DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning"

Transkript

1 DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459

2 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom stressanalys: Maximal strukturell tjockhet för bästa styvhet hos hållare. Kontrollerad vibration för en mer stabil bearbetning. tor spånficka: Ger överlägset spånflöde Jämförelse av ficklängden pånflödets riktning spånfickans längd CTW-typ skär DV-typ skär (mm) Beteckning Dynamic-Bar pånfickans längd Konkurrent A A16-CLPR09-18 Typ A20-CLCR09-22 Typ micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

3 !"#$"%&%' Överlägset spånflöde (utvändig kylning) Dynamic-Bar Konkurrent A Konkurrent B Insidan av arbetsstycket I arbetsstycket konkurrent A och B kolliderar spånorna med insidan på arbetsstycket. I fallet med Dynamic-Bar skedde ingen kollision med spånorna. ritt flöde rådde. God (L/D) Vc=150m/min ap=0.5mm f=0.1mm/varv 16-CLPR09 typ CPM090304L-Y Dynamic-Bar ger minimal vibration Dynamic-Bar AE-typ Konkurrent A Konkurrent B Jämförelse av ytfinish Dynamic-Bar Konkurrent A Konkurrent B Ytfinhet Vibration Ra=0.4µm Rz=2.3µm Ra=0.6µm Rz=3.6µm Ra=3.4µm Rz=14.0µm Vibrationen av Dynamic-Bar var minimal även vid hög hastighet och instabil bearbetning Vc=210m/min ap=0.5mm f=0.1mm/varv A16Q-CLPR09-18 typ CPMT090304XP(PV7020) L/D=4 Utvändig kylning Riktning av vibrationsmätning micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 461

4 !"#$%&'()$* Indexeringsnogrannhet AE typ av Dynamic-Bar tillåter hög nogrannhet i plattläget genom sitt speciella material vilket resulterar i hög indexeringsnogrannhet Vc=180m/min, ap=2mm f=0.2mm/varv /A16Q-CLPR09-18type CPM090308(CA5525) L/D=4 Utvändig kylning Riktning vid vibrationsmätning X X-axelns förändring (mm)* "#"% AE-typ "#"& Konkurrent B "#"' "#"" " ("" '""" '("" &"""!"#"'!"#"& Dynamic-Bar AE-typ!"#"%!"#"$ Antal skärbyten ördelar med Dynamic-Bar (Vändskärstyp D och V ) tot spånutrymme tillåter spånen att flyta bakom stålhållaren. Kylkanal pånflöde DUC-typ (konventionell modell) idospånutrymmet tillåter spånan att fritt ta sig fram. DUC-typ (konventionell modell) Tvåvägskylning hjälper en säker spånavgång. 462 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

5 !"#$"%&%' 1!2.23 3!3,453*+67 3!"#$%&'(%)*+, A D A L3 D 0 0 3!45&#6"))(#&3%&$378)7(.() A ()**+,-./0!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2 9:.;'&#;7:#3<(;;(#3=3645&#6"))(#&3>-63645&#;7:#3<(;;(#3=3?:.;'&#6"))(#&0 D C=%&.;=>.&# D&'&-7.=.5 E(5&# =.;'( 6")G $=(%0 L6 "''3%%I J E MN MC! EA EB EO W8)7(.() J='.=.5 17#K?3 J&;&#?$&)(#3 L8-7&) +,-&))&.'3D(# 1'")!"#$%&'())!89(:!2.29;:9<#= / B2 AA B0/ A/R!89(:!2.29;:9?#= BU AO O AP Q APP * OB A/ U O* A/ 2 AAR #9BC:!2.29?:89#= AP U * ABP A BP A* / A2R #89.:!2.29?:8D#= AB AP Q A2P BP B/ BA ABR A2 AB AA A/P B2 OP B/ * #8?:!2.29G:8B#= AU A A/ AUP OP O2 OA Q APR #D9$:!2.29G:DD#= BB BP AQ BPP O 2Q O* AA UR #D<!:!2.29G:DA#= B* B/ B2 B/P 2 // 2 AO0/ R!9BC:!2.29?:89# AP U * ABP A BP A* / A2R!89.:!2.29?:8D# AB AP Q A2P BP B/ BA A2 AB AA A/P B2 OP B/ * APR!8?:!2.29G:8B# AU A A/ AUP OP O2 OA Q APR!D9$:!2.29G:DD# BB BP AQ BPP O 2Q O* AA UR!D<!:!2.29G:DA# B* B/ B2 B/P 2 // 2 AO0/ R / 2 O0U QP Q U B0/ A/R 29<(:!2.29;:9?# / 202 APP AA AA O AOR * /02 AAP AB AB O0/ AOR U * 02 AB/ AO AO 2 AAR =9B.:!2.29?:89# A2P AP U * =9B.:!2.29?:89#:D1/1; QP =89%:!2.29?:8D# AP AB AP Q =89%:!2.29?:8D#:D1/1; AP/ AUP A2 AB AA ABP =8?C:!2.29G:8B# BBP AU A A/ =8?C:!2.29G:8B#:D1/1; A2/ =D9!:!2.29G:DD# B/P BB BP AQ =D9!:!2.29G:DD#:D1/1; A/ =D<J:!2.29G:DA# OPP B* B/ B2 =D<J:!2.29G:DA#:D1/1; BPP A A/ A/ / A2R BP AQ AQ ABR BO BB BB * APR BU B* B* Q APR OB OA OA AA UR OU O* O* AO0/ R P0B P02 P02 P0B P02 1DGAO/TJ 1DGBPO/TJ 1DGB/2/TJ 1DG2P/TJ 1DGB/2/TJ 1DG2P/TJ 1DGAO/TJ 1DGBPO/TJ X(;;(.$&3;7:#!"))(#& KKK :!2.29;: KKK KKK KKK KKK :!2.29?: KKK KKK :!2.29G: KKK X(;;(.$&3;7:# YY POPA YY P2PA YY PPB YY PQTO micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 463

6 !"#$%&'()$* D45/6 4I*JKI-$%L ) A 5!"#$%&'(%)*+, D L3 5 +,--$*. /0! )8./&'-011+'&):&9)(I1(+#+1 6,/57) 80'9:&%+11 ~; <=3&11&#% ~>5>?%01 A,:&#$,2#&' B&%&3(#,#/))))))))))))))))))))))) C+/&') D,#$%+ -01E 9,+:5 D0%%)::G) J C MN MA 8 C7 CO CP 6 I1(+#+1 J,%#,#/?('K4 J&$&'49&1+' LI3(&1 <=3&11&#%)B+'?%01 80'9:&% /(45/637(2819 7O 7Q R OQ O> OQ >T 128:(45/637(2;19 OR ; 7O 77 7>Q 128:(45/63<(2=19 7 P7 12=>(45/63<(2719 7W 7 7> 7WQ PQ P; PQ R P5>T 183?(45/63<(8819 OO OQ 7R OQQ P; 77 OT O; O> 7P5> QT 423/(45/637(281 7O 7Q R OQ O> OQ >T 428:(45/637(2;1 OR ; 7O 77 7>Q 428:(45/63<(2=1 7 P7 42=>(45/63<(271 7W 7 7> 7WQ PQ P; PQ R P5>T 483?(45/63<(881 OO OQ 7R OQQ P; 77 OT O; O> 7P5> QT 923B(45/637(281 7Q 923B(45/637(281(8D0DE 7O 7Q R 7Q> 923B(45/637(281(2D0D8 WQ 928>(45/637(2;1 7WQ 928>(45/637(2;1(8D0DE 7O 77 7OQ 928>(45/637(2;1(2D0D8 RQ 92=(45/63<(271 OOQ 92=(45/63<(271(8D0DE 7W 7 7> 92=(45/63<(271(2D0D8 77Q 9834(45/63<(881 O>Q 9834(45/63<(881(8D0DE OO OQ 7R 7> 9834(45/63<(881(2D0D8 7O> O; O> PQQ OQQ OQ 7R 7R >T OP OO OO OW O; O; R P5>T PO P7 P7 77 OT PW P; P; 7P5> QT U+ 6,/57 B.C 6,/57 U+ 6VE7Q 6VE7> 6VE7Q 6VE7> 6VE7Q 6VE7> )X+$$+#9&)$("' 8011+'& (45/637( (45/63<( X+$$+#9&)$("' YX )QWQO YX )QRQP 464 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

7 !"#$"%&%' 1!0233 3!D,ED*+G %%".!&'(+/#0.%."!)*1, 3!"#$%!&'(!)*+, A 20 D A D 30 3?9<0A3 ()**+,-./0!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2 45.6'&#675#38(66(#393:;<&#:"))(#&3=-:3:;<&#675#38(66(#393>5.6'&#:"))(#&0 B9%&.69=.&# C&'&-7.9.< D(<&#3 E9.6'( :") $9(%0 E"''3G%% K D NO NB! DA DP D2? 1 IJ)7(.() K9'.9.< K&6&#>$&)(# 17#L>3 MJ-7&) 3 +,-&))&.'3C(# AR 202 1CA/QUK?UR 5 #<8$7!023447<8#; A A 2R A @/ A2 V0* P0P 1CA/QUK?UR T( #4567!023897<8#; @R 5 02?9<0A #4567!023447<>#; #<8$7!023447<9#; A* A AP #<?!7!023447><#; PA A/ A2 A/ @R AR 202 1CA/QUK?UR 5 A A 2R V @/ A2 V0* P0P 1CA/QUK?UR @R 5 02?9<0A!4567!023447<># A* A AP PA A/ A2 A/ A2 V ;45A7!023897<8# AA @/ ;45A7!023447<># AA AP ;<8!7!023447<9# A/ A* ;<?B7!023447><# P PA A/ A2 ;<?B7!023447><#7<1/1> A R0* AP AA V0* AR AQ PR P0P 5 02 T(?9<0A 1CA/QUK?UR 3W(66(.$&3675#!"))(#& CCC 7! CCC CCC 7! CCC W(66(.$&3675# BX 3*A BX micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 465

8 !"#$%&'()$* 12!34 2E*GE-$% !"#$%&'(%)*+, A D +,--$*. /0!!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2 34.5'&#564#78(55(#797:;<&#:"))(#&7=-:7:;<&#564#78(55(#797>4.5'&#:"))(#&0 A9%&.59=.&# B&'&-6.9.<7 C(<&#7 D9.5'( :")E $9(%0 D"''7%%G J C MN MA! CO CP C2? 1 I)6(.() J9'.9.< J&5&#>$&)(#7 16#K> LI-6&) +,-&))&.'7B(# 1'")!"#$%&'()) OO O/ *0/ R0O/ W @WQ O/ E PO O0U U 5;7>(2!3466(;?5: O/ OQQ P0* / 5;?2(2!3466(975: PQ O/ O2 O/Q PW P0* @R OO O/ R0O/ O0U W @WQ O/ E PO O0U U 2;7>(2!3466(;?5 O/ OQQ P0* / 2;?2(2!3466(975 PQ O/ O2 O/Q PW @Q/ OQ OP E OO R0O/ O0U W OOQ OW E O* O0U U :;72(2!3466(;?5 O/ O/Q PO P0* / :;?C(2!3466(975 PQQ PQ O/ O2 :;?C(2!3466(975(;1019 OQQ PW E P0* 2 Q02 Q02 Q02 1BEO/UQVJ 1BE2QU/VJ 1BEO/UQVJ 1BE2QU/VJ 1BEO/UQVJ 7X(55(.$&7564#!"))(#& DDD (2!3478( DDD DDD (2!3466( DDD X(55(.$&7564# AY 7Q*QO AY 466 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

9 !"#$"%&%' 1!023 A-DZC-AEA16Q-DZCRL07-20AE31fig!C,DEC*+G 8 A 3!""#$%&'()*+,-%./01 3!"#$%&'( 3 L5 20 D >:40?8 A 3 L5 ()**+,-./0!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2!34&#567#89(55(#8:8;34&#;"))(#&8<-;8=7.5'&#567#89(55(#8:8=7.5'&#;"))(#&0 D A:%&.5:<.&# B&'&-6.:.4 C(4&# D:.5'( ;")E $:(%0 D"''8%%G J C MN MA! C? C2 C/ > 1 I)6(.() J:'.:.4 J&5&#=$&)(# 16#K= LI-6&) +,-&))&.'8B(# 1'")!"#$%&'()) #4567! :#;?2?O?/?PQ RQ?*?Q?Q0P 202 >UEP / Q02 @QQ O0? 1BE2QO/UJ >UE?/ #48.7! :#;?2?Q V?2Q?2?O V0/ P0* R0R @Q?Q0/ V0* R0R >UEP T( R0R / Q02 O0? 1BE2QO/UJ O0?!4567! :#?2?O?/?PQ RQ?*?Q?Q0P 202 >UEP / @QQ O0? 1BE2QO/UJ >UE?/!48.7! :#?2?Q V?2Q?2?O V0/ P0* V0* R0R >UEP @Q?O?/?PQ?2 R0R / @/?/?O0/ O0? O0? ;48%7! :#?2?Q V?OQ?Q0/?O V0/ P0* R0R @Q?Q0/ V0* R0R >UEP R0R / Q02 T( @/?/?O0/ O0? 1BE2QO/UJ >UE?/ 8W(55(.$&8567#!"))(#& BBB 7! BBB BBB 7! BBB W(55(.$&8567# AX AX 8??UR micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 467

10 !"#$%&'()$* 123/)456 2L*MNL-$%O 7 5 5!"#$%&'(%)*+, A 0 7!;<&#:"))(#&7%&$76?)6(.() A 5 L3 +,--$*. /0!!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2 D C9%&.59=.&# D&'&-6.9.< E(<&#7 9.5'( :")G $9(%0 "''7%%I7 K E NO NC! EA EB EP 1 J?)6(.() K9'.9.< K&5&#>$&)(#7 16#L>7 M?-6&) 7 +,-&))&.'7D(# 1'")!"#$%&'()) 278+(23/)78(79:; Q R / A AB G AB P0Q 0/ 12 0B A Q * AB AR BB AR / 0/ 10 B/ R0B 0V 8 AB A V A2 B B BR R 0* 10 A2 AB AA A/ B2 P B2 *0B 0Q AQ AR A/ AQ P PR P V0B 3.5 BB B AV B PR 2R P* AA0B 0* 2 B* B/ B2 B/ 2R // 2R AP0* (23/)78(79: Q R / A AB G AB P0Q 0/ 12 A Q * AB AR BB AR / 0/ 10 B/ R0B 0V 8 AB A V A2 B B BR R 0* 10 <.= A2 AB AA A/ B2 P B2 *0B 0Q 7 AQ AR A/ AQ P PR P V0B 3.5 BB B AV B PR 2R P* AA0B 0* 2 B* B/ B2 B/ 2R // 2R AP0* 0 78I(23/)78(79: Q R /02 AA AB G AB P0Q 0/ 12 0B A Q * A2 AR A/ A/ / 0/ 10 AR A/ R0B 0V 8 Q AB A V AR B AV AV A/ R 0* 10 Q AQ A2 AB AA AB BP BB BB *0B 0Q 7 02 V BB AQ AR A/ A2/ BQ B* B* V0B 3.5 AA B/ 0* BB B AV AR/ PB PA PA AA0B 2 AB/ P B* B/ B2 B PQ P* P* AP0* 0 W(55(.$&7564#!"))(#& KKK(23/)78(KKK KKK(23/57?(KKK W(55(.$&7564# TD 7RA TW 7VB TW 7AAP TW 7ARP 468 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

11 !"#$"%&%' (!)*+!B>CDB<=E!"#$%&'(%)*+, A L3 D )6./&'-011+'&)7&8)(91(+#+1 :,/5; 0 :;<<=>8 MN3&11&#% ~5 E%01 ~L!"#$%&'$("')*+$$+'),)-./&'-011+'&)23-)-./&'$("')*+$$+'),)4"#$%&'-011+'&5 <,7&#$,2#&' =&%&3(#,#/ >+/&'?,#$%+ 8,+75?0%%)A77B D > I < 6 >; >J >K >L : E C91(+#+1 D,%#,#/ E('4 D&$&'48&1+' G93(&1) MN3&11&#%)=+' E%01 #,-./!)*+,0/1,#2 ;O P Q ;JO ;R JJ) ;R) O5 ;LT #1,*/!)*+,0/13#2 #1,*/!)*+11/13#2 ;J ;O W ;LO JO JR) JO) R5J O5W ;JT #134/!)*+11/15#2 ;L ;J ;; ;O JL KO) J) Q5J ;OT #167/!)*+11/1-#2 ;P ;R ; ;PO KO KW) K;) W5J O5Q PT #3,$/!)*+11/33#2 JJ JO ;W JOO KR LL) KR) ;;5J RT!,-./!)*+,0/1,# ;O P Q ;JO ;R JJ) ;R) O5 ;LT!1,*/!)*+,0/13#!1,*/!)*+11/13# ;J ;O W ;LO JO JR) JO) R5J O5W ;JT!134/!)*+11/15# ;L ;J ;; ;O JL KO) J) Q5J ;OT!167/!)*+11/1-# ;P ;R ; ;PO KO KW) K;) W5J O5Q PT!3,$/!)*+11/33# JJ JO ;W JOO KR LL) KR) ;;5J RT O5L U+ :,/5; O5L %89 :,/5; X+$$+#8&)$("' 6011+'& AAA/!)*+,0/AAA AAA/!)*+11/AAA X+$$+#8&)$("' VY )OWOJ VY );;OJ micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 469

12 !"#$%&'()$* )8 2K*LMK-$%N 2!"#$%&'"(')*+(,-./!"#$%&'"(')*+(,-./ +,--$*. /0! ;58)<2 ;58)=2!"#$%%$&' ~()( *'+% ~, -.&/'$0/1.0234// $06+%%40$29#62678$0/1.0234//40252:.&/'$06+%%40$) )8 2K*LMK-$%N!"#$%&'"(')*+!"#$%&'"(')*+ 2V78$06+%%40$2N$A21J%14&4% +,--$*. /0! ;58)W ;58), V+0AN$'4%% ~]!"#$%%$&' ~()( *'+% ~, -.&/'$0/1.0234// $06+%%40$29#62678$0/1.0234//40252:.&/'$06+%%40$) M5N$&/59&$0 L$'$#1&5&8 O48$0 P5&/'4 6+%A54N) P+''2ENNG R O TU TM V O< O= OW O, ; * QJ%14&4% R5'&5&8 R$/$0:A$%40 J#1$%!"#$%%$&'20 *'+%!"#$%%$&'20 *'+% V+0AN$'4%% <X <= << <( =X WW =< = Y (Z )= <X <= << <( =X WW = = Y (Z *LY=([R ;[YX = <X <( <I WX,W == = Y (Z ;58)< =( = <\ = W])(,I W = Y (Z C4 ), W =( =, =(,( (I WW W)( Y (Z *LY=(][R ;[YI W= W< =( X ],,( W)( Y IZ (, W\ W ]( \<,\,)( Y ]Z ;58)= *LY,<=([R ;[Y<( 2:;<(2345=>(:?9 <X <= << <( =X WW =< = Y (Z )= 2:;<(2347=>(:?9 <X <= << <( =X WW = = Y (Z *LY=([R ;[YX 2:?A(2347=>(;=9 = <X <( <I WX,W == = Y (Z ;58)< 2;=B(234)::(;C9 =( = <\ = W])(,I W = Y (Z G. ), 2;C2(234)::(D=9 W =( =, =(,( (I WW W)( Y (Z *LY=(][R ;[YI 2D;2(234):?(E=9, W= W< =( X ],,( W)( Y IZ 2E=(234):?(C=9 (, W\ W ]( \<,\,)( Y ]Z ;58)= *LY,<=([R ;[Y<( <, < \ <, =, Y =< I)( W IZ *LY=([R ;[YX <I <= << <( =\ Y =X <<,)( IZ ;58)W == <X <( <I W( Y WW <W)( ( (Z ), C4 =X = <\ =,< Y W\ <()( ( (Z *LY=(][R ;[YI W< =( =, =( (< Y,\ <I ( <WZ W= W< =( (, Y (W =W X)( \Z ;58), *LY,<=([R ;[Y<( 2:=/(2357=>(:E9 <, < \ <, =, Y =< I)( W IZ *LY=([R ;[YX 2:;<(235)::(:>9 <I <= << <( =\ Y =X <<,)( IZ ;58)W 2:?A(235)::(;;9 == <X <( <I W( Y WW <W)( ( (Z ), G. 2;=B(235)::(;?9 =X = <\ =,< Y W\ <()( ( (Z *LY=(][R ;[YI 2;C2(235):?(D:9 W< =( =, =( (< Y,\ <I ( <WZ 2D;2(235):?(E=9, W= W< =( (, Y (W =W X)( \Z ;58), *LY,<=([R <, < \ <X = Y <I)( I)( W IZ *LY=([R <I <= << <I =W Y == <<,)( IZ == <X <( == =I Y =] <W)( ( (Z ), C4 *LY=(][R =X = <\ =( W= Y W< <()( ( W< =( =, W WI Y W] <I ( <WZ ;58), *LY,<=([R ;[Y<( D4//4&A$2/1.0 V+%%40$ JJJ(2345=>(JJJ JJJ(2347=>(JJJ JJJ(2357=>(JJJ JJJ(234)::(JJJ JJJ(235)::(JJJ JJJ(234):?(JJJ JJJ(235):?(JJJ D4//4&A$2/1.0 -D 2I= - 2I= - 2I= -L 2<<W -L 2<X, R$/$0:A$%40 L$'$#1&5&8 D;2(234):?(E=9 E=(234):?(C=9 ;C2(235):?(D:9 D;2(235):?(E=9 R$/$0:A$%40 ^&A$0%.88/3) *-YW= **Y, O_Y, 470 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

13 !"#$"%&%' #()*(+(,(-./ !!"7 8#!9&5!&1!1%':);, -VJB VJB VJB VJB11-25 RA/2 A VB 1604 type VB 1103 type 20 -VJC VJC VJP08-16 VCP 0802 type "#!$%&'(%)*+*,-.%)/0 1+0!2)&*!345 6+*(%&'(%)*+*, (rε= 0.4) d=0.5mm (rε= 0.4) d=0.5mm sfärisk bearbetning sfärisk bearbetning invändig planing 6!-:&55!1&'&!2*0%'!=#=>..?1&'1!1+0!'&0+%55!.&)*+*,# 1+0!67'(/''&)!345 sfärisk bearbetning invändig planing borrat hål invändig planing 6!-:&55!1&'&!2*0%'!=#=>..?1&'1!1+0!'&0+%55!.&)*+*,# Bearbetningsprocess Plansvarva först Därefter färdigställ diametern <#!9&'*+*, ø16 sfärisk bearbetning Vid bearbetning förbi centrum riskeras verktygsbrott R8 R7.6 (rε= 0.4) ixera vändskäret i centrum av arbetsstycket Justera maskinprogrammet mindre än hörnradien (rε) Vid invändig profilering ska ap-värdet vara mindre än nosradien (rε) ap Dålig yta Denna typ av bearbetning är möjlig, men arbetsstycket kan skadas av spånor Mindre än nosradien (rε) [ Grader kan förekomma om ap är större än hörnradien (rε) ] micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 471

14 !"#$%&'()$* )7 A-VUB-AEA20R-VUBR11-25AE *.#$%&'()*+,-%/012%34#%57>D9:;<C6697E5A 38fig1 A-VUB-AE A25-VUBR16-34AE 38 fig2 2K*LMK-$%N 7 A 3!""#$%&'()*+,- 3!"#$%&'"(')*+ 20 D A D 0 +,--$*. /0!!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2 34.5'&#564#78(55(#797:;<&#:"))(#&7=-:7:;<&#564#78(55(#797>4.5'&#:"))(#& )7 A-VZB-AE(A16Q-VZBR1-20AE) 38fig6 2K*LMK-$%N 7 *.#$%&'()*+,-%/012%34#%57>D9:;<C6697E5A 3!""#$%&'()*+,-!"#$%&'"(')*+ D L ,--$*. C7D.<&.7E.$&#)4<<58)(''(7;#713G7IJ7'?8&7K713GL7AA7'?80 +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2!;<&#564#78(55(#797:;<&#:"))(#&7=-:7>4.5'&#564#78(55(#797>4.5'&#:"))(#&0 V9%&.59=.&# L&'&-6.9.< T(<&# W9.5'( :") $9(%0 W"''7Q%%R N T YZ YV! TA TB T2 1 X?)6(.() N9'.9.< 16#E> N&5&#>$&)(# P?-6&) 1'") +,-&))&.'7L(#!"#$%&'()) 1'") +,-&))&.'7L(# BI AB AA A/ A/I AJI B/0/ MB0/ BM B* AA0/ /0/ J J\ B/ BI A_ BII 2I0/ MA AJ J *\ I02 ]( M2 B/ B2 B/I 2I M* BI0/ J0/ 2I MB MA B/I J2 2* BJ AB 2<:B(2345AC(<=9 2<=D(234)<<(:A9 BI AB AA A/ A/I AJI B/0/ MB0/ BM B* AA0/ /0/ J J\ 2:AE(234)<<(:;9 B/ BI A_ BII 2I0/ MA AJ J *\ I02.G 2:;2(234)<=(>?9 M2 B/ B2 B/I 2I M* BI0/ J0/ 2>:2(234)<=(?A9 2I MB MA B/I J2 2* BJ AB 1LBI/I^N 1LB/*I^N 1L2IAB/^NP 1LBI/I^N 1LB/*I^N AJ AB AA AJI BM BB AA0/ /0/ B/ A/ BBI BJ B* J J\ I02 1LB/*I^N B_ BI A_ B/I MB MI AJ J M2 B/ B2 MII MJ M* BA J0/ AM\ BI AB AA A/ A/I AJI B/0/ MB0/ A2 BI *0/ AI AA0/ /0/ J J\ B/ BI A_ BII 2I0/ BM AI AJ J *\ I02 ]( M2 B/ B2 B/I MI M2 A*0/ BI0/ J0/ 2I MB MA B/I *B0/ M[ A*0/ BJ AB 2<:B(2385AC(<=9 2<=D(238)<<(:A9 BI AB AA A/ A/I AJI B/0/ MB0/ A2 BI *0/ AI AA0/ /0/ J J\ 2:AE(238)<<(:;9 B/ BI A_ BII 2I0/ BM AI AJ J *\ I02.G 2:;2(238)<=(>?9 M2 B/ B2 B/I MI M2 A*0/ BI0/ J0/ 2>:2(238)<=(?A9 2I MB MA B/I *B0/ M[ A*0/ BJ AB 1LBI/I^N 1LB/*I^N 1L2IAB/^NP 1LBI/I^N `(55(.$&7564#!"))(#& OOO(2345AC(OOO OOO(2385AC(OOO OOO(234)<<(OOO OOO(238)<<(OOO `(55(.$&7564# 3 7IJIB 3L 7AAIM N&5&#>$&)(# L&'&-6.9.< N&5&#>$&)(# O.$&#)4<< #E> P?-6&)7Q;# #E>R OOO(234)<=(OOO OOO(238)<=(OOO 3L 7I2 13PMBP 112P TU2 472 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

15 !"#$"%&%' 1! A-WUP-AE A16Q-WUPR16-18AE 40fig2!K,LMK*+NO 7 A 3 L3!"#$%&'(%?9<0P7 0 för ()**+,-./0!"#$%&'()) ~* +,-&))&.' ~/0/ 1'") ~2 34.5'&#564#78(55(#797:;<&#:"))(#&7=-:7:;<&#564#78(55(#797>4.5'&#:"))(#&0 7B9%&.59=.&# C&'&-6.9.< D(<&# E9.5'( :") $9(%0 E"''7G%% K D NO NB! DP DA D2? 1 IJ)6(.() K9'.9.< K&5&#>$&)(# 16#L> MJ-6&) +,-&))&.'7C(# 1'")!"#$%&'())!89(:!2349;:9;#< Q PR PA A P/T!89(:!2349;:9>#< * PR P/ A0/ PAT!89(:!2349?:9?#< V PR P/ 2 P/T PR V * PQ / PAT #89.:!2349?:8A#< @R Q PRT #8AB:!23688:8C#< P2 PP * 2T #8;D:!23688:8?#< PT PV PQ P/ PVR AR A* AR #8;D:!2368;:8?#< A0/T AQ 2Q A* Q PR PA A P/T!89(:!2349;:9># * PR P/ A0/ PAT!89(:!2349?:9?# V PR P/ 2 PR V * PQ / PAT!89.:!2349?:8A# @R Q PRT!8AB:!23688:8C# P2 PP * 2T!8;D:!23688:8?# PT PV PQ P/ PVR AR A* AR!8;D:!2368;:8?# AQ 2Q A* E9(:!2349;:9;# Q / 202 PRR PP PP A PAT E9;G:!2349;:9># * Q /02 PPR A0/ PAT E9>:!2349?:9?# V * Q02 PA PA 2 PAT <9?.:!2349?:89# PR V * P2R PQ P/ P/ / PAT <89%:!2349?:8A# PQR <89%:!2349?:8A#:A1/1I PR P P Q PRT <89%:!2349?:8A#:81/1A VR <8AD:!23688:8C# PVR <8AD:!23688:8C#:A1/1I P2 * 2T <8AD:!23688:8C#:81/1A R P2/ PT PPR PV @* P2/ A0/T PPR P PQ/ AP AP <A9!:!2368;:AA#:81/1A X(55(.$&7564#!"))(#& JJJ:!2349;:JJJ JJJ:!2349?:JJJ JJJ:!23688:JJJ JJJ:!2368;:JJJ X(55(.$&7564# YC 7RQRP YC YX YX 7PQRA %-=?9<0P R02 R0V 1C2RQ/UK?UP/?9<0P7 %-= R0V 1C2RQ/UK?UP/ %-=?9<0A7 R02 R0V 1C2RQ/UK?UP/ micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax , 473

16 !"#$%&'()$* Utförande Excellent Bar Ger mindre vibrationer och ett bättre spånflöde med invändig kylkanal. tål Låg kostnad utan kylkanal årdmetall ög stabilitet för precision och stora överhäng. 474 micut AB, läderstigen 12, Ludvika, tel , fax ,

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @. 0739-38 18 20./y C- Ä C- - - - - C Å Y Ä - Å- - Å - Å - - Ä C Å - - Ä X-Ä- - Ä - - - Å- Ä C Ä- Ä Y - Ä? - - Ä - Å - Å Y - YC Y- - - Y Å 2006 & - - Ä - Ä Y CZ... W- Y Å C- Å - X - Å - Ä Å - Ä-

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. : 88 Ö (663) 4 Ö OC V: POP P Å : : 5: O PC OC» 5: O P» 3: VJ O OC Ö O ÖP: 8 Ö O : W CZ Ö V OV YÅ OC X P O : Ä Ä 2 3 JO YO 1 6 1 Ä ÖÅ VO ÖPP 1 0 5 O 6 1 4 7 1 6 4 6 y y j»j y O ; y» y*» j»»j» W j y 30-

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt : 2 5 (00 : _ 5 : C C > 5 : > 3 : : VJ C Ö : 8 Ö 29 899 Ö C V: Ä Ä 2 3 : J 2: ÖV Y Ä Ö V Ö ; 0 5 Y C X : 7 C YC w 8 8 5 : w w w V w V : w! : x - w W 22 53 88 Ö Ä Ä x - V - Ä 899 x x x x V Y ; 2 x : ( x

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vektoralgebra. En inledning Hasse Carlsson

Vektoralgebra. En inledning Hasse Carlsson Vektoralgebra En inledning Hasse Carlsson Matematiska institutionen Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola Version 2005 Innehåll 1 Inledning 2 2 Geometriska vektorer 2 2.1 Definition av vektorer.......................

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!!

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!! Mälarprojektet Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd "#$%&%'()*+)+, "#$%&'(&$%&)*+),)'&%-#./*)0102%*0%'&1%341*+)*0%'5&%16$27 8399#)1%131:%; ?@AB-@A-CA7 D6:992)3E3(;

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Å 2015 C I I 1 1 2 2015 3 I 3 O 3 4 O 4 1 20141231, 2 20141231,, 3 O, 20141231 1 2015 2014,,,,, 1 (O) U O : 2014 ( ) 2014( ) ://www w, @w 2 OÅI 2015 I O,, x / 1987 1999 I: (YO) YO : ( ) YO: I/Y (1) (2)

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 09 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @y. 0739-38 18 20 www.y. - - - - - - - - - - - - - - X-- - - - - - - -? - - - - - - - - 2006 & - - - Z... W- - - X - - - -, - - 1 (12) ! - yy wz y. - y... y...... y, z y 2005 (x) www../ () www..

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

Enklare matematiska uppgifter

Enklare matematiska uppgifter Elementa Årgång 30, 947 Årgång 30, 947 Första häftet 500. Om (x 0 ; y 0 ; z 0 ) är en lösning till systemet cos x + cos y + cos z = 0, sin x+sin y+sin z = 0, så äro (x 0 +y 0 ; y 0 +z 0 ; z 0 +x 0 ) och

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 10 maj Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1 Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1 Livet i Bokstavslandet är ett grundläromedel för åk F 3 med läseböcker, arbetsböcker, lärarhandledningar, och ett digitalt material för interaktiv skrivtavla/projektor.

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Vektorer. 1. Vektorer - definition och räkneoperationer F H

Vektorer. 1. Vektorer - definition och räkneoperationer F H Vektorer Detta material bygger på valda och delvis omarbetade delar av kompendiet Vektoralgebra av Hasse Carlsson. Dessutom har ett helt nyskrivet avsnitt om strömtriangeln lagts in. Inledning Du är säkert

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10.

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10. 466 80 Stockhom-Mamö ;:?., åå 273 M.L 2W 276 973 R 601 R M Dag Osg M-F 6 se- 28 maj 2k Aa tåg Norrköing-Linköing se direkttabe Aa tåg Esöv-Mamö se tab 81 215 R 216 R 277R 219R 29'7 21 B1 605 R L,e us M-L

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

För ytterligare information om dimensioner, skärdata, omslipningsrekommendationer och måttritningar, se vår huvudkatalog SE-2.

För ytterligare information om dimensioner, skärdata, omslipningsrekommendationer och måttritningar, se vår huvudkatalog SE-2. TEKNISK GUIDE Syftet med den här manualen är att förklara inte bara hur man kan använda hela verktygssortimentet utan även de särskilda egenskaper som varje del i systemet har. Vi talar om deras fördelar,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Fräsning. Tapio Alatalo, Product Manager Milling

Fräsning. Tapio Alatalo, Product Manager Milling Fräsning Tapio Alatalo, Product Manager Milling 335.25 En ny generation skivfräsar för breda spår Skivfräsar 335.25 Innehåll: 1. Historik och bakgrund 2. SECO skivfräsprogram 3. Lanseringsdatum 4. Vad

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

st e uteplatser, villor 8 +5 n n äg b t n e Järnvägsgatan n 7 +5 MÄLARBANAN JÄRNVÄGSPLAN Duvbo - Barkarby Utan skärmåtgärd KM 7+500-9+200

st e uteplatser, villor 8 +5 n n äg b t n e Järnvägsgatan n 7 +5 MÄLARBANAN JÄRNVÄGSPLAN Duvbo - Barkarby Utan skärmåtgärd KM 7+500-9+200 Bkd jdi i 5 db it M B o t Sk y U d Utpt 8 K pt, i 9 Ski ft Riwy Bidi Bi Coto Li Bidi Eio Cctio A S k y SO LVA LLA 8+ h k t ö Bj b t J Jt A d U d 7 Itidiiio Pojktditikt Mitt WSP Akik Ttfikb bydt 4 p Uppdd

Läs mer

Grafisk manual (kort version)

Grafisk manual (kort version) Grafisk manual (kort version) Innehåll 1. Grafisk profil 2. Idé 3. Logotyp Lathund 4. Fri yta 5. Balans 6. Storlek 7. Med andra logotyper 8. Typografi Museo Sans 500 Georgia 9. Färger Huvudfärger 10. Språk

Läs mer

Övning: Träna skrivning!

Övning: Träna skrivning! Övning: Träna skrivning! nnehåll Skriv i nivåer 2 Repetition... sidan 2 Diagnos... sidan 5 lfabetisk ordning... sidan 6 rdbilder... sidan 12 Skriva ord... sidan 18 Skriva meningar... sidan 22 Berätta...

Läs mer

Tävlingskalender, trav och galopp 2016 ( ) datum

Tävlingskalender, trav och galopp 2016 ( ) datum Tävlingskalender, trav och galopp 2016 (2015-11-09) datum Januari 2016 01-jan Fr Mp 02-jan Lö Ro (V75) 03-jan Sö Bs Tä gal 04-jan Må F Ös 05-jan Ti Ö J 06-jan On S (V86) 07-jan To G Å 08-jan Fr Bo S (V65)

Läs mer

Enklare matematiska uppgifter

Enklare matematiska uppgifter Elementa Årgång 4, 94 Årgång 4, 94 Första häftet 47. Om en triangels hörn speglas i motstående sidor, bilda spegelbilderna en liksidig triangel. Beräkna den ursprungliga triangelns vinklar. 48. Att konstruera

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter.

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. 1 Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. REDAKTIONEN På www.interfem.se kan du beställa boken gratis och ladda ner den som pdf-fil. Kommentera

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Enklare matematiska uppgifter

Enklare matematiska uppgifter Elementa Årgång 41, 1958 Årgång 41, 1958 Första häftet 143. I en given cirkel är inskriven en triangel ABC, i vilken b + c = ma, där m är ett givet tal > 1. Sök enveloppen för linjen BC, då hörnet A är

Läs mer

Linjer och plan Låt ABCD vara en fyrhörning i planet. Om A väljs till origo och

Linjer och plan Låt ABCD vara en fyrhörning i planet. Om A väljs till origo och Linjer oh plan Läs Sparr, avsn. 3. Många läroböker likställer koordinatsystem med rätvinkligt koordinatsystem, närmare bestämt: med ett ortonormerat system (ON-system). O:et står för ortogonal = rätvinklig,

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Enklare matematiska uppgifter

Enklare matematiska uppgifter Elementa Årgång 44, 1961 Årgång 44, 1961 Första häftet 2298. Beräkna för en triangel (med vanliga beteckningar) ( (b 2 + c 2 )sin2a) : T (V. Thébault.) 2299. I den vid A rätvinkliga triangeln OAB är OA

Läs mer

Enklare matematiska uppgifter

Enklare matematiska uppgifter Årgång 34, 1951 Första häftet 1739. I varje triangel är abc : r a 3 : r a + b 3 : r b + c 3 : r c. 1740. I varje triangel är (1 + cos A) 2 (1 cos A) (1 + cos A). 1741. Sidorna AC och BC i triangeln ABC

Läs mer

26:e Städernas turnering, Våren 2005

26:e Städernas turnering, Våren 2005 6:e Städernas turnering, Våren 005 Problem med facit till A-omgången Y1. Två punkter M och N ligger på en graf y=px +qx+r, där koefficienterna p,q,r är heltal. Visa att om avståndet MN är ett heltal så

Läs mer

Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2

Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2 Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2 Dagens Olika bindningstyper - Jonbindning - Kovalent bindning - Polär kovalent bindning - Metallbindning Elektronegativitet - Jonbindning eller kovalent bindning?

Läs mer

Sida 2 av 14 Gren 4, 4X50m Frisim po 12 oy Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Gren 5, 50m Ryggsim f

Sida 2 av 14 Gren 4, 4X50m Frisim po 12 oy Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Gren 5, 50m Ryggsim f Sida 1 av 14 Deltagarlista Gren 1-61 Tävling 10-Manna / Lag & Sprintersim Utskriftsdatum 02 oktober 2012 Tävlingsort Nässjö Utskriftstid 08:52 Arrangör Nässjö SLS Bassäng 25m Tävlingsdatum 06 oktober 2012

Läs mer

Algebra, kvadreringsregler och konjugatregeln

Algebra, kvadreringsregler och konjugatregeln Algebra, kvadreringsregler och Uppgift nr 1 Multiplicera in i parentesen x(9 + 2y) Uppgift nr 2 Multiplicera in i parentesen 3x(7 + 5y) Uppgift nr 3 x² + 3x Uppgift nr 4 xy + yz Uppgift nr 5 5yz + 2xy

Läs mer

Sida 2 av 14 Gren 4, 4X50m Frisim po 12 oy Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Gren 5, 50m Ryggsim f

Sida 2 av 14 Gren 4, 4X50m Frisim po 12 oy Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Nässjö Herrar Lag NÄSSJÖ 25 m Gren 5, 50m Ryggsim f Sida 1 av 14 Deltagarlista Gren 1-61 Tävling 10-Manna / Lag & Sprintersim Utskriftsdatum 04 oktober 2012 Tävlingsort Nässjö Utskriftstid 18:08 Arrangör Nässjö SLS Bassäng 25m Tävlingsdatum 06 oktober 2012

Läs mer

LÄSÅRET 15/16 2015/2016. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 (80) 8.10 (110) Stöd. Stöd. sv/en 9.30 10.00. Stöd. en/hi. 10.

LÄSÅRET 15/16 2015/2016. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 (80) 8.10 (110) Stöd. Stöd. sv/en 9.30 10.00. Stöd. en/hi. 10. JENNY NYRÖMSSKOLAN KALMAR LÄSÅRET 5/6 206 Studiestöd Studiestöd 8.40 (60 eng/hi (60 sv/en/tu 9.0 (60 (60 sh/hi/re sv/sh 9.0 9.0 eng/hi NO (80) sv/en RI (80) sv/en RI (0) LL (90 eng/hi (60 sv/en 9.0 (0

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum

Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum Avtal tillsvidareanställning biståndshandläggare B.N myndighetsenheten. From 29 februari 2016. Avtal tillsvidareanställning enhetschef

Läs mer

TRESKÄRIGT SKÄR MED CENTRAL SPÄNNSKRUV

TRESKÄRIGT SKÄR MED CENTRAL SPÄNNSKRUV PRODUKTNYHETER TRESKÄRIGT SKÄR MED CENTRAL SPÄNNSKRUV Skärplatta typ 34T Den nya 3-eggade stickplattan typ 34T från HORN är ett komplement till 312 skären och med ytterligare fördelar som: Precisionssintrat

Läs mer

Från konsument till medproducent

Från konsument till medproducent Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Från konsument till medproducent Förekomsten och utvecklingen av Community Supported Agriculture i Sverige From consumer to co-producer

Läs mer

,..I~' 1(1) ~. '0 ~!~n~~~ir~~tyreisen ~~~LDELNINGSBREV Diarienr (åberopas vid korresp)

,..I~' 1(1) ~. '0 ~!~n~~~ir~~tyreisen ~~~LDELNINGSBREV Diarienr (åberopas vid korresp) ,,..I' 1(1). '0!nirtyreISen LDELNINGSBREV Diarienr (åberopas vid korresp) Upphandlingsprocessen 2005-12-05 EKB-99-1646/05 Fredrik Pettersson Upphandlare Upphandling av Översättningstjänster för statliga

Läs mer

Enklare matematiska uppgifter

Enklare matematiska uppgifter Årgång 29, 1946 Första häftet 1435. I en triangel drages en höjd, varigenom två deltrianglar uppstå. Uttryck höjden som funktion av radierna i de cirklar, som äro inskrivna i den ursprungliga triangeln

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret; beslutade den 1 december 2014. TSFS 2014:133 Utkom från trycket den 17 december

Läs mer

ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT

ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT Copyright Skolplus AB 2014. Materialet är upphovsrättsskyddat, men får skrivas ut och användas i den interna verksamheten om man har giltig licens för. För mer information se www.

Läs mer