VästanbergaySamfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VästanbergaySamfällighetsförening"

Transkript

1 ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter BT

2 BA(T) Förvaltningsberättelse BStyrelsenBförBVästanbergaBSamfällighetsföreningVBBfårBhärmedBavgeBårssammanställning BförB:GA:, Verksamheten BSamfällighetenförvaltarBgemensamhetsanläggningrnaBVästanbergaBGÖJOBochBGÖJj, BOrdinarieBföreningsstämmaBhöllsBAGBmajB:GA:, BStyrelsenBharBunderBåretBavhållitBA:BprotokollfördaBstyrelsesammanträden, Väsentliga0händelser0under0året BSamfällighetenBharBunderBåretBgenomförtBtvåBstäddagar,B BUnderBverksamhetsåretBharBnästBintillBsamtligaBbyggnaderBiBföreningensBägoBrenoverats,B BUnderBdecemberBstartadeBföreningenBuppBettBsamarbeteBmedBQhparkVBdettaBinnebarBatt BgästparkeringenBblevBavgiftsbelagd, Styrelsensysammansättning Ordinarie-ledmöter: TobiasBHolmbäck Ordförande PeterBJagervall ViceBOrdförande MichaelBYdrauw Sekreterare GunillaBMalmström Kassör LennartBKarneke Ledamot Suppleanter: ÅsaBHellström MattiasBOnno Revisor-och-revisorssuppleant: TomasBRandér LarsBTegnander Valberedning: PeterBMoback RaymondBSundström Revisor Revisorssuppleant Sammankallande Dispositionerybeträffandeyvinstyelleryförlust - Belopp-i-kr StyrelsenBföreslårBattBtillBförfogandeBståendeBmedelJ balanseratbresultat cj HjQ åretsbresultat ATj PTP Totalt :AA Hcj disponerasbför balanserasbibnybräkning Summa :AA Hcj :AA Hcj

3 B:(T) Resultaträkning Belopp-i-kr Not ä.aäå.aå.aå ä.aaå.aå.aå ä.aäåaäåua ä.aaåaäåua Nettoomsättning A : GTA co: : GQO TO: ÖvrigaBrörelseintäkter h :T GGG : GTA co: : GPA TO: Rörelsens0kostnader &astighetskötsel äjuj(j) ha jjq OQH h: GPj ATP ÖvrigaBexternaBkostnader 6 hajc jca h:tj OQP Personalkostnader 7 hagp jtc hagc HcQ ÖvskrivningarBavBmateriellaBanläggningstillgångar hoj :OO hcj OOO Rörelseresultat :GQ j:q hoah AHQ Resultat0från0finansiella0poster RänteintäkterBochBliknandeBresultatposter H HGG Aj AHT RäntekostnaderBochBliknandeBresultatposter h:p cot hca coj Resultatyefteryfinansiellayposter AHj PTP hoco coo xokslutsdispositioner hag GGG hag GGG Resultatyföreyskatt ATj PTP hooo coo Åretsyresultat ATj PTP hooo coo

4 Bc(T) Balansräkning Belopp-i-kr Not ä.aäåaäåua ä.aaåaäåua TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella0anläggningstillgångar MaskinerBochBandraBtekniskaBanläggningar 8 OP GGG h InventarierVBverktygBochBinstallationer jh AjH AGc OG: AGT AjH AGc OG: Summayanläggningstillgångar AGT AjH AGc OG: Omsättningstillgångar Kortfristiga0fordringar Kundfordringar 9 AQc j:j AAc ccc ÖvrigaBfordringar A APO h &örutbetaldabkostnaderbochbupplupnabintäkter cq cjq h :GA GTj AAc ccc Kassa0och0bank HcA HQP Pjc cat Summayomsättningstillgångar A Gc: POO A GQQ QjG SUMMAyTILLGÅNGAR A AOG AG: A ATG Gj:

5 BO(T) Balansräkning Belopp-i-kr Not ä.aäåaäåua ä.aaåaäåua EGETyKAPITALyOCHySKULDER Eget0kapital Fritt-eget-kapital xalanseradbvinstbellerbförlust cj HjQ OHG :GG ÅretsBresultat ATj PTP hooo coo :AA Hcj cj HjQ Summayegetykapital :AA Hcj cj HjQ Avsättningar ÖvrigaBavsättningar OG GGG cg GGG OG GGG cg GGG Långfristiga0skulder ÖvrigaBskulderBtillBkreditinstitut jgg GGG jgg GGG jgg GGG jgg GGG Kortfristiga0skulder &örskottbfrånbkunder ATO QT: AHO OPP Leverantörsskulder c: GT: c:q PTH ÖvrigaBskulder h OQ HGO UpplupnaBkostnaderBochBförutbetaldaBintäkter AHA j:c Oj PAj chh :QT QGO APQ SUMMAyEGETyKAPITALyOCHySKULDER A AOG AG: A ATG Gj:

