45/63<(271 OOQ 92=(45/63<(271(8D0DE 7W 7 7> 92=(45/63<(271(2D0D8 77Q 9834(45/63<(881 O>Q 9834(45/63<(881(8D0DE OO OQ 7R 7> 9834(45/63<(881(2D0D8 7O> O; O> PQQ OQQ OQ 7R 7R >T OP OO OO OW O; O; R P5>T PO P7 P7 77 OT PW P; P; 7P5> QT U+ 6,/57 B.C 6,/57 U+ 6VE7Q 6VE7> 6VE7Q 6VE7> 6VE7Q 6VE7> )X+$$+#9&)$("' 8011+'& (45/637( (45/63<( X+$$+#9&)$("' YX )QWQO YX )QRQP 464 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

7 !"#$"%&%' 1!0233 3!D,ED*+G %%".!&'(+/#0.%."!)*1, 3!"#$%!&'(!)*+, A 20 D A D 30 3?9<0A3 ()**+,-./0!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2 45.6'&#675#38(66(#393:;<&#:"))(#&3=-:3:;<&#675#38(66(#393>5.6'&#:"))(#&0 B9%&.69=.&# C&'&-7.9.< D(<&#3 E9.6'( :") $9(%0 E"''3G%% K D NO NB! DA DP D2? 1 IJ)7(.() K9'.9.< K&6&#>$&)(# 17#L>3 MJ-7&) 3 +,-&))&.'3C(# AR 202 1CA/QUK?UR 5 #<8$7!023447<8#; A A 2R A @/ A2 V0* P0P 1CA/QUK?UR T( #4567!023897<8#; @R 5 02?9<0A #4567!023447<>#; #<8$7!023447<9#; A* A AP #<?!7!023447><#; PA A/ A2 A/ @R AR 202 1CA/QUK?UR 5 A A 2R V @/ A2 V0* P0P 1CA/QUK?UR @R 5 02?9<0A!4567!023447<># A* A AP PA A/ A2 A/ A2 V ;45A7!023897<8# AA @/ ;45A7!023447<># AA AP ;<8!7!023447<9# A/ A* ;<?B7!023447><# P PA A/ A2 ;<?B7!023447><#7<1/1> A R0* AP AA V0* AR AQ PR P0P 5 02 T(?9<0A 1CA/QUK?UR 3W(66(.$&3675#!"))(#& CCC 7! CCC CCC 7! CCC W(66(.$&3675# BX 3*A BX micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 465

8 !"#$%&'()$* 12!34 2E*GE-$% !"#$%&'(%)*+, A D +,--$*. /0!!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2 34.5'&#564#78(55(#797:;<&#:"))(#&7=-:7:;<&#564#78(55(#797>4.5'&#:"))(#&0 A9%&.59=.&# B&'&-6.9.<7 C(<&#7 D9.5'( :")E $9(%0 D"''7%%G J C MN MA! CO CP C2? 1 I)6(.() J9'.9.< J&5&#>$&)(#7 16#K> LI-6&) +,-&))&.'7B(# 1'")!"#$%&'()) OO O/ *0/ R0O/ W @WQ O/ E PO O0U U 5;7>(2!3466(;?5: O/ OQQ P0* / 5;?2(2!3466(975: PQ O/ O2 O/Q PW P0* @R OO O/ R0O/ O0U W @WQ O/ E PO O0U U 2;7>(2!3466(;?5 O/ OQQ P0* / 2;?2(2!3466(975 PQ O/ O2 O/Q PW @Q/ OQ OP E OO R0O/ O0U W OOQ OW E O* O0U U :;72(2!3466(;?5 O/ O/Q PO P0* / :;?C(2!3466(975 PQQ PQ O/ O2 :;?C(2!3466(975(;1019 OQQ PW E P0* 2 Q02 Q02 Q02 1BEO/UQVJ 1BE2QU/VJ 1BEO/UQVJ 1BE2QU/VJ 1BEO/UQVJ 7X(55(.$&7564#!"))(#& DDD (2!3478( DDD DDD (2!3466( DDD X(55(.$&7564# AY 7Q*QO AY 466 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

9 !"#$"%&%' 1!023 A-DZC-AEA16Q-DZCRL07-20AE31fig!C,DEC*+G 8 A 3!""#$%&'()*+,-%./01 3!"#$%&'( 3 L5 20 D >:40?8 A 3 L5 ()**+,-./0!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2!34&#567#89(55(#8:8;34&#;"))(#&8<-;8=7.5'&#567#89(55(#8:8=7.5'&#;"))(#&0 D A:%&.5:<.&# B&'&-6.:.4 C(4&# D:.5'( ;")E $:(%0 D"''8%%G J C MN MA! C? C2 C/ > 1 I)6(.() J:'.:.4 J&5&#=$&)(# 16#K= LI-6&) +,-&))&.'8B(# 1'")!"#$%&'()) #4567! :#;?2?O?/?PQ RQ?*?Q?Q0P 202 >UEP / Q02 @QQ O0? 1BE2QO/UJ >UE?/ #48.7! :#;?2?Q V?2Q?2?O V0/ P0* R0R @Q?Q0/ V0* R0R >UEP T( R0R / Q02 O0? 1BE2QO/UJ O0?!4567! :#?2?O?/?PQ RQ?*?Q?Q0P 202 >UEP / @QQ O0? 1BE2QO/UJ >UE?/!48.7! :#?2?Q V?2Q?2?O V0/ P0* V0* R0R >UEP @Q?O?/?PQ?2 R0R / @/?/?O0/ O0? O0? ;48%7! :#?2?Q V?OQ?Q0/?O V0/ P0* R0R @Q?Q0/ V0* R0R >UEP R0R / Q02 T( @/?/?O0/ O0? 1BE2QO/UJ >UE?/ 8W(55(.$&8567#!"))(#& BBB 7! BBB BBB 7! BBB W(55(.$&8567# AX AX 8??UR micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 467

10 !"#$%&'()$* 123/)456 2L*MNL-$%O 7 5 5!"#$%&'(%)*+, A 0 7!;<&#:"))(#&7%&$76?)6(.() A 5 L3 +,--$*. /0!!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2 D C9%&.59=.&# D&'&-6.9.< E(<&#7 9.5'( :")G $9(%0 "''7%%I7 K E NO NC! EA EB EP 1 J?)6(.() K9'.9.< K&5&#>$&)(#7 16#L>7 M?-6&) 7 +,-&))&.'7D(# 1'")!"#$%&'()) 278+(23/)78(79:; Q R / A AB G AB P0Q 0/ 12 0B A Q * AB AR BB AR / 0/ 10 B/ R0B 0V 8 AB A V A2 B B BR R 0* 10 A2 AB AA A/ B2 P B2 *0B 0Q AQ AR A/ AQ P PR P V0B 3.5 BB B AV B PR 2R P* AA0B 0* 2 B* B/ B2 B/ 2R // 2R AP0* (23/)78(79: Q R / A AB G AB P0Q 0/ 12 A Q * AB AR BB AR / 0/ 10 B/ R0B 0V 8 AB A V A2 B B BR R 0* 10 <.= A2 AB AA A/ B2 P B2 *0B 0Q 7 AQ AR A/ AQ P PR P V0B 3.5 BB B AV B PR 2R P* AA0B 0* 2 B* B/ B2 B/ 2R // 2R AP0* 0 78I(23/)78(79: Q R /02 AA AB G AB P0Q 0/ 12 0B A Q * A2 AR A/ A/ / 0/ 10 AR A/ R0B 0V 8 Q AB A V AR B AV AV A/ R 0* 10 Q AQ A2 AB AA AB BP BB BB *0B 0Q 7 02 V BB AQ AR A/ A2/ BQ B* B* V0B 3.5 AA B/ 0* BB B AV AR/ PB PA PA AA0B 2 AB/ P B* B/ B2 B PQ P* P* AP0* 0 W(55(.$&7564#!"))(#& KKK(23/)78(KKK KKK(23/57?(KKK W(55(.$&7564# TD 7RA TW 7VB TW 7AAP TW 7ARP 468 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

11 !"#$"%&%' (!)*+!B>CDB<=E!"#$%&'(%)*+, A L3 D )6./&'-011+'&)7&8)(91(+#+1 :,/5; 0 :;<<=>8 MN3&11&#% ~5 E%01 ~L!"#$%&'$("')*+$$+'),)-./&'-011+'&)23-)-./&'$("')*+$$+'),)4"#$%&'-011+'&5 <,7&#$,2#&' =&%&3(#,#/ >+/&'?,#$%+ 8,+75?0%%)A77B D > I < 6 >; >J >K >L : E C91(+#+1 D,%#,#/ E('4 D&$&'48&1+' G93(&1) MN3&11&#%)=+' E%01 #,-./!)*+,0/1,#2 ;O P Q ;JO ;R JJ) ;R) O5 ;LT #1,*/!)*+,0/13#2 #1,*/!)*+11/13#2 ;J ;O W ;LO JO JR) JO) R5J O5W ;JT #134/!)*+11/15#2 ;L ;J ;; ;O JL KO) J) Q5J ;OT #167/!)*+11/1-#2 ;P ;R ; ;PO KO KW) K;) W5J O5Q PT #3,$/!)*+11/33#2 JJ JO ;W JOO KR LL) KR) ;;5J RT!,-./!)*+,0/1,# ;O P Q ;JO ;R JJ) ;R) O5 ;LT!1,*/!)*+,0/13#!1,*/!)*+11/13# ;J ;O W ;LO JO JR) JO) R5J O5W ;JT!134/!)*+11/15# ;L ;J ;; ;O JL KO) J) Q5J ;OT!167/!)*+11/1-# ;P ;R ; ;PO KO KW) K;) W5J O5Q PT!3,$/!)*+11/33# JJ JO ;W JOO KR LL) KR) ;;5J RT O5L U+ :,/5; O5L %89 :,/5; X+$$+#8&)$("' 6011+'& AAA/!)*+,0/AAA AAA/!)*+11/AAA X+$$+#8&)$("' VY )OWOJ VY );;OJ micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 469

12 !"#$%&'()$* )8 2K*LMK-$%N 2!"#$%&'"(')*+(,-./!"#$%&'"(')*+(,-./ +,--$*. /0! ;58)<2 ;58)=2!"#$%%$&' ~()( *'+% ~, -.&/'$0/1.0234// $06+%%40$29#62678$0/1.0234//40252:.&/'$06+%%40$) )8 2K*LMK-$%N!"#$%&'"(')*+!"#$%&'"(')*+ 2V78$06+%%40$2N$A21J%14&4% +,--$*. /0! ;58)W ;58), V+0AN$'4%% ~]!"#$%%$&' ~()( *'+% ~, -.&/'$0/1.0234// $06+%%40$29#62678$0/1.0234//40252:.&/'$06+%%40$) M5N$&/59&$0 L$'$#1&5&8 O48$0 P5&/'4 6+%A54N) P+''2ENNG R O TU TM V O< O= OW O, ; * QJ%14&4% R5'&5&8 R$/$0:A$%40 J#1$%!"#$%%$&'20 *'+%!"#$%%$&'20 *'+% V+0AN$'4%% <X <= << <( =X WW =< = Y (Z )= <X <= << <( =X WW = = Y (Z *LY=([R ;[YX = <X <( <I WX,W == = Y (Z ;58)< =( = <\ = W])(,I W = Y (Z C4 ), W =( =, =(,( (I WW W)( Y (Z *LY=(][R ;[YI W= W< =( X ],,( W)( Y IZ (, W\ W ]( \<,\,)( Y ]Z ;58)= *LY,<=([R ;[Y<( 2:;<(2345=>(:?9 <X <= << <( =X WW =< = Y (Z )= 2:;<(2347=>(:?9 <X <= << <( =X WW = = Y (Z *LY=([R ;[YX 2:?A(2347=>(;=9 = <X <( <I WX,W == = Y (Z ;58)< 2;=B(234)::(;C9 =( = <\ = W])(,I W = Y (Z G. ), 2;C2(234)::(D=9 W =( =, =(,( (I WW W)( Y (Z *LY=(][R ;[YI 2D;2(234):?(E=9, W= W< =( X ],,( W)( Y IZ 2E=(234):?(C=9 (, W\ W ]( \<,\,)( Y ]Z ;58)= *LY,<=([R ;[Y<( <, < \ <, =, Y =< I)( W IZ *LY=([R ;[YX <I <= << <( =\ Y =X <<,)( IZ ;58)W == <X <( <I W( Y WW <W)( ( (Z ), C4 =X = <\ =,< Y W\ <()( ( (Z *LY=(][R ;[YI W< =( =, =( (< Y,\ <I ( <WZ W= W< =( (, Y (W =W X)( \Z ;58), *LY,<=([R ;[Y<( 2:=/(2357=>(:E9 <, < \ <, =, Y =< I)( W IZ *LY=([R ;[YX 2:;<(235)::(:>9 <I <= << <( =\ Y =X <<,)( IZ ;58)W 2:?A(235)::(;;9 == <X <( <I W( Y WW <W)( ( (Z ), G. 2;=B(235)::(;?9 =X = <\ =,< Y W\ <()( ( (Z *LY=(][R ;[YI 2;C2(235):?(D:9 W< =( =, =( (< Y,\ <I ( <WZ 2D;2(235):?(E=9, W= W< =( (, Y (W =W X)( \Z ;58), *LY,<=([R <, < \ <X = Y <I)( I)( W IZ *LY=([R <I <= << <I =W Y == <<,)( IZ == <X <( == =I Y =] <W)( ( (Z ), C4 *LY=(][R =X = <\ =( W= Y W< <()( ( W< =( =, W WI Y W] <I ( <WZ ;58), *LY,<=([R ;[Y<( D4//4&A$2/1.0 V+%%40$ JJJ(2345=>(JJJ JJJ(2347=>(JJJ JJJ(2357=>(JJJ JJJ(234)::(JJJ JJJ(235)::(JJJ JJJ(234):?(JJJ JJJ(235):?(JJJ D4//4&A$2/1.0 -D 2I= - 2I= - 2I= -L 2<<W -L 2<X, R$/$0:A$%40 L$'$#1&5&8 D;2(234):?(E=9 E=(234):?(C=9 ;C2(235):?(D:9 D;2(235):?(E=9 R$/$0:A$%40 ^&A$0%.88/3) *-YW= **Y, O_Y, 470 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

13 !"#$"%&%' #()*(+(,(-./ !!"7 8#!9&5!&1!1%':);, -VJB VJB VJB VJB11-25 RA/2 A VB 1604 type VB 1103 type 20 -VJC VJC VJP08-16 VCP 0802 type "#!$%&'(%)*+*,-.%)/0 1+0!2)&*!345 6+*(%&'(%)*+*, (rε= 0.4) d=0.5mm (rε= 0.4) d=0.5mm sfärisk bearbetning sfärisk bearbetning invändig planing 6!-:&55!1&'&!2*0%'!=#=>..?1&'1!1+0!'&0+%55!.&)*+*,# 1+0!67'(/''&)!345 sfärisk bearbetning invändig planing borrat hål invändig planing 6!-:&55!1&'&!2*0%'!=#=>..?1&'1!1+0!'&0+%55!.&)*+*,# Bearbetningsprocess Plansvarva först Därefter färdigställ diametern <#!9&'*+*, ø16 sfärisk bearbetning Vid bearbetning förbi centrum riskeras verktygsbrott R8 R7.6 (rε= 0.4) ixera vändskäret i centrum av arbetsstycket Justera maskinprogrammet mindre än hörnradien (rε) Vid invändig profilering ska ap-värdet vara mindre än nosradien (rε) ap Dålig yta Denna typ av bearbetning är möjlig, men arbetsstycket kan skadas av spånor Mindre än nosradien (rε) [ Grader kan förekomma om ap är större än hörnradien (rε) ] micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 471

14 !"#$%&'()$* )7 A-VUB-AEA20R-VUBR11-25AE *.#$%&'()*+,-%/012%34#%57>D9:;<C6697E5A 38fig1 A-VUB-AE A25-VUBR16-34AE 38 fig2 2K*LMK-$%N 7 A 3!""#$%&'()*+,- 3!"#$%&'"(')*+ 20 D A D 0 +,--$*. /0!!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2 34.5'&#564#78(55(#797:;<&#:"))(#&7=-:7:;<&#564#78(55(#797>4.5'&#:"))(#& )7 A-VZB-AE(A16Q-VZBR1-20AE) 38fig6 2K*LMK-$%N 7 *.#$%&'()*+,-%/012%34#%57>D9:;<C6697E5A 3!""#$%&'()*+,-!"#$%&'"(')*+ D L ,--$*. C7D.<&.7E.$&#)4<<58)(''(7;#713G7IJ7'?8&7K713GL7AA7'?80 +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2!;<&#564#78(55(#797:;<&#:"))(#&7=-:7>4.5'&#564#78(55(#797>4.5'&#:"))(#&0 V9%&.59=.&# L&'&-6.9.< T(<&# W9.5'( :") $9(%0 W"''7Q%%R N T YZ YV! TA TB T2 1 X?)6(.() N9'.9.< 16#E> N&5&#>$&)(# P?-6&) 1'") +,-&))&.'7L(#!"#$%&'()) 1'") +,-&))&.'7L(# BI AB AA A/ A/I AJI B/0/ MB0/ BM B* AA0/ /0/ J J\ B/ BI A_ BII 2I0/ MA AJ J *\ I02 ]( M2 B/ B2 B/I 2I M* BI0/ J0/ 2I MB MA B/I J2 2* BJ AB 2<:B(2345AC(<=9 2<=D(234)<<(:A9 BI AB AA A/ A/I AJI B/0/ MB0/ BM B* AA0/ /0/ J J\ 2:AE(234)<<(:;9 B/ BI A_ BII 2I0/ MA AJ J *\ I02.G 2:;2(234)<=(>?9 M2 B/ B2 B/I 2I M* BI0/ J0/ 2>:2(234)<=(?A9 2I MB MA B/I J2 2* BJ AB 1LBI/I^N 1LB/*I^N 1L2IAB/^NP 1LBI/I^N 1LB/*I^N AJ AB AA AJI BM BB AA0/ /0/ B/ A/ BBI BJ B* J J\ I02 1LB/*I^N B_ BI A_ B/I MB MI AJ J M2 B/ B2 MII MJ M* BA J0/ AM\ BI AB AA A/ A/I AJI B/0/ MB0/ A2 BI *0/ AI AA0/ /0/ J J\ B/ BI A_ BII 2I0/ BM AI AJ J *\ I02 ]( M2 B/ B2 B/I MI M2 A*0/ BI0/ J0/ 2I MB MA B/I *B0/ M[ A*0/ BJ AB 2<:B(2385AC(<=9 2<=D(238)<<(:A9 BI AB AA A/ A/I AJI B/0/ MB0/ A2 BI *0/ AI AA0/ /0/ J J\ 2:AE(238)<<(:;9 B/ BI A_ BII 2I0/ BM AI AJ J *\ I02.G 2:;2(238)<=(>?9 M2 B/ B2 B/I MI M2 A*0/ BI0/ J0/ 2>:2(238)<=(?A9 2I MB MA B/I *B0/ M[ A*0/ BJ AB 1LBI/I^N 1LB/*I^N 1L2IAB/^NP 1LBI/I^N `(55(.$&7564#!"))(#& OOO(2345AC(OOO OOO(2385AC(OOO OOO(234)<<(OOO OOO(238)<<(OOO `(55(.$&7564# 3 7IJIB 3L 7AAIM N&5&#>$&)(# L&'&-6.9.< N&5&#>$&)(# O.$&#)4<< #E> P?-6&)7Q;# #E>R OOO(234)<=(OOO OOO(238)<=(OOO 3L 7I2 13PMBP 112P TU2 472 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

15 !"#$"%&%' 1! A-WUP-AE A16Q-WUPR16-18AE 40fig2!K,LMK*+NO 7 A 3 L3!"#$%&'(%?9<0P7 0 för ()**+,-./0!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2 34.5'&#564#78(55(#797:;<&#:"))(#&7=-:7:;<&#564#78(55(#797>4.5'&#:"))(#&0 7B9%&.59=.&# C&'&-6.9.< D(<&# E9.5'( :") $9(%0 E"''7G%% K D NO NB! DP DA D2? 1 IJ)6(.() K9'.9.< K&5&#>$&)(# 16#L> MJ-6&) +,-&))&.'7C(# 1'")!"#$%&'())!89(:!2349;:9;#< Q PR PA A P/T!89(:!2349;:9>#< * PR P/ A0/ PAT!89(:!2349?:9?#< V PR P/ 2 P/T PR V * PQ / PAT #89.:!2349?:8A#< @R Q PRT #8AB:!23688:8C#< P2 PP * 2T #8;D:!23688:8?#< PT PV PQ P/ PVR AR A* AR #8;D:!2368;:8?#< A0/T AQ 2Q A* Q PR PA A P/T!89(:!2349;:9># * PR P/ A0/ PAT!89(:!2349?:9?# V PR P/ 2 PR V * PQ / PAT!89.:!2349?:8A# @R Q PRT!8AB:!23688:8C# P2 PP * 2T!8;D:!23688:8?# PT PV PQ P/ PVR AR A* AR!8;D:!2368;:8?# AQ 2Q A* E9(:!2349;:9;# Q / 202 PRR PP PP A PAT E9;G:!2349;:9># * Q /02 PPR A0/ PAT E9>:!2349?:9?# V * Q02 PA PA 2 PAT <9?.:!2349?:89# PR V * P2R PQ P/ P/ / PAT <89%:!2349?:8A# PQR <89%:!2349?:8A#:A1/1I PR P P Q PRT <89%:!2349?:8A#:81/1A VR <8AD:!23688:8C# PVR <8AD:!23688:8C#:A1/1I P2 * 2T <8AD:!23688:8C#:81/1A R P2/ PT PPR PV @* P2/ A0/T PPR P PQ/ AP AP <A9!:!2368;:AA#:81/1A X(55(.$&7564#!"))(#& JJJ:!2349;:JJJ JJJ:!2349?:JJJ JJJ:!23688:JJJ JJJ:!2368;:JJJ X(55(.$&7564# YC 7RQRP YC YX YX 7PQRA %-=?9<0P R02 R0V 1C2RQ/UK?UP/?9<0P7 %-= R0V 1C2RQ/UK?UP/ %-=?9<0A7 R02 R0V 1C2RQ/UK?UP/ micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 473

16 !"#$%&'()$* Utförande Excellent Bar Ger mindre vibrationer och ett bättre spånflöde med invändig kylkanal. tål Låg kostnad utan kylkanal årdmetall ög stabilitet för precision och stora överhäng. 474 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS: 2009:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall samt använt kärnbränsle

Läs mer

SECO NEWS SUMMARY 2015-1 PRODUKTIVITETEN DU BEHÖVER & KUNSKAP DU KAN LITA PÅ

SECO NEWS SUMMARY 2015-1 PRODUKTIVITETEN DU BEHÖVER & KUNSKAP DU KAN LITA PÅ SECO NEWS SUMMARY 2015-1 PRODUKTIVITETEN DU BEHÖVER & KUNSKAP DU KAN LITA PÅ 2007 lanserade Seco Duratomic -teknologin. För den här revolutionerande beläggningstekniken använder sig Seco av de banbrytande

Läs mer

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C Sats 1.3 De Morgans lagar för mängder För alla mängder A och B gäller att (A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B C A C B C (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner.

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner. 1 November 2010 Priser och villkor DB SCHENKERparcel leveranser till företag DB SCHENKERprivpak leveranser till privatpersoner privatpaket Innehållsförteckning Sida LEVERANSER till företag (B2B) Parcel

Läs mer

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER ~ lrg. 2 1974, December Nr 4 Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD P A P I R o G N O R S K E 1 3 7 VANNMERKER

Läs mer

Frihängande komfortmodul

Frihängande komfortmodul Frihängande komfortmodul www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Komfortmodul Parasol EX Parasol EX är benämningen på produktfamiljen komfortmoduler för frihängande installation. Modulerna är

Läs mer

Tipset Gardera Skrällen V64

Tipset Gardera Skrällen V64 Vinner som ett Scott Mycket svårlöst omgång och vi tror på hög utdelning. Vi använder ett singelstreck på systemen, norske Rigel Scott. V64 1 Turordning: 11-12-6-1-3-10-8-9-7-4-2-5 Tipset 6 Star Advisor

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) \. HABO KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ank. 2010-08- O 9 Dnr Dl/\\t \. \5L{ I Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern

Läs mer

Instruktion för kabelmontering

Instruktion för kabelmontering 1 TOP LIGHT 2 NAVIGATION LIGHT 3 ANCHORLIGHT 4 WINDEX 5 FLOOD LIGHT 6 AERIAL 7 WINDINSTRUMENT 1 595-557-S 2008-08-13 Instruktion för kabelmontering 1 2 1 2 Eftermontering av kablar Bestäm med hjälp av

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Det produktiva alternativet. Gängning för alla behov

Det produktiva alternativet. Gängning för alla behov Det produktiva alternativet Gängning för alla behov Ett verktyg för alla tillfällen Våra gängningslösningar är din nyckel till högre produktivitet inom fler områden än någonsin. Ta till exempel CoroThread

Läs mer

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal?

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal? Testa dig själv 12.1 Atom och kärnfysik sidan 229 1. En atom består av tre olika partiklar. Vad heter partiklarna och vilken laddning har de? En atom kan ha tre olika elementära partiklar, neutron med

Läs mer

»SIDLASTARE MED ÖVERLÄGSEN LYFTKAPACITET«

»SIDLASTARE MED ÖVERLÄGSEN LYFTKAPACITET« »SIDLASTARE MED ÖVERLÄGSEN LYFTKAPACITET« FÖRETAG Modern, effektiv och säker teknik står det HAMMAR på din sidlastare är du trygg. År efter år. HAMMAR Twinlock ett exempel på vår patenterade teknik. HAMMAR

Läs mer

TEKNISKT DATABLAD Protecta EX Brandskyddsmassa

TEKNISKT DATABLAD Protecta EX Brandskyddsmassa TEKNISKT DATABLAD Protecta EX Brandskyddsmassa Allmän produktbeskrivning Protecta EX Brandskyddsmassa är ett torrt vitt pulver, bestående av oorganiska komponenter och perlit. När det blandas med vatten,

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Eftertätning av genomgående mast

Eftertätning av genomgående mast 595-814-S 2007-02-15 Eftertätning av genomgående mast (Ersätter eftertätningsinstruktion 595-551-S) Denna instruktion bifogas eftertätningssats för genomgående mast. Satsen omfattar, förutom denna instruktion,

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

ALGEBRA. J. Brzezinski

ALGEBRA. J. Brzezinski LINJÄR OCH MULTILINJÄR ALGEBRA J. Brzezinski MATEMATISKA VETENSKAPER CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORG 2004 FÖRORD Linjär algebra, vars huvuduppgift är att studera linjära rum

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paulaa Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:09 Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paula Wahlgren 3

Läs mer

skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) krav på bruksanvisning krav på märkning

skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) krav på bruksanvisning krav på märkning skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder (en 420) Kraven i sammanfattning Handskarna ska vara tillverkade för att ge det skydd som de är avsedda för. Användaren ska inte kunna skada sig på sömmar

Läs mer