6 Bj(T) Noter NotyKyyIntäkter Samfällighetsavgift A jqo AAH A jqt QGQ HyresintäktVBparkering cc TTG co Pjj HyresintäktVBförråd Ac OGG AQ jgg Vatten OOA QA: OOc QO: ÖvrigaBintäkter AH OG: :P GcP Summa P E4K CEP P E&K 4HP NotyPyyFastighetsskötsel - Markskötsel c QQj Oj HOA Snöröjning.Hakbekämpning AcP TQP TA Qjj Summa KHC HCH KK4 H&9 Kostnad-för-snöröjning-ä.AA-blev-mindre-pga-sent-snöfall NotyCyyReparationskostnaderyÅyUnderhåll UnderhållBhuskropp cop jqa TOT AcO &örbrukningsmaterial O QHc OA c:a KostnaderBarbetsmaskiner AG QG: Q cqj Summa C9H 6H9 4&H 6PE NotyHyyTaxebundnaykostnaderyochyuppvärmning El APc T:c APc QTH VattenBfastBavgift jg :AP HA jto VattenBförbrukning Ojj OHc O:A APT Sophämtning AjQ cc: AQT c:q Summa C 447 Noty7yyÖvrigaydriftskostnader xevakningskostnader AP Tj: TP QT: KabelhTV AHc :HG :ch jgt &örsäkringspremier Q jjg H TAO Summa PE& 76P CP9 6&C Skillnaden-för-årens-kostnader-bevakning-och-kabelåTV-beror-på-byte-utav-leverantörer

7 Noty9yyÖvrigayförvaltningOyochyrörelsekostnader BQ(T) &örbrukningsinventarier c OGj c OcH TelekommunikationBUBIT QOO jpp Resekostnader A cg: ccc Indrivningskostnader Q :Tc T THH Kundförluster QA OQQ xankkostnader O jjp A HAG KostnaderBförBårsstämma : ctj ctj Revisionsarvode AA HTj AG TjG ÖrvodeBekonomiskBförvaltning TA chh Pj T:T Ödvokatkostnader c TjG AO GQc ÖvrigaBkostnader AO T:j AO AGQ Summa KPE P&9 PKE H77 Kundförluster-ä.AAåAäåUA-konstaterades-i-samband--med-byte-av-redovisningsbyrå Noty4yyAnställdayochypersonalkostnader ÖrvodenBochBlönerBtillBstyrelsen HO PjA HA AH: Örbetsgivaravgifter :O Q:: :: Qj: Representation AQ GHc chg Summa KP7 979 KEH PKH Representationskostnad-består-blTaTutav-julbord-för-styrelsen-år-ä.AA-samt-år-ä.Aä Noty6yyMaskinerAyInventarieryochyinstallationer IngåendeBanskaffningsvärde ATT ::O Pj POO ÅretsBanskaffningsvärde OP GGG HA :HG Ackumulerat-värde-vid-årets-slut ää6 ää( A77 ää( IngåendeBavskrivningarBenligtBplan Tc H:: ch cth ÅretsBavskrivningarBenligtBplan Oj :OO cj OOO Utgående-ackumulerade-avskrivningar-enligt-plan AA9.66 7U 8ää Utgåendeyplanenligtyrestvärde KE4 K76 KEC HEP Noty&yy&yOsäkraykundfordringar &ordringarbinkasso.indrivning QG GGj cp PHP Antal-medlemmar-för-indrivning-år-ä.Aä-är-fyra-stycken-9år-ä.AA-fem-styckenF Antal-medlemmar-som-är-återkommande-hos-inkasso-är-två-stycken

8 BT(T) Underskrifter BVallentunaB:GAchGOhAA - - TobiasBHolmbäck Ordföranden PeterBJagervall ViceBOrdföranden MichaelBYdrauw Sekreterare GunillaBMalmströmhRödin Kassör LennartBKarneke OrdinarieBLedamot MinBrevisionsberättelseBharBlämnatsBdenBHBmajB:GAc TomasBRandér GodkändBrevisorVB&ar

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. BRFDalen

Årsredovisning. BRFDalen Årsredovisning för BRFDalen Räkenskapsåret 2011 1(11 ) Styrelsen för BRF Dalen får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Arsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OLYMPENTORGET Org. nr. ÅR 2010 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. 12 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FIOLEN Org. nr. ÅR 2012 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar -

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Årsredovisning för HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehåll Sida - Innehållsförteckning 2 - Förvaltningsberättelse 3-8 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

!"#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+0"2//

!#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+02// "#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+0"2// Med fokus på positionering, feedback och uttryck Kandidatarbete i Teknisk design "#$%&'()%*"(+&$)'&)',-$(+&*%.%/0'&,'--.%*1+&2'-$(&0'*-"(& -$((3'&4)%*."2&"/,&#*$)'&5'--&

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer